Toelichting en berekeningswijze financiële ruimte

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Toelichting en berekeningswijze financiële ruimte"

Transcriptie

1 Startpagina / Praktijkboeken / Corporaties & Vastgoedsturing / Toelichting en berekeningswijze financiële ruimte Toelichting en berekeningswijze financiële ruimte Bijlage 5 van het boek: Corporaties & vastgoedsturing Corporaties zijn zelfstandige vastgoedbedrijven met een maatschappelijke taakstelling. Het streven naar economische zelfstandigheid is wettelijke vastgelegd in het BBSH. Commerciële bedrijven werken met winstoogmerk, maar van toegelaten instellingen is vastgelegd dat de middelen die niet nodig zijn om de economische zelfstandigheid te borgen, ingezet worden ten dienste van de volkshuisvesting. Een corporatie is economisch zelfstandig als de ontvangsten minimaal de uitgaven. Tijdelijke tekorten kunnen onder voorwaarden worden opgevangen met leningen en (tijdelijke) overschotten kunnen worden belegd. Leningen leiden tot extra rente-uitgaven, beleggingen leiden tot ontvangsten in de vorm van uitgekeerd rendement. In theorie geldt dat een corporatie economisch zelfstandig is als over de hele levensduur de ontvangsten en uitgaven minimaal aan elkaar gelijk zijn en er geen winstuitkering plaatsvindt. De methodiek van financiële ruimte is gebaseerd op kasstromen, die globaal kunnen worden ingedeeld naar kasstromen uit woningexploitatie, uit beleggingen en leningen. Kasstromen uit woningexploitatie zijn bijvoorbeeld uit huurontvangsten en uitgaven onderhoud en beheer. Ook nieuwe investeringen zijn uitgaven, die vaak (veranderingen in) de toekomstige kasstromen tot gevolg hebben. De kasstromen uit beleggingen en leningen bestaan uit betalingen aan rente en aflossing respectievelijk aan of door de corporatie. Financiële ruimte is gelijk aan de netto contante waarde (NCW) van de kasstromen die de bezittingen en schulden voortbrengen. Ook de waarde van de afzonderlijke activa en passiva wordt gelijkgesteld aan de NCW van de ontvangsten en uitgaven die ze voortbrengen. De NCW van de kasstromen uit exploitatie noemen corporaties doorgaans de bedrijfswaarde. Bij de beleggingen en leningen spreekt men van rentabiliteitswaarde. De financiële ruimte die per saldo overblijft, rekening houdend met een risicobuffer, kan worden ingezet voor het dekken van onrendabele toppen van toekomstige investeringen en overige volkshuisvestelijke doelen. Natuurlijk moeten we ons de vraag stellen of alle maatregelen die door een financiële bril vertaald zijn in de financiële ruimte borgbaar zijn voor het WSW. Het WSW heeft uiteraard haar eigen spelregels maar de maximale borgingsruimte is in principe gekoppeld aan de totale bedrijfswaarde van het bezit. Een nieuwe ontwikkeling is dat zij bij de bepaling van de borgingsruimte steeds meer rekening houdt houden met de toekomstige kasstroomontwikkeling inclusief geplande investeringen- en desinvesteringen. Een positieve financiële ruimte betekent dat de corporatie in staat is om op langere termijn in staat is om aan haar verplichtingen te kunnen voldoen en daardoor ook borgbaar is voor het WSW. Per saldo zijn immers de inkomsten hoger dan de uitgaven. Op het moment dat de gekozen parameters voor de bepaling van de financiële ruimte behoorlijk afwijken van de WSWparameters is het aan te bevelen om een extra scenario samen te stellen waarbij rekening wordt gehouden met de vastgestelde maximale WSW-parameters. De uitkomst van elke prognose is onder andere afhankelijk van de gekozen parameters. Een jaarlijkse huurstijging die de inflatie volgt of een jaarlijkse huurverhoging van 1% boven inflatie zal behoorlijk verschillende uitkomsten geven. De bepaling van de toekomstige kasstromen (financiële ruimte) gaat dus gepaard met de nodige onzekerheden. Daarom houden we rekening met een buffer voor het opvangen van tegenvallers in de exploitatie, desinvesteringen, investeringen en financiering. Er is geen eenduidige richtlijn voor het bepalen van deze buffer. Het uitgangspunt moet zijn dat we te maken hebben met een toekomstige kasstroomprognose en de 1

2 buffer voldoende moet zijn om tegenvallers in deze kasstroom op te vangen. Het bedrag van de aan te houden jaarlijkse buffer mag fluctueren. Bij het bepalen van de strategie worden we niet gehinderd door boekhoudkundige regelgeving. Op het moment dat we de voorgestelde maatregelen gaan vertalen in een financiële meerjarenprognose zijn we gehouden aan verslaggevingvoorschriften. Op dat moment zien we twee verschillende invalshoeken. De financiële ruimte is gebaseerd op toekomstige kasstromen voor een periode van bijvoorbeeld 20 tot 25 jaar in euro s per vandaag terwijl de financiële meerjarenprognose een boekhoudkundige periode van bijvoorbeeld 10 jaar weergeeft. Een boekhoudkundige benadering (10 jaar) op basis van waardering tegen historische kostprijs kan een minder rooskleurig beeld geven dan de kasstroombenadering over 20 tot 25 jaar. Op het moment dat een corporatie een waarderingsgrondslag kiest op basis van de actuele waarde, zullen de verschillen minder groot zijn. Financiële ruimte laat zich niet leiden door boekhoudkundige ontwikkelingen van de solvabiliteit. Een positieve financiële ruimte op basis van reële inschattingen van de kasstromen (bestaand en toekomstig beleid) en voorzichtig gekozen parameters zal de financiële continuïteit van een corporatie niet in gevaar brengen. De financiële ruimte in beeld: de basis Financiële ruimte is een vertaling van de toekomstige kasstromen in euro s per vandaag. Hoe brengt de corporatie die in beeld? In stap 4 bepaalt het projectteam de nulmeting en het scenario huidig beleid. Hieronder treft u een checklist aan met de benodigde informatie voor het opstellen van de financiële ruimte. Checklist benodige documenten financiële ruimte stap 4 Recente jaarrekening Recente Dft-toets van het WSW inclusief de beoordelingsrapportage van het WSW Recente risicorapportage van het CFV Recente financiële- en onderhoudsbegroting Recente financiële- en onderhoudsmeerjarenbegroting Actuele managementinformatie Financiële ruimte : de basis Stap 4 Stap 5 Stap 8 Nul meting huidi Verande scenari scenari Voorraa g r opgave o 2 o 3 d beleid belei d + 164,8 164,5 160,9 160,9 160,3 161,4 1) Bedrijfswaarde MVA 2) Projecten in + 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 ontwikkeling 3a) Financiële vaste + 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 activa 3b) Vlottende activa + 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 Totaal Activa = a 168,0 167,7 164,1 164,1 163,4 164,5 4) + 107,6 107,6 107,6 107,6 107,6 107,6 Rentabiliteitswaarde vreemd vermogen 5) Vlottende passiva + 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 Totaal Passiva = b 112,4 112,4 112,4 112,4 112,4 112,4 2

3 Risicobuffer c 11,8 13,3 14,1 15,2 15,1 14,4 Financiële ruimte = a - b - 43,8 42,1 37,6 36,5 36,0 37,8 c Strategisch rekenen aan de vastgoedsturing Nieuwbouw -19,4-38,9-53,4-53,4-42,0 Transformatiekosten -0,9-5,7-5,7-5,7-5,5 Verkoopopbrengste 2,0 28,6 28,6 33,4 25,1 n Investeringen en -4,2-7,9-7,9-7,9-7,9 verbeteringen Woonomgeving en -1,0-2,0-2,0-2,0-1,9 leefklimaat Huurharmonisatie en pm pm pm pm levensduurverlenging Financiële ruimte incl vastgoedsturing 43,8 18,6 11,7-3,9 0,3 5,5 parameters scenario's gem. bedrijfswrd verkoop mva per woning gemiddeld 76,3% nieuwbouw zwaartepunt verkoopopbrengst transformati e corr bedrw verkoop ort transformatie ort nieuwbouw risicobuffer 1,5 * CFV Tabel: Voorbeeld financiële ruimte De bovenstaande figuur laat zien hoe de berekening van financiële ruimte is opgebouwd. Het bovenste deel gaat over de basis, de financiële startpositie van de corporatie. Hier ziet u de vijf bouwstenen van de basis (bedrijfswaarde, projecten, overige activa, vreemd vermogen overige passiva). De belangrijkste aandachtspunten per thema lichten we hieronder uitgebreid toe. Onder in het schema wordt het effect van de vastgoedsturing op de financiële ruimte in beeld gebracht. Langs de horizontale as ziet u de stappen en scenario s waarin er een vertaling naar financiële ruimte plaatsvindt. De input voor deze scenario s is gebaseerd op het huidige beleid, de veranderopgave en scenarioanalyse en tot slot de toetsing van het voorraadbeleid. Verderop benoemen we de aandachtspunten bij het strategisch rekenen: de financiële vertaling van de vastgoedsturing in het project. Onderdeel 1 Bedrijfwaarde MVA Op basis van een veronderstelde product/markt/complexbenadering worden de kasstromen in beeld gebracht. Belangrijk is dat de inkomsten en uitgaven in beeld worden gebracht die betrekking hebben op de veronderstelde exploitatietermijn. Naast een inschatting van reële parameters voor toekomstige huur- en lastenstijging is het ook 3

