Raadsvoorstel Samenvatting Aanleiding

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Raadsvoorstel Samenvatting Aanleiding"

Transcriptie

1 Raadsvoorstel Aan : Raad van Geertruidenberg Raadsvergadering : 18 december 2014 Agendanummer : 13 Datum collegebesluit : 11 november 2014 Onderwerp : Verordeningen Participatiewet 0. Samenvatting Met de invoering van de Participatiewet op 1 januari 2015 dient de gemeente een aantal verordeningen vast te stellen. In totaal betreft het 9 verordeningen. De Verordening loonkostensubsidie is echter dermate inherent aan het overige re-integratiebeleid dat deze is opgenomen in de Verordening re-integratie. In dit voorstel wordt ingegaan op de hoofdlijnen van deze verordeningen. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de afzonderlijke verordeningen, waarbij per verordening een toelichting is bijgevoegd. De raad wordt geadviseerd te besluiten tot vaststelling van de volgende verordeningen: - Verordening cliëntenparticipatie - Verordening individuele inkomenstoeslag - Verordening individuele studietoeslag - Verordening handhaving - Verordening verrekening bij bestuurlijke boete - Verordening tegenprestatie - Verordening afstemming - Verordening re-integratie De raad wordt daarnaast geadviseerd te besluiten om de verordeningen en de nota die van rechtswege komen te vervallen bij de inwerkingtreding van de Participatiewet voor de duidelijkheid in te trekken. Het gaat om de volgende verordeningen resp. nota: - Verordening bevordering van maatschappelijke participatie schoolgaande kinderen Nota bijzondere bijstand chronisch zieken en gehandicapten - Wijzigingsverordeningen WWB-verordeningen Verordening toeslagen en verlagingen Wet Werk en Bijstand Aanleiding Met de Participatiewet komt er één regeling die de Wet Werk en Bijstand (WWB), de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) en een deel van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong) vervangt. Het doel van dit alles is om meer mensen aan het werk te helpen. Ook mensen met een arbeidsbeperking. Met de Participatiewet wil de regering bereiken dat zoveel mogelijk mensen actief zijn in de samenleving. Er komt één regeling voor iedereen die in staat is om te werken. Zo gaat de WWB op in de Participatiewet en stopt de instroom in de Wsw. Jonggehandicapten die nog geen Wajong uitkering hebben en gedeeltelijk kunnen werken, vallen voortaan ook onder de Participatiewet. a. Wajong Mensen die in 2014 een Wajong uitkering ontvangen, blijven hun Wajong houden. Zij blijven bij het UWV. Het UWV gaat alle mensen in de Wajong wel opnieuw keuren. Wie volgens het UWV (gedeeltelijk) kan werken, krijgt vanaf 2018 van het UWV een Wajong uitkering van 70% in plaats van de huidige 75% van het wettelijke minimumloon. Dat sluit aan bij de maximale uitkering voor een alleenstaande in de Participatiewet. Mensen die blijvend en volledig arbeidsongeschikt zijn, behouden hun Wajong uitkering van 75%. Mensen die nu een Wajong

2 uitkering aanvragen kunnen deze enkel nog krijgen indien zij blijvend en volledig arbeidsongeschikt zijn. b. Wsw Mensen die nu in de Wsw zitten met een vast dienstverband, behouden hun rechten en plichten. Voor hen verandert er niets. Of de mensen die op dit moment een tijdelijk contract hebben bij de Wsw een vast contract krijgen moet nog besloten worden. Degenen die nu op de wachtlijst staan voor de Wsw, zullen geen Wsw-dienstverband meer kunnen krijgen. Deze mensen krijgen wel voorrang bij het bemiddelen naar werk. Daarvoor zijn de banen in het kader van de banenafspraak bedoeld. c. WWB Zoals gezegd gaat de WWB op in de Participatiewet. In de Participatiewet worden een aantal nieuwe maatregelen en voorzieningen opgenomen. Dit zijn onder meer de geüniformeerde arbeidsverplichtingen, de strengere maatregelen bij het niet nakomen van de verplichtingen en de kostendelersnorm. Ook is de gemeente voortaan verplicht om de tegenprestatie bij verordening vast te leggen. Het huidige systeem van landelijke bijstandsnormen met gemeentelijke toeslagen vervalt. Er komt één normbedrag, waarbij rekening wordt gehouden met het kunnen delen van kosten met meerderjarige inwonenden. Voor mensen bij wie geen meerderjarige personen inwonen, verandert er niets voor wat betreft de norm van de uitkering. Degenen voor wie er wel iets verandert worden individueel geïnformeerd door hun klantmanager. In de Participatiewet wordt, evenals nu met de WWB het geval is, een groot aantal onderwerpen wettelijk vastgelegd. Gemeenten zijn verplicht deze bepalingen te hanteren en mogen daar geen eigen beleid op voeren. Op een aantal onderwerpen dient de gemeente eigen beleid vast te stellen en dit op te nemen in verordeningen. Daar wordt in dit voorstel nader op ingegaan. 2. Motivering Het beleidskader wordt gevormd door de in december 2013 vastgestelde Visienota Participatiewet en de Participatiewet. Doel van de nieuwe wet is dat meer mensen gaan meedoen in de maatschappij. Bij voorkeur via betaald werk en zolang dat niet mogelijk is via vrijwilligerswerk of een tegenprestatie. Op grond van de Participatiewet moet de gemeente onderstaande verordeningen vaststellen: - Verordening cliëntenparticipatie - Verordening individuele inkomenstoeslag - Verordening individuele studietoeslag - Verordening handhaving - Verordening verrekening bij bestuurlijke boete - Verordening tegenprestatie - Verordening afstemming - Verordening re-integratie Deze verordeningen zijn voorbereid in een regionale werkgroep met de Dongemond gemeenten: Oosterhout, Werkendam, Woudrichem, Aalburg, Drimmelen en Geertruidenberg. Daar waar de gemeente Geertruidenberg al eerder in beleidsregels of verordening duidelijke keuzes heeft gemaakt zijn deze keuzes overgenomen. Voor het overige sluiten de verordeningen aan bij hetgeen in de regio is voorbereid. Er is voor gekozen de teksten van de verordeningen zo beknopt mogelijk te houden. Uitsluitend de onderwerpen die de wet voorschrijft zijn opgenomen. Voor een aantal verordeningen zijn nadere uitwerkingsvoorschriften nodig. Die worden in de vorm van uitvoeringsbesluiten vastgelegd. Paragraaf vier geeft per verordening het volgende weer: - de belangrijkste punten van de verordening, met een beknopte onderbouwing

3 - de belangrijkste verschillen met de huidige verordening (indien van toepassing) - de schaal waarop de voorbereiding plaatsvond: lokaal, Dongemond-regio of regio West- Brabant 3. Financiële consequentie(s)/risico('s) De gemeenten beschikken vanaf 2015 over een drietal budgetten waaruit de posten van Werk & Inkomen en de regelingen van het minimabeleid bekostigd worden. Voor Geertruidenberg gaat het om de onderstaande bedragen: Soort budget: Bestemd voor: Budget Geertruidenberg BUIG buget (bundeling uitkeringen inkomensvoorziening aan gemeenten) Betaling uitkeringen Participatiewet en betaling loonkostensubsidies Participatiebudget Gemeentefonds Betaling loonkosten Wsw en bekostiging van de reintegratievoorzieningen Vergoedingen minimabeleid en schuldhulpverlening Onderdeel van gemeentefonds Dit collegevoorstel beperkt zich tot het vaststellen van de 8 verordeningen en gaat niet verder in op de besteding van deze budgetten. 4. Juridische consequentie(s)/risico('s) a. Verordening cliëntenparticipatie - De Verordening cliëntenparticipatie sociale zekerheid is op dit moment gebaseerd op artikel 47 WWB. Per 1 januari 2015 worden de volgende elementen aan dat artikel toegevoegd: "vroegtijdig in staat worden gesteld gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen bij de besluitvorming over verordeningen en beleidsvoorstellen" (punt a) en "worden voorzien van ondersteuning om hun rol effectief te kunnen vervullen" (punt b). Het nieuwe artikel 47 Participatiewet geeft daarmee duidelijk aan welke bevoegdheden de cliëntenraad heeft en dat de gemeente ondersteuning moet bieden om de cliëntenraad in staat te stellen die bevoegdheden effectief uit te oefenen. - De Verordening cliëntenparticipatie sociale zekerheid 2010 is voor het grootste deel overgenomen in de nieuwe verordeningen. Enkele tekstuele aanpassingen zijn gedaan i.v.m. de gewijzigde organisatiestructuur van de gemeente Geertruidenberg. Een inhoudelijke verandering betreft hetgeen in artikel 47 onder punt a Participatiewet is bepaald. Hierin wordt expliciet aangegeven in welke gevallen de Cliëntenraad advies gevraagd wordt. De tekst van artikel 5 is aangepast. Door het wijzigen van de bewoording 'beleidsplannen' naar 'beleidsvoorstellen' omvat het adviesrecht van de Cliëntenraad vele van de eerder in artikel 5 genoemde terreinen. Dit strekt zich echter niet uit tot zaken betreffende individuele klachten, bezwaarschriften en andere zaken met betrekking tot een individueel persoon, noch in zaken betreffende de uitvoering van het beleid. Ook is artikel 16 aangepast om aan te sluiten bij punt b van artikel 47 Participatiewet. - Deze verordening is lokaal uitgewerkt. Reactie Cliëntenraad Sociale Zekerheid Op 3 november 2014 heeft de Cliëntenraad haar advies uitgebracht inzake deze verordening. Ze geven aan dat artikel 5 van de verordening niet strookt met de wettelijke bepaling van artikel 47 Participatiewet alsmede de doelstelling van artikel 2 van de verordening. Artikel 47 Participatiewet geeft aan dat de Cliëntenraad wordt betrokken bij de uitvoering van deze wet. In de punten a tot en met e wordt vervolgens aangegeven op welke wijze ze dit in ieder geval moeten kunnen doen. Het gaat daarbij om de uitvoering van de wet en niet om de uitvoering van het beleid (zoals opgenomen in de verordening). Om duidelijkheid te verkrijgen inzake de wederzijdse verwachtingen en bedoelingen heeft er op 13 november 2014 een overleg plaatsgevonden met de leden van de Cliëntenraad, de

