Getrouwheidsschaal behandelitems (fidelity)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Getrouwheidsschaal behandelitems (fidelity)"

Transcriptie

1 Score Formulier Getrouwheidsschaal behandelitems (fidelity) Consensus nulmeting Vervolg meting Streef a b Multidisciplinair Team Geïntegreerde verslavingsspecialist Fasegerichte interventies Toegang van IDDT cliënten tot uitgebreide DD behandelvoorzieningen Behandelaanbod ongelimiteerd in tijd a. Outreach ambulant of b. outreach klinisch 6 Motiverende interventies 7 Verslavings counseling (toepassing CGT principes) 8 Dubbele Diagnose Groepsaanbod 9 Familie Psycho-educatie over DD 0 Participatie in Alcohol & Drug Zelfhulp Groepen Farmacologische behandeling Gezondheidsbevorderende interventies Secundaire Interventies voor verslavingsbehandeling bij Non-Responders Gemiddelde totale

2 Score Formulier Algemene Organisatie Index (GOI) Consensus Nulmeting Vervolg meting Streef G G G G G G6 G7 G8 G9 G0 G G Programma visie Toelating/screening van cliënten Bereik Assessment Individueel behandelplan Individuele behandeling Training Supervisie Proces monitoring Uitkomsten monitoring Kwaliteitsbewaking Cliënt keuzemogelijkheden G Transmurale samenwerking G Geïntegreerd ontslagplan Gemiddelde totale

3 Getrouwheidsschaal behandelitems (fidelity) a. Multidisciplinair Team: Alle disciplines zijn in het team vertegenwoordigd: SPV-en Verslavingsdeskundige ervaringsdeskundige psychiater arts-assistenten trajectbegeleider woonbegeleider revalidatiewerker maatschappelijk werkende psycholoog Het team is overwegend monodisciplinair samengesteld, andere disciplines worden niet bij de behandeling betrokken. Het team is monodisciplinair samengesteld, overige disciplines zijn op consultatie basis beschikbaar. Het team is multidisciplinair samengesteld, echter er is weinig functie-differentiatie tussen bijvoorbeeld maatschappelijk werkers en SPVen. De belangrijkste disciplines zijn in het team vertegenwoordigd, en de taken van de verschillende disciplines zijn gedifferentieerd. Overige disciplines zijn op consultatie basis beschikbaar. Vrijwel alle disciplines zijn in het team vertegenwoordigd,en er wordt gelet op goede inzet van specifieke deskundigheden en goede onderlinge communicatie.

4 b Geintegreerde verslavingsspecialist De verslavingsdeskundige werkt samen met het behandelteam, is een rolmodel voor IDDT vaardigheden en traint andere staf in IDDT. Er is geen verslavingsdeskundigheid in het team aanwezig. IDDT-cliënten worden verwezen naar een verslavingsafdeling elders in de instelling of worden verwezen naar een instelling voor verslavingszorg. De verslavingsdeskundige is op consultatiebasis beschikbaar, maar is niet aanwezig op overleggen en besprekingen. Er is een verslavingsdeskundige aan het team verbonden, maar niet in de zin van een rolmodel voor andere teamleden. Evenmin worden trainingen verzorgd door de verslavingsdeskundige. Geen volwaardig teamlid. De verslavingsdeskundige is een volledig geïntegreerd teamlid, is bij alle overleggen aanwezig, is een rolmodel voor IDDT vaardigheden en traint andere staf in IDDT. Item. Fase gerichte behandeling Behandeling is in overeenstemming met de motivatiefase waarin de cliënt/ zich bevindt (engagement, motivation, action, relapse prevention) Het team is niet of nauwelijks bekend met de verschillende motivatiefasen en houdt er geen rekening mee in de behandeling. Het team is op de hoogte van de fasen maar stemt de behandeling minimaal af op de motivatiefase waarin de cliënt zich bevindt. Het team is bekend met de fasen en bijbehorende interventies. Er is een begin gemaakt met het afstemmen van de behandeling op de fasen. Vastleggen in het behandelplan gebeurt nog niet structureel. Het team is goed bekend met de fasen en heeft voor alle cliënten vastgesteld in welke fase zij zitten. Dit wordt vast gelegd in het behandelplan. De afstemming van de behandeling op de fasen en evaluatie hiervan gebeurt echter nog niet consequent. Het team stemt de behandeling maximaal af op de motivatiefase van de cliënt. Dit wordt voor alle cliënten vastgelegd in het behandelplan en regelmatig (tenminste elk half jaar) geëvalueerd.

5 Item. Toegang van IDDT cliënten tot uitgebreide DD behandelvoorzieningen Woonvoorzieningen Arbeidstoeleiding Familie psycho-educatie Ziekte management ACT of ICM Minder dan twee voorzieningen zijn toegankelijk voor DD cliënten OF: er zijn in de regio weinig (specifieke) voorzieningen/diensten voor dubbele diagnosecliënten. Twee voorzieningen worden door de instelling aangeboden en zijn in beperkte mate beschikbaar voor IDDT cliënten. Drie voorzieningen worden door de instelling aangeboden en zijn daadwerkelijk beschikbaar voor IDDT cliënten (toereikend aanbod voor de meerderheid van de IDDT cliënten). Vier voorzieningen worden door de instelling aangeboden en zijn daadwerkelijk beschikbaar voor IDDT cliënten (toereikend aanbod voor een ruime meerderheid van de cliënten). Alle vijf voorzieningen worden door de instelling aangeboden en zijn daadwerkelijk beschikbaar voor IDDT cliënten (toereikend aanbod op alle genoemde terreinen voor vrijwel alle cliënten). Item. Behandelaanbod ongelimiteerd in tijd Verslavings-behandeling Woonbegeleiding Trajectbegeleiding Familie psycho-educatie Ziekte management ACT en ICM Client gerichte psycho-educatie 0% van het beschikbare aanbod diensten wordt ongelimiteerd in tijd aangeboden (bijv. cliënten worden na een bepaalde tijd uit het meeste aanbod uitgeschreven of doorverwezen). %- 0% van het beschikbare aanbod diensten wordt ongelimiteerd in tijd aangeboden. %- 60% van het beschikbare aanbod diensten wordt ongelimiteerd in tijd aangeboden. 6%- 79% van het beschikbare aanbod diensten wordt ongelimiteerd in tijd aangeboden. 80% van het beschikbare aanbod diensten wordt ongelimiteerd in tijd aangeboden met een aan de cliënt aangepaste intensiteit.

