GGz Centraal. Bestuursverslag dichtbij & deskundig

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GGz Centraal. Bestuursverslag 2013. dichtbij & deskundig"

Transcriptie

1 GGz Centraal Bestuursverslag 2013 dichtbij & deskundig

2 Inhoudsopgave 1. Voorwoord Algemeen De doelstelling van de instelling Kernactiviteiten Kerncijfers De interne organisatiestructuur De juridische structuur Normen voor goed bestuur Speerpunten GGz Centraal Zorg E-health FACT HOZ Kwaliteit Routine Outcome Monitoring (ROM) Kwaliteitsrapportages Moreel beraad Nieuw zorg informatie systeem: User Overige beleidsdoelstellingen Naastbetrokkenenbeleid Maatschappelijk verantwoord ondernemen Kwaliteit en Veiligheid HKZ-audit Incidentmeldingen Dwang & Drang Veiliger werken, veilige zorg en verbeteren Verbeterregister Personeelsbeleid Interne klachten en bezwaren Medewerkervertrouwenspersonen Een dag meelopen met de raad van bestuur Beleid bezoldiging bestuurders en raad van toezicht Verzuim Ict beleid Communicatiebeleid Afhandeling klachten Overzicht klachten in Aanbevelingen van de klachtencommissie Informatie over de klachtencommissie aan patiënten/cliënten Medezeggenschap Cliëntenraad Ondernemingsraad Overige informatie Marketing en distributie Informatie over toepassing gedragscode Transitie basis-ggz naar Indigo GGz Centraal op ZorgDomein

3 6. Financiën Ontwikkelingen Resultaatontwikkeling Hervormingen & Bezuinigingen Liquiditeitspositie en rol financiers Controleverklaring accountant Analyse van het resultaat De behaalde omzet De toestand op balansdatum De voornaamste risico s en onzekerheden Toekomstige ontwikkelingen Regeerakkoord Bruggen Slaan Bestuurlijk akkoord GGZ-sector Substitutie Specialistische GGz naar de Basis-GGz Prestatiebekostiging Extramuralisatie: Scheiden van Wonen en Zorg AWBZ terug naar zijn oorspronkelijke doelstelling WMO Transititie Jeugd GGz Onderzoek en ontwikkeling Opleidingen A-opleiding; opleiding tot psychiater P-opleiding; opleiding tot GZ-psycholoog, psychotherapeut en klinisch psycholoog Opleiding tot Verpleegkundig Specialist (VS) Wetenschappelijk Onderzoek Bij- & nascholing Innovatie Wetenschappelijke bibliotheek Verslag Raad van Bestuur Samenstelling en portefeuilleverdeling Afscheid bestuurder ir. G.H. ter Avest Informatievoorziening Nevenfuncties raad van bestuur Verslag van de raad van toezicht Samenstelling raad van toezicht eind december Rooster van aftreden raad van toezicht Evaluatie Honorering Werkzaamheden in het verslagjaar Overleg met de externe accountant Vergaderingen raad van toezicht in vogelvlucht Kennismaking met het primaire proces Deskundigheidsbevordering raad van toezicht Commissies raad van toezicht Toekomst Algemeen Zorg Financiële verwachtingen Personeel Onderzoek en ontwikkeling

4 1. Voorwoord Hierbij bieden wij u het bestuursverslag 2013 van de Stichting GGz Centraal aan was een bewogen jaar. De invoering van de prestatiebekostiging in de ZVW ging gepaard met een onverwacht achterblijven van de productie. Samen met een overschrijding van de personeelskosten ontstond een ongunstige ontwikkeling van het resultaat waarbij voor het eerst sinds jaren een negatieve uitkomst resulteert. In het laatste kwartaal lukte het zowel aan de opbrengsten- als uitgavenkant het tij te keren. Samen met de bezuinigingsplannen werd daarmee de basis gelegd voor een betere start in In hoofdstuk 6 van het bestuursverslag wordt hierop nader ingegaan. De veranderingen in het zorglandschap als gevolg van het overheidsbeleid leidde in 2013 tot de oprichting van Indigo Centraal BV waarmee werd geanticipeerd op de invoering van de basis ggz in 2014 naast de gespecialiseerde ggz. In 2015 volgen de transitie van de langdurige zorg en de transitie van de kinder- en jeugdpsychiatrie. De vele veranderingen nu en in de nabije toekomst hebben wij in het laatste hoofdstuk van het bestuursverslag beschreven met de verwachte gevolgen voor GGz Centraal. Een belangrijke verandering voor GGz Centraal was de (voorbereiding) van de overgang naar het nieuwe zorginformatiesysteem (ZIS) USER, een complexe operatie waarbij voornamelijk de conversie van data uit de twee voormalige ZISSEN veel ingewikkelder bleek dan vooraf aangenomen. Dit leidde tot uitstel van de livegang tot eind 2013 en tot extra inzet van geld en mankracht. Ondanks de vele veranderingen blijven onze medewerkers zich onverminderd inzetten voor zorg van hoge kwaliteit en voor verbeteringen in de zorg. Dit blijkt uit zowel de interne als externe audits (HKZ, IGZ) en ook uit de resultaten van innovatie en onderzoek. Goede zorg, dichtbij en deskundig, moet ook de komende jaren de focus blijven temidden van de grote veranderingen in het zorglandschap waarvan GGz Centraal deel uitmaakt! Wij wensen u veel leesplezier. Amersfoort, 10 juni 2014 Dr. T.J. Heeren voorzitter raad van bestuur Drs. A.C. van Esterik lid raad van bestuur Dr. B.J.N. Schreuder lid raad van bestuur Dr. E.P. de Jong voorzitter raad van toezicht 4

5 2. Algemeen 2.1 De doelstelling van de instelling GGz Centraal heeft ten doel het (doen) verlenen en bevorderen van geestelijke gezondheidszorg, het verzorgen van opleidingen en het verrichten van activiteiten die verband houden met re-integratie. Voorts doet de stichting al hetgeen wat met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord. GGz Centraal helpt mensen met psychische problemen opdat zij de regie over hun eigen leven kunnen houden. GGz Centraal biedt daartoe diagnostiek, behandeling, begeleiding, preventie en voorlichting aan mensen met psychische, psychiatrische en/of psychosociale problematiek. Naast direct cliëntgericht aanbod verzorgt GGz Centraal ook consultatie aan samenwerkingspartners en verwijzers. Geïnspireerd door Thornicroft & Tansella 1 (2009) beschouwt GGz Centraal het als haar maatschappelijke verantwoordelijkheid in de regio s waarin zij een grote zorgaanbieder is het voortouw te nemen bij het verbeteren van de kwaliteit van zorg in de (zorg)keten. Om te voorkomen dat mensen met psychische problemen tussen wal en schip vallen werken wij intensief samen met huisartsen, algemene ziekenhuizen, ambulante zorgaanbieders, forensische psychiatrie, verslavingszorg, RIBW-instellingen en bureaus Jeugdzorg. Enkele samenwerkingsrelaties van GGz Centraal Het streven van GGz Centraal is de zorg zo dicht mogelijk bij onze cliënten aan te bieden. Deskundige zorg: dichtbij en toegankelijk die aansluit bij de zorg van de huisarts en zo goed mogelijk is afgestemd op de vragen van onze cliënten. Goede zorg bevordert autonomie, is effectief en efficiënt. GGz Centraal streeft ernaar dat mensen voor GGz Centraal kiezen vanwege de professionele, kwalitatief hoogwaardige zorgverlening en voor de service en bejegening. Deskundig & dichtbij. Belangrijk principe is continuïteit van zorg. Met iedere patiënt wordt een zorgplan op maat afgesproken waarbij iedere patiënt een behandelaar als vast aanspreekpunt heeft, ongeacht of hij ambulante, deeltijd of klinische zorg ontvangt. Afhankelijk van de zorgvraag kan het zorgaanbod binnen het behandelprogramma in omvang variëren. Door goed te luisteren naar de behoeften van onze cliënten en te kijken naar de ontwikkelingen in het vakgebied en in de maatschappij krijgen wij signalen en ideeën voor het verder verbeteren en/of ontwikkelen van nieuwe zorgvormen. 1 Thornicroft, G. & Tansella, M. (2009). Better Mental Health Care. Cambridge Medicine. 5

6 2.2 Kernactiviteiten GGz Centraal biedt klinische en niet-klinische GGZ voor volwassenen en kinderen/ jeugdigen en tevens beschermd wonen en verslavingszorg vanuit verschillende locaties in de provincies Utrecht, Noord-Holland, Gelderland en Flevoland. GGz Centraal rekent de gemeenten Amerongen, Almere, Amersfoort, Baarn, Barneveld, Blaricum, Bunschoten-Spakenburg, Bussum, Dronten, Eemnes, Elburg, Emmeloord, Ermelo, Harderwijk, Hattem, Heerde, Hilversum, Huizen, Laren, Leersum, Lelystad, Leusden, Maarn, Muiden, Naarden, Nijkerk, Nunspeet, Oldebroek, Putten, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel, Soest, Urk Veenendaal, Weesp, Wijdemeren, Woudenberg en Zeewolde tot haar verzorgingsgebied. GGz Centraal heeft haar visie als volgt geconcretiseerd: 1. Wij bieden onze hulpverlening aan in regionaal ingebedde geestelijke gezondheidszorg en in bovenregionale expertisecentra 2. Wij bevorderen de eigen kracht en stimuleren de mogelijkheden van cliënten (empowerment) en willen dit als leidraad opnemen in de zorgprogramma s c.q. behandelplannen 3. Wij bieden een aangename, betrokken en veilige omgeving waar de cliënt zich op zijn gemak voelt 4. Wij staan iedereen direct te woord en elke vraag wordt adequaat beantwoord 5. Wij zijn een actieve partner voor het realiseren van geestelijke gezondheidszorg op cliënt, regionaal en landelijk niveau 6. Wij zijn een innovatieve kennisorganisatie die professionele behandeling, begeleiding biedt en professionals opleidt 7. Wij zijn voor alle medewerkers een uitdagende, betrouwbare werkgever en bieden een veilige werkomgeving 8. Wij spelen een proactieve rol in de maatschappelijke ontwikkeling van de geestelijke gezondheidszorg 9. Wij willen een grotere efficiency bereiken door schaalvergroting. De besturingsfilosofie doet recht aan de centrale positie van de cliënt en de sterke regionale inbedding van de zorg. Centraal staan het delen van kennis, het continue streven naar verbetering en innovatie en het verbinden van de collectieve ambitie met de persoonlijke competenties van onze medewerker. 6

7 2.3 Kerncijfers Personele bezetting aantal personeelsleden in loondienst waarvan vrouw waarvan man aantal Fte in loondienst op Ontslagen in 2013 Aantal Ontslag op eigen verzoek 170 Ontslag einde dienstverband voor bepaalde tijd 161 Ontslag negatief studieadvies 10 Ontslag pensioen 47 Ontslag ontbinding/vaststellingsovereenkomst 38 Ontslag omzetting dienstverband 34 Overlijden 8 Ontslag proeftijd 8 Overig 15 Totaal 419 Vacatures in 2013 Aantal opengestelde vacatures GGz Centraal 331 vacatures ingevuld met boventalligen 70 Totaal vacatures 401 Patiënten/cliënten, capaciteit, productie GGz Centraal Aantallen Totaal aantal patiënten/cliënten waaraan ggz wordt verleend Aantal patiënten/cliënten in zorg/behandeling op van verslagjaar Capaciteit 2 Het aantal bedden/plaatsen dat beschikbaar is voor dagelijkse planning van opnames, verblijf of voor dagbehandeling Productie (ZvW) Aantal in verslagjaar geopende DBC's (ontleend aan het instellingsinformatiesysteem, niet uit DIS) Vanaf 2013 zijn capaciteitsgegevens ZvW +AWBZ niet meer te rapporteren. 7

