ibaan Decision Manager Business-templates Gebruikershandleiding voor BaanERP 5.0c Manufacturing 1.0

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ibaan Decision Manager Business-templates Gebruikershandleiding voor BaanERP 5.0c Manufacturing 1.0"

Transcriptie

1 Gebruikershandleiding voor BaanERP 5.0c Manufacturing 1.0

2 Een uitgave van: Baan Development B.V. Postbus AC Barneveld Nederland Gedrukt in Nederland Baan Development B.V Alle rechten voorbehouden. De informatie in dit document is aan verandering onderhevig zonder voorafgaande waarschuwing. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, geluidsband, elektronisch of op welke andere wijze dan ook, en evenmin worden opgeslagen in een computersysteem voor gegevensontsluiting, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Baan Development B.V. Baan Development B.V. aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele onvolkomenheden of onjuistheden in dit document. Documentinfo Code: U7558A NL Groep: Gebruikersdocumentatie Uitgave: A Datum: November, 2001

3 Inhoudsopgave 1 Overzicht van ibaan Decision Manager 1-1 Definities, acroniemen en afkortingen Business-template BaanERP 5.0c Manufacturing Inleiding Data-warehouse content voor Productie Universe Measures voor de Universe Manufacturing Shop Floor Control Measures voor de Universe Manufacturing Project Control System 2-10 Measures voor de Universe Manufacturing Hours Accounting OLAP-kubussen voor Manufacturing Kubus "Machine_manuren" Kubus "Materiaalverbruik" Kubus "Totale productiekosten" 2-20 Kubus "Leverprestatie SFC" Kubus "Productietijd" Kubus "Bezetting resources" 2-25 Kubus "Kosten PCS-projecten" 2-26 Kubus "Winstgevendheid PCS-projecten" 2-27 Kubus "Bestede uren HRA" Kubus "Afdelingsbezetting HRA" Kubus "Afdelingsbudget HRA" 2-33 Kubus "Bezetting medewerkers HRA" Voorbeelden Bezetting resources Materiaalverbruik Productiekosten Leverprestatie productie 3-5 Reservering capaciteit Projectwinstgevendheid Analyse urenverantwoording 3-8 Analyse afdeling 3-9 i

4 Inhoudsopgave ii

5 Documentinformatie ibaan Decision Manager is een decision-support oplossing waarmee u essentiële gegevens uit uw bedrijfsbeheersysteem kunt halen om deze te analyseren. Daarmee biedt Decision Manager u ondersteuning bij het nemen van beslissingen, waardoor u tijdig maatregelen kunt nemen om knelpunten in de bedrijfsprocessen te voorkomen. Zo kunt u verschillende soorten analyses uitvoeren op de prestatie van de verkoop, de productie en het voorraadbeheer. Voor elk gebied dat u wilt analyseren, bepaalt de Business Content welke gegevens uit het bedrijfsbeheersysteem worden gehaald en hoe Decision Manager deze gegevens voor verdere analyse aanbiedt. Bij de installatie van Decision Manager zijn voor een aantal gebieden reeds Business Contents voorgedefinieerd. Deze handleiding behandelt de business-template BaanERP 5.0c Manufacturing 1.0 die ontwikkeld is voor Decision Manager 2.0. De handleiding beschrijft welke gegevens kunnen worden gebruikt om een analyse uit te voeren op de prestaties van de verschillende aspecten die te maken hebben met Manufacturing. Ook wordt een aantal voorbeelden gegeven van management-vragen die kunnen worden beantwoord aan de hand van de resultaten van een bepaald type analyse. Hoofdstuk 1, "Overzicht van ibaan Decision Manager", geeft een korte beschrijving van de concepten en componenten van Decision Manager en legt uit wat de functie is van de Business Contents binnen Decision Manager. Hoofdstuk 2, "Business-template BaanERP 5.0c Manufacturing 1.0", geeft een functionele beschrijving van de gegevens die beschikbaar zijn voor de analyse van de productieprestatie. Hoofdstuk 3, "Voorbeelden", geeft een aantal voorbeelden van analyses die u kunt uitvoeren met de Business Content voor Productie. Voor een algemene beschrijving van Decision Manager 2.0, zie de whitepaper Decision Manager 2.0 (P3119A NL). Voor een meer technische beschrijving van de Business Content voor Productie kunt u de on-line meta-gegevens raadplegen. iii

6 Documentinformatie iv

7 1 Overzicht van ibaan Decision Manager ibaan Decision Manager is een decision-support oplossing waarmee u het volgende kunt doen: Key-gegevens ophalen uit uw bedrijfsbeheersysteem. De gegevens opslaan in een data-warehouse en in OLAP-databases. De gegevens analyseren. De analyseresultaten weergeven in rapporten en grafieken. Voor elk analysegebied, zoals verkoop en productie, bepaalt de Business Content welke gegevens uit het bedrijfsbeheersysteem worden opgehaald, hoe die gegevens in de data-warehouse worden opgeslagen, en hoe de informatie uiteindelijk beschikbaar wordt gemaakt voor analyse. De Business Content is opgebouwd uit: ETL-scripts voor het extraheren, omzetten en inladen van gegevens. OLAP-kubussen. Universes. Dit hoofdstuk geeft een korte toelichting op de verschillende concepten en componenten van Decision Manager die betrekking hebben op deze Business Content. ETL-scripts De ETL-scripts halen de gegevens op uit een bedrijfsbeheersysteem en zetten die gegevens om in informatie die ondersteuning biedt bij het nemen van beslissingen. De ETL-scripts zorgen er ook voor dat de informatie in een datawarehouse wordt ingeladen. Na het inladen bevat de data-warehouse de fact- en dimensiegegevens die nodig zijn voor de analyse. Facts Facts zijn een weergave van de gebeurtenissen (transacties) in uw bedrijf die u wilt analyseren. Facts vormen de dynamische gegevens die Decision Manager uit uw BAAN-database extraheert, zoals orderhoeveelheden, leverdata, factuurbedragen en gereedgemelde orders. 1-1

