De restauratiepremie voor beschermde monumenten Versie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De restauratiepremie voor beschermde monumenten Versie 10-07-2010"

Transcriptie

1 - 1 - De restauratiepremie voor beschermde monumenten Versie Inhoudstafel 1. inleiding 2. de huidige premieregeling 3. wat zijn restauratiewerkzaamheden 4. Samenstelling van het restauratiedossier 5. de restauratiepremie 6. Hoeveel bedraagt de premie 7. de procedure voor de privésector 8. de procedure voor de openbare sector 9. de uitvoering der werken nuttige adressen 1. INLEIDING De Vlaamse Overheid voorziet al méér dan 20 jaar een financiële ondersteuning voor het uitvoeren van onderhouds- en restauratiewerkzaamheden aan beschermde monumenten. Het Vlaams Gewest kiest hierbij resoluut voor een verdere heroriëntatie in de richting van preventie en onderhoud, dat in grote mate gestimuleerd wordt door de onderhoudspremie. Regelmatig onderhoud moet de regel worden, restauratie de uitzondering. Dit zal niet alleen de authenticiteit van het onroerend erfgoed ten goede komen, maar ook leiden tot een belangrijke vermindering van het aantal grootschalige restauraties. Toch blijft in bepaalde gevallen een meer ingrijpende aanpak onvermijdelijk. De restauratie van een monument kan in deze optiek gezien worden als een laatste redmiddel, wanneer minder zware middelen of onderhoudswerkzaamheden ontoereikend blijken. Om eigenaars of erfpachters financieel te ondersteunen tijdens een éénmalige of gefaseerde restauratiecampagne voorziet de Vlaamse Overheid in een restauratiepremie. De regeling die vandaag van kracht is, is er op gericht om op een efficiënte en effectieve wijze een kwaliteitsvolle en duurzame instandhouding te verzekeren van het Vlaamse onroerende erfgoed. Op die manier werkt de Vlaamse Overheid, samen met de eigenaars en erfpachters van beschermde monumenten, aan een nieuwe toekomst voor deze getuigen van ons rijke verleden. Moet er toch gerestaureerd worden, dan is kwaliteit daarbij van het allerhoogste belang. Werk dat perfect en volgens de regels van de kunst uitgevoerd wordt, houdt immers langer stand. Ruim tien jaar geleden dreigden diverse restauratieambachten, met hun specifieke kennis en technieken, verloren te gaan. Met deze regeling neemt de overheid meteen ook de nodige maatregelen om de overdracht van vakmanschap, materialenkennis en traditionele technieken te bevorderen en hun instandhouding te verzekeren. 2. DE HUIDIGE PREMIEREGELING Op 14 december 2001 werd het besluit van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het premiestelsel voor restauratiewerkzaamheden aan beschermde monumenten goedgekeurd. Dit besluit introduceerde een aantal instrumenten en

2 - 2 - concepten, waardoor de afgelopen jaren onmiskenbaar accenten konden worden gelegd in de monumentenzorg in Vlaanderen. - Zo werden de begrippen open monument en 'open-monumentenvereniging' geïntroduceerd, met de bedoeling bepaalde gerestaureerde monumenten beter te ontsluiten door ze toegankelijker te maken, er een goed onthaal in te voorzien en er een publiekswerking op te zetten; - een premie kan worden verkregen voor promotionele projecten. Dit houdt in dat een beperkte financiële steun (10%) mogelijk is voor initiatieven die op commerciële basis een monument restaureren (industriële complexen of voormalige kloosters bijvoorbeeld in functie van verkoop achteraf). Hierdoor kunnen monumenten die hun oorspronkelijke bestemming verloren hebben, er gemakkelijker een nieuwe krijgen; - duurzame ontwikkeling wordt nagestreefd, door voortaan ook financiële steun te verlenen voor werkzaamheden die het monument beter toegankelijk maken met het oog op onderhoud; - integrale kwaliteitszorg is het streefdoel: er worden middelen verleend om voorafgaand onderzoek uit te voeren. De selectie van ontwerpers en uitvoerders moet een vakkundige uitvoering garanderen. 3. WAT ZIJN RESTAURATIEWERKZAAMHEDEN? Volgens het restauratiepremiebesluit zijn restauratiewerkzaamheden: a) werkzaamheden in onroerende staat voor het behoud, de instandhouding of het herstel van een beschermd monument of van een gedeelte daarvan, met inbegrip van de cultuurgoederen die er integrerend deel van uitmaken, die nodig zijn omwille van zijn artistieke, wetenschappelijke, historische, volkskundige, industrieel-archeologische of andere sociaal-culturele waarde; b) werkzaamheden en diensten, vereist voor de voorbereiding en uitvoering van de in litera a vermelde werkzaamheden of vereist voor het onderzoek, de documentatie, de ontsluiting, de toegankelijkheid, de bereikbaarheid, de herbestemming of de valorisatie van een beschermd monument, met inbegrip van de cultuurgoederen die er integrerend deel van uitmaken. Deze werkzaamheden worden gedetailleerd opgesomd. De restauratiewerkzaamheden die in aanmerking komen voor een premie, moeten betrekking hebben op: 1 de beveiliging en de stabiliteit van het monument, onder meer door onderstuttingen, afschermingen, schoringen, verstevigingen, consolideringen, onderkappingen; 2 de beveiliging tegen brand, vandalisme en diefstal; 3 de beveiliging van het monument tegen ongunstige weersomstandigheden en natuurrampen, door daken te dichten, muuropeningen te sluiten, voorzieningen voor afwatering, goten en aflopen aan te brengen en te herstellen, te beveiligen tegen insijpelingen, opstijgend grondwater te bestrijden, te beveiligen tegen blikseminslag en stormschade; 4 de toegankelijkheid en bereikbaarheid van het monument met het oog op zijn instandhouding en onderhoud. Daartoe horen het plaatsen van ladders, trappen, leuningen, loopbruggen, noodverlichting en stopcontacten, ladder- en klimhaken (om alle dakvlakken en torenspitsen volledig bereikbaar te maken), handgrepen of richels op gevaarlijke of hoge plaatsen, afschroefbare roosters, bevloering op zolderverdiepingen. Ook zijn dat werkzaamheden die hooggelegen goten beloopbaar en bereikbaar maken, zoals het plaatsen of het vastzetten van dakluiken of het herstellen van steigergaten;

3 - 3-5 de behandeling van waardevolle elementen van het monument onder meer door verharding, houtworm- en zwambestrijding; 6 het herstel van nog aanwezige waardevolle elementen van het monument; 7 de vervanging van nog aanwezige elementen van het monument die niet meer hersteld kunnen worden; 8 het opnieuw aanbrengen van ontbrekende waardevolle elementen, voor zover voldoende materiële gegevens of iconografisch materiaal aanwezig zijn die een wetenschappelijk verantwoorde reconstructie mogelijk maken en voor zover de reconstructie vereist is om een storende lacune aan te vullen; 9 het verwijderen van storende elementen, het wegwerken van onoordeelkundig uitgevoerde ingrepen, het wegwerken of aan het zicht onttrekken van misplaatste toevoegsels; 10 de eerste afwerking die deel uitmaakt van de restauratiewerkzaamheden; 11 visuele, grafische of digitale registratie van de restauratiewerkzaamheden en vondsten door middel van foto-opnamen, video-opnamen, opmetingen en dergelijke. Bij de restauratiepremie voor lokale en regionale besturen en bij de bijzondere premie voor open-monumentenverenigingen, kunnen nog werkzaamheden in aanmerking genomen worden die: 1 een publiek toegankelijk monument beveiligen tegen intens gebruik, onder meer door het verstevigen van bestaande vloerplaten, bijkomende stabiliteitswerken en het aanbrengen van isolatie die condensatie moet voorkomen. Het betreft in principe geen dubbel glas of standaard isolatie. Het gaat in feite om het beveiligen van waardevolle interieurelementen tegen beschadiging door condensatie. Plaatsen van een buitenbeglazing ter voorkoming van condens op een glas-in-lood-raam kan hier onder vallen. 2 het monument toegankelijk maken voor personen met een handicap. Enkel de bouwkundige ingrepen op het historische materiaal die nodig zijn om de lift te kunnen plaatsen zullen subsidieerbaar geacht worden, maar de installatie van de lift zelf of het maken van de liftschacht niet. Ook bij hellingen en dergelijke worden enkel de toelaatbare ingrepen op het historische materiaal subsidieerbaar geacht. 3 de technische infrastructuur betreffen die noodzakelijk is voor het behoud en de valorisatie van het monument, zoals voor de verwarming, de klimaatregeling of de verlichting en het aanbrengen of vervangen van leidingen. Dit houdt in dat zulke technische infrastructuur enkel subsidieerbaar zal zijn als er specifieke interieurelementen of afwerkingen aanwezig zijn die zonder deze infrastructuur niet behouden kunnen blijven of schade ondervinden. De volledige verwarming (dus ook de toestellen of vloerverwarming) in een kerkgebouw of (een welbepaalde ruimte binnen) een monument indien hier waardevol kunstbezit aanwezig is waarvoor een dergelijke verwarming noodzakelijk is, is betoelaagbaar. Maar indien dit niet aanwezig is zijn noch de leidingen noch de toestellen subsidieerbaar. De voorwaarden gelden ook voor andere infrastructuur waardoor bv. elektriciteitswerken (zowel bekabeling als toestellen) slechts zelden subsidieerbaar zullen zijn. 4. SAMENSTELLING VAN HET RESTAURATIEDOSSIER Hoe vollediger het restauratiedossier is dat u indient, hoe sneller uw dossier goedgekeurd kan worden. Met een goede voorbereiding geeft u daarvoor dus al een goede aanzet. Het besluit bepaalt welke elementen een restauratiedossier moet bevatten. Een dossier bestaat uit :

4 - 4 - De bouwhistorische nota De bouwhistorische nota moet gebaseerd zijn op geschreven en/of iconografische bronnen, of op archeologische bevindingen of sporen die nog in het monument te vinden zijn. Bedoeling is dat zo een duidelijke schets ontstaat van de ontwikkeling van het monument vanaf zijn ontstaan tot de huidige toestand. Deze nota wordt geïllustreerd met iconografisch materiaal en foto's die een duidelijk totaalbeeld geven van de bouwhistorische of bouwfysische kenmerken van het monument op het ogenblik dat de premie wordt aangevraagd. De opmetingsplannen en inventaris De opmetingsplannen geven de bestaande toestand weer van de te restaureren delen van het monument. Een situerings- en een oriëntatieplan, een plattegrond per bouwlaag, een beschrijving van gevels en bedakingen, langs- en dwarsdoorsneden en eventueel details van de constructie van het historisch interieur horen hierbij. Het materiaalgebruik, de toegepaste technieken, mogelijke verzakkingen, barsten, scheuren of leemten worden aangegeven. Foto's of fotogrammetrische opmetingen worden bijgevoegd om ingewikkelde profielen, siermotieven en beeldhouwwerk te illustreren. Ook wordt een inventaris opgemaakt van de interieurelementen die behouden en/of hergebruikt moeten worden: deuren, vensters, luiken met hang- en sluitwerk, stucwerkversiering, schilderingen, tegels, zolderingen, trappen, schoorsteenmantels, vloeren, muurbekledingen en roerende voorwerpen zoals werktuigen, instrumenten, meubilair, luchters, beelden, schilderijen, spiegels, lambriseringen, parket en andere cultuurgoederen, zoals de bijhorende uitrusting en decoratieve elementen die integrerend deel uitmaken van het monument. De diagnosenota De diagnosenota moet inzicht verschaffen in de technische en de fysische problemen van het monument. Er wordt een interpretatie gegeven van de gebreken inzake de aard en de toestand van funderingen, stabiliteit, constructie, metselwerk, parement, voegwerk, gevelafwerking, dakbedekking, draagstructuur, vloeren, ankers, schrijnwerk, hang- en sluitwerk, houtrot- en schimmelaantasting, vochtplekken, afvoer en riolering, gewelven, bepleistering, stucwerk, decoratie, beglazing, elektrische uitrusting, verwarmingsinstallatie, sanitair en waterleiding. Deze nota vormt een scharnierfase in het dossier, waarbij al deze vaststellingen omgezet worden in een restauratieprogramma. Het bestemmingsplan Hierin wordt de toekomstige (her)bestemming van het monument beschreven. Dit bestemmingsplan streeft naar een zo groot mogelijk respect voor de culturele en de typologische waarden en maak een eindbalans op van de min- en meerwaarden die een nieuwe bestemming of een voortzetting of aanpassing van de bestaande bestemming meebrengen. Daarin spelen zowel de draagkracht van het monument als de financiële gevolgen een belangrijke rol. Werd er een premie toegekend voor een onderzoek naar een bestemming of herbestemming, dan dient het herbestemmingsplan gebaseerd te worden op de resultaten daarvan.

