Polisvoorwaarden. Independer Vrije Ziekenhuiskeuze. In de voorwaarden van de Independer Vrije Ziekenhuiskeuze leest u:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Polisvoorwaarden. Independer Vrije Ziekenhuiskeuze. In de voorwaarden van de Independer Vrije Ziekenhuiskeuze leest u:"

Transcriptie

1 Polisvoorwaarden Independer Vrije Ziekenhuiskeuze In de voorwaarden van de Independer Vrije Ziekenhuiskeuze leest u: Wat u van de Verzekeraar mag verwachten en wat de Verzekeraar van u verwacht. Welke kosten de Verzekeraar wel en niet betaalt. Hoe de afhandeling van een claim onder deze Verzekering is geregeld. Dit product is een samenwerking tussen

2 Inhoudsopgave 1 Begripsomschrijvingen 1.1 Verzekeraar 1.2 Independer 1.3 Verzekering 1.4 Verzekeringnemer 1.5 Verzekerde(n) 1.6 Basisverzekering 1.7 Polisblad 1.8 Eigen risico 1.9 Eigen bijdrage 1.10 Ziekenhuis 1.11 Spoedeisende zorg 1.12 Planbare zorg 1.13 Natura Zorgverzekering 1.14 Natura zorgverzekeraar 1.15 Budgetpolis 1.16 Restitutiepolis 2 Algemene bepalingen 2.1 Grondslag van de Verzekering 2.2 Verzekering in relatie tot Zorgverzekering 2.3 Controle Polisblad 3 Omschrijving van de dekking 3.1 Gedekte kosten 3.2 Dekkingsgebied 3.3 Rechtens jegens derden 5 Afhandeling van een claim 5.1 Meldingsplicht van Verzekeringnemer/ verzekerde 5.2 Informatieplichten van Verzekeringnemer/ verzekerde 5.3 Sanctie als bij niet-nakoming meldings- of informatieplichten 5.4 Betaling van de uitkering 5.4 Verval van uw claimrecht 6 Premiebetaling 6.1 Premiebetaling 6.2 Niet-tijdig betalen aanvangspremie 6.3 Niet-tijdige betaling vervolgpremie 7 Wijziging van premie en/of voorwaarden 8 Overige bepalingen 8.1 ( )adres 8.2 Privacyreglement 8.3 Klachtenprocedure 8.4 Toepasselijk recht en bevoegde rechter Bijlage 1: Nederlandse Ziekenhuizen Bijlage 2: Natura zorgverzekeringen 4 Duur en einde van de verzekering 4.1 Looptijd van de Verzekering 4.2 Einde van de Verzekering dagen bedenktijd 4.4 Opzegbaarheid door Verzekeringnemer 4.5 Opzegbaarheid door de Verzekeraar Polisvoorwaarden Independer - ACE Vrije Ziekenhuiskeuze IVZK_2014 Pagina 02/10

3 Waarom de Independer Vrije Ziekenhuiskeuze? Independer vindt dat haar klanten zelf moeten kunnen kiezen door welk ziekenhuis ze willen worden behandeld, zonder daarvoor zelf bij te moeten betalen. Independer en verzekeraar ACE European Group Limited maken dit samen mogelijk met de introductie van een nieuw type verzekering: de Independer Vrije Ziekenhuiskeuzeverzekering. Wat houdt deze verzekering in? Met de Independer Vrije Ziekenhuiskeuzeverzekering kunt u voor behandelingen uit de basisverzekering zelf uw ziekenhuis kiezen, zonder dat u daardoor een deel zelf moet betalen. Dit geldt voor alle zorg die vanuit de basisverzekering wordt vergoed voor alle 92 Nederlandse ziekenhuizen (in bijlage 1 vindt u de volledige lijst van ziekenhuizen). Behandelingen in klinieken, behandelingen door andere zorgaanbieders en alle behandelingen buiten de basisverzekering (zoals bijvoorbeeld fysiotherapie) worden niet vergoed onder de Independer Vrije Ziekenhuiskeuze. Uw (verplichte en vrijwillige) eigen risico en uw eigen bijdrage moet u uiteraard zelf betalen. De Independer Vrije Ziekenhuiskeuzeverzekering kan alleen worden afgesloten in combinatie met een natura basisverzekering en niet naast een zogenoemde budgetpolis of restitutiepolis. Waarom is dit belangrijk voor u? De verzekering is bedoeld voor de ziekenhuiskosten die wettelijk vallen onder de basiszorgverzekering, maar in uw geval niet door uw natura zorgverzekeraar worden vergoed. Dat kan zijn omdat de behandeling door het ziekenhuis van uw keuze niet is gecontracteerd door uw natura zorgverzekeraar. Maar ook als er wel een contract is tussen het ziekenhuis en uw natura zorgverzekeraar kunt u deze verzekering nodig hebben. Sommige verzekeraars spreken een maximum aantal behandelingen af met een ziekenhuis. Is dat maximum bereikt dan wordt u daar niet meer geholpen. In beide gevallen is het mogelijk dat u een deel van de rekening zelf moet betalen. De Independer Vrije Ziekenhuiskeuzeverzekering zorgt er dan voor dat u deze kosten toch vergoed krijgt. Kies voor kwaliteit Kwaliteit verschilt per afdeling en per ziekenhuis. Informeer daarom altijd wat de kwaliteit is van de afdeling van uw ziekenhuis en welke ziekenhuizen mogelijk beter staan aangeschreven voor uw aandoening. Kijk hiervoor op independer.nl/ziekenhuis, of vraag uw huisarts of natura zorgverzekeraar om advies. Vragen? In deze polisvoorwaarden vindt u een uitgebreide beschrijving over wat wel en niet wordt gedekt is door deze verzekering. Roept dit nog vragen bij u op? Neemt u dan gerust contact op met uw tussenpersoon Independer via of Independer helpt u graag verder. Polisvoorwaarden Independer - ACE Vrije Ziekenhuiskeuze IVZK_2014 Pagina 03/10

4 BEGRIPPENLIJST (artikel 1) In deze polisvoorwaarden staan een aantal begrippen cursief gedrukt. Deze woorden staan omschreven in de volgende begrippenlijst. 1.1 Verzekeraar ACE European Group Ltd. te Rotterdam, Marten Meesweg 8-10, 3068 AV Rotterdam. Als in de tekst wordt gesproken over wij / ons bedoelen we daarmee de Verzekeraar. 1.2 Independer Independer.nl NV te Hilversum, tussenpersoon voor de Independer Vrije Ziekenhuiskeuze. Independer is ook uw contactpersoon voor al uw vragen over de Independer Vrije Ziekenhuiskeuze. 1.3 Verzekering Deze Independer Vrije Ziekenhuiskeuzeverzekering met de dekking zoals omschreven is in artikel Verzekeringnemer Degene die deze Verzekering is aangegaan met de Verzekeraar en als zodanig via Independer een Natura Zorgverzekering heeft afgesloten en als Verzekeringnemer op het Polisblad wordt vermeld. Als in de tekst wordt gesproken over u bedoelen we daarmee de Verzekeringnemer. 1.5 Verzekerde(n) Degene(n) die als zodanig op het Polisblad is (zijn) vermeld, mits zij voldoen aan de acceptatiecriteria in artikel 2.2. Kinderen die bij de aanvang van een contractstermijn als bedoeld in artikel 4.1 onder de 18 jaar oud zijn, zijn tot en met 31 december van hetzelfde jaar kosteloos meeverzekerd op deze Verzekering, indien en voor zolang zij in dat jaar zijn meeverzekerd op de Natura Zorgverzekering van de Verzekeringnemer. 1.6 Basisverzekering Een zorgverzekering met als onderwerp een vergoeding van zorg, als bedoeld in de zorgverzekeringswet. Deze zorgverzekering biedt een zelfstandige dekking zonder dat die een aanvulling is op een andere verzekering. De begrippen Basisverzekering en zorgverzekering betekenen hetzelfde en zijn daarom uitwisselbaar. 1.7 Polisblad Het bewijs dat u deze Verzekering heeft afgesloten. 1.8 Eigen risico Eigen risico betreft kosten van zorg die door uw Natura Zorgverzekering gedekt is, maar die u zelf moet betalen. Dit betreft zowel het wettelijk vastgestelde verplichte Eigen risico als het vrijwillige Eigen risico waarvoor u mogelijk heeft gekozen. Ter illustratie: in 2015 bedraagt dit verplichte Eigen risico 375 euro en kan er daarnaast ook gekozen worden voor een vrijwillig Eigen risico tot maximaal 500, Eigen bijdrage Eigen bijdragen zijn kosten van zorg die door de Zorgverzekering niet worden gedekt, en in de polisvoorwaarden van de Zorgverzekering als zodanig zijn omschreven. Onder Eigen bijdrage worden uitsluitend de kosten verstaan die ook bij gecontracteerde zorg aan Verzekerde(n) in rekening worden gebracht Ziekenhuis In bijlage 1 van deze polisvoorwaarden is een lijst opgenomen met Nederlandse instellingen die voldoen aan de kwalificatie Ziekenhuis. Deze lijst is geldig vanaf de ingangsdatum van deze Verzekering tot en met 31 december van hetzelfde jaar. Daarna wordt de lijst met elk verlengingsvoorstel opnieuw vastgesteld voor een periode van één jaar. Bijlage 1 is ook te vinden op nl/vrijeziekenhuiskeuze. Op deze website treft u ook nieuwe ziekenhuizen die na 1 januari 2015 door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), ingevolge de Wet Toelating Zorginstelling, aangewezen inrichting voor gezondheidszorg, zijn opgericht Spoedeisende zorg Onverwacht medisch noodzakelijke Ziekenhuiszorg die redelijkerwijs niet kan worden uitgesteld Planbare zorg Behandeling in een Ziekenhuis voor niet-spoedeisende zorg 1.13 Natura zorgverzekering Een Verzekering in de zin van de Zorgverzekeringswet, waarbij de verzekerde - anders dan bij een Restitutiepolis - recht heeft op zorg in natura bij zorgaanbieders met wie uw zorgverzekeraar een zorgovereenkomst heeft gesloten. Zorg bij zorgaanbieders (zoals ziekenhuizen) waarmee uw Natura zorgverzekeraar géén zorgovereenkomst heeft gesloten, wordt dan slechts gedeeltelijk of in sommige gevallen niet vergoed. Voorts wordt zorg bij zorgaanbieders waarmee uw Natura zorgverzekeraar wel een zorgovereenkomst heeft gesloten mogelijk niet vergoed omdat het contractuele budget tussen de Natura zorgverzekeraar en de zorgaanbieder niet toereikend is om de betreffende behandeling te vergoeden. De lijst van Natura Zorgverzekeringen die aan deze definitie voldoen, is te vinden in bijlage 2 van deze polisvoorwaarden Deze lijst is geldig vanaf de ingangsdatum van deze (onderhavige) Verzekering tot en met 31 december van hetzelfde jaar. Daarna wordt de lijst met elk verlengingsvoorstel opnieuw vastgesteld voor een periode van één jaar. Wilt u weten welke zorg uw Natura Zorgverzekeraar heeft uitgesloten? Bekijk dan www. independer.nl/vrijeziekenhuiskeuze. De zogenaamde Budgetpolis valt uitdrukkelijk niet onder een Natura Zorgverzekering. Polisvoorwaarden Independer - ACE Vrije Ziekenhuiskeuze IVZK_2014 Pagina 04/10