8 Aantal in verslagjaar gesloten DBC's (betreft aantal gesloten dbc s in het betreffende jaar ongeacht het openingsjaar, ontleend aan het instellingsinformatiesysteem, niet uit DIS) Productie (AWBZ) 3 Aantal dagen met verblijfszorg inclusief kleinschalig wonen en BOPZ in verslagjaar Aantal deeltijdbehandelingen in verslagjaar Aantal ambulante contacten in verslagjaar Aantal geleverde dagdelen dagactiviteiten in verslagjaar De interne organisatiestructuur 4 3 vergelijkende cijfers hieronder van 2011 en 2012 wijken af van eerdere bestuursverslagen daar de ZvW aantallen hieruit zijn geëxtraheerd dit ten behoeve van de vergelijkbaarheid met de 2013 aantallen. Dit daar we vanaf 2013 geen aantallen/ oude parameters meer kennen voor de ZvW productie. 4 Henk ter Avest, lid raad van bestuur, nam afscheid van GGz Centraal op 14 november Tinus Smallenbroek, directeur bedrijfsvoering RVZe Flevoland, is op 1 november 2013 opgevolgd interim - door Henk Schouten. 8

9 GGz Centraal wordt bestuurd volgens het raad van bestuur/raad van toezicht model. De raad van toezicht is het toezichthoudende orgaan van de stichting en houdt conform de statuten en reglementen toezicht op de wijze waarop de raad van bestuur de organisatie bestuurt. De principes van de Zorgbrede Governancecode zijn in de statuten en in het reglement raad van toezicht vastgelegd. De raad van bestuur is statutair en integraal eindverantwoordelijk voor de bestuurstaken. Elk lid van de raad van bestuur stuurt rechtstreeks een deel van het management aan. Hiervoor is een portefeuilleverdeling gemaakt. Ook portefeuilles zoals onder andere de kwaliteit van zorg en veiligheid zijn onder de verantwoordelijkheid van een bestuurslid gebracht. Eind december 2013 bestond het bestuur van de Stichting GGz Centraal uit een driehoofdig collegiaal bestuur onder voorzitterschap van dr. T.J. Heeren. GGz Centraal heeft de zorg georganiseerd in vijf resultaatverantwoordelijke zorgeenheden (RVZe). Vier hiervan kennen een geografische grondslag. De vijfde is doelgroepgeoriënteerd en omvat de kinder- en jeugdpsychiatrie. De interne organisatie van een RVZe is doelgroepgeoriënteerd en georganiseerd rondom behandelprogramma s. Daarnaast worden een vijftal vakcentra onderscheiden, te weten: Mens & organisatie, Financiën & Administratie, ICT & Informatievoorziening en Facilitair Bedrijf & Vastgoed. De vakcentra hebben, elk op hun specifieke terrein, een beleidsvoorbereidende en een uitvoerende taak en zijn dienstbaar aan de organisatie. De controller is onafhankelijk. Innova is het instituut voor opleiden, wetenschappelijk onderzoek en innovatie van GGz Centraal. De geestelijke gezondheidszorg is een kennisintensieve sector. Kwaliteit van zorg is mede afhankelijk van het lerend vermogen van de organisatie en haar medewerkers. Wij vinden dat leren in de praktijk onlosmakelijk verbonden is met het opleiden en vormen van professionals. De praktijk stelt voortdurend nieuwe vragen aan de organisatie. Daarom bevordert GGz Centraal via Innova leren, onderzoek en innovatie en faciliteert zij de aansluiting van praktijk op theorie. GGz Centraal heeft een college geneesheer-directeuren BOPZ. Het college wordt gevormd door vier geneesheer-directeuren, benoemd door de raad van bestuur en aangesteld per RVZe. Dit zijn de heren F. Karman (Oostelijk Utrecht en KJP OU), T. Huygen (Gooi & Vechtstreek), R. Doornebal (Flevopolder Meregaard) en A. Hondius (Veluwe & Veluwe vallei, Flevopolder Lelystad en KJP Veluwe en Flevo), tevens voorzitter. De directe taken van het college houden verband met voor de patiënt ingrijpende beslissingen: voortzetten dwangbehandeling, beëindigen IBS of rechterlijke machtiging, ontslag of ongeoorloofde afwezigheid, opname, overplaatsing enz. Onder indirecte taken valt onder andere de uitvoering van de Wbopz-administratie. Medezeggenschap cliënten De centrale cliëntenraad is een onafhankelijk en zelfstandig orgaan van cliënten die gebruik maken van het zorgaanbod van GGz Centraal. Het doel van de centrale cliëntenraad is, binnen het kader van de doelstellingen van GGz Centraal, het behartigen van gemeenschappelijke belangen van cliënten 5 van de Stichting GGz Centraal. Conform de Wet Medezeggenschap Cliënten in de Zorg (WMCZ) brengt hij gevraagd en ongevraagd advies uit aan de raad van bestuur. De centrale cliëntenraad bevordert in samenwerking met de RVZe-cliëntenraden - naar vermogen de participatie en medezeggenschap alsmede de belangenbehartiging van cliënten, zodat cliënten zoveel mogelijk worden betrokken bij de gang van zaken in de eigen leef-, behandel- en begeleidingsomgeving, op de verschillende locaties en niveaus binnen GGz Centraal. 5 Onder cliënten worden verstaan cliënten, patiënten en bewoners 9

10 Medezeggenschap medewerkers De structuur van de medezeggenschap bestaat uit een ondernemingsraad (OR) en zes ondernemingsraadscommissies: (ORC s) vijf voor de resultaat verantwoordelijke zorgeenheden (RVZe s) en een voor de centrale diensten. Hiernaast heeft de OR een aantal vaste commissies voor centrale onderwerpen. De OR behandelt alle onderwerpen die de gehele organisatie betreffen, onderwerpen die het werkgebied van de ondernemingsraadscommissies overstijgen en onderwerpen die de ondernemer naar zich heeft toegetrokken. De ondernemingsraadscommissies behandelen voor de ondernemingsraad de aangelegenheden betreffende het organisatieonderdeel. Familie en naastbetrokkenen zijn een waardevolle gesprekspartner voor het management. De raden behartigen de collectieve belangen van familieleden en naastbetrokkenen. GGz Centraal streeft naar een familieraad per zorgeenheid. Eind 2013 kende GGz Centraal drie familieraden: Zon & Schild, Veluwe & Veluwe Vallei en Flevoland. De familieraad Gooi & Vechtstreek is in oprichting. Familievertrouwenspersoon (FVP) De familievertrouwenspersoon is sinds september 2011 uitgeleend aan de Landelijke Stichting voor Familievertrouwenspersonen. De inhoudelijke begeleiding gebeurt door de stichting. Organisatorisch is de familievertrouwenspersoon ondergebracht bij het vakcentrum Mens en Organisatie van GGz Centraal. De FVP verleent een bijdrage aan verbetering van de communicatie in de triade hulpverlener, cliënt en naastbetrokkene. Zij probeert met een onpartijdige opstelling en zo onafhankelijk mogelijk in eerste instantie een intermediair te zijn tussen hulpverleners en naastbetrokkenen. Ook hulpverleners kunnen een beroep op de FVP doen voor advies of bemiddeling uiteraard met instemming van de naastbetrokkenen. In tweede instantie biedt de FVP persoonlijke ondersteuning aan naastbetrokkenen door te luisteren, te coachen, te adviseren, te informeren, te verwijzen en in voorkomende situaties psycho-educatie te bieden. De FVP heeft dus ook oog voor de vaak overbelaste mantelzorger en onderzoekt welke ondersteuning geboden en gewenst is. In derde instantie kan zij ongevraagd en gevraagd het management adviseren op grond van signalen. Patiëntenvertrouwenspersoon (PVP) Als cliënten vragen of klachten hebben waar ze met hun behandelaar niet uitkomen kunnen ze terecht bij de patiëntenvertrouwenspersoon (PVP). De PVP weet welke rechten en plichten cliënten in de geestelijke gezondheidszorg hebben. De PVP kan cliënten helpen bij alle klachten die gerelateerd zijn aan de ggz-instelling waar zij in behandeling zijn. Daarbij behartigt de PVP de belangen van de cliënt en doet niets zonder hun toestemming. Bovendien is de PVP onafhankelijk en dus niet in dienst van GGz Centraal maar van de Landelijke Stichting PVP. 2.5 De juridische structuur De stichting GGz Centraal met statutaire zetel in de gemeente Amersfoort, kent als juridische structuur de stichting. GGz Centraal is 100% aandeelhouder van de bijzondere vennootschap Indigo Centraal, waar de basis-ggz is belegd. De stichting GGz Centraal heeft een maatschapovereenkomst afgesloten met de stichting De Bascule ten behoeve van het Regionaal Centrum voor Kinder- en Jeugdpsychiatrie (RCKJP) in t Gooi en met Tactus verslavingszorg ten behoeve van Amethist, verslavingszorg Flevoland. Met de Stichting Meander Medisch Centrum heeft GGz Centraal een VOF afgesloten ten behoeve van het SymforaMeander Centrum voor Psychiatrie in Amersfoort. Op 1 januari 2013 is Amethist Verslavingszorg van start gegaan. Amethist Verslavingszorg is in Flevoland de nieuwe organisatie op het gebied van psychiatrie en verslaving. Amethist is een fusie tussen onderdelen van GGz Centraal en Tactus Verslavingszorg. 10

11 Op 10 september 2013 is de afdeling Medische Psychologie & Psychiatrie van de MC Groep door GGz Centraal overgenomen. 2.6 Normen voor goed bestuur Governance laat zich niet alleen in regels vangen. Het komt tot uitdrukking in het doen en laten van personen. Governance principes krijgen pas betekenis als bestuurders en toezichthouders zich herkennen in de bijzondere maatschappelijke verantwoordelijkheid van hun zorgorganisatie en zij zich hierop laten aanspreken. Vanuit die gedachte richt de code zich op de kwaliteit van het bestuur, de kwaliteit van het toezicht daarop, de interactie tussen raad van bestuur en raad van toezicht en tenslotte op het op gepaste wijze betrekken van belanghebbenden bij het beleid van de zorgorganisatie. GGz Centraal hanteerde ook in 2013 de normen met betrekking tot goed bestuur, goed toezicht en adequate verantwoording, zoals die zijn vastgelegd in de Zorgbrede Governancecode. Dit betekent dat wij ons houden aan deze bepalingen en dat wij, waar wij dit niet doen, dit gemotiveerd uitleggen ( pas toe of leg uit-beginsel ). Deze normen zijn verankerd in de statuten en in de reglementen raad van toezicht en raad van bestuur. Conform artikel 6.2 van het Uitvoeringsbesluit heeft GGz Centraal in haar statuten vastgelegd dat de centrale cliëntenraad de belangen van de patiënten of cliënten van de zorginstelling vertegenwoordigt en heeft zij aan de centrale cliëntenraad het recht van enquête toegekend als bedoeld in titel 8 afdeling 2 van Boek 2 BW. GGz Centraal heeft een klokkenluidersregeling opgesteld. Deze regeling helpt werknemers en anderen die in contractuele relatie tot de zorgorganisatie staan, vermoedens van onregelmatigheden respectievelijk misstanden binnen de organisatie te melden zonder daardoor geschaad te worden in hun rechtspositie. 11

