REGLEMENT HOUDENDE PRINCIPES EN BEST PRACTICES VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "REGLEMENT HOUDENDE PRINCIPES EN BEST PRACTICES VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN"

Transcriptie

1 REGLEMENTHOUDENDEPRINCIPESENBESTPRACTICESVOORDERAADVANCOMMISSARISSEN DITREGLEMENT("reglement")isvastgestelddoordeRaadvanCommissarissenvan RotoSmeetsGroupNV(de"vennootschap")op Artikel1 Statuseninhoudvanderegels 1.1.DitreglementdientteraanvullingopderegelsenvoorschriftendievantijdtottijdopdeRaad vancommissarissenvantoepassingzijnopgrondvannederlandsrechtofdestatutenvande vennootschap. 1.2.WaarditreglementstrijdigismetNederlandsrechtofdestatutenvandevennootschap,zullen dezelaatsteprevaleren.waarditreglementverenigbaarismetdestatuten,maarstrijdigmet Nederlandsrecht,zalditlaatsteprevaleren.Indieneenvandebepalingenuitditreglementniet ofnietmeergeldigis,tastditdegeldigheidvandeoverigebepalingennietaan.deraadvan Commissarissenzaldeongeldigebepalingenvervangendoorgeldigebepalingenwaarvanhet effect,gegevendeinhoudenstrekkingdaarvan,zoveelmogelijkgelijkisaandievande ongeldigebepalingen. 1.3.Bijditreglementzijndevolgendebijlagengevoegd,welkeintegraalonderdeeluitmakenvan ditreglement: - BijlageA:deprofielschetsvandeomvangensamenstellingvoordeRaadvanCommissarissen. - BijlageB:hetroostervanaftredenvoorledenvandeRaadvanCommissarissen. - BijlageC:hetreglementvoordeaudit enriskmanagementcommissievanderaadvancommissarissen. - BijlageD:hetreglementvoordebenoeming enremuneratiecommissievanderaadvan Commissarissen. 1.4.DitreglementisopgesteldovereenkomstigDeNederlandseCorporateGovernanceCodezoals opnieuwvastgestelddoordecommissiecorporategovernanceop10december2008(1 e versie 9december2003),deaanpassingvandestructuurregelinginhetBWper1oktober2004,de Transparantierichtlijnvan1januari2009endeAandeelhoudersrichtlijnper3augustus DeRaadvanCommissarissenvandevennootschap(de"RaadvanCommissarissen")heeftbij unaniembesluitgenomenop verklaard: a) toepassingtegevenaan,enzichgebondenteachtenaan,verplichtingenvandit reglementvoorzoverdatophemenzijnafzonderlijkeledenvantoepassingis; b) bijtoetredingvannieuweledenvanderaadvancommissarissen,dezeledeneen verklaringalsbedoeldsuba)hierboventelatenafleggen. 1.6.Ditreglementisgepubliceerdop,enkanwordengedownloadvan,dewebsitevande vennootschap:www.rotosmeetsgroup.com Organisatie RaadvanCommissarissen. 1

2 Artikel2 TaakvandeRaadvanCommissarissen 2.1 DetaakvandeRaadvanCommissarissenishethoudenvantoezichtophetbeleidvanbestuur vandevennootschapendealgemenegangvanzakenbetreffendedevennootschapendemet haarverbondenondernemingenstaathetbestuurmetraadterzijde.deraadvan Commissarissenrichtzichbijdevervullingvanzijntaaknaarhetbelangvandevennootschap endemethaarverbondenonderneming;deraadweegtdaartoedeinaanmerkingkomende belangenvandebijdevennootschapbetrokkenen(waaronderdeaandeelhouders)af.de RaadvanCommissarissenbetreftdaarbijookdevoordeondernemingrelevante maatschappelijkeaspectenvanondernemen.deraadvancommissarissenisverantwoordelijk voordekwaliteitvanzijneigenfunctioneren. 2.2TotdetaakvandeRaadvanCommissarissenwordtondermeergerekend: a) hethoudenvantoezichten(aldannietvoorafgaande)controleop,enhet adviserenvan,deraadvanbestuuromtrent:(i)derealisatievandedoelstellingenvande vennootschap,(ii)destrategieenderisico'sverbondenaandeondernemingsactiviteiten, (iii)deopzetenwerkingvandeinternerisicobeheersings encontrolesystemen,(iv)het financiëleverslaggevingsproces,(v)denalevingvandewet enregelgeving,(vi)de verhoudingmetdeaandeelhoudersen(vii)devoordeondernemingrelevante maatschappelijkeaspectenvanondernemen; b) hetiniedergevaleenmaalperjaarbesprekenvandestrategie,devoornaamsterisico's verbondenaandeonderneming,deuitkomstenvandebeoordelingdoorhetbestuurvan deopzetenwerkingvandeinternerisicobeheersings encontrolesystemen,alsmede eventuelesignificantewijzigingenhierin. c) hetopenbaarmaken,nalevenenhandhavenvandecorporategovernancestructuurvan devennootschap; d) hettoezichthoudenophetgebruikdoorhetbestuurvanderesponstijdvoornader beraadenconstructiefoverleg(nietlangerdan180dagen),berekendvanafhetmoment waarophetbestuurdooréénofmeeraandeelhoudersopdehoogtewordtgesteldvan hetvoornementotagenderingtotaandedagvandealgemenevergaderingwaarophet onderwerpzoumoetenwordenbehandeld. e) hetgoedkeurenvandejaarlijksebegrotingenbelangrijkekapitaalinvesteringenvande vennootschap; f) hetselecterenenvoordragenvandeexterneaccountantvandevennootschap; g) hetvaststellenenrapporterenvanhetbezoldigingsbeleidendecontractuele arbeidsvoorwaardenvandeledenvanderaadvanbestuur;bijdevaststellingvan bestuurdersbeloningenwordendebeloningsverhoudingenbinnendeonderneming meegewogen.vasteenvariabelebeloningstaanonderlingineenpassendeverhouding. h) hetselecterenenbenoemenvanledenvanderaadvanbestuur,hetvoorstellenter vaststellingdoordealgemenevergaderingvanaandeelhoudersvandevennootschap vanhetbezoldigingsbeleidvoorledenvanderaadvanbestuur. i) hetselecterenenvoordragenterbenoemingvandeledenvanderaadvan Commissarissenalsmedehetvoorstellenvandevergoedingvoorzijnledenter vaststellingdoordealgemenevergadering; j) hetevaluerenenbeoordelenvanhetfunctionerenvanderaadvanbestuurenderaad vancommissarissenalsmedevanhunindividueleleden(metinbegripvaneen beoordelingvandeprofielschetsvoorderaadvancommissarissenenhetintroductie, opleidings entrainingsprogramma(ziedeartikelen3.1en8)); k) hetinbehandelingnemenvan,enbeslissenomtrent,gemeldepotentiëletegenstrijdige 2