8 Overzicht van ibaan Decision Manager Dimensies Dimensies vormen de invalshoeken van waaruit u gegevens analyseert. Dimensies zijn relatief statische gegevens (basisgegevens) die gerelateerd zijn aan facts. Voorbeelden van dimensies zijn: relaties, magazijnen en tijd. Zo kunt u met een dimensie Magazijn nagaan uit welk magazijn de meeste goederen zijn afgegeven of uit welk magazijn juist geen goederen zijn afgegeven. Data-warehouse De fact- en dimensiegegevens worden opgeslagen in resp. fact- en dimensietabellen. Deze tabellen bevinden zich in een data-warehouse. De gegevens in de data-warehouse worden door de ETL-scripts bijgewerkt met de gegevens uit de actuele database. Voordat u de gegevens kunt gaan analyseren via ofwel de Baan OLAP Client ofwel de BusinessObjects Reporting tool, moeten de gegevens in de datawarehouse worden verwerkt. Dit kan op een van de volgende manieren: Aanmaken en verwerken van OLAP-kubussen. Aanmaken van Universes. OLAP-kubussen Een OLAP-kubus omvat niet alleen een combinatie van fact- en dimensiegegevens, maar ook de resultaten van berekeningen, zoals totalen, gemiddelden en percentages. U hebt toegang tot de OLAP-kubussen zowel via de OLAP Client als via de BusinessObjects Reporting tool. ibaan OLAP Navigator Met behulp van de ibaan OLAP Navigator kunt u de gegevens in de OLAPkubussen vanuit verschillende invalshoeken bekijken. Hierbij kunt u gebruikmaken van o.a. formules, filters en grafieken, om informatie te verkrijgen over bijv. trends, uitzonderingen en oorzaken van transacties. Voor uitgebreide informatie over het gebruik van de OLAP Navigator kunt u de Gebruikershandleiding OLAP Client raadplegen. Universes Een Universe is een semantische laag tussen de data-warehouse en de BusinessObjects Reporting tool. De gebruiker heeft dus via een Universe toegang tot de gegevens in de data-warehouse. Een Universe is eigenlijk een verzameling van objecten waarvoor relaties zijn gelegd met de gegevens in de data-warehouse. Deze relaties zijn vastgelegd tijdens het aanmaken van de 1-2

9 Overzicht van ibaan Decision Manager Universe. Hierbij wordt voor elk business object een deelquery aangemaakt. Met een Universe kan de gebruiker reports aanmaken door de gewenste business objects naar de Business Objects tool te slepen. De reports kunnen dan worden gecompileerd met de Business Objects tool. BusinessObjects Reporting Vanuit BusinessObjects Reporting hebt u toegang tot de gegevens die zich in een data-warehouse en de OLAP-kubussen bevinden en kunt u op basis van die gegevens rapporten afdrukken. In de gebruikershandleidingen van BusinessObjects Reporting staat beschreven hoe u query's kunt definiëren om de gegevens te analyseren en rapporten aan te maken. In figuur 1 ziet u hoe de verschillende onderdelen van Decision Manager aan elkaar gerelateerd zijn. OLAP Navigator BusinessObjects Reporting OLAPkubus Universe Data warehouse BaanERP Manufacturing Figuur 1 Overzicht architectuur van Decision Manager

10 Overzicht van ibaan Decision Manager Definities, acroniemen en afkortingen Term Omschrijving Business-template Een combinatie van: een exportsessie, een Baan ETLmodel, dimensie- en kubusdefinities en een BusinessObjects Universe die betrekking hebben op een bepaald functioneel gebied binnen een bedrijf. Bijvoorbeeld de template voor het functionele gebied "Purchase". Met behulp van business-templates kunnen gegevens worden opgehaald uit een operationeel bedrijfsbeheersysteem (zoals BaanERP) en worden opgeslagen in de data-warehouse van waaruit de gegevens kunnen worden geanalyseerd met behulp van OLAP- en/of BusinessObjects-technologie. Business Intelligence BusinessObjects Reporting Data-warehouse Decision Manager Dimensie Fact Het totale concept van de weergave en analyse van gegevens. Een verzameling applicaties voor interactieve rapportage, ontwikkeld door Business Objects, leverancier van Business Intelligence software. Een oplossing waarmee gegevens en meta-gegevens geïntegreerd worden beheerd in een open RDBMSomgeving. De data-warehouse is een geïntegreerde, tijdgebaseerde, niet-veranderlijke verzameling gegevens die door het management gebruikt worden ter ondersteuning van het nemen van beslissingen. De datawarehouse kan direct gebruikt worden voor analyses met behulp van business-intelligence tools. De data-warehouse bevat niet-deelbare, verkorte gegevens. MS SQL Server 7 en 2000 kunnen worden gebruikt als RDBMS. Een end-to-end oplossing die gebaseerd is op een open Business Intelligence framework dat best-of-breed componenten bevat. Met de Decision Manager wordt ook een aantal business-templates meegeleverd, die u direct kunt implementeren en waarmee u belangrijke bedrijfsprocessen kunt analyseren. Een invalshoek van waaruit u gegevens kunt bekijken, zoals: omzet per periode, per product of per klant. Een kubus en een BusinessObjects Universe bevatten een verzameling dimensies. De measure in de kubus of in de Universe, die komen uit een fact-tabel, worden geanalyseerd met behulp van de dimensies. Een hoeveelheid die u kunt analyseren. Elke kubus of Universe heeft ten minste één measure. Bijvoorbeeld: omzet, kosten, brutomarge. 1-4