5 1.14 Natura zorgverzekeraar De aanbieder van Natura Zorgverzekeringen waar de Verzekerde(n) hun Natura Zorgverzekering hebben ondergebracht Budgetpolis Een Natura Zorgverzekering die minder dan 90% van de ziekenhuizen heeft gecontracteerd of voor nietgecontracteerde zorg minder dan 50% vergoedt Restitutiepolis Een Zorgverzekering die 100% van de ziekenhuizen heeft gecontracteerd en tenminste 100% van het marktconforme tarief vergoedt. ALGEMENE BEPALINGEN (artikel 2) 2.1 Grondslag van de verzekering De door de Verzekeraar via Independer uitgebrachte offerte waarop online akkoord is gegeven door de Verzekeringnemer vormt de grondslag van deze Verzekering. Verzekeringnemer wordt geacht kennis te hebben genomen van de inhoud van de offerte en de onderhavige bijbehorende polisvoorwaarden. Deze Verzekering is gebaseerd op: onderliggende Natura Zorgverzekeringsvoorwaarden; het door de Verzekeraar via Independer uitgebrachte aanbod waarop u online akkoord heeft gegeven. Het (online) aanmeldformulier en de gegevens die u daarop heeft ingevuld of een derde namens u heeft ingevuld; Het Polisblad en de onderhavige polisvoorwaarden met bijlagen. We verwachten van u dat u volledig bekend met de inhoud van deze onderdelen. 2.2 Verzekering in relatie tot zorgverzekering U komt in aanmerking voor dekking onder deze Verzekering indien u zorgdekking heeft onder een Nederlandse Basisverzekering, mits dit een Natura Zorgverzekering is. Voor de duidelijkheid: als u switcht naar bijvoorbeeld een Restitutiepolis of een Budgetpolis, komt deze Verzekering te vervallen. Als u geen Natura Zorgverzekering heeft, heeft u geen recht op dekking. 2.3 Controle Polisblad Er wordt van uitgegaan dat u de gegevens op het Polisblad controleert. Als de gegevens op het Polisblad niet juist of niet volledig zijn, dan moet u dat binnen 30 dagen na ontvangst van het Polisblad aan ons melden. Doet u dit niet, dan gaan we er vanuit dat de gegevens volledig en juist zijn. OMSCHRIJVING VAN DE DEKKING (artikel 3) 3.1 Gedekte kosten Deze Verzekering dekt de daadwerkelijk gemaakte kosten van een medische behandeling van u of van een van de andere Verzekerden in een Ziekenhuis, die gedeeltelijk aan u in rekening worden gebracht door uw Natura Zorgverzekeraar, omdat uw Natura Zorgverzekeraar deze kosten niet geheel aan u vergoedt. De dekking geldt indien en voor zover dat in rekening brengen één van de volgende redenen heeft: omdat er tussen uw Natura Zorgverzekeraar en het behandelende Ziekenhuis op het moment van de behandeling geen contract is afgesloten voor de betreffende behandeling, of omdat het budget dat contractueel is afgesproken tussen uw Natura Zorgverzekeraar en het Ziekenhuis, niet meer toereikend is om de betreffende behandeling te vergoeden. Deze dekking geldt uitsluitend voor kosten voor een medische behandeling in het Ziekenhuis die wettelijk gedekt worden door de Basisverzekering. Behandelingen in klinieken en door andere zorgaanbieders worden uitgesloten. Er vindt geen vergoeding plaats van het (verplichte en/of vrijwillige) Eigen risico en de Eigen bijdrage. 3.2 Dekkingsgebied Deze Verzekering heeft uitsluitend dekking in Nederland (voor Nederlandse ziekenhuizen). 3.3 Rechten jegens derden Indien en voor zover u de kosten voor Planbare zorg kunt verhalen op iemand anders dan een Verzekeringsmaatschappij, kunt u die kosten niet in rekening brengen bij de Verzekeraar, maar moeten ze verhaald worden op die ander. Verzekeraar zal in dit geval niet uitkeren. DUUR EN EINDE VAN DE VERZEKERING (artikel 4) 4.1 Looptijd van de verzekering De eerste contractstermijn van deze Verzekering vangt aan op de datum die op het Polisblad staat vermeld en loopt tot en met 31 december van hetzelfde jaar. Jaarlijks ontvangt u rond vier weken voor de contractsvervaldatum (1 januari van elk jaar) per een verlengingsvoorstel. Indien u uitdrukkelijk of stilzwijgend akkoord gaat met dit verlengingsvoorstel, dan volgt een nieuwe contractstermijn van een jaar (tot en met 31 december van het betreffende jaar). Polisvoorwaarden Independer - ACE Vrije Ziekenhuiskeuze IVZK_2014 Pagina 05/10

6 4.2 Einde van de verzekering Deze Verzekering eindigt: indien u na ontvangst van het verlengingsvoorstel, schriftelijk of per gericht aan Independer laat weten de Verzekering niet te willen verlengen, uiterlijk op 31 december van het lopende jaar, tenzij in het verlengingsvoorstel een andere termijn is genoemd. Als u niet tijdig reageert op het verlengingsvoorstel dan gaan wij ervan uit dat u het accepteert en loopt de Verzekering automatisch een jaar door; automatisch vanaf het moment dat u geen Natura Zorgverzekering meer heeft. U dient mutaties omtrent uw Zorgverzekering/Zorgverzekeraar schriftelijk (per ) door te geven aan Independer. Deze plicht geldt niet indien u een nieuwe Zorgverzekering afsluit via de website van Independer; bij een herroeping door u als beschreven in artikel 4.3; bij een opzegging door u of de Verzekeraar zoals staat beschreven in de artikelen 4.4 en 4.5; of bij niet tijdige premiebetaling conform artikel dagen bedenktijd U heeft 14 dagen bedenktijd. Dit houdt in dat u een nieuw afgesloten Verzekering kosteloos en zonder reden mag beëindigen door herroeping. Voor herroeping gelden de volgende voorwaarden: de herroeping moet schriftelijk of per gericht aan Independer geschieden en moet naam, adres, woonplaats en welke Verzekering u wilt herroepen bevatten; de herroeping moet binnen 14 dagen nadat u het Polisblad en de polisvoorwaarden heeft ontvangen, bij Independer binnen zijn. De nieuw afgesloten Verzekering wordt alsdan met terugwerkende kracht beëindigd tot en met de dag waarop de Verzekering is ingegaan. Indien u al premie heeft betaald voor deze Verzekering, dan wordt de premie binnen dertig dagen nadat de herroeping is ontvangen aan u terugbetaald. Heeft u tussen de ingangsdatum van de Verzekering en de datum van herroeping kosten gemaakt en vergoed gekregen, dan betaalt u die aan ons terug binnen dertig dagen nadat u daarvoor een specificatie van ons heeft ontvangen. 4.4 Opzegbaarheid door Verzekeringnemer Indien de Verzekering na de eerste contractstermijn als beschreven in artikel 4.1 wordt verlengd, dan kunt u vanaf dat moment de Verzekering op elke gewenst moment opzeggen tegen het einde van de volgende kalendermaand (dus met een opzegtermijn van minimaal een maand). In artikel 7 wijziging van premie en/of voorwaarden staat uitgelegd wat uw rechten zijn bij een wijziging van de premie en/of voorwaarden. 4.5 Opzegbaarheid door de Verzekeraar De Verzekeraar kan deze Verzekering met onmiddellijke ingang opzeggen als de Verzekeraar zijn vergunning verliest en/of als de Verzekeringnemer een frauduleuze handeling heeft gepleegd met opzet de Verzekeraar te misleiden. Het staat de Verzekeraar vrij om tegen het einde van een contractsperiode geen verlengingsvoorstel te sturen, in welk geval de Verzekering per de einddatum van die contractsperiode eindigt. AFHANDELING VAN EEN CLAIM (artikel 5) 5.1 Meldingsplicht van verzekeringnemer/verzekerde Zodra u een nota heeft ontvangen van een Ziekenhuis uit de lijst in bijlage 1 of van uw Natura Zorgverzekeraar, waarvoor u mogelijk dekking heeft onder deze Verzekering, dan moet u deze nota zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is bij Independer indienen waarbij binnen één jaar na ontvangst van de nota van het Ziekenhuis in ieder geval als tijdig wordt aangemerkt. 5.2 Informatieplichten van verzekeringnemer/verzekerde Verzekeraar kan u vragen om een kopie van de Natura Zorgverzekeringpolis bij een ingediende nota. U dient de kopie van de polis op verzoek op te sturen. U bent verder verplicht alle relevante informatie en documentatie aan de Verzekeraar te overleggen. Onder relevante documentatie wordt in ieder geval verstaan: de schriftelijke verklaring van de Natura ZorgVerzekeraar waarin zij met redenen omkleed stellen, te zullen overgaan tot vergoeding van minder dan 100% van de kosten die door het Ziekenhuis in rekening zijn gebracht. 5.3 Sanctie als bij niet-nakoming meldings- of informatieplichten Indien u niet of niet tijdig voldoet aan uw meldings- en/of informatieplichten, dan heeft de Verzekeraar het recht van schadevergoeding af te zien indien en voor zover hij door de te late melding in zijn redelijk belang is geschaad of indien Verzekeringnemer/Verzekerde te laat heeft gemeld met opzet de Verzekeraar te misleiden. Dit laatste geldt niet voor zover deze misleiding het verval van het recht op uitkering niet rechtvaardigt. Polisvoorwaarden Independer - ACE Vrije Ziekenhuiskeuze IVZK_2014 Pagina 06/10

