GEMEENTE ONDERBANKEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GEMEENTE ONDERBANKEN"

Transcriptie

1 RAADSVOORSTEL GEMEENTE ONDERBANKEN Onderwerp: Vaststellen diverse verordeningen Participatiewet 2015 Gemeentebladnummer :2014/76 Behandelend ambtenaar : VERSTRAETEN JOS Agendapunt : Portefeuille : SAMENLEVING EN LEEFBAARHEID Registratienummer : 3647 Raadsvergadering : 30 oktober 2014 Commissie : SAZ Programma : VITALE SAMENLEVING Datum college voorstel : 30 september 2014 AAN DE GEMEENTERAAD, Voorstel 1. De volgende verordeningen vaststellen per 1 januari a. Participatieverordening ISD BOL 2015 b. Verordening Tegenprestatie ISD BOL 2015 c. Verordening Loonkostensubsidie ISD BOL 2015 d. Verordening Individuele inkomenstoeslag ISD BOL 2015 e. Handhavingsverordening ISD BOL 2015 f. Afstemmingsverordening ISD BOL 2015 g. Verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive ISD BOL 2015 h. Verordening individuele studietoeslag ISD BOL De volgende verordeningen intrekken per 1/1/2015: a. Verordening Langdurigheidstoeslag ISD BOL 2013 b. Verordening Maatschappelijke participatie schoolgaande kinderen ISD BOL c. Re-integratieverordening ISD BOL d. Handhavingverordening ISD BOL 2012 e. Verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive ISD BOL 2013 f. Afstemmingsverordening WWB en IOAW ISD BOL 2013 g. Afstemmingsverordening IOAZ en BBZ ISD BOL 2013 h. Verordening cliëntenparticipatie ISD BOL De Toeslagenverordening WWB ISD BOL 2013 intrekken per 1 juli Inleiding Op dit moment bestaan voor mensen met arbeidsvermogen verschillende regelingen: de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong), de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) en de Wet werk en bijstand (WWB). Deze regelingen worden vervangen door één regeling voor mensen met arbeidsvermogen: de Participatiewet. Per 1 januari 2015 treedt de Invoeringswet Participatiewet in werking. De Participatiewet is gebaseerd op de ambitie van de regering om iedereen in staat te stellen als

2 volwaardig burger mee te doen en bij te dragen aan de samenleving. Met dit voorstel worden u de nieuwe verordeningen aangeboden in verband met de inwerkingtreding van de Invoeringswet Participatiewet en de inwerkingtreding van de Wet maatregelen WWB (uiteindelijk allemaal tezamen: de Participatiewet). Doelstelling Participatiewet De doelstelling van de Participatiewet is zo veel mogelijk mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te helpen. Daarnaast is de Participatiewet bedoeld om de kansen op arbeidsparticipatie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt of een arbeidsbeperking op de lange termijn te verbeteren. Zo draagt de Participatiewet bij aan de ambitie van de regering om zoveel mogelijk mensen mee te laten doen aan de maatschappij. Gemeenten krijgen met de Participatiewet de ruimte om zelf, op lokaal niveau, te bepalen of zij ondersteuning aanbieden en zo ja, welke ondersteuning. De Participatiewet biedt gemeenten de mogelijkheid om zowel bestaande als nieuwe re-integratievoorzieningen in te zetten. Doelgroep Participatiewet De doelgroep van de Participatiewet bestaat uit mensen met arbeidsvermogen die zijn aangewezen op, al dan niet tijdelijke, ondersteuning om in hun bestaan te voorzien en/of op ondersteuning om aan het werk te komen. In de huidige situatie bestaan voor mensen met arbeidsvermogen verschillende regelingen: de Wajong, de Wsw en de WWB. Deze regelingen worden vervangen door één regeling voor mensen met arbeidsvermogen: de Participatiewet. Wajongers uit het zittend bestand behouden echter hun Wajonguitkering. De Wsw wordt met ingang van 1 januari 2015 afgesloten voor nieuwe instroom; de WSWwachtlijst vervalt. De Wsw blijft bestaan voor de mensen die vóór 1 januari 2015 al in een Wswdienstbetrekking werkzaam zijn. Mensen die op 31 december 2014 in een Wsw-dienstbetrekking werken, houden hun wettelijke rechten en plichten. Nieuwe re-integratievoorzieningen De Participatiewet vestigt de aandacht op diverse nieuwe re-integratievoorzieningen die specifiek in de wet worden benoemd. Het gaat om: beschut werk, loonkostensubsidies, ondersteuning bij leer-werktrajecten en persoonlijke ondersteuning bij het verrichten van aan een persoon opgedragen taken. Naast de nieuwe in de Participatiewet geregelde reintegratievoorzieningen, blijven gemeenten beschikken over alle bestaande instrumenten en voorzieningen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan re-integratietrajecten en werkervaringsplaatsen. Een van de instrumenten die gemeenten kunnen inzetten, is de nieuwe voorziening beschut werk. Gemeenten kunnen met deze voorziening mensen in een beschermde omgeving in een dienstbetrekking laten werken. Het betreft mensen die door een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking een zodanige mate van begeleiding op en aanpassingen van de werkplek nodig hebben dat van een reguliere werkgever redelijkerwijs niet kan worden verwacht dat hij deze in dienst neemt. Mensen die (nog) niet in een reguliere baan kunnen werken, kunnen op basis van de Participatiewet in een beschutte werkomgeving aan de slag. Wajong-uitkering Mensen met een Wajong-uitkering op 31 december 2014 gaan niet onder de doelgroep van de 2

3 Participatiewet vallen. Voor deze doelgroep blijft het aparte regime van de Wajong bestaan en blijft het UWV verantwoordelijk. Het zittend bestand van de Wajong zal wel herbeoordeeld gaan worden op arbeidsvermogen. Wajongers die duurzaam geen arbeidsvermogen hebben, behouden hun uitkering van 75% wettelijk minimumloon. De groep Wajongers met arbeidsvermogen en Wajongers die tijdelijk geen arbeidsvermogen hebben, krijgen na de herbeoordeling te maken met een uitkeringsverlaging van hun Wajong-uitkering naar 70% wettelijk minimumloon per 1 januari Wetsvoorstellen Maatregelen WWB en Hervorming kindregelingen De invoeringsdatum van de Participatiewet is 1 januari Vanaf deze datum bestaat de WWB niet meer onder deze naam, maar wordt deze opgenomen in de Participatiewet. Naast deze wijziging krijgen gemeenten te maken met het wetvoorstel Maatregelen WWB en het wetsvoorstel Hervorming kindregelingen. De invoeringsdatum van beide wetsvoorstellen is ook 1 januari Geüniformeerde arbeidsverplichtingen en maatregelen De Wet maatregelen WWB introduceert diverse geüniformeerde arbeidsverplichtingen. Indien een belanghebbende een geüniformeerde arbeidsverplichting schendt, dan verlaagt het college (lees: DB ISD BOL) de bijstand in ieder geval met 100% voor een bij afstemmingsverordening vastgestelde periode van ten minste 1 maand en ten hoogste 3 maanden. Bijzondere bijstand De mogelijkheid tot het verlenen van categoriale bijzondere bijstand wordt verkleind. Het college (lees: DB ISD BOL) kan - na wijziging van artikel 35 Participatiewet - uitsluitend categoriale bijzondere bijstand verlenen voor een collectieve aanvullende zorgverzekering of een tegemoetkoming in de kosten van de premie van een dergelijke verzekering. Daarnaast zal het vanaf 1 januari 2015 mogelijk zijn om deze vorm van categoriale bijzondere bijstand te verlenen aan een belanghebbende met een inkomen hoger dan 110% van de toepasselijke bijstandsnorm. Tegenprestatie naar vermogen De Wet maatregelen WWB legt de gemeenteraad de verplichting op om bij verordening regels vast te stellen over het opdragen van een tegenprestatie aan personen in de leeftijd van 18 jaar tot de AOWgerechtigde leeftijd die een bijstandsuitkering ontvangen. Daarnaast heeft het college (lees: DB ISD BOL) de opdracht beleid te ontwikkelen ten behoeve van het verrichten van een tegenprestatie. Individuele inkomenstoeslag De langdurigheidstoeslag wordt vervangen door een individuele inkomenstoeslag. Na wijziging van artikel 36 Participatiewet kan het college op verzoek een individuele inkomenstoeslag toekennen indien een persoon een langdurig laag inkomen heeft en geen in aanmerking te nemen vermogen heeft als bedoeld in artikel 34 Participatiewet en gelet op zijn omstandigheden geen uitzicht heeft op inkomensverbetering. De beoordeling door het college of er al dan niet sprake is van 'zicht op inkomensverbetering' zal aan de hand van de individuele omstandigheden van het geval moeten plaatsvinden. Vanaf 1 januari 2015 is het mogelijk om individuele inkomenstoeslag te verlenen aan een belanghebbende met een inkomen hoger dan 110% van de toepasselijke bijstandsnorm. 3

