Familie en vermogen in bedrijf

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Familie en vermogen in bedrijf"

Transcriptie

1 Familie en vermogen in bedrijf Einde van het pensioen in eigen beheer: hoe nu verder? Pensioen in eigen beheer is bij directeuren-grootaandeelhouders (dga s) lange tijd populair geweest. Een belangrijke reden hiervoor was dat de pensioenpremie fiscaal aftrekbaar was, terwijl het pensioenvermogen voor de onderneming beschikbaar bleef. Daarnaast kwam bij een eventueel vooroverlijden de sterftewinst (deels) ten gunste van de erfgenamen in plaats van de verzekeraar. Hieraan lijkt nu een einde te komen. Echter, aan de vraag hoe nu verder? lijkt weinig aandacht te zijn besteed. Om deze vraag te kunnen beantwoorden is het belangrijk om goed inzicht te hebben in de gevolgen van de verschillende mogelijkheden. Het is de voorgestelde Wet uitfasering pensioen in eigen beheer (PEB) die de huidige regeling per 1 januari 2017 op zijn kop zal gaan zetten. Deze nieuwe wet gaat u als dga er - samen met overige fiscale pensioenmaatregelen - toe dwingen om uiterlijk eind 2016 uw PEB stop te zetten. De minister van Financiën geeft u wel een extra periode van drie maanden - tot 1 april om uw pensioen aan te passen aan de wetswijziging. In 2017, 2018 of 2019 krijgt u de mogelijkheid om het PEB fiscaal voordelig af te kopen of tegen de fiscale waarde om te zetten in de Oudedagsverplichting (ODV). Maar handhaving van het opgebouwde en premievrij gemaakte PEB behoort ook tot de mogelijkheden. Niet alleen u als dga staat daarmee voor een lastige keuze, maar ook uw eventuele (ex-)partner(s).

2 Privé (Derde pijler) Lijfrenten Kapitaalverzekeringen Banksparen Pensioenstelsel Derde pijler Eerste pijler Overheid (Eerste pijler) AOW/Anw Pensioentekort(?) Tweede pijler Werkgever (Tweede pijler) Bpf/Bpr Verzekeraars Eigen beheer Oudedagsreserve Stakingslijfrente Wat is pensioen in eigen beheer? Het pensioenstelsel in Nederland bestaat uit drie pijlers. Deze drie pijlers vormen samen uw pensioen. PEB vormt tweede pijler -pensioen dat u als dga niet hebt ondergebracht bij de verzekeraar of een pensioenfonds, maar in uw eigen onderneming. U moet dan overigens wel voldoen aan alle volgende voorwaarden: U bent een dga en houdt (indirect) tenminste tien procent van de aandelen in de vennootschap waarvoor u werkt. Als u certificaten van aandelen hebt, moet u ook tenminste tien procent van de zeggenschap binnen de Stichting Administratiekantoor hebben. Ook moet het lichaam waarin u het pensioen onderbrengt in de meeste gevallen een bv in Nederland, de EU of de EER (Europese Economische Ruimte) gevestigd zijn; De pensioenverplichting maakt deel uit van het binnenlands ondernemingsvermogen van de staat waarin de vennootschap is gevestigd. Daarnaast valt de pensioenverplichting onder een winstbelasting die naar Nederlandse maatstaven als een reële heffing wordt bezien; en de pensioentoezegging zelf moet voldoen aan de definities en eisen van de Wet op de loonbelasting (LB) en bijbehorende regelgeving. PwC Familie en vermogen in bedrijf Einde van het pensioen in eigen beheer: hoe nu verder? 2

3 Waarom is de bestaande regeling problematisch? Het opbouwen van PEB heeft naast de hiervoor genoemde voordelen (zoals een fiscale aftrek waarbij het kapitaal beschikbaar blijft voor de onderneming) ook een schaduwzijde. Met het pensioenvermogen wordt namelijk ondernemingsrisico gelopen, omdat het pensioenvermogen in de onderneming blijft zitten. De kans is aanwezig dat de onderneming economisch minder goede tijden doormaakt en dat er dan op een gegeven ogenblik te weinig vermogen overblijft ter dekking van uw pensioen. Het PEB staat dan onder water. In het uiterste geval is er in de toekomst helemaal geen vermogen meer beschikbaar om pensioen uit te kunnen keren. Daarnaast is de fiscale wetgeving omtrent het PEB de laatste jaren steeds strenger geworden. Zo zijn er inmiddels vijf pensioenregimes. Als gevolg hiervan is bijvoorbeeld het opbouwpercentage steeds verder verlaagd en het salaris waarover pensioen kan worden opgebouwd sinds 1 januari 2015 gemaximeerd. Daarbij komt dat de wijze waarop de pensioenvoorziening moet worden berekend steeds complexer is geworden en de hoogte van de pensioenvoorziening als gevolg van de huidige lage rentestand enorm is toegenomen. Hierdoor is de zogenoemde dividendklem ontstaan. Die dividendklem, dat houdt het volgende in. De Belastingdienst neemt het standpunt in dat bij het bepalen van de omvang van onder andere het dividend dat kan worden uitgekeerd rekening moet worden gehouden met de commerciële waarde van de pensioenverplichting. Op basis van de fiscale balans kan het lijken alsof er voldoende ruimte is voor een dividenduitkering, maar omdat de commerciële voorziening door de lage marktrente (veel) hoger is dan de fiscale voorziening kan het zijn dat de bv minder of zelfs geen dividend mag uitkeren. Het vermogen zit in dat geval (deels) beklemd als pensioenvermogen in de bv. Keert de bv in een dergelijke situatie toch dividend uit, dan neemt de Belastingdienst het standpunt in dat sprake is van afkoop van de pensioenaanspraken. Dit kan in het uiterste geval tot gevolg hebben dat de (markt)waarde van uw pensioen progressief wordt belast tegen maximaal 52 procent en dat daarnaast 20 procent revisierente is verschuldigd. Het wetsvoorstel Wet uitfasering pensioen in eigen beheer Op grond van het wetsvoorstel Wet uitfasering pensioen in eigen beheer is verdere opbouw van pensioen in eigen beheer vanaf 1 januari 2017 niet meer mogelijk. De minister van Financiën heeft dga s wel drie maanden uitstel gegeven tot 1 april 2017 om hun pensioen in overeenstemming te brengen met de wetswijziging die per 1 januari 2017 in werking treedt. Om te voorkomen dat de huidige pensioenregeling in fiscale zin niet meer kwalificeert als pensioen waardoor het hele opgebouwde pensioenvermogen ineens belast zou zijn tegen maximaal 72 procent, moet de pensioenopbouw voor zover niet reeds gedaan worden stopgezet. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om het pensioen fiscaal gefaciliteerd af te stempelen en vervolgens of af te kopen of om te zetten in een oudedagsverplichting (ODV). De afwikkeling van het PEB vindt in twee afzonderlijke stappen plaats. De eerste stap is het zonder belastingheffing afstempelen van uw pensioen (van de commerciële waarde naar de fiscale waarde). Met deze afstempeling komt de eventuele dividendklem op het verschil tussen de commerciële en fiscale waarde van uw PEB in veel situaties te vervallen. De tweede stap is het maken van een keuze tussen afkoop of omzetting in een ODV. PwC Familie en vermogen in bedrijf Einde van het pensioen in eigen beheer: hoe nu verder? 3

4 Optie 1: afkoop Als u kiest voor afkoop van uw pensioen, krijgt u een vordering op uw vennootschap. Deze vordering zal afhankelijk van uw situatie vervolgens bij u voor de inkomstenbelasting in box 1 of box 3 belast zijn. Ook moet u bij afkoop loonbelasting betalen. Om de keuze voor afkoop extra te stimuleren, zullen de afgestempelde PEB-aanspraken met een aantrekkelijke korting in de belastingheffing worden betrokken. Voor de kortingen verwijzen wij naar tabel 1. De korting bij afkoop kan leiden tot een lager tarief dan bij het uitkeren van dividend. Ter vergelijking verwijzen wij voor het effectief tarief bij een dividenduitkering in 2017 naar tabel 2. Het gaat hier om de fiscale waarde van de pensioenvoorziening per einde boekjaar In dit artikel gaan we uit van een boekjaar dat gelijk is aan kalenderjaar (derhalve steeds de waarde van de pensioenvoorziening per 31 december 2015). Na 2019 vervalt de korting. Om misbruik in 2016 te voorkomen, geldt de korting niet voor na 31 december 2015 opgebouwde aanspraken. De aangroei vanaf 1 januari 2016 tot het afkoopmoment wordt dus zonder korting in de belastinggrondslag opgenomen. Dit betekent dat op deze aangroei een tarief van maximaal 52 procent van toepassing is. Voor het moment van afkoop is het civielrechtelijke tijdstip bepalend. In 2017, 2018 en 2019 bent u over de fiscaal gefaciliteerde afkoop geen twintig procent revisierente verschuldigd (revisierente is normaal gesproken verschuldigd bij de afkoop van een pensioenrecht en is in feite een boeterente). De verschuldigde loonbelasting moet u wel in één keer betalen. Een gespreide betaling is niet mogelijk. Effectief tarief bij afkoop fiscale balansverplichting van 31 december Korting op de grondslag 34,50% 25,00% 19,50% 0,00% Grondslag inclusief korting 65,50% 75,00% 80,50% 100,00% Effectief tarief (uitgaande van 52%) 34,06% 39,00% 41,86% 52,00% Tabel 1. Effectief tarief in 2017 bij dividenduitkering Tot Vanaf Vpb-tarief 20,00% 25,00% Aanmerkelijk belang tarief (box 2) 25,00% 25,00% Effectief tarief 40,00% 43,75% Tabel 2. Cijfermatige uitwerking afkoop De afkoop lichten wij in tabel 3 cijfermatig toe. Ter vergelijking onderscheiden wij hierbij drie situaties, namelijk de ongehuwde dga, de (in het verleden) gehuwde dga en de dga die de pensioengerechtigde leeftijd reeds heeft bereikt. Uitgangspunten: Ouderdomspensioen in eigen beheer van euro bruto per jaar; Pensioenvoorziening commercieel 1 mln. euro/ fiscaal euro Berekening per 1 januari 2017 Er zijn geen overige inkomsten aanwezig PwC Familie en vermogen in bedrijf Einde van het pensioen in eigen beheer: hoe nu verder? 4

