Jaarverslag. Klachtenadviescommissie. Jaarverslag klachtenadviescommissie 2013 Pag. 1 van 37

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag. Klachtenadviescommissie. Jaarverslag klachtenadviescommissie 2013 Pag. 1 van 37"

Transcriptie

1 Jaarverslag Klachtenadviescommissie 2013 Zw olle, 7 april 2014 Jaarverslag klachtenadviescommissie 2013 Pag. 1 van 37

2 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave Algemeen Doel van de klachtenadviescommissie Werkw ijze van de klachtenadviescommissie Samenstelling klachtenadviescommissie Ingediende klachten in Het overleg tussen de klachtenadviescommissie en de corporaties Educatie leden klachtenadviescommissie Zelfevaluatie Financiële verantw oording Aanbevelingen... 8 Bijlage 1 Klachten w aarover de klachtenadviescommissie heeft geadviseerd... 9 Bijlage 2 Beschrjiving van de overige 20 ingediende algemene klachten Bijlage 3 Beschrijving 20 klachten met betrekking tot w oonruimteverdeling Jaarverslag klachtenadviescommissie 2013 Pag. 2 van 37

3 VOORWOORD Hierbij bied ik u namens de klachtenadviescommissie het verslag van de w erkzaamheden van de klachtenadviescommissie over 2013 aan. De klachten zijn in 2013 onder voorzitterschap van de heer J. ter Schegget afgehandeld. Het is prettig dat het verslag zo snel gereed is w aarvoor dank aan het secretariaat. Het aantal klachten is gestegen ten opzichte van vorig jaar. In 2012 w aren er totaal 13 klachten w aarvan de klachtenadviescommissie er tw ee heeft behandeld. In 2013 zijn 49 klachten (incl. klachten over de w oonruimteverdeling) binnengekomen. De klachtenadviescommissie heeft 9 klachten in een zitting behandeld. Voor de toelichting op deze cijfers verw ijs ik naar het verslag zelf. De klachtenadviescommissie heeft aan het slot van dit verslag een aantal aanbevelingen gedaan. Graag verw ijs ik daarnaar. De klachtenadviescommissie dankt het secretariaat van de w oningcorporaties voor de ondersteuning. De klachtenadviescommissie zal haar w erk ook in 2014 graag voortzetten. 7 april 2014 Namens de klachtenadviescommissie, de voorzitter, de heer J. ter Schegget Jaarverslag klachtenadviescommissie 2013 Pag. 3 van 37

4 1. ALGEMEEN Sinds de invoering van het Besluit Beheer Sociale Huursector, per 1 januari 1993, dient elke corporatie te beschikken over een Klachtencommissie. De drie Zw olse corporaties, deltawonen, SWZ en Openbaar Belang, hebben per 1 januari 2004 een klachtenadviescommissie geïnstalleerd. Per 1 januari 2009 is w oningcorporatie Beter Wonen uit IJsselmuiden toegetreden tot de klachtenadviescommissie Zw olle. Per 1 januari 2013 is Salland Wonen (Raalte) toegetreden tot de klachtenadviescommissie. De w erkw ijze en bevoegdheden van de klachtenadviescommissie zijn vastgelegd in een reglement dat door de directies van de corporaties is goedgekeurd. Ook hebben de huurdervertegenw oordigers van de corporaties hun instemming verleend of een positief advies uitgebracht. Het reglement voldoet aan de procedurele normen van het KWH-label. Per 1 januari 2012 w orden ook klachten over de w oonruimteverdeling in Zw olle in behandeling genomen, w aardoor de Klachtencommissie Woonruimteverdeling Zw olle per voornoemde datum is opgeheven. Voor w oningzoekenden met klachten over de w oonruimteverdeling in het w erkgebied van deltawonen dat buiten de gemeente Zw olle en Kampen valt (Noord West Veluw e) blijft een separate klachtencommissie van de corporaties in de Noord Veluw e bestaan. 2. DOEL VAN DE KLACHTENADVIESCOMMISSIE De klachtenadviescommissie is een onafhankelijke klachtenadviescommissie, w aarin klachten w orden behandeld van (mede)huurders, ex-huurders, toekomstige huurders en w oningzoekenden die van mening zijn dat zij door de organisatie niet goed zijn geholpen. Ook de kopers van een w oning en leden van Verenigingen van Eigenaars kunnen bij de klachtenadviescommissie terecht. De klachtenadviescommissie biedt de garantie dat klachten serieus, gedegen en volgens vaste regels w orden behandeld. De klachtenadviescommissie brengt onafhankelijke adviezen uit aan het bestuur van de corporaties over de klachten om zodoende een bijdrage te leveren aan het functioneren van de deelnemende corporaties. 3. WERKWIJZE VAN DE KLACHTENADVIESCOMMISSIE Iedere (mede)huurder, ex-huurder, toekomstig huurder, koper, VvE-lid en w oningzoekende kan een klacht indienen. Er is een reglement beschikbaar w aarin op duidelijke w ijze de procedure en w erkw ijze is aangegeven. Er w orden alleen klachten in behandeling genomen die eerst aan de organisatie zijn voorgelegd. Dit w ordt door de ambtelijk secretaris, eventueel in overleg met de voorzitter, beoordeeld. Mocht de organisatie de klacht niet binnen een redelijke termijn hebben behandeld of nog geen uitspraak hebben gedaan, dan kan de klacht ook bij de klachtenadviescommissie w orden ingediend. De klachtenadviescommissie neemt alleen klachten in behandeling die schriftelijk zijn gericht aan de klachtenadviescommissie. De binnenkomst van een klacht w ordt bevestigd door de ambtelijk secretaris. De ambtelijk secretaris organiseert in samenspraak met de leden van de klachtenadviescommissie een hoorzitting. De klachtenadviescommissie nodigt de klagende partij binnen drie w eken na ontvangst van de klacht uit om de klacht mondeling toe te lichten tijdens een hoorzitting. De indiener van de klacht kan zich laten bijstaan of vertegenw oordigen. Ook w ordt een vertegenw oordiger van de corporatie uitgenodigd. Beide partijen krijgen op de hoorzitting de gelegenheid hun standpunt nader toe te lichten (hoor- en w ederhoor). Ook kan de klachtenadviescommissie andere partijen uitnodigen die een bijdrage kunnen leveren. Deze hoorzittingen vinden in de regel op het kantoor van de corporatie plaats en zijn niet openbaar. Tijdens de behandeling van de ingediende klacht door de klachtenadviescommissie w orden geen gerechtelijke stappen tegen de klagende partij ondernomen betreffende het geschil. De klachtenadviescommissie kan zich laten adviseren door deskundigen of een onderzoek laten verrichten binnen de organisatie. De klachtenadviescommissie brengt een advies aan de directie van de betreffende w oningcorporatie uit. Dit advies over de klacht w ordt binnen tw ee w eken aan de hand van de stukken en de overige informatie genomen en geformuleerd.. De secretaris brengt de directie op de hoogte van het advies. Na het uitbrengen van een advies beslist de directie binnen vijf w erkdagen. De klagende partij krijgt binnen uiterlijk één w eek een afschrift van dit besluit. Jaarverslag klachtenadviescommissie 2013 Pag. 4 van 37