5 - 5 - De verantwoordingsnota In de verantwoordingsnota wordt aangegeven waarom, hoe en in welke mate er gerestaureerd wordt. Het verband tussen de gegevens over het monument, zijn toekomstige bestemming en de ingreep dient verduidelijkt te worden. Verwoord en verantwoord de restauratieoptie voor het geheel én per ingreep waarvoor een premie wordt aangevraagd. Beschrijf de betekeniswaarde van de voorgestelde werken en schets het toekomstige uitzicht van het monument, vertrekkend van het verleden. Geef een verantwoording voor een mogelijke fasering, waarbij u rekening houdt met de budgettaire haalbaarheid, de uitvoeringstermijn en dringende instandhoudingwerken. Hierbij primeert de bewaringstoestand van het monument. Het herstel van daken en waterafvoer, zwam- en houtwormbestrijding die verder verval voorkomen, hebben steeds voorrang. Houd er rekening mee dat kleine mankementen verholpen kunnen worden met een onderhoudspremie. De verantwoordingsnota is gebaseerd op de resultaten van het vooronderzoek. Het restauratiedossier In het eigenlijke restauratiedossier beschrijft u de restauratiewerkzaamheden en/of diensten die uitgevoerd moeten worden. Het bevat: - de algemene administratieve en contractuele bepalingen; - de restauratieplannen met aanduiding (inkleuring, arcering) van de uit te voeren ingrepen, wijzigingen in het materiaal, in het gebruik of in de functie, en van eventuele reconstructies; - de bestekken met een beschrijving per post van de restauratiewerkzaamheden en -technieken; - een vermelding van de ingrepen waarvoor de uitvoerder vooraf bewijsstukken, referenties, modellen en monsters ter goedkeuring moet voorleggen; - een meetstaat met de uit te voeren hoeveelheden, opgesteld per post; - een raming per post met hoeveelheden, eenheidsprijzen en het totaalbedrag per post. Elke post wordt desgevallend opgesplitst in kosten die als restauratief, gedeeltelijk restauratief (percentage vermelden) en niet-restauratief in aanmerking komen. 5. DE RESTAURATIEPREMIE Wie kan een restauratiepremie aanvragen? Bent u opdrachtgever van de restauratie van een monument en draagt u er de kosten van als eigenaar of als erfpachthouder - dan kunt u een restauratiepremie aanvragen. Het statuut van de aanvrager is echter doorslaggevend. WIE HOORT BIJ DE PRIVÉ-SECTOR? Bent u privé-eigenaar van een monument, initiatiefnemer van een promotioneel restauratieproject of een open-monumentenvereniging? Of bent u een private universiteit, een Vlaamse autonome hogeschool, een Gemeenschapsschool of een gesubsidieerde vrije school? Dan mag u de hieronder beschreven procedure hanteren om een restauratiepremie aan te vragen! WIE HOORT BIJ DE OPENBARE SECTOR? De Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten en de openbare instellingen die onder hun toezicht staan, kunnen geen restauratiepremie genieten.

6 - 6 - Regionale en lokale besturen komen wel in aanmerking, net als sociale woonorganisaties. Ook voor gemeentelijke en provinciale onderwijsgebouwen die als monument beschermd zijn, kan een restauratiepremie worden aangevraagd. Onder regionale besturen wordt verstaan: provincies, autonome provinciebedrijven, bisschoppelijke seminaries, kathedrale kerkfabrieken. Onder lokale besturen wordt verstaan: gemeenten, verenigingen van gemeenten, autonome gemeentebedrijven en gemeentelijke havenbedrijven, OCMW s, zuivere en gemengde intercommunales, polders, wateringen, verenigingen van polders en wateringen, de sociale woonorganisaties, kerkfabrieken en elke andere rechtspersoon die voor de uitoefening van een openbare eredienst of voor verenigingen van vrijzinnigen goederen beheert, alsook de besturen die bij of krachtens de wet als lokale besturen worden aangewezen (bvb universiteiten). Ruimte en Erfgoed te Brussel berekent de premie op basis van een kostenraming, verhoogd met 10 % voor algemene kosten. Onder deze laatste vallen: het honorarium van de ontwerper, de kosten voor een veiligheidscoördinator, de kosten om het dossier, de plannen en de bestekken op te maken en te verspreiden, en om de aanbesteding te organiseren. Prijsverhogingen die het gevolg zijn van de stijging van lonen en materialen, komen niet in aanmerking voor de premie. Indien u geen btw-recuperant bent, zal de kostenraming ook verhoogd worden met het toepasselijke btw-percentage. Voor restauratiewerken die u in eigen beheer uitvoert of met een gespecialiseerd opleidingscentrum, wordt de premie enkel berekend op de kostprijs voor het leveren van de materialen en het huren van toestellen, voor een bedrag van maximum euro. Het minimumbedrag voor de restauratiepremie is euro. Voor kleinere ingrepen kunnen fiscale tegemoetkomingen of een onderhoudspremie worden toegekend. De Vlaamse overheid stimuleert u om de restauratie zo kwaliteitsvol mogelijk te laten verlopen met het oog op een duurzaam resultaat. Daartoe voorziet zij een tegemoetkoming voor werkzaamheden die de kwaliteit bevorderen. Voor kwaliteit is immers vakmanschap vereist. Toch dient er in het kader van het preventieve beschermingsbeleid van de Vlaamse overheid ook aandacht besteed te worden aan het onderhoud en de eventuele cumulatie van een onderhouds- en restauratiepremie. Een premie voor kwaliteitsbevordering De Vlaamse overheid wil het vooronderzoek bij restauraties stimuleren. Een goed onderbouwd dossier kan immers de kans op verrassingen tijdens de werken beperken. Tijdens het samenstellen van een restauratiedossier, - waarbij de architect steeds voorziet in een grondig en goed gedocumenteerd/geïllustreerd vooronderzoek -, kan blijken dat één of meer specifieke onderzoeken noodzakelijk zijn om verkeerde behandelingen te voorkomen en om de eigenheid van het monument te vrijwaren. Daarom kan de minister een restauratiepremie van 80% toekennen voor werkzaamheden en diensten die betrekking hebben op onderzoek, dat noodzakelijk is voor een globale en kwaliteitsvolle restauratie van een beschermd monument. Werken die evenwel deel uitmaken van de normale architecten- of ontwerpopdracht

7 - 7 - komen niet in aanmerking. Zij worden betoelaagd via de forfaitaire verhoging van de toegekende restauratiepremie van 10%, als tussenkomst in de algemene kosten. Onderzoek waarvoor een restauratiepremie mogelijk is: - algemeen historisch-archivalisch bronnenonderzoek; - bouwhistorisch, materiaaltechnisch en/of archeologisch onderzoek ter plaatse. Dit kan onder meer bestaan uit : - een fotografische opname van het monument (exterieur en interieur) met als doel er een volledig beeld van te geven; - een verslag met praktische voorstellen voor de restauratieopties: conservatierestauratievoorstellen op basis van het onderzoek en eventueel noodzakelijk aanvullend onderzoek naar aanwezig kunstbezit zoals glas-in-loodramen, muurschilderingen, archeologische opgravingen, diepgaander materiaaltechnische analyses etc.; - de begeleiding tijdens de uitvoering van de restauratie uit bouwhistorisch standpunt, zoals werfvergaderingen bijwonen, advies geven, verslag uitbrengen van aangetroffen bouwsporen en een evaluatie ervan, of de nota bijsturen van het bouwhistorisch onderzoek op basis van vondsten; - bouwtechnisch onderzoek naar de stabiliteit van het monument, met name van de funderingen en van de bodem waarop het staat, met het oog op zijn instandhouding of het verzekeren van zijn draagkracht in geval van herbestemming of het intensifiëren van de bestaande bestemming; - het situeren van de resultaten van het onderzoek ten opzichte van vergelijkingsmateriaal; - omgevingsonderzoek: een historische tuinaanleg of een historischstedenbouwkundige analyse; - een bestemmings- of herbestemmingsonderzoek. Bescherming van het vakmanschap De Vlaamse overheid waakt over het vakmanschap. Het blijft belangrijk dat de overlevering van oude restauratietechnieken, gedegen vakmanschap en kennis evenals van de authentieke materialenkennis gestimuleerd wordt. Om die reden moet in uw overeenkomst met de uitvoerder van de restauratiewerkzaamheden, uitdrukkelijk worden bepaald dat hij minstens 50 % van de restauratiewerkzaamheden met eigen personeel zal uitvoeren. Dit dient uitdrukkelijk in de administratieve bepalingen van het bestek te worden opgenomen. Anders wordt de premie niet toegekend aan de opdrachtgever. Daar kan slechts van afgeweken worden als bewezen wordt dat de aard van de restauratiewerkzaamheden of de coördinatie dat vereist. Voor de gespecialiseerde restauratiewerkzaamheden (zoals werkzaamheden aan orgels, schilderijen, glasramen, ) dienen in geval van onderaanneming per specialiteit drie onderaannemers opgegeven worden, waarbij gegarandeerd wordt dat met één van deze onderaannemers gewerkt zal worden. Uiteraard zullen deze onderaannemers aan dezelfde strenge selectiecriteria onderworpen zijn als de hoofdaannemers. In de overeenkomst tussen de uitvoerder en de premienemer moet uitdrukkelijk bepaald worden dat : - een register van de onderaannemer(s) wordt bijgehouden door de uitvoerder van de werkzaamheden. - de uitvoerder die in strijd met de bepalingen van de overeenkomst meer dan de helft van de restauratiewerkzaamheden, waarvoor de restauratiepremie is toegekend, door onderaannemers laat uitvoeren, afziet van de betaling van één derde van het bedrag dat deze helft overtreft. Restauratie- en onderhoudspremie : een mogelijke combinatie

8 - 8 - Onderhoud is essentieel, restauratie is optioneel. Toch sluit het een het ander niet uit. Een restauratiepremie kan dan ook gecombineerd worden met een onderhoudspremie, zolang de beide premies geen betrekking hebben op dezelfde werken. De eigenaar kan altijd de kosten van het eigen aandeel indienen voor fiscale aftrek. Meer informatie hierover vindt u onder meer in de brochures onderhoudspremie en fiscale aftrek 6. HOEVEEL BEDRAAGT DE PREMIE? IN DE PRIVÉ-SECTOR De gewone premie Is de premienemer een natuurlijk persoon, een privaatrechtelijke rechtspersoon of een autonoom provincie- of gemeentebedrijf met rechtspersoonlijkheid, dan bedraagt de premie 40 % van de kostenraming, verdeeld als volgt: Vlaams Gewest Provincie Gemeente 25 % 7,5 % 7,5 % In volgende gevallen wordt een verhoogde premie toegekend van 80 %: - maalvaardige molens of restauratiewerkzaamheden die de molen maalvaardig maken én waarbij de molen opengesteld wordt voor het publiek; - monumenten zonder economisch nut, of ZEN-monumenten, die niet van aard zijn om verhuurd te worden én die zichtbaar zijn van op de openbare weg of permanent toegankelijk zijn voor het publiek. De toegankelijkheid moet dan minstens 50 dagen per jaar, gedurende 10 jaar, verzekerd zijn. De erkenning van de toegankelijkheid krijgt u van de minister bevoegd voor Onroerend Erfgoed. De bijdragen zijn dan als volgt verdeeld: Vlaams Gewest Provincie Gemeente 50 % 15 % 15 % WAT ZIJN ZEN-MONUMENTEN? Mits ze aanvaard zijn door Ruimte en Erfgoed, kunnen als ZENmonumenten worden beschouwd : bakhuizen, balies, balustrades, beelden, bomen die een historische eenheid vormen met een van de vermelde bouwkundige elementen, bruggen, calvaries, elektriciteitscabines en -palen, fetisjbomen, fonteinen, gedenkplaten, gerechtsbomen, graftekens en -stenen, grensbomen, grenspalen, hekken, heldenhuldezerkjes, herkenningstekens van merkwaardige gebeurtenissen uit het verleden, ijskelders, installaties met industrieelarcheologische waarde, kiosken, klokkenspelen, kunstmatige grotten, lantaarnpalen, luifels, mijlpalen, molenrompen, moordkruisen, openbare kapellen, perrons, pompen, poorten, priëlen, puien, putten, ruïnes, schandpalen, standbeelden, straatmeubilair, strandcabines, trein-, tram- en bushokjes, tuinmeubilair, tuinornamentiek, uithangborden, urinoirs, uurwerken, veldkapellen, vloeren, vrijheidsbomen, waterkunstwerkjes, wegwijzers, windvanen, winkelpuien en zonnewijzers.

