Jaarplan Twisk.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarplan Twisk."

Transcriptie

1 Jaarplan Basisschool de Klaverwoid Twisk

2 JAARPLAN Schoolnaam Basisschool de Klaverwoid Datum Inleiding In ons jaarplan geven we aan: welke zelfevaluaties we hebben uitgevoerd welke vragenlijst(en) we hebben ingezet welke voornemens we hebben i.r.t. het schoolplan welke actuele ontwikkelingen van belang zijn We geven per onderdeel de verbeterpunten en onze keuzes. Daarna werken we de belangrijkste aandachtspunten nader uit. Streefbeelden 1. In 2019 werken wij op onze school met een planmatige cyclus voor kwaliteitszorg. 2. In 2019 voeren leerkrachten goede zelfevaluatie uit en koppelen hier verbeterplannen aan. 3. In 2019 liggen onze tussen- en eindopbrengsten boven de inspectienorm. 4. In 2019 is het aanbod vormgegeven in minimaal drie niveaus; basis, min en plus en zijn leerkrachten toegerust om op basis van een gedegen planning een passend aanbod te verzorgen. 5. In 2019 sluit het klassenmanagement en de begeleiding door de leerkrachten aan bij het eigenaarschap van kinderen in hun eigen leerproces. 6. In 2016 implementeren van de methode spelling en taal in beeld. Jaarplan

3 School & omgeving Formatieve inzet directie, Zorg en begeleiding leraren directie 0,6 Groepen 1/2-3/4-5/6-7/8 Functies [namen / taken] Twee sterke kanten Twee zwakke kanten Twee kansen Twee bedreigingen IB -er: 1 dag per week ICT -er: 0,07 1/2: 2 leerkrachten 3/4: 2 leerkrachten 5/6: 1 leerkracht 7/8: 2 leerkrachten vakleerkracht gym: 1 dag gemotiveerd team moderne methodes zelfstandigheid van leerlingen handelingsgericht werken/leren het eigenaarschap van leerlingen vergroten verdere samenwerking met externen verbeteren/uitbreiden leerlingaantal (prognoses) voor de toekomst daalt [beleidsvoornemens] invoeren nieuwe cito-toetsen groep 5 afnemen begin Cito groep 8 verder doorvoeren van zorgformulieren/administratie in parnassys Jaarplan

4 Leerlingenaantallen per 1 oktober Totaal Opmerkingen en consequenties n.a.v. de leerlingenaantallen: Kwantitatieve gegevens personeel Aantal medewerkers OP Aantal medewerkers OOP 7 ( mannen en 7 vrouwen) 0 ( mannen en vrouwen) Aantal nieuomers 1 Aantal BHV-ers 2 Aantal geplande FG's 7 Aantal geplande POP's 7 Jaarplan

5 Gekozen verbeterpunten naar aanleiding van het schoolplan Thema Verbeterpunt Omvang Actief burgerschap De methode "De vreedzame school" verder uitvoeren tot een manier van doen i.p.v. het alleen uitvoeren van delessen. groot Leerstofaanbod Oriëntatie/implementatie nieuwe methode Engels voor groep 1 t/m 8 Leerstofaanbod oriëntatie/implementatie van een manier van werken voor wereldoriëntatie. groot ICT Invoeren van het werken met chromebooks voor de leerlingen. Kunstzinnige vorming opzetten van een cultuurplan met daarin de rol van de cultuurcoordinator Bewegingsonderwijs Verbeteren facilitering van de gymlocatie. Didactisch handelen De leerkracht groeit in de rol van procesbegeleider Didactisch handelen Didactisch handelen Zorg en begeleiding Opbrengstgericht werken Professionele cultuur Verder doorvoeren van het directie instructiemodel waarbij de rode draad in de school duidelijk blijft. Ontwikkelen van een schoolbreed stappenplan waardoor het eigenaarschap van de leerlingen wordt vergroot. Op basis van een analyse van de verzamelde gegevens bepaalt de school de aard van de zorg voor de zorgleerlingen Parnassys nog meer gaan inzetten m.b.t. zorg administratie zoals groepsplannen. De resultaten van de leerlingen aan het eind van de basisschool liggen tenminste op het niveau dat op grond van de kenmerken van de leerlingenpopulatie mag worden verwacht. De taalresultaten van de leerlingen aan het eind van de basisschool liggen tenminste op het niveau dat op grond van de kenmerken van de leerlingenpopulatie mag worden verwacht. De resultaten van de leerlingen voor Nederlandse taal en voor rekenen en wiskunde tijdens de schoolperiode liggen tenminste op het niveau dat op grond van de kenmerken van de leerlingenpopulatie mag worden verwacht. Leerlingen met een specifieke behoefte ontwikkelen zich naar hun mogelijkheden. Opzetten collegiale consultatie groot groot groot groot Teambuilding Werken aan het vormen van professioneel team groot Veiligheid (sociaal en fysiek) Veiligheid (sociaal en fysiek) Veiligheid (sociaal en fysiek) Veiligheid (sociaal en fysiek) afname vragenlijst veiligheid leerlingen WMK-PO afname vragenlijst veiligheid ouders WMK-PO afname vragenlijst veiligheid leraren WMK-PO opstellen taakomschrijving preventiemedewerker Jaarplan

6 Veiligheid (sociaal en fysiek) Kwaliteitszorg Quick Scan - Zelfevaluatie Iedere school beschikt over een veiligheidscoordinator In 2019 werken wij op onze school met een planmatige cyclus voor kwaliteitszorg. Afname Quick Scan groot Jaarplan

7 Uitwerking: De methode "De vreedzame school" verder uitvoeren tot een manier van doen i.p.v. het alleen uitvoeren van delessen. Thema Gewenste situatie (doel) Activiteiten (hoe) Actief burgerschap De methode De Vreedzame school is weer zichtbaar in de school en de inhoud ervan is bekend bij ouders, kinderen en team. 1 stuurgroep komt regelmatig bij elkaar 2 stuurgroep zorgt ervoor dat vreedzame school tijdens vergaderingen aan bod komt. 3 leerkrachten zijn op d ehoogte van rolgedrag dat hoort bij de verschillende blokken 4 elke groep heeft vreedzame school herkenbaar in klaslokaal 5 in nieuwsbrief wordt elke keer aandacht besteed aan vreedzame school 6 tijdens informatieavond wordt uitleg gegeven over vreedzame school 7 in 2017 volgt het team een opfris/scholingsmiddag via de OBD Consequenties organisatie Consequenties scholing Betrokkenen (wie) Periode (wanneer) Kosten (hoeveel) Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) Borging (hoe) faciliteren stuurgroep (2 teamleden) planning vergadering, voor elk blok vreedzame school (15 min. reserveren) planning studiedag april (teamscholing/opfrismoment) contact leggen met OBD (Patricia Meijer) team, stuurgroep 500,00 studiemiddag sociale veiligheid WMK leerlingen en evaluatievergadering team stuurgroep komt regelmatig bij elkaar en wordt vast onderdeel in taakbeleid Jaarplan