6 Item a. Outreach (ambulant item): Het behandelprogramma geeft blijk van wel doordachte strategieën voor outreach en maakt gebruik van deze strategieën wanneer nodig: Hulp bij huisvesting/onderdak Medische zorg Crisis management Juridische bijstand Begeleiding ook in detentie Het programma/team is afwachtend in het benaderen van zorgmijders en verlenen van outreachende zorg; bemoeizorg wordt vrijwel niet toegepast. Het programma/team biedt in beperkte mate outreachende zorg maar richt zich voornamelijk op de meest gemotiveerde cliënten. Het programma/team werkt outreachend en biedt bemoeizorg wanneer dat geboden is voor cliënten die ertoe neigen om contacten met hulpverleners te mijden. Het programma/team werkt outreachend en biedt bemoeizorg wanneer dat geboden is. Het programma/team werkt planmatig om cliënten te benaderen en in zorg te krijgen. Als. Het programma/team hanteert consequent goed doordachte strategieën en biedt outreachende zorg wanneer dat nodig is. Tevens wordt frequent contact onderhouden met cliënten in detentie. Item b. Outreach (klinisch item): Het behandelprogramma geeft blijk van wel doordachte strategieën om dubbel diagnose cliënten actief bij de behandeling te betrekken (cliënten die zich terugtrekken actief opzoeken, inzetten op contactgroei). Het programma/team biedt alleen outreach in crisissituaties. Het programma/team biedt in beperkte mate outreachende zorg, bij crisissituaties en voor medicatie- en symptoommonitoring. Het programma/team biedt outreach bij crisis, medicatie- en symptoommonitoring en voor basale levensbehoeften zoals voeding, zelfzorg e.d.). Het programma/team biedt outreach bij crisis, medicatie- en symptoommonitoring en voor basale levensbehoeften zoals voeding, zelfzorg e.d.), om cliënten te motiveren tot deelname aan therapeutische programma onderdelen, maar er wordt geen outreach toegepast om de behandelrelatie te behouden en verbeteren. Als met als toevoeging dat het team ook outreach toepast om de behandelrelatie te behouden en te verbeteren. 6

7 Item 6. Motiverende Interventies: Behandelaren gebruiken strategieën zoals: Uitdrukken van empathie/begrip Verhelderen van discrepantie tussen doelen en voortgezet (middelen) gebruik Uit de strijd blijven Meebewegen met weerstand Bieden van hoop en perspectief Teamleden zijn slechts in beperkte mate bekend met motivationele interventies. Toepassing van motivationele technieken is erg beperkt. Enige teamleden zijn bekend met motivationele interventies en passen het toe in de behandeling. De meeste teamleden zijn bekend met motivationele interventies maar het wordt nog wisselend en niet structureel toegepast. (geen vast punt van bespreking in het behandeloverleg). Het hele team is bekend met en getraind in motivationele interventies. Deze worden zo veel als mogelijk ingezet wanneer dat nodig is, op alle levensterreinen. Dit krijgt aandacht tijdens het behandeloverleg. Als. Teamleden krijgen jaarlijks een opfriscursus en ontvangen persoonlijke coaching of supervisie om vaardigheden te verbeteren. 7

8 Item 7. Verslavingscounseling Cliënten krijgen op de aangewezen momenten verslavingsbehandeling die het volgende omvat: Voor- en nadelenbalans van middelengebruik Leren omgaan met trek Terugvalpreventie-strategieën Vaardigheidstraining nee zeggen tegen Leren omgaan met risicosituaties Overtuigingen van cliënt m.b.t. middelengebruik uitdagen/ter discussie stellen Copingstrategieën en sociale vaardigheidstraining Individuele (CGT) therapie Er is geen specifiek behandelaanbod voor verslavingsbehandeling. Teamleden zijn niet op de hoogte van methoden en principes van basale verslavingsbehandeling en bieden cliënten geen stimulans hiertoe. Het aanbod voor verslavingsbehandeling is beperkt en weinig gevarieerd (bijvoorbeeld alleen de Liberman-module). Teamleden brengen het aanbod niet gericht onder de aandacht en passen de genoemde onderdelen niet zelf toe. Het aanbod voor verslavingsbehandeling is beperkt en weinig gevarieerd. Enkele teamleden (bijv. verslavingsartsen) zijn op de hoogte van basale verslavingsbehandeling principes en passen dit toe bij hun cliënten. In de praktijk is er nog geen sprake van een gestructureerde aanpak welke terug te vinden is in het behandelplan. Er is een gevarieerd behandelaanbod voor IDDT. Dit aanbod wordt actief onder de aandacht gebracht bij cliënten. De meeste teamleden zijn op hoogte van basale verslavingsbehandeling principes en passen dit toe bij hun cliënten (gestructureerde aanpak die overeenkomt met motivatiefase). Als. Voor alle cliënten staat in het behandelplan omschreven op welke wijze verslavingsbehandeling wordt geboden. Dit wordt regelmatig geëvalueerd. 8