5 Betreft het een klacht over het best uur dan brengt de klachtenadviescommissie advies uit aan de raad van commissarissen, w aarna deze een beslissing neemt. Het bestuur kan slechts w egens zw aarw egende redenen afw ijken van het advies. Als het bestuur afw ijkt van het advies zal het bestuur dit motiveren aan klager en de klachtenadviescommissie en stelt het bestuur de raad van commissarissen van het besluit op de hoogte. De afgelopen jaren is gebleken dat de adviezen van de klachtenadviescommissie w orden overgenomen. 4. SAMENSTELLING KLACHTENADVIESCOMMISSIE De klachtenadviescommissie bestaat uit onafhankelijke leden van w ie er minimaal tw ee zijn benoemd op voordracht uit de kring van huurders of zijn benoemd op voordracht van de huurdersorganisaties van de vijf corporaties. De vijf afzonderlijke corporaties hebben elk een ambtelijk secretaris beschikbaar gesteld, die verantw oordelijk is voor de afhandeling van de klachten die betrekking hebben op de corporatie w aar de ambtelijk secretaris w erkzaam is. Klachten over de w oonruimteverdeling Zw olle/kampen/ijsselmuiden w orden jaarlijks bij toerbeurt in behandeling genomen door één van de ambtelijk secretarissen. Op 31 december 2013 w as de klachtenadviescommissie als volgt samengesteld: De heer J. ter Schegget voorzitter (huurderslid) De heer R.G. Berkhof vice-voorziter (onafhankelijk lid) Mevrouw C.B. Bos plaatsvervangend voorzitter (onafhankelijk lid) Mevrouw D. de Vries huurderslid Mevrouw V.T.M. Bonke-Nijensteen huurderslid Mevrouw M. Knigge onafhankelijk lid Mevrouw M. Vakkert ambtelijk secretaris Openbaar Belang Mevrouw F. Folkerts-Diekman ambtelijk secretaris deltawonen De heer J. Albada ambtelijk secretaris SWZ Mevrouw J. Kanis ambtelijk secretaris Beter Wonen IJsselmuiden De heer J. van Hittersum ambtelijk secretaris Salland Wonen De heer R.G. Berkhof en mevrouw D. de Vries hebben besloten per 1 januari 2014 hun functie neer te leggen, in verband met hun w erkzaamheden voor de Provinciale Staten van Overijssel respectievelijk de gemeente Zw olle. Deze beslissing hebben zij tw eeën genomen om, de schijn van belangenverstrengeling te vermijden. In verband met dit besluit hebben de bestuurders van de vijf w oningcorporaties eind 2013 tw ee nieuw e leden benoemd die per 1 januari 2014 zitting nemen in de klachtenadviescommissie. Deze leden zijn gew orven via een openbare w ervingsprocedure. Eén lid, te w eten de heer S. Scheve, is benoemd op voordracht van de vijf huurdersorganisaties. Het andere lid, de heer W. Verw eij, is benoemd op voordracht van de leden van de klachtenadviescommissie. 5. INGEDIENDE KLACHTEN IN 2013 De klachtenadviescommissie heeft in 2013 totaal 49 klachten ontvangen. Deze klachten kunnen w orden opgesplitst in: 29 algemene klachten 20 klachten over de w oonruimteverdeling In overleg met de organisatie van de betreffende w oningcorporatie en de klachtenadviescommissie zijn 9 van de 29 algemene klachten voor behandeling voorgelegd aan de klachtenadviescommissie. De klachtenadviescommissie adviseerde over 4 klachten gegrond en over 4 andere klachten ongegrond. Van één klacht w erd een deel (communicatie) gegrond en een deel (uitvoering) ongegrond verklaard. Deze adviezen zijn door de betreffende directies overgenomen. In bijlage 1 van dit verslag zijn deze 9 klachten nader uitgew erkt. De overige 20 klachten zijn door de corporaties zelf afgehandeld en in bijlage 2 van dit verslag nader toegelicht. Jaarverslag klachtenadviescommissie 2013 Pag. 5 van 37