3 belangenalsbedoeldinartikel11tussendevennootschapenerzijdsenledenvanderaad vanbestuur,deexterneaccountantendegrootaandeelhouder(s)anderzijds; l) hetinbehandelingnemenvan,enbeslissenomtrent,gemeldevermeende onregelmatighedendiehetfunctionerenvanledenvanderaadvanbestuurbetreffenals bedoeldinartikel DeRaadvanCommissarissendoetverslag: a) jaarlijksnaafloopvanhetboekjaarvandevennootschapoverhetfunctionerenende werkzaamhedenvanderaadvancommissarissenenzijncommissiesindatboekjaar. b) jaarlijksoverdeinformatiewaarnaarwordtverwezenindeartikelen2.2b,2.2.g,3.4,3.6, 5.3,10.4,17.1en17.2. c) halfjaarlijksmeteenverklaringdathethalfjaarverslageengetrouwoverzichtgeeft omtrentdetoestandopdebalansdatum,degangvanzakengedurendehethalve boekjaarvandeuitgevendeinstellingenvandemethaarverbondenondernemingen waarvandegegevensinhaarhalfjaarrekeningzijnopgenomenendeverwachtegangvan zaken,waarbij,voorzovergewichtigebelangenzichhiertegennietverzetten,inhet bijzonderaandachtwordtbesteedaandeinvesteringen,endeomstandighedenwaarvan deontwikkelingvandeomzetenvanderentabiliteitafhankelijkis. Artikel3 Samenstelling,deskundigheidenonafhankelijkheidvandeRaadvanCommissarissen. 3.1 DeRaadvanCommissarissenbestaatuittenminste3enbijvoorkeuruit5ledendiebenoemd zullenwordenovereenkomstigdebepalingenindestatutenvandevennootschapenartikel 6.1vandezereglementen.DeRaadvanCommissarissenstelteenprofielschetsvoorzijn omvangensamenstellingop,rekeninghoudendmetdeaardvandeonderneming,haar activiteitenendegewenstedeskundigheidenachtergrondvandecommissarissen.inde profielschetswordtingegaanopdevoordevennootschaprelevanteaspectenvandiversiteit indesamenstellingvanderaadenwordtvermeldwelkeconcretedoelstellingderaadten aanzienvandiversiteithanteert.voorzoverdebestaandesituatieafwijktvande nagestreefdesituatie,legtderaadvancommissarissenhieroververantwoordingafinhet verslagvanderaadvancommissarissenengeefthijtevensaanhoeenopwelketermijnhij verwachtditstreventerealiseren.deprofielschetswordtalgemeenverkrijgbaargestelden opdewebsitevandevennootschapgeplaatst.dehuidigeprofielschetsvanderaadvan CommissarissenisweergegeveninBijlageAbijditreglement. 3.2 DesamenstellingvandeRaadvanCommissarissenzalzodanigzijndatde combinatievanervaring,deskundigheidenonafhankelijkheidvanzijnledenvoldoetaande profielschetszoalsweergeveninbijlageaenderaadvancommissarissenhetbestinstaat steltzijndiverseverplichtingenjegensdevennootschapendebijdevennootschap betrokkenen(waaronderdeaandeelhouders)tevoldoen,inovereenstemmingmet toepasselijkewet enregelgeving(metinbegripvanderegelsvaneventueleeffectenbeurzen waaraandeaandelenvandevennootschapzijngenoteerd).deonderlingetaakverdeling tussendeledenvanderaadvancommissarissenvolgtuitdeprofielschetszoals weergegeveninbijlagea. 3.3 BijdesamenstellingvandeRaadvanCommissarissenmoetendevolgendevereisteninacht wordengenomen: 3

4 a) elkvanzijnledenmoetinstaatzijnomdehoofdlijnenvanhettotalebeleidvande vennootschapenhaarondernemingtebeoordelen; b) elkvanzijnledenmoetindeprofielschetsvanbijlageapassenenmiddelszijn/haar deelnameaanderaadvancommissarissenzalderaadvancommissarissenalsgeheel moetenzijnsamengesteldinovereenstemmingmetartikel3.2; c) tenminsteéénvanzijnledenmoetrelevantekennisenervaringhebbenopgedaanop financieeladministratiefterreinbijbeursgenoteerdevennootschappenofbijandere groterechtspersonen; d) geenvanzijnledenmagwordenbenoemdnadederdezittingsperiodevanvierjaar,dan welnahettwaalfdejaarinfunctie; e) geenvanzijnledenmagmeerdanvijfcommissariatenaanhoudenbijnederlandse beursgenoteerdevennootschappen(waaronderdevennootschap),waarbijeen voorzitterschapdubbeltelt; f) devoorzittervanderaadvancommissarissenmaggeenvoormaligbestuurdervande vennootschapzijn. 3.4 EenlidvandeRaadvanCommissarissenzalnietalsonafhankelijkwordenaangemerkt (enderhalvealsonafhankelijkgeldenindiengeenvanhetonderstaandeophem/haarvan toepassingis)indienhij/zij,danwelzijn/haarechtgenoot,geregistreerdepartnerofeenandere levensgezel,pleegkindofbloed ofaanverwanttotindetweedegraad: a) indevijfjaarvoorafgaandeaandebenoemingtotcommissariswerknemerofbestuurder vandevennootschap(inclusiefgelieerdevennootschappenalsbedoeldinartikel1vande Wetmeldingzeggenschapinterbeurzegenoteerdevennootschappen1996)isgeweest; b) eenpersoonlijkefinanciëlevergoedingvandevennootschapofeenaanhaargelieerde vennootschapontvangt,andersdandevergoedingdievoordeverrichte werkzaamhedenalscommissariswordtontvangen,envoorzoverzijnietpastinde normaleuitoefeningvanbedrijf; c) inhetjaarvoorgaandeaandebenoemingtotcommissariseenbelangrijkezakelijke relatiemetdevennootschapofeenaanhaargelieerdevennootschapheeftgehad. Daaronderwordtiniedergevalbegrepenhetgevaldateencommissaris,ofeenkantoor waarvanhijaandeelhouder,vennoot,medewerkerofadviseuris,isopgetredenals adviseurvandevennootschap(consultant,externeaccountant,notarisenadvocaat)en hetgevaldatdecommissarisbestuurderofmedewerkerisvaneenbankinstelling waarmeedevennootschapeenduurzameensignificanterelatieonderhoudt; d) bestuurslidisvaneenvennootschapwaarineenbestuurslidvandevennootschap waarophijtoezichthoudtcommissarisis(kruisverbanden); e) eenaandelenpakketvantenminstetienprocentindevennootschaphoudt(daarbij meegerekendhetaandelenbezitvannatuurlijkepersonenofjuridischelichamendiemet hem/haarsamenwerkenopgrondvaneenuitdrukkelijkejuridischeofstilzwijgende, mondelingeofschriftelijkeovereenkomst); f) bestuurderofcommissarisisbij,ofanderszinsvertegenwoordigerisvan,een rechtspersoonwelketenminstetienprocentvandeaandelenindevennootschap houdt,tenzijhetgaatomgroepsmaatschappijenwaarvanhetbedrijfaandeelhouderis. g) gedurendedevoorgaandetwaalfmaandentijdelijkheeftvoorzieninhetbestuurbijbelet enontstentenisvanbestuursleden. DeRaadvanCommissarissenzalinhetverslagvandeRaadvanCommissarissenverklarendat naarzijnoordeelisvoldaanaanhetbepaaldeinartikel3.4.ookzalderaadvan Commissarissendaarinaangevenwelkecommissarissenhijeventueelalsniet onafhankelijk beschouwt. 4

