Arbeidsongeschiktheidsverzekering Aanvraagformulier - Oversluiting

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Arbeidsongeschiktheidsverzekering Aanvraagformulier - Oversluiting"

Transcriptie

1 Aanvraagformulier - Oversluiting Toelichting voor tussenpersoon 1. Wilt u controleren of de verzekeringnemer tijdig de lopende verzekering(en) bij de huidige verzekeraar opzegt. Hiervoor is een opzegbrief bijgevoegd. 2. Wilt u de volgende documenten naar Avéro sturen: a. het aanvraagformulier, de gezondheidsvragen, de slotverklaring en indien nodig de machtiging; b. kopieën van de elders lopende polis(sen) met de actuele verzekerde bedragen en waaruit blijkt of, en zo ja welke bijzondere voorwaarden (zoals uitsluitingen) gelden. 3. Avéro verwerkt de aanvraag zodra alle benodigde gegevens zijn ontvangen. Gegevens verzekeringnemer man vrouw Naam bedrijf: Geboortedatum: Burgerservicenummer (BSN): Incassowijze: automatische incasso via acceptgiro via uw verzekeringsadviseur Bank-/gironummer: Gegevens (kandidaat) verzekerde (Invullen indien verzekeringnemer een bedrijf is.) man vrouw Meisjesnaam: Geboortedatum: Burgerservicenummer (BSN): Ingangsdatum (Niet in het verleden, maximaal 3 maanden in de toekomst.) Gewenste ingangsdatum: 5896A Avéro Achmea is een handelsnaam van Achmea Zorgverzekeringen N.V., KvK , AFM-vergunningsnr Avéro Achmea is een handelsnaam van Avéro Achmea Zorgverzekeringen N.V., KvK , AFM-vergunningsnr

2 Vragen voor de (kandidaat-)verzekerde Eigen werk Hoofdberoep: Zelfstandig n ja Sinds (datum) Extra toelichting Eigen Werk: Bedrijf en Inkomen Wat was in de afgelopen jaren uw winstaandeel uit onderneming 1 en/of uw inkomen uit loondienst? En wat is uw prognose van het winstaandeel uit onderneming? U geeft met gerealiseerd en prognose bij een winstaandeel aan of het betreffende jaar boekhoudkundig is afgesloten. jaar Winstaandeel Prognose Gerealiseerd jaar Inkomen uit onderneming uit loondienst ( 1 Dit is de bruto aan de ondernemer toebedeelde winst conform de Winst- en Verliesrekening.) Indien het te verzekeren inkomen samen met andere voorzieningen bij arbeidsongeschiktheid (zoals lopende verzekeringen) meer dan 80% bedraagt van het hierboven vermelde inkomen, dan graag hieronder toelichten waarop het verzekerde inkomen is gebaseerd. Toelichting Extra toelichting Bedrijf en Inkomen: Slotvragen Hebt u nog iets mee te delen dat voor de beoordeling van deze aanvraag van belang kan zijn? ja nee Let op: Wilt u ook de gezondheidsvragen en de vragen op de slotverklaring invullen? U treft deze aan op de volgende pagina s.

3 Gezondheidsvragen - Oversluiting Geeft de (kandidaat-)verzekerde toestemming voor het beantwoorden van medische vragen door de adviseur? ja nee Bent u om medische redenen beperkt in de uitoefening van uw beroep of werk? ja nee Staat u onder controle of behandeling van een huisarts, een specialist, psycholoog, osteopaat, manueel, fysio-, ergo-, of Mensendiecktherapeut of hebt u in de afgelopen 12 maanden een specialist, psycholoog, osteopaat, manueel, fysio-, ergo-, of Mensendiecktherapeut bezocht? ja nee U verklaart met de ondertekening dat u de gezondheidsvragen naar beste weten en in overeenstemming met de waarheid heeft beantwoord. U wordt verzocht de ondertekende gezondheidsvragen op te sturen naar CBD/Inkomen A5. Zuid, Postbus 1717, 3800 BS Amersfoort. Handtekening

