Zelfredzaamheidprofielen van mensen met AWBZ-begeleiding in de Peelgemeenten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Zelfredzaamheidprofielen van mensen met AWBZ-begeleiding in de Peelgemeenten"

Transcriptie

1 Zelfredzaamheidprofielen van mensen met AWBZ-begeleiding in de Peelgemeenten 1. Inleiding De gemeenten in de Peel bereiden zich voor op de veranderingen in het sociale domein en voeren onder andere een pilot uit om tot zelfredzaamheidprofielen te komen. Deze zelfredzaamheidprofielen geven een nieuwe, resultaatgerichte, integrale en dus ontkokerde kijk op burgers met een ondersteuningsbehoefte die nu begeleiding ontvangen uit de AWBZ. De profielen vormen de kapstok om gezamenlijk na te denken over mogelijkheden om de ondersteuning anders in te vullen (kantelen). In deze notitie beschrijven wij de aanpak voor de ontwikkeling van de zelfredzaamheidprofielen en presenteren wij de profielen. 2. Zelfredzaamheid-Matrix De GGD Amsterdam heeft een instrument ontwikkeld om de zelfredzaamheid van cliënten in kaart te brengen, de Zelfredzaamheid-Matrix (ZRM). De mate van zelfredzaamheid van mensen uit verschillende doelgroepen kan hiermee op eenzelfde wijze worden beoordeeld. Zelfredzaamheid is: Het zelf realiseren van een acceptabel niveau op belangrijke domeinen van het leven, ook door de juiste hulp te organiseren op het moment dat een behoefte ontstaat waarin de persoon niet zelf kan voorzien. De Zelfredzaamheid-Matrix kent elf levensdomeinen (zie bijlage 1). Op deze elf domeinen kan een score van 1 tot 5 aan een burger worden toegekend. De mate van zelfredzaamheid wordt bepaald met een vijfpuntschaal: 1. Acute problematiek Acute problematiek, de situatie is onhoudbaar. 2. Niet zelfredzaam Burger is niet zelfredzaam. Situatie verslechtert als niet wordt ingegrepen. 3. Beperkt zelfredzaam Beperkte zelfredzaamheid. Situatie is stabiel maar minimaal toereikend. 4. Voldoende zelfredzaam Burger is voldoende zelfredzaam. 5. Volledig zelfredzaam Zelfredzaamheid is bovengemiddeld goed. Wij geven dit in de zelfredzaamheidprofielen weer in vijf kleuren: Bij het toekennen van een score gelden de volgende uitgangspunten: De professionals geven een oordeel over de mate van zelfredzaamheid van de burgers op basis van beschikbare informatie (de burger zelf, collega s, administratie). De professionals beoordelen hoe zelfredzaam iemand nu is. Het gaat om de huidige situatie en niet om het verleden of een inschatting van de toekomst. De burgers worden beoordeeld inclusief de aanwezigheid van informele of professionele zorg en ondersteuning. LP/14/0560/zrhm 31 maart 2014 bureau HHM Pagina 1 van 33

2 3. Van scores naar profielen Om tot zelfredzaamheidprofielen te komen die een goed beeld geven van de mensen met AWBZbegeleiding, hebben twaalf aanbieders een deel van hun cliënten gescoord: GGMD SMO Zorgboerderij De Peelwerker GGZ Oost-Brabant St. Anna Klooster Zorgboerderij De Liesvelden Oro 1 SWZ Zorgboog Savant Wijnen Zorgtuinderij Zorgmed Het gaat om bijna 500 cliënten van 18 jaar of ouder die nu begeleiding uit de AWBZ ontvangen (individueel en/of in groepsverband) en woonachtig zijn in één van de volgende gemeenten: Helmond Asten Someren Deurne Gemert-Bakel Laarbeek Omdat niet alle organisaties hetzelfde percentage van hun cliënten hebben gescoord, hebben we sommige organisaties zwaarder meegewogen in de analyses dan andere. Zodoende hebben we een representatief beeld van de totale groep cliënten met AWBZ-begeleiding in de Peelregio. Met een statistische analyse hebben we gekeken of er verbanden zijn tussen de verschillende levensdomeinen. We hebben ontdekt dat de elf domeinen uit de Zelfredzaamheid-Matrix te verdelen zijn over twee centrale, essentiële dimensies: Maatschappelijke status. Maatschappelijk functioneren & Gezondheid. In figuur 1 ziet u de verdeling van de elf domeinen over de twee dimensies. Figuur 1. Domeinen en omschrijving De twee dimensies (maatschappelijke status en maatschappelijk functioneren & gezondheid) hebben we in twee assen gezet. Deze assen hebben geleid tot de volgende verdeling van cliënten over de matrix (figuur 2). 1 Alleen cliënten die begeleid zelfstandig wonen zijn gescoord; de andere ambulante begeleidingsvormen van ORO zijn buiten beschouwing gelaten. LP/14/0560/zrhm 31 maart 2014 bureau HHM Pagina 2 van 33

3 Figuur 2. Verdeling cliënten naar mate van zelfredzaamheid Op basis van vergelijkbare scores op de elf domeinen hebben wij cellen uit de matrix samengevoegd, zodat een overzichtelijk aantal van negen zelfredzaamheidprofielen ontstaat. Voor de profielen van de Peelgemeenten sluiten we aan bij de profielindeling die wij hebben ontwikkeld op basis van een grote landelijke database waarin diverse doelgroepen zijn vertegenwoordigd. In figuur 3 ziet u deze indeling in profielen, met daarbij de procentuele verdeling van de gescoorde cliënten uit de Peelgemeenten over de profielen. In bijlage 2 is een procentuele verdeling van de profielen per organisatie opgenomen. Figuur 3. Matrix zelfredzaamheidprofielen Peelgemeenten LP/14/0560/zrhm 31 maart 2014 bureau HHM Pagina 3 van 33

4 Wat opvalt ten opzichte van de landelijke database is dat een relatief groot deel van de cliënten (4) in profiel 4 valt. Het percentage cliënten in profiel 2 en 7 is vergelijkbaar met de landelijke database, terwijl de overige profielen en met name profiel 1 een lager percentage cliënten bevatten in de Peelgemeenten dan in de landelijke database. Profiel 8 komt helemaal niet voor in de steekproef van de Peelgemeenten. Domein Daginvulling Aan de domeinen van de ZRM hebben wij het domein Daginvulling toegevoegd omdat het domein Dagbesteding in de ZRM met name gaat over volwassenen die werken of ter vervanging van werk naar de dagbesteding gaan en/of een opleiding volgen. In de AWBZ/Wmo is het voor volwassenen die niet werken en met name voor gepensioneerden gewenst om ook hun zelfredzaamheid voor hun daginvulling te meten. Daarom de volgende toevoeging. Domein 1 acute problematiek 2 niet zelfredzaam 3 beperkt zelfredzaam 4 voldoende zelfredzaam 5 volledig zelfredzaam Daginvulling Geen daginvulling en veroorzaakt overlast Geen daginvulling maar geen overlast Nauwelijks daginvulling door persoon zelf en/of bezoekt programmatische/ methodische dagbesteding Enige daginvulling door persoon zelf en/of bezoekt georganiseerde recreatieve activiteiten Actieve daginvulling door persoon zelf ZRM Ouderschapsdomeinen In juni 2013 heeft de GGD een viertal nieuwe domeinen gepubliceerd, die alleen van toepassing zijn op mensen die verantwoordelijk zijn voor minderjarige kinderen. Met deze domeinen kan het functioneren van een volwassene in zijn rol als ouder worden beoordeeld. De vier ouderschapsdomeinen zijn Lichamelijke verzorging, Sociaal-emotionele ondersteuning, Scholing en Opvang. Van de gescoorde cliënten is op totaalniveau 14% verantwoordelijk voor kinderen. Deze mensen zijn niet gelijk verdeeld over de profielen. Vooral de profielen 3, 4, 6 en 7 bevatten ouders met minderjarige kinderen (bij de andere profielen is dit hooguit 2%). Over het algemeen is de mate van zelfredzaamheid op de ouderschapsdomeinen voldoende of volledig (soms dankzij begeleiding). Op het domein Sociaal-emotionele ondersteuning is een iets groter percentage cliënten niet of beperkt zelfredzaam in hun functioneren als ouder (soms ondanks begeleiding). Omdat de Ouderschapsdomeinen betrekking hebben op een klein deel van de cliënten, hebben we deze verder niet opgenomen in de profielen. 4. De zelfredzaamheidprofielen van mensen met AWBZ-begeleiding in de Peelgemeenten Op de volgende pagina s presenteren wij de conceptprofielen, met in profiel 1 de meest zelfredzame mensen en in profiel 9 de minst zelfredzame mensen. Ieder profiel begint met een beschrijving van de mate van zelfredzaamheid per ZRM-domein (de gemiddelde score van de mensen in het betreffende profiel). Ook hebben we op basis van een bespreking van de profielen met de aanbieders bij ieder profiel een aantal voorbeeldcliënten beschreven. Vervolgens geeft het profiel een beeld van de cliëntgroep door diverse kenmerken zoals geslacht, leeftijd, samenstelling van het huishouden en dominante grondslag. Op de tweede pagina van ieder profiel staat een beeld van factoren die de kantelingsmogelijkheden mede bepalen, zoals leerbaarheid, zelfinzicht en draagkracht. Ook is het kantelpotentieel ingeschat door de medewerkers die cliënten hebben gescoord. Zelfredzaamheid is niet alleenredzaamheid maar samenredzaamheid: als iemand iets niet zelf kan maar er hulp bij ontvangt, kan hij nog steeds voldoende zelfredzaam zijn. Daarom is in ieder profiel opgenomen welke zorg en ondersteuning de mensen in dat profiel krijgen. Het gaat zowel om de professionele hulp vanuit AWBZ en Wmo, als om mantelzorg en informele zorg. Voor de meest voorkomende vormen van ondersteuning is ook opgenomen hoeveel dat gemiddeld per LP/14/0560/zrhm 31 maart 2014 bureau HHM Pagina 4 van 33

5 week is (voor degenen die de betreffende vorm van ondersteuning krijgen). De omvang van mantelzorg was in het online scoreformulier gemaximeerd op 100 uur per week; de aanbieders gaven aan dat bij sommige cliënten het aantal uur mantelzorg hoger ligt vanwege het permanente toezicht (ook in de nacht) dat de mantelzorg levert. Het profiel sluit af met een beeld van het beoogde resultaat van de AWBZ-begeleiding die mensen ontvangen; is die gericht op vooruitgang, stabiliteit of begeleiding bij achteruitgang (dit laatste is vaak het geval bij ouderen en bij mensen met progressieve aandoeningen). Dit is per domein in beeld gebracht. LP/14/0560/zrhm 31 maart 2014 bureau HHM Pagina 5 van 33

6 Profiel 1. Volledig zelfredzaam maatschappelijke status en beperkt/voldoende zelfredzaam maatschappelijk functioneren & gezondheid (8%) Zelfredzaamheid Aanvullend op de ZRM Korte beschrijving De burgers zijn volledig zelfredzaam op de domeinen van maatschappelijke status. De financiële inkomsten zijn ruim voldoende 2 en worden goed beheerd. Ze hebben een veilige en toereikende huisvesting. Er is een open communicatie tussen de gezinsleden en zij ondersteunen elkaar. Er is geen sprake van middelengebruik of contact met de politie. Wat betreft het maatschappelijk functioneren en gezondheid zijn burgers beperkt tot voldoende zelfredzaam. Ze hebben een laagdrempelige dagbesteding of bezoeken georganiseerde recreatieve activiteiten. Ze hebben wat betreft hun geestelijke gezondheid milde symptomen en matige functioneringsproblemen. Er zijn lichamelijke gezondheidsproblemen die leiden tot een lichte beperking in mobiliteit en activiteit en behandeltrouw is minimaal. De zelfzorg (eten, wassen, aankleden, naar toilet gaan) is op peil maar de burgers voorzien niet in alle basisbehoeften en niet alle complexe taken worden uitgevoerd. Ze hebben voldoende steun van familie/ vrienden en participeren in de maatschappij, maar er zijn wel hindernissen zoals mobiliteit, discipline of kinderopvang. Voorbeelden van cliënten in dit profiel zijn ouderen met somatische aandoeningen of beginnende dementie, die een stabiele situatie hebben met hulp van hun partner of andere mantelzorgers. Daarnaast kan het gaan om mensen met een psychische of cognitieve kwetsbaarheid die (begeleid) zelfstandig wonen en dagbesteding hebben gericht op structuur of terugkeer in de maatschappij. Cliëntkenmerken Geslacht Leeftijd 18 t/m 29 11% 30 t/m 49 8% 50 t/m 64 27% 65 t/m en ouder 31% Verantwoordelijk voor kinderen Hoogst voltooide opleiding Speciaal basisonderwijs 1 Basisonderwijs 21% Voortgezet speciaal onderwijs 1 MAVO ((M)ULO/MBO-kort) 2% VBO 2 HAVO/VWO 4% MBO 21% HBO 2% Anders 6% Samenstelling huishouden Alleenwonend 34% Met partner 55% Met partner + kind 2% Met kind(eren) Met ouders 6% Anders Nationaliteit Nederlands 97% Marokkaans Anders Dominante grondslag Somatisch 17% Psychogeriatrisch 18% Psychiatrisch 36% Verstandelijk 16% Lichamelijk 14% Zintuiglijk Complexiteit aandoening Complexiteit Enkelvoudig Meervoudig Laag 32% 3 Hoog 11% 24% 2 Cliënten met een uitkering scoren maximaal beperkt zelfredzaam. Hoewel AOW een uitkering is, is dit als volledig zelfredzaam gescoord bij ouderen die bijv. dankzij een aanvullend pensioen voldoende inkomsten hebben. LP/14/0560/zrhm 31 maart 2014 bureau HHM Pagina 6 van 33