9 - 9 - De bijzondere premie voor open-monumentenverenigingen Bijzondere premies kunnen worden toegekend aan verenigingen die open monumenten op een kwaliteitsvolle, publieksgerichte manier willen ontsluiten. Die verenigingen moeten dan wel de instandhouding, het beheer en de ontsluiting van dergelijke monumenten als hoofddoel hebben. Indien men als openmonumentenvereniging erkend wil worden, dient men zijn statuten en het beleidsplan en de motivatienota m.b.t. het open monument voor te leggen aan de Vlaamse Regering (via Ruimte en Erfgoed) waar een werkgroep zich over de erkenning buigt. Een 'open-monumentenvereniging' kan een restauratiepremie van 80 % krijgen: Vlaams Gewest Provincie Gemeente 50 % 15 % 15 % Voorwaarden De open-monumentenvereniging, opgericht als een vereniging zonder winstoogmerk of als instelling van openbaar nut overeenkomstig de wet van 27 juni 1921, moet aan een hele reeks voorwaarden beantwoorden om van de bijzondere premie te genieten: 1. zij moet gevestigd zijn in het Vlaams Gewest of in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest; 2. haar raad van bestuur telt minstens zeven leden; 3. wanneer zij erfpachter is, mogen van de raad van bestuur slechts twee natuurlijke personen deel uitmaken, die eigenaar of echtgenoot van of verwant zijn met de eigenaar tot in de tweede graad, of slechts twee vertegenwoordigers van de privaatrechtelijke rechtspersoon die eigenaar zijn of houder van andere zakelijke rechten dan erfpacht 4. op de zetel moeten de gegevens over de werking, de leden en het financieel beheer steeds voorhanden zijn; 5. bij haar ontbinding moet zij de eigendom van het goed kosteloos overdragen aan een gemeente, een provincie, het Vlaamse Gewest, een andere openmonumentenvereniging of Erfgoed Vlaanderen; 6. als zij huurgelden ontvangt, moet zij die integraal besteden aan de instandhouding, de valorisatie, de toegankelijkheid en de ontsluiting van het open monument zelf of eventueel van andere open monumenten waarvan zij eigenaar of erfpachter is. Wordt dat geld besteed aan andere open monumenten waarvan de open-monumentenvereniging erfpachter is, dan moet die bestemming worden goedgekeurd bij het besluit waarin de restauratiepremie wordt toegekend; 7. is er een erfpachtovereenkomst tussen de eigenaar en de openmonumentenvereniging, dan moet die geregistreerd worden. In deze geregistreerd overeenkomst moet uitdrukkelijk vermeld worden dat de eigenaar akkoord gaat met voorwaarde 5, met de terugbetaling van de helft van de premie als de open-monumentenvereniging ophoudt te bestaan binnen een termijn van tien jaar na de voorlopige oplevering van de restauratiewerkzaamheden (dit laatste geldt evenwel niet als het open monument door een gemeente, een provincie, het Vlaamse Gewest, een andere open-monumentenvereniging of Erfgoed Vlaanderen wordt overgenomen) én met het feit dat de open-monumentenvereniging als erfpachthouder geen hypotheek kan nemen op het goed zonder toestemming van de eigenaar; 8. Ruimte en Erfgoed wijst een ambtenaar aan als waarnemer die de algemene vergaderingen en de raden van beheer kan bijwonen wanneer over het open monument wordt beslist;

10 de tenuitvoerlegging van de beslissing van de algemene vergadering of van het bevoegde orgaan over het behoud of de restauratie van het open monument, waarbij een restauratiepremie is betrokken, moet vooraf door Ruimte en Erfgoed worden goedgekeurd; 10. binnen een termijn van tien jaar na de voorlopige oplevering van de restauratie mag de open-monumentenvereniging het recht van erfpacht op het open monument niet vervreemden, behalve aan de betrokken gemeente of provincie of na het akkoord van Ruimte en Erfgoed aan een andere openmonumentenvereniging. Wat als de voorwaarden niet vervuld worden? Wanneer één of meer van de eerste 9 voorwaarden niet worden nageleefd, verliest de open-monumentenvereniging haar recht op een dubbele restauratiepremie en moet ze de reeds uitgekeerde bijzondere restauratiepremies voor de helft terugbetalen. Als de 10de voorwaarde niet wordt nageleefd, moet de open-monumentenvereniging het bedrag boven de 10 % van de restauratiepremie terugbetalen. Houdt de open-monumentenvereniging die het open monument in erfpacht heeft, op te bestaan binnen tien jaar na de oplevering van de restauratie, dan moet de eigenaar de helft van de premie terugbetalen, tenzij het open monument door een gemeente, een provincie, het Vlaamse Gewest, een andere openmonumentenvereniging of Erfgoed Vlaanderen in erfpacht wordt overgenomen. Bijkomende voorwaarde: een beleidsplan De bijzondere premie voor een open monument kan pas worden toegekend nadat Ruimte en Erfgoed te Brussel het beleidsplan van de open-monumentenvereniging met betrekking tot het open monument heeft goedgekeurd; dit beleidsplan geldt voor tien jaar, vanaf de voorlopige oplevering. Het beleidsplan geeft toelichting over: 1 de actuele of nieuwe bestemming van het monument en/of het cultuurhistorische belang van het interieur met aandacht voor zijn evolutie vanaf zijn ontstaan tot op het ogenblik van de premieaanvraag; 2 de redenen waarom het voor het publiek een bezienswaardigheid is of wordt; dat kan het cultuurhistorisch belang van het interieur zijn, of de actuele of nieuwe bestemming; 3 het bovenlokaal karakter en de maatschappelijke relevantie van zijn actuele of nieuwe bestemming; 4 de permanente toegankelijkheid voor het publiek; Het monument moet hierbij minstens 50 dagen per jaar toegankelijk zijn; 5 het klantvriendelijk onthaal en de actieve publiekswerking en -begeleiding bij de ontsluiting en in het bijzonder over de waarden die aanleiding hebben gegeven tot zijn bescherming; 6 de vorm waarin cultuurgoederen die integrerend deel uitmaken van het open monument en/of de actuele of nieuwe bestemming en de relatie met het monument op een attractieve, kwalitatieve en educatief verantwoorde wijze gepresenteerd worden; 7 de bereikbaarheid; 8 de publiekswerving en promotie; 9 het onderhoudsplan op basis van de ontsluiting; 10 de samenstelling van de beheersorganen;

11 de plaats die de beheerders van een open monument ambiëren in het kader van overkoepelende gemeentelijke of provinciale beleidsplannen, inzonderheid tegenover het erfgoedconvenant en de gemeentelijke erfgoedplannen. Wordt het beleidsplan niet nageleefd, dan moet de open-monumentenvereniging de restauratiepremie voor de helft terugbetalen. Een premie voor een promotioneel restauratieproject Wanneer een privé-persoon een promotioneel restauratieproject onderneemt wanneer hij dus een beschermd monument restaureert met de bedoeling het na de oplevering van de werken opnieuw van de hand te doen dan kan hij daarvoor van het Vlaams Gewest een premie van 10 % krijgen. De gemeente of de provincie kan daar bovenop nog vrijwillig een bijdrage verlenen. In dit geval mag de eigenaar zijn eigendom wel vervreemden of in erfpacht geven binnen een periode van tien jaar, iets wat niet mag bij een gewone premie. Wat is een promotioneel restauratieproject? Dit zijn restauratiewerkzaamheden aan een monument dat zijn oorspronkelijke of actuele bestemming niet kan behouden of dat zonder bestemming is gevallen. Men restaureert en renoveert deze monumenten met de bedoeling het na de uitvoering van de restauratiewerkzaamheden te vervreemden. De premienemer kan nooit een lokaal of regionaal bestuur zijn. De bijzondere premie voor onderwijsgebouwen Voor de restauratiewerkzaamheden aan onderwijsgebouwen door een universiteit, een Vlaamse autonome hogeschool, een gemeenschapsschool of een gesubsidieerde vrije school is een bijzondere premie van 80 % voorzien : Vlaams Gewest Provincie Gemeente 50 % 15 % 15 % Opgelet : deze premie wordt slechts berekend op 4/5 van het bedrag van de raming. De Vlaamse Gemeenschap stelt immers al werkingsmiddelen ter beschikking voor het onderhoud van onderwijsgebouwen. IN DE OPENBARE SECTOR Lokale besturen Voor restauratiewerken aan beschermde monumenten die toebehoren aan lokale besturen en die niet bestemd zijn voor een erkende eredienst, seminaries en pastorieën, worden de kosten verdeeld als volgt: Vlaams Gewest Provincie Lokaal bestuur 60 % 20 % 20 % Voor restauratiewerken aan beschermde gebouwen die toebehoren aan lokale besturen en die bestemd zijn voor een erkende eredienst, seminaries en pastorieën, worden de kosten verdeeld als volgt: Vlaams Gewest Provincie Gemeente Andere lokale besturen 60 % 20 % 10 % 10 %

12 Regionale besturen Voor restauratiewerken aan beschermde gebouwen, toebehorend aan regionale besturen, die niet bestemd zijn voor een erkende eredienst, seminaries en pastorieën, worden de kosten verdeeld als volgt: Vlaams Gewest Regionaal bestuur 60 % 40 % Voor restauratiewerken aan beschermde gebouwen, toebehorend aan regionale besturen, die bestemd zijn voor een erkende eredienst, seminaries en pastorieën, worden de kosten verdeeld als volgt: Vlaams Gewest Provincie Andere regionale besturen 60 % 30 % 10 % Onroerende leasing met verplichte aankoop Lokale en regionale besturen kunnen een restauratiepremie krijgen op basis van een onroerende leasing met verplichte aankoop op voorwaarde dat: - het opdrachtgevend bestuur vooraf een verantwoordingsnota voorlegt waarin het die keuze motiveert; - alle bepalingen van het besluit, en in het bijzonder die voor ontwerpers en uitvoerders en de bescherming van het vakmanschap, nageleefd worden; - de werken gegund worden volgens de wetgeving op de overheidsopdrachten; - het opdrachtgevend bestuur alle kosten draagt die voortvloeien uit de leasing. Opdrachtgevende besturen die kiezen voor de formule van onroerende leasing met verplichte aankoop, zien af van de restauratiepremie en moeten eventueel ontvangen voorschotten terugbetalen wanneer ze, zonder toestemming van Ruimte en Erfgoed binnen een termijn van 20 jaar de bestemming van het beschermde monument veranderen of de onroerende investering vervreemden. Onderwijsgebouwen Onderwijsgebouwen en hun aanhorigheden die op grond van hun onderwijsbestemming vrijgesteld zijn van de onroerende voorheffing en die effectief voor educatieve doeleinden gebruikt worden, kunnen ook van een restauratiepremie genieten. Hiervoor komt hoogstens vier vijfde van de kostenraming in aanmerking voor de premie. De Vlaamse Gemeenschap stelt immers al werkingsmiddelen ter beschikking voor het onderhoud van onderwijsgebouwen. Voor gemeentelijke scholen Vlaams Gewest Provincie 60 % 20 % Voor provinciale scholen Vlaams Gewest 60 % Onderzoeksprojecten Aangezien de Vlaamse overheid het vooronderzoek bij restauraties wenst te stimuleren, kent ze een bijzondere restauratiepremie toe voor werkzaamheden en diensten die betrekking hebben op onderzoek dat noodzakelijk is voor een globale en

13 kwaliteitsvolle restauratie van een beschermd monument. Deze regeling geldt zowel voor de openbare als de private sector. Vlaams Gewest 80 %

