aarrekening Inh and 2012 Kalend ening Inholland erjaarrekening Stichting 012 Kalenderja Hoger Onderwijs Nederland Kalenderjaarrekening 2012

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "aarrekening Inh and 2012 Kalend ening Inholland erjaarrekening Stichting 012 Kalenderja Hoger Onderwijs Nederland Kalenderjaarrekening 2012"

Transcriptie

1 alenderjaarrek nholland 2012 K erjaarrekening and 2012 Kalend aarrekening Inh Stichting 012 Kalenderja Hoger Onderwijs Nederland ening Inholland alenderjaarrek nholland 2012 K erjaarrekening Kalenderjaarrekening 2012

2 Stichting Hoger Onderwijs Nederland Kalenderjaarrekening 2012 Den Haag, 10 april 2013 Stichting Hoger Onderwijs Nederland Pagina 1 van 85

3 Inhoudsopgave 1. Verslag Raad van Toezicht Verslag College van Bestuur Bestuurlijk Onderwijs Personeel Management Control Systeem, Doelmatigheid en Risicomanagement Financiële kerngegevens De financiële verantwoording Toelichting op de financiële cijfers t.o.v. het vorige kalenderjaar Studenten Holding Inholland B.V Samenwerkingsinstituut Kweekschool voor Vroedvrouwen Stichting HBO Suriname Treasurybeleid Risicoparagraaf Notitie Helderheid Bevestiging bij de jaarrekening Tot slot Jaarrekening Geconsolideerde balans per 31 december Geconsolideerde staat van baten en lasten Geconsolideerd kasstroomoverzicht Waarderingsgrondslagen Toelichting op de geconsolideerde balans Niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen Financiële instrumenten Overzicht verbonden partijen Toelichting op de geconsolideerde staat van baten en lasten Enkelvoudige balans per 31 december Enkelvoudige staat van baten en lasten Toelichting op de enkelvoudige jaarrekening Controleverklaring Gebeurtenissen na balansdatum Bestemming resultaat Bijlagen Specificatie posten VWS Specificatie posten OCW Gegevens van de rechtspersoon...85 Stichting Hoger Onderwijs Nederland Pagina 2 van 85

4 1. Verslag Raad van Toezicht De Raad van Toezicht is in 2012 nauw betrokken geweest bij de stappen die het College van Bestuur in de richting van een ander Inholland zet: de ontwikkeling van de instroomcijfers, de stand van zaken rond de vier (en vanaf de zomer twee) onder curatele gestelde opleidingen, de reorganisatie, de overeenkomst met Inholland Suriname en tot slot het hoofdlijnenakkoord en de hieruit voortvloeiende prestatieafspraken zijn regelmatig terugkerende gespreksonderwerpen. De Raad van Toezicht is vanaf het voorjaar nauw aangesloten op het traject portfoliorationalisatie en geeft eind november groen licht voor het starten van het traject. Met dit samenhangend pakket maatregelen wordt invulling gegeven aan zowel het Strategisch Programma als aan de bedrijfseconomische noodzaak om de portefeuille van opleidingen financieel robuuster te maken. De Raad van Toezicht heeft veel aandacht voor de verbetering van de kwaliteit van onderwijs en onderzoek en volgt de uitwerking van het eind 2011 vastgestelde Strategisch Programma nauwgezet. De Raad van Toezicht keurt de jaarrekening 2011 en de begrotingen en goed en stelt het huishoudelijk reglement van de Raad van Toezicht alsmede het rooster van aftreden van de Raad van Toezicht vast met als uitgangspunt dat na de benoeming tweemaal kan worden herbenoemd. Hiermee wordt de continuïteit van de Raad van Toezicht op de langere termijn geborgd. De Raad van Toezicht vergadert regelmatig op de verschillende vestigingen en laat zich ter plekke door de betreffende vestigingsdirecteur bijpraten en rondleiden. Op die manier krijgt de Raad van Toezicht een beter beeld van de hogeschool in brede zin. Eind 2012 wordt op verzoek van de Raad van Toezicht een zelfevaluatie van het functioneren van de Raad van Toezicht gestart. Doel is het functioneren van de Raad van Toezicht in haar eerste jaar onder de loep te nemen. In december 2011 benoemt de Raad van Toezicht dr. M.J.W.T. Nollen als lid van het College van Bestuur. Hij volgt per 1 maart mr. H.J. Rutten op. Per 1 april 2012 benoemt de Raad van Toezicht vervolgens drs. H. de Deugd als lid van het College van Bestuur. In april wordt D. Terpstra tot medio 2014 herbenoemd tot voorzitter van het College van Bestuur omdat de Raad van Toezicht een voltallige bestuurswisseling ongewenst acht in een fase die vraagt om bestuurlijke stabiliteit en continuïteit. De Raad van Toezicht komt in 2012 zes keer bijeen in een reguliere vergadering. De onderwijscommissie vergadert twee keer; de auditcommissie drie keer en de remuneratiecommissie komt tweemaal bijeen: de commissie bespreekt met het voltallige College van Bestuur de prestatieafspraken voor 2013 en met elk collegelid wordt een bilateraal gesprek gehouden. En ten slotte heeft de Raad van Toezicht tweemaal overleg gevoerd met de Hogeschool Medezeggenschapsraad (HMR). Stichting Hoger Onderwijs Nederland Pagina 3 van 85