11 Overzicht van ibaan Decision Manager OLAP OLAP Navigator OLAP-kubus Universe SFC PCS HRA PMG PRP CRP Acroniem voor Online Analytical Processing; een softwaretechnologie waarmee informatie inzichtelijk wordt gemaakt voor analisten en managers, dankzij een snelle, consistente en interactieve toegang tot de gegevens, en een groot aantal verschillende informatieviews. De OLAPfunctionaliteit wordt gekenmerkt door een dynamische multidimensionale analyse van geconsolideerde bedrijfsgegevens die voor de eindgebruiker inzichtelijk worden gemaakt. ibaan Decision Manager maakt gebruik van de technologie van Microsoft OLAP. Een webgeoriënteerde, hyperrelationele OLAP Navigator waarmee gebruikers in bedrijven gegevens kunnen opvragen en analyseren, ter aanvulling op beslissingsmodellen. Met behulp van hyperdrill kan de gebruiker intuïtief navigeren, afhankelijk van de tactische en operationele informatiebehoefte. Een verzameling van verschillende aan elkaar gerelateerde dimensies. De kubus is het centrale meta-gegevensobject dat herkend wordt door de OLE-DB voor OLAP. Een semantische laag tussen de gebruiker en de datawarehouse. Deze laag bestaat uit klassen en objecten. De objecten in de Universe hebben relaties met de gegevens in de data-warehouse, waardoor de gebruiker query's kan bouwen. Een Universe vormt een volledige verzameling van gegevens en gegevensbewerkingen. De module Productiebeheer (SFC) in het pakket Baan Manufacturing. De module Projectenbeheer (PCS) in het pakket Baan Manufacturing. De module Urenverantwoording in BaanERP Manufacturing. De module Productiebeheer in het pakket Baan Process. Projectbehoefteplanning Capaciteitsbehoefteplanning 1-5

12 Overzicht van ibaan Decision Manager 1-6

13 2 Business-template BaanERP 5.0c Manufacturing 1.0 Inleiding Deze template is ontwikkeld voor Decision Manager 2.0. De gegevens die worden opgehaald uit BaanERP 5.0c, worden omgezet en ingeladen in de datawarehouse. De gegevens die in data-warehousetabellen en OLAP-kubussen worden opgeslagen, dienen als basis voor de analyse van productiebeheer, projectenbeheer en de urenverantwoording. Bij de analyse van de productieprestatie, kunt u de volgende aspecten meenemen: Resource-bezetting: het gebruik van medewerkers en machines voor productieorders (SFC). Materiaalverbruik: het materiaalverbruik door productieorders (SFC). Nacalculatie productieorders: de kosten van de productieorders in SFC. Leverprestatie SFC: de leverprestatie van gereedgemelde productieorders (SFC). Analyse throughput-tijd: de analyse van de throughput-tijd van productieorders (SFC). Capaciteitsbezetting: de beschikbare capaciteit, capaciteitsreservering en capaciteitsbezetting door verschillende soorten geplande en werkelijke productieorders. Projectkosten: informatie over de kosten die gerelateerd zijn aan PCSprojecten. Projectwinstgevendheid: de analyse van de projectkosten en de verkoopwaarde. Bestede uren: de analyse van het werkelijke aantal geregistreerde uren voor productie, project of indirecte activiteiten. Afdelingsbezetting: de afdelingsbezetting en efficiëntieberekening. Analyse afdelingsbudget: Analyse van de afdeling op basis van de begrote en werkelijke uren die besteed zijn op de afdeling. 2-1

14 Manbezetting: de manbezetting en calculatieverschillen op basis van de begrote en werkelijke cijfers. Hieronder wordt de content van de data-warehouse, de Business Universe en de OLAP-kubussen beschreven. Het gebruik van de content wordt beschreven vanuit het oogpunt van een eindgebruiker. Data-warehouse content voor Productie Voor de analyse van de productieprestatie zijn er verschillende facts en dimensies beschikbaar. Facts zijn combinaties van numerieke gegevens en verwijzingen naar dimensies. Dimensies bepalen de aggregatieniveaus waarop en de invalshoeken van waaruit u de productieprestatie kunt analyseren. De data-warehouse bevat naast de verschillende dimensietabellen de volgende tabellen en views met de facts die nodig zijn voor de analyse. 1 DW_INV_HISTORY Deze tabel bevat de voorraadstand voor een specifieke combinatie van een artikel, verpakkingsvorm en magazijn op een bepaalde datum. De informatie in deze fact-tabel wordt geëxtraheerd (uit de tabel Voorraadmutaties per artikel (tdinv700)) via exportsessies van Baan. 2 DW_PCS_COSTCOMPONENT_RESULTS Deze tabel bevat informatie gerelateerd aan kosten voor een specifieke combinatie van project- en kostencomponent. De informatie in deze fact-tabel wordt geëxtraheerd uit de tabel Kostprijzen per project (tipcs360) en de informatie gerelateerd aan datums is afkomstig uit de tabel Projectgegevens (tipcs030) via exportsessies van Baan. 3 DW_PCS_COSTING_RESULTS Deze tabel bevat informatie gerelateerd aan kosten en opbrengsten voor een specifiek project. De informatie gerelateerd aan kosten in deze fact-tabel wordt geëxtraheerd uit de tabel Kostprijzen per project (tipcs360) en de informatie gerelateerd aan facturen en datums is afkomstig uit de tabel Projectgegevens (tipcs030) via exportsessies van Baan. Overige informatie m.b.t. kosten en opbrengsten wordt opgehaald via standaard BaanERP DLL's. 4 DW_SFC_MACHMANUSAGE Deze tabel bevat measures voor de analyse van geplande en werkelijke uren die vereist zijn voor het uitvoeren van de productieactiviteiten. De informatie gerelateerd aan man-/machinebezetting in deze fact-tabel wordt geëxtraheerd uit de tabellen "Voor- en nacalculatie uren" (ticst002) en "Productieorders" (tisfc001) via exportsessies van Baan. 2-2