4 portefeuillehouder en een beleidsmedewerker. In samenspraak is de verordening op de knelpunten aangepast. Het betreft kort samengevat de volgende punten: - Diverse artikelen ten aanzien van de interne organisatie van de Cliëntenraad waren expliciet benoemd in de verordening zoals deze is vastgesteld in 2010 en waren overgenomen in de versie van De Cliëntenraad heeft aangegeven deze zaken liever intern te regelen. Dit is geen wettelijke taak van de gemeente. Om die redenen zijn de artikelen samengevat in het nieuwe artikel 11 waarin wordt gesteld dat de Cliëntenraad een huishoudelijk regelement opstelt waarin op zijn minst de punten aan bod komen die eerder bij verordening waren geregeld. - De taken en bevoegdheden van de Cliëntenraad zijn expliciet benoemd, waardoor over en weer duidelijk is welke bevoegdheden de Cliëntenraad heeft. De bevoegdheden van de Cliëntenraad strekken zich in ieder geval niet uit tot individuele zaken of puur interne aangelegenheden. - De Cliëntenraad had moeite met de bepaling zoals opgenomen onder advisering. Hierin was opgenomen dat de Cliëntenraad ambtenaren voor het overleg kan uitnodigen. Dat is naar mening van de Cliëntenraad te vrijblijvend. Om die reden is de bewoording van dit artikel aangepast. b. Verordening individuele inkomenstoeslag - Op dit moment kennen we de Verordening Langdurigheidstoeslag. Deze is recentelijk aangepast door de Wijzigingsverordening WWB-verordeningen Iedereen die langer dan drie jaar een inkomen heeft tot 110% van het sociaal minimum, zonder zicht op inkomensverbetering, krijgt na aanvraag een langdurigheidstoeslag. Dit wijzigt met de Participatiewet. Voortaan dient de gemeente te kijken naar de individuele omstandigheden van de persoon. - De vereisten om in aanmerking te komen voor een inkomenstoeslag zijn overgenomen uit de Verordening Langdurigheidstoeslag. Het gaat hier om de omschrijving van de begrippen "langdurig" en "laag inkomen". Of iemand uitzicht heeft op inkomensverbetering is, gezien de tekst van artikel 36 Participatiewet, iets wat individueel beoordeeld moet worden. Dat kan dan ook niet bij verordening uitputtend geregeld worden. Er wordt gekeken naar "de krachten en bekwaamheden van de persoon" en naar de "inspanningen die de betrokkene heeft verricht om tot inkomensverbetering te komen". Studenten hebben zicht op inkomensverbetering en zijn daarom uitgesloten van toekenning van deze inkomenstoeslag. Voor het overige zal het een individuele beoordeling blijven. - Deze verordening is voorbereid in de regio Dongemond, maar lokaal uitgewerkt. c. Verordening individuele studietoeslag - De Wajong (Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten) kent de mogelijkheid een studietoeslag toe te kennen aan personen die op grond van arbeidsbeperkingen niet in staat zijn het minimumloon te verdienen. Met de komst van de Participatiewet krijgt het college de mogelijkheid mensen, van wie is vastgesteld dat ze niet in staat zijn het minimumloon te verdienen, een individuele studietoeslag te verstrekken als ze studeren. Het afronden van een studie versterkt de positie op de arbeidsmarkt. Een diploma is een bewijs tegenover werkgevers dat iemand gemotiveerd is en veel in zijn mars heeft. Mensen met een arbeidshandicap hebben volgens de regering een extra steuntje in de rug nodig als het gaat om studeren. Voor hen is de drempel om te lenen een stuk hoger, omdat de kans op een baan later lager is. Een studieregeling stimuleert mensen om toch de stap te zetten om naar school te gaan of een studie te gaan volgen. De gemeente moet hiervoor een verordening vaststellen. Daarin dient in elk geval de hoogte van de vergoeding te worden opgenomen en de frequentie van betaalbaar stellen. Hoewel dit niet verplicht is, is ervoor gekozen om de nieuwe regeling zoveel mogelijk te laten aansluiten bij de bestaande Wajong regeling. De toe te kennen bedragen zijn ongeveer gelijk aan de Wajong regeling. - Het is een nieuwe verordening; op dit moment kennen we geen verordening individuele studietoeslag. - Deze verordening is voorbereid in de regio Dongemond, maar lokaal uitgewerkt. d. Verordening handhaving

5 - Op dit moment geldt de Verordening handhaving inkomens- en reintegratievoorzieningen. De Participatiewet verplicht de gemeenteraad in een verordening nadere regels te stellen met betrekking tot misbruik en oneigenlijk gebruik van de Participatiewet. In de verordening wordt ingegaan op het belang van fraudepreventie, de controleaspecten en het beschikbaar hebben van een heronderzoeksplan. Er is gekozen voor het onderbrengen van regels van de Participatiewet, IOAW (Wet inkomensondersteuning oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkelozen) en IOAZ (Wet inkomensondersteuning oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen) in één verordening, omdat daarmee de overzichtelijkheid van de gemeentelijke regelgeving wordt bevorderd. Bovendien zijn de regels daarmee op elkaar afgestemd. - De inhoud van de bestaande verordening is grotendeels overgenomen in de nieuwe verordening. Inhoudelijk zijn er geen wijzigingen. - Deze verordening is voorbereid in de regio Dongemond, maar lokaal uitgewerkt. e. Verordening verrekening bij bestuurlijke boete - De gemeente Geertruidenberg heeft reeds een Verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive. Een boete wordt opgelegd, wanneer de uitkeringsgerechtigde de inlichtingenplicht heeft geschonden. In deze verordening wordt vastgelegd hoe de gemeente omgaat met het invorderen van een bestuurlijke boete, als er sprake is van herhaald gedrag. De bevoegdheid van de gemeenteraad strekt zich slechts uit over het al dan niet in acht nemen van de beslagvrije voet bij verrekening van de recidiveboete. De overige bepalingen omtrent het opleggen en invorderen van boetes zijn in de wet geregeld. Een aantal landelijke organisaties, waaronder de VNG, heeft gezamenlijk een modelverordening ontwikkeld. Bij de ontwikkeling van deze nieuwe verordening hebben we zoveel mogelijk aangesloten bij de modelverordening. - De inhoud van de bestaande verordening is grotendeels overgenomen in de nieuwe verordening. Inhoudelijk zijn er geen wijzigingen. In de artikelen 2 en 3 is een derde, resp. vierde lid opgenomen welke aangeeft dat er na de gebeurtenis zoals omschreven in de eerste twee resp. drie leden wederom verrekend wordt met inachtneming van de beslagvrije voet. In de verordening zoals deze nu geldt is dat niet opgenomen. Dat hoeft ook niet, aangezien verrekening met inachtneming van de beslagvrije voet de hoofdregel is. Het opnemen van een dergelijk lid is echter in het kader van de duidelijkheid en uitvoering van de verordening aan te bevelen. Deze leden zijn niet opgenomen in de versie die naar de Cliëntenraad is verzonden. Nu het geen inhoudelijke wijziging betreft is er voor gekozen deze niet nogmaals te verzenden voor advies. - Deze verordening is voorbereid en uitgewerkt binnen de regio Dongemond. f. Verordening tegenprestatie - De wet schrijft voor dat gemeenten een verordening opstellen over het opdragen van een tegenprestatie. De gemeente Geertruidenberg heeft daar al beleidsregels over opgesteld. Onder een tegenprestatie wordt verstaan het verrichten van onbeloonde maatschappelijk nuttige werkzaamheden. De uit te voeren taken mogen niet leiden tot verdringing op de arbeidsmarkt. Een tegenprestatie is uitsluitend aan de orde, als de betrokkene niet in staat is te gaan werken, niet in een re-integratietraject past, geen stage kan verrichten, geen vrijwilligerswerk doet en geen mantelzorger is. Mensen die wel aan deze activiteiten zouden kunnen deelnemen, maar dit niet willen, krijgen een maatregel (korting op de uitkering) opgelegd. De tegenprestatie is geen re-integratie instrument. Het is gericht op de categorie uitkeringsgerechtigden met de grootste afstand tot de arbeidsmarkt, die onder op de re-integratieladder staan. Om deze groep meer actief te krijgen kan aan hen een tegenprestatie aangeboden worden. - De criteria voor de tegenprestatie zijn overgenomen uit de beleidsregels. - Aanvankelijk is geprobeerd de verordening uit te werken op de schaal van de regio West-Brabant. Het bleek echter dat er per gemeente verschillend wordt gedacht over het inzetten van een tegenprestatie. Daarom is besloten dat elke gemeente afzonderlijk een voorstel maakt.