7 Profiel 1. Volledig zelfredzaam maatschappelijke status en beperkt/voldoende zelfredzaam maatschappelijk functioneren & gezondheid (8%) Trede Participatieladder (% cliënten) Leerbaarheid, zelfinzicht en motivatie tot verandering Leerbaarheid Zelfinzicht Motivatie Hoog 17% 12% 2 Matig 59% 6 54% Laag 25% 29% 26% Cognitief vermogen Belemmering 6 Geen belemmering 37% Nader te onderzoeken Regievermogen Hoog 18% Matig 46% Laag 36% Gedragsproblematiek en prikkelgevoeligheid Gedrag Prikkelgevoelig Geen 44% 25% Licht 46% 45% Matig 1 24% Ernstig 6% Taalvermogen Beperking in spreken 1 Beperking in lezen 36% Beperking in schrijven 35% Beperking in begrijpen 34% Geen beperking 47% Vermogen tot communicatie over wensen/behoeften Belemmering 25% Geen belemmering 72% Geen belemmering, mits voorzieningen aanwezig Mobiliteit buitenshuis Volledig zelfstandig 6 Begeleiding nodig 16% Aangepast vervoer nodig 7% Begeleiding en aangepast vervoer nodig 18% Draagkracht Cliënt Netwerk Hoog 2% 19% Gemiddeld 5 58% Laag 46% 2 Overbelast Geen netwerk - Mogelijkheden inzet netwerk Inzet uitbreiden 27% Draagkracht vergroten 42% Netwerk vergroten 36% Geen mogelijkheden 12% Meerdere antwoorden mogelijk bij een cliënt, dus som kan >10 zijn. Inschatting kantelpotentieel 1. geen mogelijkheden 2 2. gering, weinig effect 45% 3. reëel, weinig effect 11% 4. reëel, matig effect 1 5. goed, veel effect 11% Inzet huidige zorg en ondersteuning Geleverde zorg en ondersteuning (% burgers in dit profiel) Omvang huidige zorg en ondersteuning Gemiddeld Minimum Maximum AWBZ Persoonlijke verzorging (uren per week) 5,1 1,0 10,0 AWBZ Verpleging (uren per week) 3,1 2,0 7,0 AWBZ Begeleiding individueel (uren per week) 1,7 1,0 3,0 AWBZ Begeleiding -groep (dagdelen per week) 5,0 1,0 9,0 Wmo Hulp bij huishouden (uren) 3,0 1,0 6,0 Wmo Maatschappelijke dienstverlening (uren per week) 1,0 1,0 1,0 Mantelzorg (uren per week) 19,0 1,0 100,0 Informele zorg (uren per week) 1,1 1,0 1,5 LP/14/0560/zrhm 31 maart 2014 bureau HHM Pagina 7 van 33

8 Profiel 1. Volledig zelfredzaam maatschappelijke status en beperkt/voldoende zelfredzaam maatschappelijk functioneren & gezondheid (8%) Beoogd resultaat AWBZ-begeleiding Geen begeleiding Vooruitgang Stabiliteit Begeleide achteruitgang Financiën Huisvesting Huiselijke relaties Verslaving Justitie 72% 85% 75% 98% 10 4% 28% 12% 17% 2% 5% Dagbesteding Geestelijke gezondheid Lichamelijke gezondheid Activiteiten dagelijks leven Sociaal netwerk Maatschappelijke participatie Daginvulling 57% 34% 42% 38% 57% 69% 2 6% 1 7% 8% 5% 4% 36% 5 35% 38% 26% 2 67% 6% 2 17% 9% 6% 6% LP/14/0560/zrhm 31 maart 2014 bureau HHM Pagina 8 van 33

9 Profiel 2, volledig zelfredzaam maatschappelijke status en beperkt zelfredzaam maatschappelijk functioneren en gezondheid (2) Zelfredzaamheid Aanvullend op de ZRM Korte beschrijving De burgers zijn (vrijwel) volledig zelfredzaam op de domeinen van maatschappelijke status. De inkomsten zijn ruim voldoende 3 en worden goed beheerd. Ze hebben een veilige en toereikende huisvesting. De burgers wonen alleen of samen met anderen waar zij een goede relatie mee hebben. Er is geen sprake van middelengebruik of contact met de politie. Wat betreft het maatschappelijk functioneren en gezondheid zijn burgers beperkt tot voldoende zelfredzaam. Ze hebben geen dagbesteding of bezoeken programmatische/methodische dagbesteding. Ze hebben wat betreft hun geestelijke gezondheid milde symptomen en matige functioneringsproblemen. Er zijn lichamelijke gezondheidsproblemen, maar de burgers zijn behandeltrouw. De zelfzorg (eten, wassen, aankleden, naar toilet gaan) is op peil, maar de burgers voorzien niet in alle basisbehoeften en niet alle complexe taken worden uitgevoerd. Ze hebben voldoende steun van familie/vrienden. Hun maatschappelijke participatie is erg beperkt, er kan sprake zijn van een gebrek aan vaardigheden om betrokken te raken. Dit profiel wordt grotendeels gevormd door oudere, dementerende cliënten die dagopvang bezoeken ter ontlasting van partner en andere mantelzorgers, die in een enkel geval 24-uurs toezicht bieden. Begeleiding is gericht op vertraging van achteruitgang en bevorderen van de relatie van de cliënt met zijn netwerk, en in het bijzonder de mantelzorger(s). Bij de helft van de cliënten is een casemanager dementie betrokken. Daarnaast betreft het mensen met een psychische of cognitieve kwetsbaarheid; dankzij begeleiding zijn de randvoorwaarden voor het wonen en leven op orde, maar ze hebben weinig vaardigheden om te participeren. Cliëntkenmerken Geslacht Leeftijd 18 t/m t/m 49 4% 50 t/m 64 12% 65 t/m 74 15% 75 en ouder 67% Verantwoordelijk voor kinderen Hoogst voltooide opleiding Speciaal basisonderwijs 2% Basisonderwijs 2 Voortgezet speciaal onderwijs 2% MAVO ((M)ULO/MBO-kort) 17% VBO 18% HAVO/VWO MBO 15% HBO 1% Anders 21% Samenstelling huishouden Alleenwonend 42% Met partner 4 Met partner + kind 1% Met kind(eren) 4% Met ouders 5% Anders 4% Nationaliteit Nederlands 99% Marokkaans Anders 1% Dominante grondslag Somatisch 17% Psychogeriatrisch 54% Psychiatrisch 1 Verstandelijk 12% Lichamelijk 8% Zintuiglijk Complexiteit aandoening Complexiteit Enkelvoudig Meervoudig Laag 22% 2 Hoog 19% 39% 3 Cliënten met een uitkering scoren maximaal beperkt zelfredzaam. Hoewel AOW een uitkering is, is dit als volledig zelfredzaam gescoord bij ouderen die bijv. dankzij een aanvullend pensioen voldoende inkomsten hebben. LP/14/0560/zrhm 31 maart 2014 bureau HHM Pagina 9 van 33

10 Profiel 2, volledig zelfredzaam maatschappelijke status en beperkt zelfredzaam maatschappelijk functioneren en gezondheid (2) Trede Participatieladder (% cliënten) Leerbaarheid, zelfinzicht en motivatie tot verandering Leerbaarheid Zelfinzicht Motivatie Hoog 1% 9% 2% Matig 36% 35% 5 Laag 6 56% 46% Cognitief vermogen Belemmering 87% Geen belemmering 9% Nader te onderzoeken 4% Regievermogen Hoog 6% Matig 32% Laag 62% Gedragsproblematiek en prikkelgevoeligheid Gedrag Prikkelgevoelig Geen 28% 1 Licht 37% 48% Matig 28% 3 Ernstig 7% 11% Taalvermogen Beperking in spreken 24% Beperking in lezen 35% Beperking in schrijven 42% Beperking in begrijpen 5 Geen beperking 39% Vermogen tot communicatie over wensen/behoeften Belemmering 49% Geen belemmering 49% Geen belemmering, mits voorzieningen aanwezig Mobiliteit buitenshuis Volledig zelfstandig 17% Begeleiding nodig 6 Aangepast vervoer nodig 6% Begeleiding en aangepast vervoer nodig 17% Draagkracht Cliënt Netwerk Hoog 12% Gemiddeld 22% 49% Laag 71% 2 Overbelast 4% 15% Geen netwerk - 1% Mogelijkheden inzet netwerk Inzet uitbreiden 16% Draagkracht vergroten 58% Netwerk vergroten 21% Geen mogelijkheden 29% Meerdere antwoorden mogelijk bij een cliënt, dus som kan >10 zijn. Inschatting kantelpotentieel 1. geen mogelijkheden 41% 2. gering, weinig effect 46% 3. reëel, weinig effect 4. reëel, matig effect 9% 5. goed, veel effect Inzet huidige zorg en ondersteuning Geleverde zorg en ondersteuning (% burgers in dit profiel) Omvang huidige zorg en ondersteuning Gemiddeld Minimum Maximum AWBZ Persoonlijke verzorging (uren per week) 5,4 1,0 21,0 AWBZ Verpleging (uren per week) 1,5 0,3 10,0 AWBZ Begeleiding individueel (uren per week) 3,3 1,0 14,0 AWBZ Begeleiding -groep (dagdelen per week) 4,8 1,0 9,0 Wmo Hulp bij huishouden (uren) 3,3 1,0 6,0 Wmo Maatschappelijke dienstverlening (uren per week) 1,0 1,0 1,0 Mantelzorg (uren per week) 31,5 1,0 100,0 Informele zorg (uren per week) 2,9 1,0 4,0 LP/14/0560/zrhm 31 maart 2014 bureau HHM Pagina 10 van 33

11 Profiel 2, volledig zelfredzaam maatschappelijke status en beperkt zelfredzaam maatschappelijk functioneren en gezondheid (2) Beoogd resultaat AWBZ-begeleiding Geen begeleiding Vooruitgang Stabiliteit Begeleide achteruitgang Financiën Huisvesting Huiselijke relaties Verslaving Justitie 8 86% 75% 99% 98% 15% 11% 17% 2% 1% 2% 5% 1% Dagbesteding Geestelijke gezondheid Lichamelijke gezondheid Activiteiten dagelijks leven Sociaal netwerk Maatschappelijke participatie Daginvulling 61% 22% 2 31% 48% 78% 8% 6% 1% 2% 31% 31% 37% 32% 35% 16% 48% 44% 39% 35% 15% 38% 4 LP/14/0560/zrhm 31 maart 2014 bureau HHM Pagina 11 van 33

12 Profiel 3, volledig/voldoende zelfredzaam maatschappelijke status en voldoende zelfredzaam maatschappelijk functioneren en gezondheid (1) Zelfredzaamheid Aanvullend op de ZRM Korte beschrijving De burgers zijn in wisselende mate zelfredzaam op de domeinen van maatschappelijke status. Hun inkomsten (vaak afkomstig uit een uitkering) zijn voldoende voor de basisbehoeften. Eventuele schulden zijn minstens stabiel. Ze hebben een veilige en toereikende huisvesting. De burgers wonen alleen of samen met anderen waar zij een goede relatie mee hebben. Er is geen sprake van middelengebruik of contact met de politie. De burgers in dit profiel zijn voldoende zelfredzaam qua maatschappelijk functioneren en gezondheid. Ze hebben hoogdrempelige dagbesteding, arbeidstoeleiding of tijdelijk werk, of het betreft georganiseerde recreatieve activiteiten. Op het gebied van hun geestelijke gezondheid hebben burgers minimale symptomen en/of goede behandeltrouw. Burgers erkennen behoefte aan hulp voor een (chronische) medische aandoening en houden zich aan behandeladviezen. In alle dagelijkse basisbehoeften wordt voorzien, van zelfzorg (eten, wassen, aankleden, naar toilet gaan) tot complexe taken. Burgers ervaren voldoende steun van familie en vrienden. Ze hebben enige maatschappelijke participatie, maar ondervinden hierbij hindernissen, zoals mobiliteit, discipline of kinderopvang. Voorbeelden van cliënten in dit profiel zijn alleenstaanden met een psychische of cognitieve kwetsbaarheid, waar de begeleiding wekelijks of eens in de twee weken langskomt en meekijkt met administratie, financiën, medicatie etc. Een stevige vinger aan de pols. Van alle profielen lijkt het kantelpotentieel hier het hoogst. Daarnaast gaat het om mensen met minderjarige kinderen, die begeleiding krijgen bij allerlei aspecten van het dagelijks leven (waaronder de verzorging en opvoeding van de kinderen). Cliëntkenmerken Geslacht Leeftijd 18 t/m 29 17% 30 t/m t/m 64 22% 65 t/m en ouder 12% Verantwoordelijk voor kinderen Hoogst voltooide opleiding Speciaal basisonderwijs 1 Basisonderwijs 21% Voortgezet speciaal onderwijs 11% MAVO ((M)ULO/MBO-kort) 1 VBO 1 HAVO/VWO 6% MBO 16% HBO 9% Anders 7% Samenstelling huishouden Alleenwonend 56% Met partner 5% Met partner + kind 9% Met kind(eren) 25% Met ouders 4% Anders Nationaliteit Nederlands 9 Marokkaans 2% Anders 5% Dominante grondslag Somatisch 6% Psychogeriatrisch 1 Psychiatrisch 44% Verstandelijk 36% Lichamelijk 5% Zintuiglijk Complexiteit aandoening Complexiteit Enkelvoudig Meervoudig Laag 49% 2 Hoog 14% 16% LP/14/0560/zrhm 31 maart 2014 bureau HHM Pagina 12 van 33