4 van belang dat de kasstromen juist gekozen worden. We denken hierbij aan de kasstromen huur, onderhoud en beheer. De verwachte huuropbrengst wordt gebaseerd op de bestaande netto-huurprijs per aanvang van het kalenderjaar waarop de berekening plaatsvindt, gecorrigeerd voor een jaarlijkse huurderving. Eventuele bijkomende kosten in de vorm van servicekosten worden buiten beschouwing gelaten. De verwachte onderhoudskosten kunnen onderverdeeld worden in kosten planmatig en niet planmatig onderhoud. De kosten planmatig onderhoud worden veelal gebaseerd op de onderhoudsplanning van de technische dienst terwijl de kosten niet planmatig onderhoud vastgesteld worden aan de hand van de (financiële) begroting of (technische) meerjarenbegroting. De beheerskosten worden bepaald aan de hand van een recent uitgebrachte financiële begroting of meerjarenbegroting. Incidentele posten blijven bij de bepaling van de jaarlijkse beheerskosten buiten beschouwing. Aandachtspunten bedrijfswaarde MVA De volgende punten verdienen aandacht bij het bepalen van de bedrijfswaarde voor de nulmeting. Beoordeel achtereenvolgens de jaarrekening, opgave WSW en CFV op: Het aantal woningen waarop de berekening heeft plaatsgevonden. Vergelijk de aantallen en analyseer eventuele verschillen. De gekozen parameters: huur- en lastenstijging, inflatie, stijging onderhoudskosten en disconteringsvoet. De gekozen exploitatieduur van de woningen. Is de geraamde exploitatieduur voor de bedrijfswaarde in overeenstemming met de gekozen exploitatieduur volgens de (meer)begroting planmatig onderhoud. De uitgangspunten variabele lasten. Hoe is het bedrag per woning vastgesteld. Is het gebaseerd op het verleden (jaarrekening) of de toekomst (begroting). Zijn de variabele lasten gecorrigeerd voor eventuele incidentele posten die het beeld verstoren? Het is aan te bevelen om als uitgangspunt een gemiddeld bedrag volgens de begroting of meer meerjarenbegroting te hanteren. De salariskosten eigen onderhoudsdienst. Stel vast of deze salariskosten correct verwerkt zijn in de berekening, of onder de post variabele lasten of onder de post (niet)planmatig onderhoud. De uitgangspunten niet-planmatig onderhoud. Hoe is het bedrag per woning bepaald? Verleden (jaarrekening) of toekomst (begroting/meerjarenbegroting). De uitgangspunten planmatig onderhoud. Is rekening gehouden met een vast bedrag per woning of is er gedifferentieerd naar jaren, is een norm per woning gehanteerd of zijn de verwachte kasstromen in beeld gebracht. Het mag duidelijk zijn dat de voorkeur uit gaat de werkelijke kasstromen onderhoud in beeld te brengen. Op het moment dat deze informatie niet of moeizaam beschikbaar is kan overwogen worden een norm per woning (op basis van verwachte kasstroom) te hanteren. De verwachte uitgaven planmatig onderhoud in relatie tot de verwachte exploitatieduur. Is rekening gehouden met ingrepen in bijvoorbeeld de laatste vijf jaar van de exploitatieduur die het karakter hebben van exploitatieduurverlenging en daarom in principe niet thuishoren in de nulmeting. Breng deze posten in beeld en maak in inschatting van het materiële effect op de bedrijfswaarde. 4

5 Onderdeel 2: projecten in ontwikkeling De bedoeling is om een financiële ruimte te berekenen op basis van doorexploitatie van het bestaande bezit. Toekomstige investeringen worden na het gereedkomen van een complex/project rekenkundig meegenomen in de scenario s. Daarom vindt er een correctie plaats van de kasstroom projecten in ontwikkeling. De bedragen die op de berekeningsdatum van de financiële ruimte zijn uitgegeven aan investeringen in projecten in ontwikkeling worden gezien als vooruitbetaalde bedragen en daarom als een positief inkomende kasstroom meegenomen in de financiële ruimte. In de scenario s wordt vervolgens uitsluitend de onrendabele top in het jaar van gereedkomen in mindering gebracht op de financiële ruimte. Aandachtspunten projecten in ontwikkeling Kasstromen en uitgaven niet zijnde een kasstroom. In de balanspost projecten in ontwikkeling kunnen bedragen opgenomen zijn die niet tot een kasstroom hebben geleidt. Bijvoorbeeld rente tijdens bouw (eigen vermogen), toezicht eigen dienst, boekwaarde oud complex etc. Deze uitgaven, geen kasstroom, worden in mindering gebracht op de balanspost omdat de financiële ruimte gebaseerd wordt op zuivere kasstromen. De aangegane verplichtingen. Houd rekening met de opgenomen balanspost aangegane verplichtingen aan de creditzijde van de balans voor de bepaling van de kasstroom projecten in ontwikkeling. De aan de creditzijde opgenomen bedragen onder aangegane verplichtingen, crediteuren of overige passiva worden in mindering gebracht op de post projecten in ontwikkeling. Het saldo geeft uiteindelijke een zuivere kasstroom weer. (rekening houdend met de onder hiervoor genoemde uitgaven niet zijnde een kasstroom) Soort investering. Het is aan te bevelen om de investeringen te splitsen in investeringen nieuwbouw, herstructurering en overige investeringen. De overige investeringen verdienen vooral aandacht in verband met de verwerking in toekomstige scenario s. Investeringen in activa ten dienste van de exploitatie, bijvoorbeeld eigen kantoorpand, is een investering maar in de benadering van de financiële ruimte een onrendabele investering omdat de restwaarde voorlopig op nihil wordt bepaald. Eventuele verkoop op (langere) termijn zal leiden tot een positieve ontwikkeling van de financiële ruimte. In de huidige scenario s wordt hiermee (voorlopig) nog geen rekening gehouden. De post grondkosten. In principe wordt uitgegaan van het scenario dat de restwaarde van de grond aan het eind van de exploitatie nihil is. Dit wordt ingegeven door het feit dat de corporatie een beheerder is en geen belegger. In principe bouwt de corporatie woningen voor een langjarige verhuur wat ook tot uitdrukking komt in de verwachte exploitatieduur, nieuwbouw meestal 50 jaar. Na afloop van deze exploitatietermijn vallen de woningen niet om maar zal op basis van nieuw beleid een exploitatievoorstel gemaakt worden. Mocht de corporatie op dat moment besluiten tot verkoop dan zal de grondwaarde tot uitdrukking komen in de verkoopprijs en aansluitend in het verkoopscenario van de financiële ruimte. Onderdeel 3: Financiële vaste activa en vlottende activa De posten die hieronder vallen zijn in principe de sluitpost van de debetzijde van de balans. Onder ad. 1. en ad. 2. zijn opgenomen de verwachte kasstromen uit bestaande exploitatie en de voor-investeringen toekomstige projecten. De resterende inkomsten hebben betrekking op langlopende vorderingen vanuit oude 5