12 3. Speerpunten GGz Centraal 3.1 Zorg E-health GGz Centraal beschouwt e-health (online hulpverlening) als een onmisbaar onderdeel van de behandeling. De kracht van e-health is het grootst als er goede mix is tussen online interventies en face-to-face behandeling. Dit noemen wij een blended behandeling. In 2013 werden 13 behandelprogramma s blended aangeboden. GGz Centraal wil e-health sterk op de kaart zetten omdat de uitgangspunten van online hulpverlening goed aansluiten bij de kernwaarden van GGz Centraal: Dichtbij; de cliënt kan vanaf huis online behandelopdrachten uitvoeren Eigen kracht; de cliënt wordt online gestimuleerd om zelfstandig opdrachten uit te voeren; wat de empowerment vergroot. Betrokken en veilig; in de veilige e-health omgeving vindt frequent contact plaats tussen behandelaar en cliënt. Dit versterkt hun onderlinge band. Deskundig en vernieuwend; e-health is een innovatief product dat extra mogelijkheden biedt voor onze professionele behandelorganisatie Midden in de maatschappij; communicatie via internet is gemeengoed geworden in de maatschappij; e-health sluit goed aan bij de behoefte van cliënten om internet als communicatiemiddel te gebruiken. Bij de blended behandelprogramma s zien we de volgende positieve effecten: De behandeling wordt transparanter Het behandelproces is effectief ingericht De zorg wordt voor de cliënt toegankelijker Wachtlijsten worden korter Het is eenvoudiger om samen te werken met andere steunsystemen en ketenpartners De zelfredzaamheid van cliënten is vergroot Het sociale netwerk van de cliënt kan makkelijker worden uitgebreid Cliënten vinden het een groot pluspunt dat ze zelf kunnen bepalen waar en wanneer ze aan hun behandeling werken Met input van cliënten is een App ontwikkeld, waardoor cliënten nu ook via hun mobiel aan hun behandeling kunnen werken Om bij de implementatie van e-health de krachten te bundelen heeft GGz Centraal het initiatief genomen om een samenwerkingsverband op te richten met vier andere ggz instellingen: Altrecht, Arkin, Breburg en GGz Net. In dit samenwerkingsverband worden psycho-educatie en behandelopdrachten met elkaar gedeeld, zodat het minder tijd en geld kost om een blended behandelprogramma te ontwikkelen. Daarnaast worden congressen en workshops georganiseerd om kennis en ervaring te delen. In 2013 groeide het aantal gebruikers van e-health gemiddeld met 5% per maand tot 965 in december. Voor een organisatie brede implementatie is deze groei is te gering. Daarom worden er initiatieven ontplooid om de groei te stimuleren. Zo gaat GGz Centraal in 2014 participeren in een traject van GGZ Nederland en de stichting e-hulp. Dit traject heet : Implementatie en opschaling e- health van masterclass tot masterplan. 12

13 3.1.2 FACT FACT staat voor functie assertive community treatment. FACT is een effectieve manier om mensen met langdurige psychiatrische problemen buiten de muren van een ggz-instelling (transmuraal) te behandelen. Een multidisciplinair team werkt intensief met de cliënt en andere belangrijke personen uit zijn of haar omgeving samen. Wat doet FACT? Het voornaamste doel van FACT is om cliënten zo dicht mogelijk in hun eigen leefomgeving met continuïteit te begeleiden, behandelen en ondersteunen. De behandeling en begeleiding sluiten aan op het gewone leven van de cliënt. Een FACT-team richt zich daarom niet alleen op het verminderen van de psychische klachten, maar ook onderwerpen als wonen, werken, sociale relaties en vrijetijdsbesteding. FACT-teams zoeken daarbij actief contact met familie, de buurt en andere instanties (zoals woningcoöperaties, de wijkagent, de huisarts). Meerdere teamleden kunnen tegelijk of afwisselend actief betrokken zijn bij de directe hulpverlening. Werkwijze In een FACT-team werken verschillende hulpverleners nauw met elkaar samen: psychiater/arts, psycholoog, maatschappelijk werker, (sociaal-) psychiatrisch verpleegkundigen, verslavingsdeskundigen, casemanagers en ervaringsdeskundigen, arbeidsconsulenten en woonbegeleiders. Alle kennis is in huis om de complexe problemen het hoofd te bieden. Iedere cliënt heeft zijn eigen casemanager. Cliënten die in een stabiele fase verkeren hebben vooral contact met hem/haar, maar soms ook met bijvoorbeeld de arbeidsdeskundige. De eigen casemanager komt met regelmaat op huisbezoek. Wanneer het niet goed gaat met de cliënt, bijvoorbeeld door een crisis of signalen van terugkerende psychose, dan wordt de intensiteit van de behandeling opgeschaald. De eigen casemanager kan dan een beroep doen op het hele team; ook andere teamleden doen dan huisbezoek. Zo kan soms zelfs dagelijks en ook in het weekend huisbezoek worden georganiseerd. Het team overlegt dagelijks of de zorg voldoende is: is de behandeling goed, is de veiligheid gewaarborgd, is de familie voldoende betrokken? Deze extra intensieve zorg duurt zo lang als nodig is; vaak lukt het daardoor om opname in een kliniek te voorkomen. Wanneer de crisis geweken is en de cliënt zich weer stabiel voelt, schakelen we terug naar de meer individuele begeleiding door de eigen casemanager. Met dit systeem kunnen we dus op heel persoonlijke manier schakelen tussen minder en meer intensieve zorg. Fact-teams in oprichting in GGz Centraal In alle regio s van GGz Centraal zijn FACT-teams actief. FACT-teams bieden behandeling en begeleiding naar herstel voor mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen in combinatie met problemen op andere levensterreinen (wonen, werken, sociale contacten, financiën etc.). De behandeling en begeleiding vindt plaats in de directe omgeving van de cliënt; dáár waar hij of zij het dagelijkse bestaan moet opbouwen. Met FACT houden patiënten zich steeds vaker staande in de maatschappij. En krijgen ze mogelijkheden om zelf aan hun eigen herstel te werken. In GGz Centraal zijn FACT-teams actief in de regio s Oostelijk Utrecht Veluwe & Veluwe Vallei Flevoland Gooi en Vechtstreek 13

14 3.1.3 HOZ Herstel Ondersteunende Zorg is alle zorg die erop gericht is om het persoonlijk herstelproces van iemand te faciliteren. Herstel Ondersteunende Zorg (HOZ) en het inzetten van ervaringsdeskundigheid zijn belangrijke speerpunten uit het Meerjarenbeleidsplan GGz Centraal GGz Centraal heeft haar ambities hierin als volgt verwoord: Het benoemen en stimuleren van mogelijkheden die het empowerment van cliënten bevorderen. Herstelondersteuning dient concreet zichtbaar en meetbaar te worden. Organisatie brede voorlichting over herstel, empowerment, ervaringsdeskundigheid en herstelondersteunende zorg. Verduidelijking en professionalisering van de rol en functie van ervaringsdeskundigheid. Uitbreiding van de inzet van ervaringswerkers. Ontwikkelen van scholing voor en door ervaringsdeskundigen op alle niveaus waarop scholing binnen Innova wordt geboden. Integratie van kwaliteitscriteria voor herstelondersteuning in behandelprogramma s. Profilering als herstelondersteunende organisatie. Naar aanleiding van het advies van de werkgroep HOZ en ervaringsdeskundigheid zijn de volgende initiatieven ontplooit: Er is een begrippenkader ontwikkeld met heldere definities voor: herstelondersteunende zorg, ervaringsdeskundigheid, herstel en empowerment. Er is een taak-functie omschrijving gemaakt een ervaringswerker schaal 35 en 40. Op basis van de nieuwe taak-functie beschrijving zijn ervaringswerkers aangesteld Er is een voorstel geschreven voor: o de positionering van HOZ binnen de organisatie o het oprichten van een kennisnetwerk Op advies van de werkgroep HOZ heeft de raad van bestuur in juni 2013 besloten om een commissie HOZ op te richten om vorm te geven aan de ambities voor herstel ondersteunende zorg. De commissie HOZ gaat voor 2014 toetsbare doelstellingen formuleren om de implementatie van HOZ goed te kunnen monitoren. 3.2 Kwaliteit Routine Outcome Monitoring (ROM) Routine Outcome Monitoring (ROM) is een methode om de geleverde zorg inzichtelijk te maken, te evalueren en te verbeteren. In de praktijk wordt ROM toegepast door middel van één of enkele vragenlijsten, die tenminste aan het begin en aan het einde van een behandeling wordt afgenomen. GGz Centraal heeft als doel gesteld dat vanaf 2013 Routine Outcome Monitoring (ROM) een standaard onderdeel is van alle behandelprogramma s binnen GGz Centraal. Concreet: ROM is een onderdeel van het zorgpad / logistiek proces van elk behandelprogramma. Dit proces is beschreven en wordt periodiek geëvalueerd. De uitkomsten van de ROM worden besproken met de cliënt en het behandelteam. Er wordt per DBC minimaal een geldige voor- en nameting gehouden. In de onderstaande tabel is het aantal completers zichtbaar ten opzichte van het aantal afgesloten DBC s. Een completer betekent dat er zowel een geldige voormeting als nameting is afgenomen conform de eisen die zijn gesteld door de stichting Benchmark (SBG). Dit aantal is ook in een percentage weergegeven van het aantal DBC s. Verder is nog zichtbaar hoeveel geldige voormetingen en nametingen er zijn afgenomen. 14

15 In verband met de overgang naar USER in december is de ROM stuurinformatie over de maanden oktober, november en december incompleet. In onderstaande tabel en grafiek worden daarom de gegevens van januari tot en met september weergegeven. Percentage completer januari t/m september 2013 DBC s Voormetingen Nametingen Completers % Completers % 2013 is aangemerkt als projectjaar ROM, waarin extra geïnvesteerd is in ROM door het aanstellen van een ROM assistent per rvze. Er is een duidelijk stijgende lijn zichtbaar in het aantal completers. Ten opzicht van 2012 is er zelfs een verdubbeling van het percentage completers. Deze score van GGz Centraal loopt in de pas met het landelijk gemiddelde. Het streven is om de positieve lijn door te zetten zodat GGz Centraal in 2014 de landelijke afspraak (45% completers) steeds dichter nadert Kwaliteitsrapportages In de kwartaalrapportages wordt gerapporteerd over het aantal suïcides en calamiteiten, de percentages cliënten met behandelplannen en voor- en nametingen, de snelheid en adaptiviteit van klinische (na)zorg en de indeling wachttijden naar Treek-normen. Deze worden besproken met het MT en de RvT Moreel beraad Moreel beraad is een gespreksvorm waarbij aan de hand van een concreet voorbeeld op een methodische manier een morele kwestie of een dilemma uitgediept wordt. Het is de bedoeling om tot een gezamenlijke besluitvorming te komen over de juiste handelwijze of de juiste houding, waarbij recht gedaan wordt aan de verschillende perspectieven en de achterliggende normen en waarden. In 2012 is in het kader van het Innovatieproject moreel beraad op drie verschillende plekken gestart met het houden van morele beraden. Op grond van de positieve ervaringen heeft dit project in 2013 een vervolg gekregen in de vorm van het project: Implementatie Moreel Beraad. Doelstellingen Het vervolgproject Implementatie Moreel Beraad behelst de implementatie van moreel beraad binnen GGZ Centraal. Hiertoe is een coördinator moreel beraad aangesteld voor drie uur per week gedurende 10 maanden, en worden 10 medewerkers getraind als gespreksleider moreel beraad. Resultaten Het vervolgproject is in april van start gegaan met de werving van de gespreksleiders en het organiseren van de incompany training. Alle RVZE s zijn vertegenwoordigd. De groep van 15