6 Aantal klachten Verder zijn er 20 klachtbrieven ontvangen die betrekking hadden op het w oonruimteverdeelsysteem. De betrokken w oningcorporatie of de stuurgroep w oonruimteverdeling heeft op deze brieven gereageerd. Een behandeling van deze brieven door de klachtenadviescommissie w as niet nodig. In bijlage 3 van dit verslag zijn deze klachten nader omschreven. Totaal aantal binnengekomen klachten Behandeld door de commissie Afgehandeld door de organisatie of stuurgroep wrvd 5 0 Algemene klachten Woonruimteverdeling Openbaar Belang De klachtenadviescommissie heeft in 2013 tw ee klachten over Openbaar Belang ontvangen. Eén klacht is in behandeling genomen. De klachtenadviescommissie heeft de klacht gegrond verklaard en daarover advies uitgebracht aan de directie. De directie heeft dit advies overgenomen. De andere klacht heeft de klachtenadviescommissie overgelaten aan de w erkorganisatie. Verder hadden negen zaken betrekking op het w oonruimteverdeelsysteem. Omdat het geen klachten betrof voor de klachtenadviescommissie, zijn de brieven ter behandeling doorgestuurd naar de stuurgroep w oonruimteverdeling. deltawonen De klachtenadviescommissie heeft in 2013 tw aalf klachten over deltawonen ontvangen, w aarvan er vier in behandeling zijn genomen. De klachtenadviescommissie heeft één behandelde klacht gegrond verklaard, tw ee klachten ongegrond verklaard en van één advies een gedeelte gegrond en een gedeelte ongegrond verklaard. Er is advies uitgebracht aan de directie. De directie heeft deze adviezen overgenomen. Eén klacht w as niet ontvankelijk omdat deze betrekking had op de servicekosten. Zeven klachten zijn na binnenkomst bij de klachtenadviescommissie door de w erkorganisatie opgepakt en afgehandeld of zijn nog in behandeling. Verder hadden acht zaken betrekking op het w oonruimteverdeelsysteem. Omdat het geen klachten betrof voor de klachtenadviescommissie, zijn de brieven ter behandeling doorgestuurd naar de stuurgroep w oonruimteverdeling. Jaarverslag klachtenadviescommissie 2013 Pag. 6 van 37

7 SWZ In 2013 heeft de klachtenadviescommissie dertien klachten over SWZ ontvangen, w aarvan zij drie klachten in behandeling heeft genomen. De klachtenadviescommissie heeft tw ee behandelde klachten ongegrond verklaard en daarover advies uitgebracht aan de directie. De directie heeft dit advies overgenomen. Een derde klacht heeft de klachtenadviescommissie in januari 2014 behandeld. Het advies hierover is nog in januari uitgebracht en door de directeurbestuurder overgenomen. Verder hadden drie zaken betrekking op het w oonruimteverdeelsysteem. Omdat het geen klachten betrof voor de klachtenadviescommissie, zijn de brieven ter behandeling doorgestuurd naar de stuurgroep w oonruimteverdeling. De overige klachten zijn na binnenkomst bij de klachtenadviescommissie door de w erkorganisatie opgepakt en afgehandeld of zijn nog in behandeling. Beter Wonen IJsselmuiden De klachtenadviescommissie heeft in 2013 geen klachten over Beter Wonen IJsselmuiden ontvangen. Salland Wonen Raalte De klachtenadviescommissie heeft in 2013 tw ee klachten over Salland Wonen ontvangen, w aarvan zij er één in behandeling heeft genomen. De klachtenadviescommissie heeft de behandelende klacht gegrond verklaard en daarover advies uitgebracht aan de directie. De directie heeft dit advies overgenomen. De tw eede klacht is na binnenkomst bij de klachtenadviescommissie door de w erkorganisatie opgepakt en afgehandeld. Aantal klachten per corporatie SWZ (13) deltawonen (12) Openbaar Belang (2) SallandWonen (2) Klachten met betrekking tot woonruimteverdeling Bij de corporaties zijn 20 brieven binnengekomen die betrekking hadden op het w oonruimteverdeelsysteem. De klachtenadviescommissie heeft geen brieven in behandeling genomen. Deze brieven zijn doorgestuurd naar de stuurgroep w oonruimteverdeling. In de stuurgroep zitten medew erkers van vier deelnemende corporaties (SWZ, Openbaar Belang, deltawonen en Beter Wonen IJsselmuiden). Een beschrijving van deze klachten is opgenomen in bijlage 3. Jaarverslag klachtenadviescommissie 2013 Pag. 7 van 37

