aarrekening Inh and 2012 Kalend ening Inholland erjaarrekening Stichting 012 Kalenderja Hoger Onderwijs Nederland Kalenderjaarrekening 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "aarrekening Inh and 2012 Kalend ening Inholland erjaarrekening Stichting 012 Kalenderja Hoger Onderwijs Nederland Kalenderjaarrekening 2012"

Transcriptie

1 alenderjaarrek nholland 2012 K erjaarrekening and 2012 Kalend aarrekening Inh Stichting 012 Kalenderja Hoger Onderwijs Nederland ening Inholland alenderjaarrek nholland 2012 K erjaarrekening Kalenderjaarrekening 2012

2 Stichting Hoger Onderwijs Nederland Kalenderjaarrekening 2012 Den Haag, 10 april 2013 Stichting Hoger Onderwijs Nederland Pagina 1 van 85

3 Inhoudsopgave 1. Verslag Raad van Toezicht Verslag College van Bestuur Bestuurlijk Onderwijs Personeel Management Control Systeem, Doelmatigheid en Risicomanagement Financiële kerngegevens De financiële verantwoording Toelichting op de financiële cijfers t.o.v. het vorige kalenderjaar Studenten Holding Inholland B.V Samenwerkingsinstituut Kweekschool voor Vroedvrouwen Stichting HBO Suriname Treasurybeleid Risicoparagraaf Notitie Helderheid Bevestiging bij de jaarrekening Tot slot Jaarrekening Geconsolideerde balans per 31 december Geconsolideerde staat van baten en lasten Geconsolideerd kasstroomoverzicht Waarderingsgrondslagen Toelichting op de geconsolideerde balans Niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen Financiële instrumenten Overzicht verbonden partijen Toelichting op de geconsolideerde staat van baten en lasten Enkelvoudige balans per 31 december Enkelvoudige staat van baten en lasten Toelichting op de enkelvoudige jaarrekening Controleverklaring Gebeurtenissen na balansdatum Bestemming resultaat Bijlagen Specificatie posten VWS Specificatie posten OCW Gegevens van de rechtspersoon...85 Stichting Hoger Onderwijs Nederland Pagina 2 van 85

4 1. Verslag Raad van Toezicht De Raad van Toezicht is in 2012 nauw betrokken geweest bij de stappen die het College van Bestuur in de richting van een ander Inholland zet: de ontwikkeling van de instroomcijfers, de stand van zaken rond de vier (en vanaf de zomer twee) onder curatele gestelde opleidingen, de reorganisatie, de overeenkomst met Inholland Suriname en tot slot het hoofdlijnenakkoord en de hieruit voortvloeiende prestatieafspraken zijn regelmatig terugkerende gespreksonderwerpen. De Raad van Toezicht is vanaf het voorjaar nauw aangesloten op het traject portfoliorationalisatie en geeft eind november groen licht voor het starten van het traject. Met dit samenhangend pakket maatregelen wordt invulling gegeven aan zowel het Strategisch Programma als aan de bedrijfseconomische noodzaak om de portefeuille van opleidingen financieel robuuster te maken. De Raad van Toezicht heeft veel aandacht voor de verbetering van de kwaliteit van onderwijs en onderzoek en volgt de uitwerking van het eind 2011 vastgestelde Strategisch Programma nauwgezet. De Raad van Toezicht keurt de jaarrekening 2011 en de begrotingen en goed en stelt het huishoudelijk reglement van de Raad van Toezicht alsmede het rooster van aftreden van de Raad van Toezicht vast met als uitgangspunt dat na de benoeming tweemaal kan worden herbenoemd. Hiermee wordt de continuïteit van de Raad van Toezicht op de langere termijn geborgd. De Raad van Toezicht vergadert regelmatig op de verschillende vestigingen en laat zich ter plekke door de betreffende vestigingsdirecteur bijpraten en rondleiden. Op die manier krijgt de Raad van Toezicht een beter beeld van de hogeschool in brede zin. Eind 2012 wordt op verzoek van de Raad van Toezicht een zelfevaluatie van het functioneren van de Raad van Toezicht gestart. Doel is het functioneren van de Raad van Toezicht in haar eerste jaar onder de loep te nemen. In december 2011 benoemt de Raad van Toezicht dr. M.J.W.T. Nollen als lid van het College van Bestuur. Hij volgt per 1 maart mr. H.J. Rutten op. Per 1 april 2012 benoemt de Raad van Toezicht vervolgens drs. H. de Deugd als lid van het College van Bestuur. In april wordt D. Terpstra tot medio 2014 herbenoemd tot voorzitter van het College van Bestuur omdat de Raad van Toezicht een voltallige bestuurswisseling ongewenst acht in een fase die vraagt om bestuurlijke stabiliteit en continuïteit. De Raad van Toezicht komt in 2012 zes keer bijeen in een reguliere vergadering. De onderwijscommissie vergadert twee keer; de auditcommissie drie keer en de remuneratiecommissie komt tweemaal bijeen: de commissie bespreekt met het voltallige College van Bestuur de prestatieafspraken voor 2013 en met elk collegelid wordt een bilateraal gesprek gehouden. En ten slotte heeft de Raad van Toezicht tweemaal overleg gevoerd met de Hogeschool Medezeggenschapsraad (HMR). Stichting Hoger Onderwijs Nederland Pagina 3 van 85

5 De Raad van Toezicht vanaf 1 januari 2012 H.W. Breukink (voorzitter) Functie: commissaris ING Group, Haagwonen, Nieuwe Steen Investments, Brink Groep, voorzitter Raad van Commissarissen Heembouw Holding B.V., voorzitter Raad van Toezicht Omring Benoeming: 1 juli 2011 tot en met 1 juli 2015 M.F. Andriessen Functie: interimbestuurder en adviseur Nevenfuncties: - Instellingsauditor NVAO en FIBAA - Voorzitter bestuur NVVE - Voorzitter Raad van Toezicht Blijfgroep - Voorzitter bestuur CEC - Voorzitter bezwaarcommissie NALL - Lid Raad van Toezicht Adviesraad VOvA - Lid Bestuur Klein Pompei Benoeming: 1 december 2011 tot en met 1 december 2015 L.E.C. van der Sluis Functie: Hoogleraar Strategisch Talent Management, Nyenrode Business Universiteit Nevenfuncties: - Lid Raad van Toezicht ROC Leiden - Buitengewoon hoogleraar North-West University, Vanderbijlpark, Zuid-Africa - Vakgroepvoorzitter Leadership & Management Development, Nyenrode Business Universiteit - Lid Jury Logistiek Manager van het Jaar Benoeming: 1 december 2011 tot en met 1 december 2015 K. van der Steenhoven Functie: waarnemend SG van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Nevenfuncties: - Voorzitter Raad van Toezicht Het Nieuwe Instituut te Rotterdam - Lid Raad van Toezicht CVO te Rotterdam Benoeming: 1 december 2011 tot en met 1 december 2015 Stichting Hoger Onderwijs Nederland Pagina 4 van 85

6 H.J. Rutten Functie: interim-lid College van Bestuur Hogeschool Inholland (tot 1 maart 2012), lid College van Bestuur ROC Midden Nederland (vanaf 1 april 2012) Nevenfuncties: - Voorzitter RvC Parnassia Groep (GGZ Randstad) - Voorzitter RvC SPF Beheer (uitvoering Spoorweg Pensioenfonds e.a.) - Voorzitter Stichting Studielink (student inschrijving hoger onderwijs) Benoeming: 1 april 2012 tot en met 1 april 2016 Samenstelling Onderwijscommissie M.F. Andriessen (voorzitter) L.E.C. van der Sluis Samenstelling Auditcommissie K. van der Steenhoven (voorzitter) H.J. Rutten Samenstelling Remuneratiecommissie H.W. Breukink (voorzitter) L.E.C. van der Sluis Stichting Hoger Onderwijs Nederland Pagina 5 van 85

7 2. Verslag College van Bestuur 2.1 Bestuurlijk Voor Hogeschool Inholland is 2012 een jaar waarin het portfolio nader is ingevuld en richting gegeven is aan een nieuw waarde(n)vol Inholland. Een jaar waarin na het roerige 2010 en 2011 een voltallige nieuwe Raad van Toezicht is geïnstalleerd en waarin het interim-college van Bestuur plaats maakt voor een College van Bestuur dat voor een aantal jaren benoemd wordt. Een jaar ook waarin de in 2011 in gang gezette ontwikkelingen vorm moeten krijgen en waarin Inholland de keuze maakt voor profilering op waarde(n)vol onderwijs. Het eind 2011 vastgestelde Strategisch Programma wordt vertaald in ambities ten aanzien van de onderwijsprestaties en het profiel van de toekomst. De in september 2011 afgekondigde reorganisatie krijgt zijn beslag en dat betekent een afscheid van een groot aantal collega s is ook het jaar waarin de vier in 2011 onder vuur liggende opleidingen (BE, CE, VTM en MEM) worden beoordeeld. Voorjaar 2012 start het traject portfoliorationalisatie : een samenhangend pakket maatregelen om invulling te geven aan zowel het Strategisch Programma als aan de bedrijfseconomische noodzaak om het portfolio financieel robuuster te maken. Tot slot is 2012 het jaar waarin alles op alles wordt gezet om de in 2011 sterk gedaalde instroom weer op peil te brengen. Inholland is van nature een open hogeschool met oog voor elkaar en voor elkaars waarden. Studenten zijn divers in achtergrond, vooropleiding en in hun doelen voor de toekomst. Inholland staat open voor iedere aankomende student die de capaciteit en de ambitie heeft binnen nominale duur zijn studie af te ronden. Studenten krijgen het onderwijs dat bij ze past. Er is structuur mogelijk voor wie daar behoefte aan heeft en ruimte voor extra uitdagingen voor wie dat zoekt, bijvoorbeeld in een internationale context. Ongeacht de verscheidenheid van onze studentenpopulatie hebben studenten hun ambities gemeen: heldere en hoogwaardige ambities ten aanzien van hun opleiding bij Inholland en hun persoonlijke ontwikkeling. Inholland kiest voor een scherp onderwijs- en onderzoeksprofiel. Onderwijs en onderzoek staan centraal: meer docenten per student, professionalisering van docenten en uitstekende ondersteuning. Uitgangspunt is een structureel kleinere hogeschool: kwaliteit gaat voor kwantiteit. De organisatie komt in dienst van het onderwijs en dat betekent een totale ommekeer. Strategisch Programma en prestatieafspraken In het Strategisch Programma wordt de nieuwe koers helder uiteengezet: anders dan voorheen wordt samenwerking en verbinding gezocht. Dat wordt het andere Inholland: een netwerkhogeschool die een betrouwbare partner is in een snel veranderende omgeving. Deze lijn sluit naadloos aan bij het beleid van het ministerie van OCW. Staatssecretaris Zijlstra wil in 2012 in het kader van een hoofdlijnenakkoord prestatieafspraken sluiten met hogescholen. Op 5 mei stuurt Inholland het document Presteren in Verbinding naar de Reviewcommissie Hoger Onderwijs en Onderzoek; de Reviewcommissie Hoger Onderwijs en Onderzoek beoordeelt de door Inholland ingediende prestatieafspraken in september als zeer goed en op 1 november worden de afspraken getekend door de staatssecretaris van Onderwijs. Met de prestatieafspraken geeft Inholland vorm aan haar toekomst door zich op een aantal hoofdthema s te profileren. Speerpunten zijn met name de creatieve economie, de gezonde samenleving en een duurzame, biobased, groene economie. Om tot goed onderwijs te komen, zal het onderwijs waar mogelijk versterkt worden door samenwerking. Afbouw wordt niet Stichting Hoger Onderwijs Nederland Pagina 6 van 85

