REGLEMENT HOUDENDE PRINCIPES EN BEST PRACTICES VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "REGLEMENT HOUDENDE PRINCIPES EN BEST PRACTICES VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN"

Transcriptie

1 REGLEMENTHOUDENDEPRINCIPESENBESTPRACTICESVOORDERAADVANCOMMISSARISSEN DITREGLEMENT("reglement")isvastgestelddoordeRaadvanCommissarissenvan RotoSmeetsGroupNV(de"vennootschap")op Artikel1 Statuseninhoudvanderegels 1.1.DitreglementdientteraanvullingopderegelsenvoorschriftendievantijdtottijdopdeRaad vancommissarissenvantoepassingzijnopgrondvannederlandsrechtofdestatutenvande vennootschap. 1.2.WaarditreglementstrijdigismetNederlandsrechtofdestatutenvandevennootschap,zullen dezelaatsteprevaleren.waarditreglementverenigbaarismetdestatuten,maarstrijdigmet Nederlandsrecht,zalditlaatsteprevaleren.Indieneenvandebepalingenuitditreglementniet ofnietmeergeldigis,tastditdegeldigheidvandeoverigebepalingennietaan.deraadvan Commissarissenzaldeongeldigebepalingenvervangendoorgeldigebepalingenwaarvanhet effect,gegevendeinhoudenstrekkingdaarvan,zoveelmogelijkgelijkisaandievande ongeldigebepalingen. 1.3.Bijditreglementzijndevolgendebijlagengevoegd,welkeintegraalonderdeeluitmakenvan ditreglement: - BijlageA:deprofielschetsvandeomvangensamenstellingvoordeRaadvanCommissarissen. - BijlageB:hetroostervanaftredenvoorledenvandeRaadvanCommissarissen. - BijlageC:hetreglementvoordeaudit enriskmanagementcommissievanderaadvancommissarissen. - BijlageD:hetreglementvoordebenoeming enremuneratiecommissievanderaadvan Commissarissen. 1.4.DitreglementisopgesteldovereenkomstigDeNederlandseCorporateGovernanceCodezoals opnieuwvastgestelddoordecommissiecorporategovernanceop10december2008(1 e versie 9december2003),deaanpassingvandestructuurregelinginhetBWper1oktober2004,de Transparantierichtlijnvan1januari2009endeAandeelhoudersrichtlijnper3augustus DeRaadvanCommissarissenvandevennootschap(de"RaadvanCommissarissen")heeftbij unaniembesluitgenomenop verklaard: a) toepassingtegevenaan,enzichgebondenteachtenaan,verplichtingenvandit reglementvoorzoverdatophemenzijnafzonderlijkeledenvantoepassingis; b) bijtoetredingvannieuweledenvanderaadvancommissarissen,dezeledeneen verklaringalsbedoeldsuba)hierboventelatenafleggen. 1.6.Ditreglementisgepubliceerdop,enkanwordengedownloadvan,dewebsitevande vennootschap:www.rotosmeetsgroup.com Organisatie RaadvanCommissarissen. 1

2 Artikel2 TaakvandeRaadvanCommissarissen 2.1 DetaakvandeRaadvanCommissarissenishethoudenvantoezichtophetbeleidvanbestuur vandevennootschapendealgemenegangvanzakenbetreffendedevennootschapendemet haarverbondenondernemingenstaathetbestuurmetraadterzijde.deraadvan Commissarissenrichtzichbijdevervullingvanzijntaaknaarhetbelangvandevennootschap endemethaarverbondenonderneming;deraadweegtdaartoedeinaanmerkingkomende belangenvandebijdevennootschapbetrokkenen(waaronderdeaandeelhouders)af.de RaadvanCommissarissenbetreftdaarbijookdevoordeondernemingrelevante maatschappelijkeaspectenvanondernemen.deraadvancommissarissenisverantwoordelijk voordekwaliteitvanzijneigenfunctioneren. 2.2TotdetaakvandeRaadvanCommissarissenwordtondermeergerekend: a) hethoudenvantoezichten(aldannietvoorafgaande)controleop,enhet adviserenvan,deraadvanbestuuromtrent:(i)derealisatievandedoelstellingenvande vennootschap,(ii)destrategieenderisico'sverbondenaandeondernemingsactiviteiten, (iii)deopzetenwerkingvandeinternerisicobeheersings encontrolesystemen,(iv)het financiëleverslaggevingsproces,(v)denalevingvandewet enregelgeving,(vi)de verhoudingmetdeaandeelhoudersen(vii)devoordeondernemingrelevante maatschappelijkeaspectenvanondernemen; b) hetiniedergevaleenmaalperjaarbesprekenvandestrategie,devoornaamsterisico's verbondenaandeonderneming,deuitkomstenvandebeoordelingdoorhetbestuurvan deopzetenwerkingvandeinternerisicobeheersings encontrolesystemen,alsmede eventuelesignificantewijzigingenhierin. c) hetopenbaarmaken,nalevenenhandhavenvandecorporategovernancestructuurvan devennootschap; d) hettoezichthoudenophetgebruikdoorhetbestuurvanderesponstijdvoornader beraadenconstructiefoverleg(nietlangerdan180dagen),berekendvanafhetmoment waarophetbestuurdooréénofmeeraandeelhoudersopdehoogtewordtgesteldvan hetvoornementotagenderingtotaandedagvandealgemenevergaderingwaarophet onderwerpzoumoetenwordenbehandeld. e) hetgoedkeurenvandejaarlijksebegrotingenbelangrijkekapitaalinvesteringenvande vennootschap; f) hetselecterenenvoordragenvandeexterneaccountantvandevennootschap; g) hetvaststellenenrapporterenvanhetbezoldigingsbeleidendecontractuele arbeidsvoorwaardenvandeledenvanderaadvanbestuur;bijdevaststellingvan bestuurdersbeloningenwordendebeloningsverhoudingenbinnendeonderneming meegewogen.vasteenvariabelebeloningstaanonderlingineenpassendeverhouding. h) hetselecterenenbenoemenvanledenvanderaadvanbestuur,hetvoorstellenter vaststellingdoordealgemenevergaderingvanaandeelhoudersvandevennootschap vanhetbezoldigingsbeleidvoorledenvanderaadvanbestuur. i) hetselecterenenvoordragenterbenoemingvandeledenvanderaadvan Commissarissenalsmedehetvoorstellenvandevergoedingvoorzijnledenter vaststellingdoordealgemenevergadering; j) hetevaluerenenbeoordelenvanhetfunctionerenvanderaadvanbestuurenderaad vancommissarissenalsmedevanhunindividueleleden(metinbegripvaneen beoordelingvandeprofielschetsvoorderaadvancommissarissenenhetintroductie, opleidings entrainingsprogramma(ziedeartikelen3.1en8)); k) hetinbehandelingnemenvan,enbeslissenomtrent,gemeldepotentiëletegenstrijdige 2

3 belangenalsbedoeldinartikel11tussendevennootschapenerzijdsenledenvanderaad vanbestuur,deexterneaccountantendegrootaandeelhouder(s)anderzijds; l) hetinbehandelingnemenvan,enbeslissenomtrent,gemeldevermeende onregelmatighedendiehetfunctionerenvanledenvanderaadvanbestuurbetreffenals bedoeldinartikel DeRaadvanCommissarissendoetverslag: a) jaarlijksnaafloopvanhetboekjaarvandevennootschapoverhetfunctionerenende werkzaamhedenvanderaadvancommissarissenenzijncommissiesindatboekjaar. b) jaarlijksoverdeinformatiewaarnaarwordtverwezenindeartikelen2.2b,2.2.g,3.4,3.6, 5.3,10.4,17.1en17.2. c) halfjaarlijksmeteenverklaringdathethalfjaarverslageengetrouwoverzichtgeeft omtrentdetoestandopdebalansdatum,degangvanzakengedurendehethalve boekjaarvandeuitgevendeinstellingenvandemethaarverbondenondernemingen waarvandegegevensinhaarhalfjaarrekeningzijnopgenomenendeverwachtegangvan zaken,waarbij,voorzovergewichtigebelangenzichhiertegennietverzetten,inhet bijzonderaandachtwordtbesteedaandeinvesteringen,endeomstandighedenwaarvan deontwikkelingvandeomzetenvanderentabiliteitafhankelijkis. Artikel3 Samenstelling,deskundigheidenonafhankelijkheidvandeRaadvanCommissarissen. 3.1 DeRaadvanCommissarissenbestaatuittenminste3enbijvoorkeuruit5ledendiebenoemd zullenwordenovereenkomstigdebepalingenindestatutenvandevennootschapenartikel 6.1vandezereglementen.DeRaadvanCommissarissenstelteenprofielschetsvoorzijn omvangensamenstellingop,rekeninghoudendmetdeaardvandeonderneming,haar activiteitenendegewenstedeskundigheidenachtergrondvandecommissarissen.inde profielschetswordtingegaanopdevoordevennootschaprelevanteaspectenvandiversiteit indesamenstellingvanderaadenwordtvermeldwelkeconcretedoelstellingderaadten aanzienvandiversiteithanteert.voorzoverdebestaandesituatieafwijktvande nagestreefdesituatie,legtderaadvancommissarissenhieroververantwoordingafinhet verslagvanderaadvancommissarissenengeefthijtevensaanhoeenopwelketermijnhij verwachtditstreventerealiseren.deprofielschetswordtalgemeenverkrijgbaargestelden opdewebsitevandevennootschapgeplaatst.dehuidigeprofielschetsvanderaadvan CommissarissenisweergegeveninBijlageAbijditreglement. 3.2 DesamenstellingvandeRaadvanCommissarissenzalzodanigzijndatde combinatievanervaring,deskundigheidenonafhankelijkheidvanzijnledenvoldoetaande profielschetszoalsweergeveninbijlageaenderaadvancommissarissenhetbestinstaat steltzijndiverseverplichtingenjegensdevennootschapendebijdevennootschap betrokkenen(waaronderdeaandeelhouders)tevoldoen,inovereenstemmingmet toepasselijkewet enregelgeving(metinbegripvanderegelsvaneventueleeffectenbeurzen waaraandeaandelenvandevennootschapzijngenoteerd).deonderlingetaakverdeling tussendeledenvanderaadvancommissarissenvolgtuitdeprofielschetszoals weergegeveninbijlagea. 3.3 BijdesamenstellingvandeRaadvanCommissarissenmoetendevolgendevereisteninacht wordengenomen: 3

4 a) elkvanzijnledenmoetinstaatzijnomdehoofdlijnenvanhettotalebeleidvande vennootschapenhaarondernemingtebeoordelen; b) elkvanzijnledenmoetindeprofielschetsvanbijlageapassenenmiddelszijn/haar deelnameaanderaadvancommissarissenzalderaadvancommissarissenalsgeheel moetenzijnsamengesteldinovereenstemmingmetartikel3.2; c) tenminsteéénvanzijnledenmoetrelevantekennisenervaringhebbenopgedaanop financieeladministratiefterreinbijbeursgenoteerdevennootschappenofbijandere groterechtspersonen; d) geenvanzijnledenmagwordenbenoemdnadederdezittingsperiodevanvierjaar,dan welnahettwaalfdejaarinfunctie; e) geenvanzijnledenmagmeerdanvijfcommissariatenaanhoudenbijnederlandse beursgenoteerdevennootschappen(waaronderdevennootschap),waarbijeen voorzitterschapdubbeltelt; f) devoorzittervanderaadvancommissarissenmaggeenvoormaligbestuurdervande vennootschapzijn. 3.4 EenlidvandeRaadvanCommissarissenzalnietalsonafhankelijkwordenaangemerkt (enderhalvealsonafhankelijkgeldenindiengeenvanhetonderstaandeophem/haarvan toepassingis)indienhij/zij,danwelzijn/haarechtgenoot,geregistreerdepartnerofeenandere levensgezel,pleegkindofbloed ofaanverwanttotindetweedegraad: a) indevijfjaarvoorafgaandeaandebenoemingtotcommissariswerknemerofbestuurder vandevennootschap(inclusiefgelieerdevennootschappenalsbedoeldinartikel1vande Wetmeldingzeggenschapinterbeurzegenoteerdevennootschappen1996)isgeweest; b) eenpersoonlijkefinanciëlevergoedingvandevennootschapofeenaanhaargelieerde vennootschapontvangt,andersdandevergoedingdievoordeverrichte werkzaamhedenalscommissariswordtontvangen,envoorzoverzijnietpastinde normaleuitoefeningvanbedrijf; c) inhetjaarvoorgaandeaandebenoemingtotcommissariseenbelangrijkezakelijke relatiemetdevennootschapofeenaanhaargelieerdevennootschapheeftgehad. Daaronderwordtiniedergevalbegrepenhetgevaldateencommissaris,ofeenkantoor waarvanhijaandeelhouder,vennoot,medewerkerofadviseuris,isopgetredenals adviseurvandevennootschap(consultant,externeaccountant,notarisenadvocaat)en hetgevaldatdecommissarisbestuurderofmedewerkerisvaneenbankinstelling waarmeedevennootschapeenduurzameensignificanterelatieonderhoudt; d) bestuurslidisvaneenvennootschapwaarineenbestuurslidvandevennootschap waarophijtoezichthoudtcommissarisis(kruisverbanden); e) eenaandelenpakketvantenminstetienprocentindevennootschaphoudt(daarbij meegerekendhetaandelenbezitvannatuurlijkepersonenofjuridischelichamendiemet hem/haarsamenwerkenopgrondvaneenuitdrukkelijkejuridischeofstilzwijgende, mondelingeofschriftelijkeovereenkomst); f) bestuurderofcommissarisisbij,ofanderszinsvertegenwoordigerisvan,een rechtspersoonwelketenminstetienprocentvandeaandelenindevennootschap houdt,tenzijhetgaatomgroepsmaatschappijenwaarvanhetbedrijfaandeelhouderis. g) gedurendedevoorgaandetwaalfmaandentijdelijkheeftvoorzieninhetbestuurbijbelet enontstentenisvanbestuursleden. DeRaadvanCommissarissenzalinhetverslagvandeRaadvanCommissarissenverklarendat naarzijnoordeelisvoldaanaanhetbepaaldeinartikel3.4.ookzalderaadvan Commissarissendaarinaangevenwelkecommissarissenhijeventueelalsniet onafhankelijk beschouwt. 4