4 Slotverklaring - Oversluiting Verzekeringnemer Hebt u feiten te melden omtrent een eventueel strafrechtelijk verleden die binnen de afgelopen acht jaar zijn voorgevallen? ja nee Is aan u in de laatste acht jaar een verzekering opgezegd of geweigerd? ja nee Bent u de laatste acht jaar betrokken geweest bij een faillissement? ja nee Op de volgende pagina is ruimte voor toelichting in geval van een Ja op bovenstaande vragen. Algemeen Achmea Schadeverzekeringen N.V. staat geregistreerd bij de toezichthouder Autoriteit Financiële Markten als aanbieder van schadeverzekeringen. Avéro Achmea is gevestigd aan de Van Asch van Wijckstraat 55, 3811 LP Amersfoort, Nederland. Persoonsregistratie 1. Avéro maakt deel uit van de Achmea Groep. Achmea Holding N.V. is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens binnen de Achmea Groep. Bij de aanvraag van een verzekering/financiële dienst vragen wij om persoonsgegevens. Deze gebruiken wij binnen de Achmea Groep voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten en om u te informeren over relevante producten en/of diensten, voor het waarborgen van de veiligheid en integriteit van de financiële sector, voor statistische analyse, relatiebeheer en om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen. Op het gebruik van uw persoonsgegevens is de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen van toepassing. Voor zorgverzekeraars is daarnaast het Addendum Zorgverzekeraars van kracht. 2. Stelt u geen prijs op informatie over producten en/of diensten, of wilt u uw toestemming voor het gebruik van uw adres intrekken? Meldt u dit dan schriftelijk bij Avéro Achmea, Postbus 1717, 3800 BS Amersfoort. Klachten en geschillen Als u niet tevreden bent over onze dienstverlening, stellen we het op prijs als u ons dat laat weten. Wij maken serieus werk van uw klacht. U kunt klachten en geschillen die betrekking hebben op de verzekeringsovereenkomst voorleggen aan Klachtenbureau Avéro Achmea, Postbus 909, 8901 BS LEEUWARDEN. via de website (onder klacht doorgeven ). Avéro Achmea zal uw klacht zo goed mogelijk behandelen. Als u vindt dat wij er onvoldoende in geslaagd zijn uw ontevredenheid weg te nemen, kunt u zich wenden tot: Stichting Klachteninstituut Verzekeringen, Postbus 93560, 2509 AN DEN HAAG, Internet: of U kunt een eventueel geschil ook voorleggen aan de rechter. Toepassing algemene voorwaarden U verklaart hierbij de toepassing van onze algemene voorwaarden te aanvaarden. Voor alle verzekeringsovereenkomsten hanteren wij als algemene voorwaarden de door ons opgestelde verzekeringsvoorwaarden. Deze verzekeringsvoorwaarden ontvangt u samen met uw verzekeringsbewijs na het aangaan van de verzekering. Wilt u de voorwaarden eerder inzien, dan kunt u dit doen op ons kantoor. Ontvangt u de voorwaarden liever thuis of op uw zakenadres, dan sturen wij ze op uw verzoek onverwijld en kosteloos op. Mededelingsplicht U bent wettelijk verplicht om de door ons vóór het sluiten van de overeenkomst gestelde vragen volledig en naar waarheid te beantwoorden. Dit geldt ook voor feiten en omstandigheden die betrekking hebben op een bij het sluiten van deze verzekering bekende derde, wiens belangen worden meeverzekerd. Als achteraf blijkt dat u niet of niet volledig aan uw mededelingsplicht hebt voldaan, kan dat ertoe leiden dat het recht op uitkering wordt beperkt of zelfs vervalt. Hebt u gehandeld met het opzet ons te misleiden of zouden wij de verzekering bij kennis van de ware stand van zaken niet hebben gesloten, dan kunnen wij de verzekering opzeggen (artikelen 7:928 t/m 930 BW). Ondertekening en verzending U verklaart met de ondertekening van dit formulier dat de vragen op dit formulier naar beste weten en in overeenstemming met de waarheid zijn beantwoord, dat u akkoord gaat met het bovenstaande, dat u de aangevraagde verzekering accepteert en dat u de premie en kosten voldoet. U wordt verzocht de ondertekende slotverklaring en de toelichting op te sturen naar: CBD/Inkomen A5. Zuid, Postbus 1717, 3800 BS Amersfoort. Handtekening