7 5.4 Betaling van de uitkering De betaling van de uitkering gebeurt in principe binnen 14 dagen en uiterlijk binnen 30 dagen nadat de Verzekeraar uw claim heeft goedgekeurd. De betaling geschiedt aan de Verzekeringnemer. 5.5 Verval van uw claimrecht Het recht op uitkering verjaart in ieder geval door verloop van 3 jaar nadat u wist of had kunnen weten dat u een claim kon indienen onder deze Verzekering. U kunt de verjaring stuiten door een claim in te dienen conform dit artikel 5. Een nieuwe verjaringstermijn van 3 jaar begint dan pas weer te lopen zodra de Verzekeraar hetzij uw claim goedkeurt hetzij uw claim ondubbelzinnig afwijst. PREMIEBETALING (artikel 6) 6.1 Premiebetaling De premie is bij vooruitbetaling verschuldigd. 6.2 Niet-tijdig betalen aanvangspremie Indien u de aanvangspremie niet tijdig betaalt, dan wordt geen dekking verleend ten aanzien van alle behandelingen die nadien plaatsvinden, zonder dat een nadere ingebrekestelling door Verzekeraar is vereist. Onder tijdig wordt verstaan uiterlijk op de dag waarop deze volgens het Polisblad verschuldigd is. 6.3 Niet-tijdige betaling vervolgpremie Als u de vervolgpremie niet betaalt binnen 30 dagen nadat deze volgens het Polisblad verschuldigd is geworden, dan krijgt u een aanmaning om binnen 14 dagen te betalen, gerekend vanaf de dag van de aanmaning, met de waarschuwing dat de dekking wordt geschorst indien u niet binnen deze termijn betaalt. Betaalt u dan nog niet, dan heeft u terugwerkend vanaf 30 dagen nadat de vervolgpremie volgens het Polisblad verschuldigd is geworden geen recht op dekking meer, maar moet u nog steeds wel de premie betalen. Als u al heeft laten weten dat u niet gaat betalen, dan krijgt u geen aanmaning. De dekking vervalt dan wel en u moet nog steeds betalen. Als u alle verschuldigde premies weer betaald heeft, dan krijgt u ook weer dekking, tenzij u in de tussentijd een aanmaning heeft ontvangen om binnen 14 dagen te betalen, gerekend vanaf de dag van aanmaning, met de waarschuwing dat de polis wordt beëindigd indien u niet binnen deze termijn betaalt, en u vervolgens niet binnen deze termijn heeft betaald. WIJZIGING VAN PREMIE EN/OF VOORWAARDEN (artikel 7) 7.1 De Verzekeraar heeft het recht eenzijdig de voorwaarden en/of de premies van deze Verzekering te herzien (dat wordt ook wel een en-bloc bepaling genoemd). Deze wijziging geldt vanaf de eerstvolgende contractsverlenging (1 januari). 7.2 U heeft het recht deze aanpassing te weigeren door de Verzekering te beëindigen. Indien u van het recht van weigering gebruik wenst te maken, dient u dit bij de Verzekeraar binnen 1 maand na de aangekondigde datum van aanpassing schriftelijk kenbaar te maken. Deze Verzekering eindigt dan op de aangekondigde datum van aanpassing. 7.3 De in artikel 7.2 genoemde mogelijkheid van opzegging geldt niet indien: de wijziging van premie en/of voorwaarden voortvloeit uit wettelijke regelingen of bepalingen; de wijziging een verlaging van de premie en/of een uitbreiding van de dekking inhoudt. OVERIGE BEPALINGEN (artikel 8) 8.1 ( )adres Er wordt vanuit gegaan dat berichten die worden verstuurd naar het laatste bij Independer bekende postof adres, ook bij u aankomen. Verzekeraar en/of Independer kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade bij u die ontstaat als gevolg van het feit dat u te laat of geen berichten ontvangt van Verzekeraar en/ of Independer doordat u verzuimd heeft het meest actuele post- en/of adres aan Independer door te geven. 8.2 Privacyreglement Bij de aanvraag van een Verzekering worden persoonsgegevens gevraagd. Deze worden door Verzekeraar verwerkt ten behoeve van het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten; voor het uitvoeren van marketingactiviteiten; ten behoeve van het waarborgen van de veiligheid en integriteit van de financiële sector; voor statistische analyse en om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen. In verband met een verantwoord acceptatiebeleid kan Verzekeraar uw gegevens raadplegen bij de Stichting CIS. In dit kader kunnen deelnemers van Stichting CIS ook onderling gegevens uitwisselen. Doelstelling hiervan is risico s te beheersen en fraude tegen te gaan. Het privacyreglement van de Stichting CIS is van toepassing. Zie Polisvoorwaarden Independer - ACE Vrije Ziekenhuiskeuze IVZK_2014 Pagina 07/10

8 Op de verwerking van persoonsgegevens is de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen van toepassing. Een consumentenbrochure van de Gedragscode kunt u opvragen bij Verzekeraar. De volledige tekst van de Gedragscode kunt u raadplegen via de website van het Verbond van Verzekeraars www. verzekeraars.nl. De volledige tekst van de Gedragscode is tevens te raadplegen via de site van de Nederlandse Vereniging van Banken U kunt de Gedragscode ook opvragen bij het Verbond van Verzekeraars (Postbus 93450, 2509 AL Den Haag, telefoon ) of bij de Nederlandse Vereniging van Banken (Postbus 3543, 1001 AH Amsterdam, ). 8.3 Klachtenprocedure Klachten en geschillen die betrekking hebben op de totstandkoming en uitvoering van deze Verzekeringsovereenkomst kunnen worden voorgelegd aan de directie van Verzekeraar. Wanneer het oordeel van Verzekeraar voor u niet bevredigend is, kunt u zich wenden tot de Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening, Postbus 93257, 2509 AG Den Haag, telefoon Wanneer u geen gebruik wilt maken van deze klachtenbehandelingsmogelijkheid, of u de behandeling of de uitkomst hiervan niet bevredigend vindt en er geen sprake is van een bindende uitspraak, kunt u het geschil voorleggen aan de bevoegde rechter. TUSSENPERSOON Independer is uw tussenpersoon voor deze Verzekering. Heeft u nog vragen, zoals over uw nota of over deze polisvoorwaarden? Neemt u dan gerust contact op met een van de experts van Independer via of Zij helpen u graag verder. VERZEKERAAR ACE European Group Limited Nederlands bijkantoor Marten Meesweg AV Rotterdam KvK Rotterdam Hoofdkantoor: 100 Leadenhall Street, London EC3A 3BP, VK. Company Number VK: ACE European Group Limited heeft een vergunning van de Prudential Regulation Authority (PRA) in het Verenigd Koninkrijk onder nummer In Nederland is zij houder van een Europees paspoort en valt zij onder het gedragstoezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). 8.4 Toepasselijk recht en bevoegde rechter Op deze Verzekering is het Nederlands recht van toepassing. De Nederlandse rechter is bevoegd. Polisvoorwaarden Independer - ACE Vrije Ziekenhuiskeuze IVZK_2014 Pagina 08/10

