Reglement Raad van Commissarissen Woonbron 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Reglement Raad van Commissarissen Woonbron 2015"

Transcriptie

1 1. Definities: 1.1. Governancecode: Governancecode Woningcorporaties Reglement: Dit reglement, dat is gebaseerd op de artikel 12.4 van de statuten van stichting Woonbron statuten 1.3. Bewonersorganisatie: de organisatie zoals gedefinieerd in artikel 17 (externe democratisering) van de statuten. Art 17, nog te vernummeren. 2. Kader van Governance 2.1. Het kader van het toezicht wordt gevormd door de geldende regelgeving, de statuten, de Governancecode, de missie, de visie, het strategisch beleidsplan en bedrijfsplan, de begroting, de interne gedragsprotocollen, de frauderisico-analyses en de verplichtingen die de corporatie met derden is aangegaan. Laatste frase: RvC betrekt de relaties met gemeente, samenwerkingspartners en leveranciers bij het toezicht De AedesCode 2011 en de principes van de Governancecode worden gevolgd. Aan deze principes wordt inhoud gegeven op de wijze zoals weergegeven in dit Reglement Elke verandering in de governancestructuur van de woningcorporatie en in de naleving van de Governancecode wordt onder een apart agendapunt ter goedkeuring aan de Raad van Commissarissen voorgelegd. In het jaarverslag wordt opgenomen in hoeverre de Governancecode en de Aedescode worden nageleefd. Code I.3 3. Relatie met bestuur Code III De wijze van omgang van de Raad van Commissarissen met het bestuur is gericht op het onderscheid in beider taak en functie De Raad van Commissarissen overlegt met de Raad van Bestuur of met een bestuurder die namens alle bestuurders handelt. Indien het functioneren of de arbeidsrelatie van een bestuurder in het geding is bestaat 1

2 de in de vorige zin bedoelde verplichting tot overleg niet Aan bestuurders wordt geen variabele beloning verstrekt, teneinde te voorkomen dat de besluitvorming gericht wordt op korte termijneffecten, en ter beperking van de vergoedingen bezoldiging bestuur Woonbron verstrekt aan bestuurders geen persoonlijke leningen, garanties en dergelijke. Reeds lopende leningen worden niet kwijtgescholden. Code II Een bestuurder houdt niet meer dan 2 commissariaten buiten de Woonbrongroep. Aanvaarding van een commissariaat behoeft de goedkeuring van de Raad van Commissarissen. Andere belangrijke nevenfuncties worden aan de Raad van Commissarissen gemeld Bij belet of ontstentenis van alle leden van de Raad van Bestuur wordt op basis van de statuten het bestuur waargenomen door de Raad van Commissarissen of een van hen. Het lid van de Raad van Commissarissen dat tijdelijk voorziet in het bestuur bij belet en ontstentenis van leden van de Raad van Bestuur neemt gedurende het waarnemen van de bestuurstaak niet deel aan de beraadslaging van de Raad van Commissarissen De handelwijze bij tegenstrijdige belangen van een bestuurder, inclusief melding aan de (voorzitter van de) Raad van Commissarissen, is geregeld in de statuten Een lid van de Raad van Bestuuris niet in de afgelopen vijf jaar lid van de Raad van Commissarissen van stichting Woonbron geweest. artikel van de statuten. Zie Code III.2.2 i. artikelen 7.2 en 8 van de statuten en Code II II.3.4 Code II Samenstelling Raad van Commissarissen 4.1. De Raad van Commissarissen stelt een algemeen profiel op van de wenselijke samenstelling van de raad. Code III De werving, selectie en herbenoeming van commissarissen vindt transparant plaats op basis van vooraf in een geactualiseerde profielschets gedefinieerde criteria waarover verantwoording wordt afgelegd. Bij her- 2

3 benoeming wordt het huidig functioneren bij de afweging betrokken. Werving vindt openbaar plaats Minimaal één lid van de Raad van Commissarissen is financieel expert. Minimaal één lid van de Raad van Commissarissen is volkshuisvestelijk expert. Code III.3.1 Code III De criteria voor onafhankelijkheid van Commissarissen staan in de regelgeving, de statuten en de Governancecode, aangevuld met bijzondere criteria in de profielschets In de Raad van Commissarissen kan niet iemand plaatsnemen die de afgelopen vijf jaar bestuurder is geweest van stichting Woonbron. Code III.2.2! BW2: 142a (voor NV, binnenkort ook voor stichtingen) 4.6. De voorzitter Raad van Commissarissen en de voorzitters van de Audit- en de Selectie- en Remuneratiecommissie zijn geen voormalig bestuurder uit de Woonbrongroep. 5. Bewonersvoordracht 5.1. Statutair is bepaald dat voor de benoeming van twee leden van de Raad van Commissarissen de bewonersin de gelegenheid worden gesteld een bindende voordracht te doen. De volgende procedure wordt daartoe gevolgd: Statuten a De voorzitter van de Raad van Commissarissen deelt aan de bewonersorganisaties waarmee Woonbron een overeenkomst op concernniveau heeft gesloten zo spoedig mogelijk mee wanneer in de Raad van Commissarissen een zetel vrijkomt waarop de voordracht betrekking heeft, danwel herbenoeming aan de orde komt van een lid dat benoemd is na voordracht van de bewonersorganisatie. uitwerking van statuten art b De voorzitter van de Raad van Commissarissen nodigt deze bewonersorganisaties schriftelijk uit een voordracht te doen, met kennisgeving van de opgestelde profielschets. uitwerking van statuten art b Op uitnodiging van de bewonersorganisaties kan een delegatie van de Raad van Commissarissen een toelichting geven met betrekking tot de samenstelling en het functioneren van de Raad van Commis- 3

4 sarissen De voordrachten moeten binnen twee maanden na dagtekening van de uitnodiging worden gedaan; de Raad van Commissarissen kan die termijn op schriftelijk verzoek van de bewonersorganisaties verlengen met ten hoogste twee maanden. De voordrachten gaan vergezeld van zodanige informatie over de voorgedragen kandidaten dat de Raad van Commissarissen zich een beeld kan vormen over de passendheid met de profielschets en het bestaan van onverenigbaarheden. uitwerking van statuten art c Indien de bewonersorganisaties niet binnen de sub c. gestelde termijn(en) tot een voordracht zijn overgegaan is de Raad van Commissarissen bevoegd zonder voordracht een persoon te benoemen. uitwerking van statuten art d Aan een voordracht kan het bindend karakter worden ontnomen door een besluit van de Raad van Commissarissen met ten minste twee/derden van de uitgebrachte stemmen. uitwerking van statuten art e Wordt overeenkomstig statuten art sub e aan een voordracht het bindend karakter ontnomen, dan worden de bewonersorganisaties eenmaal opnieuw in de gelegenheid gesteld een bindende voordracht te doen; daarbij is het sub c van genoemd artikel bepaalde van toepassing. uitwerking van statuten art f Indien de bewonersorganisaties meerdere geschikte personen voordragen, doet de Raad van Commissarissen daaruit zijn keus, al dan niet na het voeren van gesprekken met de kandidaten, ongeacht de volgorde waarin de kandidaten zijn voorgedragen. uitwerking van statuten art g De voorzitter van de Raad van Commissarissen informeert de kandidaten en de bewonersorganisaties over de keuze. 6. Functioneren RvC 6.1. De taak van de Raad van Commissarissen is naast het uitoefenen van toezicht ook het geven van gevraagd 4

