Wijzigingen algemene voorwaarden 2010

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wijzigingen algemene voorwaarden 2010"

Transcriptie

1 Wijzigingen algemene voorwaarden 2010 Er zijn een aantal wijzigingen aangebracht in de algemene voorwaarden. Vanaf 2010 zal DAS gaan werken met twee verschillende algemene voorwaarden, één voor bedrijfsverzekeringen en één voor particuliere verzekeringen. Deze splitsing is noodzakelijk vanwege de introductie van de richtlijn van het Verbond voor particuliere verzekeringen per 1 januari Hierin is bepaald dat verzekeraars het per die datum mogelijk moeten maken voor consumenten ( = particulieren) om te kiezen voor een contract dat direct opzegbaar is. Naast deze wijziging zijn er nog een aantal andere zaken gewijzigd. In dit document worden alle wijzigingen op een rij gezet. Er wordt dus een vergelijking gemaakt tussen: Algemene Voorwaarden (05/06) AVH (dit zijn dus de oude vw) En Algemene voorwaarden Zakelijke rechtsbijstandverzekeringen van DAS (01/2010) AVJ Algemene voorwaarden Particuliere rechtsbijstandverzekeringen van DAS (01/2010) AVI De ingangsdatum van deze voorwaarden zijn: - nieuwe particuliere polissen - 1 januari 2010 (direct) - bestaande particuliere polissen - 1 maart 2010 (per hoofdpremievervaldatum) - nieuwe bedrijfspolissen - 1 mei 2010 (direct) - bestaande bedrijfspolissen - 1 mei 2010 (per hoofdpremievervaldatum)

2 Wijzigingen Artikel Opmerkingen AVH (oude alg. vw) AVI (particuliere vw) AVJ (bedrijfs vw) 1 Een aantal elanden van de Nederlandse Antillen worden binnenkort een gemeente van het Koninkrijk Nederland. In bijzondere Geen begripsomschrijving van Nederland Nieuw artikel 1.2. Onder Nederland wordt verstaan: het in West-Europa gelegen grondgebied van het Koninkrijk der Nederlanden. Nieuw artikel 1.2. Onder Nederland wordt verstaan: het in West-Europa gelegen grondgebied van het Koninkrijk der Nederlanden. voorwaarden wordt Nederland aangegeven als rechtsbijstandgebied. Het is niet de bedoeling dat er nu dekking verleend gaat worden aan geschillen ontstaan op de betreffende eilanden b De gebeurtenis, het geschil en de daaruit voortvloeiende behoefte aan rechtsbijstand konden bij aanvang van de verzekeringsdekking redelijkerwijs niet worden voorzien. De gebeurtenis, het geschil en de daaruit voortvloeiende behoefte aan rechtsbijstand konden bij het afsluiten van de verzekering of bij de uitbreiding van een bestaande verzekering redelijkerwijs niet worden voorzien. De gebeurtenis, het geschil en de daaruit voortvloeiende behoefte aan rechtsbijstand konden bij het afsluiten van de verzekering of bij de uitbreiding van een bestaande verzekering redelijkerwijs niet worden voorzien Dit artikel wordt sterker gemaakt naar aanleiding van de discussie die is ontstaan doordat DAS klanten laat Het overleg over de zaaksbehandeling wordt steeds met en door de verzekerde gevoerd, tenzij anders met Het overleg over de zaaksbehandeling wordt rechtstreeks met de verzekerde gevoerd, tenzij met uitdrukkelijke Het overleg over de zaaksbehandeling wordt rechtstreeks met de verzekerde gevoerd, tenzij met uitdrukkelijke toestemming van de kiezen om digitaal inzage te de verzekerde, de assurantieadviseur of toestemming van de verzekerde anders verzekerde anders is overeengekomen. verlenen aan hun tussenpersonen de gevolmachtigde agent is overeengekomen is overeengekomen Volgens artikel 7:937 BW kan nier DAS kan bevrijdend betalen aan de - vervallen - vervallen