6 subsidieregelingen (Besluit Woninggebonden Subsidies), woningaanpassingen, etc. Overige langlopende vorderingen die liquide gemaakt kunnen worden zijn: deelnemingen in dochterondernemingen of derden, beleggingen in deposito s, aandelen, obligaties, opties, leningen corporaties, derden en/of personeel. De kortlopende vorderingen, kunnen onderverdeeld worden in voorraden, huurvorderingen zittende en vertrokken huurders, gemeenten, overigen waaronder vooruitbetaalde bedragen en ten slotte de post liquide middelen. Aandachtspunten De volledigheid van de posten. Probeer op hoofdlijnen te achterhalen of er sprake is van een oninbare post die het beeld van de totale post zal verstoren. Eventuele correctie van de liquide middelen. Op het moment dat er op waarderingsmoment sprake is van externe voorfinanciering projecten zal de post liquide middelen hiermee negatief gecorrigeerd worden. Onderdeel 4: rentabiliteitswaarde vreemd vermogen Zoals gezegd is het de bedoeling om de nulmeting te baseren op doorexploitatie van het huidige bezit. Dit betekent dat de bestaande leningenportefeuille ook met dát gegeven gewaardeerd moet worden. Leningen aangetrokken voor toekomstige projecten worden buiten beschouwing gelaten. De waarde van de leningenportefeuille (rentabiliteitswaarde) wordt gebaseerd op de aflossingsschema s van de bestaande contracten (rente en aflossing). Hierbij wordt rekening gehouden met het verschil tussen de contractuele rente en de disconteringsvoet voor de bepaling van de financiële ruimte, de zogenaamde rentabiliteitswaardecorrectie. Aandachtspunten Nieuwe leningen. Op het moment dat er sprake is van een aangetrokken lening voor toekomstig project, een correctie toepassen op de rentabiliteitswaarde van de langlopende schulden en de post liquide middelen (rentabiliteitswaarde vlottende activa) Berekening van de rentabiliteitswaardecorrectie bestaande leningenportefeuille. Op basis van de huidige rentevoet van de lening op hoofdlijnen beoordelen of er sprake is van een forse negatieve afwijking ten opzichte van de berekening. Onderdeel 5: Overige passiva Alleen de posten die een kasstroom genereren zijn van invloed op de financiële ruimte. Overige posten aan de creditzijde van de balans: eigen vermogen, egalisatie rekening en voorzieningen zijn geen kasstroom, zij worden buiten beschouwing gelaten. Onder 4 is aandacht gevraagd voor de bestaande leningenportefeuille. Als resterende post valt te denken aan de overige langlopende schulden, waarborgsommen en overige leningen. Daarnaast zijn er uiteraard kortlopende schulden, verplichtingen aan crediteuren, banken, derden. De post aangegane verplichtingen is in mindering gebracht op de balanspost projecten in ontwikkeling en wordt daarom niet betrokken bij de vaststelling van deze post. Aandachtspunten. 6

7 Zuivere kasstromen. Balansposten die geen kasstroom zijn worden buiten beschouwing gelaten. Voorzieningen. De beoordeling van de post voorziening onrendabele investeringen zal in nauwe samenhang met de post projecten in ontwikkeling tot stand moeten komen. Om zuivere kasstromen vast te stellen is inzicht in de boekhoudkundige verwerking van de post voorzieningen onrendabele investeringen nodig om het juiste bedrag van de kasstroom te bepalen. Strategisch rekenen aan de vastgoedsturing Onder in het schema vertalen we de vastgoedsturing van de corporatie. We hebben de nulmeting vastgesteld zonder rekening te houden met toekomstige ingrepen. Het huidige beleid is door de corporatie financieel vertaald in een meerjarenprognose over een periode van minimaal 5 jaar tot soms 15 jaar. Beleidsmatig vertaalde elementen zijn o.a. verkoop, nieuwbouw, herstructurering, exploitatieduurverlenging en huurharmonisatie. Dit gaan we doen door een kasstroommutatie te berekenen van de beleidsmaatregelen. De systematiek is gelijk voor stap 4, 5 en 8. Hieronder behandelen we de belangrijkste beleidsmaatregelen. Beleidsmaatregel verkoop woningen: Allereerst wordt vastgesteld welke verkoopopbrengst per woning is meegenomen in de financiële meerjarenbegroting of de Dft van het WSW. Wordt er gerekend met een gemiddeld bedrag per woning of is er onderscheid aangebracht naar complexen. Voor de financiële ruimte hanteren we de bruto-verkoopprijs. In de winst- en verliesrekening van de financiële meerjarenprognose is op de geraamde verkoopprijs een eventuele boekwaarde in mindering gebracht. Aandachtspunt voor de financiële ruimte is dus met name het hanteren van een bruto-verkoopprijs. We bepalen eerst de gemiddelde verkoopdatum van alle gelabelde woningen voor verkoop. Dit is de bepaling van het zwaartepuntjaar van de verkoop. Stel het zwaartepunt is jaar 5. Met andere woorden: gemiddeld worden alle voor verkoop gelabelde woningen verkocht in jaar 5. De bedrijfswaarde van het bestaande bezit moet worden gecorrigeerd voor jaar 6 tot einde exploitatie. Stel dat de gemiddelde exploitatieduur van het bestaande bezit (volgens Dft of eigen berekening) 20 jaar is, zal er voor de te verkopen woningen een correctie van 15/20 worden toegepast op de bedrijfswaarde van het bestaande bezit. Het inrekenen van de verkoopprijs vindt ook plaats op basis van het zwaartepunt in jaar 5. Allereerst worden de verkoopprijzen in het basisjaar verhoogd met het geraamde inflatiepercentage tot prijspeil jaar 5 en vervolgens tegen de geldende disconteringsvoet teruggebracht naar euro s van het basisjaar. Beleidsmaatregel sloop: Allereerst wordt vastgesteld welke sloopkosten per woning zijn meegenomen in de financiële meerjarenbegroting of de Dft van het WSW. Voor het effect op de financiële ruimte moeten we rekening houden met sloopkosten en het mogelijke effect op de bestaande exploitatie door vroegtijdige beëindiging. Voorgenomen sloop van woningen kan aan het eind van een exploitatieperiode plaatsvinden en zal daarmee de bedrijfswaarde van het bestaande bezit niet beïnvloeden. Voorgenomen sloop van woningen tijdens de bestaande exploitatie heeft uiteraard effect, in verband met vroegtijdige beëindiging. Hierdoor zal er een correctie op de berekening bij doorexploitatie toegepast worden. 7

8 We bepalen eerst de gemiddelde sloopdatum van alle gelabelde woningen voor sloop. Dit is de bepaling van het zwaartepuntjaar van de sloop. Stel het zwaartepunt is jaar 15. Met andere woorden: gemiddeld worden alle voor sloop gelabelde woningen gesloopt in jaar 15. De bedrijfswaarde van het bestaande bezit moet worden gecorrigeerd voor jaar 16 tot einde exploitatie. Stel dat de gemiddelde exploitatieduur van het bestaande bezit (volgens Dft of eigen berekening) 20 jaar is, zal er voor de te slopen woningen een correctie van 5/20 worden toegepast op de bedrijfswaarde van het bestaande bezit. Beleidsmaatregel nieuwbouw en herstructurering: De financiële vertaling van deze beleidsmaatregel vindt niet plaats door alle toekomstige kasstromen van de nieuw te realiseren woningen in beeld te brengen. Het uiteindelijke doel is het bepalen van de invloed op de financiële ruimte als gevolg van het voornemen om nieuwbouw en herstructurering uit te gaan voeren. Het saldo van de verwachte inkomsten en uitgaven, of met andere woorden, een onrendabele top op basis van kasstromen hebben we nodig om de impact van deze beleidsmaatregel te vertalen. Allereerst wordt vastgesteld welke investeringskosten per woning zijn meegenomen in de financiële meerjarenbegroting of de Dft van het WSW. Is er gerekend met een gemiddeld investeringsbedrag en/of onrendabele top per woning of is er onderscheid aangebracht naar projecten. We kunnen uitgaan van een gemiddeld bedrag per woning voor alle projecten of er kan er een projectafhankelijke berekening worden gehanteerd. Zoals gezegd is de berekende onrendabele top is een saldo van inkomsten en uitgaven die sterk afhankelijk is van de gekozen parameters en uitgangspunten. Naast grond- bouw- en bijkomende kosten hebben de huurprijs, variabele lasten, disconteringsvoet en de gekozen stijgingsfactoren behoorlijk veel invloed op de uitkomst van de berekening. In principe wordt geen rekening gehouden met een restwaarde grond vanuit de gedachte dat een corporatie als doelstelling heeft het verhuren van woningen. Op het moment dat een woning wordt gelabeld voor de verkoop komt de restwaarde grond mede tot uitdrukking in de verkoopprijs van de woning. Het effect van deze beleidsmaatregel op de financiële ruimte wordt bepaald aan de hand van het berekende zwaartepuntjaar van investeren, het aantal woningen en de verwachte investering. We bepalen eerst het gemiddelde investeringsjaar van alle gelabelde woningen voor nieuwbouw en/of herstructurering. Dit is de bepaling van het zwaartepuntjaar. Stel de uitkomst is jaar 10. Met andere woorden: het gemiddelde uitvoeringsjaar voor alle nieuwbouw en herstructurering gelabelde woningen is jaar 10. Daarna worden de berekende onrendabele toppen (prijspeil basisjaar) verhoogd met het geraamde inflatiepercentage tot prijspeil jaar 10 en vervolgens tegen de geldende disconteringsvoet teruggebracht naar euro s van het basisjaar. Beleidsmaatregel huurbeleid (harmonisatie) en exploitatieduurverlenging: Deze beleidsmaatregelen lenen zich minder voor een strategische financiële vertaling. Het doorrekenen vraagt een complete bedrijfswaardeberekening met nieuwe exploitatieduur en huurontwikkeling. In stap 4, 5 en 8 worden deze posten pm meegenomen. De feitelijke becijfering vindt plaats in stap 11. Beleidsmaatregel investeringen voorraadbeleid en sociaal beheer: Deze geplande investeringen hebben in het algemeen geen effect op de exploitatieduur van een complex. Voor wat betreft de vertaling in financiële ruimte is het van belang inzicht te verkrijgen in de geplande uitgaven. 8