8 Uitwerking: oriëntatie/implementatie van een manier van werken voor wereldoriëntatie. Thema Resultaatgebied Gewenste situatie (doel) Activiteiten (hoe) Leerstofaanbod Implementeren van een manier van werken bij wereldoriëntatie waarbij het eigenaarschap van de leerlingen wordt vergroot en de leerlingen werken vanuit doelen. De school beschikt over een methode/manier van werken voor wereldoriëntatie die aansluit bij de visie van de school, waarbij ook andere vakgebieden (o.a. expressie, techniek) een rol krijgen. *studiedag Exova (gepersonaliseerd leren) augustus *uitvoeren thema's zonder methodeboeken wereldorientatie, boeken worden als bron gebruikt voor aanbod *klassenbezoeken door begeleider Exova *uitwisseling van ervaringen dmv inspiratiemoment voor teamleden *studiemiddag Exova *planning vergaderingen waarin voortgang/ervaringen besproken wordt. *collegiale consultaties bij wereldoriëntatie Consequenties organisatie *gerbuik/inzet chromebooks/computers *meer kopie/afdrukken, gebruik overige materialen *geen aanschaf werkboeken leerlingen *planning inspiratiemomenten/vergaderingen *leerkrachten experimenteren tijdens lessen wereldoriëntatie en expressie Consequenties scholing Betrokkenen (wie) Periode (wanneer) Eigenaar (wie) Kosten (hoeveel) Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) 1 studiedag (augustus) 1 studiemiddag (november) 2 klassenbezoeken per leerkracht team directie, leerkracht 4000,- begeleiding vanuit exova juni-studiedag-team Jaarplan

9 Uitwerking: Ontwikkelen van een schoolbreed stappenplan waardoor het eigenaarschap van de leerlingen wordt vergroot. Thema Gerelateerde verbeterpunten Gewenste situatie (doel) Activiteiten (hoe) Didactisch handelen - Ontwikkelen van een schoolbreed stappenplan waardoor het eigenaarschap van de leerlingen wordt vergroot. Aan het eind van schooljaar is er een basisplan waarin aangegeven wordt hoe het eigenaarschap van de leerlingen van de Klaverwoid vergroot wordt. *start invoering startgesprekken ouder/kind/leerkracht *invoering (rapport)gesprekken ouder/kind/leerkracht *stellen van doelen voor leerlingen individueel, groepsdoelen, thema doelen in overleg met leerlingen *werken aan onderzoeksvragen/doelen vanuit thema's wereldoriëntatie *invoeren leergesprekjes leerling/leerkracht Consequenties organisatie *planning startgesprekken in week 2 en week 3 *planning vergadering waarin eigenaarschap centraal staat *terugkoppeling in nieuwsbrieven naar ouders Consequenties scholing Betrokkenen (wie) Periode (wanneer) Eigenaar (wie) Kosten (hoeveel) Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) Borging (hoe) *scholing vanuit Exova: zie verbeterpunt wereldorientatie team, directie directie 4000,- begeleiding vanuit exova juni-studiedag-team Vastleggen van ons beleid m.b.t. het eigenaarschap van leerlingen op de Klaverwoid. Jaarplan

10 Uitwerking: De resultaten van de leerlingen aan het eind van de basisschool liggen tenminste op het niveau dat op grond van de kenmerken van de leerlingenpopulatie mag worden verwacht. Thema Resultaatgebied Gewenste situatie (doel) Activiteiten (hoe) De resultaten van de leerlingen aan het eind van de basisschool liggen tenminste op het niveau dat op grond van de kenmerken van de leerlingenpopulatie mag worden verwacht. 1. Bepalen van de kenmerken van de leerlingen. 2. Vaststellen van de kenmerken van de leerlingen in een document. 3. Vaststellen analyse conclusies en interventies. 4. Bepalen van passende tussen- en einddoelen. 5. Bij de analyse vergadering systematisch de opbrengsten relateren aan de kindkenmerken. 6. Bij de analyse vergadering systematisch de opbrengsten relateren aan lerarengedrag. 7. Vaststellen van interventies op kind- en leraar niveau op basis van de bevindingen. Consequenties organisatie Consequenties scholing Betrokkenen (wie) Periode (wanneer) Eigenaar (wie) Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) Borging (hoe) 2x teamvergadering 2x studiedagen Geen team, ib -er en directie Team, directie, IB -er Tijdens teamvergadering en de studiedagen Vastleggen van de interventies op kind- en leraar niveau. Dit per halfjaar bespreken hoe e.e.a. loopt in de groepen. Jaarplan

11 Uitwerking: De taalresultaten van de leerlingen aan het eind van de basisschool liggen tenminste op het niveau dat op grond van de kenmerken van de leerlingenpopulatie mag worden verwacht. Thema Resultaatgebied Gewenste situatie (doel) Activiteiten (hoe) De taalresultaten van de leerlingen aan het eind van de basisschool liggen tenminste op het niveau dat op grond van de kenmerken van de leerlingenpopulatie mag worden verwacht. plan van aanpak technisch lezen; 1. woordrijtjes lezen per dag 2. 1 a 2 keer per dag VNL 20 minuten 3. Tutor lezen 4. Ouder kind lezen 5. Woordrijtjes gaan mee naar huis 6. Ralfi / connect/estafette lezen voor kinderen met zorg 9 aanbod bibliotheek uitbreiden 10 leesmotivatie vergroten door leesmotiverende activiteiten te organiseren, groepsverband en schoolbreed. Begrijpend lezen: *lessen nieuwsbegrip uitvoeren volgens de methode van de leesstrategieën, waarin modeling veelvuldig wordt gedaan tijdens instructie. *wekelijks les nieuwsbegrip op de computer maken *woordenschatles nieuwsbegrip op computer maken (afhankelijk van leerlingresultaat) *strategieën begrijpend lezen wekelijks minimaal 1x toepassen in andere tekst/les. *inzet hulpboek begrijpend lezen Cito als huiswerk *ouders meenemen in het belang van lezen (ook thuis) dmv nieuwsbrieven, aanschuiftafel. Consequenties organisatie teamvergaderingen met lezen als onderwerp inspiratiemomenten waarin leesmotiverende activiteiten worden uitgewisseld collegiale consultaties Consequenties scholing Betrokkenen (wie) Periode (wanneer) Eigenaar (wie) Kosten (hoeveel) Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) Borging (hoe) Geen team, ib - er en directie Team, IB-er en directie 2000,- investering nieuwe boeken bibliotheek februari-juni-analysedagen Cito toetsen Koppelen aan de groepsbezoeken Jaarplan