15 5 DW_SFC_MATERIAL_USAGE Deze tabel bevat measures voor de analyse van gepland en werkelijk materiaalverbruik voor het uitvoeren van productieactiviteiten. De informatie gerelateerd aan materiaalverbruik in deze fact-tabel wordt geëxtraheerd uit de tabellen "Voor- en nacalculatie materialen" (ticst001) en "Productieorders" (tisfc001) via exportsessies van Baan. 6 DW_SFC_COMPLETED_ORDERS Deze tabel bevat measures voor de analyse van het tijdig en volledig leveren van productieorders. De informatie die gerelateerd is aan gereedgemelde orders in deze fact-tabel wordt geëxtraheerd uit de tabel Productieorders (tisfc001) via exportsessies van Baan. 7 DW_SFC_CAPACITY_UTILIZATION Deze tabel bevat de measures voor de analyse van de bezetting en reservering die uitgevoerd is voor verschillende soorten productieorders. De informatie gerelateerd aan de bezetting in deze fact-tabel wordt geëxtraheerd uit de tabellen "Weekbezetting" (tisfc011) en "Urenverantwoording per medewerker" (tihra100) via exportsessies van Baan. Universe Er wordt een Universe aangemaakt om de dimensie- en factgegevens in de datawarehouse beschikbaar te maken voor rapportering via BusinessObjects. In de data-warehouse zijn verschillende dimensie- en fact-tabellen gedefinieerd met historiegegevens uit Manufacturing. Er worden drie afzonderlijke Universes aangemaakt op basis van de data-warehousetabellen om de dimensie- en factgegevens in de data-warehouse beschikbaar te maken voor rapportering via BusinessObjects. Op dit moment zijn de volgende Universes beschikbaar voor rapportage en analyse. Manufacturing Shop Floor Control. Manufacturing Project Control System. Manufacturing Hours Accounting. 2-3

16 De volgende fact-tabellen worden in deze Universes gebruikt: Universe Manufacturing Shop Floor Control Manufacturing Project Control system Manufacturing Hours Accounting Fact-tabel DW_SFC_MACHMANUSAGE DW_SFC_MATERIALUSAGE DW_SFC_COMPLETEDORDERS DW_SFC_CAPACITYUTILIZATION DW_PCS_COSTCOMPONENT_RES ULTS DW_PCS_COSTING_RESULTS DW_HRA_Hours_Spent DW_HRA_Workcenter_Utilization DW_HRA_Work center_budget_analysis DW_HRA_Employee_Utilization NB Verderop wordt beschreven welke measures aanwezig zijn in de Universe die kunnen worden gebruikt voor de rapportering. De bedragen zijn aanwezig in de eigen valuta, de lokale valuta, de rapporteringsvaluta en de valuta van de data-warehouse. De eigen valuta, lokale valuta en rapporteringsvaluta worden afgeleid van de valuta's in BaanERP. De valuta van de data-warehouse wordt gebruikt voor het consolideren van de bedragen die vanuit de verschillende BaanERP-installaties in de data-warehouse terecht zijn gekomen. De volgende tabel geeft aan hoe de verschillende bedragen (facts) worden weergegeven in de data-warehouse. 2-4

17 Selectie van de valuta vanuit BaanERP voor de DW-valuta: Scenario Scenario Scenario Scenario BaanERPbedrijf Referentievaluta EUR EUR USD USD Lokale valuta USD USD USD USD Rapporteringsva luta 1 Rapporteringsva luta 2 NLG EUR NLG EUR EUR NLG EUR NLG DM DW Logisch Resultaat in DW EV (eigen valuta) LV (lokale valuta) RV (rapporteringsva luta) Selecteer de eigen valuta van het logistieke bedrijf (=ref valuta) Selecteer de lokale valuta van de business unit (EU) Selecteer rapporteringsvaluta 1. Echter, als rapporteringsvaluta 1 = referentievaluta (EV), selecteer dan rapporteringsvaluta 2. Resultaat in DW Resultaat in DW EUR EUR USD USD USD USD USD USD NLG NLG NLG EUR Resultaat in DW NB Bij de scenario's 1 en 2 zijn de referentievaluta, de lokale valuta en de rapporteringsvaluta's 1 en 2 geselecteerd. Zijn de referentievaluta en de lokale valuta aan elkaar gelijk, zoals het geval is bij de scenario's 3 en 4, dan kan er in de data-warehouse slechts één rapporteringsvaluta geselecteerd worden. Dit kan worden omzeild door de standaardsoftware aan te passen. 2-5