5 3.5 DeRaadvanCommissarissenkanéénofmeerledenals"gedelegeerd"commissaris aanwijzen.eengedelegeerdcommissarisiseencommissarismeteenbijzonderetaak.de delegatiekannietverdergaandandetakendiedecommissariszelfheeftenomvatniethet besturenvandevennootschap;zijstrekttotintensievertoezichtenadviesenmeergeregeld overlegmetderaadvanbestuur.hetgedelegeerdcommissariaatisslechtsvantijdelijke aard.dedelegatiekannietdetaakenbevoegdheidvanderaadvancommissarissen wegnemen.degedelegeerdcommissarisblijftlidvanderaadvancommissarissen. 3.6 ElklidvandeRaadvanCommissarissenisverplichtdevoorzittervandieraad deinformatieteverschaffendienodigisvoordevaststelling,enindienvantoepassing,het bijhouden,vanzijn/haar: a) geslacht; b) leeftijd; c) beroep; d) hoofdfunctie; e) nationaliteit; f) nevenfunctiesvoorzoverrelevantvoordevervullingvandetaakalscommissaris; g) tijdstipvaneerstebenoeming; h) delopendetermijnwaarvoorhijisbenoemd. Devoorzitterzieteroptoedatdezeinformatiewordtgepubliceerdinhetjaarverslagvande onderneming. Artikel4 Voorzitter,vice voorzitterendesecretarisvandevennootschap. 4.1 DeRaadvanCommissarissenbenoemtéénvanzijnledentotvoorzittermet inachtnemingvanhetbepaaldeinartikel3.3.subf).devoorzitterbenoemteenvicevoorzitter.devoorzittervanderaadvancommissarissendraagtzorgvoorhetgoed functionerenvanderaadenzijncommissiesenisnamensderaadhetvoornaamste aanspreekpuntvoorhetbestuurenvooraandeelhoudersoverhetfunctionerenvan bestuurdersencommissarissen. DevoorzittervandeRaadvanCommissarissenzietophetvolgendetoe: a) hetvolgendoordeledenvanderaadvancommissarissenvanhunintroductie,en opleidings oftrainingsprogramma; b) detijdigeenadequateinformatieverschaffingaandeledenvanderaadvan Commissarissenvoorhetnaarbehorenkunnenuitoefenenvanhuntaak; c) hetzorgdragenvoorruimschootsvoldoendetijdvoorhetinwinnenvanadvies, beraadslagingenbesluitvormingdoorderaadvancommissarissen; d) hettoezienophetnaarbehorenfunctionerenvandecommissiesvanderaadvan Commissarissen; e) hetzorgdragenvoordejaarlijkseevaluatieenbeoordelingvanhetfunctionerenvande individueleledenvanderaadvanbestuurenderaadvancommissarissenende rapportagehieroveraanderaadvancommissarissen; f) hetzorgdragenvoordebenoemingvaneenvice voorzittervanderaadvan Commissarissen; g) hetnaarbehorenverlopenvancontactenmetderaadvanbestuurendecentrale Ondernemingsraadenhettijdigenzorgvuldiginformerenvandeandereledenvande RaadvanCommissarissenomtrentdeuitkomstendaarvan; h) hetordelijkenefficiëntlatenverlopenvandealgemenevergaderingvanaandeelhouders. 5

6 i) hetontvangenvan,enhetbeslissenomtrent,meldingenvanpotentiëletegenstrijdige belangenalsbedoeldinartikel11; j) hetontvangenvan,enbeslissenomtrent,gemeldevermeendeonregelmatighedendie hetfunctionerenvanledenvanderaadvanbestuurbetreffenalsbedoeldinartikel Device voorzittervanderaadvancommissarissenvervangtbijgelegenheiddevoorzitter. Inaanvullingopartikel2.2.j.fungeertdevice voorzitteralsaanspreekpuntvoorindividuele commissarissenenbestuurdersoverhetfunctionerenvandevoorzitter. 4.3 Geziendeomvangvandebestuursstructuurvanhetconcerniservoorgekozen ondersteunendetakenvoorderaadvancommissarissenbijdesecretarisvanderaadvan Bestuurondertebrengen Hettoezichthoudenopdetevolgenproceduresenophethandeleninovereenstemming metdewettelijkeenstatutaireverplichtingenzaldoorhethoofdjuridischezakenvande vennootschapwordenuitgevoerd. Artikel5 DeRaadvanCommissarissenencommissies 5.1 WanneerdeRaadvanCommissarissenuit5ledenbestaatwordentenminstetwee commissiesingesteld,teweteneenaudit enriskmanagementcommissieeneenbenoeming enremuneratiecommissie. 5.2 DeRaadvanCommissarissensteltvoordecommissieseenreglementop,houdendede commissies'principesenbestpractices(taak,samenstelling,vergaderingen,etc.).dehuidige reglementenvandecommissieszijnweergegeveninbijlagenc,dene. 5.3 Desamenstellingvandecommissie,hetaantalcommissievergaderingenende belangrijkstevergaderonderwerpendaarin,zullenwordenvermeldinhetverslagvande RaadvanCommissarissen.Dereglementenendesamenstellingvandecommissiewordenop dewebsitevandevennootschapalsbedoeldinartikel1.6geplaatst. 5.4 DeRaadvanCommissarissenontvangtvanelkvandecommissieseenverslagvande beraadslagingenenbevindingen. Artikel6 (Her)benoeming,zittingsperiodeenaftreden 6.1 DeledenvandeRaadvanCommissarissenwordenbenoemdopdewijzealsvoorzieninde statutenopaanbevelingofvoordrachtvanderaadvancommissarissen.deaanbevelingof voordrachttot(her)benoemingwordtgemotiveerd.bijherbenoemingwordtrekening gehoudenmetdewijzewaaropdekandidaatzijntaakalscommissarisheeftvervuld CommissarissenzullenindeRaadvanCommissarissenzittingnemenvooreenperiodevan maximaalvierjaar,enkomendaarnainaanmerkingvoorherbenoeming,metdienverstande datdezittingsperiodevaneenlidnooitlangerkanzijndandrie4 jaarstermijnen,ofindienvan toepassing,twaalfjaar. 6