5 en ongevraagd advies Toezicht en advies zijn erop gericht dat het bestuur in samenspraak met de Raad van Commissarissen de strategische doelstellingen formuleert die voortvloeien uit de sociale en maatschappelijke taak en op de realisering van de gestelde doelstellingen, met respectering van de handelingsvrijheid van het bestuur. Deze focus omvat het adequaat reageren door de organisatie op volkshuisvestingsontwikkelingen, alsmede het voldoen aan scherpe normen op het gebied van governance, milieuzorg en werkgeverschap, een en ander onder waarborging van de financieel zelfstandige continuïteit Taakverdeling en werkwijze Raad van Commissarissen worden op website geplaatst. Statutair zijn de taken van voorzitter en plaatsvervangend voorzitter geregeld. Deze hebben voorts als taak met het bestuur de vergaderingen voor te bereiden. Code III.4: voorzitter 6.4. De Raad van Commissarissen bespreekt jaarlijks het eigen functioneren inclusief profiel en samenstelling. Code III Een commissaris houdt niet meer commissariaten dan is toegestaan conform artikel 2:142a van het Burgerlijk Wetboek.. Aanvaarding van een commissariaat en andere belangrijke nevenfuncties worden aan de Raad van Commissarissen gemeld In het jaarverslag wordt aandacht besteed aan het waarborgen van onafhankelijke oordeelsvorming door de commissarissen over de toezichts-, werkgevers- en adviesrol, waaronder de integriteit van de functievervulling en de afwezigheid van tegenstrijdige belangen Woonbron en de door haar beheerste entiteiten verstrekken aan commissarissen geen persoonlijke leningen, garanties en dergelijke. Bestaande leningen worden niet kwijtgescholden. Code III Een commissaris meldt een (potentieel) tegenstrijdig belang aan de voorzitter. Code III Besluiten tot het aangaan van transacties waarbij tegenstrijdige belangen van leden van de Raad van Commissarissen of Raad van Bestuur, danwel de externe accountant, spelen die van materiële betekenis Code III.6 5

6 zijn voor de woningcorporatie en/of voor de betreffende commissarissen, bestuurders of accountant, behoeven de goedkeuring van de Raad van Commissarissen. Dergelijke transacties worden gepubliceerd in het jaarverslag De handelwijze bij onverenigbare betrekkingen van een commissaris is geregeld in de statuten, aangevuld met het bepaalde in dit Reglement. artikel 13.3 statuten Een commissaris treedt af bij tegenstrijdige belangen, disfunctioneren, of als de Raad van Commissarissen daartoe besluit. Code III Alle commissarissen volgen na benoeming een introductieprogramma, dat wordt afgestemd op hun specifieke functie. Afhankelijk van de jaarlijkse evaluatie van het functioneren van de Raad van Commissarissen worden trainingen of opleidingen gevolgd. Code III RvC-commissies 7.1. De Raad van Commissarissen bespreekt alle onderwerpen gezamenlijk, ook als deze zijn voorbesproken in een RvC-commissie De reglementen van de reguliere RvC-commissies zijn geïntegreerd in dit Reglement. Ivm Code III Alle acties van de commissies zijn gericht op de menings- en besluitvorming in de Raad van Commissarissen. De commissies kunnen geen extern werkende besluiten nemen, tenzij dat bij besluit van de Raad van Commissarissen is bepaald De Raad van Commissarissen benoemt de leden van de commissie uit zijn midden De commissies maken verslagen van de beraadslagingen en bevindingen, met weergave van de deelnemers aan de overleggen, en verstrekt de verslagen aan de voorzitter en secretaris van de Raad van Commissarissen. Code III.5.3 6

7 8. Auditcommissie 8.1. De auditcommissie richt zich op het toezicht op het bestuur ten aanzien van: Code III de werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen, waaronder het toezicht op de naleving van de relevante wet- en regelgeving en het toezicht op de werking van de integriteitscode; de financiële informatieverschaffing door de woningcorporatie (keuze van accountingpolicies, toepassing en beoordeling van effecten van nieuwe regels, prognoses, werk van controller en externe accountants ter zake, etc.); de naleving van aanbevelingen en opvolging van opmerkingen van controller en externe accountants; de voorgeschreven financiële informatieverschaffing aan de externe toezichthouder De Auditcommissie overlegt met het bestuur over de opdrachtverstrekking aan de uitvoerder van het periodieke externe auditonderzoek, de wijze van inrichting van het onderzoek, alsmede over de evaluatie en navolging de aanbevelingen uit de visitatierapporten, een en ander gericht op het bereiken van een door RvB en RvC gezamenlijk te dragen standpunt. De commissie adviseert de Raad van Commissarissen over het gezamenlijke standpunt en de gebleken afwijkende visies De auditcommissie is het eerste aanspreekpunt van de externe accountant wanneer deze onregelmatigheden constateert in de inhoud van de financiële berichten of in de gevolgde procedures ten behoeve van de financiële verslaggeving Van de auditcommissie maken ten minste de financieel of de juridisch expert van de Raad van Commissarissen deel uit Het voorzitterschap van de auditcommissie wordt niet vervuld door een voormalig lid van het bestuur van de woningcorporatie. Code III.5.5 Code III.5.7 Code III De auditcommissie bepaalt of en wanneer de voorzitter, het lid van het bestuur verantwoordelijk voor fi- Code III.5.8 7

8 nanciële zaken, de controller en/of de externe accountant bij de vergadering van de commissie aanwezig zijn De auditcommissie overlegt zo vaak als zij dit noodzakelijk acht, doch ten minste éénmaal per jaar buiten aanwezigheid van leden van het bestuur met de externe accountant. Code III Remuneratiecommissie 9.1. De Selectie- en remuneratiecommissie heeft de volgende taken: Code III het doen van een voorstel voor selectiecriteria en benoemingsprocedure inzake de leden van de Raad van Commissarissen en leden van het bestuur; het doen van een voorstel voor een profielschets van de Raad van Commissarissen; het werven, selecteren en voordragen van leden van de Raad van Commissarissen ter benoeming door de Raad van Commissarissen; het doen van een voorstel aan de Raad van Commissarissen betreffende het te voeren bezoldigingsbeleid; het doen van een voorstel inzake de bezoldiging van de individuele leden van het bestuur ter vaststelling door de Raad van Commissarissen; het opmaken van het remuneratierapport. Zie Code II Van de Selectie- en remuneratiecommissie maakt ten minste de voorzitter van de Raad van Commissarissen deel uit Het voorzitterschap van de Selectie- en remuneratiecommissie wordt niet vervuld door een voormalig lid van het bestuur uit de Woonbrongroep. Code III