4 Individuele studietoeslag In de Participatiewet is een nieuw instrument opgenomen: de individuele studietoeslag. Op grond van de Participatiewet kan het college (lees: DB ISD BOL) besluiten om een studietoeslag te verstrekken aan arbeidsgehandicapte studenten die vanwege hun handicap niet in staat zijn om het minimumloon te verdienen. Normen De Wet maatregelen WWB voegt de kostendelersnorm toe aan de Participatiewet. De kostendelersnorm is van toepassing op personen van 21 jaar en ouder indien een belanghebbende de woning deelt met een of meer meerderjarige personen. Bewijsopdracht en aanbod tot huisbezoek Een belanghebbende kan door het college (lees: DB ISD BOL) worden gevraagd te bewijzen dat de kostendelersnorm niet op hem van toepassing is. Ook kan hij worden gevraagd te bewijzen dat er niet meer dan het door hem gestelde aantal meerderjarige personen in dezelfde woning zijn hoofdverblijf heeft. Terugvordering De bevoegdheid van het college (lees DB ISD BOL) om de in de voorafgaande maanden ontvangen middelen met de algemene bijstand te verrekenen wordt verruimd van 3 maanden naar 6 maanden. Daarnaast wordt het mogelijk terug te vorderen van een verzwegen gezinslid. Samenhang met andere wetten Op 1 januari 2015 treden de wetsvoorstellen Wet maatregelen WWB, de Invoeringswet Participatiewet en de Wet hervorming kindregelingen in werking. Het Ministerie van SZW stelt zich op het standpunt dat de aanpassing van het beleid door deze wetsvoorstellen gelijktijdig opgepakt dienen te worden. De wetsvoorstellen hangen immers met elkaar samen. Doelstelling en beleidskader * Participatiewet * Diverse lagere regelgeving (Algemene Maatregelen van Bestuur en Ministeriële Regelingen); * Beleidskader participatiewet en arbeidsmarktbeleid Parkstad Limburg (door uw raad vastgesteld op 25 september 2014); * Doelstellingen participatiebeleid (bij amendement door uw raad vastgesteld op 8 mei 2014) Argumenten 1 tm 3. De inwerkingtreding van de Participatiewet op 1 januari 2015, heeft tot gevolg dat bestaande verordeningen ingetrokken dienen te worden en dat nieuwe verordeningen vastgesteld dienen te worden Ook de aanscherping van de Wet Werk en Bijstand (bijstandsdeel) noodzaakt hiertoe. De beleidsbepalende bevoegdheid ligt bij uw raad. ISD BOL heeft de verordeningen voorbereid. In een aprte bijlage worden alle verordeningen kort toegelicht. Tevens is in de bijgevoegde verordeningen een algemene toelichting opgenomen. 4

5 1.1 Regionale samenwerking en afstemming met ruimte voor couleure locale. Uitgangspunt is tot afstemming van de verordeningen in regionaal verband te komen en tevens de onderliggende beleidsregels met elkaar af te stemmen. De nu voorliggende verordeningen zijn op Parkstad Limburg niveau tot stand gekomen: in alle 8 Parkstad gemeenten worden dezelfde verordeningen op grond van de Participatiewet in procedure gebracht. Naast deze regionale basis is op onderdelen ruimte voor lokale verbijzondering. Ook de thans geldende verordeningen zijn volgens dit principe geformuleerd en vastgesteld door de gemeenteraden. Het Rijk stelt als uitgangspunt bij de drie decentralisaties (participatie, jeugd en zorg) dat de gemeenten bij de uitvoering regionaal samenwerken. Het gaat bij deze beleidsterreinen namelijk om sociale en economische problematiek, die zich niets aantrekt van gemeentegrenzen. Hetzelfde geldt uiteraard voor de arbeidsmarkt; een ondernemer zit er niet op te wachten dat hij door verschillende sociale diensten of werkbedrijven wordt benaderd maar wil één aanspreekpunt hebben dat hem ontzorgt. Dit inzicht wordt gedeeld door de besturen van de Zuidlimburgse gemeenten waarin onze dichtbevolkte regio is verdeeld. Zo komt er bijvoorbeeld één regionaal werkbedrijf voor heel Zuid Limburg. Binnen sub-regio s zoals Parkstad Limburg, vindt verdergaande afstemming plaats van werkwijzen, beleid en regelgeving. Het vorenstaande heeft geleid tot het voorstel identieke verordeningen voor alle Parkstad-gemeenten aan de gemeenteraden aan te bieden. Het gevolg daarvan is dat de uitgangspunten van de verschillende sociale diensten en samenwerkingsverbanden vergelijkbaar zijn, zodat ervaringen kunnen worden uitgewisseld en reeds op voorhand belemmeringen worden weggenomen als in de toekomst bijvoorbeeld personeel of (deel-)taken worden uitgewisseld. Tegelijkertijd moet er ook ruimte zijn om met plaatselijke omstandigheden rekening te houden of recht te doen aan de couleure locale. 1.2 Beleidsarme verordeningen voor een langere houdbaarheid; uitwerking in nadere regels (collegebevoegdheid: lees DB ISD BOL) voor grotere flexibiliteit en couleure locale. Verder is gekozen voor beleidsarme verordeningen. Verordeningen krijgen hierdoor een langere houdbaarheidsduur omdat zij niet steeds nieuw moeten worden vastgesteld teneinde (ondergeschikte) beleidswijzigingen te verwerken. In de nabije toekomst zullen naar verwachting vaker bijstellingen nodig zijn, gelet op de ingrijpendheid van de wijzigingen die nu plaatsvinden. Het werkt eenvoudiger en sneller om deze door de colleges te laten vaststellen. Deze werkwijze biedt bovendien de mogelijkheid om maximale ruimte te geven aan lokale omstandigheden en voorkeuren om daar flexibel op te reageren. Wij zullen uw raad uiteraard vooraf betrekken bij eventuele voorstellen voor gewijzigd beleid. Deze werkwijze respecteert het primaat van de raad en biedt tegelijkertijd een grotere flexibiliteit voor eventuele bijstellingen Het WMO-Platform heeft positief geadviseerd over de verordeningen (zie bijlage). 2 en 3. Deze verordeningen dienen vanwege de wetswijzigingen ingetrokken te worden. Kanttekeningen en risico s In een later stadium wordt nog de nieuwe verordening cliëntenparticipatie ter vaststelling aan uw raad 5