8 6. HET OVERLEG TUSSEN DE KLACHTENADVIESCOMMISSIE EN DE CORPORATIES Voor een goede beoordeling en advisering ten aanzien van de ingediende klachten is het noodzakelijk dat de klachtenadviescommissie op de hoogte blijft van ontw ikkelingen binnen en buiten de organisaties. De secretaris van Openbaar Belang stuurt w ekelijks een overzicht met onderw erpen die in die w eek in w eek- en dagbladen zijn gepubliceerd. Ook is een halfjaarlijks overleg ingesteld, w aarbij de ambtelijk secretaris de verantw oordelijkheid draagt voor het overleg en de informatievoorziening. In 2013 heeft dit overleg tw ee keer plaatsgevonden, namelijk op 9 april bij Beter Wonen IJsselmuiden en op 29 oktober bij Salland Wonen. Daarbij zijn diverse ontw ikkelingen binnen de corporaties en de volkshuisvesting aan de orde gew eest. 7. EDUCATIE LEDEN KLACHTENADVIESCOMMISSIE In 2013 hebben de leden van de klachtenadviescommissie mevrouw V.T.M. Bonke-Nijensteen en mevrouw M. Knigge een tw eedaagse cursus van de Woonbond in Utrecht bijgew oond. Tijdens de cursus kw am aan de orde w elke rol en verantw oordelijkheden de klachtenadviescommissie heeft volgens het BBSH (Besluit Beheer Sociale Huursector); dit besluit verplicht de corporaties tot het instellen van een klachtencommissie. De leden van de klachtenadviescommissie hebben veel van de cursus opgestoken en mee kunnen nemen naar hun functioneren in de klachtenadviescommissie. 8. ZELFEVALUATIE In 2013 heeft de klachtenadviescommissie geen evaluatie gehouden. 9. FINANCIËLE VERANTWOORDING De leden van de klachtenadviescommissie ontvangen jaarlijks een vaste vergoeding. In 2013 w as dat 247,50. Daarnaast ontvangen de leden per zitting een presentievergoeding van 93,20. Plaatsvervangende leden, die niet aanw ezig w aren bij de zitting, maar w el de zitting voorbereiden krijgen 46,60. Voor het aanw ezig zijn bij een halfjaarlijks overleg ontvangen de leden van de klachtenadviescommissie een vergoeding van 93,20. De ambtelijk secretarissen zijn in dienst van de corporaties en ontvangen geen vergoeding. In totaal is 6.234,40 aan vergoedingen uitbetaald. De vaste jaarlijkse kosten (de vaste vergoeding en de vergoeding voor het kw artaaloverleg) w orden verdeeld tussen de vijf corporaties en de variabele kosten (zittingen) w orden door de afzonderlijke corporaties aan de leden betaald. Dit jaarverslag is vastgesteld in de vergadering van de klachtenadviescommissie op 7 april 2014 en is ter kennisgeving toegezonden aan de directie van SWZ, Openbaar Belang, deltawonen, Beter Wonen IJsselmuiden en Salland Wonen. 10. AANBEVELINGEN De klachtenadviescommissie doet tw ee aanbevelingen. - Klachten die betrekking hebben op het w oonruimtebeleid van de w oningcorporaties w orden niet in behandeling genomen door de klachtenadviescommissie. De klachtenadviescommissie brengt de klagers hiervan schriftelijk op de hoogte en sturen vervolgens de klachten door ter behandeling aan de stuurgroep w oonruimteverdeling. Mocht de klager vinden dat hij niet juist behandeld is, dan kan dit tot een zitting leiden. De klachtenadviescommissie doet de aanbeveling aan de stuurgroep w oonruimte-verdeling om een terugkoppeling te geven over de afhandeling van een klacht. Daarmee w ordt geborgd dat de klachtenadviescommissie op de hoogte w ordt gesteld van de afw ikkeling. - Als de klachtenadviescommissie het idee heeft dat een klacht de andere corporaties ook aangaat, zal de commissie in voorkomende gevallen de andere corporaties informeren. Dit kan op verschillende manieren. Bijvoorbeeld door hiervan melding te maken in het jaarverslag of, indien dringend, tussentijds. Jaarverslag klachtenadviescommissie 2013 Pag. 8 van 37