3 bevrijdend aan de tussenpersoon worden betaald. Dit artikel is van assurantieadviseur van verzekeringnemer. dwingend recht en dient dus te worden opgevolgd 13 In de toekomst gaan rechtsbijstandverzekeraars zich ook aansluiten bij FISH (fraude informatie systeem) waardoor bij stichting CIS gegevens moeten kunnen worden geraadpleegd. Daarom is er een extra artikel opgenomen. Het oude artikel is nu artikel geworden. - In de database van de Stichting Centraal Informatie Systeem van in Nederland werkzame schadeverzekeringsmaatschappijen kunnen gegevens worden verwerkt, die u bij het afsluiten if wijzigen van een verzekering of in geval van schade verstrekt. Voor een verantwoord acceptatiebeleid kan DAS uw gegevens raadplegen bij de Stichting CIS te Zeist. Het doel hiervan is risico s te beheersen en fraude tegen te gaan. OP deze registratie is het privacyreglement van de Stichting CIS van toepassing. Kijk voor meer informatie op Hier vindt u ook het privacyreglement dat van toepassing is. 15 Was wat onduidelijk opgesteld en daarom aangepast om de leesbaarheid te vergroten. Daarnaast klopt de verwijzing naar 15.1 DAS heeft het recht de premie en/of voorwaarden van groepen van verzekeringen tussentijds en bloc te wijzigen en deze verzekering hieraan DAS heeft het recht de premie en/of voorwaarden van groepen van verzekeringen tussentijds en bloc te wijzigen en deze verzekering hieraan In de database van de Stichting Centraal Informatie Systeem van in Nederland werkzame schadeverzekeringsmaatschappijen kunnen gegevens worden verwerkt, die u bij het afsluiten if wijzigen van een verzekering of in geval van schade verstrekt. Voor een verantwoord acceptatiebeleid kan DAS uw gegevens raadplegen bij de Stichting CIS te Zeist. Het doel hiervan is risico s te beheersen en fraude tegen te gaan. OP deze registratie is het privacyreglement van de Stichting CIS van toepassing. Kijk voor meer informatie op Hier vindt u ook het privacyreglement dat van toepassing is DAS heeft het recht de premie en/of voorwaarden van groepen van verzekeringen tussentijds en bloc te wijzigen en deze verzekering hieraan aan te passen.

4 artikel 16 niet meer in de nieuwe contracttermijnen en opzeggingsregels aan te passen. DAS brengt de verzekeringnemer schriftelijk op de hoogte van zo n wijziging. De verzekeringsnemer is dan bevoegd de verzekering op te zeggen overeenkomstig artikel 16 lid 2 sub c. Als DAS binnen de daar genoemde termijn van dertig dagen geen opzegging heeft ontvangen, wordt de verzekeringnemer geacht in te stemmen met de voorgestelde wijziging DAS is bevoegd de tarieven jaarlijks aan te passen overeenkomstig de stijging van de consumentenprijsindex voor alle huishoudens van het Centraal Bureau voor de Statistiek. aan te passen DAS brengt de verzekeringnemer DAS brengt de verzekeringnemer schriftelijk van deze wijziging op de hoogte schriftelijk van deze wijziging op de hoogte met vermelding van de datum waarop deze met vermelding van de datum waarop wijziging ingaat. Als de wijziging een deze wijziging ingaat. Als de wijziging een premieverhoging en/of een premieverhoging en/of een dekkingsbeperking betreft, heeft de dekkingsbeperking betreft, heeft de verzekeringnemer het recht om de verzekeringnemer het recht om de verzekering schriftelijk en binnen een termijn verzekering schriftelijk en binnen een van 30 dagen na de wijzigingsdatum aan termijn van 30 dagen na de DAS op te zeggen. De verzekering eindigt wijzigingsdatum aan DAS op te zeggen. dan op de wijzigingsdatum om uur. Als De verzekering eindigt dan op de DAS binnen deze termijn van 30 dagen geen wijzigingsdatum om uur. Als DAS opzegging heeft ontvangen, wordt de binnen deze termijn van 30 dagen geen verzekeringnemer geacht in te stemmen met opzegging heeft ontvangen, wordt de de voorgestelde wijziging. verzekeringnemer geacht in te stemmen DAS is bevoegd de tarieven jaarlijks met de voorgestelde wijziging. aan te passen overeenkomstig de stijging DAS is bevoegd de tarieven van de consumentenprijsindex voor alle jaarlijks aan te passen overeenkomstig huishoudens van het Centraal Bureau voor de stijging van de Statistiek. Premie-indexering is geen reden consumentenprijsindex voor alle voor beëindiging van de verzekering huishoudens van het Centraal Bureau voor Statistiek. Premie-indexering is geen reden voor beëindiging van de verzekering.