13 Profiel 3, volledig/voldoende zelfredzaam maatschappelijke status en voldoende zelfredzaam maatschappelijk functioneren en gezondheid (1) Trede Participatieladder (% cliënten) Leerbaarheid, zelfinzicht en motivatie tot verandering Leerbaarheid Zelfinzicht Motivatie Hoog Matig 57% 64% 48% Laag 29% 2 12% Cognitief vermogen Belemmering 52% Geen belemmering 36% Nader te onderzoeken 12% Regievermogen Hoog 12% Matig 62% Laag 25% Gedragsproblematiek en prikkelgevoeligheid Gedrag Prikkelgevoelig Geen 52% 21% Licht 34% 37% Matig 1 36% Ernstig 1% 6% Taalvermogen Beperking in spreken 3 Beperking in lezen 46% Beperking in schrijven 42% Beperking in begrijpen 46% Geen beperking 4 Vermogen tot communicatie over wensen/behoeften Belemmering 4 Geen belemmering 54% Geen belemmering, mits voorzieningen aanwezig Mobiliteit buitenshuis Volledig zelfstandig 8 Begeleiding nodig 14% Aangepast vervoer nodig Begeleiding en aangepast vervoer nodig Draagkracht Cliënt Netwerk Hoog 6% Gemiddeld 34% 47% Laag 55% 42% Overbelast 8% 6% Geen netwerk - Mogelijkheden inzet netwerk Inzet uitbreiden 22% Draagkracht vergroten 39% Netwerk vergroten 4 Geen mogelijkheden 25% Meerdere antwoorden mogelijk bij een cliënt, dus som kan >10 zijn. Inschatting kantelpotentieel 1. geen mogelijkheden 5% 2. gering, weinig effect 3 3. reëel, weinig effect 9% 4. reëel, matig effect 29% 5. goed, veel effect 25% Inzet huidige zorg en ondersteuning Geleverde zorg en ondersteuning (% burgers in dit profiel) Omvang huidige zorg en ondersteuning Gemiddeld Minimum Maximum AWBZ Persoonlijke verzorging (uren per week) 4,1 2,0 8,0 AWBZ Verpleging (uren per week) 1,3 1,0 2,0 AWBZ Begeleiding individueel (uren per week) 2,3 0,3 7,0 AWBZ Begeleiding -groep (dagdelen per week) 4,4 1,0 8,0 Wmo Hulp bij huishouden (uren) 3,0 1,0 6,0 Wmo Maatschappelijke dienstverlening (uren per week) 1,3 1,0 2,0 Mantelzorg (uren per week) 3,8 1,0 20,0 Informele zorg (uren per week) 2,4 0,5 4,0 LP/14/0560/zrhm 31 maart 2014 bureau HHM Pagina 13 van 33

14 Profiel 3, volledig/voldoende zelfredzaam maatschappelijke status en voldoende zelfredzaam maatschappelijk functioneren en gezondheid (1) Beoogd resultaat AWBZ-begeleiding Geen begeleiding Vooruitgang Stabiliteit Begeleide achteruitgang Financiën Huisvesting Huiselijke relaties Verslaving Justitie % 9 96% 1 11% 5 35% 18% 8% 4% 2% 4% Dagbesteding Geestelijke gezondheid Lichamelijke gezondheid Activiteiten dagelijks leven Sociaal netwerk Maatschappelijke participatie Daginvulling 34% 22% 58% 36% 41% 57% 32% 1 12% 4% 24% 15% 4% 6% 5 61% 3 38% 39% 35% 6 5% 5% 6% 5% LP/14/0560/zrhm 31 maart 2014 bureau HHM Pagina 14 van 33

15 Profiel 4, volledig/voldoende zelfredzaam maatschappelijke status en beperkt zelfredzaam maatschappelijk functioneren en gezondheid (4) Zelfredzaamheid Aanvullend op de ZRM Korte beschrijving De burgers zijn in wisselende mate zelfredzaam op de domeinen van maatschappelijke status. Hun inkomsten (vaak afkomstig uit een uitkering) zijn voldoende voor de basisbehoeften. Eventuele schulden zijn minstens stabiel. Ze hebben een veilige en toereikende huisvesting. De burgers wonen alleen of samen met anderen waar zij een goede relatie mee hebben. Er is geen sprake van middelengebruik of contact met de politie. Wat betreft het maatschappelijk functioneren en gezondheid zijn burgers beperkt zelfredzaam. Ze hebben geen dagbesteding of bezoeken een programmatische/methodische dagbesteding. Er kunnen milde symptomen zijn van of matige functioneringsmoeilijkheden door geestelijke problemen. Burgers erkennen behoefte aan hulp voor een (chronische) medische aandoening en houden zich aan behandeladviezen. De zelfzorg (eten, wassen, aankleden, naar toilet gaan) is op peil, maar de burgers voorzien niet in alle basisbehoeften en niet alle complexe taken worden uitgevoerd. Hoewel ze enige steun van familie of vrienden krijgen, hebben ze duidelijk problemen met het aangaan of onderhouden van ondersteunende relaties. De burgers participeren nauwelijks in de maatschappij en/of hebben gebrek aan vaardigheden om betrokken te raken. Dit profiel bevat 4 van de mensen met AWBZ-begeleiding en is daarmee een heel diverse groep qua cliëntkenmerken. Denk aan mensen met NAH bij wie het sociale netwerk langzaam is weggevallen en die met dagbesteding stabiliteit en structuur in hun leven vinden. Of mensen met een combinatie van een verstandelijke beperking en psychische problemen, die vaak twee keer in de week ondersteuning nodig hebben en deze hulp ook accepteren, zeker als er kinderen in het spel zijn. Ook kent dit profiel een behoorlijk percentage ouderen, met psychogeriatrische problematiek of beperkingen als gevolg van CVA of Parkinson. Verder kan het gaan om mensen die door somatische aandoeningen niet zelfstandig weg kunnen en hiervoor ook geen steun uit hun omgeving hebben. Cliëntkenmerken Geslacht Leeftijd 18 t/m 29 4% 30 t/m t/m 64 18% 65 t/m en ouder 35% Verantwoordelijk voor kinderen Hoogst voltooide opleiding Speciaal basisonderwijs 7% Basisonderwijs 4 Voortgezet speciaal onderwijs 1 MAVO ((M)ULO/MBO-kort) 9% VBO 11% HAVO/VWO 2% MBO 8% HBO 6% Anders 8% Samenstelling huishouden Alleenwonend 57% Met partner 24% Met partner + kind 8% Met kind(eren) 8% Met ouders 1% Anders 2% Nationaliteit Nederlands 94% Marokkaans Anders Dominante grondslag Somatisch 12% Psychogeriatrisch 32% Psychiatrisch 29% Verstandelijk 22% Lichamelijk 5% Zintuiglijk 1% Complexiteit aandoening Complexiteit Enkelvoudig Meervoudig Laag 28% 24% Hoog 17% 31% LP/14/0560/zrhm 31 maart 2014 bureau HHM Pagina 15 van 33

16 Profiel 4, volledig/voldoende zelfredzaam maatschappelijke status en beperkt zelfredzaam maatschappelijk functioneren en gezondheid (4) Trede Participatieladder (% cliënten) Leerbaarheid, zelfinzicht en motivatie tot verandering Leerbaarheid Zelfinzicht Motivatie Hoog 1% 4% 14% Matig 48% 47% 4 Laag 51% 49% 47% Cognitief vermogen Belemmering 76% Geen belemmering 22% Nader te onderzoeken 1% Regievermogen Hoog 5% Matig 42% Laag 56% Gedragsproblematiek en prikkelgevoeligheid Gedrag Prikkelgevoelig Geen 37% 11% Licht 34% 48% Matig 25% 25% Ernstig 5% 15% Taalvermogen Beperking in spreken 24% Beperking in lezen 42% Beperking in schrijven 44% Beperking in begrijpen 5 Geen beperking 37% Vermogen tot communicatie over wensen/behoeften Belemmering 48% Geen belemmering 48% Geen belemmering, mits voorzieningen aanwezig 4% Mobiliteit buitenshuis Volledig zelfstandig 55% Begeleiding nodig 28% Aangepast vervoer nodig 9% Begeleiding en aangepast vervoer nodig 9% Draagkracht Cliënt Netwerk Hoog 4% Gemiddeld 18% 25% Laag 7 52% Overbelast 9% 1 Geen netwerk - 6% Mogelijkheden inzet netwerk Inzet uitbreiden 22% Draagkracht vergroten 39% Netwerk vergroten 4 Geen mogelijkheden 25% Meerdere antwoorden mogelijk bij een cliënt, dus som kan >10 zijn. Inschatting kantelpotentieel 1. geen mogelijkheden 1 2. gering, weinig effect 6 3. reëel, weinig effect 4. reëel, matig effect 21% 5. goed, veel effect 9% Inzet huidige zorg en ondersteuning Geleverde zorg en ondersteuning (% burgers in dit profiel) Omvang huidige zorg en ondersteuning Gemiddeld Minimum Maximum AWBZ Persoonlijke verzorging (uren per week) 5,9 1,0 14,0 AWBZ Verpleging (uren per week) 1,2 1,0 3,0 AWBZ Begeleiding individueel (uren per week) 2,3 0,5 13,0 AWBZ Begeleiding -groep (dagdelen per week) 5,7 1,0 9,0 Wmo Hulp bij huishouden (uren) 3,4 1,0 6,0 Wmo Maatschappelijke dienstverlening (uren per week) 1,5 1,0 4,0 Mantelzorg (uren per week) 2,2 0,3 100,0 Informele zorg (uren per week) 5,4 1,0 30,0 LP/14/0560/zrhm 31 maart 2014 bureau HHM Pagina 16 van 33

17 Profiel 4, volledig/voldoende zelfredzaam maatschappelijke status en beperkt zelfredzaam maatschappelijk functioneren en gezondheid (4) Beoogd resultaat AWBZ-begeleiding Geen begeleiding Vooruitgang Stabiliteit Begeleide achteruitgang Financiën Huisvesting Huiselijke relaties Verslaving Justitie 5 52% 58% 88% 97% 7% 8% 2% 4 41% 25% 8% 9% 2% Dagbesteding Geestelijke gezondheid Lichamelijke gezondheid Activiteiten dagelijks leven Sociaal netwerk Maatschappelijke participatie Daginvulling 44% 11% 21% 17% 32% 46% 1 12% 12% 16% 16% 15% 2 41% 55% 61% 55% 4 32% 52% 4% 24% 15% 1 9% 7% 15% LP/14/0560/zrhm 31 maart 2014 bureau HHM Pagina 17 van 33

18 Profiel 5, volledig/voldoende zelfredzaam maatschappelijke status en niet zelfredzaam/acute problematiek maatschappelijk functioneren en gezondheid (0,5%) Zelfredzaamheid Aanvullend op de ZRM Korte beschrijving De burgers zijn in wisselende mate zelfredzaam op de domeinen van maatschappelijke status. Hun inkomsten (vaak afkomstig uit een uitkering) zijn voldoende voor de basisbehoeften. Eventuele schulden zijn minstens stabiel. Ze hebben een veilige en toereikende huisvesting. De burgers wonen alleen of samen met anderen waar zij een goede relatie mee hebben. Er is geen sprake van middelengebruik of contact met de politie. Wat betreft het maatschappelijk functioneren en gezondheid zijn burgers niet zelfredzaam of is er sprake van acute problematiek. Ze hebben geen dagbesteding of bezoeken een programmatische/methodische dagbesteding. Er zijn aanhoudende geestelijke gezondheidsproblemen die het gedrag kunnen beïnvloeden (maar zonder gevaar voor zichzelf/anderen). Er zijn lichamelijke gezondheidsproblemen die leiden tot een lichte beperking in mobiliteit en activiteit en behandeltrouw is minimaal. Er zijn ernstige beperkingen op (bijna) alle gebieden van zelfzorg én complexe activiteiten. De burgers hebben geen contacten buiten een foute vriendenkring of leven in een ernstig sociaal isolement. Ze zijn maatschappelijk geïsoleerd, bijvoorbeeld door een gebrek aan sociale vaardigheden of aan motivatie om deel te nemen aan de maatschappij. Voorbeelden van cliënten in dit profiel zijn mensen met een chronische somatische aandoening en bijkomende psychische problematiek, of mensen met een combinatie van verstandelijke en psychische problematiek. De domeinen van maatschappelijke status zijn door mantelzorg of begeleiding ingevuld; de problematiek op gebied van gezondheid is niet onder controle en daardoor verwaarlozen mensen zichzelf en raken geïsoleerd. Cliëntkenmerken Geslacht Leeftijd 18 t/m t/m t/m t/m 74 67% 75 en ouder 3 Verantwoordelijk voor kinderen Hoogst voltooide opleiding Speciaal basisonderwijs 3 Basisonderwijs Voortgezet speciaal onderwijs MAVO ((M)ULO/MBO-kort) 22% VBO 44% HAVO/VWO MBO HBO WO/Universiteit Anders Samenstelling huishouden Alleenwonend 56% Met partner 44% Met partner + kind Met kind(eren) Met ouders Anders Nationaliteit Nederlands 10 Marokkaans Anders Dominante grondslag Somatisch 67% Psychogeriatrisch Psychiatrisch Verstandelijk 3 Lichamelijk Zintuiglijk Complexiteit aandoening Complexiteit Enkelvoudig Meervoudig Laag 10 Hoog LP/14/0560/zrhm 31 maart 2014 bureau HHM Pagina 18 van 33