6 voorgelegd. Dit omdat elke gemeente kiest voor een eigen invulling en structuur ten aanzien van cliëntenparticipatie. De gemeente Onderbanken wil komen tot één integrale adviesraad sociaal domein zoals verwoord in de op 25 september 2014 door uw raad vastgestelde beleidsplannen. Juridisch: Personeel: Bestuurlijke/politieke of algemene risico s en gevolgen: Financieel: Kosten/opbrengsten verbonden aan dit voorstel zijn: Jaar Bedrag Ten laste/gunste van FCL Product/ECL Uitvoering De verordeningen worden uitgevoerd door het Dagelijks Bestuur van ISD BOL. Ook de nadere uitwerking van de verordeningen in nadere regels is een bevoegdheid van het dagelijks bestuur van ISD BOL. Zoals verwoord onder argument 1.2. wordt uw raad betrokken bij de voorbereiding van de nadere beleidsregels. Na 16 december 2014 (en nog vóór 1 januari 2015) worden de beleidsregels op grond van de voornoemde verordeningen vastgesteld door het DB van ISD BOL. Evaluatie Middelen financiële middelen Op 8 mei 2014 heeft uw raad als kader gesteld dat de uitvoering van de nieuwe taken plaatsvindt binnen het door het Rijk daarvoor beschikbaar gestelde budgetten. Wanneer blijkt dat de kwaliteit van zorg onacceptabel achteruit gaat, zal getracht worden extra budget vrij te maken om de kwaliteit op een acceptabel niveau te handhaven. 6

7 Daarnaast zijn gemeentelijke middelen voor minimabeleid beschikbaar. Deze zijn in de zero-based methodiek aangemerkt als gemeentelijke basistaak waarop niet wordt bezuinigd. personele middelen Schinveld, 30 september 2014 Burgemeester en wethouders van Onderbanken, M.A.H. Clermonts-Aretz burgemeester F.C.W. Geraets secretaris/algemeen directeur Bijlage(n) : - Toelichting bij raadsvoorstel - Overzicht met wijzigingen. - Participatieverordening ISD BOL Verordening Tegenprestatie ISD BOL Verordening Loonkostensubsidie ISD BOL Verordening Individuele inkomenstoeslag ISD BOL Handhavingsverordening ISD BOL Afstemmingsverordening ISD BOL Verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive ISD BOL Verordening individuele studietoeslag ISD BOL Advies WMO-Platform Ter inzage : 7

8 De raad van de gemeente Onderbanken; Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 30 september 2014 (gemeenteblad 2014/76.); B e s l u i t: 1. De volgende verordeningen vast te stellen per 1 januari a. Participatieverordening ISD BOL 2015 b. Verordening Tegenprestatie ISD BOL 2015 c. Verordening Loonkostensubsidie ISD BOL 2015 d. Verordening Individuele inkomenstoeslag ISD BOL 2015 e. Handhavingsverordening ISD BOL 2015 f. Afstemmingsverordening ISD BOL 2015 g. Verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive ISD BOL 2015 h. Verordening individuele studietoeslag ISD BOL De volgende verordeningen in te trekken per 1/1/2015: a. Verordening Langdurigheidstoeslag ISD BOL 2013 b. Verordening Maatschappelijke participatie schoolgaande kinderen ISD BOL c. Re-integratieverordening ISD BOL d. Verordening Handhaving ISD BOL 2012 e. Verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive ISD BOL 2013 f. Afstemmingsverordening WWB en IOAW ISD BOL 2013 g. Afstemmingsverordening IOAZ en BBZ ISD BOL 2013 h. Verordening cliëntenparticipatie ISD BOL De Toeslagenverordening WWB ISD BOL 2013 in te trekken per 1 juli Aldus besloten in zijn openbare vergadering van d.d De raad voornoemd, de griffier, de voorzitter, Mr. M.M.G.M. Richter. M.A.H. Clermonts Aretz. 8

GEMEENTE ONDERBANKEN

GEMEENTE ONDERBANKEN RAADSVOORSTEL GEMEENTE ONDERBANKEN Onderwerp: Vaststellen nota Beleidskaders 2014-2015 Participatiewet/Arbeidsmarktbeleid Parkstad Limburg en instemmen met de daarin opgenomen beleidskaders alsmede instemmen

Nadere informatie

Raadsvergadering 15 december 2014. Nr.: 8. AAN de gemeenteraad. Onderwerp: Invoering Participatiewet. Portefeuillehouder: Wethouder B.

Raadsvergadering 15 december 2014. Nr.: 8. AAN de gemeenteraad. Onderwerp: Invoering Participatiewet. Portefeuillehouder: Wethouder B. Raadsvergadering 15 december 2014 Nr.: 8 AAN de gemeenteraad Onderwerp: Invoering Participatiewet Portefeuillehouder: Wethouder B. Schollema Ter inzage liggende stukken: 1. Gemeenschappelijke regeling

Nadere informatie

Portefeuillehouder: M. Verschuren Behandelend ambtenaar J. van Bragt, 0595-750306 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J.van Bragt)

Portefeuillehouder: M. Verschuren Behandelend ambtenaar J. van Bragt, 0595-750306 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J.van Bragt) Vergadering: 27 januari 2015 Agendanummer: 14 Status: Besluitvormend Portefeuillehouder: M. Verschuren Behandelend ambtenaar J. van Bragt, 0595-750306 E-mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. J.van Bragt) Aan

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 16-12-2014 Nummer voorstel: 2015/4

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 16-12-2014 Nummer voorstel: 2015/4 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 16-12-2014 Nummer voorstel: 2015/4 Voor raadsvergadering d.d.: 13-01-2015 Agendapunt: 7 Onderwerp:

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Aanleiding. Datum

Raadsvoorstel. Aanleiding. Datum Raadsvoorstel Datum 10 december 2014 Agenda nr.: (in te vullen door griffie) raadsvergadering: Portefeuillehouder: Hans Verbraak Registratiecode: (in te vullen door griffie) Onderwerp: Aan de raad van

Nadere informatie

Afdeling: Beleid Maatschappij Leiderdorp, 30 oktober 2014 Onderwerp: Re-integratieverordening. Aan de raad. Participatiewet

Afdeling: Beleid Maatschappij Leiderdorp, 30 oktober 2014 Onderwerp: Re-integratieverordening. Aan de raad. Participatiewet Pagina 1 van 6 Versie Nr.1 Afdeling: Beleid Maatschappij Leiderdorp, 30 oktober 2014 Onderwerp: Re-integratieverordening Aan de raad. Participatiewet Beslispunten *Z00288A120 E* 1. Vast te stellen de Re-integratieverordening

Nadere informatie

Korte inhoud : De verordeningen Participatiewet dienen door de gemeenteraad te worden vastgesteld.