7 6.3 Eencommissaristreedtuiterlijkafopdedagvandeeerstealgemenevergaderingvan aandeelhoudersdiegehoudenwordtnadatvierjarennazijnlaatstebenoemingzijnverlopen. PeriodiekaftredengeschiedtperhettijdstipvansluitingvandejaarlijkseAlgemene Vergadering.Eenperiodiekaftredendecommissarisisterstondherbenoembaar. 6.4 DeRaadvanCommissarissenzaleenroostervanaftredenopstellenomtevoorkomen,voor zovermogelijk,datherbenoemingentegelijkertijdplaatsvinden.hethuidigeroostervan aftredenisweergegeveninbijlagebbijditreglement.onverminderdartikel6.3.zullenleden vanderaadvancommissarissenaftredenovereenkomstighetroostervanaftreden. 6.5 LedenvandeRaadvanCommissarissenzullentussentijdsaftredenbijonvoldoende functioneren,structureleonverenigbaarheidvanbelangenofwanneerditanderszinsnaar hetoordeelvanderaadvancommissarissenisgeboden. 6.6 LedenvandeRaadvanCommissarissendietijdelijkvoorzieninhetbestuurbijbeleten ontstentenisvanledenvanderaadvanbestuurtreden(tijdelijk)uitderaadvan Commissarissenomdebestuurstaakopzichtenemen. Artikel7 Bezoldiging 7.1 DeRaadvanCommissarissenzalvantijdtottijdeenvoorsteldoenomtrentdebezoldiging vandevoorzitterendeoverigeledenvanderaadvancommissarissenaandealgemene Vergadering.DebezoldigingvandeledenvandeRaadvanCommissarissenisnietafhankelijk vanderesultatenvandevennootschap.indiendecommissarissenbtwoverhunvergoeding inrekeningdienentebrengen,zaldevennootschapditvoldoen. 7.2 BijhetvaststellenvandebezoldigingvandeRaadvanCommissarissendienendevolgende vereisteninachttewordengenomen: a) aaneencommissarismogengeenaandelenen/ofoptiesofvergelijkbarerechtentothet verkrijgenvanaandeleninhetkapitaalvandevennootschapwordentoegekendbijwijze vanbezoldiging; b) geenvandeledenvanderaadvancommissarissenmageffectenalsgenoemdsuba) bezittenandersdanterlangetermijnbelegging; c) geenvanzijnledenmagpersoonlijkeleningen,garanties,endergelijke,vande vennootschapaccepteren,andersdanindenormaleuitoefeningvanbedrijfenna goedkeuringvanderaadvancommissarissen.leningenmogennietworden kwijtgescholden. 7.3 Hetnemenvaneen(potentieel)strijdigteachtenbelangineenanderevennootschapwordt vermedenen,ingevalvantwijfel,voorafmetdeoverigecommissarissenbesproken. 7.4 Debezoldigingenoverigeovereengekomenvoorwaarden,wordenvastgesteld doordealgemenevergaderingendienenschriftelijktewordenvastgelegdineen overeenkomsttussendevennootschapendebetreffendecommissaris.detoelichtingbijde jaarrekeningzaliniedergevaldedoordewetvoorgeschreveninformatieoverdehoogteen structuurvandebezoldigingvanindividueleledenvanderaadvancommissarissen bevatten. 7

8 7.5 LedenvandeRaadvanCommissarissenzullendoordevennootschapworden gevrijwaard,onderdevoorwaardenopgenomenineendaartoeoptestellenovereenkomst, voorallekosten(daaronderbegrepenadvocatenhonoraria,boetes,schikkingsbedragen, etc.)diezijhebbengemaaktinverbandmetcivielrechtelijke,strafrechtelijkeofadministratief rechtelijkeprocedureswaarinzijzijnbetrokkenvanwegehetfeitdatzijcommissarisvande vennootschapzijnofwaren.devennootschapzaltenbehoevevandeledenvanderaadvan Commissarisseneenaansprakelijkheidsverzekeringafsluitenomdezekosten(voorzover mogelijk)tedekken. Artikel8 Introductieprogrammaendoorlopendetrainingenopleiding 8.1 ElklidvandeRaadvanCommissarissenvolgtnabenoemingeenintroductieprogramma waarinaandachtwordtbesteedaan: a) algemenefinanciëleenjuridischezaken; b) definanciëleverslaggevingdoordevennootschap; c) specifiekeaspectendieeigenzijnaandevennootschapenhaarondernemingsactiviteiten; d) deverantwoordelijkhedenvandeledenvanderaadvancommissarissen. 8.2 DeRaadvanCommissarissenbeoordeeltjaarlijksopwelkeonderdelenledenvandeRaadvan Commissarissengedurendehunbenoemingsperiodebehoeftehebbenaannaderetrainingof opleiding. Artikel9 VergaderingenvandeRaadvanCommissarissen(agenda,telefonischvergaderen,deelname, notulen) 9.1 DeRaadvanCommissarissenzaltenminsteviermaalinhetjaarvergaderenenvoortszo vaakalseenofmeervanzijnledennoodzakelijkacht.devergaderingenzulleninderegel wordengehoudentenkantorevandevennootschap,maarmogenookeldersplaatsvinden. Vergaderingenkunnenooktelefonischofmiddelsvideoconferencingplaatsvinden,mitsalle deelnemendeledenelkaartegelijkertijdkunnenverstaan. 9.2 Bijfrequenteafwezigheidwordthetbetreffendelidvanderaadvancommissarissendaarop doordevoorzitteraangesprokenenomuitlegverzocht.hetverslagvanderaadvan CommissarissenvermeldtwelkeledenvandeRaadvanCommissarissenfrequentbij vergaderingenafwezigzijngeweest. 9.3 TenzijdeRaadvanCommissarissenandersbesluit,zullendevergaderingenvandeRaadvan CommissarissenwordenbijgewoonddooreenofmeerledenvandeRaadvanBestuur,met uitzonderingvandevergaderingendiehandelenover: a) debeoordelingvanhetfunctionerenvanderaadvanbestuurenzijnindividueleleden, endeconclusiesdiehieraanmoetenwordenverbonden; b) debeoordelingvanhetfunctionerenvanderaadvancommissarissenenzijnindividuele leden,endeconclusiesdiehieraanmoetenwordenverbonden; c) hetgewensteprofiel,desamenstellingencompetentievanderaadvan Commissarissen; d) depotentiëletegenstrijdigebelangenvanbestuurdersalsbedoeldinartikel11. 8

