REGLEMENT HOUDENDE PRINCIPES EN BEST PRACTICES VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "REGLEMENT HOUDENDE PRINCIPES EN BEST PRACTICES VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN"

Transcriptie

1 REGLEMENTHOUDENDEPRINCIPESENBESTPRACTICESVOORDERAADVANCOMMISSARISSEN DITREGLEMENT("reglement")isvastgestelddoordeRaadvanCommissarissenvan RotoSmeetsGroupNV(de"vennootschap")op Artikel1 Statuseninhoudvanderegels 1.1.DitreglementdientteraanvullingopderegelsenvoorschriftendievantijdtottijdopdeRaad vancommissarissenvantoepassingzijnopgrondvannederlandsrechtofdestatutenvande vennootschap. 1.2.WaarditreglementstrijdigismetNederlandsrechtofdestatutenvandevennootschap,zullen dezelaatsteprevaleren.waarditreglementverenigbaarismetdestatuten,maarstrijdigmet Nederlandsrecht,zalditlaatsteprevaleren.Indieneenvandebepalingenuitditreglementniet ofnietmeergeldigis,tastditdegeldigheidvandeoverigebepalingennietaan.deraadvan Commissarissenzaldeongeldigebepalingenvervangendoorgeldigebepalingenwaarvanhet effect,gegevendeinhoudenstrekkingdaarvan,zoveelmogelijkgelijkisaandievande ongeldigebepalingen. 1.3.Bijditreglementzijndevolgendebijlagengevoegd,welkeintegraalonderdeeluitmakenvan ditreglement: - BijlageA:deprofielschetsvandeomvangensamenstellingvoordeRaadvanCommissarissen. - BijlageB:hetroostervanaftredenvoorledenvandeRaadvanCommissarissen. - BijlageC:hetreglementvoordeaudit enriskmanagementcommissievanderaadvancommissarissen. - BijlageD:hetreglementvoordebenoeming enremuneratiecommissievanderaadvan Commissarissen. 1.4.DitreglementisopgesteldovereenkomstigDeNederlandseCorporateGovernanceCodezoals opnieuwvastgestelddoordecommissiecorporategovernanceop10december2008(1 e versie 9december2003),deaanpassingvandestructuurregelinginhetBWper1oktober2004,de Transparantierichtlijnvan1januari2009endeAandeelhoudersrichtlijnper3augustus DeRaadvanCommissarissenvandevennootschap(de"RaadvanCommissarissen")heeftbij unaniembesluitgenomenop verklaard: a) toepassingtegevenaan,enzichgebondenteachtenaan,verplichtingenvandit reglementvoorzoverdatophemenzijnafzonderlijkeledenvantoepassingis; b) bijtoetredingvannieuweledenvanderaadvancommissarissen,dezeledeneen verklaringalsbedoeldsuba)hierboventelatenafleggen. 1.6.Ditreglementisgepubliceerdop,enkanwordengedownloadvan,dewebsitevande vennootschap:www.rotosmeetsgroup.com Organisatie RaadvanCommissarissen. 1

2 Artikel2 TaakvandeRaadvanCommissarissen 2.1 DetaakvandeRaadvanCommissarissenishethoudenvantoezichtophetbeleidvanbestuur vandevennootschapendealgemenegangvanzakenbetreffendedevennootschapendemet haarverbondenondernemingenstaathetbestuurmetraadterzijde.deraadvan Commissarissenrichtzichbijdevervullingvanzijntaaknaarhetbelangvandevennootschap endemethaarverbondenonderneming;deraadweegtdaartoedeinaanmerkingkomende belangenvandebijdevennootschapbetrokkenen(waaronderdeaandeelhouders)af.de RaadvanCommissarissenbetreftdaarbijookdevoordeondernemingrelevante maatschappelijkeaspectenvanondernemen.deraadvancommissarissenisverantwoordelijk voordekwaliteitvanzijneigenfunctioneren. 2.2TotdetaakvandeRaadvanCommissarissenwordtondermeergerekend: a) hethoudenvantoezichten(aldannietvoorafgaande)controleop,enhet adviserenvan,deraadvanbestuuromtrent:(i)derealisatievandedoelstellingenvande vennootschap,(ii)destrategieenderisico'sverbondenaandeondernemingsactiviteiten, (iii)deopzetenwerkingvandeinternerisicobeheersings encontrolesystemen,(iv)het financiëleverslaggevingsproces,(v)denalevingvandewet enregelgeving,(vi)de verhoudingmetdeaandeelhoudersen(vii)devoordeondernemingrelevante maatschappelijkeaspectenvanondernemen; b) hetiniedergevaleenmaalperjaarbesprekenvandestrategie,devoornaamsterisico's verbondenaandeonderneming,deuitkomstenvandebeoordelingdoorhetbestuurvan deopzetenwerkingvandeinternerisicobeheersings encontrolesystemen,alsmede eventuelesignificantewijzigingenhierin. c) hetopenbaarmaken,nalevenenhandhavenvandecorporategovernancestructuurvan devennootschap; d) hettoezichthoudenophetgebruikdoorhetbestuurvanderesponstijdvoornader beraadenconstructiefoverleg(nietlangerdan180dagen),berekendvanafhetmoment waarophetbestuurdooréénofmeeraandeelhoudersopdehoogtewordtgesteldvan hetvoornementotagenderingtotaandedagvandealgemenevergaderingwaarophet onderwerpzoumoetenwordenbehandeld. e) hetgoedkeurenvandejaarlijksebegrotingenbelangrijkekapitaalinvesteringenvande vennootschap; f) hetselecterenenvoordragenvandeexterneaccountantvandevennootschap; g) hetvaststellenenrapporterenvanhetbezoldigingsbeleidendecontractuele arbeidsvoorwaardenvandeledenvanderaadvanbestuur;bijdevaststellingvan bestuurdersbeloningenwordendebeloningsverhoudingenbinnendeonderneming meegewogen.vasteenvariabelebeloningstaanonderlingineenpassendeverhouding. h) hetselecterenenbenoemenvanledenvanderaadvanbestuur,hetvoorstellenter vaststellingdoordealgemenevergaderingvanaandeelhoudersvandevennootschap vanhetbezoldigingsbeleidvoorledenvanderaadvanbestuur. i) hetselecterenenvoordragenterbenoemingvandeledenvanderaadvan Commissarissenalsmedehetvoorstellenvandevergoedingvoorzijnledenter vaststellingdoordealgemenevergadering; j) hetevaluerenenbeoordelenvanhetfunctionerenvanderaadvanbestuurenderaad vancommissarissenalsmedevanhunindividueleleden(metinbegripvaneen beoordelingvandeprofielschetsvoorderaadvancommissarissenenhetintroductie, opleidings entrainingsprogramma(ziedeartikelen3.1en8)); k) hetinbehandelingnemenvan,enbeslissenomtrent,gemeldepotentiëletegenstrijdige 2

3 belangenalsbedoeldinartikel11tussendevennootschapenerzijdsenledenvanderaad vanbestuur,deexterneaccountantendegrootaandeelhouder(s)anderzijds; l) hetinbehandelingnemenvan,enbeslissenomtrent,gemeldevermeende onregelmatighedendiehetfunctionerenvanledenvanderaadvanbestuurbetreffenals bedoeldinartikel DeRaadvanCommissarissendoetverslag: a) jaarlijksnaafloopvanhetboekjaarvandevennootschapoverhetfunctionerenende werkzaamhedenvanderaadvancommissarissenenzijncommissiesindatboekjaar. b) jaarlijksoverdeinformatiewaarnaarwordtverwezenindeartikelen2.2b,2.2.g,3.4,3.6, 5.3,10.4,17.1en17.2. c) halfjaarlijksmeteenverklaringdathethalfjaarverslageengetrouwoverzichtgeeft omtrentdetoestandopdebalansdatum,degangvanzakengedurendehethalve boekjaarvandeuitgevendeinstellingenvandemethaarverbondenondernemingen waarvandegegevensinhaarhalfjaarrekeningzijnopgenomenendeverwachtegangvan zaken,waarbij,voorzovergewichtigebelangenzichhiertegennietverzetten,inhet bijzonderaandachtwordtbesteedaandeinvesteringen,endeomstandighedenwaarvan deontwikkelingvandeomzetenvanderentabiliteitafhankelijkis. Artikel3 Samenstelling,deskundigheidenonafhankelijkheidvandeRaadvanCommissarissen. 3.1 DeRaadvanCommissarissenbestaatuittenminste3enbijvoorkeuruit5ledendiebenoemd zullenwordenovereenkomstigdebepalingenindestatutenvandevennootschapenartikel 6.1vandezereglementen.DeRaadvanCommissarissenstelteenprofielschetsvoorzijn omvangensamenstellingop,rekeninghoudendmetdeaardvandeonderneming,haar activiteitenendegewenstedeskundigheidenachtergrondvandecommissarissen.inde profielschetswordtingegaanopdevoordevennootschaprelevanteaspectenvandiversiteit indesamenstellingvanderaadenwordtvermeldwelkeconcretedoelstellingderaadten aanzienvandiversiteithanteert.voorzoverdebestaandesituatieafwijktvande nagestreefdesituatie,legtderaadvancommissarissenhieroververantwoordingafinhet verslagvanderaadvancommissarissenengeefthijtevensaanhoeenopwelketermijnhij verwachtditstreventerealiseren.deprofielschetswordtalgemeenverkrijgbaargestelden opdewebsitevandevennootschapgeplaatst.dehuidigeprofielschetsvanderaadvan CommissarissenisweergegeveninBijlageAbijditreglement. 3.2 DesamenstellingvandeRaadvanCommissarissenzalzodanigzijndatde combinatievanervaring,deskundigheidenonafhankelijkheidvanzijnledenvoldoetaande profielschetszoalsweergeveninbijlageaenderaadvancommissarissenhetbestinstaat steltzijndiverseverplichtingenjegensdevennootschapendebijdevennootschap betrokkenen(waaronderdeaandeelhouders)tevoldoen,inovereenstemmingmet toepasselijkewet enregelgeving(metinbegripvanderegelsvaneventueleeffectenbeurzen waaraandeaandelenvandevennootschapzijngenoteerd).deonderlingetaakverdeling tussendeledenvanderaadvancommissarissenvolgtuitdeprofielschetszoals weergegeveninbijlagea. 3.3 BijdesamenstellingvandeRaadvanCommissarissenmoetendevolgendevereisteninacht wordengenomen: 3

