Polisvoorwaarden. Independer Vrije Ziekenhuiskeuze. In de voorwaarden van de Independer Vrije Ziekenhuiskeuze leest u:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Polisvoorwaarden. Independer Vrije Ziekenhuiskeuze. In de voorwaarden van de Independer Vrije Ziekenhuiskeuze leest u:"

Transcriptie

1 Polisvoorwaarden Independer Vrije Ziekenhuiskeuze In de voorwaarden van de Independer Vrije Ziekenhuiskeuze leest u: Wat u van de Verzekeraar mag verwachten en wat de Verzekeraar van u verwacht. Welke kosten de Verzekeraar wel en niet betaalt. Hoe de afhandeling van een claim onder deze Verzekering is geregeld. Dit product is een samenwerking tussen

2 Inhoudsopgave 1 Begripsomschrijvingen 1.1 Verzekeraar 1.2 Independer 1.3 Verzekering 1.4 Verzekeringnemer 1.5 Verzekerde(n) 1.6 Basisverzekering 1.7 Polisblad 1.8 Eigen risico 1.9 Eigen bijdrage 1.10 Ziekenhuis 1.11 Spoedeisende zorg 1.12 Planbare zorg 1.13 Natura Zorgverzekering 1.14 Natura zorgverzekeraar 1.15 Budgetpolis 1.16 Restitutiepolis 2 Algemene bepalingen 2.1 Grondslag van de Verzekering 2.2 Verzekering in relatie tot Zorgverzekering 2.3 Controle Polisblad 3 Omschrijving van de dekking 3.1 Gedekte kosten 3.2 Dekkingsgebied 3.3 Rechtens jegens derden 5 Afhandeling van een claim 5.1 Meldingsplicht van Verzekeringnemer/ verzekerde 5.2 Informatieplichten van Verzekeringnemer/ verzekerde 5.3 Sanctie als bij niet-nakoming meldings- of informatieplichten 5.4 Betaling van de uitkering 5.4 Verval van uw claimrecht 6 Premiebetaling 6.1 Premiebetaling 6.2 Niet-tijdig betalen aanvangspremie 6.3 Niet-tijdige betaling vervolgpremie 7 Wijziging van premie en/of voorwaarden 8 Overige bepalingen 8.1 ( )adres 8.2 Privacyreglement 8.3 Klachtenprocedure 8.4 Toepasselijk recht en bevoegde rechter Bijlage 1: Nederlandse Ziekenhuizen Bijlage 2: Natura zorgverzekeringen 4 Duur en einde van de verzekering 4.1 Looptijd van de Verzekering 4.2 Einde van de Verzekering dagen bedenktijd 4.4 Opzegbaarheid door Verzekeringnemer 4.5 Opzegbaarheid door de Verzekeraar Polisvoorwaarden Independer - ACE Vrije Ziekenhuiskeuze IVZK_2014 Pagina 02/10

3 Waarom de Independer Vrije Ziekenhuiskeuze? Independer vindt dat haar klanten zelf moeten kunnen kiezen door welk ziekenhuis ze willen worden behandeld, zonder daarvoor zelf bij te moeten betalen. Independer en verzekeraar ACE European Group Limited maken dit samen mogelijk met de introductie van een nieuw type verzekering: de Independer Vrije Ziekenhuiskeuzeverzekering. Wat houdt deze verzekering in? Met de Independer Vrije Ziekenhuiskeuzeverzekering kunt u voor behandelingen uit de basisverzekering zelf uw ziekenhuis kiezen, zonder dat u daardoor een deel zelf moet betalen. Dit geldt voor alle zorg die vanuit de basisverzekering wordt vergoed voor alle 92 Nederlandse ziekenhuizen (in bijlage 1 vindt u de volledige lijst van ziekenhuizen). Behandelingen in klinieken, behandelingen door andere zorgaanbieders en alle behandelingen buiten de basisverzekering (zoals bijvoorbeeld fysiotherapie) worden niet vergoed onder de Independer Vrije Ziekenhuiskeuze. Uw (verplichte en vrijwillige) eigen risico en uw eigen bijdrage moet u uiteraard zelf betalen. De Independer Vrije Ziekenhuiskeuzeverzekering kan alleen worden afgesloten in combinatie met een natura basisverzekering en niet naast een zogenoemde budgetpolis of restitutiepolis. Waarom is dit belangrijk voor u? De verzekering is bedoeld voor de ziekenhuiskosten die wettelijk vallen onder de basiszorgverzekering, maar in uw geval niet door uw natura zorgverzekeraar worden vergoed. Dat kan zijn omdat de behandeling door het ziekenhuis van uw keuze niet is gecontracteerd door uw natura zorgverzekeraar. Maar ook als er wel een contract is tussen het ziekenhuis en uw natura zorgverzekeraar kunt u deze verzekering nodig hebben. Sommige verzekeraars spreken een maximum aantal behandelingen af met een ziekenhuis. Is dat maximum bereikt dan wordt u daar niet meer geholpen. In beide gevallen is het mogelijk dat u een deel van de rekening zelf moet betalen. De Independer Vrije Ziekenhuiskeuzeverzekering zorgt er dan voor dat u deze kosten toch vergoed krijgt. Kies voor kwaliteit Kwaliteit verschilt per afdeling en per ziekenhuis. Informeer daarom altijd wat de kwaliteit is van de afdeling van uw ziekenhuis en welke ziekenhuizen mogelijk beter staan aangeschreven voor uw aandoening. Kijk hiervoor op independer.nl/ziekenhuis, of vraag uw huisarts of natura zorgverzekeraar om advies. Vragen? In deze polisvoorwaarden vindt u een uitgebreide beschrijving over wat wel en niet wordt gedekt is door deze verzekering. Roept dit nog vragen bij u op? Neemt u dan gerust contact op met uw tussenpersoon Independer via of Independer helpt u graag verder. Polisvoorwaarden Independer - ACE Vrije Ziekenhuiskeuze IVZK_2014 Pagina 03/10