9 9.4 Deexterneaccountantvandevennootschapzaldeelnemenaanelkevergaderingvande RaadvanCommissarissenwaarinhetonderzoekvandejaarrekeningenhaarvaststelling,en indienvantoepassinggoedkeuring,aandeordewordengesteld.deexterneaccountant ontvangtdefinanciëleinformatiedietengrondslagligtaandevaststellingvandekwartaal en/ofhalfjaarcijfersenoverigetussentijdseberichtenenwordtindegelegenheidgesteldom opalleinformatietereageren. 9.5 Vergaderingenzullenwordenbijeengeroependoordesecretarisvandevennootschap namensdeverzoekendecommissaris.voorzoverpraktischuitvoerbaarzullende aankondigingendeagendavantebesprekenonderwerpenzevendagenvooraanvangvan devergaderingaandeledenvanderaadvancommissarissenenderaadvanbestuur wordenverstrekt. 9.6 Desecretarisvandevergaderingzalnotulenvandevergaderingopstellen.Inderegelzullen dezewordenvastgesteldtijdensdeeerstvolgendevergadering;indienechteralleledenvan deraadvancommissarissenmetdeinhoudvandenotuleninstemmenkandevaststelling daarvanookeerderplaatsvinden.denotulenwordentenblijkevanhunvaststellinggetekend doordevoorzitterenwordenzospoedigmogelijkaandeandereledenvanderaadvan Commissarissengezonden.Uittrekselsvandevastgesteldenotulenkunnenworden ondertekendenverstrektdoordesecretarisvandevennootschap. Artikel10 BesluitenvandeRaadvanCommissarissen(quorum,stemmen,onderwerpenterdiscussie) 10.1 DeRaadvanCommissarissenkaninvergaderingslechtsrechtsgeldigebesluitennemen indiendemeerderheidvanzijnledenaanwezigofvertegenwoordigdis,metdienverstande datledendieeentegenstrijdigbelanghebbenalsbedoeldinartikel11nietmeetellenvoorde berekeningvanditquorum.deraadvancommissarissenkanookbuitenvergadering besluiten,mitshetonderwerpinkwestieonderdeaandachtvanalleledenisgebracht,geen vandeledenbezwaarheeftaangetekendtegendezewijzevanbesluitvormingeniedervan hendeelheeftgenomenaandebesluitvorming,metdienverstandedatledendieeen tegenstrijdigbelanghebbenalsbedoeldinartikel11nietdeelnemenaandebesluitvorming. Hetbesluitdatopdergelijkewijzeisgenomenwordtschriftelijkvastgelegdenondertekend doordevoorzitter,waarbijeventueleschriftelijkontvangenreactieswordenaangehecht.het nemenvaneenbesluitbuitenvergaderingdienttewordengemeldindeeerstvolgende vergaderingvanderaadvancommissarissen Onverminderdartikel11kandeRaadvanCommissarisseninofbuitenvergadering rechtsgeldigbesluitennemenmetalgemenemeerderheidvanstemmen.indienersprakeis vanstakingvandestemmen,heeftdevoorzittereendoorslaggevendestem Desteedsterugkerendevergaderonderwerpenzijniniedergevalhetbudget endefinanciëleresultatenvandevennootschap,belangrijkebesluitenwaaropderaadvan Commissarissenactiemoetnemen,destrategievandevennootschapenveranderingen daarin(b.v.delangetermijnstrategie,kapitaalinvesteringendiebuitenhetbudgetvande vennootschapvallen,kapitaalstructurenvoordelangetermijn,opzettennieuwe bedrijfsonderdelen,belangrijkeacquisitiesenafstotingen)enverslagenvandeafzonderlijke commissiesvanderaadvancommissarissen. 9

10 10.4 DeRaadvanCommissarissenbespreekttenminsteéénmaalinhetjaar: a) hetfunctionerenvanderaadvancommissarissenendatvanzijnindividueleleden,het functionerenvandeafzonderlijkecommissiesendeconclusiesdiehieraanmoeten wordenverbonden; b) hetgewensteprofiel,samenstellingencompetentievanderaadvancommissarissen; c) hetfunctionerenvanderaadvanbestuurendatvanzijnindividueleleden,ende conclusiesdiehieraanmoetenwordenverbonden; d) hetintroductie,training enopleidingsprogrammaalsbedoeldinartikel8; e) destrategieenderisico'sverbondenaandeondernemingendeuitkomstenvande beoordelingdoorderaadvanbestuurvandeopzetendewerkingvandeinterne risicobeheersings encontrolesystemen,alsmedeeventuelesignificantewijzigingen hierin. VanhethoudenvandebesprekingenwordtmeldinggemaaktinhetverslagvandeRaadvan Commissarissen. Artikel11 Tegenstrijdigbelang 11.1 Eencommissarisneemtnietdeelaandediscussieendebesluitvormingovereenonderwerp oftransactiewaarbijhij/zijeentegenstrijdigbelangmetdevennootschapheeftalsbedoeldin artikel11.2.eendergelijketransactiezaluitsluitendmogenwordenaangegaanonderten minsteindebranchegebruikelijkcondities.debesluitentothetaangaanvanzo'ntransactie behoevendegoedkeuringvanderaadvancommissarissen.devoorzittervanderaadvan Commissarissenzieteroptoedatalletransactieswaarbijtegenstrijdigebelangenhebben gespeeldwordengepubliceerdinhetjaarverslagmetvermeldingvanhettegenstrijdig belangendeverklaringdatdeartikelen11.1,11.2en11.3zijnnageleefd Eentegenstrijdigbelangdatvanmaterielebetekenisisvoordevennootschapen/ofde betreffendecommissaristenaanzienvaneencommissarisbestaatiniedergevalindien: a) devennootschapvoornemensiseentransactieaantegaanmeteenrechtspersoon waarindecommissarispersoonlijkeenmaterieelfinancieelbelangonderhoudt; b) devennootschapvoornemensiseentransactieaantegaanmeteenrechtspersoon waarvaneenlidvanderaadvanbestuurofraadvancommissarissen,een familierechtelijkeverhoudingheeftmetdeechtgenoot,geregistreerdepartnerofeen anderelevensgezel,pleegkindofbloed ofaanverwanttotindetweedegraadvande commissaris; c) devennootschapvoornemensiseentransactieaantegaanmeteenrechtspersoon waarbijdecommissariseenbestuurs oftoezichthoudendefunctievervult; d) naartoepasselijkrecht,daaronderbegrependeregelsvaneventueleeffectenbeurzen waaraande(certificatenvan)aandelenindevennootschapzijngenoteerd,een tegenstrijdigbelangbestaat,ofgeachtwordttebestaan; e) deraadvancommissarissenheeftgeoordeelddateentegenstrijdigbelangbestaat,of geachtwordttebestaan ElklidvandeRaadvanCommissarissen(andersdandevoorzittervandeRaadvan Commissarissen)meldtiederpotentieeltegenstrijdigbelangterstondaandevoorzittervan deraadvancommissarissen.elklidvanderaadvancommissarissendateen(potentieel) tegenstrijdigbelangheeft,verschafthieroverallerelevanteinformatieaandevoorzittervan deraadvancommissarissen,inclusiefdeinformatieinzakedepersonenmetwiehij/zijeen familierechtelijkeverhoudingheeft,zijn/haarechtgenoot,geregistreerdepartnerofeen 10