9 BIJLAGE 1 KLACHTEN WAAROVER DE KLACHTENADVIESCOMMISSIE HEEFT GEADVISEERD 1.1 Openbaar Belang De klachtenadviescommissie heeft één klacht over Openbaar Belang behandeld. Klacht ontvangen: 30 mei Afgehandeld: 12 juli Klacht De klacht heeft betrekking op het feit dat klager zijn 2 fietskarren, 1 fiets, 1 vouw fiets, 1 brommer en een heftafel mag plaatsen in de gemeenschappelijke berging. De klacht w ordt gew ijzigd in het feit dat klager 1 fietskar, 1 vouw fiets, 1 fiets en 1 brommer niet in de gemeenschappelijke berging mag stallen. Omdat klager een fietskar heeft verkocht, heeft hij de klacht tijdens de hoorzitting aangepast, in die zin dat klager 1 fietskar, 1 vouw fiets, 1 fiets en 1 brommer niet in de gemeenschappelijke berging mag stallen. Daarnaast voelt klager zich niet, althans onvoldoende gesteund door Openbaar Belang, in zijn pogingen om de situatie op te lossen. Achtergrond klacht Klager huurt sinds 8 januari 2013 de (beneden)w oning. Bij deze w oning hoort, behalve een kleine inpandige berging in de eigen w oning, een gemeenschappelijke berging (± 22 m²) w aarvan 8 huishoudens gebruik maken. Zeven huishoudens hebben daarnaast de beschikking over een extra (kleine) berging die aan de gemeenschappelijke berging grenst. Het is mogelijk hier een fiets te plaatsen, zij het dat dit erg lastig is i.v.m. de draairichting van de toegangsdeur een fiets te plaatsen. Deze bergingen w orden dan ook vooral gebruikt voor de opslag van spullen. Klager had een fiets, bromfiets, vouw fiets, 2 fietskarren en een heftafel in de gemeenschappelijke berging opgeslagen. Na klachten van medebew oners heeft Openbaar Belang hem verzocht de fietskar en de heftafel te verw ijderen uit de gemeenschappelijke berging. Klager heeft de fietskar verw ijderd en de bromfiets w erd op de heftafel gestald. Vervolgens w erd klager, nadat enkele huurders van het portiek klachten hadden ingediend, verzocht ook de bromfiets te verw ijderen uit de gemeenschappelijke berging in verband met benzinedampen en risico op brandbare spullen. Bij brief van 20 maart 2013 heeft Openbaar Belang verboden om nog langer een bromfiets te stallen in de gemeenschappelijke berging. Deze brief is gericht aan klager, maar hij gaat er vanuit dat de medebew oners een zelfde brief hebben ontvangen. In het huurreglement is niet opgenomen w at in de gemeenschappelijke berging opgeslagen mag w orden. Klager heeft verschillende pogingen gedaan om ruimte van de gemeenschappelijke berging zo goed mogelijk en naar ieders tevredenheid te verdelen. Helaas heeft een aantal bew oners zich hiertegen verzet. Klager heeft het gevoel dat Openbaar Belang alleen naar de klachten van deze bew oners heeft geluisterd en ten onrechte is voorbij gegaan aan hun eigen beleid, dat bew oners eerst in de gelegenheid moeten w orden gesteld een en ander zelf in overleg met hun medebew oners op te lossen. Hierdoor voelt klager zich niet althans onvoldoende gesteund door Openbaar Belang. Toelichting Openbaar Belang Als er geen leefbaarheidsklachten zijn, en iedereen kan goed leven met de verdeling van de gemeenschappelijke berging, handhaaft Openbaar Belang niet. Enige voorw aarde is dat het luik van de w atermeter vrij blijft. Zijn er klachten, dat kijkt Openbaar Belang eerst of de klachten gegrond zijn. In deze gemeenschappelijke berging had klager 2 fietskarren, 1 fiets, 1 vouw fiets, 1 brommer en een heftafel gestald. In het huurreglement is niet beschreven dat er geen brommer gestald mag w orden. Als bew oners onderling overeenstemming hebben, mag er een brommer gestald w orden in de gemeenschappelijke berging. Hier tegen onderneemt Openbaar Belang geen actie. Openbaar Belang heeft besloten in deze gemeenschappelijke berging brommers te verbieden, omdat bleek dat er meerdere brommers gestald moesten w orden als één brommer gedoogd w erd. Daar is onvoldoende ruimte voor. Ook als een bew oner slechts één mobiel (brommer of scooter), heeft mag deze niet geplaatst w orden in de gemeenschappelijke berging. Dat betekent dat de brommer buiten geplaatst moet w orden. Bij andere portieken zijn bew oners in overeenstemming dat er brommer(s) gestald kan/kunnen w orden. Jaarverslag klachtenadviescommissie 2013 Pag. 9 van 37