18 Measures voor de Universe Manufacturing Shop Floor Control Onderstaande measures zijn afkomstig uit de fact-tabel DW_SFC_MACHINE_MAN_USAGE. Measure Planned Man Hours Planned Labor Cost Actual Man Hours Actual Labor Cost Planned Machine Hours Planned Machine Cost Actual Machine Hours Actual Machine Cost Planned Overhead Cost Actual Overhead Cost Omschrijving De voorcalculatie van de manuren die vereist zijn voor productieorders op basis van routing en productiehoeveelheid. De voorcalculatie van de loonkosten voor productieorders op basis van routing, productiehoeveelheid en het geldende loonkostentarief volgens de calculatiemethode. De nacalculatie van het aantal manuren dat is geregistreerd voor productieorders op basis van de urenverantwoording. De nacalculatie van de loonkosten voor productieorders op basis van het werkelijk aantal geregistreerde uren voor productie en het geldende loonkostentarief volgens de calculatiemethode. De voorcalculatie van de machine-uren die vereist zijn voor productieorders op basis van routing en productiehoeveelheid. De voorcalculatie van de machinekosten voor productieorders op basis van routing, productiehoeveelheid en het geldende loonkostentarief volgens de calculatiemethode. De nacalculatie van het aantal machine-uren dat is geregistreerd voor productieorders op basis van de urenverantwoording. De nacalculatie van de machinekosten voor productieorders op basis van het werkelijk aantal geregistreerde uren voor productie en het geldende loonkostentarief volgens de calculatiemethode. De voorcalculatie van de overheadkosten voor productieorders op basis van routing, productiehoeveelheid en het geldende loonkostentarief volgens de calculatiemethode. De nacalculatie van de overheadkosten voor productieorders op basis van het werkelijk aantal geregistreerde uren voor productie en het geldende loonkostentarief volgens de calculatiemethode. 2-6

19 Onderstaande measures zijn afkomstig uit de fact-tabel DW_SFC_MATERIAL_USAGE. Measure Planned Material Usage Planned Material Cost Actual Material Usage Actual Material Cost Planned Scrap Quantity Actual Scrap Quantity Planned Scrap Cost Actual Scrap Cost Omschrijving De voorcalculatie van materialen die vereist zijn voor productieorders op basis van de stuklijst en de productiehoeveelheid. De voorcalculatie van de materiaalkosten voor productieorders op basis van de stuklijst, productiehoeveelheid en de geldende materiaalkosten. Het materiaal dat werkelijk verbruikt is voor productieorders. De nacalculatie van de materiaalkosten voor productieorders op basis van het werkelijke materiaalverbruik voor de productie en de geldende materiaalkosten. De voorcalculatie van de hoeveelheid afval op basis van de stuklijst en de routing-informatie voor een productieorder. De werkelijke hoeveelheid afval op basis van het materiaalverbruik voor een productieorder. De voorcalculatie van de kosten van afval voor een productieorder op basis van de stuklijst, de routing-informatie en de geldende afvalkosten. De werkelijke kosten van afval voor een productieorder op basis van het materiaalverbruik voor productie en de geldende afvalkosten. 2-7

20 Onderstaande measures zijn afkomstig uit de fact-tabel DW_SFC_COMPLETED_ORDERS. Measure Planned Throughput Time (Days) Actual Throughput Time (Days) Planned Critical Prod. Time (Hr) Actual Critical Prod. Time (Hr) Lateness Earliness Quantity Ordered Quantity Delivered Quantity Rejected Nr. of Orders On Time Nr. of Orders Early Nr. of Orders Late No. of Orders Completed Omschrijving De geplande througput-tijd uitgedrukt in dagen. Het aantal dagen tussen de geplande start- en einddatum (inclusief de start- en einddatum) volgens de bedrijfskalender. Indien de uitkomst een negatief getal is, wordt de voorgecalculeerde throughput-tijd op nul gezet. De werkelijke throughput-tijd uitgedrukt in dagen. Het aantal werkdagen tussen de werkelijke start- en einddatum (inclusief de start- en einddatum) volgens de bedrijfskalender. Indien de uitkomst een negatief getal is, wordt de werkelijke throughput-tijd op nul gezet. De geplande productietijd van een afdeling die afhankelijk is van de kritische capaciteit van die afdeling. Als de mancapaciteit van de afdeling kritisch is, wordt tijdens de berekening van de voorgecalculeerde kritische productietijd rekening gehouden met de voorgecalculeerde manuren voor die afdeling. De werkelijke productietijd van een afdeling die afhankelijk is van de kritische capaciteit van die afdeling. Als de mancapaciteit van de afdeling kritisch is, wordt tijdens de berekening van de voorgecalculeerde kritische productietijd rekening gehouden met de voorgecalculeerde manuren voor die afdeling. Het positieve verschil tussen de werkelijke einddatum en de geplande einddatum in dagen volgens de bedrijfskalender. Het negatieve verschil tussen de werkelijke einddatum en de geplande einddatum in dagen volgens de bedrijfskalender. Hoeveelheid van de productieorder. Hoeveelheid geleverd van de productieorder. Hoeveelheid uitval van de productieorder. Aantal orders waarbij: werkelijke einddatum = geplande einddatum. Aantal orders waarbij: werkelijke einddatum > geplande einddatum. Aantal orders waarbij: werkelijke einddatum < geplande einddatum. Aantal orders waarbij: geleverde hoeveelheid >= orderhoeveelheid. 2-8

21 Hoeveelheid verkoop Sales Amount SCS Deviation Days CO Order Count De hoeveelheid verkocht gerelateerd aan de productieorder. Het verkoopbedrag in de eigen valuta gerelateerd aan de productieorder. Indien de SCS Scheduler is geïmplementeerd, wordt hier het aantal dagen van de afwijking getoond, d.w.z. het verschil tussen de opnieuw geplande leverdatum en de gevraagde leverdatum. Een positief verschil geeft het aantal dagen te laat aan en een negatief verschil geeft het aantal dagen te vroeg aan voor de betreffende productieorder. Het aantal productieorders in een opgegeven reeks. Onderstaande measures zijn afkomstig uit de fact-tabel DW_SFC_CAPACITY_UTILIZATION. Measure Available capacity SFC Utilization Non Released SFC Utilization Released Utilization Active PRP Utilization Active PRP Utilization Simulated Historical Utilization Omschrijving De capaciteit die beschikbaar is op een afdeling op basis van de basisgegevens van de afdeling en de geldende kalender. De capaciteit die benodigd, geboekt of gereserveerd is voor productieorders (SFC) met de status Gepland of Geprint. De capaciteit die benodigd, geboekt of gereserveerd is voor productieorders (SFC) met de status Vrijgegeven. De capaciteit die benodigd, geboekt of gereserveerd is voor productieorders (SFC) met de status Actief. De capaciteit die benodigd, geboekt of gereserveerd is voor PRP-orders met de projectstatus Actief. De capaciteit die benodigd, geboekt of gereserveerd is voor PRP-orders met de projectstatus Gesimuleerd. De capaciteitsbezetting van een afdeling op basis van het werkelijke aantal uren dat is geregistreerd via urenverantwoording. 2-9