14 DE PROCEDURE VOOR DE PRIVE-SECTOR HOE DUIDT U EEN ONTWERPER AAN? Een kwaliteitsvolle, duurzame en succesrijke restauratie begint met de aanduiding van een deskundig ontwerper, die op een respectvolle manier het monument benadert. Een privé-premienemer (natuurlijke personen of een privaatrechtelijke rechtspersonen) is niet verplicht de bepalingen inzake de selectie en gunning van de ontwerpers te volgen zolang de totale premie maximaal 40 % van de kostprijs bedraagt en de kostprijs van de werken minder is dan euro. De premienemer moet wel alle maatregelen ondernemen om een deskundige ontwerper te vinden. Bedraagt uw premie meer dan 40% en is de kostprijs van de werken meer dan euro (zoals soms het geval is bij molens, ZEN-monumenten, openmonumentenverenigingen of bij onderwijsgebouwen, óf in het geval van een vooronderzoek), dan dient u de regelgeving betreffende de overheidsopdrachten te respecteren. HOE DUIDT U EEN VEILIGHEIDSCOÖRDINATOR AAN? Wanneer moet er een veiligheidscoördinatie zijn? Zodra de bouwwerken worden uitgevoerd door ten minste twee verschillende aannemers of door een aannemer en de opdrachtgever zelf (tegelijkertijd of achtereenvolgens), geldt automatisch de coördinatieverplichting ongeacht de aard, de omvang, de oppervlakte, de risicograad of de kostprijs van de werken. En dit zowel bij bouwopdrachten voor particulieren als voor ondernemingen. Wie stelt de veiligheidscoördinator aan en wanneer? Voor werven groter dan 500m2 : De veiligheidscoördinator moet aangesteld zijn door de opdrachtgever voordat de architect is aangesteld. Voor werken kleiner dan 500m2 : De opdrachtgever kan de opdracht tot het aanstellen van een veiligheidscoördinator doorschuiven naar : 1- de architect (ev. samen met andere adviseurs in een tijdelijke vereniging); 2- de aannemer, indien geen architect bij de opdracht betrokken is; Opgelet : Indien de opdrachtgever de werken zelf uitvoert (ev. samen met aannemers), dan moet hij zelf de veiligheidscoördinator aanstellen voordat de werken aanbesteed worden. HOE VRAAGT U EEN RESTAURATIEPREMIE AAN EN HOE WORDT ZE TOEGEKEND? Voorafgaand overleg Vóór u een premie aanvraagt, wordt een overlegvergadering georganiseerd op basis van het restauratiedossier om het restauratieproject voor te stellen. Naast de ontwerper dienen hierop alle besturen die bijdragen in de kosten te worden uitgenodigd: - het Vlaams Gewest: de provinciale afdeling van Ruimte en Erfgoed; - het Provinciebestuur; - het Gemeentebestuur.

15 Verschillende onderwerpen kunnen hier aangesneden worden, zoals het vooronderzoek, de restauratieoptie, de wijze van opstelling van het restauratiedossier, de kostenverdeling, de eventuele fasering, de plaats van uitvoering, de bestemming, de selectie van de aannemers en de wijze van gunnen,. Van het overleg wordt een verslag opgemaakt, dat ter goedkeuring aan de verschillende partijen wordt voorgelegd. Eenmaal een akkoord bereikt kan het restauratiedossier met zijn zes essentiële hoekstenen als basis, op punt gesteld worden. Aanvraag Indien u uw dossier volledig hebt samengesteld, is het aangewezen het voor een voorafgaandelijk advies voor te leggen aan de provinciale afdeling van Ruimte en Erfgoed. U dient het eigenlijke dossier in vier exemplaren in bij de provinciale afdeling van Ruimte en Erfgoed. Gebruik het restauratiedossier met zijn zes essentiële hoekstenen als basis voor uw aanvraag. Voeg daarbij nog: - een afschrift van de eigendomstitel of overeenkomst inzake erfpacht; - een attest van de btw-administratie dat u de btw op de restauratiewerkzaamheden niet kan recupereren. btw-attest Vennootschappen, vzw s en alle btw-plichtigen dienen een attest van de btwadministratie in te dienen, waarop vermeld staat welk btw-percentage ze al dan niet kunnen recupereren (of een verklaring op erewoord toevoegen dat ze geen btw kunnen recupereren). De consulent van de provinciale afdeling van Ruimte en Erfgoed zal zich uitspreken over de vraag of uw dossier ontvankelijk kan verklaard worden. Indien de consulent uw dossier niet ontvankelijk kan verklaren, zal hij/zij dit motiveren en aangeven wat nog aangepast en aangevuld moet worden. Ruimte en Erfgoed te Brussel verspreidt de ontvankelijke dossiers vervolgens naar het betrokken provincie- en gemeentebestuur, samen met een voorstel voor de kostenverdeling. Uiteindelijk beslist de minister, rekening houdend met de beschikbare kredieten op de begroting, over de toekenning van de premie. Wanneer een premie wordt toegekend, dan wordt u hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld. Bij deze brief vindt u ook een kopie van het ministerieel besluit waarbij u een Restauratiepremie werd toegekend. In dit besluit wordt ook het voorlopig bedrag van de restauratiepremie vermeld. Nadat de restauratiepremie met een Ministerieel Besluit tot voorlopige goedkeuring van de restauratiepremie werd toegekend, mag de lijst der werken die in aanbesteding gaan, niet meer gewijzigd worden. DE WERKEN GUNNEN Bedraagt uw restauratiepremie 40% of minder van de totale kostenraming, dan hoeft u niet te voldoen aan de bepalingen van de wetgeving overheidsopdrachten.

16 Geniet u van een hogere premie dan 40% en is de kostprijs van de werken hoger dan euro, dan moet u wel degelijk voldoen aan de volledige wetgeving betreffende de overheidsopdrachten. De aannemers en firma's moeten in elk geval geregistreerd zijn overeenkomstig artikel 299bis van het wetboek van de inkomensbelasting en artikel 30bis van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders. Bovendien moeten ze in het bezit zijn van de vereiste erkenning in uitvoering van de wet van 20 maart Na ontvangst van het ministerieel besluit waarbij u een premie werd toegekend bezorgt u Ruimte en Erfgoed te Brussel zo spoedig mogelijk vier exemplaren van het volledige gunningdossier. Hou er rekening mee dat een premie slechts 5 jaar geldig blijft, te rekenen vanaf datum van voormeld ministerieel besluit. Dat gunningdossier, bevat volgende documenten, indien van toepassing: - de publicatie- of uitnodigingsberichten (indien van toepassing); - het verslag van het nazicht van de inschrijvingen en het toewijzingsbesluit; - de ingediende inschrijvingen, waaronder het origineel van de gekozen inschrijving; - een document dat verwijst naar het Veiligheids- en Gezondheidsplan met de preventieve maatregelen; - een afzonderlijke prijsberekening i.v.m. de preventieve maatregelen; - de bouwvergunning (indien van toepassing). Uitgaande van dit dossier wordt overgegaan tot vaststelling van het definitieve premiebedrag. Dit resulteert in een besluit van het afdelingshoofdagentschapsbeheer houdende toekenning van de definitieve restauratiepremie.

17 DE PROCEDURE VOOR DE OPENBARE SECTOR HOE DUIDT U EEN ONTWERPER AAN? Het is aangewezen steeds contact op te nemen met de provinciale afdeling Ruimte en Erfgoed en dit met het oog op de omschrijving en de bepaling van de algemene lijnen van de opdracht van de ontwerper. Als lokaal of regionaal bestuur dient u een ontwerper aan te stellen op basis van de wetgeving betreffende de overheidsopdrachten. Ongeacht de door u gekozen wijze van aanstelling zal u steeds rekening moeten houden met volgende selectiecriteria : - de studie- en beroepskwalificaties; - de relevante referenties over restauraties, uitgevoerd tijdens de laatste drie jaar in binnen- of buitenland; - het gedeelte van de studieopdracht dat de ontwerper in onderaanneming wil geven. Als openbaar bestuur moet u, voor een opdracht beneden de euro, minstens 5 van elkaar onafhankelijke ontwerpers selecteren en moet u, voor een opdracht van meer dan euro, steeds een algemene of beperkte offerteaanvraag organiseren. Indien dit aantal van 5 ontwerpers niet te bereiken is, kan het aantal verminderd worden mits toestemming van Ruimte en Erfgoed. Als openbaar bestuur kiest u een ontwerper op basis van de volgende gunningcriteria (in dalende volgorde van prioriteit): - de conceptnota, met omschrijving van de aanpak en de methodologie van de opdracht; - de visie op de aard en de intensiteit van de door de kandidaat-ontwerp(s) voorgestelde werfopvolging; - de te leveren diensten voor het door de premienemer vooraf vastgestelde percentage of de te betalen prijs als honorarium. Een correcte toepassing van de selectie en de gunning van de ontwerpopdracht is van groot belang. Indien deze niet correct is verlopen, kan het dossier niet ontvankelijk worden verklaard. Het opdrachtgevend bestuur wordt geadviseerd bij twijfel het gunningdossier voor advies voor te leggen aan Ruimte en Erfgoed te Brussel. Die zal enkel een advies geven over de inhoudelijke aspecten van het dossier. HOE DUIDT U EEN VEILIGHEIDSCOÖRDINATOR AAN? Wanneer moet er een veiligheidscoördinatie zijn? Zodra de bouwwerken worden uitgevoerd door ten minste twee verschillende aannemers of door een aannemer en de opdrachtgever zelf (tegelijkertijd of achtereenvolgens), geldt automatisch de coördinatieverplichting ongeacht de aard, de omvang, de oppervlakte, de risicograad of de kostprijs van de werken. En dit zowel bij bouwopdrachten voor particulieren als voor ondernemingen. Wie stelt de veiligheidscoördinator aan en wanneer? Voor werven groter dan 500m2 : De veiligheidscoördinator moet aangesteld zijn door de opdrachtgever voordat de architect is aangesteld. Voor werken kleiner dan 500m2 :

18 De opdrachtgever kan de opdracht tot het aanstellen van een veiligheidscoördinator doorschuiven naar : 1- de architect (ev. samen met andere adviseurs in een tijdelijke vereniging); 2- de aannemer, indien geen architect bij de opdracht betrokken is; Opgelet : Indien de opdrachtgever de werken zelf uitvoert (ev. samen met aannemers), dan moet hij zelf de veiligheidscoördinator aanstellen voordat de werken aanbesteed worden. HOE VRAAGT U EEN RESTAURATIEPREMIE AAN EN HOE WORDT ZE TOEGEKEND? Voorafgaand overleg Vóór u een premie aanvraagt, wordt een overlegvergadering georganiseerd op basis van het restauratiedossier om het restauratieproject voor te stellen. Naast de ontwerper dienen hierop alle besturen die bijdragen in de kosten te worden uitgenodigd: - het Vlaams Gewest: de provinciale afdeling van Ruimte en Erfgoed; - het Provinciebestuur; - het Gemeentebestuur. Verschillende onderwerpen kunnen hier aangesneden worden, zoals het vooronderzoek, de restauratieoptie, de wijze van opstelling van het restauratiedossier, de kostenverdeling, de eventuele fasering, de plaats van uitvoering, de bestemming, de selectie van de aannemers en de wijze van gunnen, Van het overleg wordt een verslag opgemaakt, dat ter goedkeuring aan de verschillende partijen wordt voorgelegd. Eenmaal een akkoord bereikt kan het eigenlijke restauratiedossier met zijn zes essentiële hoekstenen, op punt worden gesteld. Préadvies en aanvraag Indien u uw dossier volledig hebt samengesteld, is het aangewezen het opnieuw voor een voorafgaandelijk advies voor te leggen aan de provinciale afdeling van Ruimte en Erfgoed. Eénmaal dit advies verkregen, legt u uw dossier neer bij de gemeente of de provincie (naar gelang u een lokaal of regionaal bestuur bent). Essentieel is dat u uw dossier in het correcte aantal exemplaren indient. Als lokaal bestuur, andere dan een gemeente, dient u uw restauratiedossier in in vier exemplaren; als gemeentebestuur in drie exemplaren; als provinciaal bestuur, andere dan het provinciebestuur, in drie exemplaren; als provinciebestuur in twee exemplaren. Uw dossier legt vervolgens de gebruikelijke hiërarchische weg af, die langer of korter kan zijn naar gelang u een lokaal of regionaal bestuur bent. Zo zal het dossier van een kerkbestuur (een lokaal bestuur) achtereenvolgens de gemeentelijke technische dienst, de gemeenteraad, de provinciale technische dienst en de diensten van de gouverneur doorlopen, alvorens doorgestuurd te worden naar de provinciale afdeling van Ruimte en Erfgoed. Het is deze provinciale afdeling van Ruimte en Erfgoed die oordeelt of uw dossier al dan niet ontvankelijk is. Indien uw dossier niet ontvankelijk kan verklaard worden, zal men dit motiveren en aanduiden wat moet worden aangepast of vervolledigd. Eénmaal ontvankelijk verklaard, wordt uw dossier overgemaakt aan Ruimte en Erfgoed te Brussel.