10 Overw egingen en conclusie klachtenadviescommissie Gebruik gemeenschappelijke berging Een huishouden bestaande uit vijf personen, heeft in de regel meer bergruimte nodig dan een huishouden dat uit één persoon bestaat. De klachtenadviescommissie is van mening dat de gemeenschappelijke berging naar redelijkheid en billijkheid verdeeld moet w orden door de bew oners. Dat gebeurt meestal ook. Zo nodig kan Openbaar Belang regels stellen aan het gebruik van de gemeenschappelijke berging, mits deze regels vooraf zijn bekend gemaakt en gelden voor alle bew oners (om w illekeur te voorkomen). In casu heeft Openbaar Belang, naar aanleiding van klachten van enkele bew oners, bij brief verboden om bromfietsen te stallen in de berging, terw ijl aan klager bij het aanvaarden van de w oning is verteld dat dit geen probleem zou zijn. In het huurreglement is hierover niets opgenomen. De klachtenadviescommissie heeft sterk de indruk dat Openbaar Belang zich in deze situatie heeft laten leiden door de klachten van enkele bew oners en vervolgens zonder voldoende onderbouw ing heeft besloten om het stallen van een bromfiets in de gemeenschappelijke berging te verbieden. In zoverre acht de klachtenadviescommissie de klacht dan ook gegrond. Daarnaast constateert de klachtenadviescommissie vooringenomenheid van Openbaar Belang in deze kw estie. In haar ziensw ijze op de klacht gaat Openbaar Belang er namelijk vanuit dat klager de bijeenkomst had georganiseerd om de eigen zin door te drijven en niet om tot een compromis te komen. De bijeenkomst is door een aantal bew oners dan ook als zeer onplezierig ervaren, terw ijl er bij deze bew onersbespreking geen medew erkers van Openbaar Belang aanw ezig w aren. Het lijkt er sterk op dat Openbaar Belang zich in deze kw estie te veel heeft laten leiden door de klachten c.q. standpunten van enkele bew oners. De klachtenadviescommissie kan zich dan ook voorstellen dat klager zich minder serieus genomen voelt dan de andere bew oners uit het portiek. Daar komt nog bij dat, zoals klager terecht heeft aangevoerd, Openbaar Belang volgens haar eigen w ebsite als beleid hanteert dat bew oners in geval van problemen, eerst moeten proberen om er in overleg met elkaar uit te komen. In casu heeft in ieder geval de bew oner van nummer 77 geen moeite gedaan om met klager in gesprek te gaan en Openbaar Belang heeft in dit geval haar eigen beleid niet gevolgd. Integendeel, zoals gezegd is de klachtenadviescommissie van mening dat Openbaar Belang zich heeft laten leiden door de klachten en standpunten van de andere (portiek)bew oners. Door deze opstelling van Openbaar Belang is er een machtsongelijkheid in het portiek ontstaan, w aardoor klager in een bepaalde hoek geplaatst, ook richting de andere bew oners. Advies klachtenadviescommissie Gelet op het voorgaande adviseert de klachtenadviescommissie om de klacht van klager ontvankelijk en gegrond te verklaren. Openbaar Belang heeft een zorgplicht richting klager en w ordt dringend geadviseerd de machtsongelijkheid te herstellen. Klager moet zich gesteund voelen door Openbaar Belang. Het is de taak van Openbaar Belang om klager w eer in gesprek te laten komen met de overige bew oners. De klachtenadviescommissie is van mening, dat het traject met Buurtbemiddeling hier w einig in kan betekenen en adviseert een onafhankelijk medew erker van Openbaar Belang persoonlijk in gesprek te laten gaan met de bew oners uit het portiek. De klachtenadviescommissie heeft kennis genomen van de tekst op de w ebsite van Openbaar Belang over overlast. Hierop staat vermeld dat één op één overlastsituaties niet kunnen w orden gemeld bij Openbaar Belang. De klachtenadviescommissie is van oordeel dat gelet op de vermelde zorgplicht geen beperking kan w orden aangebracht op het melden van overlastsituaties. Het aanpassen van deze tekst w ordt daarom geadviseerd. Besluit directie: De directie heeft het advies van de klachtenadviescommissie overgenomen en heeft klager hierover geïnformeerd. Jaarverslag klachtenadviescommissie 2013 Pag. 10 van 37

11 1.2 SWZ De klachtenadviescommissie heeft drie klachten over SWZ behandeld. Zaak Klacht ontvangen: 3 maart Afgehandeld: 29 april Klacht Bew oonster vindt dat haar w oning tijdens de groot onderhoud w erkzaamheden gedurende enkele w eken onbew oonbaar w as. Ook is zij van mening dat zij niet serieus w erd genomen als zij haar verhaal deed bij de mensen die verantw oordelijk w aren voor de uitvoering van het project. Achtergrond klacht Mevrouw vertelt dat zij voorafgaande aan het komende groot onderhoud van SWZ informatie heeft ontvangen en dat de opzichter van het project bij haar is gew eest om de w erkzaamheden en opties w aaruit bew oners kunnen kiezen door te spreken. De opzichter heeft toen ook verteld dat zij in haar w oning kon blijven w onen en daar w as mevrouw blij mee. Mevrouw kon alleen beschikken over de w oonkamer. Op de eerste verdieping vonden de w erkzaamheden plaats. Het dak van de w oning is vernieuw d w aarbij het aanw ezige asbest is gesaneerd. In het begin liep de verbouw ing goed maar gaandew eg kw am mevrouw tot de conclusie dat zij niet in haar w oning kon blijven. De ramen w aren er uitgehaald en tijdelijk vervangen door een plaat. Op een dag kw am zij uit haar w erk en bleek dat iemand door het dak/plafond in de keuken w as gezakt (schade). In het project w as het w oningblok w aartoe haar w oning behoort het eerst aan de beurt voor een andere uitvoering van het dak, w aarbij het dak is verhoogd, om zo meer leefruimte op de eerste verdieping te creëren. Mevrouw is van mening dat zij proefkonijn is gew eest. Zij heeft met de opzichter overlegd of zij geen gebruik kon maken van de reservew oning en daarvan de sleutel kon krijgen. Haar is toegezegd dat haar de sleutel gebracht zou w orden. Deze belofte is SWZ niet nagekomen en zelf w ilde zij niet nogmaals om de sleutel vragen. Op een later moment heeft mevrouw w el de sleutel van een buurvrouw geleend om in de reservew oning te kunnen douchen. Er heeft zich later een lekkage voorgedaan, doordat de tijdelijke kap (boven het dak voor de w erkzaamheden) te vroeg is w eggehaald, met als gevolg dat er lekkage bij de keuken is opgetreden. De muren, meterkast en ook de kelder zijn daarbij nat gew orden. Daarbij is het laminaat in de keuken beschadigd. Mevrouw heeft de schade gemeld bij de aannemer. De schade is prima opgelost en het laminaat in de keuken is vervangen door de aannemer. Omdat de w oonsituatie tijdens de verbouw ing steeds slechter w erd is mevrouw tijdelijk bij haar ouders ingetrokken. Mevrouw voelde zich niet serieus genomen. Zij heeft met de projectleider gesproken en die heeft tegen haar gezegd dat zij w el in haar w oning had kunnen blijven. De bouw vakkers w aren van mening dat dit niet mogelijk w as. Financieel w erd zij ook met zaken opgezadeld w aar zij niet om gevraagd heeft en die haar niet passen. Zo zou zij voor het verw ijderen van het resterende oude dakbeschot (op de 1e verdieping) en het opnieuw aftimmeren, het aanhelen van w anden en vensterbanken een huurverhoging van 15, - per maand moeten betalen. Ook moest zij nieuw e rolgordijnen aanschaffen voor de Velux -dakramen en die zijn erg duur. Mevrouw geeft aan dat zij alles in huis netjes voor elkaar had. Na de uitvoering van de w erkzaamheden w as dat niet meer het geval. Toelichting SWZ De opzichter heeft een overzicht verstrekt w aarin hij puntsgew ijs is ingegaan op zaken en aangeeft w elke stappen zijn ondernomen om tot een oplossing te komen. Dit overzicht is overgelegd aan de klachtenadviescommissie. Tijdens de hoorzitting is de opzichter aan de hand van de brief van klaagster op een aantal zaken ingegaan. Jaarverslag klachtenadviescommissie 2013 Pag. 11 van 37