12 Uitwerking: De resultaten van de leerlingen voor Nederlandse taal en voor rekenen en wiskunde tijdens de schoolperiode liggen tenminste op het niveau dat op grond van de kenmerken van de leerlingenpopulatie mag worden verwacht. Thema Resultaatgebied Gewenste situatie (doel) Activiteiten (hoe) De resultaten van de leerlingen voor Nederlandse Taal en voor Rekenen en Wiskunde tijdens de schoolperiode liggen tenminste op het niveau dat op grond van de kenmerken van de leerlingenpopulatie mag worden verwacht. 1 leerkrachten zijn op de hoogte van de leerlijnen van de rekenmethode 2 leerkrachten werken naar deze leerlijnen/leerdoelen toe 3 leerkrachten gebruiken concrete materialen bij instructie leerkrachten besteden veel aandacht aan de vakgebieden meten en meetkunde, laten leerlingen daarin vooral kinderen veel handelen. *elke groep beschikt over een rekenhoek/kast Consequenties organisatie *tijdens vergadering: handelingsgerichte instructie tijdens vergadering: leerlijnen rekenen/wiskunde *aanschaf materialen rekenhoek, met name gericht op meten en meetkunde Betrokkenen (wie) Periode (wanneer) Eigenaar (wie) Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) Borging (hoe) team, ib - er en directie Team, IB - er en directie Tijdens analysedag februari en juni Koppelen aan de groepsbezoeken Jaarplan

13 Uitwerking: Werken aan het vormen van professioneel team Thema Resultaatgebied Gewenste situatie (doel) Activiteiten (hoe) Teambuilding De Klaverwoid heeft een professioneel team, waarin teamleden elkaar feedback geven en kunnen aannemen, elkaar inspireren en gebruik maken van elkaars kwaliteiten. Door middel van good practice uitwisselen van veel onderwijs, door klassenconsultaties, uitwisseling tijdens vergaderingen, inspiratiemomenten tijdens vergaderingen leren leerkrachten met en van elkaar. studiedag management drives gezamenlijke momenten vieren (Sinterklaas, teamuitje) 5 studiedagen, waarin het team compleet is benutten om elkaar beter te leren kennen klassenconsultaties, kijken bij elkaar wekelijks inspiratiemoment organiseren Betrokkenen (wie) Periode (wanneer) Eigenaar (wie) Kosten (hoeveel) directie- team directie studiedag management drives... Jaarplan

14 Uitwerking: In 2019 werken wij op onze school met een planmatige cyclus voor kwaliteitszorg. Thema Resultaatgebied Gewenste situatie (doel) Kwaliteitszorg Kwaliteitszorg Wij werken bij ons op school met een planmatige cyclus voor kwaliteitszorg. Activiteiten (hoe) 1.Aan de hand van analyse vergadering wordt een groepsplan opgesteld. 2. We kijken en volgen de IV en V leerlingen naueurig. 3. Vastleggen wie is er een zorgleerling op de Klaverwoid 4. Als leerkracht aangeven in teamvergadering en bij IB-er als je je zorgen maakt. 5. Leerlingbespreking met IB -er 6. OT (ondersteuing team) Consequenties organisatie Consequenties scholing Betrokkenen (wie) Om de zes weken bijeenkomst leerkracht en IB-er Scholing en teamvergadering omtrent kwaliteitszorg team, ib-er en directie Periode (wanneer) 39, 47, 5, 12, 17, 23 en 29 Eigenaar (wie) Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) Borging (hoe) Team, IB-er, directie Leerkracht en IB -er evalueren na elke 6 weken (of wat afgesproken is in het plan) hoe het gaat met de ontwikkeling van deze leerling. In groepsplan en in groepsmap leerkracht. Jaarplan

15 Overige verbeterpunten [] Verbeterpunt Doel Wanneer Wie Kosten Oriëntatie/implementatie nieuwe methode Engels voor groep 1 t/m 8 aan het einde van het schooljaar is er een keuze gemaakt voor aanschaf methode Engels voor groep 1 t/m 8 werkgroep Engels, directie... mee te nemen in begrotingsgesprek voor 2017 Invoeren van het werken met chromebooks voor de leerlingen. Aan het eind van schooljaar hebben we minimaal 20 chromebooks, waar de kinderen van groep 5 t/m 8 dagelijks gebruik van maken voor verwerken van oefenstof maar ook voor het uitvoeren/onderzoeken van de thema's wereldorientatie. lkr, ICT aanschaf chromebooks opzetten van een cultuurplan met daarin de rol van de cultuurcoordinator eind schooljaar is er een duidleijk plan waarin het cultuuraanbod op de Klaverowid helder wordt weergegeven in een meerjarenplanning. cultuurcoördinator, directie Verbeteren facilitering van de gymlocatie. In december 2016 kan de school in de gymzaal beschikken over voldoende gymmaterialen om de gymlessen voor groep 1 t/m 8 uit te voeren. directie, stichting Dorpshuis n.v.t. voor rekening stichting Dorpshuis De leerkracht groeit in de rol van procesbegeleider Aan het eind van het schooljaar hebben de leerkrachten van groep 1/2 inzicht in de verschillende leerdoelen/leerlijnen die er zijn en kunnen deze volgen via de leerlijnen van Parnassys directie 700,- scholing leerkrachten gr 1/2 Verder doorvoeren van het directie instructiemodel waarbij de rode draad in de school duidelijk blijft. Leerkrachten van groep 3 t/m 8 geven instructie volgens het principe van de directe instructie en hanteren daarbij handelingsgerichte instructie/verwerking. directie/ib Op basis van een analyse van de verzamelde gegevens bepaalt de school de aard van de zorg voor de zorgleerlingen Leerkrachten zijn in staat om toetsen zo te analyseren dat zij voor zorgleerlingen het juiste aanbod kunnen bieden. IB, directie Parnassys nog meer gaan inzetten m.b.t. zorg administratie zoals groepsplannen. Aan het einde van het schooljaar is alle administratie voor leerlingen en groepsplannen overzichtelijk verwerkt in parnassys.. IB, directie Leerlingen met een specifieke behoefte ontwikkelen zich naar hun mogelijkheden. Leerlingen met een specifieke behoefte ontwikkelen zich naar hun mogelijkheden. 40, 49, 4, 13, 22 en 30 Groepsleerkracht, IB -er, directie Jaarplan

16 Opzetten collegiale consultatie afname vragenlijst veiligheid leerlingen WMK-PO afname vragenlijst veiligheid ouders WMK- PO afname vragenlijst veiligheid leraren WMK- PO opstellen taakomschrijving preventiemedewerker Iedere school beschikt over een veiligheidscoordinator Afname Quick Scan Team, leerlingen en directie Jaarplan

17 Te volgen scholing Omschrijving Wie Wanneer Kosten Exova: gepersonaliseerd leren team schooljaar ,- leerlijnen Parnassys( voor het jonge kind) leerkrachten gr 1/2 schooljaar ,- werkhoudingstraject (vanuit samenwerkingsverband West Friese Knoop) team 21 september - Vreedzame school team april 2017 ca 500,- Jaarplan

18 Overige zaken Huisvesting TSO-BSO schoolplein wordt uitdagender gemaakt, opgeknapt. De openbare bibliotheek is binnen onze school geopend op vrijdagmiddag uur De Fanfare geeft na schooltijd muziekles binnen de school Sponsoring MR Overig sponsorloop, organisatie via ouderraad, opbrengst voor schoolplein mr heeft een vergaderschema opgesteld en komt dit jaar 7 keer bij elkaar scholen binnen stichting Allure gaan intern audits doen, bij welke scholen is nog niet precies bekend. Jaarplan

Jaarplan Twisk.