11 anderelevensgezel,pleegkindenbloed enaanverwantentotindetweedegraad.inalle gevallenandersdandiegenoemdinartikel11.2subd)ene)zalderaadvancommissarissen bepalenofeengemeld(potentieel)tegenstrijdigbelangeentegenstrijdigbelangisopgrond waarvanartikel11.1geldt. IndiendevoorzittervandeRaadvanCommissarisseneen(potentieel)tegenstrijdigbelang heeft,meldthijditterstondaandevice voorzittervanderaadvancommissarissen.de voorzitterverschafthieroverallerelevanteinformatieaandevice voorzittervanderaadvan Commissarissen,inclusiefdeinformatieinzakedepersonenmetwiehij/zijeen familierechtelijkeverhoudingheeft,zijn/haarechtgenoot,geregistreerdepartnerofeen anderelevensgezel,pleegkindenbloed enaanverwantentotindetweedegraad.inalle gevallenandersdandiegenoemdinartikel11.2subd)ene)zalderaadvancommissarissen bepalenofeengemeld(potentieel)tegenstrijdigbelangeentegenstrijdigbelangisopgrond waarvanartikel11.1geldt Artikel11.2geldtmutatismutandisvoordeledenvandeRaadvanBestuur. Tevenswordteentegenstrijdigbelanggeachtaanwezigtezijnindiendevennootschap voornemensiseentransactieaantegaanmeteennatuurlijkeofrechtspersoondieten minstetienprocentvandeaandelenindevennootschaphoudt.elklidvanderaadvan BestuurmeldtiederpotentieeltegenstrijdigbelangterstondaandevoorzittervandeRaad vancommissarissen.elklidvanderaadvanbestuurdateen(potentieel)tegenstrijdigbelang heeft,verschafthieroverallerelevanteinformatieaandevoorzittervanderaadvan Commissarissen,inclusiefdeinformatieinzakedepersonenmetwiehij/zijeen familierechtelijkeverhoudingheeft,zijn/haarechtgenoot,geregistreerdepartnerofeen anderelevensgezel,pleegkindenbloed enaanverwantentotindetweedegraad.inalle gevallenandersdandiegenoemdinartikel11.2subd)ene)zalderaadvancommissarissen bepalenofeengemeld(potentieel)tegenstrijdigbelangeentegenstrijdigbelangis,als gevolgwaarvandetransactieuitsluitendondertenminsteindebranchegebruikelijke conditiesmagwordenaangegaan.debesluitentothetaangaanvanzo'ntransactie behoevendegoedkeuringvanderaadvancommissarissen.devoorzittervanderaadvan Commissarissenzieteroptoedatdezetransactieswordengepubliceerdinhetjaarverslag metdevermeldingvanhettegenstrijdigbelangendeverklaringdatditartikel11.4is nageleefd Eentegenstrijdigbelangtenaanzienvandeexterneaccountantvandevennootschapzalin iedergevalbestaanindien: a) deniet controlewerkzaamhedenvoordevennootschapvandeexterneaccountant waaronderiniedergevalmarketing,adviesophetgebiedvan(management) consultancyofinformatietechnologie,deonafhankelijkheidvandeexterneaccountant tenaanzienvandecontroleopdefinanciëleverslaggevingterdiscussiestelt. b) deverantwoordelijkecompagnonbinnenhetkantoorvandeexterneaccountantzonder rotatiemeerdaneenaaneengeslotenperiodevan7jaarbelastisgeweestmetde controlewerkzaamhedenvoordevennootschap; c) naartoepasselijkrecht,daaronderbegrependeregelsvaneventueleeffectenbeurzen waaraande(certificatenvan)aandelenindevennootschapzijngenoteerd,een tegenstrijdigbelangbestaat,ofgeachtwordttebestaan; d) deraadvancommissarissenheeftgeoordeelddateentegenstrijdigbelangbestaat,of geachtwordttebestaan. 11

12 11.6. Deexterneaccountant,alsmedeelklidvandeRaadvanBestuurendeRaadvan Commissarissen,meldtiederpotentieeltegenstrijdigbelangaangaandedeexterne accountantterstondaandevoorzittervanderaadvancommissarissen.deexterne accountant,alsmedeelklidvanderaadvanbestuurenderaadvancommissarissen, verschafthieroverallerelevanteinformatieaandevoorzittervanderaadvan Commissarissen.Inallegevallenandersdandiegenoemdsubc)end)hierbovenzaldeRaad vancommissarissenbepalenofeengemeld(potentieel)tegenstrijdigbelangeen tegenstrijdigbelangis,alsgevolgwaarvandeaanstellingvandeexterneaccountantmoet wordenheroverwogenofanderemaatregelenwordengetroffenwaardoorhettegenstrijdig belangwordtopgeheven.devoorzittervanderaadvancommissarissenzieteroptoedat dezemaatregelenwordengepubliceerdinhetjaarverslagmetvermeldingvanhet tegenstrijdigbelangendeverklaringdatditartikel11.5isnageleefd. Artikel12 Klokkenluiders 12.1 DeRaadvanBestuurdraagterzorgvoordatwerknemerszondergevaarvoorhun rechtspositiedemogelijkheidhebbenterapporterenoververmeendeonregelmatigheden vanalgemene,operationeleenfinanciëleaardbinnendevennootschapaandevoorzittervan deraadvanbestuurofeendoorhem/haaraangewezenfunctionaris VermeendeonregelmatighedendiehetfunctionerenvanledenvandeRaadvan Bestuurbetreffen,wordengerapporteerdaandevoorzittervandeRaadvan Commissarissen Deklokkenluiderregelingwordtopdewebsitevandevennootschapalsbedoeldinartikel1.6. geplaatst. Artikel13 Informatie,relatiemetdeRaadvanBestuur 13.1 DeRaadvanCommissarissenenzijnafzonderlijkeledenhebbeneeneigenverantwoordelijkheid omvanhetbestuurendeexterneaccountantalleinformatieteverlangendiederaadvan Commissarissenbehoeftomzijntaakalstoezichthoudendorgaangoedtekunnenuitoefenen. IndiendeRaadvanCommissarissenditgebodenachtkanhijinformatieinwinnenvan functionarissenenexterneadviseursvandevennootschap.deraadvanbestuurstelthiervoor denodigemiddelenterbeschikking.deraadvancommissarissenkanverlangendat functionarissenenexterneadviseursvandevennootschapbijzijnvergaderingenaanwezigzijn DeRaadvanBestuurverschaftdeRaadvanCommissarissentijdigenzomogelijkschriftelijk informatieoverdefeitenenontwikkelingenaangaandedevennootschapdiederaadnodig mochthebbenvoorhetnaarbehorenuitoefenenvanzijntaak DeRaadvanBestuurzaldeRaadvanCommissarissenperiodiekeenverslagdoentoekomen, datisopgesteldineenvormzoalsvantijdtottijdovereentekomen,enwaarin gedetailleerdeinformatiewordtgegevenoverondermeerfinanciëleaangelegenheden, marketing,investeringenenpersoneel.bijditverslagzaleenbriefvanderaadvanbestuur wordengevoegdwaarinderaadeenuitleggeeftaan,enopmerkingenplaatstover,het verslagennadereinformatieverschaftoverzijnbeleid. 12