12 In de bew onersbrochure staat dat, w anneer bew oners lichamelijke klachten hebben w aar rekening mee gehouden moet w orden, zij dat tijdig moeten doorgeven aan de projectopzichter. Hier heeft klaagster nooit met de opzichter over gesproken zodat het ook niet is vastgelegd op de opnameformulieren. Het klopt dat de w erkzaamheden aan het dak totaal een w eek langer hebben geduurd dan oorspronkelijk w as gepland. Conform het renovatiereglement is daarvoor vergoeding gegeven. Bew oners die om een sleutel van de rustw oning hebben gevraagd hebben deze ook ontvangen. De uitvoerder van de aannemer deelt de sleutels uit. De opzichter kan geen reden bedenken w aarom mevrouw dan geen sleutel heeft ontvangen. Hij heeft daar niets over gehoord. Als een bew oner aangeeft tijdelijk ergens anders te verblijven zal de aannemer proberen de w erkzaamheden zoveel mogelijk versneld uit t e voeren. Dit kan tot meer rommel in een w oning leiden. Daarnaast heeft de vader van klaagster de resterende plafonds aangeheeld en vensterbanken zelf aangebracht. Ook dit gaf rommel. Voor het uitlopen op de planning met vijf w erkdagen heeft mevrouw een t egemoetkoming van 5x 25,- plus een extra bedrag van 50,- (voor het w eekend) ontvangen. De opzichter heeft aan mevrouw deze tegemoetkoming aangeboden en aangegeven dat hij niet meer kon bieden. Klaagster nam geen genoegen met deze 175,- en heeft hem gevraagd w at zij kon doen. Toen heeft hij haar gew ezen op de mogelijkheid de kw estie aan de klachtenadviescommissie voor te leggen. De opzichter w ijst erop dat SWZ de overlast van de w erkzaamheden vooraf w el serieus heeft genomen. Zo is aan de huurders de volgende mogelijkheden voorgelegd: De w erkzaamheden afzonderlijk achter elkaar uit laten voeren. De totale uitvoerperiode zou dan uitkomen op totaal 30 w erkdagen per w oning. De w erkzaamheden in zijn geheel in zo kort mogelijke tijd te laten uitvoeren. De w erkzaamheden zouden dan in 16 w erkdagen per w oning klaar zijn. Dit geeft w el de meeste overlast voor de bew oners (hectische periode). Tijdens de bew onersbijeenkomsten zijn beide opties aan de orde gesteld en konden de bew oners op een lijst aangeven w at hun voorkeur w as (enquête). Alle bew oners hebben gekozen voor de snelle uitvoering. Advies klachtenadviescommissie De klachtenadviescommissie heeft de klacht behandeld op de zitting van 11 april Klaagster is samen met haar vader in persoon verschenen. SWZ w erd vertegenw oordigd door de projectopzichter en een medew erker van de afdeling Realisatie en beheer. De klachtenadviescommissie adviseert om de klacht van klaagster over de ondervonden overlast van de renovatiew erkzaamheden ongegrond te verklaren. Klaagster spreekt van een onbew oonbaar huis en derving van w oongenot. Zij is vrijw illig w eggegaan omdat zij de w oning onbew oonbaar vond en t ijdelijk bij haar ouders gaan w onen. Dat is haar eigen keus gew eest. De klachtenadviescommissie kan zich voorstellen dat een renovatie van deze orde gedurende een periode veel impact heeft gehad op het w oongenot. SWZ heeft de impact onderkend en een alternatief aangeboden in de vorm van een rustw oning w aar bew oners, inclusief klaagster, gebruik van konden maken. SWZ en de aannemer - hoew el zij in gebreke zijn gebleven met de informatiestrekking - hebben adequaat, probleemoplossend en voortvarend de onderhoudsw erkzaamheden uitgevoerd. Klaagster heeft desgevraagd ingestemd met de juistheid van het Excel planningsschema voor de onderhoudsw erkzaamheden zoals SWZ deze heeft opgesteld en aan haar heeft voorgelegd. Besluit directie: De directie heeft het advies van de klachtenadviescommissie overgenomen en heeft klaagster hierover geïnformeerd. Jaarverslag klachtenadviescommissie 2013 Pag. 12 van 37

De Klachtencommissie voor Mitros

De Klachtencommissie voor Mitros Jaarverslag 2011 JAARVERSLAG 2011 De Klachtencommissie voor Mitros De Klachtencommissie voor Mitros Postbus 8236, 3503 RE Utrecht T (030) 880 39 10 6 juni 2012 2 Inhoudsopgave Samenvatting... 5 Inleiding...