8 uitgesloten als het kwaliteitsperspectief op termijn niet gevonden kan worden. Inholland neemt afscheid van het idee van versterken door concurreren. Samenwerken is het nieuwe concurreren wordt het devies. De prestatieafspraken worden nader vormgegeven in onder meer de jaarplannen van de domeinen en door interne monitoring van de uitvoering van de prestatieafspraak. Alle opleidingen doen daaraan mee. Daar waar de hogeschool ook nadrukkelijk de verbinding met externe partners centraal stelt, zal ook in dat traject sprake zijn van veelvuldige interactie met de externe partners. Het andere Inholland Op 4 september vindt de jaaropening plaats en worden de contouren van het andere Inholland helder geschetst: een Inholland dat door een diep dal is gegaan en geleerd heeft van de lessen uit het verleden. Het startsein wordt gegeven voor de weg van waarde(n)vol Inholland. De keuze voor profilering op waarde(n)vol onderwijs biedt kansen om recht te doen aan de bestaande diversiteit in de hogeschoolgemeenschap. Het andere Inholland is niet alleen een hogeschool die professionals opleidt; de complexe samenleving vraagt meer dan louter vaklieden. Professionals moeten in toenemende mate overweg kunnen met reflectie en zingevingsvraagstukken, worden geacht te kunnen denken in termen van oorzaak en gevolg. Het zijn begrippen die meer en meer aan de orde komen in een maatschappij die zich volop en fundamenteel aan het heroriënteren is. Inholland wil daar een bijdrage aan leveren als een door waarden gedreven hogeschool met waarde(n)vol onderwijs. Of het nu gaat om betere afspraken, je thuis voelen, een actievere houding van studenten of een persoonlijke aanpak, iedereen hier heeft zijn eigen verhaal, zijn eigen waarden waarvoor ruimte is binnen Inholland. Tijdens de jaaropening wordt Wij-Inholland succesvol geïntroduceerd: een initiatief ter stimulans van de ambitie waarde(n)vol onderwijs. Jaarlijks kunnen maximaal vijf multidisciplinaire projecten hiervoor in aanmerking komen waarbij aanvragen worden beoordeeld op ondernemendheid, creativiteit en samenwerking met de regio Samenwerking Het streven tot samenwerken zoals verwoord in het Strategisch Programma resulteert in 2012 in het aangaan van een aantal concrete samenwerkingsovereenkomsten. Op 25 januari wordt een intentieverklaring getekend met de regio Noord-Holland Noord: gemeenten en bedrijven in de regio Noord-Holland Noord slaan de handen ineen om onderwijs en arbeidsmarkt in de regio nog intensiever met elkaar te verbinden. Hogeschool Inholland (Alkmaar) speelt daar als de belangrijkste hogeschool van de regio een grote rol in. Met de Vrije Universiteit wordt op 8 juni een convenant getekend waarin de intentie tot samenwerking wordt afgesproken. Dit convenant markeert een stap in een proces dat enkele jaren geleden is gestart en dat te zijner tijd moet uitmonden in een convenant over huisvesting en samenwerking. Op 25 juni tekenen de drie Colleges van Bestuur van Inholland, ipabo en Windesheim een intentieverklaring om te gaan samenwerken in een zogenaamde Educatieve Alliantie. Binnen deze alliantie willen zij de kwaliteit van het onderwijs gezamenlijk versterken. Centraal staat het gezamenlijk ontwikkelen van onderwijs, mét het werkveld. De lerarenopleidingen en daarmee Stichting Hoger Onderwijs Nederland Pagina 7 van 85

9 samenhangend onderzoek en dienstverlening zullen worden versterkt door bundeling van expertise en door samen met het scholenveld het onderwijs verder te ontwikkelen waarbij nauw zal worden samengewerkt met de Vrije Universiteit. In de zomer is samen met ROC van Amsterdam een start gemaakt met het opzetten van gezamenlijke faciliteiten en leerlijnen op laboratoriumonderwijs. Op de Naaldwijkstraat wordt in een gezamenlijke huisvesting gebruik gemaakt van gemeenschappelijke faciliteiten. De komende periode zal deze samenwerking inhoudelijk worden versterkt. Accreditatie van de opleidingen Bedrijfseconomie (BE), Vrijetijdsmanagement (VTM), Media en Entertainmentmanagement (MEM) en Commerciële Economie (CE) Begin juli worden de langverwachte uitkomsten van het door de NVAO uitgevoerde onderzoek naar het al dan niet intrekken van de accreditatie van de opleidingen Bedrijfseconomie (BE), Vrijetijdsmanagement (VTM), Media en Entertainmentmanagement (MEM) en Commerciële Economie (CE) bekend. Dit onderzoek is uitgevoerd op basis van een beoordeling van de opleidingen aan de hand van het accreditatiekader. De NVAO bevestigt in haar rapportage aan de staatssecretaris dat Inholland essentiële kwaliteitssprongen heeft gemaakt. De opleidingen BE en VTM voldoen nu op grond van de 16 door de NVAO gehanteerde standaarden aan de accreditatie-eisen. Voor MEM en CE geldt dat zij voldoende scoren op 15 van de 16 standaarden. Voor standaard 16 ( toetsing en gerealiseerde eindkwalificaties ) adviseert de NVAO de staatsecretaris beide opleidingen een verbeterperiode van een jaar te verlenen ten aanzien van de borging van het onderdeel afstuderen. Benadrukt wordt overigens dat de opleidingen wel beschikken wel over een adequaat systeem van toetsing, maar nog niet in voldoende mate kunnen aantonen dat gewaarborgd wordt dat afgestudeerden de beoogde eindkwalificaties hebben gerealiseerd. De staatssecretaris neemt dit advies van de NVAO over. Instroom Voorjaar 2012 wordt een Taskforce Instroom gestart. De Taskforce zet alles op alles om de in 2011 ingezette tendens te keren. Domeinen worden intensief ondersteund bij de voorbereiding en uitvoering van wervingsactiviteiten en er wordt succesvol geëxperimenteerd met nieuwe activiteiten die beter aansluiten bij de verwachtingen van de huidige student. Een voorbeeld is speeddating studiekeuze, waarbij de potentiele student in korte tijd kan kennismaken met een aantal studierichtingen. Voor de ouders komen er speciale voorlichtingsavonden en op bestuurlijk niveau worden contacten met het MBO geïntensiveerd. Deze inspanningen resulteren in een toename van de september instroom van 3,5% ten opzichte van de instroom in 2011 per 1 oktober. Het totaal aantal inschrijvingen is uiteraard lager dan per 1 oktober 2011, echter het aantal inschrijvingen met een langstudeerprofiel is groot. Dat leidt tot het terugbetalen van de langstudeerboete nadat vanuit de politiek werd aangegeven dat de ingediende wetswijziging van tafel werd gehaald. Wij hebben een stijging gezien bij het aantal langstudeerders en een relatieve daling in het aantal inschrijvingen met een studiehistorie van minder dan 5 jaar. Stichting Hoger Onderwijs Nederland Pagina 8 van 85

10 Suriname Op 1 oktober wordt een overeenkomst getekend tussen Inholland Select Studies (ISS) en de Mr. F.H.R. Lim A Po Stichting (FHR) inzake de overdracht van de zeggenschap in en beheer van Stichting Hoger Beroepsonderwijs Suriname (SHBOS). Van belang bij deze overeenkomst is dat Inholland het dossier Suriname afwikkelt op een wijze waarop er geen kwetsbaarheid ontstaat op het gebied van onderwijswetgeving en borging van de kwaliteit van het geboden onderwijs. Onderwijs en Onderzoek Het andere Inholland komt ook tot uiting in een herstructurering van het onderwijsmodel. In de nieuwe onderwijsvisie wordt afscheid genomen van de minorstructuur. De minors worden afgebouwd en in plaats daarvan komt er een steviger bachelorstructuur. De variëteit en diversiteit voor de student wordt door middel van afstudeerrichtingen georganiseerd. Tegelijkertijd staat de rol van de docent als vakbekwame professional centraal. In nieuw te vormen onderwijsteams nemen docenten binnen de teams zelf de leiding op de vormgeving en de inrichting van het onderwijs binnen de afgesproken kaders en wettelijke regelingen. Docenten krijgen dus meer professionele ruimte met als uitgangspunt dat verantwoordelijkheid genomen wordt en tegelijkertijd verantwoording wordt afgelegd over gemaakte keuzes. Daarnaast wordt een stevige onderzoeksagenda gekoppeld aan de prestatieafspraken. Veel aandacht voor praktijkgericht onderzoek zorgt niet alleen voor een kwalitatieve versterking van het onderwijs, maar legt ook een belangrijke verbinding met de omgeving en het werkveld. Praktijkgericht onderzoek helpt bij het realiseren van de maatschappelijke opdracht om betekenisvol te werken aan vraagstukken waar de samenleving mee worstelt. Portfoliorationalisatie Conform het Strategisch Programma en de met het ministerie van OCW gemaakte prestatieafspraken is het noodzakelijk het opleidingenportfolio inhoudelijk robuust en financieel toekomstbestendig te maken. Voorop staat dat studenten de best mogelijke, gedegen (kennis)basis geboden wordt om hen voor te bereiden op hun professionele toekomst. Daarnaast speelt de nadrukkelijke wens vanuit het werkveld om overzicht en helderheid te creëren in het opleidingenportfolio. Dit kan gerealiseerd worden met het aanbrengen van focus en massa in het opleidingsaanbod. Een aantal opleidingen en opleidingsvarianten wordt geherstructureerd of afgebouwd en een aantal opleidingen wordt samengevoegd tot degelijke, voor het (regionale) werkveld herkenbare bredere opleidingen. Voorbeelden zijn de te vormen brede bachelor Business Management en het Inholland International College. Daarnaast is er de absolute noodzaak om Inholland financieel solide te houden. De financiële gevolgen van de in studiejaar sterk verminderde instroom zullen adequaat opgevangen moeten worden. Het sluiten van de desbetreffende opleidingen heeft geen effect voor zittende studenten. Wel zullen er gevolgen zijn voor de omvang van de personele formatie van de domeinen / opleidingen die het betreft. In de periode zal dan ook reductie plaatsvinden van arbeidsplaatsen van 200 fte. Het College van Bestuur neemt op 29 november een voorgenomen besluit over de start van het traject portfoliorationalisatie. Stichting Hoger Onderwijs Nederland Pagina 9 van 85