19 Profiel 5, volledig/voldoende zelfredzaam maatschappelijke status en niet zelfredzaam/acute problematiek maatschappelijk functioneren en gezondheid (0,5%) Trede Participatieladder (% cliënten) Leerbaarheid, zelfinzicht en motivatie tot verandering Leerbaarheid Zelfinzicht Motivatie Hoog Matig 67% Laag Cognitief vermogen Belemmering 10 Geen belemmering Nader te onderzoeken Regievermogen Hoog Matig Laag 10 Gedragsproblematiek en prikkelgevoeligheid Gedrag Prikkelgevoelig Geen 3 Licht 78% 44% Matig 22% 22% Ernstig Taalvermogen Beperking in spreken 3 Beperking in lezen 3 Beperking in schrijven 3 Beperking in begrijpen 56% Geen beperking 44% Vermogen tot communicatie over wensen/behoeften Belemmering 56% Geen belemmering 44% Geen belemmering, mits voorzieningen aanwezig Mobiliteit buitenshuis Volledig zelfstandig Begeleiding nodig Aangepast vervoer nodig 22% Begeleiding en aangepast vervoer nodig 78% Draagkracht Cliënt Netwerk Hoog Gemiddeld Laag 10 Overbelast 78% Geen netwerk - 22% Mogelijkheden inzet netwerk Inzet uitbreiden 3 Draagkracht vergroten 3 Netwerk vergroten 3 Geen mogelijkheden 67% Meerdere antwoorden mogelijk bij een cliënt, dus som kan >10 zijn. Inschatting kantelpotentieel 1. geen mogelijkheden 56% 2. gering, weinig effect 28% 3. reëel, weinig effect 24% 4. reëel, matig effect 24% 5. goed, veel effect Inzet huidige zorg en ondersteuning Geleverde zorg en ondersteuning (% burgers in dit profiel) Omvang huidige zorg en ondersteuning Gemiddeld Minimum Maximum AWBZ Persoonlijke verzorging (uren per week) 14,0 14,0 14,0 AWBZ Verpleging (uren per week) AWBZ Begeleiding individueel (uren per week) 1,4 1,0 2,0 AWBZ Begeleiding -groep (dagdelen per week) 6,0 6,0 6,0 Wmo Hulp bij huishouden (uren) 3,3 2,0 4,0 Wmo Maatschappelijke dienstverlening (uren per week) Mantelzorg (uren per week) 80,0 80,0 80,0 Informele zorg (uren per week) 1,0 1,0 1,0 LP/14/0560/zrhm 31 maart 2014 bureau HHM Pagina 19 van 33

20 Profiel 5, volledig/voldoende zelfredzaam maatschappelijke status en niet zelfredzaam/acute problematiek maatschappelijk functioneren en gezondheid (0,5%) Beoogd resultaat AWBZ-begeleiding Geen begeleiding Vooruitgang Stabiliteit Begeleide achteruitgang Financiën Huisvesting Huiselijke relaties Verslaving Justitie 7% Dagbesteding Geestelijke gezondheid Lichamelijke gezondheid Activiteiten dagelijks leven Sociaal netwerk Maatschappelijke participatie Daginvulling 67% 78% 4% 78% % 56% 56% 22% 22% 22% 44% 44% 44% LP/14/0560/zrhm 31 maart 2014 bureau HHM Pagina 20 van 33

21 Profiel 6, voldoende zelfredzaam maatschappelijke status en voldoende zelfredzaam maatschappelijk functioneren en gezondheid (2%) Zelfredzaamheid Aanvullend op de ZRM Korte beschrijving De burgers zijn (vrijwel) voldoende zelfredzaam op de domeinen van maatschappelijke status. Hun inkomsten (vaak afkomstig uit een uitkering) zijn voldoende voor de basisbehoeften. Eventuele schulden zijn minstens stabiel. De huisvesting is veilig en toereikend, maar er is sprake van een huurcontract met bepalingen of gedeeltelijke autonomie. De burgers wonen alleen of samen met anderen waar zij een goede relatie mee hebben. Er kan sprake zijn van middelengebruik, maar dit levert geen problemen op en het betreft geen aanhoudend of gevaarlijk gebruik. De burgers hebben zelden contact met de politie, maar er kan sprake zijn van een strafblad. De burgers zijn voldoende zelfredzaam qua maatschappelijk functioneren en gezondheid. Ze hebben hoogdrempelige dagbesteding, arbeidstoeleiding of tijdelijk werk, of het betreft georganiseerde recreatieve activiteiten. Op het gebied van hun geestelijke gezondheid hebben burgers minimale symptomen en/of goede behandeltrouw. Er zijn geen directe of voortdurende medische problemen. In alle dagelijkse basisbehoeften wordt voorzien, van zelfzorg (eten, wassen, aankleden, naar toilet gaan) tot complexe taken; er zijn alleen ondergeschikte problemen zoals slordig of gedesorganiseerd zijn. Burgers ervaren voldoende steun van familie/vrienden. Ze hebben enige maatschappelijke participatie, maar ondervinden hierbij hindernissen, zoals discipline of kinderopvang. Voorbeelden van cliënten in dit profiel zijn mensen met een drie-partijencontract (de woningbouw stelt als voorwaarde voor het huurcontract dat de cliënt begeleid wordt door een instelling). In het verleden heeft de cliënt bijvoorbeeld overlast veroorzaakt, waarna huisuitzetting heeft plaatsgevonden. Begeleiding is gericht op toeleiden naar zelfstandig huren en het leren omgaan met de verstandelijke beperking of psychiatrisch probleem. Cliëntkenmerken Geslacht Leeftijd 18 t/m 29 55% 30 t/m 49 45% 50 t/m t/m en ouder Verantwoordelijk voor kinderen Hoogst voltooide opleiding Speciaal basisonderwijs 1 Basisonderwijs 2 Voortgezet speciaal onderwijs 7% MAVO ((M)ULO/MBO-kort) 7% VBO 7% HAVO/VWO MBO 37% HBO Anders 1 Samenstelling huishouden Alleenwonend 37% Met partner Met partner + kind 17% Met kind(eren) 7% Met ouders 3 Anders 1 Nationaliteit Nederlands 9 Marokkaans Anders 7% Dominante grondslag Somatisch Psychogeriatrisch Psychiatrisch 5 Verstandelijk 5 Lichamelijk Zintuiglijk Complexiteit aandoening Complexiteit Enkelvoudig Meervoudig Laag 67% 1 Hoog 17% 7% LP/14/0560/zrhm 31 maart 2014 bureau HHM Pagina 21 van 33

22 Profiel 6, voldoende zelfredzaam maatschappelijke status en voldoende zelfredzaam maatschappelijk functioneren en gezondheid (2%) Trede Participatieladder (% cliënten) Leerbaarheid, zelfinzicht en motivatie tot verandering Leerbaarheid Zelfinzicht Motivatie Hoog 25% 7% 4 Matig 68% 9 5 Laag 7% 1 Cognitief vermogen Belemmering 4 Geen belemmering 57% Nader te onderzoeken Regievermogen Hoog 2 Matig 4 Laag 3 Gedragsproblematiek en prikkelgevoeligheid Gedrag Prikkelgevoelig Geen 3 32% Licht 4 36% Matig 2 32% Ernstig Taalvermogen Beperking in spreken 17% Beperking in lezen 17% Beperking in schrijven 17% Beperking in begrijpen 3 Geen beperking 67% Vermogen tot communicatie over wensen/behoeften Belemmering 17% Geen belemmering 7 Geen belemmering, mits voorzieningen aanwezig 1 Mobiliteit buitenshuis Volledig zelfstandig 10 Begeleiding nodig Aangepast vervoer nodig Begeleiding en aangepast vervoer nodig Draagkracht Cliënt Netwerk Hoog 7% 21% Gemiddeld 52% 5 Laag 35% 21% Overbelast 7% 7% Geen netwerk - Mogelijkheden inzet netwerk Inzet uitbreiden 17% Draagkracht vergroten 4 Netwerk vergroten 2 Geen mogelijkheden 3 Meerdere antwoorden mogelijk bij een cliënt, dus som kan >10 zijn. Inschatting kantelpotentieel 1. geen mogelijkheden 7% 2. gering, weinig effect 28% 3. reëel, weinig effect 24% 4. reëel, matig effect 24% 5. goed, veel effect 17% Inzet huidige zorg en ondersteuning Geleverde zorg en ondersteuning (% burgers in dit profiel) Omvang huidige zorg en ondersteuning Gemiddeld Minimum Maximum AWBZ Persoonlijke verzorging (uren per week) AWBZ Verpleging (uren per week) AWBZ Begeleiding individueel (uren per week) 1,6 1,0 3,0 AWBZ Begeleiding -groep (dagdelen per week) 6,0 1,0 9,0 Wmo Hulp bij huishouden (uren) Wmo Maatschappelijke dienstverlening (uren per week) 1,0 1,0 1,0 Mantelzorg (uren per week) 15,0 1,0 21,0 Informele zorg (uren per week) LP/14/0560/zrhm 31 maart 2014 bureau HHM Pagina 22 van 33

23 Profiel 6, voldoende zelfredzaam maatschappelijke status en voldoende zelfredzaam maatschappelijk functioneren en gezondheid (2%) Beoogd resultaat AWBZ-begeleiding Geen begeleiding Vooruitgang Stabiliteit Begeleide achteruitgang Financiën Huisvesting Huiselijke relaties Verslaving Justitie 17% 24% 3 69% % 37% 7% 4 24% 2 24% 7% Dagbesteding Geestelijke gezondheid Lichamelijke gezondheid Activiteiten dagelijks leven Sociaal netwerk Maatschappelijke participatie Daginvulling % 77% 57% 4 37% 2 24% 2 7% % 7% 2 7% 1 7% 1 1 LP/14/0560/zrhm 31 maart 2014 bureau HHM Pagina 23 van 33

24 Profiel 7, beperkt/voldoende zelfredzaam maatschappelijke status en beperkt zelfredzaam maatschappelijk functioneren en gezondheid (16%) Zelfredzaamheid Aanvullend op de ZRM Korte beschrijving De burgers zijn beperkt tot voldoende zelfredzaam op de domeinen van maatschappelijke status. Hun inkomsten (vaak afkomstig uit een uitkering) zijn voldoende voor de basisbehoeften. Eventuele schulden zijn minstens stabiel. De huisvesting is veilig en toereikend, maar er is sprake van een huurcontract met bepalingen of gedeeltelijke autonomie. Mensen die met anderen een huishouden delen erkennen relationele problemen en werken hieraan. Er kan sprake zijn van middelengebruik, maar dit levert geen problemen op en het betreft geen aanhoudend of gevaarlijk gebruik. De burgers hebben zelden contact met de politie, maar er kan sprake zijn van een strafblad. Wat betreft het maatschappelijk functioneren en gezondheid zijn burgers in wisselende mate zelfredzaam. Ze hebben geen dagbesteding of bezoeken een programmatische/methodische dagbesteding. Qua geestelijke gezondheid zijn er minimale symptomen (normale reactie op gebeurtenissen), marginale beperking van functioneren en/of goede behandeltrouw. Burgers erkennen behoefte aan hulp voor een (chronische) medische aandoening en houden zich aan behandeladviezen. De zelfzorg (eten, wassen, aankleden, naar toilet gaan) is op peil maar de burgers voorzien niet in alle basisbehoeften en niet alle complexe taken worden uitgevoerd. Hoewel ze enige steun van familie of vrienden krijgen, hebben ze duidelijk problemen met het aangaan of onderhouden van ondersteunende relaties. De burgers participeren nauwelijks in de maatschappij en/of hebben gebrek aan vaardigheden om betrokken te raken. Het gaat in dit profiel om cliënten die het vooral sociaal gezien moeilijk redden, vaak vanwege een combinatie van verschillende aandoeningen/problemen (vooral psychisch, cognitief, NAH, verslaving). De problematiek is onder controle (bijv. dankzij goede behandeltrouw) maar het zijn moeilijke mensen in de omgang. Er zijn relationele problemen in de huiselijke sfeer en het netwerk is beperkt. Vaak is de rek eruit bij de mensen om de cliënt heen. Cliëntkenmerken Geslacht Leeftijd 18 t/m 29 22% 30 t/m 49 35% 50 t/m t/m 74 14% 75 en ouder 6% Verantwoordelijk voor kinderen Hoogst voltooide opleiding Speciaal basisonderwijs 9% Basisonderwijs 25% Voortgezet speciaal onderwijs 9% MAVO ((M)ULO/MBO-kort) 6% VBO 11% HAVO/VWO 1% MBO 24% HBO 2% Anders 14% Samenstelling huishouden Alleenwonend 3 Met partner 17% Met partner + kind 14% Met kind(eren) 17% Met ouders 5% Anders 15% Nationaliteit Nederlands 95% Marokkaans 2% Anders Dominante grondslag Somatisch 5% Psychogeriatrisch 11% Psychiatrisch 5 Verstandelijk 21% Lichamelijk 11% Zintuiglijk 2% Complexiteit aandoening Complexiteit Enkelvoudig Meervoudig Laag 21% 17% Hoog 19% 4 LP/14/0560/zrhm 31 maart 2014 bureau HHM Pagina 24 van 33