5 Slotverklaring - Oversluiting Referentienummer : Polisnummer: Toelichting Slotverklaring voor de (kandidaat)verzekerde (Uw toelichting mag u ook vertrouwelijk aan de directie richten.) Strafverleden Als u in de laatste acht jaar in aanraking bent geweest met politie of justitie, wilt u dan een korte toelichting geven. Bijvoorbeeld als u werd verdacht van een misdrijf. Opzegging/weigering Als u in de laatste acht jaar een verzekering is geweigerd of opgezegd, wilt u dan een korte toelichting geven. Bijvoorbeeld als een verzekering is opgezegd wegens verzwijging. Faillissement Als u in de laatste acht jaar betrokken bent geweest bij een faillissement, wilt u dan een korte toelichting geven. Let op: Wij adviseren u het aanvraagformulier inclusief de gezondheidsvragen en slotverklaring, en indien nodig de machtiging, zo spoedig mogelijk ondertekend naar Avéro Achmea op te sturen. U voorkomt hiermee dat de behandeling van uw aanvraag vertraging oploopt.

6 Machtiging automatisch incasso Verzekeringnemer Machtiging U machtigt hierbij Achmea Schadeverzekeringen N.V. om tot wederopzegging per maand de premie van deze arbeidsongeschiktheidsverzekering af te schrijven van rekeningnummer: maand kwartaal half jaar jaar Terugboeking U heeft het recht om de incasso-opdracht tot de dag voor verwerking te herroepen. Ook heeft u 56 kalenderdagen (acht weken) de tijd om de afschrijving te laten terugboeken als u het niet eens met de incassoafschrijving. Uw bank is verplicht deze opdrachten uit te voeren. Ondertekening en verzending U wordt verzocht de ondertekende machtiging op te sturen naar Avéro Achmea, CBD/Inkomen A5. Zuid, Postbus 1717, 3800 BS Amersfoort. Handtekening Verzekeringsnemer

7 OPZEGFORMULIER ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSVERZEKERING Aan verzekeringsmaatschappij Onderwerp: Opzegging arbeidsongeschiktheidsverzekering Geachte heer, mevrouw, Hierbij wil ik u laten weten dat ik mijn arbeidsongeschiktheidsverzekering(en) wil opzeggen. Wilt u de hierna genoemde arbeidsongeschiktheidsverzekering(en) beëindigen met ingang van <einddatum contract elders>. Het gaat om polisnummer(s): Wilt u de eventueel betaalde premie over de periode na de hierboven genoemde datum overmaken op mijn bankrekeningnummer dat bij u bekend is. Ik ontvang graag een schriftelijke bevestiging van deze opzegging. Met vriendelijke groet, (handtekening) Naam verzekeringnemer Adresverzekeringnemer Postcode en woonplaats verzekeringnemer

AANVRAAGFORMULIER ZORGVERZEKERING BETER VOOR NU

AANVRAAGFORMULIER ZORGVERZEKERING BETER VOOR NU Avéro Achmea Van Asch van Wijckstraat 55 www.averoachmea.nl 3811 LP Amersfoort Nederland AANVRAAGFORMULIER ZORGVERZEKERING BETER VOOR NU Vul dit formulier helemaal in met blauwe of zwarte pen in blokletters.

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Arbeidsongeschiktheidsverzekering Allianz Inkomensverzekeringen Arbeidsongeschiktheidsverzekering Aanvraagformulier 1 Aanvraag Arbeidsongeschiktheidsverzekering Nieuwe aanvraag Wijziging AOV Polisnummer 1 Verzekeringnemer (aanvrager) Naam

Nadere informatie

Verricht één van de mee te verzekeren personen werkzaamheden voor een Nederlandse werkgever uitsluitend in het buitenland?