9 10. Commissie Maatschappij De Commissie heeft als taak het toezicht door de RvC voor te bereiden vanuit de invalshoek van de maatschappelijke opgave van Woonbron, in het bijzonder gericht op de volgende vragen. Deze commissie is ingesteld bij besluit van 3 juni of Woonbron anticipeert op en aansluit bij maatschappelijke ontwikkelingen; hoe Woonbron de maatschappelijke opgave in het bedrijfsplan en in het jaarplan verwerkt; of Woonbron voldoet aan taakstellingen die zijn overeen gekomen met overheden; of Woonbron effectief is in de diensten die zij verleent aan klanten; of Woonbron opereert binnen de kaders die de overheid heeft gesteld voor maatschappelijk presteren; of Woonbron voldoet aan de noodzakelijke verantwoording die van Woonbron wordt gevraagd over haar maatschappelijke prestaties De commissie bevraagt daartoe het bestuur aan de hand van de beschikbare informatie en jaarstukken De commissie vertegenwoordigt de RvC bij de verantwoordings- en agenderingsdag(en) die jaarlijks georganiserd worden De commissie komt zoveel bijeen als nodig is In oktober bespreekt de commissie het concept jaarplan van Woonbron en van de regio s. Daarbij betrekt zij de onderliggende documenten (omgevingsmonitor, klantmonitor, marktmonitor en portefeuillestrategie) en de vigerende prestatieafspraken met lokale overheden. 9

10 10.6. In februari komt de commissie bijeen en bespreekt het jaarverslag van Woonbron en de prestatieverslagen van de regio s De commissie Maatschappij bestaat uit minimaal twee (2) leden, waarvan één voorzitter van de commissie is. Minimaal één lid van de commissie dient een lid te zijn dat is benoemd uit de door bewonersorganisaties voorgedragen leden tot lid van de commissie.de commissie vergadert in het bijzijn van het lid van de Raad van Bestuur, dat de externe prestaties in portefeuille heeft. Die kan zich laten bijstaan. 11. Controle en risicobeheersing Jaarlijks legt het bestuur een plan voor controle en risicobeheersing ter bespreking aan de Raad van Commissarissen voor, welk plan gebaseerd is op een vastgesteld protocol. Code III.1.6 c en h De Raad van Commissarissen ziet erop toe dat bestuurs- en beheersingssystemen adequaat worden ingericht, en doet jaarlijks verslag van dit toezicht. 12. Externe accountant De externe accountant wordt op grond van de statuten benoemd door de Raad van Commissarissen. artikel 12.3 statuten. Zie ook Code IV De externe accountant woont de vergadering Raad van Commissarissen bij waarin de goedkeuring van de jaarrekening aan de orde is Het verslag van de externe accountant bevat in ieder geval de onderwerpen van zijn opdracht en de toetsing aan de regelgeving en de Governancecode. Code IV.4.1 en BW 2: De leden van de Raad van Commissarissen hebben hun eigen verantwoordelijkheid in het onderhouden van contacten met de externe accountant. Code III

11 12.5. De Raad van Commissarissen beoordeelt of en hoe de externe accountant wordt betrokken bij de inhoud en publicatie van financiële berichten anders dan de jaarrekening. Code IV Maatschappelijke verantwoording en beleidsbeïnvloeding door belanghebbenden Code V De Raad van Bestuur voert overleg met de ondernemingsraad. De Raad van Commissarissen voert tenminste eenmaal per jaar, in bijzijn van de Raad van Bestuur, overleg met de ondernemingsraad, en voorts in het geval de ondernemingsraad daartoe verzoekt. Code III Jaarlijks vindt overleg plaats met belanghebbenden welk overleg wordt georganiseerd in de regio s. Hieraan nemen vertegenwoordigers uit het bestuur en uit de Raad van Commissarissen deel. 14. Transparantie en publicaties Het bestuur publiceert tenminste de volgende informatie op website of in het jaarverslag: Dit Reglement, de profielschets voor commissarissen en het rooster van aftreden van commissarissen Het jaarverslag van de Raad van Commissarissen maakt deel uit van het jaarverslag van Woonbron. Code III.1.1, Code III.3.6 Code III De personalia van de commissarissen worden in het verslag opgenomen. Detaillering in Code III.1.3! Het verslag van de Raad van Commissarissen vermeldt hoeveel van de leden meer dan tweemaal heeft verzuimd De Raad van Commissarissen rapporteert over het gevoerde en te voeren bezoldigingsbeleid met betrekking tot bestuursleden. Code II.2.5, hoofdlijnen remuneratierapport 11

12 De belangrijkste elementen uit de contracten van de bestuurders met Woonbron. Dit betreft in ieder geval de bezoldiging, de eventuele afvloeiingsregeling en de pensioenafspraken De verantwoording van bijzondere vergoedingen aan een bestuurder Een klokkenluidersregeling Het bestuur rapporteert in het jaarverslag over controle en risicobeheersing, na bespreking in Raad van Commissarissen De gedragscode Controle en risicobeheersing Het jaarverslag van de geschillencommissie en de beoordeling daarvan door bestuur en Raad van Commissarissen. Code II Het visitatierapport dat vierjaarlijks wordt opgemaakt, met de standpunten van bestuur en Raad van Commissarissen. Code V Slotartikel Dit Reglement wordt conform de statuten vastgesteld, aangevuld en gewijzigd door de Raad van Commissarissen op voorstel van het bestuur. artikel 12.4 van de statuten 12

HANDLEIDING BIJ HET OPSTELLEN VAN REGLEMENTEN VOOR TOEZICHT EN BESTUUR

HANDLEIDING BIJ HET OPSTELLEN VAN REGLEMENTEN VOOR TOEZICHT EN BESTUUR HANDLEIDING BIJ HET OPSTELLEN VAN REGLEMENTEN VOOR TOEZICHT EN BESTUUR Inleiding In deze handleiding wordt toegelicht hoe aan de hand van de Governancecode woningcorporaties reglementen voor bestuur en

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN SOURCE GROUP N.V. (de Vennootschap ) Vastgesteld door de raad van commissarissen

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN SOURCE GROUP N.V. (de Vennootschap ) Vastgesteld door de raad van commissarissen REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN SOURCE GROUP N.V. (de Vennootschap ) Vastgesteld door de raad van commissarissen Versie 1.1 dd. 15 januari 2014 Artikel 1 - Algemene taak 1.1 De raad van commissarissen

Nadere informatie

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis.