9 Item 8. Dubbel Diagnose Groepsaanbod DD cliënten krijgen groepsaanbod specifiek gericht op de combinatie van psychiatrische- en verslavingsproblemen aangeboden Er is geen groepsaanbod voor dubbele diagnose cliënten. Dubbele diagnose cliënten kunnen deelnemen aan het bestaande groepsaanbod (bijv. Liberman) maar de groepen zijn niet specifiek gericht op IDDT. Het aanbod wordt niet nadrukkelijk onder de aandacht gebracht bij cliënten. Het groepsaanbod voor dubbele diagnose cliënten heeft (recent) al enige vorm gekregen. Er zijn bijvoorbeeld overwegingsgroepen opgezet. Cliënten worden op de hoogte gesteld van het aanbod. Er zijn een aantal groepen beschikbaar voor dubbele diagnose cliënten. Hulpverleners geven voorlichting en stimuleren cliënten om hieraan deel te nemen. Er is een gevarieerd groepsaanbod voor dubbele diagnose cliënten waarbij optimaal wordt ingespeeld op de fasen van motivatie en verandering: vooroverwegings-groepen/ psycho-educatiegroepen dubbele diagnose, overwegingsgroepen, actieve behandelgroepen (Leefstijltraining module, Spiraal naar Boven). Hulpverleners geven voorlichting, stimuleren cliënten om deel te nemen en leiden op actieve wijze toe naar beschikbare groepen. Item 9. Familie betrokkenheid Behandelaren voorzien familieleden en belangrijke anderen uit het systeeem van: Educatie over DD Vaardigheids/coping training Samenwerking met het behandelteam Support Er is geen apart aanbod voor familieleden (of belangrijke anderen) over dubbele diagnose. Het aanbod voor familieleden (of belangrijke anderen) is voornamelijk beperkt tot psychoeducatie over dubbele diagnose. Dit aanbod is niet structureel van aard (bijvoorbeeld eens per jaar een bijeenkomst). Er is een structureel aanbod voor familie psycho-educatie over dubbele diagnose. Tevens is er een familiespreekuur voor support. Familieleden krijgen op diverse manieren ondersteuning: support, psycho-educatie, familiebijeenkomsten en worden geattendeerd op zelfhulpgroepen voor familieleden. Als. Daarnaast is er een trainingsaanbod voor vaardigheidstraining en coping. Er wordt in de regel altijd contact onderhouden met familieleden tenzij er contra-indicaties zijn. 9

10 Item 0. Participatie in Alcohol & Drug Zelf-Hulp Groepen Cliënten maken gebruik van zelfhulpgroepen in de regio, zoals AA en NA of worden actief door de instelling geïnformeerd. Er zijn geen dubbele diagnose cliënten die deelnemen aan zelfhulpgroepen. Evenmin worden cliënten op de hoogte gesteld van het aanbod. Incidenteel worden cliënten geattendeerd op zelfhulpgroepen of overwegingsgroepen. In enkele gevallen nemen cliënten daaraan deel. De instelling/afdeling heeft voorlichting over zelfhulp goed en op structurele wijze georganiseerd. Als. Voorlichting maakt deel uit van het verplichte behandelprogramma. Als. Tijdens behandelplanbespreking wordt standaard besproken of zelfhulp een goede optie kan zijn voor de cliënt. Cliënten worden altijd geattendeerd op de groepen in de regio bijvoorbeeld tijdens overwegingsgroepen. 0

11 Item Farmacologische Behandeling Psychiaters/arts ass. van IDDT clienten: Schrijven psychiatrische medicatie voor ondanks actief middelengebruik Werken nauw samen met het team en de client Focussen op het verbeteren van de therapietrouw Vermijden benzodiazepines en andere verslavende stoffen Gebruiken clozapine, naltrexone, disulfiram Psychiaters/artsen hebben praktisch geen contact met het behandelend team en besteden geen aandacht aan het verbeteren van de therapietrouw. De meeste strategieën blijven onbenut, bijv: psychiaters/artsen hebben minimaal contact met het team; er zijn nauwelijks pogingen om therapietrouw te verbeteren of om het middelengebruik te minderen door medicatie. van de strategieën worden gebruikt, bijv: er zijn aanwijzingen dat psychiaters/artsen input van het team of de cliënt gebruiken, zij proberen de therapietrouw te verbeteren en middelengebruik te verminderen. van de strategieën worden gebruikt, bijv, artsen krijgen in ieder geval goede input van het IDDT team om de therapietrouw van cliënten te verbeteren; artsen proberen verslavende medicijnen af te bouwen en kiezen medicijnen die helpen middelengebruik te verminderen. Er kan aangetoond worden dat alle strategieën gebruikt worden; artsen krijgen voortdurend input van het behandelteam over medicatie en strategieën om de maximale therapietrouw van cliënten te bereiken. Middelengebruik is geen belemmering om antipsychotica voor te schrijven; er wordt medicatie aangeboden waarvan bekend is dat die middelengebruik kan verminderen.

12 Item. Gezondheidsbevorderende interventies Voorbeelden zijn: Informatie over het voorkomen van besmettelijke (geslachts) ziekten Clienten helpen hoog-risico situaties en victimisatie te vermijden Veilige huisvestingsituatie verzekeren Clienten aanmoedigen door te gaan met werk, medische zorg,, gezonde voeding, extra vitaminen. Aandacht voor comorbide somatische problemen Het team besteedt geen aandacht aan gezondheidsbevorderende interventies. Er is geen standaard programma, het team heeft enige kennis over het tegengaan van negatieve consequenties van middelengebruik maar past dat zelden toe. Er is een standaard programma, teamleden hebben ook kennis over gezondheidsbevorderende interventies maar zetten dit niet structureel in. Een minderheid van de cliënten krijgt gezondheids-bevorderende interventies. Er is een standaard programma en alle teamleden zijn bedreven in het toepassen van aangewezen interventies, maar ze zetten dat niet standaard in voor alle cliënten bij wie dat aan de orde is. Alle cliënten bij wie dat nodig is krijgen gezondheidsbevorderende interventies aangeboden, alle teamleden zijn bedreven in het toepassen van aangewezen interventies en krijgen zo nodig training daarin.