9 BIJLAGE 1 NEDERLANDSE ZIEKENHUIZEN Lijst met Nederlandse instellingen die voldoen aan de kwalificatie Ziekenhuis. Ga voor een actueel overzicht van de Nederlandse ziekenhuizen altijd naar independer.nl/vrijeziekenhuiskeuze. 1 Admiraal de Ruyter Ziekenhuis 2 Albert Schweitzer Ziekenhuis 3 AMC (AMC en Emma kinderziekenhuis) 4 Amphia Ziekenhuis 5 Antoni van Leeuwenhoek 6 Antonius Ziekenhuis Sneek 7 Atrium Medisch Centrum Parkstad 8 Bernhoven 9 BovenIJ Ziekenhuis 10 Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis 11 Catharina Ziekenhuis 12 Dekkerswald Universitair Centrum voor Chronische Ziekten (UCCZ) 13 Deventer Ziekenhuis 14 Diaconessenhuis Leiden 15 Diakonessenhuis (Diakonessenhuis Utrecht en Diakonessenhuis Zeist) 16 Elkerliek Ziekenhuis 17 Erasmus MC (Erasmus MC en Erasmus MC Sophia) 18 Flevoziekenhuis 19 Franciscus Ziekenhuis 20 Gelderse Vallei 21 Gelre Ziekenhuizen 22 Groene Hart Ziekenhuis 23 Haga Ziekenhuis (locatie Leyweg, locatie Sportlaan en Juliana KinderZiekenhuis) 24 Havenziekenhuis 25 Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis 26 IJsselland Ziekenhuis 27 Ikazia Ziekenhuis 28 Isala 29 Jeroen Bosch Ziekenhuis 30 Kennemer Gasthuis 31 LangeLand Ziekenhuis 32 Laurentius Ziekenhuis 33 Lievensberg Ziekenhuis 34 LUMC, Leiden 35 Maasstad Ziekenhuis 36 Maastricht UMC+ 37 MaasZiekenhuis Pantein 38 Martini Ziekenhuis 39 Maxima Medisch Centrum 40 MC Groep (MC Zuiderzee, MC Emmeloord en MC Dronten) 41 MC Haaglanden (MCH Westeinde en MCH Antoniushove) 42 MCA Gemini Groep (Medisch Centrum Alkmaar) 43 Meander MC 44 Medisch Centrum Leeuwarden 45 Medisch Spectrum Twente (MST) 46 Ommelander Ziekenhuis Groep 47 Onze Lieve Vrouwe Gasthuis 48 Oogziekenhuis Rotterdam 49 Orbis - Medisch en Zorgconcern 50 Prinses Maxima Centrum voor Kinderoncologie 51 Radboudumc 52 Reinier de Graaf Groep 53 Rijnlandziekenhuis 54 Rijnstate Zorggroep 55 Rivas Zorggroep (BeatrixZiekenhuis) 56 Rode Kruis Ziekenhuis 57 Saxenburgh Groep (Röpcke-Zweers Ziekenhuis) 58 Sint Franciscus Gasthuis 59 Sint Lucas Andreas Ziekenhuis 60 Sint Maartenskliniek 61 SKB Winterswijk (Streekziekenhuis Koningin Beatrix) 62 Slingeland Ziekenhuis 63 Slotervaartziekenhuis 64 Spaarne Ziekenhuis 65 Spijkenisse Medisch Centrum Groep 66 St. Anna Zorggroep 67 St. Antonius Ziekenhuis 68 St. Elisabeth Ziekenhuis 69 St. Jans Gasthuis 70 Stg. ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen 71 Stichting Bronovo-Nebo 72 Tergooi 73 TweeSteden Ziekenhuis 74 UMC Utrecht 75 UMCG 76 VieCuri Medisch Centrum 77 Vlietland Ziekenhuis 78 Vumc 79 Waterlandziekenhuis 80 Westfriesgasthuis 81 Wilhelmina Ziekenhuis Assen 82 Zaans Medisch Centrum 83 Ziekenhuis Amstelland 84 Ziekenhuis De Sionsberg* 85 Ziekenhuis de Tjongerschans 86 Ziekenhuis Nij Smellinghe 87 Ziekenhuis Rivierenland 88 Ziekenhuis Sint Jansdal 89 Ziekenhuisgroep Twente(ZGT Almelo en ZGT Hengelo) 90 Zorgcombinatie Noorderboog (Diaconessenhuis Meppel) 91 Zorggroep Leveste Middenveld (Scheper Ziekenhuis, Ziekenhuis Bethesda en Refaja Ziekenhuis) 92 Zuwe Hofpoort Groep *Let op: dit ziekenhuis heeft in november 2014 faillissement aangevraagd. Vraag bij uw verzekeraar na of u de zorg in dit ziekenhuis wel vergoed krijgt. Peildatum: 1 december Polisvoorwaarden Independer - ACE Vrije Ziekenhuiskeuze IVZK_2014 Pagina 09/10

10 BIJLAGE 2 ZORGVERZEKERINGEN 1 Bewuzt 2 VGZ Goede keuze 3 VGZ Ruime keuze 4 Menzis Budgetbewust 5 Anderzorg Basisverzekering 6 CZ Zorgbewustpolis 7 CZ Zorg-op-maatpolis 8 CZdirect Basisverzekering 9 Avéro Achmea Select Zorg Plan 10 De Friesland Online Verzorgd Polis 11 De Friesland Alles Verzorgd Polis 12 Zilveren Kruis Achmea Basis Zeker 13 Zorg en Zekerheid Zorg Zeker Polis Peildatum: 1 december Polisvoorwaarden Independer - ACE Vrije Ziekenhuiskeuze IVZK_2014 Pagina 10/10

Bijlage 1 Gewogen gemiddelde

Bijlage 1 Gewogen gemiddelde Bijlage 1 Gewogen gemiddelde Rang Ziekenhuis Type Gewogen Verhouding gemiddelde dagverpleging / ligduur klinische verpleegdagen 1 Zaans Medisch Centrum Perifeer 2,33 36% 2 St. Anna Zorggroep Perifeer 2,36

Nadere informatie

voldoet niet aan minimale kwaliteitsnormen van CZ

voldoet niet aan minimale kwaliteitsnormen van CZ Overzicht kwaliteitscategorieën bariatrische chirurgie (revisie 01-01-2012) beste zorg Ziekenhuizen die volgens de kwaliteitskaders van CZ als beste scoren worden als voorkeursziekenhuis bestempeld: deze

Nadere informatie

Ruwe sterftecijfers ziekenhuizen

Ruwe sterftecijfers ziekenhuizen Ruwe sterftecijfers ziekenhuizen Klinische opname Ziekenhuis Plaats Dagopname Dagmortaliteit Klinische mortaliteit % dag % kliniek Stg. Medisch Centrum Alkmaar Alkmaar 30.641 33.947 0 765 0,00 2,25 Ziekenhuisgroep

Nadere informatie

Erkende opleidingen per opleiding

Erkende opleidingen per opleiding Opleiding Instelling geldigheidsduur Ambulanceverpleegkundige Academie voor Ambulancezorg Ambulancedienst Zuid-Holland Zuid 31-3-2014 AmbulanceZorg Limburg Noord 30-5-2014 AmbulanceZorg Rotterdam 31-3-2014

Nadere informatie

Ruwe Sterftecijfers Ziekenhuizen

Ruwe Sterftecijfers Ziekenhuizen Ziekenhuis Plaats DagOpname Klinische Opname Franciscus Ziekenhuis Roosendaal 13.986 15.21 Atrium Medisch Centrum Parkstad Heerlen 31.453 30.128 Orbis medisch en zorgconcern Sittard-Geleen 28.194 18.29

Nadere informatie

Erkende opleidingen per zorginstelling

Erkende opleidingen per zorginstelling Instelling Academisch Medisch Centrum academisch ziekenhuis Maastricht Ambulance Amsterdam B.V. Ambulancedienst Zuid-Holland Zuid Connexxion ambulance Services B.V. Coöperatie RAV Fryslân U.A. Coöperatie

Nadere informatie

Erkende opleidingen per zorginstelling

Erkende opleidingen per zorginstelling Instelling Academisch Medisch Centrum academisch ziekenhuis Maastricht Ambulance Amsterdam B.V. Ambulancedienst Zuid-Holland Zuid Connexxion ambulance Services B.V. Coöperatie RAV Fryslân U.A. Coöperatie

Nadere informatie

voortgangsbrief > Fonds ZiekenhuisOpleidingen Eerste subsidiejaar FZO afgesloten

voortgangsbrief > Fonds ZiekenhuisOpleidingen Eerste subsidiejaar FZO afgesloten voortgangsbrief > Fonds ZiekenhuisOpleidingen 6 september 2011 Regionale samenwerkingsverbanden > Samenwerkingsverbanden Opleidingsregio s > Overzicht Ziekenhuizen > Eerste subsidiejaar FZO afgesloten

Nadere informatie

Medisch Centrum - Alkmaar Maaltijdencomponenten worden geleverd door een onbekende externe leverancier.

Medisch Centrum - Alkmaar Maaltijdencomponenten worden geleverd door een onbekende externe leverancier. Kassa inventariseerde de standaard warme maaltijden die worden geserveerd in de Nederlandse ziekenhuizen. Ontkoppeld koken betekent dat het ziekenhuis de maaltijden bereidt, koelt en later weer opwarmt.