Jaarplan Twisk. Jaarplan 2017-2018 Basisschool de Klaverwoid Twisk www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2017-2018 School Basisschool de Klaverwoid Datum 28-06-2017 Inleiding In ons jaarplan geven we aan: 1. welke zelfevaluaties

Nadere informatie

Jaarplan 2015-2016. Rockanje. Datum: 6 oktober 2015. www.mijnschoolplan.nl

Jaarplan 2015-2016. Rockanje. Datum: 6 oktober 2015. www.mijnschoolplan.nl Jaarplan 2015-2016 Baron De Vos Van Steenwijk Rockanje Datum: 6 oktober 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 Schoolnaam Baron De Vos Van Steenwijk Datum 15-09-2015 Inleiding In ons jaarplan geven

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 OBS De Oerstek Noardburgum Datum: 1 juli 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 JAARVERSLAG 2015-2016 Schoolnaam OBS De Oerstek Schoolnaam OBS De Oerstek Datum 20-05-2015

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag

Jaarplan - jaarverslag Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Basisschool de Klaverwoid Twisk www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 JAARVERSLAG 2015-2016 Schoolnaam Basisschool de Klaverwoid Schoolnaam Basisschool de Klaverwoid

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag

Jaarplan - jaarverslag Jaarplan - jaarverslag 2016-2017 OBS de Dubbele Punt Aartswoud Datum: 1 augustus 2016 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2016-2017 JAARVERSLAG 2016-2017 Schoolnaam OBS de Dubbele Punt Schoolnaam OBS de Dubbele

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag

Jaarplan - jaarverslag Jaarplan - jaarverslag 2016-2017 OBS de Pijler Maasdam Datum: 19 mei 2016 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2016-2017 JAARVERSLAG 2016-2017 Schoolnaam OBS de Pijler Schoolnaam OBS de Pijler Datum 31-03-2016

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 SBO de Windroos, locatie Lindenholt Nijmegen Datum: 13 juli 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 JAARVERSLAG 2015-2016 Schoolnaam SBO de Windroos, locatie Lindenholt

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 obs 't baken Wijk bij Duurstede Datum: 7 juli 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 JAARVERSLAG 2015-2016 Schoolnaam obs 't baken Schoolnaam obs 't baken Datum

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag

Jaarplan - jaarverslag Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 OBS De Vliegerdt Abbenbroek Datum: 7 juli 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 JAARVERSLAG 2015-2016 Schoolnaam OBS De Vliegerdt Schoolnaam OBS De Vliegerdt Datum

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag 2016

Jaarplan - jaarverslag 2016 Jaarplan - jaarverslag 2016 Gerardus Majella School Nieuw Schoonebeek Datum: 30 november 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2016 JAARVERSLAG 2016 Schoolnaam Gerardus Majella School Schoolnaam Gerardus

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Basisschool De Kameleon Grubbenvorst Datum: 22 juni 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 JAARVERSLAG 2015-2016 Schoolnaam Basisschool De Kameleon Schoolnaam Basisschool

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 CBS Geuzenschip Brielle Datum: 6 juli 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 JAARVERSLAG 2015-2016 Schoolnaam CBS Geuzenschip Schoolnaam CBS Geuzenschip Datum 09-06-2015

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag

Jaarplan - jaarverslag Jaarplan - jaarverslag 2016-2017 OBS It Kruirêd Mûnein Datum: 6 juli 2016 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2016-2017 JAARVERSLAG 2016-2017 Schoolnaam OBS It Kruirêd Schoolnaam OBS It Kruirêd Datum 21-06-2016

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag

Jaarplan - jaarverslag Jaarplan - jaarverslag 2016-2017 OBS Thrimwalda Gytsjerk Datum: 7 juli 2016 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2016-2017 JAARVERSLAG 2016-2017 Schoolnaam OBS Thrimwalda Schoolnaam OBS Thrimwalda Datum 29-06-2016

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag

Jaarplan - jaarverslag Jaarplan - jaarverslag 2016-2017 Basisschool De Kandelaar Ameide Datum: 22 juni 2016 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2016-2017 JAARVERSLAG 2016-2017 Schoolnaam Basisschool De Kandelaar Schoolnaam Basisschool

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag

Jaarplan - jaarverslag Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Basisschool De Bolderik Hank Datum: 14 oktober 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 JAARVERSLAG 2015-2016 Schoolnaam Basisschool De Bolderik Schoolnaam Basisschool

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag

Jaarplan - jaarverslag Jaarplan - jaarverslag 2017-2018 Basisschool de Langereis Ursem www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2017-2018 JAARVERSLAG 2017-2018 Schoolnaam Basisschool de Langereis Schoolnaam Basisschool de Langereis Datum

Nadere informatie

Jaarplan Mûnein. Datum: 29 juni

Jaarplan Mûnein. Datum: 29 juni Jaarplan 2017-2018 OBS It Kruirêd Mûnein Datum: 29 juni 2017 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2017-2018 Schoolnaam OBS It Kruirêd Datum 14-06-2017 Inleiding Voor u ligt het schooljaarplan 2017-2018 van OBS

Nadere informatie

Jaarplan Steenwijksmoer. Datum: 19 januari

Jaarplan Steenwijksmoer. Datum: 19 januari Jaarplan 2017 RKBS Sint Theresia Steenwijksmoer Datum: 19 januari 2017 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2017 Schoolnaam RKBS Sint Theresia Datum 07-01-2017 Inleiding Dit jaarplan is geschreven voor de RKBS

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag

Jaarplan - jaarverslag Jaarplan - jaarverslag 2017-2018 Johannes Looijengaskoalle Surhuizum Datum: 28 juni 2017 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2017-2018 JAARVERSLAG 2017-2018 Schoolnaam Johannes Looijengaskoalle Schoolnaam Johannes

Nadere informatie

Jaarplan Hellevoetsluis. Datum: 14 november

Jaarplan Hellevoetsluis. Datum: 14 november Jaarplan 2016-2017 Basisschool De Bron Hellevoetsluis Datum: 14 november 2016 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2016-2017 Schoolnaam Basisschool De Bron Datum Inleiding Streefbeelden 1. Op onze school is

Nadere informatie

JAARPLAN JAARVERSLAG Jaar School Schoolleider Datum Inleiding

JAARPLAN JAARVERSLAG Jaar School Schoolleider Datum Inleiding JAARPLAN JAARVERSLAG Jaar School Schoolleider Datum Inleiding 2015-2016 Jaar OBS Weisterbeek School Bart Mous Schoolleider 07-07-2015 Datum In ons jaarplan geven we aan Inleiding [1] welke Quick Scans

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Basisschool De Schakel Broekhuizenvorst Datum: 31 augustus 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 JAARVERSLAG 2015-2016 Schoolnaam Basisschool De Schakel Schoolnaam

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Basisschool VI de Tiende Penning Vierpolders Datum: 12 augustus 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 JAARVERSLAG 2015-2016 Schoolnaam Basisschool VI de Tiende