5 16 Dit artikel is aangepast in het kader van informatieve verlenging en kent 16.1.geldigheidsduur van de verzekering de verzekering is aangegaan voor onbepaalde duur, tenzij een andere 16.1.geldigheidsduur van de verzekering a. de verzekering is aangegaan voor de duur een aanpassing in het kader van a. de verzekering is aangegaan voor contractperiode is overeengekomen. die in het polisblad vermeld staat. fraudebestrijding. de duur die in het polisblad vermeld De verzekeringnemer is bevoegd de b. De verzekering wordt steeds stilzwijgend staat. verzekering dagelijks, met inachtneming voor eenzelfde termijn verlengd, tenzij deze b. De verzekering wordt steeds van een opzegtermijn van één maand, wordt beëindigd zoals hieronder stilzwijgend voor eenzelfde termijn schriftelijk op te zeggen. aangegeven. verlengd, tenzij deze wordt beëindigd DAS is bevoegd de verzekering op De verzekeringnemer is bevoegd de zoals hieronder aangegeven. te zeggen of voor te stellen deze tegen verzekering op te zeggen; De verzekeringnemer is bevoegd een andere premie en/of voorwaarden a. schriftelijk, tegen de contractvervaldatum, de verzekering op te zeggen; voort te zetten; met inachtneming van een opzegtermijn van a. schriftelijk, tegen de a. schriftelijk, met inachtneming van een twee maanden; contractvervaldatum, met opzegtermijn van twee maanden. inachtneming van een opzegtermijn gebeurtenis die voor DAS tot verlening van van twee maanden; gebeurtenis die voor DAS tot verlening rechtsbijstand kan leiden, door een van rechtsbijstand kan leiden, door een verzekerde gemeld is. De verzekering gebeurtenis die voor DAS tot verlening verzekerde is gemeld. De verzekering eindigt op de in de opzeggingsbrief van rechtsbijstand kan leiden, door een eindigt op de in de opzeggingsbrief genoemde datum, zij het niet eerder dan verzekerde gemeld is. De verzekering genoemde datum, zij het niet eerder dan twee maanden na dagtekening; eindigt op de in de opzeggingsbrief twee maanden na dagtekening; c. als hij een voorstel tot wijziging van genoemde datum, zij het niet eerder dan c. tussentijds met een opzegtermijn van premie en/of voorwaarden niet accepteert. twee maanden na dagtekening; twee maanden als de premie, kosten en Dit geldt alleen als het een premieverhoging c. als hij een voorstel tot wijziging van belasting niet tijdig zijn te laat en als de en/of een dekkingsbeperking betreft. De premie en/of voorwaarden niet verzekeringnemer op dit verzuim is verzekeringnemer moet dan schriftelijk en gewezen; binnen een termijn van 30 dagen na de