Nadere informatie

Ziekenhuis: positie op ranglijst plus plaatsnaam

Ziekenhuis: positie op ranglijst plus plaatsnaam Ziekenhuis: positie op ranglijst plus plaatsnaam Percentage van de ondervraagden dat specialisme goed vindt Anaesthesie/pijnbestrijding Oss, Ziekenhuis Bernhoven 56 Rotterdam, Ikazia ziekenhuis 47 Nieuwegein/Utrecht,

Nadere informatie

Vaatkeurmerk x x x x x x. x x x

Vaatkeurmerk x x x x x x. x x x PAV Academisch Medisch Centrum (AMC) Amsterdam Admiraal De Ruyter Ziekenhuis, Loc.Goes Loc. Zierikzee Loc. Vlissingen Albert Schweitzer Ziekenhuis (ASZ) Loc. Sliedrecht Loc. Zwijndrecht Alrijne Ziekenhuis,

Nadere informatie

Plaats Ziekenhuis Status

Plaats Ziekenhuis Status Zorg Plan Selectief Overzicht van geselecteerde ziekenhuizen Voor het Zorg Plan Selectief hebben we een beperkt aantal ziekenhuizen geselecteerd die kwalitatief goede zorg verlenen en de laagste prijs

Nadere informatie

Resultaten Prestatie Indicatoren Ondervoeding voor ziekenhuizen 2015

Resultaten Prestatie Indicatoren Ondervoeding voor ziekenhuizen 2015 Resultaten Prestatie Indicatoren Ondervoeding voor ziekenhuizen 2015 Percentage patiënten in het ziekenhuis met een adequate voeding op de vierde opnamedag is beter maar kan nóg beter. Sinds 2006 wordt

Nadere informatie

Resultaten Prestatie Indicatoren Ondervoeding voor ziekenhuizen 2014

Resultaten Prestatie Indicatoren Ondervoeding voor ziekenhuizen 2014 Resultaten Prestatie Indicatoren Ondervoeding voor ziekenhuizen 2014 Percentage ondervoede patiënten in het ziekenhuis met een adequate voeding op de vierde opnamedag is beter maar kan nóg beter. Ondanks

Nadere informatie

RIGOUREUZE NAAMSWIJZIGINGEN BETEKENEN RISICO VAN KAPITAALVERNIETIGING EN VERWARRING NEDERLANDERS HEBBEN MEESTE VERTROUWEN IN ANTONI VAN LEEUWENHOEK

RIGOUREUZE NAAMSWIJZIGINGEN BETEKENEN RISICO VAN KAPITAALVERNIETIGING EN VERWARRING NEDERLANDERS HEBBEN MEESTE VERTROUWEN IN ANTONI VAN LEEUWENHOEK RIGOUREUZE NAAMSWIJZIGINGEN BETEKENEN RISICO VAN KAPITAALVERNIETIGING EN VERWARRING NEDERLANDERS HEBBEN MEESTE VERTROUWEN IN ANTONI VAN LEEUWENHOEK Het Antoni van Leeuwenhoek heeft de sterkste reputatie

Nadere informatie

Erkende opleidingen per zorginstelling

Erkende opleidingen per zorginstelling Instelling Academisch Medisch Centrum academisch ziekenhuis Maastricht Ambulance Amsterdam B.V. Ambulancedienst Zuid-Holland Zuid Connexxion Ambulance Services B.V. Coöperatie RAV Fryslân U.A. Coöperatie

Nadere informatie

Factsheet Bedrijfsmatige performance ziekenhuizen 2016

Factsheet Bedrijfsmatige performance ziekenhuizen 2016 Factsheet Bedrijfsmatige performance ziekenhuizen 216 Inhoudsopgave Samenvatting 2 Omzetontwikkeling 4 Ontwikkeling bedrijfskosten en rendement 6 Liquiditeit en solvabiliteit 8 Over Kompas in Zorg 1 1

Nadere informatie

voortgangsbrief > Fonds ZiekenhuisOpleidingen Fonds ZiekenhuisOpleidingen start met ramingen

voortgangsbrief > Fonds ZiekenhuisOpleidingen Fonds ZiekenhuisOpleidingen start met ramingen voortgangsbrief > Fonds ZiekenhuisOpleidingen 7 december 2011 Fonds ZiekenhuisOpleidingen start ramingen > Kaderbrief van VWS verzonden > Onterechte diplomaaanvragen > Fonds ZiekenhuisOpleidingen start

Nadere informatie

Factsheet 3 - Resultaten Prestatie Indicatoren Ondervoeding voor ziekenhuizen 2016

Factsheet 3 - Resultaten Prestatie Indicatoren Ondervoeding voor ziekenhuizen 2016 Factsheet 3 - Resultaten Prestatie Indicatoren Ondervoeding voor ziekenhuizen 2016 Adequate eiwitinname op de vierde opnamedag - Volwassenen Sinds 2006 wordt er in de Nederlandse ziekenhuizen gescreend

Nadere informatie

EPD. De markt versmalt

EPD. De markt versmalt EPD De markt versmalt Het epd-jaar 2013 kenmerkte zich door turbulentie aan de vraagzijde, 2014 was het jaar van de consolidatie aan de aanbodzijde. 2015 belooft een jaar te worden waarin veel selectieprocedures

Nadere informatie

Welke instellingen (> 100 mln) hebben het beste track-record?

Welke instellingen (> 100 mln) hebben het beste track-record? (Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening + mutaties voorzieningen) / totale opbrengsten 1 St. Jansdal ZKH 134.890.969 12,0% 10,4% 8,1% 6,5% 9,2% 2 Promens Care GHZ 119.641.567 5,4% 7,1% 4,6% 17,3% 8,6%

Nadere informatie

Id Naam Plaats Eindspecialisatie Instroom Leerlingen Instroom FTE Universitair Medisch Centrum Groningen Groningen Anesthesiologie 8 8,00

Id Naam Plaats Eindspecialisatie Instroom Leerlingen Instroom FTE Universitair Medisch Centrum Groningen Groningen Anesthesiologie 8 8,00 101001 Universitair Medisch Centrum Groningen Groningen Anesthesiologie 8 8,00 101002 Umc Sint Radboud Nijmegen Anesthesiologie 6 6,00 101003 Universitair Medisch Centrum Utrecht Utrecht Anesthesiologie

Nadere informatie

GIDS DE BESTE ZIEKENHUIZEN ZIEKENHUIZEN BEOORDEELD. beste ziekenhuizen 74 Zware of lichte patiënt? 80

GIDS DE BESTE ZIEKENHUIZEN ZIEKENHUIZEN BEOORDEELD. beste ziekenhuizen 74 Zware of lichte patiënt? 80 GIDS WWW.ELSEVIER.NL 22 OKTOBER 2011 93 H ZIEKENHUIZEN BEOORDEELD DE BESTE ZIEKENHUIZEN 2011 De beste ziekenhuizen 74 Zware of lichte patiënt? 80 De patiënt moet op reis 83 Wat de patiënt wil weten 84

Nadere informatie

Toepassingsvoorbeelden BENDER folietableautechniek

Toepassingsvoorbeelden BENDER folietableautechniek Toepassingsvoorbeelden BENDER folietableautechniek In dit document zijn een aantal foto s weergegeven van toepassingen van folietableautechniek in Nederland. BENDER folietableautechniek is gespecialiseerd

Nadere informatie

Erkende zorginstellingen per opleiding

Erkende zorginstellingen per opleiding Opleiding Ambulanceverpleegkundige Anesthesiemedewerker Instelling Ambulance Amsterdam B.V. Ambulancedienst Zuid-Holland Zuid Conexxion ambulance Services B.V Coöperatie Regionale Ambulancevoorziening

Nadere informatie

Bij dit overzicht van de EPD/

Bij dit overzicht van de EPD/ /ZIS Ontwikkelingen in de / ZIS-markt Vier jaar geleden publiceerden Zorgvisie en het toenmalige ICTzorg een overzicht van de /ZIS-markt. In de afgelopen vier jaar heeft de tijd niet stil gestaan. Op deze

Nadere informatie

Bijzondere pakketvoorwaarden Bruns ten Brink

Bijzondere pakketvoorwaarden Bruns ten Brink Bijzondere pakketvoorwaarden Bruns ten Brink BTBBVPAK1507 Bruns ten Brink Versie juli 2015 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen 3 Hoofdstuk 2 Omschrijving van de dekking 3 Hoofdstuk 3 Uitsluitingen

Nadere informatie

Polisvoorwaarden. Independer Eigen Risico Zorg Vergoeding. Chubb 2016-06

Polisvoorwaarden. Independer Eigen Risico Zorg Vergoeding. Chubb 2016-06 Polisvoorwaarden Independer Eigen Risico Zorg Vergoeding Chubb 2016-06 Inhoud Deze voorwaarden gelden voor jou en je Independer Eigen Risico Zorg Vergoeding, behalve als er op het certificaat iets anders

Nadere informatie

De toenemende aandacht voor

De toenemende aandacht voor EPD/ZIS-MARKT Turbulentie op de EPD/ZIS-markt De Nederlandse EPD/ZIS-markt is enorm in beweging. Het afgelopen jaar hebben zeven ziekenhuizen ervoor gekozen een nieuw EPD/ZIS te implementeren tegen tien

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Versie Informatie voor de klant

Algemene Voorwaarden. Versie Informatie voor de klant Algemene Voorwaarden Versie 2014 Informatie voor de klant Belangrijk Dit zijn de Algemene Voorwaarden van uw verzekering. Daarnaast hebben wij aparte Aanvullende Voorwaarden. Soms gelden er Bijzondere

Nadere informatie

Resultaten Kwaliteitsindicator Behandeling van ondervoeding bij in de kliniek opgenomen kinderen 2016

Resultaten Kwaliteitsindicator Behandeling van ondervoeding bij in de kliniek opgenomen kinderen 2016 Resultaten Kwaliteitsindicator Behandeling van ondervoeding bij in de kliniek opgenomen kinderen 2016 Alhoewel de screening op acute ondervoeding bij kinderen in het ziekenhuis goed gaat, blijft het percentage

Nadere informatie

GIDS DE BESTE ZIEKENHUIZEN ZIEKENHUIZEN BEOORDEELD. Hoe goed zijn de umc s? 76 Gezonder zonder groei 78 Wie vertelt het de patiënt?