9 Allereerst moet worden vastgesteld of er in de bestaande financiële meerjarenbegroting of de Dft van het WSW rekening is gehouden met deze uitgaven. Daarna zal er beslissing genomen worden over een vertaling als gemiddeld bedrag per woning of een afzonderlijke berekening per complex. Na berekening van de gemiddelde investeringsdatum worden de in kaart gebrachte investeringen (prijspeil basisjaar) verhoogd met het geraamde inflatiepercentage tot het prijspeil van de gemiddelde investeringsdatum en vervolgens tegen de geldende disconteringsvoet teruggebracht naar euro s van het basisjaar. 9

CENTRAAL FONDS VOLKSHUISVESTING

CENTRAAL FONDS VOLKSHUISVESTING Onroerende zaken in exploitatie, bestemd voor verkoop Bij het bepalen van de bedrijfswaarde van voor verkoop bestemde huurwoningen verwijst de richtlijn voor woningcorporaties (RJ 645) naar de richtlijn

Nadere informatie

Verschillenanalyse stap 3 t/m 5 en rw correctie

Verschillenanalyse stap 3 t/m 5 en rw correctie Verschillenanalyse stap 3 t/m 5 en rw correctie Inleiding/algemeen. U heeft een verslagstaat in Excel met uitkomsten en een workspace van ons ontvangen met daarin een aantal varianten van de stappen 1

Nadere informatie

BUSINESS VALUATION UITWERKING TOPAAS B.V.

BUSINESS VALUATION UITWERKING TOPAAS B.V. BUSINESS VALUATION UITWERKING TOPAAS B.V. VERONDERSTELLINGEN Vraagprijs 2.500.000 (pand en inventaris). Inkomsten: In totaal 40 kamers; Bezetting kamers: T1 45%, T2 52%, T3 63%, vanaf T4 en verder 68%;

Nadere informatie

Financieel verslag Stichting De Nijensteen, Heerde

Financieel verslag Stichting De Nijensteen, Heerde Financieel verslag 2015 Stichting De Nijensteen, Heerde Inhoud Jaarrekening 3 Balans per 31 december 2015 (na voorgestelde resultaatbestemming) 4 Staat van baten en lasten over 2015 5 Grondslagen van waardering

Nadere informatie

Financieel verslag 2015

Financieel verslag 2015 Financieel verslag 2015 Inhoud Jaarrekening 2 Balans per 31 december 2015 3 Winst- en verliesrekening 2015 4 Toelichting op de balans en winst- en verliesrekening 5 Overige gegevens 10 Statutaire regeling

Nadere informatie

Financieel verslag 2011/2012. Mixed Hockeyclub Voorbeeld Sportpark Hoefslag 12 2342 KM Vlissingen

Financieel verslag 2011/2012. Mixed Hockeyclub Voorbeeld Sportpark Hoefslag 12 2342 KM Vlissingen Financieel verslag 2011/2012 Mixed Hockeyclub Voorbeeld Sportpark Hoefslag 12 2342 KM Voorblad 0 Inhoud Bestuursverslag 2 Algemeen 3 Resultaatvergelijk 4 Financiele positie 5 Jaarrekening 7 Balans 8 Staat

Nadere informatie

Financiele gegevens 2014. Stichting Hospice Hoeksche Waard

Financiele gegevens 2014. Stichting Hospice Hoeksche Waard Financiele gegevens 2014 Stichting Hospice Hoeksche Waard BALANS PER 31 DECEMBER 2014 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 488.106 Vlottende activa Vorderingen en overlopende activa 104.201 Liquide

Nadere informatie

Versie 2013-08. TREASURYSTATUUT Stichting Woontij

Versie 2013-08. TREASURYSTATUUT Stichting Woontij Versie 2013-08 TREASURYSTATUUT Stichting Woontij 1. Inleiding Een groot deel van de kosten bij een wooncorporatie bestaat uit rente. Richtlijnen ten aanzien van financieren en beleggen zijn belangrijk.

Nadere informatie

Vaste activa Materiële vaste activa 4 Inventaris 585.400 Transportmiddelen 4 99.600 3 Apparatuur 4 342.500 4 1.027.500 7

Vaste activa Materiële vaste activa 4 Inventaris 585.400 Transportmiddelen 4 99.600 3 Apparatuur 4 342.500 4 1.027.500 7 Balans per 31 december 2012 (na voorgestelde resultaatbestemming) Activa 31 december 2012 31 december 2011 Ref Vaste activa Materiële vaste activa 4 Inventaris 585.400 Transportmiddelen 4 99.600 3 Apparatuur

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Vrienden van Dôme

Jaarrekening Stichting Vrienden van Dôme Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Jaarrekening 1 Balans per 31 december 2014 2 Staat van baten en lasten over 2014 3 Waarderingsgrondslagen 4 Toelichting op de Balans per 31 december 2014 5 Toelichting op

Nadere informatie

Pink Fee. Bureau voor financieel en organisatie advies. Stichting Het Dagelijks Bestaan Jaarrekening 2012/2013

Pink Fee. Bureau voor financieel en organisatie advies. Stichting Het Dagelijks Bestaan Jaarrekening 2012/2013 Pink Fee Bureau voor financieel en organisatie advies Stichting Het Dagelijks Bestaan Jaarrekening 2012/2013 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 3 Balans per 31 augustus 2013 4 Winst- en verliesrekening over

Nadere informatie

a. U hebt voor deze toets 75 minuten de tijd. VERGEET U NIET UW GEMAAKTE TOETS IN TE LEVEREN BIJ DE SURVEILLANT?

a. U hebt voor deze toets 75 minuten de tijd. VERGEET U NIET UW GEMAAKTE TOETS IN TE LEVEREN BIJ DE SURVEILLANT? TOETS JAARREKENINGLEZEN BEROEPSOPLEIDING ADVOCATUUR VOORJAARSSCYCLUS 2012 EN INHALERS 11 OKTOBER 2012 (12.00 13.15 UUR) Naam :..... Cursusgroep :..... a. U hebt voor deze toets 75 minuten de tijd. VERGEET

Nadere informatie

Jaarrekening 2016 Stichting Piloot met Missie Gouda

Jaarrekening 2016 Stichting Piloot met Missie Gouda Jaarrekening 2016 Stichting Piloot met Missie Gouda Mei 2017 (vaststelling jaarrekening) Stichting Piloot met Missie, Gouda Pagina 1 van 6 Inhoud Balans per 31 december 2016 3 Toelichting op de balans

Nadere informatie

Balans per 31 maart 2016 (na resultaatbestemming)

Balans per 31 maart 2016 (na resultaatbestemming) Balans per 31 maart 2016 (na resultaatbestemming) Toelichting 31 maart 2016 31 maart 2015 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 1 Inrichting 646 1.851 Inventaris 2.738 4.670 Vlottende activa 3.384

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2011

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2011 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 30 juni 2011 25 augustus 2011 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2011 2 Winst- en verliesrekening over

Nadere informatie

JAARREKENING 2014. thuis ENERGIE B.V.