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag

Jaarplan - jaarverslag Jaarplan - jaarverslag 2016-2017 SBO de Windroos, locatie Lindenholt Nijmegen Datum: 5 september 2016 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2016-2017 JAARVERSLAG 2016-2017 Schoolnaam SBO de Windroos, locatie

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag

Jaarplan - jaarverslag Jaarplan - jaarverslag 2016-2017 Villa Kakelbont AZC- school Den Helder Datum: 28 februari 2017 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2016-2017 JAARVERSLAG 2016-2017 Schoolnaam Villa Kakelbont AZC-school Schoolnaam

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Haanstra Basisschool Leiden Datum: 9 juni 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 JAARVERSLAG 2015-2016 Schoolnaam Haanstra Basisschool Schoolnaam Haanstra Basisschool

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag

Jaarplan - jaarverslag Jaarplan - jaarverslag 2016 - Basisschool 't Speel- Kwartier Veenendaal www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2016 - JAARVERSLAG 2016 - Schoolnaam Basisschool 't Speel-Kwartier Schoolnaam Basisschool 't Speel-Kwartier

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag

Jaarplan - jaarverslag Jaarplan - jaarverslag 2016-2017 Basisschool De Schakel Broekhuizenvorst Datum: 23 september 2016 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2016-2017 JAARVERSLAG 2016-2017 Schoolnaam Basisschool De Schakel Schoolnaam

Nadere informatie

Jaarplan 2015-2016. Rozenburg. Datum: 18 september 2015. www.mijnschoolplan.nl

Jaarplan 2015-2016. Rozenburg. Datum: 18 september 2015. www.mijnschoolplan.nl Jaarplan 2015-2016 Basisschool De Regenboog Rozenburg Datum: 18 september 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 Schoolnaam Basisschool De Regenboog Datum 23-06-2015 Inleiding Het team van PCBS

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 OBS Het Overbos Oostvoorne Datum: 25 september 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 JAARVERSLAG 2015-2016 Schoolnaam OBS Het Overbos Schoolnaam OBS Het Overbos

Nadere informatie

2014-2015 De Kameleon R.Schreurs

2014-2015 De Kameleon R.Schreurs JAARPLAN Jaar School Schoolleider Datum Inleiding JAARVERSLAG 2014-2015 Jaar 2014-2015 De Kameleon R.Schreurs Juni 2014 School Schoolleider Datum Juni 2015 In ons jaarplan geven we aan Inleiding [1] welke

Nadere informatie

Jaarplan Gytsjerk. Datum: 12 juli

Jaarplan Gytsjerk. Datum: 12 juli Jaarplan 2017-2018 OBS Thrimwalda Gytsjerk Datum: 12 juli 2017 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2017-2018 Schoolnaam OBS Thrimwalda Datum 13-06-2017 Inleiding Wij doen mee met het Next Level project. Door

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Basisschool de Rank Rozenburg Datum: 31 augustus 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 JAARVERSLAG 2015-2016 Schoolnaam Basisschool de Rank Schoolnaam Basisschool

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag

Jaarplan - jaarverslag Jaarplan - jaarverslag 2017-2018 Basisschool 't Speel- Kwartier Veenendaal www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2017-2018 JAARVERSLAG 2017-2018 Schoolnaam Basisschool 't Speel-Kwartier Schoolnaam Basisschool

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Basisschool Overhoven Sittard Datum: 2 juli 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 JAARVERSLAG 2015-2016 Schoolnaam Basisschool Overhoven Schoolnaam Basisschool

Nadere informatie

School Gildeschool voor openbaar basisonderwijs School Gildeschool voor openbaar basisonderwijs. Opmerkingen

School Gildeschool voor openbaar basisonderwijs School Gildeschool voor openbaar basisonderwijs. Opmerkingen JAARPLAN JAARVERSLAG Jaar 2012-2013 Jaar 2012-2013 School Gildeschool voor openbaar basisonderwijs School Gildeschool voor openbaar basisonderwijs Schoolleider Albertien Kolkman Schoolleider Albertien

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag

Jaarplan - jaarverslag Jaarplan - jaarverslag 2017-2018 PI-school De Ster Hoofddorp Datum: 18 oktober 2017 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2017-2018 JAARVERSLAG 2017-2018 School PI-school De Ster School PI-school De Ster Datum

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag

Jaarplan - jaarverslag Jaarplan - jaarverslag 2016-2017 CBS De Lichtbron Buitenpost Datum: 10 juni 2016 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2016-2017 JAARVERSLAG 2016-2017 Schoolnaam CBS De Lichtbron Schoolnaam CBS De Lichtbron Datum

Nadere informatie

Schooljaarplan 2014 2015

Schooljaarplan 2014 2015 Schooljaarplan 2014 2015 Naam school O.B.S. De Wjukslach Adres De Klamp 12 Postcode 8404 BM Langezwaag Telefoon O513-688555 E-mail directeur@wjukslach.nl Website www.wjukslach.nl Directeur J. Nijboer Datum

Nadere informatie

De Vogelveste. speciale school voor basisonderwijs

De Vogelveste. speciale school voor basisonderwijs De Vogelveste speciale school voor basisonderwijs Onderwijskundig Jaarplan 2010-2011 Onderwijskundig jaarplan Jaar 2010 2011 School SBO De Vogelveste Schoolleider Annette Pool a.i. Datum 20 08 2010 Inleiding

Nadere informatie

Jaarplan Jaar Datum 15 juni 2016

Jaarplan Jaar Datum 15 juni 2016 Jaarplan 2016-2017 Jaar 2016-2017 School De Toermalijn Willem Kamper Datum 15 juni 2016 Inleiding In dit jaarplan 2016-2017 geven we een overzicht en uitwerking van geplande activiteiten en verbeterpunten

Nadere informatie

Onderwijskundig Jaarplan. CBS de Ark September 2013

Onderwijskundig Jaarplan. CBS de Ark September 2013 Onderwijskundig Jaarplan CBS de Ark September 2013 In dit onderwijskundig jaarverslag vermelden we kort en bondig welke zaken prioriteit krijgen dit jaar en hoe we dit op gaan pakken. Uitwerking van de

Nadere informatie

School Ontwikkel Plan

School Ontwikkel Plan School Ontwikkel Plan r.k.b.s. de Ark Burg.Kooimanweg 1 1711 KK Hensbroek tel: 0226-452072 directie.deark@skowestfriesland.nl www.rkbs-deark.nl Jaar 2013-2014 School Rkbs de Ark Schoolleider Peter van

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag

Jaarplan - jaarverslag Jaarplan - jaarverslag 2016-2017 OBS It Kruirêd Mûnein Datum: 29 juni 2017 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2016-2017 JAARVERSLAG 2016-2017 Schoolnaam OBS It Kruirêd Schoolnaam OBS It Kruirêd Datum 21-06-2016

Nadere informatie

Jaarplan Drachten. Datum: 20 september

Jaarplan Drachten. Datum: 20 september Jaarplan 2016-2017 SBO It Heechhôf Drachten Datum: 20 september 2016 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2016-2017 Schoolnaam SBO It Heechhôf Datum Inleiding Streefbeelden 1. In 2019 heeft de school (in samenwerking