GIDS DE BESTE ZIEKENHUIZEN ZIEKENHUIZEN BEOORDEELD. Hoe goed zijn de umc s? 76 Gezonder zonder groei 78 Wie vertelt het de patiënt? GIDS WWW.ELSEVIER.NL 3 NOVEMBER 2012 93 H ZIEKENHUIZEN BEOORDEELD DE BESTE ZIEKENHUIZEN 2012 INHOUD De beste ziekenhuizen 64 Ervaring van patiënt telt 74 Hoe goed zijn de umc s? 76 Gezonder zonder groei

Nadere informatie

Geachte huisarts, Coöperatie VGZ UA Postbus 5040 6802 EA Arnhem. www.cooperatievgz.nl

Geachte huisarts, Coöperatie VGZ UA Postbus 5040 6802 EA Arnhem. www.cooperatievgz.nl behandeld door Inkoop Generieke en Integrale Zorg & Medisch Specialistische Zorg datum 27 februari 2015 betreft Overzicht belangrijke wijzigingen in 2015 Geachte huisarts, Eind vorig jaar hebben we u per

Nadere informatie

TOP 5 STIJGERS (EXCL. NIEUWKOMERS)

TOP 5 STIJGERS (EXCL. NIEUWKOMERS) TOP 5 STIJGERS (EXCL. NIEUWKOMERS) Verschil Instelling Subsector 46 59 13 Amarant Gehz 249.097 3.501 208.598 5.690 34 41 7 Ziekenhuisgroep Twente AZ 275.981 8.264 248.942 1.241 16 22 6 Cordaan Groep Gemengd

Nadere informatie

Bijlage 1: Overzicht van alle ziekenhuizen, exclusief ZBC s (2009)

Bijlage 1: Overzicht van alle ziekenhuizen, exclusief ZBC s (2009) Bijlage 1: Overzicht van alle ziekenhuizen, excluief ZBC (2009) In het rapport Ranglijt Ziekenhuizen:Inventariatie voorchrijfgedrag van geneemiddelen door medich pecialiten voor extramuraal gebruik zijn

Nadere informatie

Erkende zorginstellingen per opleiding

Erkende zorginstellingen per opleiding Opleiding Ambulanceverpleegkundige Anesthesiemedewerker Instelling Ambulance Amsterdam B.V. Ambulancedienst Zuid-Holland Zuid Conexxion ambulance Services B.V Coöperatie Regionale Ambulancevoorziening

Nadere informatie

Polisvoorwaarden. Independer. Tandongevallenverzekering. 44 of stuur een e-mail naar

Polisvoorwaarden. Independer. Tandongevallenverzekering. 44 of stuur een e-mail naar 44 of stuur een e-mail naar Independer Polisvoorwaarden Tandongevallenverzekering In de voorwaarden van de Independer Tandongevallen-verzekering leest u: Wat u van de Verzekeraar mag verwachten en wat

Nadere informatie

Pakketverzekering voor Vereniging van Eigenaren

Pakketverzekering voor Vereniging van Eigenaren Pakketverzekering voor Vereniging van Eigenaren Versie 2014 Informatie voor de klant Belangrijk Dit zijn de van uw Pakketverzekering voor Vereniging van Eigenaren. Voor elke verzekering in uw pakket hebben

Nadere informatie

Annuleringsverzekering

Annuleringsverzekering Annuleringsverzekering Wat is wel en niet gedekt door deze Annuleringsverzekering? Wat is een annuleringsverzekering? Deze verzekering vergoedt schade als je de reis moet annuleren. Ook als je een reis

Nadere informatie

Polisvoorwaarden. Independer Tandongevallenverzekering. In de voorwaarden van de Independer Tandongevallen-verzekering leest u:

Polisvoorwaarden. Independer Tandongevallenverzekering. In de voorwaarden van de Independer Tandongevallen-verzekering leest u: Polisvoorwaarden Independer Tandongevallenverzekering In de voorwaarden van de Independer Tandongevallen-verzekering leest u: Wat u van de Verzekeraar mag verwachten en wat de Verzekeraar van u verwacht.

Nadere informatie

Erkende zorginstellingen per opleiding

Erkende zorginstellingen per opleiding Opleiding Ambulancechauffeur Ambulanceverpleegkundige Instelling Ambulance Amsterdam B.V. Ambulancedienst Zuid-Holland Zuid Connexxion Ambulance Services B.V Coöperatie Regionale Ambulancevoorziening Fryslân

Nadere informatie

ONDERZOEK PATIËNTPORTALEN VOORJAAR 2015

ONDERZOEK PATIËNTPORTALEN VOORJAAR 2015 Grote mismatch tussen vraag en aanbod ONDERZOEK PATIËNTPORTALEN VOORJAAR 2015 Sparrenheuvel 32, 3708 JE Zeist (030) 2 270 500 info@mxi.nl www.mxi.nl 23 maart 2015 Caroline Willems Antoon van Luxemburg

Nadere informatie

Resultaten Kwaliteitsindicator Screening op ondervoeding bij in de kliniek opgenomen kinderen 2016

Resultaten Kwaliteitsindicator Screening op ondervoeding bij in de kliniek opgenomen kinderen 2016 Resultaten Kwaliteitsindicator Screening op bij in de kliniek opgenomen kinderen 2016 Screening op acute bij kinderen in de kliniek gaat goed! Met de landelijke aandacht voor het signaleren van bij zieke

Nadere informatie

Ons project "verbeteren van de telefonische bereikbaarheid" heeft een van de drie felbegeerde Antonius Awards gewonnen, nl. de project-award.

Ons project verbeteren van de telefonische bereikbaarheid heeft een van de drie felbegeerde Antonius Awards gewonnen, nl. de project-award. Referenties Testimonial ANTONIUS ZIEKENHUIS NIEUWEGEIN/UTRECHT 13 januari 2010 Ons project "verbeteren van de telefonische bereikbaarheid" heeft een van de drie felbegeerde Antonius Awards gewonnen, nl.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden oldtimer motorrijtuigverzekering OZ MOT ALG1601

Algemene voorwaarden oldtimer motorrijtuigverzekering OZ MOT ALG1601 Algemene voorwaarden oldtimer motorrijtuigverzekering OZ MOT ALG1601 Belangrijk Dit zijn de Algemene Voorwaarden Oldtimer motorrijtuigverzekering. Deze voorwaarden vormen één geheel met de aanvullende

Nadere informatie

Informatie voor de klant

Informatie voor de klant Pakketverzekering voor Vereniging van Eigenaren Algemene Voorwaarden Versie 2016 Belangrijk Dit zijn de Algemene Voorwaarden van uw Pakketverzekering voor Vereniging van Eigenaren. Voor elke verzekering

Nadere informatie

Voorwaarden Goudse Schadeverzekeringen N.V. Versie 2.0

Voorwaarden Goudse Schadeverzekeringen N.V. Versie 2.0 Voorwaarden Goudse Schadeverzekeringen N.V. Versie 2.0 Let op! Dit zijn de Algemene voorwaarden die bij uw autoverzekering horen. Voor uw autoverzekering hebben wij aparte Aanvullende voorwaarden. Soms

Nadere informatie

Polisvoorwaarden. Independer Extra Schadedekking Woonverzekering. Fatum

Polisvoorwaarden. Independer Extra Schadedekking Woonverzekering. Fatum Polisvoorwaarden Independer Extra Schadedekking Woonverzekering Fatum 2016-06 Inhoud Deze voorwaarden gelden voor jou en je Independer Extra Schadedekking Woonverzekering, behalve als er op het polisblad

Nadere informatie

IN DIT NUMMER: SEPTEMBER

IN DIT NUMMER: SEPTEMBER IN DIT NUMMER: Ambulancezorg Nederland sluit aan Mandatering afgeven erkenningen Decentralisering vooropleidingseis Ziekenhuishygiënist FZO Feestelijke bijeenkomst OLVG Registratie Erkenningen Benoemingen

Nadere informatie

De Kamer Verpleegkundige Vervolg Opleidingen en de Kamer Medisch Ondersteunde Opleidingen zijn vanaf 2011 samengevoegd.

De Kamer Verpleegkundige Vervolg Opleidingen en de Kamer Medisch Ondersteunde Opleidingen zijn vanaf 2011 samengevoegd. IN DIT NUMMER : Eerste erkenning Cardiac Care Informatiebijeenkomst FZO contactpersonen Kamer en College Innovatieprijs Prijswijzigingen 2011 Erkenningen Benoemingen Eerste erkenning Cardiac Care In april

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. AutoTopPolis ATPAV2009

Algemene voorwaarden. AutoTopPolis ATPAV2009 Algemene voorwaarden AutoTopPolis ATPAV2009 Algemene voorwaarden AutoTopPolis ATPAV2009 1 / 6 INHOUDSOPGAVE Algemene Voorwaarden Bladzijde Artikel 1 Begripsomschrijvingen 3 Artikel 2 Betaling en terugbetaling

Nadere informatie

Heijneman Medical BV Referentielijst compleet

Heijneman Medical BV Referentielijst compleet Amsterdam, 2015 1 st. Wandpaneel, EKZ, 2 st. Verzorgingszuil EKZ Breda, Amphia Ziekenhuis 2015 2 st. Plafondpendels, hybride OK Helmond 2015 12 st. Voorzieningenbrug, IC Elkerliek Ziekenhuis 2 st. Wandvoorzieningsgoot,

Nadere informatie

ZIS/EPD. Ontwikkelingen in de ZIS/ EPD-markt

ZIS/EPD. Ontwikkelingen in de ZIS/ EPD-markt ZIS/ Ontwikkelingen in de ZIS/ -markt Vier jaar geleden publiceerden Zorgvisie en het toenmalige ICTzorg een overzicht van de /ZIS-markt. In de afgelopen vier jaar heeft de tijd niet stil gestaan. Op deze