5 3.5 DeRaadvanCommissarissenkanéénofmeerledenals"gedelegeerd"commissaris aanwijzen.eengedelegeerdcommissarisiseencommissarismeteenbijzonderetaak.de delegatiekannietverdergaandandetakendiedecommissariszelfheeftenomvatniethet besturenvandevennootschap;zijstrekttotintensievertoezichtenadviesenmeergeregeld overlegmetderaadvanbestuur.hetgedelegeerdcommissariaatisslechtsvantijdelijke aard.dedelegatiekannietdetaakenbevoegdheidvanderaadvancommissarissen wegnemen.degedelegeerdcommissarisblijftlidvanderaadvancommissarissen. 3.6 ElklidvandeRaadvanCommissarissenisverplichtdevoorzittervandieraad deinformatieteverschaffendienodigisvoordevaststelling,enindienvantoepassing,het bijhouden,vanzijn/haar: a) geslacht; b) leeftijd; c) beroep; d) hoofdfunctie; e) nationaliteit; f) nevenfunctiesvoorzoverrelevantvoordevervullingvandetaakalscommissaris; g) tijdstipvaneerstebenoeming; h) delopendetermijnwaarvoorhijisbenoemd. Devoorzitterzieteroptoedatdezeinformatiewordtgepubliceerdinhetjaarverslagvande onderneming. Artikel4 Voorzitter,vice voorzitterendesecretarisvandevennootschap. 4.1 DeRaadvanCommissarissenbenoemtéénvanzijnledentotvoorzittermet inachtnemingvanhetbepaaldeinartikel3.3.subf).devoorzitterbenoemteenvicevoorzitter.devoorzittervanderaadvancommissarissendraagtzorgvoorhetgoed functionerenvanderaadenzijncommissiesenisnamensderaadhetvoornaamste aanspreekpuntvoorhetbestuurenvooraandeelhoudersoverhetfunctionerenvan bestuurdersencommissarissen. DevoorzittervandeRaadvanCommissarissenzietophetvolgendetoe: a) hetvolgendoordeledenvanderaadvancommissarissenvanhunintroductie,en opleidings oftrainingsprogramma; b) detijdigeenadequateinformatieverschaffingaandeledenvanderaadvan Commissarissenvoorhetnaarbehorenkunnenuitoefenenvanhuntaak; c) hetzorgdragenvoorruimschootsvoldoendetijdvoorhetinwinnenvanadvies, beraadslagingenbesluitvormingdoorderaadvancommissarissen; d) hettoezienophetnaarbehorenfunctionerenvandecommissiesvanderaadvan Commissarissen; e) hetzorgdragenvoordejaarlijkseevaluatieenbeoordelingvanhetfunctionerenvande individueleledenvanderaadvanbestuurenderaadvancommissarissenende rapportagehieroveraanderaadvancommissarissen; f) hetzorgdragenvoordebenoemingvaneenvice voorzittervanderaadvan Commissarissen; g) hetnaarbehorenverlopenvancontactenmetderaadvanbestuurendecentrale Ondernemingsraadenhettijdigenzorgvuldiginformerenvandeandereledenvande RaadvanCommissarissenomtrentdeuitkomstendaarvan; h) hetordelijkenefficiëntlatenverlopenvandealgemenevergaderingvanaandeelhouders. 5

6 i) hetontvangenvan,enhetbeslissenomtrent,meldingenvanpotentiëletegenstrijdige belangenalsbedoeldinartikel11; j) hetontvangenvan,enbeslissenomtrent,gemeldevermeendeonregelmatighedendie hetfunctionerenvanledenvanderaadvanbestuurbetreffenalsbedoeldinartikel Device voorzittervanderaadvancommissarissenvervangtbijgelegenheiddevoorzitter. Inaanvullingopartikel2.2.j.fungeertdevice voorzitteralsaanspreekpuntvoorindividuele commissarissenenbestuurdersoverhetfunctionerenvandevoorzitter. 4.3 Geziendeomvangvandebestuursstructuurvanhetconcerniservoorgekozen ondersteunendetakenvoorderaadvancommissarissenbijdesecretarisvanderaadvan Bestuurondertebrengen Hettoezichthoudenopdetevolgenproceduresenophethandeleninovereenstemming metdewettelijkeenstatutaireverplichtingenzaldoorhethoofdjuridischezakenvande vennootschapwordenuitgevoerd. Artikel5 DeRaadvanCommissarissenencommissies 5.1 WanneerdeRaadvanCommissarissenuit5ledenbestaatwordentenminstetwee commissiesingesteld,teweteneenaudit enriskmanagementcommissieeneenbenoeming enremuneratiecommissie. 5.2 DeRaadvanCommissarissensteltvoordecommissieseenreglementop,houdendede commissies'principesenbestpractices(taak,samenstelling,vergaderingen,etc.).dehuidige reglementenvandecommissieszijnweergegeveninbijlagenc,dene. 5.3 Desamenstellingvandecommissie,hetaantalcommissievergaderingenende belangrijkstevergaderonderwerpendaarin,zullenwordenvermeldinhetverslagvande RaadvanCommissarissen.Dereglementenendesamenstellingvandecommissiewordenop dewebsitevandevennootschapalsbedoeldinartikel1.6geplaatst. 5.4 DeRaadvanCommissarissenontvangtvanelkvandecommissieseenverslagvande beraadslagingenenbevindingen. Artikel6 (Her)benoeming,zittingsperiodeenaftreden 6.1 DeledenvandeRaadvanCommissarissenwordenbenoemdopdewijzealsvoorzieninde statutenopaanbevelingofvoordrachtvanderaadvancommissarissen.deaanbevelingof voordrachttot(her)benoemingwordtgemotiveerd.bijherbenoemingwordtrekening gehoudenmetdewijzewaaropdekandidaatzijntaakalscommissarisheeftvervuld CommissarissenzullenindeRaadvanCommissarissenzittingnemenvooreenperiodevan maximaalvierjaar,enkomendaarnainaanmerkingvoorherbenoeming,metdienverstande datdezittingsperiodevaneenlidnooitlangerkanzijndandrie4 jaarstermijnen,ofindienvan toepassing,twaalfjaar. 6

7 6.3 Eencommissaristreedtuiterlijkafopdedagvandeeerstealgemenevergaderingvan aandeelhoudersdiegehoudenwordtnadatvierjarennazijnlaatstebenoemingzijnverlopen. PeriodiekaftredengeschiedtperhettijdstipvansluitingvandejaarlijkseAlgemene Vergadering.Eenperiodiekaftredendecommissarisisterstondherbenoembaar. 6.4 DeRaadvanCommissarissenzaleenroostervanaftredenopstellenomtevoorkomen,voor zovermogelijk,datherbenoemingentegelijkertijdplaatsvinden.hethuidigeroostervan aftredenisweergegeveninbijlagebbijditreglement.onverminderdartikel6.3.zullenleden vanderaadvancommissarissenaftredenovereenkomstighetroostervanaftreden. 6.5 LedenvandeRaadvanCommissarissenzullentussentijdsaftredenbijonvoldoende functioneren,structureleonverenigbaarheidvanbelangenofwanneerditanderszinsnaar hetoordeelvanderaadvancommissarissenisgeboden. 6.6 LedenvandeRaadvanCommissarissendietijdelijkvoorzieninhetbestuurbijbeleten ontstentenisvanledenvanderaadvanbestuurtreden(tijdelijk)uitderaadvan Commissarissenomdebestuurstaakopzichtenemen. Artikel7 Bezoldiging 7.1 DeRaadvanCommissarissenzalvantijdtottijdeenvoorsteldoenomtrentdebezoldiging vandevoorzitterendeoverigeledenvanderaadvancommissarissenaandealgemene Vergadering.DebezoldigingvandeledenvandeRaadvanCommissarissenisnietafhankelijk vanderesultatenvandevennootschap.indiendecommissarissenbtwoverhunvergoeding inrekeningdienentebrengen,zaldevennootschapditvoldoen. 7.2 BijhetvaststellenvandebezoldigingvandeRaadvanCommissarissendienendevolgende vereisteninachttewordengenomen: a) aaneencommissarismogengeenaandelenen/ofoptiesofvergelijkbarerechtentothet verkrijgenvanaandeleninhetkapitaalvandevennootschapwordentoegekendbijwijze vanbezoldiging; b) geenvandeledenvanderaadvancommissarissenmageffectenalsgenoemdsuba) bezittenandersdanterlangetermijnbelegging; c) geenvanzijnledenmagpersoonlijkeleningen,garanties,endergelijke,vande vennootschapaccepteren,andersdanindenormaleuitoefeningvanbedrijfenna goedkeuringvanderaadvancommissarissen.leningenmogennietworden kwijtgescholden. 7.3 Hetnemenvaneen(potentieel)strijdigteachtenbelangineenanderevennootschapwordt vermedenen,ingevalvantwijfel,voorafmetdeoverigecommissarissenbesproken. 7.4 Debezoldigingenoverigeovereengekomenvoorwaarden,wordenvastgesteld doordealgemenevergaderingendienenschriftelijktewordenvastgelegdineen overeenkomsttussendevennootschapendebetreffendecommissaris.detoelichtingbijde jaarrekeningzaliniedergevaldedoordewetvoorgeschreveninformatieoverdehoogteen structuurvandebezoldigingvanindividueleledenvanderaadvancommissarissen bevatten. 7