22 Measures voor de Universe Manufacturing Project Control System Onderestaande measures zijn afkomstig uit de fact-tabel DW_PCS_COSTCOMPONENT_RESULTS en de fact-tabel DW_PCS_COSTING_RESULTS. Measure Budgeted Number of Units Planned Number of Units Actual Number of Units Budgeted Cost Planned Cost Actual Cost Sales Cost Service Cost Warehousing Cost Total Project Cost Sales Revenue Service Revenue Warehousing Revenue Invoiced Amount Budgeted Profit Contribution Planned Profit Contribution Total Profit Contribution Omschrijving De begrote hoeveelheid voor het project. De voorgecalculeerde hoeveelheid voor het project. De werkelijke hoeveelheid voor het project. Het begrote bedrag voor het project. Het voorgecalculeerde bedrag voor het project. Het werkelijke bedrag dat besteed is aan het project. De kosten die gemaakt zijn voor de verkooporders voor het project. De kosten die gemaakt zijn voor de serviceorders voor het project. De kosten die gemaakt zijn voor de warehousing-orders m.b.t. overboekingen voor het project. Het totaal aan gemaakte kosten voor het project (de som van kosten gerelateerd aan productie, verkoop, service en warehousing). De gegenereerde opbrengst van de verkooporders voor het project. De gegenereerde opbrengst van de serviceorders voor het project. De gegenereerde opbrengst voor de warehousing-orders m.b.t. overboekingen voor het project. Het gefactureerde bedrag voor het project. Gefactureerd bedrag Begrote kosten Gefactureerd bedrag Geplande kosten Gefactureerd bedrag Totale projectkosten 2-10

23 Measures voor de Universe Manufacturing Hours Accounting Onderstaande measures zijn afkomstig uit de fact-tabel HRA_Work center_bud_analysis. Measure Budgeted Man Hours Actual Man Hours Budgeted Labor Cost Actual Labor Cost Budgeted Machine Hours Actual Machine Hours Budgeted Machine Cost Actual Machine Cost Budgeted Overhead Cost Actual Overhead Cost Omschrijving De begrote manuren voor een afdeling in een opgegeven jaar en periode. Het werkelijke aantal manuren dat is geregistreerd voor een afdeling in een opgegeven jaar en periode. De begrote loonkosten op basis van de begrote uren in een opgegeven jaar en periode. De werkelijke loonkosten op basis van het werkelijke aantal uren dat is geregistreerd voor een afdeling in een opgegeven jaar en periode. De begrote machine-uren van een afdeling voor een opgegeven jaar en periode. Het werkelijke aantal machine-uren dat is geregistreerd voor een afdeling in een opgegeven jaar en periode. De begrote machinekosten op basis van de begrote uren in een opgegeven jaar en periode. De werkelijke machinekosten op basis van het werkelijke aantal uren dat is geregistreerd voor een afdeling in een opgegeven jaar en periode. De begrote overheadkosten op basis van de begrote uren in een opgegeven jaar en periode. De werkelijke overheadkosten op basis van het werkelijke aantal uren dat geregisteerd is voor een afdeling in een opgegeven jaar en periode. 2-11

24 Onderstaande measures zijn afkomstig uit de fact-tabel HRA_Workcenter_Utilization. Measure Available Man Hours Estimated Man Hours Actual Man Hours Estimated Labor Cost Actual Labor Cost Available Machine Hours Estimated MachineHours Actual Machine Hours Estimated Machine Cost Actual Machine Cost Estimated Overhead Cost Actual Overhead Cost Omschrijving De beschikbare manuren voor een afdeling in een opgegeven jaar en periode. Dit is gebaseerd op het aantal beschikbare uren per dag/week en de bedrijfskalender. De voorgecalculeerde manuren voor een afdeling in een opgegeven jaar en periode. De nagecalculeerde manuren die geregistreerd zijn voor een afdeling in een opgegeven jaar en periode. De voorgecalculeerde loonkosten op basis van de voorgecalculeerde uren in een opgegeven jaar en periode. De werkelijke loonkosten op basis van het werkelijke aantal uren dat is geregistreerd voor een afdeling in een opgegeven jaar en periode. De beschikbare machine-uren voor een afdeling in een opgegeven jaar en periode. Dit is gebaseerd op het aantal beschikbare uren per dag/week en de bedrijfskalender. De voorgecalculeerde machine-uren voor een afdeling in een opgegeven jaar en periode. Het werkelijke aantal machine-uren dat is geregistreerd voor een afdeling in een opgegeven jaar en periode. De voorgecalculeerde machinekosten op basis van de voorgecalculeerde uren in een opgegeven jaar en periode. De werkelijke machinekosten op basis van het werkelijke aantal uren dat is geregistreerd voor een afdeling in een opgegeven jaar en periode. De voorgecalculeerde overheadkosten op basis van de voorgecalculeerde uren in een opgegeven jaar en periode. De werkelijke overheadkosten op basis van het werkelijke aantal uren dat geregisteerd is voor een afdeling in een opgegeven jaar en periode. 2-12