6 accepteert. Dit geldt alleen als het een d. binnen twee maanden na de ontdekking premievervaldatum aan DAS opzeggen. De premieverhoging en/of een dekkingsbeperking betreft. De verzekeringnemer moet dan schriftelijk dat verzekeringnemer de mededelingsplicht bij het aangaan van de verzekering niet is nagekomen en de verzekering eindigt dan op de premievervaldatum om uur. d. binnen twee maanden nadat DAS een en binnen een termijn van 30 dagen verzekeringnemer daarbij heeft gehandeld beroep heeft gedaan op de niet-nakoming na de premievervaldatum aan DAS opzeggen. De verzekering eindigt dan met de opzet DAS te misleiden dan wel dat DAS de verzekering bij kennis van de van de mededelingsplicht bij het aangaan van de verzekering. De verzekering eindigt op de premievervaldatum om uur. ware stand van zaken niet onder dezelfde op de in de opzeggingsbrief genoemde d. binnen twee maanden nadat DAS een voorwaarden zou hebben gesloten. De datum. beroep heeft gedaan op de nietnakoming van de mededelingsplicht bij het aangaan van de verzekering. De verzekering eindigt op de in de opzeggingsbrief genoemde datum DAS is bevoegd de verzekering op te zeggen of voor te stellen deze tegen een andere premie en/of verzekering eindigt op de in de opzeggingsbrief genoemde datum. e. als de verzekerde met opzet een onjuiste voorstelling van zaken heeft gegeven bij de melding van het verzoek om rechtsbijstand. De verzekering eindigt op de in de opzeggingsbrief genoemde datum. e. tegen de dag waarop DAS een beroep heeft gedaan op het met opzet geven van een onjuiste voorstelling van zaken bij de melding van het verzoek om rechtsbijstand. De verzekering eindigt op de in de opzeggingsbrief van DAS genoemde datum DAS is bevoegd de verzekering op te zeggen of voor te stellen deze tegen een voorwaarden voort te zetten; a. schriftelijk, tegen de De verzekering eindigt bovendien: A. andere premie en/of voorwaarden voort te zodra de verzekeringnemer niet meer in zetten; contractvervaldatum, met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden. gebeurtenis die voor DAS tot verlening Nederland woont of gevestigd is; b. door het overlijden of faillissement van de verzekeringnemer en in geval van een bedrijf, bovendien door opheffing daarvan. a. schriftelijk, tegen de contractvervaldatum, met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden. gebeurtenis die voor DAS tot verlening van rechtsbijstand kan leiden, door een

7 van rechtsbijstand kan leiden, door een verzekerde is gemeld. De verzekering eindigt op de in de opzeggingsbrief genoemde datum, zij het niet eerder dan twee maanden na dagtekening; c. tussentijds met een opzegtermijn van twee maanden als de premie, kosten en belasting niet tijdig zijn te laat en als de verzekeringnemer op dit verzuim is gewezen; d. binnen twee maanden na de ontdekking dat verzekeringnemer de mededelingsplicht bij het aangaan van de verzekering niet is nagekomen en de verzekeringnemer daarbij heeft gehandeld met de opzet DAS te misleiden dan wel dat DAS de verzekering bij kennis van de ware stand van zaken niet onder dezelfde voorwaarden zou hebben gesloten. De verzekering eindigt op de in de opzeggingsbrief genoemde datum De verzekering eindigt bovendien: verzekerde is gemeld. De verzekering eindigt op de in de opzeggingsbrief genoemde datum, zij het niet eerder dan twee maanden na dagtekening; c. tussentijds met een opzegtermijn van twee maanden als de premie, kosten en belasting niet tijdig zijn te laat en als de verzekeringnemer op dit verzuim is gewezen; d. binnen twee maanden na de ontdekking dat verzekeringnemer de mededelingsplicht bij het aangaan van de verzekering niet is nagekomen en de verzekeringnemer daarbij heeft gehandeld met de opzet DAS te misleiden dan wel dat DAS de verzekering bij kennis van de ware stand van zaken niet onder dezelfde voorwaarden zou hebben gesloten. De verzekering eindigt op de in de opzeggingsbrief genoemde datum. e. als de verzekerde met opzet een onjuiste voorstelling van zaken heeft gegeven bij de melding van het verzoek om rechtsbijstand. De verzekering eindigt op de in de opzeggingsbrief genoemde datum De verzekering eindigt bovendien:

8 A. zodra de verzekeringnemer niet meer in Nederland woont of gevestigd is; b. door het overlijden of faillissement van de verzekeringnemer. A. zodra de verzekeringnemer niet meer in Nederland woont of gevestigd is; b. door het overlijden of faillissement van de verzekeringnemer en door opheffing van het bedrijf.