5 De Raad van Toezicht vanaf 1 januari 2012 H.W. Breukink (voorzitter) Functie: commissaris ING Group, Haagwonen, Nieuwe Steen Investments, Brink Groep, voorzitter Raad van Commissarissen Heembouw Holding B.V., voorzitter Raad van Toezicht Omring Benoeming: 1 juli 2011 tot en met 1 juli 2015 M.F. Andriessen Functie: interimbestuurder en adviseur Nevenfuncties: - Instellingsauditor NVAO en FIBAA - Voorzitter bestuur NVVE - Voorzitter Raad van Toezicht Blijfgroep - Voorzitter bestuur CEC - Voorzitter bezwaarcommissie NALL - Lid Raad van Toezicht Adviesraad VOvA - Lid Bestuur Klein Pompei Benoeming: 1 december 2011 tot en met 1 december 2015 L.E.C. van der Sluis Functie: Hoogleraar Strategisch Talent Management, Nyenrode Business Universiteit Nevenfuncties: - Lid Raad van Toezicht ROC Leiden - Buitengewoon hoogleraar North-West University, Vanderbijlpark, Zuid-Africa - Vakgroepvoorzitter Leadership & Management Development, Nyenrode Business Universiteit - Lid Jury Logistiek Manager van het Jaar Benoeming: 1 december 2011 tot en met 1 december 2015 K. van der Steenhoven Functie: waarnemend SG van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Nevenfuncties: - Voorzitter Raad van Toezicht Het Nieuwe Instituut te Rotterdam - Lid Raad van Toezicht CVO te Rotterdam Benoeming: 1 december 2011 tot en met 1 december 2015 Stichting Hoger Onderwijs Nederland Pagina 4 van 85

6 H.J. Rutten Functie: interim-lid College van Bestuur Hogeschool Inholland (tot 1 maart 2012), lid College van Bestuur ROC Midden Nederland (vanaf 1 april 2012) Nevenfuncties: - Voorzitter RvC Parnassia Groep (GGZ Randstad) - Voorzitter RvC SPF Beheer (uitvoering Spoorweg Pensioenfonds e.a.) - Voorzitter Stichting Studielink (student inschrijving hoger onderwijs) Benoeming: 1 april 2012 tot en met 1 april 2016 Samenstelling Onderwijscommissie M.F. Andriessen (voorzitter) L.E.C. van der Sluis Samenstelling Auditcommissie K. van der Steenhoven (voorzitter) H.J. Rutten Samenstelling Remuneratiecommissie H.W. Breukink (voorzitter) L.E.C. van der Sluis Stichting Hoger Onderwijs Nederland Pagina 5 van 85

7 2. Verslag College van Bestuur 2.1 Bestuurlijk Voor Hogeschool Inholland is 2012 een jaar waarin het portfolio nader is ingevuld en richting gegeven is aan een nieuw waarde(n)vol Inholland. Een jaar waarin na het roerige 2010 en 2011 een voltallige nieuwe Raad van Toezicht is geïnstalleerd en waarin het interim-college van Bestuur plaats maakt voor een College van Bestuur dat voor een aantal jaren benoemd wordt. Een jaar ook waarin de in 2011 in gang gezette ontwikkelingen vorm moeten krijgen en waarin Inholland de keuze maakt voor profilering op waarde(n)vol onderwijs. Het eind 2011 vastgestelde Strategisch Programma wordt vertaald in ambities ten aanzien van de onderwijsprestaties en het profiel van de toekomst. De in september 2011 afgekondigde reorganisatie krijgt zijn beslag en dat betekent een afscheid van een groot aantal collega s is ook het jaar waarin de vier in 2011 onder vuur liggende opleidingen (BE, CE, VTM en MEM) worden beoordeeld. Voorjaar 2012 start het traject portfoliorationalisatie : een samenhangend pakket maatregelen om invulling te geven aan zowel het Strategisch Programma als aan de bedrijfseconomische noodzaak om het portfolio financieel robuuster te maken. Tot slot is 2012 het jaar waarin alles op alles wordt gezet om de in 2011 sterk gedaalde instroom weer op peil te brengen. Inholland is van nature een open hogeschool met oog voor elkaar en voor elkaars waarden. Studenten zijn divers in achtergrond, vooropleiding en in hun doelen voor de toekomst. Inholland staat open voor iedere aankomende student die de capaciteit en de ambitie heeft binnen nominale duur zijn studie af te ronden. Studenten krijgen het onderwijs dat bij ze past. Er is structuur mogelijk voor wie daar behoefte aan heeft en ruimte voor extra uitdagingen voor wie dat zoekt, bijvoorbeeld in een internationale context. Ongeacht de verscheidenheid van onze studentenpopulatie hebben studenten hun ambities gemeen: heldere en hoogwaardige ambities ten aanzien van hun opleiding bij Inholland en hun persoonlijke ontwikkeling. Inholland kiest voor een scherp onderwijs- en onderzoeksprofiel. Onderwijs en onderzoek staan centraal: meer docenten per student, professionalisering van docenten en uitstekende ondersteuning. Uitgangspunt is een structureel kleinere hogeschool: kwaliteit gaat voor kwantiteit. De organisatie komt in dienst van het onderwijs en dat betekent een totale ommekeer. Strategisch Programma en prestatieafspraken In het Strategisch Programma wordt de nieuwe koers helder uiteengezet: anders dan voorheen wordt samenwerking en verbinding gezocht. Dat wordt het andere Inholland: een netwerkhogeschool die een betrouwbare partner is in een snel veranderende omgeving. Deze lijn sluit naadloos aan bij het beleid van het ministerie van OCW. Staatssecretaris Zijlstra wil in 2012 in het kader van een hoofdlijnenakkoord prestatieafspraken sluiten met hogescholen. Op 5 mei stuurt Inholland het document Presteren in Verbinding naar de Reviewcommissie Hoger Onderwijs en Onderzoek; de Reviewcommissie Hoger Onderwijs en Onderzoek beoordeelt de door Inholland ingediende prestatieafspraken in september als zeer goed en op 1 november worden de afspraken getekend door de staatssecretaris van Onderwijs. Met de prestatieafspraken geeft Inholland vorm aan haar toekomst door zich op een aantal hoofdthema s te profileren. Speerpunten zijn met name de creatieve economie, de gezonde samenleving en een duurzame, biobased, groene economie. Om tot goed onderwijs te komen, zal het onderwijs waar mogelijk versterkt worden door samenwerking. Afbouw wordt niet Stichting Hoger Onderwijs Nederland Pagina 6 van 85