16 gespreksleiders is breed samengesteld: psychiater, manager bedrijfsvoering, teamleidster, trainster, twee verpleegkundigen, twee geestelijk verzorgenden en twee psychologen. De training, gegeven door de moreel beraad groep van het VUmc, is begin september gestart en loopt door tot februari Daarna volgen nog twee begeleide intervisies waarin de implementatie specifieker aan bod komt. In de trainingsperiode worden per gespreksleider tien morele beraden gehouden; vijf als gespreksleider en vijf als observator. In 2013 zijn in totaal 24 morele beraden begeleid. 22 morele beraden zijn gehouden met medewerkers uit het primaire proces, een moreel beraad met kwaliteit functionarissen en een met de cliëntenraad. De reacties van de deelnemers zijn overwegend positief tot zeer positief. Het wordt als vruchtbaar ervaren om op deze wijze afstand te kunnen nemen van de dagelijkse hectiek en stil te staan bij achterliggende waarden en normen en visie. Het leidt onder andere tot meer onderling begrip, meer ruimte in het omgaan met lastige dilemma s en deelnemers voelen zich gesteund (empowerment). Het ligt in de bedoeling om na de trainingsperiode moreel beraad meer structureel in te zetten. Op twee plaatsen gebeurd dit al, de Mauritzhof te Bussum en de Riebeeckhof in Hilversum. In 2013 is een nieuwsbrief uitgekomen, o.a. met het oog op de werving van gespreksleiders en het stimuleren van teams om gebruik te maken van moreel beraad. Om moreel beraad in de organisatie meer bekendheid te geven is tevens een aparte intranetpagina aangemaakt. Met de directies is vastgelegd dat de gespreksleiders na hun training voor dertig uur per jaar vrijgesteld zijn om gemiddeld tien morele beraden per jaar per gespreksleider te kunnen leiden en vier intervisies per jaar bij te wonen. Morele beraden worden ingebed in bestaande overlegvormen, zoals intervisies, verdiepingsbijeenkomsten, casuïstiekbesprekingen en teamdagen, zodat dit geen extra tijdsinvestering vraagt. Daarnaast kan moreel beraad ingezet worden bij projecten, bijvoorbeeld zoals beoogd in het integriteitsonderzoek bij de RVZE Veluwe & Veluwe Vallei. Vervolg Voor 2014 wordt een advies voorbereid om positionering en de continuïteit van moreel beraad in de organisatie te borgen. 3.3 Nieuw zorg informatie systeem: User GGz Centraal beschikte na de fusie tussen Meerkanten en de Symfora groep in 2011 over twee elektronische patiëntendossiers (EPD). Dat bracht hoge kosten en een complexe zorgadministratie met zich mee. De raad van bestuur heeft besloten om de twee oude EPD s (XMCare en EZIS) te vervangen door een nieuw zorginformatiesysteem: USER. De invoering van een nieuw zorginformatiesysteem voor GGz Centraal mag wel de meest ingrijpende operatie na de fusie genoemd worden. Met een grote impact op de medewerkers van GGz Centraal. Van 2011 tot en met 2013 is veel tijd, energie en geld besteed aan het implementatietraject van USER. De grootse uitdaging lag in de conversie. Dat wil zeggen het overzetten van alle gegevens uit de oude EPD s naar USER. Onderstaande tabel geeft een indicatie welke gegevens overgezet moesten worden. Wat moet worden overgezet? Ezis X/Mcare Aantal cliënten Aantal relaties Aantal aanmeldingen Aantal diagnosen Aantal DBC s (lopende en gesloten behandelingen) Aantal agenda-afspraken

17 Na een uitgebreid ontwikkel- en testtraject is USER op 20 december live gegaan. Het implementeren van een nieuw zorginformatiesysteem (ZIS) is een complex en tijdrovend project. Hoewel USER in december 2013 live is gegaan, is de verwachting dat de implementatie pas rond de zomer van 2014 afgerond kan worden. Maar de voordelen van één ZIS boven twee systemen zijn evident: Medewerkers kunnen zich nu op één systeem focussen GGz Centraal kan haar bedrijfsprocessen optimaliseren en uniformeren. De beheerkosten voor het ZIS zullen gaan dalen Met de invoering van USER is er een koppeling gerealiseerd met het elektronisch voorschrijfsysteem. GGz Centraal hanteert nu één manier van voorschrijven. In 2014 zullen meerdere systemen aan USER gekoppeld worden. Zo zal USER onder andere gekoppeld worden aan het e-health platform mijn.ggzcentraal. 17

18 4. Overige beleidsdoelstellingen 4.1 Naastbetrokkenenbeleid GGz Centraal gaat in haar naastbetrokkenenbeleid uit van de Modelrichtlijn familie- en naastbetrokkenenbeleid (SLKF4, 2009) en het eigen strategisch Meerjarenbeleidsplan Familieleden, partners, vrienden, of anderen die zich sterk betrokken voelen bij het wel en wee van een patiënt of cliënt, vormen een belangrijk deel van de sociale omgeving van onze patiënten en cliënten. GGz Centraal wil naastbetrokkenen een plaats geven in de triade cliënt, hulpverlener en naastbetrokkenen en dit in haar beleid vastleggen. Van alle afspraken wordt aantekening gemaakt in het elektronisch zorgdossier. Daartoe is een checklist opgenomen. Naastbetrokkenen worden door alle medewerkers van GGz Centraal met een vriendelijke en open houding tegemoet getreden. Naastbetrokkenen worden actief wegwijs gemaakt binnen GGz Centraal en niet-persoonsgebonden informatie wordt actief aan hen verstrekt: Op de website van GGz Centraal is algemene informatie makkelijk toegankelijk voor naasten. Er zijn er folders voor naastbetrokkenen beschikbaar op alle locaties Binnen iedere zorgregio is een familieraad actief of in oprichting en heeft GGz Centraal, ter ondersteuning van naastbetrokkenen, een familievertrouwenspersoon in dienst. Deze functionaris is algemeen aanspreekpunt voor naastbetrokkenen. De familieraden zijn regionaal belegd om de belangenbehartiging zo dicht mogelijk bij het primair proces vorm te geven zodat deze zo optimaal mogelijk kan worden ingebed in de triade cliënt, hulpverlener en naastbetrokkenen. Een convenant tussen de regionale familieraad en de directie van de resultaatverantwoordelijke zorgeenheid (RVZe) draagt daaraan bij. Regie en uitvoering van de samenwerkingsovereenkomst geschieden onder de verantwoordelijkheid van de RVZe-directie. 4.2 Maatschappelijk verantwoord ondernemen Het wezenlijke van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) is het verbinden van de thema s mensen, milieu en bedrijfsvoering. Het doel is kwaliteit van leven te bereiken in een leefbare omgeving. Verandering kan alleen als onze stakeholders (leveranciers, cliënten, verzekeringsmaatschappijen etc.) betrokken zijn en de inzichten delen. GGz Centraal is op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) in voorbereiding om hier formeel beleid op vast te stellen en deze in te bedden in de nieuwe meerjarenstrategie. Onze huidige activiteiten op het gebied van MVO en duurzaamheid zijn momenteel veelal gericht op energiebesparing en afvalverwerking. GGz Centraal zal in 2014 concern-breed MVO-beleid beschrijven om nog beter de verbinding tussen mensen, milieu en bedrijfsvoering te kunnen realiseren. 4.3 Kwaliteit en Veiligheid Monitoring van de kwaliteitscyclus binnen GGz Centraal komt tot stand door integratie van verschillende systemen die elkaar aanvullen te weten: Het INK model: beleidscyclus en managementcontract: proces- strategie, HKZ certificatie schema GGz: structuur en proces- toetsing; Kwaliteitsindicatoren: structuur, proces en uitkomst- resultaat Veiligheidsmanagementsysteem (VMS): structuur, proces en uitkomst. 18

19 4.3.1 HKZ-audit Medio juni is een externe HKZ audit uitgevoerd: bij de raad van bestuur bij het expertisecentrum voor persoonlijkheidsstoornissen Zwaluw & Enk bij het behandelprogramma Herstel Volwassenen op het thema kwaliteit en veiligheid op het thema BHV en brandveiligheid. De auditoren bedanken ons voor de gastvrije ontvangst en troffen gemotiveerde en gedreven medewerkers aan. GGz Centraal kreeg een groot compliment voor het niveau van haar kwaliteitsmanagementsysteem en kwaliteitsbewustzijn. Als sterke punten kwamen o.a. naar voren: hoge mate van risico- en veiligheidsbewustzijn; taken en verantwoordelijkheden zijn goed belegd en worden adequaat afgestemd; de behandelprogramma-systematiek wordt door de hele organisatie benut; de toepassing van informed consent: wijze van informeren en betrekken van patiënt bij behandelplan. Er is één tekortkoming geconstateerd met betrekking tot het versiebeheer op documenten en de koppeling met intranet. Dit aandachtspunt is organisatiebreed opgepakt en heeft geresulteerd in een aanpassing van de procedure versiebeheer. Daarnaast kwam nog een aantal aandachtspunten naar voren gekomen. Dit betrof met name de doorontwikkeling van instrumentarium om centraal zicht te hebben op decentrale / integrale Prestatie indicatoren per RVZe. Begin 2014 is de opvolging van de tekortkoming en aandachtspunten getoetst en akkoord bevonden; de tekortkoming is gesloten Incidentmeldingen Incidenten en bijna-incidenten worden gemeld in het meld- en verbetersysteem TriasWeb. Waar in incidenten werden gemeld, waren dat er in 2013 in totaal % van de meldingen betreft agressie. Na agressie zijn valincidenten (16%) en medicatiefouten (14%) de meest voorkomende typen incidenten. In 2013 heeft een evaluatie plaatsgevonden van het incidentmeldingssysteem van GGz Centraal. Dat heeft geleid tot verbetermaatregelen op het gebied van: Agressiepreventie Terugdringen drang en dwang Somatische comorbiditeit en leefstijl Alcohol- en drugsmisbruik 19

20 Brandveiligheid Meldcultuur: het stimuleren van meldingsbereidheid bij alle disciplines Terugkoppeling van trendanalyses door VIM-commissies PRISMA-analyses bij hoog-risico-meldingen Dwang & Drang 2013 In de afgelopen jaren zijn er grote stappen gezet in het verminderen in aantal en duur van separaties door het ontwikkelen, implementeren en borgen van good practices, maatwerk voor cliënten en naasten en ketensamenwerking. In 2013 lag de nadruk op consultatie bij langdurige vrijheidsbeperking en het toewerken naar High & Intensive Care. Het laatste wordt hieronder nader toegelicht. Belangrijkste resultaten Risicotaxatie: De methodiek naar BVC (Brøset Violence Checklist) is op veel plekken geïmplementeerd en geborgd in bestaande werkwijzen; per dienst wordt BVC-score ingeschat volgens multidisciplinaire afspraken. Deze methodiek is gekoppeld aan de methode vroegsignalering (naar Fluttert), waardoor agressie en ongewenst gedrag vroegtijdig kunnen worden gesignaleerd en behandeld. Naastenbetrokkenheid: De Triadekaart 6 wordt op meer plekken ingezet en rooming-in wordt steeds meer gemeengoed. Dat wil zeggen dat er een mogelijkheid is dat familie en naasten blijven slapen ter voorkoming of verkorting van separatie. Consultatie: Het consultatiebeleid bij langdurige dwangtoepassingen is geëvalueerd en bijgesteld. Elke interne teamconsultatie vindt plaats met betrokkenen om van elkaar te leren en leidt tot kruisbestuiving met andere teams. Voor externe consultatie is een samenwerkingsovereenkomst met Altrecht, Pro Persona en Rivierduinen Kennisontwikkeling: Er is maximaal ingezet op onder andere agressieregulatietraining (ART), gastvrijheid, de Mat, motiverende gespreksvoering, Helpen werkt averechts en Herstelondersteunende zorg. Op sommige plekken met externe ondersteuning. Wet- en regelgeving rondom dwangbehandeling en vrijheidsbeperkende maatregelen maakt ook deel uit van het scholingsaanbod en strategische opleidingsplannen. Daarnaast vindt in 2013 wetenschappelijk onderzoek plaats naar veiligheidsgevoel. De resultaten hiervan worden in het eerste halfjaar van 2014 verwacht. Meten is weten: Separaties en andere vrijheidsbeperkende maatregelen worden geregistreerd volgens Argus in het elektronisch zorgdossier. De terugkoppeling van Argus-cijfers en analyse daarvan gebeurt elk kwartaal in relatie tot andere kwaliteitsindicatoren (o.a. VIM-cijfers en klachten). Beleid wordt geëvalueerd conform de beleidscyclus. In 2014 bereidt GGz Centraal zich onder meer voor op de komst van de Wet forensische zorg, de Wet zorg en dwang en de Wet verplichte ggz. Multidisciplinair en vooral binnen (F)ACT-teams, HIC-, ouderen- en jeugdafdelingen wordt deskundigheid in het terugdringen en voorkomen van dwang en drang verder bevorderd. 6 De Triadekaart is een praktisch hulpmiddel om de rol van naasten te verhelderen. De kaart is ontwikkeld door Ypsilon, vereniging van familieleden en naasten van mensen met een verhoogde kwetsbaarheid voor psychose. Medewerkers van GGz Centraal zijn door Ypsilon geschoold in het gebruik van de kaart. 20