JAARREKENING 2014. thuis ENERGIE B.V. JAARREKENING 2014 thuis ENERGIE B.V. Inhoudsopgave 1. DOELSTELLING 5 2. BALANS PER 31 DECEMBER 2014 6 3. WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2014 8 4. WAARDERINGSGRONDSLAGEN 9 5. TOELICHTING OP DE BALANS 10

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2013 Corporatie in Perspectief L1909 Utrecht CFV 2013 Corporatie in Perspectief L1909 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Samenstelling van het bezit 5 2 Volkshuisvestelijke

Nadere informatie

SPECIALISTERREN B.V. KOBALTWEG CE UTRECHT PUBLICATIERAPPORT 2016

SPECIALISTERREN B.V. KOBALTWEG CE UTRECHT PUBLICATIERAPPORT 2016 SPECIALISTERREN B.V. KOBALTWEG 11 3542CE UTRECHT PUBLICATIERAPPORT 2016 Handelsregister Kamer van Koophandel voor Woerden, dossiernummer 24396392. Vastgesteld door de algemene vergadering d.d. 14 augustus

Nadere informatie

± < > < < < > > < > > < < < > > < > > < < < > < > < >= < >= < >= < >= < >= < >= . Periode . < 20,0 15,0 Solvabiliteit 2,4 2,2 Rentedekkingsgraad percentage 10,0 5,0 ratio

Nadere informatie

TOETSVRAGEN ONDERDEEL JAARREKENINGLEZEN VAN DE BEROEPSOPLEIDING ADVOCATUUR. 18 februari UUR NAJAARSCYCLUS 2010 EN INHALERS

TOETSVRAGEN ONDERDEEL JAARREKENINGLEZEN VAN DE BEROEPSOPLEIDING ADVOCATUUR. 18 februari UUR NAJAARSCYCLUS 2010 EN INHALERS TOETSVRAGEN ONDERDEEL JAARREKENINGLEZEN VAN DE BEROEPSOPLEIDING ADVOCATUUR 18 februari 2011 12.00 13.00 UUR NAJAARSCYCLUS 2010 EN INHALERS Naam :..... Cursusgroep :..... a: U hebt voor deze toets 60 minuten

Nadere informatie

Finquiddity Vermogensbeheer B.V., Hilversum Nummer kamer van koophandel: Gegenereerd op 10:40 25 mei 2016

Finquiddity Vermogensbeheer B.V., Hilversum Nummer kamer van koophandel: Gegenereerd op 10:40 25 mei 2016 31/12/2015 31/12/2014 Balans Balans voor of na resultaatbestemming Na Activa Vaste activa Materiële vaste activa 2.130 13.323 Vaste activa 2.130 13.323 Vlottende activa Vorderingen 781.596 683.707 Liquide

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2010 Corporatie in Perspectief L0669 Roermond CFV 2010 Corporatie in Perspectief L0669 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Situering van het corporatiebezit: indicatie

Nadere informatie

Balans per 31 december 2015 (na resultaatbestemming)

Balans per 31 december 2015 (na resultaatbestemming) Balans per 31 december 2015 (na resultaatbestemming) ACTIVA Toe- 31 december 2015 lichting Vaste activa Materiële vaste activa 1 2.071 Vlottende activa Liquide middelen 66.919 68.990 PASSIVA Eigen vermogen

Nadere informatie

Stichting Parc Spelderholt (Enkelvoudig) Spelderholt 9 7361DA Beekbergen

Stichting Parc Spelderholt (Enkelvoudig) Spelderholt 9 7361DA Beekbergen Stichting Parc Spelderholt (Enkelvoudig) Spelderholt 9 7361DA Beekbergen KvK-nummer: 41042514 Jaarrekening 2014 (voorlopige versie) 25 juni 2015 Inhoud JAARSTUKKEN 2014 JAARREKENING (enkelvoudig) Enkelvoudige

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Vrije Christelijke School Westerlee Galgeweg MT 's-gravenzande

Jaarrekening Stichting Vrije Christelijke School Westerlee Galgeweg MT 's-gravenzande Jaarrekening 2013 Stichting Vrije Christelijke School Westerlee Galgeweg 57 2671MT Voorblad 0 Inhoud Opdracht 2 Resultaatvergelijk 3 Financiele positie 5 Grondslagen 7 Balans 9 V en W 11 Materiele activa

Nadere informatie

Stichting Jazz Orchestra of the Concertgebouw gevestigd te Amsterdam. Jaarverslag 2014

Stichting Jazz Orchestra of the Concertgebouw gevestigd te Amsterdam. Jaarverslag 2014 Stichting Jazz Orchestra of the Concertgebouw gevestigd te Jaarverslag 2014 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december 2014 3 1.2 Staat van baten en lasten over 2014 5 1.3 Grondslagen

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2012 Corporatie in Perspectief L0249 Helmond CFV 2012 Corporatie in Perspectief L0249 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Samenstelling van het bezit 5 2 Volkshuisvestelijke

Nadere informatie

GECONSOLIDEERDE JAARREKENING 84

GECONSOLIDEERDE JAARREKENING 84 JAARREKENING GECONSOLIDEERDE JAARREKENING 84 1 Geconsolideerde balans per 31 december 2008 84 2 Geconsolideerde winst- en verliesrekening over 2008 86 3 Geconsolideerd kasstroomoverzicht 2008 (indirecte

Nadere informatie

eindexamenprogramma m&o vwo

eindexamenprogramma m&o vwo Domein G: Externe financiële verslaggeving 17. : - de begroting en de jaarrekening van commerciële en niet-commerciële organisaties analyseren, zoals deze worden voorgelegd aan medezeggenschapsraden, ondernemingsraden

Nadere informatie

*A * Memo. onderwerp Impliciete subsidies grond en vastgoed. kenmerk A datum 12/08/

*A * Memo. onderwerp Impliciete subsidies grond en vastgoed. kenmerk A datum 12/08/ Memo ** onderwerp afzender M. Langerak datum 12/08/2015 afdeling Ruimte kenmerk e-mail m.langerak@zuidplas.nl 1. Inleiding Impliciete of verkapte subsidieverlening komt onder meer tot stand als de gemeente

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG. AEFIDES Vastgoed XIV CV te Groningen. Over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010

HALFJAARVERSLAG. AEFIDES Vastgoed XIV CV te Groningen. Over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010 HALFJAARVERSLAG AEFIDES Vastgoed XIV CV te Groningen Over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010 INHOUD Pagina HALFJAARVERSLAG 1 Resultaat over 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010 3 2 Balans per 30 juni

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2013 Corporatie in Perspectief L0837 Nieuwegein CFV 2013 Corporatie in Perspectief L0837 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Samenstelling van het bezit 5 2 Volkshuisvestelijke

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2013 Corporatie in Perspectief L0565 Alphen aan den Rijn CFV 2013 Corporatie in Perspectief L0565 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Samenstelling van het bezit 5 2 Volkshuisvestelijke

Nadere informatie

Begroting Stichting Woningcorporatie Plicht Getrouw 2013

Begroting Stichting Woningcorporatie Plicht Getrouw 2013 Begroting Stichting Woningcorporatie Plicht Getrouw 2013 1. Inleiding Het eerste kabinet Rutte heeft nog geen twee jaar stand gehouden. In deze periode is er op de woningmarkt geen vooruitgang geboekt.