8 uitgesloten als het kwaliteitsperspectief op termijn niet gevonden kan worden. Inholland neemt afscheid van het idee van versterken door concurreren. Samenwerken is het nieuwe concurreren wordt het devies. De prestatieafspraken worden nader vormgegeven in onder meer de jaarplannen van de domeinen en door interne monitoring van de uitvoering van de prestatieafspraak. Alle opleidingen doen daaraan mee. Daar waar de hogeschool ook nadrukkelijk de verbinding met externe partners centraal stelt, zal ook in dat traject sprake zijn van veelvuldige interactie met de externe partners. Het andere Inholland Op 4 september vindt de jaaropening plaats en worden de contouren van het andere Inholland helder geschetst: een Inholland dat door een diep dal is gegaan en geleerd heeft van de lessen uit het verleden. Het startsein wordt gegeven voor de weg van waarde(n)vol Inholland. De keuze voor profilering op waarde(n)vol onderwijs biedt kansen om recht te doen aan de bestaande diversiteit in de hogeschoolgemeenschap. Het andere Inholland is niet alleen een hogeschool die professionals opleidt; de complexe samenleving vraagt meer dan louter vaklieden. Professionals moeten in toenemende mate overweg kunnen met reflectie en zingevingsvraagstukken, worden geacht te kunnen denken in termen van oorzaak en gevolg. Het zijn begrippen die meer en meer aan de orde komen in een maatschappij die zich volop en fundamenteel aan het heroriënteren is. Inholland wil daar een bijdrage aan leveren als een door waarden gedreven hogeschool met waarde(n)vol onderwijs. Of het nu gaat om betere afspraken, je thuis voelen, een actievere houding van studenten of een persoonlijke aanpak, iedereen hier heeft zijn eigen verhaal, zijn eigen waarden waarvoor ruimte is binnen Inholland. Tijdens de jaaropening wordt Wij-Inholland succesvol geïntroduceerd: een initiatief ter stimulans van de ambitie waarde(n)vol onderwijs. Jaarlijks kunnen maximaal vijf multidisciplinaire projecten hiervoor in aanmerking komen waarbij aanvragen worden beoordeeld op ondernemendheid, creativiteit en samenwerking met de regio Samenwerking Het streven tot samenwerken zoals verwoord in het Strategisch Programma resulteert in 2012 in het aangaan van een aantal concrete samenwerkingsovereenkomsten. Op 25 januari wordt een intentieverklaring getekend met de regio Noord-Holland Noord: gemeenten en bedrijven in de regio Noord-Holland Noord slaan de handen ineen om onderwijs en arbeidsmarkt in de regio nog intensiever met elkaar te verbinden. Hogeschool Inholland (Alkmaar) speelt daar als de belangrijkste hogeschool van de regio een grote rol in. Met de Vrije Universiteit wordt op 8 juni een convenant getekend waarin de intentie tot samenwerking wordt afgesproken. Dit convenant markeert een stap in een proces dat enkele jaren geleden is gestart en dat te zijner tijd moet uitmonden in een convenant over huisvesting en samenwerking. Op 25 juni tekenen de drie Colleges van Bestuur van Inholland, ipabo en Windesheim een intentieverklaring om te gaan samenwerken in een zogenaamde Educatieve Alliantie. Binnen deze alliantie willen zij de kwaliteit van het onderwijs gezamenlijk versterken. Centraal staat het gezamenlijk ontwikkelen van onderwijs, mét het werkveld. De lerarenopleidingen en daarmee Stichting Hoger Onderwijs Nederland Pagina 7 van 85

9 samenhangend onderzoek en dienstverlening zullen worden versterkt door bundeling van expertise en door samen met het scholenveld het onderwijs verder te ontwikkelen waarbij nauw zal worden samengewerkt met de Vrije Universiteit. In de zomer is samen met ROC van Amsterdam een start gemaakt met het opzetten van gezamenlijke faciliteiten en leerlijnen op laboratoriumonderwijs. Op de Naaldwijkstraat wordt in een gezamenlijke huisvesting gebruik gemaakt van gemeenschappelijke faciliteiten. De komende periode zal deze samenwerking inhoudelijk worden versterkt. Accreditatie van de opleidingen Bedrijfseconomie (BE), Vrijetijdsmanagement (VTM), Media en Entertainmentmanagement (MEM) en Commerciële Economie (CE) Begin juli worden de langverwachte uitkomsten van het door de NVAO uitgevoerde onderzoek naar het al dan niet intrekken van de accreditatie van de opleidingen Bedrijfseconomie (BE), Vrijetijdsmanagement (VTM), Media en Entertainmentmanagement (MEM) en Commerciële Economie (CE) bekend. Dit onderzoek is uitgevoerd op basis van een beoordeling van de opleidingen aan de hand van het accreditatiekader. De NVAO bevestigt in haar rapportage aan de staatssecretaris dat Inholland essentiële kwaliteitssprongen heeft gemaakt. De opleidingen BE en VTM voldoen nu op grond van de 16 door de NVAO gehanteerde standaarden aan de accreditatie-eisen. Voor MEM en CE geldt dat zij voldoende scoren op 15 van de 16 standaarden. Voor standaard 16 ( toetsing en gerealiseerde eindkwalificaties ) adviseert de NVAO de staatsecretaris beide opleidingen een verbeterperiode van een jaar te verlenen ten aanzien van de borging van het onderdeel afstuderen. Benadrukt wordt overigens dat de opleidingen wel beschikken wel over een adequaat systeem van toetsing, maar nog niet in voldoende mate kunnen aantonen dat gewaarborgd wordt dat afgestudeerden de beoogde eindkwalificaties hebben gerealiseerd. De staatssecretaris neemt dit advies van de NVAO over. Instroom Voorjaar 2012 wordt een Taskforce Instroom gestart. De Taskforce zet alles op alles om de in 2011 ingezette tendens te keren. Domeinen worden intensief ondersteund bij de voorbereiding en uitvoering van wervingsactiviteiten en er wordt succesvol geëxperimenteerd met nieuwe activiteiten die beter aansluiten bij de verwachtingen van de huidige student. Een voorbeeld is speeddating studiekeuze, waarbij de potentiele student in korte tijd kan kennismaken met een aantal studierichtingen. Voor de ouders komen er speciale voorlichtingsavonden en op bestuurlijk niveau worden contacten met het MBO geïntensiveerd. Deze inspanningen resulteren in een toename van de september instroom van 3,5% ten opzichte van de instroom in 2011 per 1 oktober. Het totaal aantal inschrijvingen is uiteraard lager dan per 1 oktober 2011, echter het aantal inschrijvingen met een langstudeerprofiel is groot. Dat leidt tot het terugbetalen van de langstudeerboete nadat vanuit de politiek werd aangegeven dat de ingediende wetswijziging van tafel werd gehaald. Wij hebben een stijging gezien bij het aantal langstudeerders en een relatieve daling in het aantal inschrijvingen met een studiehistorie van minder dan 5 jaar. Stichting Hoger Onderwijs Nederland Pagina 8 van 85