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag 2016

Jaarplan - jaarverslag 2016 Jaarplan - jaarverslag 2016 Basisschool St. Franciscus Weiteveen Datum: 16 december 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2016 JAARVERSLAG 2016 Schoolnaam Basisschool St. Franciscus Schoolnaam Basisschool

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag

Jaarplan - jaarverslag Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Openbare Basisschool De Piramide Andijk Datum: 24 juni 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 JAARVERSLAG 2015-2016 Schoolnaam Openbare Basisschool De Piramide Schoolnaam

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 CBS De Wynroas Harkema Datum: 25 juni 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 JAARVERSLAG 2015-2016 Schoolnaam CBS De Wynroas Schoolnaam CBS De Wynroas Datum 10-06-2015

Nadere informatie

Jaarplan Melick. Datum: 22 juni

Jaarplan Melick. Datum: 22 juni Jaarplan 2017-2018 BredeSchool De Achtbaan Melick Datum: 22 juni 2017 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2017-2018 Schoolnaam BredeSchool De Achtbaan Datum 12-04-2017 Inleiding In dit jaarplan worden schoolontwikkelpunten

Nadere informatie

JAARPLAN ZUUKERSCHOOL

JAARPLAN ZUUKERSCHOOL ONDERWIJSKUNDIG JAARPLAN ZUUKERSCHOOL 2010-2011 Onderdeel van de Stichting Proo Onderwijskundig jaarplan Jaar 2010-2011 School Zuukerschool Schoolleider Frans van Duren Datum Juni 2010 Inleiding In ons

Nadere informatie

Jaarplan Coevorden. Datum: 2 augustus

Jaarplan Coevorden. Datum: 2 augustus Jaarplan 2016 RKBS St. Willibrordus Coevorden Datum: 2 augustus 2016 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2016 Schoolnaam RKBS St. Willibrordus Datum 10-12-2015 Inleiding Dit jaarplan is geschreven voor de RKBS

Nadere informatie

Jaarplan 2015-2016. Hellevoetsluis. Datum: 2 september 2015. www.mijnschoolplan.nl

Jaarplan 2015-2016. Hellevoetsluis. Datum: 2 september 2015. www.mijnschoolplan.nl Jaarplan 2015-2016 OBS De Houthoe e Hellevoetsluis Datum: 2 september 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 Schoolnaam OBS De Houthoeffe Datum 08-01-2015 Inleiding In ons jaarplan geven we aan:

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 RKBS Sint Jozef Schiedam Datum: 10 juni 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 JAARVERSLAG 2015-2016 Schoolnaam RKBS Sint Jozef Schoolnaam RKBS Sint Jozef Datum

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag

Jaarplan - jaarverslag Jaarplan - jaarverslag 2016-2017 Basisschool Het Kristal Rijswijk Datum: 30 juni 2016 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2016-2017 JAARVERSLAG 2016-2017 Schoolnaam Basisschool Het Kristal Schoolnaam Basisschool

Nadere informatie

Actieplan Woordenschat

Actieplan Woordenschat Actieplan Woordenschat Planperiode 2013-2014 Versie 1 Datum 26 Juli 2013 1. Algemene gegevens Opdrachtgever Organisatie- of resultaatgebied X Management primaire processen (6a) X Waardering door personeel

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag 2017

Jaarplan - jaarverslag 2017 Jaarplan - jaarverslag 2017 Heilig Hartschool Lemelerveld Datum: 19 december 2016 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2017 JAARVERSLAG 2017 Schoolnaam Heilig Hartschool Schoolnaam Heilig Hartschool Datum 19-12-2016

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Basisschool De Steenen Brug Roermond Datum: 6 juli 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 JAARVERSLAG 2015-2016 Schoolnaam Basisschool De Steenen Brug Schoolnaam

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 CBS De Oanrin Twijzel Datum: 4 september 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 JAARVERSLAG 2015-2016 Schoolnaam CBS De Oanrin Schoolnaam CBS De Oanrin Datum 22-04-2015

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag

Jaarplan - jaarverslag Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 OBS Thrimwalda Gytsjerk Datum: 7 juli 2016 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 JAARVERSLAG 2015-2016 Schoolnaam OBS Thrimwalda Schoolnaam OBS Thrimwalda Datum 09-06-2015

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag

Jaarplan - jaarverslag Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 OBS de Kraaienboom Benningbroek www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 JAARVERSLAG 2015-2016 Schoolnaam OBS de Kraaienboom Schoolnaam OBS de Kraaienboom Datum 25-06-2015

Nadere informatie

Bijlage 1: Jaarplan

Bijlage 1: Jaarplan Bijlage 1: Jaarplan 2016-2017 Voor 2016-2017 kiest de school voor de volgende veranderingsonderwerpen: 1. Beleidsterrein: didactisch: implementatie van de rekenmethode Wereld in getallen 2. Beleidsterrein:

Nadere informatie

Verbeterpunten vanuit het Schoolplan (8.1) Beleidsterrein Verbeterpunten Wie? Wanneer en hoe? 1 3.4. Leerkrachten.

Verbeterpunten vanuit het Schoolplan (8.1) Beleidsterrein Verbeterpunten Wie? Wanneer en hoe? 1 3.4. Leerkrachten. JAARPLAN Jaar School Schoolleider Datum Inleiding 2015-2016 Jaar De Peddepoel Jos van Gerven September 2015 In ons Jaarplan geven we onze onderwijskundige beleidsvoornemens aan voor komend schooljaar.

Nadere informatie

Jaar School Schoolleider Datum. 2014-2015 Jaar De Bongerd. School Hilde van Eldonk

Jaar School Schoolleider Datum. 2014-2015 Jaar De Bongerd. School Hilde van Eldonk JAARPLAN Jaar School Schoolleider Datum Inleiding JAARVERSLAG 2014-2015 Jaar De Bongerd School Hilde van Eldonk Schoolleider Juni 2013 in december omgezet vanuit oude format Datum In ons jaarplan geven

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag

Jaarplan - jaarverslag Jaarplan - jaarverslag 2016-2017 OBS 't Partoer Burgum Datum: 20 september 2017 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2016-2017 JAARVERSLAG 2016-2017 Schoolnaam OBS 't Partoer Schoolnaam OBS 't Partoer Datum

Nadere informatie

Thema SCHOOL & OMGEVING Thema SCHOOL & OMGEVING Formatieve inzet Directie Zorg en begeleiding Leraren OOP

Thema SCHOOL & OMGEVING Thema SCHOOL & OMGEVING Formatieve inzet Directie Zorg en begeleiding Leraren OOP JAARPLAN Jaar School Schoolleider Datum Inleiding 2014 2015 Jaar De Tovervogel Sjannie Spijkers Juni 2014 In ons jaarplan geven we aan [1] welke Quick Scans we hebben gescoord [2] welke Schooldiagnose(s)

Nadere informatie

Jaarplan 2015-2016. Basisschool de Krullevaar. Schoonhoven. Doelenplein 26 2871 CV Schoonhoven T 0182 382847