Nadere informatie

PRIAS (Prostaatkanker) / prostaatkanker

PRIAS (Prostaatkanker) / prostaatkanker PRIAS (Prostaatkanker) / prostaatkanker Onderzoek naar een alternatief voor de behandeling van patiënten met prostaatkanker. Onderzocht wordt wat de effecten zijn van een 'actief afwachtend beleid' bij

Nadere informatie

Toepassingsvoorbeelden BENDER folietableautechniek

Toepassingsvoorbeelden BENDER folietableautechniek Toepassingsvoorbeelden BENDER folietableautechniek In dit document zijn een aantal foto s weergegeven van toepassingen van folietableautechniek. BENDER folietableautechniek is gespecialiseerd in het vervaardigen

Nadere informatie

Absolute en gestandaardiseerde sterftecijfers 2010

Absolute en gestandaardiseerde sterftecijfers 2010 Absolute en gestandaardiseerde sterftecijfers 2010 Naam Instelling Plaats Klin. Klin. % HSMR Toelichting - exclusiecriteria morta- opna- 2010 liteit men Medisch Centrum Alkmaar Alkmaar 684 35.639 1,92

Nadere informatie

Polisvoorwaarden. Independer Gratis diefstal Personenautoverzekering. Fatum

Polisvoorwaarden. Independer Gratis diefstal Personenautoverzekering. Fatum Polisvoorwaarden Independer Gratis diefstal Personenautoverzekering Fatum 2016-12 Inhoud Deze voorwaarden gelden voor u en uw personenauto, behalve als er op het polisblad iets anders staat vermeld. Zij

Nadere informatie

Algemene polisvoorwaarden iqlifezzpav-2014/01

Algemene polisvoorwaarden iqlifezzpav-2014/01 Algemene polisvoorwaarden iqlifezzpav-2014/01 U heeft bij iq Life een overlijdensrisicoverzekering, eventueel aangevuld met een risicodekking Ernstig Ziek Worden en/of Ongeval afgesloten. Bij deze verzekering

Nadere informatie

Aanvraag FGD Bestuurdersaansprakelijkheid Vereniging van Eigenaren (VVE)

Aanvraag FGD Bestuurdersaansprakelijkheid Vereniging van Eigenaren (VVE) Aanvraag FGD Bestuurdersaansprakelijkheid Vereniging van Eigenaren (VVE) Ingangsdatum : Tussenpersoon : Polisnummer : Algemene informatie verwerking persoonsgegevens Uw persoonsgegevens worden door FGD

Nadere informatie

Voorwaarden bij het aanvragen van een verzekering via de website van C.A. van Eijck en Zoon te Rotterdam.

Voorwaarden bij het aanvragen van een verzekering via de website van C.A. van Eijck en Zoon te Rotterdam. Voorwaarden bij het aanvragen van een verzekering via de website van C.A. van Eijck en Zoon te Rotterdam. Onder website wordt verstaan de pagina s die vallen onder de door C.A. van Eijck en Zoon geregistreerde

Nadere informatie

BedrijfsImpulz Online

BedrijfsImpulz Online Versie 2.0 Let op! Dit zijn de van uw. Voor elke verzekering in uw pakket hebben wij aparte Aanvullende Voorwaarden. Soms gelden er Bijzondere Voorwaarden. Op uw polisblad ziet u welke voorwaarden gelden.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Operationele Techniek Verzekering

Algemene Voorwaarden Operationele Techniek Verzekering Algemene Voorwaarden Operationele Techniek Verzekering OTV ALG MINT 2015 Inhoudsopgave 1 Definities, meervoud en sanctiewetgeving 3 2 Grondslag 3 3 Automatische bijverzekering 3 4 Verplichtingen van verzekerde

Nadere informatie

Op welke wijze levert het ziekenhuis vanaf 1-1-2012 tnfalfaremmers

Op welke wijze levert het ziekenhuis vanaf 1-1-2012 tnfalfaremmers Is het ziekenhuis klaar Op welke wijze levert het ziekenhuis vanaf 1-1-2012 tnfalfaremmers Alkmaar, Medisch Centrum Alkmaar (M.C.A.) Ja wordt met de thuiszorgorganisatie reeds bekend bij de patienn. Men

Nadere informatie

AEGON Overlijdensrisicoverzekering Wonen. Polisvoorwaarden OW1

AEGON Overlijdensrisicoverzekering Wonen. Polisvoorwaarden OW1 AEGON Overlijdensrisicoverzekering Wonen Polisvoorwaarden OW1 AEGON Overlijdensrisicoverzekering Wonen Deze polisvoorwaarden horen bij uw AEGON Overlijdensrisicoverzekering Wonen. Dit is een levensverzekering

Nadere informatie

Absolute en gestandaardiseerde sterftecijfers 2010

Absolute en gestandaardiseerde sterftecijfers 2010 Absolute en gestandaardiseerde sterftecijfers 2010 Naam Instelling Plaats Klin. Klin. % HSMR Toelichting - exclusiecriteria morta- opna- 2010 liteit men Medisch Centrum Alkmaar Alkmaar 684 35.639 1,92

Nadere informatie

Aanvraag FGD Aansprakelijkheidsverzekering Bestuurders en Commissarissen (BV/NV)

Aanvraag FGD Aansprakelijkheidsverzekering Bestuurders en Commissarissen (BV/NV) Aanvraag FGD Aansprakelijkheidsverzekering Bestuurders en Commissarissen (BV/NV) Ingangsdatum : Tussenpersoon : Polisnummer : Algemene informatie verwerking persoonsgegevens Uw persoonsgegevens worden

Nadere informatie

Direct Ingaande Lijfrente 2014

Direct Ingaande Lijfrente 2014 Direct Ingaande Lijfrente 2014 Voor de klant Belangrijk Dit zijn de van uw Direct Ingaande Lijfrente. Als er daarnaast nog Bijzondere gelden, vindt u die op uw polisblad. Alle voorwaarden samen vormen

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheidsverzekering Aanvraagformulier - Oversluiting

Arbeidsongeschiktheidsverzekering Aanvraagformulier - Oversluiting Aanvraagformulier - Oversluiting Toelichting voor tussenpersoon 1. Wilt u controleren of de verzekeringnemer tijdig de lopende verzekering(en) bij de huidige verzekeraar opzegt. Hiervoor is een opzegbrief

Nadere informatie

Wijzigingen algemene voorwaarden 2010

Wijzigingen algemene voorwaarden 2010 Wijzigingen algemene voorwaarden 2010 Er zijn een aantal wijzigingen aangebracht in de algemene voorwaarden. Vanaf 2010 zal DAS gaan werken met twee verschillende algemene voorwaarden, één voor bedrijfsverzekeringen

Nadere informatie

Wijzigingen algemene voorwaarden 2010

Wijzigingen algemene voorwaarden 2010 Wijzigingen algemene voorwaarden 2010 Er zijn een aantal wijzigingen aangebracht in de algemene voorwaarden. Vanaf 2010 zal DAS gaan werken met twee verschillende algemene voorwaarden, één voor bedrijfsverzekeringen

Nadere informatie

JOOiN Tand-ongevallen verzekering 2015

JOOiN Tand-ongevallen verzekering 2015 Artikel 1. Verzekerde zorg 1.1 Inhoud en omvang van de verzekerde zorg Uw tand-ongevallen verzekering geeft u recht op vergoeding van de kosten van tandzorg zoals omschreven in deze verzekeringsvoorwaarden.

Nadere informatie

Aanvraagformulier Avéro Achmea

Aanvraagformulier Avéro Achmea Aanvraagformulier Avéro Achmea 1. Gegevens tussenpersoon Tussenpersoonnummer Kantoornaam Contactpersoon E-mailadres Telefoonnummer 2. Gegevens verzekeringnemer Achternaam Voorletter(s) Woonadres Huisnummer

Nadere informatie

Aanvraag FGD Aansprakelijkheidsverzekering Bestuurders en Toezichthouders (stichtingen en verenigingen)

Aanvraag FGD Aansprakelijkheidsverzekering Bestuurders en Toezichthouders (stichtingen en verenigingen) Aanvraag FGD Aansprakelijkheidsverzekering Bestuurders en Toezichthouders (stichtingen en verenigingen) Ingangsdatum : Tussenpersoon : Polisnummer : Algemene informatie verwerking persoonsgegevens Uw persoonsgegevens

Nadere informatie

Aanvraagformulier A tot Z

Aanvraagformulier A tot Z 1. Gegevens tussenpersoon Tussenpersoonnummer Kantoornaam Contactpersoon E-mailadres Telefoonnummer 2. Gegevens verzekeringnemer Achternaam Voorletters Woonadres Huisnummer Postcode Woonplaats Geboortedatum

Nadere informatie

Artikel 1: Uw en onze verwachtingen p. 1 1.1 Wat u van Woongarant mag verwachten p. 1 1.2 Wat Woongarant van u verwacht p. 1

Artikel 1: Uw en onze verwachtingen p. 1 1.1 Wat u van Woongarant mag verwachten p. 1 1.2 Wat Woongarant van u verwacht p. 1 Woongarant All In Woonpakket Algemene voorwaarden All In Woonpakket 0115 Wat vindt u waar? Artikel 1: Uw en onze verwachtingen p. 1 1.1 Wat u van Woongarant mag verwachten p. 1 1.2 Wat Woongarant van u

Nadere informatie

Referenties. Testimonial ANTONIUS ZIEKENHUIS NIEUWEGEIN/UTRECHT

Referenties. Testimonial ANTONIUS ZIEKENHUIS NIEUWEGEIN/UTRECHT Referenties Testimonial ANTONIUS ZIEKENHUIS NIEUWEGEIN/UTRECHT Ons project "verbeteren van de telefonische bereikbaarheid" heeft een van de drie felbegeerde Antonius Awards gewonnen, nl. de project-award.