10 Suriname Op 1 oktober wordt een overeenkomst getekend tussen Inholland Select Studies (ISS) en de Mr. F.H.R. Lim A Po Stichting (FHR) inzake de overdracht van de zeggenschap in en beheer van Stichting Hoger Beroepsonderwijs Suriname (SHBOS). Van belang bij deze overeenkomst is dat Inholland het dossier Suriname afwikkelt op een wijze waarop er geen kwetsbaarheid ontstaat op het gebied van onderwijswetgeving en borging van de kwaliteit van het geboden onderwijs. Onderwijs en Onderzoek Het andere Inholland komt ook tot uiting in een herstructurering van het onderwijsmodel. In de nieuwe onderwijsvisie wordt afscheid genomen van de minorstructuur. De minors worden afgebouwd en in plaats daarvan komt er een steviger bachelorstructuur. De variëteit en diversiteit voor de student wordt door middel van afstudeerrichtingen georganiseerd. Tegelijkertijd staat de rol van de docent als vakbekwame professional centraal. In nieuw te vormen onderwijsteams nemen docenten binnen de teams zelf de leiding op de vormgeving en de inrichting van het onderwijs binnen de afgesproken kaders en wettelijke regelingen. Docenten krijgen dus meer professionele ruimte met als uitgangspunt dat verantwoordelijkheid genomen wordt en tegelijkertijd verantwoording wordt afgelegd over gemaakte keuzes. Daarnaast wordt een stevige onderzoeksagenda gekoppeld aan de prestatieafspraken. Veel aandacht voor praktijkgericht onderzoek zorgt niet alleen voor een kwalitatieve versterking van het onderwijs, maar legt ook een belangrijke verbinding met de omgeving en het werkveld. Praktijkgericht onderzoek helpt bij het realiseren van de maatschappelijke opdracht om betekenisvol te werken aan vraagstukken waar de samenleving mee worstelt. Portfoliorationalisatie Conform het Strategisch Programma en de met het ministerie van OCW gemaakte prestatieafspraken is het noodzakelijk het opleidingenportfolio inhoudelijk robuust en financieel toekomstbestendig te maken. Voorop staat dat studenten de best mogelijke, gedegen (kennis)basis geboden wordt om hen voor te bereiden op hun professionele toekomst. Daarnaast speelt de nadrukkelijke wens vanuit het werkveld om overzicht en helderheid te creëren in het opleidingenportfolio. Dit kan gerealiseerd worden met het aanbrengen van focus en massa in het opleidingsaanbod. Een aantal opleidingen en opleidingsvarianten wordt geherstructureerd of afgebouwd en een aantal opleidingen wordt samengevoegd tot degelijke, voor het (regionale) werkveld herkenbare bredere opleidingen. Voorbeelden zijn de te vormen brede bachelor Business Management en het Inholland International College. Daarnaast is er de absolute noodzaak om Inholland financieel solide te houden. De financiële gevolgen van de in studiejaar sterk verminderde instroom zullen adequaat opgevangen moeten worden. Het sluiten van de desbetreffende opleidingen heeft geen effect voor zittende studenten. Wel zullen er gevolgen zijn voor de omvang van de personele formatie van de domeinen / opleidingen die het betreft. In de periode zal dan ook reductie plaatsvinden van arbeidsplaatsen van 200 fte. Het College van Bestuur neemt op 29 november een voorgenomen besluit over de start van het traject portfoliorationalisatie. Stichting Hoger Onderwijs Nederland Pagina 9 van 85

11 In 2012 worden in het kader van de portfoliorationalisatie twee principebesluiten genomen om bestaande onderwijsvormen om te buigen naar een op moderner leest gestoelde variant: de introductie van de BBA en het Inholland International College. BBA Om het brede aanbod van economische opleidingen meer te structureren wordt besloten om 6 opleidingen binnen het economisch domein te clusteren tot een BBA met daaraan gekoppeld een aantal afstudeerrichtingen. Daarmee wordt een moderne 21e eeuwse variant op de HEAO neergezet. Deze ontwikkeling sluit goed aan op de wensen van het ministerie van OCW en biedt studenten een aantrekkelijke optie om de BBA-graad te verwerven. Tevens wordt met deze keuze tegemoet gekomen aan de dringende wensen vanuit het werkveld om overzicht en helderheid te creëren in het onderwijsaanbod. Inholland International College Inholland heeft een relatief groot aantal internationale studenten en kent 7 internationale (Engelstalige) opleidingen of opleidingsvarianten verspreid over 2 domeinen: International Business and Management Studies (IBMS), Marketing Management (MM), International Communication Management (ICM), International Media and Entertainment Management (IMEM), Leisure Management (LM) en Tourism and Recreation Management (TRM). In het nieuw te vormen Inholland International College worden bestaande internationale opleidingen aaneen gesmeed tot een sterkere bacheloropleiding. Hiermee kan een belangrijke bijdrage geboden worden aan een daadwerkelijk internationale leeromgeving, zowel in curriculaire, als in facilitaire zin. Ook het positioneren van de opleiding als brede bachelor, met een aantal afstudeerrichtingen sluit goed aan bij de voorstellen van de Brede Bachelor Business Administration (BBA) zoals hierboven beschreven. Reorganisatie Hogeschool Inholland gaat in 2012 niet alleen herprofileren maar ook reorganiseren. Een reorganisatie is nodig om een kwaliteitsslag te maken binnen de hogeschool. Bovendien zijn er de komende jaren door de afgenomen instroom aanzienlijk minder financiële middelen beschikbaar en wordt Inholland net als alle hogescholen getroffen door overheidsbezuinigingen. Dit alles vraagt om een forse kostenreductie. De reorganisatie beoogt een reductie van 470 voltijds arbeidsplaatsen per 1 juli Op 15 september 2011 wordt de reorganisatie formeel afgekondigd. Op 1 februari 2012 worden de formatieplannen betreffende het Onderwijs Ondersteund Personeel (OOP) voorgelegd aan de deelraden van de medezeggenschap en op 23 maart wordt het Inhollandbrede formatieplan Onderwijs Personeel (OP) de hogeschoolmedezeggenschapsraad (HMR) aangeboden. De nieuwe inrichting is erop gericht om docenten en docententeams in positie te brengen. De kwaliteit van onderwijs en onderzoek (het primaire proces) is een resultante van de kwaliteit van onderwijsgevenden en hun teams. De uitdaging is om de organisatie zodanig in te richten dat het primaire proces met beduidend minder medewerkers optimaal wordt gefaciliteerd en ondersteund. In het nieuwe Inhollandmodel resulteert dit uitgangspunt in de keus voor een indeling in drie hoofdprocessen: primair, secundair en tertiair. Stichting Hoger Onderwijs Nederland Pagina 10 van 85