Korte inhoud : De verordeningen Participatiewet dienen door de gemeenteraad te worden vastgesteld. Nummer : 10-01.2015 Onderwerp : Verordeningen Participatiewet Korte inhoud : De verordeningen Participatiewet dienen door de gemeenteraad te worden vastgesteld. Uithuizen, 18 december 2014. AAN DE RAAD.

Nadere informatie

Participatiewet. 9 september 2014. raadscommissie EM - 1 -

Participatiewet. 9 september 2014. raadscommissie EM - 1 - Participatiewet raadscommissie EM 9 september 2014-1 - Inhoud achtergrond wijzigingen sociale zekerheid hoofdlijnen Participatiewet 1 januari 2015 financiering Rijk wetswijzigingen WWB 1 januari 2015 voorbereidingen

Nadere informatie

GEMEENTE ONDERBANKEN

GEMEENTE ONDERBANKEN RAADSVOORSTEL GEMEENTE ONDERBANKEN Onderwerp: Eerste wijziging van de legesverordening gemeente Onderbanken 2014 en bijbehorende tarieven. Gemeentebladnummer : 2014/4 Behandelend ambtenaar : JOOSTEN JACQUELINE,

Nadere informatie

GEMEENTE ONDERBANKEN

GEMEENTE ONDERBANKEN RAADSVOORSTEL GEMEENTE ONDERBANKEN Onderwerp: Verordening elektronische kennisgeving gemeente Onderbanken Gemeentebladnummer : 2014/108 Behandelend ambtenaar : NICOLE VAESSEN Agendapunt : Portefeuille

Nadere informatie

Toelichting bij Raadsvoorstel Vaststellen diverse verordeningen Participatiewet 2015

Toelichting bij Raadsvoorstel Vaststellen diverse verordeningen Participatiewet 2015 Toelichting bij Raadsvoorstel Vaststellen diverse verordeningen Participatiewet 2015 1. Inleiding/aanpak Vanaf 2015 krijgen gemeenten er een omvangrijk takenpakket bij in het sociaal domein. Naast de invoering

Nadere informatie

Beleidskader en verordeningen Participatiewet Eddy van der Spek Eva Mercks

Beleidskader en verordeningen Participatiewet Eddy van der Spek Eva Mercks Beleidskader en verordeningen Participatiewet 2015 Eddy van der Spek Eva Mercks Inhoud Proces van totstandkoming Participatiewet Wat blijft hetzelfde Wat verandert er Dienstverleningsarrangementen werkzoekenden

Nadere informatie

Raadsvoorstel Openbare Raadsvergadering LE - Raadstukken 2014\80

Raadsvoorstel Openbare Raadsvergadering LE - Raadstukken 2014\80 Raadsvoorstel Openbare Raadsvergadering LE - Raadstukken 2014\80 Datum 15 december 2014 Agendapunt 8 Onderwerp Verordeningen Participatiewet 2015 Portefeuillehouder(s) wethouder J.M.M. van den Beuken Inhoudelijk

Nadere informatie

IIMill MUI II IIIIIIII II

IIMill MUI II IIIIIIII II GEMEENTE BEUNINGEN Onderwerp Verordeningen Participatiewet Raadsvergadering 16 december 2014 Nummer(agenda) Commissie 1 Samenleving Registratienummer BW14.00883 Datum 8 december 2014 Registratiecode IIMill

Nadere informatie

Nota van toelichting. Nummer: 14Tl060 Kerkrade, 31 oktober 2014

Nota van toelichting. Nummer: 14Tl060 Kerkrade, 31 oktober 2014 Nota van toelichting Nummer: 14Tl060 Kerkrade, 31 oktober 2014 Behorend bij ontwerpbesluiten nummers: 14Rb086; 14Rb087; 14Rb088; 14Rb089; 14Rb090; 14Rb091; 14Rb092 Onderwerp Vaststelling nieuwe, aangepaste

Nadere informatie

Bijlage 9: Advies cliëntenraad Roerdalen en reactie college Bijlage(n) ter inzage: N.v.t.

Bijlage 9: Advies cliëntenraad Roerdalen en reactie college Bijlage(n) ter inzage: N.v.t. Raadsvoorstel Onderwerp: Verordeningen Participatiewet 2015 Indiener agendapunt: College van Burgemeester en wethouders Roerdalen Portefeuillehouder: J.G.A.M. den Teuling Gevraagd besluit: 1. De bijgevoegde

Nadere informatie

Handreiking Modelverordening Participatiewet Deel: Wet maatregelen WWB

Handreiking Modelverordening Participatiewet Deel: Wet maatregelen WWB Handreiking Modelverordening Participatiewet Deel: Wet maatregelen WWB April 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 2. Overzicht wijzigingen en gevolgen voor gemeentelijk beleid... 6 1. Geüniformeerde arbeidsverplichtingen

Nadere informatie

Handreiking Modelverordeningen Participatiewet Deel: Participatiewet

Handreiking Modelverordeningen Participatiewet Deel: Participatiewet Handreiking Modelverordeningen Participatiewet Deel: Participatiewet April 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Overzicht wijzigingen en gevolgen voor gemeentelijk beleid... 5 1. Doelgroep ondersteuning

Nadere informatie

Participatiewet. Beide medewerkers van Het Plein (Lochem en Zutphen)

Participatiewet. Beide medewerkers van Het Plein (Lochem en Zutphen) Participatiewet De wet en de verordeningen Dinsdag 4 november 2014, Bartho van Wel>Presentatie Participatiewet Bert van der Laan> gespreksleider en Vitale Sportvereniging Beide medewerkers van Het Plein

Nadere informatie

Verordeningen Participatiewet

Verordeningen Participatiewet Verordeningen Participatiewet Persbericht van 11 mei jl. 935 extra banen in de arbeidsmarktregio Groningen en Noord-Drenthe In de arbeidsmarktregio Groningen en Noord-Drenthe is afgesproken dat er tot

Nadere informatie

GEMEENTE ONDERBANKEN

GEMEENTE ONDERBANKEN RAADSVOORSTEL GEMEENTE ONDERBANKEN Onderwerp: bluswatervoorzieningen Gemeentebladnummer :2013/19 Behandelend ambtenaar : LEMANS, PATRICK Agendapunt : Portefeuille : ALGEMENE ZAKEN EN PARKSTAD Registratienummer

Nadere informatie

GEMEENTE ONDERBANKEN

GEMEENTE ONDERBANKEN RAADSVOORSTEL GEMEENTE ONDERBANKEN Onderwerp: Concept beleidsplan politie regionale eenheid Limburg 2015-2018. Gemeentebladnummer : 2014/61 Behandelend ambtenaar : LEMANS, PATRICK Agendapunt : Portefeuille

Nadere informatie

Re-integratieverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015

Re-integratieverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015 Re-integratieverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015 ================================================================================== De raad van de gemeente (naam gemeente) ; gelezen het voorstel

Nadere informatie

Raadsvoorstel Nummer: 237826

Raadsvoorstel Nummer: 237826 Raadsvoorstel Nummer: 237826 Datum: 4 november 2014 Hoort bij collegeadviesnummer: 237824 Datum raadsvergadering: 18 december 2014 Portefeuillehouder: A. Dragt Onderwerp Vaststellen verordeningen participatiewet