21 4.3.4 Veiliger werken, veilige zorg en verbeteren GGz Centraal heeft in 2012 het Kader Veiligheid, Veiliger werken, veilige zorg en verbeteren, haar visie en doelstellingen beschreven en geactualiseerd. Waar in 2012 onder meer verbetering heeft plaatsgevonden op het gebied van agressiepreventie, medicatieveiligheid, het stimuleren van meldingsbereidheid en structurele analyse en terugkoppeling van incidentmeldingen, kwamen in 2013 nadrukkelijk ook de thema s somatische comorbiditeit en leefstijl, alcohol- en drugsmisbruik, brandveiligheid en systematische calamiteitenanalyse met behulp van de PRISMA-methode aan bod. Hierbij is gebruik gemaakt van good practices als bijvoorbeeld te vinden op veiligezorgiederszorg.nl. Het veiligheidsmanagementsysteem (VMS) verschaft het management informatie om cyclisch gerichte verbeteringen in processen door te voeren en is daarmee integraal onderdeel van het kwaliteitssysteem. De bouwstenen van het VMS, als onderdeel van het kwaliteitssysteem, krijgen per bedrijfsonderdeel en per afdeling/ behandelprogramma vorm. Het VMS als onderdeel van het kwaliteitsmanagementsysteem ontwerpt beleid op het gebied van zorgveiligheid door systematische inventarisatie en beheersing van risico s met als doel deze te minimaliseren of uit te sluiten. Een VMS bestaat uit een set van maatregelen die tot doel hebben de veiligheidsdoelstellingen (zoals geformuleerd in de veiligheidsplannen) te bereiken. De meerjaren-veiligheidsplannen zijn in 2013 bijgesteld. Veiligheidsfunctionarissen per RVZe en vakcentrum garanderen blijvende aandacht voor veiligheid op alle niveaus Verbeterregister GGz Centraal hanteert een verbeterregister waarin alle verbeteracties die voortkomen uit in en exteerne audits, klachten of incidenten worden opgenomen met daarbij het plan van aanpak o te komen tot verbetering. Het verbeterregister wordt elk kwartaal besproken door de RvB met de verantwoordelijke directies of mangers. 4.4 Personeelsbeleid Interne klachten en bezwaren De Commissie klachten en bezwaren medewerkers is ingesteld per 1 september Voorzitter en leden zijn benoemd door de raad van bestuur van GGz Centraal. De voorzitter is benoemd door de raad van bestuur. De voorzitter is extern en onafhankelijk. De commissieleden zijn deels voorgedragen door de raad van bestuur en deels door de Ondernemingsraad. Klachten In 2013 heeft de commissie 2 klachten ontvangen. Eén klacht is in behandeling genomen, één klacht werd direct afgewezen vanwege het feit dat deze klacht te maken had met boventalligheid en bij de Adviescommissie Sociale Begeleiding thuishoorde. Bezwaren In 2012 is binnen GGz Centraal gestart met de invoering van een nieuw functiegebouw. De grootte van het bestaande functiebestand maakte het noodzakelijk om de aanwezige functies in de organisatie d.m.v. een kernfunctiestructuur weer te geven. Vanwege de invoering van deze vernieuwde kernfunctiestructuur werd in 2013 een relatief groot aantal bezwaren ter beoordeling aan de commissie voorgelegd, namelijk 29 bezwaren. Vanwege het feit dat er gelijksoortige bezwaren zijn ingediend, heeft de commissie in 6 gevallen een groepshoorzitting gehouden Medewerkervertrouwenspersonen Uitgangspunt voor de medewerker vertrouwenspersonen is medewerkers te adviseren en te ondersteunen bij Psychosociale Arbeidsbelasting, zoals seksuele intimidatie, agressie en geweld, pesten, werkdruk en discriminatie. 21

22 In totaal is in 2013 dertien keer een beroep op hen gedaan, veelal vanwege incidenten op het gebied van pesten en discriminatie. In 2013 zijn twee medewerker vertrouwenspersonen uit dienst getreden. Zij zijn niet vervangen, gezien de hoeveelheid gesprekken was dit niet noodzakelijk Een dag meelopen met de raad van bestuur De raad van bestuur biedt medewerkers van GGz Centraal de mogelijkheid om een dag met hen mee te lopen. In 2013 heeft de raad van bestuur acht medewerkers meegenomen in hun dagelijks werk. Zij waren allen bijzonder enthousiast over deze dag en hebben daarvan verslag gedaan op intranet. Daarin gaven zij aan dat zij veel hebben geleerd van de MT vergaderingen en de gesprekken die zij hebben gevoerd met de bestuurders en de stafdiensten. In 2014 zal dit initiatief een vervolg krijgen Beleid bezoldiging bestuurders en raad van toezicht De leden van de raad van bestuur zijn gehonoreerd conform de Beloningscode voor Bestuurders in de Zorg (BBZ). Deze is op 11 juni 2009 door de ledenvergadering van de NVTZ (Nederlandse Vereniging van Toezichthouders) vastgesteld en op 31 augustus 2009 door de algemene ledenvergadering van de NVZD (Nederlandse Vereniging van Zorg Directeuren). In augustus 2012 hebben de NVZD en de NVTZ deze code vernieuwd. De laatste versie geeft onder andere helderheid over componenten waaruit het totaal jaarsalaris is opgebouwd. Met de minister van VWS is deze regeling afgestemd. Op verzoek van de raad van bestuur zijn de salarissen in de afgelopen drie jaren(2011 t/m 2013) niet geïndexeerd. De raad van bestuur ontving en ontvangt geen bonussen. Onkostenregelingen vallen binnen het salaris. De salarissen worden jaarlijks gepubliceerd in de jaarrekening welke voor iedereen toegankelijk is. Op 1 januari 2013 trad de Wet Normering Topinkomens (WNT) in werking. Deze wet geldt voor de bestuurders in de zorg. De WNT voorziet in een overgangsregeling, waarin bestaande salarisafspraken gedurende vier jaar na 7 december 2011, de wet passeerde toen de Eerste Kamer, worden gerespecteerd en vervolgens in drie jaar worden afgebouwd tot de voor de sector gestelde norm. Wijzigingen en nieuwe arbeidsovereenkomsten overeengekomen na inwerkingtreding van de wet vallen niet onder het overgangsrecht, dat wil zeggen dat nieuwe topfunctionarissen na 1 januari 2013 direct onder de WNT vallen. De honorering van de leden van de raad van toezicht wordt jaarlijks vastgesteld op basis van de adviesregeling van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorginstellingen, augustus De honoraria voor de voorzitter, vice-voorzitter en leden bedroegen in 2013 respectievelijk , en bruto en zijn geïndexeerd Verzuim Verzuim Verzuimpercentage e ziektejaar ,48 2 e ziektejaar ,77 Meldingsfrequentie ,09 Gemiddelde duur in dagen ,66 22

GGz Centraal. Bestuursverslag 2014. dichtbij & deskundig

GGz Centraal. Bestuursverslag 2014. dichtbij & deskundig GGz Centraal Bestuursverslag 2014 dichtbij & deskundig Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 4 2. Algemeen... 5 2.1 De doelstelling van de instelling... 5 2.2 Kernactiviteiten... 6 2.3 Kerncijfers... 7 2.4 De

Nadere informatie

Welkom bij GGz Breburg. Onderzoek, diagnostiek en behandeling Informatie voor cliënten

Welkom bij GGz Breburg. Onderzoek, diagnostiek en behandeling Informatie voor cliënten Welkom bij GGz Breburg Onderzoek, diagnostiek en behandeling Informatie voor cliënten 2 Inhoudsopgave 1. Aanmelding... 5 2. Onderzoek... 6 3. Hoe gaat uw behandeling verder?... 8 4. Waar kunnen familie

Nadere informatie

plan van aanpak opschaling e- health

plan van aanpak opschaling e- health plan van aanpak opschaling e- health Matthijs Jantzen Projectleider E-health GGz Centraal even voorstellen Historicus Informatiemanager Webmaster Stafmedewerker historie e-health GGz Centraal 2008 eerste

Nadere informatie

GGzE centrum psychotische stoornissen. Algemene informatie >>

GGzE centrum psychotische stoornissen. Algemene informatie >> GGzE centrum psychotische stoornissen GGzE centrum psychotische stoornissen Algemene informatie >> We zijn er zowel voor mensen met een eerste psychose als voor mensen met langer durende psychotische klachten.

Nadere informatie

Volwassenen. Mondriaan. voor geestelijke gezondheid

Volwassenen. Mondriaan. voor geestelijke gezondheid Volwassenen Mondriaan voor geestelijke gezondheid Verslavingszorg Introductie Verslavingszorg verleent hulp aan volwassenen met problematisch gebruik van alcohol, drugs, medicijnen, gameverslaving en met

Nadere informatie

Patiëntveiligheidsprogramma

Patiëntveiligheidsprogramma Patiëntveiligheidsprogramma Sector Geestelijke Gezondheidszorg Contouren programma 2008 2011 22 november 2007 Vereniging GGZ Nederland Brancheorganisatie voor geestelijke gezondheids- en verslavingszorg

Nadere informatie

Visiedocument FACT GGZ Friesland

Visiedocument FACT GGZ Friesland Visiedocument FACT GGZ Friesland Soort document: Visiedocument Versie: 02 Visie Rehabilitatie begint bij de voordeur! Vanaf het eerste behandelcontact staat het individuele herstelproces van de patiënt

Nadere informatie

Integraal risicomanagement binnen Dimence. 26 november 2010: Bestuurlijke conferentie risicomanagement GGZN

Integraal risicomanagement binnen Dimence. 26 november 2010: Bestuurlijke conferentie risicomanagement GGZN Integraal risicomanagement binnen Dimence 26 november 2010: Bestuurlijke conferentie risicomanagement GGZN Inhoud Over Dimence Governance en risicomanagement Risicomanagement Vragen? Over Dimence De feiten

Nadere informatie

INDIGO HET ANTWOORD OP DE BASIS GGZ

INDIGO HET ANTWOORD OP DE BASIS GGZ INDIGO HET ANTWOORD OP DE BASIS GGZ Inhoudsopgave Indigo Brabant 2 Wat is de Basis GGZ? 2 Wat kan Indigo mij bieden? 4 1. POH-GGZ 2. Generalistische Basis GGZ Specialistische GGZ 7 Heeft u vragen? 7 Contact

Nadere informatie

REGLEMENT EENHOOFDIGE RAAD VAN BESTUUR STICHTING AMERPOORT

REGLEMENT EENHOOFDIGE RAAD VAN BESTUUR STICHTING AMERPOORT REGLEMENT EENHOOFDIGE RAAD VAN BESTUUR STICHTING AMERPOORT 1. Taken en verantwoordelijkheden 1. Ingevolge de statuten bestuurt de Raad van Bestuur de Stichting onder toezicht van de Raad van Toezicht.