12 Primair proces: alle werkzaamheden die nodig en noodzakelijk zijn voor het realiseren van de beoogde kwaliteit van het onderwijs en onderzoek en contractactiviteiten; Secundair proces: gestandaardiseerde en geconcentreerde vormen van directe ondersteuning aan het onderwijs, onderzoek en organisatieonderdelen; Tertiair proces: gericht op het functioneren van de instelling als geheel, het bewaken van de eenheid van beleid, het afleggen van verantwoording naar de buitenwereld over de instelling als geheel en het vervullen van de expertfunctie. Conform planning krijgen alle ondersteunende medewerkers (OOP) voor 1 juli een brief waarin wordt aangegeven of ze een plaats binnen de nieuwe organisatie krijgen. Er wordt een mobiliteitscentrum ingericht ter begeleiding van diegenen die niet geplaatst worden. Doel van dit centrum is om met behulp van training en opleiding medewerkers zoveel mogelijk van werk naar werk te begeleiden. Het College van Bestuur benoemt vervolgens begin juli de stafhoofden voor de stafafdelingen Facilitaire Zaken en Huisvesting, Informatievoorziening, Financiën en Business Control, Bestuurszaken en de nieuw te vormen stafafdeling Onderwijsbeleid bestaande uit de voormalige diensten Onderwijs en Onderzoek (O&O), Internationale Zaken (IZ) en Onderwijsaudit. Per 1 november wordt het hoofd HRM benoemd. De aansturing van de stafafdeling Communicatie zal per 1 januari 2013 wijzigen; de aansturing van ICT blijft ongewijzigd. De nieuwe organisatievorm is operationeel vanaf 1 januari Het sociaal plan loopt tot 1 juli Als gevolg van de kwalitatieve instroom is een extra taakstelling in de financiële beheersing geformuleerd. Samen met de invulling van de portfoliomaatregelen heeft dit geleid tot een reorganisatie II. Op 5 december is de aanvraag besproken met de HMR. De Raad van Toezicht heeft in november ingestemd. Middels een College van Bestuur update is deze reorganisatie aangekondigd. Aangegeven is dat deze reorganisatie niet zonder gedwongen ontslagen gerealiseerd kan worden. In december is de financiële noodzaak ervan ook met sociale partners besproken. Dit heeft begin 2013 geleid tot instemming op de aangegeven financiële taakstelling en zal in 2013 worden gevolgd door een uit te werken sociaal plan. Ultimo 2012 is de herfinanciering van de hogeschool afgerond. Samen met de genomen personele voorziening is een stevige financiële basis gelegd voor een gezond Inholland. De uitwerking van de aangekondigde maatregelen leveren een portfolio met een gezonde financiële basis voor kwalitatief goed onderwijs. Op het gebied van de overige instellingslasten zijn vooral maatregelen genomen om de kosten voor huisvesting terug te dringen. Zo is in 2012 besloten om de locaties Hoofddorp en Amstelveen te sluiten en deze afdelingen op andere locaties in te huizen. Naast sluiten van locaties is gestart met het terugbrengen van het aantal werkplekken naar de norm en zijn ook vleugels van andere locaties (zoals Bezuidenhoutseweg in Den Haag) in de winterstand gezet, waardoor extra lasten als schoonmaak kunnen worden uitgespaard. Stichting Hoger Onderwijs Nederland Pagina 11 van 85