8 7.5 LedenvandeRaadvanCommissarissenzullendoordevennootschapworden gevrijwaard,onderdevoorwaardenopgenomenineendaartoeoptestellenovereenkomst, voorallekosten(daaronderbegrepenadvocatenhonoraria,boetes,schikkingsbedragen, etc.)diezijhebbengemaaktinverbandmetcivielrechtelijke,strafrechtelijkeofadministratief rechtelijkeprocedureswaarinzijzijnbetrokkenvanwegehetfeitdatzijcommissarisvande vennootschapzijnofwaren.devennootschapzaltenbehoevevandeledenvanderaadvan Commissarisseneenaansprakelijkheidsverzekeringafsluitenomdezekosten(voorzover mogelijk)tedekken. Artikel8 Introductieprogrammaendoorlopendetrainingenopleiding 8.1 ElklidvandeRaadvanCommissarissenvolgtnabenoemingeenintroductieprogramma waarinaandachtwordtbesteedaan: a) algemenefinanciëleenjuridischezaken; b) definanciëleverslaggevingdoordevennootschap; c) specifiekeaspectendieeigenzijnaandevennootschapenhaarondernemingsactiviteiten; d) deverantwoordelijkhedenvandeledenvanderaadvancommissarissen. 8.2 DeRaadvanCommissarissenbeoordeeltjaarlijksopwelkeonderdelenledenvandeRaadvan Commissarissengedurendehunbenoemingsperiodebehoeftehebbenaannaderetrainingof opleiding. Artikel9 VergaderingenvandeRaadvanCommissarissen(agenda,telefonischvergaderen,deelname, notulen) 9.1 DeRaadvanCommissarissenzaltenminsteviermaalinhetjaarvergaderenenvoortszo vaakalseenofmeervanzijnledennoodzakelijkacht.devergaderingenzulleninderegel wordengehoudentenkantorevandevennootschap,maarmogenookeldersplaatsvinden. Vergaderingenkunnenooktelefonischofmiddelsvideoconferencingplaatsvinden,mitsalle deelnemendeledenelkaartegelijkertijdkunnenverstaan. 9.2 Bijfrequenteafwezigheidwordthetbetreffendelidvanderaadvancommissarissendaarop doordevoorzitteraangesprokenenomuitlegverzocht.hetverslagvanderaadvan CommissarissenvermeldtwelkeledenvandeRaadvanCommissarissenfrequentbij vergaderingenafwezigzijngeweest. 9.3 TenzijdeRaadvanCommissarissenandersbesluit,zullendevergaderingenvandeRaadvan CommissarissenwordenbijgewoonddooreenofmeerledenvandeRaadvanBestuur,met uitzonderingvandevergaderingendiehandelenover: a) debeoordelingvanhetfunctionerenvanderaadvanbestuurenzijnindividueleleden, endeconclusiesdiehieraanmoetenwordenverbonden; b) debeoordelingvanhetfunctionerenvanderaadvancommissarissenenzijnindividuele leden,endeconclusiesdiehieraanmoetenwordenverbonden; c) hetgewensteprofiel,desamenstellingencompetentievanderaadvan Commissarissen; d) depotentiëletegenstrijdigebelangenvanbestuurdersalsbedoeldinartikel11. 8

9 9.4 Deexterneaccountantvandevennootschapzaldeelnemenaanelkevergaderingvande RaadvanCommissarissenwaarinhetonderzoekvandejaarrekeningenhaarvaststelling,en indienvantoepassinggoedkeuring,aandeordewordengesteld.deexterneaccountant ontvangtdefinanciëleinformatiedietengrondslagligtaandevaststellingvandekwartaal en/ofhalfjaarcijfersenoverigetussentijdseberichtenenwordtindegelegenheidgesteldom opalleinformatietereageren. 9.5 Vergaderingenzullenwordenbijeengeroependoordesecretarisvandevennootschap namensdeverzoekendecommissaris.voorzoverpraktischuitvoerbaarzullende aankondigingendeagendavantebesprekenonderwerpenzevendagenvooraanvangvan devergaderingaandeledenvanderaadvancommissarissenenderaadvanbestuur wordenverstrekt. 9.6 Desecretarisvandevergaderingzalnotulenvandevergaderingopstellen.Inderegelzullen dezewordenvastgesteldtijdensdeeerstvolgendevergadering;indienechteralleledenvan deraadvancommissarissenmetdeinhoudvandenotuleninstemmenkandevaststelling daarvanookeerderplaatsvinden.denotulenwordentenblijkevanhunvaststellinggetekend doordevoorzitterenwordenzospoedigmogelijkaandeandereledenvanderaadvan Commissarissengezonden.Uittrekselsvandevastgesteldenotulenkunnenworden ondertekendenverstrektdoordesecretarisvandevennootschap. Artikel10 BesluitenvandeRaadvanCommissarissen(quorum,stemmen,onderwerpenterdiscussie) 10.1 DeRaadvanCommissarissenkaninvergaderingslechtsrechtsgeldigebesluitennemen indiendemeerderheidvanzijnledenaanwezigofvertegenwoordigdis,metdienverstande datledendieeentegenstrijdigbelanghebbenalsbedoeldinartikel11nietmeetellenvoorde berekeningvanditquorum.deraadvancommissarissenkanookbuitenvergadering besluiten,mitshetonderwerpinkwestieonderdeaandachtvanalleledenisgebracht,geen vandeledenbezwaarheeftaangetekendtegendezewijzevanbesluitvormingeniedervan hendeelheeftgenomenaandebesluitvorming,metdienverstandedatledendieeen tegenstrijdigbelanghebbenalsbedoeldinartikel11nietdeelnemenaandebesluitvorming. Hetbesluitdatopdergelijkewijzeisgenomenwordtschriftelijkvastgelegdenondertekend doordevoorzitter,waarbijeventueleschriftelijkontvangenreactieswordenaangehecht.het nemenvaneenbesluitbuitenvergaderingdienttewordengemeldindeeerstvolgende vergaderingvanderaadvancommissarissen Onverminderdartikel11kandeRaadvanCommissarisseninofbuitenvergadering rechtsgeldigbesluitennemenmetalgemenemeerderheidvanstemmen.indienersprakeis vanstakingvandestemmen,heeftdevoorzittereendoorslaggevendestem Desteedsterugkerendevergaderonderwerpenzijniniedergevalhetbudget endefinanciëleresultatenvandevennootschap,belangrijkebesluitenwaaropderaadvan Commissarissenactiemoetnemen,destrategievandevennootschapenveranderingen daarin(b.v.delangetermijnstrategie,kapitaalinvesteringendiebuitenhetbudgetvande vennootschapvallen,kapitaalstructurenvoordelangetermijn,opzettennieuwe bedrijfsonderdelen,belangrijkeacquisitiesenafstotingen)enverslagenvandeafzonderlijke commissiesvanderaadvancommissarissen. 9

10 10.4 DeRaadvanCommissarissenbespreekttenminsteéénmaalinhetjaar: a) hetfunctionerenvanderaadvancommissarissenendatvanzijnindividueleleden,het functionerenvandeafzonderlijkecommissiesendeconclusiesdiehieraanmoeten wordenverbonden; b) hetgewensteprofiel,samenstellingencompetentievanderaadvancommissarissen; c) hetfunctionerenvanderaadvanbestuurendatvanzijnindividueleleden,ende conclusiesdiehieraanmoetenwordenverbonden; d) hetintroductie,training enopleidingsprogrammaalsbedoeldinartikel8; e) destrategieenderisico'sverbondenaandeondernemingendeuitkomstenvande beoordelingdoorderaadvanbestuurvandeopzetendewerkingvandeinterne risicobeheersings encontrolesystemen,alsmedeeventuelesignificantewijzigingen hierin. VanhethoudenvandebesprekingenwordtmeldinggemaaktinhetverslagvandeRaadvan Commissarissen. Artikel11 Tegenstrijdigbelang 11.1 Eencommissarisneemtnietdeelaandediscussieendebesluitvormingovereenonderwerp oftransactiewaarbijhij/zijeentegenstrijdigbelangmetdevennootschapheeftalsbedoeldin artikel11.2.eendergelijketransactiezaluitsluitendmogenwordenaangegaanonderten minsteindebranchegebruikelijkcondities.debesluitentothetaangaanvanzo'ntransactie behoevendegoedkeuringvanderaadvancommissarissen.devoorzittervanderaadvan Commissarissenzieteroptoedatalletransactieswaarbijtegenstrijdigebelangenhebben gespeeldwordengepubliceerdinhetjaarverslagmetvermeldingvanhettegenstrijdig belangendeverklaringdatdeartikelen11.1,11.2en11.3zijnnageleefd Eentegenstrijdigbelangdatvanmaterielebetekenisisvoordevennootschapen/ofde betreffendecommissaristenaanzienvaneencommissarisbestaatiniedergevalindien: a) devennootschapvoornemensiseentransactieaantegaanmeteenrechtspersoon waarindecommissarispersoonlijkeenmaterieelfinancieelbelangonderhoudt; b) devennootschapvoornemensiseentransactieaantegaanmeteenrechtspersoon waarvaneenlidvanderaadvanbestuurofraadvancommissarissen,een familierechtelijkeverhoudingheeftmetdeechtgenoot,geregistreerdepartnerofeen anderelevensgezel,pleegkindofbloed ofaanverwanttotindetweedegraadvande commissaris; c) devennootschapvoornemensiseentransactieaantegaanmeteenrechtspersoon waarbijdecommissariseenbestuurs oftoezichthoudendefunctievervult; d) naartoepasselijkrecht,daaronderbegrependeregelsvaneventueleeffectenbeurzen waaraande(certificatenvan)aandelenindevennootschapzijngenoteerd,een tegenstrijdigbelangbestaat,ofgeachtwordttebestaan; e) deraadvancommissarissenheeftgeoordeelddateentegenstrijdigbelangbestaat,of geachtwordttebestaan ElklidvandeRaadvanCommissarissen(andersdandevoorzittervandeRaadvan Commissarissen)meldtiederpotentieeltegenstrijdigbelangterstondaandevoorzittervan deraadvancommissarissen.elklidvanderaadvancommissarissendateen(potentieel) tegenstrijdigbelangheeft,verschafthieroverallerelevanteinformatieaandevoorzittervan deraadvancommissarissen,inclusiefdeinformatieinzakedepersonenmetwiehij/zijeen familierechtelijkeverhoudingheeft,zijn/haarechtgenoot,geregistreerdepartnerofeen 10

11 anderelevensgezel,pleegkindenbloed enaanverwantentotindetweedegraad.inalle gevallenandersdandiegenoemdinartikel11.2subd)ene)zalderaadvancommissarissen bepalenofeengemeld(potentieel)tegenstrijdigbelangeentegenstrijdigbelangisopgrond waarvanartikel11.1geldt. IndiendevoorzittervandeRaadvanCommissarisseneen(potentieel)tegenstrijdigbelang heeft,meldthijditterstondaandevice voorzittervanderaadvancommissarissen.de voorzitterverschafthieroverallerelevanteinformatieaandevice voorzittervanderaadvan Commissarissen,inclusiefdeinformatieinzakedepersonenmetwiehij/zijeen familierechtelijkeverhoudingheeft,zijn/haarechtgenoot,geregistreerdepartnerofeen anderelevensgezel,pleegkindenbloed enaanverwantentotindetweedegraad.inalle gevallenandersdandiegenoemdinartikel11.2subd)ene)zalderaadvancommissarissen bepalenofeengemeld(potentieel)tegenstrijdigbelangeentegenstrijdigbelangisopgrond waarvanartikel11.1geldt Artikel11.2geldtmutatismutandisvoordeledenvandeRaadvanBestuur. Tevenswordteentegenstrijdigbelanggeachtaanwezigtezijnindiendevennootschap voornemensiseentransactieaantegaanmeteennatuurlijkeofrechtspersoondieten minstetienprocentvandeaandelenindevennootschaphoudt.elklidvanderaadvan BestuurmeldtiederpotentieeltegenstrijdigbelangterstondaandevoorzittervandeRaad vancommissarissen.elklidvanderaadvanbestuurdateen(potentieel)tegenstrijdigbelang heeft,verschafthieroverallerelevanteinformatieaandevoorzittervanderaadvan Commissarissen,inclusiefdeinformatieinzakedepersonenmetwiehij/zijeen familierechtelijkeverhoudingheeft,zijn/haarechtgenoot,geregistreerdepartnerofeen anderelevensgezel,pleegkindenbloed enaanverwantentotindetweedegraad.inalle gevallenandersdandiegenoemdinartikel11.2subd)ene)zalderaadvancommissarissen bepalenofeengemeld(potentieel)tegenstrijdigbelangeentegenstrijdigbelangis,als gevolgwaarvandetransactieuitsluitendondertenminsteindebranchegebruikelijke conditiesmagwordenaangegaan.debesluitentothetaangaanvanzo'ntransactie behoevendegoedkeuringvanderaadvancommissarissen.devoorzittervanderaadvan Commissarissenzieteroptoedatdezetransactieswordengepubliceerdinhetjaarverslag metdevermeldingvanhettegenstrijdigbelangendeverklaringdatditartikel11.4is nageleefd Eentegenstrijdigbelangtenaanzienvandeexterneaccountantvandevennootschapzalin iedergevalbestaanindien: a) deniet controlewerkzaamhedenvoordevennootschapvandeexterneaccountant waaronderiniedergevalmarketing,adviesophetgebiedvan(management) consultancyofinformatietechnologie,deonafhankelijkheidvandeexterneaccountant tenaanzienvandecontroleopdefinanciëleverslaggevingterdiscussiestelt. b) deverantwoordelijkecompagnonbinnenhetkantoorvandeexterneaccountantzonder rotatiemeerdaneenaaneengeslotenperiodevan7jaarbelastisgeweestmetde controlewerkzaamhedenvoordevennootschap; c) naartoepasselijkrecht,daaronderbegrependeregelsvaneventueleeffectenbeurzen waaraande(certificatenvan)aandelenindevennootschapzijngenoteerd,een tegenstrijdigbelangbestaat,ofgeachtwordttebestaan; d) deraadvancommissarissenheeftgeoordeelddateentegenstrijdigbelangbestaat,of geachtwordttebestaan. 11