25 Profiel 7, beperkt/voldoende zelfredzaam maatschappelijke status en beperkt zelfredzaam maatschappelijk functioneren en gezondheid (16%) Trede Participatieladder (% cliënten) Leerbaarheid, zelfinzicht en motivatie tot verandering Leerbaarheid Zelfinzicht Motivatie Hoog 5% 6% 22% Matig 48% 4 49% Laag 48% 54% 29% Cognitief vermogen Belemmering 64% Geen belemmering 3 Nader te onderzoeken 6% Regievermogen Hoog 2% Matig 5 Laag 44% Gedragsproblematiek en prikkelgevoeligheid Gedrag Prikkelgevoelig Geen 29% 15% Licht 19% 24% Matig 37% 37% Ernstig 15% 25% Taalvermogen Beperking in spreken 2 Beperking in lezen 4 Beperking in schrijven 31% Beperking in begrijpen 42% Geen beperking 54% Vermogen tot communicatie over wensen/behoeften Belemmering 41% Geen belemmering 57% Geen belemmering, mits voorzieningen aanwezig 2% Mobiliteit buitenshuis Volledig zelfstandig 7 Begeleiding nodig 1 Aangepast vervoer nodig 5% Begeleiding en aangepast vervoer nodig 9% Draagkracht Cliënt Netwerk Hoog 2% 6% Gemiddeld 12% 27% Laag 62% 4 Overbelast 24% 2 Geen netwerk - 7% Mogelijkheden inzet netwerk Inzet uitbreiden 27% Draagkracht vergroten 56% Netwerk vergroten 44% Geen mogelijkheden 24% Meerdere antwoorden mogelijk bij een cliënt, dus som kan >10 zijn. Inschatting kantelpotentieel 1. geen mogelijkheden 24% 2. gering, weinig effect 54% 3. reëel, weinig effect 2% 4. reëel, matig effect 16% 5. goed, veel effect 5% Inzet huidige zorg en ondersteuning Geleverde zorg en ondersteuning (% burgers in dit profiel) Omvang huidige zorg en ondersteuning Gemiddeld Minimum Maximum AWBZ Persoonlijke verzorging (uren per week) 6,0 1,0 12,0 AWBZ Verpleging (uren per week) 1,9 1,0 7,0 AWBZ Begeleiding individueel (uren per week) 3,7 1,0 12,0 AWBZ Begeleiding -groep (dagdelen per week) 5,5 1,0 9,0 Wmo Hulp bij huishouden (uren) 3,1 1,0 10,0 Wmo Maatschappelijke dienstverlening (uren per week) 1,8 0,5 4,0 Mantelzorg (uren per week) 33,9 0,5 100,0 Informele zorg (uren per week) 3,1 1,0 4,0 LP/14/0560/zrhm 31 maart 2014 bureau HHM Pagina 25 van 33

26 Profiel 7, beperkt/voldoende zelfredzaam maatschappelijke status en beperkt zelfredzaam maatschappelijk functioneren en gezondheid (16%) Beoogd resultaat AWBZ-begeleiding Geen begeleiding Vooruitgang Stabiliteit Begeleide achteruitgang Financiën Huisvesting Huiselijke relaties Verslaving Justitie 2 35% 31% 68% 82% 2 12% 19% 1 6% 36% 4 36% 16% 11% % 2% Dagbesteding Geestelijke gezondheid Lichamelijke gezondheid Activiteiten dagelijks leven Sociaal netwerk Maatschappelijke participatie Daginvulling 35% % 31% 16% 22% 3 29% 25% 31% 3 39% 41% 36% 45% 3 36% 37% 5% 18% 19% 1 11% 2% 14% LP/14/0560/zrhm 31 maart 2014 bureau HHM Pagina 26 van 33

27 Profiel 8, niet zelfredzaam/acute problematiek maatschappelijke status en voldoende/volledig zelfredzaam maatschappelijk functioneren en gezondheid () In de steekproef voor de Peelgemeenten is er geen enkele cliënt die in dit profiel valt. Ook in onze landelijke database is dit een profiel dat maar weinig cliënten kent (plm. 1%). Dat is te verklaren uit de positie van dit profiel in de matrix die wordt gevormd door de twee dimensies, Maatschappelijke status en Maatschappelijk functioneren & Gezondheid, zie figuur 3. Profiel 8 betreft cliënten die niet zelfredzaam zijn wat betreft hun maatschappelijke status en wel zelfredzaam wat betreft het maatschappelijk functioneren en gezondheid. Over het algemeen zijn zaken als een inkomen en huisvesting belangrijke randvoorwaarden voor een goed functioneren in de maatschappij en in het dagelijks leven. Vandaar dat er weinig tot geen cliënten zijn (in ieder geval binnen de groep die AWBZ-begeleiding ontvangt) die niet zelfredzaam zijn op de dimensie Maatschappelijke status en wel zelfredzaam op de dimensie Maatschappelijk functioneren & Gezondheid. LP/14/0560/zrhm 31 maart 2014 bureau HHM Pagina 27 van 33

28 Profiel 9, beperkt zelfredzaam maatschappelijke status en niet zelfredzaam maatschappelijke gezondheid en functioneren (1,5%) Zelfredzaamheid Aanvullend op de ZRM Korte beschrijving De burgers zijn niet of slechts zeer beperkt zelfredzaam op de domeinen van maatschappelijke status. Ze hebben onvoldoende inkomsten en hun schulden worden steeds hoger (bijv. door spontaan of ongepast uitgeven). Ze wonen in veilige, stabiele huisvesting maar slechts marginaal toereikend of in onderhuur/niet-autonoom. Mensen die met anderen een huishouden delen, erkennen relationele problemen en werken hieraan. Er zijn aanwijzingen voor aan middelengebruik gerelateerde problemen. Burgers komen zelden in contact met politie, maar er kan sprake zijn van een strafblad. Burgers in dit profiel zijn niet zelfredzaam wat betreft maatschappelijk functioneren en gezondheid. Ze hebben geen dagbesteding of invulling, maar veroorzaken doorgaans geen overlast. In het dagelijks leven ervaren zij moeilijkheden door aanhoudende geestelijke gezondheidsproblemen waarvoor zij niet worden behandeld. Er zijn lichamelijke gezondheidsproblemen die leiden tot een lichte beperking in mobiliteit en activiteit en behandeltrouw is minimaal. Op het gebied van zelfzorg (eten, wassen, aankleden, naar toilet gaan) en complexe taken schieten de burgers tekort. Ook hun sociale netwerk is minimaal; familie en vrienden hebben niet de vaardigheden of mogelijkheden om te helpen en burgers trekken zich terug uit sociale relaties. De burgers leiden een maatschappelijk geïsoleerd leven, bijvoorbeeld vanwege gebrek aan sociale vaardigheden of motivatie om hieraan deel te nemen. Voorbeelden van cliënten zijn dit profiel zijn mensen met een psychiatrisch ziektebeeld met co-morbiditeit (bijvoorbeeld psychische stoornis in combinatie met verslavingsproblematiek) die zich moeilijk staande houden in de maatschappij. Ze leven geïsoleerd, begeleiding komt moeilijk binnen en is vooral gericht op stabiliseren. Het valt op dat er geen gezinnen in dit profiel zitten maar wel een grote groep anders bij samenstelling huishouden. Mogelijk is er sprake van uithuisplaatsing van kinderen. Of het gaat om cliënten die geclusterd wonen in een voorziening. Cliëntkenmerken Geslacht Leeftijd 18 t/m t/m t/m 64 52% 65 t/m 74 9% 75 en ouder 9% Verantwoordelijk voor kinderen Hoogst voltooide opleiding Speciaal basisonderwijs Basisonderwijs 3 Voortgezet speciaal onderwijs MAVO ((M)ULO/MBO-kort) 1 VBO 42% HAVO/VWO MBO HBO Anders 1 Samenstelling huishouden Alleenwonend 39% Met partner 17% Met partner + kind Met kind(eren) Met ouders Anders 44% Nationaliteit Nederlands 8 Marokkaans Anders 17% Dominante grondslag Somatisch Psychogeriatrisch 17% Psychiatrisch 6 Verstandelijk 1 Lichamelijk 8% Zintuiglijk Complexiteit aandoening Complexiteit Enkelvoudig Meervoudig Laag 9% Hoog 22% 7 LP/14/0560/zrhm 31 maart 2014 bureau HHM Pagina 28 van 33

29 Profiel 9, beperkt zelfredzaam maatschappelijke status en niet zelfredzaam maatschappelijke gezondheid en functioneren (1,5%) Trede Participatieladder (% cliënten) Leerbaarheid, zelfinzicht en motivatie tot verandering Leerbaarheid Zelfinzicht Motivatie Hoog Matig 21% 1 39% Laag 79% 87% 61% Cognitief vermogen Belemmering 71% Geen belemmering 29% Nader te onderzoeken Regievermogen Hoog Matig 21% Laag 8 Gedragsproblematiek en prikkelgevoeligheid Gedrag Prikkelgevoelig Geen 25% 1 Licht 8% 25% Matig 42% 1 Ernstig 25% 5 Taalvermogen Beperking in spreken 35% Beperking in lezen 35% Beperking in schrijven 35% Beperking in begrijpen 48% Geen beperking 48% Vermogen tot communicatie over wensen/behoeften Belemmering 58% Geen belemmering 21% Geen belemmering, mits voorzieningen aanwezig 21% Mobiliteit buitenshuis Volledig zelfstandig 5 Begeleiding nodig 25% Aangepast vervoer nodig Begeleiding en aangepast vervoer nodig 25% Draagkracht Cliënt Netwerk Hoog Gemiddeld 8% 9% Laag 3 1 Overbelast 58% 35% Geen netwerk - 44% Mogelijkheden inzet netwerk Inzet uitbreiden Draagkracht vergroten 35% Netwerk vergroten 52% Geen mogelijkheden 57% Meerdere antwoorden mogelijk bij een cliënt, dus som kan >10 zijn. Inschatting kantelpotentieel 1. geen mogelijkheden 39% 2. gering, weinig effect 52% 3. reëel, weinig effect 4. reëel, matig effect 9% 5. goed, veel effect Inzet huidige zorg en ondersteuning Geleverde zorg en ondersteuning (% burgers in dit profiel) Omvang huidige zorg en ondersteuning Gemiddeld Minimum Maximum AWBZ Persoonlijke verzorging (uren per week) 5,1 2,0 7,0 AWBZ Verpleging (uren per week) 1,0 1,0 1,0 AWBZ Begeleiding individueel (uren per week) 7,2 3,0 12,0 AWBZ Begeleiding -groep (dagdelen per week) 3,7 1,0 6,0 Wmo Hulp bij huishouden (uren) 2,7 2,0 4,0 Wmo Maatschappelijke dienstverlening (uren per week) 1,0 1,0 1,0 Mantelzorg (uren per week) 7,1 1,0 40,0 Informele zorg (uren per week) LP/14/0560/zrhm 31 maart 2014 bureau HHM Pagina 29 van 33

30 Profiel 9, beperkt zelfredzaam maatschappelijke status en niet zelfredzaam maatschappelijke gezondheid en functioneren (1,5%) Beoogd resultaat AWBZ-begeleiding Geen begeleiding Vooruitgang Stabiliteit Begeleide achteruitgang Financiën Huisvesting Huiselijke relaties Verslaving Justitie 17% 44% 74% 39% 74% 8% 9% 67% 39% 9% 48% 26% 8% 17% 9% 1 Dagbesteding Geestelijke gezondheid Lichamelijke gezondheid Activiteiten dagelijks leven Sociaal netwerk Maatschappelijke participatie Daginvulling 5 17% 17% 26% 29% 61% % 21% 22% 29% 42% 54% 21% 44% 29% 9% 3 8% 29% 5 9% 21% 9% 25% LP/14/0560/zrhm 31 maart 2014 bureau HHM Pagina 30 van 33

31 Bijlage 1. Zelfredzaamheid-Matrix LP/14/0560/zrhm 31 maart 2014 bureau HHM Pagina 31 van 33

32 LP/14/0560/zrhm 31 maart 2014 bureau HHM Pagina 32 van 33

Zelfredzaamheid-Matrix

Zelfredzaamheid-Matrix Bijlage 2 Zelfredzaamheid-Matrix DOMEIN 1 - acute problematiek 2 - niet zelfredzaam 3 - beperkt zelfredzaam 4 - voldoende zelfredzaam 5 - volledig zelfredzaam Financiën Geen inkomsten. Hoge, groeiende

Nadere informatie

INTEGRAAL LOOPBAAN BEGELEIDINGSPLAN

INTEGRAAL LOOPBAAN BEGELEIDINGSPLAN INTEGRAAL LOOPBAAN BEGELEIDINGSPLAN Personalia kandidaat Naam Voorletters Roepnaam Adres Postcode en woonplaats Telefoon E-mail Geslacht Geboorteplaats Burgerlijke staat Rijbewijs Vervoer BSN Identiteitsbewijs

Nadere informatie

Resultaatgericht werken in het sociaal domein

Resultaatgericht werken in het sociaal domein Resultaatgericht werken in het sociaal domein Eigen kracht, schalen met de klant Bepalen van de eigen kracht -Gebruik eens een schaalvraag! Wat is een schaalvraag? Hoe zet je een schaalvraag in? Netwerk

Nadere informatie

Omschrijving Duur Criteria. Vinger aan de pols contact. Telefonisch of fysiek contact. Telefonisch of fysiek contact

Omschrijving Duur Criteria. Vinger aan de pols contact. Telefonisch of fysiek contact. Telefonisch of fysiek contact Bijlage 4 - Richtlijn begeleidingsen en dagbesteding volwassenen Product Waakvlambegeleidin g Specialistische waakvlambegeleidin g - kortdurend Doelgroep - korte omschrijving Vinger aan de pols contact

Nadere informatie

Wmo begeleiding WF6 2017

Wmo begeleiding WF6 2017 Wmo begeleiding WF6 2017 Perceelbeschrijving Dagbesteding - Arbeidsmatig & Belevingsgericht Drechterland, Enkhuizen, Koggenland, Medemblik, Opmeer, Stede Broec. Perceelbeschrijving dagbesteding arbeidsmatig

Nadere informatie

Productbeschrijving Wmo contract 2016

Productbeschrijving Wmo contract 2016 Productbeschrijving Wmo contract 2016 In dit document worden de ingekochte producten beschreven. Het is bedoeld als handreiking bij de beoordeling van de in te zetten ondersteuning. Geen vaste criteria

Nadere informatie

Clientprofielen maatwerkvoorzieningen Kempengemeenten Reusel-De Mierden, Bergeijk, Bladel en Eersel 19 mei 2014

Clientprofielen maatwerkvoorzieningen Kempengemeenten Reusel-De Mierden, Bergeijk, Bladel en Eersel 19 mei 2014 Welbevinden Doel Het bevorderen van welzijn en de kwaliteit van leven, achteruitgang vertragen en mantelzorgers ontlasten door het dragelijk houden van de effecten van de aandoening van de cliënt en langer

Nadere informatie

Van Wmo-beleid naar zorgpraktijk. Wmo-netwerkbijeenkomst 20 november 2014

Van Wmo-beleid naar zorgpraktijk. Wmo-netwerkbijeenkomst 20 november 2014 Van Wmo-beleid naar zorgpraktijk Wmo-netwerkbijeenkomst 20 november 2014 Wmo2015 waar staan we? Wmo 2015: brede wet Wmo 2007 Woningaanpassingen Vervoersvoorzieningen Rolstoelen Welzijnsbeleid Hulp bij

Nadere informatie

Nee Ja, hoeveel? Klik hier als u tekst wilt invoeren. Klik hier als u een datum wilt invoeren. Klik hier als u tekst wilt invoeren.