13 2.2 Onderwijs Verbinding als Opdracht en Ruimte voor Presteren In december 2011 heeft de hogeschool het nieuwe Strategisch Programma Verbinding als Opdracht vastgesteld en de daarmee samenhangende onderwijsnotitie Ruimte voor Presteren. Het Strategisch Programma komt voort uit de noodzaak van een ingrijpende verandering van de hogeschool. In het Strategisch Programma worden vier nauw met elkaar samenhangende thema s benoemd en uitgewerkt: Kwaliteit van onderwijs en onderzoek Onderwijsgerichte bedrijfsvoering Besturingsmodel Financiële ombuigingen Inholland kiest voor een kwaliteitsversterking die de professionele ruimte van de docent centraal stelt. Hoofduitgangspunt is dat het realiseren van kwaliteit ligt in de handen van degenen die het onderwijs uitvoeren: de individuele onderwijsprofessional en het opleidingsteam als geheel. Organisatie en processen binnen de opleiding worden zodanig ingericht dat het inhoudelijk primaat van de opleiding bij de docenten en het docententeam ligt. De professionele ankerpunten zijn leidend voor de inhoud van de opleiding. Concreet betekent het een uitwerking van de opleidingsorganisatie waarbij de wettelijke gedefinieerde commissies (examencommissie en opleidingscommissie) en de functie van curriculumontwikkeling en kwaliteitsborging van de toetsen expliciet worden georganiseerd en de interactie in de processen in de opleiding worden gedefinieerd. Daarenboven wordt de ondersteunende functie binnen de hogeschool zodanig ingericht dat deze maximaal in dienst staat van het onderwijs zelf. Het onderwijs van Inholland sluit aan bij de NVAO en Dublin descriptoren en de geformuleerde basiselementen van het HBO-niveau: een gedegen theoretische basis, onderzoekend vermogen, professioneel vakmanschap en beroepsethiek en maatschappelijke en internationale oriëntatie. Het onderwijs van Inholland richt zich op de beroepspraktijk, waarbij het oplossen van complexe problemen in de praktijk centraal staat. In het opleidingsprogramma is expliciet aandacht voor de binnen competenties te onderscheiden componenten kennis, houding en vaardigheden. Het onderwijs van Inholland legt een duidelijk accent op de noodzakelijke en gevalideerde kennisbasis, mede in relatie tot praktijkonderzoek. In alle studiejaren heeft de kenniscomponent een herkenbare plaats. Inholland biedt intensieve, uitdagende en heldere programma s waarbij gestreefd wordt naar een hoog niveau. Specialisatiemogelijkheden krijgen vorm door gestructureerde afstudeerrichtingen. Bovendien wordt de nadruk gelegd op, naast de door de NVAO beschreven criteria voor basiskwaliteit, constructieve samenwerking met de beroepspraktijk en stevige individuele toetsen. Inholland wil studiesucces bevorderen door ondersteuning van het keuzeproces bij de instroom, door de functies van de propedeuse sterk in te vullen, onder andere door verhoging van de norm voor het bindend studieadvies, en door aandacht voor en uitdaging van alle studenten. De kanteling naar een onderwijsgedreven instelling wordt mede gerealiseerd door de in oktober 2011 ingezette, en per 1 januari 2013 gerealiseerde, reorganisatie van de hogeschool. In de Stichting Hoger Onderwijs Nederland Pagina 12 van 85

14 reductie in de omvang van het van personeelbestand zal prioriteit worden gegeven aan reductie van het onderwijsondersteunend personeel en de student/docentratio worden verbeterd. Prestatieafspraken: Presteren in verbinding In het verlengde van de Strategische Agenda Hoger Onderwijs en het eigen Strategisch Programma Verbinding als Opdracht heeft Inholland in mei 2012 een voorstel ingediend voor het maken van een prestatieafspraak tussen de hogeschool en de Staatssecretaris van OCW. Dit voorstel is vervolgens door de Reviewcommissie Hoger Onderwijs en Onderzoek (RCHOO) als zeer goed beoordeeld. Op basis van dit advies is de prestatieafspraak bekrachtigd. In de prestatieafspraken kiest Inholland voor een drietal zwaartepunten. Die zwaartepunten zijn: Creatieve economie, Gezonde samenleving en Duurzame techniek en Groen. Daarmee samenhangend zal Inholland, samen met andere partners, uitwerking geven aan minimaal een tweetal Centers of Expertise. Dit zijn topcentra voor onderzoek en onderwijs met een landelijke uitstraling. Het betreft het Center of Expertise Creatief/ICT en een Center of Expertise in het Agrarisch Domein. De afspraken met betrekking tot het onderwijs gaan over het verhogen van de onderwijskwaliteit, het studiesucces en het terugbrengen van de indirecte kosten. De studenttevredenheid zal worden vergroot en het aantal docenten met een masterdiploma zal in 2016 tien procent hoger liggen. In de prestatieafspraken zijn daarnaast voornemens opgenomen ten aanzien van het opzetten van 3-jarige routes voor vwo'ers, masteropleidingen en excellentietrajecten in het onderwijs. Tevens zijn voornemens opgenomen ten aanzien van het onderwijsaanbod. Het gaat daarbij vooral om het voornemen de internationale opleidingen te clusteren in het Inholland International College en de invoering van brede Bachelor Business Administration (BBA). Portfolio Brede Bachelor Business Administration en Inholland International College Inholland heeft in haar Strategisch Programma opgenomen en in de prestatieafspraken bevestigd om het onderwijsaanbod in de economische sector en het internationale onderwijs te herijken. Brede Bachelor Business Administration Het economisch opleidingsportfolio van Inholland bestaat nu uit acht bachelor opleidingen die op een tot vijf locaties worden aangeboden. Recente en verwachte externe (arbeidsmarkt)ontwikkelingen vragen om herijking van dit aanbod. In 2012 is gestart met de ontwikkeling van een brede bachelor Business Consultancy voortbouwend op de huidige opleidingen Commerciële Economie, Financial Services Management, Human Resources Management, Logistiek en Economie, Bedrijfskunde MER en Small Business & Retail Management. Beoogd wordt een planningsneutrale conversie en een start van de nieuwe opleiding per 1 september Stichting Hoger Onderwijs Nederland Pagina 13 van 85

Jaarverslag 2013. Inholland 2013-2010 Jaarverslag Inholland 2013-2010aarverslag Inholland 2010 Jaarver

Jaarverslag 2013. Inholland 2013-2010 Jaarverslag Inholland 2013-2010aarverslag Inholland 2010 Jaarver Jaarverslag Inholland 2013 Jaarverslag Inholland 2013 Jaarverslag Inholland 2013 Jaar verslag Inholland 2013 Jaarverslag Inholland 2013 Jaarverslag Inholland 2013 Jaarvers Inholland 2013 Jaarverslag Inholland

Nadere informatie

Kwaliteit is prioriteit

Kwaliteit is prioriteit Kwaliteit is prioriteit Jaarverslag 2011 Kwaliteit is prioriteit Jaarverslag 2011 Christelijke Hogeschool Windesheim Postbus 10090 8000 GB Zwolle Bezoekadres: Campus 2-6, Zwolle Telefoon: (088) 469 99

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Versterking door verbinding

Jaarverslag 2014. Versterking door verbinding Versterking door verbinding Stenden Hogeschool Versterking door verbinding Colofon, 2014 Samenstelling en eindredactie: Finance & control & procurement Ontwerp: Visser en de Graef b.v., Leeuwarden Foto