4 a) elkvanzijnledenmoetinstaatzijnomdehoofdlijnenvanhettotalebeleidvande vennootschapenhaarondernemingtebeoordelen; b) elkvanzijnledenmoetindeprofielschetsvanbijlageapassenenmiddelszijn/haar deelnameaanderaadvancommissarissenzalderaadvancommissarissenalsgeheel moetenzijnsamengesteldinovereenstemmingmetartikel3.2; c) tenminsteéénvanzijnledenmoetrelevantekennisenervaringhebbenopgedaanop financieeladministratiefterreinbijbeursgenoteerdevennootschappenofbijandere groterechtspersonen; d) geenvanzijnledenmagwordenbenoemdnadederdezittingsperiodevanvierjaar,dan welnahettwaalfdejaarinfunctie; e) geenvanzijnledenmagmeerdanvijfcommissariatenaanhoudenbijnederlandse beursgenoteerdevennootschappen(waaronderdevennootschap),waarbijeen voorzitterschapdubbeltelt; f) devoorzittervanderaadvancommissarissenmaggeenvoormaligbestuurdervande vennootschapzijn. 3.4 EenlidvandeRaadvanCommissarissenzalnietalsonafhankelijkwordenaangemerkt (enderhalvealsonafhankelijkgeldenindiengeenvanhetonderstaandeophem/haarvan toepassingis)indienhij/zij,danwelzijn/haarechtgenoot,geregistreerdepartnerofeenandere levensgezel,pleegkindofbloed ofaanverwanttotindetweedegraad: a) indevijfjaarvoorafgaandeaandebenoemingtotcommissariswerknemerofbestuurder vandevennootschap(inclusiefgelieerdevennootschappenalsbedoeldinartikel1vande Wetmeldingzeggenschapinterbeurzegenoteerdevennootschappen1996)isgeweest; b) eenpersoonlijkefinanciëlevergoedingvandevennootschapofeenaanhaargelieerde vennootschapontvangt,andersdandevergoedingdievoordeverrichte werkzaamhedenalscommissariswordtontvangen,envoorzoverzijnietpastinde normaleuitoefeningvanbedrijf; c) inhetjaarvoorgaandeaandebenoemingtotcommissariseenbelangrijkezakelijke relatiemetdevennootschapofeenaanhaargelieerdevennootschapheeftgehad. Daaronderwordtiniedergevalbegrepenhetgevaldateencommissaris,ofeenkantoor waarvanhijaandeelhouder,vennoot,medewerkerofadviseuris,isopgetredenals adviseurvandevennootschap(consultant,externeaccountant,notarisenadvocaat)en hetgevaldatdecommissarisbestuurderofmedewerkerisvaneenbankinstelling waarmeedevennootschapeenduurzameensignificanterelatieonderhoudt; d) bestuurslidisvaneenvennootschapwaarineenbestuurslidvandevennootschap waarophijtoezichthoudtcommissarisis(kruisverbanden); e) eenaandelenpakketvantenminstetienprocentindevennootschaphoudt(daarbij meegerekendhetaandelenbezitvannatuurlijkepersonenofjuridischelichamendiemet hem/haarsamenwerkenopgrondvaneenuitdrukkelijkejuridischeofstilzwijgende, mondelingeofschriftelijkeovereenkomst); f) bestuurderofcommissarisisbij,ofanderszinsvertegenwoordigerisvan,een rechtspersoonwelketenminstetienprocentvandeaandelenindevennootschap houdt,tenzijhetgaatomgroepsmaatschappijenwaarvanhetbedrijfaandeelhouderis. g) gedurendedevoorgaandetwaalfmaandentijdelijkheeftvoorzieninhetbestuurbijbelet enontstentenisvanbestuursleden. DeRaadvanCommissarissenzalinhetverslagvandeRaadvanCommissarissenverklarendat naarzijnoordeelisvoldaanaanhetbepaaldeinartikel3.4.ookzalderaadvan Commissarissendaarinaangevenwelkecommissarissenhijeventueelalsniet onafhankelijk beschouwt. 4

5 3.5 DeRaadvanCommissarissenkanéénofmeerledenals"gedelegeerd"commissaris aanwijzen.eengedelegeerdcommissarisiseencommissarismeteenbijzonderetaak.de delegatiekannietverdergaandandetakendiedecommissariszelfheeftenomvatniethet besturenvandevennootschap;zijstrekttotintensievertoezichtenadviesenmeergeregeld overlegmetderaadvanbestuur.hetgedelegeerdcommissariaatisslechtsvantijdelijke aard.dedelegatiekannietdetaakenbevoegdheidvanderaadvancommissarissen wegnemen.degedelegeerdcommissarisblijftlidvanderaadvancommissarissen. 3.6 ElklidvandeRaadvanCommissarissenisverplichtdevoorzittervandieraad deinformatieteverschaffendienodigisvoordevaststelling,enindienvantoepassing,het bijhouden,vanzijn/haar: a) geslacht; b) leeftijd; c) beroep; d) hoofdfunctie; e) nationaliteit; f) nevenfunctiesvoorzoverrelevantvoordevervullingvandetaakalscommissaris; g) tijdstipvaneerstebenoeming; h) delopendetermijnwaarvoorhijisbenoemd. Devoorzitterzieteroptoedatdezeinformatiewordtgepubliceerdinhetjaarverslagvande onderneming. Artikel4 Voorzitter,vice voorzitterendesecretarisvandevennootschap. 4.1 DeRaadvanCommissarissenbenoemtéénvanzijnledentotvoorzittermet inachtnemingvanhetbepaaldeinartikel3.3.subf).devoorzitterbenoemteenvicevoorzitter.devoorzittervanderaadvancommissarissendraagtzorgvoorhetgoed functionerenvanderaadenzijncommissiesenisnamensderaadhetvoornaamste aanspreekpuntvoorhetbestuurenvooraandeelhoudersoverhetfunctionerenvan bestuurdersencommissarissen. DevoorzittervandeRaadvanCommissarissenzietophetvolgendetoe: a) hetvolgendoordeledenvanderaadvancommissarissenvanhunintroductie,en opleidings oftrainingsprogramma; b) detijdigeenadequateinformatieverschaffingaandeledenvanderaadvan Commissarissenvoorhetnaarbehorenkunnenuitoefenenvanhuntaak; c) hetzorgdragenvoorruimschootsvoldoendetijdvoorhetinwinnenvanadvies, beraadslagingenbesluitvormingdoorderaadvancommissarissen; d) hettoezienophetnaarbehorenfunctionerenvandecommissiesvanderaadvan Commissarissen; e) hetzorgdragenvoordejaarlijkseevaluatieenbeoordelingvanhetfunctionerenvande individueleledenvanderaadvanbestuurenderaadvancommissarissenende rapportagehieroveraanderaadvancommissarissen; f) hetzorgdragenvoordebenoemingvaneenvice voorzittervanderaadvan Commissarissen; g) hetnaarbehorenverlopenvancontactenmetderaadvanbestuurendecentrale Ondernemingsraadenhettijdigenzorgvuldiginformerenvandeandereledenvande RaadvanCommissarissenomtrentdeuitkomstendaarvan; h) hetordelijkenefficiëntlatenverlopenvandealgemenevergaderingvanaandeelhouders. 5

6 i) hetontvangenvan,enhetbeslissenomtrent,meldingenvanpotentiëletegenstrijdige belangenalsbedoeldinartikel11; j) hetontvangenvan,enbeslissenomtrent,gemeldevermeendeonregelmatighedendie hetfunctionerenvanledenvanderaadvanbestuurbetreffenalsbedoeldinartikel Device voorzittervanderaadvancommissarissenvervangtbijgelegenheiddevoorzitter. Inaanvullingopartikel2.2.j.fungeertdevice voorzitteralsaanspreekpuntvoorindividuele commissarissenenbestuurdersoverhetfunctionerenvandevoorzitter. 4.3 Geziendeomvangvandebestuursstructuurvanhetconcerniservoorgekozen ondersteunendetakenvoorderaadvancommissarissenbijdesecretarisvanderaadvan Bestuurondertebrengen Hettoezichthoudenopdetevolgenproceduresenophethandeleninovereenstemming metdewettelijkeenstatutaireverplichtingenzaldoorhethoofdjuridischezakenvande vennootschapwordenuitgevoerd. Artikel5 DeRaadvanCommissarissenencommissies 5.1 WanneerdeRaadvanCommissarissenuit5ledenbestaatwordentenminstetwee commissiesingesteld,teweteneenaudit enriskmanagementcommissieeneenbenoeming enremuneratiecommissie. 5.2 DeRaadvanCommissarissensteltvoordecommissieseenreglementop,houdendede commissies'principesenbestpractices(taak,samenstelling,vergaderingen,etc.).dehuidige reglementenvandecommissieszijnweergegeveninbijlagenc,dene. 5.3 Desamenstellingvandecommissie,hetaantalcommissievergaderingenende belangrijkstevergaderonderwerpendaarin,zullenwordenvermeldinhetverslagvande RaadvanCommissarissen.Dereglementenendesamenstellingvandecommissiewordenop dewebsitevandevennootschapalsbedoeldinartikel1.6geplaatst. 5.4 DeRaadvanCommissarissenontvangtvanelkvandecommissieseenverslagvande beraadslagingenenbevindingen. Artikel6 (Her)benoeming,zittingsperiodeenaftreden 6.1 DeledenvandeRaadvanCommissarissenwordenbenoemdopdewijzealsvoorzieninde statutenopaanbevelingofvoordrachtvanderaadvancommissarissen.deaanbevelingof voordrachttot(her)benoemingwordtgemotiveerd.bijherbenoemingwordtrekening gehoudenmetdewijzewaaropdekandidaatzijntaakalscommissarisheeftvervuld CommissarissenzullenindeRaadvanCommissarissenzittingnemenvooreenperiodevan maximaalvierjaar,enkomendaarnainaanmerkingvoorherbenoeming,metdienverstande datdezittingsperiodevaneenlidnooitlangerkanzijndandrie4 jaarstermijnen,ofindienvan toepassing,twaalfjaar. 6

7 6.3 Eencommissaristreedtuiterlijkafopdedagvandeeerstealgemenevergaderingvan aandeelhoudersdiegehoudenwordtnadatvierjarennazijnlaatstebenoemingzijnverlopen. PeriodiekaftredengeschiedtperhettijdstipvansluitingvandejaarlijkseAlgemene Vergadering.Eenperiodiekaftredendecommissarisisterstondherbenoembaar. 6.4 DeRaadvanCommissarissenzaleenroostervanaftredenopstellenomtevoorkomen,voor zovermogelijk,datherbenoemingentegelijkertijdplaatsvinden.hethuidigeroostervan aftredenisweergegeveninbijlagebbijditreglement.onverminderdartikel6.3.zullenleden vanderaadvancommissarissenaftredenovereenkomstighetroostervanaftreden. 6.5 LedenvandeRaadvanCommissarissenzullentussentijdsaftredenbijonvoldoende functioneren,structureleonverenigbaarheidvanbelangenofwanneerditanderszinsnaar hetoordeelvanderaadvancommissarissenisgeboden. 6.6 LedenvandeRaadvanCommissarissendietijdelijkvoorzieninhetbestuurbijbeleten ontstentenisvanledenvanderaadvanbestuurtreden(tijdelijk)uitderaadvan Commissarissenomdebestuurstaakopzichtenemen. Artikel7 Bezoldiging 7.1 DeRaadvanCommissarissenzalvantijdtottijdeenvoorsteldoenomtrentdebezoldiging vandevoorzitterendeoverigeledenvanderaadvancommissarissenaandealgemene Vergadering.DebezoldigingvandeledenvandeRaadvanCommissarissenisnietafhankelijk vanderesultatenvandevennootschap.indiendecommissarissenbtwoverhunvergoeding inrekeningdienentebrengen,zaldevennootschapditvoldoen. 7.2 BijhetvaststellenvandebezoldigingvandeRaadvanCommissarissendienendevolgende vereisteninachttewordengenomen: a) aaneencommissarismogengeenaandelenen/ofoptiesofvergelijkbarerechtentothet verkrijgenvanaandeleninhetkapitaalvandevennootschapwordentoegekendbijwijze vanbezoldiging; b) geenvandeledenvanderaadvancommissarissenmageffectenalsgenoemdsuba) bezittenandersdanterlangetermijnbelegging; c) geenvanzijnledenmagpersoonlijkeleningen,garanties,endergelijke,vande vennootschapaccepteren,andersdanindenormaleuitoefeningvanbedrijfenna goedkeuringvanderaadvancommissarissen.leningenmogennietworden kwijtgescholden. 7.3 Hetnemenvaneen(potentieel)strijdigteachtenbelangineenanderevennootschapwordt vermedenen,ingevalvantwijfel,voorafmetdeoverigecommissarissenbesproken. 7.4 Debezoldigingenoverigeovereengekomenvoorwaarden,wordenvastgesteld doordealgemenevergaderingendienenschriftelijktewordenvastgelegdineen overeenkomsttussendevennootschapendebetreffendecommissaris.detoelichtingbijde jaarrekeningzaliniedergevaldedoordewetvoorgeschreveninformatieoverdehoogteen structuurvandebezoldigingvanindividueleledenvanderaadvancommissarissen bevatten. 7