Nadere informatie

Dwang(reductie) in de psychiatrie

Dwang(reductie) in de psychiatrie Dwang(reductie) in de psychiatrie Drs. Yolande Voskes Research Programme > Quality of Care Department of Medical Humanities Separatie: problematisch? Traumatische en emotionele ervaring Cliënten: angst,

Nadere informatie

het antwoord op de Basis GGZ

het antwoord op de Basis GGZ het antwoord op de Basis GGZ mentale ondersteuning direct en dichtbij Inhoudsopgave Indigo Wat is de Basis GGZ? Verwijscriteria Wat kan Indigo mij bieden? 1. POH-GGZ 2. Generalistische Basis GGZ Mirro:

Nadere informatie

Informatieprotocol. Datum: 27 april 2010 Raad van toezicht Raad van bestuur

Informatieprotocol. Datum: 27 april 2010 Raad van toezicht Raad van bestuur Informatieprotocol Datum: 27 april 2010 Aan: Raad van toezicht Van: Raad van bestuur Kenmerk: II-1.1/10.78.1n 1. Inleiding De RvT en de RvB van de St. Anna Zorggroep achten het van belang dat de RvT tijdig

Nadere informatie

Uw behandeling, onze zorg

Uw behandeling, onze zorg Uw behandeling, onze zorg Organisatie voor geestelijke gezondheidszorg Uw behandeling, onze zorg Veel mensen hebben wel eens last van psychische problemen. Soms lukt het hen daar alleen of met steun van

Nadere informatie

SAMENVATTING BOUWSTENEN ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG

SAMENVATTING BOUWSTENEN ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG SAMENVATTING ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG INLEIDING ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG In samenwerking met de deelnemers van het De Bouwstenen zijn opgebouwd uit thema s die Bestuurlijk Akkoord GGZ zijn

Nadere informatie

Instruerend Bestuur Quickscan en checklist

Instruerend Bestuur Quickscan en checklist Instruerend Bestuur Quickscan en checklist Stade Advies BV Kwaliteit van samenleven Quickscan Instruerend Bestuur (0 = onbekend; 1 = slecht; 2 = onvoldoende; 3 = voldoende; 4 = goed; 5 = uitstekend) 1.

Nadere informatie

TRANSITIE IN DE GGZ Introductie van de basis ggz

TRANSITIE IN DE GGZ Introductie van de basis ggz TRANSITIE IN DE GGZ Introductie van de basis ggz Fennie Zwanepol, directeur Indigo Centraal, 4 november 2013 / 1 2 vragen Wat is in 2020 de ideale situatie in Lelystad op het gebied van de basis-ggz? Waar

Nadere informatie

Deeltijdbehandeling. Ouderen

Deeltijdbehandeling. Ouderen Deeltijdbehandeling Ouderen Deeltijdbehandeling Mondriaan Ouderen geeft behandeling, ondersteuning en begeleiding aan mensen met psychische en psychiatrische problemen vanaf de derde levensfase. Mondriaan

Nadere informatie

GGZ Centrum Roermond Regionaal Centrum GGZ Venlo Regionaal Centrum GGZ Venray

GGZ Centrum Roermond Regionaal Centrum GGZ Venlo Regionaal Centrum GGZ Venray GGZ Centrum Roermond Regionaal Centrum GGZ Venlo Regionaal Centrum GGZ Venray GGZ Centrum Roermond Informatie voor de cliënt 2 De Regionale Centra GGZ Venray, Venlo en Roermond Lichamelijke klachten heeft

Nadere informatie

Bemoeizorg Parkstad. Volwassenen

Bemoeizorg Parkstad. Volwassenen Bemoeizorg Parkstad Volwassenen Bemoeizorg Parkstad 7 1 2 3 4 8 5 9 10 6 Wat is bemoeizorg? Bemoeizorg is de ongevraagde bemoeienis van hulpverleners met mensen die hulp nodig hebben, maar daar zelf niet

Nadere informatie

Zorg en ondersteuning voor mensen met ernstige psychische aandoeningen. Elly van Kooten. Directie Maatschappelijke Ondersteuning, Ministerie van VWS

Zorg en ondersteuning voor mensen met ernstige psychische aandoeningen. Elly van Kooten. Directie Maatschappelijke Ondersteuning, Ministerie van VWS Zorg en ondersteuning voor mensen met ernstige psychische aandoeningen Presentatie Congres Phrenos 13 november 2014 Elly van Kooten Directie Maatschappelijke Ondersteuning, Ministerie van VWS 1 Inhoud

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR STICHTING DE ZORGBOOG

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR STICHTING DE ZORGBOOG REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR STICHTING DE ZORGBOOG 1. Algemeen 1.1 De Raad van Bestuur is eindverantwoordelijk voor en belast met het besturen van de zorgorganisatie en de daarmee statutair verbonden rechtspersonen

Nadere informatie

Deeltijdbehandeling. Mondriaan. Informatie voor cliënten. Ouderen. voor geestelijke gezondheid

Deeltijdbehandeling. Mondriaan. Informatie voor cliënten. Ouderen. voor geestelijke gezondheid Deeltijdbehandeling Informatie voor cliënten Ouderen Mondriaan voor geestelijke gezondheid Ouderen Deeltijdbehandeling De Divisie Ouderen is een onderdeel van Mondriaan. We verlenen hulp aan mensen van

Nadere informatie

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken.

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken. REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Opgesteld door de voorzitter op 25.03.2013 Vastgesteld door de raad van toezicht op: 27.05.2013 te Amstelveen HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit

Nadere informatie

CLIËNTENRAAD. Beleidsplan. Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Periode De cliënt als partner

CLIËNTENRAAD. Beleidsplan. Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Periode De cliënt als partner Beleidsplan Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Periode 2012 2016 De cliënt als partner 1 Inleiding De cliënt als partner In de afgelopen beleidsperiode heeft er in het Martini Ziekenhuis een verandering van

Nadere informatie

Informatieprotocol. Raad van Bestuur Raad van Toezicht. Versie 1.1 Document code: Status. Definitief Datum januari Secretaris Raad van Bestuur

Informatieprotocol. Raad van Bestuur Raad van Toezicht. Versie 1.1 Document code: Status. Definitief Datum januari Secretaris Raad van Bestuur Informatieprotocol Raad van Bestuur Raad van Toezicht Versie 1.1 Document code: Status Definitief Datum januari 2013 Auteur(s) Raad van Bestuur Verificator Secretaris Raad van Bestuur Autorisator Raad

Nadere informatie

Partners in zorg Familiebeleid GGZ Rivierduinen

Partners in zorg Familiebeleid GGZ Rivierduinen Partners in zorg Familiebeleid GGZ Rivierduinen Informatie voor familieleden, naasten en cliënten Inhoud Contactgegevens voor familieleden 1. Inleiding 2. Betrokken? Ja, tenzij 3. Familiebeleid in het

Nadere informatie

Orthopsychiatrie en ambulante forensische kinderen jeugdpsychiatrie. Kinderen en Jeugdigen. Informatie voor ouders/verzorgers

Orthopsychiatrie en ambulante forensische kinderen jeugdpsychiatrie. Kinderen en Jeugdigen. Informatie voor ouders/verzorgers Orthopsychiatrie en ambulante forensische kinderen jeugdpsychiatrie Kinderen en Jeugdigen Informatie voor ouders/verzorgers Orthopsychiatrie en ambulante forensische kinderen jeugdpsychiatrie Inleiding

Nadere informatie

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis.

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis. BESTUURSREGLEMENT Vastgesteld door het bestuur op 6 mei 2015. Hoofdstuk I. Algemeen. Artikel 1. Begrippen en terminologie. Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten

Nadere informatie

JEZELF ONTWIKKELEN TOT VERPLEEGKUNDIG SPECIALIST GGZ? DAT KAN BIJ DE DIMENCE GROEP! Dimence Groep Pagina 1

JEZELF ONTWIKKELEN TOT VERPLEEGKUNDIG SPECIALIST GGZ? DAT KAN BIJ DE DIMENCE GROEP! Dimence Groep Pagina 1 JEZELF ONTWIKKELEN TOT VERPLEEGKUNDIG SPECIALIST GGZ? DAT KAN BIJ DE DIMENCE GROEP! Dimence Groep Pagina 1 Ben jij een gedreven senior- of gespecialiseerd psychiatrisch verpleegkundige, werk je al geruime

Nadere informatie

In behandeling bij het NPI

In behandeling bij het NPI In behandeling bij het NPI Optimale begeleiding In behandeling bij NPI U ontvangt deze folder omdat u in behandeling gaat bij het NPI. Hierin leest u hoe we te werk gaan bij het NPI en wat u van ons kunt

Nadere informatie

Maak kennis. met GGZ Friesland

Maak kennis. met GGZ Friesland Maak kennis met GGZ Friesland Psychische klachten hebben veel invloed op het dagelijks leven. Elke dag is een uitdaging en het is moeilijk om een normaal leven te leiden, contacten te onder houden, naar

Nadere informatie

Raad van Toezicht Quickscan en checklist

Raad van Toezicht Quickscan en checklist Raad van Toezicht Quickscan en checklist Stade Advies BV Kwaliteit van samenleven Quickscan Raad van Toezicht (0 = onbekend; 1 = slecht; 2 = onvoldoende; 3 = voldoende; 4 = goed; 5 = uitstekend) 1. Hoe

Nadere informatie

het antwoord op de Basis GGZ

het antwoord op de Basis GGZ het antwoord op de Basis GGZ mentale ondersteuning direct en dichtbij Inhoudsopgave Indigo Wat is de Basis GGZ? Verwijscriteria Wat kan Indigo mij bieden? 1. POH-GGZ 2. Generalistische Basis GGZ 3. mirro:

Nadere informatie

het antwoord op de Basis GGZ

het antwoord op de Basis GGZ het antwoord op de Basis GGZ mentale ondersteuning direct en dichtbij 2 Inhoudsopgave Indigo Wat is de Basis GGZ? Verwijscriteria Wat kan Indigo mij bieden? 1. POH-GGZ 2. Generalistische Basis GGZ 3. mirro:

Nadere informatie

Generalistische Basis GGZ De rol van en voor de zorgaanbieder

Generalistische Basis GGZ De rol van en voor de zorgaanbieder Generalistische Basis GGZ De rol van en voor de zorgaanbieder Fennie Zwanepol, directeur Indigo Centraal, 18 maart 2014 / 1 Indigo Nederland: GBGGZ Direct en dichtbij, geen wachttijden, in de wijk KOP

Nadere informatie

Visiedocument Expertisenetwerk Kinder- en Jeugdpsychiatrie (EKJP)

Visiedocument Expertisenetwerk Kinder- en Jeugdpsychiatrie (EKJP) Visiedocument Expertisenetwerk Kinder- en Jeugdpsychiatrie (EKJP) I/ Inleiding Het aantal kinderen en jongeren met ernstige psychische problemen is goed bekend. Zowel in Nederland als in andere landen

Nadere informatie

DIMENCE GROEP HELPT MENSEN ONTWIKKELEN

DIMENCE GROEP HELPT MENSEN ONTWIKKELEN DIMENCE GROEP HELPT MENSEN ONTWIKKELEN Een kwart van de Nederlanders krijgt in zijn/haar leven te maken met psychische problemen. Mensen met psychische problemen in Oost-Nederland kunnen terecht bij de

Nadere informatie

Welkom bij GGz Breburg, Volwassenen. Onderzoek, diagnostiek en behandeling Informatie voor cliënten