Jaarplan 2015-2016. Basisschool de Krullevaar. Schoonhoven. Doelenplein 26 2871 CV Schoonhoven T 0182 382847 Jaarplan 2015-2016 Basisschool de Krullevaar Schoonhoven Doelenplein 26 2871 CV Schoonhoven T 0182 382847 Voorwoord In dit Jaarplan wordt de concrete uitwerking van beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven

Nadere informatie

Onderwijskundig jaarplan Jaar 2015-2016

Onderwijskundig jaarplan Jaar 2015-2016 Onderwijskundig jaarplan Jaar 2015-2016 School CBS 3sprong Schoolleider Chris Klaver Datum Mei 2015 Inleiding In ons jaarplan 2015-2016 geven we aan [1] welke beleidsterreinen we hebben gescoord (mei 2015),

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag

Jaarplan - jaarverslag Jaarplan - jaarverslag 2016-2017 Beatrixschool Rijssen www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2016-2017 JAARVERSLAG 2016-2017 Schoolnaam Beatrixschool Schoolnaam Beatrixschool Datum 22-06-2016 Inleiding In ons

Nadere informatie

School Schoolleider Datum Thema SCHOOL & OMGEVING Thema SCHOOL & OMGEVING Formatieve inzet Directie Zorg en begeleiding Leraren OOP.

School Schoolleider Datum Thema SCHOOL & OMGEVING Thema SCHOOL & OMGEVING Formatieve inzet Directie Zorg en begeleiding Leraren OOP. JAARPLAN JAARVERSLAG Jaar 2016 2017 Jaar 2016 2017 School De Tovervogel School De Tovervogel Schoolleider Sjannie Spijkers Schoolleider Sjannie Spijkers Datum Juni 2016 Datum Juni 2017 Thema SCHOOL & OMGEVING

Nadere informatie

Evaluatie plan van aanpak cbs de Wâlikker schooljaar 2011-2012 EVALUATIE. plan van aanpak schooljaar 2011-2012. 4-11-2012 team Wâlikker Pagina 1

Evaluatie plan van aanpak cbs de Wâlikker schooljaar 2011-2012 EVALUATIE. plan van aanpak schooljaar 2011-2012. 4-11-2012 team Wâlikker Pagina 1 EVALUATIE plan van aanpak schooljaar 2011-2012 4-11-2012 team Wâlikker Pagina 1 Plan van aanpak 2011-2012 1. Professionele schoolcultuur Het team kan op aantoonbaar voldoende wijze functioneren door: resultaat-

Nadere informatie

Onderwijskundig jaarplan Jaar O.B.S. Durperhonk

Onderwijskundig jaarplan Jaar O.B.S. Durperhonk Onderwijskundig jaarplan Jaar 2016-2017 School O.B.S. Durperhonk Schoolleider Ingeborg Halsema Datum Juli 2016 Inleiding In ons jaarplan geven we aan welke beleidsterreinen we hebben gescoord, welke vragenlijsten

Nadere informatie

In het Jaarplan wordt de concrete uitwerking van de beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven zijn in het Schoolplan.

In het Jaarplan wordt de concrete uitwerking van de beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven zijn in het Schoolplan. Jaarplan 2014-2015 Inleiding In het Jaarplan 2014-2015 wordt de concrete uitwerking van de beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven zijn in het Schoolplan. Gekozen is voor een compacte vorm waarbij

Nadere informatie

De Schakel. Schooljaarplan

De Schakel. Schooljaarplan De Schakel Schooljaarplan 2017-2018 Directeur W. de Vries /C. Hertsenberg Adres Schoolstraat 5 Plaats Hollum Telefoon 0519-554361 E-Mail schakel@opo-ameland.nl Datum 6-9-2017 Inhoudsopgave Borging... 3

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN

RAPPORT VAN BEVINDINGEN RAPPORT VAN BEVINDINGEN Basisschool De Toermalijn Onderzoeksdatum: 3 juni 2008 Datum conceptrapport van bevindingen: 27 juni 2008 Datum vaststelling rapport: 18 augustus 2008 Onderzoeksnummer: 105617 Postregistratienummer:

Nadere informatie

Verantwoording van ons onderwijs

Verantwoording van ons onderwijs Verantwoording van ons onderwijs Veenendaal, 3-7-2014 Beste ouder(s)/verzorger(s), Door middel van dit schrijven willen we ons onderwijs verantwoorden aan u als ouders. Heeft u vragen of opmerkingen over

Nadere informatie

Kwaliteitszorg OBS De Springplank Januari 2014

Kwaliteitszorg OBS De Springplank Januari 2014 Kwaliteitszorg OBS De Springplank Januari 2014 Kwaliteitszorg op OBS De Springplank Kwaliteit Voor de directeur zijn het schoolplan, de schoolgids en het schooljaarverslag / -plan van school de belangrijkste

Nadere informatie

Jaarplan 2015-2016. Jaarplan 2015-2016

Jaarplan 2015-2016. Jaarplan 2015-2016 In het jaarplan worden de doelstellingen en activiteiten beschreven waar wij het komend aandacht aan gaan besteden. De onderwerpen komen uit het schoolplan, de evaluatie van het huidige jaarplan en onderwerpen

Nadere informatie

Schooljaarplan Didactisch handelen

Schooljaarplan Didactisch handelen Schooljaarplan 2014-2015 Schooljaarplan 2014 2015 Didactisch handelen Effectieve instructie Borgen van eerder gemaakte afspraken; bewaken van de doorgaande lijn Coaching door directie op team en individueel

Nadere informatie

Nutsschool Laan van Poot

Nutsschool Laan van Poot Nutsschool Laan van Poot Jaarplan 2012-2013 Nutsschool Laan van Poot Laan van Poot 355 2566 DA Den Haag 070 325 75 47 www.nutsschool.nl info@nutsschool.nl 1 Jaarplan: Kolom 1, 2 Jaarverslag: Kolom 3, 4,

Nadere informatie

Onderwijskundig Jaarplan 2015

Onderwijskundig Jaarplan 2015 Onderwijskundig Jaarplan Jaar 2014 School Heilig Hartschool Schoolleider Mariëtte Reimert Datum 03-11-2014 Inleiding In dit jaarplan beschrijven we de uitwerking van de geplande verbeter-doelen voor het

Nadere informatie

Schooljaarplan 2013-2014. Schooljaarplan 2013-2014

Schooljaarplan 2013-2014. Schooljaarplan 2013-2014 Inleiding Rust, orde en regelmaat. Het is de uitstraling als je het schoolgebouw van o.b.s. Skoatterwiis binnenloopt. Er heerst een fijn op leren gerichte sfeer. Kinderen, leerkrachten en ouders werken

Nadere informatie

[0] Resterende verbeterpunten uit 2014 Beleidsterrein Verbeterpunten

[0] Resterende verbeterpunten uit 2014 Beleidsterrein Verbeterpunten Onderwijskundig jaarplan Jaar 2015 School SBO de Vonder Schoolleider Barbara Schram Datum Januari 2015 Inleiding In dit jaarplan beschrijven we de uitwerking van de geplande verbeterdoelen voor het jaar