Nadere informatie

De Wijsmaker Training en opleiding 2014 1

De Wijsmaker Training en opleiding 2014 1 In vogelvlucht: Participatiewet en WWB Maatregelen Door Mark Cornelissen PROGRAMMA WORKSHOP - PARTICIPATIEWET EN DE WWB MAATREGELEN IN VOGELVLUCHT. - OVERIGE WETGEVING DIE VAN BELANG IS VOOR ONS. - JULLIE

Nadere informatie

Voorstel aan de gemeenteraad van Oostzaan

Voorstel aan de gemeenteraad van Oostzaan Onderwerp: Regelingen regionaal Participatiewet Oostzaan Invullen door Raadsgriffie RV-nummer: 14/84 Beleidsveld: Werk en inkomen Datum: 26 november 2014 Portefeuillehouder: M. Olij Contactpersoon: Corina

Nadere informatie

GEMEENTE SCHERPENZEEL. Raadsvoorstel. Onderwerp: Beleidsplan Participatiewet, zes verordeningen Participatiewet en de Wet maatregelen WWB

GEMEENTE SCHERPENZEEL. Raadsvoorstel. Onderwerp: Beleidsplan Participatiewet, zes verordeningen Participatiewet en de Wet maatregelen WWB GEMEENTE SCHERPENZEEL Raadsvoorstel Datum voorstel : 11 november 2014 Raadsvergadering : 18 december 2014 Agendapunt : Bijlage(n) : 13 Kenmerk : Portefeuille : wethouder H.J.C. Vreeswijk Behandeld door:

Nadere informatie

: Verordeningen Participatiewet

: Verordeningen Participatiewet Vergadering 2 december 2014 Gemeenteraad Onderwerp : Verordeningen Participatiewet B&W vergadering : 28 oktober 2014 Dienst / afdeling : SE/WI/ST Aan de gemeenteraad, Op 1 januari 2015 treden de Participatiewet

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d.18 november 2014, nummer: 14/987;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d.18 november 2014, nummer: 14/987; De raad van de gemeente Emmen; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d.18 november 2014, nummer: 14/987; gelet op het bepaalde in artikel 8, eerste lid, onderdeel b van de Participatiewet,

Nadere informatie

F. Buijserd burgemeester

F. Buijserd burgemeester Gemeente Nieuwkoop College van Burgemeester en Wethouders raadsvoorstel portefeuillehouder opgesteld door Registratienummer collegebesluit 14.17195 G. Veninga, A. Pietersen Vergunningen, Voorzieningen

Nadere informatie

Onderwerp : Vaststelling van de Verordeningen Participatiewet, wijzigingen WWB-maatregelen

Onderwerp : Vaststelling van de Verordeningen Participatiewet, wijzigingen WWB-maatregelen Zaaknummer Documentnummer I-SZ/2014/1574 I-SZ/2015/43 Raadsvergadering : 12 maart 2015 Agendapunt : 7 Onderwerp : Vaststelling van de Verordeningen Participatiewet, wijzigingen WWB-maatregelen Aanleiding

Nadere informatie

Participatiewet. Wetgeving

Participatiewet. Wetgeving Participatiewet Gemeenteraad 9 december 2014 Wetgeving Wet maatregelen WWB Wet hervorming kindregelingen Invoeringswet Participatiewet december 14 Participatiewet 2 1 Inhoud presentatie Huidige situatie

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Neerijnen

Raadsvoorstel. Neerijnen Raadsvoorstel Aan : Gemeenteraad Datum vergadering : 18 december 2014 Agenda nummer : 2014-09-18276 Portefeuillehouder : Wethouder Krook Onderwerp : Verordeningen Participatiewet Zaak- / Docnummer : 14-18276-3934

Nadere informatie

Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders Beantwoording motie effecten invoering Participatiewet

Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders Beantwoording motie effecten invoering Participatiewet Informatienotitie AAN VAN ONDERWERP DATUM 21 oktober 2014 KOPIE AAN Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders Beantwoording motie effecten invoering Participatiewet BIJLAGE Memo Besluitvormingsproces

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT Registratienummer raad 1156967 Datum: Behandeld door: 4 november 2014 M.D. Tijnagel Afdeling / Team: Werk en Welzijn / Werk en Inkomen 2 Onderwerp: Verordeningen Wet maatregelen

Nadere informatie

Gemeente Boxmeer. Onderwerp: Participatiewet, onderdeel WWB-maatregelen. Nummer: 6b. de Raad van de gemeente Boxmeer. Boxmeer, 10 februari 2015

Gemeente Boxmeer. Onderwerp: Participatiewet, onderdeel WWB-maatregelen. Nummer: 6b. de Raad van de gemeente Boxmeer. Boxmeer, 10 februari 2015 Gemeente Boxmeer Onderwerp: Participatiewet, onderdeel WWB-maatregelen Nummer: 6b. AAN de Raad van de gemeente Boxmeer Boxmeer, 10 februari 2015 Aanleiding Op 1 januari 2015 is de Wet Maatregelen Wwb ingevoerd.

Nadere informatie

Raadsvoorstel Openbare Raadsvergadering CONCEPT

Raadsvoorstel Openbare Raadsvergadering CONCEPT Raadsvoorstel Openbare Raadsvergadering CONCEPT Datum 30 juni 2015 Agendapunt 10 Onderwerp Verordeningen Participatiewet Portefeuillehouder(s) wethouder J.M.M. van den Beuken Inhoudelijk voorstel Per 1

Nadere informatie

*Z001797C1F1* Raadsvoorstel. voorstel

*Z001797C1F1* Raadsvoorstel. voorstel Raadsvoorstel zaak/onderwerp Z-14-04228 / Verordeningen Werk en Inkomen 2015 portefeuillehouder J. Roeffen team Maatschappij opgesteld door M. van Dooren datum/voorstel nr 17 november 2014 / datum raad

Nadere informatie

De Participatiewet: Verordeningen & beleidsregels. Raadsinformatieavond Gemeente Brunssum 21 oktober 2014

De Participatiewet: Verordeningen & beleidsregels. Raadsinformatieavond Gemeente Brunssum 21 oktober 2014 De Participatiewet: Verordeningen & beleidsregels Raadsinformatieavond Gemeente Brunssum 21 oktober 2014 Inhoud ❶ Doel van deze bijeenkomst ❷ Participatiewet 2015 ❸ Werk & Participatie ❹Inkomensondersteuning

Nadere informatie

20 15-20 4 20 15-205 Gemeenteraad

20 15-20 4 20 15-205 Gemeenteraad Nieuwegein 20 15-20 4 20 15-205 Gemeenteraad Onderwerp Verordening Individuele studietoeslag WIL en Datum 22 april 2015 Participatieverordening WIL Raadsvoorstel Afdeling Strat gie Maatschappelijke Ontwikkeling

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.:

RAADSVOORSTEL. Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: 9-12-2014 B en W-besluit nr.: 14.1115 Naam programma: Werk en inkomen Onderwerp: Verordening Individuele studietoeslag Participatiewet 2015 Aanleiding: Bij de

Nadere informatie

GEMEENTE ONDERBANKEN

GEMEENTE ONDERBANKEN RAADSVOORSTEL GEMEENTE ONDERBANKEN Onderwerp: Vaststellen basistarief hulp bij het huishouden Gemeentebladnummer :2012/73 Behandelend ambtenaar : RAEVEN, FRANS Agendapunt : Portefeuille : WELZIJN, ECONOMIE

Nadere informatie

Argumenten 1.1 Er wordt voorgesteld om geen doelgroepenbeleid te voeren

Argumenten 1.1 Er wordt voorgesteld om geen doelgroepenbeleid te voeren Agendapunt nr.: Raadsvoorstel Onderwerp: Verordening Participatiewet (deel 2) Datum voorstel: 28 april 2015 Vergaderdatum: 23 juni 2015 Registratienr.: Opsteller: Jantine Meeuwisse Portefeuillehouder:

Nadere informatie

VERGADERING GEMEENTERAAD 2014

VERGADERING GEMEENTERAAD 2014 VERGADERING GEMEENTERAAD 2014 VOORSTEL Registratienummer: 1159674 Bijlage(n) Acht verordeningen Onderwerp Verordeningen Wet maatregelen Wet Werk en Bijstand en Participatiewet Aan de raad Middenbeemster,

Nadere informatie

Participatiewet vanaf 2015 Wat betekent dit voor u?