11 In 2012 worden in het kader van de portfoliorationalisatie twee principebesluiten genomen om bestaande onderwijsvormen om te buigen naar een op moderner leest gestoelde variant: de introductie van de BBA en het Inholland International College. BBA Om het brede aanbod van economische opleidingen meer te structureren wordt besloten om 6 opleidingen binnen het economisch domein te clusteren tot een BBA met daaraan gekoppeld een aantal afstudeerrichtingen. Daarmee wordt een moderne 21e eeuwse variant op de HEAO neergezet. Deze ontwikkeling sluit goed aan op de wensen van het ministerie van OCW en biedt studenten een aantrekkelijke optie om de BBA-graad te verwerven. Tevens wordt met deze keuze tegemoet gekomen aan de dringende wensen vanuit het werkveld om overzicht en helderheid te creëren in het onderwijsaanbod. Inholland International College Inholland heeft een relatief groot aantal internationale studenten en kent 7 internationale (Engelstalige) opleidingen of opleidingsvarianten verspreid over 2 domeinen: International Business and Management Studies (IBMS), Marketing Management (MM), International Communication Management (ICM), International Media and Entertainment Management (IMEM), Leisure Management (LM) en Tourism and Recreation Management (TRM). In het nieuw te vormen Inholland International College worden bestaande internationale opleidingen aaneen gesmeed tot een sterkere bacheloropleiding. Hiermee kan een belangrijke bijdrage geboden worden aan een daadwerkelijk internationale leeromgeving, zowel in curriculaire, als in facilitaire zin. Ook het positioneren van de opleiding als brede bachelor, met een aantal afstudeerrichtingen sluit goed aan bij de voorstellen van de Brede Bachelor Business Administration (BBA) zoals hierboven beschreven. Reorganisatie Hogeschool Inholland gaat in 2012 niet alleen herprofileren maar ook reorganiseren. Een reorganisatie is nodig om een kwaliteitsslag te maken binnen de hogeschool. Bovendien zijn er de komende jaren door de afgenomen instroom aanzienlijk minder financiële middelen beschikbaar en wordt Inholland net als alle hogescholen getroffen door overheidsbezuinigingen. Dit alles vraagt om een forse kostenreductie. De reorganisatie beoogt een reductie van 470 voltijds arbeidsplaatsen per 1 juli Op 15 september 2011 wordt de reorganisatie formeel afgekondigd. Op 1 februari 2012 worden de formatieplannen betreffende het Onderwijs Ondersteund Personeel (OOP) voorgelegd aan de deelraden van de medezeggenschap en op 23 maart wordt het Inhollandbrede formatieplan Onderwijs Personeel (OP) de hogeschoolmedezeggenschapsraad (HMR) aangeboden. De nieuwe inrichting is erop gericht om docenten en docententeams in positie te brengen. De kwaliteit van onderwijs en onderzoek (het primaire proces) is een resultante van de kwaliteit van onderwijsgevenden en hun teams. De uitdaging is om de organisatie zodanig in te richten dat het primaire proces met beduidend minder medewerkers optimaal wordt gefaciliteerd en ondersteund. In het nieuwe Inhollandmodel resulteert dit uitgangspunt in de keus voor een indeling in drie hoofdprocessen: primair, secundair en tertiair. Stichting Hoger Onderwijs Nederland Pagina 10 van 85

12 Primair proces: alle werkzaamheden die nodig en noodzakelijk zijn voor het realiseren van de beoogde kwaliteit van het onderwijs en onderzoek en contractactiviteiten; Secundair proces: gestandaardiseerde en geconcentreerde vormen van directe ondersteuning aan het onderwijs, onderzoek en organisatieonderdelen; Tertiair proces: gericht op het functioneren van de instelling als geheel, het bewaken van de eenheid van beleid, het afleggen van verantwoording naar de buitenwereld over de instelling als geheel en het vervullen van de expertfunctie. Conform planning krijgen alle ondersteunende medewerkers (OOP) voor 1 juli een brief waarin wordt aangegeven of ze een plaats binnen de nieuwe organisatie krijgen. Er wordt een mobiliteitscentrum ingericht ter begeleiding van diegenen die niet geplaatst worden. Doel van dit centrum is om met behulp van training en opleiding medewerkers zoveel mogelijk van werk naar werk te begeleiden. Het College van Bestuur benoemt vervolgens begin juli de stafhoofden voor de stafafdelingen Facilitaire Zaken en Huisvesting, Informatievoorziening, Financiën en Business Control, Bestuurszaken en de nieuw te vormen stafafdeling Onderwijsbeleid bestaande uit de voormalige diensten Onderwijs en Onderzoek (O&O), Internationale Zaken (IZ) en Onderwijsaudit. Per 1 november wordt het hoofd HRM benoemd. De aansturing van de stafafdeling Communicatie zal per 1 januari 2013 wijzigen; de aansturing van ICT blijft ongewijzigd. De nieuwe organisatievorm is operationeel vanaf 1 januari Het sociaal plan loopt tot 1 juli Als gevolg van de kwalitatieve instroom is een extra taakstelling in de financiële beheersing geformuleerd. Samen met de invulling van de portfoliomaatregelen heeft dit geleid tot een reorganisatie II. Op 5 december is de aanvraag besproken met de HMR. De Raad van Toezicht heeft in november ingestemd. Middels een College van Bestuur update is deze reorganisatie aangekondigd. Aangegeven is dat deze reorganisatie niet zonder gedwongen ontslagen gerealiseerd kan worden. In december is de financiële noodzaak ervan ook met sociale partners besproken. Dit heeft begin 2013 geleid tot instemming op de aangegeven financiële taakstelling en zal in 2013 worden gevolgd door een uit te werken sociaal plan. Ultimo 2012 is de herfinanciering van de hogeschool afgerond. Samen met de genomen personele voorziening is een stevige financiële basis gelegd voor een gezond Inholland. De uitwerking van de aangekondigde maatregelen leveren een portfolio met een gezonde financiële basis voor kwalitatief goed onderwijs. Op het gebied van de overige instellingslasten zijn vooral maatregelen genomen om de kosten voor huisvesting terug te dringen. Zo is in 2012 besloten om de locaties Hoofddorp en Amstelveen te sluiten en deze afdelingen op andere locaties in te huizen. Naast sluiten van locaties is gestart met het terugbrengen van het aantal werkplekken naar de norm en zijn ook vleugels van andere locaties (zoals Bezuidenhoutseweg in Den Haag) in de winterstand gezet, waardoor extra lasten als schoonmaak kunnen worden uitgespaard. Stichting Hoger Onderwijs Nederland Pagina 11 van 85

13 2.2 Onderwijs Verbinding als Opdracht en Ruimte voor Presteren In december 2011 heeft de hogeschool het nieuwe Strategisch Programma Verbinding als Opdracht vastgesteld en de daarmee samenhangende onderwijsnotitie Ruimte voor Presteren. Het Strategisch Programma komt voort uit de noodzaak van een ingrijpende verandering van de hogeschool. In het Strategisch Programma worden vier nauw met elkaar samenhangende thema s benoemd en uitgewerkt: Kwaliteit van onderwijs en onderzoek Onderwijsgerichte bedrijfsvoering Besturingsmodel Financiële ombuigingen Inholland kiest voor een kwaliteitsversterking die de professionele ruimte van de docent centraal stelt. Hoofduitgangspunt is dat het realiseren van kwaliteit ligt in de handen van degenen die het onderwijs uitvoeren: de individuele onderwijsprofessional en het opleidingsteam als geheel. Organisatie en processen binnen de opleiding worden zodanig ingericht dat het inhoudelijk primaat van de opleiding bij de docenten en het docententeam ligt. De professionele ankerpunten zijn leidend voor de inhoud van de opleiding. Concreet betekent het een uitwerking van de opleidingsorganisatie waarbij de wettelijke gedefinieerde commissies (examencommissie en opleidingscommissie) en de functie van curriculumontwikkeling en kwaliteitsborging van de toetsen expliciet worden georganiseerd en de interactie in de processen in de opleiding worden gedefinieerd. Daarenboven wordt de ondersteunende functie binnen de hogeschool zodanig ingericht dat deze maximaal in dienst staat van het onderwijs zelf. Het onderwijs van Inholland sluit aan bij de NVAO en Dublin descriptoren en de geformuleerde basiselementen van het HBO-niveau: een gedegen theoretische basis, onderzoekend vermogen, professioneel vakmanschap en beroepsethiek en maatschappelijke en internationale oriëntatie. Het onderwijs van Inholland richt zich op de beroepspraktijk, waarbij het oplossen van complexe problemen in de praktijk centraal staat. In het opleidingsprogramma is expliciet aandacht voor de binnen competenties te onderscheiden componenten kennis, houding en vaardigheden. Het onderwijs van Inholland legt een duidelijk accent op de noodzakelijke en gevalideerde kennisbasis, mede in relatie tot praktijkonderzoek. In alle studiejaren heeft de kenniscomponent een herkenbare plaats. Inholland biedt intensieve, uitdagende en heldere programma s waarbij gestreefd wordt naar een hoog niveau. Specialisatiemogelijkheden krijgen vorm door gestructureerde afstudeerrichtingen. Bovendien wordt de nadruk gelegd op, naast de door de NVAO beschreven criteria voor basiskwaliteit, constructieve samenwerking met de beroepspraktijk en stevige individuele toetsen. Inholland wil studiesucces bevorderen door ondersteuning van het keuzeproces bij de instroom, door de functies van de propedeuse sterk in te vullen, onder andere door verhoging van de norm voor het bindend studieadvies, en door aandacht voor en uitdaging van alle studenten. De kanteling naar een onderwijsgedreven instelling wordt mede gerealiseerd door de in oktober 2011 ingezette, en per 1 januari 2013 gerealiseerde, reorganisatie van de hogeschool. In de Stichting Hoger Onderwijs Nederland Pagina 12 van 85