Welkom bij GGz Breburg, Volwassenen. Onderzoek, diagnostiek en behandeling Informatie voor cliënten Welkom bij GGz Breburg, Volwassenen Onderzoek, diagnostiek en behandeling Informatie voor cliënten 2 Inhoudsopgave Behandeling bij GGz Breburg Wat betekent dit voor u... 5 1. Aanmelding... 5 Uw gegevens

Nadere informatie

Opname op afdeling Argo en gedwongen opname. Kinderen en Jeugdigen. Informatie voor ouders/verzorgers

Opname op afdeling Argo en gedwongen opname. Kinderen en Jeugdigen. Informatie voor ouders/verzorgers Opname op afdeling Argo en gedwongen opname Kinderen en Jeugdigen Informatie voor ouders/verzorgers Opname op afdeling Argo en gedwongen opname Inleiding In deze brochure geven wij u informatie over de

Nadere informatie

Mondriaan. Mondriaan. in vogelvlucht. Mondriaan. voor geestelijke gezondheid

Mondriaan. Mondriaan. in vogelvlucht. Mondriaan. voor geestelijke gezondheid in vogelvlucht voor geestelijke gezondheid Colofon Tekst Concernstaf i.s.m. Afdeling Communicatie is an institute for mental health care in Limburg and is spread over more than fifty sites. This enables

Nadere informatie

Profielschets Raad van Toezicht. juni 14

Profielschets Raad van Toezicht. juni 14 Profielschets Raad van Toezicht juni 14 : De Raad van Toezicht van de stichting Caransscoop is het in de statuten verankerd orgaan dat belast is met het intern toezicht op het beleid van de Bestuurder

Nadere informatie

Zorginnovatie bij CZ

Zorginnovatie bij CZ Zorginnovatie bij CZ Het zorglandschap verandert snel, innovatie is nodig CZ groep wil de zorg nu en op lange termijn breed toegankelijk, goed en betaalbaar houden. Wij voelen een grote verantwoordelijkheid

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING THEATER DAKOTA

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING THEATER DAKOTA REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING THEATER DAKOTA Cultural Governance in Theater Dakota Vastgesteld door het bestuur van de Stichting Cultuuranker Escamp op: 26 november 2012 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel

Nadere informatie

Behandeling in de algemene kinder- en jeugdpsychiatrie. Kinderen en Jeugdigen. Informatie voor ouders/verzorgers

Behandeling in de algemene kinder- en jeugdpsychiatrie. Kinderen en Jeugdigen. Informatie voor ouders/verzorgers Behandeling in de algemene kinder- en jeugdpsychiatrie Kinderen en Jeugdigen Informatie voor ouders/verzorgers Behandeling in de algemene kinder- en jeugdpsychiatrie Inleiding In deze brochure geven wij

Nadere informatie

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES November 2006 1 GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES PRINCIPES I. Naleving en handhaving van de code Het bestuur 1 en de raad van commissarissen zijn verantwoordelijk voor

Nadere informatie

Maak het waar met de cliëntenraad

Maak het waar met de cliëntenraad Maak het waar met de cliëntenraad Ouderen Maak het waar met de cliëntenraad Wat is de Cliëntenraad ouderen De cliëntenraad is een groep van vijf tot tien mensen die met de directeur overlegt over bepaalde

Nadere informatie

Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011

Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011 Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit Reglement is opgesteld ingevolge artikel 14 en 15 van de

Nadere informatie

Verbeterproject GGZ NHN Divisie Langdurende Psychiatrie

Verbeterproject GGZ NHN Divisie Langdurende Psychiatrie Verbeterproject GGZ NHN Divisie Langdurende Psychiatrie Anja Reilman en Saskia van Duin Expertverpleegkundigen Projectleiders implementatie zorgprogramma s schizofrenie & dubbele diagnose GGZ Noord Holland

Nadere informatie

Beleidsplan. Er zijn. Zorg in de laatste levensfase. VPTZ Kaag en Braassem Beleidsplan 2013 2016

Beleidsplan. Er zijn. Zorg in de laatste levensfase. VPTZ Kaag en Braassem Beleidsplan 2013 2016 Beleidsplan 2013 2016 Er zijn. Zorg in de laatste levensfase Pagina 1 Inleiding Al meer dan 20 jaar wordt door vrijwilligers in onze gemeenschap aanvullende zorg geboden aan mensen in hun laatste levensfase.

Nadere informatie

Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg

Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg Oktober 2015 1 Traverse, thuis in opvang en begeleiding, missie Traverse is een Stichting voor maatschappelijke opvang in Midden-Brabant en organiseert

Nadere informatie

Beleidsdocument 2012-2016

Beleidsdocument 2012-2016 Beleidsdocument 2012-2016 uw zorg, onze zorg Inhoudsopgave 1. Voorwoord...3 2. Zorggroep de Bevelanden...4 3. Waar staat Zorggroep de Bevelanden voor (Missie, Visie en Doelstellingen)...4 4. Uitwerking:

Nadere informatie

Bijlage 1: Programma van Eisen

Bijlage 1: Programma van Eisen Bijlage 1: Programma van Eisen Functie: Stichting Nijmeegs Kenniscentrum Chronische Vermoeidheid afdeling Jeugd < 18 jaar Toegangscriteria 1. Karakteristieken van het kind: De algemene karakteristieken

Nadere informatie

Dagbehandeling. Ouderen

Dagbehandeling. Ouderen Dagbehandeling Ouderen Dagbehandeling Mondriaan Ouderen geeft behandeling, ondersteuning en begeleiding aan mensen met psychische en psychiatrische problemen vanaf de derde levensfase. Mondriaan Ouderen

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG > Retouradres De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340 98 34 www.rijksoverheid.nl Kenmerk

Nadere informatie

BESTUURSREGLEMENT DE WAALBOOG

BESTUURSREGLEMENT DE WAALBOOG BESTUURSREGLEMENT DE WAALBOOG De raad van bestuur van de Stichting De Waalboog, zorg, welzijn en wonen, gevestigd te Nijmegen, in aanmerking nemend de in het rapport Zorgbrede Governancecode 2010 opgenomen

Nadere informatie

Informatie voor cliënten en familieleden. FACT Centrum. Locatie Zuiderpoort

Informatie voor cliënten en familieleden. FACT Centrum. Locatie Zuiderpoort Informatie voor cliënten en familieleden FACT Centrum Locatie Zuiderpoort Wat is FACT? FACT staat voor Flexible Assertive Community Treatment'. Het is een vorm van behandeling en begeleiding, waarbij cliënten

Nadere informatie

De beste zorg voor psychische en verslavingsproblemen

De beste zorg voor psychische en verslavingsproblemen De beste zorg voor psychische en verslavingsproblemen 3 Parnassia Groep is specialist in geestelijke gezondheid Psychische klachten, een psychische stoornis of ziekte: ze kunnen iedereen treffen en ernstig

Nadere informatie

Volop in beweging. Ypsilon ledenavond 9 januari But it s good to see your smiling face and to hear your voice again

Volop in beweging. Ypsilon ledenavond 9 januari But it s good to see your smiling face and to hear your voice again Volop in beweging Ypsilon ledenavond 9 januari 2017 But it s good to see your smiling face and to hear your voice again Samen werken aan een goede geestelijke gezondheid van alle mensen in Zeeland Programma

Nadere informatie

Notitie. GGZ Rivierduinen. GGZ Rivierduinen Samen kiezen voor kwaliteit Zorgvisie 2015

Notitie. GGZ Rivierduinen. GGZ Rivierduinen Samen kiezen voor kwaliteit Zorgvisie 2015 Notitie GGZ Rivierduinen GGZ Rivierduinen Zorgvisie 2015 Blad 1 Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Missie... 2 3. Visie... 2 3.1. Herstel als leidend principe... 2 3.2. Passende Zorg... 3 3.3 Hoge professionele

Nadere informatie

De transities in vogelvlucht en hoe de toegang tot zorg georganiseerd is. ZorgImpuls maart 2015

De transities in vogelvlucht en hoe de toegang tot zorg georganiseerd is. ZorgImpuls maart 2015 De transities in vogelvlucht en hoe de toegang tot zorg georganiseerd is ZorgImpuls maart 2015 Inleiding Vanaf 1 januari 2015 is er veel veranderd in de zorg en ondersteuning. Het Rijk heeft veel taken

Nadere informatie

Uw rechten en behandeling

Uw rechten en behandeling Uw rechten en behandeling als wij gedwongen moeten ingrijpen in noodsituaties Behandeling onder dwang Als u tijdens uw opname te maken krijgt met gedwongen behandeling, hebt u als patiënt van GGZ ingeest

Nadere informatie

Poliklinische behandeling

Poliklinische behandeling Poliklinische behandeling Ouderen Poliklinische behandeling Introductie Mondriaan Ouderen is een onderdeel van Mondriaan. We verlenen hulp aan mensen van 65 jaar en ouder, die behoefte hebben aan behandeling,

Nadere informatie

De ZAG- Werkwijze. Het ZorgAfstemmingsGesprek

De ZAG- Werkwijze. Het ZorgAfstemmingsGesprek Het ZorgAfstemmingsGesprek De ZAG- Werkwijze Zorgen voor een goede afstemming en samenwerking tussen de cliënt, het ambulante team, de kliniek, betrokken professionals en naasten voor optimale aansluiting

Nadere informatie

In deze brochure zetten we de belangrijkste rechten en plichten op een rij:

In deze brochure zetten we de belangrijkste rechten en plichten op een rij: UW RECHTEN ALS CLIËNT BIJ GGZ WNB INLEIDING Als u na uw aanmelding besluit tot een behandeling bij GGZ WNB, maken we daarover afspraken met u. Die worden vastgelegd in het behandelplan. Daarin staat voor

Nadere informatie

High Care - Kastanjehof

High Care - Kastanjehof High Care - Kastanjehof Behandelprogramma Acute Psychiatrie High Care - Kastanjehof Behandelprogramma Acute Psychiatrie Inhoudsopgave Wat...Pagina Inleiding...2 Voor wie...3 Aanmelding...3 Behandelaanbod...3

Nadere informatie

VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE

VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE PROFIEL @ VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE voor meer informatie over de functie: dhr. mr. E.G. Martinus, Bestuurssecretaris, telefoon (088) 878 98 03 of 06 207 441 66 ORGANISATIE

Nadere informatie

GGz Centraal. Bestuursverslag 2012

GGz Centraal. Bestuursverslag 2012 GGz Centraal Bestuursverslag 2012 dichtbij & deskundig deskundig zijn werkt niet zonder dichtbij te zijn en dichtbij zijn werkt niet zonder deskundig te zijn Voorwoord 1. Algemene informatie 1.1. De doelstelling

Nadere informatie

(Mede)zeggenschap sept/okt. 2015 Programma

(Mede)zeggenschap sept/okt. 2015 Programma (Mede)zeggenschap sept/okt. 2015 Programma Mijn naam is Jos van de Ven en ben binnen Dichterbij werkzaam als ambtelijk secretaris van de cliëntenraad. Onafhankelijke ondersteuning Onafhankelijke cliëntondersteuning

Nadere informatie

Zorgpaden: een oplossing voor het verbeteren van cliëntendoorstroom in de GGZ

Zorgpaden: een oplossing voor het verbeteren van cliëntendoorstroom in de GGZ Dag van de zorglogistiek Zorgpaden: een oplossing voor het verbeteren van cliëntendoorstroom in de GGZ Maarssen, 13 december 2012 René Voesenek en Harm Quax Inhoud Voorstellen Uitdagingen voor de GGZ Stip

Nadere informatie

PROFIELSCHETS & PROCEDURE 3 LEDEN RAAD VAN TOEZICHT STICHTING t GERACK

PROFIELSCHETS & PROCEDURE 3 LEDEN RAAD VAN TOEZICHT STICHTING t GERACK PROFIELSCHETS & PROCEDURE 3 LEDEN RAAD VAN TOEZICHT STICHTING t GERACK November 2016 Inleiding De stichting t Gerack kent als WTZi toegelaten zorginstelling met ingang van de datum van de formele wijziging

Nadere informatie

Visie Preall Auteur: Kerngroep/MR januari 2016 Definitief 1.0

Visie Preall Auteur: Kerngroep/MR januari 2016 Definitief 1.0 Visie op integrale geboortezorg in Almere Aanleiding Met het verschijnen van het Stuurgroep rapport Een goed begin is de organisatie van de verloskundige zorg in Nederland in de aandacht komen te staan.