Business-templates ibaan Decision Manager. Gebruikershandleiding voor Template 1.0 voor ibaan ERP 5.0c Financials Operational Review

Business-templates ibaan Decision Manager. Gebruikershandleiding voor Template 1.0 voor ibaan ERP 5.0c Financials Operational Review Business-templates ibaan Decision Manager Gebruikershandleiding voor Template 1.0 voor ibaan ERP 5.0c Financials Operational Review Een uitgave van: Baan Development B.V. Postbus 143 3770 AC Barneveld

Nadere informatie

Het enterprise resource planning pakket SAP (ERP pakket)

Het enterprise resource planning pakket SAP (ERP pakket) Het enterprise resource planning pakket SAP (ERP pakket) Dit document geeft informatie over: Algemene informatie over SAP Hoe start ik een SAP project? SAP entiteiten / definities SAP module Human Resource

Nadere informatie

ERP software van MKG De ruggengraat van uw bedrijf

ERP software van MKG De ruggengraat van uw bedrijf ERP software van MKG Inhoudsopgave 1. Wat is MKG ERP? 2. Overzicht functionaliteit. Relatiebeheer / CRM Verkoop Calculatie Productie Planning Inkoop Urenregistratie / Shopfloor control Voorraad / expeditie

Nadere informatie

BAAN IVc. Handleiding bij de BAAN IVc-Hyperion interface

BAAN IVc. Handleiding bij de BAAN IVc-Hyperion interface BAAN IVc Handleiding bij de BAAN IVc-Hyperion interface Een publicatie van: Baan Development B.V. Postbus 143 3770 AC Barneveld Nederland In Nederland gedrukt Baan Development B.V. 1997. Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Prodin-P3 Suite. De toonaangevende ERP-oplossing voor het MKB. Groothandel & retail. Service & onderhoud. Productie & assemblage

Prodin-P3 Suite. De toonaangevende ERP-oplossing voor het MKB. Groothandel & retail. Service & onderhoud. Productie & assemblage De toonaangevende ERP-oplossing voor het MKB Groothandel & retail Service & onderhoud Productie & assemblage Prodin Business Solutions B.V. Tel 088 808 11 00 sales@prodin.nl WWW.PRODIN.NL Inhoudsopgave

Nadere informatie

Exact Financials Enterprise. Risicobeheersing, compliance en control

Exact Financials Enterprise. Risicobeheersing, compliance en control Exact Financials Enterprise Risicobeheersing, compliance en control Inhoud 2 Passend bij uw behoeften 4 Exact Financials Enterprise, het product 6 Exact Financials Enterprise en u 8 management 12 16 inzicht

Nadere informatie

Exact Financials Enterprise Risicobeheersing, compliance en control

Exact Financials Enterprise Risicobeheersing, compliance en control Exact Financials Enterprise Risicobeheersing, compliance en control Inhoud 2 Passend bij uw behoeften 4 Exact Financials Enterprise, het product 6 Exact Financials Enterprise en u 8 Financieel management

Nadere informatie

CA Clarity PPM. Handleiding Portfoliomanagementscenario's. Versie 14.2.00

CA Clarity PPM. Handleiding Portfoliomanagementscenario's. Versie 14.2.00 CA Clarity PPM Handleiding Portfoliomanagementscenario's Versie 14.2.00 Deze Documentatie, inclusief de ingesloten Help-systemen en de elektronisch gedistribueerde materialen (hierna genoemd "Documentatie"),

Nadere informatie

Microsoft Business Solutions Navision 4.0

Microsoft Business Solutions Navision 4.0 INHOUDSOPGAVE Inleiding........................................... 4 Bedrijfsadministratie................................. 6 Supply Chain Management........................... 10 De basis..........................................

Nadere informatie

2thePoint Project Software. Software voor Projectmatig Produceren

2thePoint Project Software. Software voor Projectmatig Produceren 2thePoint Project Software Software voor Projectmatig Produceren 2thePoint Project Software Software voor bedrijven die projectmatig produceren Projectmatig produceren Projectmatig produceren stelt bijzondere

Nadere informatie

CA Clarity PPM. Gebruikershandleiding Financieel management. Versie 13.3.00

CA Clarity PPM. Gebruikershandleiding Financieel management. Versie 13.3.00 CA Clarity PPM Gebruikershandleiding Financieel management Versie 13.3.00 Deze Documentatie, inclusief de ingesloten Help-systemen en de elektronisch gedistribueerde materialen (hierna genoemd "Documentatie"),

Nadere informatie

Microsoft Dynamics NAV. Financieel management. Bedrijfsprestaties verbeteren aan de hand van financieelmanagementgegevens

Microsoft Dynamics NAV. Financieel management. Bedrijfsprestaties verbeteren aan de hand van financieelmanagementgegevens GESTROOMLIJND Spacing paragraph Microsoft Dynamics NAV Financieel management White paper Bedrijfsprestaties verbeteren aan de hand van financieelmanagementgegevens Januari 2007 www.microsoft.nl/dynamics/nav

Nadere informatie

Urenregistratie en Facturatie

Urenregistratie en Facturatie Urenregistratie en Facturatie 2008-2011 Copyright Asperion Hosting BV 2008-2011 Copyright Asperion Pagina 2 van 49 Doel van dit document De modules van Asperion kunnen op velerlei manieren ingesteld worden

Nadere informatie

Handleiding. Assistance LITE 2007 Versie 3.0. Voor Windows 2000 / XP / Vista

Handleiding. Assistance LITE 2007 Versie 3.0. Voor Windows 2000 / XP / Vista Handleiding Assistance LITE 2007 Versie 3.0 Voor Windows 2000 / XP / Vista Assistance LITE handleiding, uitgegeven door Assistance Software. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