12 11.6. Deexterneaccountant,alsmedeelklidvandeRaadvanBestuurendeRaadvan Commissarissen,meldtiederpotentieeltegenstrijdigbelangaangaandedeexterne accountantterstondaandevoorzittervanderaadvancommissarissen.deexterne accountant,alsmedeelklidvanderaadvanbestuurenderaadvancommissarissen, verschafthieroverallerelevanteinformatieaandevoorzittervanderaadvan Commissarissen.Inallegevallenandersdandiegenoemdsubc)end)hierbovenzaldeRaad vancommissarissenbepalenofeengemeld(potentieel)tegenstrijdigbelangeen tegenstrijdigbelangis,alsgevolgwaarvandeaanstellingvandeexterneaccountantmoet wordenheroverwogenofanderemaatregelenwordengetroffenwaardoorhettegenstrijdig belangwordtopgeheven.devoorzittervanderaadvancommissarissenzieteroptoedat dezemaatregelenwordengepubliceerdinhetjaarverslagmetvermeldingvanhet tegenstrijdigbelangendeverklaringdatditartikel11.5isnageleefd. Artikel12 Klokkenluiders 12.1 DeRaadvanBestuurdraagterzorgvoordatwerknemerszondergevaarvoorhun rechtspositiedemogelijkheidhebbenterapporterenoververmeendeonregelmatigheden vanalgemene,operationeleenfinanciëleaardbinnendevennootschapaandevoorzittervan deraadvanbestuurofeendoorhem/haaraangewezenfunctionaris VermeendeonregelmatighedendiehetfunctionerenvanledenvandeRaadvan Bestuurbetreffen,wordengerapporteerdaandevoorzittervandeRaadvan Commissarissen Deklokkenluiderregelingwordtopdewebsitevandevennootschapalsbedoeldinartikel1.6. geplaatst. Artikel13 Informatie,relatiemetdeRaadvanBestuur 13.1 DeRaadvanCommissarissenenzijnafzonderlijkeledenhebbeneeneigenverantwoordelijkheid omvanhetbestuurendeexterneaccountantalleinformatieteverlangendiederaadvan Commissarissenbehoeftomzijntaakalstoezichthoudendorgaangoedtekunnenuitoefenen. IndiendeRaadvanCommissarissenditgebodenachtkanhijinformatieinwinnenvan functionarissenenexterneadviseursvandevennootschap.deraadvanbestuurstelthiervoor denodigemiddelenterbeschikking.deraadvancommissarissenkanverlangendat functionarissenenexterneadviseursvandevennootschapbijzijnvergaderingenaanwezigzijn DeRaadvanBestuurverschaftdeRaadvanCommissarissentijdigenzomogelijkschriftelijk informatieoverdefeitenenontwikkelingenaangaandedevennootschapdiederaadnodig mochthebbenvoorhetnaarbehorenuitoefenenvanzijntaak DeRaadvanBestuurzaldeRaadvanCommissarissenperiodiekeenverslagdoentoekomen, datisopgesteldineenvormzoalsvantijdtottijdovereentekomen,enwaarin gedetailleerdeinformatiewordtgegevenoverondermeerfinanciëleaangelegenheden, marketing,investeringenenpersoneel.bijditverslagzaleenbriefvanderaadvanbestuur wordengevoegdwaarinderaadeenuitleggeeftaan,enopmerkingenplaatstover,het verslagennadereinformatieverschaftoverzijnbeleid. 12

13 13.4 Onverminderdhetbovenstaande,zaldeRaadvanBestuurdeRaadvanCommissarissen jaarlijksvoorzienvaneenbegrotingvoorhetkomendejaar,eenrecenteversievanzijnlange termijnplannenendehoofdlijnenvanhetstrategischbeleid,dealgemeneenfinanciële risico's,hetbeheers encontrolesysteemvandevennootschapendenalevingvanalle relevantewet enregelgeving.tevenszalderaadvanbestuurjaarlijkseenverklaring afleggendathijderaadvancommissarissenallerelevanteinformatieheeftverstrektdie nodigisvoorhetnaarbehorenuitoefenenvandienstaak.dezedocumentenzullentijdig wordenverstrektopdatderaadvancommissarissenuiterlijkindecembervanhetlopende jaardaaraanzijngoedkeuringkangeven IndieneenlidvandeRaadvanCommissarissendebeschikkingkrijgtoverinformatievaneen anderebrondanderaadvanbestuurofderaadvancommissarissendievoorderaadvan Commissarissennuttigisomdienstakennaarbehorenuitteoefenen,zalhijdezeinformatie zospoedigmogelijkterbeschikkingstellenaandevoorzittervanderaadvan Commissarissen.DevoorzitterzalvervolgensdegeheleRaadvanCommissarissen informeren. Artikel14 Relatiemetdeaandeelhouders 14.1 Devennootschapformuleerteenbeleidophoofdlijneninzakebilateralecontactenmet aandeelhoudersenpubliceertditbeleidophaarwebsite Inovereenstemmingmetdestatutenvandevennootschapwordenalgemenevergaderingen gehoudenopverzoekvanderaadvancommissarissen.deraadvancommissarissenzal ervoorzorgdragendatdezetijdigplaatsvindtendatdeaandeelhoudersdoormiddelvaneen aandeelhouderscirculairewordengeïnformeerdoverallerelevantefeitenen omstandighedenmetbetrekkingtotdevergaderonderwerpen.dezeaandeelhouders circulairezalopdewebsitevandevennootschapalsbedoeldinartikel1.6.wordengeplaatst DeledenvandeRaadvanBestuurenCommissarissenzijnbijdealgemenevergaderingen aanwezig,tenzijzijomgegronderedendenverhinderdzijn.conformdestatutenvande vennootschapzitdevoorzittervanderaadvancommissarisseninderegeldealgemene vergaderingvoorenbeslistomtrentdeinhoudvandebesluiten.onverminderdhetgeenis bepaaldinartikel2:13bwburgerlijkwetboek,zaldeuitkomstvandestemming,zoalsdoor devoorzittergeconstateerdenuitgesproken,beslissendzijn DeRaadvanCommissarissenverschaftdealgemenevergaderingalleverlangdeinformatie, tenzijzwaarwegendebelangenvandevennootschap,ofeenwettelijkvoorschriftof rechtsregelzichdaartegenverzet.indienderaadvancommissarissenzichopeendergelijk zwaarwegendbelangberoept,wordtditgemotiveerdtoegelicht DeRaadvanBestuurendeRaadvanCommissarissenzijnverantwoordelijkvoordecorporate governancestructuurvandevennootschapenleggenhieroververantwoordingafaande algemenevergadering.dehoofdlijnenvandecorporategovernancestructuurwordenelk jaarineenaparthoofdstukinhetjaarverslaguiteengezet.indathoofdstukwordttevens aangegeveninhoeverredevennootschapdebestpracticebepalingenvandecodeopvolgt enzoniet,waaromeninhoeverrezijdaarvanafwijkt.elkesubstantiëlewijziginginde corporategovernancestructuurvandevennootschapenindenalevingvandecodewordt ondereenapartagendapuntterbesprekingaandealgemenevergaderingvoorgelegd. 13

14 Artikel15 Relatiemetdeondernemingsraad 15.1 IederjaarzaldeRaadvanCommissarisseneenschemaopstellenvoorhetbijwonendooréén ofmeervanzijnledenvandeoverlegvergaderingenvandecentraleondernemingsraadvoor zoverdezeoverlegvergaderingendoordieledenmoetenwordenbijgewoondopgrondvan dewetofkrachtenseenovereenkomstmetdecentraleondernemingsraad.hetbijwonen vandergelijkeoverlegvergaderingenisverplichtopgrondvanartikel24,lid1vandewetop deondernemingsraden.indezevergaderingenwordtoverleggevoerdoverdealgemene gangvanzakenvandevennootschapendevoorstellenalsbedoeldinartikel25,lid1vande Wetopdeondernemingsraden.OokkandeRaadvanCommissarissenanderevergaderingen metdecentraleondernemingsraadbeleggen IederjaarzaleenlijstvanbeschikbareledenvandeRaadvanCommissarissenworden opgesteldvoorhetbijwonenvanvergaderingenvandecentraleondernemingsraadwaarbij hundeelnamenietwettelijkwordtvoorgeschreven DevoorzittervandeRaadvanCommissarissenishoofdverantwoordelijkevoorhet onderhoudenencoördinerenvandecontactenmetdecentraleondernemingsraad.indien eenlidvanderaadvancommissarissenwordtuitgenodigdvoorhetbijwonenvaneen vergaderingmetdecentraleondernemingsraad,zalhijdergelijkeuitnodiginguitsluitend accepterennavoorafgaandoverlegmetdevoorzitter IndiendeRaadvanBestuurvooreenvoorstelzoweldegoedkeuringvandeRaadvan CommissarissenalseenadviesvandeCentraleOndernemingsraadbehoeft,zalhetvoorstel eersttergoedkeuringaanderaadvancommissarissenwordenvoorgelegd.indiende goedkeuringwordtverkregen,wordtdezeverleendonderdevoorwaardevanpositiefof niet negatiefadviesvandecentraleondernemingsraad. Artikel16 Geheimhouding ElklidvandeRaadvanCommissarissenisverplichttenaanzienvanalleinformatieen documentatieverkregeninhetkadervanzijnlidmaatschapdenodigediscretieen,waarhet vertrouwelijkeinformatiebetreft,geheimhoudinginachttenemen. Leden,enoudleden,vandeRaadvanCommissarissenzullenvertrouwelijkeinformatienietbuiten deraadvancommissarissenofderaadvanbestuurbrengenofopenbaarmakenaanhetpubliek ofopanderewijzeterbeschikkingvanderdenstellen,tenzijdevennootschapdezeinformatie openbaarheeftgemaaktofisvastgestelddatdezeinformatiealbijhetpubliekbekendis. Artikel17 Incidentelebuitenwerkingstelling,wijziging 17.1 Onverminderdhetbepaaldeindeartikelen1.2en14.4,kandeRaadvanCommissarissenbij besluitincidenteelbeslissengeentoepassingtegevenaanditreglement.vaneendergelijk besluitwordtmeldinggemaaktinhetverslagvanderaadvancommissarissen Onverminderdhetbepaaldeindeartikelen1.2en14.4,kandeRaadvanCommissarissendit reglementbijbesluitwijzigen.vaneendergelijkbesluitwordtmeldinggemaaktinhetverslag vanderaadvancommissarissen. 14

15 Artikel18 Toepasselijkerechtenforum 18.1 Ditreglementisonderworpenaan,enmoetwordenuitgelegddoortoepassingvan, Nederlandsrecht DerechtbankteAmsterdamisbijuitsluitingbevoegdomkennistenemenvaniedergeschil (waarondermedewordtverstaangeschillenbetreffendehetbestaan,degeldigheiden beëindigingvanditreglement)metbetrekkingtotditreglement. 15