5 Gefaciliteerde afkoop: Ongehuwd (Ex-)partner Ingegaan pensioen Balansverplichting voor afstempeling: Commerciële waarde Fiscale waarde Aanspraak ouderdomspensioen Aanspraak partnerpensioen Aanspraak ex-partner voorwaardelijk (ouderdomspensioen/ bijzonder nabestaandenpensioen) Balansverplichting na afstempeling: Commerciële waarde = fiscale waarde Aanspraak ouderdomspensioen Aanspraak partnerpensioen Aanspraak ex-partner voorwaardelijk (ouderdomspensioen/ bijzonder nabestaandenpensioen) Verschuldigde belasting bij afkoop in 2017 Afkoopwaarde Fiscale waarde per 31 december Alleen over de waarde per wordt de korting verleend Afstempeling van commerciële waarde naar fiscale waarde: ( / ) Verschuldigde loonbelasting over : (100-/-34,50) x x 52% Verschuldigde loonbelasting over aangroei in 2016, zijnde : (= / ) x 52% Verschuldigde loonbelasting over : (100-/-34,50) x x 52% Totaal verschuldigde belasting Revisierente Uit te keren naar privé * Deels eventueel als compensatie uit te keren aan ex-partner? Eventueel kan schenkbelasting aan de orde zijn als de ex-partner niet voldoende compensatie krijgt voor het prijsgeven van aanspraken. - NB na afkoop bestaat geen aanspraak meer op een ouderdoms-/nabestaandenpensioen! Jaarlijkse box 3-heffing vanaf 2017 over de nettouitkering van (box 3-vermogen)* * Uitgegaan van een heffingsvrij vermogen van Rendement buiten beschouwing gelaten. Tabel 3. PwC Familie en vermogen in bedrijf Einde van het pensioen in eigen beheer: hoe nu verder? 5

6 Uit bovenstaand overzicht volgt dat bij een gehuwde en een ongehuwde dga een afkoop tot hetzelfde nettobedrag leidt. Maar in de situatie waarbij de dga is gehuwd, zal de partner van de dga afstand doen van zijn/ haar voorwaardelijke recht op een (bijzonder) partnerpensioen. De Belastingdienst is van mening dat de (ex-)partner voor het verlies van dit voorwaardelijke recht een passende compensatie moet ontvangen. Zie ook hierna. Bij afkoop verandert de liquiditeitspositie van uw onderneming. Dit kan gevolgen hebben voor bijvoorbeeld uw financieringen. Verder volgt uit bovenstaand overzicht dat u de korting wordt verleend op basis van de laagste van de volgende twee balanswaarden: de waarde per 31 december 2015; de waarde op het moment van afkoop. Bij een ingegane uitkering kan op het moment van afkoop de waarde van uw pensioenvoorziening bijvoorbeeld lager zijn dan de waarde per 31 december Optie 2: omzetting in een Oudedagsverplichting Bij een overstap naar de ODV is geen verdere pensioenopbouw mogelijk. Het reeds opgebouwde spaarsaldo (dit is gelijk aan de fiscale balanswaarde van de PEB-aanspraken op het moment van omzetten) wordt jaarlijks opgerent met de marktrente. Een ODV moet in beginsel vanaf de AOW-gerechtigde leeftijd in maximaal twintig jaar lineair worden afgebouwd. De ODV kan niet eerder ingaan dan vijf jaren voor de AOW-gerechtigde leeftijd. Wanneer u onverhoopt komt te overlijden, gaan eventuele resterende termijnen in het geheel over op uw erfgenamen. Het is niet mogelijk een partner/niet-erfgenaam aan te wijzen als begunstigde. De verplichting valt nooit vrij in de winst. Vanaf 2017 tot en met 2019 bestaat de mogelijkheid om uw PEB in een ODV om te zetten. Bij keuze voor de ODV blijft de mogelijkheid bestaan om alsnog over te gaan tot afkoop, uiterlijk in Een goede timing is hierbij belangrijk, omdat u de ODV in de jaren dat u deze toepast, jaarlijks kunt oprenten tegen vier procent. Afhankelijk van de hoogte van de voorziening kan dit aantrekkelijk zijn. Tot slot gaan de huidige sanctiebepalingen voor het PEB ook gelden voor de ODV. Dit betekent dat als u uw ODV-aanspraken onregelmatig afwikkelt (door bijvoorbeeld vervreemding, verpanding, prijsgeven en afkoop), u over de waarde van de ODV loonbelasting (progressief maximaal 52%) en revisierente (20%) moet betalen. PwC Familie en vermogen in bedrijf Einde van het pensioen in eigen beheer: hoe nu verder? 6

7 ODV: Ongehuwd (Ex-)partner Ingegaan pensioen Balansverplichting voor afstempeling: Commerciële waarde Fiscale waarde Aanspraak ouderdomspensioen Aanspraak partnerpensioen Aanspraak ex-partner voorwaardelijk (ouderdomspensioen/bijzonder nabestaandenpensioen) Balansverplichting na afstempeling: Commerciële waarde = fiscale waarde Aanspraak ouderdomspensioen Aanspraak partnerpensioen Aanspraak ex-partner voorwaardelijk (ouderdomspensioen/bijzonder nabestaandenpensioen) Waardering ODV: Waarde ODV per Oprenting vanaf 1/1/2017 tegen U-rendement. Stel ingangsdatum is 1/1/2025 en oprenting gebeurt tegen een U-rendement van 0,9%. Waarde per 1/1/ Bij uitkering: Gemiddelde uitkering lineair vanaf AOW-gerechtigde * leeftijd in 20 gelijkmatige termijnen Gemiddelde loonheffing (2016: 18,65%/20,5%) ** Gemiddelde netto jaarlijkse uitkering Gevolgen voor belastingheffing: Verschuldigde loonheffing totaal *** Fiscale aftrekpost voor de Vennootschapsbelasting totaal (0,9% rente/tegen 20%) **** * Gemiddelde uitkering over 20 jaar uitgaande van een oprenting van 0,9% per jaar. ** Hierbij is geabstraheerd van ander inkomen in box 1. *** De verschuldigde belasting is niet contant gemaakt, omdat dit afdoet aan de duidelijkheid van het voorbeeld. **** Fiscale aftrekpost in de Vpb zal jaarlijks wijzigen, immers de oprenting zal niet jaarlijks gelijk zijn. NB na omzetting in de ODV bestaat geen aanspraak meer op een ouderdoms-/ nabestaandenpensioen! Tabel 4. Cijfermatige uitwerking ODV De keuze voor een ODV lichten wij cijfermatig toe in tabel 4. Hierbij gelden dezelfde uitgangspunten als genoemd bij tabel 3. Uit het bovenstaande voorbeeld volgt dat u bij omzetting in een ODV uiteindelijk minder belasting betaalt dan de eenmalig verschuldigde heffing bij afkoop. De dga heeft in dit voorbeeld bij uitkering in het algemeen de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt, waardoor lagere tarieven van toepassing zijn voor de heffing van loonbelasting, zoals blijkt uit tabel 5. Ook worden de uitkeringen en hierdoor de verschuldigde belastingheffing gespreid. PwC Familie en vermogen in bedrijf Einde van het pensioen in eigen beheer: hoe nu verder? 7

8 Inkomensschijven box 1 (vanaf 2017) Gecombineerd tarief tot AOW-leeftijd Gecombineerd tarief vanaf AOW-leeftijd Schijf 1 (tot ) 36,55% 18,65% Schijf 2 ( / 40,80% 22,90% ) Schijf 3 ( / ,80% 40,80% ) Schijf 4 (vanaf ) 52,00% 52,00% Tabel 5. In tegenstelling tot de keuze voor afkoop geniet u bij de keuze voor omzetting in een ODV nog steeds een fiscale aftrek voor de vennootschapsbelasting. Omzetting in een ODV tast de liquiditeitspositie van uw onderneming niet aan. Het vermogen blijft beschikbaar voor de onderneming. Het rendement op dit vermogen is belast. Ook bij de keuze voor omzetting in een ODV geldt dat de (ex-)partner afstand doet van zijn/ haar voorwaardelijke recht op een (bijzonder) partnerpensioen en derhalve in principe moet worden gecompenseerd. Bij de ODV kan het wel zo zijn dat de dga de partner als erfgenaam heeft benoemd en dus als begunstigde van de opgebouwde ODV heeft aangewezen. Wanneer de partner geen erfgenaam is, is het raadzaam om voorafgaande aan het moment van omzetten hierover afspraken te maken met de partner. Zie ook hierna. Optie 3: handhaving PEB-regime Uiteraard kunt u er ook voor kiezen om het pensioen in eigen beheer te behouden. Het huidige regime PEB blijft dan premievrij gehandhaafd op grond van overgangsrecht. Verdere opbouw is alleen niet meer mogelijk. Wel mag u het PEB nog indexeren (als de pensioenbrief deze mogelijkheid biedt) en oprenten conform de huidige fiscale regels (fiscaal tegen vier procent). De dividendklem blijft aanwezig zolang de rentestand zo laag blijft. De verplichting om het pensioen levenslang uit te keren blijft eveneens bestaan. Derhalve moet jaarlijks een actuariële berekening worden gemaakt. Cijfermatige uitwerking PEB Ter vergelijking met de keuze voor afkoop en die voor omzetting in een ODV lichten wij eveneens de voortzetting van het PEB-regime cijfermatig toe. Hierbij geldt weer dezelfde uitgangssituatie. PwC Familie en vermogen in bedrijf Einde van het pensioen in eigen beheer: hoe nu verder? 8