8 7.5 LedenvandeRaadvanCommissarissenzullendoordevennootschapworden gevrijwaard,onderdevoorwaardenopgenomenineendaartoeoptestellenovereenkomst, voorallekosten(daaronderbegrepenadvocatenhonoraria,boetes,schikkingsbedragen, etc.)diezijhebbengemaaktinverbandmetcivielrechtelijke,strafrechtelijkeofadministratief rechtelijkeprocedureswaarinzijzijnbetrokkenvanwegehetfeitdatzijcommissarisvande vennootschapzijnofwaren.devennootschapzaltenbehoevevandeledenvanderaadvan Commissarisseneenaansprakelijkheidsverzekeringafsluitenomdezekosten(voorzover mogelijk)tedekken. Artikel8 Introductieprogrammaendoorlopendetrainingenopleiding 8.1 ElklidvandeRaadvanCommissarissenvolgtnabenoemingeenintroductieprogramma waarinaandachtwordtbesteedaan: a) algemenefinanciëleenjuridischezaken; b) definanciëleverslaggevingdoordevennootschap; c) specifiekeaspectendieeigenzijnaandevennootschapenhaarondernemingsactiviteiten; d) deverantwoordelijkhedenvandeledenvanderaadvancommissarissen. 8.2 DeRaadvanCommissarissenbeoordeeltjaarlijksopwelkeonderdelenledenvandeRaadvan Commissarissengedurendehunbenoemingsperiodebehoeftehebbenaannaderetrainingof opleiding. Artikel9 VergaderingenvandeRaadvanCommissarissen(agenda,telefonischvergaderen,deelname, notulen) 9.1 DeRaadvanCommissarissenzaltenminsteviermaalinhetjaarvergaderenenvoortszo vaakalseenofmeervanzijnledennoodzakelijkacht.devergaderingenzulleninderegel wordengehoudentenkantorevandevennootschap,maarmogenookeldersplaatsvinden. Vergaderingenkunnenooktelefonischofmiddelsvideoconferencingplaatsvinden,mitsalle deelnemendeledenelkaartegelijkertijdkunnenverstaan. 9.2 Bijfrequenteafwezigheidwordthetbetreffendelidvanderaadvancommissarissendaarop doordevoorzitteraangesprokenenomuitlegverzocht.hetverslagvanderaadvan CommissarissenvermeldtwelkeledenvandeRaadvanCommissarissenfrequentbij vergaderingenafwezigzijngeweest. 9.3 TenzijdeRaadvanCommissarissenandersbesluit,zullendevergaderingenvandeRaadvan CommissarissenwordenbijgewoonddooreenofmeerledenvandeRaadvanBestuur,met uitzonderingvandevergaderingendiehandelenover: a) debeoordelingvanhetfunctionerenvanderaadvanbestuurenzijnindividueleleden, endeconclusiesdiehieraanmoetenwordenverbonden; b) debeoordelingvanhetfunctionerenvanderaadvancommissarissenenzijnindividuele leden,endeconclusiesdiehieraanmoetenwordenverbonden; c) hetgewensteprofiel,desamenstellingencompetentievanderaadvan Commissarissen; d) depotentiëletegenstrijdigebelangenvanbestuurdersalsbedoeldinartikel11. 8

9 9.4 Deexterneaccountantvandevennootschapzaldeelnemenaanelkevergaderingvande RaadvanCommissarissenwaarinhetonderzoekvandejaarrekeningenhaarvaststelling,en indienvantoepassinggoedkeuring,aandeordewordengesteld.deexterneaccountant ontvangtdefinanciëleinformatiedietengrondslagligtaandevaststellingvandekwartaal en/ofhalfjaarcijfersenoverigetussentijdseberichtenenwordtindegelegenheidgesteldom opalleinformatietereageren. 9.5 Vergaderingenzullenwordenbijeengeroependoordesecretarisvandevennootschap namensdeverzoekendecommissaris.voorzoverpraktischuitvoerbaarzullende aankondigingendeagendavantebesprekenonderwerpenzevendagenvooraanvangvan devergaderingaandeledenvanderaadvancommissarissenenderaadvanbestuur wordenverstrekt. 9.6 Desecretarisvandevergaderingzalnotulenvandevergaderingopstellen.Inderegelzullen dezewordenvastgesteldtijdensdeeerstvolgendevergadering;indienechteralleledenvan deraadvancommissarissenmetdeinhoudvandenotuleninstemmenkandevaststelling daarvanookeerderplaatsvinden.denotulenwordentenblijkevanhunvaststellinggetekend doordevoorzitterenwordenzospoedigmogelijkaandeandereledenvanderaadvan Commissarissengezonden.Uittrekselsvandevastgesteldenotulenkunnenworden ondertekendenverstrektdoordesecretarisvandevennootschap. Artikel10 BesluitenvandeRaadvanCommissarissen(quorum,stemmen,onderwerpenterdiscussie) 10.1 DeRaadvanCommissarissenkaninvergaderingslechtsrechtsgeldigebesluitennemen indiendemeerderheidvanzijnledenaanwezigofvertegenwoordigdis,metdienverstande datledendieeentegenstrijdigbelanghebbenalsbedoeldinartikel11nietmeetellenvoorde berekeningvanditquorum.deraadvancommissarissenkanookbuitenvergadering besluiten,mitshetonderwerpinkwestieonderdeaandachtvanalleledenisgebracht,geen vandeledenbezwaarheeftaangetekendtegendezewijzevanbesluitvormingeniedervan hendeelheeftgenomenaandebesluitvorming,metdienverstandedatledendieeen tegenstrijdigbelanghebbenalsbedoeldinartikel11nietdeelnemenaandebesluitvorming. Hetbesluitdatopdergelijkewijzeisgenomenwordtschriftelijkvastgelegdenondertekend doordevoorzitter,waarbijeventueleschriftelijkontvangenreactieswordenaangehecht.het nemenvaneenbesluitbuitenvergaderingdienttewordengemeldindeeerstvolgende vergaderingvanderaadvancommissarissen Onverminderdartikel11kandeRaadvanCommissarisseninofbuitenvergadering rechtsgeldigbesluitennemenmetalgemenemeerderheidvanstemmen.indienersprakeis vanstakingvandestemmen,heeftdevoorzittereendoorslaggevendestem Desteedsterugkerendevergaderonderwerpenzijniniedergevalhetbudget endefinanciëleresultatenvandevennootschap,belangrijkebesluitenwaaropderaadvan Commissarissenactiemoetnemen,destrategievandevennootschapenveranderingen daarin(b.v.delangetermijnstrategie,kapitaalinvesteringendiebuitenhetbudgetvande vennootschapvallen,kapitaalstructurenvoordelangetermijn,opzettennieuwe bedrijfsonderdelen,belangrijkeacquisitiesenafstotingen)enverslagenvandeafzonderlijke commissiesvanderaadvancommissarissen. 9

10 10.4 DeRaadvanCommissarissenbespreekttenminsteéénmaalinhetjaar: a) hetfunctionerenvanderaadvancommissarissenendatvanzijnindividueleleden,het functionerenvandeafzonderlijkecommissiesendeconclusiesdiehieraanmoeten wordenverbonden; b) hetgewensteprofiel,samenstellingencompetentievanderaadvancommissarissen; c) hetfunctionerenvanderaadvanbestuurendatvanzijnindividueleleden,ende conclusiesdiehieraanmoetenwordenverbonden; d) hetintroductie,training enopleidingsprogrammaalsbedoeldinartikel8; e) destrategieenderisico'sverbondenaandeondernemingendeuitkomstenvande beoordelingdoorderaadvanbestuurvandeopzetendewerkingvandeinterne risicobeheersings encontrolesystemen,alsmedeeventuelesignificantewijzigingen hierin. VanhethoudenvandebesprekingenwordtmeldinggemaaktinhetverslagvandeRaadvan Commissarissen. Artikel11 Tegenstrijdigbelang 11.1 Eencommissarisneemtnietdeelaandediscussieendebesluitvormingovereenonderwerp oftransactiewaarbijhij/zijeentegenstrijdigbelangmetdevennootschapheeftalsbedoeldin artikel11.2.eendergelijketransactiezaluitsluitendmogenwordenaangegaanonderten minsteindebranchegebruikelijkcondities.debesluitentothetaangaanvanzo'ntransactie behoevendegoedkeuringvanderaadvancommissarissen.devoorzittervanderaadvan Commissarissenzieteroptoedatalletransactieswaarbijtegenstrijdigebelangenhebben gespeeldwordengepubliceerdinhetjaarverslagmetvermeldingvanhettegenstrijdig belangendeverklaringdatdeartikelen11.1,11.2en11.3zijnnageleefd Eentegenstrijdigbelangdatvanmaterielebetekenisisvoordevennootschapen/ofde betreffendecommissaristenaanzienvaneencommissarisbestaatiniedergevalindien: a) devennootschapvoornemensiseentransactieaantegaanmeteenrechtspersoon waarindecommissarispersoonlijkeenmaterieelfinancieelbelangonderhoudt; b) devennootschapvoornemensiseentransactieaantegaanmeteenrechtspersoon waarvaneenlidvanderaadvanbestuurofraadvancommissarissen,een familierechtelijkeverhoudingheeftmetdeechtgenoot,geregistreerdepartnerofeen anderelevensgezel,pleegkindofbloed ofaanverwanttotindetweedegraadvande commissaris; c) devennootschapvoornemensiseentransactieaantegaanmeteenrechtspersoon waarbijdecommissariseenbestuurs oftoezichthoudendefunctievervult; d) naartoepasselijkrecht,daaronderbegrependeregelsvaneventueleeffectenbeurzen waaraande(certificatenvan)aandelenindevennootschapzijngenoteerd,een tegenstrijdigbelangbestaat,ofgeachtwordttebestaan; e) deraadvancommissarissenheeftgeoordeelddateentegenstrijdigbelangbestaat,of geachtwordttebestaan ElklidvandeRaadvanCommissarissen(andersdandevoorzittervandeRaadvan Commissarissen)meldtiederpotentieeltegenstrijdigbelangterstondaandevoorzittervan deraadvancommissarissen.elklidvanderaadvancommissarissendateen(potentieel) tegenstrijdigbelangheeft,verschafthieroverallerelevanteinformatieaandevoorzittervan deraadvancommissarissen,inclusiefdeinformatieinzakedepersonenmetwiehij/zijeen familierechtelijkeverhoudingheeft,zijn/haarechtgenoot,geregistreerdepartnerofeen 10

11 anderelevensgezel,pleegkindenbloed enaanverwantentotindetweedegraad.inalle gevallenandersdandiegenoemdinartikel11.2subd)ene)zalderaadvancommissarissen bepalenofeengemeld(potentieel)tegenstrijdigbelangeentegenstrijdigbelangisopgrond waarvanartikel11.1geldt. IndiendevoorzittervandeRaadvanCommissarisseneen(potentieel)tegenstrijdigbelang heeft,meldthijditterstondaandevice voorzittervanderaadvancommissarissen.de voorzitterverschafthieroverallerelevanteinformatieaandevice voorzittervanderaadvan Commissarissen,inclusiefdeinformatieinzakedepersonenmetwiehij/zijeen familierechtelijkeverhoudingheeft,zijn/haarechtgenoot,geregistreerdepartnerofeen anderelevensgezel,pleegkindenbloed enaanverwantentotindetweedegraad.inalle gevallenandersdandiegenoemdinartikel11.2subd)ene)zalderaadvancommissarissen bepalenofeengemeld(potentieel)tegenstrijdigbelangeentegenstrijdigbelangisopgrond waarvanartikel11.1geldt Artikel11.2geldtmutatismutandisvoordeledenvandeRaadvanBestuur. Tevenswordteentegenstrijdigbelanggeachtaanwezigtezijnindiendevennootschap voornemensiseentransactieaantegaanmeteennatuurlijkeofrechtspersoondieten minstetienprocentvandeaandelenindevennootschaphoudt.elklidvanderaadvan BestuurmeldtiederpotentieeltegenstrijdigbelangterstondaandevoorzittervandeRaad vancommissarissen.elklidvanderaadvanbestuurdateen(potentieel)tegenstrijdigbelang heeft,verschafthieroverallerelevanteinformatieaandevoorzittervanderaadvan Commissarissen,inclusiefdeinformatieinzakedepersonenmetwiehij/zijeen familierechtelijkeverhoudingheeft,zijn/haarechtgenoot,geregistreerdepartnerofeen anderelevensgezel,pleegkindenbloed enaanverwantentotindetweedegraad.inalle gevallenandersdandiegenoemdinartikel11.2subd)ene)zalderaadvancommissarissen bepalenofeengemeld(potentieel)tegenstrijdigbelangeentegenstrijdigbelangis,als gevolgwaarvandetransactieuitsluitendondertenminsteindebranchegebruikelijke conditiesmagwordenaangegaan.debesluitentothetaangaanvanzo'ntransactie behoevendegoedkeuringvanderaadvancommissarissen.devoorzittervanderaadvan Commissarissenzieteroptoedatdezetransactieswordengepubliceerdinhetjaarverslag metdevermeldingvanhettegenstrijdigbelangendeverklaringdatditartikel11.4is nageleefd Eentegenstrijdigbelangtenaanzienvandeexterneaccountantvandevennootschapzalin iedergevalbestaanindien: a) deniet controlewerkzaamhedenvoordevennootschapvandeexterneaccountant waaronderiniedergevalmarketing,adviesophetgebiedvan(management) consultancyofinformatietechnologie,deonafhankelijkheidvandeexterneaccountant tenaanzienvandecontroleopdefinanciëleverslaggevingterdiscussiestelt. b) deverantwoordelijkecompagnonbinnenhetkantoorvandeexterneaccountantzonder rotatiemeerdaneenaaneengeslotenperiodevan7jaarbelastisgeweestmetde controlewerkzaamhedenvoordevennootschap; c) naartoepasselijkrecht,daaronderbegrependeregelsvaneventueleeffectenbeurzen waaraande(certificatenvan)aandelenindevennootschapzijngenoteerd,een tegenstrijdigbelangbestaat,ofgeachtwordttebestaan; d) deraadvancommissarissenheeftgeoordeelddateentegenstrijdigbelangbestaat,of geachtwordttebestaan. 11