6 g. Re-integratieverordening (inclusief het inzetten van loonkostensubsidies) - De re-integratieverordening is de belangrijkste verordening van de Participatiewet. In de re-integratieverordening moet een groot aantal punten worden opgenomen. Een belangrijk onderdeel vormt de werkgeversbenadering, waarvan het streven is om deze regionaal vorm te geven. De wet schrijft voor dat er in elke arbeidsmarktregio een regionaal werkbedrijf moet komen. Het werkbedrijf wordt gevormd door de gemeenten, het UWV en werkgeversen werknemers organisaties. Ook het speciaal onderwijs kan erbij betrokken worden. Op dit moment vindt binnen het Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid nog overleg plaats over de concrete wijze van invulling van het werkbedrijf. De voorkeur gaat daarin uit naar het decentraliseren van de taken die zijn opgedragen aan het regionaal werkbedrijf, waardoor WerkLink voor de zes Dongemond gemeenten werkzaamheden kan blijven uitvoeren. De wet noemt een aantal onderwerpen die in de re-integratie verordening moeten worden geregeld: - loonwaarde en loonkostensubsidie - ondersteunen bij arbeidsinschakeling (bijv. inzetten van een jobcoach) - het aanbieden van voorzieningen - no-risk polis - scholing of opleiding participatieplaats - premie bij participatieplaats - beschut werk Andere aspecten die ook in de verordening moeten worden geregeld zijn: - de voorwaarden om in aanmerking te komen voor voorzieningen - evenwichtig verdelen van de voorzieningen over de verschillende groepen personen en daarbij rekening houden met aspecten als: zorgtaken, structurele functionele beperking etc. - de voorzieningen noemen waarvoor een werkgever in aanmerking kan komen De financiële situatie is belangrijk. Het is bekend dat het Participatiebudget de komende jaren steeds verder zal worden verlaagd. Dit betekent dat terughoudendheid aanbevolen is bij het inzetten van de voorziening 'beschut werk'. Dit zal verder uitgewerkt worden in afzonderlijke beleidsregels. Beschut werk kunnen kan uitgevoerd worden bij WAVA, maar ook andere locaties zijn mogelijk. Op dit moment is er nog geen andere locatie in beeld. Uit het zogenaamde BUIG-budget moeten de maandelijkse uitkeringen en de structurele loonkostensubsidies betaald worden. Loonkostensubsidies worden ingezet voor uitkeringsgerechtigden met arbeidsbeperkingen. Loonkostensubsidie wordt toegekend aan de werkgever die een uitkeringsgerechtigde met arbeidsbeperkingen in dienst neemt. De verordening stelt regels over de doelgroep die voor loonkostensubsidie in aanmerking komt. Daarnaast moet worden bepaald hoe de loonwaarde vastgesteld wordt. Er zijn verschillende systemen om de loonwaarde vast te stellen. In de regio West-Brabant is het waarschijnlijk dat er één systeem gehanteerd wordt. Binnenkort zal hierover een besluit worden genomen. Het kan om financiële redenen wenselijk zijn een beperking aan te brengen in de aantallen in te zetten loonkostensubsidies. Dat kan gedaan worden door: - een verdeelsleutel aan te houden voor de categorieën personen die in aanmerking komen voor loonkostensubsidie, bijvoorbeeld zoveel mogelijk mensen met een hogere loonwaarde, omdat een lagere loonwaarde meer geld zal kosten; - er kan ook voor gekozen worden om juist te investeren in mensen met een lage loonwaarde, omdat dit de meest kwetsbare groep is; - leeftijdscriteria op te nemen. - een specifiek beleid te voeren ten aanzien van nietuitkeringsgerechtigden. De loonkostensubsidie wordt voor onbepaalde duur toegekend. In afzonderlijke beleidsregels worden deze punten verder uitgewerkt. - Het belangrijkste verschil met de huidige verordening zit in het kunnen toekennen van loonkostensubsidie aan nieuwe uitkeringsgerechtigden, die wegens hun arbeidsbeperking niet in staat zijn het wettelijk minimumloon te verdienen.

7 - De voorbereiding van de re-integratieverordening vond plaats binnen de regio West- Brabant. Hiervoor is gekozen, omdat het de bedoeling is dat alle gemeenten in onze arbeidsmarktregio eenzelfde verordening vaststellen. Voor de werkgeversdienstverlening vanuit het werkbedrijf is het ondoenlijk wanneer elke gemeente afzonderlijke bepalingen zou opnemen in de verordening. De werkgeversorganisaties hebben de gemeenten uitdrukkelijk verzocht om op dit terrein een eenduidig beleid te gaan voeren. De verordening moet voor 1 juli 2015 worden vastgesteld. De wetgever koos voor deze latere datum, omdat voor deze verordening in de voorbereiding de nodige afstemming nodig is tussen alle gemeenten in de arbeidsmarktregio en werkgevers. Gelet echter op het feit dat de gemeenten vanaf 1 januari 2015 aanvragen kunnen verwachten, is er in de arbeidsmarktregio West- Brabant naar gestreefd om de verordening voor 1 januari 2015 voor te leggen aan de gemeenteraden. g. Afstemmingsverordening - In de Participatiewet heeft de regering een uniformering aangebracht van diverse arbeidsverplichtingen. In het aanvankelijke wetsvoorstel gold voor schending van deze geüniformeerde arbeidsverplichtingen, dat zowel de duur als de hoogte van de maatregel (de korting) bij het niet nakomen van deze verplichtingen, wettelijk was geregeld. Namelijk een verlaging van 100% gedurende drie maanden. In de loop van de parlementaire behandeling is dit zodanig gewijzigd, dat voor schending van een arbeidsverplichting in beginsel een maatregel moet worden opgelegd van honderd procent gedurende één tot drie maanden. In de afstemmingsverordening kan de gemeenteraad de duur aangeven van de maatregel. De gemeente Geertruidenberg kent op dit moment al een Afstemmingsverordening. Deze is aangepast om te voldoen aan de nieuwe wettelijke eisen. - Bij de nieuwe verordening is zoveel mogelijk aangesloten bij de bestaande afstemmingsverordening WWB. - Deze verordening werd voorbereid op de schaal van de regio West-Brabant, omdat deze verordening een belangrijke re-integratie component in zich draagt. Er wordt bijvoorbeeld een korting opgelegd bij: - een tekortschietend besef van verantwoordelijkheid - onvoldoende inspanningen om een betaalde baan te verkrijgen Het streven is daarom om binnen de regio West-Brabant hetzelfde beleid te hanteren wanneer de verplichtingen niet worden nagekomen. Intrekken van verordening en nota Met de komst van de Participatiewet worden de gemeentelijke bevoegdheden ook anderszins gewijzigd. Aan de ene kant heeft de gemeente de verplichting om ten aanzien van enkele onderwerpen verordeningen vast te stellen. Aan de andere kant komen enkele gemeentelijke bevoegdheden te vervallen. Het verstrekken van collectieve bijzondere bijstand, met uitzondering van de collectieve ziektekostenverzekering, is niet meer mogelijk. In verband met deze wetswijziging komen de regelingen voor chronisch zieken en gehandicapten, alsmede de maatschappelijke participatie schoolgaande kinderen van rechtswege te vervallen. Uiteraard blijft het voor de personen die in deze categorieën vallen mogelijk om individuele bijzondere bijstand aan te vragen indien zij hogere noodzakelijke kosten van bestaan hebben en over onvoldoende middelen beschikking om die kosten zelf te voldoen. Overeenkomstig geldende gemeentelijke beleidsregels inzake de individuele bijzondere bijstand is dat mogelijk voor personen met een inkomensgrens tot 120% van de voor die persoon van toepassing zijnde bijstandsnorm. Voor personen met een hoger inkomen gelden de draagkrachtregels als gevolg waarvan eventueel een deel van de kosten vergoed kunnen worden. Zowel de individuele bijzondere bijstand als de collectieve ziektekostenverzekering is geen onderwerp van dit voorstel. Om redenen van duidelijkheid wordt voorgesteld om de nota resp. de verordening waarop de regelingen gebaseerd zijn in te trekken per 1 januari De Wet Maatregelen Wet Werk en Bijstand heeft de kostendelersnorm in de Participatiewet geïntroduceerd. Dit betekent dat het systeem van landelijke bijstandsnorm aangevuld met gemeentelijke toeslag komt te vervallen. Er blijft enkel een landelijke bijstandsnorm over. De Verordening toeslagen en verlagingen Wet Werk en Bijstand 2013, gemeente Geertruidenberg