16 BIJLAGEA PROFIELSCHETSVOORDERAADVANCOMMISSARISSEN DeRaadvanCommissarissenzalbestaanuittenminste3enbijvoorkeuruit5leden.Deraadzal watdeachtergrond,ervaring,persoonlijkheid,kennisenkundevanhaarledenbetreft, evenwichtigwordensamengesteldopdateenvoldragenoordeelkanwordengevormden passendkanwordengereageerdbijhettotstandkomenendeuitvoeringvanhetconcernbeleid. Bijdebenoemingvancommissarissenzalderhalvewordenbevorderddatderaadbeschiktover eenofmeerpersonendieinelkgevaloverdeskundigheidbeschikkenopéénofmeervande navolgendeterreinen: - nationaleeninternationaleontwikkelingeninmarkten,productenentechnologieophet terreinwaaroprotosmeetsgroupwerkzaamisrespectievelijkwensttezijn; - financieelbeleidineen(beursgenoteerde)internationaalopererendeondernemingen bekendmetinternationalefinancieringstandaarden - nationaleeninternationaleontwikkelingeninrelevantoverheidsbeleidenregelgeving; - management,organisatie,externerelaties,humanresourcesensocialeverhoudingen; - ondernemerservaring,metnameindegrafischeindustrieenhaarrelaties. Deraadwordtzodanigsamengestelddatersprakekanzijnvaneengoedeonderlinge verstandhoudingzodatderaadalsteamkanoptreden. Meerderecommissarissendienenoverzodanigekwaliteitentebeschikkendatzij,indiendaartoe uitgenodigd,alsvoorzitterleidingkunnengevenaanderaad. Elketebenoemencommissarisdientminimaaloverdenavolgendekwaliteitentebeschikken: - maatschappelijkeervaringmeteendusdaniginzichtindebedrijfsvoeringdathijofzijeen goedebijdragekanleverenaanhetfunctionerenvanderaad; - instaatzijn,quainstellingenbeschikbaretijd,omhetbeleidvanderaadvanbestuurtijdigen opadequatewijzetecontrolerenentestimulerenenderaadvanbestuurindeuitvoering vanhetbeleidzonodigmetraadendaadterzijdetestaan; - instaatzijnomtenopzichtevandeandereledenvanderaadvancommissarissenende ledenvanderaadvanbestuuronafhankelijkenkritischteopereren. Dezeprofielschetszalperiodiekwordengeëvalueerdengetoetstaandemaatschappelijke ontwikkelingenendeveranderingenbinnenrotosmeetsgroupenzonodigwordenaangepast. DezeprofielschetsisbesprokenindeRaadvanCommissarissenenmetdeRaadvanBestuurende CentraleOndernemingsraad. Allerechtenenverplichtingenvoortkomenduitwettelijke,statutaireenconcernbepalingendie metbetrekkingtothethandelenvancommissarissentendienstevandevennootschapzijn opgesteld,zijnonverkortvantoepassingopdezeprofielschets. RotoSmeetsGroup/

17 BIJLAGEB ROOSTERVANAFTREDEN Ditroostervanaftredenis18juni2009opgesteldopgrondvanhetbepaaldeinartikel6.2vanhet reglementvanderaadvancommissarissen. Naam Datumvaneerste benoemingroto SmeetsGroup Eindevan[4 jaars] termijn(en) Datumlaatste herbenoeming A.P.Lugt , H.C.A.Groenen ,2012, H.C.P.Noten ,2013, R.Blom ,2017, R.A.J.Huyzer ,2017, Uiterstedatum vanaftreden 17

18 BIJLAGEC REGLEMENTVANDEAUDIT ENRISKMANAGEMENTCOMMISSIEVANDERAADVAN COMMISSARISSEN Ditreglementisop vastgesteldopgrondvanartikel5.2.vanhetreglementvande RaadvanCommissarissen. Artikel1 Taakvandeaudit enriskmanagementcommissie 1.1 Onverminderdartikel5.1.vanhetreglementvandeRaadvanCommissarissen, adviseertdeaudit enriskmanagementcommissiederaadvancommissarissenomtrenthaar taakenbereidtdebesluitvormingvanderaadvancommissarissendaaromtrentvoor. 1.2 Totdetaakvandeaudit enriskmanagementcommissiebehoort: a) hethoudenvantoezichten(aldannietvoorafgaande)controleop,enhetadviserenvan, deraadvanbestuuromtrentdewerkingvandeinternerisicobeheersings en controlesystemen,waaronderhettoezichtopdenalevingvanderelevantewet en regelgevingentoezichtopdewerkingvangedragscodes; b) toezichtopdefinanciëleinformatieverschaffingdoordevennootschap(keuzevan accountingpolicies,toepassingenbeoordelingvaneffectenvannieuweregels,inzichtin debehandelingvan"schattingsposten"indejaarrekening,prognoses,werkvanin en externeaccountantsterzake,etc.); c) toezichtopdenalevingvanaanbevelingenenopvolgingvanopmerkingenvande externeaccountant; d) toezichtopdefinancieringvandevennootschap; e) toezichtophetbeleidvandevennootschapm.b.t.taxplanning; f) toezichtopdetoepassingenvaninformatie encommunicatietechnologie(ict); g) hetonderhoudenvanregelmatigecontactenmet,enhettoezichtop,derelatiemetde externeaccountant,waaronder,inhetbijzonder,(i)hetbeoordelenvande onafhankelijkheid,bezoldigingendeeventueleniet controlewerkzaamhedenvoorde vennootschap,vandeexterneaccountant,(ii)hetvaststellenvandebetrokkenheidvan deexterneaccountantmetbetrekkingtotdeinhoudenpublicatievandefinanciële verslaggevingdoordevennootschapandersdandejaarrekening,en(iii)hetkennis nemenvanonregelmatighedenmetbetrekkingtotdeinhoudvanfinanciële verslaggevingzoalsmogewordengemelddoordeexterneaccountant; h) devoordrachttotbenoemingdoordealgemenevergaderingvaneenexterne accountant; i) degoedkeuringvandejaarrekeningengoedkeuringvandejaarlijksebegrotingen belangrijkekapitaalinvesteringenvandevennootschap. 1.3 Deaudit enriskmanagementcommissiezaljaarlijkseenverslagvanhaarberaadslagingenen bevindingenopstellenenpubliceren. 1.4 Tenminsteéénmaalinhetjaarzaldeaudit enriskmanagementcommissietezamenmetde RaadvanBestuuraandeRaadvanCommissarissenverslaguitbrengenoverde ontwikkelingeninderelatiemetdeexterneaccountant,waaronderinhetbijzonderzijn onafhankelijkheidmetinbegripvandewenselijkheidvanrotatievanverantwoordelijke partnersbinneneenkantoorvanexterneaccountantsdatmetdecontroleisbelastenhet verrichtenvanniet controlewerkzaamhedenvoordevennootschap. 18

19 1.5 Tenminsteéénmaalindevierjaarzaldeaudit enriskmanagementcommissietezamenmet deraadvanbestuureengrondigebeoordelingmakenvanhetfunctionerenvandeexterne accountantindediverseentiteitenenhoedanighedenwaarindeexterneaccountant functioneert.debelangrijksteconclusieshiervanwordenaandealgemenevergadering medegedeeldtenbehoevevandevoordrachttotbenoemingvandeexterneaccountant. 1.6 Deexterneaccountantontvangtdefinanciëleinformatiedietengrondslagligtaande vaststellingvandekwartaal en/ofhalfjaarcijfersenoverigetussentijdseberichtenenwordt indegelegenheidgesteldomopalleinformatietereageren. 1.7 Deaudit enriskmanagementcommissieisheteersteaanspreekpuntvandeexterne accountantwanneerdezeonregelmatighedenconstateertindeinhoudvandefinanciële berichten. Artikel2 Samenstelling,deskundigheidenonafhankelijkheidvandeaudit enriskmanagementcommissie Hetvoorzitterschapvandeaudit enriskmanagementcommissiewordtnietvervulddoorde voorzittervanderaadvancommissarissen,nochdooreenvoormaligbestuurdervande vennootschap. Artikel3 Voorzitter Metinachtnemingvanhetbepaaldeinartikel2vanditreglement,zaldeRaadvanCommissarissen éénvandeledenvandecommissietotvoorzitterbenoemen.devoorzitterisvooral verantwoordelijkvoorhetnaarbehorenfunctionerenvandeaudit enriskmanagementcommissie. Hij/zijtreedtopalswoordvoerdervandeaudit enriskmanagementcommissieenhij/zijzalhet belangrijksteaanspreekpuntzijn. Artikel4 Audit enriskmanagementcommissie vergaderingen(commissieagenda,deelnemersen notulen) 4.1 Deaudit enriskmanagementcommissiezaltenminste1maalinhetjaarvergaderenen voortszovaakalséénofmeervanzijnledennoodzakelijkacht.devergaderingenzulleninde regelwordengehoudentenkantorevandevennootschap,maarmogenookelders plaatsvinden. 4.2 Deexterneaccountantvandevennootschapkaninvoorkomendegevallendevoorzittervan deaudit enriskmanagementcommissieverzoekenombijeenvergaderingvandeaudit en riskmanagementcommissietezijn.deaudit enriskmanagementcommissiezaltenminste éénmaalinhetjaarvergaderenmetdeexterneaccountantvandevennootschap,buiten aanwezigheidvanledenvanderaadvanbestuur.onverminderdbovenstaande,bepaaltde audit enriskmanagementcommissieofenwanneerdevoorzittervanderaadvanbestuur, destafdirecteurfinanciënendeexterneaccountantbijhaarvergaderingenaanwezigzijn. 4.3 Vergaderingenzullenwordenbijeengeroependoordepersoondiezo'nvergadering verzoekt.voorzoverpraktischuitvoerbaarzullendeaankondigingendeagendavante besprekenonderwerpenzevendagenvooraanvangvandevergaderingaandeledenvande audit enriskmanagementcommissiewordenverstrekt. 19

20 4.4 Vandevergaderingwordennotulenbijgehouden.Inderegelzullendezewordenvastgesteld tijdensdeeerstvolgendevergadering;indienechteralleledenvandeaudit en riskmanagementcommissiemetdeinhoudvandenotuleninstemmenkandevaststelling daarvanookeerderplaatsvinden.denotulenwordentenblijkevanhunvaststellinggetekend doordevoorzitterenwordenzospoedigmogelijkaandeandereledenvandeaudit en riskmanagementcommissiegezonden. Artikel5 OvereenkomstigetoepassingvanhetreglementvandeRaadvanCommissarissen Deartikelen1.1,1.2,10.1,10.2,17en18vanhetreglementvandeRaadvanCommissarissenzijn overeenkomstigopditreglementvantoepassing. 20

REGLEMENT HOUDENDE PRINCIPES EN BEST PRACTICES VOOR HET BESTUUR

REGLEMENT HOUDENDE PRINCIPES EN BEST PRACTICES VOOR HET BESTUUR REGLEMENTHOUDENDEPRINCIPESENBESTPRACTICESVOORHETBESTUUR DITREGLEMENT('reglement')isvastgestelddoordeRaadvanBestuur(het'bestuur')vanRoto SmeetsGroupNV(de'vennootschap')op26 01 2010engoedgekeurddoordeRaadvan

Nadere informatie

Corporate governance code Caparis NV

Corporate governance code Caparis NV Corporate governance code Caparis NV De brancheorganisatie sociale werkgelegenheid en arbeidsintegratie Cedris heeft in het voorjaar van 2010 een branchecode aangenomen. In de inleiding van deze branchecode

Nadere informatie

Commissaris reglement

Commissaris reglement Commissaris reglement Datum 24 mei 2004 Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van TenneT, Transmission System Operator B.V. (de vennootschap ) op 24 mei 2004. Artikel 1 Status en

Nadere informatie

Overzicht van de afwijkingen van PGGM N.V. ten opzichte van de Nederlandse Corporate Governance Code

Overzicht van de afwijkingen van PGGM N.V. ten opzichte van de Nederlandse Corporate Governance Code Overzicht van de afwijkingen van PGGM N.V. ten opzichte van de Nederlandse Corporate Governance Code De Nederlandse Corporate Governance Code ( Code ) is van toepassing op alle Nederlandse beursgenoteerde

Nadere informatie

Reglement Auditcommissie Raad van Commissarissen MN

Reglement Auditcommissie Raad van Commissarissen MN Reglement Auditcommissie Raad van Commissarissen MN Dit reglement is op grond van artikel 8.3 het reglement van de Raad van Commissarissen vastgesteld door middel van een besluit van de Raad van Commissarissen

Nadere informatie

Reglement Auditcommissie

Reglement Auditcommissie Reglement Auditcommissie Dit reglement is vastgesteld op grond van artikel 7.1 van het reglement van de raad van commissarissen. Artikel 1: Instelling, samenstelling en doelstelling 1. De raad van commissarissen

Nadere informatie

Overzicht van stemresultaten

Overzicht van stemresultaten Totaal aantal uitstaande : 71.000.000 4a Voorstel tot vaststelling van de jaarrekening over het boekjaar 2014 Voor: 23.292.917 98,312% 4.617.748 99,751% 18 27.910.665 98,547% Tegen: 0 0,000% 3.402 0,073%

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN AND INTERNATIONAL PUBLISHERS N.V.