4 BEGRIPPENLIJST (artikel 1) In deze polisvoorwaarden staan een aantal begrippen cursief gedrukt. Deze woorden staan omschreven in de volgende begrippenlijst. 1.1 Verzekeraar ACE European Group Ltd. te Rotterdam, Marten Meesweg 8-10, 3068 AV Rotterdam. Als in de tekst wordt gesproken over wij / ons bedoelen we daarmee de Verzekeraar. 1.2 Independer Independer.nl NV te Hilversum, tussenpersoon voor de Independer Vrije Ziekenhuiskeuze. Independer is ook uw contactpersoon voor al uw vragen over de Independer Vrije Ziekenhuiskeuze. 1.3 Verzekering Deze Independer Vrije Ziekenhuiskeuzeverzekering met de dekking zoals omschreven is in artikel Verzekeringnemer Degene die deze Verzekering is aangegaan met de Verzekeraar en als zodanig via Independer een Natura Zorgverzekering heeft afgesloten en als Verzekeringnemer op het Polisblad wordt vermeld. Als in de tekst wordt gesproken over u bedoelen we daarmee de Verzekeringnemer. 1.5 Verzekerde(n) Degene(n) die als zodanig op het Polisblad is (zijn) vermeld, mits zij voldoen aan de acceptatiecriteria in artikel 2.2. Kinderen die bij de aanvang van een contractstermijn als bedoeld in artikel 4.1 onder de 18 jaar oud zijn, zijn tot en met 31 december van hetzelfde jaar kosteloos meeverzekerd op deze Verzekering, indien en voor zolang zij in dat jaar zijn meeverzekerd op de Natura Zorgverzekering van de Verzekeringnemer. 1.6 Basisverzekering Een zorgverzekering met als onderwerp een vergoeding van zorg, als bedoeld in de zorgverzekeringswet. Deze zorgverzekering biedt een zelfstandige dekking zonder dat die een aanvulling is op een andere verzekering. De begrippen Basisverzekering en zorgverzekering betekenen hetzelfde en zijn daarom uitwisselbaar. 1.7 Polisblad Het bewijs dat u deze Verzekering heeft afgesloten. 1.8 Eigen risico Eigen risico betreft kosten van zorg die door uw Natura Zorgverzekering gedekt is, maar die u zelf moet betalen. Dit betreft zowel het wettelijk vastgestelde verplichte Eigen risico als het vrijwillige Eigen risico waarvoor u mogelijk heeft gekozen. Ter illustratie: in 2015 bedraagt dit verplichte Eigen risico 375 euro en kan er daarnaast ook gekozen worden voor een vrijwillig Eigen risico tot maximaal 500, Eigen bijdrage Eigen bijdragen zijn kosten van zorg die door de Zorgverzekering niet worden gedekt, en in de polisvoorwaarden van de Zorgverzekering als zodanig zijn omschreven. Onder Eigen bijdrage worden uitsluitend de kosten verstaan die ook bij gecontracteerde zorg aan Verzekerde(n) in rekening worden gebracht Ziekenhuis In bijlage 1 van deze polisvoorwaarden is een lijst opgenomen met Nederlandse instellingen die voldoen aan de kwalificatie Ziekenhuis. Deze lijst is geldig vanaf de ingangsdatum van deze Verzekering tot en met 31 december van hetzelfde jaar. Daarna wordt de lijst met elk verlengingsvoorstel opnieuw vastgesteld voor een periode van één jaar. Bijlage 1 is ook te vinden op nl/vrijeziekenhuiskeuze. Op deze website treft u ook nieuwe ziekenhuizen die na 1 januari 2015 door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), ingevolge de Wet Toelating Zorginstelling, aangewezen inrichting voor gezondheidszorg, zijn opgericht Spoedeisende zorg Onverwacht medisch noodzakelijke Ziekenhuiszorg die redelijkerwijs niet kan worden uitgesteld Planbare zorg Behandeling in een Ziekenhuis voor niet-spoedeisende zorg 1.13 Natura zorgverzekering Een Verzekering in de zin van de Zorgverzekeringswet, waarbij de verzekerde - anders dan bij een Restitutiepolis - recht heeft op zorg in natura bij zorgaanbieders met wie uw zorgverzekeraar een zorgovereenkomst heeft gesloten. Zorg bij zorgaanbieders (zoals ziekenhuizen) waarmee uw Natura zorgverzekeraar géén zorgovereenkomst heeft gesloten, wordt dan slechts gedeeltelijk of in sommige gevallen niet vergoed. Voorts wordt zorg bij zorgaanbieders waarmee uw Natura zorgverzekeraar wel een zorgovereenkomst heeft gesloten mogelijk niet vergoed omdat het contractuele budget tussen de Natura zorgverzekeraar en de zorgaanbieder niet toereikend is om de betreffende behandeling te vergoeden. De lijst van Natura Zorgverzekeringen die aan deze definitie voldoen, is te vinden in bijlage 2 van deze polisvoorwaarden Deze lijst is geldig vanaf de ingangsdatum van deze (onderhavige) Verzekering tot en met 31 december van hetzelfde jaar. Daarna wordt de lijst met elk verlengingsvoorstel opnieuw vastgesteld voor een periode van één jaar. Wilt u weten welke zorg uw Natura Zorgverzekeraar heeft uitgesloten? Bekijk dan www. independer.nl/vrijeziekenhuiskeuze. De zogenaamde Budgetpolis valt uitdrukkelijk niet onder een Natura Zorgverzekering. Polisvoorwaarden Independer - ACE Vrije Ziekenhuiskeuze IVZK_2014 Pagina 04/10