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2012. Stichting Theater op Katendrecht Sumatraweg 9-11 3072 ZP ROTTERDAM

FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2012. Stichting Theater op Katendrecht Sumatraweg 9-11 3072 ZP ROTTERDAM FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2012 Stichting Theater op Katendrecht Sumatraweg 9-11 3072 ZP ROTTERDAM INHOUDSOPGAVE Pagina BESTUURSVERSLAG 1 Balans per 31 december 2012 3 2 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

Financiele gegevens Stichting Hospice Hoeksche Waard

Financiele gegevens Stichting Hospice Hoeksche Waard Financiele gegevens 2013 Stichting Hospice Hoeksche Waard BALANS PER 31 DECEMBER 2013 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 515.767 Vlottende activa Vorderingen en overlopende activa 43.733 Liquide

Nadere informatie

Stichting Jazz Orchestra of the Concertgebouw gevestigd te Amsterdam. Jaarverslag 2016

Stichting Jazz Orchestra of the Concertgebouw gevestigd te Amsterdam. Jaarverslag 2016 Stichting Jazz Orchestra of the Concertgebouw gevestigd te Jaarverslag 2016 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december 2016 3 1.2 Staat van baten en lasten over 2016 5 1.3 Grondslagen

Nadere informatie

Rotterdams Vastgoedfonds I CV. Halfjaarcijfers 2010

Rotterdams Vastgoedfonds I CV. Halfjaarcijfers 2010 Halfjaarcijfers 2010 INHOUD Blad Balans per 30 juni 2010 3 Winst- en verliesrekening over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010 4 Kasstroomoverzicht over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010

Nadere informatie

STICHTING MAITREYA INSTITUUT VOOR WIJSHEIDSCULTUUR, LOENEN FINANCIEEL PUBLIKATIEVERSLAG HANDELSREGISTER OOST NEDERLAND NUMMER 41200578 RSIN 006832994

STICHTING MAITREYA INSTITUUT VOOR WIJSHEIDSCULTUUR, LOENEN FINANCIEEL PUBLIKATIEVERSLAG HANDELSREGISTER OOST NEDERLAND NUMMER 41200578 RSIN 006832994 Pagina 1 van 7 FINANCIEEL PUBLIKATIEVERSLAG 2012 HANDELSREGISTER OOST NEDERLAND NUMMER 41200578 RSIN 006832994 Pagina 2 van 7 FINANCIEEL PUBLIKATIEVERSLAG 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina A - Balans per 31 december

Nadere informatie

Stichting de Zaaier. gevestigd te. Epe

Stichting de Zaaier. gevestigd te. Epe Stichting de Zaaier gevestigd te Epe Rapport inzake de Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina JAARREKENING Balans per 31 december 2014 4 Staat van baten en lasten over 2014 5 Grondslagen van waardering

Nadere informatie

Investerings- en financieel statuut

Investerings- en financieel statuut Investerings- en financieel statuut Inleiding Het belang van financiële sturing is in de afgelopen jaren toegenomen. Wijzigingen in de wettelijke regels, waaronder de scheiding van DAEB en niet-daeb activiteiten

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2012

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2012 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 30 juni 2012 28 augustus 2012 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2012 2 Winst- en verliesrekening over

Nadere informatie

Beoordeling jaarrekening van een woningcorporatie versus WSW en CFV

Beoordeling jaarrekening van een woningcorporatie versus WSW en CFV Beoordeling jaarrekening van een woningcorporatie versus WSW en CFV FAMO, Den Haag Wim Pijffers, Senior Manager BDO Consultants B.V. 23 april 2015 Uw gesprekspartner Wim Pijffers Senior Manager Treasury

Nadere informatie

WSW trendanalyse woningcorporaties 2013-2017

WSW trendanalyse woningcorporaties 2013-2017 WSW trendanalyse woningcorporaties 2013-2017 Risico s voor borgstelsel nemen toe Corporaties nemen maatregelen om de financiële conti - nuïteit te waarborgen. Dit is het gevolg van de overheidsmaatregelen

Nadere informatie

Balans per 31 december 2014 (na resultaatbestemming)

Balans per 31 december 2014 (na resultaatbestemming) Balans per 31 december 2014 (na resultaatbestemming) ACTIVA Vlottende activa Toe- 31 december 2014 lichting Vorderingen 1 17.426 Liquide middelen 270.066 287.492 PASSIVA Eigen vermogen 2 Vrij besteedbaar

Nadere informatie

Waardering vastgoed woningstichting Icarus

Waardering vastgoed woningstichting Icarus woningstichting Icarus Dit is een voorbeeld; één wijze van benadering van vastgoedwaardering. Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 2 Waardering van onroerende zaken 3 3 AEDEX/IPD vastgoedindex 4 4 Investeringsseclectie

Nadere informatie

Rotterdams Vastgoedfonds VI CV. Halfjaarcijfers 2010

Rotterdams Vastgoedfonds VI CV. Halfjaarcijfers 2010 Halfjaarcijfers 2010 INHOUDSOPGAVE Blad Balans per 30 juni 2010 3 Winst- en verliesrekening over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010 4 Kasstroomoverzicht over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni

Nadere informatie

Balans per 31 december 2016 (na resultaatbestemming)

Balans per 31 december 2016 (na resultaatbestemming) Balans per 31 december 2016 (na resultaatbestemming) ACTIVA Vaste activa Toe- 31 december 2016 lichting Materiële vaste activa 1 1.268 Vlottende activa Vorderingen 2 15.066 Liquide middelen 58.955 PASSIVA

Nadere informatie

Jaarrapport 2014. van. New Spring Foundation. Moerkapelle

Jaarrapport 2014. van. New Spring Foundation. Moerkapelle Jaarrapport 2014 van New Spring Foundation te Moerkapelle INHOUDSOPGAVE I. 1. Balans per 31 december 2014 3 I. 2. Staat van baten en lasten over 2014 5 I. 3. Waarderingsgrondslagen, grondslagen voor de

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG. AEFIDES Vastgoed XII CV te Groningen. Over de periode 11 december 2007 t/m 30 juni 2008

HALFJAARVERSLAG. AEFIDES Vastgoed XII CV te Groningen. Over de periode 11 december 2007 t/m 30 juni 2008 HALFJAARVERSLAG AEFIDES Vastgoed XII CV te Groningen Over de periode 11 december 2007 30 juni 2008 INHOUD Pagina HALFJAARVERSLAG 1 Resultaat over 11 december 2008 30 juni 2008 3 2 Balans per 30 juni 2008

Nadere informatie

Financiële informatie Stichting Den Haag onder de Hemel. Den Haag

Financiële informatie Stichting Den Haag onder de Hemel. Den Haag Financiële informatie 2016 Stichting Den Haag onder de Hemel Den Haag Balans op 31 december 2016 (na voorgestelde resultaatbestemming) 31 december 2016 31 december 2015 Vlottende activa Vorderingen 1 33.410

Nadere informatie

BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 8.375 9.875 MATERIËLE VASTE ACTIVA 36.339 49.

BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 8.375 9.875 MATERIËLE VASTE ACTIVA 36.339 49. JAARREKENING 2014 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (na resultaatbestemming) ====================== 31-12-2014 ---------------- 31-12-2013 ---------------- activa: IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 8.375 9.875 MATERIËLE

Nadere informatie

Stichting Vrienden van het Mauritshuis te s-gravenhage

Stichting Vrienden van het Mauritshuis te s-gravenhage BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na verwerking van het resultaat) ACTIEF 31.12.2016 31.12.2015 MATERIËLE VASTE ACTIVA 5.184.551 4.292.292 VOORRADEN 362.102 439.375 VORDERINGEN EN OVERLOPENDE ACTIVA 175.528

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 stichting theater het Kruispunt

Jaarverslag 2014 stichting theater het Kruispunt Jaarverslag 2014 stichting theater het Kruispunt Jaarverslag 2014 stichting theater het Kruispunt - 1 - BALANS PER 31-12-2014 (bedragen in euro s) ACTIEF 31 december 2014 31 december 2013 Toelichting Vaste

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Rapport. 31 augustus 2015

Rapport. 31 augustus 2015 Rapport Stichting Participatie Dinkelland inzake de jaarrekening over de periode 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2015 31 augustus 2015 De Kok Accountants en Adviseurs B.V. is ingeschreven in het Handelsregister

Nadere informatie

ROTTERDAMS OOGHEELKUNDIG ONDERZOEK STICHTING (ROOS) TE ROTTERDAM. Rapport inzake jaarstukken januari 2017

ROTTERDAMS OOGHEELKUNDIG ONDERZOEK STICHTING (ROOS) TE ROTTERDAM. Rapport inzake jaarstukken januari 2017 ROTTERDAMS OOGHEELKUNDIG ONDERZOEK STICHTING (ROOS) TE ROTTERDAM Rapport inzake jaarstukken 2014 29 januari 2017 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2014 4 2 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

Financieel verslag 2014. Nederlandse Bowling Federatie Veenendaal

Financieel verslag 2014. Nederlandse Bowling Federatie Veenendaal Financieel verslag 2014 Veenendaal Datum: 26 maart 2015 Inhoud Jaarrekening Pagina: Balans per 31 december 2014 2 Staat van baten en lasten over 2014 3 Algemene toelichting op de balans en staat van baten

Nadere informatie

Stichting Steun Sonshine

Stichting Steun Sonshine Rapport inzake de jaarverslaggeving 2015 Inhoudsopgave Pagina 1. JAARREKENING 1.1 Balans per 31 december 2015 2 1.2 Staat van baten en lasten over 2015 4 1.3 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2011 Corporatie in Perspectief L1691 Apeldoorn CFV 2011 Corporatie in Perspectief L1691 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Situering van het corporatiebezit: indicatie

Nadere informatie

BALANS PER 31 DECEMBER 2013 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 9.875 16.651 MATERIËLE VASTE ACTIVA 49.425 46.