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis. BESTUURSREGLEMENT Vastgesteld door het bestuur op 6 mei 2015. Hoofdstuk I. Algemeen. Artikel 1. Begrippen en terminologie. Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten

Nadere informatie

Governancestructuur Patrimonium woonservice

Governancestructuur Patrimonium woonservice Governancestructuur Patrimonium woonservice Patrimonium woonservice onderschrijft de Governancecode voor woningcorporaties. Hieronder verantwoorden wij ons over de toepassing van de code. Per onderdeel

Nadere informatie

Notitie Pas toe of leg uit

Notitie Pas toe of leg uit Notitie Pas toe of leg uit Deze notitie is vastgesteld in de gezamenlijke vergadering Bestuur en RvT d.d.10 april 2015. Gelijk met de vaststelling van deze notitie is ook de Governancecode Het Grootslag

Nadere informatie

Governancestructuur WonenBreburg. januari 2012, geactualiseerd augustus 2015

Governancestructuur WonenBreburg. januari 2012, geactualiseerd augustus 2015 Governancestructuur WonenBreburg januari 2012, geactualiseerd augustus 2015 1 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Bestuur 3 2.1 Taak en werkwijze 3 2.2 Rechtspositie en bezoldiging bestuur 4 2.3 Tegenstrijdige belangen

Nadere informatie

Reglement voor de Audit Commissie Stichting WSW

Reglement voor de Audit Commissie Stichting WSW Reglement voor de Audit Commissie Stichting WSW Vastgesteld door de Raad van Commissarissen bij besluit van d.d. 27 maart 2013 Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte reglement 1. Dit reglement is vastgesteld

Nadere informatie

HULPINSTRUMENT EVALUATIE GOVERNANCECODE WONINGCORPORATIES (1 juli 2011)

HULPINSTRUMENT EVALUATIE GOVERNANCECODE WONINGCORPORATIES (1 juli 2011) HULPINSTRUMENT EVALUATIE GVERNANCECDE WNINGCRPRATIES (1 juli 2011) Toegepast: Actiepunt: Uit te leggen: Bespreekpunt RvC: Niet van toepassing: I Naleving en handhaving van de code 1. Hoofdlijnen governance

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN ALGEMEEN

VERSLAG VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN ALGEMEEN VERSLAG VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN ALGEMEEN De Raad van Commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op het bestuur en op de algemene gang van zaken in de woningcorporatie en de met haar verbonden

Nadere informatie

Reglement van de Auditcommissie van de Raad van Commissarissen

Reglement van de Auditcommissie van de Raad van Commissarissen Reglement van de Auditcommissie van de Raad van Commissarissen 1 Artikel 1 Begripsbepalingen 3 Artikel 2 Vaststelling reglement 3 Artikel 3 Taak van de auditcommissie 3 Artikel 4 Samenstelling, deskundigheid

Nadere informatie

Reglement Auditcommissie Raad van Commissarissen MN

Reglement Auditcommissie Raad van Commissarissen MN Reglement Auditcommissie Raad van Commissarissen MN Dit reglement is op grond van artikel 8.3 het reglement van de Raad van Commissarissen vastgesteld door middel van een besluit van de Raad van Commissarissen

Nadere informatie

Toegepast in 2014. Principe 1. Het bestuur is verantwoordelijk voor het in acht nemen van de Governance Code Cultuur

Toegepast in 2014. Principe 1. Het bestuur is verantwoordelijk voor het in acht nemen van de Governance Code Cultuur Appendi 105 Het Nieuwe Instituut Jaarverslag Verantwoording Governance Code Cultuur Toegepast in Principe 1 Het bestuur is verantwoordelijk voor het in acht nemen van de Governance Code Cultuur De organisatie

Nadere informatie

HEIJMANS N.V. REGLEMENT AUDITCOMMISSIE

HEIJMANS N.V. REGLEMENT AUDITCOMMISSIE HEIJMANS N.V. REGLEMENT AUDITCOMMISSIE Vastgesteld door de RvC op 10 maart 2010 1 10 maart 2010 INHOUDSOPGAVE Blz. 0. Inleiding... 3 1. Samenstelling... 3 2. Taken en bevoegdheden... 3 3. Taken betreffende

Nadere informatie

REGLEMENT VAN DE RAAD VAN TOEZICHT STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE BOUWNIJVERHEID

REGLEMENT VAN DE RAAD VAN TOEZICHT STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE BOUWNIJVERHEID REGLEMENT VAN DE RAAD VAN TOEZICHT STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE BOUWNIJVERHEID 1 De raad van toezicht Artikel 1 1. De Stichting bedrijfstakpensioenfonds voor de Bouwnijverheid, hierna te

Nadere informatie

Reglement Remuneratiecommissie WOVESTO

Reglement Remuneratiecommissie WOVESTO Reglement Remuneratiecommissie WOVESTO Sint-Oedenrode, 14 september 2011 Zoals vastgesteld in de vergadering van de Raad van Toezicht van 14 september 2011 R. Braat Voorzitter Raad van Toezicht WOVESTO

Nadere informatie

Hulpinstrument Evaluatie Governancecode Woningcorporaties

Hulpinstrument Evaluatie Governancecode Woningcorporaties Hulpinstrument Evaluatie Governancecode Woningcorporaties (juli 2011) Colofon Hulpinstrument Evaluatie Governancecode Woningcorporaties (juli 2011) Toegepast: Actiepunt: Uit te leggen: Bespreekpunt RvC:

Nadere informatie

REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE

REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE Vastgesteld door het bestuur op: 4 juni 2014 Goedgekeurd door de raad van toezicht op: 4 juni 2014 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen

Nadere informatie

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken.

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken. REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Opgesteld door de voorzitter op 25.03.2013 Vastgesteld door de raad van toezicht op: 27.05.2013 te Amstelveen HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit

Nadere informatie

Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van Woningbouwvereniging Habeko wonen op 8 juli 2008.

Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van Woningbouwvereniging Habeko wonen op 8 juli 2008. Bestuursreglement Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van Woningbouwvereniging Habeko wonen op 8 juli 2008. Artikel 1 Status en inhoud van het reglement 1. Dit reglement is opgesteld

Nadere informatie

Comply Explain. Comply

Comply Explain. Comply 1.1 1.2 II.1.1 Naleving en handhaving van de Coporate Governance Code Hoofdlijnen corporate governance worden in een apart hoofdstuk van het jaarverslag besproken Wijzigingen in de corporate governance

Nadere informatie

Reglement selectie- en remuneratiecommissie

Reglement selectie- en remuneratiecommissie N.14-040 Reglement selectie- en remuneratiecommissie Wooncorporatie De Goede Woning te Apeldoorn 1 van 5 Inhoudsopgave reglement selectie- en remuneratie commissie van wooncorporatie De Goede Woning te

Nadere informatie

Governancecode. Stichting WoonInvest

Governancecode. Stichting WoonInvest Governancecode Stichting WoonInvest Voorwoord Voor u ligt de Governancecode van Stichting WoonInvest. Deze code is definitief vastgesteld in de vergadering van de Raad van commissarissen van 9 februari

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Hogeschool Leiden CONCEPT 140331 ALGEMEEN

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Hogeschool Leiden CONCEPT 140331 ALGEMEEN Reglement Raad van Toezicht Stichting Hogeschool Leiden ALGEMEEN Artikel 1. Algemene bepalingen 1. Dit reglement is het Huishoudelijk Reglement van de Raad van Toezicht, bedoeld in artikel 15 van de Statuten

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN ACCELL GROUP N.V.