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord 5. Verslag Raad van Toezicht 9

Inhoudsopgave. Voorwoord 5. Verslag Raad van Toezicht 9 Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave Voorwoord 5 Verslag Raad van Toezicht 9 1. Profiel NHL Hogeschool 16 1.1 Kernwaarden en activiteiten 17 1.2 Strategisch Plan 18 1.3 Prestatieafspraken 22 1.4 De organisatie

Nadere informatie

Van Kwaliteit als Opdracht tot prestatieafspraken: Voortgangsrapportage 2013

Van Kwaliteit als Opdracht tot prestatieafspraken: Voortgangsrapportage 2013 Van Kwaliteit als Opdracht tot prestatieafspraken: Voortgangsrapportage 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding p. 3 Deel 1: hoger onderwijs op de hogescholen 2. De kwaliteitsagenda van de hogescholen p. 6 3.

Nadere informatie

Hogeschool VHL Jaarverslag 2012

Hogeschool VHL Jaarverslag 2012 Hogeschool VHL Jaarverslag 2012 www.vanhall-larenstein.nl Jaarverslag 2012 Stichting Van Hall Larenstein Inhoudsopgave Voorwoord Raad van Toezicht VHL Voorwoord College van Bestuur VHL 1. Van Hall Larenstein

Nadere informatie

Jaarverslaggeving Stichting Avans

Jaarverslaggeving Stichting Avans Jaarverslag en jaarrekening 2012 Jaarverslaggeving Stichting Avans Inhoud jaarverslaggeving Inleiding 7 Governance 8 1.1 Structuur en organisatie van Avans Hogeschool 8 1.2 Integrale kwaliteitszorg 9

Nadere informatie

Hogeschool VHL Jaarverslag 2013

Hogeschool VHL Jaarverslag 2013 Hogeschool VHL Jaarverslag 2013 Jaarverslag 2013 Hogeschool Van Hall Larenstein (VHL) Overgangsjaar op weg naar de groenste hogeschool 1 Inhoudsopgave Voorwoord College van Bestuur... 4 1. Hogeschool VHL

Nadere informatie

Presteren met plezier en passie

Presteren met plezier en passie J A A R V E R S L A G Presteren met plezier en passie Jaarverslag 2014 Stichting ROC van Twente, Gieterij 200, 7553 VZ Hengelo Inhoudsopgave Voorwoord 6 Leeswijzer 8 Kengetallen 11 1.3 Basiskwaliteit 25

Nadere informatie

Bestuursverslag... 5. Jaarrekening 2010... 33

Bestuursverslag... 5. Jaarrekening 2010... 33 Jaarverslag 2010 ROC Midden Nederland Colofon Uitgave: ROC Midden Nederland, Utrecht, 2011. Coördinatie teksten en cijfers: dienst Finance, Planning & Control. Productie en realisatie: dienst Marketing

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. mei 2015

Jaarverslag 2014. mei 2015 Jaarverslag 2014 mei 2015 1 2 Inhoudsopgave Voorwoord 5 1. Raad van Toezicht 7 1.1 Verslag van de Raad van Toezicht 7 1.2 Samenstelling 7 1.3 Bijeenkomsten 7 1.4 Onderwerpen 8 1.5 Kerncommissies 9 1.6

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 HOGESCHOOL VAN AMSTERDAM

JAARVERSLAG 2014 HOGESCHOOL VAN AMSTERDAM JAARVERSLAG 2014 HOGESCHOOL VAN AMSTERDAM CREATING TOMORROW COLOFON Uitgave Hogeschool van Amsterdam 24 juni 2015 VORMGEVING Creja ontwerpen B.V. INFORMATIE Hogeschool van Amsterdam POSTADRES: Postbus

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Presteren met plezier en passie

Jaarverslag 2013 Presteren met plezier en passie Jaarverslag 2013 Presteren met plezier en passie 2 Inhoudsopgave Voorwoord 6 Leeswijzer 8 Kengetallen 10 A Missie, visie, structuur en bestuur 11 1 Missie en visie 12 1.1 Focus op Vakmanschap 12 Vervolgmeting

Nadere informatie

JAAR VERSLAG 2014 CIJFERS & MEER VAN EEN JAAR ARCUS

JAAR VERSLAG 2014 CIJFERS & MEER VAN EEN JAAR ARCUS JAAR VERSLAG 2014 CIJFERS & MEER VAN EEN JAAR ARCUS 1 2 JAAR VERSLAG 2014 3 4 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 5 Voorwoord 7 Leeswijzer 9 Samenvatting 10 1 Strategie en organisatie 13 1.1 Profiel 13 1.2 Missie

Nadere informatie

Jaarverslag - Juni 2015. Jaarverslag. Hogeschool Leiden

Jaarverslag - Juni 2015. Jaarverslag. Hogeschool Leiden Jaarverslag Hogeschool Leiden 2 Inhoud Voorwoord Deel I Jaarverslag. Zorg voor kwaliteit NVAO Auditcommissie: instellingstoets kwaliteitszorg Medezeggenschap Toetsing en examinering Vreemde ogen dwingen

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord 4

Inhoudsopgave. Voorwoord 4 jaarverslag 2013 Inhoudsopgave Voorwoord 4 1 6 2 Kwaliteit van de bacheloropleidingen 10 2.1 Ankerpunten van Hogeschool Rotterdam 12 2.1.1 Kwaliteitsoordeel bij accreditaties 12 2.1.2 Studenttevredenheid

Nadere informatie

Ten geleide 3. Bericht van de raad van toezicht 4

Ten geleide 3. Bericht van de raad van toezicht 4 JAARVERSLAG 2011 Inhoud Ten geleide 3 Bericht van de raad van toezicht 4 1. Kengetallen 6 2. Belangrijke ontwikkelingen 12 3. Studenten 18 4. Onderwijs 34 5. Onderzoek 42 6. Medewerkers 52 Verslag van