BALANS PER 31 DECEMBER 2013 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 9.875 16.651 MATERIËLE VASTE ACTIVA 49.425 46. JAARREKENING 2013 BALANS PER 31 DECEMBER 2013 (na resultaatbestemming) ====================== 31-12-2013 ---------------- 31-12-2012 ---------------- activa: IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 9.875 16.651 MATERIËLE

Nadere informatie

Bij deze opgave horen de informatiebronnen 1 tot en met 6. In deze opgave blijven de belastingen buiten beschouwing.

Bij deze opgave horen de informatiebronnen 1 tot en met 6. In deze opgave blijven de belastingen buiten beschouwing. Opgave 2 Bij deze opgave horen de informatiebronnen 1 tot en met 6. In deze opgave blijven de belastingen buiten beschouwing. VastNed Retail nv is een Nederlands vastgoedbeleggingsfonds dat met gelden

Nadere informatie

LIQUIDITEITSPROGNOSE 2015-2020

LIQUIDITEITSPROGNOSE 2015-2020 LIQUIDITEITSPROGNOSE 2015-2020 STICHTING WAARBORGFONDS EIGEN WONINGEN 2 25 NAVIGATIE Klik op tekst links- of rechtsboven naast het paginacijfer om terug te gaan naar de inhoudsopgave. 26 Klik op het hoofdstuk

Nadere informatie

Stichting Biljart- en Denksportcentra in Zaanstad JAARREKENING 2010. (verkort) Kraakstraat 42 1503BW Zaandam. www.bokosportcentrum.

Stichting Biljart- en Denksportcentra in Zaanstad JAARREKENING 2010. (verkort) Kraakstraat 42 1503BW Zaandam. www.bokosportcentrum. JAARREKENING 2010 (verkort) Kraakstraat 42 1503BW Zaandam www.bokosportcentrum.nl 1 Inhoudsopgave : Pagina Inhoudsopgave 2 Jaarrekening Algemene toelichting op de balans per 31 december 2010 3 Verslag

Nadere informatie

toelichting op FINANCIËLE POSITIE FC Twente

toelichting op FINANCIËLE POSITIE FC Twente toelichting op FINANCIËLE POSITIE FC Twente 1 FINANCIËLE POSITIE Ontwikkeling FC Twente sinds 2007 Investeringsfase Kerncijfers Actuele schuldpositie Consolidatiefase: financieel beleid 2014-2018 Samenvatting

Nadere informatie

Stichting MicroHulp Helmond

Stichting MicroHulp Helmond Stichting MicroHulp Helmond te Helmond Jaarrekening 2016 INHOUDSOPGAVE Pagina Algemeen 2 Jaarrekening 2016 Balans per 31 december 2016 3 Resultatenrekening over 31 december 2016 4 Grondslagen van waardering

Nadere informatie

Jaarverslaggeving 2014. Stichting Steun Thuis in West

Jaarverslaggeving 2014. Stichting Steun Thuis in West Jaarverslaggeving 2014 Stichting Steun Thuis in West Inhoudsopgave Bladzij Onderwerp 1 Bestuursverslag 2 Vaststelling van het jaarverslag 3 Balans 4 Rekening van baten en lasten 5 Kasstroomoverzicht 6

Nadere informatie

Verhuurderheffing en effecten investeringsfaciliteit

Verhuurderheffing en effecten investeringsfaciliteit Verhuurderheffing en effecten investeringsfaciliteit Johan Conijn & Wolter Achterveld 30 mei 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Gevolgen verhuurderheffing... 3 3 Gevolgen nieuwe investeringsfaciliteit,

Nadere informatie

Stichting Het Erfdeel - wonen Werkensedijk 45 4251 PR WERKENDAM JAARVERSLAG 2014. RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 C O N C E P T 18-06-2015-1

Stichting Het Erfdeel - wonen Werkensedijk 45 4251 PR WERKENDAM JAARVERSLAG 2014. RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 C O N C E P T 18-06-2015-1 Werkensedijk 45 4251 PR JAARVERSLAG 2014 RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 18-06-2015-1 INHOUD JAARVERSLAG 2014 Paginanummer 1. BESTUURS- EN DIRECTIEVERSLAG 3 1.1 Algemeen 4 1.2 Activiteitenverslag 4 1.3

Nadere informatie

VERKORTE JAARREKENING 2016 STICHTING KRANENBURGH Bergen (NH), 8 mei 2017

VERKORTE JAARREKENING 2016 STICHTING KRANENBURGH Bergen (NH), 8 mei 2017 VERKORTE JAARREKENING 2016 STICHTING KRANENBURGH Bergen (NH), 8 mei 2017 Foto Peter H. Toxopeus INHOUDSOPGAVE PAGINA Verkorte jaarrekening Balans per 31 december 2016 1-2 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg 123 3065 AC ROTTERDAM. Jaarrekening 2014

Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg 123 3065 AC ROTTERDAM. Jaarrekening 2014 Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg 123 3065 AC ROTTERDAM Jaarrekening 2014 Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg 123 3065 AC ROTTERDAM Jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Financieel Verslag Protestante Stichting Filalethes. Amersfoort. Inhoud

Financieel Verslag Protestante Stichting Filalethes. Amersfoort. Inhoud Financieel Verslag Protestante Stichting Filalethes Amersfoort Inhoud Jaarrekening Balans per 31 december 2015 Staat van baten en lasten 2015 Toelichting op de balans en staat van baten en lasten Balans

Nadere informatie

Materiële vaste activa (1) Inventaris Vorderingen (2) Overige vorderingen Overlopende activa

Materiële vaste activa (1) Inventaris Vorderingen (2) Overige vorderingen Overlopende activa JAARREKENING Balans per 31 december 2015 Winst-en-verliesrekening over 2015 Kasstroomoverzicht 2015 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling Toelichting op de balans per 31 december 2015 Toelichting

Nadere informatie

JAARREKENING 2012 van Stichting Turkse Islamitische Hulpverlening en Solidariteit Ookmeerweg 206 1068 AX AMSTERDAM

JAARREKENING 2012 van Stichting Turkse Islamitische Hulpverlening en Solidariteit Ookmeerweg 206 1068 AX AMSTERDAM JAARREKENING 2012 van Stichting Turkse Islamitische Hulpverlening en Solidariteit Ookmeerweg 206 1068 AX AMSTERDAM INHOUDSOPGAVE 1.Rapport Blz. 1.1 Opdracht 3 1.2 Samenstellingsverklaring 3 1.3 Algemeen

Nadere informatie

Jaarrekening 2015 van Stichting AEON

Jaarrekening 2015 van Stichting AEON Jaarrekening 2015 van Stichting AEON Statutaire vestigingsplaats: Adres: Amsterdam Kastanjelaan 7c 6883 HX Velp Inhoudsopgave Balans per 31 december 2015 3 Staat van baten en lasten over 2015 5 Grondslagen

Nadere informatie

1. Balans per 31 december 2015 (na voorgestelde resultaatbestemming)

1. Balans per 31 december 2015 (na voorgestelde resultaatbestemming) 1. Balans per 31 december 2015 (na voorgestelde resultaatbestemming) Activa Referentie 31 december 2015 31 december 2014 (in euro's) Vaste activa 4.5.1 Materiele vaste activa 381 8.420 Vlottende activa

Nadere informatie

STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2016

STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2016 STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN 24 1621 DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2016 Handelsregister Kamer van Koophandel Nederland, dossiernummer 41235850 Het RSIN-nummer is 801310830. INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Rotterdams Vastgoedfonds I CV. Halfjaarcijfers 2011