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN ACCELL GROUP N.V. REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN ACCELL GROUP N.V. 1. STATUS REGLEMENT 1.1. Dit reglement voor de raad van commissarissen van Accell Group N.V. (het "Reglement") is voor het eerst vastgesteld

Nadere informatie

De Raad van Toezicht voert tenminste jaarlijks met de Raad van Bestuur een functionering en beoordelingsgesprek. (in de maand september)

De Raad van Toezicht voert tenminste jaarlijks met de Raad van Bestuur een functionering en beoordelingsgesprek. (in de maand september) TAKEN EN BEVOEGDHEDEN RAAD VAN TOEZICHT ALERIMUS 1. Taak en werkwijze: De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het besturen door de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken in

Nadere informatie

Reglement Auditcommissie WormerWonen

Reglement Auditcommissie WormerWonen Reglement Auditcommissie WormerWonen Vastgesteld in de Auditcommissie van WormerWonen Ter goedkeuring voorgelegd aan de Raad van Toezicht op 29 oktober 2014 14 oktober 2014 1 1. INHOUD 1. Doelstelling

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT FULDAUERSTICHTING

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT FULDAUERSTICHTING REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT FULDAUERSTICHTING ARTIKEL 1 DEFINITIES In dit reglement wordt verstaan onder: - Bestuur : het bestuur van de Stichting, zijnde het orgaan dat de dagelijkse en algemene leiding

Nadere informatie

REGLEMENT AUDIT, RISK & COMPLIANCE COMMISSIE PGGM N.V. 26 november 2013

REGLEMENT AUDIT, RISK & COMPLIANCE COMMISSIE PGGM N.V. 26 november 2013 REGLEMENT AUDIT, RISK & COMPLIANCE COMMISSIE PGGM N.V. 26 november 2013 Inhoudsopgave 1. Algemeen... 3 2. Taken en bevoegdheden... 3 3. Samenstelling... 6 4. De voorzitter... 7 5. De secretaris... 7 6.

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE AUDIT, COMPLIANCE EN RISICO COMMISSIE VAN PROPERTIZE B.V.

REGLEMENT VOOR DE AUDIT, COMPLIANCE EN RISICO COMMISSIE VAN PROPERTIZE B.V. REGLEMENT VOOR DE AUDIT, COMPLIANCE EN RISICO COMMISSIE VAN PROPERTIZE B.V. Datum: 11 mei 2015 Artikel 1. Definities AvA: Commissie: Reglement: RvB: RvC: Vennootschap: de algemene vergadering van aandeelhouders

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN ALGEMEEN

VERSLAG VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN ALGEMEEN VERSLAG VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN ALGEMEEN De Raad van Commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op het bestuur en op de algemene gang van zaken in de woningcorporatie en de met haar verbonden

Nadere informatie

COMPLIANCE MET DE NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE CODE

COMPLIANCE MET DE NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE CODE COMPLIANCE MET DE NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE CODE Corporate Governance Novisource streeft naar een organisatiestructuur die onder meer recht doet aan de belangen van de onderneming, haar klanten,

Nadere informatie

KENNISBANK - ORGANISATIE

KENNISBANK - ORGANISATIE KENNISBANK - ORGANISATIE MODEL DIRECTIEREGLEMENT STICHTING MEER DAN VOETBAL Samenvatting Het bestuur stelt een profiel voor de directie op, waarin de omvang van de directie en de vereiste kwaliteiten van

Nadere informatie

Best Practice-bepalingen 0.1 Met enige regelmaat wordt een zorgvuldige analyse gemaakt van het gewenste besturingsmodel.

Best Practice-bepalingen 0.1 Met enige regelmaat wordt een zorgvuldige analyse gemaakt van het gewenste besturingsmodel. Bijlage Code Cultural Goverance: Principes en uitwerkingen Nummer Principe De organen van de culturele instelling zijn verantwoordelijk voor de keuze van het besturingsmodel en de naleving van deze code.

Nadere informatie

Nederlandse Brandwonden Stichting

Nederlandse Brandwonden Stichting Nederlandse Brandwonden Stichting REGLEMENT AUDITCOMMISSIE Vastgesteld door de Raad van Toezicht op 24 april 2012 1/7 0. Inleiding 0.1 Dit reglement is opgesteld door de Raad van Toezicht (hierna RvT)

Nadere informatie

Reglement voor de Raad van Commissarissen van Rentree

Reglement voor de Raad van Commissarissen van Rentree Reglement voor de Raad van Commissarissen van Rentree Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte reglement 1. Dit reglement is vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering van de Raad van Commissarissen d.d.

Nadere informatie

Compliance- verklaring

Compliance- verklaring Compliance- verklaring 23 januari 2013 1 van 6 Inleiding Spaarnelanden en de Code Goed Bestuur Publieke Dienstverleners Spaarnelanden wenst haar governance in lijn te brengen met de laatste inzichten op

Nadere informatie

Reglement Auditcommissie

Reglement Auditcommissie Reglement Auditcommissie Dit reglement is vastgesteld op grond van artikel 7.1 van het reglement van de raad van commissarissen. Artikel 1: Instelling, samenstelling en doelstelling 1. De raad van commissarissen

Nadere informatie

Remuneratiecommissie. Reglement 2015

Remuneratiecommissie. Reglement 2015 Remuneratiecommissie Reglement 2015 Woningstichting Het Grootslag Versie 1.0 Vastgesteld door RvT op: 10 april 2015 Inhoud Reglement Remuneratiecommissie van Woningstichting Het Grootslag... 3 1. Inleiding

Nadere informatie

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES. Toegepast bij SWB

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES. Toegepast bij SWB GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES Toegepast bij SWB Status definitief Raymond Rensen MT 6-9-2011 RvC 21-9-2011 Lienden, september 2011 2 3 INHOUDSOPGAVE CORPORATE GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES I. Naleving

Nadere informatie

Reglement van de Raad van Toezicht Nederlandse Omroep Stichting, ook handelende onder de naam Raad van Toezicht NPO.

Reglement van de Raad van Toezicht Nederlandse Omroep Stichting, ook handelende onder de naam Raad van Toezicht NPO. Reglement van de Raad van Toezicht Nederlandse Omroep Stichting, ook handelende onder de naam Raad van Toezicht NPO. Het reglement Raad van Toezicht dient in de context van en in aanvulling op toepasselijke

Nadere informatie

Governancestructuur Wooncompagnie

Governancestructuur Wooncompagnie Governancestructuur Wooncompagnie Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 2 Principes en uitwerking Wooncompagnie 3 1 1 Inleiding Wooncompagnie onderschrijft het belang van een deugdelijk ondernemingsbestuur, waaronder

Nadere informatie

Governancecode. Woningcorporaties

Governancecode. Woningcorporaties Governancecode Woningcorporaties 2011 1 PRINCIPES EN UITWERKINGEN I. Naleving en handhaving van de code Het bestuur en de raad van toezicht zijn verantwoordelijk voor de inrichting en toepassing van de

Nadere informatie

Governancecode De Goede Woning 2012

Governancecode De Goede Woning 2012 Governancecode De Goede Woning 2012 I. Naleving en handhaving van de code Het bestuur en de raad van commissarissen zijn verantwoordelijk voor de inrichting en toepassing van de governance van de woningcorporatie

Nadere informatie

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES November 2006 1 GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES PRINCIPES EN UITWERKINGEN I. Naleving en handhaving van de code Het bestuur 1 en de raad van commissarissen 2 zijn verantwoordelijk

Nadere informatie

De organisatie beschikt over een integriteitscode, leveranciersbeleid, een klokkenluiderregeling en een beleid ongewenste omgangsvormen.