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN AND INTERNATIONAL PUBLISHERS N.V. REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN AND INTERNATIONAL PUBLISHERS N.V. Dit reglement is vastgesteld door de Raad van Commissarissen van AND International Publishers N.V. op 22 april 2010. Artikel

Nadere informatie

Reglement Raad van Commissarissen APG Groep N.V.

Reglement Raad van Commissarissen APG Groep N.V. Reglement Raad van Commissarissen APG Groep N.V. Dit reglement ( Reglement ) is vastgesteld door de raad van commissarissen (de Raad van Commissarissen ) van APG Groep N.V. (de Vennootschap ) op 2 juli

Nadere informatie

REGLEMENT HOUDENDE PRINCIPES EN BEST PRACTICES VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN

REGLEMENT HOUDENDE PRINCIPES EN BEST PRACTICES VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN REGLEMENT HOUDENDE PRINCIPES EN BEST PRACTICES VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN Dit reglement is vastgesteld door de Raad van Commissarissen van Koninklijke Boskalis Westminster N.V. (de "vennootschap")

Nadere informatie

Reglement voor de Audit Commissie Stichting WSW

Reglement voor de Audit Commissie Stichting WSW Reglement voor de Audit Commissie Stichting WSW Vastgesteld door de Raad van Commissarissen bij besluit van d.d. 27 maart 2013 Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte reglement 1. Dit reglement is vastgesteld

Nadere informatie

Comply Explain. Comply

Comply Explain. Comply 1.1 1.2 II.1.1 Naleving en handhaving van de Coporate Governance Code Hoofdlijnen corporate governance worden in een apart hoofdstuk van het jaarverslag besproken Wijzigingen in de corporate governance

Nadere informatie

HEIJMANS N.V. REGLEMENT AUDITCOMMISSIE

HEIJMANS N.V. REGLEMENT AUDITCOMMISSIE HEIJMANS N.V. REGLEMENT AUDITCOMMISSIE Vastgesteld door de RvC op 10 maart 2010 1 10 maart 2010 INHOUDSOPGAVE Blz. 0. Inleiding... 3 1. Samenstelling... 3 2. Taken en bevoegdheden... 3 3. Taken betreffende

Nadere informatie

Reglement Raad van Commissarissen Woonbron 2015

Reglement Raad van Commissarissen Woonbron 2015 1. Definities: 1.1. Governancecode: Governancecode Woningcorporaties 2011 1.2. Reglement: Dit reglement, dat is gebaseerd op de artikel 12.4 van de statuten van stichting Woonbron. 12.4 statuten 1.3. Bewonersorganisatie:

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN ACCELL GROUP N.V.

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN ACCELL GROUP N.V. REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN ACCELL GROUP N.V. 1. STATUS REGLEMENT 1.1. Dit reglement voor de raad van commissarissen van Accell Group N.V. (het "Reglement") is voor het eerst vastgesteld

Nadere informatie

CORPORATE GOVERNANCE CODE

CORPORATE GOVERNANCE CODE CORPORATE GOVERNANCE CODE Best practice bepalingen I NALEVING EN HANDHAVING VAN DE CODE Principe: Het bestuur en de raad van commissarissen zijn verantwoordelijk voor de corporate governance structuur

Nadere informatie

Profielschets voor omvang en samenstelling Raad van Commissarissen

Profielschets voor omvang en samenstelling Raad van Commissarissen Profielschets voor omvang en samenstelling Raad van Commissarissen Samenstelling De raad van commissarissen zal zich - binnen de grenzen van zijn bevoegdheden - er voor inzetten dat de raad van commissarissen

Nadere informatie

POSTNL N.V. REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN

POSTNL N.V. REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN POSTNL N.V. REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN Aangenomen door de Raad van Commissarissen op 1 mei 2015 INHOUDSOPGAVE Inleiding; Definities... 3 Hoofdstuk I Samenstelling van de Raad van Commissarissen;

Nadere informatie

DIT REGLEMENT ("reglement") is vastgesteld door de Raad van Commissarissen van Roto Smeets Group NV (de "vennootschap") op 28-08- 2009

DIT REGLEMENT (reglement) is vastgesteld door de Raad van Commissarissen van Roto Smeets Group NV (de vennootschap) op 28-08- 2009 REGLEMENT HOUDENDE PRINCIPES EN BEST PRACTICES VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN DIT REGLEMENT ("reglement") is vastgesteld door de Raad van Commissarissen van Roto Smeets Group NV (de "vennootschap") op

Nadere informatie

REGLEMENT HOUDENDE PRINCIPES EN BEST PRACTICES VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN DOCDATA N.V.

REGLEMENT HOUDENDE PRINCIPES EN BEST PRACTICES VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN DOCDATA N.V. REGLEMENT HOUDENDE PRINCIPES EN BEST PRACTICES VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN DOCDATA N.V. 1 Artikel ` pagina 1 Status en inhoud van de regels.. 3 2 Taak van de Raad van Commissarissen.. 4 3 Samenstelling,

Nadere informatie

COMPLIANCE BRANCHECODE GOED BESTUUR HOGESCHOLEN 2014

COMPLIANCE BRANCHECODE GOED BESTUUR HOGESCHOLEN 2014 COMPLIANCE BRANCHECODE GOED BESTUUR HOGESCHOLEN 2014 1. INLEIDING De Branchecode goed bestuur hogescholen bepaalt dat het college van bestuur en de raad van toezicht verantwoordelijk zijn voor de inrichting

Nadere informatie

REGLEMENT VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN BEVER HOLDING N.V.

REGLEMENT VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN BEVER HOLDING N.V. REGLEMENT VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN BEVER HOLDING N.V. Definities de Vennootschap de RVC de voorzitter Directie : Bever Holding N.V. : De raad van commissarissen van de vennootschap : De voorzitter

Nadere informatie

BALLAST NEDAM COMPLIANCE OVERZICHT NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE CODE

BALLAST NEDAM COMPLIANCE OVERZICHT NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE CODE BALLAST NEDAM COMPLIANCE OVERZICHT NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE CODE Onderwerp I. Naleving en handhaving van de code Principe. Het bestuur en de raad van commissarissen zijn verantwoordelijk voor de

Nadere informatie

HANDLEIDING BIJ HET OPSTELLEN VAN REGLEMENTEN VOOR TOEZICHT EN BESTUUR

HANDLEIDING BIJ HET OPSTELLEN VAN REGLEMENTEN VOOR TOEZICHT EN BESTUUR HANDLEIDING BIJ HET OPSTELLEN VAN REGLEMENTEN VOOR TOEZICHT EN BESTUUR Inleiding In deze handleiding wordt toegelicht hoe aan de hand van de Governancecode woningcorporaties reglementen voor bestuur en

Nadere informatie

Overeenkomst Duurzame Maasvlakte

Overeenkomst Duurzame Maasvlakte OvereenkomstDuurzameMaasvlakte Partijen: DenaamlozevennootschapHavenbedrijfRotterdamNV(HbR)teRotterdam en deverenigingmilieudefensie(vmd)teamsterdam, Overwegendedat: i. VMdberoepenheeftaangetekendtegenplanbesluitenenvergunningenvoordeaanlegen

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN BALLAST NEDAM N.V.

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN BALLAST NEDAM N.V. REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN BALLAST NEDAM N.V. DIT REGLEMENT ("reglement") is vastgesteld door de raad van commissarissen (de "raad van commissarissen") van Ballast Nedam N.V. (de "vennootschap")

Nadere informatie

Checklist NCR Code 2011 In de onderstaande checklist zijn de principes en regels uit hoofdstuk 3, 4 en 5 uit de NCR Code 2011 opgenomen.

Checklist NCR Code 2011 In de onderstaande checklist zijn de principes en regels uit hoofdstuk 3, 4 en 5 uit de NCR Code 2011 opgenomen. Checklist NCR Code 2011 In de onderstaande checklist zijn de principes en regels uit hoofdstuk 3, 4 en 5 uit de NCR Code 2011 opgenomen. Principes en regels Toegepast? Waar te vinden? Waarom afgeweken?

Nadere informatie

Reglement Raad van Commissarissen Batenburg Techniek N.V.

Reglement Raad van Commissarissen Batenburg Techniek N.V. Reglement Raad van Commissarissen Batenburg Techniek N.V. (Reglement houdende principes en best practices voor de Raad van Commissarissen van Batenburg Techniek N.V.) Inhoud Inhoud... 2 Artikel 1 Status

Nadere informatie

ROYAL DELFT GROUP CORPORATE GOVERNANCE CODE. Corporate Governance Code Royal Delft Group 130318 - Pagina 1 / 23

ROYAL DELFT GROUP CORPORATE GOVERNANCE CODE. Corporate Governance Code Royal Delft Group 130318 - Pagina 1 / 23 CORPORATE GOVERNANCE CODE I NALEVING EN HANDHAVING VAN DE CODE Principe: Het bestuur en de raad van commissarissen zijn verantwoordelijk voor de corporate governance structuur van de vennootschap en voor

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN ORDINA N.V.

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN ORDINA N.V. REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN ORDINA N.V. Overwegingen: Ordina N.V. (hierna verder te noemen: Ordina) is de houdstermaatschappij van de Ordina Groep. Alle uitstaande gewone aandelen van

Nadere informatie

Compliance- verklaring

Compliance- verklaring Compliance- verklaring 23 januari 2013 1 van 6 Inleiding Spaarnelanden en de Code Goed Bestuur Publieke Dienstverleners Spaarnelanden wenst haar governance in lijn te brengen met de laatste inzichten op

Nadere informatie

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES. Toegepast bij SWB

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES. Toegepast bij SWB GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES Toegepast bij SWB Status definitief Raymond Rensen MT 6-9-2011 RvC 21-9-2011 Lienden, september 2011 2 3 INHOUDSOPGAVE CORPORATE GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES I. Naleving

Nadere informatie

KPN COMPLIANCE OVERZICHT NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE CODE

KPN COMPLIANCE OVERZICHT NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE CODE Onderwerp Pas toe of leg uit I. Naleving en handhaving van de code Principe. Het bestuur en de raad van commissarissen zijn verantwoordelijk voor de corporate governance structuur van de vennootschap en

Nadere informatie

Corporate governance. Ten aanzien van een drietal specifieke Best Practice bepalingen uit de Code doet Neways als volgt verslag:

Corporate governance. Ten aanzien van een drietal specifieke Best Practice bepalingen uit de Code doet Neways als volgt verslag: Corporate governance De Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur onderschrijven de belangrijkste principes van corporate governance. Goed ondernemingsbestuur is voor Neways een belangrijk uitgangspunt.

Nadere informatie

REGLEMENT. Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van Stichting Mooiland 27 mei 2015.

REGLEMENT. Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van Stichting Mooiland 27 mei 2015. REGLEMENT WERKWIJZE VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN STICHTING MOOILAND Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van Stichting Mooiland 27 mei 2015. Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte

Nadere informatie

REGLEMENT VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN

REGLEMENT VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN REGLEMENT VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN DIT REGLEMENT ( reglement ) is vastgesteld door de Raad van Commissarissen (de RvC ) van de Holding Nationale Goede Doelen Loterijen N.V. (de vennootschap ) op

Nadere informatie

Comply. Minimaal 1x per jaar wordt het onderwerp Code corporate governance geagendeerd voor de RvC-vergadering.

Comply. Minimaal 1x per jaar wordt het onderwerp Code corporate governance geagendeerd voor de RvC-vergadering. I. Code corporate governance 2015 Naleving en handhaving van de Code corporate governance 2015 TELEGRAAF MEDIA GROEP Comply or explain Het bestuur en de raad van commissarissen zijn verantwoordelijk voor

Nadere informatie

Corporate Governance code SRO

Corporate Governance code SRO Corporate Governance code SRO Preambule Achtergrond 1. NV SRO is een maatschappelijk gedreven onderneming, vooral gericht op het uitvoeren van overheidsbeleid op het gebied van sport en maatschappelijk

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN SOURCE GROUP N.V. (de Vennootschap ) Vastgesteld door de raad van commissarissen

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN SOURCE GROUP N.V. (de Vennootschap ) Vastgesteld door de raad van commissarissen REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN SOURCE GROUP N.V. (de Vennootschap ) Vastgesteld door de raad van commissarissen Versie 1.1 dd. 15 januari 2014 Artikel 1 - Algemene taak 1.1 De raad van commissarissen

Nadere informatie

Checklist Compliance Aanbevelingen Bestuurdersbeloningen Eumedion. www.haygroup.com

Checklist Compliance Aanbevelingen Bestuurdersbeloningen Eumedion. www.haygroup.com Checklist Compliance Aanbevelingen Bestuurdersbeloningen Eumedion www.haygroup.com Inleiding In aanvulling op de bestaande wet- en regelgeving en de Code Tabaksblat zijn in oktober 2006 door Eumedion,

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN ENEXIS HOLDING N.V.

REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN ENEXIS HOLDING N.V. RvC Enexis Holding N.V. REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN ENEXIS HOLDING N.V. INHOUDSOPGAVE Blz. Hoofdstuk I - Inleiding 1. Vaststelling. 2 Hoofdstuk II - Samenstelling; integriteit; functies 2. Samenstelling.

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE AUDIT, COMPLIANCE EN RISICO COMMISSIE VAN PROPERTIZE B.V.

REGLEMENT VOOR DE AUDIT, COMPLIANCE EN RISICO COMMISSIE VAN PROPERTIZE B.V. REGLEMENT VOOR DE AUDIT, COMPLIANCE EN RISICO COMMISSIE VAN PROPERTIZE B.V. Datum: 11 mei 2015 Artikel 1. Definities AvA: Commissie: Reglement: RvB: RvC: Vennootschap: de algemene vergadering van aandeelhouders

Nadere informatie

Remuneratiecommissie. Reglement 2015

Remuneratiecommissie. Reglement 2015 Remuneratiecommissie Reglement 2015 Woningstichting Het Grootslag Versie 1.0 Vastgesteld door RvT op: 10 april 2015 Inhoud Reglement Remuneratiecommissie van Woningstichting Het Grootslag... 3 1. Inleiding

Nadere informatie

COMPLIANCE MET DE NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE CODE

COMPLIANCE MET DE NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE CODE COMPLIANCE MET DE NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE CODE Corporate Governance Novisource streeft naar een organisatiestructuur die onder meer recht doet aan de belangen van de onderneming, haar klanten,

Nadere informatie

RvC-verslagen geven weinig inzicht

RvC-verslagen geven weinig inzicht RvC-verslagen geven weinig inzicht Erasmus Universiteit Rotterdam September 2010 Dr. Mijntje Lückerath-Rovers Drs. Margot Scheltema contact: luckerath@frg.eur.nl Het onderzoek Ondernemingen : Van 60 ondernemingen

Nadere informatie

Governancecode De Goede Woning 2012

Governancecode De Goede Woning 2012 Governancecode De Goede Woning 2012 I. Naleving en handhaving van de code Het bestuur en de raad van commissarissen zijn verantwoordelijk voor de inrichting en toepassing van de governance van de woningcorporatie

Nadere informatie

REGLEMENT AUDIT, RISK & COMPLIANCE COMMISSIE PGGM N.V. 26 november 2013

REGLEMENT AUDIT, RISK & COMPLIANCE COMMISSIE PGGM N.V. 26 november 2013 REGLEMENT AUDIT, RISK & COMPLIANCE COMMISSIE PGGM N.V. 26 november 2013 Inhoudsopgave 1. Algemeen... 3 2. Taken en bevoegdheden... 3 3. Samenstelling... 6 4. De voorzitter... 7 5. De secretaris... 7 6.

Nadere informatie

HULPINSTRUMENT EVALUATIE GOVERNANCECODE WONINGCORPORATIES (1 juli 2011)

HULPINSTRUMENT EVALUATIE GOVERNANCECODE WONINGCORPORATIES (1 juli 2011) HULPINSTRUMENT EVALUATIE GVERNANCECDE WNINGCRPRATIES (1 juli 2011) Toegepast: Actiepunt: Uit te leggen: Bespreekpunt RvC: Niet van toepassing: I Naleving en handhaving van de code 1. Hoofdlijnen governance

Nadere informatie

Hulpinstrument Evaluatie Governancecode Woningcorporaties

Hulpinstrument Evaluatie Governancecode Woningcorporaties Hulpinstrument Evaluatie Governancecode Woningcorporaties (juli 2011) Colofon Hulpinstrument Evaluatie Governancecode Woningcorporaties (juli 2011) Toegepast: Actiepunt: Uit te leggen: Bespreekpunt RvC:

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Hogeschool Leiden CONCEPT 140331 ALGEMEEN

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Hogeschool Leiden CONCEPT 140331 ALGEMEEN Reglement Raad van Toezicht Stichting Hogeschool Leiden ALGEMEEN Artikel 1. Algemene bepalingen 1. Dit reglement is het Huishoudelijk Reglement van de Raad van Toezicht, bedoeld in artikel 15 van de Statuten

Nadere informatie

BALLAST NEDAM COMPLIANCE OVERZICHT NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE CODE

BALLAST NEDAM COMPLIANCE OVERZICHT NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE CODE BALLAST NEDAM COMPLIANCE OVERZICHT NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE CODE Onderwerp I. Naleving en handhaving van de code Principe. Het bestuur en de raad van commissarissen zijn verantwoordelijk voor de

Nadere informatie

Reglement werkwijze voor de Raad van Commissarissen van Woonstichting Vooruitgang in Sassenheim

Reglement werkwijze voor de Raad van Commissarissen van Woonstichting Vooruitgang in Sassenheim Reglement werkwijze voor de Raad van Commissarissen van Woonstichting Vooruitgang in Sassenheim Dit reglement is bijgesteld en vastgesteld door de Raad van Commissarissen (RvC) van Woonstichting Vooruitgang

Nadere informatie

Houten, Januari 2009. Mocht u vragen hebben of ons deelgenoot willen maken van uw mening, dan kunt u contact opnemen met ondergetekende.

Houten, Januari 2009. Mocht u vragen hebben of ons deelgenoot willen maken van uw mening, dan kunt u contact opnemen met ondergetekende. Houten, Januari 2009 In dit boekje treft u een handzaam overzicht aan van de principes en best practices van de Nederlandse Corporate Governance Code, inclusief de door de Monitoring Commissie gemaakte

Nadere informatie

Reglement voor de Raad van Commissarissen. van. Neways Electronics International N.V. ( De Vennootschap )

Reglement voor de Raad van Commissarissen. van. Neways Electronics International N.V. ( De Vennootschap ) Reglement voor de Raad van Commissarissen van Neways Electronics International N.V. ( De Vennootschap ) Dit Reglement is vastgesteld door de Raad van Commissarissen op 29 november 2004. 1 Reglement Dit

Nadere informatie

PRINCIPES EN BEST PRACTICE BEPALINGEN

PRINCIPES EN BEST PRACTICE BEPALINGEN PRINCIPES EN BEST PRACTICE BEPALINGEN I. Naleving en handhaving van de code Het bestuur en de raad van commissarissen zijn verantwoordelijk voor de corporate governance structuur van de vennootschap en

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN PROPERTIZE B.V.

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN PROPERTIZE B.V. REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN PROPERTIZE B.V. Datum: 11 mei 2015 Propertize B.V. is een 100% dochtervennootschap van Stichting Administratiekantoor Beheer Financiële Instellingen. De Vennootschap

Nadere informatie

REGLEMENT HOUDENDE PRINCIPES EN BEST PRACTICESVOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN VASTNED RETAIL N.V.

REGLEMENT HOUDENDE PRINCIPES EN BEST PRACTICESVOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN VASTNED RETAIL N.V. REGLEMENT HOUDENDE PRINCIPES EN BEST PRACTICESVOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN VASTNED RETAIL N.V. Dit Reglement ("Reglement") is laatstelijk herzien en opnieuw vastgesteld door de raad van commissarissen

Nadere informatie

REGLEMENT VAN ORDE ALS BEDOELD IN ARTIKEL 28 VAN DE STATUTEN VAN DE NEDERLANDSCHE BANK N.V.

REGLEMENT VAN ORDE ALS BEDOELD IN ARTIKEL 28 VAN DE STATUTEN VAN DE NEDERLANDSCHE BANK N.V. REGLEMENT VAN ORDE ALS BEDOELD IN ARTIKEL 28 VAN DE STATUTEN VAN DE NEDERLANDSCHE BANK N.V. HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN Begripsbepalingen Artikel 1 1. Dit reglement is vastgesteld en goedgekeurd overeenkomstig

Nadere informatie

REGLEMENT WERKWIJZE VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN STICHTING ELAN WONEN TE HAARLEM

REGLEMENT WERKWIJZE VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN STICHTING ELAN WONEN TE HAARLEM REGLEMENT WERKWIJZE VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN STICHTING ELAN WONEN TE HAARLEM Dit reglement is integraal gewijzigd door de raad van commissarissen van Elan Wonen op 16 december 2008. Artikel

Nadere informatie

op woensdag, 28 april 2010 om 14.00 uur in het Hilton Hotel, Apollolaan 138, 1077 BG Amsterdam

op woensdag, 28 april 2010 om 14.00 uur in het Hilton Hotel, Apollolaan 138, 1077 BG Amsterdam AGENDA Algemene Vergadering van Aandeelhouders BETER BED HOLDING N.V. op woensdag, 28 april 2010 om 14.00 uur in het Hilton Hotel, Apollolaan 138, 1077 BG Amsterdam 1. Opening. 2. Bespreking jaarverslag

Nadere informatie

Reglement voor de Raad van Commissarissen van Rentree

Reglement voor de Raad van Commissarissen van Rentree Reglement voor de Raad van Commissarissen van Rentree Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte reglement 1. Dit reglement is vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering van de Raad van Commissarissen d.d.

Nadere informatie

Corporate Governance regeling TVM. Beginselen van deugdelijk ondernemingsbestuur en best practice bepalingen

Corporate Governance regeling TVM. Beginselen van deugdelijk ondernemingsbestuur en best practice bepalingen Corporate Governance regeling TVM Beginselen van deugdelijk ondernemingsbestuur en best practice bepalingen Versie 3.4, april 2014 1 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 I. Algemeen 2 I.1 De Nederlandse

Nadere informatie

GOVERNANCE CODE BIJ. BOUWVERENIGING AMBT DELDEN ( Hierna verder afgekort als: BAD)

GOVERNANCE CODE BIJ. BOUWVERENIGING AMBT DELDEN ( Hierna verder afgekort als: BAD) GOVERNANCE CODE BIJ BOUWVERENIGING AMBT DELDEN ( Hierna verder afgekort als: BAD) Vastgesteld op 22 december 2014. GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES PRINCIPES EN UITWERKINGEN I. Naleving en handhaving

Nadere informatie

De Nederlandse corporate governance code

De Nederlandse corporate governance code De Nederlandse corporate governance code Beginselen van deugdelijk ondernemingsbestuur en best practice bepalingen Monitoring Commissie Corporate Governance Code PRINCIPES EN BEST PRACTICE BEPALINGEN I.

Nadere informatie

VERZELFSTANDIGING AFVAL ENERGIE BEDRIJF REGLEMENT HOUDENDE PRINCIPES EN BEST PRACTICES VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN

VERZELFSTANDIGING AFVAL ENERGIE BEDRIJF REGLEMENT HOUDENDE PRINCIPES EN BEST PRACTICES VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VERZELFSTANDIGING AFVAL ENERGIE BEDRIJF REGLEMENT HOUDENDE PRINCIPES EN BEST PRACTICES VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN Dit reglement (het "reglement") voor de raad van commissarissen (de "RvC") van AEB

Nadere informatie

TOEPASSING VOLLEDIGE NCR-CODE VASTLEGGING TOELICHTING

TOEPASSING VOLLEDIGE NCR-CODE VASTLEGGING TOELICHTING 3. Directie 3.1 Principes directie Principe 3.1.A De directie is belast met het besturen van de coöperatie. Dit betekent meer in het bijzonder dat de directie de verantwoordelijkheid draagt voor de realisatie

Nadere informatie

Reglement voor de Raad van Commissarissen

Reglement voor de Raad van Commissarissen Reglement voor de Raad van Commissarissen Datum: 25 juni 2012 Inhoudsopgave Artikel 1 Status en inhoud van het reglement... 3 Artikel 2 Taak van de Raad van Commissarissen... 3 Artikel 3 Onverenigbare

Nadere informatie

PROFIELSCHETS RAAD VAN COMMISSARISSEN ACCELL GROUP N.V.