Algemene Rechtsbijstandverzekering voorwaarden voor particulieren

Algemene Rechtsbijstandverzekering voorwaarden voor particulieren Allianz Nederland Schadeverzekering N.V. Algemene Rechtsbijstandverzekering voorwaarden voor particulieren Verzekeringsvoorwaarden RBD 09 Inhoud Algemene voorwaarden Art. 1 Begripsomschrijvingen Art. 2

Nadere informatie

Algemene aansprakelijkheidsverzekering

Algemene aansprakelijkheidsverzekering REAAL Schadeverzekeringen N.V. Postbus 382 1800 AJ Alkmaar Algemene aansprakelijkheidsverzekering Algemene voorwaarden Formulier 547a 1 De overeenkomst 12 Molest en atoomkernreacties 2 Verzekerden 13 Opzet

Nadere informatie

Goed Werkgeverschap Verzekering Verzekeringsvoorwaarden

Goed Werkgeverschap Verzekering Verzekeringsvoorwaarden Goed Werkgeverschap Verzekering Verzekeringsvoorwaarden GW12-01-02 Voorwaarden Noordeloos Groep Goed Werkgeverschap Pagina 1 Algemene Voorwaarden 1 Grondslag 1.1 Inlichtingen en verklaringen Aan deze verzekeringsovereenkomst

Nadere informatie

Voorwaarden Kilometerverzekering. ( autoverzekering per kilometer )

Voorwaarden Kilometerverzekering. ( autoverzekering per kilometer ) Voorwaarden Kilometerverzekering ( autoverzekering per kilometer ) Voorwaarden Kilometerverzekering Algemeen KM 2012-01 In Nederland moet een auto verzekerd zijn tegen wettelijke aansprakelijkheid. Ook

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Algemene Voorwaarden I Schade Verzekering Inzittenden (060-04)

Inhoudsopgave. Algemene Voorwaarden I Schade Verzekering Inzittenden (060-04) Algemene Voorwaarden I Schade Verzekering Inzittenden (060-04) Inhoudsopgave Erasmus Verzekeringen B.V. Postbus 1033, 3000 BA Rotterdam Boompjes 57, 3011 XB Rotterdam Tel. 010-28 08 400, fax 010-28 08

Nadere informatie

Voorwaarden algemeen ALGM1501. Algemene Verzekeringsvoorwaarden

Voorwaarden algemeen ALGM1501. Algemene Verzekeringsvoorwaarden Algemene Verzekeringsvoorwaarden De Algemene Verzekeringsvoorwaarden zijn van toepassing voor zover daarvan in de voorwaarden van de verzekerde productmodule(s), die worden geacht een geheel uit te maken

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden All In Verzekeringspakket 0508. Inhoudsopgave

Algemene Voorwaarden All In Verzekeringspakket 0508. Inhoudsopgave Algemene Voorwaarden All In Verzekeringspakket 0508 Inhoudsopgave Artikel 1. Begripsomschrijvingen 1.1 Pakket 1.2 Risico 1.3 Maatschappij 1.4 Verzekeringnemer 1.5 Aanvangspremie 1.6 Vervolgpremie Artikel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Particulieren 2012

Algemene Voorwaarden Particulieren 2012 Algemene Voorwaarden Particulieren 2012 Deze algemene voorwaarden zijn één geheel met het polisblad, het clausuleblad en de van toepassing zijnde bijzondere voorwaarden. Bij strijdigheid tussen de bijzondere

Nadere informatie

Raetsheren van Orden B.V. Registermakelaar in Assurantiën. Arcadialaan 36a 1813 KN Alkmaar Postbus 1015 1810 KA Alkmaar

Raetsheren van Orden B.V. Registermakelaar in Assurantiën. Arcadialaan 36a 1813 KN Alkmaar Postbus 1015 1810 KA Alkmaar Gemeentebeschermingspolis Module 3: Rechtsbijstand verzekering voor Gemeenteambtenaren ALGEMENE VOORW AARDEN Raetsheren van Orden B.V. Registermakelaar in Assurantiën Arcadialaan 36a 1813 KN Alkmaar Postbus