14 reductie in de omvang van het van personeelbestand zal prioriteit worden gegeven aan reductie van het onderwijsondersteunend personeel en de student/docentratio worden verbeterd. Prestatieafspraken: Presteren in verbinding In het verlengde van de Strategische Agenda Hoger Onderwijs en het eigen Strategisch Programma Verbinding als Opdracht heeft Inholland in mei 2012 een voorstel ingediend voor het maken van een prestatieafspraak tussen de hogeschool en de Staatssecretaris van OCW. Dit voorstel is vervolgens door de Reviewcommissie Hoger Onderwijs en Onderzoek (RCHOO) als zeer goed beoordeeld. Op basis van dit advies is de prestatieafspraak bekrachtigd. In de prestatieafspraken kiest Inholland voor een drietal zwaartepunten. Die zwaartepunten zijn: Creatieve economie, Gezonde samenleving en Duurzame techniek en Groen. Daarmee samenhangend zal Inholland, samen met andere partners, uitwerking geven aan minimaal een tweetal Centers of Expertise. Dit zijn topcentra voor onderzoek en onderwijs met een landelijke uitstraling. Het betreft het Center of Expertise Creatief/ICT en een Center of Expertise in het Agrarisch Domein. De afspraken met betrekking tot het onderwijs gaan over het verhogen van de onderwijskwaliteit, het studiesucces en het terugbrengen van de indirecte kosten. De studenttevredenheid zal worden vergroot en het aantal docenten met een masterdiploma zal in 2016 tien procent hoger liggen. In de prestatieafspraken zijn daarnaast voornemens opgenomen ten aanzien van het opzetten van 3-jarige routes voor vwo'ers, masteropleidingen en excellentietrajecten in het onderwijs. Tevens zijn voornemens opgenomen ten aanzien van het onderwijsaanbod. Het gaat daarbij vooral om het voornemen de internationale opleidingen te clusteren in het Inholland International College en de invoering van brede Bachelor Business Administration (BBA). Portfolio Brede Bachelor Business Administration en Inholland International College Inholland heeft in haar Strategisch Programma opgenomen en in de prestatieafspraken bevestigd om het onderwijsaanbod in de economische sector en het internationale onderwijs te herijken. Brede Bachelor Business Administration Het economisch opleidingsportfolio van Inholland bestaat nu uit acht bachelor opleidingen die op een tot vijf locaties worden aangeboden. Recente en verwachte externe (arbeidsmarkt)ontwikkelingen vragen om herijking van dit aanbod. In 2012 is gestart met de ontwikkeling van een brede bachelor Business Consultancy voortbouwend op de huidige opleidingen Commerciële Economie, Financial Services Management, Human Resources Management, Logistiek en Economie, Bedrijfskunde MER en Small Business & Retail Management. Beoogd wordt een planningsneutrale conversie en een start van de nieuwe opleiding per 1 september Stichting Hoger Onderwijs Nederland Pagina 13 van 85

15 Inholland International College Het huidige opleidingsportfolio internationale/engelstalige opleidingen van Inholland bestaat uit een internationale opleiding en vijf Engelstalige varianten van Nederlandse opleidingen. Met dit aanbod beschikt Inholland over belangrijke ingrediënten die de praktijk van het huidige innovatietijdperk nodig heeft: traditional business en creativiteit. Deze ingrediënten worden nu echter los van elkaar aangeboden, terwijl de praktijk vraagt om een samensmelting. Inholland speelt op de externe ontwikkelingen in door met ingang van september 2014 in plaats van de zes bestaande internationale opleidingsvarianten een nieuwe internationale opleiding aan te beiden, op één locatie: International Business Innovation Studies. Portfoliorationalisatie Het College van Bestuur neemt op 6 december een voorgenomen besluit over het aanpassen van het portfolio. De portfoliomaatregelen betreffen de volgende groepen van maatregelen: 1. Educational Engineering: het optimaliseren van de bedrijfsvoering van (groepen van) opleiding(svariant)en binnen de kaders van kwaliteit. 2. Stopzetten van een aantal opleidingen en opleidingsvarianten 3. Het implementeren van de BBA, inclusief de planningsneutrale conversie dan wel beëindiging van een aantal bijbehorende opleidingen. 4. Het implementeren van het IIC, inclusief de planningsneutrale conversie dan wel beëindiging van een aantal bijbehorende opleidingen. 5. Het vormgeven van de EA, inclusief de overdracht van de bijbehorende opleidingen van OLL, dan wel het beëindigen van de 2e graads lerarenopleidingen/opleidingen theologie indien de business EA niet tot de gewenste financiële en inhoudelijke doelen kan leiden. Hiervan afgeleid zal in 2013 een implementatie programma worden gestart waarin ook andere maatregelen worden uitgewerkt ten aanzien van het: Aanpassen van de organisatie van de domeinen Aanpassen van de bij deze maatregelen behorende ondersteunende organisatie in personele zin en materiële zin, waaronder huisvesting en ICT. Sirius programma Hogeschool Inholland neemt deel aan het Sirius Programma, een programma dat tot doel heeft de beste studenten in het hoger onderwijs te laten excelleren. Het is onderdeel van het Platform Bèta Techniek en wordt gefinancierd door het ministerie van OCW. Op 1 november 2012 heeft de 2e audit, de zogeheten mid-term review, plaatsgevonden. De conclusie van het auditpanel was onder andere dat Inholland kwalitatief goede honoursprogramma s aanbiedt maar dat de studentenaantallen achter zijn gebleven bij de gestelde prognose aan de start van het project. Daarnaast stelde de auditcommissie vast dat Inholland een zeer uitdagende klus voor de boeg heeft in het laatste jaar van de projectperiode: welke resultaten kunnen gerealiseerd worden. Mede op basis van deze audituitkomsten heeft Inholland, in goed overleg met Sirius, besloten af te zien van verder gebruik van de subsidiegelden. Zij neemt langer de tijd om Stichting Hoger Onderwijs Nederland Pagina 14 van 85

16 honoursprogramma s op zetten in de betreffende domeinen (zoals opgenomen in de prestatieafspraken). Accreditatie In 2012 zijn de volgende opleidingen door de NVAO geaccrediteerd: 1. Landscape, Environment and Management 2. Plattelandsvernieuwing 3. Food, Commerce and Technology 4. Voedingsmiddelen Technologie 5. Luchtvaarttechnologie 6. Vrijetijdsmanagement 7. Werktuigbouwkunde 8. Bedrijfseconomie De NVAO heeft in juli 2012 de rapportages opgeleverd over de vier opleidingen die in 2011 door de Inspectie als zeer zwak waren beoordeeld. Op basis van deze rapportages zijn twee opleidingen geaccrediteerd (Vrijetijdsmanagement en Bedrijfseconomie). Van twee opleidingen is vastgesteld dat deze voldoende scoren op 15 van de 16 NVAO-standaarden. Deze opleidingen, Commerciële Economie en Media en Entertainment Management worden in 2013 opnieuw beoordeeld op de standaard Toetsing en gerealiseerd niveau. Voor de volgende opleidingen heeft Inholland in 2012 een accreditatieaanvraag ingediend: 1. Imam/Islamitisch Geestelijk werker 2. Verloskunde 3. Culturele en Maatschappelijke Vorming 4. Informatica 5. International Business & Management Studies 6. Sociaal Juridische Dienstverlening 7. Verpleegkunde 8. Personeel en Arbeid/HRM Ondersteunende processen De formatieplannen voor de reorganisatie zijn opgesteld rond een nieuw inrichtingsprincipe. Naast de organisatie van het onderwijs en onderzoek wordt een serviceorganisatie ingericht waarin de bedrijfsvoering wordt geoptimaliseerd. In deze servicepunten op elke locatie een worden de ondersteunende processen verder gestandaardiseerd om efficiency te bereiken. Deze servicepunten zijn begin 2013 gestart en zullen vanaf 1 september 2013 met nieuwe procedures het onderwijs ondersteunen. In de administratieve bedrijfsvoering zijn de voorbereidingen gestart voor de implementatie van een digitaal bestelproces en verplichtingenadministratie. Met deze voorbereidingen worden de mogelijkheden om goed in te spelen op aangescherpte wetgeving voor aanbestedingsbeleid verbeterd. Stichting Hoger Onderwijs Nederland Pagina 15 van 85

17 Onderzoek Lectoraten en daaraan verbonden onderzoeksactiviteiten leveren sinds de inbedding in 2010 in de domeinen een steeds belangrijkere bijdrage aan de realisatie van de doelstelling op het gebied van praktijkgericht onderzoek van het domein en gezamenlijk aan de onderzoeksagenda van de hogeschool. Daarnaast hebben de lectoren en onderzoeksdocenten een belangrijke bijdrage geleverd de implementatie van leerlijnen onderzoek en aan de verhoging en borging van het niveau van afstuderen in de bachelor- en masteropleidingen van Inholland. De aansturing van het praktijkgericht onderzoek in de domeinen vindt plaats op een wijze die passend is in de structuur van het domein. Dit wordt mede bepaald door de omvang van het aantal en van directe relatie van de lectoraten met het onderwijs. In alle domeinen is in 2012 de Handleiding Kwaliteitsbeleid Praktijkgericht Onderzoek Inholland geïmplementeerd. De onderzoeksprogramma s van de lectoraten leveren een wezenlijke bijdrage aan de realisatie van het werkprogramma onderwijs en de onderzoeksagenda van de domeinen en worden door de domeindirecteur vastgesteld en opgenomen in de managementagenda van de directeur. Overzicht lectoraten Inholland 2012 Domein Lectoraat Lector Agri Integrale Voedsel en Productieketens dr. ir. Woody Mayers Duurzame verbindingen in de Greenport Prof.dr. Olaf van Kooten OLL Geïntegreerd Pedagogisch Handelen dr. Jeroen Onstenk Ontwikkelingsgericht Onderwijs dr. Dorian de Haan E-Learning dr. Guus Wijngaards Educatieve Dienstverlening drs. Ruud Gorter Grootstedelijk Onderwijs en Jeugdbeleid prof. drs. Dolf van Veen Onderwijs en Levensbeschouwing dr. Ina ter Avest Taaldidactiek en Onderwijs prof. dr. Rick de Graaff MFR Intellectual Capital dr. Daan Andriessen HRM en Persoonlijk Ondernemerschap dr. Petra Biemans Boards and Governance dr. Stefan Peij Controlling vacature Public Reassurance Marnix Eysink Smeets Airport & Aviation drs. Lex Oude Weernink MTV Digital World drs. Frans van der Reep City Marketing & Leisure Management dr. Angelique Lombarts CMM Media, Cultuur, Burgerschap dr. Joke Hermes Communicatie- en Design Management drs. Willy Geurts a.i. Media en Entertainment Management drs. Wes Wierda Stichting Hoger Onderwijs Nederland Pagina 16 van 85