9 Behoud huidig PEB-systeem: Ongehuwd (Ex-)partner Ingegaan pensioen Balansverplichting voor afstempeling: Commerciële waarde Fiscale waarde Aanspraak ouderdomspensioen Aanspraak partnerpensioen Aanspraak ex-partner voorwaardelijk (ouderdomspensioen/ bijzonder nabestaandenpensioen) Waardering PEB-verplichting: Waarde PEB-verplichting Oprenting vanaf 1/1/2017 actuarieel tegen 4% Stel ingangsdatum is 1/1/2025 en oprenting gebeurt tegen 4% Waarde per 1/1/ Bij uitkering middels loon: Uitkering vanaf pensioengerechtigde leeftijd Loonheffing Netto jaarlijkse uitkering Gevolgen voor belastingheffing: Verschuldigde loonheffing totaal (bij resterende levensverwachting van circa 16 jaar respectievelijk 8 jaar) Fiscale aftrekpost voor de Vennootschapsbelasting totaal (4% rente/ tegen 20%) * * Fiscale aftrekpost in de Vpb zal jaarlijks wijzigen, omdat de oprenting niet jaarlijks gelijk zal zijn. Daarnaast is hierbij geen rekening gehouden met de eventuele winst bij het vrijvallen van de voorziening bij overlijden. NB de huidige regelgeving blijft van kracht. Er blijft een dividendklem aanwezig. Tabel 6. Uit bovenstaand voorbeeld volgt dat u uiteindelijk aanzienlijk minder belasting betaalt dan de verschuldigde heffing bij afkoop. De dga zal bij uitkering in het algemeen de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt, waardoor de heffing van loonbelasting gespreid zal plaatsvinden tegen lagere tarieven. Verder volgt hieruit dat u uiteindelijk meer belasting betaalt dan de verschuldigde heffing bij omzetting in een ODV. Dit komt door de afstempeling die voorafgaat aan de omzetting in een ODV. De fiscale aftrek voor de vennootschapsbelasting blijft bij handhaving van het PEB-regime bestaan. Hier zal tegenover staan dat bij (voor) overlijden van de dga en/of zijn/haar eventuele partner de voorziening (deels) vrijvalt ten gunste van de winst. Voor zover niet afgedekt, blijft het langlevenrisico voor rekening van de vennootschap. Handhaving van het PEB-regime tast de liquiditeitspositie van uw onderneming niet aan. Het vermogen blijft beschikbaar voor uw onderneming. Het rendement op dit vermogen is belast. PwC Familie en vermogen in bedrijf Einde van het pensioen in eigen beheer: hoe nu verder? 9

10 Complexe keuze waarbij veel factoren meespelen De wetgeving omtrent de uitfasering van het pensioen in eigen beheer zal naar verwachting in januari 2017 definitief zijn en u als dga voor een complexe keuze stellen over de afwikkeling van uw PEB. Voor het maken van een goed afgewogen keuze zijn veel zaken van belang: een breed spectrum aan feiten en omstandigheden uit uw persoonlijke situatie (bijvoorbeeld de hoogte van uw pensioenaanspraak en eventueel overig inkomen), de wensen in het kader van uw financiële toekomst en eventueel vermogensbeheer daarna. Denk hierbij bijvoorbeeld ook aan eventuele financieringen die u hebt lopen bij banken. Welke keuze voor u (financieel) aantrekkelijk is, is derhalve afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Een voorbeeld: elders verzekerde (pensioen) aanspraken Sommige dga s hebben naast een opbouw in eigen beheer ook elders een pensioen lopen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een bedrijfstakpensioenfonds, beroepspensioenfonds of elders verzekerde aanspraken bij een professionele verzekeraar. In de parlementaire behandeling bij het wetsvoorstel heeft de regering aangegeven dat een eventueel extern bij een verzekeraar ondergebrachte polis nog tot 1 april 2017 kan worden overgedragen aan de bv. Een reden waarom u een extern verzekerd pensioen naar uw eigen bv zou willen overdragen, zou kunnen zijn dat uw bv hiermee de benodigde financiële middelen verkrijgt om gebruik te kunnen maken van de fiscaal gefaciliteerde afkoopkoopmogelijkheid. Immers, in dat geval moet de verschuldigde loonbelasting meteen worden voldaan. Maar de afkoopkorting kunt u dan niet in aanmerking nemen. Immers, de externe polis was in 2015 niet ondergebracht in de bv. Overdracht is echter niet in alle situaties aantrekkelijk of wenselijk. Dit is geheel afhankelijk van de vormgeving van uw pensioentoezegging en uw bij de externe verzekeraar ondergebrachte polis. Het is derhalve raadzaam dat u zich hierover goed laat adviseren. Ook als u niet wenst over te dragen, is actie vereist voor 1 april In een dergelijke situatie moet u namelijk uw pensioentoezegging aanpassen. Neemt u hierover contact op met uw adviseur. Een afgewogen keuze maken Bij het maken van de keuze over de afwikkeling van uw PEB speelt - naast een cijfermatige uitwerking van de situatie - een aantal andere belangrijke aspecten die wij hierna kort bespreken. Zorgplicht. Waar heeft uw (ex-)partner recht op? Partner Uw (eventuele) huidige partner heeft in beginsel een voorwaardelijk recht op het nabestaandenpensioen minus het eventuele bijzonder nabestaandenpensioen dat toekomt aan uw eventuele (ex-)partner(s). Ex-partner Volgens de hoofdregel van de Wet verevening pensioenrechten bij echtscheiding (Wet VPS) krijgt de ex-partner bij de verdeling van het pensioen: een voorwaardelijk recht op vijftig procent van het tijdens het huwelijk opgebouwde ouderdomspensioen; en een recht op een bijzonder nabestaandenpensioen van in principe zeventig procent van het tijdsevenredige ouderdomspensioen op echtscheidingsdatum. Zowel het voorwaardelijk ouderdomspensioen als het bijzonder nabestaandenpensioen is afhankelijk van het leven van de pensioengerechtigde. Zo heeft de ex-partner recht op een deel van het ouderdomspensioen wanneer dat tot uitkering komt. Daarnaast heeft de ex-partner recht op de uitkering van het bijzonder partnerpensioen, wanneer de ex-partner nog in leven is bij het overlijden van de pensioengerechtigde. Maar afhankelijk van de bepalingen in de pensioenbrief en/of het echtscheidingsconvenant kan het zijn dat de (ex-)partner in het geheel geen recht heeft op (bijzonder) nabestaandenpensioen. Wanneer u als dga kiest voor afkoop dan wel omzetting in een ODV, ziet uw (ex-)partner in beginsel af van zijn/haar voorwaardelijk recht op bovengenoemd pensioen. Civiel juridisch kan uw PwC Familie en vermogen in bedrijf Einde van het pensioen in eigen beheer: hoe nu verder? 10

11 (ex-)partner weliswaar afzien van pensioen, maar fiscaal kan dit niet zonder meer plaatsvinden. De Belastingdienst is namelijk van mening dat het afzien van pensioen gevolgen kan hebben voor de schenkbelasting wanneer uw (ex-) partner bijvoorbeeld niet voldoende compensatie ontvangt. Een passende compensatie kan op verschillende manieren plaatsvinden, bijvoorbeeld via aanvullende huwelijkse voorwaarden. Om eventuele toekomstige claims van uw (ex-)partner te voorkomen, doet u er goed aan om uzelf en uw (ex-)partner in dit kader goed te (laten) voorlichten. Voor het afstempelen van het pensioen en het vervolgens afkopen dan wel omzetten in een ODV is vooraf schriftelijk toestemming van uw (ex-)partner vereist. Als de (ex-)partner niet akkoord gaat, dan blijft als enige optie over: handhaving van het PEB. Dit geldt ook als op basis van de huwelijkse voorwaarden verevening van pensioenrechten is uitgesloten. Alleen voor zover u een ex-partner hebt waarbij u over en weer van elkaars pensioenrechten hebt afgezien dan wel hebt gekozen voor conversie, is geen toestemming van uw ex-partner vereist. Bij conversie verkrijgt de ex-partner een zelfstandig pensioenrecht ter grootte van het voorwaardelijk aan de ex-partner toekomende deel. Wanneer u uw pensioen wenst af te kopen of om te zetten in de ODV, overlegt u dit dan ook met uw notaris. Meerdere aandeelhouders Wanneer een pensioenuitvoerende entiteit meerdere aandeelhouders heeft, kan de keuze voor afkoop of omzetting in een ODV tot een schenking en daarmee schenkbelasting leiden. Dit werkt als volgt. Het afstempelen van de aanspraken heeft tot gevolg dat de commerciële pensioenverplichting daalt. Alle in eigen beheer opgebouwde bruto pensioenaanspraken zullen in dat geval worden verlaagd. Hierdoor zullen de aandelen in principe in waarde stijgen. Wanneer sprake is van meerdere aandeelhouders kan de Belastingdienst op basis daarvan het standpunt innemen dat sprake is van een schenking. Van een schenking zal geen sprake zijn als een bevoordelingsbedoeling ontbreekt of de dga hiervoor een compensatie krijgt van de andere aandeelhouders. De Belastingdienst is van mening dat wanneer de andere aandeelhouder verwant is aan de schenker een bevoordelingsbedoeling bij de schenker doorgaans wel waarschijnlijk is. In de praktijk zal een en ander sterk afhankelijk zijn van de feiten en omstandigheden. Het hebben van meerdere aandeelhouders kan ook om een andere reden een complicerende factor zijn. Voorafgaande aan de afkoop of omzetting is namelijk goedkeuring van de bv nodig. Wanneer de andere aandeelhouders van mening zijn dat het niet past binnen een verantwoorde bedrijfsvoering om mee te werken aan een afkoop, bijvoorbeeld omdat dan teveel liquiditeiten aan de bv zouden worden onttrokken, dan kunnen de andere aandeelhouders het besluit frustreren. Emigratie Dga s met een in Nederland opgebouwd en fiscaal gefacilieerd pensioen die op enig moment Nederland hebben verlaten, zullen een conserverende aanslag inkomstenbelasting hebben ontvangen in verband met de waarde in het economisch verkeer van hun opgebouwde pensioenaanspraken. Deze aanslag zal zijn vermeerderd met twintig procent revisierente. De reden waarom de Nederlandse belastingdienst zo n aanslag oplegt, is dat de fiscus meestal geen belasting kan heffen als de geëmigreerde dga later in het buitenland een oneigenlijke handeling verricht. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het afkopen, prijsgeven, vervreemden dan wel het ter zekerheid stellen van de pensioenaanspraken. In situaties waarin de dga in het buitenland woont, komt de heffing over het pensioenkapitaal veelal nog steeds toe aan het woonland. Met het opleggen van de conserverende aanslag wordt u als dga geacht het pensioen direct voorafgaande aan uw emigratie te hebben genoten. U hebt aanspraak op uitstel van betaling voor een periode van tien jaar. Wanneer u aan bepaalde voorwaarden voldoet, kan deze aanslag vervolgens worden kwijtgescholden. PwC Familie en vermogen in bedrijf Einde van het pensioen in eigen beheer: hoe nu verder? 11