Nee Ja, hoeveel? Klik hier als u tekst wilt invoeren. Klik hier als u een datum wilt invoeren. Klik hier als u tekst wilt invoeren. Algemene Gegevens Gegevens klant Naam Geboortedatum BSN Klantnummer Zijn er kinderen aanwezig? Gegevens aanbieder Nee Ja, hoeveel? Klik hier als u tekst wilt invoeren. Naam ondersteuner Contactgegevens

Nadere informatie

Beschrijving Doelstellingen Wmo Stabilisering en Groei

Beschrijving Doelstellingen Wmo Stabilisering en Groei Beschrijving Doelstellingen Wmo 2015-2018 Stabilisering en Groei Beschrijving doel Stabilisering Doel Individu in staat stellen op het hoogst haalbare niveau van participatie en zelfredzaamheid te komen

Nadere informatie

Screeningscriteria Centrale Toegang volgens processchema

Screeningscriteria Centrale Toegang volgens processchema Screeningscriteria Centrale Toegang volgens processchema 1. Toelatingscriteria Maatschappelijke Opvang Toelatingscriteria Maatschappelijke opvang 1 Score Zelfredzaamheidmatrix als toetsing verblijf binnen

Nadere informatie

Beleidskaders. Wet maatschappelijke ondersteuning 2015. Gemeente Coevorden

Beleidskaders. Wet maatschappelijke ondersteuning 2015. Gemeente Coevorden Beleidskaders Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 Gemeente Coevorden Voorwoord Voor u liggen de beleidskaders voor de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning. Met ingang van 2015 hebben we als gemeente

Nadere informatie

Instructie cliëntprofielen

Instructie cliëntprofielen Bijlage 4 Instructie cliëntprofielen Dit document beschrijft: 1. Inleiding cliëntprofielen 2. Proces ontwikkeling cliëntprofielen 3. Definitie cliëntprofielen 4. De cliëntprofielen op hoofdlijnen 5. De

Nadere informatie

Gemeenten Regio kop. Deelnemende gemeenten: Gemeente Den Helder Gemeente Schagen Gemeente Hollands Kroon Gemeente Texel

Gemeenten Regio kop. Deelnemende gemeenten: Gemeente Den Helder Gemeente Schagen Gemeente Hollands Kroon Gemeente Texel Gemeenten Regio kop Deelnemende gemeenten: Gemeente Den Helder Gemeente Schagen Gemeente Hollands Kroon Gemeente Texel Vragen via de mail richten aan (zie bijlage voor format): Schagen: aanbestedingen@schagen.nl

Nadere informatie

Resultaatgebieden zelfredzaamheidsmatrix vertaald naar te behalen resultaten

Resultaatgebieden zelfredzaamheidsmatrix vertaald naar te behalen resultaten Resultaatgebieden zelfredzaamheidsmatrix vertaald naar te behalen resultaten Rond de inkoop van individuele begeleiding is behoefte aan concreet geformuleerde resultaten die de lokale toegang (sociaal

Nadere informatie

Zorgzwaartepakketten Sector GGZ Versie 2013

Zorgzwaartepakketten Sector GGZ Versie 2013 Zorgzwaartepakketten Sector GGZ Versie 2013 Enschede, december 2012 AR/12/2534/izzp ZZP 1B GGZ Voortgezet verblijf met begeleiding (B-groep) voor verzekerden jonger dan drieëntwintig jaar Deze cliëntgroep

Nadere informatie

Bijlage 1. Criteria ondersteuning, dagactiviteiten, kortdurend verblijf

Bijlage 1. Criteria ondersteuning, dagactiviteiten, kortdurend verblijf Bijlage 1. Criteria ondersteuning, dagactiviteiten, kortdurend verblijf Als bedoeld in hoofdstuk 6, paragraaf 2. 1. Ondersteuning Ondersteuning thuis zijn activiteiten gericht op het bevorderen van zelfredzaamheid

Nadere informatie

U dient dit formulier tijdens het gepland gesprek mee te nemen. Dit formulier is onderdeel van het gesprek.

U dient dit formulier tijdens het gepland gesprek mee te nemen. Dit formulier is onderdeel van het gesprek. Geachte heer/ mevrouw, Hoe gaat het met u? Om duidelijk te krijgen hoe het op dit moment met u gaat, willen wij u vragen onderstaande vragen te beantwoorden. U mag bij elk onderwerp (het zijn er 11) in

Nadere informatie

Prestaties Zorgzwaartepakketten GGZ

Prestaties Zorgzwaartepakketten GGZ Prestaties Zorgzwaartepakketten GGZ Sector GGZ GGZ-B Voortgezet verblijf met begeleiding _ 1B GGZ Deze cliëntgroep heeft vanwege een psychiatrische aandoening een vorm van behandeling (geneeskundige zorg)

Nadere informatie

Het Gesprek de hulpvraagverduidelijking

Het Gesprek de hulpvraagverduidelijking Het Gesprek de hulpvraagverduidelijking Datum melding: Medewerker: Datum gesprek: Gegevens cliënt Naam cliënt(en) /melders Man Vrouw Echtpaar Kinderen (aantal) Adres Postcode en woonplaats Geboortedatum

Nadere informatie

De Zelfredzaamheid-Matrix

De Zelfredzaamheid-Matrix De Zelfredzaamheid-Matrix Factsheet over het eenvoudig en gestandaardiseerd meten van zelfredzaamheid. 2 Wat is de Zelfredzaamheid-Matrix? 2 De OGz kan de ZRM goed gebruiken 3 De ontwikkeling van de ZRM:

Nadere informatie

ZZP-Productenboek Verzorging en Verpleging

ZZP-Productenboek Verzorging en Verpleging ZZP-Productenboek Verzorging en Verpleging Informatie over zorgproducten van Amerpoort voor oudere mensen met een verstandelijke beperking met het accent op verzorging en verpleging Indicatiestelling Zorg)

Nadere informatie

AANMELDING CENTRALE TOEGANG NOORD-VELUWE

AANMELDING CENTRALE TOEGANG NOORD-VELUWE AANMELDING CENTRALE TOEGANG NOORD-VELUWE Postadres Centrale Toegang Noord-Veluwe: Postbus 3, 7200 AA Zutphen Waarvoor is dit formulier? Met dit formulier vraagt u bij de Centrale Toegang van de GGD Noord-

Nadere informatie

Zelfredzaamheidsmeter Uniek cliëntnummer

Zelfredzaamheidsmeter Uniek cliëntnummer Zelfredzaamheidsmeter Uniek cliëntnummer Onderstaande zelfredzaamheidsmeter ga je invullen voor de cliënt. Het betreft tien levensdomeinen van de cliënt. Voor elk levensdomein ga je kijken in hoeverre

Nadere informatie

Bijlage 2 Producten Maatwerkvoorziening begeleiding Wmo. Producten Maatwerkvoorziening begeleiding Wmo

Bijlage 2 Producten Maatwerkvoorziening begeleiding Wmo. Producten Maatwerkvoorziening begeleiding Wmo Bijlage 2 Producten Maatwerkvoorziening begeleiding Wmo Producten Maatwerkvoorziening begeleiding Wmo Versie: 1.0 Datum: 21 november 2017 Product begeleiding Het Product begeleiding kan bestaan uit de

Nadere informatie

Informatie en instructie zelfredzaamheidscore

Informatie en instructie zelfredzaamheidscore Informatie en instructie zelfredzaamheidscore 1. Inleiding op het onderzoek Tegen de achtergrond van het voorgenomen overheidsbeleid om de lagere ZZP s af te schaffen, heeft ActiZ behoefte aan meer inzicht

Nadere informatie

Ondersteuningsbehoeften cliëntgroepen & innovatiemogelijkheden. dr. ir. Albertus Laan Meppel, 15 februari 2012

Ondersteuningsbehoeften cliëntgroepen & innovatiemogelijkheden. dr. ir. Albertus Laan Meppel, 15 februari 2012 Ondersteuningsbehoeften cliëntgroepen & innovatiemogelijkheden begeleiding dr. ir. Albertus Laan Meppel, 15 februari 2012 Agenda Opgave Begeleiding Vernieuwing Aanpak Rapportages Transitiebureau Ciëntgroepen

Nadere informatie

Besluit tot wijziging van de Beleidsregels beschermd wonen en opvang gemeente Dordrecht 2016, eerste wijziging

Besluit tot wijziging van de Beleidsregels beschermd wonen en opvang gemeente Dordrecht 2016, eerste wijziging GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Dordrecht. Nr. 34830 3 maart 2017 Besluit tot wijziging van de Beleidsregels beschermd wonen en opvang gemeente Dordrecht 2016, eerste wijziging Het COLLEGE

Nadere informatie

Zorgaanbieder stelt samen met klant het ondersteuningsplan op. Kortdurende beschikking. klant stuurt getekend onderszoeksverslag retour (aanvraag)

Zorgaanbieder stelt samen met klant het ondersteuningsplan op. Kortdurende beschikking. klant stuurt getekend onderszoeksverslag retour (aanvraag) Handleiding Format Ondersteuningsplan SDD Vanaf januari 2016 gaat de SDD met behulp van de ZRM-methodiek indiceren. Deze handleiding is opgesteld om de bedoeling van het format voor het ondersteuningsplan

Nadere informatie

Clientprofielen Kempengemeenten Reusel-De Mierden, Bergeijk, Bladel en Eersel 19 mei 2014

Clientprofielen Kempengemeenten Reusel-De Mierden, Bergeijk, Bladel en Eersel 19 mei 2014 Stabiliteit en behoud Doel Inwoner in staat stellen op het hoogst haalbare niveau van participatie en zelfredzaamheid te komen en te blijven, door het creëren van stabiliteit en het stimuleren van participatie

Nadere informatie

Zelfredzaamheid-matrix. Matty de Wit, Steve Lauriks, Leonie Klaufus, Wijnand van de Boom

Zelfredzaamheid-matrix. Matty de Wit, Steve Lauriks, Leonie Klaufus, Wijnand van de Boom Zelfredzaamheid-matrix Matty de Wit, Steve Lauriks, Leonie Klaufus, Wijnand van de Boom 4 februari 2015 Zelfredzaamheid-matrix DOMEIN 1 acute problematiek 2 niet zelfredzaam 3 beperkt zelfredzaam 4 voldoende

Nadere informatie

Workshop. Toegang tot beschermd wonen in de Wmo 2015

Workshop. Toegang tot beschermd wonen in de Wmo 2015 Workshop Toegang tot beschermd wonen in de Wmo 2015 Rina Beers, Federatie Opvang Agenda voor workshop: 1. Schets van toegang in Awbz en Wmo nu 2. Praktijk huidige centrale toegang MO 3. Schets van toegang

Nadere informatie

Zorgprofielen Productenboek Verzorging en Verpleging

Zorgprofielen Productenboek Verzorging en Verpleging Zorgprofielen Productenboek Verzorging en Verpleging Informatie over zorgproducten van Amerpoort voor oudere mensen met een verstandelijke beperking met het accent op verzorging en verpleging Een zorgprofiel

Nadere informatie

Ondersteuningsbehoeften cliëntgroepen & innovatiemogelijkheden. drs. Nico Dam dr. Albertus Laan

Ondersteuningsbehoeften cliëntgroepen & innovatiemogelijkheden. drs. Nico Dam dr. Albertus Laan Ondersteuningsbehoeften cliëntgroepen & innovatiemogelijkheden begeleiding drs. Nico Dam dr. Albertus Laan Agenda Opgave Begeleiding Vernieuwing Aanpak Opgave Grondslag SOM/PSY/PG/VG/LG/ZG Beperking Matig/zwaar

Nadere informatie

Uitwerking producten Ondersteuning zelfredzaamheid (C1) en ondersteuning maatschappelijke deelname (C2)

Uitwerking producten Ondersteuning zelfredzaamheid (C1) en ondersteuning maatschappelijke deelname (C2) Uitwerking producten Ondersteuning zelfredzaamheid (C1) en ondersteuning maatschappelijke deelname (C2) Het betreft ondersteuning voor jeugdigen om weer maatschappelijk, op school en binnen het gezin zelfstandig

Nadere informatie

Huisvesting Cliënt heeft eigen adres maakt geen gebruik van een adres via Maaszicht.