DIT REGLEMENT ("reglement") is vastgesteld door de Raad van Commissarissen van Roto Smeets Group NV (de "vennootschap") op 28-08- 2009

DIT REGLEMENT (reglement) is vastgesteld door de Raad van Commissarissen van Roto Smeets Group NV (de vennootschap) op 28-08- 2009 REGLEMENT HOUDENDE PRINCIPES EN BEST PRACTICES VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN DIT REGLEMENT ("reglement") is vastgesteld door de Raad van Commissarissen van Roto Smeets Group NV (de "vennootschap") op

Nadere informatie

REGLEMENT HOUDENDE PRINCIPES EN BEST PRACTICESVOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN VASTNED RETAIL N.V.

REGLEMENT HOUDENDE PRINCIPES EN BEST PRACTICESVOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN VASTNED RETAIL N.V. REGLEMENT HOUDENDE PRINCIPES EN BEST PRACTICESVOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN VASTNED RETAIL N.V. Dit Reglement ("Reglement") is laatstelijk herzien en opnieuw vastgesteld door de raad van commissarissen

Nadere informatie

REGLEMENT VAN ORDE ALS BEDOELD IN ARTIKEL 28 VAN DE STATUTEN VAN DE NEDERLANDSCHE BANK N.V.

REGLEMENT VAN ORDE ALS BEDOELD IN ARTIKEL 28 VAN DE STATUTEN VAN DE NEDERLANDSCHE BANK N.V. REGLEMENT VAN ORDE ALS BEDOELD IN ARTIKEL 28 VAN DE STATUTEN VAN DE NEDERLANDSCHE BANK N.V. HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN Begripsbepalingen Artikel 1 1. Dit reglement is vastgesteld en goedgekeurd overeenkomstig

Nadere informatie

BALLAST NEDAM COMPLIANCE OVERZICHT NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE CODE

BALLAST NEDAM COMPLIANCE OVERZICHT NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE CODE BALLAST NEDAM COMPLIANCE OVERZICHT NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE CODE Onderwerp I. Naleving en handhaving van de code Principe. Het bestuur en de raad van commissarissen zijn verantwoordelijk voor de

Nadere informatie

VERZELFSTANDIGING AFVAL ENERGIE BEDRIJF REGLEMENT HOUDENDE PRINCIPES EN BEST PRACTICES VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN

VERZELFSTANDIGING AFVAL ENERGIE BEDRIJF REGLEMENT HOUDENDE PRINCIPES EN BEST PRACTICES VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VERZELFSTANDIGING AFVAL ENERGIE BEDRIJF REGLEMENT HOUDENDE PRINCIPES EN BEST PRACTICES VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN Dit reglement (het "reglement") voor de raad van commissarissen (de "RvC") van AEB

Nadere informatie

Reglement: Raad van Commissarissen ASR Nederland N.V. mei 2013

Reglement: Raad van Commissarissen ASR Nederland N.V. mei 2013 Reglement: Raad van Commissarissen ASR Nederland N.V. mei 2013 1 Inhoud Inleidend Artikel. Status en inhoud van de regels Raad van Commissarissen 1. Taak Raad van Commissarissen 2. Samenstelling Raad van

Nadere informatie

Reglement Raad van Commissarissen. ABN AMRO Group N.V. & ABN AMRO Bank N.V.

Reglement Raad van Commissarissen. ABN AMRO Group N.V. & ABN AMRO Bank N.V. Reglement Raad van Commissarissen ABN AMRO Group N.V. & ABN AMRO Bank N.V. 5 mei 2014 Inhoud 1. Status en inhoud van het reglement... 3 2. Personele unie... 4 3. Taak van de raad van commissarissen...

Nadere informatie

NSI EN BEST PRACTICE BEPALINGEN Laatste update: 29 januari 2015

NSI EN BEST PRACTICE BEPALINGEN Laatste update: 29 januari 2015 NSI EN BEST PRACTICE BEPALINGEN Laatste update: 29 januari 2015 In onderstaande tabel zijn de best practice bepalingen opgenomen uit de Nederlandse Corporate Governance Code zoals deze na de aanpassingen

Nadere informatie

Reglement voor de Raad van Commissarissen. Qurius N.V.

Reglement voor de Raad van Commissarissen. Qurius N.V. Reglement voor de Raad van Commissarissen Qurius N.V. 1. Vaststelling en reikwijdte 1.1 Dit reglement is opgesteld als gevolg van artikel 22.2 van de statuten van de vennootschap en de Nederlandse corporate

Nadere informatie

De Nederlandse corporate governance code

De Nederlandse corporate governance code De Nederlandse corporate governance code Beginselen van deugdelijk ondernemingsbestuur en best practice bepalingen Monitoring Commissie Corporate Governance Code 1 2 Inhoud DE NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE

Nadere informatie

Governancecode De Goede Woning 2012

Governancecode De Goede Woning 2012 Governancecode De Goede Woning 2012 I. Naleving en handhaving van de code Het bestuur en de raad van commissarissen zijn verantwoordelijk voor de inrichting en toepassing van de governance van de woningcorporatie

Nadere informatie

Comply Explain. Comply

Comply Explain. Comply 1.1 1.2 II.1.1 Naleving en handhaving van de Coporate Governance Code Hoofdlijnen corporate governance worden in een apart hoofdstuk van het jaarverslag besproken Wijzigingen in de corporate governance

Nadere informatie

Corporate Governance van de Philips-groep

Corporate Governance van de Philips-groep Corporate Governance van de Philips-groep Algemeen Koninklijke Philips Electronics N.V. (de vennootschap ) is de houdstermaatschappij van de Philips-groep ( Philips of de groep ). De vennootschap die in

Nadere informatie

Handleiding. Raad van Commissarissen. Nederlandse Staatsloterij. januari 2013

Handleiding. Raad van Commissarissen. Nederlandse Staatsloterij. januari 2013 Versie 2013 Handleiding Raad van Commissarissen Nederlandse Staatsloterij januari 2013 Nederlandse Staatsloterij Pagina 1 Inhoudsopgave I. Algemeen 1. Doel van het handboek 2. Wettelijk kader Nederlandse

Nadere informatie

integraal management systeem

integraal management systeem Document Eigenaar Coördinator Datum integraal management systeem : RegIert Raad van Commissarissen : CEOfI : Corpore Secretary : 25juni2015 Artikel 1 Inleidende bepalingen 1.1 EBN BV. (EBN) is een onderneming

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Hogeschool Leiden CONCEPT 140331 ALGEMEEN

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Hogeschool Leiden CONCEPT 140331 ALGEMEEN Reglement Raad van Toezicht Stichting Hogeschool Leiden ALGEMEEN Artikel 1. Algemene bepalingen 1. Dit reglement is het Huishoudelijk Reglement van de Raad van Toezicht, bedoeld in artikel 15 van de Statuten

Nadere informatie

PROFIELSCHETS RAAD VAN COMMISSARISSEN ACCELL GROUP N.V.