12 Als de dga niet meer in Nederland woont, hangt het van het toepasselijke belastingverdrag af of het heffingsrecht over de reguliere uitkeringen aan Nederland toevalt. Volgens de parlementaire geschiedenis zal de ODV wat Nederland betreft onder het pensioenartikel van de Nederlandse belastingverdragen vallen, aangezien het gaat om een aanspraak op uitkeringen die bestemd zijn om te voorzien in de verzorgingsbehoefte bij de oude dag. Het huidige Nederlandse verdragsbeleid is erop gericht om de heffing over het inkomen dat onder het pensioenartikel valt (gedeeltelijke) toe te wijzen aan de bronstaat overeen te komen, maar er zijn ook nog veel verdragen die de heffing aan de woonstaat toewijzen. De keuze voor afkoop dan wel omzetting in ODV zal in beginsel kwalificeren als een oneigenlijke handeling. Daarvoor kan in het belastingverdrag een afwijkende heffingsbevoegdheid zijn toegewezen. Als u bijvoorbeeld kiest voor afkoop en de heffing aan de woonstaat is toegewezen, dan worden de eerder in aftrek gebrachte premies teruggenomen via het Nederlandse systeem van de conserverende aanslag (bij een afkoop binnen tien jaar na emigratie). Ook treedt wellicht (aanvullende) heffing in de woonstaat op, waarbij u zeer waarschijnlijk geen gebruik kunt maken van een korting op de grondslag bij afkoop. Daarom doet u er verstandig aan om voorafgaande aan uw keuze na te gaan wat de exacte fiscale gevolgen in het woonland zijn. Zakelijk loon Het premievrij maken van uw pensioenregeling kan gevolgen hebben voor de zakelijkheid van uw totale beloningspakket. Het stopzetten van de toekomstige pensioenopbouw moet mogelijk worden gecorrigeerd door middel van een verhoging van uw totale brutobeloning. Het is namelijk als werknemer in principe niet zakelijk om af te zien van de toekomstige pensioenopbouw zonder enige vorm van compensatie van de werkgever. De hoogte van het gebruikelijk loon hoeft als gevolg van het premievrij maken van uw pensioenregeling niet te worden aangepast. De huidige pensioenbijdragen vormen namelijk vrijgestelde loonbestanddelen. Vrijgestelde loonbestanddelen tellen niet mee voor de gebruikelijkloontoets. Wat te doen na uw keuze? Vanaf 1 april 2017 is pensioenopbouw in eigen beheer niet meer mogelijk. Op welke wijze kunt u uw pensioen/toekomstvoorziening eventueel nog vormgeven als u aanvullend inkomen nodig hebt? Via uw werkgever (tweede pijler) Pensioenverzekering Als dga kunt u via uw bv (c.q. uw werkgever) een pensioenovereenkomst afsluiten bij een verzekeraar. Maar u hebt gedurende de opbouwfase van het pensioen dan niet meer de beschikking over het pensioenvermogen. Daarnaast bent u gebonden aan het beleid en de voorwaarden van de verzekeraar. Bij overlijden komt bovendien de sterftewinst toe aan de verzekeraar. Bedrijfstak- of beroepspensioenregeling Een bedrijfstakpensioenfonds is een pensioenfonds dat een pensioenregeling uitvoert voor één of meer bedrijfstakken. Meestal is deelname aan het bedrijfstakpensioenfonds door de overheid verplicht gesteld als u in die bedrijfstak werkt. Een beroepspensioenfonds is een pensioenfonds voor zelfstandige beroepen. Een beroepspensioenfonds voert een pensioenregeling uit die is gebaseerd op een overeenkomst tussen zelfstandige beroepsbeoefenaren binnen een bepaalde beroepsgroep, zoals notarissen en artsen. De overheid kan een hele beroepsgroep verplichten aan een beroepspensioenregeling mee te doen. De dga is veelal niet verplicht deel te nemen aan een bedrijfstakpensioenregeling. Uiteraard kunt u wel besluiten hieraan vrijwillig deel te nemen. De beroepspensioenregeling kan wel verplicht zijn voor de dga. U kunt uw deelname ongewijzigd voortzetten. Vanuit privé (derde pijler) Naast pensioenopbouw in de eerste en tweede pijler, is pensioenopbouw in de derde pijler eveneens mogelijk. Denk hierbij aan bijvoorbeeld aan lijfrenten en kapitaalverzekeringen. PwC Familie en vermogen in bedrijf Einde van het pensioen in eigen beheer: hoe nu verder? 12

13 Lijfrente U kunt er voor kiezen om een lijfrente af te sluiten om extra pensioen op te bouwen of om eerder met pensioen te gaan. Een lijfrente is een verzekeringsproduct of een bankspaarproduct waarbij u periodiek of éénmalig geld inlegt om later een periodieke uitkering (die in box 1 valt) te krijgen. Tussen het afsluiten van een lijfrente bij een verzekeraar en bij een bank bestaan een aantal verschillen. Zo leidt de lijfrente bij een bank tot een tijdelijke uitkering, terwijl het bij een lijfrente ondergebracht bij een verzekeraar kan gaan om een levenslange uitkering of een tijdelijke uitkering. Kapitaalverzekering Ook bestaat de mogelijkheid om een verzekering af te sluiten, waarbij u na het bereiken van een bepaalde leeftijd een kapitaal krijgt uitgekeerd. Deze uitkering is onbelast. Maar tijdens de opbouwfase valt het bij de verzekeraar opgebouwde kapitaal voor u in box 3 en bent u over de waarde derhalve box 3-heffing verschuldigd. Nettopensioen / nettolijfrente Vanaf 1 januari 2015 kunt u niet langer fiscaal gefaciliteerd pensioen opbouwen over een salaris boven euro (2016: euro). Om werknemers met een inkomen boven deze grens enigszins tegemoet te komen, is het vanaf 1 januari 2015 mogelijk om onder bepaalde voorwaarden een oudedagsvoorziening op te bouwen die is vrijgesteld voor box 3. Dan kan in de vorm van een nettolijfrente of een nettopensioen. Vanuit privé (overig) Wanneer u hebt gekozen voor afkoop moet u ook aandacht besteden aan de afgekochte pensioenaanspraken. Daarbij kunt u als dga aan de volgende mogelijkheden denken. Vordering op de BV Wanneer bij afkoop het nettobedrag niet wordt uitgekeerd, zult u als dga een vordering op uw bv verkrijgen. Uiteraard kunt u ook besluiten om uw eventuele rekening-courantschuld met uw bv hiermee aflossen. Wanneer u nog steeds de aandelen in uw bv houdt, kan sprake zijn van een terbeschikkingstellingsvordering (box 1-vordering). Het rendement op deze lening wordt dan in box 1 belast. De terbeschikkingsvrijstelling bedraagt 12 procent, zodat het rendement effectief tegen maximaal veertig procent wordt belast. De vordering moet u schriftelijk vastleggen, waarbij u zakelijke voorwaarden (rente, looptijd etc.) moet overeenkomen. Hiermee kunt u ervoor zorgen dat een eventueel verlies op deze vordering aftrekbaar blijft in box 1. Sparen of beleggen in privé U kunt het nettobedrag ook op een bank- en/of beleggingsrekening zetten. In dat geval zult u jaarlijks box 3-heffing verschuldigd zijn. Het forfaitaire inkomen in box 3 wordt vastgesteld op basis van een fictief gehanteerd rendement (2017: maximaal 5,39 procent). Hierover wordt vervolgens dertig procent inkomstenbelasting geheven. PwC Familie en vermogen in bedrijf Einde van het pensioen in eigen beheer: hoe nu verder? 13

14 Beleggen in de bv U kunt als dga het nettobedrag als agio storten in uw bv. Het vermogen kunt u dan gebruiken voor de onderneming. Wanneer het bedrag op de bankrekening van de bv wordt gestort, zullen de opbrengsten zijn belast met 20 tot 25 procent vennootschapsbelasting. Wanneer u inkomen nodig hebt, kunt u geld lenen van uw bv. Ook is het mogelijk om het inkomen tot het bedrag van het gestorte agio weer belastingvrij uit de onderneming te halen. In het laatste geval moet u wel een notaris inschakelen. Beleggen in een vrijgestelde beleggingsinstelling (vbi) Bij beleggingen in een VBI is het rendement niet belast met vennootschapsbelasting en wordt op een dividenduitkering geen dividendbelasting ingehouden. Voor de inkomstenbelasting wordt jaarlijks een forfaitair inkomen over het vermogen van de VBI gerekend in box 2. Het forfaitaire inkomen wordt vastgesteld op basis van het fictief gehanteerde rendement uit box 3 (2017: 5,39 procent). Dit inkomen wordt vervolgens verrekend met daadwerkelijke inkomsten, zodat u als dga uiteindelijk alleen 25 procent inkomstenbelasting betaalt over de werkelijk genoten inkomsten. Ter vergelijking: de heffing in box 1 bedraagt maximaal 45,76 procent over het overeengekomen rendement en in box 3 wordt dertig procent inkomstenbelasting geheven over het fictief genoten inkomen. De VBI-status kan alleen worden toegekend aan een nv of een fonds voor gemene rekening (of een vergelijkbare buitenlandse rechtspersoon) met meer dan één aandeelhouder. De vennootschap mag alleen beleggen (met uitzondering van Nederlandse onroerende zaken) en mag geen leningen verstrekken. Eigen woning Het aflossen van de eigenwoningschuld behoort ook tot de mogelijkheden. Hiermee zorgt u ervoor dat uw toekomstige lasten verminderen, zodat u in de toekomst minder inkomen nodig hebt. Conclusie Het wetsvoorstel Uitfasering pensioen in eigen beheer stelt u als dga voor een complexe keuze. Gaat u voor afkoop van uw pensioen, omzetting in een ODV of het premievrij in eigen beheer houden van uw pensioen? Als de opbouw van uw pensioen nog niet is stopgezet, dan moet u dat in ieder geval vóór 1 april 2017 doen. Voor een keuze tussen de vervolgmogelijkheden hebt u nog ruim de tijd. Het ene scenario leidt misschien tot de laagste belastingheffing, maar toch kan een ander scenario uw voorkeur genieten. Omdat daarin bijvoorbeeld het pensioenvermogen beschikbaar blijft voor uw onderneming, of omdat dat scenario gunstiger is voor uw erfgenamen of partner. Voor een zorgvuldig afgewogen keuze zijn al deze factoren van belang. Ook de verdere invulling van uw toekomstvoorziening is hierbij van belang en die invulling kan op allerlei wijzen plaatsvinden. Hoe gaat u bijvoorbeeld om met het ontvangen vermogen na afkoop? Hoe laat u uw partner verzorgd achter? Kortom, nog genoeg stof om over na te denken. Dit is het achtste onderwerp in de reeks Familie en vermogen in bedrijf. Volgend jaar volgen meer onderwerpen rondom familievermogen, zie pwc.nl/familiebedrijven. Onderwerpen waarover u niet vroeg genoeg in gesprek kunt gaan met uw familieleden en adviseurs. Voor meer informatie: Renate de Lange-Snijders Almar van Keulen PwC Familie en vermogen in bedrijf Einde van het pensioen in eigen beheer: hoe nu verder? 14

Foederer. Advieswijzer Pensioen in eigen beheer! Wat nu? Pension & Benefits Consultants Member Crowe Horwath International

Foederer. Advieswijzer Pensioen in eigen beheer! Wat nu? Pension & Benefits Consultants Member Crowe Horwath International Advieswijzer Pensioen in eigen beheer! Wat nu? Bent u directeur-grootaandeelhouder (dga) en bouwt u pensioen op in uw bv? Het kabinet is van plan het pensioen in eigen beheer per 1 januari 2017 af te schaffen.