Nadere informatie

Schadeverzekeringen particulieren AVPS06

Schadeverzekeringen particulieren AVPS06 Schadeverzekeringen particulieren AVPS06 Algemene voorwaarden Het aanvraag- en/of wijzigingsformulier en andere documenten die voor het verstrekken van gegevens noodzakelijk zijn, dienen als grondslag

Nadere informatie

ALGA1301. Algemene Verzekeringsvoorwaarden Honda INHOUDSOPGAVE. Algemene Verzekeringsvoorwaarden

ALGA1301. Algemene Verzekeringsvoorwaarden Honda INHOUDSOPGAVE. Algemene Verzekeringsvoorwaarden INHOUDSOPGAVE Algemene Verzekeringsvoorwaarden Artikel 1 Begripsomschrijvingen Blad 2 Artikel 2 Verwerking persoonsgegevens Blad 2 Artikel 3 Kennisgeving Blad 2 Artikel 4 Wijzigingen Blad 3 Artikel 5 Premiebetaling

Nadere informatie

Schadeverzekeringen particulieren AVPS06

Schadeverzekeringen particulieren AVPS06 Schadeverzekeringen particulieren AVPS06 Algemene voorwaarden Het aanvraag- en/of wijzigingsformulier en andere documenten die voor het verstrekken van gegevens noodzakelijk zijn, dienen als grondslag

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. BlijfRijdenPolis (BRP0212alg)

Algemene voorwaarden. BlijfRijdenPolis (BRP0212alg) Algemene voorwaarden BlijfRijdenPolis (BRP0212alg) BlijfRijdenPolis BRP0212 Pagina 1 Algemene voorwaarden BlijfRijdenPolis Op het polisblad staan één of meer verzekeringsovereenkomsten, hierna te noemen

Nadere informatie

Voorwaarden Dealer Zekerheidsplan ZAV07-0704

Voorwaarden Dealer Zekerheidsplan ZAV07-0704 Voorwaarden Dealer Zekerheidsplan ZAV07-0704 Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel 12 Artikel 13 Artikel

Nadere informatie

Allianz Nederland Schadeverzekering. Rechtsbijstandverzekering voor particulieren Verzekeringsvoorwaarden RBD 03. Inhoud. Algemene voorwaarden

Allianz Nederland Schadeverzekering. Rechtsbijstandverzekering voor particulieren Verzekeringsvoorwaarden RBD 03. Inhoud. Algemene voorwaarden Allianz Nederland Schadeverzekering Rechtsbijstandverzekering voor particulieren Verzekeringsvoorwaarden RBD 03 Inhoud Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Art. 1 Begripsomschrijvingen Art. 2 Het

Nadere informatie

Allianz Nederland Schadeverzekering. Rechtsbijstandverzekering voor Bedrijven Verzekeringsvoorwaarden RBB 03. Algemene voorwaarden

Allianz Nederland Schadeverzekering. Rechtsbijstandverzekering voor Bedrijven Verzekeringsvoorwaarden RBB 03. Algemene voorwaarden Allianz Nederland Schadeverzekering Rechtsbijstandverzekering voor Bedrijven Verzekeringsvoorwaarden RBB 03 Algemene voorwaarden Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1.1 Rechtsbijstand houdt in: 1.1.1 het verstrekken

Nadere informatie

Inhoud Artikel 1 Algemene informatie 2. Artikel 2 Begripsomschrijvingen 2. Artikel 3 omvang van de dekking 3. Artikel 4 premie 4

Inhoud Artikel 1 Algemene informatie 2. Artikel 2 Begripsomschrijvingen 2. Artikel 3 omvang van de dekking 3. Artikel 4 premie 4 Voorwaarden Container Trailer Aansprakelijkheidsverzekering Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Model M 03.2.25 A Inhoud Artikel 1 Algemene informatie 2 Artikel 2 Begripsomschrijvingen 2 Artikel

Nadere informatie

Private Insurance Polisvoorwaarden. Module A - Algemeen Module G - Motorrijtuigen

Private Insurance Polisvoorwaarden. Module A - Algemeen Module G - Motorrijtuigen Module A - Algemeen Module G - Motorrijtuigen Inhoudsopgave Module A - ALGEMEEN... 4 1 Algemene informatie... 5 2 Begripsomschrijvingen... 5 3 Persoonsgegevens... 6 4 Fraude... 6 5 Dekking... 7 6 Premiebetaling...