Verricht één van de mee te verzekeren personen werkzaamheden voor een Nederlandse werkgever uitsluitend in het buitenland? De Goudse Zorg Polis wijzigingsformulier Gebruik dit formulier alleen voor het wijzigen van uw De Goudse Zorg Polis. Het ingevulde formulier kunt u opsturen naar: De Goudse Zorg Polis, Postbus 2561, 6401

Nadere informatie

De Goudse Zorg Polis aanvraag

De Goudse Zorg Polis aanvraag De Goudse Zorg Polis aanvraag intermediair intermediairnummer 001 5265(dec2014)a adresgegevens intermediair (of stempel) De Goudse Zorg Polis aanvraag Het ingevulde formulier kunt u opsturen naar: Aevitae

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER OZP-PAKKETPOLIS ONDERHOUDNL

AANVRAAGFORMULIER OZP-PAKKETPOLIS ONDERHOUDNL AANVRAAGFORMULIER OZP-PAKKETPOLIS ONDERHOUDNL deze aanvraag betreft : een nieuw af te sluiten verzekering AANVRAGER/VERZEKERINGNEMER (dat is degene wiens risico wordt verzekerd) rechtsvorm : eenmanszaak

Nadere informatie

collectiviteitsnaam collectiviteitsnummer aanvraag verzekerden intermediair intermediairnummer adresgegevens intermediair (of stempel)

collectiviteitsnaam collectiviteitsnummer aanvraag verzekerden intermediair intermediairnummer adresgegevens intermediair (of stempel) collectiviteitsnaam collectiviteitsnummer De Goudse Zorg Polis Collectief aanvraag verzekerden intermediair intermediairnummer 001 5449(nov2014)a adresgegevens intermediair (of stempel) De Goudse Zorg

Nadere informatie

Aanvraagformulier Particulier Pakket

Aanvraagformulier Particulier Pakket Aanvraagformulier Particulier Pakket Woonpakket Ingangs-/wijzigingsdatum Polisnummer Woonhuis... Inboedel... Aansprakelijkheid... Rechtsbijstand... Ongevallen... Opnemen in bestaand GABA Particulier Pakket

Nadere informatie

Ja, ik verleen Meeùs toestemming om mij via elektronische berichtgeving (bijvoorbeeld e-mail) op de hoogte te houden over producten en diensten.

Ja, ik verleen Meeùs toestemming om mij via elektronische berichtgeving (bijvoorbeeld e-mail) op de hoogte te houden over producten en diensten. In te vullen door Meeùs Relatie Polisnr. Mij. nr. Aanvraagformulier ZZP-pakket werkend met gereedschap Inc. code Prod. nr. Subag./Coll. nr. Behandelaar Fish controle Dit pakket is uitsluitend bestemd voor

Nadere informatie

Ja, ik verleen Meeùs toestemming om mij via elektronische berichtgeving (bijvoorbeeld e-mail) op de hoogte te houden van producten en diensten.

Ja, ik verleen Meeùs toestemming om mij via elektronische berichtgeving (bijvoorbeeld e-mail) op de hoogte te houden van producten en diensten. In te vullen door Meeùs Relatie Polisnr. Mij. nr. Inc. code Prod. nr. Subag./Coll. nr. Branchevereniging voor Klussenbedrijven Behandelaar Fish controle Belangrijk Op de derde pagina van dit aanvraagformulier

Nadere informatie

Naam intermediair:... Generali rekeningnummer:...

Naam intermediair:... Generali rekeningnummer:... Aanvraag/wijziging Motorrijtuigverzekering 1. Intermediair Naam intermediair:... Generali rekeningnummer:... 2. Ingangsdatum Ingangsdatum:... Betreft: nieuwe verzekering wijziging polisnummer:... 3. Contracttermijn

Nadere informatie

Aanvraag Aansprakelijkheidsverzekering Klassiek Homeopaten

Aanvraag Aansprakelijkheidsverzekering Klassiek Homeopaten Aanvraag Aansprakelijkheidsverzekering Klassiek Homeopaten Nieuwe verzekering. Contractduur: 5 jaar 3jaar(3% toeslag) 1 jaar (5% toeslag) Ingangsdatum van de verzekering: / / 1.Verzekeringnemer Naam en