12 11.6. Deexterneaccountant,alsmedeelklidvandeRaadvanBestuurendeRaadvan Commissarissen,meldtiederpotentieeltegenstrijdigbelangaangaandedeexterne accountantterstondaandevoorzittervanderaadvancommissarissen.deexterne accountant,alsmedeelklidvanderaadvanbestuurenderaadvancommissarissen, verschafthieroverallerelevanteinformatieaandevoorzittervanderaadvan Commissarissen.Inallegevallenandersdandiegenoemdsubc)end)hierbovenzaldeRaad vancommissarissenbepalenofeengemeld(potentieel)tegenstrijdigbelangeen tegenstrijdigbelangis,alsgevolgwaarvandeaanstellingvandeexterneaccountantmoet wordenheroverwogenofanderemaatregelenwordengetroffenwaardoorhettegenstrijdig belangwordtopgeheven.devoorzittervanderaadvancommissarissenzieteroptoedat dezemaatregelenwordengepubliceerdinhetjaarverslagmetvermeldingvanhet tegenstrijdigbelangendeverklaringdatditartikel11.5isnageleefd. Artikel12 Klokkenluiders 12.1 DeRaadvanBestuurdraagterzorgvoordatwerknemerszondergevaarvoorhun rechtspositiedemogelijkheidhebbenterapporterenoververmeendeonregelmatigheden vanalgemene,operationeleenfinanciëleaardbinnendevennootschapaandevoorzittervan deraadvanbestuurofeendoorhem/haaraangewezenfunctionaris VermeendeonregelmatighedendiehetfunctionerenvanledenvandeRaadvan Bestuurbetreffen,wordengerapporteerdaandevoorzittervandeRaadvan Commissarissen Deklokkenluiderregelingwordtopdewebsitevandevennootschapalsbedoeldinartikel1.6. geplaatst. Artikel13 Informatie,relatiemetdeRaadvanBestuur 13.1 DeRaadvanCommissarissenenzijnafzonderlijkeledenhebbeneeneigenverantwoordelijkheid omvanhetbestuurendeexterneaccountantalleinformatieteverlangendiederaadvan Commissarissenbehoeftomzijntaakalstoezichthoudendorgaangoedtekunnenuitoefenen. IndiendeRaadvanCommissarissenditgebodenachtkanhijinformatieinwinnenvan functionarissenenexterneadviseursvandevennootschap.deraadvanbestuurstelthiervoor denodigemiddelenterbeschikking.deraadvancommissarissenkanverlangendat functionarissenenexterneadviseursvandevennootschapbijzijnvergaderingenaanwezigzijn DeRaadvanBestuurverschaftdeRaadvanCommissarissentijdigenzomogelijkschriftelijk informatieoverdefeitenenontwikkelingenaangaandedevennootschapdiederaadnodig mochthebbenvoorhetnaarbehorenuitoefenenvanzijntaak DeRaadvanBestuurzaldeRaadvanCommissarissenperiodiekeenverslagdoentoekomen, datisopgesteldineenvormzoalsvantijdtottijdovereentekomen,enwaarin gedetailleerdeinformatiewordtgegevenoverondermeerfinanciëleaangelegenheden, marketing,investeringenenpersoneel.bijditverslagzaleenbriefvanderaadvanbestuur wordengevoegdwaarinderaadeenuitleggeeftaan,enopmerkingenplaatstover,het verslagennadereinformatieverschaftoverzijnbeleid. 12

13 13.4 Onverminderdhetbovenstaande,zaldeRaadvanBestuurdeRaadvanCommissarissen jaarlijksvoorzienvaneenbegrotingvoorhetkomendejaar,eenrecenteversievanzijnlange termijnplannenendehoofdlijnenvanhetstrategischbeleid,dealgemeneenfinanciële risico's,hetbeheers encontrolesysteemvandevennootschapendenalevingvanalle relevantewet enregelgeving.tevenszalderaadvanbestuurjaarlijkseenverklaring afleggendathijderaadvancommissarissenallerelevanteinformatieheeftverstrektdie nodigisvoorhetnaarbehorenuitoefenenvandienstaak.dezedocumentenzullentijdig wordenverstrektopdatderaadvancommissarissenuiterlijkindecembervanhetlopende jaardaaraanzijngoedkeuringkangeven IndieneenlidvandeRaadvanCommissarissendebeschikkingkrijgtoverinformatievaneen anderebrondanderaadvanbestuurofderaadvancommissarissendievoorderaadvan Commissarissennuttigisomdienstakennaarbehorenuitteoefenen,zalhijdezeinformatie zospoedigmogelijkterbeschikkingstellenaandevoorzittervanderaadvan Commissarissen.DevoorzitterzalvervolgensdegeheleRaadvanCommissarissen informeren. Artikel14 Relatiemetdeaandeelhouders 14.1 Devennootschapformuleerteenbeleidophoofdlijneninzakebilateralecontactenmet aandeelhoudersenpubliceertditbeleidophaarwebsite Inovereenstemmingmetdestatutenvandevennootschapwordenalgemenevergaderingen gehoudenopverzoekvanderaadvancommissarissen.deraadvancommissarissenzal ervoorzorgdragendatdezetijdigplaatsvindtendatdeaandeelhoudersdoormiddelvaneen aandeelhouderscirculairewordengeïnformeerdoverallerelevantefeitenen omstandighedenmetbetrekkingtotdevergaderonderwerpen.dezeaandeelhouders circulairezalopdewebsitevandevennootschapalsbedoeldinartikel1.6.wordengeplaatst DeledenvandeRaadvanBestuurenCommissarissenzijnbijdealgemenevergaderingen aanwezig,tenzijzijomgegronderedendenverhinderdzijn.conformdestatutenvande vennootschapzitdevoorzittervanderaadvancommissarisseninderegeldealgemene vergaderingvoorenbeslistomtrentdeinhoudvandebesluiten.onverminderdhetgeenis bepaaldinartikel2:13bwburgerlijkwetboek,zaldeuitkomstvandestemming,zoalsdoor devoorzittergeconstateerdenuitgesproken,beslissendzijn DeRaadvanCommissarissenverschaftdealgemenevergaderingalleverlangdeinformatie, tenzijzwaarwegendebelangenvandevennootschap,ofeenwettelijkvoorschriftof rechtsregelzichdaartegenverzet.indienderaadvancommissarissenzichopeendergelijk zwaarwegendbelangberoept,wordtditgemotiveerdtoegelicht DeRaadvanBestuurendeRaadvanCommissarissenzijnverantwoordelijkvoordecorporate governancestructuurvandevennootschapenleggenhieroververantwoordingafaande algemenevergadering.dehoofdlijnenvandecorporategovernancestructuurwordenelk jaarineenaparthoofdstukinhetjaarverslaguiteengezet.indathoofdstukwordttevens aangegeveninhoeverredevennootschapdebestpracticebepalingenvandecodeopvolgt enzoniet,waaromeninhoeverrezijdaarvanafwijkt.elkesubstantiëlewijziginginde corporategovernancestructuurvandevennootschapenindenalevingvandecodewordt ondereenapartagendapuntterbesprekingaandealgemenevergaderingvoorgelegd. 13

14 Artikel15 Relatiemetdeondernemingsraad 15.1 IederjaarzaldeRaadvanCommissarisseneenschemaopstellenvoorhetbijwonendooréén ofmeervanzijnledenvandeoverlegvergaderingenvandecentraleondernemingsraadvoor zoverdezeoverlegvergaderingendoordieledenmoetenwordenbijgewoondopgrondvan dewetofkrachtenseenovereenkomstmetdecentraleondernemingsraad.hetbijwonen vandergelijkeoverlegvergaderingenisverplichtopgrondvanartikel24,lid1vandewetop deondernemingsraden.indezevergaderingenwordtoverleggevoerdoverdealgemene gangvanzakenvandevennootschapendevoorstellenalsbedoeldinartikel25,lid1vande Wetopdeondernemingsraden.OokkandeRaadvanCommissarissenanderevergaderingen metdecentraleondernemingsraadbeleggen IederjaarzaleenlijstvanbeschikbareledenvandeRaadvanCommissarissenworden opgesteldvoorhetbijwonenvanvergaderingenvandecentraleondernemingsraadwaarbij hundeelnamenietwettelijkwordtvoorgeschreven DevoorzittervandeRaadvanCommissarissenishoofdverantwoordelijkevoorhet onderhoudenencoördinerenvandecontactenmetdecentraleondernemingsraad.indien eenlidvanderaadvancommissarissenwordtuitgenodigdvoorhetbijwonenvaneen vergaderingmetdecentraleondernemingsraad,zalhijdergelijkeuitnodiginguitsluitend accepterennavoorafgaandoverlegmetdevoorzitter IndiendeRaadvanBestuurvooreenvoorstelzoweldegoedkeuringvandeRaadvan CommissarissenalseenadviesvandeCentraleOndernemingsraadbehoeft,zalhetvoorstel eersttergoedkeuringaanderaadvancommissarissenwordenvoorgelegd.indiende goedkeuringwordtverkregen,wordtdezeverleendonderdevoorwaardevanpositiefof niet negatiefadviesvandecentraleondernemingsraad. Artikel16 Geheimhouding ElklidvandeRaadvanCommissarissenisverplichttenaanzienvanalleinformatieen documentatieverkregeninhetkadervanzijnlidmaatschapdenodigediscretieen,waarhet vertrouwelijkeinformatiebetreft,geheimhoudinginachttenemen. Leden,enoudleden,vandeRaadvanCommissarissenzullenvertrouwelijkeinformatienietbuiten deraadvancommissarissenofderaadvanbestuurbrengenofopenbaarmakenaanhetpubliek ofopanderewijzeterbeschikkingvanderdenstellen,tenzijdevennootschapdezeinformatie openbaarheeftgemaaktofisvastgestelddatdezeinformatiealbijhetpubliekbekendis. Artikel17 Incidentelebuitenwerkingstelling,wijziging 17.1 Onverminderdhetbepaaldeindeartikelen1.2en14.4,kandeRaadvanCommissarissenbij besluitincidenteelbeslissengeentoepassingtegevenaanditreglement.vaneendergelijk besluitwordtmeldinggemaaktinhetverslagvanderaadvancommissarissen Onverminderdhetbepaaldeindeartikelen1.2en14.4,kandeRaadvanCommissarissendit reglementbijbesluitwijzigen.vaneendergelijkbesluitwordtmeldinggemaaktinhetverslag vanderaadvancommissarissen. 14

15 Artikel18 Toepasselijkerechtenforum 18.1 Ditreglementisonderworpenaan,enmoetwordenuitgelegddoortoepassingvan, Nederlandsrecht DerechtbankteAmsterdamisbijuitsluitingbevoegdomkennistenemenvaniedergeschil (waarondermedewordtverstaangeschillenbetreffendehetbestaan,degeldigheiden beëindigingvanditreglement)metbetrekkingtotditreglement. 15