8 komt van rechtswege (met inachtneming van het overgangsrecht) te vervallen per 1 juli Om redenen van duidelijkheid wordt voorgesteld om die verordening per de datum 1 juli 2015 in te trekken. De Wijzigingsverordening WWB-verordeningen 2014 heeft ten aanzien van enkele verordeningen wijzigingen aangebracht. Alle verordeningen waarop de Wijzigingsverordening betrekking heeft worden met dit voorstel ingetrokken. Om redenen van duidelijkheid wordt daarom voorgesteld om ook die verordening per de datum 1 juli 2015 in te trekken. De datum 1 juli 2015 wordt aangehouden omdat ook de Verordening toeslagen en verlagingen Wet Werk en Bijstand 2013, gemeente Geertruidenberg door de Wijzigingsverordening wordt aangepast. Om die reden moet de Wijzigingsverordening tot 1 juli 2015 van kracht blijven en kan deze niet ingetrokken worden per 1 januari Communicatie Op 10 oktober 2014 zijn de verordeningen in concept onder embargo verzonden aan de cliëntenraad. Het advies van de cliëntenraad is bij dit voorstel toegevoegd. In overleg met de Dongemond gemeenten wordt de communicatie over alle aspecten van de Participatiewet vormgeven. De regionale aspecten betreffen met name de uitvoering van het re-integratiebeleid. In de arbeidsmarktregio West-Brabant wordt gestreefd naar een gezamenlijk beleid. Daarvoor is het nodig dat alle gemeenten dezelfde verordening vaststellen. 6. Bijlagen 1. Overige bijlagen : - 1. Acht verordeningen zoals hieronder opgesomd - 2. Advies Cliëntenraad - 3. Besluit college van burgemeester en wethouders 7. Voorstel Wij stellen u voor: De volgende 8 verordeningen vast te stellen: - Verordening cliëntenparticipatie - Verordening individuele inkomenstoeslag - Verordening individuele studietoeslag - Verordening handhaving - Verordening verrekening bij bestuurlijke boete - Verordening tegenprestatie - Verordening afstemming - Verordening re-integratie De volgende 3 verordeningen en 1 nota in te trekken: - Verordening bevordering van maatschappelijke participatie schoolgaande kinderen 2013 ; per Nota bijzondere bijstand chronisch zieken en gehandicapten ; per Wijzigingsverordeningen WWB-verordeningen 2014 ; per Verordening toeslagen en verlagingen Wet Werk en Bijstand 2013 ; per Een ontwerpbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan. Het college van Geertruidenberg, de burgemeester, de secretaris, R.C.J. Nagtzaam drs. W. van Hees

9 Nummer 13 De raad van de gemeente Geertruidenberg; gelezen het voorstel van het college van; 11 november 2014 gelet op; Artikelen 6, 8, 8a, 8b, 9, 10b, 22a, 35, 36, 36b en 47 van de Participatiewet, artikelen 5, 35, 37 en 42 IOAW/IOAZ, artikel 2 lid 3 Wsw en artikelen 147 en 150 van de Gemeentewet; gezien ; het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 2014; overwegende ; dat de Participatiewet de gemeente verplicht enkele verordeningen vast te stellen en dat als gevolg van de Participatiewet enkele verordeningen resp. nota van rechtswege komen te vervallen; besluit: De raad besluit: : De volgende 8 verordeningen vast te stellen: - Verordening cliëntenparticipatie - Verordening individuele inkomenstoeslag - Verordening individuele studietoeslag - Verordening handhaving - Verordening verrekening bij bestuurlijke boete - Verordening tegenprestatie - Verordening afstemming - Verordening re-integratie De volgende 3 verordeningen en 1 nota in te trekken: - Verordening bevordering van maatschappelijke participatie schoolgaande kinderen 2013 ; per Nota bijzondere bijstand chronisch zieken en gehandicapten ; per Wijzigingsverordeningen WWB-verordeningen 2014 ; per Verordening toeslagen en verlagingen Wet Werk en Bijstand 2013 ; per Aldus vastgesteld in zijn openbare vergadering van 18 december 2014, De raad van Geertruidenberg, de griffier, de voorzitter, drs. K.M.C. Millenaar-Rammelaere drs. W. van Hees

Verordeningen participatiewet. Volgnr

Verordeningen participatiewet. Volgnr Onderwerp Volgnr. 2014-060 Corsa kenmerk Portefeuillehouder Ambtenaar Afdeling Verordeningen participatiewet 14.0012594 / 2014Z03252 14.0012594 wethouder P. Jorritsma de raad A. Huijsman Loket Altena Datum

Nadere informatie

Bijlage 2. 8 verordeningen noodzakelijk voor de uitvoering van de Particitpatiewet.

Bijlage 2. 8 verordeningen noodzakelijk voor de uitvoering van de Particitpatiewet. Wat te doen; Bijlage 2 8 verordeningen noodzakelijk voor de uitvoering van de Particitpatiewet. a. Verordening cliºntenparticipatie In het beleidsplan WMO staat dat we de synergie tussen de drie transities

Nadere informatie

Aan de Raad Raad Made 11 november 2014

Aan de Raad Raad Made 11 november 2014 Aan de Raad Raad Made 11 november 2014 Agendapuntnummer: 13 Raadsvergadering 11 december 2014 Registratienummer: 14int04390 Casenr: 14.01565 Onderwerp: Vaststellen Beleidsnota Participatiewet 2015 en diverse

Nadere informatie

Beleidskader en verordeningen Participatiewet Eddy van der Spek Eva Mercks

Beleidskader en verordeningen Participatiewet Eddy van der Spek Eva Mercks Beleidskader en verordeningen Participatiewet 2015 Eddy van der Spek Eva Mercks Inhoud Proces van totstandkoming Participatiewet Wat blijft hetzelfde Wat verandert er Dienstverleningsarrangementen werkzoekenden

Nadere informatie

Raadsvoorstel Openbare Raadsvergadering LE - Raadstukken 2014\80

Raadsvoorstel Openbare Raadsvergadering LE - Raadstukken 2014\80 Raadsvoorstel Openbare Raadsvergadering LE - Raadstukken 2014\80 Datum 15 december 2014 Agendapunt 8 Onderwerp Verordeningen Participatiewet 2015 Portefeuillehouder(s) wethouder J.M.M. van den Beuken Inhoudelijk

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 16-12-2014 Nummer voorstel: 2015/4

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 16-12-2014 Nummer voorstel: 2015/4 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 16-12-2014 Nummer voorstel: 2015/4 Voor raadsvergadering d.d.: 13-01-2015 Agendapunt: 7 Onderwerp:

Nadere informatie

Portefeuillehouder: M. Verschuren Behandelend ambtenaar J. van Bragt, 0595-750306 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J.van Bragt)

Portefeuillehouder: M. Verschuren Behandelend ambtenaar J. van Bragt, 0595-750306 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J.van Bragt) Vergadering: 27 januari 2015 Agendanummer: 14 Status: Besluitvormend Portefeuillehouder: M. Verschuren Behandelend ambtenaar J. van Bragt, 0595-750306 E-mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. J.van Bragt) Aan

Nadere informatie

Bijlage 9: Advies cliëntenraad Roerdalen en reactie college Bijlage(n) ter inzage: N.v.t.