Nadere informatie

Jaarverslag 2014-2015. Basisschool St. Catharina Haastrecht

Jaarverslag 2014-2015. Basisschool St. Catharina Haastrecht Jaarverslag 2014-2015 Basisschool St. Catharina Haastrecht Voorwoord In dit Jaarverslag wordt beschreven wat de resultaten zijn van de voornemens die de school beschreven heeft in het Jaarplan. Gekozen

Nadere informatie

Jaarplan Rosa basisschool, schooljaar 2015-2016

Jaarplan Rosa basisschool, schooljaar 2015-2016 Jaarplan Rosa basisschool, schooljaar 2015-2016 Sociaal- emotionele ontwikkeling Borgen HGW met OGW Dit schooljaar zal de PDCA cyclus (plan-do-check-act)centraal staan. Het werken met groepsplannen is

Nadere informatie

Schoolontwikkelplan. De Schelp

Schoolontwikkelplan. De Schelp 2016-2017 Schoolontwikkelplan De Schelp Schoolontwikkelplan Jaar 2016-2017 School De Schelp Directeur Debora Davidzon en Emilie Smit Datum September 2016 Inleiding In dit schoolontwikkelplan 2016-2017

Nadere informatie

Jaarverslag en vooruitblik

Jaarverslag en vooruitblik Jaarverslag en vooruitblik 1. Onderwijs Jaarverslag schooljaar 2009-2010 BAS Coöperatief leren: Tijdens een aantal studiemiddagen heeft het team met externe begeleiding zich verdiept in verschillende coöperatieve

Nadere informatie

Er is een gericht plan van aanpak; met instemming van team en MR op de onderdelen: - Zorgstructuur - Verhogen van de opbrengsten

Er is een gericht plan van aanpak; met instemming van team en MR op de onderdelen: - Zorgstructuur - Verhogen van de opbrengsten Ambitie Doel Strategie Metingen Begroting Dashboard Actieplan (wie, wanneer) I De inspectie heeft vlak voor de zomervakantie van 2014 de school bezocht. Het bestuur heeft de inspectie toegezegd dat er

Nadere informatie

Tijd kwartaal rapportage. Groepsroosters bespreken in teamverg inleveren definitieve groepsroosters. Leerkrachten directie

Tijd kwartaal rapportage. Groepsroosters bespreken in teamverg inleveren definitieve groepsroosters. Leerkrachten directie Planning verbeteractiviteiten Actiepunt indicator Doel (smart) 3.0 Tijd specificaties Wie (regie en actie) Tijd kwartaal rapportage Meten (meetbare effecten) Borgen (beschrijven) Middelen/ begeleiding

Nadere informatie

Jaarplan o.b.s. De Boomhut 2015-2016

Jaarplan o.b.s. De Boomhut 2015-2016 Jaarplan o.b.s. De Boomhut 2015-2016 Inleiding Elk jaar stellen wij als team van o.b.s. De Boomhut gezamenlijk een jaarplan op. Vanuit de evaluatie van het vorige jaarplan, gekoppeld aan de strategische

Nadere informatie

Jaarplan It Harspit, Oppenhuizen Schooljaar:

Jaarplan It Harspit, Oppenhuizen Schooljaar: Speerpunten 2014-2015 Item 1, 3, 7, 9 en 17 (zie onderstaand format) Jaarplan It Harspit, Oppenhuizen 17-06-2015 Schooljaar: 2014-2015 Onderwijs en identiteit + leerlingenzorg Plan Do Check/act (Evaluatie

Nadere informatie

JAARPLAN OBS De Driehoek

JAARPLAN OBS De Driehoek JAARPLAN OBS De Driehoek 2015 2016 OBS De Driehoek Jan van Rixtelstraat 26 5735 GA Aarle-Rixtel 0492-383 003 info@3hoek.nl 2 Onderwijskundig jaarplan 2015-2016 Jaar 2015-2016 School OBS De Driehoek Schoolleider

Nadere informatie

Jaar School Schoolleider Datum

Jaar School Schoolleider Datum JAARPLAN Jaar School Schoolleider Datum Inleiding 2015-2016 Jaar Megelsheim Jos van Gerven September 2015 In ons Jaarplan geven we onze onderwijskundige beleidsvoornemens aan voor komend schooljaar. JAARVERSLAG

Nadere informatie

Jaarplan Basisschool De Regenboog 2014-2015

Jaarplan Basisschool De Regenboog 2014-2015 Jaarplan Basisschool De Regenboog 2014-2015 Groeien in kwaliteit Voorwoord In het Jaarplan 2014-2015 wordt de concrete uitwerking van de beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven zijn in het Schoolplan.

Nadere informatie

Protocol. kwaliteitszorg

Protocol. kwaliteitszorg Protocol kwaliteitszorg Versie 14 december 2011 Inleiding Dit protocol gaat over de zorg voor kwaliteit: hoe zorgen wij er op school voor dat wij systematisch werken aan het behoud en de verbetering van

Nadere informatie

Maandag 21 september 2015

Maandag 21 september 2015 Maandag 21 september 2015 Welkom Presentatie verbeterpunten en interventies Vragen van ouders Evaluatie van de ochtend Kwaliteitsbeleid Jaarplan Informatie verzamelen Prioriteiten stellen Keuzes maken

Nadere informatie

Jaarplan Sint Jozefschool Moordrecht

Jaarplan Sint Jozefschool Moordrecht Jaarplan Sint Jozefschool Moordrecht 2016-2017 1 Voorwoord In dit Jaarplan wordt de concrete uitwerking van beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven zijn in het Schoolplan. Gekozen is voor een compacte

Nadere informatie

Schoolontwikkelplan r.k. basisschool De Caegh Laan van Meerweijde 2 1713BM Obdam www.bs-decaegh.nl directie.decaegh@skowestfriesland.

Schoolontwikkelplan r.k. basisschool De Caegh Laan van Meerweijde 2 1713BM Obdam www.bs-decaegh.nl directie.decaegh@skowestfriesland. Schoolontwikkelplan r.k. basisschool De Caegh Laan van Meerweijde 2 1713BM Obdam www.bs-decaegh.nl.decaegh@skowestfriesland.nl Jaar 2015-2016 School De Caegh Directeur Frank Knijn Datum 3 juli 2015 (concept)

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag

Jaarplan - jaarverslag Jaarplan - jaarverslag 2016-2017 Sint Jozefschool Nootdorp Datum: 21 september 2016 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2016-2017 JAARVERSLAG 2016-2017 Schoolnaam Sint Jozefschool Schoolnaam Sint Jozefschool

Nadere informatie

HOOFDSTUK 5 KWALITEITSZORG

HOOFDSTUK 5 KWALITEITSZORG HOOFDSTUK 5 KWALITEITSZORG 1 5 KWALITEITSZORG Schoolontwikkeling is een cyclisch leer- en ontwikkelproces waarbij het gaat om het borgen en verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs. De kwaliteit van

Nadere informatie