16 BIJLAGEA PROFIELSCHETSVOORDERAADVANCOMMISSARISSEN DeRaadvanCommissarissenzalbestaanuittenminste3enbijvoorkeuruit5leden.Deraadzal watdeachtergrond,ervaring,persoonlijkheid,kennisenkundevanhaarledenbetreft, evenwichtigwordensamengesteldopdateenvoldragenoordeelkanwordengevormden passendkanwordengereageerdbijhettotstandkomenendeuitvoeringvanhetconcernbeleid. Bijdebenoemingvancommissarissenzalderhalvewordenbevorderddatderaadbeschiktover eenofmeerpersonendieinelkgevaloverdeskundigheidbeschikkenopéénofmeervande navolgendeterreinen: - nationaleeninternationaleontwikkelingeninmarkten,productenentechnologieophet terreinwaaroprotosmeetsgroupwerkzaamisrespectievelijkwensttezijn; - financieelbeleidineen(beursgenoteerde)internationaalopererendeondernemingen bekendmetinternationalefinancieringstandaarden - nationaleeninternationaleontwikkelingeninrelevantoverheidsbeleidenregelgeving; - management,organisatie,externerelaties,humanresourcesensocialeverhoudingen; - ondernemerservaring,metnameindegrafischeindustrieenhaarrelaties. Deraadwordtzodanigsamengestelddatersprakekanzijnvaneengoedeonderlinge verstandhoudingzodatderaadalsteamkanoptreden. Meerderecommissarissendienenoverzodanigekwaliteitentebeschikkendatzij,indiendaartoe uitgenodigd,alsvoorzitterleidingkunnengevenaanderaad. Elketebenoemencommissarisdientminimaaloverdenavolgendekwaliteitentebeschikken: - maatschappelijkeervaringmeteendusdaniginzichtindebedrijfsvoeringdathijofzijeen goedebijdragekanleverenaanhetfunctionerenvanderaad; - instaatzijn,quainstellingenbeschikbaretijd,omhetbeleidvanderaadvanbestuurtijdigen opadequatewijzetecontrolerenentestimulerenenderaadvanbestuurindeuitvoering vanhetbeleidzonodigmetraadendaadterzijdetestaan; - instaatzijnomtenopzichtevandeandereledenvanderaadvancommissarissenende ledenvanderaadvanbestuuronafhankelijkenkritischteopereren. Dezeprofielschetszalperiodiekwordengeëvalueerdengetoetstaandemaatschappelijke ontwikkelingenendeveranderingenbinnenrotosmeetsgroupenzonodigwordenaangepast. DezeprofielschetsisbesprokenindeRaadvanCommissarissenenmetdeRaadvanBestuurende CentraleOndernemingsraad. Allerechtenenverplichtingenvoortkomenduitwettelijke,statutaireenconcernbepalingendie metbetrekkingtothethandelenvancommissarissentendienstevandevennootschapzijn opgesteld,zijnonverkortvantoepassingopdezeprofielschets. RotoSmeetsGroup/

17 BIJLAGEB ROOSTERVANAFTREDEN Ditroostervanaftredenis18juni2009opgesteldopgrondvanhetbepaaldeinartikel6.2vanhet reglementvanderaadvancommissarissen. Naam Datumvaneerste benoemingroto SmeetsGroup Eindevan[4 jaars] termijn(en) Datumlaatste herbenoeming A.P.Lugt , H.C.A.Groenen ,2012, H.C.P.Noten ,2013, R.Blom ,2017, R.A.J.Huyzer ,2017, Uiterstedatum vanaftreden 17

18 BIJLAGEC REGLEMENTVANDEAUDIT ENRISKMANAGEMENTCOMMISSIEVANDERAADVAN COMMISSARISSEN Ditreglementisop vastgesteldopgrondvanartikel5.2.vanhetreglementvande RaadvanCommissarissen. Artikel1 Taakvandeaudit enriskmanagementcommissie 1.1 Onverminderdartikel5.1.vanhetreglementvandeRaadvanCommissarissen, adviseertdeaudit enriskmanagementcommissiederaadvancommissarissenomtrenthaar taakenbereidtdebesluitvormingvanderaadvancommissarissendaaromtrentvoor. 1.2 Totdetaakvandeaudit enriskmanagementcommissiebehoort: a) hethoudenvantoezichten(aldannietvoorafgaande)controleop,enhetadviserenvan, deraadvanbestuuromtrentdewerkingvandeinternerisicobeheersings en controlesystemen,waaronderhettoezichtopdenalevingvanderelevantewet en regelgevingentoezichtopdewerkingvangedragscodes; b) toezichtopdefinanciëleinformatieverschaffingdoordevennootschap(keuzevan accountingpolicies,toepassingenbeoordelingvaneffectenvannieuweregels,inzichtin debehandelingvan"schattingsposten"indejaarrekening,prognoses,werkvanin en externeaccountantsterzake,etc.); c) toezichtopdenalevingvanaanbevelingenenopvolgingvanopmerkingenvande externeaccountant; d) toezichtopdefinancieringvandevennootschap; e) toezichtophetbeleidvandevennootschapm.b.t.taxplanning; f) toezichtopdetoepassingenvaninformatie encommunicatietechnologie(ict); g) hetonderhoudenvanregelmatigecontactenmet,enhettoezichtop,derelatiemetde externeaccountant,waaronder,inhetbijzonder,(i)hetbeoordelenvande onafhankelijkheid,bezoldigingendeeventueleniet controlewerkzaamhedenvoorde vennootschap,vandeexterneaccountant,(ii)hetvaststellenvandebetrokkenheidvan deexterneaccountantmetbetrekkingtotdeinhoudenpublicatievandefinanciële verslaggevingdoordevennootschapandersdandejaarrekening,en(iii)hetkennis nemenvanonregelmatighedenmetbetrekkingtotdeinhoudvanfinanciële verslaggevingzoalsmogewordengemelddoordeexterneaccountant; h) devoordrachttotbenoemingdoordealgemenevergaderingvaneenexterne accountant; i) degoedkeuringvandejaarrekeningengoedkeuringvandejaarlijksebegrotingen belangrijkekapitaalinvesteringenvandevennootschap. 1.3 Deaudit enriskmanagementcommissiezaljaarlijkseenverslagvanhaarberaadslagingenen bevindingenopstellenenpubliceren. 1.4 Tenminsteéénmaalinhetjaarzaldeaudit enriskmanagementcommissietezamenmetde RaadvanBestuuraandeRaadvanCommissarissenverslaguitbrengenoverde ontwikkelingeninderelatiemetdeexterneaccountant,waaronderinhetbijzonderzijn onafhankelijkheidmetinbegripvandewenselijkheidvanrotatievanverantwoordelijke partnersbinneneenkantoorvanexterneaccountantsdatmetdecontroleisbelastenhet verrichtenvanniet controlewerkzaamhedenvoordevennootschap. 18

19 1.5 Tenminsteéénmaalindevierjaarzaldeaudit enriskmanagementcommissietezamenmet deraadvanbestuureengrondigebeoordelingmakenvanhetfunctionerenvandeexterne accountantindediverseentiteitenenhoedanighedenwaarindeexterneaccountant functioneert.debelangrijksteconclusieshiervanwordenaandealgemenevergadering medegedeeldtenbehoevevandevoordrachttotbenoemingvandeexterneaccountant. 1.6 Deexterneaccountantontvangtdefinanciëleinformatiedietengrondslagligtaande vaststellingvandekwartaal en/ofhalfjaarcijfersenoverigetussentijdseberichtenenwordt indegelegenheidgesteldomopalleinformatietereageren. 1.7 Deaudit enriskmanagementcommissieisheteersteaanspreekpuntvandeexterne accountantwanneerdezeonregelmatighedenconstateertindeinhoudvandefinanciële berichten. Artikel2 Samenstelling,deskundigheidenonafhankelijkheidvandeaudit enriskmanagementcommissie Hetvoorzitterschapvandeaudit enriskmanagementcommissiewordtnietvervulddoorde voorzittervanderaadvancommissarissen,nochdooreenvoormaligbestuurdervande vennootschap. Artikel3 Voorzitter Metinachtnemingvanhetbepaaldeinartikel2vanditreglement,zaldeRaadvanCommissarissen éénvandeledenvandecommissietotvoorzitterbenoemen.devoorzitterisvooral verantwoordelijkvoorhetnaarbehorenfunctionerenvandeaudit enriskmanagementcommissie. Hij/zijtreedtopalswoordvoerdervandeaudit enriskmanagementcommissieenhij/zijzalhet belangrijksteaanspreekpuntzijn. Artikel4 Audit enriskmanagementcommissie vergaderingen(commissieagenda,deelnemersen notulen) 4.1 Deaudit enriskmanagementcommissiezaltenminste1maalinhetjaarvergaderenen voortszovaakalséénofmeervanzijnledennoodzakelijkacht.devergaderingenzulleninde regelwordengehoudentenkantorevandevennootschap,maarmogenookelders plaatsvinden. 4.2 Deexterneaccountantvandevennootschapkaninvoorkomendegevallendevoorzittervan deaudit enriskmanagementcommissieverzoekenombijeenvergaderingvandeaudit en riskmanagementcommissietezijn.deaudit enriskmanagementcommissiezaltenminste éénmaalinhetjaarvergaderenmetdeexterneaccountantvandevennootschap,buiten aanwezigheidvanledenvanderaadvanbestuur.onverminderdbovenstaande,bepaaltde audit enriskmanagementcommissieofenwanneerdevoorzittervanderaadvanbestuur, destafdirecteurfinanciënendeexterneaccountantbijhaarvergaderingenaanwezigzijn. 4.3 Vergaderingenzullenwordenbijeengeroependoordepersoondiezo'nvergadering verzoekt.voorzoverpraktischuitvoerbaarzullendeaankondigingendeagendavante besprekenonderwerpenzevendagenvooraanvangvandevergaderingaandeledenvande audit enriskmanagementcommissiewordenverstrekt. 19

20 4.4 Vandevergaderingwordennotulenbijgehouden.Inderegelzullendezewordenvastgesteld tijdensdeeerstvolgendevergadering;indienechteralleledenvandeaudit en riskmanagementcommissiemetdeinhoudvandenotuleninstemmenkandevaststelling daarvanookeerderplaatsvinden.denotulenwordentenblijkevanhunvaststellinggetekend doordevoorzitterenwordenzospoedigmogelijkaandeandereledenvandeaudit en riskmanagementcommissiegezonden. Artikel5 OvereenkomstigetoepassingvanhetreglementvandeRaadvanCommissarissen Deartikelen1.1,1.2,10.1,10.2,17en18vanhetreglementvandeRaadvanCommissarissenzijn overeenkomstigopditreglementvantoepassing. 20

REGLEMENT HOUDENDE PRINCIPES EN BEST PRACTICES VOOR HET BESTUUR

REGLEMENT HOUDENDE PRINCIPES EN BEST PRACTICES VOOR HET BESTUUR REGLEMENTHOUDENDEPRINCIPESENBESTPRACTICESVOORHETBESTUUR DITREGLEMENT('reglement')isvastgestelddoordeRaadvanBestuur(het'bestuur')vanRoto SmeetsGroupNV(de'vennootschap')op26 01 2010engoedgekeurddoordeRaadvan

Nadere informatie

Corporate governance code Caparis NV

Corporate governance code Caparis NV Corporate governance code Caparis NV De brancheorganisatie sociale werkgelegenheid en arbeidsintegratie Cedris heeft in het voorjaar van 2010 een branchecode aangenomen. In de inleiding van deze branchecode

Nadere informatie

Commissaris reglement

Commissaris reglement Commissaris reglement Datum 24 mei 2004 Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van TenneT, Transmission System Operator B.V. (de vennootschap ) op 24 mei 2004. Artikel 1 Status en

Nadere informatie

Reglement van de audit commissie van de raad van commissarissen

Reglement van de audit commissie van de raad van commissarissen Reglement van de audit commissie van de raad van commissarissen Inhoudsopgave Blz. Artikel 1 3 Artikel 2 4 Artikel 3 4 Artikel 4 4 Artikel 5 5 2 Reglement van de audit commissie van de raad van commissarissen

Nadere informatie

Grotendeels nieuw, gedeeltelijk opgenomen in Bpb II.1.3.d) (systeem van

Grotendeels nieuw, gedeeltelijk opgenomen in Bpb II.1.3.d) (systeem van Code 2016 Code 2008 1. Lange termijn waardecreatie Principe 1.1 Lange termijn waardecreatie Grotendeels nieuw, gedeeltelijk terug te vinden in de Preambule (lange termijn samenwerkingsverband, onder 7).