18 TOI Duurzaam Inrichten vacature Groot Composiet dr. ir. Rogier Nijssen GSW GGZ-verpleegkunde dr. Berno van Meijel Dynamiek van de Stad drs. Guido Walraven Medische Technologie in de Oncologie dr. Iain Bruinvis a.i. Leefwerelden van Jeugd dr. Pauline Naber Maatschappelijk werk drs. Margot Scholte Kwaliteitszorg in de Intramurale dr. Piet Bartels Gezondheidszorg In 2012 is het initiatief genomen tot een verdere integratie van het lectoraat Controlling met het lectoraat Boards & Governance. Naar verwachting zal dit in 2013 leiden tot de opheffing van beide lectoraten en de oprichting van een nieuw breed lectoraat Governance, Finance & Accountancy. In augustus 2012 heeft Ruud Gorter, lector lectoraat Educatieve Dienstverlening vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd afscheid genomen van Inholland. Het lectoraat is opgeheven en de onderzoeksagenda van het lectoraat is inmiddels geïntegreerd in de onderzoeksagenda s van de lectoraten Grootstedelijk Onderwijs & Jeugdbeleid en Geïntegreerd Pedagogisch Handelen. In 2012 is het volgende lectoraat ingesteld en is met de volgende lector een verbintenis aangegaan met Inholland: Domein Onderwijs, Leren en Levensbeschouwing: Lectoraat Taaldidactiek en Onderwijs, lector prof. dr. Rick de Graaff per 1 april 2012 Hogeschool Inholland, Hogeschool van Amsterdam, Hogeschool Windesheim, Hogeschool Arnhem en Nijmegen en Hogeschool Utrecht hebben besloten nauw samen te werken bij het aanvragen en inrichten van een aantal didactisch en inhoudelijk gerichte lectoraten. Het onderzoek binnen deze lectoraten wordt gekenmerkt door een evidence based benadering van de lerarenopleidingen. De bedoeling is dat de lector een kenniskring samenstelt bestaande uit deskundigen van de vijf verschillende hogescholen. Het lectoraat Taaldidactiek & Onderwijs is vanuit deze samenwerking met opdracht door Hogeschool Inholland opgericht. Op 27 november 2012 is lector Prof. drs. Dolf van Veen verkozen als lector van het jaar in een verkiezing georganiseerd door ScienceGuide en ISO. Stichting Hoger Onderwijs Nederland Pagina 17 van 85

19 Overzicht van de promotie onderzoeken 2012 In 2012 werden onderstaande medewerkers door Hogeschool Inholland gefaciliteerd voor een omvang van 0,4 fte tot het uitvoeren van promotieonderzoek. In 2012 rondden de volgende medewerkers hun promotieonderzoek met een promotie af: Dr. Machteld de Jong, Vrije Universiteit Studie-uitval onder Marokkaanse studenten in het hbo Dr. Peter t Lam, Vrije Universiteit Inpressions of European integration, The EU in newspapers and public opinion Dr. Jos Fransen, Open Universiteit Selecting effective teams through simulation Dr. Helen de Haan, University of Bath (UK) Increase the successfulness of internationalisation strategies in order to create competitive advantages for higher education institutions Dr. Rudy Snippe, Nyenrode Business University How can a B2B organisation with no R&D create a corporate context in which highly-educated professionals act innovatively? Dr. Raymond Zaal, Nyenrode Business University Reinforcing ethical behavior through organizational architecture Dr. Sylvia Bacchini, Universiteit van Amsterdam Eerste hulp bij tweede taal. Experimentele studies naar woordenschatdidactiek voor jonge tweede taal verwervers. Stichting Hoger Onderwijs Nederland Pagina 18 van 85

20 2.3 Personeel Reorganisatie Wat betreft het onderdeel personeel stond 2012 in het teken van de reorganisatie. Het reorganisatieproces kent verschillende fasen. De eerste fase betreft de ontwikkeling van het hogeschoolbrede organisatiemodel en is in december 2011 afgerond. De tweede fase is de vertaling daarvan in formatieplannen per domein en voor de verschillende stafafdelingen. Voor het ondersteunend personeel is dit afgerond in februari en voor het onderwijsgevende personeel in maart In de derde fase is de bestaande formatie getoetst aan de benodigde formatie. Dit leidde tot de beslissing of een medewerker wel of niet geplaatst werd in de nieuwe organisatie. Dit besluit is op 1 juli 2012 genomen en vooraf en achteraf gecommuniceerd met de betrokken medewerkers. Op die datum is ook de gedwongen fase van het sociaal plan in werking getreden. De looptijd hiervan is tot 1 juli Medewerkers die dan nog geen andere baan hebben gevonden worden per die datum ontslagen en komen voor een uitkering in aanmerking. In december 2012 is de eerste groep boventallige medewerkers ontslag aangezegd. De formatieplannen waren een uitwerking van de nota Herontwerp Inholland waarin de toekomstige organisatie van na de reorganisatie werd geschetst. De formatieplannen gaven een duidelijke indicatie welke functies in welke omvang nodig zijn in de nieuwe organisatie. Daarmee ontstond ook een beeld van welke functies zijn vervallen of verkleind. Dat zijn de plekken waar de boventalligheid is ontstaan en medewerkers bedreigd zijn met ontslag. Om gedwongen ontslagen te voorkomen was in de periode tussen 1 oktober 2011 en 1 juli 2012 de vrijwillige fase van het sociaal plan van toepassing. Het resultaat hiervan is dat in totaal 152 medewerkers (113 fte) gebruik hebben gemaakt van de vrijwillige vertrekpremie met afzien van de opgebouwde uitkeringsrechten. In totaal kostte dit Inholland 4,8 mln. aan vertrekpremies. In dezelfde periode is ook strikt de hand gehouden aan het vacaturebeleid zoals dat met de bonden is afgesproken. Dit betekende dat veel medewerkers met een tijdelijke aanstelling niet konden terugkeren bij Inholland. In het verslagjaar hebben 282 tijdelijke medewerkers geen nieuw contract gekregen bij Inholland. Het resultaat was dat een groot deel van de beoogde personeelsreductie op het moment van plaatsing was gerealiseerd en dat formatieomvang van medewerkers die met ontslag bedreigd werden teruggelopen was naar een kleine honderd fte. Na de plaatsing zijn er 54 heroverwegingsverzoeken ingediend. In geen enkel geval heeft dit geleid tot een ander beslissing. In totaal hebben 28 medewerkers bezwaar aangetekend tegen de plaatsing, 9 daarvan zijn ingetrokken. In 17 gevallen was het advies het bezwaar ongegrond te verklaren en in slechts 2 gevallen was het advies van de bezwarencommissie de bezwaren gegrond te achten. Het mobiliteitscentrum Inholland draait de tweede helft van 2012 op volle toeren. Inmiddels is de omvang van de medewerkers die met ontslag bedreigd worden met 40 fte teruggebracht. Van de medewerkers die nu nog met ontslag bedreigd zijn volgen er 34 een traject om binnen of buiten de hogeschool een baan te vinden. Stichting Hoger Onderwijs Nederland Pagina 19 van 85

Jaarverslag 2012. Inholland 2012-2010 Jaarverslag Inholland 2012-2010aarverslag Inholland 2010 Jaarver

Jaarverslag 2012. Inholland 2012-2010 Jaarverslag Inholland 2012-2010aarverslag Inholland 2010 Jaarver Jaarverslag Inholland 2012 Jaarverslag Inholland 2012 Jaarverslag Inholland 2012 Jaar verslag Inholland 2012 Jaarverslag Inholland 2012 Jaarverslag Inholland 2012 Jaarvers Inholland 2012 Jaarverslag Inholland

Nadere informatie

Lid Raad van Toezicht Met een achtergrond in het agrarisch bedrijfsleven en afkomstig uit Noord-Nederland

Lid Raad van Toezicht Met een achtergrond in het agrarisch bedrijfsleven en afkomstig uit Noord-Nederland Profiel Lid Raad van Toezicht Met een achtergrond in het agrarisch bedrijfsleven en afkomstig uit Noord-Nederland 9 november 2016 Opdrachtgever Van Hall Larenstein University of Applied Sciences Voor meer

Nadere informatie

11 juli 2012 Beleidsreactie advies NVAO m.b.t. kwaliteit en niveau van BE, VTM, CE en MEM bij Hogeschool Inholland

11 juli 2012 Beleidsreactie advies NVAO m.b.t. kwaliteit en niveau van BE, VTM, CE en MEM bij Hogeschool Inholland a 1 > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal Vergaderjaar 0 0 3 88 Hoger Onderwijs-, Onderzoek- en Wetenschapsbeleid Nr. 304 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

Overzicht instellingen en opleidingen in experiment leeruitkomsten

Overzicht instellingen en opleidingen in experiment leeruitkomsten Overzicht instellingen en opleidingen in experiment leeruitkomsten I. Instellingen en opleidingen die toestemming hebben gekregen voor deelname aan het experiment leeruitkomsten, n.a.v. per 1 mei 2016

Nadere informatie

luit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Human Resource Management van de Saxion Hogeschool

luit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Human Resource Management van de Saxion Hogeschool m a o v nederlands - ulaamse accreditatieorganisatie luit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Human Resource Management van de Saxion Hogeschool datum 31

Nadere informatie

ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA

ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA VOORWOORD Hoe leiden we elke student op tot de professional voor de wereld van morgen? Met de blik op 2025 daagt die vraag

Nadere informatie

Professionele Masters. Uitgangspunten verdere uitbouw aanbod professionele masters

Professionele Masters. Uitgangspunten verdere uitbouw aanbod professionele masters Professionele Masters Uitgangspunten verdere uitbouw aanbod professionele masters Professionele Masters Uitgangspunten verdere uitbouw aanbod professionele masters Inhoud 5 Voorwoord 7 Inleiding 8 Professionele

Nadere informatie

Protocol PDG en educatieve minor

Protocol PDG en educatieve minor Protocol PDG en educatieve minor 28 april 2014 Inhoud Protocol voor beoordelingen door de NVAO van de kwaliteit van de afstudeerrichtingen algemeen vormend onderwijs en beroepsgericht onderwijs, het traject

Nadere informatie

Advies Universiteit van Tilburg

Advies Universiteit van Tilburg Advies Universiteit van Tilburg De Reviewcommissie (hierna commissie) heeft kennisgenomen van het voorstel van de Universiteit van Tilburg (hierna UvT) dat het College van Bestuur met zijn brieven van

Nadere informatie

DIRECTEUR BEDRIJFSVOERING MBO-COLLEGE ALMERE. ROC van Flevoland

DIRECTEUR BEDRIJFSVOERING MBO-COLLEGE ALMERE. ROC van Flevoland DIRECTEUR BEDRIJFSVOERING MBO-COLLEGE ALMERE ROC van Flevoland ROC van Flevoland Het Regionaal Opleidingen centrum van Flevoland behoort tot een van de ruim 40 ROC s van ons land. Inspelend op de veranderende

Nadere informatie

SAMEN OPLEIDEN: impact van leren in beeld. Meerjarenplan Opleiden in de School

SAMEN OPLEIDEN: impact van leren in beeld. Meerjarenplan Opleiden in de School SAMEN OPLEIDEN: impact van leren in beeld Meerjarenplan Opleiden in de School 2015-2018 Opleidingsteam, 2015 Samen opleiden: impact van leren in beeld Meerjarenplan 2015-2018 Inleiding Goed onderwijs staat