PROFIELSCHETS RAAD VAN COMMISSARISSEN ACCELL GROUP N.V. Bijlage 1 bij Reglement Raad van Commissarissen PROFIELSCHETS RAAD VAN COMMISSARISSEN ACCELL GROUP N.V. De Raad van Commissarissen heeft op 23 februari 2005 een profielschets (de Profielschets ) voor de

Nadere informatie

SOLVAY NV HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN HET AUDITCOMITE. De leden van het Auditcomité worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van twee jaar.

SOLVAY NV HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN HET AUDITCOMITE. De leden van het Auditcomité worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van twee jaar. SOLVAY NV HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN HET AUDITCOMITE I. SAMENSTELLING VAN HET AUDITCOMITÉ 1. Aantal leden - Duur van de mandaten Het Auditcomité telt minstens vier leden. De leden van het Auditcomité

Nadere informatie

Handvestgroep Publiek Verantwoorden. Code Goed Bestuur Publieke Dienstverleners

Handvestgroep Publiek Verantwoorden. Code Goed Bestuur Publieke Dienstverleners Code Goed Bestuur Publieke Dienstverleners juni 2004, oktober 2005, september 2011 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Begripsbepalingen... 4 1.3 Versiehistorie... 4 2. Naleving en

Nadere informatie

Monitoring Commissie Corporate Governance Code. tweede rapport over de naleving van de Nederlandse Corporate Governance Code

Monitoring Commissie Corporate Governance Code. tweede rapport over de naleving van de Nederlandse Corporate Governance Code Monitoring Commissie Corporate Governance Code tweede rapport over de naleving van de Nederlandse Corporate Governance Code December 2010 Monitoring Commissie Corporate Governance Code tweede rapport over

Nadere informatie

REGLEMENT VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN BEVER HOLDING N.V.

REGLEMENT VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN BEVER HOLDING N.V. REGLEMENT VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN BEVER HOLDING N.V. Definities de Vennootschap de RVC de voorzitter Directie : Bever Holding N.V. : De raad van commissarissen van de vennootschap : De voorzitter

Nadere informatie

Reglement Raad van Commissarissen HEEMwonen

Reglement Raad van Commissarissen HEEMwonen Reglement Raad van Commissarissen HEEMwonen Vastgesteld op 26 februari 2013 Artikel 1 Doel en reikwijdte 1. Dit reglement is, het bestuur gehoord hebbende, vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering

Nadere informatie

VERZELFSTANDIGING AFVAL ENERGIE BEDRIJF REGLEMENT HOUDENDE PRINCIPES EN BEST PRACTICES VOOR DE DIRECTIE

VERZELFSTANDIGING AFVAL ENERGIE BEDRIJF REGLEMENT HOUDENDE PRINCIPES EN BEST PRACTICES VOOR DE DIRECTIE VERZELFSTANDIGING AFVAL ENERGIE BEDRIJF REGLEMENT HOUDENDE PRINCIPES EN BEST PRACTICES VOOR DE DIRECTIE Dit reglement (het "reglement") voor de directie (de "Directie") van AEB Holding N.V. (de "vennootschap")

Nadere informatie

jaarverslag van de stichting, bevat in ieder geval de informatie waarnaar wordt verwezen in de artikelen 3.4, 4.3, 8 en 13.2.

jaarverslag van de stichting, bevat in ieder geval de informatie waarnaar wordt verwezen in de artikelen 3.4, 4.3, 8 en 13.2. Dit reglement ( reglement ) is vastgesteld door de raad van toezicht (de raad van toezicht ) van Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (de stichting ). 1.1 Dit reglement dient ter aanvulling op

Nadere informatie

HANdBoEK deugdelijk BESTUUr

HANdBoEK deugdelijk BESTUUr HANdBoEK deugdelijk BESTUUr 2 Handboek deugdelijk bestuur Inhoudsopgave I Voorwoord 04 II CORPORATE GOVERNANCE CODE 05 1. INLEIDING 05 2. DE DIRECTIE 05 2.1 Samenstelling en deskundigheid 05 2.2 Taak en

Nadere informatie

Monitoring Commissie Corporate Governance Code

Monitoring Commissie Corporate Governance Code Monitoring Commissie Corporate Governance Code Eerste rapport over de naleving van de Nederlandse corporate governance code december 2009 secretariaat: postbus 20201, NL 2500 EE Den Haag www.commissiecorporategovernance.nl

Nadere informatie

De Algemene Vergaderingen van Aandeelhouders van de Delta Lloyd beleggingsmaatschappijen

De Algemene Vergaderingen van Aandeelhouders van de Delta Lloyd beleggingsmaatschappijen De Algemene Vergaderingen van Aandeelhouders van de Delta Lloyd beleggingsmaatschappijen Delta Lloyd Investment Fund N.V. Delta Lloyd Europa Fonds N.V. Delta Lloyd Donau Fonds N.V. Delta Lloyd Nederland

Nadere informatie

Corporate Governance Verklaring Batenburg Techniek N.V.

Corporate Governance Verklaring Batenburg Techniek N.V. Corporate Governance Verklaring Batenburg Techniek N.V. Corporate Governance Verklaring 2015 Batenburg Techniek N.V. 1 van 10 I. Gedragscodes 1.1 Mededeling over de naleving van de principes en best practice

Nadere informatie

De Algemene Vergaderingen van Aandeelhouders van de Delta Lloyd beleggingsmaatschappijen

De Algemene Vergaderingen van Aandeelhouders van de Delta Lloyd beleggingsmaatschappijen De Algemene Vergaderingen van Aandeelhouders van de Delta Lloyd beleggingsmaatschappijen Delta Lloyd Deelnemingen Fonds N.V. Delta Lloyd Europees Deelnemingen Fonds N.V. Delta Lloyd Select Dividend Fonds

Nadere informatie

integraal management systeem

integraal management systeem integraal management systeem Document : Reglat Directie en Directieteam Eigenaar : CEO(/ Coordinator : Gene(al Counsel Datum : 20 maart 2013 Artikel 1. Inleidende bepalingen, status en inhoud van het reglement

Nadere informatie