Huisvesting Cliënt heeft eigen adres maakt geen gebruik van een adres via Maaszicht. Aanbod Maaszicht Toelichting per product: Opsporing en toeleiding Maaszicht krijgt regelmatig aanmeldingen van en voor jongeren voor wie niet direct duidelijk is voor welke zorg zij nodig hebben. Dit kan

Nadere informatie

Onderwerp: Beleidsregels en nadere regel maatschappelijke ondersteuning Maassluis Vlaardingen Schiedam 2015 (Bijlage 3)

Onderwerp: Beleidsregels en nadere regel maatschappelijke ondersteuning Maassluis Vlaardingen Schiedam 2015 (Bijlage 3) Officiële uitgave van de gemeente Maassluis Nummer:27 Datum Bekendmaking: 8 december 214 GEMEENTEBLAD Onderwerp: Beleidsregels en nadere regel maatschappelijke ondersteuning Maassluis Vlaardingen Schiedam

Nadere informatie

Perspectief op Participatie voor mensen met NAH ondanks of dankzij de Wmo? Het Venijn zit in de staart IV, 11 april 2013 Monique Lindhout

Perspectief op Participatie voor mensen met NAH ondanks of dankzij de Wmo? Het Venijn zit in de staart IV, 11 april 2013 Monique Lindhout Perspectief op Participatie voor mensen met NAH ondanks of dankzij de Wmo? Het Venijn zit in de staart IV, 11 april 2013 Monique Lindhout Stichting Samenwerkende Hersenletsel Verenigingen (SHV) In SHV

Nadere informatie

Regeling subsidie lichte ondersteuning gemeente Oisterwijk 2016

Regeling subsidie lichte ondersteuning gemeente Oisterwijk 2016 Regeling subsidie lichte ondersteuning gemeente Oisterwijk 2016 Datum vaststelling 15 september 2015 Datum publicatie Datum inwerkingtreding 1 oktober 2015 Geldigheidsduur Kalenderjaar 2016 Juridische

Nadere informatie

jeugdcatalogus West Brabant West Criteria Verwijsmodel GGD Amsterdam versie 2013

jeugdcatalogus West Brabant West Criteria Verwijsmodel GGD Amsterdam versie 2013 jeugdcatalogus West Brabant West Matrix Criteria Verwijsmodel GGD Amsterdam versie 2013 Werken met de matrix maatschappelijke redzaamheid Wat is de matrix maatschappelijke zelfredzaamheid? De matrix maatschappelijke

Nadere informatie

Programma. Welkom. Plenaire presentatie 1. Bevindingen onderzoek BW Peel 2. Landelijke ontwikkelingen

Programma. Welkom. Plenaire presentatie 1. Bevindingen onderzoek BW Peel 2. Landelijke ontwikkelingen Welkom Programma Welkom Plenaire presentatie 1. Bevindingen onderzoek BW Peel 2. Landelijke ontwikkelingen Doorpraten in deelsessies: 1. Participatie cliënten 2. Kwaliteit BW 3. Financiering BW 4. Koppeling

Nadere informatie

Vragenlijst voor PGB houders regio Kop van Noord Holland

Vragenlijst voor PGB houders regio Kop van Noord Holland Vragenlijst voor PGB houders regio Kop van Noord Holland Met deze vragenlijst kunt u zich voorbereiden op het invullen van de digitale versie op www.hhm.nl/pgbregiodenhelder Volgens onze inschatting kost

Nadere informatie

Factsheet Veranderingen in de Zorg 2015 (AWBZ, LIZ, Zvw en Wmo):

Factsheet Veranderingen in de Zorg 2015 (AWBZ, LIZ, Zvw en Wmo): Factsheet Veranderingen in de Zorg 2015 (AWBZ, LIZ, Zvw en Wmo): Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ): Collectieve Volksverzekering voor ziektekostenrisico s, waarvoor je je niet individueel kunt

Nadere informatie

Wmo begeleiding WF6 2017

Wmo begeleiding WF6 2017 Wmo begeleiding WF6 2017 Perceelbeschrijving Individuele Begeleiding Drechterland, Enkhuizen, Koggenland, Medemblik, Opmeer, Stede Broec. Perceelbeschrijving individuele begeleiding 1 van 6 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Overzicht maatwerkvoorzieningen Dordrecht en Drechtsteden

Overzicht maatwerkvoorzieningen Dordrecht en Drechtsteden Overzicht maatwerkvoorzieningen Dordrecht en Drechtsteden WMO Beschermd Wonen (contract Dordrecht) Naam product: Normalisering Wonen Specifiek kenmerk van product: Ondersteuning is 24/7 oproepbaar en beschikbaar

Nadere informatie

Zelfredzaamheidsmeter. zelf. redzaamheid

Zelfredzaamheidsmeter. zelf. redzaamheid smeter zelf redzaamheid smeter Met de zelfredzaamheidsmeter breng je de zelfredzaamheid van je cliënt in beeld. Het betreft tien levensdomeinen van de cliënt. Voor elk levensdomein ga je kijken in hoeverre

Nadere informatie

Project Invoering Begeleiding uit AWBZ naar Wmo

Project Invoering Begeleiding uit AWBZ naar Wmo Project Invoering Begeleiding uit AWBZ naar Wmo Inhoud Wat gaat er gebeuren? De huidige Begeleiding Invoering Begeleiding in de Wmo Project Invoering Begeleiding Uitkomsten oriëntatiefase Vervolg: visiefase

Nadere informatie

Opzet gegevensuitwisseling Plein en aanbieders

Opzet gegevensuitwisseling Plein en aanbieders Opzet gegevensuitwisseling Plein en aanbieders Informatie Deelovereenkomst In de bijlage 3 bij de deelovereenkomst van de Basisovereenkomst Inkoop Sociaal Domein is een nadere beschrijving van de productcode

Nadere informatie

Dagactiviteiten en kortdurend verblijf Wmo 2015

Dagactiviteiten en kortdurend verblijf Wmo 2015 Dagactiviteiten en kortdurend verblijf Wmo 2015 Omschrijving voorzieningen Ons kenmerk: Datum: Juni 2015 Contactpersoon: Contractbeheer E-mail: contractbeheer@regiogenv.nl INHOUD 1 07100 Dagactiviteit

Nadere informatie

VRAAGVERHELDERING EasyCare WELZIJN. Naam wijkbewoner / cliënt: Geboortedatum: Geboortedata gezinsleden: Datum/data vraagverheldering

VRAAGVERHELDERING EasyCare WELZIJN. Naam wijkbewoner / cliënt: Geboortedatum: Geboortedata gezinsleden: Datum/data vraagverheldering VRAAGVERHELDERING EasyCare WELZIJN Naam wijkbewoner / cliënt: Geboortedatum: Geboortedata gezinsleden: Datum/data vraagverheldering Andere aanwezige(n): Nee Ja Naam: Relatie tot cliënt: Easycare Welzijn

Nadere informatie

Aveleijn ondersteunt mensen met een verstandelijke beperking of een lage sociale redzaamheid. Leven vol betekenis

Aveleijn ondersteunt mensen met een verstandelijke beperking of een lage sociale redzaamheid. Leven vol betekenis Aveleijn ondersteunt mensen met een verstandelijke beperking of een lage sociale redzaamheid. Leven vol betekenis We gaan uit van eigen kracht, eigen keuzes en eigen mogelijkheden. 02 Aveleijn Inhoud Missie

Nadere informatie

Transitie VG. In 2015 vervalt de AWBZaanspraak. verstandelijke beperking met een ZZP 1,2 en gedeeltelijk 3.

Transitie VG. In 2015 vervalt de AWBZaanspraak. verstandelijke beperking met een ZZP 1,2 en gedeeltelijk 3. Transitie VG In 2015 vervalt de AWBZaanspraak voor mensen met een verstandelijke beperking met een ZZP 1,2 en gedeeltelijk 3. Toerustingstafel VG Programma Toerustingsagenda Toerustingsagenda VG Ambtenaren

Nadere informatie

Producten Maatwerkvoorziening begeleiding Wmo

Producten Maatwerkvoorziening begeleiding Wmo Bijlage 3 Producten Maatwerkvoorziening begeleiding Wmo Producten Maatwerkvoorziening begeleiding Wmo Ondersteuning zelfstandig leven (OZL) Ondersteuning per uur. Het bieden van ondersteuningsactiviteiten

Nadere informatie

69 Zorgzwaartepakketten

69 Zorgzwaartepakketten DC 69 Zorgzwaartepakketten verstandelijk gehandicapten 1 Inleiding Cliënten die zorg in het kader van de Algemene wet bijzondere ziektekosten (AWBZ) nodig hebben, kunnen aanspraak maken op een budget daarvoor.

Nadere informatie

Cliëntprofielen t.b.v. arrangementvorming en inkoop Wmo Gemeenten Best, Oirschot en Veldhoven 17 juli 2014

Cliëntprofielen t.b.v. arrangementvorming en inkoop Wmo Gemeenten Best, Oirschot en Veldhoven 17 juli 2014 Cliëntprofielen t.b.v. arrangementvorming en inkoop Wmo 2015 Gemeenten Best, Oirschot en Veldhoven 17 juli 2014 Het waarom van de nieuwe maatwerkprofielen/ arrangementen Aansluiten bij kanteling Wmo, uitgaan

Nadere informatie

Perceel 1 Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Ambulant 2016 (volwassenen)

Perceel 1 Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Ambulant 2016 (volwassenen) Perceel 1 Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Ambulant 2016 (volwassenen) 1a. Productbeschrijving en specifieke Eisen Inleiding Onderdeel van de Offerteaanvraag Inkoop Wmo en Jeugd is het Perceel

Nadere informatie

Beleidsregels indicatiestelling AWBZ 2011. Bijlage 7. Behandeling

Beleidsregels indicatiestelling AWBZ 2011. Bijlage 7. Behandeling 2011 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Doelstelling functie 4 2.1 Algemeen 4 2.2 Continue, systematische, langdurige en multidisciplinaire zorg (CSLM) 5 2.3 gericht op herstel en/of het aanleren van vaardigheden

Nadere informatie

Aanvullende cliëntinformatie behorend bij de kwartaalrapportage AWBZ

Aanvullende cliëntinformatie behorend bij de kwartaalrapportage AWBZ Aanvullende cliëntinformatie behorend bij de kwartaalrapportage AWBZ De vierde MEE Signaal eindrapportage pakketmaatregel AWBZ geeft een totaalbeeld van de geleverde ondersteuning door MEE gedurende de

Nadere informatie

ZRM-klantprofielen in het Sociaal Domein

ZRM-klantprofielen in het Sociaal Domein ZRM-klantprofielen in het Sociaal Domein Een eerste ontwerp van klantprofielen op basis van Zelfredzaamheid- Matrix (ZRM) scores van bijstandsgerechtigden, kwetsbare huishoudens en mensen die zich aanmelden

Nadere informatie

Nieuwe taken naar gemeenten. de mens centraal. 21 mei 2012

Nieuwe taken naar gemeenten. de mens centraal. 21 mei 2012 Nieuwe taken naar gemeenten de mens centraal 21 mei 2012 1 Visie gemeente Den Helder Strategische Visie Sociale Structuurvisie Woon / Leefklimaat Integrale Participatie Onderwijs Ontwikkeling Beeld van

Nadere informatie

Deze vragenlijst meet sociaal welbevinden (functioneren in de maatschappij) op 8 verschillende gebieden. Aangemaakt op:

Deze vragenlijst meet sociaal welbevinden (functioneren in de maatschappij) op 8 verschillende gebieden. Aangemaakt op: Sociaal Welbevinden Vragenlijst Deze vragenlijst meet sociaal welbevinden (functioneren in de maatschappij) op 8 verschillende gebieden. Aangemaakt op: 03-03-2017 Aangepast op: 03-03-2017 Gedownload op:

Nadere informatie

Perceel 1 Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Ambulant 2016 (volwassenen)

Perceel 1 Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Ambulant 2016 (volwassenen) Perceel 1 Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Ambulant 2016 (volwassenen) 1a. Productbeschrijving en specifieke Eisen Inleiding Onderdeel van de Offerteaanvraag Inkoop Wmo en Jeugd is het Perceel

Nadere informatie

Voor u ligt een opzet van de Wmo-arrangementen GGZ, zoals voorbereid in de werkgroep BW van 24 augustus en 15 september jl.

Voor u ligt een opzet van de Wmo-arrangementen GGZ, zoals voorbereid in de werkgroep BW van 24 augustus en 15 september jl. V02 Wmo arrangementen GGZ - Werkgroep Beschermd Wonen (BW) Aan : Fysieke overlegtafel Beschermd Wonen 20 september 2016 Van : Werkgroep Beschermd Wonen Datum : 16 september 2016 Inleiding De Wmo-arrangementen

Nadere informatie

Effectmeting Zelf, Eigen Kracht En Regie (ZEKER)

Effectmeting Zelf, Eigen Kracht En Regie (ZEKER) Effectmeting Zelf, Eigen Kracht En Regie (ZEKER) In (bijna) alle gemeentelijke visie- en beleidsplannen over de decentralisaties komen de principes eigen kracht en een integrale aanpak over de verschillende

Nadere informatie

Opzet gegevensuitwisseling Plein en aanbieders

Opzet gegevensuitwisseling Plein en aanbieders Opzet gegevensuitwisseling Plein en aanbieders Informatie Deelovereenkomst In de bijlage 3 bij de deelovereenkomst van de Basisovereenkomst Inkoop Sociaal Domein is een nadere beschrijving van de productcode

Nadere informatie

Interdisciplinaire samenwerking in de wijk: de T-shaped professional

Interdisciplinaire samenwerking in de wijk: de T-shaped professional Interdisciplinaire samenwerking in de wijk: de T-shaped professional Groningen, 11 november 2013 Lies Korevaar, lector Rehabilitatie e.l.korevaar@pl.hanze.nl Overzicht Inleiding Interdisciplinaire samenwerking

Nadere informatie

Maatwerkdeel: Resultaten uit de schriftelijke enquëtë vöör H é gemeente Midden-Delfland

Maatwerkdeel: Resultaten uit de schriftelijke enquëtë vöör H é gemeente Midden-Delfland 2014-01898 (BIJLAGE) Z-2Q14-QQ151 Maatwerkdeel: Resultaten uit de schriftelijke enquëtë vöör H é gemeente Midden-Delfland Achtergrondkenmerken van de cliënten uit Midden-Delfland Aantal aangeschreven cliënten

Nadere informatie

Aanmeldingsformulier

Aanmeldingsformulier 1.1 Persoonlijke informatie cliënt Persoonlijke Informatie Voorletters en roepnaam Achternaam Straat en huisnummer Postcode en woonplaats Burger Service Nummer Telefoonnummer cliënt Email adres cliënt

Nadere informatie

BESCHRIJVING van WMO AMBULANTE ONDERSTEUNING en INTENSITEITEN

BESCHRIJVING van WMO AMBULANTE ONDERSTEUNING en INTENSITEITEN BESCHRIJVING van WMO AMBULANTE ONDERSTEUNING en INTENSITEITEN Hieronder treft u de beschrijvingen van ondersteuning die wij voornemens zijn in te kopen. Het gaat bij Wmo ambulante ondersteuning om dagbesteding,

Nadere informatie

De Kanteling: Kennis is Macht!! Monique Lindhout

De Kanteling: Kennis is Macht!! Monique Lindhout De Kanteling: Kennis is Macht!! Monique Lindhout STICHTING SAMENWERKENDE HERSENLETSEL VERENIGINGEN (SHV) In SHV werken drie patiëntenorganisaties samen: Afasie Vereniging Nederland Nederlandse CVA-vereniging

Nadere informatie

Sociaal kwetsbare burgers in Eersel. Antje Eugster Onderzoeksfunctionaris

Sociaal kwetsbare burgers in Eersel. Antje Eugster Onderzoeksfunctionaris Sociaal kwetsbare burgers in Eersel Antje Eugster Onderzoeksfunctionaris Prestatievelden Wmo 1. Het bevorderen van sociale samenhang en leefbaarheid dorpen 2. Op preventie gerichte ondersteuning van jeugdigen

Nadere informatie

TOEKOMST IK BEN VERSTANDELIJK BEPERKT WAT HOUDT DAT IN?