Nadere informatie

Format samenvatting aanvraag. Opmerking vooraf

Format samenvatting aanvraag. Opmerking vooraf Format samenvatting aanvraag Opmerking vooraf Mocht u de voorkeur geven aan openbaarmaking van de gehele aanvraag in plaats van uitsluitend onderstaande samenvatting dan kunt u dat kenbaar maken bij het

Nadere informatie

Paramaribo, 30 juni 2012

Paramaribo, 30 juni 2012 Paramaribo, 30 juni 2012 1 Visie en missie FHR The vision of FHR (2000) is to be a center of excellence in post graduate education to midterm professionals in management, governance and legal practice

Nadere informatie

HU GERICHT IN BEWEGING

HU GERICHT IN BEWEGING HU GERICHT IN BEWEGING Organisatieontwikkeling HU het verhaal - versie maart 2016 - Agenda Waar komen we vandaan? Waarom gaan we veranderen? Wie willen we zijn? Hoe gaan we dit bereiken? Wat verandert

Nadere informatie

van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen Directeur onderwijsinstituut

van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen Directeur onderwijsinstituut Opleidingsmanager Doel Ontwikkelen van programma( s) van wetenschappenlijk onderwijs en (laten) uitvoeren en organiseren van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen de faculteit, uitgaande van een faculteitsplan

Nadere informatie

Kwaliteit en reorganisatie (beter met minder)

Kwaliteit en reorganisatie (beter met minder) Kwaliteit en reorganisatie (beter met minder) Wim Berkers Senior beleidsadviseur HRM Hogeschool Inholland Dag van de kennisuitwisseling Zestor 1 november 2012 1 Wat komt er aan de orde? De situatie medio

Nadere informatie

Kadernotitie professionalisering

Kadernotitie professionalisering Kadernotitie professionalisering 2015-2020 Colofon Uitgave : ZAAM interconfessioneel voortgezet onderwijs Voorgenomen besluit College van Bestuur : 31 maart 2015 Instemming GMR : 24 april 2015 Vastgesteld

Nadere informatie

GOED BESTUUR VANUIT DRIE PERSPECTIEVEN

GOED BESTUUR VANUIT DRIE PERSPECTIEVEN NVZD najaarscongres 25 november 2015, Nyenrode Business Universiteit, Breukelen GOED BESTUUR VANUIT DRIE PERSPECTIEVEN Naar permanente leiderschapsontwikkeling Ambitie De NVZD wil met dit congres onderstrepen

Nadere informatie

Overzicht instellingen en opleidingen in experiment leeruitkomsten

Overzicht instellingen en opleidingen in experiment leeruitkomsten Overzicht instellingen en opleidingen in experiment leeruitkomsten I. Instellingen en opleidingen die toestemming hebben gekregen voor deelname aan het experiment leeruitkomsten, n.a.v. per 1 mei 2016

Nadere informatie

MASTERCLASS FINANCIEEL MANAGEMENT & BEDRIJFSVOERING IN DE PUBLIEKE SECTOR

MASTERCLASS FINANCIEEL MANAGEMENT & BEDRIJFSVOERING IN DE PUBLIEKE SECTOR PROFESSIONAL LEARNING & DEVELOPMENT EXECUTIVE EDUCATION MASTERCLASS FINANCIEEL MANAGEMENT & BEDRIJFSVOERING IN DE PUBLIEKE SECTOR MASTERCLASS FINANCIEEL MANAGEMENT & BEDRIJFSVOERING IN DE PUBLIEKE SECTOR

Nadere informatie

Instellingsbeleid doelstellingen en profiel

Instellingsbeleid doelstellingen en profiel Instellingsbeleid doelstellingen en profiel 1 Inleiding 2 Beleid 3 Onderwijs 4 Onderzoek 5 Beroepspraktijk en regio 6 Kwaliteit is mensenwerk 7 Operational Excellence 8 Bestuur 9 Raad van Toezicht 10 Financiën

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 5 februari 2015 Autoriteit woningcorporaties

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 5 februari 2015 Autoriteit woningcorporaties De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Ministerie van BZK www.facebook.com/minbzk www.twitter.com/minbzk Uw kenmerk Betreft Autoriteit woningcorporaties Inleiding

Nadere informatie

Directeur onderwijsinstituut

Directeur onderwijsinstituut Directeur onderwijsinstituut Doel College van van Bestuur Zorgdragen voor de ontwikkeling van het facultair en uitvoering en organisatie van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen de faculteit, uitgaande

Nadere informatie

Contextschets Techniek

Contextschets Techniek Contextschets Techniek Nationaal Techniekpact 2020... 2 Welke activiteiten ondernemen de hbo-instellingen?... 2 Welke activiteiten ondernemen de universiteiten?... 3 Welke activiteiten onderneemt de 3TU?...

Nadere informatie

Bachelor of Business Administration (MER opleiding)

Bachelor of Business Administration (MER opleiding) Bachelor of Business Administration (MER opleiding) voor decentrale overheden Het Onderwijs De Bachelor of Business Administration voor decentrale overheden (Management, Economie & Recht, MER) wordt aangeboden

Nadere informatie

Bestuurlijke afspraken over ontvlechting van de Educatieve Faculteit Amsterdam

Bestuurlijke afspraken over ontvlechting van de Educatieve Faculteit Amsterdam Bestuurlijke afspraken over ontvlechting van de Educatieve Faculteit Amsterdam Bijlage bij brief HO/BL/2005/6586 1. Preambule Het College van Bestuur van de Hogeschool van Amsterdam en het College van

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL 1. ORGANISATIE. Noorderpoort

FUNCTIEPROFIEL 1. ORGANISATIE. Noorderpoort FUNCTIEPROFIEL Opdrachtgever: Functienaam: Deskundigheid Noorderpoort Lid Raad van Toezicht Sociale domein 1. ORGANISATIE Noorderpoort Noorderpoort bereidt jongeren en volwassenen voor op hun rol in de

Nadere informatie

Succesvolle leerlingen in een kleurrijke omgeving februari 2015

Succesvolle leerlingen in een kleurrijke omgeving februari 2015 - Missie/Visie - Succesvolle leerlingen in een kleurrijke omgeving februari 2015 Op AMS staat de leerling centraal. Dat betekent dat alles wat we doen er op gericht is om iedere leerling zo goed mogelijk

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Hoger Onderwijs en Studiefinanciering IPC 2250 Rijnstraat 50 Den Haag Postbus

Nadere informatie

PEER REVIEWS. Managementgroep Interactum September 2014

PEER REVIEWS. Managementgroep Interactum September 2014 PEER REVIEWS Managementgroep Interactum September 2014 Met peer review wordt een systeem bedoeld waarbij de betreffende opleidingen structureel gebruik maken van elkaars deskundigheid en elkaars critical

Nadere informatie

Handreiking bij het beoordelingskader voor het bijzonder kenmerk Kleinschalig en intensief onderwijs

Handreiking bij het beoordelingskader voor het bijzonder kenmerk Kleinschalig en intensief onderwijs Handreiking bij het beoordelingskader voor het bijzonder kenmerk Kleinschalig en intensief onderwijs 12 november 2012 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Handreiking voor specifieke invulling van de standaarden

Nadere informatie

Beoordelingskader Kader voor de beperkte toets nieuw Associate-degree (Ad-)programma van de NVAO (Stcrt. 2014, nr 9832).

Beoordelingskader Kader voor de beperkte toets nieuw Associate-degree (Ad-)programma van de NVAO (Stcrt. 2014, nr 9832). nvao w nederlands -vlaa m se accreditatieorganisatie sluit Besluit strekkende tot een oordeel voldoende van een aanvraag toets nieuw Associate-degreeprogramma Juridisch medewerker van de Hogeschool van

Nadere informatie

Profiel leden Stichtingsbestuur, Algemeen

Profiel leden Stichtingsbestuur, Algemeen MEMO Aan: Van: Voorzitter Stichtingsbestuur Legal Affairs Datum: 28 maart 2014 Onderwerp: Profielschetsen SB, Concept 3 Voor de invulling van de toezichthoudende functie van het Stichtingsbestuur van TiU

Nadere informatie

SKPO Profielschets Lid College van Bestuur

SKPO Profielschets Lid College van Bestuur SKPO Profielschets Lid College van Bestuur 1 Missie, visie SKPO De SKPO verzorgt goed primair onderwijs waarbij het kind centraal staat. Wij ondersteunen kinderen om een stap te zetten richting zelfstandigheid,

Nadere informatie

Uitkomsten CFO-bijeenkomst Prestatieafspraken in het HBO

Uitkomsten CFO-bijeenkomst Prestatieafspraken in het HBO Uitkomsten CFO-bijeenkomst Prestatieafspraken in het HBO Eind september ging Deloitte met CFO s uit het hoger onderwijs in gesprek over de uitdagingen om de prestatieafspraken te realiseren, ook al is

Nadere informatie

Welkom in TECHNUM! KwaliteitsKring Zeeland 14-02-08

Welkom in TECHNUM! KwaliteitsKring Zeeland 14-02-08 Welkom in TECHNUM! KwaliteitsKring Zeeland 14-02-08 TECHNUM in vogelvlucht Wat is Technum Welke participanten Waarom noodzakelijk Waar we voor staan Wat onze ambities zijn TECHNUM Zelfstandige onderwijsvoorziening

Nadere informatie

Borging kwaliteit en functioneren examencommissies

Borging kwaliteit en functioneren examencommissies Borging kwaliteit en functioneren examencommissies Wageningen University 20 mei 2015, Prof. Dr. Martin Kropff Rapport Verdere Versterking Aanleidingen voor mijn verhaal:! Rapport onderwijsinspectie Vraag:

Nadere informatie

Partnerschap. en scholen werken op basis van een gezamenlijke verantwoordelijkheid samen met studenten aan hun ontwikkeling tot professional.