Bijlage 9: Advies cliëntenraad Roerdalen en reactie college Bijlage(n) ter inzage: N.v.t. Raadsvoorstel Onderwerp: Verordeningen Participatiewet 2015 Indiener agendapunt: College van Burgemeester en wethouders Roerdalen Portefeuillehouder: J.G.A.M. den Teuling Gevraagd besluit: 1. De bijgevoegde

Nadere informatie

Korte inhoud : De verordeningen Participatiewet dienen door de gemeenteraad te worden vastgesteld.

Korte inhoud : De verordeningen Participatiewet dienen door de gemeenteraad te worden vastgesteld. Nummer : 10-01.2015 Onderwerp : Verordeningen Participatiewet Korte inhoud : De verordeningen Participatiewet dienen door de gemeenteraad te worden vastgesteld. Uithuizen, 18 december 2014. AAN DE RAAD.

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Aanleiding. Datum

Raadsvoorstel. Aanleiding. Datum Raadsvoorstel Datum 10 december 2014 Agenda nr.: (in te vullen door griffie) raadsvergadering: Portefeuillehouder: Hans Verbraak Registratiecode: (in te vullen door griffie) Onderwerp: Aan de raad van

Nadere informatie

Participatiewet. Wetgeving

Participatiewet. Wetgeving Participatiewet Gemeenteraad 9 december 2014 Wetgeving Wet maatregelen WWB Wet hervorming kindregelingen Invoeringswet Participatiewet december 14 Participatiewet 2 1 Inhoud presentatie Huidige situatie

Nadere informatie

Raadsvergadering 15 december 2014. Nr.: 8. AAN de gemeenteraad. Onderwerp: Invoering Participatiewet. Portefeuillehouder: Wethouder B.

Raadsvergadering 15 december 2014. Nr.: 8. AAN de gemeenteraad. Onderwerp: Invoering Participatiewet. Portefeuillehouder: Wethouder B. Raadsvergadering 15 december 2014 Nr.: 8 AAN de gemeenteraad Onderwerp: Invoering Participatiewet Portefeuillehouder: Wethouder B. Schollema Ter inzage liggende stukken: 1. Gemeenschappelijke regeling

Nadere informatie

Participatiewet. Beide medewerkers van Het Plein (Lochem en Zutphen)

Participatiewet. Beide medewerkers van Het Plein (Lochem en Zutphen) Participatiewet De wet en de verordeningen Dinsdag 4 november 2014, Bartho van Wel>Presentatie Participatiewet Bert van der Laan> gespreksleider en Vitale Sportvereniging Beide medewerkers van Het Plein

Nadere informatie

Verordening individuele inkomens- en studietoeslag gemeente De Wolden 2015

Verordening individuele inkomens- en studietoeslag gemeente De Wolden 2015 Het digitale Gemeenteblad Officiële uitgave van gemeente De Wolden Nummer 21, 24 december 2014 Verordening individuele inkomens- en studietoeslag gemeente De Wolden 2015 De raad van de gemeente De Wolden;

Nadere informatie

Raadsvoorstel Nummer: 237826

Raadsvoorstel Nummer: 237826 Raadsvoorstel Nummer: 237826 Datum: 4 november 2014 Hoort bij collegeadviesnummer: 237824 Datum raadsvergadering: 18 december 2014 Portefeuillehouder: A. Dragt Onderwerp Vaststellen verordeningen participatiewet

Nadere informatie

PARTICIPATIEWET. Maar nu.wat verandert er allemaal??

PARTICIPATIEWET. Maar nu.wat verandert er allemaal?? PARTICIPATIEWET Inleiding Iedereen die kan werken, maar het op de arbeidsmarkt zonder steuntje in de rug niet redt, valt vanaf 1 januari 2015 onder de Participatiewet. De Participatiewet is er namelijk

Nadere informatie

Verordening individuele studietoeslag Participatiewet 2015

Verordening individuele studietoeslag Participatiewet 2015 Verordening individuele studietoeslag Participatiewet 2015 De raad van de gemeente Geertruidenberg; gezien het voorstel van het College van burgemeester en wethouders van 2014; gelet op artikel 8, eerste

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Ede (Gelderland)

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Ede (Gelderland) Beleidsregels individuele inkomenstoeslag Ede Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Ede, gelet op artikel 36 van de Participatiewet en de Verordening individuele inkomenstoeslag gemeente

Nadere informatie

Voorstel aan de gemeenteraad van Oostzaan

Voorstel aan de gemeenteraad van Oostzaan Onderwerp: Regelingen regionaal Participatiewet Oostzaan Invullen door Raadsgriffie RV-nummer: 14/84 Beleidsveld: Werk en inkomen Datum: 26 november 2014 Portefeuillehouder: M. Olij Contactpersoon: Corina

Nadere informatie

Verordening individuele inkomens- en studietoeslag gemeente Hoogeveen 2015.

Verordening individuele inkomens- en studietoeslag gemeente Hoogeveen 2015. CVDR Officiële uitgave van Hoogeveen. Nr. CVDR343762_1 29 maart 2016 Verordening individuele inkomens- en studietoeslag gemeente Hoogeveen 2015 De raad van de gemeente Hoogeveen; gelezen het voorstel van

Nadere informatie

Verordeningen participatiewet. Volgnr

Verordeningen participatiewet. Volgnr VOORSTEL AAN DE RAAD Onderwerp Volgnr. 2014-060 Corsa kenmerk Portefeuillehouder Ambtenaar Afdeling Verordeningen participatiewet 14.0012594 / 2014Z03252 14.0012594 wethouder P. Jorritsma de raad A. Huijsman

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 3 november 2014, vast te stellen de Verordening individuele studietoeslag Participatiewet

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 3 november 2014, vast te stellen de Verordening individuele studietoeslag Participatiewet Bijlage 8 Verordening Individuele Studietoeslag 2015 De raad van de gemeente Hengelo, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 3 november 2014, gelet op artikel 8, derde lid van de Participatiewet,

Nadere informatie

Onderwerp: Verordening persoonlijk minimabudget gemeente Overbetuwe 2015

Onderwerp: Verordening persoonlijk minimabudget gemeente Overbetuwe 2015 Onderwerp: Verordening persoonlijk minimabudget gemeente Overbetuwe 2015 Ons kenmerk: 14RB000110 Nr. 8f De raad van de gemeente Overbetuwe; gelezen het raadsvoorstel van burgemeester en wethouders van

Nadere informatie

Re-integratieverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015

Re-integratieverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015 Re-integratieverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015 ================================================================================== De raad van de gemeente (naam gemeente) ; gelezen het voorstel

Nadere informatie

op voorstel van Burgemeester en Wethouders d.d. 13 november 2014, no.za. 14-30185/DV.14-415, afdeling Samenleving;

op voorstel van Burgemeester en Wethouders d.d. 13 november 2014, no.za. 14-30185/DV.14-415, afdeling Samenleving; No. 19. De raad van de gemeente Vlagtwedde; op voorstel van Burgemeester en Wethouders d.d. 13 november 2014, no.za. 14-30185/DV.14-415, afdeling Samenleving; gelet op artikel 8, eerste lid, aanhef en

Nadere informatie

Verordening tegenprestatie Sociale Zekerheid 2015, gemeente Drimmelen

Verordening tegenprestatie Sociale Zekerheid 2015, gemeente Drimmelen Verordening tegenprestatie Sociale Zekerheid 2015, gemeente Drimmelen De raad van de gemeente Drimmelen; gezien het voorstel van burgemeester en wethouder van 11 november 2014; gelet op artikel 8, lid

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 28 oktober 2014;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 28 oktober 2014; Onderwerp: Verordening individuele studietoeslag Asten 2015 Dagtekening: 16 december 2014 nummer: 14.12.05 De raad van de gemeente Asten; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 28 oktober

Nadere informatie

gelet op artikel 108, tweede lid jo. artikel 147, eerste lid van de Gemeentewet, Verordening individuele studietoeslag gemeente Heerenveen 2015

gelet op artikel 108, tweede lid jo. artikel 147, eerste lid van de Gemeentewet, Verordening individuele studietoeslag gemeente Heerenveen 2015 De raad van de gemeente Heerenveen; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van (datum); gelet op artikel 108, tweede lid jo. artikel 147, eerste lid van de Gemeentewet, gelet op artikel 8,

Nadere informatie

Participatiewet. 9 september 2014. raadscommissie EM - 1 -

Participatiewet. 9 september 2014. raadscommissie EM - 1 - Participatiewet raadscommissie EM 9 september 2014-1 - Inhoud achtergrond wijzigingen sociale zekerheid hoofdlijnen Participatiewet 1 januari 2015 financiering Rijk wetswijzigingen WWB 1 januari 2015 voorbereidingen

Nadere informatie

vast te stellen de Verordening individuele studietoeslag gemeente Haarlem.