TOEKOMST IK BEN VERSTANDELIJK BEPERKT WAT HOUDT DAT IN? TOEKOMST IK BEN VERSTANDELIJK BEPERKT WAT HOUDT DAT IN? CONCLUSIES OVER WELKE BURGERS HEBBEN WE HET? Sinds 2005 hebben ook burgers met een IQ < 85 recht op AWBZ zorg als: grondslag Verstandelijke Beperking

Nadere informatie

Experiment Woonzorgwijzer Zuid - Holland Workshop Gemeente Delft

Experiment Woonzorgwijzer Zuid - Holland Workshop Gemeente Delft Experiment Woonzorgwijzer Zuid - Holland W Workshop Gemeente Delft Tirza Kouwenberg, gemeente Delft Johan van Iersel, partner / senior-onderzoeker Rigo 1 Agenda Welkom Wonen en zorg in Delft: acties en

Nadere informatie

Meldingsformulier Centrale Toegang Beschermd Wonen en Ambulante Begeleiding door instellingen voor maatschappelijke opvang

Meldingsformulier Centrale Toegang Beschermd Wonen en Ambulante Begeleiding door instellingen voor maatschappelijke opvang IJsselland Meldingsformulier Centrale Toegang Beschermd Wonen en Ambulante Begeleiding door instellingen voor maatschappelijke opvang Waarvoor is dit formulier? Wilt u zich melden voor beschermd wonen

Nadere informatie

Mijn hersenletsel. Toelichting: Toelichting: Toelichting: Toelichting: Toelichting: Toelichting: Toelichting: Toelichting: Toelichting:

Mijn hersenletsel. Toelichting: Toelichting: Toelichting: Toelichting: Toelichting: Toelichting: Toelichting: Toelichting: Toelichting: Mijn hersenletsel Ik heb moeite met het vasthouden of verdelen van mijn aandacht. Ik ben snel afgeleid. Ik heb moeite om alles bij te houden/de wereld gaat zo snel. Ik heb moeite met flexibiliteit en veranderingen.

Nadere informatie

AANBOD ZORGARRANGEMENTEN OP DE VERPLEEGAFDELING.

AANBOD ZORGARRANGEMENTEN OP DE VERPLEEGAFDELING. WOON ZORGCENTRUM VOOR OUDEREN, PENNEMES 7, 1502 WV ZAANDAM T E L E F O O N: 075-6504110- F A X: 075-6504129 E-MAIL: INFO@PENNEMES.NL - WEBSITE : WWW. P E N N E M E S.NL K A M E R V A N KOOPHANDEL 41.232.103

Nadere informatie

Blad 1. Bijlage 3. Nadere beschrijving productcodes en diensten Maatwerkvoorziening Begeleiding

Blad 1. Bijlage 3. Nadere beschrijving productcodes en diensten Maatwerkvoorziening Begeleiding Bijlage 3. Nadere beschrijving product en diensten Maatwerkvoorziening Begeleiding Op basis van de prestatiebeschrijvingen opgesteld door de Nza (2013). Nza F125 Dagactiviteit GGZ-LZA (p/u.) Toeleidingtraject

Nadere informatie

Congres: Financiële Toegang tot Langdurige Zorg, 30 september 2015

Congres: Financiële Toegang tot Langdurige Zorg, 30 september 2015 Congres: Financiële Toegang tot Langdurige Zorg, 30 september 2015 Programma Wat zijn uw verwachtingen van deze workshop? Nadere kennismaking Levenskracht: de methode en de tools Pilot gemeente Westervoort

Nadere informatie

Uitzonderingsgroepen gehandicaptenzorg decentralisatie begeleiding

Uitzonderingsgroepen gehandicaptenzorg decentralisatie begeleiding Uitzonderingsgroepen gehandicaptenzorg decentralisatie begeleiding Groepen die uitgezonderd moeten worden van overheveling Specialistische ZG begeleiding door instellingen met een erkende deskundigheid

Nadere informatie

Ervaren Druk door Informele Zorg-plus (EDIZ-plus) Beschrijving

Ervaren Druk door Informele Zorg-plus (EDIZ-plus) Beschrijving Ervaren Druk door Informele Zorg-plus (EDIZ-plus) De EDIZ-plus vragenlijst meet de ervaren belasting (gevoelens van verplichting, problemen in combineren van taken, overschrijden van grenzen, gezondheid)

Nadere informatie

Ondersteuningstrajecten. Gemiddelde ondersteuningstraject

Ondersteuningstrajecten. Gemiddelde ondersteuningstraject Ondersteuningstrajecten Gemiddelde ondersteuningstraject Algemeen beeld Uitgangsjaar 2014 (gegevens KEMPEN en BOV gezamenlijk) Huidige situatie (gemiddelde per maand) totaal clienten en inzet Aantal clienten

Nadere informatie

Begeleid Wonen. www.st-neos.nl. Maatschappelijke opvang en aanpak huiselijk geweld

Begeleid Wonen. www.st-neos.nl. Maatschappelijke opvang en aanpak huiselijk geweld Begeleid Wonen www.st-neos.nl Maatschappelijke opvang en aanpak huiselijk geweld De stichting Neos is een organisatie voor maatschappelijke opvang en aanpak huiselijk geweld. De organisatie richt zich

Nadere informatie

Zorgzwaartepakketten Sector V&V

Zorgzwaartepakketten Sector V&V Zorgzwaartepakketten Sector V&V Versie 2013 Enschede, december 2012 AR/12/2533/izzp Zorgzwaartepakketten sector & Verzorging 2013 ZZP 3 VV Beschut wonen met begeleiding en intensieve verzorging Deze cliëntgroep

Nadere informatie

Perceel 1 Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Ambulant 2016 (volwassenen)

Perceel 1 Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Ambulant 2016 (volwassenen) Perceel 1 Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Ambulant 2016 (volwassenen) 1a. Productbeschrijving en specifieke Eisen Inleiding Onderdeel van de Offerteaanvraag Inkoop Wmo en Jeugd is het Perceel

Nadere informatie

Wmo subsidiekader 2014. 1. Inleiding. Bijlage: Wmo subsidiekader 2014. Visie op maatschappelijke dienstverlening, outcome en indicatoren

Wmo subsidiekader 2014. 1. Inleiding. Bijlage: Wmo subsidiekader 2014. Visie op maatschappelijke dienstverlening, outcome en indicatoren Bijlage: Wmo subsidiekader 2014 Wmo subsidiekader 2014 Visie op maatschappelijke dienstverlening, outcome en indicatoren 1. Inleiding In onderstaande vindt u het Wmo subsidiekader 2014, op basis waarvan

Nadere informatie

Inkomensondersteuning voor mensen met een laag inkomen. in Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren

Inkomensondersteuning voor mensen met een laag inkomen. in Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren Inkomensondersteuning voor mensen met een laag inkomen in Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren Regelingen voor mensen met een laag inkomen In de Peelgemeenten willen we graag dat iedereen

Nadere informatie

Decentralisatie extramurale AWBZ-begeleiding voor jeugdigen met een psychiatrische grondslag

Decentralisatie extramurale AWBZ-begeleiding voor jeugdigen met een psychiatrische grondslag Decentralisatie extramurale AWBZ-begeleiding voor jeugdigen met een psychiatrische grondslag Sprekers: Drs. Marris van de Luytgaarden, vestigingsdirecteur BJz Breda Drs. Marlies Keehnen, gedragswetenschapper

Nadere informatie

Wmo beleidsplan 2013 INLEIDING

Wmo beleidsplan 2013 INLEIDING December 2012 INLEIDING Het beleidsplan Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) 2008-2011 heeft een wettelijk bepaalde werkingsduur van vier jaren. In 2012 is besloten dit beleidsplan met één jaar te

Nadere informatie

Verslag vraagverheldering Werk & Inkomen

Verslag vraagverheldering Werk & Inkomen Verslag vraagverheldering Werk & Inkomen Datum 1 e gesprek Datum 2 e gesprek Naam Tijdsduur 1 e gesprek Tijdsduur 2 e gesprek Adres Postcode en woonplaats Geboortedatum Telefoonnummer Contactpersoon Tel.

Nadere informatie

Zorgzwaartepakketten Sector V&V Versie 2014

Zorgzwaartepakketten Sector V&V Versie 2014 Zorgzwaartepakketten Sector V&V Versie 2014 December 2013 AR/12/2533/izzp Zorgzwaartepakketten sector & Verzorging 201 4 ZZP 4 VV Beschut wonen met intensieve begeleiding en uitgebreide verzorging Deze

Nadere informatie

Decentralisatie begeleiding naar gemeenten. Wat houdt het in? Wat gaat er veranderen?

Decentralisatie begeleiding naar gemeenten. Wat houdt het in? Wat gaat er veranderen? Decentralisatie begeleiding naar gemeenten Wat houdt het in? Wat gaat er veranderen? Loes 10 jaar Basisschool sinds 4 e jaar Rugzakje Extra begeleiding gymles (PV) Broer/zus op zelfde school Gastgezin,

Nadere informatie

sociale teams In de stad Groningen

sociale teams In de stad Groningen sociale teams In de stad Groningen 11 november 2013 Samenwerken in de buurt Cjg Huisartsen Stip Buurtwerkers Corporaties Politie Wijkbewoners scholen Onze partners Visie Stad Groningen In de kern betreft

Nadere informatie

Doelgroepen in de AWBZ 1

Doelgroepen in de AWBZ 1 Doelgroepen in de AWBZ 1 Vermaatschappelijking van de zorg is een belangrijk zwaartepunt in het beleid voor de care. Mensen met beperkingen, ook zeer ernstige beperkingen, moeten zo lang en zo zelfstandig

Nadere informatie

DECENTRALISATIES SOCIAAL DOMEIN. Raadsvoorstellen 2014

DECENTRALISATIES SOCIAAL DOMEIN. Raadsvoorstellen 2014 DECENTRALISATIES SOCIAAL DOMEIN Raadsvoorstellen 2014 Presentatie: 11-12 12-20132013 Planning raadsbesluiten Beleidskader (nieuwe Wmo en Jeugdwet): januari 2014 Transitiearrangement Zorg voor Jeugd: :

Nadere informatie

Samenvatting AWBZ pakketmaatregel

Samenvatting AWBZ pakketmaatregel Samenvatting AWBZ pakketmaatregel In 2008 is er 1,85 miljard uitgetrokken voor het PGB, in 2009 zal dit 2,2 miljard zijn. Begin 2008 waren er 98.000 budgethouders, er komen er maandelijks 15.000 bij, de

Nadere informatie

Begeleiding / dagactiviteit / kortdurend verblijf

Begeleiding / dagactiviteit / kortdurend verblijf Ondersteunings-advies plan Begeleiding / dagactiviteit / kortdurend verblijf Datum gesprek: BSN: Naam: Adres: Woonplaats: Geboortedatum: Geslacht: Telefoonnummer: Contactpersoon: Telefoon contactpersoon

Nadere informatie

Clientprofielen maatwerkvoorzieningen 19 mei 2014

Clientprofielen maatwerkvoorzieningen 19 mei 2014 Verandering en groei Doel Inwoner (en omgeving) leert (leren) vaardigheden om voldoende te participeren, dagelijkse levensverrichtingen uit te voeren en het persoonlijk leven te structureren en daar zoveel

Nadere informatie

Inleiding. agendapunt 9

Inleiding. agendapunt 9 agendapunt 9 Inleiding Voor de veranderingen in de AWBZ en de Wmo willen we in beeld krijgen welke doelgroepen nu begeleiding in het kader van de AWBZ ontvangen. We zoeken naar handvatten om inzicht te

Nadere informatie

Checklist vraagverheldering: Leefgebieden met bijbehorende vragen

Checklist vraagverheldering: Leefgebieden met bijbehorende vragen Checklist vraagverheldering: Leefgebieden met bijbehorende vragen 1. Wonen Hoe beleeft de cliënt zijn huidige woonsituatie? Zijn er belemmeringen bij huidige woonsituatie, zo ja welke en welke beperkingen

Nadere informatie

Iedereen doet mee. Voorjaarsconferentie 2014 Reinier van Arkel groep. Anne-Marie Eeftink

Iedereen doet mee. Voorjaarsconferentie 2014 Reinier van Arkel groep. Anne-Marie Eeftink Iedereen doet mee Voorjaarsconferentie 2014 Reinier van Arkel groep Anne-Marie Eeftink Inhoud Aanleiding Participatie ladder Maatschappelijk Steun Systeem Werkarrangement Filmpje Aanleiding WMO = Wet maatschappelijke

Nadere informatie