Nadere informatie

REGLEMENT BESTUURSRAAD (RAAD VAN TOEZICHT) STICHTING DE KEMPEL

REGLEMENT BESTUURSRAAD (RAAD VAN TOEZICHT) STICHTING DE KEMPEL REGLEMENT BESTUURSRAAD (RAAD VAN TOEZICHT) STICHTING DE KEMPEL Dit reglement is op 12 december 2005 door de bestuursraad van Stichting De Kempel, statutair gevestigd te Helmond, kantoorhoudende te 5709

Nadere informatie

Corporate Governance verantwoording

Corporate Governance verantwoording Corporate Governance verantwoording Algemeen De Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur van Verenigde Nederlandse Compagnie (VNC) respecteren de principes en best practice bepalingen van de Corporate

Nadere informatie

PRORAIL B.V. REGLEMENT VAN DE AUDITCOMMISSIE

PRORAIL B.V. REGLEMENT VAN DE AUDITCOMMISSIE PRORAIL B.V. REGLEMENT VAN DE AUDITCOMMISSIE 27 mei 2016 kenmerk: 3869798 (1) INLEIDING Dit Auditcommissie Reglement is vastgesteld overeenkomstig artikel 21 van de Statuten door de RvC op 27 mei 2016

Nadere informatie

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES November 2006 1 GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES PRINCIPES I. Naleving en handhaving van de code Het bestuur 1 en de raad van commissarissen zijn verantwoordelijk voor

Nadere informatie

Reglement voor de Audit Commissie Stichting WSW

Reglement voor de Audit Commissie Stichting WSW Reglement voor de Audit Commissie Stichting WSW Vastgesteld door de Raad van Commissarissen bij besluit van d.d. 27 maart 2013 Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte reglement 1. Dit reglement is vastgesteld

Nadere informatie

Overzicht van de afwijkingen van PGGM N.V. ten opzichte van de Nederlandse Corporate Governance Code

Overzicht van de afwijkingen van PGGM N.V. ten opzichte van de Nederlandse Corporate Governance Code Overzicht van de afwijkingen van PGGM N.V. ten opzichte van de Nederlandse Corporate Governance Code De Nederlandse Corporate Governance Code ( Code ) is van toepassing op alle Nederlandse beursgenoteerde

Nadere informatie

Reglement Auditcommissie Raad van Commissarissen MN

Reglement Auditcommissie Raad van Commissarissen MN Reglement Auditcommissie Raad van Commissarissen MN Dit reglement is op grond van artikel 8.3 het reglement van de Raad van Commissarissen vastgesteld door middel van een besluit van de Raad van Commissarissen

Nadere informatie

Reglement voor de Audit Commissie Woonstichting Vooruitgang

Reglement voor de Audit Commissie Woonstichting Vooruitgang Reglement voor de Audit Commissie Woonstichting Vooruitgang Pagina 1 van 5 Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte reglement 1) Dit reglement is vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering van de Raad van

Nadere informatie

Overzicht van stemresultaten

Overzicht van stemresultaten Totaal aantal uitstaande : 71.000.000 4a Voorstel tot vaststelling van de jaarrekening over het boekjaar 2014 Voor: 23.292.917 98,312% 4.617.748 99,751% 18 27.910.665 98,547% Tegen: 0 0,000% 3.402 0,073%

Nadere informatie

Reglement Auditcommissie

Reglement Auditcommissie Reglement Auditcommissie Dit reglement is vastgesteld op grond van artikel 7.1 van het reglement van de raad van commissarissen. Artikel 1: Instelling, samenstelling en doelstelling 1. De raad van commissarissen

Nadere informatie

23 MAART 2016 MONITORING COMMISSIE CORPORATE GOVERNANCE PROF. DR. BARBARA BAARSMA AMSTERDAM, EUMEDION EN CLIFFORD CHANCE

23 MAART 2016 MONITORING COMMISSIE CORPORATE GOVERNANCE PROF. DR. BARBARA BAARSMA AMSTERDAM, EUMEDION EN CLIFFORD CHANCE 23 MAART 2016 MONITORING COMMISSIE CORPORATE GOVERNANCE PROF. DR. BARBARA BAARSMA AMSTERDAM, EUMEDION EN CLIFFORD CHANCE De huidige Code» Wat is de achtergrond van de Code?» Wat is het doel van de Code?»

Nadere informatie

HEIJMANS N.V. REGLEMENT AUDITCOMMISSIE

HEIJMANS N.V. REGLEMENT AUDITCOMMISSIE HEIJMANS N.V. REGLEMENT AUDITCOMMISSIE Vastgesteld door de RvC op 10 maart 2010 1 10 maart 2010 INHOUDSOPGAVE Blz. 0. Inleiding... 3 1. Samenstelling... 3 2. Taken en bevoegdheden... 3 3. Taken betreffende

Nadere informatie

Inleiding in de geschiedenis, achtergrond en kernbepalingen van de nieuwe Code 13

Inleiding in de geschiedenis, achtergrond en kernbepalingen van de nieuwe Code 13 Voorwoord 11 Inleiding in de geschiedenis, achtergrond en kernbepalingen van de nieuwe Code 13 1 Lange termijn waardecreatie 27 1.1 Lange termijn waardecreatie 27 1.1.1 Strategie voor lange termijn waardecreatie

Nadere informatie

AEX 12 8 0 20 AMX 9 15 0 24 AMS 7 14 0 21 Lokaal 19 17 0 36 Totaal 47 2% 54-1% 0-1% 101 Best Practice Bepaling II.1.2

AEX 12 8 0 20 AMX 9 15 0 24 AMS 7 14 0 21 Lokaal 19 17 0 36 Totaal 47 2% 54-1% 0-1% 101 Best Practice Bepaling II.1.2 Best Practice Bepaling II.1.1 Een bestuurder wordt benoemd voor een periode van maximaal vier jaar. Herbenoeming kan telkens voor een periode van maximaal vier jaar plaatsvinden. Toepassen Stijging Uitleg

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN AND INTERNATIONAL PUBLISHERS N.V.

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN AND INTERNATIONAL PUBLISHERS N.V. REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN AND INTERNATIONAL PUBLISHERS N.V. Dit reglement is vastgesteld door de Raad van Commissarissen van AND International Publishers N.V. op 22 april 2010. Artikel

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN ACCELL GROUP N.V.

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN ACCELL GROUP N.V. REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN ACCELL GROUP N.V. 1. STATUS REGLEMENT 1.1. Dit reglement voor de raad van commissarissen van Accell Group N.V. (het "Reglement") is voor het eerst vastgesteld

Nadere informatie

Reglement Auditcommissie. Veluwonen

Reglement Auditcommissie. Veluwonen Reglement Auditcommissie Veluwonen Versie 2017-01 - januari 2017 INHOUDSOPGAVE 1 Vaststelling en reikwijdte van het reglement 2 Samenstelling van de commissie 3 Taken en bevoegdheden 4 Relatie tot de externe

Nadere informatie

Reglement Raad van Commissarissen APG Groep N.V.

Reglement Raad van Commissarissen APG Groep N.V. Reglement Raad van Commissarissen APG Groep N.V. Dit reglement ( Reglement ) is vastgesteld door de raad van commissarissen (de Raad van Commissarissen ) van APG Groep N.V. (de Vennootschap ) op 2 juli

Nadere informatie

GOVERNANCECODE STICHTING ESPRIA 2011

GOVERNANCECODE STICHTING ESPRIA 2011 GOVERNANCECODE STICHTING ESPRIA 2011 Vastgesteld RvC: 26 oktober 2010 1/12 1. Inleiding In 2009 is voor het eerst een specifieke Espria versie van de governancecode vastgesteld. Bij de herziening van deze

Nadere informatie

Best Practice Bepaling I.1 Best Practice Bepaling I.2 Best Practice Bepaling II.1.1

Best Practice Bepaling I.1 Best Practice Bepaling I.2 Best Practice Bepaling II.1.1 Best Practice Bepaling I.1 De hoofdlijnen van de corporate governance structuur van de vennootschap worden elk jaar, mede aan de hand van de principes die in deze code zijn genoemd, in een apart hoofdstuk

Nadere informatie

REGLEMENT HOUDENDE PRINCIPES EN BEST PRACTICES VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN

REGLEMENT HOUDENDE PRINCIPES EN BEST PRACTICES VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN REGLEMENT HOUDENDE PRINCIPES EN BEST PRACTICES VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN Dit reglement is vastgesteld door de Raad van Commissarissen van Koninklijke Boskalis Westminster N.V. (de "vennootschap")

Nadere informatie

Comply Explain. Comply

Comply Explain. Comply 1.1 1.2 II.1.1 Naleving en handhaving van de Coporate Governance Code Hoofdlijnen corporate governance worden in een apart hoofdstuk van het jaarverslag besproken Wijzigingen in de corporate governance

Nadere informatie

Reglement Raad van Commissarissen Woonbron 2015

Reglement Raad van Commissarissen Woonbron 2015 1. Definities: 1.1. Governancecode: Governancecode Woningcorporaties 2011 1.2. Reglement: Dit reglement, dat is gebaseerd op de artikel 12.4 van de statuten van stichting Woonbron. 12.4 statuten 1.3. Bewonersorganisatie:

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN DE SLEUTELS JUNI 2010

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN DE SLEUTELS JUNI 2010 REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN DE SLEUTELS JUNI 2010 Pagina 1 van 10 Reglement voor de Raad van Commissarissen Dit reglement is vastgesteld door de Raad van Commissarissen van de Sleutels op

Nadere informatie

Best Practice Bepaling I.1 Best Practice Bepaling I.2 Best Practice Bepaling II.1.1

Best Practice Bepaling I.1 Best Practice Bepaling I.2 Best Practice Bepaling II.1.1 Best Practice Bepaling I.1 De hoofdlijnen van de corporate governance structuur van de vennootschap worden elk jaar, mede aan de hand van de principes die in deze code zijn genoemd, in een apart hoofdstuk

Nadere informatie

Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van stichting ACTIUM op 12 september 2011.

Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van stichting ACTIUM op 12 september 2011. Reglement voor de raad van commissarissen Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van stichting ACTIUM op 12 september 2011. Artikel 1 Status en inhoud van het reglement 1. Dit reglement

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOGESCHOOL LEIDEN

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOGESCHOOL LEIDEN REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOGESCHOOL LEIDEN ALGEMEEN Artikel 1. Algemene bepalingen 1. Dit reglement is het huishoudelijk reglement van de Raad van Toezicht, bedoeld in artikel 15 van de statuten van

Nadere informatie

Reglement Raad van Commissarissen van Loyalis NV

Reglement Raad van Commissarissen van Loyalis NV Reglement Raad van Commissarissen van Loyalis NV Dit Reglement is vastgesteld door de Raad van Commissarissen op 1 oktober 2015 ten blijke waarvan ieder lid van de Raad van Commissarissen dit Reglement

Nadere informatie

Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC

Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC Artikel 1. Begripsbepalingen De RvC De vennootschap De Statuten De RvC van Commissarissen zoals bedoeld in artikel 16 e.v. van de statuten van Twente Milieu N.V

Nadere informatie

Profielschets voor omvang en samenstelling Raad van Commissarissen

Profielschets voor omvang en samenstelling Raad van Commissarissen Profielschets voor omvang en samenstelling Raad van Commissarissen Samenstelling De raad van commissarissen zal zich - binnen de grenzen van zijn bevoegdheden - er voor inzetten dat de raad van commissarissen

Nadere informatie

Reglement Remuneratiecommissie NSI N.V.

Reglement Remuneratiecommissie NSI N.V. Artikel 1. Toepasselijkheid... 2 Artikel 2. Samenstelling Remuneratiecommissie... 2 Artikel 3. Taken van de Remuneratiecommissie... 2 Artikel 4. Vergaderingen... 4 Artikel 5. Informatie... 5 Artikel 6.