De organisatie beschikt over een integriteitscode, leveranciersbeleid, een klokkenluiderregeling en een beleid ongewenste omgangsvormen. WSL en de Corporate Governancecode 2015 Inleiding Corporate governance houdt in: een goed ondernemingsbestuur. Woningstichting Leusden houdt zich aan de principes uit de Governance Code voor woningcorporaties.

Nadere informatie

af over het gevoerde beleid en de door de Raad van Bestuur in dat kader verrichte werkzaamheden.

af over het gevoerde beleid en de door de Raad van Bestuur in dat kader verrichte werkzaamheden. sdw REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR DEFINITIES Cliëntenraad: het door de stichting ingestelde orgaan dat binnen de doelstellingen van de stichting in het bijzonder de gemeenschappelijke belangen van de cliënten

Nadere informatie

Stichting Portaal. Toezichtskader. Vastgesteld door het bestuur: 16 december 2013

Stichting Portaal. Toezichtskader. Vastgesteld door het bestuur: 16 december 2013 Stichting Portaal Toezichtskader Vastgesteld door het bestuur: 16 december 2013 Goedgekeurd door de raad van commissarissen: 16 december 2013 Inhoudsopgave Inleiding... 4 I Naleving en handhaving van de

Nadere informatie

REGLEMENT AUDIT- EN COMPLIANCECOMMISSIE VAN LANSCHOT N.V. Vastgesteld door de RvC op 25 augustus 2014

REGLEMENT AUDIT- EN COMPLIANCECOMMISSIE VAN LANSCHOT N.V. Vastgesteld door de RvC op 25 augustus 2014 0. INLEIDING REGLEMENT AUDIT- EN COMPLIANCECOMMISSIE VAN LANSCHOT N.V. Vastgesteld door de RvC op 25 augustus 2014 0.1 Dit reglement is opgesteld door de RvC ingevolge artikel 5 van het Reglement van de

Nadere informatie

Corporate Governance code SRO

Corporate Governance code SRO Corporate Governance code SRO Preambule Achtergrond 1. NV SRO is een maatschappelijk gedreven onderneming, vooral gericht op het uitvoeren van overheidsbeleid op het gebied van sport en maatschappelijk

Nadere informatie

Reglement voor de Raad van Commissarissen van Stichting WoonInvest

Reglement voor de Raad van Commissarissen van Stichting WoonInvest Reglement voor de Raad van Commissarissen van Stichting WoonInvest Artikel 1 Naleving en handhaving van de Governancecode 1. De Raad van Commissarissen en het bestuur van WoonInvest zijn verantwoordelijk

Nadere informatie

Corporate governance code Caparis NV

Corporate governance code Caparis NV Corporate governance code Caparis NV De brancheorganisatie sociale werkgelegenheid en arbeidsintegratie Cedris heeft in het voorjaar van 2010 een branchecode aangenomen. In de inleiding van deze branchecode

Nadere informatie

REGLEMENT EENHOOFDIGE RAAD VAN BESTUUR STICHTING AMERPOORT

REGLEMENT EENHOOFDIGE RAAD VAN BESTUUR STICHTING AMERPOORT REGLEMENT EENHOOFDIGE RAAD VAN BESTUUR STICHTING AMERPOORT 1. Taken en verantwoordelijkheden 1. Ingevolge de statuten bestuurt de Raad van Bestuur de Stichting onder toezicht van de Raad van Toezicht.

Nadere informatie

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE WONINGBOUWVERENIGING OUDEWATER

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE WONINGBOUWVERENIGING OUDEWATER REGLEMENT AUDITCOMMISSIE WONINGBOUWVERENIGING OUDEWATER Auditcommissie reglement def Pag. 1 Missie / doelstellingen De auditcommissie is een vaste commissie van de Raad van Toezicht. De auditcommissie

Nadere informatie

REGLEMENT AUDIT COMMISSIE BALLAST NEDAM N.V.

REGLEMENT AUDIT COMMISSIE BALLAST NEDAM N.V. REGLEMENT AUDIT COMMISSIE BALLAST NEDAM N.V. Vastgesteld door de RvC op 13 december 2007 Reglement Audit Commissie Ballast Nedam N.V. d.d. 13 december 2007 1 / 10 INLEIDING 3 1. SAMENSTELLING 3 2. TAKEN

Nadere informatie

1. Vaststelling en reikwijdte reglement 3. 2. Samenstelling van de Raad van Commissarissen 3. 3. Benoeming van leden van de Raad van Commissarissen 4

1. Vaststelling en reikwijdte reglement 3. 2. Samenstelling van de Raad van Commissarissen 3. 3. Benoeming van leden van de Raad van Commissarissen 4 Inhoud Pagina 1. Vaststelling en reikwijdte reglement 3 2. Samenstelling van de Raad van Commissarissen 3 3. Benoeming van leden van de Raad van Commissarissen 4 4. Onverenigbaarheden 4 5. Aftreden en

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN. Algemeen Status en inhoud van het reglement

REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN. Algemeen Status en inhoud van het reglement Algemeen Status en inhoud van het reglement Artikel 1 1. In dit reglement staan nadere regels voor de raad van commissarissen en voor zijn leden. 2. Als dit in dit reglement bepalingen ontbreken die de

Nadere informatie

Overzicht van de afwijkingen van PGGM N.V. ten opzichte van de Nederlandse Corporate Governance Code

Overzicht van de afwijkingen van PGGM N.V. ten opzichte van de Nederlandse Corporate Governance Code Overzicht van de afwijkingen van PGGM N.V. ten opzichte van de Nederlandse Corporate Governance Code De Nederlandse Corporate Governance Code ( Code ) is van toepassing op alle Nederlandse beursgenoteerde

Nadere informatie

GOVERNANCECODE WONINGCORPORATIES

GOVERNANCECODE WONINGCORPORATIES GOVERNANCECODE WONINGCORPORATIES Juli 2011 1 GOVERNANCECODE WONINGCORPORATIES PRINCIPES EN UITWERKINGEN I. Naleving en handhaving van de code Het bestuur 1 en de raad van commissarissen 2 zijn verantwoordelijk

Nadere informatie

Bestuursreglement van Stichting deltawonen te Zwolle. 1 Vaststelling en reikwijde van het bestuursreglement

Bestuursreglement van Stichting deltawonen te Zwolle. 1 Vaststelling en reikwijde van het bestuursreglement Bestuursreglement van Stichting deltawonen te Zwolle 1 Vaststelling en reikwijde van het bestuursreglement 1.1 Dit bestuursreglement (reglement) is opgesteld ingevolge artikel 11 lid 1 van de statuten

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht Stichting Openbaar Onderwijs Amsterdam Noord

Reglement Raad van Toezicht Stichting Openbaar Onderwijs Amsterdam Noord Reglement Raad van Toezicht Stichting Openbaar Onderwijs Amsterdam Noord Inleiding Dit reglement Raad van Toezicht is een aanvulling op de statuten van de Stichting Openbaar Onderwijs Amsterdam Noord.