13 Item. Secundaire Interventies voor verslavingsbehandeling bij Non- Responders Het programma heeft een protocol voor het identificeren van non-responders in verslavingsbehandeling en biedt geïndividualiseerde secondaire interventies, zoals: Clozapine, naltrexone, disulfiram Langdurige woonvoorzieningen Trauma behandeling Intensieve familie interventies Intensieve monitoring Er is weinig aandacht voor clienten die geen baat lijken te hebben bij IDDT-aanbod. Monitoring vindt niet plaats. Clienten die geen baat lijken te hebben bij IDDT-aanbod kunnen wel in zorg blijven maar alternatieve interventies worden nauwelijks toegepast. Monitoring vindt niet plaats. Clienten die geen baat lijken te hebben bij IDDT-aanbod, blijven in zorg en krijgen specifieke aandacht. Alternatieve interventies worden zo mogelijk uitgeprobeerd. Er is een (bescheiden) monitor op cliëntuitkomsten (bijv.de HoNOS). Als, echter de wijze waarop team alternatieven uitprobeert is zo creatief mogelijk. Er worden bijvoorbeeld deskundigen van buitenaf geconsulteerd over andere behandelmogelijkheden. Er is een (bescheiden) monitor op cliëntuitkomsten (bijv.de HoNOS). Als, echter met een uitgebreide monitor van cliëntuitkomsten (cliënttevredenheid, middelengebruik, kwaliteit van leven).

14 Algemene Organisatie Index (GOI) Item G Programma filosofie Het programma heeft een gedeelde visie op IDDT. De volgende vijf bronnen verwoordden deze visie: Projectleider Klinisch/zorginhoudelijk leidinggevende IDDT behandelaren Cliënten en/of familieleden Geschreven materiaal Niet meer dan van de bronnen toont aan de IDDT uitgangspunten te begrijpen OF alle bronnen hebben talrijke tegenstrijdigheden van de bronnen tonen aan de IDDT uitgangspunten te begrijpen OF alle bronnen hebben talrijke tegenstrijdigheden van de bronnen tonen aan de IDDT uitgangspunten te begrijpen OF de meeste bronnen sluiten zich aan bij de uitgangspunten maar hebben één belangrijke tegenstrijdigheid van de bronnen tonen aan de IDDT uitgangspunten te begrijpen OF de meeste bronnen sluiten zich aan bij de uitgangspunten maar hebben één of twee kleine tegenstrijdigheden Alle de bronnen tonen aan de IDDT uitgangspunten te begrijpen. Team en/of instelling heeft een duidelijk zichtbare IDDT visie (bijv. in beleidsstukken, jaarplannen) Item G Toelating screening van cliënten Alle cliënten met een ernstige psychiatrische stoornis in het team, crisis cliënten en opgenomen cliënten worden gescreend om te bepalen of zij in aanmerking komen voor IDDT. Screening gebeurt door middel van gestandaardiseerde instrumenten (bijv. de CAGE-AID of de MAST) of door een index of suspicion. Geen screening Alleen screening bij cliënten bij wie gebruik vermoed wordt. Wordt Ad hoc uitgevoerd dus niet standaard bij binnenkomst. Keuze van instrumenten verschilt. Bij binnenkomst (binnen een bepaalde termijn) worden cliënten gescreend. Dit is eenmalig (geen cliëntenmonitor) Gestandaardiseerde screening voor alle cliënten bij binnenkomst, terug te vinden in het cliëntdossier en behandelplan, m.b.v. gevalideerde instrumenten. Als. Screening vindt regelmatig plaats a.d.h.v. cliëntenmonitor (bijvoorbeeld jaarlijks).

15 Item Ga Bereik van het team Krijgen alle cliënten in het team die geschikt zijn voor IDDT ook daadwerkelijk geïntegreerde behandeling? Het maximale aantal geschikte cliënten dat IDDT krijgt wordt berekend door: Aantal cliënten in IDDT/ aantal geschikte cliënten voor IDDT. Ratio 0,0 Ratio tussen 0,0 en 0,0 Ratio tussen 0, en 0,60 Ratio tussen 0,6 en 0,80 Ratio > 0,80 Item Gb Bereik van de instelling Krijgen alle cliënten in de instelling die geschikt zijn voor IDDT ook daadwerkelijk geïntegreerde behandeling? Het maximale aantal geschikte cliënten dat IDDT krijgt wordt berekend door: Aantal cliënten in IDDT/ aantal geschikte cliënten voor IDDT. Ratio 0,0 Ratio tussen 0,0 en 0,0 Ratio tussen 0, en 0,60 Ratio tussen 0,6 en 0,80 Ratio > 0,80 Item wordt als volgt berekend: ( a+ b)/