vast te stellen de Verordening individuele studietoeslag gemeente Haarlem. Verordening individuele studietoeslag Participatiewet gemeente Haarlem (versie 28-08-2014) De raad van de gemeente Haarlem; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van [datum en nummer]; gelet

Nadere informatie

Verordening individuele studietoeslag gemeente Doetinchem 2015

Verordening individuele studietoeslag gemeente Doetinchem 2015 Verordening individuele studietoeslag gemeente Doetinchem 2015 De raad van de gemeente Doetinchem; gezien het advies van de sociale raad; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Afdeling: Beleid Maatschappij Leiderdorp, 30 oktober 2014 Onderwerp: Re-integratieverordening. Aan de raad. Participatiewet

Afdeling: Beleid Maatschappij Leiderdorp, 30 oktober 2014 Onderwerp: Re-integratieverordening. Aan de raad. Participatiewet Pagina 1 van 6 Versie Nr.1 Afdeling: Beleid Maatschappij Leiderdorp, 30 oktober 2014 Onderwerp: Re-integratieverordening Aan de raad. Participatiewet Beslispunten *Z00288A120 E* 1. Vast te stellen de Re-integratieverordening

Nadere informatie

Verordening individuele inkomens- en studietoeslag Zaanstad 2015

Verordening individuele inkomens- en studietoeslag Zaanstad 2015 Verordening individuele inkomens- en studietoeslag Zaanstad 2015 De raad van de gemeente Zaanstad, gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van.. 2014; nr. gelet op de artikel

Nadere informatie

MEMO. Datum : 14 november Aan. Van. Onderwerp : Toelichting op verordeningen Participatiewet. : De leden van de raad.

MEMO. Datum : 14 november Aan. Van. Onderwerp : Toelichting op verordeningen Participatiewet. : De leden van de raad. MEMO Datum : 14 november 2014 Aan Van : De leden van de raad : College van B&W Onderwerp : Toelichting op verordeningen Participatiewet Inleiding In dit memo wordt de kern van de verordeningen beschreven

Nadere informatie

besluit: vast te stellen de Maatregelenverordening Participatiewet, Ioaw en Ioaz 2015 gemeente Heerde.

besluit: vast te stellen de Maatregelenverordening Participatiewet, Ioaw en Ioaz 2015 gemeente Heerde. Raadsbesluit De raad van de gemeente Heerde; gelezen het voorstel van het college d.d. 11 november 2014; gelet op artikel 8, eerste lid, aanhef en onderdeel a van de Participatiewet, artikel 35 van de

Nadere informatie

Verordening individuele studietoeslag gemeente Stein

Verordening individuele studietoeslag gemeente Stein Verordening individuele studietoeslag gemeente Stein De raad van de gemeente Stein; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Stein; gelet op artikel 8, eerste lid onderdeel c, van de Participatiewet;

Nadere informatie

20 15-20 4 20 15-205 Gemeenteraad

20 15-20 4 20 15-205 Gemeenteraad Nieuwegein 20 15-20 4 20 15-205 Gemeenteraad Onderwerp Verordening Individuele studietoeslag WIL en Datum 22 april 2015 Participatieverordening WIL Raadsvoorstel Afdeling Strat gie Maatschappelijke Ontwikkeling

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Raadsvergadering van: 4 december 2014. Onderwerp: Datum: 21 november 2014 Verordeningen Participatiewet

Raadsvoorstel. Raadsvergadering van: 4 december 2014. Onderwerp: Datum: 21 november 2014 Verordeningen Participatiewet Raadsvergadering van: 4 december 2014 Onderwerp: Datum: 21 november 2014 Verordeningen Participatiewet Voorstel: 1. De volgende concept-verordeningen vaststellen: a) Afstemmingsverordening gemeente Assen

Nadere informatie

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 28 oktober 2014

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 28 oktober 2014 Besluit van de gemeenteraad van de gemeente Harlingen Onderwerp: Participatiewet De raad van de gemeente Harlingen Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 28 oktober 2014 gelet op gelet

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Officiële publicatie van Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude

GEMEENTEBLAD. Officiële publicatie van Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude Verordening individuele studietoeslag Participatiewet Haarlemmerliede en Spaarnwoude (II) De raad van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d.18 november 2014, nummer: 14/987;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d.18 november 2014, nummer: 14/987; De raad van de gemeente Emmen; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d.18 november 2014, nummer: 14/987; gelet op het bepaalde in artikel 8, eerste lid, onderdeel b van de Participatiewet,

Nadere informatie

Nota van toelichting. Nummer: 14Tl060 Kerkrade, 31 oktober 2014

Nota van toelichting. Nummer: 14Tl060 Kerkrade, 31 oktober 2014 Nota van toelichting Nummer: 14Tl060 Kerkrade, 31 oktober 2014 Behorend bij ontwerpbesluiten nummers: 14Rb086; 14Rb087; 14Rb088; 14Rb089; 14Rb090; 14Rb091; 14Rb092 Onderwerp Vaststelling nieuwe, aangepaste

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van: 11 november 2014;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van: 11 november 2014; Verordening individuele inkomenstoeslag Westerveld 2015 De raad van de gemeente Westerveld; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van: 11 november 2014; gelet op artikel 147, eerste lid,

Nadere informatie

Vastgestelde verordening - Verordening individuele studietoeslag Participatiewet gemeente Zoeterwoude 2015

Vastgestelde verordening - Verordening individuele studietoeslag Participatiewet gemeente Zoeterwoude 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Zoeterwoude Publicatiedatum: 19-12-2014 Nummer gemeenteblad: 0355 Vastgestelde verordening - Verordening individuele studietoeslag Participatiewet gemeente

Nadere informatie

Raadsvoorstel Openbare Raadsvergadering CONCEPT

Raadsvoorstel Openbare Raadsvergadering CONCEPT Raadsvoorstel Openbare Raadsvergadering CONCEPT Datum 30 juni 2015 Agendapunt 10 Onderwerp Verordeningen Participatiewet Portefeuillehouder(s) wethouder J.M.M. van den Beuken Inhoudelijk voorstel Per 1

Nadere informatie

Verordening individuele studietoeslag Participatiewet gemeente Lingewaard 2015

Verordening individuele studietoeslag Participatiewet gemeente Lingewaard 2015 Verordening individuele studietoeslag Participatiewet gemeente Lingewaard 2015 Raadsbesluit 4 december 2014 Naam opsteller M. Huberts Datum vaststelling 4 december 2014 Afdeling Dienstverlening Vastgesteld

Nadere informatie

Officiële uitgave van de gemeente Bergeijk Nummer 9 22 december 2014

Officiële uitgave van de gemeente Bergeijk Nummer 9 22 december 2014 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Bergeijk Nummer 9 22 december 2014 Verordening Participatiewet 2015 De raad der gemeente Bergeijk; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d.

Nadere informatie

Verordening. individuele studietoeslag. gemeente Borsele 2015

Verordening. individuele studietoeslag. gemeente Borsele 2015 Verordening individuele studietoeslag gemeente Borsele 2015 1 De raad van de gemeente Borsele; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 28 oktober 2014, gelet op artikel 8, eerste lid, onderdeel

Nadere informatie

Wijziging re-integratieverordening Participatiewet gemeente Woudrichem 2015 Volgnr Corsa kenmerk /

Wijziging re-integratieverordening Participatiewet gemeente Woudrichem 2015 Volgnr Corsa kenmerk / VOORSTEL AAN DE RAAD Onderwerp Wijziging re-integratieverordening Participatiewet gemeente Woudrichem 2015 Volgnr. 2015-028 Corsa kenmerk 15.0006728/ Portefeuillehouder Ambtenaar Afdeling Wethouder P.