Nadere informatie

Concept. Reglement voor de raad van toezicht Stichting PROO

Concept. Reglement voor de raad van toezicht Stichting PROO Begripsbepalingen Artikel 1 Concept Reglement voor de raad van toezicht Stichting PROO In dit reglement wordt verstaan onder: a. Raad van toezicht: de raad van toezicht van de Stichting Proo Noord-Veluwe

Nadere informatie

Mooiland & Governance

Mooiland & Governance Mooiland & Governance Een onafhankelijke deskundige Commissie Governancecode Woningcorporaties onder leiding van professor Jaap Winter, eerder lid van de commissie-tabaksblat, heeft begin juni 2006, in

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN DE SLEUTELS JUNI 2010

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN DE SLEUTELS JUNI 2010 REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN DE SLEUTELS JUNI 2010 Pagina 1 van 10 Reglement voor de Raad van Commissarissen Dit reglement is vastgesteld door de Raad van Commissarissen van de Sleutels op

Nadere informatie

Reglement Raad van Commissarissen Stadgenoot. Samenstelling Raad van Commissarissen

Reglement Raad van Commissarissen Stadgenoot. Samenstelling Raad van Commissarissen Reglement Raad van Commissarissen Stadgenoot Dit reglement is vastgesteld door de Raad van Commissarissen op 18 december 2015 en is van toepassing vanaf 1 januari 2016. Algemeen Status en inhoud van het

Nadere informatie

Reglement Auditcommissie. Kennemer Wonen

Reglement Auditcommissie. Kennemer Wonen Reglement Auditcommissie Kennemer Wonen Alkmaar, juni 2009 Inhoudsopgave 1. Inleiding en definities... 3 2. Samenstelling en plaats in de organisatie... 4 3. Vergaderingen... 5 4. Verantwoordelijkheid...

Nadere informatie

Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van stichting ACTIUM op 12 september 2011.

Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van stichting ACTIUM op 12 september 2011. Reglement voor de raad van commissarissen Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van stichting ACTIUM op 12 september 2011. Artikel 1 Status en inhoud van het reglement 1. Dit reglement

Nadere informatie

REGLEMENT AUDIT COMMISSIE BALLAST NEDAM N.V.

REGLEMENT AUDIT COMMISSIE BALLAST NEDAM N.V. REGLEMENT AUDIT COMMISSIE BALLAST NEDAM N.V. 20 november 2015 Reglement Audit Commissie Ballast Nedam N.V. d.d. 20 november 2015 1 / 11 INLEIDING 3 1. SAMENSTELLING 3 2. TAKEN EN BEVOEGDHEDEN 3 3. TAKEN

Nadere informatie

Commissaris reglement

Commissaris reglement Commissaris reglement Datum 24 mei 2004 Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van TenneT, Transmission System Operator B.V. (de vennootschap ) op 24 mei 2004. Artikel 1 Status en

Nadere informatie

Reglement raad van toezicht

Reglement raad van toezicht Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op 27 september 2012. HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit Reglement is opgesteld ingevolge artikel 9.7 van de

Nadere informatie

REGLEMENT VAN DE RAAD VAN TOEZICHT VAN DE NEDERLANDSE HARTSTICHTING

REGLEMENT VAN DE RAAD VAN TOEZICHT VAN DE NEDERLANDSE HARTSTICHTING F364/F555/31001776 Versie 28 juni 2013 REGLEMENT VAN DE RAAD VAN TOEZICHT VAN DE NEDERLANDSE HARTSTICHTING Begripsbepaling. Artikel 1. In dit reglement worden de volgende begrippen gehanteerd: a. stichting:

Nadere informatie

Profielschets Raad van Commissarissen Wonion

Profielschets Raad van Commissarissen Wonion Profielschets Raad van Commissarissen Wonion Uitgangspunten 1. Deze profielschets wordt gehanteerd: bij de werving en selectie van nieuwe leden van de Raad van Commissarissen; bij de discussie over de

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN PROPERTIZE B.V.

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN PROPERTIZE B.V. REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN PROPERTIZE B.V. Datum: 11 mei 2015 Propertize B.V. is een 100% dochtervennootschap van Stichting Administratiekantoor Beheer Financiële Instellingen. De Vennootschap

Nadere informatie

Reglement van de Auditcommittee van de Raad van Toezicht van de Hogeschool van Amsterdam

Reglement van de Auditcommittee van de Raad van Toezicht van de Hogeschool van Amsterdam Reglement van de Auditcommittee van de Raad van Toezicht van de Hogeschool van Amsterdam (vastgesteld in de vergadering van de Raad van Toezicht van de Hogeschool van Amsterdam d.d. 28 1.1 Dit reglement

Nadere informatie

Bestuursreglement stichting BOOR (Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam)

Bestuursreglement stichting BOOR (Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam) Bestuursreglement stichting BOOR (Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam) 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen In dit bestuursreglement wordt verstaan onder: a. bestuursreglement: het bestuursreglement

Nadere informatie

Reglement Raad van Commissarissen

Reglement Raad van Commissarissen Reglement Raad van Commissarissen 23 januari 2013 1 van 13 Inhoudsopgave Overwegingen 3 Reglement 3 1. Definities 3 2. Taak en werkwijze 4 3. Verslag RvC 5 4. Functioneren RvC 5 5. Deskundigheid en samenstelling

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN STICHTING YMERE

REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN STICHTING YMERE REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN STICHTING YMERE Versie 21 november 2013 Vastgesteld door de Raad van Commissarissen (bij vergadering van 2 december 2013) De statuten van stichting Ymere geven aan dat

Nadere informatie

Checklist NCR Code 2011 In de onderstaande checklist zijn de principes en regels uit hoofdstuk 3, 4 en 5 uit de NCR Code 2011 opgenomen.

Checklist NCR Code 2011 In de onderstaande checklist zijn de principes en regels uit hoofdstuk 3, 4 en 5 uit de NCR Code 2011 opgenomen. Checklist NCR Code 2011 In de onderstaande checklist zijn de principes en regels uit hoofdstuk 3, 4 en 5 uit de NCR Code 2011 opgenomen. Principes en regels Toegepast? Waar te vinden? Waarom afgeweken?

Nadere informatie

REGLEMENT VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN BEVER HOLDING N.V.

REGLEMENT VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN BEVER HOLDING N.V. REGLEMENT VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN BEVER HOLDING N.V. Definities de Vennootschap de RVC de voorzitter Directie : Bever Holding N.V. : De raad van commissarissen van de vennootschap : De voorzitter

Nadere informatie

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE TELEGRAAF MEDIA GROEP N.V.