5 1.14 Natura zorgverzekeraar De aanbieder van Natura Zorgverzekeringen waar de Verzekerde(n) hun Natura Zorgverzekering hebben ondergebracht Budgetpolis Een Natura Zorgverzekering die minder dan 90% van de ziekenhuizen heeft gecontracteerd of voor nietgecontracteerde zorg minder dan 50% vergoedt Restitutiepolis Een Zorgverzekering die 100% van de ziekenhuizen heeft gecontracteerd en tenminste 100% van het marktconforme tarief vergoedt. ALGEMENE BEPALINGEN (artikel 2) 2.1 Grondslag van de verzekering De door de Verzekeraar via Independer uitgebrachte offerte waarop online akkoord is gegeven door de Verzekeringnemer vormt de grondslag van deze Verzekering. Verzekeringnemer wordt geacht kennis te hebben genomen van de inhoud van de offerte en de onderhavige bijbehorende polisvoorwaarden. Deze Verzekering is gebaseerd op: onderliggende Natura Zorgverzekeringsvoorwaarden; het door de Verzekeraar via Independer uitgebrachte aanbod waarop u online akkoord heeft gegeven. Het (online) aanmeldformulier en de gegevens die u daarop heeft ingevuld of een derde namens u heeft ingevuld; Het Polisblad en de onderhavige polisvoorwaarden met bijlagen. We verwachten van u dat u volledig bekend met de inhoud van deze onderdelen. 2.2 Verzekering in relatie tot zorgverzekering U komt in aanmerking voor dekking onder deze Verzekering indien u zorgdekking heeft onder een Nederlandse Basisverzekering, mits dit een Natura Zorgverzekering is. Voor de duidelijkheid: als u switcht naar bijvoorbeeld een Restitutiepolis of een Budgetpolis, komt deze Verzekering te vervallen. Als u geen Natura Zorgverzekering heeft, heeft u geen recht op dekking. 2.3 Controle Polisblad Er wordt van uitgegaan dat u de gegevens op het Polisblad controleert. Als de gegevens op het Polisblad niet juist of niet volledig zijn, dan moet u dat binnen 30 dagen na ontvangst van het Polisblad aan ons melden. Doet u dit niet, dan gaan we er vanuit dat de gegevens volledig en juist zijn. OMSCHRIJVING VAN DE DEKKING (artikel 3) 3.1 Gedekte kosten Deze Verzekering dekt de daadwerkelijk gemaakte kosten van een medische behandeling van u of van een van de andere Verzekerden in een Ziekenhuis, die gedeeltelijk aan u in rekening worden gebracht door uw Natura Zorgverzekeraar, omdat uw Natura Zorgverzekeraar deze kosten niet geheel aan u vergoedt. De dekking geldt indien en voor zover dat in rekening brengen één van de volgende redenen heeft: omdat er tussen uw Natura Zorgverzekeraar en het behandelende Ziekenhuis op het moment van de behandeling geen contract is afgesloten voor de betreffende behandeling, of omdat het budget dat contractueel is afgesproken tussen uw Natura Zorgverzekeraar en het Ziekenhuis, niet meer toereikend is om de betreffende behandeling te vergoeden. Deze dekking geldt uitsluitend voor kosten voor een medische behandeling in het Ziekenhuis die wettelijk gedekt worden door de Basisverzekering. Behandelingen in klinieken en door andere zorgaanbieders worden uitgesloten. Er vindt geen vergoeding plaats van het (verplichte en/of vrijwillige) Eigen risico en de Eigen bijdrage. 3.2 Dekkingsgebied Deze Verzekering heeft uitsluitend dekking in Nederland (voor Nederlandse ziekenhuizen). 3.3 Rechten jegens derden Indien en voor zover u de kosten voor Planbare zorg kunt verhalen op iemand anders dan een Verzekeringsmaatschappij, kunt u die kosten niet in rekening brengen bij de Verzekeraar, maar moeten ze verhaald worden op die ander. Verzekeraar zal in dit geval niet uitkeren. DUUR EN EINDE VAN DE VERZEKERING (artikel 4) 4.1 Looptijd van de verzekering De eerste contractstermijn van deze Verzekering vangt aan op de datum die op het Polisblad staat vermeld en loopt tot en met 31 december van hetzelfde jaar. Jaarlijks ontvangt u rond vier weken voor de contractsvervaldatum (1 januari van elk jaar) per een verlengingsvoorstel. Indien u uitdrukkelijk of stilzwijgend akkoord gaat met dit verlengingsvoorstel, dan volgt een nieuwe contractstermijn van een jaar (tot en met 31 december van het betreffende jaar). Polisvoorwaarden Independer - ACE Vrije Ziekenhuiskeuze IVZK_2014 Pagina 05/10