Participatiewet vanaf 2015 Wat betekent dit voor u? Participatiewet vanaf 2015 Wat betekent dit voor u? Participatiewet vanaf 2015 Wat betekent dit voor u? Vanaf 2015 is er veel veranderd rondom werk en inkomen. Zo is de Participatiewet ingevoerd, zijn

Nadere informatie

Collegebesluit. Onderwerp: Beleidsregels Participatiewet BBV nr: 2014/480552

Collegebesluit. Onderwerp: Beleidsregels Participatiewet BBV nr: 2014/480552 Collegebesluit Onderwerp: Beleidsregels Participatiewet BBV nr: 2014/480552 1. Inleiding In de raad van 30 oktober jl. zijn de verordeningen sociaal domein vastgesteld. Voor de Participatiewet betrof dat

Nadere informatie

Aan de raad, Onderwerp: Verordeningen Participatiewet 2015

Aan de raad, Onderwerp: Verordeningen Participatiewet 2015 Aan de raad, Onderwerp: Verordeningen Participatiewet 2015 Voorstel: Kaders stellen voor de uitvoering van de Participatiewet door het vaststellen van: 1. de Afstemmingsverordening Participatiewet, IOAW,

Nadere informatie

Verordening tegenprestatie Participatiewet gemeente Haarlem (versie ) De raad van de gemeente Haarlem;

Verordening tegenprestatie Participatiewet gemeente Haarlem (versie ) De raad van de gemeente Haarlem; Verordening tegenprestatie Participatiewet gemeente Haarlem (versie 10-09-2014) De raad van de gemeente Haarlem; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van [datum en nummer]; gelet op artikel

Nadere informatie

Nr Houten, 7 februari 2012

Nr Houten, 7 februari 2012 Raadsvoorstel Nr. 2012-010 Houten, 7 februari 2012 Onderwerp: Verordeningen Wet werk en bijstand aangepast op de wet aanscherping WWB Beslispunten: 1. De vier gewijzigde verordeningen en de nieuwe verordening

Nadere informatie

GEMEENTE ONDERBANKEN

GEMEENTE ONDERBANKEN RAADSVOORSTEL GEMEENTE ONDERBANKEN Onderwerp: Herinrichting Rode Beek richting Jabeek Gemeentebladnummer :2014/27 Behandelend ambtenaar : SENDEN, TIM Agendapunt : Portefeuille : RUIMTE EN FINANCIËN Registratienummer

Nadere informatie

Een nieuwe taak voor gemeenten

Een nieuwe taak voor gemeenten Een nieuwe taak voor gemeenten Vanaf 1 januari 2015 treedt de Participatiewet in werking. Het doel van de wet is om meer mensen, ook mensen met een arbeidsbeperking, aan de slag te krijgen. De gemeente

Nadere informatie

Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Peel en Maas

Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Peel en Maas Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Peel en Maas DE RAAD VAN DE GEMEENTE PEEL EN MAAS Gelet op het raadsvoorstel (2016-087 07) Gelet op het bepaalde in artikel 147 en 149

Nadere informatie

03.0. Verordeningen Wet werk en bijstand aangepast op de wet aanscherping WWB

03.0. Verordeningen Wet werk en bijstand aangepast op de wet aanscherping WWB 03.0. Verordeningen Wet werk en bijstand aangepast op de wet aanscherping WWB Inhoudsopgave 03.0. Verordeningen Wet werk en bijstand aangepast op de wet aanscherping WWB... 2 Raadsvoorstel Verordeningen

Nadere informatie

Voorstel aan de Raad Samenvatting: Inleiding

Voorstel aan de Raad Samenvatting: Inleiding Voorstel aan de Raad Onderwerp: Invoeringswet Participatiewet Raadsvergadering: 17 december 2014 Besluitnummer: 2014-117 Portefeuillehouder: L.G.M. van der Beek Datum: 11 november 2014 Beslispunt(en):

Nadere informatie

Verordening individuele studietoeslag gemeente Stein

Verordening individuele studietoeslag gemeente Stein Verordening individuele studietoeslag gemeente Stein De raad van de gemeente Stein; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Stein; gelet op artikel 8, eerste lid onderdeel c, van de Participatiewet;

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Raadsvergadering van: 4 december 2014. Onderwerp: Datum: 21 november 2014 Verordeningen Participatiewet

Raadsvoorstel. Raadsvergadering van: 4 december 2014. Onderwerp: Datum: 21 november 2014 Verordeningen Participatiewet Raadsvergadering van: 4 december 2014 Onderwerp: Datum: 21 november 2014 Verordeningen Participatiewet Voorstel: 1. De volgende concept-verordeningen vaststellen: a) Afstemmingsverordening gemeente Assen

Nadere informatie

Burgemeester en Wethouders 30 april Steller Documentnummer Afdeling. R. van Wijk 15I Samenleving

Burgemeester en Wethouders 30 april Steller Documentnummer Afdeling. R. van Wijk 15I Samenleving Burgemeester en Wethouders Steller Documentnummer Afdeling R. van Wijk 5I00048 Samenleving Doorkiesnummer Communicatie Portefeuillehouder 036 5229564 Nee G.M. Dijksterhuis Kabinet Brief bijgevoegd Te volgen

Nadere informatie

Participatiewet en Maatregelen WWB per 1 januari 2015

Participatiewet en Maatregelen WWB per 1 januari 2015 bij de invoering van de Participatiewet en Maatregelen WWB per 1 januari 2015 Juni / Juli 2014 Stimulansz-CliP in opdracht van de LCR 1 Participatiewet en Maatregelen WWB per 1 januari 2015 Presentatie

Nadere informatie

PARTICIPATIEWET 2015

PARTICIPATIEWET 2015 PARTICIPATIEWET 2015 WWB-maatregelen Anja Koch 5 februari 2015 Jos Stiphout 1 4 Kindregelingen 3 Inkomensondersteuning/ Participatiebevordering Kinderbijslag Kindgebonden budget (alo-kopje) Combinatiekorting

Nadere informatie

Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Venray 2017

Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Venray 2017 Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Venray 2017 De raad van de gemeente Venray; gelet op artikel 8, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Participatiewet en artikel 35

Nadere informatie

Inleiding Bijgaand treft u de een reeks verordeningen aan in het kader van de Participatiewet.