Nadere informatie

REGLEMENT HOUDENDE PRINCIPES EN BEST PRACTICES VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN

REGLEMENT HOUDENDE PRINCIPES EN BEST PRACTICES VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN REGLEMENT HOUDENDE PRINCIPES EN BEST PRACTICES VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN Dit reglement ( reglement ) is vastgesteld door de raad van commissarissen (de raad van commissarissen ) van Simac Techniek

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN SOURCE GROUP N.V. (de Vennootschap ) Vastgesteld door de raad van commissarissen

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN SOURCE GROUP N.V. (de Vennootschap ) Vastgesteld door de raad van commissarissen REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN SOURCE GROUP N.V. (de Vennootschap ) Vastgesteld door de raad van commissarissen Versie 1.1 dd. 15 januari 2014 Artikel 1 - Algemene taak 1.1 De raad van commissarissen

Nadere informatie

DATUM 9 september 2015 BIJLAGE BEHORENDE BIJ HR PAGINA 1 van 5 TENNET HOLDING B.V. PROFIEL VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN

DATUM 9 september 2015 BIJLAGE BEHORENDE BIJ HR PAGINA 1 van 5 TENNET HOLDING B.V. PROFIEL VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN BIJLAGE BEHORENDE BIJ HR15-169 PAGINA 1 van 5 TENNET HOLDING B.V. PROFIEL VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN PAGINA 2 van 5 POSITIE SPECIFICATIE Wettelijk Kader Rekening houdend met de aard van de onderneming

Nadere informatie

DIT REGLEMENT ("reglement") is vastgesteld door de Raad van Commissarissen van Roto Smeets Group NV (de "vennootschap") op 28-08- 2009

DIT REGLEMENT (reglement) is vastgesteld door de Raad van Commissarissen van Roto Smeets Group NV (de vennootschap) op 28-08- 2009 REGLEMENT HOUDENDE PRINCIPES EN BEST PRACTICES VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN DIT REGLEMENT ("reglement") is vastgesteld door de Raad van Commissarissen van Roto Smeets Group NV (de "vennootschap") op

Nadere informatie

REGLEMENT HOUDENDE PRINCIPES EN BEST PRACTICES VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN DOCDATA N.V.

REGLEMENT HOUDENDE PRINCIPES EN BEST PRACTICES VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN DOCDATA N.V. REGLEMENT HOUDENDE PRINCIPES EN BEST PRACTICES VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN DOCDATA N.V. 1 Artikel ` pagina 1 Status en inhoud van de regels.. 3 2 Taak van de Raad van Commissarissen.. 4 3 Samenstelling,

Nadere informatie

REGLEMENT HOUDENDE PRINCIPES EN BEST PRACTICES VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN

REGLEMENT HOUDENDE PRINCIPES EN BEST PRACTICES VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN REGLEMENT HOUDENDE PRINCIPES EN BEST PRACTICES VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN DIT REGLEMENT ("reglement") is vastgesteld door de Raad van Commissarissen van Roto Smeets Group NV (de "vennootschap") op

Nadere informatie

COMPLIANCE BRANCHECODE GOED BESTUUR HOGESCHOLEN 2014

COMPLIANCE BRANCHECODE GOED BESTUUR HOGESCHOLEN 2014 COMPLIANCE BRANCHECODE GOED BESTUUR HOGESCHOLEN 2014 1. INLEIDING De Branchecode goed bestuur hogescholen bepaalt dat het college van bestuur en de raad van toezicht verantwoordelijk zijn voor de inrichting

Nadere informatie

REGLEMENT VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN BEVER HOLDING N.V.

REGLEMENT VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN BEVER HOLDING N.V. REGLEMENT VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN BEVER HOLDING N.V. Definities de Vennootschap de RVC de voorzitter Directie : Bever Holding N.V. : De raad van commissarissen van de vennootschap : De voorzitter

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN ACCELL GROUP N.V.

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN ACCELL GROUP N.V. REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN ACCELL GROUP N.V. Dit reglement (het "Reglement") is vastgesteld door de raad van commissarissen (de "RvC") van Accell Group N.V. ("Accell Group") op 23 februari

Nadere informatie

Governancestructuur Patrimonium woonservice

Governancestructuur Patrimonium woonservice Governancestructuur Patrimonium woonservice Patrimonium woonservice onderschrijft de Governancecode voor woningcorporaties. Hieronder verantwoorden wij ons over de toepassing van de code. Per onderdeel

Nadere informatie

Governancestructuur WonenBreburg. januari 2012, geactualiseerd augustus 2015

Governancestructuur WonenBreburg. januari 2012, geactualiseerd augustus 2015 Governancestructuur WonenBreburg januari 2012, geactualiseerd augustus 2015 1 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Bestuur 3 2.1 Taak en werkwijze 3 2.2 Rechtspositie en bezoldiging bestuur 4 2.3 Tegenstrijdige belangen

Nadere informatie

HANDLEIDING BIJ HET OPSTELLEN VAN REGLEMENTEN VOOR TOEZICHT EN BESTUUR

HANDLEIDING BIJ HET OPSTELLEN VAN REGLEMENTEN VOOR TOEZICHT EN BESTUUR HANDLEIDING BIJ HET OPSTELLEN VAN REGLEMENTEN VOOR TOEZICHT EN BESTUUR Inleiding In deze handleiding wordt toegelicht hoe aan de hand van de Governancecode woningcorporaties reglementen voor bestuur en

Nadere informatie

CORPORATE GOVERNANCE CODE

CORPORATE GOVERNANCE CODE CORPORATE GOVERNANCE CODE Best practice bepalingen I NALEVING EN HANDHAVING VAN DE CODE Principe: Het bestuur en de raad van commissarissen zijn verantwoordelijk voor de corporate governance structuur

Nadere informatie

Reglement auditcommissie

Reglement auditcommissie Reglement auditcommissie Waterleidingmaatschappij Drenthe Inhoud Reglement auditcommissie Artikel 1 Definities 3 Artikel 2 Auditcommissie 3 Artikel 3 Samenstelling 3 Artikel 4 Taken en bevoegdheden 4

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN BALLAST NEDAM N.V.

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN BALLAST NEDAM N.V. REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN BALLAST NEDAM N.V. DIT REGLEMENT ("reglement") is vastgesteld door de raad van commissarissen (de "raad van commissarissen") van Ballast Nedam N.V. (de "vennootschap")

Nadere informatie

Reglement voor de Raad van Commissarissen van Rentree

Reglement voor de Raad van Commissarissen van Rentree Reglement voor de Raad van Commissarissen van Rentree Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte reglement 1. Dit reglement is vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering van de Raad van Commissarissen d.d.

Nadere informatie

Checklist NCR Code 2011 In de onderstaande checklist zijn de principes en regels uit hoofdstuk 3, 4 en 5 uit de NCR Code 2011 opgenomen.

Checklist NCR Code 2011 In de onderstaande checklist zijn de principes en regels uit hoofdstuk 3, 4 en 5 uit de NCR Code 2011 opgenomen. Checklist NCR Code 2011 In de onderstaande checklist zijn de principes en regels uit hoofdstuk 3, 4 en 5 uit de NCR Code 2011 opgenomen. Principes en regels Toegepast? Waar te vinden? Waarom afgeweken?

Nadere informatie

Compliance- verklaring

Compliance- verklaring Compliance- verklaring 23 januari 2013 1 van 6 Inleiding Spaarnelanden en de Code Goed Bestuur Publieke Dienstverleners Spaarnelanden wenst haar governance in lijn te brengen met de laatste inzichten op

Nadere informatie

CORPORATE GOVERNANCE CODE. Corporate Governance Code Royal Delft Group Pagina 1

CORPORATE GOVERNANCE CODE. Corporate Governance Code Royal Delft Group Pagina 1 CORPORATE GOVERNANCE CODE Corporate Governance Code Royal Delft Group Pagina 1 I Checklist Corporate Governance Codes Naleving en handhaving van de code Principe :Het bestuur en de raad van commissarissen

Nadere informatie

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES. Toegepast bij Volkshuisvesting Arnhem

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES. Toegepast bij Volkshuisvesting Arnhem 1 GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES Toegepast bij Volkshuisvesting Arnhem Vastgesteld door de Directeur/Bestuurder op 25 januari 2007. Goedgekeurd door de Raad van Commissarissen op 25 januari 2007. 1

Nadere informatie

Governancecode. Stichting WoonInvest

Governancecode. Stichting WoonInvest Governancecode Stichting WoonInvest Voorwoord Voor u ligt de Governancecode van Stichting WoonInvest. Deze code is definitief vastgesteld in de vergadering van de Raad van commissarissen van 9 februari

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN ORDINA N.V.

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN ORDINA N.V. REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN ORDINA N.V. Overwegingen: Ordina N.V. (hierna verder te noemen: Ordina) is de houdstermaatschappij van de Ordina Groep. Alle uitstaande gewone aandelen van

Nadere informatie

Reglement Raad van Commissarissen Batenburg Techniek N.V.

Reglement Raad van Commissarissen Batenburg Techniek N.V. Reglement Raad van Commissarissen Batenburg Techniek N.V. (Reglement houdende principes en best practices voor de Raad van Commissarissen van Batenburg Techniek N.V.) Inhoud Inhoud... 2 Artikel 1 Status

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN BALLAST NEDAM N.V.

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN BALLAST NEDAM N.V. REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN BALLAST NEDAM N.V. DIT REGLEMENT ("reglement") is vastgesteld door de raad van commissarissen (de "raad van commissarissen") van Ballast Nedam N.V. (de "vennootschap")

Nadere informatie

POSTNL N.V. REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN

POSTNL N.V. REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN POSTNL N.V. REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN Aangenomen door de Raad van Commissarissen op 1 mei 2015 INHOUDSOPGAVE Inleiding; Definities... 3 Hoofdstuk I Samenstelling van de Raad van Commissarissen;

Nadere informatie

Reglement: Raad van Commissarissen ASR Nederland N.V. April 2016

Reglement: Raad van Commissarissen ASR Nederland N.V. April 2016 Reglement: Raad van Commissarissen ASR Nederland N.V. April 2016 Inhoud Inleidend Artikel. Status en inhoud van de regels Raad van Commissarissen 1. Taak Raad van Commissarissen 2. Samenstelling Raad van

Nadere informatie

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP SEPTESTRAAT MORTSEL ONDERNEMINGSNUMMER

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP SEPTESTRAAT MORTSEL ONDERNEMINGSNUMMER AGFA-GEVAERT NAAMLOZE VENNOOTSCHAP SEPTESTRAAT 27 2640 MORTSEL ONDERNEMINGSNUMMER 0404 021 727 NOTULEN VAN DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS GEHOUDEN OP 25 APRIL 2006 BUREAU De vergadering

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN KONINKLIJKE HASKONINGDHV GROEP B.V.

REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN KONINKLIJKE HASKONINGDHV GROEP B.V. REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN KONINKLIJKE HASKONINGDHV GROEP B.V. Datum: 7 Maart 2017 Artikel 1 Status van het Reglement 1.1. Dit Reglement is vastgesteld in de vergadering van de Raad van Commissarissen

Nadere informatie

Bijlage D. Het oordeel van respondenten over de kwaliteit van de uitleg in 30 casussituaties

Bijlage D. Het oordeel van respondenten over de kwaliteit van de uitleg in 30 casussituaties Bijlage D. Het oordeel van respondenten over de kwaliteit van de uitleg in 30 casussituaties Situatie 1 Bij II.1.1 De leden van de Raad van Bestuur die zijn benoemd vóór 31 december 2003, zijn voor onbepaalde

Nadere informatie

Overeenkomst Duurzame Maasvlakte

Overeenkomst Duurzame Maasvlakte OvereenkomstDuurzameMaasvlakte Partijen: DenaamlozevennootschapHavenbedrijfRotterdamNV(HbR)teRotterdam en deverenigingmilieudefensie(vmd)teamsterdam, Overwegendedat: i. VMdberoepenheeftaangetekendtegenplanbesluitenenvergunningenvoordeaanlegen

Nadere informatie

Corporate Governance Code

Corporate Governance Code Corporate Governance Code Code vanaf 1 januari 2017 Corresponderende bepaling Code tot 1 januari 2017 1 Wijziging NALEVING VAN DE CODE I. Naleving en handhaving van de code Het bestuur en de raad van commissarissen

Nadere informatie

Reglement commissies raad van commissarissen Ymere 1

Reglement commissies raad van commissarissen Ymere 1 Reglement commissies raad van commissarissen Ymere 1 De statuten van Ymere geven aan dat de raad van commissarissen kan besluiten tot het instellen van commissies, en dat deze commissies functioneren op

Nadere informatie

REGLEMENT HOUDENDE PRINCIPES EN BEST PRACTICESVOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN VASTNED RETAIL N.V.