Partnerschap. en scholen werken op basis van een gezamenlijke verantwoordelijkheid samen met studenten aan hun ontwikkeling tot professional. Sinds een tiental jaren hebben we opleidingsvormen ontwikkeld die recht doen aan zowel vakbekwaamheid als praktijkkennis van aanstaande leraren. In toenemende mate doen we dat op basis van opleiden in

Nadere informatie

Informatiebrief wetgeving bepaling hoogte collegegelden

Informatiebrief wetgeving bepaling hoogte collegegelden Informatiebrief wetgeving bepaling hoogte collegegelden In het Hoger Onderwijs wordt onderscheid gemaakt tussen wettelijk en instellingscollegegeld. Het wettelijk collegegeld wordt door de minister vastgesteld

Nadere informatie

Eindadvies Theologische Universiteit Apeldoorn 24 oktober 2016

Eindadvies Theologische Universiteit Apeldoorn 24 oktober 2016 Eindadvies Theologische Universiteit Apeldoorn 24 oktober 2016 1. Inleiding De Reviewcommissie (hierna commissie) heeft kennisgenomen van: de prestatieafspraak zoals vastgelegd in de beschikking van 3

Nadere informatie

medewerker in ontwikkeling

medewerker in ontwikkeling medewerker in ontwikkeling 1 36 In 211 heeft ROC ID College verder gewerkt aan de volgende projecten binnen de programmalijn Ontwikkeling van medewerkers. Human Resources Development ROC ID College wil

Nadere informatie

Profielschets. Manager Financiën. Omnivera GWZ. ERLY the consulting company Datum: februari 2016 Opdrachtgever: Omnivera GWZ

Profielschets. Manager Financiën. Omnivera GWZ. ERLY the consulting company Datum: februari 2016 Opdrachtgever: Omnivera GWZ Profielschets Manager Financiën Omnivera GWZ ERLY the consulting company Datum: februari 2016 Opdrachtgever: Omnivera GWZ Adviseurs ERLY: drs. Lilian Vos Telefoonnummer: 035 543 00 88 Omnivera GWZ Omnivera

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Inholland 2013-2010 Jaarverslag Inholland 2013-2010aarverslag Inholland 2010 Jaarver

Jaarverslag 2013. Inholland 2013-2010 Jaarverslag Inholland 2013-2010aarverslag Inholland 2010 Jaarver Jaarverslag Inholland 2013 Jaarverslag Inholland 2013 Jaarverslag Inholland 2013 Jaar verslag Inholland 2013 Jaarverslag Inholland 2013 Jaarverslag Inholland 2013 Jaarvers Inholland 2013 Jaarverslag Inholland

Nadere informatie

fr, Vere : Geachte mevrouw Bussemaker,

fr, Vere : Geachte mevrouw Bussemaker, t 0 4 fr, Vere : Hogeschoe1if Prinsessegracht 21 Postbus 123 2501 CC Den Haag t (070)31221 21 f(070)31221 00 Aan de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap - Mevrouw dr. M. Bussemaker Postbus 16375

Nadere informatie

Raad van Toezicht De Haagse Hogeschool Toezichtkader

Raad van Toezicht De Haagse Hogeschool Toezichtkader 1 Raad van Toezicht De Haagse Hogeschool 2 INLEIDING 3 De Raad van Toezicht van De Haagse Hogeschool formuleert in dit de inhoudelijke uitgangspunten van zijn toezicht en de manier waarop hij daaraan invulling

Nadere informatie

Deze brochure schetst de onderwijsvisie van onze universiteit op hoofdlijnen. De doelen die horen bij die visie kunnen we alleen samen bereiken.

Deze brochure schetst de onderwijsvisie van onze universiteit op hoofdlijnen. De doelen die horen bij die visie kunnen we alleen samen bereiken. ONDERWIJSVISIE OP HO OFDLIJNEN Geachte collega s, 1 Deze brochure schetst de onderwijsvisie van onze universiteit op hoofdlijnen. De doelen die horen bij die visie kunnen we alleen samen bereiken. We

Nadere informatie

Samen aan de IJssel Inleiding

Samen aan de IJssel Inleiding Samen aan de IJssel Samenwerking tussen de gemeenten Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel, kaders voor een intentieverklaring en voor een onderzoek. Inleiding De Nederlandse gemeenten bevinden

Nadere informatie

5. Concept raadsbesluit

5. Concept raadsbesluit Voorstel aan : Gemeenteraad van 28 januari 2013 Door tussenkomst van : Raadscommissie van 22 januari 2013 Nummer : Onderwerp : Wijziging statuten Stichting Baasis als gevolg van oprichten samenwerkingsschool

Nadere informatie

Profielschets Raad van Commissarissen

Profielschets Raad van Commissarissen Profielschets Raad van Commissarissen Vastgesteld door de Raad van Commissarissen op 18 maart 2009 en laatstelijk gewijzigd in 2014. 1. Doel profielschets 1.1 Het doel van deze profielschets is om uitgangspunten

Nadere informatie

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-master Social Work van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-master Social Work van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen ,nvao F nederlands - ulaamse accreditatieorganisatie Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-master Social Work van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen datum 31 juli

Nadere informatie

PROACTIEF TOEZICHT VOBO

PROACTIEF TOEZICHT VOBO PROACTIEF TOEZICHT VOBO Concept Door: Raad van Toezicht Voortgezet Onderwijs Best Oirschot PROACTIEF TOEZICHT VOBO 2 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Toezichtvisie Vobo... 4 Doel van de Raad van Toezicht Vobo...

Nadere informatie

Profiel & Selectieprocedure. Directeur-bestuurder Stellingwerf College

Profiel & Selectieprocedure. Directeur-bestuurder Stellingwerf College Profiel & Selectieprocedure Directeur-bestuurder Stellingwerf College juni 2016 Onze school Het Stellingwerf College, een openbare school voor vmbo, mavo, havo, vwo en verrijkt en versneld vwo in Oosterwolde

Nadere informatie

Voorblad agendapunt 3 Stand van zaken speerpunt Informatiemanagement

Voorblad agendapunt 3 Stand van zaken speerpunt Informatiemanagement Voorblad agendapunt 3 speerpunt Informatiemanagement Ruud vd Belt en Peter Antonis In bijgaande notitie treft u de bestuursopdracht Informatiemanagement (IM) aan. De samenleving en werkorganisaties zijn

Nadere informatie

Niets uit dit profiel mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Leeuwendaal gereproduceerd worden

Niets uit dit profiel mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Leeuwendaal gereproduceerd worden Profiel Lid Raad van Toezicht met onderwijs profiel 18 december 2015 Opdrachtgever Hogeschool Van Hall Larenstein Voor meer informatie over de functie Jeannette van der Vorm, senior adviseur Leeuwendaal

Nadere informatie

functieprofiel lid en voorzitter raad van toezicht

functieprofiel lid en voorzitter raad van toezicht functieprofiel lid en voorzitter raad van toezicht geleding datum advies selectie en 26-09-2014 benoemingscommissie RvT advies CvB/MT 29-09-2014 voorgenomen besluit raad van toezicht 27-11-2014 advies

Nadere informatie

Op weg naar de (academische) opleidingsschool

Op weg naar de (academische) opleidingsschool Discussienota Nationalgeographic.nl Adviescommissie ADEF OidS Mei 2014 1 Inhoudsopgave Inleiding 1. Uitgangspunten Samen Opleiden 2. Ambities van (academische) opleidingsscholen 3. Concept Samen Opleiden

Nadere informatie

Resultaten Monitor Ad-ronde 4B samenwerking mbo-hbo

Resultaten Monitor Ad-ronde 4B samenwerking mbo-hbo Resultaten Monitor Ad-ronde 4B samenwerking mbo-hbo Presentatie op de Dag van de Beroepskolom LEIDO Academy Amersfoort, 7 oktober 2016 Arjan Heyma www.seo.nl - secretariaat@seo.nl - +31 20 525 1630 Bron

Nadere informatie

Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor Chemie van de Hogeschool Drenthe

Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor Chemie van de Hogeschool Drenthe College van Bestuur Hogeschool Drenthe Postbus 2080 7801 CB EMMEN Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor Chemie van de Hogeschool

Nadere informatie

Bijzonder kenmerk Kleinschalig en intensief onderwijs

Bijzonder kenmerk Kleinschalig en intensief onderwijs Bijzonder kenmerk Kleinschalig en intensief onderwijs 4 november 2011 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Beoordelingskader 4 3 Procedure 6 pagina 2 1 Inleiding Instellingsbesturen kunnen voor opleidingen met kleinschalig,

Nadere informatie

Student & Lector. Een steekproef

Student & Lector. Een steekproef Student & Lector Een steekproef Aanleiding Sinds 2001 kent het Nederlandse hoger onderwijs lectoraten. Deze lectoraten worden vormgegeven door zogenaamde lectoren: hoog gekwalificeerde professionals uit

Nadere informatie

OPEN DAG NHL STENDEN. Programma VISIT PLORE MEET. #opendagnhlstenden. nhlstenden nhlstenden nhlstenden

OPEN DAG NHL STENDEN. Programma VISIT PLORE MEET. #opendagnhlstenden. nhlstenden nhlstenden nhlstenden OPEN DAG NHL STENDEN Programma VISIT E PLORE MEET #opendag Ontdek NHL Stenden! Welkom op de Open Dag Maak kennis met de opleidingen van onze nieuwe hogeschool en ontdek de studie die bij jou past. Op de

Nadere informatie

Drs. F.M. (Frank) Tromp

Drs. F.M. (Frank) Tromp Drs. F.M. (Frank) Tromp Algemeen Directeur / bestuurder Directeur Advies a.i. 4 april 1966 Nederland 06 263 50 305 frank.tromp@dyade.nl Profiel Sinds 2006 ben ik werkzaam in het onderwijs; de eerste 5

Nadere informatie

Regeling collegegeld

Regeling collegegeld Regeling collegegeld 2012-2013 Status: Vastgesteld door CvB met positief advies CMR d.d. 23 september 2011 over beleid ten aanzien van instellingscollegegeld. Wijzigingen als gevolg van wettelijke besluitvorming

Nadere informatie

DE VROEDT & THIERRY E X E C U T I V E S E A R C H POSITIE SPECIFICATIE. Voor de positie van. van

DE VROEDT & THIERRY E X E C U T I V E S E A R C H POSITIE SPECIFICATIE. Voor de positie van. van DE VROEDT & THIERRY E X E C U T I V E S E A R C H POSITIE SPECIFICATIE Voor de positie van Voorzitter College van Bestuur van Hogeschool Inholland 2 DE ORGANISATIE Inholland is een ambitieuze open onderwijsinstelling

Nadere informatie

Instituut voor Sociale Opleidingen

Instituut voor Sociale Opleidingen Instituut voor Sociale Opleidingen Naar een nieuwe opleiding Social Work In september 2016 start Hogeschool Rotterdam met de nieuwe opleiding Social Work. Dit betekent dat eerstejaars studenten (die in

Nadere informatie

Primair Onderwijs po 079-3232.333 Voorgezet onderwijs vo 079-3232.444

Primair Onderwijs po 079-3232.333 Voorgezet onderwijs vo 079-3232.444 Voorlichtingspublicatie Betreft de onderwijssector(en) Informatie CFI/ICO Primair Onderwijs po 079-3232.333 Voorgezet onderwijs vo 079-3232.444 Wet van 9 december 2005, houdende opneming in de Wet op het

Nadere informatie

VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE

VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE PROFIEL @ VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE voor meer informatie over de functie: dhr. mr. E.G. Martinus, Bestuurssecretaris, telefoon (088) 878 98 03 of 06 207 441 66 ORGANISATIE

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Bestuurskunde/Overheidsmanagement van de NHL Hogeschool