Nadere informatie

werken aan Zelfmanagement en passende zorg

werken aan Zelfmanagement en passende zorg werken aan Zelfmanagement en passende zorg Inleiding De ggz is steeds meer gericht op herstel, het vergroten van de zelfredzaamheid en zo veel mogelijk deelnemen aan de maatschappij van cliënten. Wilt

Nadere informatie

IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM

IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM De tijd dat MVO was voorbehouden aan idealisten ligt achter ons. Inmiddels wordt erkend dat MVO geen hype is, maar van strategisch belang voor ieder

Nadere informatie

Transities in vogelvlucht de hervorming van de langdurige zorg. ZorgImpuls maart 2015 versie gemeente Rotterdam

Transities in vogelvlucht de hervorming van de langdurige zorg. ZorgImpuls maart 2015 versie gemeente Rotterdam Transities in vogelvlucht de hervorming van de langdurige zorg ZorgImpuls maart 2015 versie gemeente Rotterdam Inleiding Vanaf 1 januari 2015 is er veel veranderd in de zorg en ondersteuning. Het Rijk

Nadere informatie

Algemene Informatie. Mondriaan. Informatie voor cliënten. Verslavingszorg. voor geestelijke gezondheid

Algemene Informatie. Mondriaan. Informatie voor cliënten. Verslavingszorg. voor geestelijke gezondheid Algemene Informatie Informatie voor cliënten Verslavingszorg Mondriaan voor geestelijke gezondheid Uw hulpvraag staat bij ons centraal. Wie zijn wij? De Divisie Verslavingszorg is één van de vijf divisies

Nadere informatie

Beleidsplan Suïcidepreventie

Beleidsplan Suïcidepreventie Beleidsplan Suïcidepreventie 2015-2017 Auteur: R. Heukels Functie: Voorzitter beleidscommissie Suïcidepreventie Datum: 1 November 2016 GGZ Drenthe Beleid Status: Vastgesteld Vastgesteld door: Directie

Nadere informatie

Projectvoorstel Borging Programma Lokale Versterking GGz Project B: Regionale borgingsactiviteiten

Projectvoorstel Borging Programma Lokale Versterking GGz Project B: Regionale borgingsactiviteiten Projectvoorstel Borging Programma Lokale Versterking GGz Project B: Regionale borgingsactiviteiten 20 april 2009 Landelijk Platform GGz Postbus 13223 3507 LE Utrecht 1 Inleiding Op 1 januari 2007 trad

Nadere informatie

Aanpak: Bijzondere Zorg Team. Beschrijving

Aanpak: Bijzondere Zorg Team. Beschrijving Aanpak: Bijzondere Zorg Team Namens de gemeente Deventer hebben drie netwerkpartners de vragenlijst gezamenlijk ingevuld. Dit zijn Dimence GGZ, Tactus verslavingszorg, en Iriszorg maatschappelijke opvang.

Nadere informatie

Deskundig, respectvol & optimistisch ONZE GROEPSVISIE

Deskundig, respectvol & optimistisch ONZE GROEPSVISIE Deskundig, respectvol & optimistisch ONZE GROEPSVISIE Richtlijnen/wenken voor het gebruik van onze groepsvisie: Context Het is van steeds groter belang dat we dezelfde boodschappen vertellen (naar patiënten,

Nadere informatie

Functiebeschrijving netwerk dementie regio Haaglanden

Functiebeschrijving netwerk dementie regio Haaglanden Functiebeschrijving netwerk dementie regio Haaglanden Inleiding De voor de cliënt en zijn omgeving zeer ingrijpende diagnose dementie roept veel vragen op over de ziekte en het verloop hiervan maar ook

Nadere informatie

Governancestructuur WonenBreburg. januari 2012, geactualiseerd augustus 2015

Governancestructuur WonenBreburg. januari 2012, geactualiseerd augustus 2015 Governancestructuur WonenBreburg januari 2012, geactualiseerd augustus 2015 1 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Bestuur 3 2.1 Taak en werkwijze 3 2.2 Rechtspositie en bezoldiging bestuur 4 2.3 Tegenstrijdige belangen

Nadere informatie

uw antwoord op de Basis GGZ

uw antwoord op de Basis GGZ uw antwoord op de Basis GGZ mentale ondersteuning direct en dichtbij 2 Inhoudsopgave Indigo Wat is de Basis GGZ? Verwijscriteria Wat kan Indigo mij bieden? 1. POH-GGZ 2. Generalistische Basis GGZ Mirro:

Nadere informatie

Reglement Raad van Bestuur Isala

Reglement Raad van Bestuur Isala Reglement Raad van Bestuur Isala 1. De bestuurstaak 1.1 De Raad van Bestuur is eindverantwoordelijk voor en belast met het besturen van de Stichting holding Isala klinieken alsmede (direct dan wel indirect)

Nadere informatie

Beschermde woonvorm Caumerbeek

Beschermde woonvorm Caumerbeek Beschermde woonvorm Caumerbeek Volwassenen Beschermde woonvorm Caumerbeek Introductie De Volwassenenzorg verleent hulp aan volwassenen tussen 18 en 65 jaar die langer dan een jaar psychiatrische problemen

Nadere informatie

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL ZORG EN PROFIEL BEDRIJFSVOERING)

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL ZORG EN PROFIEL BEDRIJFSVOERING) TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL ZORG EN PROFIEL BEDRIJFSVOERING) Maart 2016 DE ORGANISATIE RIBW Kennemerland / Amstelland en de Meerlanden De Regionale Instelling voor Beschermd Wonen Kennemerland

Nadere informatie

Algemene informatie voor ouders

Algemene informatie voor ouders Algemene informatie voor ouders Organisatie voor geestelijke gezondheidszorg Kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar met ernstige psychische en psychiatrische klachten - én hun ouders - kunnen terecht bij

Nadere informatie

Succesfactoren in het terugdringen van separatie. Jos Keizer en Monique Menger Platformbijeenkomst GGZ, 16 januari 2015

Succesfactoren in het terugdringen van separatie. Jos Keizer en Monique Menger Platformbijeenkomst GGZ, 16 januari 2015 Succesfactoren in het terugdringen van separatie Jos Keizer en Monique Menger Platformbijeenkomst GGZ, 16 januari 2015 Inhoud presentatie Geschiedenis dwang en drang GGZ Friesland. Geschiedenis separatiecijfers,

Nadere informatie

De regeling zal periodiek worden geëvalueerd om deze op effectiviteit te toetsen en voor mogelijke verbetering zorg te dragen.

De regeling zal periodiek worden geëvalueerd om deze op effectiviteit te toetsen en voor mogelijke verbetering zorg te dragen. Preambule Deze regeling is vastgesteld door het bestuur van Deloitte Holding B.V. (hierna: het Bestuur ) en geldt voor Deloitte Holding B.V. en al haar (directe of indirecte) volledige dochtermaatschappijen

Nadere informatie

Klinische opname. Algemene informatie

Klinische opname. Algemene informatie Klinische opname Algemene informatie In deze brochure van SymforaMeander centrum voor psychiatrie, vindt u algemene en praktische informatie over de behandeling en de gang van zaken in de kliniek. Leest

Nadere informatie

Profielschets leden Raad van Toezicht. November 2015. Profielschets leden raad van toezicht Novadic-Kentron

Profielschets leden Raad van Toezicht. November 2015. Profielschets leden raad van toezicht Novadic-Kentron Profielschets leden Raad van Toezicht November 2015 1 Organisatie is dè gespecialiseerde instelling voor verslavingszorg in Brabant. ondersteunt iedereen die last heeft van een verslaving, of vragen heeft

Nadere informatie

Doelstelling en functie van een regionale regiegroep Basis GGZ in de regio Oss- Uden- Veghel

Doelstelling en functie van een regionale regiegroep Basis GGZ in de regio Oss- Uden- Veghel 1 2 Doelstelling en functie van een regionale regiegroep Basis GGZ in de regio Oss- Uden- Veghel Inleiding Het doel van de invoering van de Basis GGZ is dat passende behandeling op de juiste niveau plaats

Nadere informatie

Wet Zorg & Dwang FACTSHEET. April 2014

Wet Zorg & Dwang FACTSHEET. April 2014 Wet Zorg & Dwang Dit factsheet beschrijft het wetsvoorstel Zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten (hierna afgekort als: wetsvoorstel Zorg & Dwang). In 15 vragen en antwoorden

Nadere informatie

Zichtbaar beter? 10-11-2010. Cliëntmonitor. Knelpunten in de Langdurige Zorg INHOUD. Inleiding. Telezorg in 2 wijkteams. Onderzoeksresultaten

Zichtbaar beter? 10-11-2010. Cliëntmonitor. Knelpunten in de Langdurige Zorg INHOUD. Inleiding. Telezorg in 2 wijkteams. Onderzoeksresultaten 10-11-2010 Zichtbaar beter? INHOUD 1 Inleiding 2 Telezorg in 2 wijkteams 3 Onderzoeksresultaten 4 Kansen en belemmeringen 5 DVD Aanraken en je hebt contact Lex Hulsbosch, onderzoeker Trimbos-instituut

Nadere informatie

KADERS CONTRACT INLOOP GGZ OPDRACHTGEVERS

KADERS CONTRACT INLOOP GGZ OPDRACHTGEVERS Kaders Contract Inloop GGZ Ons kenmerk: 14.0007294 KADERS CONTRACT INLOOP GGZ OPDRACHTGEVERS Gemeente Blaricum Gemeente Bussum Gemeente Eemnes Gemeente Hilversum Gemeente Huizen Gemeente Laren Gemeente

Nadere informatie

Aan de slag. Geestelijk gezond

Aan de slag. Geestelijk gezond Direct aan de slag Geestelijk gezond Iedereen streeft naar een gezond leven. Daarin past de zorg voor lichaam en geest. Niet alleen omdat mensen daar zelf bij gebaat zijn, maar ook omdat onze omgeving

Nadere informatie

Ontwikkeling en implementatie van veiligheid in de ggz-sector

Ontwikkeling en implementatie van veiligheid in de ggz-sector Ontwikkeling en implementatie van veiligheid in de ggz-sector GGZ Nederland, Guus Verhoef 1 Inhoud presentatie Veiligheidsnoties Ontwikkeling patiëntveiligheid ggz Implementatie Speerpunt 6: medicatie(on)veiligheid

Nadere informatie

Psychiatrische Intensieve Thuiszorg

Psychiatrische Intensieve Thuiszorg Psychiatrische Intensieve Thuiszorg Informatie voor cliënten en familie Ouderen Mondriaan voor geestelijke gezondheid Ouderen Psychiatrische Intensieve Thuiszorg De Divisie Ouderen is een onderdeel van

Nadere informatie

TOELICHTING MONITOR 2016. Onderdeel Kwaliteit. 1. Basis versterken. a. Het resultaat van het meest recente IGZonderzoek

TOELICHTING MONITOR 2016. Onderdeel Kwaliteit. 1. Basis versterken. a. Het resultaat van het meest recente IGZonderzoek TOELICHTING MONITOR 2016 Onderdeel Kwaliteit Thema/onderdeel 1. Basis versterken Toelichting a. Het resultaat van het meest recente IGZonderzoek is voldoende Als voldoende wordt beschouwd wanneer er aan

Nadere informatie