19 Toekenning Uiteindelijk beslist de minister, rekening houdend met de beschikbare kredieten op de begroting, over de toekenning van de premie. Wanneer een premie wordt toegekend, dan wordt u hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld. Bij deze brief vindt u ook een kopie van het ministerieel besluit waarbij u een restauratiepremie werd toegekend. In dit besluit wordt ook het voorlopig bedrag van de restauratiepremie vermeld. Nadat de restauratiepremie met een Ministerieel Besluit tot voorlopige goedkeuring van de restauratiepremie werd toegekend, mag de lijst der werken die in aanbesteding gaan niet meer gewijzigd worden. DE WERKEN GUNNEN Na de toekenning van de premie, kan u de werken gunnen. Als openbaar bestuur dient u de restauratiewerkzaamheden te gunnen met inachtneming van de regelgeving betreffende de overheidsopdrachten. Opteert u voor een beperkte aanbesteding, dan moet aan ten minste vijf aannemers prijs gevraagd worden. Wanneer slechts drie of minder aannemers voorhanden zijn, kan Ruimte en Erfgoed een afwijking verlenen. Na ontvangst van het ministerieel besluit waarbij u een premie werd toegekend bezorgt u Ruimte en Erfgoed te Brussel zo spoedig mogelijk vier exemplaren van het volledige gunningsdossier. Hou er rekening mee dat een premie slechts 5 jaar geldig blijft, te rekenen vanaf datum van voormeld ministerieel besluit. Ook de uitvoerders moeten vooraf worden geselecteerd op basis van hun vakmanschap en bekwaamheden inzake restauratie. Ze leggen hun studie- en beroepskwalificaties voor; een lijst van restauratiewerkzaamheden, uitgevoerd tijdens de voorbije drie jaar; en een lijst van de technici of de technische diensten die ter beschikking zullen staan van de uitvoerder. Ter bescherming van het vakmanschap gelden nog bijkomende voorwaarden. Hier zal de uitvoerder van de restauratiewerkzaamheden in zijn overeenkomst met de premienemer uitdrukkelijk moeten bepalen dat minstens 50% van de restauratiewerkzaamheden met eigen personeel zal uitgevoerd worden. Deze bepaling kan het best in het administratief gedeelte van het bestek opgenomen worden. Daar kan slechts van afgeweken worden als de aard van de werkzaamheden of de coördinatie dit vereisen en mits voorafgaande toelating van de Vlaamse Overheid. Analoog met de premieaanvraag, volgt ook uw aanbestedingsdossier een hiërarchische weg alvorens toe te komen bij Ruimte en Erfgoed te Brussel. Ook hier dient u er dus op te letten dat u voldoende exemplaren indient. Als lokaal bestuur, anders dan de gemeente, wordt het gunningdossier ingediend in drie exemplaren; als gemeente in twee exemplaren; als provinciaal bestuur, anders dan het provinciebestuur, in twee exemplaren en als provinciebestuur in één exemplaar. Bij Ruimte en Erfgoed te Brussel gebeurt de uiteindelijke berekening en aanpassing van het premiebedrag op basis van het definitieve gunningsdossier. Dit dossier omvat : - het verslag van de selectie van de uitvoerder (indien de selectiecriteria van toepassing zijn); - het bestek en de plannen, indien gewijzigd, sinds de premietoekenning;

20 de publicatie- of uitnodigingsberichten : het origineel en vier kopieën; - het proces-verbaal van de opening van de inschrijvingen; - de ingediende inschrijvingen, opgesplitst in subsidieerbare en nietsubsidieerbare posten; - een document dat verwijst naar het Veiligheids- en Gezondheidsplan met de preventieve maatregelen; - een afzonderlijke prijsberekening i.v.m. de preventieve maatregelen; - de bouwvergunning en het brandweerverslag (indien van toepassing); - het toewijzingsbesluit; - een geactualiseerde raming (indien van toepassing). Zijn eventuele aanpassingen nodig, waarbij het inschrijvingsbedrag hoger of lager ligt dan de raming, dan wordt de premie aangepast conform art. 3 5 van het Besluit. Hierna kan het besluit van het afdelingshoofd-agentschapsbeheer houdende toekenning van de definitieve restauratiepremie opgemaakt worden.

Addendum historisch waardevol gebouw

Addendum historisch waardevol gebouw Architectenovereenkomst: Addendum historisch waardevol gebouw Tussen AG VESPA, het autonoom gemeentebedrijf vastgoed en stadsprojecten voor Antwerpen, met maatschappelijke zetel in 2018 Antwerpen, Generaal

Nadere informatie

1814 BELGISCH STAATSBLAD 19.01.2002 MONITEUR BELGE

1814 BELGISCH STAATSBLAD 19.01.2002 MONITEUR BELGE 1814 BELGISCH STAATSBLAD 19.01.2002 MONITEUR BELGE N. 2002 197 [C 2001/36510] 14 DECEMBER 2001. Besluit van de Vlaamse regering houdende vaststelling van het premiestelsel voor restauratiewerkzaamheden

Nadere informatie

Aanvraag van een onderhoudspremie voor monumenten

Aanvraag van een onderhoudspremie voor monumenten Aanvraag van een onderhoudspremie voor monumenten Onroerend Erfgoed Antwerpen Anna Bijnsgebouw Lange Kievitstraat 111-113 bus 53 2018 ANTWERPEN Tel. +32 (0)3 224 62 10 Fax +32 (0)3 224 62 23 antwerpen@onroerenderfgoed.be

Nadere informatie

MONUMENTENZORG TYPE 1 : STRAATGEVELS

MONUMENTENZORG TYPE 1 : STRAATGEVELS Stadsbestuur Sint-Niklaas Dienst cultuur MONUMENTENZORG Aanvraag tot het bekomen van een stedelijke subsidie voor onderhoudswerken aan waardevolle, niet-beschermde gebouwen (aan te vragen voor aanvang

Nadere informatie

HERWAARDERINGSPLAN BESCHERMD DORPSGEZICHT MARKT MARKT/AALTERSTRAAT/ A. RODENBACHSTRAAT/KASTEELSTRAAT

HERWAARDERINGSPLAN BESCHERMD DORPSGEZICHT MARKT MARKT/AALTERSTRAAT/ A. RODENBACHSTRAAT/KASTEELSTRAAT HERWAARDERINGSPLAN BESCHERMD DORPSGEZICHT MARKT MARKT/AALTERSTRAAT/ A. RODENBACHSTRAAT/KASTEELSTRAAT WOORD VOORAF Op 7 juni 2013 keurde Vlaams Minister van Onroerend Erfgoed Geert Bourgeois het herwaarderingsplan

Nadere informatie

STEDELIJK REGLEMENT VOOR HET VERLENEN VAN SUBSIDIE VOOR HET RESTAUREREN VAN GEBOUWEN MET ERFGOEDWAARDE

STEDELIJK REGLEMENT VOOR HET VERLENEN VAN SUBSIDIE VOOR HET RESTAUREREN VAN GEBOUWEN MET ERFGOEDWAARDE stad brugge dienst ruimtelijke ordening STEDELIJK REGLEMENT VOOR HET VERLENEN VAN SUBSIDIE VOOR HET RESTAUREREN VAN GEBOUWEN MET ERFGOEDWAARDE Herziening Vastgesteld door de Gemeenteraad in zitting van

Nadere informatie

Reglement met betrekking tot de toekenning van subsidies voor conserveringswerken aan niet-wettelijk beschermd waardevol funerair erfgoed

Reglement met betrekking tot de toekenning van subsidies voor conserveringswerken aan niet-wettelijk beschermd waardevol funerair erfgoed directie Cultuur dienst Erfgoed Reglement met betrekking tot de toekenning van subsidies voor conserveringswerken aan niet-wettelijk beschermd waardevol funerair erfgoed Artikel 1 Definities Voor de toepassing

Nadere informatie

nr. 33 van TINNE ROMBOUTS datum: 12 oktober 2016 aan GEERT BOURGEOIS Stedenbouwkundige vergunningsaanvragen - Archeologienota's

nr. 33 van TINNE ROMBOUTS datum: 12 oktober 2016 aan GEERT BOURGEOIS Stedenbouwkundige vergunningsaanvragen - Archeologienota's SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 33 van TINNE ROMBOUTS datum: 12 oktober 2016 aan GEERT BOURGEOIS MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BUITENLANDS BELEID EN ONROEREND ERFGOED Stedenbouwkundige

Nadere informatie

Renovatie van. kleinschalige sportinfrastructuur van lokale overheden. Subsidiereglement 2013

Renovatie van. kleinschalige sportinfrastructuur van lokale overheden. Subsidiereglement 2013 DE VLAAMSE MINISTER VAN FINANCIEN, BEGROTING, WERK, RUIMTELIJKE ORDENING EN SPORT, Renovatie van kleinschalige sportinfrastructuur van lokale overheden Subsidiereglement 2013 Artikel 1 Aan gemeenten, steden

Nadere informatie

Aanvraag van een erfgoedpremie volgens de standaardprocedure

Aanvraag van een erfgoedpremie volgens de standaardprocedure Aanvraag van een erfgoedpremie volgens de standaardprocedure OE_PR-02-150629 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////T

Nadere informatie

100,00 voor 3 of 4 personen ten laste 200,00 voor 5 of 6 personen ten laste 300,00 voor 7 of meer personen ten laste

100,00 voor 3 of 4 personen ten laste 200,00 voor 5 of 6 personen ten laste 300,00 voor 7 of meer personen ten laste GEMEENTELIJKE VERBETERINGSPREMIE. Artikel 1 De gemeente Meulebeke verleent, met ingang van 1 januari 2014, onder bepaalde voorwaarden een premie voor het uitvoeren van verbeteringswerken aan particuliere

Nadere informatie

Afsprakenkader kwaliteitsvereisten bij restauratieprojecten met betrekking tot onroerend erfgoed

Afsprakenkader kwaliteitsvereisten bij restauratieprojecten met betrekking tot onroerend erfgoed Afsprakenkader kwaliteitsvereisten bij restauratieprojecten met betrekking tot onroerend erfgoed Dit afsprakenkader werd goedgekeurd op het Vlaams Samenwerkingsforum Overheidsopdrachten van 28 oktober

Nadere informatie

AANVRAAG VAN SUBSIDIES VOOR WERKEN TOT BEHOUD VAN EEN BESCHERMD GOED

AANVRAAG VAN SUBSIDIES VOOR WERKEN TOT BEHOUD VAN EEN BESCHERMD GOED AANVRAAG VAN SUBSIDIES VOOR WERKEN TOT BEHOUD VAN EEN BESCHERMD GOED Contact: Directie Monumenten en Landschappen Brussel Stedelijke Ontwikkeling CCN - Vooruitgangsstraat 80 1035 BRUSSEL Tel.: 02/204.27.20

Nadere informatie

ONTWERP VAN DECREET TEKST AANGENOMEN DOOR DE PLENAIRE VERGADERING

ONTWERP VAN DECREET TEKST AANGENOMEN DOOR DE PLENAIRE VERGADERING Zitting 2008-2009 18 februari 2009 ONTWERP VAN DECREET betreffende de organisatie en erkenning van toeristische samenwerkingsverbanden TEKST AANGENOMEN DOOR DE PLENAIRE VERGADERING Zie: 1853 (2008-2009)

Nadere informatie

Aanvraag van een erfgoedpremie volgens de standaardprocedure

Aanvraag van een erfgoedpremie volgens de standaardprocedure Aanvraag van een erfgoedpremie volgens de standaardprocedure OE_PR-02-150416 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////T

Nadere informatie

A. ALGEMENE BEGINSELEN IN ZAKE OVERHEIDSOPDRACHTEN

A. ALGEMENE BEGINSELEN IN ZAKE OVERHEIDSOPDRACHTEN Hoofdstuk V GOEDEREN INLEIDING OVERHEIDSOPDRACHTEN BEHEER EN BESCHIKKING VAN GOEDEREN WERKEN AAN GEBOUWEN PREMIES EN SUBSIEDIES SCHENKINGEN, LEGATEN EN STICHTINGEN 2. OVERHEIDSOPDRACHTEN 504. De kerkfabriek

Nadere informatie

REGLEMENT GEMEENTELIJKE VERBETERINGSPREMIE VAN 14 DECEMBER 2016.