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Bestuurskunde/Overheidsmanagement van de NHL Hogeschool ,nvao r nederlands-vlaam se accreditatie organisatie S uif Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Bestuurskunde/Overheidsmanagement van de NHL Hogeschool datum

Nadere informatie

Subsector overig. Subsector overig

Subsector overig. Subsector overig Subsector overig Samenvatting... Grote subsector... 2 Veel switchende studenten... 3 Hoge uitval onder mbo ers... 4 Hoog wo-diplomarendement... 4 Minste studenten van hbo naar wo... 4 8 accreditaties na

Nadere informatie

ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER. Stichting SHON (4523828)/30709

ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER. Stichting SHON (4523828)/30709 ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER Stichting SHON (4523828)/30709 Utrecht, 9 april 2015 Voorwoord Dit rapport bevat de resultaten van het onderzoek naar de omvang van de financiële buffer per 31 december

Nadere informatie

Concept Beoordelingskader voor het bijzondere kenmerk residentieel onderwijs

Concept Beoordelingskader voor het bijzondere kenmerk residentieel onderwijs Concept Beoordelingskader voor het bijzondere kenmerk residentieel onderwijs 2 december 2008 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Beoordelingskader 4 pagina 2 1 Inleiding Dit beoordelingskader bevat een aantal facetten

Nadere informatie

profiel Open Universiteit Voorzitter en leden raad van toezicht

profiel Open Universiteit Voorzitter en leden raad van toezicht profiel Open Universiteit Voorzitter en leden raad van toezicht Open Universiteit Voorzitter en leden raad van toezicht Organisatie De Open Universiteit (OU), opgericht in 1984, is de jongste universiteit

Nadere informatie

Profielschets Controller / Manager Bedrijfsvoering

Profielschets Controller / Manager Bedrijfsvoering Profielschets Controller / Manager Bedrijfsvoering Ellen Bruin, september 2015 Over de Dienst Gezondheid en Jeugd De Dienst Gezondheid & Jeugd verzorgt namens 17 gemeenten in Zuid-Holland Zuid de uitvoering

Nadere informatie

Piter Jelles Strategisch Perspectief

Piter Jelles Strategisch Perspectief Piter Jelles Strategisch Perspectief Strategisch Perspectief Inhoudsopgave Vooraf 05 Piter Jelles Onze missie 07 Onze ambities 07 Kernthema s Verbinden 09 Verbeteren 15 Vernieuwen 19 Ten slotte 23 02 03

Nadere informatie

Leergang Leiderschap voor Professionals

Leergang Leiderschap voor Professionals Leergang Leiderschap voor Professionals Zonder ontwikkeling geen toekomst! Leergang Leiderschap voor Professionals Tijden veranderen. Markten veranderen, organisaties en bedrijven veranderen en ook de

Nadere informatie

VISIE OP TOEZICHT Vastgesteld door Raad van Commissarissen op 15 september 2016

VISIE OP TOEZICHT Vastgesteld door Raad van Commissarissen op 15 september 2016 VISIE OP TOEZICHT Vastgesteld door Raad van Commissarissen op 15 september 2016 Woningcorporaties staan voor het huisvesten van mensen met een bescheiden inkomen en voor kwetsbare groepen. Woningcorporaties

Nadere informatie

Management & Organisatie

Management & Organisatie Management & Organisatie Algemeen De opleiding Bedrijfskunde MER (deeltijd) wordt verzorgd door het Instituut voor Bedrijfskunde, Hanzehogeschool Groningen. Steeds meer krijgen organisaties te maken met

Nadere informatie

ICLON Powerpoint sjabloon

ICLON Powerpoint sjabloon ICLON Powerpoint sjabloon Een voorbeeld van een ICLON presentatie Piet Presentator & Co Copresentator (ICLON) Coby Collega (Leiden University) Max Medewerker (Instituut voor Cooperatie) [Congresnaam, Plaats,

Nadere informatie

Flexibilisering van het onderwijs aan volwassenen kan alleen door het systeem volledig anders te gaan opzetten en is niet gebaat bij het veranderen

Flexibilisering van het onderwijs aan volwassenen kan alleen door het systeem volledig anders te gaan opzetten en is niet gebaat bij het veranderen 19 JUNI 2014 Flexibilisering van het onderwijs aan volwassenen kan alleen door het systeem volledig anders te gaan opzetten en is niet gebaat bij het veranderen van de bestaande situatie Flexibilisering

Nadere informatie

Subsector geografie. Sectorbeeld Gedrag & Maatschappij, Inspectie van het Onderwijs,

Subsector geografie. Sectorbeeld Gedrag & Maatschappij, Inspectie van het Onderwijs, Samenvatting... 2 Minst aantal opleidingen... 2 Minst aantal studenten... 3 Instroom neemt af... 3 Laagste uitval... 3 Lager diplomarendement... 3 Daling in switch... 3 Twee nieuwe opleidingen... 4 Weinig

Nadere informatie

Kwaliteit van toetsing

Kwaliteit van toetsing Kwaliteit van toetsing Scholingsdag HAN, 3 oktober 2012 Desirée Joosten-ten Brinke Open Universiteit Fontys Lerarenopleiding Tilburg Programma Kennismaking 9:45 Het borgen van toetskwaliteit Gerealiseerd

Nadere informatie

Functieprofiel voor de functie van Directeur Meester Duisterhoutschool

Functieprofiel voor de functie van Directeur Meester Duisterhoutschool Functieprofiel voor de functie van Directeur Meester Duisterhoutschool Organisatie De Meester Duisterhoutschool is een Openbare school voor speciaal- en voortgezet speciaal onderwijs cluster 3. De school

Nadere informatie

Toetsingskaders opleidingsschool en academische kop 2013

Toetsingskaders opleidingsschool en academische kop 2013 Toetsingskaders opleidingsschool en academische kop 2013 NVAO 10 juni 2013 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Definitie 6 3 Toetsingskaders 7 4 Werkwijze 12 pagina 2 1 Inleiding 1.1 Vooraf Beoordeling kwaliteit opleidingsschool

Nadere informatie

Universiteit Leiden. John Kroes 12 mei 2017

Universiteit Leiden. John Kroes 12 mei 2017 Universiteit Leiden John Kroes 12 mei 2017 In Leiden en Den Haag Leiden Nederland Amsterdam Den Haag Eerste Universiteit van Nederland Opgericht door Willem van Oranje in 1575 Als beloning voor verzet

Nadere informatie

Daartoe spreken partijen onderstaand pakket maatregelen af ter bevordering van de mobiliteit van personeel.

Daartoe spreken partijen onderstaand pakket maatregelen af ter bevordering van de mobiliteit van personeel. Onderhandelaarsakkoord convenant mobiliteit passend onderwijs PARTIJEN Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap PO-Raad VO-raad AOC Raad CNV Onderwijs AVS CMHF OVERWEGENDE: dat er sprake is van

Nadere informatie

Fontys Kwaliteitsagenda Groei door aandacht en uitdaging

Fontys Kwaliteitsagenda Groei door aandacht en uitdaging Fontys Kwaliteitsagenda Groei door aandacht en uitdaging Met grote passie en betrokkenheid wordt bij Fontys elke dag hard gewerkt aan de kwaliteit waar wij trots op zijn. Tegelijkertijd vinden wij dat

Nadere informatie

Brondocument. - Burgerschap - Leren & loopbaan. in het MBO. Versie Juni 2009

Brondocument. - Burgerschap - Leren & loopbaan. in het MBO. Versie Juni 2009 Brondocument - Burgerschap - Leren & loopbaan in het MBO Versie Juni 2009 JFA/113807/2009 1 Inleiding Dit brondocument is een herziene versie van het brondocument LL&B van april 2007. Hierin staan de kwalificatie-eisen

Nadere informatie

Strategische visie monitoring en verantwoording sociaal domein

Strategische visie monitoring en verantwoording sociaal domein Strategische visie monitoring en verantwoording sociaal domein Gemeente Wassenaar februari 2016 Pagina 2/9 2 Pagina 3/9 1 Inleiding Kader en achtergrond Kenmerkend voor het transformatieproces in het sociaal

Nadere informatie

Samenvatting aanvraag

Samenvatting aanvraag Samenvatting aanvraag Algemeen Soort aanvraag (kruis aan wat van toepassing Nieuwe opleiding is): Nieuw Ad programma Nieuwe hbo master Nieuwe joint degree 1 Verplaatsing bestaande opleiding Nevenvestiging

Nadere informatie

Profielen voorzitter en leden van de Raad van Toezicht 5 juli 2016

Profielen voorzitter en leden van de Raad van Toezicht 5 juli 2016 Profielen voorzitter en leden van de Raad van Toezicht 5 juli 2016 Aanleiding en achtergrond Per 1 januari 2017 ontstaan er twee vacatures in de Raad van Toezicht in verband met het einde van de termijn

Nadere informatie

HOGER ONDERWIJS IN FLEVOLAND

HOGER ONDERWIJS IN FLEVOLAND Inleiding Het Hoger Onderwijs staat hoog op de politieke agenda van de Provincie Flevoland. Daar is alle reden toe. Het aandeel hoger opgeleiden in Flevoland blijft sterk achter bij het landelijk gemiddelde.

Nadere informatie

Show & Share 2008 Promoveren bij Hogeschool INHOLLAND Ad van Blokland, coördinator Promotieonderzoek Institute of Advanced Studies and Applied

Show & Share 2008 Promoveren bij Hogeschool INHOLLAND Ad van Blokland, coördinator Promotieonderzoek Institute of Advanced Studies and Applied Show & Share 2008 Promoveren bij Hogeschool INHOLLAND Ad van Blokland, coördinator Promotieonderzoek Institute of Advanced Studies and Applied Research 1 Inhoud presentatie Waarom aandacht voor promoveren

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 12110 22 juni 2012 Regeling van 19 juni 2012, nr. 2012-0000333818, de Ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 29 819 Tijdelijke regels betreffende experimenten in het hoger onderwijs op het gebied van vooropleidingseisen aan en selectie van aanstaande studenten

Nadere informatie

WINDESHEIM IN ZWOLLE: UNIEKE MASTER VOOR HET BEROEPS- ONDERWIJS. Inspirators voor de toekomst

WINDESHEIM IN ZWOLLE: UNIEKE MASTER VOOR HET BEROEPS- ONDERWIJS. Inspirators voor de toekomst WINDESHEIM IN ZWOLLE: UNIEKE MASTER VOOR HET BEROEPS- ONDERWIJS 90 Tweedegraads docenten en hbo-bachelors met een pedagogisch-didactisch getuigschrift die lesgeven in een beroepsgericht vak, kunnen bij

Nadere informatie

Het succes van samen werken!

Het succes van samen werken! White paper Het succes van samen werken! Regover B.V. Bankenlaan 50 1944 NN Beverwijk info@regover.com www.regover.com Inleiding Regover B.V., opgericht in 2011, is gespecialiseerd in het inrichten en

Nadere informatie