Nadere informatie

DGA-pensioen afgeschaft Opgepast! De fiscus geeft korting

DGA-pensioen afgeschaft Opgepast! De fiscus geeft korting UW ONDERNEMING, ONZE ERVARING DGA-pensioen afgeschaft Opgepast! De fiscus geeft korting mr. Anthony van Venrooij Pensioen in eigen beheer (PEB) 2 Presentatie in twee delen: Deel 1 Historie pensioen in

Nadere informatie

Pensioen in eigen beheer wordt afgeschaft! Wat nu?

Pensioen in eigen beheer wordt afgeschaft! Wat nu? Pensioen in eigen beheer wordt afgeschaft! Wat nu? Het pensioen in eigen beheer wordt per 1 januari 2017 afgeschaft. Tenminste als het Parlement voor die tijd het daartoe op Prinsjesdag 2016 ingediende

Nadere informatie

Pensioen in eigen beheer wordt afgeschaft! Wat nu?

Pensioen in eigen beheer wordt afgeschaft! Wat nu? Pensioen in eigen beheer wordt afgeschaft! Wat nu? Het pensioen in eigen beheer wordt per 1 januari 2017 afgeschaft. Tenminste als de Eerste kamer voor die tijd het daartoe op Prinsjesdag 2016 ingediende

Nadere informatie

Update Advieswijzer Pensioen in eigen beheer afgeschaft! Wat nu?

Update Advieswijzer Pensioen in eigen beheer afgeschaft! Wat nu? Update Advieswijzer Pensioen in eigen beheer afgeschaft! Wat nu? Bron: SRA - Publicatiedatum: 29-11-2016 Bent u directeur-grootaandeelhouder (dga) en bouwt u pensioen op in uw bv? Het kabinet is van plan

Nadere informatie

Advieswijzer Pensioen in eigen beheer afgeschaft. Welke keuze maakt u?

Advieswijzer Pensioen in eigen beheer afgeschaft. Welke keuze maakt u? Advieswijzer Pensioen in eigen beheer afgeschaft Welke keuze maakt u? Bron: SRA- Publicatiedatum:29-08-2017 Sinds 1 juli 2017 kunt u geen pensioen meer opbouwen in uw eigen bv. Het pensioen in eigen beheer

Nadere informatie

Let op! Vóór 1 juli moet u de eerste acties hebben ondernomen om de nodige zaken te regelen. Welke acties dat zijn, leest u verderop.

Let op! Vóór 1 juli moet u de eerste acties hebben ondernomen om de nodige zaken te regelen. Welke acties dat zijn, leest u verderop. Advieswijzer Pensioen in eigen beheer afgeschaft! Wat nu? Update 2017 Bron: SRA - Publicatiedatum: 07-03-2017 Bent u directeur-grootaandeelhouder en bouwt u pensioen op in uw bv? Dat kan per 1 april 2017

Nadere informatie

Het pensioen in eigen beheer wordt afgeschaft. Wat nu?

Het pensioen in eigen beheer wordt afgeschaft. Wat nu? Pensioen in eigen beheer wordt afgeschaft! Wat nu? Het pensioen in eigen beheer wordt afgeschaft per 1 april 2017. Tenminste als het Parlement voor die datum de novelle en het wetsvoorstel daartoe aanneemt.

Nadere informatie

Eshuis Advieswijzer. Pensioen in eigen beheer afgeschaft! Wat nu? Lid van: Update Keuzemogelijkheden. Knelpunten

Eshuis Advieswijzer. Pensioen in eigen beheer afgeschaft! Wat nu? Lid van: Update Keuzemogelijkheden. Knelpunten Lid van: Update 2017 Bent u directeur-grootaandeelhouder en bouwt u pensioen op in uw bv? Dat kan per 1 april 2017 niet meer. Daarmee is de Eerste Kamer op 7 maart 2017 akkoord gegaan. Wat betekent dit

Nadere informatie

Pensioen in Eigen Beheer Acties?

Pensioen in Eigen Beheer Acties? 16 mei 2017 Pensioen in Eigen Beheer Acties? Vanaf 1 juli 2017 is het niet langer mogelijk voor directeuren-grootaandeelhouders (dga s) om een pensioen op te bouwen in de eigen BV, ofwel Pensioen in Eigen

Nadere informatie

Pensioen in eigen beheer vanaf 1 april 2017

Pensioen in eigen beheer vanaf 1 april 2017 Pensioen in eigen beheer vanaf 1 april 2017 De laatste jaren was het pensioen dat de directeurgrootaandeelhouder (DGA) in zijn eigen B.V. opbouwt onderwerp van gesprek. Het liefst wilde het kabinet er

Nadere informatie

Welke lijfrenten vallen onder het wetsvoorstel? Het wetsvoorstel ziet slechts op pensioen en niet op lijfrente- en stamrechtverplichtingen.

Welke lijfrenten vallen onder het wetsvoorstel? Het wetsvoorstel ziet slechts op pensioen en niet op lijfrente- en stamrechtverplichtingen. Ontwikkelingen pensioen in eigen beheer voor de dga: de meest gestelde vragen Uitfasering pensioen Welke lijfrenten vallen onder het wetsvoorstel? Het wetsvoorstel ziet slechts op pensioen en niet op lijfrente-

Nadere informatie

Advieswijzer Pensioen in eigen beheer afgeschaft! Wat nu?

Advieswijzer Pensioen in eigen beheer afgeschaft! Wat nu? Advieswijzer Pensioen in eigen beheer afgeschaft! Wat nu? Bent u directeur-grootaandeelhouder (dga) en bouwt u pensioen op in uw bv? Het kabinet is van plan het pensioen in eigen beheer per 1 januari 2017

Nadere informatie

Advieswijzer: Pensioen in eigen beheer afgeschaft! Wat nu? Update 2017

Advieswijzer: Pensioen in eigen beheer afgeschaft! Wat nu? Update 2017 Advieswijzer: Pensioen in eigen beheer afgeschaft! Wat nu? Update 2017 Bent u directeur-grootaandeelhouder en bouwt u pensioen op in uw bv? Vanaf 1 juli 2017 kan dit niet meer. Dan stopt definitief de

Nadere informatie

Wie beheer(s)t Pensioen in Eigen beheer. Bert Faber

Wie beheer(s)t Pensioen in Eigen beheer. Bert Faber Wie beheer(s)t Pensioen in Eigen beheer Bert Faber Fiscale Zaken Rabobank FFP Jaarcongres 5 oktober 2017 Klant en uitfasering PEB Welke wegwijzers ga jij invullen? Waar maak jij het verschil? 2 Toetsen

Nadere informatie

Notitie inzake uitfasering pensioen in eigen beheer per

Notitie inzake uitfasering pensioen in eigen beheer per Notitie inzake uitfasering pensioen in eigen beheer per 1-4-2017 Inleiding Het oorspronkelijke wetsvoorstel uitfasering pensioen in eigen beheer is in het najaar van 2016 aangenomen door de Tweede Kamer.

Nadere informatie

Eshuis Advieswijzer. Pensioen in eigen beheer afgeschaft! Wat nu? Update Lid van:

Eshuis Advieswijzer. Pensioen in eigen beheer afgeschaft! Wat nu? Update Lid van: Lid van: Bent u directeur-grootaandeelhouder en bouwt u pensioen op in uw bv? Vanaf 1 juli 2017 kan dit niet meer. Dan stopt definitief de pensioenopbouw in eigen beheer. Wat dit voor u betekent, leest

Nadere informatie

Uitfasering pensioen in eigen beheer

Uitfasering pensioen in eigen beheer Uitfasering pensioen in eigen beheer Op Prinsjesdag is het wetsvoorstel uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen ingediend. De mogelijkheid om fiscaal gefaciliteerd pensioen

Nadere informatie

informatiebrief over uitfaseren pensioen in eigen beheer

informatiebrief over uitfaseren pensioen in eigen beheer Rondweg 103 5406 NK Uden 0486 820 203 info@boekzo.nl www.boekzo.nl beconnummer 580.788 bank NL52RABO 0156 9798 45 BTW NL8221.75.307.B01 Kenmerk Behandeld door Datum Uitfaseren PEB mr. Paul L.J. Nielen

Nadere informatie

Wat moet ik doen met mijn pensioen?

Wat moet ik doen met mijn pensioen? Het Dilemma van de DGA: Wat moet ik doen met mijn pensioen? Disclaimer Deze uitgave is ontwikkeld om u te voorzien van competente en betrouwbare informatie omtrent het onderwerp dat behandeld wordt. Echter,

Nadere informatie

MEMO PENSIOEN EIGEN BEHEER (PEB) M.I.V. 2017

MEMO PENSIOEN EIGEN BEHEER (PEB) M.I.V. 2017 MEMO PENSIOEN EIGEN BEHEER (PEB) M.I.V. 2017 De wetgever heeft besloten dat het opbouwen van pensioenaanspraken in eigen beheer met ingang van 1 april 2017 niet langer mogelijk is. Staatssecretaris Wiebes

Nadere informatie

Uitfasering pensioen in eigen beheer. Bertine van Hoorn & Manuel Hayes

Uitfasering pensioen in eigen beheer. Bertine van Hoorn & Manuel Hayes Bertine van Hoorn & Manuel Hayes 28 maart 2017 Agenda Wat is Pensioen in eigen beheer? Waar ging het fout? Hoofdlijnen wet - afkoop - omzetting oudedagsverplichting - niets doen - tijdspad Wat te doen?