REGLEMENT GEMEENTELIJKE VERBETERINGSPREMIE VAN 14 DECEMBER 2016. REGLEMENT GEMEENTELIJKE VERBETERINGSPREMIE VAN 14 DECEMBER 2016. Artikel 1. Om de gemeenteraadsbeslissing, dd. 30 december 2015, betreffende het verlenen van een gemeentelijke verbeteringspremie met ingang

Nadere informatie

REGLEMENT BETREFFENDE DE TOEKENNING VAN EEN GEMEENTELIJKE PREMIE VOOR DE VERFRAAIING OF DE RENOVATIE VAN GEVELS VAN GEBOUWEN IN DE CENTRUMLANEN

REGLEMENT BETREFFENDE DE TOEKENNING VAN EEN GEMEENTELIJKE PREMIE VOOR DE VERFRAAIING OF DE RENOVATIE VAN GEVELS VAN GEBOUWEN IN DE CENTRUMLANEN VILLE DE BRUXELLES URBANISME Section PLAN Cellule Planification STAD BRUSSEL STEDENBOUW Sectie PLAN Cel Planning REGLEMENT BETREFFENDE DE TOEKENNING VAN EEN GEMEENTELIJKE PREMIE VOOR DE VERFRAAIING OF

Nadere informatie

OVEREENKOMST MET DE ONTWERPER

OVEREENKOMST MET DE ONTWERPER OVEREENKOMST MET DE ONTWERPER Tussen de KERKFABRIEK SINT-ANDRIES, p/a Sint-Andriesstraat 5, te 2000 Antwepren enerzijds, voor wie optreden, Dhr. De Bruyn Jos, Voorzitter Dhr. Robeyns, Michel, Secretaris

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad

Zitting van de gemeenteraad 1 zvvegeni Zitting van de gemeenteraad ZITTING VAN 23 NOVEMBER 2009 Agendapunt: Onderwerp: Aanpassing van het subsidiereglement inzake de gemeentelijke renovatieprem ie De Raad, Overwegende dat een actief

Nadere informatie

Artikel 1.- Artikel 2.-

Artikel 1.- Artikel 2.- ontwerp subsidiereglement houdende de ondersteuning van jeugdinfrastructuur HOOFDSTUK : : Algemene A bepalingen Artikel.- Dit besluit wordt genomen in uitvoering van de verordening nr. -02 van 20 januari

Nadere informatie

VAREND ERFGOED IN VLAANDEREN VLAADEREN. onroerenderfgoed.be

VAREND ERFGOED IN VLAANDEREN VLAADEREN. onroerenderfgoed.be VAREND ERFGOED IN VLAANDEREN VLAADEREN onroerenderfgoed.be onroerenderfgoed.be VAREND ERFGOED IN VLAANDEREN WAT IS VAREND ERFGOED? Deze folder geeft een overzicht van de regelgeving die vanaf 1 januari

Nadere informatie

Subsidieverordening voor onderhoud en restauratie van monumenten

Subsidieverordening voor onderhoud en restauratie van monumenten Subsidieverordening voor onderhoud en restauratie van monumenten Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is

Nadere informatie

tot onderzoek door het Rekenhof naar de aanwending van de onderhouds- en restauratiepremies voor onroerend erfgoed

tot onderzoek door het Rekenhof naar de aanwending van de onderhouds- en restauratiepremies voor onroerend erfgoed stuk ingediend op 1689 (2011-2012) Nr. 1 26 juni 2012 (2011-2012) Motie van de heren Dirk Van Mechelen, Sas van Rouveroij en Marnic De Meulemeester en de dames Mercedes Van Volcem en Gwenny De Vroe tot

Nadere informatie

Reglement tot het toekennen van een gemeentelijke aankoop- en vervolgpremie.

Reglement tot het toekennen van een gemeentelijke aankoop- en vervolgpremie. Reglement tot het toekennen van een gemeentelijke aankoop- en Doel van de premie. Artikel 1: 1. Om jonge gezinnen te ondersteunen in de aankoop van een woning op het grondgebied van de gemeente Middelkerke,

Nadere informatie

SUBSIDIE VOOR INBRAAKPREVENTIE

SUBSIDIE VOOR INBRAAKPREVENTIE SUBSIDIE VOOR INBRAAKPREVENTIE REGLEMENT TOELAGEREGLEMENT VOOR DE BEVEILIGING VAN VERENIGINGSLOKALEN Artikel 1 In het district Ekeren zijn veel verenigingen actief. Het districtsbestuur wenst het verenigingsleven

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 26 september 2013 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65 Agenda nr. 4/59 Bouwen, verbouwen en restaureren Mechelen.

Nadere informatie

Reglement financiële autonomie sportverenigingen

Reglement financiële autonomie sportverenigingen Reglement financiële autonomie sportverenigingen artikel 1: Binnen de perken van het daartoe op de begroting voorziene krediet, kan de gemeenteraad subsidies toekennen voor de bouw, de renovatie of het

Nadere informatie

Aanvraagformulier premie

Aanvraagformulier premie Aanvraagformulier premie Grote Baan 112 3530 Houthalen-Helchteren t 011 60 05 11 f 011 60 05 01 Premie zonne-installatie voor de opwekking van elektriciteit (fotovoltaïsche zonne-installatie) 1. Aanvrager

Nadere informatie

bestek nummer: blad nummer 1/5

bestek nummer: blad nummer 1/5 bestek nummer: 2011 021 01 blad nummer 1/5 OPDRACHTGEVER: OPDRACHT: WZC DE LINDE Lindestraat 16, 9790 Wortegem-Petegem UITBREIDEN BESTAAND WOON- EN ZORGCENTRUM Lindestraat 16, 9790 Wortegem-Petegem PERCEEL

Nadere informatie

Subsidiereglement voor onderhoudswerken aan waardevolle gebouwen en gevels

Subsidiereglement voor onderhoudswerken aan waardevolle gebouwen en gevels Subsidiereglement voor onderhoudswerken aan waardevolle gebouwen en gevels Artikel 1. Doel Met deze subsidie wil de stad Sint-Niklaas de duurzame instandhouding van het bouwkundig erfgoed op haar grondgebied

Nadere informatie

Centrum voor Religieuze Kunst en Cultuur vzw - Kerkenbeleidsplannen - Werking

Centrum voor Religieuze Kunst en Cultuur vzw - Kerkenbeleidsplannen - Werking SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 82 van LYDIA PEETERS datum: 16 november 2016 aan GEERT BOURGEOIS MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BUITENLANDS BELEID EN ONROEREND ERFGOED Centrum

Nadere informatie

GEMEENTEBESTUUR VAN SINT-JOOST-TEN-NODE PREMIES VOOR DE RENOVATIE VAN WONINGEN GELEGEN OP HET GRONDGEBIED VAN DE GEMEENTE SINT-JOOST-TEN-NODE

GEMEENTEBESTUUR VAN SINT-JOOST-TEN-NODE PREMIES VOOR DE RENOVATIE VAN WONINGEN GELEGEN OP HET GRONDGEBIED VAN DE GEMEENTE SINT-JOOST-TEN-NODE GEMEENTEBESTUUR VAN SINT-JOOST-TEN-NODE PREMIES VOOR DE RENOVATIE VAN WONINGEN GELEGEN OP HET GRONDGEBIED VAN DE GEMEENTE SINT-JOOST-TEN-NODE GEMEENTELIJK REGLEMENT HOOFDSTUK I PREMIE VOOR GEVELVERFRAAIING

Nadere informatie

Subsidieverordening gemeentelijke monumenten Montfoort 2005

Subsidieverordening gemeentelijke monumenten Montfoort 2005 Subsidieverordening gemeentelijke monumenten Montfoort 2005 Artikel 1 - Begripsbepalingen Deze verordening verstaat onder: Hoofdstuk 1 - Algemene bepalingen 1. Monument: a. Alle vóór tenminste vijftig

Nadere informatie

Hiermee speelt het gemeentebestuur een stimulerende rol voor het verbeteren van de kwaliteit van onderwijs.

Hiermee speelt het gemeentebestuur een stimulerende rol voor het verbeteren van de kwaliteit van onderwijs. REGLEMENT VOOR HET TOEKENNEN VAN EEN SUBSIDIE VOOR ONDERWIJSINFRASTRUCTUUR VOOR SCHOLEN OP GRONDGEBIED STEENOKKERZEEL HOOFDSTUK 1. ALGEMEEN ARTIKEL 1. DOELSTELLING 1 Binnen de grenzen van de jaarlijks

Nadere informatie

ZITTING VAN 22 JULI 2013

ZITTING VAN 22 JULI 2013 ZITTING VAN 22 JULI 2013 AANWEZIG : Jozef Browaeys, burgemeester-voorzitter; Robert De Meuleneire, Janna Bauters en Hendrik Blommaert; schepenen. Guy Glorieux, schepen - voorzitter OCMW. Sabine Roobroeck,

Nadere informatie

Reglement voor de toekenning van renteloze leningen. aan erkende culturele verenigingen

Reglement voor de toekenning van renteloze leningen. aan erkende culturele verenigingen Reglement voor de toekenning van renteloze leningen aan erkende culturele verenigingen Goedgekeurd in de gemeenteraad van 28 januari 2002 Bekendgemaakt op 31 januari 2002 Artikel 1 Hoofdstuk I - Algemene

Nadere informatie

S t a d s b e s t u u r H o o g s t r a t e n

S t a d s b e s t u u r H o o g s t r a t e n -2.078.51 Goedkeuren subsidiereglement jeugdinfrastructuur. De raad, Gelet op de artikels 42 en 43 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005; Gelet op het jeugdbeleidsplan 2011-2013, goedgekeurd door de

Nadere informatie

BIJLAGE. Bijlage nr. 1. Reglement houdende de ondersteuning van jeugdinfrastructuur. HOOFDSTUK 1: Algemene bepalingen

BIJLAGE. Bijlage nr. 1. Reglement houdende de ondersteuning van jeugdinfrastructuur. HOOFDSTUK 1: Algemene bepalingen BIJLAGE Bijlage nr. 1 Reglement houdende de ondersteuning van jeugdinfrastructuur HOOFDSTUK 1: Algemene bepalingen Artikel 1.- Dit besluit wordt genomen in uitvoering van de verordening nr. 11-02 van 20

Nadere informatie

4 lokale PPS-projecten : PPS-projecten van de lokale besturen en van de ervan afhangende rechtspersonen;

4 lokale PPS-projecten : PPS-projecten van de lokale besturen en van de ervan afhangende rechtspersonen; PPS Decreet 18 JULI 2003. - Decreet betreffende Publiek-Private Samenwerking. Publicatie : 19-09-2003 Inwerkingtreding : 29-09-2003 Inhoudstafel HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen. Art. 1-2 HOOFDSTUK II.

Nadere informatie

Omzendbrief BB 2014/2

Omzendbrief BB 2014/2 Agentschap voor Binnenlands Bestuur Omzendbrief BB 2014/2 Afdeling Lokale en Provinciale Besturen Financiën en Personeel Team Gesubsidieerde infrastructuur Boudewijnlaan 30 bus 70 1000 Brussel Tel. 02

Nadere informatie

Reglement voor het verlenen van een subsidie voor de restauratie van niet-wettelijk beschermde merkwaardige gebouwen

Reglement voor het verlenen van een subsidie voor de restauratie van niet-wettelijk beschermde merkwaardige gebouwen Reglement voor het verlenen van een subsidie voor de restauratie van niet-wettelijk beschermde merkwaardige gebouwen Artikel 1. Voorwerp Binnen de perken van de kredieten daartoe voorzien op het budget

Nadere informatie

Facultair reglement Mobiliteitsfonds FPPW

Facultair reglement Mobiliteitsfonds FPPW FACULTEIT PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN Facultair reglement Mobiliteitsfonds FPPW Unaniem goedgekeurd door de Faculteitsraad op 8 oktober 2014 Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Artikel 1.1 Het

Nadere informatie

VOORSTEL VAN DECREET. van de dames Veerle Heeren, Dominique Guns en Caroline Gennez en de heer Bart De Wever

VOORSTEL VAN DECREET. van de dames Veerle Heeren, Dominique Guns en Caroline Gennez en de heer Bart De Wever Zitting 2004-2005 6 juli 2005 VOORSTEL VAN DECREET van de dames Veerle Heeren, Dominique Guns en Caroline Gennez en de heer Bart De Wever tot wijziging van het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse

Nadere informatie

Subsidiereglement 2011-2012. Subsidiering van investeringen in of renovatie van. kleinschalige sportinfrastructuur van lokale overheden

Subsidiereglement 2011-2012. Subsidiering van investeringen in of renovatie van. kleinschalige sportinfrastructuur van lokale overheden DE VLAAMSE MINISTER VAN FINANCIEN, BEGROTING, WERK, RUIMTELIJKE ORDENING EN SPORT, Subsidiereglement 2011-2012 Subsidiering van investeringen in of renovatie van kleinschalige sportinfrastructuur van lokale

Nadere informatie

Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de voorwaarden waaronder investeringssubsidies kunnen worden toegekend aan toeristische logiezen

Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de voorwaarden waaronder investeringssubsidies kunnen worden toegekend aan toeristische logiezen Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de voorwaarden waaronder investeringssubsidies kunnen worden toegekend aan toeristische logiezen DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet van 18 juli

Nadere informatie

Toelichting. De projectbegeleider van het Projectbureau Herbestemming Kerken begeleidt dit traject.