PROFIELSCHETS RAAD VAN COMMISSARISSEN ACCELL GROUP N.V. Bijlage 1 bij Reglement Raad van Commissarissen PROFIELSCHETS RAAD VAN COMMISSARISSEN ACCELL GROUP N.V. De Raad van Commissarissen heeft op 23 februari 2005 een profielschets (de Profielschets ) voor de

Nadere informatie

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Wijziging van de Faillissementswet in verband met de invoering van de mogelijkheid van een civielrechtelijk bestuursverbod (Wet civielrechtelijk bestuursverbod) VOORSTEL VAN WET Wij Willem-Alexander, bij

Nadere informatie

Reglement voor de. Raad van Commissarissen. van. Koninklijke Vopak N.V.

Reglement voor de. Raad van Commissarissen. van. Koninklijke Vopak N.V. Reglement voor de Raad van Commissarissen van Koninklijke Vopak N.V. REGLEMENT HOUDENDE PRINCIPES EN BEST PRACTICE VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN KONINKLIJKE VOPAK N.V. DIT REGLEMENT ("Reglement )

Nadere informatie

dat dit Reglement betrekking heeft op de Raad van Commissarissen van C/TAC N.V. (hierna ook: de Vennootschap);

dat dit Reglement betrekking heeft op de Raad van Commissarissen van C/TAC N.V. (hierna ook: de Vennootschap); Reglement van de Raad van Commissarissen van C/TAC N.V. In overweging nemende: dat dit Reglement betrekking heeft op de Raad van Commissarissen van C/TAC N.V. (hierna ook: de Vennootschap); dat de Raad

Nadere informatie

Corporate Governance van ABN AMRO Holding N.V. op basis van de Nederlandse corporate governance code

Corporate Governance van ABN AMRO Holding N.V. op basis van de Nederlandse corporate governance code van ABN AMRO Holding N.V. op basis van de Nederlandse corporate governance code Introductie Inleiding In 2004 heeft ABN AMRO Holding N.V. (ABN AMRO) de Nederlandse Corporate Governance Code zoals gepubliceerd

Nadere informatie

De Nederlandse corporate governance code. Beginselen van deugdelijk ondernemingsbestuur en best practice bepalingen

De Nederlandse corporate governance code. Beginselen van deugdelijk ondernemingsbestuur en best practice bepalingen De Nederlandse corporate governance code Beginselen van deugdelijk ondernemingsbestuur en best practice bepalingen Commissie corporate governance 9 december 2003 1 INHOUD DE NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE

Nadere informatie

Reglement: Raad van Commissarissen ASR Nederland N.V. mei 2013

Reglement: Raad van Commissarissen ASR Nederland N.V. mei 2013 Reglement: Raad van Commissarissen ASR Nederland N.V. mei 2013 1 Inhoud Inleidend Artikel. Status en inhoud van de regels Raad van Commissarissen 1. Taak Raad van Commissarissen 2. Samenstelling Raad van

Nadere informatie

Reglement voor de Raad van Commissarissen van Stichting WoonInvest

Reglement voor de Raad van Commissarissen van Stichting WoonInvest Reglement voor de Raad van Commissarissen van Stichting WoonInvest Artikel 1 Naleving en handhaving van de Governancecode 1. De Raad van Commissarissen en het bestuur van WoonInvest zijn verantwoordelijk

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR ENEXIS HOLDING N.V.

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR ENEXIS HOLDING N.V. REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR ENEXIS HOLDING N.V. INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk I - Inleiding 1. Vaststelling.. Hoofdstuk II - Samenstelling; integriteit; functies 2. Samenstelling. Onafhankelijkheid. Tegenstrijdig

Nadere informatie

Reglement auditcommissie

Reglement auditcommissie Reglement auditcommissie Waterleidingmaatschappij Drenthe Inhoud Reglement auditcommissie Artikel 1 Definities 3 Artikel 2 Auditcommissie 3 Artikel 3 Samenstelling 3 Artikel 4 Taken en bevoegdheden 4

Nadere informatie

Reglement voor de Raad van Commissarissen. Qurius N.V.

Reglement voor de Raad van Commissarissen. Qurius N.V. Reglement voor de Raad van Commissarissen Qurius N.V. 1. Vaststelling en reikwijdte 1.1 Dit reglement is opgesteld als gevolg van artikel 22.2 van de statuten van de vennootschap en de Nederlandse corporate

Nadere informatie

Reglement raad van commissarissen Koninklijke BAM Groep nv

Reglement raad van commissarissen Koninklijke BAM Groep nv Artikel 1 Inleidende bepalingen 1.1 Dit reglement is opgesteld door de raad van commissarissen van Koninklijke BAM Groep N.V., hierna de vennootschap, en dient ter aanvulling op de regels en voorschriften

Nadere informatie

Stichting Portaal. Toezichtskader. Vastgesteld door het bestuur: 16 december 2013

Stichting Portaal. Toezichtskader. Vastgesteld door het bestuur: 16 december 2013 Stichting Portaal Toezichtskader Vastgesteld door het bestuur: 16 december 2013 Goedgekeurd door de raad van commissarissen: 16 december 2013 Inhoudsopgave Inleiding... 4 I Naleving en handhaving van de

Nadere informatie

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES November 2006 1 GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES PRINCIPES EN UITWERKINGEN I. Naleving en handhaving van de code Het bestuur 1 en de raad van commissarissen 2 zijn verantwoordelijk

Nadere informatie

Reglement Raad van Commissarissen Stadgenoot. Samenstelling Raad van Commissarissen

Reglement Raad van Commissarissen Stadgenoot. Samenstelling Raad van Commissarissen Reglement Raad van Commissarissen Stadgenoot Dit reglement is vastgesteld door de Raad van Commissarissen op 18 december 2015 en is van toepassing vanaf 1 januari 2016. Algemeen Status en inhoud van het

Nadere informatie

Reglement Raad van Commissarissen GVB Holding NV

Reglement Raad van Commissarissen GVB Holding NV Reglement Raad van Commissarissen GVB Holding NV Artikel 1 Status, inhoud en wijziging Reglement 1. Dit reglement (het Reglement ) heeft betrekking op de Raad van Commissarissen (de Raad ) van GVB Holding

Nadere informatie

SOLVAY NV HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN HET AUDITCOMITE. De leden van het Auditcomité worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van twee jaar.

SOLVAY NV HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN HET AUDITCOMITE. De leden van het Auditcomité worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van twee jaar. SOLVAY NV HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN HET AUDITCOMITE I. SAMENSTELLING VAN HET AUDITCOMITÉ 1. Aantal leden - Duur van de mandaten Het Auditcomité telt minstens vier leden. De leden van het Auditcomité

Nadere informatie

CORPORATE GOVERNANCE VERKLARING GROOTHANDELSGEBOUWEN N.V.

CORPORATE GOVERNANCE VERKLARING GROOTHANDELSGEBOUWEN N.V. CORPORATE GOVERNANCE VERKLARING GROOTHANDELSGEBOUWEN N.V. INLEIDING Deze verklaring is een verklaring als bedoeld in het besluit van 23 december 2004 tot vaststelling van nadere voorschriften omtrent de

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN BESTUUR AND INTERNATIONAL PUBLISHERS N.V.

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN BESTUUR AND INTERNATIONAL PUBLISHERS N.V. REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN BESTUUR AND INTERNATIONAL PUBLISHERS N.V. Dit reglement is vastgesteld door de Raad van Bestuur van AND International Publishers N.V. op 15 april 2010 en goedgekeurd door de

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VASTNED RETAIL N.V.

ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VASTNED RETAIL N.V. ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VASTNED RETAIL N.V. I UITNODIGING VOOR DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN VASTNED RETAIL N.V. OP 15 MEI 2014 OM 13.00 UUR (CET) IN HET ROSARIUM,

Nadere informatie

Intern toezicht in het onderwijs. 10-12 juni 2014 Judith Wintgens en Peter Brouns

Intern toezicht in het onderwijs. 10-12 juni 2014 Judith Wintgens en Peter Brouns Intern toezicht in het onderwijs 10-12 juni 2014 Judith Wintgens en Peter Brouns 1 Verscherpte aandacht voor good governance in de (semi)publieke sector 2 Raad van toezicht Wettelijke instelling RvT en

Nadere informatie

Reglement Raad van Commissarissen. ABN AMRO Group N.V. & ABN AMRO Bank N.V.

Reglement Raad van Commissarissen. ABN AMRO Group N.V. & ABN AMRO Bank N.V. Reglement Raad van Commissarissen ABN AMRO Group N.V. & ABN AMRO Bank N.V. 5 oktober 2012 Inhoud 1. Status en inhoud van het reglement... 3 2. Personele unie... 4 3. Taak van de raad van commissarissen...

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN CORIO N.V.

REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN CORIO N.V. REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN CORIO N.V. Dit reglement ( reglement ) is vastgesteld door de raad van commissarissen (de RvC ) van Corio N.V. (de Vennootschap ) op 23 april 2004 en laatstelijk gewijzigd

Nadere informatie

Reglement Raad van Commissarissen Oranjewoud N.V.

Reglement Raad van Commissarissen Oranjewoud N.V. Reglement Raad van Commissarissen Oranjewoud N.V. Artikel 1. Inleiding 1.1 Dit reglement is opgesteld door de raad van commissarissen van Oranjewoud N.V., hierna 'de Vennootschap', en dient ter aanvulling

Nadere informatie

naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel)

naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel) naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel) VOLMACHT gewone en buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal worden

Nadere informatie

Overzicht Code Corporate Governance Code Heijmans per 26 februari 2015

Overzicht Code Corporate Governance Code Heijmans per 26 februari 2015 Overzicht Code Corporate Governance Code Heijmans per 26 februari 2015 In het jaarverslag van 2014 heeft Heijmans verantwoording afgelegd over haar governance structuur en de mate waarin deze overeenkomt

Nadere informatie

Implementatie van de Corporate Governance Code door DNB

Implementatie van de Corporate Governance Code door DNB Implementatie van de Corporate Governance Code door DNB behorend bij paragraaf 5.4 van het DNB Jaarverslag 2014 maart 2015 Implementatie van de Corporate Governance Code door DNB 1. Inleiding 3 DNB hecht

Nadere informatie

Ingetrokken voor 2013

Ingetrokken voor 2013 Audit Alert 14 De verantwoordelijkheid van de accountant bij de toetsing van in het jaarverslag opgenomen informatie over de naleving van de Nederlandse corporate governance code Deze Audit Alert is totstandgekomen

Nadere informatie

Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van Openbaar Belang op 7 maart 2011.

Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van Openbaar Belang op 7 maart 2011. REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van Openbaar Belang op 7 maart 2011. Artikel 1 Status en inhoud van het reglement 1. Dit reglement is opgesteld

Nadere informatie

REGLEMENT AUDIT COMMISSIE BALLAST NEDAM N.V.

REGLEMENT AUDIT COMMISSIE BALLAST NEDAM N.V. REGLEMENT AUDIT COMMISSIE BALLAST NEDAM N.V. Vastgesteld door de RvC op 13 december 2007 Reglement Audit Commissie Ballast Nedam N.V. d.d. 13 december 2007 1 / 10 INLEIDING 3 1. SAMENSTELLING 3 2. TAKEN

Nadere informatie

Dit reglement is vastgesteld op 20 november 2015 en geldt met ingang van 1 januari 2016.

Dit reglement is vastgesteld op 20 november 2015 en geldt met ingang van 1 januari 2016. Stichting VUmc Reglement van de Raad van Toezicht Dit reglement is vastgesteld op 20 november 2015 en geldt met ingang van 1 januari 2016. INLEIDING O.1 Dit Reglement is opgesteld ingevolge artikel 14

Nadere informatie

Reglement van de raad van commissarissen

Reglement van de raad van commissarissen Reglement van de raad van commissarissen Artikel 1 Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: bestuur de directie van de stichting deelnemersraad de deelnemersraad van de stichting, als omschreven

Nadere informatie

Reglement Raad van Commissarissen. ABN AMRO Group N.V. & ABN AMRO Bank N.V.

Reglement Raad van Commissarissen. ABN AMRO Group N.V. & ABN AMRO Bank N.V. Reglement Raad van Commissarissen ABN AMRO Group N.V. & ABN AMRO Bank N.V. 5 mei 2014 Inhoud 1. Status en inhoud van het reglement... 3 2. Personele unie... 4 3. Taak van de raad van commissarissen...

Nadere informatie