Inleiding Bijgaand treft u de een reeks verordeningen aan in het kader van de Participatiewet. Postadres: Postbus 22021 6360 AA Nuth Bezoekadres: Deweverplein 1 6361 AA Nuth Telefoon: 045-5659100 Fax: 045-5659299 Bank Ned Gem.: 2850.97.369 E-mailadres: infokompas@nuth.nl Internetadres: www.isd-kompas.nl

Nadere informatie

op voorstel van Burgemeester en Wethouders d.d. 13 november 2014, no.za. 14-30185/DV.14-415, afdeling Samenleving;

op voorstel van Burgemeester en Wethouders d.d. 13 november 2014, no.za. 14-30185/DV.14-415, afdeling Samenleving; No. 19. De raad van de gemeente Vlagtwedde; op voorstel van Burgemeester en Wethouders d.d. 13 november 2014, no.za. 14-30185/DV.14-415, afdeling Samenleving; overwegende dat het noodzakelijk is op grond

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 28 oktober 2014;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 28 oktober 2014; Onderwerp: Verordening individuele studietoeslag Asten 2015 Dagtekening: 16 december 2014 nummer: 14.12.05 De raad van de gemeente Asten; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 28 oktober

Nadere informatie

*Z00B0BA87B4* documentnr.: INT/G/14/12752 zaaknr.: Z/G/14/13638

*Z00B0BA87B4* documentnr.: INT/G/14/12752 zaaknr.: Z/G/14/13638 *Z00B0BA87B4* documentnr.: INT/G/14/12752 zaaknr.: Z/G/14/13638 Raadsvoorstel Onderwerp Datum college : 20 januari 2015 : Participatiewet: onderdeel Maatregelen WWB Portefeuillehouder Afdeling Commissie

Nadere informatie

Sfeervol Meerssen. Aan de Gemeenteraad

Sfeervol Meerssen. Aan de Gemeenteraad Raadsvoorstel Onderwerp: Verlenging vigerend beleid Participatiewet 2015 Raadsvergadering: 17 december 2015 Raadsnummering: 15-vanRijsw-02 Zaaknummer: 238914 Programma / Kader: Participatiebeleid Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Wijzigingen verordeningen Wet werk en bijstand

Wijzigingen verordeningen Wet werk en bijstand Raadsvoorstel = Datum raadsvergadering: 21 december 2011 Agenda nr.: (in te vullen door griffie) Portefeuillehouder: Verbraak Registratiecode: (in te vullen door griffie) Onderwerp: Aan de raad van de

Nadere informatie

Verordening individuele inkomens- en studietoeslag gemeente De Wolden 2015

Verordening individuele inkomens- en studietoeslag gemeente De Wolden 2015 Het digitale Gemeenteblad Officiële uitgave van gemeente De Wolden Nummer 21, 24 december 2014 Verordening individuele inkomens- en studietoeslag gemeente De Wolden 2015 De raad van de gemeente De Wolden;

Nadere informatie

*Z00B09B3E4B* documentnr.: INT/C/14/12748 zaaknr.: Z/C/14/13635

*Z00B09B3E4B* documentnr.: INT/C/14/12748 zaaknr.: Z/C/14/13635 *Z00B09B3E4B* documentnr.: INT/C/14/12748 zaaknr.: Z/C/14/13635 Raadsvoorstel Onderwerp : Participatiewet: onderdeel Maatregelen WWB Datum college : 20 januari 2015 Portefeuillehouder : R.G. Poel Afdeling

Nadere informatie

gemeente Steenbergen De Heen Dinteloord Kruisland Nieuw-Vossemeer Steenbergen Welberg

gemeente Steenbergen De Heen Dinteloord Kruisland Nieuw-Vossemeer Steenbergen Welberg gemeente Steenbergen De Heen Dinteloord Kruisland Nieuw-Vossemeer Steenbergen Welberg min i in ii in i ii ii ii BM1402174 Raadsvergadering 18 december 2014 Agendanummer Onderwerp Verordeningen Participatiewet

Nadere informatie

Onderwerp: Verordening persoonlijk minimabudget gemeente Overbetuwe 2015

Onderwerp: Verordening persoonlijk minimabudget gemeente Overbetuwe 2015 Onderwerp: Verordening persoonlijk minimabudget gemeente Overbetuwe 2015 Ons kenmerk: 14RB000110 Nr. 8f De raad van de gemeente Overbetuwe; gelezen het raadsvoorstel van burgemeester en wethouders van

Nadere informatie

Raadsvoorstel Samenvatting Aanleiding

Raadsvoorstel Samenvatting Aanleiding Raadsvoorstel Aan : Raad van Geertruidenberg Raadsvergadering : 18 december 2014 Agendanummer : 13 Datum collegebesluit : 11 november 2014 Onderwerp : Verordeningen Participatiewet 0. Samenvatting Met

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD Datum Raadsvergadering: Bestuurlijk hoofdthema: BBVnummer: 108667 Raadsvoorstel: 109814 Portefeuillehouder: Maret Rombout Paraaf controller: Datum Paraaf Onderwerp Vaststelling

Nadere informatie

GEMEENTE ONDERBANKEN

GEMEENTE ONDERBANKEN RAADSVOORSTEL GEMEENTE ONDERBANKEN Onderwerp: Deelname Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Zuid-Limburg aan Gemeenschappelijke Regeling ICT ondersteuning van de bedrijfsvoering (Parkstad IT).

Nadere informatie

GEMEENTE ONDERBANKEN

GEMEENTE ONDERBANKEN RAADSVOORSTEL GEMEENTE ONDERBANKEN Onderwerp: Brede Maatschappelijke Voorziening Merkelbeek Gemeentebladnummer : 2012/96 Behandelend ambtenaar : SENDEN, TIM Agendapunt : Portefeuille : FYSIEK DOMEIN EN

Nadere informatie

Verordening individuele studietoeslag gemeente Stein 2015

Verordening individuele studietoeslag gemeente Stein 2015 Verordening individuele studietoeslag gemeente Stein 2015 De raad van de gemeente Stein; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Stein; gelet op artikel 8, eerste lid onderdeel c, van de

Nadere informatie

Voorstel van het college tot vaststelling van de Verordening tot wijziging van de Reintegratieverordening

Voorstel van het college tot vaststelling van de Verordening tot wijziging van de Reintegratieverordening Datum 4 juli 2017 Registratienummer RIS297403 Voorstel van het college tot vaststelling van de Verordening tot wijziging van de Reintegratieverordening Participatiewet Den Haag 2015 Toelichting Wijziging

Nadere informatie

GEMEENTE ONDERBANKEN

GEMEENTE ONDERBANKEN RAADSVOORSTEL GEMEENTE ONDERBANKEN Onderwerp: Faciliteren leden bestuursorganen. Gemeentebladnummer : 2014/10 Behandelend ambtenaar : F.J.M.L. HENDRIKX Agendapunt : Portefeuille : ALGEMENE ZAKEN EN PARKSTAD

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d., nummer:. ;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d., nummer:. ; Raadsbesluit De raad van de gemeente Coevorden; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d., nummer:. ; gelet op het bepaalde in artikel 8a, eerste lid, onderdeel b van de Participatiewet;

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Voorstel om te besluiten>> Wij stellen voor de Verordening individuele studietoeslag gemeente Mook en Middelaar 2015 vast te stellen.