Nadere informatie

Privé Pakket aanvraag

Privé Pakket aanvraag Privé Pakket aanvraag intermediair intermediairnummer 001 4312(0106)a adresgegevens intermediair Privé Pakket aanvraag  1. aanvraag betreft nieuwe verzekering voor 5 jaar 3 jaar (3% toeslag) 1 jaar doorlopend

Nadere informatie

cliëntnummer (door tussenpersoon in te vullen) o maand bij maandbetaling automatische incasso of betaling via tussenpersoon verplicht.

cliëntnummer (door tussenpersoon in te vullen) o maand bij maandbetaling automatische incasso of betaling via tussenpersoon verplicht. Aliquismod AEGON Auto modipisis op Maat nulput o aanvraag nieuwe verzekering o wijziging op polisnummer o nieuwe aanvraag op collectiviteitsnr. Gegevens tussenpersoon naam adres contactpersoon gewenste

Nadere informatie

Steijnborg Verzekeringspakket Particulier. uitbreiding van een reeds bestaand Verzekeringspakket met polisnummer:

Steijnborg Verzekeringspakket Particulier. uitbreiding van een reeds bestaand Verzekeringspakket met polisnummer: AANVRAAG ALGEMEEN Steijnborg Verzekeringspakket Particulier Deze aanvraag heeft betrekking op een nieuw af te sluiten Steijnborg Verzekeringspakket Particulieren uitbreiding van een reeds bestaand Verzekeringspakket

Nadere informatie

Aanvraag(offerte)formulier voor verzekering van uw Porsche

Aanvraag(offerte)formulier voor verzekering van uw Porsche Aanvraag(offerte)formulier voor verzekering van uw Porsche Voor een snelle verwerking van deze aanvraag wordt u verzocht dit formulier in blokletters in te vullen. Algemene gegevens Gewenste ingangsdatum

Nadere informatie

Verzekerd Wonen Pakket

Verzekerd Wonen Pakket Allianz Nederland Schadeverzekering Verzekerd Wonen Pakket Aanvraag particuliere verzekering Aanvraag Verzekerd Wonen Pakket 1. Verzekeringnemer (aanvrager) Voorletters M V Adres Postcode Woonplaats Telefoon

Nadere informatie

ZelfstandigVerzekerd aanvraag

ZelfstandigVerzekerd aanvraag ZelfstandigVerzekerd aanvraag intermediair intermediairnummer adresgegevens intermediair (of stempel) ZelfstandigVerzekerd aanvraag  1. aanvraag betreft (Er moet altijd een gezondheidsverklaring ingevuld

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Inkomen Continu. Avéro Achmea Postbus 57212 1040 BC Amsterdam Molenwerf 2-8 1014 AG Amsterdam Nederland www.averoachmea.

ALGEMENE VOORWAARDEN. Inkomen Continu. Avéro Achmea Postbus 57212 1040 BC Amsterdam Molenwerf 2-8 1014 AG Amsterdam Nederland www.averoachmea. ALGEMENE VOORWAARDEN Arbeidsongeschiktheidsverzekering Avéro Achmea Postbus 57212 1040 BC Amsterdam Molenwerf 2-8 1014 AG Amsterdam Nederland www.averoachmea.nl Inkomen Continu Inhoudsopgave Art. 1 Begrippen

Nadere informatie

Aanvraagformulier Bootverzekering

Aanvraagformulier Bootverzekering Vergeet niet voor ondertekening van dit aanvraagformulier de toelichting te lezen. U vindt deze toelichting op pagina 5. Uitgebreide informatie over deze verzekering vindt u op www.europeesche.nl. Agentennummer

Nadere informatie

Naam tussenpersoon. Contactpersoon. E-mailadres

Naam tussenpersoon. Contactpersoon. E-mailadres Aanvraagformulier AEGON Auto op Maat Aanvraag nieuwe verzekering Wijziging op polisnummer Nieuwe aanvraag op collectiviteitsnummer Gewenste ingangsdatum - - Gegevens tussenpersoon Tussenpersoonnummer Naam