16 Item G Assessment De assessment voldoet aan de volgende kenmerken Alle IDDT cliënten ontvangen volledige gestandaardiseerde assessments. Hiervoor worden bijvoorbeeld de Europasi of de MATE grid, de MINI of de SCID gebruikt. Assessments bevatten de geschiedenis en behandeling van medische en psychiatrische stoornissen, druggebruik, de huidige stand van alle stoornissen, werkgeschiedenis, aanwezig huidig netwerk en evaluatie van de biopsychosociale risicofactoren. De assessment wordt minimaal jaarlijks herhaald en/of herzien. Assessments zijn volledig afwezig of helemaal niet gestandaardiseerd Er zijn wel assessments maar zij voldoen niet aan de volgende kenmerken: standaardisatie, uitgebreid, tijdige assessments. Aanwezige assessments voldoen aan niet aan twee van de volgende kenmerken: standaardisatie, kwaliteit van de assessments, tijdige assessments, uitgebreidheid Aanwezige assessments voldoen niet aan één van de volgende kenmerken:standaardisatie, kwaliteit van de assessments, tijdige assesments, uitgebreidheid. Cliënten van het team ontvangen gestandaardiseerde, kwalitatief hoogwaardige assessments, de informatie over alle kenmerken van assessment is uitgebreid en wordt ten minste elk jaar herzien 6

17 Item G Individueel behandelplan. Elke IDDT cliënt heeft een duidelijk, op het individu afgestemd behandelplan waarin zowel verslaving als psychiatrie aan de orde komen en is gebaseerd op assessments. Het plan wordt elke 6 maanden herzien. 0% van de IDDT cliënten heeft een duidelijk, op het individu afgestemd behandelplan waarin zowel verslaving als psychiatrie aan de orde komen. -0% van de IDDT cliënten heeft een duidelijk, op het individu afgestemd behandelplan dat samenhangt met IDDT. -60% van de IDDT cliënten heeft een duidelijk, op het individu afgestemd behandelplan dat samenhangt met IDDT. Deze behandelplannen worden elk jaar herzien. 6-80% van de IDDT cliënten heeft een duidelijk, op het individu afgestemd behandelplan dat samenhangt met IDDT, gebaseerd op assessments en elk jaar herzien. Alle IDDT cliënten hebben een duidelijk, op het individu afgestemd behandelplan dat samenhangt met IDDT, gebaseerd op assessments en elk half jaar herzien. Item G6 Individuele behandeling Alle IDDT cliënten krijgen een individuele behandeling die aansluit bij de doelen van IDDT. Kenmerken: - behandeling sluit aan op de motivatiefase - inzet van motivationele technieken - gebaseerd op goede assessments - veel aandacht voor minderen met middelengebruik - veel aandacht voor psycho-educatie over dubbele diagnose 0% van de acties en interventies van IDDT cliënten sluiten aan bij de doelen van IDDT Of: er is geen sprake van geïntegreerde behandeling -0% van de acties en interventies van IDDT cliënten sluiten aan bij de doelen van IDDT Of: behandeling is slechts ten dele gebaseerd op kenmerken van IDDT -60% van de acties en interventies van IDDT cliënten sluiten aan bij de doelen van IDDT Of: Behandeling voldoet aan meerdere kenmerken van IDDT 6-80% van de acties en interventies van IDDT cliënten sluiten aan bij de doelen van IDDT Of: behandeling voldoet op vrijwel alle punten aan kenmerken IDDT > 80% van de acties en interventies van IDDT cliënten sluiten aan bij de doelen van IDDT Of: Behandeling is volledig geïntegreerd 7

18 Item G7 Training IDDT behandelaren zijn getraind en krijgen jaarlijks een opfris cursus (een workshop van tenminste dag of iets soortgelijks). Alle nieuwe IDDT behandelaren ontvangen binnen zes maanden een standaard training in IDDT (workshop van tenminste dagen of iets soortgelijks). Behandelaren zijn niet getraind in IDDT Incidenteel wordt een training of workshop gegeven, deelname is vrijblijvend. Geen apart aanbod voor nieuwe behandelaren. IDDT-training wordt jaarlijks georganiseerd, maar is geen verplicht onderdeel voor (nieuwe) behandelaren. Er wordt jaarlijkse gestandaardiseerde IDDT training aangeboden, deelname is verplicht voor dubbele diagnose-teams. Als, nieuwe behandelaren krijgen binnen 6 maanden een introductie over IDDT. G8 Supervisie IDDT behandelaren hebben gestructureerde, tweewekelijkse supervisie met degene die ervaring heeft met IDDT (in de praktijk is dit meestal de projectleider). De supervisie vindt groepsgewijs of individueel plaats. Tijdens de supervisie moet de cliënt centraal staan en de supervisie moet zich expliciet richten op IDDT en de toepassing bij specifieke cliënt situaties. Er is geen IDDT supervisie beschikbaar. IDDT behandelaren krijgen incidenteel supervisie gericht op dubbele diagnose cliënten. IDDT behandelaren krijgen maandelijks supervisie gericht op dubbele diagnose cliënten. Aanwezigheid is niet verplicht. Alle teamleden krijgen maandelijks supervisie gericht op toepassing van IDDT. Aanwezigheid is verplicht. Als, echter supervisie vindt driewekelijks plaats en individuele teamleden krijgen desgewenst coaching on the spot. 8