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Neerijnen

Raadsvoorstel. Neerijnen Raadsvoorstel Aan : Gemeenteraad Datum vergadering : 18 december 2014 Agenda nummer : 2014-09-18276 Portefeuillehouder : Wethouder Krook Onderwerp : Verordeningen Participatiewet Zaak- / Docnummer : 14-18276-3934

Nadere informatie

Verordening individuele studietoeslag 2015

Verordening individuele studietoeslag 2015 De raad van de gemeente Boxtel; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 25 november 2014; gelet op artikel 8, eerste lid, onderdeel c van de Participatiewet, gelet op artikel 36b, eerste

Nadere informatie

op voorstel van Burgemeester en Wethouders d.d. 13 november 2014, no.za. 14-30185/DV.14-415, afdeling Samenleving;

op voorstel van Burgemeester en Wethouders d.d. 13 november 2014, no.za. 14-30185/DV.14-415, afdeling Samenleving; No. 19. De raad van de gemeente Vlagtwedde; op voorstel van Burgemeester en Wethouders d.d. 13 november 2014, no.za. 14-30185/DV.14-415, afdeling Samenleving; overwegende dat het noodzakelijk is op grond

Nadere informatie

Verordening individuele inkomenstoeslag gemeente Enschede 2015

Verordening individuele inkomenstoeslag gemeente Enschede 2015 Verordening individuele inkomenstoeslag gemeente Enschede 2015 De raad van de gemeente Enschede; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 18 november 2014; gelet op artikel 8, eerste lid,

Nadere informatie

*Z001797C1F1* Raadsvoorstel. voorstel

*Z001797C1F1* Raadsvoorstel. voorstel Raadsvoorstel zaak/onderwerp Z-14-04228 / Verordeningen Werk en Inkomen 2015 portefeuillehouder J. Roeffen team Maatschappij opgesteld door M. van Dooren datum/voorstel nr 17 november 2014 / datum raad

Nadere informatie

Aan de raad, Onderwerp: Verordeningen Participatiewet 2015

Aan de raad, Onderwerp: Verordeningen Participatiewet 2015 Aan de raad, Onderwerp: Verordeningen Participatiewet 2015 Voorstel: Kaders stellen voor de uitvoering van de Participatiewet door het vaststellen van: 1. de Afstemmingsverordening Participatiewet, IOAW,

Nadere informatie

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders gemeente Albrandswaard ( ) d.d.

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders gemeente Albrandswaard ( ) d.d. GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Albrandswaard. Nr. 187730 30 december 2016 Verordening individuele studie- en inkomenstoeslag Albrandswaard 2016 RAADSBESLUIT De raad van de gemeente Albrandswaard;

Nadere informatie

Officiële naam regeling Verordening Individuele Studietoeslag Participatiewet Breda 2015

Officiële naam regeling Verordening Individuele Studietoeslag Participatiewet Breda 2015 Wetstechnische informatie Overheidsorganisatie Gemeente Breda Officiële naam regeling Verordening Individuele Studietoeslag Participatiewet Breda 2015 Citeertitel Verordening Individuele Studietoeslag

Nadere informatie

Besluit gemeenteraad. De raad van de gemeente Someren; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 19 november 2014;

Besluit gemeenteraad. De raad van de gemeente Someren; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 19 november 2014; Besluit gemeenteraad Titel: Verordening Individuele studietoeslag Someren 2015 Bijlage: Wetstechnische informatie Zaaknummer: SOM/2014/012646 Documentnummer: SOM/2014/012698 Datum besluit: De raad van

Nadere informatie

besluit vast te stellen de Verordening individuele studietoeslag Participatiewet Beuningen 2015.

besluit vast te stellen de Verordening individuele studietoeslag Participatiewet Beuningen 2015. GEMEENTE... v.- '^ļt~- LEUNINGEN Onderwerp Registratienummer Registratiecode Auteur Status Verordening Individuele studietoeslag Participatiewet Beuningen 2015 atl4003477 IIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Nadere informatie

Verordening individuele studietoeslag Participatiewet 2015. Gemeente.

Verordening individuele studietoeslag Participatiewet 2015. Gemeente. De raad van de gemeente.; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders..; gelet op artikel 8, eerste lid, onderdeel c, en derde lid, van de Participatiewet; overwegende dat het van

Nadere informatie

"VERORDENING INDIVIDUELE STUDIETOESLAG 2015".

VERORDENING INDIVIDUELE STUDIETOESLAG 2015. De raad van de gemeente Loppersum; gelezen het voorstel van het college van 2 december 2014; gelet op artikel 8, eerste lid, onderdeel c, van de Participatiewet; b e s l u i t : vast te stellen de "VERORDENING

Nadere informatie

Verordening individuele studietoeslag Participatiewet gemeente Venray 2017

Verordening individuele studietoeslag Participatiewet gemeente Venray 2017 Verordening individuele studietoeslag Participatiewet gemeente Venray 2017 De Raad van de gemeente Venray; gelet op artikel 8, eerste lid, onder c, van de Participatiewet; gelezen het voorstel van burgemeester

Nadere informatie

Verordening individuele studietoeslag

Verordening individuele studietoeslag Gemeenteblad 546 Verordening individuele studietoeslag Gemeente Voorst november 2014-1 - Verordening individuele studietoeslag De raad van de gemeente Voorst; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Bijlagen: 1. Verordening. Voorstel: 1. Besluiten de Verordening Langdurigheidstoeslag Wet werk en bijstand Gemeente Oosterhout 2009 vast te stellen.

Bijlagen: 1. Verordening. Voorstel: 1. Besluiten de Verordening Langdurigheidstoeslag Wet werk en bijstand Gemeente Oosterhout 2009 vast te stellen. NOTA VOOR DE RAAD Datum: 23 januari 2009 Nummer raadsnota: Onderwerp: Verordening langdurigheidstoeslag Portefeuillehouder: Bode Bijlagen: 1. Verordening Ter inzage: 1. Voorstel: 1. Besluiten de Verordening

Nadere informatie

Voorstel aan de Raad Samenvatting: Inleiding

Voorstel aan de Raad Samenvatting: Inleiding Voorstel aan de Raad Onderwerp: Invoeringswet Participatiewet Raadsvergadering: 17 december 2014 Besluitnummer: 2014-117 Portefeuillehouder: L.G.M. van der Beek Datum: 11 november 2014 Beslispunt(en):

Nadere informatie

Participatiewet en Maatregelen WWB per 1 januari 2015

Participatiewet en Maatregelen WWB per 1 januari 2015 bij de invoering van de Participatiewet en Maatregelen WWB per 1 januari 2015 Juni / Juli 2014 Stimulansz-CliP in opdracht van de LCR 1 Participatiewet en Maatregelen WWB per 1 januari 2015 Presentatie

Nadere informatie

Verordening individuele studietoeslag Gemeente Gennep gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 16 september 2014;

Verordening individuele studietoeslag Gemeente Gennep gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 16 september 2014; Verordening individuele studietoeslag Gemeente Gennep 2015 De Raad van de Gemeente Gennep; gelet op de artikelen 8a, eerste lid, onder c, van de Participatiewet; gelezen het voorstel van burgemeester en

Nadere informatie

Verordening tegenprestatie Participatiewet gemeente Haarlem (versie ) De raad van de gemeente Haarlem;

Verordening tegenprestatie Participatiewet gemeente Haarlem (versie ) De raad van de gemeente Haarlem; Verordening tegenprestatie Participatiewet gemeente Haarlem (versie 10-09-2014) De raad van de gemeente Haarlem; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van [datum en nummer]; gelet op artikel

Nadere informatie

Agendapuntnr.: Renswoude, 27 oktober Nr.: Behandeld door: M.H.T. Jansen Onderwerp: Verordening Tegenprestatie Renswoude 2015

Agendapuntnr.: Renswoude, 27 oktober Nr.: Behandeld door: M.H.T. Jansen Onderwerp: Verordening Tegenprestatie Renswoude 2015 Agendapuntnr.: Nr.: 149997 Behandeld door: M.H.T. Jansen Onderwerp: Verordening Tegenprestatie Renswoude 2015 Renswoude, 27 oktober 2015 Aan de gemeenteraad Geachte raad, Inleiding Sinds 2012 beschikken

Nadere informatie

Verordening individuele studietoeslag Participatiewet gemeente Renkum 2015

Verordening individuele studietoeslag Participatiewet gemeente Renkum 2015 Verordening individuele studietoeslag Participatiewet gemeente Renkum 2015 De raad van de gemeente Renkum; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 14 oktober 2014; gelet op artikel 8, eerste

Nadere informatie

Verordening individuele studietoeslag Participatiewet ISD Bollenstreek 2015 BESLUIT

Verordening individuele studietoeslag Participatiewet ISD Bollenstreek 2015 BESLUIT De raad van de gemeente, gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van de ISD Bollenstreek van dd. gelet op de gemeenschappelijke regeling van de Intergemeentelijke Sociale Dienst Bollenstreek; overwegende

Nadere informatie

Verordening. Verordening individuele inkomenstoeslag 2015

Verordening. Verordening individuele inkomenstoeslag 2015 Verordening Verordening individuele inkomenstoeslag 2015 Artikel 1 Begrippen In deze verordening wordt verstaan onder: a. Inkomen: totaal van inkomen, bedoeld in artikel 32 van de Participatiewet en de

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 26 mei 2015, nummer ;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 26 mei 2015, nummer ; ( Leusden Verordening individuele studietoeslag Participatiewet Leusden De raad van Leusden; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 26 mei 2015, nummer 250068; vindt het nodig dat er

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD Datum Raadsvergadering: Bestuurlijk hoofdthema: BBVnummer: 108667 Raadsvoorstel: 109814 Portefeuillehouder: Maret Rombout Paraaf controller: Datum Paraaf Onderwerp Vaststelling