REGLEMENT HOUDENDE PRINCIPES EN BEST PRACTICESVOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN VASTNED RETAIL N.V. REGLEMENT HOUDENDE PRINCIPES EN BEST PRACTICESVOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN VASTNED RETAIL N.V. Dit Reglement ("Reglement") is laatstelijk herzien en opnieuw vastgesteld door de raad van commissarissen

Nadere informatie

Verder dan 1 mei 2015

Verder dan 1 mei 2015 4.2.2 Governance Tabel 20. Resultaten maatregelen governance Overzicht resultaten maatregelen uit het rapport 'In het publiek belang' Verder dan 1 mei 2015 Governance 2.1 - Instellen rvc + * * + + + +

Nadere informatie

REGLEMENT VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN RAI HOLDING B.V.

REGLEMENT VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN RAI HOLDING B.V. REGLEMENT VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN RAI HOLDING B.V. Dit reglement ("Reglement") is opnieuw vastgesteld door de raad van commissarissen (de "RvC") van RAI Holding BV (de "Vennootschap") op 22

Nadere informatie

REGLEMENT. Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van Stichting Mooiland 27 mei 2015.

REGLEMENT. Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van Stichting Mooiland 27 mei 2015. REGLEMENT WERKWIJZE VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN STICHTING MOOILAND Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van Stichting Mooiland 27 mei 2015. Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte

Nadere informatie

Checklist Compliance Aanbevelingen Bestuurdersbeloningen Eumedion. www.haygroup.com

Checklist Compliance Aanbevelingen Bestuurdersbeloningen Eumedion. www.haygroup.com Checklist Compliance Aanbevelingen Bestuurdersbeloningen Eumedion www.haygroup.com Inleiding In aanvulling op de bestaande wet- en regelgeving en de Code Tabaksblat zijn in oktober 2006 door Eumedion,

Nadere informatie

Reglement RvC. Reglement RvB Ja. Reglement RvB. Agenda AvA

Reglement RvC. Reglement RvB Ja. Reglement RvB. Agenda AvA I. Naleving en handhaving van de code Principe. Het bestuur en de raad van commissarissen zijn verantwoordelijk voor de corporate governance structuur van de vennootschap en voor de naleving van deze code.

Nadere informatie

COMPLIANCE MET DE NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE CODE

COMPLIANCE MET DE NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE CODE COMPLIANCE MET DE NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE CODE Corporate Governance Novisource streeft naar een organisatiestructuur die onder meer recht doet aan de belangen van de onderneming, haar klanten,

Nadere informatie

Corporate Governance code SRO

Corporate Governance code SRO Corporate Governance code SRO Preambule Achtergrond 1. NV SRO is een maatschappelijk gedreven onderneming, vooral gericht op het uitvoeren van overheidsbeleid op het gebied van sport en maatschappelijk

Nadere informatie

REGLEMENT VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN

REGLEMENT VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN REGLEMENT VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN DIT REGLEMENT ( reglement ) is vastgesteld door de Raad van Commissarissen (de RvC ) van de Holding Nationale Goede Doelen Loterijen N.V. (de vennootschap ) op

Nadere informatie

Remuneratiecommissie. Reglement 2015

Remuneratiecommissie. Reglement 2015 Remuneratiecommissie Reglement 2015 Woningstichting Het Grootslag Versie 1.0 Vastgesteld door RvT op: 10 april 2015 Inhoud Reglement Remuneratiecommissie van Woningstichting Het Grootslag... 3 1. Inleiding

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE AUDIT, COMPLIANCE EN RISICO COMMISSIE VAN PROPERTIZE B.V.

REGLEMENT VOOR DE AUDIT, COMPLIANCE EN RISICO COMMISSIE VAN PROPERTIZE B.V. REGLEMENT VOOR DE AUDIT, COMPLIANCE EN RISICO COMMISSIE VAN PROPERTIZE B.V. Datum: 11 mei 2015 Artikel 1. Definities AvA: Commissie: Reglement: RvB: RvC: Vennootschap: de algemene vergadering van aandeelhouders

Nadere informatie

REGLEMENT VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN TKH GROUP NV

REGLEMENT VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN TKH GROUP NV REGLEMENT VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN TKH GROUP NV 1. Inleidende bepalingen 1.1 TKH Group NV ("TKH") is een naamloze vennootschap, gevestigd te Haaksbergen. De aandelen van TKH zijn opgenomen in

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement STICHTING UP WITH DOWN Huishoudelijk Reglement Stichting Up with Down Stichting Up with Down biedt directe hulp aan kinderen met Down-syndroom in Oost- Europa. Zie voor meer informatie onze website http://www.upwithdown.nl.

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN Versie d.d. 12-2-2015 REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN Artikel 1. Status en opbouw reglement. 1.1 DIT REGLEMENT ("reglement") is partieel gewijzigd door de raad van commissarissen (de "raad van

Nadere informatie

Best practice bepalingen Rhenense Woningstichting volgens de Governancecode Woningcorporaties

Best practice bepalingen Rhenense Woningstichting volgens de Governancecode Woningcorporaties Best practice bepalingen Rhenense Woningstichting volgens de Governancecode Woningcorporaties Bepalingen uit de governancecode Woningcorporaties I. Naleving en handhaving van de code Principe Het bestuur

Nadere informatie

Reglement voor de Raad van Toezicht van Hogeschool Van Hall Larenstein zoals in werking getreden op 10 december 2012

Reglement voor de Raad van Toezicht van Hogeschool Van Hall Larenstein zoals in werking getreden op 10 december 2012 Reglement voor de Raad van Toezicht van Hogeschool Van Hall Larenstein zoals in werking getreden op 10 december 2012 Considerans Gezien artikel 9 van de statuten van stichting Van Hall Larenstein, besluit

Nadere informatie

REGLEMENT WERKWIJZE VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN STICHTING ELAN WONEN TE HAARLEM

REGLEMENT WERKWIJZE VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN STICHTING ELAN WONEN TE HAARLEM REGLEMENT WERKWIJZE VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN STICHTING ELAN WONEN TE HAARLEM Dit reglement is integraal gewijzigd door de raad van commissarissen van Elan Wonen op 16 december 2008. Artikel

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN STICHTING VESTIA GROEP

REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN STICHTING VESTIA GROEP REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN STICHTING VESTIA GROEP DIT REGLEMENT ("Reglement") is integraal gewijzigd door de raad van commissarissen (de "Raad van Commissarissen") van Stichting Vestia Groep (de

Nadere informatie

REGLEMENT AUDIT, RISK & COMPLIANCE COMMISSIE PGGM N.V. 26 november 2013

REGLEMENT AUDIT, RISK & COMPLIANCE COMMISSIE PGGM N.V. 26 november 2013 REGLEMENT AUDIT, RISK & COMPLIANCE COMMISSIE PGGM N.V. 26 november 2013 Inhoudsopgave 1. Algemeen... 3 2. Taken en bevoegdheden... 3 3. Samenstelling... 6 4. De voorzitter... 7 5. De secretaris... 7 6.

Nadere informatie

Reglement Auditcommissie ForFarmers N.V.

Reglement Auditcommissie ForFarmers N.V. Reglement Auditcommissie ForFarmers N.V. 1 REGLEMENT AUDITCOMMISSIE FORFARMERS N.V. Dit document beschrijft beknopt de rol, taken, verantwoordelijkheden en organisatie van de Auditcommissie van de Raad

Nadere informatie

Governancecode De Goede Woning 2012

Governancecode De Goede Woning 2012 Governancecode De Goede Woning 2012 I. Naleving en handhaving van de code Het bestuur en de raad van commissarissen zijn verantwoordelijk voor de inrichting en toepassing van de governance van de woningcorporatie

Nadere informatie

HULPINSTRUMENT EVALUATIE GOVERNANCECODE WONINGCORPORATIES (1 juli 2011)

HULPINSTRUMENT EVALUATIE GOVERNANCECODE WONINGCORPORATIES (1 juli 2011) HULPINSTRUMENT EVALUATIE GVERNANCECDE WNINGCRPRATIES (1 juli 2011) Toegepast: Actiepunt: Uit te leggen: Bespreekpunt RvC: Niet van toepassing: I Naleving en handhaving van de code 1. Hoofdlijnen governance

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN BALLAST NEDAM N.V.

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN BALLAST NEDAM N.V. REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN BALLAST NEDAM N.V. DIT REGLEMENT ("reglement") is vastgesteld door de raad van commissarissen (de "raad van commissarissen") van Ballast Nedam N.V. (de "vennootschap")

Nadere informatie

Hulpinstrument Evaluatie Governancecode Woningcorporaties

Hulpinstrument Evaluatie Governancecode Woningcorporaties Hulpinstrument Evaluatie Governancecode Woningcorporaties (juli 2011) Colofon Hulpinstrument Evaluatie Governancecode Woningcorporaties (juli 2011) Toegepast: Actiepunt: Uit te leggen: Bespreekpunt RvC:

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN ENEXIS HOLDING N.V.

REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN ENEXIS HOLDING N.V. RvC Enexis Holding N.V. REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN ENEXIS HOLDING N.V. INHOUDSOPGAVE Blz. Hoofdstuk I - Inleiding 1. Vaststelling. 2 Hoofdstuk II - Samenstelling; integriteit; functies 2. Samenstelling.

Nadere informatie

RvC-verslagen geven weinig inzicht

RvC-verslagen geven weinig inzicht RvC-verslagen geven weinig inzicht Erasmus Universiteit Rotterdam September 2010 Dr. Mijntje Lückerath-Rovers Drs. Margot Scheltema contact: luckerath@frg.eur.nl Het onderzoek Ondernemingen : Van 60 ondernemingen

Nadere informatie

Reglement HR commissie van de raad van commissarissen

Reglement HR commissie van de raad van commissarissen Reglement HR commissie van de raad van commissarissen Vaststelling en wijziging reglement. Artikel 1. 1.1. Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen met ingang van 1 januari 2016. 1.2.

Nadere informatie

BALLAST NEDAM COMPLIANCE OVERZICHT NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE CODE

BALLAST NEDAM COMPLIANCE OVERZICHT NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE CODE BALLAST NEDAM COMPLIANCE OVERZICHT NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE CODE Onderwerp I. Naleving en handhaving van de code Principe. Het bestuur en de raad van commissarissen zijn verantwoordelijk voor de

Nadere informatie

Nader in te vullen. Zie voor een inhoudsopgave de bijgevoegde leeswijzer en toelichting.

Nader in te vullen. Zie voor een inhoudsopgave de bijgevoegde leeswijzer en toelichting. BRANCHECODE GOED BESTUUR HOGESCHOLEN Preambule Nader in te vullen. Zie voor een inhoudsopgave de bijgevoegde leeswijzer en toelichting. I. Naleving en handhaving van de code I.1 Het college van bestuur

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN TOMINGROEP B.V.

REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN TOMINGROEP B.V. blad 1 REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN TOMINGROEP B.V. Dit reglement ( reglement ) is vastgesteld door de raad van commissarissen (de raad van commissarissen ) van Tomingroep B.V. (de vennootschap )

Nadere informatie

DoubleDividend Management B.V. en haar rol als verantwoord aandeelhouder

DoubleDividend Management B.V. en haar rol als verantwoord aandeelhouder DoubleDividend Management B.V. en haar rol als verantwoord aandeelhouder Beloningsbeleid Amsterdam, 31 maart 2015 BELONINGSBELEID MAART 2015 DOUBLEDIVIDEND MANAGEMENT B.V. Pagina 1 Beloning van bestuurders

Nadere informatie

PRINCIPES GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIE WSG. I. Naleving en handhaving van de code. Het bestuur. Principe: II.1 Principe: Taak en werkwijze

PRINCIPES GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIE WSG. I. Naleving en handhaving van de code. Het bestuur. Principe: II.1 Principe: Taak en werkwijze GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIE WSG Januari 2010 PRINCIPES I. Naleving en handhaving van de code : Het bestuur en de Raad van Commissarissen zijn verantwoordelijk voor de inrichting en toepassing van

Nadere informatie