19 Item G9 Het proces monitoren Supervisors en projectleiders monitoren het implementatieproces van IDDT elk 6 maanden tot jaar en gebruiken de gegevens om het programma te verbeteren. Het monitoren van het proces gebeurt volgens een standaard aanpak, bijvoorbeeld gebruik van de fidelity schaal of een andere uitgebreide set van indicatoren. Er wordt geen poging gedaan om het proces te monitoren Het proces wordt onregelmatig en op een informele manier gemonitord. De uitkomsten hiervan worden niet optimaal vertaald in verbeteringen. Bij het proces monitoren wordt niet voldaan aan van de volgende criteria: ) uitgebreid en gestandaardiseerd, ) tenminste jaarlijks ) gebruikt om het programma te verbeteren. Bij het proces monitoren wordt niet voldaan aan van de volgende criteria: ) uitgebreid en gestandaardiseerd, ) elke 6 maanden, ) gebruikt om het programma te verbeteren. De procesmonitor voldoet aan de volgende criteria: ) uitgebreid en gestandaardiseerd, ) elke 6 maanden, ) gebruikt om het programma te verbeteren. Item G0 Uitkomsten monitoren Supervisors/projectleiders monitoren de uitkomsten van IDDT cliënten elke maanden en koppelen de gegevens terug naar de IDDT behandelaren. Het monitoren gebeurt dmv een standaardaanpak om tot een centrale maat te komen die voldoet overeen komt met de IDDT doelen. Er worden geen uitkomsten gemonitord Uitkomsten worden ten minste eens per jaar gemonitord, maar de resultaten worden niet gedeeld met behandelaren. Uitkomsten worden ten minste eens per jaar gestandaardiseerd gemonitord en de resultaten worden gedeeld met behandelaren Uitkomsten worden ten minste twee keer per jaar gestandaardiseerd gemonitord en de resultaten worden gedeeld met behandelaren Uitkomsten worden drie keer per jaar gestandaardiseerd gemonitord en de resultaten worden gedeeld met de IDDT behandelaren 9

20 Item G Kwaliteitsbewaking De instelling heeft een kwaliteitsfunctionaris of stuurgroep met een duidelijk plan om IDDT of elementen van IDDT elke 6 maanden te beoordelen. Er vindt geen beoordeling plaats OF er is geen kwaliteitsfunctionaris of stuurgroep. Er is een kwaliteitsfunctionaris of stuurgroep maar er heeft nog geen beoordeling plaatsgevonden. Een evaluatie vindt jaarlijks plaats, echter de beoordeling is oppervlakkig. Een evaluatie vindt jaarlijks plaats adhv een jaarverslag (inclusief uitslagen van de cliëntenmonitor) en wordt vertaald in een nieuw jaarplan. Als. Ook tussentijds vindt een beoordeling plaats en worden desgewenst wijzigingen aangebracht. Item G Keuzemogelijkheden voor de cliënt wat betreft de hulpverlening Alle IDDT cliënten krijgen keuzemogelijkheden, de IDDT behandelaren houden rekening met en houden zich aan de voorkeuren van de cliënt bij het aanbieden en verlenen van hulpverlening en begeleiding Zo is er voor iedere cliënt een crisissignalering/terugvalpreventieplan, gericht op middelengebruik en psychopathologie. Hulpverlening waarbij de cliënt centraal staat komt niet voor (of alle IDDT beslissingen worden gemaakt door het personeel) Slechts enkele bronnen zijn het erover eens dat het soort en de frequentie van de IDDT behandeling de keuze van de cliënt weerspiegelt De begeleiding en behandeling sluit redelijk goed aan op de wensen van de cliënt, aldus de meeste bronnen (waaronder de cliënt). Als. Voor alle cliënten is een behandelplan én signaleringsplan beschikbaar dat met de cliënt wordt opgesteld. Als. Genoemde plannen worden regelmatig geëvalueerd met de cliënt. Item G Transmurale samenwerking In IDDT behandeling werken klinische en ambulante teams nauw samen door middel van transmurale zorg om continuïteit van zorg te waarborgen. Transmurale samenwerking houdt in dat klinische- en ambulante hulpverleners overleg en afstemming hebben over de behandeling van hun cliënten bij overgang van klinische- naar ambulante zorg en vice versa. 0

21 Bij 0% van de IDDT cliënten is er sprake van transmurale samenwerking Bij -0% van de IDDT cliënten is er sprake van transmurale samenwerking Bij -60% van de IDDT cliënten is er sprake van transmurale samenwerking Bij 6-80% van de IDDT cliënten is er sprake van transmurale samenwerking Bij alle IDDT cliënten is er sprake van transmurale samenwerking Item G Geïntegreerd ontslag plan Alle IDDT cliënten hebben een duidelijk, op het individu afgestemd geïntegreerd ontslagplan waarin zowel verslaving als psychiatrie aan de orde komen. Dit ontslag plan bevat: Advies over passende motivatiefase Basis zorgbehoeften 0% van de IDDT cliënten heeft een duidelijk, op het individu afgestemd geïntegreerd ontslagplan waarin zowel verslaving als psychiatrie aan de orde komen. -0% van de IDDT cliënten heeft een duidelijk, op het individu afgestemd geïntegreerd ontslagplan waarin zowel verslaving als psychiatrie aan de orde komen. -60% van de IDDT cliënten heeft een duidelijk, op het individu afgestemd geïntegreerd ontslagplan waarin zowel verslaving als psychiatrie aan de orde komen. 6-80% van de IDDT cliënten heeft een duidelijk, op het individu afgestemd geïntegreerd ontslagplan waarin zowel verslaving als psychiatrie aan de orde komen. Alle IDDT cliënten hebben een duidelijk, op het individu afgestemd geïntegreerd ontslagplan waarin zowel verslaving als psychiatrie aan de orde komen. Conclusies en aanbevelingen

Inventarisatie van het zorgaanbod voor dubbele diagnose cliënten in de GGZ en verslavingszorg in Nederland

Inventarisatie van het zorgaanbod voor dubbele diagnose cliënten in de GGZ en verslavingszorg in Nederland Inventarisatie van het zorgaanbod voor dubbele diagnose cliënten in de GGZ en verslavingszorg in Nederland Publicatie in het kader van de Monitor Langdurige GGZ Michel Planije Sonja van Rooijen Hans Kroon

Nadere informatie

Dit is de eerste Nederlandse vertaling van de The Dual Diagnosis Capability in Addiction Treatment (DDCAT) Index. De DDCAT Index is een trouwheids

Dit is de eerste Nederlandse vertaling van de The Dual Diagnosis Capability in Addiction Treatment (DDCAT) Index. De DDCAT Index is een trouwheids Dit is de eerste Nederlandse vertaling van de The Dual Diagnosis Capability in Addiction Treatment (DDCAT) Index. De DDCAT Index is een trouwheids instrument voor het meten van het programma aanbod aan

Nadere informatie

Toolkit Dubbele Diagnose. Interventies en methodieken bij de behandeling en begeleiding van mensen met een dubbele diagnose.