Nadere informatie

Aanvraag verzekering(en) rubriek Verkeer

Aanvraag verzekering(en) rubriek Verkeer Verzekeren doen we samen. Net zo makkelijk! Aanvraag verzekering(en) rubriek Verkeer Assurantie-adviseur: Aanvraag betreft n Nieuwe aanvraag n Mantelpolis n Losse polis n Tevens ingezonden aanvraagformulier

Nadere informatie

Aanvraagformulier zorgverzekering

Aanvraagformulier zorgverzekering Aanvraagformulier zorgverzekering Zorgverzekeraar VGZ voor de basisverzekering en/of aanvullende zorgpakketten en zorgverzekeringen Op de IAK Zorgverzekering en de aanvullende zorgpakketten en zorgverzekeringen

Nadere informatie

Watersport. Voortstuwingsinstallatie vaartuig. Gegevens volgboot. Voortstuwinginstallatie volgboot. Aankoopdatum

Watersport. Voortstuwingsinstallatie vaartuig. Gegevens volgboot. Voortstuwinginstallatie volgboot. Aankoopdatum Aanvraag Watersport Unigarant N.V. Postbus 50000 7900 RP Hoogeveen handelsregister nr. 04023408. De verzekerde risico s worden gedragen door UVM Verzekeringsmaatschappij N.V. Dit formulier wordt automatisch

Nadere informatie

Aanvraag Klassieker Polis

Aanvraag Klassieker Polis Aanvraag Klassieker Polis Algemene gegevens Gewenste ingangsdatum Reeds telefonisch besproken met Op Reeds in voorlopige dekking gegeven per Polisnummer Cliëntnummer Assurantieadviseur Agentnummer Verzekeringsnemer

Nadere informatie

Aanvraag FGD Particulier Pakket Verzekering

Aanvraag FGD Particulier Pakket Verzekering Aanvraag FGD Particulier Pakket Verzekering Ingangsdatum Tussenpersoon Polisnummer : : : Algemene informatie verwerking persoonsgegevens Uw persoonsgegevens worden door FGD Diensten en/of FGD Assuradeuren

Nadere informatie

Aanvraagformulier. Gegevens aanvraag O offerte O nieuwe verzekering O wijziging op polisnummer: O voorlopige dekking verleend, O ja d.d.

Aanvraagformulier. Gegevens aanvraag O offerte O nieuwe verzekering O wijziging op polisnummer: O voorlopige dekking verleend, O ja d.d. Aanvraagformulier Inboedelverzekering Voogd & Voogd Verzekeringen Postbus 14 Verzekeringsadviseur: 3240 AA Middelharnis Adres: Telefoon (0187) 488 555 Fax (0187) 488 551 www.voogd.com RC-nummer: Gegevens

Nadere informatie

Aanvraagformulier zorgverzekering

Aanvraagformulier zorgverzekering Aanvraagformulier zorgverzekering Zorgverzekeraar VGZ voor de basisverzekering en/of aanvullende zorgpakketten en zorgverzekeringen Op de IAK Zorgverzekering en de aanvullende zorgpakketten en zorgverzekeringen

Nadere informatie

Allianz Nederland Schadeverzekering N.V. Veilig Op Weg Pakket. Aanvraag

Allianz Nederland Schadeverzekering N.V. Veilig Op Weg Pakket. Aanvraag Allianz Nederland Schadeverzekering N.V. Veilig Op Weg Pakket Aanvraag Aanvraag Veilig Op Weg Pakket 1. Verzekeringnemer (aanvrager) Naam Voorletters M V Adres Postcode Woonplaats Telefoon E-mailadres

Nadere informatie

Aanvraagformulier. cliëntnummer (door tussenpersoon in te vullen)

Aanvraagformulier. cliëntnummer (door tussenpersoon in te vullen) AEGON Auto op Maat Aanvraagformulier o aanvraag nieuwe verzekering o wijziging op polisnummer o nieuwe aanvraag op collectiviteitsnummer gewenste ingangsdatum Gegevens tussenpersoon naam adres contactpersoon

Nadere informatie