Raadsvoorstel. Voorstel om te besluiten>> Wij stellen voor de Verordening individuele studietoeslag gemeente Mook en Middelaar 2015 vast te stellen. Agendapuntnummer: 5 Documentnummer: 2015/2079 Raadsvergadering d.d.: 2 juli 2015 Raadscommissie: Samenleving Commissie d.d.: 18 juni 2015 Programma: Onderwerp: Verordening individuele studietoeslag gemeente

Nadere informatie

vast te stellen de Verordening individuele studietoeslag gemeente Haarlem.

vast te stellen de Verordening individuele studietoeslag gemeente Haarlem. Verordening individuele studietoeslag Participatiewet gemeente Haarlem (versie 28-08-2014) De raad van de gemeente Haarlem; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van [datum en nummer]; gelet

Nadere informatie

: Voorstel tot vaststelling van de Handhavingsverordening Participatiewet,

: Voorstel tot vaststelling van de Handhavingsverordening Participatiewet, Raadsbesluit Raadsvergadering d.d. : 20 oktober 2014 Besluit nummer Onderwerp IOAW en IOAZ : RB14.0119 : Voorstel tot vaststelling van de Handhavingsverordening Participatiewet, De raad van de gemeente

Nadere informatie

Raadsvergadering : 12 maart 2015. Agendapunt : 11

Raadsvergadering : 12 maart 2015. Agendapunt : 11 Zaaknummer Documentnummer I-SZ/2014/1437 I-SZ/2015/82 Raadsvergadering : 12 maart 2015 Agendapunt : 11 Onderwerp : Vaststelling van het Regionaal Beleidskader Participatiewet (inclusief bijbehorende documenten)

Nadere informatie

Raadsvoorstel gemeenten Beverwijk, Heemskerk, Uitgeest, Velsen

Raadsvoorstel gemeenten Beverwijk, Heemskerk, Uitgeest, Velsen *Z0137D8911F* Raadsvoorstel gemeenten Beverwijk, Heemskerk, Uitgeest, Velsen Onderwerp: Verordeningen Participatiewet. Datum raadsvergadering Registratienummer Rs14.00553 Datum IJmond-commissie 23-9-2014

Nadere informatie

PARTICIPATIEWET. Maar nu.wat verandert er allemaal??

PARTICIPATIEWET. Maar nu.wat verandert er allemaal?? PARTICIPATIEWET Inleiding Iedereen die kan werken, maar het op de arbeidsmarkt zonder steuntje in de rug niet redt, valt vanaf 1 januari 2015 onder de Participatiewet. De Participatiewet is er namelijk

Nadere informatie

op voorstel van Burgemeester en Wethouders d.d. 13 november 2014, no.za. 14-30185/DV.14-415, afdeling Samenleving;

op voorstel van Burgemeester en Wethouders d.d. 13 november 2014, no.za. 14-30185/DV.14-415, afdeling Samenleving; No. 19. De raad van de gemeente Vlagtwedde; op voorstel van Burgemeester en Wethouders d.d. 13 november 2014, no.za. 14-30185/DV.14-415, afdeling Samenleving; gelet op artikel 8, eerste lid, aanhef en

Nadere informatie

Vastgestelde verordening - Verordening individuele studietoeslag Participatiewet gemeente Zoeterwoude 2015

Vastgestelde verordening - Verordening individuele studietoeslag Participatiewet gemeente Zoeterwoude 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Zoeterwoude Publicatiedatum: 19-12-2014 Nummer gemeenteblad: 0355 Vastgestelde verordening - Verordening individuele studietoeslag Participatiewet gemeente

Nadere informatie

Participatiewet. Aanleiding. 35 Werkbedrijven

Participatiewet. Aanleiding. 35 Werkbedrijven Participatiewet Op 1 januari 2015 wordt de Participatiewet van kracht. De wet zet een groot aantal veranderingen binnen de sociale zekerheid in gang en vervangt de Wet werk en bijstand. Aanleiding Op 13

Nadere informatie

Officiële uitgave van de gemeente Bergeijk Nummer 9 22 december 2014

Officiële uitgave van de gemeente Bergeijk Nummer 9 22 december 2014 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Bergeijk Nummer 9 22 december 2014 Verordening Participatiewet 2015 De raad der gemeente Bergeijk; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d.

Nadere informatie

Verordening. individuele studietoeslag. gemeente Borsele 2015

Verordening. individuele studietoeslag. gemeente Borsele 2015 Verordening individuele studietoeslag gemeente Borsele 2015 1 De raad van de gemeente Borsele; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 28 oktober 2014, gelet op artikel 8, eerste lid, onderdeel

Nadere informatie

Wijziging Participatieverordening Rotterdam 2015

Wijziging Participatieverordening Rotterdam 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Rotterdam Nr. 160520 15 september 2017 Wijziging Participatieverordening Rotterdam 2015 De Raad van de gemeente Rotterdam, gelezen het herziene voorstel van

Nadere informatie

Gemeente Peel en Maas

Gemeente Peel en Maas Agenda Opiniërende Raadsvergadering Leeswijzer verordeningen De agendapunten 6 tot en met 14 zijn geplaatst in volgorde van de knoppennotitie, die als leidraad kan worden gebruikt bij het behandelen van

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Officiële publicatie van Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude

GEMEENTEBLAD. Officiële publicatie van Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude Verordening individuele studietoeslag Participatiewet Haarlemmerliede en Spaarnwoude (II) De raad van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van

Nadere informatie

De Raad van de gemeente Ede,

De Raad van de gemeente Ede, De Raad van de gemeente Ede, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Ede d.d. 11 november 2014; gelet op artikel 8, eerste lid, onderdeel b, en tweede lid, van de Participatiewet; overwegende

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 3 november 2014, vast te stellen de Verordening individuele studietoeslag Participatiewet

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 3 november 2014, vast te stellen de Verordening individuele studietoeslag Participatiewet Bijlage 8 Verordening Individuele Studietoeslag 2015 De raad van de gemeente Hengelo, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 3 november 2014, gelet op artikel 8, derde lid van de Participatiewet,

Nadere informatie

Agendapunt : Voorstelnummer : Raadsvergadering : 11 december Zaaknummer : Onderwerp: Beleidskader en verordeningen Participatiewet.

Agendapunt : Voorstelnummer : Raadsvergadering : 11 december Zaaknummer : Onderwerp: Beleidskader en verordeningen Participatiewet. Agendapunt : Voorstelnummer : Raadsvergadering : 11 december 2014 Naam opsteller : Eline van Braak Informatie op te vragen bij : Eline van Braak Portefeuillehouder(s) : Jan Mesu Zaaknummer : Registratienummer

Nadere informatie

Raadsvoorstel Agendanummer: Datum raadsvergadering: Onderwerp: Gevraagde Beslissing: Inleiding Beoogd effect

Raadsvoorstel Agendanummer: Datum raadsvergadering: Onderwerp: Gevraagde Beslissing:  Inleiding Beoogd effect Raadsvoorstel Agendanummer: Datum raadsvergadering: Onderwerp: Vaststelling Verordening Loonkostensubsidie Participatiewet 2017 Gevraagde Beslissing: Te besluiten om: 1. De Verordening Loonkostensubsidie

Nadere informatie

Aan de Raad Raad Made 11 november 2014

Aan de Raad Raad Made 11 november 2014 Aan de Raad Raad Made 11 november 2014 Agendapuntnummer: 13 Raadsvergadering 11 december 2014 Registratienummer: 14int04390 Casenr: 14.01565 Onderwerp: Vaststellen Beleidsnota Participatiewet 2015 en diverse

Nadere informatie