Toelichting. De projectbegeleider van het Projectbureau Herbestemming Kerken begeleidt dit traject. INFODOCUMENT KANDIDAATSTELLING BEGELEIDINGSTRAJECT HAALBAARHEIDSONDERZOEK VOOR HERBESTEMMING VAN EEN PAROCHIEKERK AANVRAAG IN TE DIENEN UITERLIJK 22 SEPTEMBER 2017 Toelichting Voor wie? Steden/gemeenten

Nadere informatie

Hartje Hageland. Gemeentelijk premiereglement Glabbeek Comfortpremie voor woningen zonder klein comfort TITEL I: DOEL

Hartje Hageland. Gemeentelijk premiereglement Glabbeek Comfortpremie voor woningen zonder klein comfort TITEL I: DOEL Hartje Hageland Interlokale vereniging voor lokaal woonbeleid secretariaat - p/a Huize Hageland Oudepastoriestraat 22-3390 Tielt-Winge tel. 016 53 66 96 - fax 016 53 66 99 info@hartjehageland.be Gemeentelijk

Nadere informatie

SUBSIDIEREGLEMENT RESTAURATIEPROJECTEN IN DE MIJNSTREEK

SUBSIDIEREGLEMENT RESTAURATIEPROJECTEN IN DE MIJNSTREEK SUBSIDIEREGLEMENT RESTAURATIEPROJECTEN IN DE MIJNSTREEK Versie juli 2016 Erfgoedcel Mijn-Erfgoed E. Coppéelaan 87 3600 Genk T 089 811 411 info@mijnerfgoed.be 2 SUBSIDIEREGLEMENT RESTAURATIEPROJECTEN IN

Nadere informatie

UITGEBREIDE INHOUDSOPGAVE

UITGEBREIDE INHOUDSOPGAVE UITGEBREIDE INHOUDSOPGAVE VOORWOORD... v BEKNOPTE INHOUDSOPGAVE...vii AFKORTINGEN... xi EERSTE TRANCHE HET DOMEIN... 1 HOOFDSTUK 1 OPENBAAR DOMEIN... 3 Afdeling 1. Historiek... 3 Afdeling 2. Relevantie,

Nadere informatie

REGLEMENT BETREFFENDE HET ONDERSTEUNEN VAN VRIJWILLIGERSWERK DOOR HET AANBIEDEN VAN EEN VERZEKERING

REGLEMENT BETREFFENDE HET ONDERSTEUNEN VAN VRIJWILLIGERSWERK DOOR HET AANBIEDEN VAN EEN VERZEKERING REGLEMENT BETREFFENDE HET ONDERSTEUNEN VAN VRIJWILLIGERSWERK DOOR HET AANBIEDEN VAN EEN VERZEKERING DE PROVINCIERAAD VAN WEST-VLAANDEREN Gelet op artikel 2 en artikel 42 van het Provinciedecreet; Overwegende

Nadere informatie

Advies. Over het voorontwerp van decreet tot invoering van een verhoogd abattement bij hypotheekvestiging op de enige woning

Advies. Over het voorontwerp van decreet tot invoering van een verhoogd abattement bij hypotheekvestiging op de enige woning Brussel, 9 juli 2008 070908 Advies decreet hypotheekvestiging Advies Over het voorontwerp van decreet tot invoering van een verhoogd abattement bij hypotheekvestiging op de enige woning 1. Toelichting

Nadere informatie

Leidraad voor het schrijven van een beheersplan voor onroerend erfgoed.

Leidraad voor het schrijven van een beheersplan voor onroerend erfgoed. Leidraad voor het schrijven van een beheersplan voor onroerend erfgoed. Wanneer je wilt starten met het schrijven van een beheersplan voor onroerend erfgoed kan je best deze leidraad gebruiken. Zo ben

Nadere informatie

Gemeentelijk reglement tot toekenning van een verbeteringspremie voor woningen

Gemeentelijk reglement tot toekenning van een verbeteringspremie voor woningen Gemeentelijk reglement tot toekenning van een verbeteringspremie voor woningen TITEL I: DOEL Artikel 1 Om het woningenbestand in de gemeente Wielsbeke te verbeteren, wordt binnen de perken van het daartoe

Nadere informatie

Subsidiereglement voor de restauratie van niet-wettelijk beschermde merkwaardige gebouwen

Subsidiereglement voor de restauratie van niet-wettelijk beschermde merkwaardige gebouwen Subsidiereglement voor de restauratie van niet-wettelijk beschermde merkwaardige gebouwen Goedgekeurd in de gemeenteraad van 16 december 2014 Bekendgemaakt op 17 december 2014 Inhoudstafel Artikel 1. Doel...

Nadere informatie

GESCHIKTMAKINGSWERKEN

GESCHIKTMAKINGSWERKEN Opdrachtgever: VZW KATHOLIEK SECUNDAIR ONDERWIJS REGIO TESSENDERLO Stationsstraat 125 3980 Tessenderlo Project: SCHOOLCOMPLEX PIUS X COLLEGE Stationsstraat 125 3980 Tessenderlo GESCHIKTMAKINGSWERKEN PERCEEL

Nadere informatie

GESCHIKTMAKINGSWERKEN

GESCHIKTMAKINGSWERKEN Opdrachtgever: VZW KATHOLIEK SECUNDAIR ONDERWIJS REGIO TESSENDERLO Stationsstraat 125 3980 Tessenderlo Project: SCHOOLCOMPLEX PIUS X COLLEGE Stationsstraat 125 3980 Tessenderlo GESCHIKTMAKINGSWERKEN PERCEEL

Nadere informatie

reglement voor de subsidiëring van aankoop, bouw of verbouwingen aan jeugdwerkinfrastructuur

reglement voor de subsidiëring van aankoop, bouw of verbouwingen aan jeugdwerkinfrastructuur Ste tedelijk reglement voor de subsidiëring van aankoop, bouw of verbouwingen aan jeugdwerkinfrastructuur Art. 1: Binnen de perken van de jaarlijks goedgekeurde kredieten in de stadsbegroting en overeenkomstig

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het advies nummer 06/04 van de Vlaamse Jeugdraad, gegeven op 1 februari 2006;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het advies nummer 06/04 van de Vlaamse Jeugdraad, gegeven op 1 februari 2006; Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de besluiten van de Vlaamse Regering van 12 september 2003 ter uitvoering van het decreet van 14 februari 2003 houdende de ondersteuning en de stimulering

Nadere informatie

De vernieuwde Vlaamse renovatiepremie

De vernieuwde Vlaamse renovatiepremie De vernieuwde Vlaamse renovatiepremie Vlaamse Regering keurt nieuwe renovatiepremie definitief goed Vrijdag 30 oktober 2015 keurde de Vlaamse Regering de nieuwe renovatiepremie definitief goed. Er komt

Nadere informatie

Vertegenwoordigd door: Dhr. Kris Eggermont, technisch directeur Hierna de opdrachtgever genoemd,

Vertegenwoordigd door: Dhr. Kris Eggermont, technisch directeur Hierna de opdrachtgever genoemd, Tussen: Identificatie opdrachtgever: BOFAS vzw Straat + nummer: Jules Bordetlaan 166 b1 Gemeente: 1140 Brussel Vertegenwoordigd : Dhr. Kris Eggermont, technisch directeur Hierna de opdrachtgever genoemd,

Nadere informatie

AGION V.O. 9660.3 Bestek nr. 0640-02. Tweebruggenstraat 55 9000 GENT OFFERTEFORMULIER

AGION V.O. 9660.3 Bestek nr. 0640-02. Tweebruggenstraat 55 9000 GENT OFFERTEFORMULIER BESTEK NUMMER: 0640-02 IN OPDRACHT VAN: GEBOUW / LIGGING: WERK / PERCEEL: Katholiek Onderwijs Gent-Zuid Lange Violettestraat 29 9000 GENT tel: 09/ 225 47 44 fax: 09/ 223 49 38 Onze-Lieve-Vrouwe-Instituut

Nadere informatie

Tekst aangenomen door de plenaire vergadering. van het voorstel van decreet. houdende wijziging van het Kunstendecreet van 13 december 2013

Tekst aangenomen door de plenaire vergadering. van het voorstel van decreet. houdende wijziging van het Kunstendecreet van 13 december 2013 ingediend op 261 (2014-2015) Nr. 6 22 april 2015 (2014-2015) Tekst aangenomen door de plenaire vergadering van het voorstel van decreet van Jean-Jacques De Gucht, Marius Meremans, Caroline Bastiaens, Yamila

Nadere informatie

b e s l u i t: vast te stellen de Subsidieverordening restauratie gemeentelijke monumentale panden Leidschendam-Voorburg 2008.

b e s l u i t: vast te stellen de Subsidieverordening restauratie gemeentelijke monumentale panden Leidschendam-Voorburg 2008. R AAD S B E S L U I T 2 00 8/45 74 De raad van de gemeente Leidschendam-Voorburg; gelezen het desbetreffende voorstel van het college; gelet op artikel 149 van de Gemeentewet; b e s l u i t: vast te stellen

Nadere informatie

Premiestelsel beveiliging woningen

Premiestelsel beveiliging woningen Lokale Politie Zaventem Gemeente Zaventem Preventiedienst Premiestelsel beveiliging woningen Procedure Reglement PREMIESTELSEL INBRAAKBEVEILIGING WONINGEN REGLEMENT - PROCEDURE Met ingang van de inwerkingtreding

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Nieuwsbrief Monard D Hulst www.monard-dhulst.be Onderwerp Recente wijzigingen in de erfgoedwetgeving Datum 2 december 2011 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen

Nadere informatie

KLeIn erfgoed SUBSIDIEAANVRAAG VOOR DE INSTANDHOUDINGSWERKEN AAN HET. Bestuur Ruimtelijke Ordening en Huisvesting Directie Monumenten en Landschappen

KLeIn erfgoed SUBSIDIEAANVRAAG VOOR DE INSTANDHOUDINGSWERKEN AAN HET. Bestuur Ruimtelijke Ordening en Huisvesting Directie Monumenten en Landschappen BrUsseLs HooFDsteDeLIJK GeWest Bestuur Ruimtelijke Ordening en Huisvesting Directie Monumenten en Landschappen SUBSIDIEAANVRAAG VOOR DE INSTANDHOUDINGSWERKEN AAN HET KLeIn erfgoed (Besluit van de Brusselse

Nadere informatie

Subsidiereglement aanleg kunstgrasvoetbalveld goedgekeurd door de gemeenteraad op 22 februari 2016

Subsidiereglement aanleg kunstgrasvoetbalveld goedgekeurd door de gemeenteraad op 22 februari 2016 Subsidiereglement aanleg kunstgrasvoetbalveld goedgekeurd door de gemeenteraad op 22 februari 2016 Dit subsidiereglement wil de voetbalclubs van Westerlo ondersteunen bij de aanleg van een kunstgrasvoetbalveld

Nadere informatie

Verbeteringspremie Particuliere Huurwoningen

Verbeteringspremie Particuliere Huurwoningen Verbeteringspremie Particuliere Huurwoningen Artikel1 Het stadsbestuur wenst met de invoering van een gemeentelijke verbeteringspremie voor particuliere huurwoningen voor eigenaar-verhuurders, een algemene

Nadere informatie

Subsidieregeling restauratie monumenten

Subsidieregeling restauratie monumenten Subsidieregeling restauratie monumenten (geconsolideerde versie, geldend vanaf 1-1-2002 tot 1-1-2006) Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie provincie Drenthe Officiële naam regeling Subsidieregeling

Nadere informatie

Overwegende dat de emissies op basis van fossiele brandstoffen op korte of lange termijn de buffercapaciteit van de biosfeer kunnen overschrijden;

Overwegende dat de emissies op basis van fossiele brandstoffen op korte of lange termijn de buffercapaciteit van de biosfeer kunnen overschrijden; Gelet op de bepalingen van gemeentedecreet inzonderheid op artikel 42; Gelet op de ondertekende samenwerkingsovereenkomst Milieu als opstap naar duurzame ontwikkeling waarbij de stad Landen zich ertoe

Nadere informatie

Het object is stabiel en zal stabiel blijven in de huidige omgevingsomstandigheden. Het object vereist geen restauratie

Het object is stabiel en zal stabiel blijven in de huidige omgevingsomstandigheden. Het object vereist geen restauratie BEWARINGSTOESTAND goed redelijk matig slecht Het object is stabiel en zal stabiel blijven in de huidige omgevingsomstandigheden. Het object vereist geen restauratie Het object is stabiel en zal stabiel

Nadere informatie

Officieus gecoördineerde versie: oorspronkelijke tekst met opname van alle wijzigingen

Officieus gecoördineerde versie: oorspronkelijke tekst met opname van alle wijzigingen Opschrift Datum Gewijzigd bij Decreet houdende de ondersteuning en stimulering van het lokaal jeugdbeleid en de bepaling van het provinciaal jeugdbeleid 6 juli 2012 Decreet van 19 december 2014 houdende

Nadere informatie

Reglement Starterscontract

Reglement Starterscontract Reglement Starterscontract Artikel 1 Situering De Stad Gent, zijnde het College van Burgemeester en Schepenen, kan onder de voorwaarden bepaald in dit reglement, een toelage toekennen aan startende ondernemers,

Nadere informatie

Reglement met betrekking tot de toekenning van subsidies voor lokale besturen ter ondersteuning van de detailhandel.