6 4.2 Einde van de verzekering Deze Verzekering eindigt: indien u na ontvangst van het verlengingsvoorstel, schriftelijk of per gericht aan Independer laat weten de Verzekering niet te willen verlengen, uiterlijk op 31 december van het lopende jaar, tenzij in het verlengingsvoorstel een andere termijn is genoemd. Als u niet tijdig reageert op het verlengingsvoorstel dan gaan wij ervan uit dat u het accepteert en loopt de Verzekering automatisch een jaar door; automatisch vanaf het moment dat u geen Natura Zorgverzekering meer heeft. U dient mutaties omtrent uw Zorgverzekering/Zorgverzekeraar schriftelijk (per ) door te geven aan Independer. Deze plicht geldt niet indien u een nieuwe Zorgverzekering afsluit via de website van Independer; bij een herroeping door u als beschreven in artikel 4.3; bij een opzegging door u of de Verzekeraar zoals staat beschreven in de artikelen 4.4 en 4.5; of bij niet tijdige premiebetaling conform artikel dagen bedenktijd U heeft 14 dagen bedenktijd. Dit houdt in dat u een nieuw afgesloten Verzekering kosteloos en zonder reden mag beëindigen door herroeping. Voor herroeping gelden de volgende voorwaarden: de herroeping moet schriftelijk of per gericht aan Independer geschieden en moet naam, adres, woonplaats en welke Verzekering u wilt herroepen bevatten; de herroeping moet binnen 14 dagen nadat u het Polisblad en de polisvoorwaarden heeft ontvangen, bij Independer binnen zijn. De nieuw afgesloten Verzekering wordt alsdan met terugwerkende kracht beëindigd tot en met de dag waarop de Verzekering is ingegaan. Indien u al premie heeft betaald voor deze Verzekering, dan wordt de premie binnen dertig dagen nadat de herroeping is ontvangen aan u terugbetaald. Heeft u tussen de ingangsdatum van de Verzekering en de datum van herroeping kosten gemaakt en vergoed gekregen, dan betaalt u die aan ons terug binnen dertig dagen nadat u daarvoor een specificatie van ons heeft ontvangen. 4.4 Opzegbaarheid door Verzekeringnemer Indien de Verzekering na de eerste contractstermijn als beschreven in artikel 4.1 wordt verlengd, dan kunt u vanaf dat moment de Verzekering op elke gewenst moment opzeggen tegen het einde van de volgende kalendermaand (dus met een opzegtermijn van minimaal een maand). In artikel 7 wijziging van premie en/of voorwaarden staat uitgelegd wat uw rechten zijn bij een wijziging van de premie en/of voorwaarden. 4.5 Opzegbaarheid door de Verzekeraar De Verzekeraar kan deze Verzekering met onmiddellijke ingang opzeggen als de Verzekeraar zijn vergunning verliest en/of als de Verzekeringnemer een frauduleuze handeling heeft gepleegd met opzet de Verzekeraar te misleiden. Het staat de Verzekeraar vrij om tegen het einde van een contractsperiode geen verlengingsvoorstel te sturen, in welk geval de Verzekering per de einddatum van die contractsperiode eindigt. AFHANDELING VAN EEN CLAIM (artikel 5) 5.1 Meldingsplicht van verzekeringnemer/verzekerde Zodra u een nota heeft ontvangen van een Ziekenhuis uit de lijst in bijlage 1 of van uw Natura Zorgverzekeraar, waarvoor u mogelijk dekking heeft onder deze Verzekering, dan moet u deze nota zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is bij Independer indienen waarbij binnen één jaar na ontvangst van de nota van het Ziekenhuis in ieder geval als tijdig wordt aangemerkt. 5.2 Informatieplichten van verzekeringnemer/verzekerde Verzekeraar kan u vragen om een kopie van de Natura Zorgverzekeringpolis bij een ingediende nota. U dient de kopie van de polis op verzoek op te sturen. U bent verder verplicht alle relevante informatie en documentatie aan de Verzekeraar te overleggen. Onder relevante documentatie wordt in ieder geval verstaan: de schriftelijke verklaring van de Natura ZorgVerzekeraar waarin zij met redenen omkleed stellen, te zullen overgaan tot vergoeding van minder dan 100% van de kosten die door het Ziekenhuis in rekening zijn gebracht. 5.3 Sanctie als bij niet-nakoming meldings- of informatieplichten Indien u niet of niet tijdig voldoet aan uw meldings- en/of informatieplichten, dan heeft de Verzekeraar het recht van schadevergoeding af te zien indien en voor zover hij door de te late melding in zijn redelijk belang is geschaad of indien Verzekeringnemer/Verzekerde te laat heeft gemeld met opzet de Verzekeraar te misleiden. Dit laatste geldt niet voor zover deze misleiding het verval van het recht op uitkering niet rechtvaardigt. Polisvoorwaarden Independer - ACE Vrije Ziekenhuiskeuze IVZK_2014 Pagina 06/10

7 5.4 Betaling van de uitkering De betaling van de uitkering gebeurt in principe binnen 14 dagen en uiterlijk binnen 30 dagen nadat de Verzekeraar uw claim heeft goedgekeurd. De betaling geschiedt aan de Verzekeringnemer. 5.5 Verval van uw claimrecht Het recht op uitkering verjaart in ieder geval door verloop van 3 jaar nadat u wist of had kunnen weten dat u een claim kon indienen onder deze Verzekering. U kunt de verjaring stuiten door een claim in te dienen conform dit artikel 5. Een nieuwe verjaringstermijn van 3 jaar begint dan pas weer te lopen zodra de Verzekeraar hetzij uw claim goedkeurt hetzij uw claim ondubbelzinnig afwijst. PREMIEBETALING (artikel 6) 6.1 Premiebetaling De premie is bij vooruitbetaling verschuldigd. 6.2 Niet-tijdig betalen aanvangspremie Indien u de aanvangspremie niet tijdig betaalt, dan wordt geen dekking verleend ten aanzien van alle behandelingen die nadien plaatsvinden, zonder dat een nadere ingebrekestelling door Verzekeraar is vereist. Onder tijdig wordt verstaan uiterlijk op de dag waarop deze volgens het Polisblad verschuldigd is. 6.3 Niet-tijdige betaling vervolgpremie Als u de vervolgpremie niet betaalt binnen 30 dagen nadat deze volgens het Polisblad verschuldigd is geworden, dan krijgt u een aanmaning om binnen 14 dagen te betalen, gerekend vanaf de dag van de aanmaning, met de waarschuwing dat de dekking wordt geschorst indien u niet binnen deze termijn betaalt. Betaalt u dan nog niet, dan heeft u terugwerkend vanaf 30 dagen nadat de vervolgpremie volgens het Polisblad verschuldigd is geworden geen recht op dekking meer, maar moet u nog steeds wel de premie betalen. Als u al heeft laten weten dat u niet gaat betalen, dan krijgt u geen aanmaning. De dekking vervalt dan wel en u moet nog steeds betalen. Als u alle verschuldigde premies weer betaald heeft, dan krijgt u ook weer dekking, tenzij u in de tussentijd een aanmaning heeft ontvangen om binnen 14 dagen te betalen, gerekend vanaf de dag van aanmaning, met de waarschuwing dat de polis wordt beëindigd indien u niet binnen deze termijn betaalt, en u vervolgens niet binnen deze termijn heeft betaald. WIJZIGING VAN PREMIE EN/OF VOORWAARDEN (artikel 7) 7.1 De Verzekeraar heeft het recht eenzijdig de voorwaarden en/of de premies van deze Verzekering te herzien (dat wordt ook wel een en-bloc bepaling genoemd). Deze wijziging geldt vanaf de eerstvolgende contractsverlenging (1 januari). 7.2 U heeft het recht deze aanpassing te weigeren door de Verzekering te beëindigen. Indien u van het recht van weigering gebruik wenst te maken, dient u dit bij de Verzekeraar binnen 1 maand na de aangekondigde datum van aanpassing schriftelijk kenbaar te maken. Deze Verzekering eindigt dan op de aangekondigde datum van aanpassing. 7.3 De in artikel 7.2 genoemde mogelijkheid van opzegging geldt niet indien: de wijziging van premie en/of voorwaarden voortvloeit uit wettelijke regelingen of bepalingen; de wijziging een verlaging van de premie en/of een uitbreiding van de dekking inhoudt. OVERIGE BEPALINGEN (artikel 8) 8.1 ( )adres Er wordt vanuit gegaan dat berichten die worden verstuurd naar het laatste bij Independer bekende postof adres, ook bij u aankomen. Verzekeraar en/of Independer kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade bij u die ontstaat als gevolg van het feit dat u te laat of geen berichten ontvangt van Verzekeraar en/ of Independer doordat u verzuimd heeft het meest actuele post- en/of adres aan Independer door te geven. 8.2 Privacyreglement Bij de aanvraag van een Verzekering worden persoonsgegevens gevraagd. Deze worden door Verzekeraar verwerkt ten behoeve van het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten; voor het uitvoeren van marketingactiviteiten; ten behoeve van het waarborgen van de veiligheid en integriteit van de financiële sector; voor statistische analyse en om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen. In verband met een verantwoord acceptatiebeleid kan Verzekeraar uw gegevens raadplegen bij de Stichting CIS. In dit kader kunnen deelnemers van Stichting CIS ook onderling gegevens uitwisselen. Doelstelling hiervan is risico s te beheersen en fraude tegen te gaan. Het privacyreglement van de Stichting CIS is van toepassing. Zie Polisvoorwaarden Independer - ACE Vrije Ziekenhuiskeuze IVZK_2014 Pagina 07/10