Nadere informatie

Eigen beheer vanaf 2017

Eigen beheer vanaf 2017 Eigen beheer vanaf 2017 Drs. M.J.W. (Maarten) Foppen RA Mr. O.M. (Olga) Huig Pagina: 1 Even voorstellen Onze gecertificeerde pensioenadviseurs drs. M.J.W. (Maarten) Foppen RA mr. O.M. (Olga) Huig - Pensioenadvisering

Nadere informatie

Vanaf 1 juli 2017 kunt u als DGA niet langer pensioen opbouwen binnen uw eigen onderneming. Wat zijn de alternatieven?

Vanaf 1 juli 2017 kunt u als DGA niet langer pensioen opbouwen binnen uw eigen onderneming. Wat zijn de alternatieven? Vanaf 1 juli 2017 kunt u als DGA niet langer pensioen opbouwen binnen uw eigen onderneming Wat zijn de alternatieven? 4 alternatieven Belicht vanuit verschillende invalshoeken 1 2 3 4 Korte omschrijving

Nadere informatie

Korte Grafte 9 7321 ZD Apeldoorn T 055-7851377. Lichtenauerlaan 102-120 3062 ME Rotterdam T 010-7982435

Korte Grafte 9 7321 ZD Apeldoorn T 055-7851377. Lichtenauerlaan 102-120 3062 ME Rotterdam T 010-7982435 Korte Grafte 9 7321 ZD Apeldoorn T 055-7851377 Lichtenauerlaan 102-120 3062 ME Rotterdam T 010-7982435 F 084-8671670 E info@hertgerspensioenadvies.nl I www.hertgerspensioenadvies.nl Oplossingsrichtingen

Nadere informatie

Pensioen in eigen beheer. 11 april 2017

Pensioen in eigen beheer. 11 april 2017 Pensioen in eigen beheer 11 april 2017 Pensioen in eigen beheer (PEB) 2 Uitfasering PEB: een complexe aangelegenheid Afkoop Compensatie Bevriezen Schenking Huwelijks Vermogen Erfrecht Zorgplicht Omzetting

Nadere informatie

MEMO PENSIOEN EIGEN BEHEER (PEB) M.I.V. 2017

MEMO PENSIOEN EIGEN BEHEER (PEB) M.I.V. 2017 MEMO PENSIOEN EIGEN BEHEER (PEB) M.I.V. 2017 Op Prinsjesdag heeft de regering aangekondigd met ingang van 1 januari 2017 de mogelijkheid tot het opbouwen van pensioenaanspraken in eigen beheer af te schaffen.

Nadere informatie

Pensioenkeuzestress voor DGA s Wie, wat wanneer

Pensioenkeuzestress voor DGA s Wie, wat wanneer Pensioenkeuzestress voor 200.000 DGA s Wie, wat wanneer 1 november 2016 Paul Lavrijssen RB FFP Adviseur Aegon Adfis Specialist DGA 1 Welkom bij Aegon Adfis Academy Uw kennispartner voor fiscale en juridische

Nadere informatie

Pensioen Periodiek. Omnia tempus habent Alles heeft zijn tijd

Pensioen Periodiek. Omnia tempus habent Alles heeft zijn tijd Pensioen Periodiek Omnia tempus habent Alles heeft zijn tijd Wat betreft het ingediende Wetsvoorstel Uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen is bovenstaande wel een

Nadere informatie

Oplossingsrichtingen Pensioen in eigen beheer

Oplossingsrichtingen Pensioen in eigen beheer Oplossingsrichtingen Pensioen in eigen beheer Op 01 juli 2015 heeft de Staatssecretaris van Financiën, Eric Wiebes, de Tweede Kamer geïnformeerd over de mogelijke oplossingsrichtingen pensioen in eigen

Nadere informatie

Administratiekantoor Van den Dungen B.V. Nieuwsbrief 2016, 5 e jaargang, 12 e editie

Administratiekantoor Van den Dungen B.V. Nieuwsbrief 2016, 5 e jaargang, 12 e editie Administratiekantoor Van den Dungen B.V. Nieuwsbrief 2016, 5 e jaargang, 12 e editie Inhoud 1. Box 3 per 01-01-2017 2. Pensioen in eigen beheer vanaf 01-01-2017 3. Diverse overige wijzigingen 4. Eindejaarstips

Nadere informatie

RJ-Uiting : ontwerp-richtlijnen Pensioenvoorziening en oudedagsverplichting directeuren-grootaandeelhouder

RJ-Uiting : ontwerp-richtlijnen Pensioenvoorziening en oudedagsverplichting directeuren-grootaandeelhouder RJ-Uiting 2016-15: ontwerp-richtlijnen Pensioenvoorziening en oudedagsverplichting directeuren-grootaandeelhouder Inleiding Op 17 november 2016 is het voorstel van de Wet uitfasering pensioen in eigen

Nadere informatie

Special Eindejaarstips Tips voor de bv en de dga

Special Eindejaarstips Tips voor de bv en de dga Tips voor de bv en de dga 39. Stop opbouw pensioen in eigen beheer vanaf 2017 Een dga kan net als een gewone werknemer pensioen opbouwen. Een gewone werknemer moet dat doen bij een professioneel pensioenfonds

Nadere informatie

Overzicht van voor- en nadelen van pensioenopbouw in eigen beheer

Overzicht van voor- en nadelen van pensioenopbouw in eigen beheer Pagina 1/6 Overzicht van voor- en nadelen van pensioenopbouw in eigen beheer Momenteel bouwt u pensioen op bij uw eigen vennootschap. Dit betekent dat de vennootschap recht heeft op premieaftrek voor uw

Nadere informatie

Reactie RB op het wetsvoorstel Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen (34 555)

Reactie RB op het wetsvoorstel Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen (34 555) Reactie RB op het wetsvoorstel Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen (34 555) Het Register Belastingadviseurs (hierna: RB) heeft met veel belangstelling kennisgenomen

Nadere informatie

RJ-Uiting : Richtlijn Pensioenvoorziening en oudedags- verplichting directeuren-grootaandeelhouder

RJ-Uiting : Richtlijn Pensioenvoorziening en oudedags- verplichting directeuren-grootaandeelhouder RJ-Uiting 2017-8: Richtlijn Pensioenvoorziening en oudedags- verplichting directeuren-grootaandeelhouder Algemeen Met RJ-Uiting 2017-3 ontwerp-richtlijn Pensioenvoorziening en oudedagsverplichting directeuren-grootaandeelhouder

Nadere informatie

WET UITFASERING PENSIOEN IN EIGEN BEHEER EN OVERIGE FISCALE

WET UITFASERING PENSIOEN IN EIGEN BEHEER EN OVERIGE FISCALE WET UITFASERING PENSIOEN IN EIGEN BEHEER EN OVERIGE FISCALE PENSIOENMAATREGELEN Eindelijk is per 7 maart 2017 het wetsvoorstel uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen

Nadere informatie

Wijziging van de Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen

Wijziging van de Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen 34 662 Wijziging van de Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen Nota naar aanleiding van het verslag Inleiding Het kabinet heeft met belangstelling kennisgenomen

Nadere informatie

WIJZIGINGEN PENSIOEN IN EIGEN BEHEER DGA NOVEMBER 2016

WIJZIGINGEN PENSIOEN IN EIGEN BEHEER DGA NOVEMBER 2016 WIJZIGINGEN PENSIOEN IN EIGEN BEHEER DGA NOVEMBER 2016 1 INHOUD Inleiding Huidige situatie pensioen in eigen beheer (PEB) De dividendklem Nieuwe situatie: Wat zijn de wijzigingen? Optie 1 Niets doen Optie

Nadere informatie

RJ-Uiting : ontwerp-richtlijn Pensioenvoorziening en oudedagsverplichting directeuren-grootaandeelhouder

RJ-Uiting : ontwerp-richtlijn Pensioenvoorziening en oudedagsverplichting directeuren-grootaandeelhouder RJ-Uiting 2017-3: ontwerp-richtlijn Pensioenvoorziening en oudedagsverplichting directeuren-grootaandeelhouder Inleiding Op 27 maart 2017 is de gewijzigde Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige

Nadere informatie

Wet uitfasering pensioen in eigen beheer

Wet uitfasering pensioen in eigen beheer Wet uitfasering pensioen in eigen beheer Wet uitfasering pensioen in eigen beheer Agenda Inleiding Waarom gaan we aanpassen? Wat wordt de nieuwe situatie? Wat zijn de gevolgen voor de partner? 1 Inleiding

Nadere informatie

EXTRA NIEUWSBRIEF APRIL 2017

EXTRA NIEUWSBRIEF APRIL 2017 EXTRA NIEUWSBRIEF APRIL 2017 Voor u ligt een extra nieuwsbrief welke geheel gewijd is aan de nieuwe pensioenregels voor DGA S in ondernemingen. Een nieuwe regel welke grote vormen gaat aannemen voor aandeelhouders

Nadere informatie

Pensioen NieuwsBericht

Pensioen NieuwsBericht OBR of OSE vervangt pensioen in eigen beheer. Op 1 juli stuurde Staatssecretaris Wiebes zijn oplossingsrichtingen voor pensioen in eigen beheer aan de Tweede Kamer. Volgens Wiebes kan pensioen in eigen

Nadere informatie

Afschaffing pensioen in eigen beheer

Afschaffing pensioen in eigen beheer FAMILY OWNED BUSINESS & PRIVATE WEALTH MAART 2017 Afschaffing pensioen in eigen beheer Belangrijke informatie voor de (ex-)partner van de DGA Afschaffing pensioen in eigen beheer 3 Voorwoord De jarenlange

Nadere informatie

Handreiking ODV-aanspraken en overlijden (versie 13 oktober 2017)

Handreiking ODV-aanspraken en overlijden (versie 13 oktober 2017) Handreiking ODV-aanspraken en overlijden (versie 13 oktober 2017) Inleiding Op 1 april 2017 zijn de maatregelen van de Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen in