Reglement met betrekking tot de toekenning van subsidies voor lokale besturen ter ondersteuning van de detailhandel. directie Economie, Landbouw & Platteland, Europese en Internationale samenwerking dienst Economie, Europese & Internationale samenwerking Reglement met betrekking tot de toekenning van subsidies voor lokale

Nadere informatie

RENOVATIE PLATTE DAKEN

RENOVATIE PLATTE DAKEN INSCHRIJVINGSFORMULIER aanbesteding 14/06/2011 BESTEK NUMMER: 260411 IN OPDRACHT VAN: GEBOUW / LIGGING: WERK: VRIJE BASISSCHOLEN DE WIJNGAARD VZW SINT ANNA 41 8500 KORTRIJK Tel 056 35 40 96 ST. VINCENTIUS

Nadere informatie

Aanvraagformulier premie fotovoltaïsche cellen

Aanvraagformulier premie fotovoltaïsche cellen Aanvraagformulier premie fotovoltaïsche cellen Gegevens Naam van de aanvrager:. Adres van de aanvrager: Telefoon thuis: Telefoon overdag: GSM: Rekeningnummer: Bent u eigenaar of huurder van het gebouw

Nadere informatie

Artikel 2 De studentenhuisvestingssubsidie bestaat uit 2 luiken: - de starterssubsidie; - de investeringssubsidie;

Artikel 2 De studentenhuisvestingssubsidie bestaat uit 2 luiken: - de starterssubsidie; - de investeringssubsidie; Reglement betreffende het toekennen van studentenhuisvestingssubsidies ter bevordering van het behoud en vergroten van het aanbod aan kwalitatieve studentenkamers. Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen Artikel

Nadere informatie

SELECTIECRITERIA MET BETREKKING TOT DE TECHNISCHE DRAAGKRACHT

SELECTIECRITERIA MET BETREKKING TOT DE TECHNISCHE DRAAGKRACHT SELECTIECRITERIA MET BETREKKING TOT DE TECHNISCHE DRAAGKRACHT Piet Lombaerts INLEIDING EN PROBLEEMSTELLING SELECTIECRITERIA: bekwaamheid / geschiktheid van de INSCHRIJVER om de opdracht uit te voeren (referenties,

Nadere informatie

Energiebesparende uitgaven Groene lening

Energiebesparende uitgaven Groene lening JAAR 2013 (AANSLAGJAAR 2014): a. Belastingvermindering voor uitgaven = overdracht van het vorige jaar: Saldo vorig jaar: 190 Maximumbedrag van de vermindering is niet bereikt: 3 810 Geen saldo meer b.

Nadere informatie

FAQ belastingvermindering voor uitgaven voor de beveiliging van een woning tegen diefstal of brand

FAQ belastingvermindering voor uitgaven voor de beveiliging van een woning tegen diefstal of brand FAQ belastingvermindering voor uitgaven voor de beveiliging van een woning tegen diefstal of brand Wie kan aanspraak maken op deze belastingvermindering? Om aanspraak te maken op deze belastingvermindering

Nadere informatie

Belastingreglement van 30 december 2013 op de leegstand van gebouwen en woningen

Belastingreglement van 30 december 2013 op de leegstand van gebouwen en woningen Algemene bepalingen Artikel 1 Belastingreglement van 30 december 2013 op de leegstand van gebouwen en woningen Er wordt voor de aanslagjaren 2014 tot en met 2019 een jaarlijkse gemeentebelasting gevestigd

Nadere informatie

Aanvraagformulier premie zonneboiler

Aanvraagformulier premie zonneboiler Aanvraagformulier premie zonneboiler De gemeenteraad van 31 januari 2013 heeft de uitdoving van deze premie goedgekeurd. Alleen aanvragen tot en met 5 april 2013 met stavingsfacturen met facturatiedatum

Nadere informatie

KATHOLIEKE BASISSCHOOL VAN ZEMST VZW

KATHOLIEKE BASISSCHOOL VAN ZEMST VZW KATHOLIEKE BASISSCHOOL VAN ZEMST VZW Project Verbouwing en vernieuwing van sanitaire installaties met inbegrip van installaties voor regenwaterrecuperatie. Kadaster Zemst 1e afdeling, sectie B, nummer

Nadere informatie

HET GOUDEN PAND 2010

HET GOUDEN PAND 2010 HET GOUDEN PAND 2010 Oostende, 1 juni 2010 Beste Oostendenaar, Geachte eigenaar van een waardevol pand, Op 12 september organiseert vzw Dement Oostende voor de vierde keer de uitreiking van Het Gouden

Nadere informatie

Driesstraat Bornem OFFERTEFORMULIER

Driesstraat Bornem OFFERTEFORMULIER BESTEK NUMMER: 0888-1 IN OPDRACHT VAN: VOORWERP OPDRACHT: GEBOUW / LIGGING: PERCEEL: vzw Katholieke Scholen Groot-Bornem Driesstraat 10 2880 Bornem Verantwoordelijke inrichtende macht : dhr Frans De Laet

Nadere informatie

Subsidiereglement Bedrijf en buurt

Subsidiereglement Bedrijf en buurt Subsidiereglement Bedrijf en buurt Goedgekeurd in de gemeenteraad van 26 oktober 2009 Bekendgemaakt op 29 oktober 2009 Artikel 1 - Doel van de subsidie De Stad Gent wil als lokale overheid een impuls geven

Nadere informatie

PROVINCIAAL REGLEMENT INZAKE DE TOEKENNING VAN SUBSIDIES AAN SOCIAAL-CULTURELE VERENIGINGEN, DIE ACTIEF ZIJN IN DE PROVINCIE VLAAMS-BRABANT

PROVINCIAAL REGLEMENT INZAKE DE TOEKENNING VAN SUBSIDIES AAN SOCIAAL-CULTURELE VERENIGINGEN, DIE ACTIEF ZIJN IN DE PROVINCIE VLAAMS-BRABANT PROVINCIAAL REGLEMENT INZAKE DE TOEKENNING VAN SUBSIDIES AAN SOCIAAL-CULTURELE VERENIGINGEN, DIE ACTIEF ZIJN IN DE PROVINCIE VLAAMS-BRABANT Artikel 1. Binnen de perken van de daartoe op de begroting van

Nadere informatie

Energiebesparende uitgaven Groene lening. Inkomsten 2009 (aanslagjaar 2010) Federale Overheidsdienst FINANCIEN

Energiebesparende uitgaven Groene lening. Inkomsten 2009 (aanslagjaar 2010) Federale Overheidsdienst FINANCIEN Energiebesparende uitgaven Groene lening Inkomsten 2009 (aanslagjaar 2010) L UNION FAIT LA FORCE - EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN Milieuvriendelijke belastingen De laatste jaren

Nadere informatie

INTERNAAT MARIAVREUGDE BORGLOON RENOVATIE VAN 22 KAMERS EN GANG

INTERNAAT MARIAVREUGDE BORGLOON RENOVATIE VAN 22 KAMERS EN GANG BV/PDT/juli 2013 INTERNAAT MARIAVREUGDE BORGLOON RENOVATIE VAN 22 KAMERS EN GANG OFFERTEFORMULIER VOOR AANNEMINGEN VAN WERKEN BESTEK NUMMER: 2016-1 IN OPDRACHT VAN: INTERNAAT MARIAVREUGDE BORGLOON Nieuwland

Nadere informatie

INFORMATIE OVER AANDEELHOUDERSRECHTEN 23 MAART 2012

INFORMATIE OVER AANDEELHOUDERSRECHTEN 23 MAART 2012 Delhaize Groep NV Osseghemstraat 53 1080 Brussel, België Rechtspersonenregister 0402.206.045 (Brussel) www.delhaizegroep.com INFORMATIE OVER AANDEELHOUDERSRECHTEN 23 MAART 2012 Deze nota tracht de belangrijkste

Nadere informatie

Artikel 1: Algemene bepalingen

Artikel 1: Algemene bepalingen Stad Harelbeke Gemeentelijke belasting op woningen, kamers, gebouwen of andere woongelegenheden, opgenomen in het gemeentelijk leegstandsregister. (gecoördineerde versie wijzigingen gemeenteraad 20.01.2014)

Nadere informatie

Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Uden

Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Uden Beleidsregel Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Uden gelet op artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht en de Kaderverordening verstrekking subsidies gemeente Uden 2008 en

Nadere informatie

Aanvraag van een subsidie voor Oost- Vlaamse bovenlokale sportondersteuning

Aanvraag van een subsidie voor Oost- Vlaamse bovenlokale sportondersteuning Pagina 1 van 6 Aanvraag van een subsidie voor Oost- Vlaamse bovenlokale sportondersteuning Provincie Oost-Vlaanderen directie Sport en Recreatiedomeinen dienst Sport Gouvernementstraat 1-9000 Gent tel.

Nadere informatie

Goedkeuring te hechten aan het hiernavolgende Algemeen reglement Toelagen Gemeentebestuur Schoten.

Goedkeuring te hechten aan het hiernavolgende Algemeen reglement Toelagen Gemeentebestuur Schoten. Besluit: Enig artikel Goedkeuring te hechten aan het hiernavolgende Algemeen reglement Toelagen Gemeentebestuur Schoten. Algemeen reglement Toelagen Gemeentebestuur Schoten DEEL I: ALGEMEEN Art. 1 Het

Nadere informatie

Projectoproep Inclusie Invest (Versie 2.2)

Projectoproep Inclusie Invest (Versie 2.2) Projectoproep Inclusie Invest (Versie 2.2) Samen de kansen vergroten om inclusief en betaalbaar te kunnen wonen waar ondersteuning kan geboden worden! Veilig investeren met respect! www.inclusieinvest.be

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER VOOR HET ATTEST VRIJSTELLING SCHENKINGSRECHTEN ARTIKEL 140/6, 1, WETBOEK DER REGISTRATIE-, HYPOTHEEK- EN GRIFFIERECHTEN

AANVRAAGFORMULIER VOOR HET ATTEST VRIJSTELLING SCHENKINGSRECHTEN ARTIKEL 140/6, 1, WETBOEK DER REGISTRATIE-, HYPOTHEEK- EN GRIFFIERECHTEN Brussel Fiscaliteit* Kruidtuinlaan 20 1035 Brussel AANVRAAGFORMULIER VOOR HET ATTEST VRIJSTELLING SCHENKINGSRECHTEN ARTIKEL 140/6, 1, WETBOEK DER REGISTRATIE-, HYPOTHEEK- EN GRIFFIERECHTEN Waarvoor dient

Nadere informatie

Op basis van de Venrayse Instandhoudingverordening Monumenten

Op basis van de Venrayse Instandhoudingverordening Monumenten Een subsidie voor de instandhouding van uw monument Op basis van de Venrayse Instandhoudingverordening Monumenten (de VIMC 2009) Uitleg regeling Aanvraagformulier Meldingsformulier aanvang werkzaamheden

Nadere informatie

Reglement rentearme leningen

Reglement rentearme leningen Reglement rentearme leningen Reglement van Stad Zottegem voor het toekennen van rentearme leningen voor jeugdwerkinfrastructuur bij erkende plaatselijke jeugdwerkinitiatieven en erkende sportverenigingen

Nadere informatie

Op voorstel van de Vlaamse minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed en van de Vlaamse minister van Begroting, Financiën en Energie;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed en van de Vlaamse minister van Begroting, Financiën en Energie; Ontwerp van decreet houdende wijziging van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 en de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013, wat betreft de vermindering van het verkooprecht en de schenkbelasting

Nadere informatie