ITSM Add-on. Installation & Configuration Guide

ITSM Add-on. Installation & Configuration Guide ITSM Add-on Installation & Configuration Guide 2015, Eddon Software B.V., s-hertogenbosch. Niets van deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm

Nadere informatie

Release notes V004019A00

Release notes V004019A00 Release notes V004019A00 Datum : 1-7-2011 Ontwerp: MKG Nederland B.V. Auteur: MKG Nederland B.V. Druk: Reerink B.V. MKG versie: V004019A00-01 2011, by MKG Nederland B.V. www.mkg.nl Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

7T software bouwstenen voor een heldere toekomst

7T software bouwstenen voor een heldere toekomst 7T software bouwstenen voor een heldere toekomst E D I T I E Handel & Verhuur 7T software bouwstenen voor een heldere toekomst Beschrijving van de mogelijkheden van de 7T software, voor het gebruik door

Nadere informatie

Solution Builder. Installation & Configuration Guide

Solution Builder. Installation & Configuration Guide Solution Builder Installation & Configuration Guide 2015, Eddon Software B.V., s-hertogenbosch. Niets van deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie,

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding De Voorkant B.V. Telefoon: +31-(0)33-4557485 Astronaut 22D Fax: +31-(0)33-4557486 3824 MJ Amersfoort Email: info@devoorkant.nl Nederland Info: www.devoorkant.nl Gebruikershandleiding datum: september 2012

Nadere informatie

Versie GD Venlo, juni 2011. Releasenotes BlueRetail versie 3.60.GD Product Management

Versie GD Venlo, juni 2011. Releasenotes BlueRetail versie 3.60.GD Product Management Versie GD Venlo, juni 2011 Releasenotes BlueRetail versie 3.60.GD Product Management Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 5 2 TECHNISCHE ISSUES... 6 2.1 Requirements... 6 2.2 Update instructie... 8 2.3 Instructies

Nadere informatie

7T software bouwstenen voor een heldere toekomst

7T software bouwstenen voor een heldere toekomst 7T software bouwstenen voor een heldere toekomst E D I T I E SHIPCHANDLERS 7T software bouwstenen voor een heldere toekomst Beschrijving van de mogelijkheden van de 7T software, specifiek voor het gebruik

Nadere informatie

Unit 4 Multivers Extended. Unit 4 Multivers. De financiële en logistieke. oplossing voor. handelsbedrijven en zakelijke dienstverleners

Unit 4 Multivers Extended. Unit 4 Multivers. De financiële en logistieke. oplossing voor. handelsbedrijven en zakelijke dienstverleners Unit 4 Multivers Extended Unit 4 Multivers De financiële en logistieke oplossing voor handelsbedrijven en zakelijke dienstverleners 2 U NIT 4 MULTIVERS E XTENDED 3 I NHOUDSOPGAVE INLEIDING 4 Unit 4 Multivers

Nadere informatie

Release Notes BlueRetail versie 3.81

Release Notes BlueRetail versie 3.81 Release Notes BlueRetail versie 3.81 Product Management Versie 0.4 Venlo, april 2014 Bestand: BR v3.81 Release notes NL GD.docx Versiebeheer Naam Datum Versie Wijziging R.Wolters 19/03/13 V0.1 Initiële

Nadere informatie

Release Notes BlueRetail versie 3.90.0

Release Notes BlueRetail versie 3.90.0 Release Notes BlueRetail versie 3.90.0 Product Management Versie 0.2 Venlo, februari 2015 Bestand: BR v3.90.0 Release notes NL GD.docx Versiebeheer Naam Datum Versie Wijziging R. Wolters 03/02/15 V0.1

Nadere informatie

Voorwoord. info@salesmanager.nl www.salesmanager.nl. Geachte lezer,

Voorwoord. info@salesmanager.nl www.salesmanager.nl. Geachte lezer, Voorwoord Geachte lezer, Hartelijk dank voor uw interesse in de producten van SalesManager Software B.V. Wij stellen uw belangstelling zeer op prijs. Dit document laat u op een duidelijke en beknopte wijze

Nadere informatie

Release Notes V004021A00

Release Notes V004021A00 Release Notes V004021A00 Datum: 9-8-2012 Ontwerp: MKG Nederland B.V. Auteur: MKG Nederland B.V. Druk: Reerink B.V. MKG versie: V004021A00-00 2012, by MKG Nederland B.V. www.mkg.nl Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Scriptie onderzoeksemester

Scriptie onderzoeksemester Scriptie onderzoeksemester Auteurs Opdrachtgever Hugo Zonderland esser-emmerik Document Opdrachtgever Scriptie onderzoeksemester esser-emmerik Herman Versteegt herman@esser-emmerik.nl Wouter van Emmerik

Nadere informatie

KRAAN Financieel Handleiding

KRAAN Financieel Handleiding Handleiding Copyright 2014 Kraan Bouwcomputing B.V. Publicatiedatum: 28-11-2014 Alle gegevens in dit document vallen onder het auteursrecht. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar

Nadere informatie

Financiële software heet MINOX

Financiële software heet MINOX Financiële software heet MINOX Inhoudsopgave 2 Inhoudsopgave 2 Kenmerken van MINOX Introductie 3 Modulaire opbouw Gebruik toetsenbord en/of de muis Administraties en boekjaren 4 Onderhoud Relaties Boeken

Nadere informatie

Gebruikershandleiding ChainWise 7.5 algemeen

Gebruikershandleiding ChainWise 7.5 algemeen Gebruikershandleiding ChainWise 7.5 algemeen Versie: 7.5 Datum: september 2012 Inhoudsopgave 1 Voorwoord... 6 2 Achtergrond van ChainWise Procesoptimalisatie... 7 2.1 ChainWise Procesoptimalisatie: de

Nadere informatie