8 Op de verwerking van persoonsgegevens is de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen van toepassing. Een consumentenbrochure van de Gedragscode kunt u opvragen bij Verzekeraar. De volledige tekst van de Gedragscode kunt u raadplegen via de website van het Verbond van Verzekeraars www. verzekeraars.nl. De volledige tekst van de Gedragscode is tevens te raadplegen via de site van de Nederlandse Vereniging van Banken U kunt de Gedragscode ook opvragen bij het Verbond van Verzekeraars (Postbus 93450, 2509 AL Den Haag, telefoon ) of bij de Nederlandse Vereniging van Banken (Postbus 3543, 1001 AH Amsterdam, ). 8.3 Klachtenprocedure Klachten en geschillen die betrekking hebben op de totstandkoming en uitvoering van deze Verzekeringsovereenkomst kunnen worden voorgelegd aan de directie van Verzekeraar. Wanneer het oordeel van Verzekeraar voor u niet bevredigend is, kunt u zich wenden tot de Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening, Postbus 93257, 2509 AG Den Haag, telefoon Wanneer u geen gebruik wilt maken van deze klachtenbehandelingsmogelijkheid, of u de behandeling of de uitkomst hiervan niet bevredigend vindt en er geen sprake is van een bindende uitspraak, kunt u het geschil voorleggen aan de bevoegde rechter. TUSSENPERSOON Independer is uw tussenpersoon voor deze Verzekering. Heeft u nog vragen, zoals over uw nota of over deze polisvoorwaarden? Neemt u dan gerust contact op met een van de experts van Independer via of Zij helpen u graag verder. VERZEKERAAR ACE European Group Limited Nederlands bijkantoor Marten Meesweg AV Rotterdam KvK Rotterdam Hoofdkantoor: 100 Leadenhall Street, London EC3A 3BP, VK. Company Number VK: ACE European Group Limited heeft een vergunning van de Prudential Regulation Authority (PRA) in het Verenigd Koninkrijk onder nummer In Nederland is zij houder van een Europees paspoort en valt zij onder het gedragstoezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). 8.4 Toepasselijk recht en bevoegde rechter Op deze Verzekering is het Nederlands recht van toepassing. De Nederlandse rechter is bevoegd. Polisvoorwaarden Independer - ACE Vrije Ziekenhuiskeuze IVZK_2014 Pagina 08/10