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Particuliere Schadeverzekeringen versie 15-01

Algemene Voorwaarden. Particuliere Schadeverzekeringen versie 15-01 Particuliere Schadeverzekeringen versie 15-01 Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 2.1 Artikel 2.2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 4.1 Artikel 4.2 Artikel 4.3 Artikel 4.4 Artikel 4.5 Artikel 4.6 Artikel

Nadere informatie

Werkgeversaansprakelijkheidsverzekering voor bestuurders van motorrijtuigen M 03.2.27 B

Werkgeversaansprakelijkheidsverzekering voor bestuurders van motorrijtuigen M 03.2.27 B Voorwaarden Werkgeversaansprakelijkheidsverzekering voor bestuurders van motorrijtuigen Delta Lloyd Schadeverzekering NV MODEL M 03.2.27 B INHOUD Artikel 1 Algemene informatie Artikel 2 Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

Voorwaarden Rechtsbijstandverzekering

Voorwaarden Rechtsbijstandverzekering Voorwaarden Rechtsbijstandverzekering Polismantel RB 0904/ april 2009 1 2 Algemene voorwaarden Inhoud Artikel Grondslag 1 Begrippen 2 Wijziging van premie en/of voorwaarden 3 Einde van de dekkingen 4 Verlenging

Nadere informatie

Ongevallenverzekering voor particulieren

Ongevallenverzekering voor particulieren Ongevallenverzekering voor particulieren Verzekeringsvoorwaarden - 110c 21 720 12-11 1 De overeenkomst Deze verzekering is een overeenkomst tussen de op het polisblad genoemde verzekeringnemer en de maatschappij.

Nadere informatie

Motorrijwielverzekering

Motorrijwielverzekering Motorrijwielverzekering Algemene Voorwaarden 363b Inhoudsopgave Onderwerp Artikel De overeenkomst 1 Het motorrijwiel 2 Geldigheidsgebied 3 Algemene uitsluitingen 4 Melding en regeling van schade 5 Internationale

Nadere informatie

WOONGARANT UITVAARTVERZEKERING 0110. Artikel 1. Begripsomschrijvingen

WOONGARANT UITVAARTVERZEKERING 0110. Artikel 1. Begripsomschrijvingen WOONGARANT UITVAARTVERZEKERING 0110 Artikel 1. Begripsomschrijvingen a. Verzekeraar: Cardif Levensverzekeringen N.V. te Oosterhout. Cardif is gevestigd te Oosterhout aan de Hoevestein 28 (postbus 4006,

Nadere informatie

Verzekeringsvoorwaarden Bedrijven Compact Polis MKB

Verzekeringsvoorwaarden Bedrijven Compact Polis MKB Paragraaf 1 Duur en einde van de verzekering Op uw Bedrijven Compact Polis is/zijn één of meer verzekeringen vermeld. De ingangsdatum van de eerste verzekering die op uw Bedrijven Compact Polis is gesloten,

Nadere informatie

Ongevallenverzekering voor particulieren

Ongevallenverzekering voor particulieren Winterthur Schadeverzekering Maatschappij NV Postbus 83000 1080 AA Amsterdam Ongevallenverzekering voor particulieren Verzekeringsvoorwaarden Formulier 110c 1 De overeenkomst 11 Verval van recht op uitkering

Nadere informatie

Artikel 2 Begripsomschrijvingen 2. Artikel 3 Omvang van de dekking 3. Artikel 4 Premie 4. Artikel 5 Einde van de verzekeringen 4

Artikel 2 Begripsomschrijvingen 2. Artikel 3 Omvang van de dekking 3. Artikel 4 Premie 4. Artikel 5 Einde van de verzekeringen 4 VOORWAARDEN Container Trailer Aansprakelijkheidsverzekering Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam MODEL M 03.2.25 A INHOUD Artikel 1 Algemene informatie 2 Artikel 2 Begripsomschrijvingen 2 Artikel

Nadere informatie