Toolkit Dubbele Diagnose. Interventies en methodieken bij de behandeling en begeleiding van mensen met een dubbele diagnose. Toolkit Dubbele Diagnose Interventies en methodieken bij de behandeling en begeleiding van mensen met een dubbele diagnose. Utrecht, LEDD: Landelijk Expertisecentrum Dubbele Diagnose, 2012 2 Inleiding

Nadere informatie

Scoreformulier Jeugd FACTschaal

Scoreformulier Jeugd FACTschaal Scoreformulier Jeugd FACTschaal Februari 2014 Het intellectueel eigendom van de Jeugd FACTschaal (verder: Jeugd FACTs), het scoreformulier en de handleiding voor auditoren berust bij het CCAF. Aan de ontwikkeling

Nadere informatie

Het vormgeven van woonbegeleiding aan mensen met een dubbele diagnose

Het vormgeven van woonbegeleiding aan mensen met een dubbele diagnose Christien Muusse, Anneke van Wamel, Sonja van Rooijen Het vormgeven van woonbegeleiding aan mensen met een dubbele diagnose Handreiking Christien Muusse Anneke van Wamel Sonja van Rooijen Het vormgeven

Nadere informatie

Middelengebruik en overlast

Middelengebruik en overlast Nota Middelengebruik en overlast Ans Maaijen Senior Verpleegkundige Januari 2010 Werkgroep: Ans Maaijen, Chris den Braber, Hans de Klein, Ton Hamers en Marij de Roos Inhoudsopgave Algemeen beleid 3 Cliënt

Nadere informatie

Inventarisatie woonbegeleiding voor mensen met een dubbele diagnose

Inventarisatie woonbegeleiding voor mensen met een dubbele diagnose Christien Muusse Inventarisatie woonbegeleiding voor mensen met een dubbele diagnose Tussentijdverslag en discussiedocument Trimbos-instituut, Utrecht, 2012 Colofon Sonja van Rooijen Projectmedewerkers:

Nadere informatie

handleiding en protocol

handleiding en protocol handleiding en protocol handleiding en protocol voor afname, scoring en gebruik van de MATE 2.1 gerard schippers theo broekman angela buchholz nederlandse bewerking gerard schippers theo broekman bêta

Nadere informatie

handleiding en protocol

handleiding en protocol handleiding en protocol handleiding en protocol voor afname, scoring en gebruik van de MATE 2.1 gerard schippers theo broekman angela buchholz nederlandse bewerking gerard schippers theo broekman bêta

Nadere informatie

Flexible Assertive Community Treatment (FACT) Databank Effectieve sociale interventies

Flexible Assertive Community Treatment (FACT) Databank Effectieve sociale interventies Flexible Assertive Community Treatment (FACT) Databank Effectieve sociale interventies Deze methodebeschrijving is gemaakt door: Marieke Ploegmakers MOVISIE 030 789 21 35 m.ploegmakers@movisie.nl Marieke

Nadere informatie

De cliëntenvisitatie in de GGZ

De cliëntenvisitatie in de GGZ De cliëntenvisitatie in de GGZ Handboek voor kwaliteitstoetsing vanuit cliëntenperspectief Drs. Trudi Nederland Dr. Majone Steketee September 2004 Inhoud Voorwoord 5 1 Inleiding 7 DEEL I DE KWALITEITSCRITERIA

Nadere informatie

Overzicht minimale interventies Doorbraakproject Depressie. Geldt voor alle profielen;

Overzicht minimale interventies Doorbraakproject Depressie. Geldt voor alle profielen; Overzicht minimale interventies Doorbraakproject Depressie Geldt voor alle profielen; Basiszorg Binnen twee weken nadat bij een cliënt een depressie is vastgesteld, wordt er altijd gestart met de basisinterventies.

Nadere informatie

Zorgprogramma: ADHD bij volwassenen

Zorgprogramma: ADHD bij volwassenen Zorgprogramma: ADHD bij volwassenen Afdeling Psychiatrie UMC St. Radboud Nijmegen Ontwikkelingen uit de projectgroep ADHD Juni 2004 F.E. van Dijk C.C. Kan INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 2 Inleiding 2 Methode

Nadere informatie

Handboek indicatoren GGZ Indicatoren set Goede Zorg voor Zorginkoop GGZ 2016

Handboek indicatoren GGZ Indicatoren set Goede Zorg voor Zorginkoop GGZ 2016 Handboek indicatoren GGZ Indicatoren set Goede Zorg voor Zorginkoop GGZ 2016 Externe versie Inhoud Inleiding... 3 Werkwijze en controle... 3 Wat gebeurt er met de antwoorden... 3 Hoofdstuk 1. Kwaliteit...