9 BIJLAGE 1 NEDERLANDSE ZIEKENHUIZEN Lijst met Nederlandse instellingen die voldoen aan de kwalificatie Ziekenhuis. Ga voor een actueel overzicht van de Nederlandse ziekenhuizen altijd naar independer.nl/vrijeziekenhuiskeuze. 1 Admiraal de Ruyter Ziekenhuis 2 Albert Schweitzer Ziekenhuis 3 AMC (AMC en Emma kinderziekenhuis) 4 Amphia Ziekenhuis 5 Antoni van Leeuwenhoek 6 Antonius Ziekenhuis Sneek 7 Atrium Medisch Centrum Parkstad 8 Bernhoven 9 BovenIJ Ziekenhuis 10 Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis 11 Catharina Ziekenhuis 12 Dekkerswald Universitair Centrum voor Chronische Ziekten (UCCZ) 13 Deventer Ziekenhuis 14 Diaconessenhuis Leiden 15 Diakonessenhuis (Diakonessenhuis Utrecht en Diakonessenhuis Zeist) 16 Elkerliek Ziekenhuis 17 Erasmus MC (Erasmus MC en Erasmus MC Sophia) 18 Flevoziekenhuis 19 Franciscus Ziekenhuis 20 Gelderse Vallei 21 Gelre Ziekenhuizen 22 Groene Hart Ziekenhuis 23 Haga Ziekenhuis (locatie Leyweg, locatie Sportlaan en Juliana KinderZiekenhuis) 24 Havenziekenhuis 25 Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis 26 IJsselland Ziekenhuis 27 Ikazia Ziekenhuis 28 Isala 29 Jeroen Bosch Ziekenhuis 30 Kennemer Gasthuis 31 LangeLand Ziekenhuis 32 Laurentius Ziekenhuis 33 Lievensberg Ziekenhuis 34 LUMC, Leiden 35 Maasstad Ziekenhuis 36 Maastricht UMC+ 37 MaasZiekenhuis Pantein 38 Martini Ziekenhuis 39 Maxima Medisch Centrum 40 MC Groep (MC Zuiderzee, MC Emmeloord en MC Dronten) 41 MC Haaglanden (MCH Westeinde en MCH Antoniushove) 42 MCA Gemini Groep (Medisch Centrum Alkmaar) 43 Meander MC 44 Medisch Centrum Leeuwarden 45 Medisch Spectrum Twente (MST) 46 Ommelander Ziekenhuis Groep 47 Onze Lieve Vrouwe Gasthuis 48 Oogziekenhuis Rotterdam 49 Orbis - Medisch en Zorgconcern 50 Prinses Maxima Centrum voor Kinderoncologie 51 Radboudumc 52 Reinier de Graaf Groep 53 Rijnlandziekenhuis 54 Rijnstate Zorggroep 55 Rivas Zorggroep (BeatrixZiekenhuis) 56 Rode Kruis Ziekenhuis 57 Saxenburgh Groep (Röpcke-Zweers Ziekenhuis) 58 Sint Franciscus Gasthuis 59 Sint Lucas Andreas Ziekenhuis 60 Sint Maartenskliniek 61 SKB Winterswijk (Streekziekenhuis Koningin Beatrix) 62 Slingeland Ziekenhuis 63 Slotervaartziekenhuis 64 Spaarne Ziekenhuis 65 Spijkenisse Medisch Centrum Groep 66 St. Anna Zorggroep 67 St. Antonius Ziekenhuis 68 St. Elisabeth Ziekenhuis 69 St. Jans Gasthuis 70 Stg. ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen 71 Stichting Bronovo-Nebo 72 Tergooi 73 TweeSteden Ziekenhuis 74 UMC Utrecht 75 UMCG 76 VieCuri Medisch Centrum 77 Vlietland Ziekenhuis 78 Vumc 79 Waterlandziekenhuis 80 Westfriesgasthuis 81 Wilhelmina Ziekenhuis Assen 82 Zaans Medisch Centrum 83 Ziekenhuis Amstelland 84 Ziekenhuis De Sionsberg* 85 Ziekenhuis de Tjongerschans 86 Ziekenhuis Nij Smellinghe 87 Ziekenhuis Rivierenland 88 Ziekenhuis Sint Jansdal 89 Ziekenhuisgroep Twente(ZGT Almelo en ZGT Hengelo) 90 Zorgcombinatie Noorderboog (Diaconessenhuis Meppel) 91 Zorggroep Leveste Middenveld (Scheper Ziekenhuis, Ziekenhuis Bethesda en Refaja Ziekenhuis) 92 Zuwe Hofpoort Groep *Let op: dit ziekenhuis heeft in november 2014 faillissement aangevraagd. Vraag bij uw verzekeraar na of u de zorg in dit ziekenhuis wel vergoed krijgt. Peildatum: 1 december Polisvoorwaarden Independer - ACE Vrije Ziekenhuiskeuze IVZK_2014 Pagina 09/10

10 BIJLAGE 2 ZORGVERZEKERINGEN 1 Bewuzt 2 VGZ Goede keuze 3 VGZ Ruime keuze 4 Menzis Budgetbewust 5 Anderzorg Basisverzekering 6 CZ Zorgbewustpolis 7 CZ Zorg-op-maatpolis 8 CZdirect Basisverzekering 9 Avéro Achmea Select Zorg Plan 10 De Friesland Online Verzorgd Polis 11 De Friesland Alles Verzorgd Polis 12 Zilveren Kruis Achmea Basis Zeker 13 Zorg en Zekerheid Zorg Zeker Polis Peildatum: 1 december Polisvoorwaarden Independer - ACE Vrije Ziekenhuiskeuze IVZK_2014 Pagina 10/10

Artikel 1: Uw en onze verwachtingen p. 1 1.1 Wat u van Woongarant mag verwachten p. 1 1.2 Wat Woongarant van u verwacht p. 1

Artikel 1: Uw en onze verwachtingen p. 1 1.1 Wat u van Woongarant mag verwachten p. 1 1.2 Wat Woongarant van u verwacht p. 1 Woongarant All In Woonpakket Algemene voorwaarden All In Woonpakket 0115 Wat vindt u waar? Artikel 1: Uw en onze verwachtingen p. 1 1.1 Wat u van Woongarant mag verwachten p. 1 1.2 Wat Woongarant van u

Nadere informatie

Tandarts Uitgebreid SPD 2013. Polisvoorwaarden. Inhoud van de polis

Tandarts Uitgebreid SPD 2013. Polisvoorwaarden. Inhoud van de polis Tandarts Uitgebreid SPD 2013 Polisvoorwaarden Inhoud van de polis 1 Begripsomschrijvingen 2 Prestatiewijze en dekking 3 Omvang van de dekking 4 Uitsluitingen 5 Algemeen 6 Premie 7 Premiebetaling en betalingsachterstand

Nadere informatie

Artikel 6 Hoogte van een eigen risico 5

Artikel 6 Hoogte van een eigen risico 5 POLISVOORWAARDEN Delta Lloyd Zorgverzekering MODEL F 03.2.45 GELDIGHEID Geldend vanaf 1 januari 2008 Delta Lloyd Zorgverzekering NV ONDERDEEL Zorgverzekeringen INHOUD ALGEMEEN Artikel 1 Inleiding 2 Artikel

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. BlijfRijdenPolis (BRP0212alg)

Algemene voorwaarden. BlijfRijdenPolis (BRP0212alg) Algemene voorwaarden BlijfRijdenPolis (BRP0212alg) BlijfRijdenPolis BRP0212 Pagina 1 Algemene voorwaarden BlijfRijdenPolis Op het polisblad staan één of meer verzekeringsovereenkomsten, hierna te noemen

Nadere informatie

Polisvoorwaarden. Selfinsured.nl Algemene Voorwaarden. In de voorwaarden van deze autoverzekering leest u:

Polisvoorwaarden. Selfinsured.nl Algemene Voorwaarden. In de voorwaarden van deze autoverzekering leest u: Polisvoorwaarden Selfinsured.nl Algemene Voorwaarden In de voorwaarden van deze autoverzekering leest u: Wat u van ons mag verwachten en wat wij van u verwachten. Voor welke schade wij wel en niet betalen.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Zakelijke Schadeverzekeringen ZAVS09

Algemene voorwaarden Zakelijke Schadeverzekeringen ZAVS09 Algemene voorwaarden Zakelijke Schadeverzekeringen ZAVS09 15 13 09-12 1 Inhoud Artikel Grondslag 1 Begripsomschrijvingen 2 Algemene uitsluitingen 3 Verplichtingen na schade 4 Verjaring 5 Premiebetaling

Nadere informatie

Verzekeringsvoorwaarden. Basis 2014 D0800-201311

Verzekeringsvoorwaarden. Basis 2014 D0800-201311 Verzekeringsvoorwaarden Basis 2014 D0800-201311 Welkom bij Bewuzt Bewuzt begrijpt dat u niet teveel wilt betalen voor uw zorgverzekering. Daarom bieden we u een lage premie voor de basisverzekering Bewuzt

Nadere informatie

Voorwaarden 2015. Voorwaarden 2015. Besured Ruime Keuze. Besured Ruime Keuze. Be smart.

Voorwaarden 2015. Voorwaarden 2015. Besured Ruime Keuze. Besured Ruime Keuze. Be smart. Voorwaarden 2015 Besured Ruime Keuze Voorwaarden 2015 Besured Ruime Keuze Be smart. Welkom bij Besured Ruime Keuze In deze verzekeringsvoorwaarden lees je alles over de Besured Zorgverzekering. Deze zorgverzekering

Nadere informatie

Basisverzekering Uitzendpolis

Basisverzekering Uitzendpolis Basisverzekering Uitzendpolis 2015 Wat is belangrijk om te weten en welke voorwaarden gelden? Basisverzekering Uitzendpolis 2015 Eno Zorgverzekeraar N.V. Eno Aanvullende Verzekeringen N.V. Deze verzekeringsvoorwaarden

Nadere informatie

Aanvullende verzekeringsvoorwaarden 2014 Fitland

Aanvullende verzekeringsvoorwaarden 2014 Fitland Aanvullende verzekeringsvoorwaarden 2014 Fitland Turien & Co./Avéro Achmea www.mijnonlinepolismap.nl Inhoudsopgave Algemene voorwaarden aanvullende zorgverzekeringen Turien & Co. 4 1. Aanmelding 4 2.

Nadere informatie

JOOiN Aanvullende Tandzorg. Verzekeringsvoorwaarden 2013

JOOiN Aanvullende Tandzorg. Verzekeringsvoorwaarden 2013 JOOiN Aanvullende Tandzorg Verzekeringsvoorwaarden 2013 I. Algemene gedeelte Artikel 1. Verzekerde zorg 1.1. Inhoud en omvang van de verzekerde zorg Uw aanvullende tandzorgverzekering geeft u recht op

Nadere informatie

Verzekeringsvoorwaarden 2013. VGZ Zorgverzekering Natura. VGZ Zorgverzekering Natura. Inhoudsopgave. Postbus 2705 6401 DE Heerlen T 0900-369 33 33

Verzekeringsvoorwaarden 2013. VGZ Zorgverzekering Natura. VGZ Zorgverzekering Natura. Inhoudsopgave. Postbus 2705 6401 DE Heerlen T 0900-369 33 33 Postbus 2705 6401 DE Heerlen T 0900-369 33 33 Verzekeringsvoorwaarden 2013 VGZ Zorgverzekering Natura Postbus 2296 5600 CG Eindhoven T 0900-369 33 33 www.aevitae.com info@aevitae.com Inhoudsopgave pag.

Nadere informatie

Goed verzekerd met een smalle beurs. IZA Cura Natura Polis 2014. IZA Cura. Natura Polis 2014

Goed verzekerd met een smalle beurs. IZA Cura Natura Polis 2014. IZA Cura. Natura Polis 2014 Goed verzekerd met een smalle beurs IZA Cura Natura Polis 2014 1 IZA Cura Natura Polis 2014 IZA Cura Natura Polis 2014 Welkom bij IZA Cura In deze verzekeringsvoorwaarden leest u alles over uw IZA Cura

Nadere informatie

Verzekeringsvoorwaarden Plus Basisverzekering 2013

Verzekeringsvoorwaarden Plus Basisverzekering 2013 Verzekeringsvoorwaarden Plus Basisverzekering 2013 Plus Zorgverzekering. Met zorg samengesteld door VGZ Welkom bij Plus Zorgverzekering In deze verzekeringsvoorwaarden leest u alles over uw Plus Basisverzekering.Om

Nadere informatie

De Goudse Zorg Polis Restitutie verzekeringsvoorwaarden 2014

De Goudse Zorg Polis Restitutie verzekeringsvoorwaarden 2014 Correspondentieadres N.V. VGZ Cares T (0900) 369 22 22 De Goudse Zorg Polis Restitutie verzekeringsvoorwaarden 2014 welkom bij de goudse In deze verzekeringsvoorwaarden leest u alles over uw zorgverzekering:

Nadere informatie

Tandarts Jongeren 2014. Polisvoorwaarden. Inhoud van de polis

Tandarts Jongeren 2014. Polisvoorwaarden. Inhoud van de polis Tandarts Jongeren 2014 Polisvoorwaarden Inhoud van de polis 1 Begripsomschrijvingen 2 Prestatiewijze en dekking 3 Omvang van de dekking 4 Uitsluitingen 5 Algemeen 6 Premie 7 Premiebetaling en betalingsachterstand

Nadere informatie

Voorwaarden Verzekeringsvoorwaarden Besured Basisverzekering 2013.a

Voorwaarden Verzekeringsvoorwaarden Besured Basisverzekering 2013.a Voorwaarden Verzekeringsvoorwaarden Besured Basisverzekering 2013.a 1 Belangrijke telefoonnummers en adressen: Klantenservice 078 611 81 11 (lokaal tarief) De klantenservice van Besured heeft gespecialiseerde