Nadere informatie

Reis- & Annuleringsverzekering

Reis- & Annuleringsverzekering Reis- & Annuleringsverzekering Wat is wel en niet gedekt door deze reisverzekering? Wat is een reisverzekering? Deze verzekering vergoedt schade als je op reis bent of als je de reis moet annuleren. De

Nadere informatie

collectiviteitsnaam collectiviteitsnummer aanvraag verzekerden intermediair intermediairnummer adresgegevens intermediair (of stempel)

collectiviteitsnaam collectiviteitsnummer aanvraag verzekerden intermediair intermediairnummer adresgegevens intermediair (of stempel) collectiviteitsnaam collectiviteitsnummer De Goudse Zorg Polis Collectief aanvraag verzekerden intermediair intermediairnummer 001 5449(nov2014)a adresgegevens intermediair (of stempel) De Goudse Zorg

Nadere informatie

Naturapolis/Combinatiepolis en Restitutiepolis

Naturapolis/Combinatiepolis en Restitutiepolis Naturapolis/Combinatiepolis en Restitutiepolis Vergoeding Hoortoestellen 2013 Vergoeding 2013 Hoortoestellen Naturapolis/Combinatiepolis (Select Zorg Plan en Zorg Plan) 1. U gaat naar een gecontracteerde

Nadere informatie

ACE 50+ Gegarandeerde levensverzekering Aanvullend voordeel:

ACE 50+ Gegarandeerde levensverzekering Aanvullend voordeel: ACE 50+ Gegarandeerde levensverzekering Vrije keuze verzekerd bedrag tot maximaal 12.630,- afhankelijk van uw leeftijd en de premie die u kiest Lage instappremies; vanaf 4,99 per maand Maximale aanvangsleeftijd

Nadere informatie

collectiviteitsnaam collectiviteitsnummer aanvraag verzekerden intermediair intermediairnummer adresgegevens intermediair (of stempel)

collectiviteitsnaam collectiviteitsnummer aanvraag verzekerden intermediair intermediairnummer adresgegevens intermediair (of stempel) collectiviteitsnaam collectiviteitsnummer De Goudse Zorg Polis Collectief aanvraag verzekerden intermediair intermediairnummer 001 5449(okt2009)a adresgegevens intermediair (of stempel) De Goudse Zorg

Nadere informatie

Analyse het bereikbare ziekenhuis met spoedeisende hulpverlening

Analyse het bereikbare ziekenhuis met spoedeisende hulpverlening Analyse het bereikbare ziekenhuis met spoedeisende hulpverlening Vraagstelling Naar aanleiding van de analyses die gedaan zijn voor het rapport Doelmatigheid van Acute Zorg heeft de RVZ aanvullende vragen.

Nadere informatie

Avéro Achmea Aanvullende Verzekeringen Voorwaarden en vergoedingen Ziekenhuis Extra Verzekering

Avéro Achmea Aanvullende Verzekeringen Voorwaarden en vergoedingen Ziekenhuis Extra Verzekering Postbus 1005 3000 BA Rotterdam T + 31 (0)10 448 82 00 Avéro Achmea Aanvullende Verzekeringen Voorwaarden en vergoedingen Ziekenhuis Extra Verzekering www.aonhewitt.com ipm@aonhewitt.com Ingangsdatum 1

Nadere informatie

112schade Zorgpluspakket

112schade Zorgpluspakket 112schade Zorgpluspakket In de voorwaarden van de 112schade Zorg Pluspakket leest u: - Wat u van de Verzekeraar mag verwachten en wat de Verzekeraar van u verwacht. - Welke kosten de Verzekeraar wel en

Nadere informatie

Aanvraagformulier VGZ

Aanvraagformulier VGZ 1. Gegevens tussenpersoon TP-nummer Naam kantoor Contactpersoon E-mailadres Telefoonnummer 2. Gegevens verzekeringnemer Achternaam Voorletters Woonadres Huisnummer Postcode Woonplaats Burgerservicenummer

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. index

Algemene voorwaarden. index Algemene voorwaarden index algemeen 1. Wie is Morgen Verzekert? 2. Wat mag u van Morgen Verzekert verwachten? 3. Wat verwacht Morgen Verzekert van u? 4. Hoe sluit u een verzekering bij Morgen af? 5. Vanaf

Nadere informatie

Polisvoorwaarden ORV 1

Polisvoorwaarden ORV 1 Aegon Overlijdensrisicoverzekering Polisvoorwaarden ORV 1 Aegon Overlijdensrisicoverzekering Deze polisvoorwaarden horen bij uw Aegon Overlijdensrisicoverzekering. Dit is een levensverzekering die uitkeert

Nadere informatie

Aanvraag Agrarische Verzekering Algemeen

Aanvraag Agrarische Verzekering Algemeen Aanvraag Agrarische Verzekering Algemeen Ingangsdatum : Tussenpersoon : Polisnummer : Algemene informatie verwerking persoonsgegevens Uw persoonsgegevens worden door FGD Diensten en/of FGD Assuradeuren

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument & Productwijzer

Dienstverleningsdocument & Productwijzer Dienstverleningsdocument & Productwijzer Versie 2013-4 Uitvaartverzekering Twenthe N.V., Enschede Pagina 1 Waarom ontvangt u dit dienstverleningsdocument? Vanaf 1 juli 2013 dienen financiële dienstverleners

Nadere informatie

BOOG INFLAME (Borstkanker) / borstkanker

BOOG INFLAME (Borstkanker) / borstkanker BOOG 2014-05 INFLAME (Borstkanker) / borstkanker Prospectieve registratiestudie voor vrouwen met inflammatoir borstkanker in Nederland. Deelname aan deze studie heeft als doel om een Nederlandse prospectieve

Nadere informatie

Ziekenhuizen op social media. Industry Report

Ziekenhuizen op social media. Industry Report Ziekenhuizen op social media Industry Report Industry Report Kwantitatief onderzoek naar het socialmediagebruik door Nederlandse ziekenhuizen 2016/2017 Gemeten door Coosto over de periode 1 april 2016

Nadere informatie

Aanvraagformulier VGZ

Aanvraagformulier VGZ Aanvraagformulier VGZ 1. Gegevens tussenpersoon DFD De Financiële Dienstverleners Tussenpersoonsnummer: 1170 Collectiviteitsnummer: C9102 2. Gegevens verzekeringnemer Achternaam Voorletter(s) Woonadres

Nadere informatie

Algemene voorwaarden AV 03-2012. 088-887 79 99 www.polisvoormij.nl. Postbus 864, 4200 AW Gorinchem APVM 2008 XI

Algemene voorwaarden AV 03-2012. 088-887 79 99 www.polisvoormij.nl. Postbus 864, 4200 AW Gorinchem APVM 2008 XI ALGEMENE VOORWAARDEN PolisVoorMij Algemene voorwaarden AV 03-2012 APVM 2008 XI Postbus 864, 4200 AW Gorinchem 088-887 79 99 www.polisvoormij.nl Index Veilige Rijders Verzekering Algemene Voorwaarden VRV-03-2012

Nadere informatie

1 van 5 Aanvraag-/wijzigingsformulier Aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren

1 van 5 Aanvraag-/wijzigingsformulier Aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren Aanvraag-/wijzigingsformulier Aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren 1. Intermediair Naam intermediair: Intermediairnummer: Naam contactpersoon: Telefoonnummer contactpersoon: E-mailadres contactpersoon:

Nadere informatie

De Goudse Zorg Polis Collectief inclusief Zorgverzuimmodule

De Goudse Zorg Polis Collectief inclusief Zorgverzuimmodule collectiviteitsnaam collectiviteitsnummer De Goudse Zorg Polis Collectief inclusief Zorgverzuimmodule aanvraag verzekerden intermediair intermediairnummer 001 5254(nov2008)a adresgegevens intermediair

Nadere informatie

Aanvraag Kantoorelektronica verzekering

Aanvraag Kantoorelektronica verzekering Aanvraag Kantoorelektronica verzekering Ingangsdatum Tussenpersoon Polisnummer : : : Algemene informatie verwerking persoonsgegevens Uw persoonsgegevens worden door FGD Diensten en/of FGD Assuradeuren

Nadere informatie

Bedrijven Verzekeringen

Bedrijven Verzekeringen Bedrijven Verzekeringen FA2012001 Algemene voorwaarden De door verzekerden aan verzekeraar verstrekte inlichtingen, in welke vorm dan ook, zijn de grondslag van de verzekering en worden geacht daarmede

Nadere informatie

1 van 5 Aanvraag-/wijzigingsformulier Doorlopende Reisverzekering op de Eén-Gezins-Polis

1 van 5 Aanvraag-/wijzigingsformulier Doorlopende Reisverzekering op de Eén-Gezins-Polis Aanvraag-/wijzigingsformulier Doorlopende Reisverzekering op de Eén-Gezins-Polis 1. Intermediair Naam intermediair: Intermediairnummer: Naam contactpersoon: Telefoonnummer contactpersoon: E-mailadres contactpersoon:

Nadere informatie

Aanvraag/wijziging WA Bromfietsverzekering

Aanvraag/wijziging WA Bromfietsverzekering Aanvraag/wijziging WA Bromfietsverzekering Ingangsdatum : Tussenpersoon : Polisnummer : Algemene informatie verwerking persoonsgegevens Uw persoonsgegevens worden door FGD Diensten en/of FGD Assuradeuren

Nadere informatie