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. : ROC Flevoland

Jaarverslag 2012. : ROC Flevoland Jaarverslag 2012 ROC Flevoland Uitgave : ROC Flevoland Kenmerk : Jaarverslag 2012 ROCF Vastgesteld door de Raad van Toezicht : 28-06-2013 Goedkeurende accountantsverklaring : 28-06-2013 Aangeboden bij

Nadere informatie

Jaarverslag collegejaar 2002-2003. Dichtbij

Jaarverslag collegejaar 2002-2003. Dichtbij Jaarverslag collegejaar 2002-2003 Dichtbij Jaarverslag 2002-2003 Colofon Dit jaarverslag is een uitgave van Hogeschool INHOLLAND Tekst Hogeschool INHOLLAND Redactie: Jos Arts, Amsterdam Grafisch ontwerp

Nadere informatie

Jaarverslag 2009. Onderwijskwaliteit als prioriteit. - Fontys Hogescholen Jaarverslag 2009 -

Jaarverslag 2009. Onderwijskwaliteit als prioriteit. - Fontys Hogescholen Jaarverslag 2009 - Jaarverslag 2009 Onderwijskwaliteit als prioriteit Inhoudsopgave jaarverslag 2009 Fontys Hogescholen Verslag Raad van Toezicht 3 1. Fontys en omgeving 4 1.1 Profiel 4 1.2 Missie en visie 5 1.3 Strategie

Nadere informatie

JAARVERSLAG EN JAARREKENING 2013 STICHTING AVANS JUNI. Xxxxxxxxxxxxxxx

JAARVERSLAG EN JAARREKENING 2013 STICHTING AVANS JUNI. Xxxxxxxxxxxxxxx JAARVERSLAG EN JAARREKENING 2013 JUNI STICHTING AVANS 2014 Xxxxxxxxxxxxxxx 2 Xxxxxxxxxxxxxxx INHOUD JAARVERSLAG INLEIDING 5 SAMENVATTING 6 1 GOVERNANCE 8 1.1 Structuur en organisatie 9 1.2 Besturing en

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. ROC Midden nederland. bestuursverslag jaarrekening

Jaarverslag 2014. ROC Midden nederland. bestuursverslag jaarrekening Jaarverslag 2014 ROC Midden nederland bestuursverslag jaarrekening ROC Midden Nederland jaarverslag 2014 COLOFON Uitgave Vormgeving en redactie Drukwerk ROC Midden Nederland, Utrecht peer&dedigitalesupermarkt,

Nadere informatie

Jaarverslag - Juni 2014. Jaarverslag 2013. Hogeschool Leiden

Jaarverslag - Juni 2014. Jaarverslag 2013. Hogeschool Leiden Jaarverslag 203 Hogeschool Leiden Inhoud Voorwoord Deel I Jaarverslag Missie, visie, doelstellingen Talenten ontwikkelen Talent voor Talent Profilering: Je moet ze van Hogeschool Leiden hebben Uitstekende

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. : ROC van Flevoland

Jaarverslag 2013. : ROC van Flevoland Jaarverslag 2013 ROC van Flevoland Uitgave : ROC van Flevoland Kenmerk : Jaarverslag 2013 ROCvF Vastgesteld door het College van Bestuur : 02-06-2014 Goedgekeurd door de Raad van Toezicht : 02-06-2014

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 GROEI DOOR AANDACHT EN UITDAGING: OP KOERS. Hoofdstuk - Fontys JAARVERSLAG 2013 1

JAARVERSLAG 2013 GROEI DOOR AANDACHT EN UITDAGING: OP KOERS. Hoofdstuk - Fontys JAARVERSLAG 2013 1 JAARVERSLAG 2013 GROEI DOOR AANDACHT EN UITDAGING: OP KOERS Hoofdstuk - Fontys JAARVERSLAG 2013 1 2 Fontys JAARVERSLAG 2013 JAARVERSLAG 2013 Groei door aandacht en uitdaging: op koers Fontys JAARVERSLAG

Nadere informatie

Inhouds opgave JAARVERSLAG. 4.1. Profilering van de HZ... 25 4.1.1. Profiel van de HZ... 25

Inhouds opgave JAARVERSLAG. 4.1. Profilering van de HZ... 25 4.1.1. Profiel van de HZ... 25 2013 jaar stukken jaar 20 stukken Inhouds opgave JAARVERSLAG 1. Raad van Toezicht... 8 1.1. Taak... 8 1.2. Schema van aftreden... 8 1.3. Onafhankelijkheid Raad van Toezicht... 8 1.4. Commissies... 8 1.5.

Nadere informatie

Algemeen Jaarverslag 2007

Algemeen Jaarverslag 2007 Algemeen Jaarverslag 2007 www.nhl.nl Inhoudsopgave 1. Voorwoord 2. Samenvatting 3. Omgeving, Strategie & Beleid 3.1 Omgeving 3.2 Strategie en beleid: Strategisch Plan 2008-2001 4. Primair Proces 4.1 Opleidingenaanbod

Nadere informatie

Voorwoord 4. 2 Keuze voor het Rotterdams OnderwijsModel 18

Voorwoord 4. 2 Keuze voor het Rotterdams OnderwijsModel 18 2011 Inhoudsopgave Voorwoord 4 1 Keuze voor de regio/stad 6 1.1 Studiesucces, werving, instroom, doorstroom 8 1.2 Assortiment opleidingen 10 1.3 Doelgroepenbeleid 1 1 1.4 Relatie met de omgeving 13 1.5

Nadere informatie

jaarverslag 2010 Driestar educatief

jaarverslag 2010 Driestar educatief jaarverslag 2010 Driestar educatief T A L E N T I N O N T W I K K E L I N G Inhoud Woord vooraf Bericht van de raad van toezicht Organogram en leeswijzer Organisatie H1 Strategie en beleid 8 H2 Bestuur

Nadere informatie

de han op de kaart gezet

de han op de kaart gezet de han op de kaart gezet Ook in 2007 is de Raad van Toezicht op adequate wijze door het College van Bestuur geïnformeerd over de ontwikkelingen en resultaten van de HAN. De viermaandelijkse managementrapportages,

Nadere informatie