Nadere informatie

Afschaffing pensioen in eigen beheer

Afschaffing pensioen in eigen beheer FAMILY OWNED BUSINESS & PRIVATE WEALTH MAART 2017 Afschaffing pensioen in eigen beheer De drie keuzes van de DGA Afschaffing pensioen in eigen beheer 3 Voorwoord De jarenlange onzekerheid over het pensioen

Nadere informatie

Pensioenkeuzestress voor de DGA

Pensioenkeuzestress voor de DGA Artikel P.P.M. Lavrijssen RB FFP 1 Pensioenkeuzestress voor de DGA Directeuren-grootaandeelhouders moeten kiezen wat ze gaan doen met hun in eigen beheer opgebouwd pensioen 10 Door de Wet Uitfasering pensioen

Nadere informatie

Pensioen in Eigen Beheer

Pensioen in Eigen Beheer Pensioen in Eigen Beheer Pensioen in eigen beheer wil zeggen dat een pensioenregeling niet is onder gebracht bij een verzekeraar of bij een pensioenfonds. Ten aanzien van het opbouwen in eigen beheer zijn

Nadere informatie

Pensioen in eigen beheer

Pensioen in eigen beheer Pensioen in eigen beheer PEB DE FINANSEURS, DECEMBER 2016 Wat houdt PEB in? De B.V. neemt de rol van de verzekeraar over: Je betaalt premies aan je eigen B.V. Je eigen B.V. reserveert deze premies Als

Nadere informatie

Workshop Pensioen Oddity

Workshop Pensioen Oddity Workshop Pensioen Oddity Jurgen Holtermans Goirle, 1 maart 2016 Programma Jurgen Holtermans De plannen van Wiebes Uitfaseren PEB Omzetten naar OSEB Voordeel behalen met de plannen van Wiebes Krista Hannema

Nadere informatie

Gouden Handdruk, drie verschillende manieren om een ontslagvergoeding te laten uitkeren

Gouden Handdruk, drie verschillende manieren om een ontslagvergoeding te laten uitkeren Gouden Handdruk, drie verschillende manieren om een ontslagvergoeding te laten uitkeren Als u eenmaal recht heeft op een ontslagvergoeding, dan kunt u deze vergoeding in feite op 3 verschillende manieren

Nadere informatie

WET UITFASERING PENSIOEN IN EIGEN BEHEER EN OVERIGE FISCALE

WET UITFASERING PENSIOEN IN EIGEN BEHEER EN OVERIGE FISCALE WET UITFASERING PENSIOEN IN EIGEN BEHEER EN OVERIGE FISCALE PENSIOENMAATREGELEN Veel DGA s hebben er reikhalzend naar uitgezien: een oplossing voor het pensioen in eigen beheer (PEB). Inderdaad oplossing!

Nadere informatie

Beëindiging Pensioen in Eigen Beheer. Wat nu?

Beëindiging Pensioen in Eigen Beheer. Wat nu? Beëindiging Pensioen in Eigen Beheer. Wat nu? Ondernemerszaken! Pensioen in Eigen Beheer afgeschaft. En nu? Inleiding Er zijn belangrijke wijzigingen voor DGA s die pensioen in eigen beheer hebben opgebouwd.

Nadere informatie

17-4-2014. Onderwerpen: Wet op de inkomstenbelasting 2001

17-4-2014. Onderwerpen: Wet op de inkomstenbelasting 2001 Onderwerpen: Korte uitleg heffingssysteem inkomstenbelasting Korte uitleg heffingssysteem vennootschapsbelasting Vrijstellingen en heffingskortingen Aflossen eigenwoningschuld Familielening eigen woning

Nadere informatie

Handleiding Pexit-Tool. 1. Inleiding. 2. Opzet Pexit-Tool. 1. Inleiding

Handleiding Pexit-Tool. 1. Inleiding. 2. Opzet Pexit-Tool. 1. Inleiding Handleiding Pexit-Tool 1. Inleiding 1. Inleiding 2. Opzet Pexit-Tool 3. Toelichting Invoer 4. Toelichting Uitvoer 5. Korte toelichting rekenbladen Op 1 januari 2017 treedt - onder voorbehoud van parlementaire

Nadere informatie

Veelgestelde vragen nettopensioenregeling

Veelgestelde vragen nettopensioenregeling Veelgestelde vragen nettopensioenregeling Vragen en antwoorden over pensioenopbouw en verzekeren nabestaandenpensioen over uw pensioengevend salaris boven 100.000 Pagina 1 van 7 Vragen en antwoorden Wat

Nadere informatie

Voorloopblad rapport keuzemogelijkheden

Voorloopblad rapport keuzemogelijkheden Voorloopblad rapport keuzemogelijkheden 9 december 2016 De volgende kanttekeningen worden bij de adviesrapportage geplaatst: In de rapportage wordt uitgegaan de tekst en toelichting zoals opgenomen in

Nadere informatie

FP 2011-03 Pensioen, scheiding en fiscus Inleiding De civiele regeling: Wet VPS Fiscale aspecten verevening

FP 2011-03 Pensioen, scheiding en fiscus Inleiding De civiele regeling: Wet VPS Fiscale aspecten verevening FP 2011-03 Pensioen, scheiding en fiscus Inleiding Bij een echtscheiding moet het gemeenschappelijk vermogen worden verdeeld. Dit is voor pensioenen in een aparte wet geregeld: de Wet verevening pensioenrechten

Nadere informatie

Inhoud. V&A Afkoop i.c.m. stamrecht RB Studiekring Gelderland Wet uitfasering pensioen in eigen beheer september 2017

Inhoud. V&A Afkoop i.c.m. stamrecht RB Studiekring Gelderland Wet uitfasering pensioen in eigen beheer september 2017 RB Studiekring Gelderland Wet uitfasering pensioen in eigen beheer september 2017 Mr. Peter A. ter Beest MPLA info@pensioenpodium.nl Inhoud Wet Uitfasering pensioen in eigen beheer Inleiding V&A s belastingdienst

Nadere informatie

Je bouwt partnerpensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Voor je kinderen is er wezenpensioen.

Je bouwt partnerpensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Voor je kinderen is er wezenpensioen. Hoe is jouw pensioen geregeld? Wat krijg je in onze pensioenregeling? Ouderdomspensioen Je bouwt ouderdomspensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Je krijgt dit ouderdomspensioen

Nadere informatie

Prinsjesdag 2016 Wat betekenen de kabinetsplannen voor u?

Prinsjesdag 2016 Wat betekenen de kabinetsplannen voor u? Prinsjesdag 2016 Wat betekenen de kabinetsplannen voor u? Prinsjesdag 2016 Wat betekenen de kabinetsplannen voor u? Afgelopen dinsdag is de laatste miljoenennota van dit kabinet gepresenteerd. Daarin is

Nadere informatie

De oudedagsvoorziening van de DGA. Dukers & Baelemans 2016

De oudedagsvoorziening van de DGA. Dukers & Baelemans 2016 De oudedagsvoorziening van de DGA Staatssecretaris Wiebes Er zijn DGA s die hun actuaris zo vaak zien dat hij ook met kerst en op verjaardagen van familie welkom is. 2 Programma Aanleiding en historie

Nadere informatie

Na artikel III wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Na artikel III wordt een artikel ingevoegd, luidende: 34 555 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten tot uitfasering van het pensioen in eigen beheer en het treffen van enkele fiscale maatregelen inzake oudedagsvoorzieningen (Wet uitfasering

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten Generaal t.a.v. de vaste commissie voor Financiën Postbus EA DEN HAAG

Eerste Kamer der Staten Generaal t.a.v. de vaste commissie voor Financiën Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Eerste Kamer der Staten Generaal t.a.v. de vaste commissie voor Financiën Postbus 20017 2500 EA DEN HAAG Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500

Nadere informatie

DGA en pensioen in eigen beheer? let op uw winstreserve!

DGA en pensioen in eigen beheer? let op uw winstreserve! DGA en pensioen in eigen beheer? let op uw winstreserve! Vanaf 1 april 2017 kan de DGA niet langer pensioen in eigen beheer opbouwen. Wel krijgt de DGA krijgt een afkoopmogelijkheid, waarbij een fiscale

Nadere informatie

Je bouwt partnerpensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Voor je kinderen is er wezenpensioen.

Je bouwt partnerpensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Voor je kinderen is er wezenpensioen. Hoe is jouw pensioen geregeld? Wat krijg je in onze pensioenregeling? Ouderdomspensioen Je bouwt ouderdomspensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Je krijgt dit ouderdomspensioen

Nadere informatie

Besluit over prijsgeven van pensioen

Besluit over prijsgeven van pensioen Besluit over prijsgeven van pensioen Inleiding Met ingang van 1 januari 2013 bestaat een mogelijkheid tot het prijsgeven van in eigen beheer verzekerd pensioen. Deze regeling is opgenomen in artikel 19b

Nadere informatie

Technische bijlage keuzemogelijkheden pensioen in eigen beheer. Vergelijking keuzemogelijkheden. Rapport bestemd voor

Technische bijlage keuzemogelijkheden pensioen in eigen beheer. Vergelijking keuzemogelijkheden. Rapport bestemd voor Vergelijking keuzemogelijkheden Algemene informatie Met ingang van 1 april 2017 is het niet langer mogelijk om fiscaal gefaciliteerd nieuwe pensioenaanspraken op te bouwen in eigen beheer (het is niet

Nadere informatie

Belasting-tarief Tarief premie volksverzekeringen

Belasting-tarief Tarief premie volksverzekeringen Prinsjesdag Special 2016 Prinsjesdag 2016 Door de fiscalisten van VIVAT De Miljoenennota lag traditiegetrouw de vrijdag vóór Prinsjesdag al weer op straat. Toch zijn er op fiscaal terrein niet al te veel

Nadere informatie

FFP Congres 2016 Omhels de toekomst DGA(-adviseurs)! Geen pensioenadvies - in eigen beheer - meer, maar financiële planning. Mr.