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE TELEGRAAF MEDIA GROEP N.V. REGLEMENT AUDITCOMMISSIE TELEGRAAF MEDIA GROEP N.V. Dit Reglement is goedgekeurd door de Raad van Commissarissen van Telegraaf Media Groep N.V. op 17 september 2013. 1. Inleiding De Auditcommissie is een

Nadere informatie

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES 1 PRINCIPES EN UITWERKINGEN I. Naleving en handhaving van de code Het bestuur en de raad van toezicht zijn verantwoordelijk voor de inrichting en toepassing van de governance

Nadere informatie

Reglement van de raad van commissarissen

Reglement van de raad van commissarissen Reglement van de raad van commissarissen Preambule Als maatschappelijk onderneming leveren U-center B.V. (hierna ook te noemen: de Vennootschap) en de met haar gelieerde rechtspersonen diensten die zowel

Nadere informatie

GOVERNANCE CODE BIJ. BOUWVERENIGING AMBT DELDEN ( Hierna verder afgekort als: BAD)

GOVERNANCE CODE BIJ. BOUWVERENIGING AMBT DELDEN ( Hierna verder afgekort als: BAD) GOVERNANCE CODE BIJ BOUWVERENIGING AMBT DELDEN ( Hierna verder afgekort als: BAD) Vastgesteld op 22 december 2014. GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES PRINCIPES EN UITWERKINGEN I. Naleving en handhaving

Nadere informatie

REGLEMENT VAN DE AUDITCOMMISSIE VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN

REGLEMENT VAN DE AUDITCOMMISSIE VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN REGLEMENT VAN DE AUDITCOMMISSIE VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN Dit reglement is op 11 mei 2012 vastgesteld door de raad van commissarissen van Koninklijke FrieslandCampina N.V. (de "Vennootschap"). Artikel

Nadere informatie

Governancecode Woningcorporaties

Governancecode Woningcorporaties Governancecode Woningcorporaties 2011 Volgende pagina COLOFON De Governancecode Woningcorporaties is een uitgave van Aedes vereniging van woningcorporaties en de Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties

Nadere informatie

September 2010 REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT UNIVERSITEIT UTRECHT

September 2010 REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT UNIVERSITEIT UTRECHT REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT UNIVERSITEIT UTRECHT De cursief gedrukte tekst is overgenomen uit de relevante wetgeving. Artikel 1 Inleiding 1. Dit reglement heeft betrekking op de Raad van Toezicht (de Raad

Nadere informatie

Vastgesteld op 1 februari 2012. Reglement Raad van Commissarissen

Vastgesteld op 1 februari 2012. Reglement Raad van Commissarissen Vastgesteld op 1 februari 2012 Reglement Raad van Commissarissen Area Artikel 1 Doel en reikwijdte reglement 1. Dit reglement is, het bestuur gehoord hebbende, vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering

Nadere informatie

Reglement voor de Raad van Commissarissen

Reglement voor de Raad van Commissarissen Reglement voor de Raad van Commissarissen Artikel 1. Vaststelling en reikwijdte 1.1 Dit Reglement ( het Reglement ) is vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering van de Raad van Commissarissen (RvC)

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht

Reglement Raad van Toezicht Definitief vastgesteld in RvT d.d. 11 december 2015 Zorggroep Oude en Nieuwe Land Definities Belanghebbenden : de personen die betrokken zijn bij de interne organisatie van de Stichting, waaronder de interne

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR WONINGSTICHTING ROCHDALE

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR WONINGSTICHTING ROCHDALE REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR WONINGSTICHTING ROCHDALE 1 Dit reglement is goedgekeurd door de Raad van Commissarissen op 19 april 2010 en vastgesteld door de Raad van Bestuur op 26 april 2010. Algemeen Status

Nadere informatie

Profielschets raad van commissarissen

Profielschets raad van commissarissen Profielschets raad van commissarissen 1. Algemeen De raad van commissarissen (rvc) heeft tot taak toezicht te houden op het bestuur en op de algemene gang van zaken in de woningcorporatie en de met haar

Nadere informatie

EVALUATIE GOVERNANCECODE INTERMARIS (uitgevoerd in juni 2015)

EVALUATIE GOVERNANCECODE INTERMARIS (uitgevoerd in juni 2015) EVALUATIE GOVERNANCECODE INTERMARIS (uitgevoerd in juni 2015) Toegepast: Actiepunt: Uit te leggen: Bespreekpunt RvC: Niet van toepassing: I. Leden van bestuur en RvC hanteren waarden en normen die passen

Nadere informatie

REGLEMENT BESTUURSRAAD (RAAD VAN TOEZICHT) STICHTING DE KEMPEL

REGLEMENT BESTUURSRAAD (RAAD VAN TOEZICHT) STICHTING DE KEMPEL REGLEMENT BESTUURSRAAD (RAAD VAN TOEZICHT) STICHTING DE KEMPEL Dit reglement is op 12 december 2005 door de bestuursraad van Stichting De Kempel, statutair gevestigd te Helmond, kantoorhoudende te 5709

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING ZORGSAAM ZEEUWS-VLAANDEREN

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING ZORGSAAM ZEEUWS-VLAANDEREN REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING ZORGSAAM ZEEUWS-VLAANDEREN De Raad van Toezicht van de Stichting ZorgSaam (hierna te noemen: ZorgSaam), gevestigd te Terneuzen, besluit, met inachtneming van de statuten

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Raad van Toezicht dr. Aletta Jacobs College

Huishoudelijk reglement Raad van Toezicht dr. Aletta Jacobs College Huishoudelijk reglement Raad van Toezicht dr. Aletta Jacobs College 1. Reikwijdte van het reglement Dit reglement geeft, in aanvulling op de statutaire bepalingen, regels met betrekking tot aangelegenheden

Nadere informatie

Reglement Raad van Commissarissen HEEMwonen

Reglement Raad van Commissarissen HEEMwonen Reglement Raad van Commissarissen HEEMwonen Vastgesteld op 26 februari 2013 Artikel 1 Doel en reikwijdte 1. Dit reglement is, het bestuur gehoord hebbende, vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering

Nadere informatie

Reglement voor de Raad van Commissarissen van stichting Waterweg Wonen

Reglement voor de Raad van Commissarissen van stichting Waterweg Wonen Pagina 1 van 12 Reglement voor de Raad van Commissarissen van stichting Waterweg Wonen Overwegende dat de Raad van Commissarissen (Raad) behoefte heeft aan nadere invulling van zijn werkwijze; in 2011

Nadere informatie

CODE CORPORATE GOVERNANCE

CODE CORPORATE GOVERNANCE CODE CORPORATE GOVERNANCE PRINCIPES Principes geven aan welke taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden er zijn en door welke organen en/of personen deze worden vervuld (RvT=Raad van Toezichtmodel,

Nadere informatie

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 8.2.f. van de statuten van de Stichting Kamermuziek Limburg (de stichting ).

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 8.2.f. van de statuten van de Stichting Kamermuziek Limburg (de stichting ). Bestuursreglement Vastgesteld door het bestuur op: 25 februari 2013 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 8.2.f. van de

Nadere informatie

Selectiecommissie. Regelement 2015

Selectiecommissie. Regelement 2015 Selectiecommissie Regelement 2015 Woningstichting Het Grootslag Versie 1.0 Vastgesteld door de RVC op: 10 april 2015 Inhoud 1. Inleiding en definities... 3 2. Vaststelling van het reglement... 3 3. Samenstelling

Nadere informatie

REGLEMENT VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN

REGLEMENT VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN REGLEMENT VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte reglement 1. Dit reglement is vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering van de Raad van Commissarissen d.d. 18 oktober 2000

Nadere informatie