Nadere informatie

National Academic Ruime Keuze 2015

National Academic Ruime Keuze 2015 National Academic Ruime Keuze 2015 Verzekeringsvoorwaarden Verzekeringsvoorwaarden autoverzekering 2014 Welkom bij National Academic In deze verzekeringsvoorwaarden leest u alles over de National Academic

Nadere informatie

Verzekeringsvoorwaarden VGZ Restitutieverzekering 2013

Verzekeringsvoorwaarden VGZ Restitutieverzekering 2013 Verzekeringsvoorwaarden VGZ Restitutieverzekering 2013 Welkom bij VGZ Voor goede zorg zorg je samen In deze verzekeringsvoorwaarden leest u alles over uw VGZ Restitutieverzekering. Om het vinden van de

Nadere informatie

Algemene verzekeringsvoorwaarden. Gewoon ZEKUR Zorg Extra ZEKUR Zorg Extra ZEKUR Doorlopende Reis

Algemene verzekeringsvoorwaarden. Gewoon ZEKUR Zorg Extra ZEKUR Zorg Extra ZEKUR Doorlopende Reis Algemene verzekeringsvoorwaarden ZEKUR 2013 Gewoon ZEKUR Zorg Extra ZEKUR Zorg Extra ZEKUR Doorlopende Reis Premiebijlage Gewoon ZEKUR Zorg 2013 Premiegrondslag De premiegrondslag voor Gewoon ZEKUR Zorg

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN De Nederlandse Autopolis

ALGEMENE VOORWAARDEN De Nederlandse Autopolis ALGEMENE VOORWAARDEN De Nederlandse Autopolis WEGWIJZER ZIE ARTIKEL Definities 1 Grondslag 2 Verplichtingen van verzekerde 3 Uitsluitingen 4 Aanpassing en beëindiging na aanpassing 5 Verzekeringsduur,

Nadere informatie

Autoverzekering M 03.2.30 D INLEIDING AUTOVERZEKERING

Autoverzekering M 03.2.30 D INLEIDING AUTOVERZEKERING POLISVOORWAARDEN Autoverzekering Delta Lloyd Schadeverzekering Arnhem MODEL M 03.2.30 D INLEIDING AUTOVERZEKERING Voor u ziet u de polisvoorwaarden van de Autoverzekering. Deze polisvoorwaarden bestaan

Nadere informatie

Tandarts Uitgebreid. Tandarts Uitgebreid. Inhoud van de polis

Tandarts Uitgebreid. Tandarts Uitgebreid. Inhoud van de polis Tandarts Uitgebreid Tandarts Uitgebreid Inhoud van de polis 1 Begripsomschrijvingen 2 Prestatiewijze en dekking 3 Omvang van de dekking 4 Uitsluitingen 5 Algemeen 6 Premie 7 Premiebetaling en onderbreking

Nadere informatie

D0832-201402. Aanvullende verzekeringsvoorwaarden

D0832-201402. Aanvullende verzekeringsvoorwaarden D0832-201402 Aanvullende verzekeringsvoorwaarden 2014 Welkom bij Bewuzt Bewuzt begrijpt dat u niet teveel wilt betalen voor uw zorgverzekering. Daarom bieden we u een lage premie voor de basisverzekering

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Particulieren 2012

Algemene Voorwaarden Particulieren 2012 Algemene Voorwaarden Particulieren 2012 Deze algemene voorwaarden zijn één geheel met het polisblad, het clausuleblad en de van toepassing zijnde bijzondere voorwaarden. Bij strijdigheid tussen de bijzondere

Nadere informatie

Tandarts Basis. Polisvoorwaarden. Inhoud van de polis

Tandarts Basis. Polisvoorwaarden. Inhoud van de polis Tandarts Basis Polisvoorwaarden Inhoud van de polis 1 Begripsomschrijvingen 2 Prestatiewijze en dekking 3 Omvang van de dekking 4 Uitsluitingen 5 Algemeen 6 Premie 7 Premiebetaling en onderbreking van

Nadere informatie

Algemene verzekeringsvoorwaarden. Gewoon ZEKUR Zorg Extra ZEKUR Zorg Extra ZEKUR Doorlopende Reis

Algemene verzekeringsvoorwaarden. Gewoon ZEKUR Zorg Extra ZEKUR Zorg Extra ZEKUR Doorlopende Reis Algemene verzekeringsvoorwaarden ZEKUR 2014 Gewoon ZEKUR Zorg Extra ZEKUR Zorg Extra ZEKUR Doorlopende Reis Premiebijlage Gewoon ZEKUR Zorg 2014 Premiegrondslag De premiegrondslag voor Gewoon ZEKUR Zorg

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. IAK Privé Pakket14

Algemene Voorwaarden. IAK Privé Pakket14 Algemene Voorwaarden IAK Privé Pakket14 Inhoudsopgave I Algemene Voorwaarden IAK Privé Pakket14 4 1 Begripsomschrijving 4 2 Dekking 4 3 Looptijd van de verzekering 5 4 Aanpassing van premie en/of voorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN IQ ALGEMEEN 01

ALGEMENE VOORWAARDEN IQ ALGEMEEN 01 ALGEMENE VOORWAARDEN IQ ALGEMEEN 01 ALGEMENE VOORWAARDEN ARTIKEL 1. DEFINITIES 2 ARTIKEL 2. GRONDSLAG 2 ARTIKEL 3. VERPLICHTINGEN VAN VERZEKERDE 2 ARTIKEL 4. UITSLUITINGEN 3 ARTIKEL 5. AANPASSING 3 ARTIKEL

Nadere informatie

Verzekeringsvoorwaarden ZEKUR 2015

Verzekeringsvoorwaarden ZEKUR 2015 Verzekeringsvoorwaarden ZEKUR 2015 Gewoon ZEKUR Zorg Gewoon ZEKUR Zorg Vrij Aanvullende verzekeringen - Extra ZEKUR Zorg - Aanvullend ZEKUR Tand - Aanvullend ZEKUR Fysiotherapie - Aanvullend ZEKUR Buitenland

Nadere informatie