Nadere informatie

Verordening individuele studietoeslag gemeente Stein 2015

Verordening individuele studietoeslag gemeente Stein 2015 Verordening individuele studietoeslag gemeente Stein 2015 De raad van de gemeente Stein; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Stein; gelet op artikel 8, eerste lid onderdeel c, van de

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze, d.d , nummer.;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze, d.d , nummer.; De raad der gemeente Aa en Hunze; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze, d.d. 28-10-2014, nummer.; gelet op artikel 147, eerste lid van de Gemeentewet en op artikel

Nadere informatie

Verordening individuele studietoeslag Participatiewet Urk 2015

Verordening individuele studietoeslag Participatiewet Urk 2015 Verordening individuele studietoeslag Participatiewet Urk 2015 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig

Nadere informatie

gemeente Steenbergen De Heen Dinteloord Kruisland Nieuw-Vossemeer Steenbergen Welberg

gemeente Steenbergen De Heen Dinteloord Kruisland Nieuw-Vossemeer Steenbergen Welberg gemeente Steenbergen De Heen Dinteloord Kruisland Nieuw-Vossemeer Steenbergen Welberg min i in ii in i ii ii ii BM1402174 Raadsvergadering 18 december 2014 Agendanummer Onderwerp Verordeningen Participatiewet

Nadere informatie

Toelichting. Bestuurlijke boete

Toelichting. Bestuurlijke boete Registratienummer BSW/ 2016.256 RIS295785 Voorstel van het college tot vaststelling van de Verordening tot wijziging van de Verordening maatregelen, fraude en verrekenen bestuurlijke boete inkomensvoorzieningen

Nadere informatie

Verordening individuele studietoeslag 2016

Verordening individuele studietoeslag 2016 Verordening individuele studietoeslag 2016 10-03-2016 Verordening individuele studietoeslag De raad van de gemeente Montferland; Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders, met

Nadere informatie

Maatregelverordening Wet werk en bijstand gemeente Gennep 2013

Maatregelverordening Wet werk en bijstand gemeente Gennep 2013 CVDR Officiële uitgave van Gennep. Nr. CVDR305167_1 21 maart 2017 Maatregelverordening Wet werk en bijstand gemeente Gennep 2013 Maatregelen verordening Wet werk en bijstand gemeente Gennep 2013 De Raad

Nadere informatie

gelet op artikel 8 eerste lid onderdeel c van de Participatiewet en artikel 7 lid 1 van de gemeenschappelijke regeling 2010 ISD Noordoost;

gelet op artikel 8 eerste lid onderdeel c van de Participatiewet en artikel 7 lid 1 van de gemeenschappelijke regeling 2010 ISD Noordoost; Gemeente Appingedam Raadsbesluit De raad van de gemeente Appingedam; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 4 november 2014; gelet op artikel 8 eerste lid onderdeel c

Nadere informatie

Verordening persoonlijk minimabudget gemeente Overbetuwe 2014

Verordening persoonlijk minimabudget gemeente Overbetuwe 2014 Onderwerp: Verordening persoonlijk minimabudget gemeente Overbetuwe 2014 Ons kenmerk: 13RB000157 Nr. 14a De raad van de gemeente Overbetuwe; gelezen het raadsvoorstel van burgemeester en wethouders van

Nadere informatie

Gezien van voorstel van burgemeester en wethouders van 28 oktober 2014 met overneming van de daarin vermelde motieven;

Gezien van voorstel van burgemeester en wethouders van 28 oktober 2014 met overneming van de daarin vermelde motieven; De raad van de gemeente Roosendaal; Gezien van voorstel van burgemeester en wethouders van 28 oktober 2014 met overneming van de daarin vermelde motieven; Gelet op artikel 8, eerste lid, onderdeel c, artikel

Nadere informatie

Verordening Individuele Studietoeslag en Individuele Inkomenstoeslag

Verordening Individuele Studietoeslag en Individuele Inkomenstoeslag Gemeenteblad Texel 2014 nr 15 22-10-2014 Verordening Individuele Studietoeslag en Individuele Inkomenstoeslag 2015 Verordening Individuele Studietoeslag en Individuele Inkomenstoeslag Participatiewet 2015

Nadere informatie

Verordening. Individuele Studietoeslag Scherpenzeel 2015

Verordening. Individuele Studietoeslag Scherpenzeel 2015 Verordening Individuele Studietoeslag Scherpenzeel 2015 citeertitel: Verordening Individuele Studietoeslag Scherpenzeel 2015 vastgesteld bij besluit van Verordening Individuele Studietoeslag Scherpenzeel

Nadere informatie

Verordening individuele studietoeslag gemeente Peel en Maas ( )

Verordening individuele studietoeslag gemeente Peel en Maas ( ) Verordening individuele studietoeslag gemeente Peel en Maas (2014-093) De Raad van de Gemeente Peel en Maas; Gelezen raadsvoorstel 2014-093; Gelet op de artikelen 8a, eerste lid, onderdeel c, van de Participatiewet;

Nadere informatie

Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Rijssen-Holten 2015

Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Rijssen-Holten 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Rijssen-Holten. Nr. 83916 31 december 2014 Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Rijssen-Holten 2015 Overwegingen: - dat per 1 januari

Nadere informatie

Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Venray 2017

Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Venray 2017 Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Venray 2017 De raad van de gemeente Venray; gelet op artikel 8, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Participatiewet en artikel 35

Nadere informatie

Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Peel en Maas

Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Peel en Maas Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Peel en Maas DE RAAD VAN DE GEMEENTE PEEL EN MAAS Gelet op het raadsvoorstel (2016-087 07) Gelet op het bepaalde in artikel 147 en 149

Nadere informatie

Algemene toelichting bij Verordening individuele studietoeslag Participatiewet Heemstede 2015

Algemene toelichting bij Verordening individuele studietoeslag Participatiewet Heemstede 2015 Algemene toelichting bij Verordening individuele studietoeslag Participatiewet Heemstede 2015 De invoeringswet Participatiewet introduceert een studieregeling in de Participatiewet: de individuele studietoeslag.

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 11 november 2014;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 11 november 2014; Verordening individuele studietoeslag Westerveld 2015 De raad van de gemeente Westerveld; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 11 november 2014; gelet op artikel 8, eerste lid, onderdeel

Nadere informatie

Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015

Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015 Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015 Definitieve versie 30-10-2014 Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015 De raad van de gemeente Montferland; Gelezen het

Nadere informatie

Verordening individuele studietoeslag Participatiewet BMWE 2015

Verordening individuele studietoeslag Participatiewet BMWE 2015 Verordening individuele studietoeslag Participatiewet BMWE 2015 De raad van de gemeente De Marne; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 16 december 2015; gezien de adviezen van de stichting

Nadere informatie

Verordening individuele studietoeslag Participatiewet gemeente Buren

Verordening individuele studietoeslag Participatiewet gemeente Buren GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Buren. Nr. 75332 16 december 2014 Verordening individuele studietoeslag Participatiewet gemeente Buren Artikel 1. Begripsomschrijvingen 1. Alle begrippen die

Nadere informatie

Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders Beantwoording motie effecten invoering Participatiewet

Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders Beantwoording motie effecten invoering Participatiewet Informatienotitie AAN VAN ONDERWERP DATUM 21 oktober 2014 KOPIE AAN Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders Beantwoording motie effecten invoering Participatiewet BIJLAGE Memo Besluitvormingsproces

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT Registratienummer raad 1156967 Datum: Behandeld door: 4 november 2014 M.D. Tijnagel Afdeling / Team: Werk en Welzijn / Werk en Inkomen 2 Onderwerp: Verordeningen Wet maatregelen

Nadere informatie

VERORDENING INDIVIDUELE STUDIETOESLAG PARTICIPATIEWET GEMEENTE ASSEN 2015

VERORDENING INDIVIDUELE STUDIETOESLAG PARTICIPATIEWET GEMEENTE ASSEN 2015 VERORDENING INDIVIDUELE STUDIETOESLAG PARTICIPATIEWET GEMEENTE ASSEN 2015 Wetstechnische informatie 1. Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze

Nadere informatie

Verordening individuele inkomenstoeslag en individuele studietoeslag gemeente Almelo

Verordening individuele inkomenstoeslag en individuele studietoeslag gemeente Almelo GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Almelo. Nr. 82483 29 december 2014 Verordening individuele inkomenstoeslag en individuele studietoeslag gemeente Almelo De raad van de gemeente Almelo; gelezen

Nadere informatie

Zundertse Regelgeving Wetstechnische informatie

Zundertse Regelgeving Wetstechnische informatie Zundertse Regelgeving Wetstechnische informatie Rubriek: Maatschappelijke zorg en welzijn Naam regeling: Verordening Individuele studietoeslag Participatiewet 2015 gemeente Zundert Citeertitel: Verordening

Nadere informatie