FFP Congres 2016 Omhels de toekomst DGA(-adviseurs)! Geen pensioenadvies - in eigen beheer - meer, maar financiële planning. Mr. FFP Congres 2016 Omhels de toekomst DGA(-adviseurs)! Geen pensioenadvies - in eigen beheer - meer, maar financiële planning Mr. Theo Gommer MPLA Inhoud plannen Wiebes definitieve keuzes: Wet uitfasering

Nadere informatie

Checklist - Grensoverschrijdende arbeid

Checklist - Grensoverschrijdende arbeid Checklist - Grensoverschrijdende arbeid Grensoverschrijdende arbeid neemt steeds meer toe en heeft allerlei gevolgen voor de werknemer, zijn de gezinsleden en zijn werkgever(s). Bij het bepalen van de

Nadere informatie

Vermogensrendementsheffing

Vermogensrendementsheffing 29 november 2016 Onderwerpen Vermogensrendementsheffing Vermogensrendementsheffing Elke sukkel haalt meer dan 4% rendement. Wie dat niet lukt kan bij mij staatsobligaties krijgen, met een procent of 6

Nadere informatie

Pensioen in eigen beheer afgeschaft. En hoe nu verder?

Pensioen in eigen beheer afgeschaft. En hoe nu verder? Pensioen in eigen beheer afgeschaft En hoe nu verder? Onderwerpen Wat is pensioen (in eigen beheer); Aandachtspunten voor 31-12-2016; Keuzemogelijkheden bij afschaffen; Aandachtspunten bij afschaffen En

Nadere informatie

De DGA en de Dividenduitkering

De DGA en de Dividenduitkering Door Rob Korendijk, op persoonlijke titel De DGA en de Dividenduitkering Vanaf 1 oktober 2012 is het nieuwe BV-recht (Flex BV) van kracht. In het nieuwe BV-recht is onder meer het minimum aandelenkapitaal

Nadere informatie

Help, mijn pensioen Slim sparen voor de toekomst

Help, mijn pensioen Slim sparen voor de toekomst Begin tijdig met het optimaliseren van uw oudedagsvoorziening Help, mijn pensioen Slim sparen voor de toekomst De media staan er vol mee. Ons pensioen loopt gevaar. Door de economische crisis, tegenvallende

Nadere informatie

Interpolis Vrijkomend lijfrentekapitaal bij leven

Interpolis Vrijkomend lijfrentekapitaal bij leven Interpolis Vrijkomend lijfrentekapitaal bij leven Keuzemogelijkheden en belastingregels Klik op de vraag om het antwoord te lezen. inhoudsopgave pagina Inleiding 2 Leeswijzer 3 1. Regime pre-brede Herwaardering

Nadere informatie

Een leven zonder eigen beheer?! Jack Borremans Zwitserleven Pensioenevent 4 oktober 2016

Een leven zonder eigen beheer?! Jack Borremans Zwitserleven Pensioenevent 4 oktober 2016 Een leven zonder eigen beheer?! Jack Borremans Zwitserleven Pensioenevent 4 oktober 2016 Aanleiding en context: de worsteling van het kabinet Fiscaal pensioen of echt pensioen That s the question! Onderwerpen

Nadere informatie

Wijzigingen in de pensioenwetgeving... 2. Belangrijke gevolgen van de pensioenwijzigingen... 4

Wijzigingen in de pensioenwetgeving... 2. Belangrijke gevolgen van de pensioenwijzigingen... 4 UPDATE Pensioenspecial september 2014 Sneller op de hoogte zijn van het nieuws? Volg ons op Social Media! Mandema & Partners helpt u graag bij het interpreteren van de pensioenwijzigingen die voor u en

Nadere informatie

Beleggingsverzekering in de vorm van een Lijfrente

Beleggingsverzekering in de vorm van een Lijfrente Beleggingsverzekering in de vorm van een Lijfrente Algemeen Wat leest u in deze productwijzer Wat is een beleggingsverzekering Risico s Maak een bewuste keuze Welk product heeft u U heeft een Lijfrenteverzekering

Nadere informatie

GEBRUIKERSGIDS WETSVOORSTEL UITFASERING PENSIOEN IN EIGEN BEHEER

GEBRUIKERSGIDS WETSVOORSTEL UITFASERING PENSIOEN IN EIGEN BEHEER GEBRUIKERSGIDS WETSVOORSTEL UITFASERING PENSIOEN IN EIGEN BEHEER De besluitvorming rondom het wetsvoorstel Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen is uitgesteld.

Nadere informatie

VERERVING VAN AANDELEN IN EEN B.V. MET BELEGGINGSVERMOGEN

VERERVING VAN AANDELEN IN EEN B.V. MET BELEGGINGSVERMOGEN VERERVING VAN AANDELEN IN EEN B.V. MET BELEGGINGSVERMOGEN Vanaf 2010 kan overlijden met vererving van aandelen in een eigen B.V. met beleggingsvermogen (waaronder verhuurd onroerend goed) tot een onverwachte

Nadere informatie

Prinsjesdagspecial 2014. De pensioennota. Samenvatting

Prinsjesdagspecial 2014. De pensioennota. Samenvatting Prinsjesdagspecial 2014 De pensioennota Samenvatting 1 2 Inhoudsopgave Prinsjesdagspecial de Pensioennota 1 Pensioen 3 1.1 Aangepast Witteveenkader 3 1.2 Verlaging maximum opbouw- en premiepercentages

Nadere informatie

BIJLAGE 1: Vergelijking Nettopensioen ABP en Nettolijfrente Loyalis

BIJLAGE 1: Vergelijking Nettopensioen ABP en Nettolijfrente Loyalis Loyalis Netto lijfrente (3 e pijler) Naam Netto pensioenregeling Loyalis Top ouderdoms lijfrente Loyalis Top nabestaanden lijfrente werknemer Productvorm / modules Soort product Opbouw pakket (OP) Risicopakket

Nadere informatie

De hoogtepunten in het. Belastingplan 2016. 7 oktober 2015. Frank Kerkhof Directielid en fiscalist bij Alfa Accountants en Adviseurs Bennekom

De hoogtepunten in het. Belastingplan 2016. 7 oktober 2015. Frank Kerkhof Directielid en fiscalist bij Alfa Accountants en Adviseurs Bennekom De hoogtepunten in het Belastingplan 2016 7 oktober 2015 Frank Kerkhof Directielid en fiscalist bij Alfa Accountants en Adviseurs Bennekom Wat is het Belastingplan 2016 niet? Het is niet de ingrijpende

Nadere informatie

De regeling nettopartnerpensioen is een product van Stichting Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW).

De regeling nettopartnerpensioen is een product van Stichting Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW). Kenmerken en voorwaarden regeling nettopartnerpensioen De regeling nettopartnerpensioen is een product van Stichting Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW). Over deze kenmerken en voorwaarden Het doel van

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Informatieblad 03-10-14. Uw positie als dga

Informatieblad 03-10-14. Uw positie als dga Informatieblad 03-10-14 Uw positie als dga Als dga heeft u verschillende petten op. U bent bestuurder en aandeelhouder, maar ook werknemer en mogelijk stelt u ook nog vermogensbestanddelen ter beschikking

Nadere informatie

Vrijkomend lijfrentekapitaal bij leven.

Vrijkomend lijfrentekapitaal bij leven. Vrijkomend lijfrentekapitaal bij leven. 1 Regime pre-brede Herwaardering lijfrente (pre-bhw, tot 1992) oud regime of kapitaalverzekering met lijfrenteclausule 1a. Periodieke uitkeringen 1a.1. Periodieke

Nadere informatie

Aan de voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Aan de voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Postbus 20017 2500 EA DEN HAAG Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

SRA-Praktijkhandreiking

SRA-Praktijkhandreiking SRA-Praktijkhandreiking Levensloopregeling: nieuw overgangsrecht met ingang van 2013 Versie: 30 januari 2013 SRA-Vaktechniek Postbus 335 3430 AH NIEUWEGEIN T 030 656 60 60 F 030 656 60 66 E vaktechniek@sra.nl

Nadere informatie

Slim Schenken en nalaten

Slim Schenken en nalaten Slim Schenken en nalaten U wilt geld schenken aan bijvoorbeeld uw kind, kleinkind, een willekeurig persoon of een goed doel. Op die manier kunt u hen financieel ondersteunen. Afhankelijk van aan wie u

Nadere informatie

Fiscaal memorandum voor participaties in Terra Vitalis met betrekking tot het belastingjaar 2009

Fiscaal memorandum voor participaties in Terra Vitalis met betrekking tot het belastingjaar 2009 Fiscaal memorandum voor participaties in Terra Vitalis met betrekking tot het belastingjaar 2009 Inleiding Participeren in het beleggingsobject Terra Vitalis kan gevolgen hebben voor uw belastingpositie

Nadere informatie

Uw lijfrente komt vrij

Uw lijfrente komt vrij Uw lijfrente komt vrij Inhoud 1. Wat is lijfrente? 3 2. 4 3. Meer informatie over het uitkeren van uw lijfrente 5 4. Meer informatie over het verlengen van uw lijfrente 8 5. Vrijkomende lijfrente in bijzondere

Nadere informatie

Wat kunt ú doen voor uw eigen pensioen. Ruben Stam

Wat kunt ú doen voor uw eigen pensioen. Ruben Stam Wat kunt ú doen voor uw eigen pensioen Ruben Stam Programma Er was eens. - ons huidige pensioenstelsel nader belicht Roerige tijden - het pensioenstelsel onder hoogspanning Wat ú kunt doen! - Úw keuzes

Nadere informatie

Fiscale aspecten van uw tweede woning in Turkije

Fiscale aspecten van uw tweede woning in Turkije Fiscale aspecten van uw tweede woning in Turkije Second Home maart 2017 - Utrecht ESJ Accountants & Belastingadviseurs Agenda 1. Inwonerschap & belastingplicht 2. Een tweede woning in Nederland 3. Niet-inwonerschap

Nadere informatie

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM met betrekking tot de Gecombineerde Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders (de"vergadering") van Insinger de Beaufort Umbrella Fund N.V. (de "Vennootschap")

Nadere informatie

Q&A Evi Pensioenbeleggen. www.evipensioen.nl. 2. Wanneer kies ik voor Evi Pensioenbeleggen, Evi Netto Pensioenbeleggen of voor Evi?

Q&A Evi Pensioenbeleggen. www.evipensioen.nl. 2. Wanneer kies ik voor Evi Pensioenbeleggen, Evi Netto Pensioenbeleggen of voor Evi? Q&A Evi Pensioenbeleggen www.evipensioen.nl Inhoudsopgave 1. Wat is Evi Pensioen? 2. Wanneer kies ik voor Evi Pensioenbeleggen, Evi Netto Pensioenbeleggen of voor Evi? 3. Waarom gebruiken we de life-cycle

Nadere informatie