Nadere informatie

RIOB. Landelijke implementatie Richtlijn Opiaatonderhoudsbehandeling. Eindrapport van de tweede fase van de ondersteuning bij het implementatieproces

RIOB. Landelijke implementatie Richtlijn Opiaatonderhoudsbehandeling. Eindrapport van de tweede fase van de ondersteuning bij het implementatieproces RIOB Landelijke implementatie Richtlijn Opiaatonderhoudsbehandeling Eindrapport van de tweede fase van de ondersteuning bij het implementatieproces December 2010 IVO, NISPA Chris Loth (NISPA) Anneke Risselada

Nadere informatie

Handboek Forensisch Assertive Community Treatment 2011

Handboek Forensisch Assertive Community Treatment 2011 Handboek Forensisch Assertive Community Treatment 2011 Inleiding Dit handboek is met veel plezier en enthousiasme geschreven door de teamleden van het (forensisch) ACT team van de afdelingen Psychiatrie

Nadere informatie

Het ondernemen van een intentsieve en bijzondere reis

Het ondernemen van een intentsieve en bijzondere reis Activerende Zorgcoaching: Het ondernemen van een intentsieve en bijzondere reis Een methodische handreiking Yvonne van Heerwaarden Josien Hofs Carel Tenhaeff Guido Walraven Lectoraat Dynamiek van de Stad

Nadere informatie

BOUWSTENEN ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG

BOUWSTENEN ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 7 10 12 15 17 19 22 24 26 Verantwoording 30 Bouwstenen Zelfmanagement en passende zorg pag 2 van 32 INLEIDING De ggz levert in Nederland een onmisbare

Nadere informatie

Klinieken voor Intensieve Behandeling. In PROFIEL

Klinieken voor Intensieve Behandeling. In PROFIEL Klinieken voor Intensieve Behandeling In PROFIEL In profiel: Klinieken voor Intensieve Behandeling (KIB) Colofon Projectleiding S. van Rooijen Redactie S. van Rooijen en L. Neijmeijer Productiebegeleiding

Nadere informatie

Handreiking ROPI. Recovery Oriented Practices Index. Index voor een herstelgerichte ggz. Trimbos-instituut

Handreiking ROPI. Recovery Oriented Practices Index. Index voor een herstelgerichte ggz. Trimbos-instituut Handreiking ROPI Recovery Oriented Practices Index Index voor een herstelgerichte ggz Trimbos-instituut Annemieke Hendriksen-Favier Sonja van Rooijen Anne-Marije Rijkaart Colofon Opdrachtgever Het Platform

Nadere informatie

Dubbele Diagnose: leren door monitoring

Dubbele Diagnose: leren door monitoring Dubbele Diagnose: leren door monitoring Vijf jaar evalueren van Dubbele Diagnose klinieken in Nederland Gerdien H. de Weert-van Oene Tom B. Holsbeek Cor A.G. Verbrugge Cor A.J. de Jong -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Zorg op gebied van middelenmisbruik en verslaving

Zorg op gebied van middelenmisbruik en verslaving NIAZ Qmentum International Zorg op gebied van middelenmisbruik en verslaving Normen Normen Middelen die misbruikt kunnen worden, zijn onder meer drugs, alcohol en op recept of vrij verkrijgbare geneesmiddelen.

Nadere informatie

Evaluatie bemoeizorg in de regio Midden- Brabant

Evaluatie bemoeizorg in de regio Midden- Brabant Evaluatie bemoeizorg in de regio Midden- Brabant Een pilot in de gemeenten Goirle en Oisterwijk De pilot is mogelijk gemaakt door subsidie van de Provincie Noord-Brabant. Auteur Daniëlle van Sambeek i.o.v.

Nadere informatie

Richtlijn voor casemanagers in de verslavingszorg

Richtlijn voor casemanagers in de verslavingszorg Richtlijn voor casemanagers in de verslavingszorg Utrecht, februari 2007 L.I.G. Tielemans, C.A.J. de Jong Richtlijn voor casemanagers in de verslavingszorg Voorwoord Voor u ligt de richtlijn voor casemanagers

Nadere informatie

Familie in de langdurige GGz deel 1: Interventies

Familie in de langdurige GGz deel 1: Interventies Nicole van Erp, Caroline Place, Harry Michon Familie in de langdurige GGz deel 1: Interventies Publicatie Monitor langdurige GGz 12734-cover rapport familie in de langdurige.indd 1 29-04-2009 11:24:30

Nadere informatie

Familie in de langdurige GGz deel 2: Betrokkenheid in (F)ACT

Familie in de langdurige GGz deel 2: Betrokkenheid in (F)ACT Nicole van Erp, Caroline Place, Harry Michon Familie in de langdurige GGz deel 2: Betrokkenheid in (F)ACT Publicatie Monitor langdurige GGz Nicole van Erp Caroline Place Harry Michon Familie in de langdurige

Nadere informatie

Een blik op de praktijk: De betrokkenheid van de cliënt bij het behandelplan

Een blik op de praktijk: De betrokkenheid van de cliënt bij het behandelplan Een blik op de praktijk: De betrokkenheid van de cliënt bij het behandelplan Eindverslag van het project Blik op het behandelplan, uitgevoerd in opdracht van de Centrale Cliëntenraad Altrecht Inhoudsopgave

Nadere informatie

Informatiepakket InZicht

Informatiepakket InZicht Informatiepakket InZicht bijgewerkt dd 07-04-2011 Algemeen Algemeen InZicht, Centrum voor Orthopsychiatrie te Nijmegen, behandelt en begeleidt jongeren van 12-21 jaar met een IQ van 70 of hoger, waarbij

Nadere informatie

Missie- en Visiedocument Duurzaam Verblijf Beilen

Missie- en Visiedocument Duurzaam Verblijf Beilen Missie- en Visiedocument Duurzaam Verblijf Beilen J. Plaisier & V. Hoetjes i.s.m. W. Mulder & G. van Kranenburg Kliniek Duurzaam Verblijf: Uitzondering is de regel Achtergrondinformatie Visie en missie

Nadere informatie

Zelfmanagement en passende zorg. Programma s van Eisen. Versie 3

Zelfmanagement en passende zorg. Programma s van Eisen. Versie 3 Zelfmanagement en passende zorg Programma s van Eisen Versie 3 LPGGz Maart 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Programma van Eisen Cliëntgroep 1 7 3. Programma van Eisen Cliëntgroep 2 11 4. Programma

Nadere informatie