Rotterdams Vastgoedfonds I CV. Halfjaarcijfers 2011 Halfjaarcijfers 2011 INHOUD Blad Balans per 30 juni 2011 3 Winst- en verliesrekening over de periode 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011 4 Kasstroomoverzicht over de periode 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011

Nadere informatie

Samengevoegd College Hageveld en Hageveld Beheer

Samengevoegd College Hageveld en Hageveld Beheer Jaarrekening Grondslagen Deze jaarrekening is in opdracht van het bestuur van de Stichting Hageveld Beheer en de Onderwijsstichting College Hageveld opgesteld door de Stichting Regionaal Onderwijsbureau

Nadere informatie

Financieel verslag 2012. Stichting Tuin Laag Oorsprong. Oosterbeek

Financieel verslag 2012. Stichting Tuin Laag Oorsprong. Oosterbeek Financieel verslag 2012 Stichting Tuin Laag Oorsprong Oosterbeek Inhoud Jaarrekening 2 Balans per 31 december 2011 3 Staat van baten en lasten over 2012 5 Toelichting op de balans en staat van baten en

Nadere informatie

STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2015

STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2015 STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN 24 1621 DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2015 Handelsregister Kamer van Koophandel Nederland, dossiernummer 41235850 Het RSIN-nummer is 801310830. INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014 Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Sarcoïdose Belangenvereniging Nederland gevestigd te Nijkerk. Jaarrekening 2016

Sarcoïdose Belangenvereniging Nederland gevestigd te Nijkerk. Jaarrekening 2016 Sarcoïdose Belangenvereniging Nederland gevestigd te Nijkerk Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2016 2 Staat van baten en lasten over 2016 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Financieel Verslag Protestantse Stichting Filalethes. Amersfoort. Inhoud

Financieel Verslag Protestantse Stichting Filalethes. Amersfoort. Inhoud Financieel Verslag Protestantse Stichting Filalethes Amersfoort Inhoud Jaarrekening Balans per 31 december 2016 Staat van baten en lasten 2016 Toelichting op de balans en staat van baten en lasten Balans

Nadere informatie

Publicatierapport 2013/2014. Handelsregister Kamer van Koophandel voor Brabant, dossiernummer 56156006

Publicatierapport 2013/2014. Handelsregister Kamer van Koophandel voor Brabant, dossiernummer 56156006 Coöperatie HSLnet u.a. Jan Deckersstraat 29 5591 HN Heeze Publicatierapport 2013/2014 Handelsregister Kamer van Koophandel voor Brabant, dossiernummer 56156006 Vastgesteld door de Ledenraad d.d. 19 januari

Nadere informatie

Stichting Carrefour, Welzijnsgroep Noordoostpolder Emmeloord. Jaarrapport 2014

Stichting Carrefour, Welzijnsgroep Noordoostpolder Emmeloord. Jaarrapport 2014 Emmeloord Jaarrapport 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2014 3 2 Staat van baten en lasten over 2014 4 3 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 5 1 BALANS PER 31

Nadere informatie

Stichting MicroHulp Helmond

Stichting MicroHulp Helmond Stichting MicroHulp Helmond te Helmond Jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina Algemeen 2 Jaarrekening 2014 Balans per 31 december 2014 3 Resultatenrekening over 2014 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Balans per 31 december 2015 (na bestemming van het resultaat over het boekjaar) (bedragen in euro s) Materiële vaste activa 4.670

Balans per 31 december 2015 (na bestemming van het resultaat over het boekjaar) (bedragen in euro s) Materiële vaste activa 4.670 Balans per 31 december 2015 (na bestemming van het resultaat over het boekjaar) (bedragen in euro s) Activa 2015 Materiële vaste activa 4.670 Financiële vaste activa 33.885 Vorderingen 114.437 Overlopende

Nadere informatie

a. U hebt voor deze toets 60 minuten de tijd. VERGEET U NIET UW GEMAAKTE TOETS IN TE LEVEREN BIJ DE SURVEILLANT?

a. U hebt voor deze toets 60 minuten de tijd. VERGEET U NIET UW GEMAAKTE TOETS IN TE LEVEREN BIJ DE SURVEILLANT? TOETS JAARREKENINGLEZEN BEROEPSOPLEIDING ADVOCATUUR NAJAARSCYCLUS 2011 EN INHALERS 10 FEBRUARI 2012 (12.00-13.00 UUR) Naam :..... Cursusgroep :..... a. U hebt voor deze toets 60 minuten de tijd. VERGEET

Nadere informatie

Collegeaantekeningen Bedrijfseconomie voor Notariëlen Week 1

Collegeaantekeningen Bedrijfseconomie voor Notariëlen Week 1 Collegeaantekeningen Bedrijfseconomie voor Notariëlen Week 1 2017-2018 Bedrijfseconomie voor notariëlen week 1 HC 1, 4 september 2017 Inleiding in de jaarrekening Voor de waardebepaling van een bedrijf

Nadere informatie

Stichting Amati Ensemble Burgemeester Kengenstraat BK Hulsberg

Stichting Amati Ensemble Burgemeester Kengenstraat BK Hulsberg Burgemeester Kengenstraat 46 6336 BK Hulsberg Jaarrekening 215/216 INHOUD JAARREKENING 1 Samenstellingsverklaring 2 Resultaat 3 Financiële positie 4 Grafieken 5 Fiscale positie JAARREKENING 1 Balans 2

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2009 in Perspectief L0339 Woningbouwvereniging 't Goede Woonhuys Hilversum CFV 2009 in Perspectief L0339 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Vraag- / aanbodverhoudingen

Nadere informatie

3. Jaarrekening Stichting KHO-Heliomare

3. Jaarrekening Stichting KHO-Heliomare 3. Jaarrekening Stichting KHO-Heliomare 3.1 Balans per 31 december 2013 (voor resultaatbestemming) Activa 31-12-2013 31-12-2012 Vaste activa Materiële vaste activa 591.897 591.897 Financiële vaste activa

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 1 juli 2010

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 1 juli 2010 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 1 juli 2010 7 juli 2010 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 1 juli 2010 2 Winst- en verliesrekening over de periode

Nadere informatie

Alternatieve financieringsbronnen voor duurzaamheid. 4 maart 2013

Alternatieve financieringsbronnen voor duurzaamheid. 4 maart 2013 Alternatieve financieringsbronnen voor duurzaamheid 4 maart 2013 Aanleiding Het woonakkoord verminderd de investeringscapaciteit van woningcorporaties Het WSW wil dat de schuld per woning niet teveel oploopt

Nadere informatie

Balans per 31 december 2012 (na resultaatbestemming)

Balans per 31 december 2012 (na resultaatbestemming) Balans per 31 december 2012 (na resultaatbestemming) ACTIVA Vlottende activa Toe- 31 december 2012 lichting Vorderingen 1 11.745 Liquide middelen 48.856 60.601 PASSIVA Eigen vermogen 2 Vrij besteedbaar

Nadere informatie

Stichting CHAVAH. Jaarrekening. Stichting CHAVAH

Stichting CHAVAH. Jaarrekening. Stichting CHAVAH Jaarrekening Stichting CHAVAH 2015 1 Inhoudsopgave BESTUURSVERSLAG 3 JAARREKENING 2015 6 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 7 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2014-15 8 TOELICHTING BEHORENDE TOT DE JAARREKENING 2015

Nadere informatie

Stichting Tassenmuseum 'Hendrikje' te AMSTERDAM. Publicatierapport inzake de jaarrekening 2013

Stichting Tassenmuseum 'Hendrikje' te AMSTERDAM. Publicatierapport inzake de jaarrekening 2013 Stichting Tassenmuseum 'Hendrikje' te AMSTERDAM Publicatierapport inzake de jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2013 2 Staat van baten-en-lasten over 2013 4 Grondslagen

Nadere informatie

TOELATINGSTOETS M&O. Datum 14-1-2016

TOELATINGSTOETS M&O. Datum 14-1-2016 TOELATINGSTOETS M&O VUL IN: Datum 14-1-2016 Naam en voorletters. Adres. Postcode. Woonplaats. Geboortedatum / / Plaats Land. Telefoonnummer. E-mail. Gekozen opleiding. OPMERKINGEN: Tijdsduur: 90 minuten

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2009 Corporatie in Perspectief L1548 Amstelveen CFV 2009 Corporatie in Perspectief L1548 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Vraag- / aanbodverhoudingen 4 1.3 Situering

Nadere informatie