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012. De Klachtencommissie voor Mitros. De Klachtencommissie voor Mitros. Postbus 8236, 3503 RE Utrecht T (030) 880 39 10

JAARVERSLAG 2012. De Klachtencommissie voor Mitros. De Klachtencommissie voor Mitros. Postbus 8236, 3503 RE Utrecht T (030) 880 39 10 JAARVERSLAG 2012 De Klachtencommissie voor Mitros De Klachtencommissie voor Mitros Postbus 8236, 3503 RE Utrecht T (030) 880 39 10 10 juni 2013 2 Inhoudsopgave Samenvatting... 5 Inleiding... 6 Hoofdstuk

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 Woningstichting Openbaar Belang

Jaarverslag 2010 Woningstichting Openbaar Belang Jaarverslag 2010 Woningstichting Openbaar Belang Verslaglegging 2010 Jaarverslag 5 Directieverslag 5 Volkshuisvestingverslag 2010 8 1. Huisvesten van de doelgroep 8 1.1 Visie (op de huisvestingstaak)

Nadere informatie

Jaarverslag Geschillenadviescommissie 2014

Jaarverslag Geschillenadviescommissie 2014 Jaarverslag Geschillenadviescommissie 2014 Vastgesteld door de Geschillenadviescommissie d.d. 17 maart 2015 Goedgekeurd door de besturen van de aangesloten corporaties d.d. Inhoudsopgave MISSCHIEN EVEN

Nadere informatie

Jaarverslag Geschillencommissie Arbodiensten

Jaarverslag Geschillencommissie Arbodiensten Jaarverslag Geschillencommissie Arbodiensten 2012 1 INHOUDSOPGAVE 1. Voorwoord... 2 2. Organisatie en werkwijze... 4 2.1 Werkwijze Geschillencommissie Arbodiensten... 4 2.2 Samenstelling Geschillencommissie

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012 STEDELIJKE GESCHILLENCOMMISSIE BREDA

JAARVERSLAG 2012 STEDELIJKE GESCHILLENCOMMISSIE BREDA JAARVERSLAG 2012 STEDELIJKE GESCHILLENCOMMISSIE BREDA INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 2. Stedelijke lencommissie Breda... 3 3. Overzicht ontvangen en behandelde geschillen... 4 3.1 Aangehouden

Nadere informatie

Ombudsman, doel en werkwijze

Ombudsman, doel en werkwijze Ombudsman, doel en werkwijze Overheden moeten bij de uitvoering van hun taken op een behoorlijke manier omgaan met burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Dit betekent dat de overheid een

Nadere informatie

Ombudsman, doel en werkwijze

Ombudsman, doel en werkwijze Ombudsman, doel en werkwijze Overheden moeten bij de uitvoering van hun taken op een behoorlijke manier omgaan met burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Dit betekent dat de overheid een

Nadere informatie

ombudsman G E M E E N T E L I J K E D E N H A A G

ombudsman G E M E E N T E L I J K E D E N H A A G ombudsman G E M E E N T E L I J K E D E N H A A G Jaarverslag 2008 Jaarverslag 2008 Ombudsman Gemeente Den Haag 2 Jaarverslag 2008 Ombudsman - Gemeente Den Haag Inhoudsopgave 3 Inhoudsopgave 1. Inleidend

Nadere informatie

A LGEM EN E H U U RV O O RW A A RD EN H U U RO V EREEN KO M S T Z ELFS T A N D I GE W O O N RU I M T E PER 6 J A N U A RI 2015

A LGEM EN E H U U RV O O RW A A RD EN H U U RO V EREEN KO M S T Z ELFS T A N D I GE W O O N RU I M T E PER 6 J A N U A RI 2015 A LGEM EN E H U U RV O O RW A A RD EN H U U RO V EREEN KO M S T Z ELFS T A N D I GE W O O N RU I M T E PER 6 J A N U A RI 2015 A RT I K EL 1. H ET T O EPA S S I N G S B EREI K V A N D EZ E V O O RW A A

Nadere informatie

Reglement klachtrecht voor naastbetrokkenen Eleos

Reglement klachtrecht voor naastbetrokkenen Eleos Reglement klachtrecht voor naastbetrokkenen Eleos Datum vaststelling : 21 januari 2009 Datum invoering : Januari 2009 Van toepassing voor : heel Eleos Hiermee vervallen : niet van toepassing Eerstvolgende

Nadere informatie

CORPORATE GOVERNANCE CHARTER

CORPORATE GOVERNANCE CHARTER CORPORATE GOVERNANCE CHARTER Voor het laatst door de Raad van Bestuur herzien op 3 maart 2015 Deugdelijk ondernemingsbestuur, ofw el corporate governance, draait rond het vinden van een goed evenw icht

Nadere informatie

Gevraagd: maatwerk! Een onderzoek naar de uitvoeringspraktijk bij de Belastingdienst/Toeslagen

Gevraagd: maatwerk! Een onderzoek naar de uitvoeringspraktijk bij de Belastingdienst/Toeslagen Gevraagd: maatwerk! Een onderzoek naar de uitvoeringspraktijk bij de Belastingdienst/Toeslagen 12 februari 2015 2015/025 De burger heeft er recht op behoorlijk behandeld te worden door de overheid. En

Nadere informatie

Rapport Gemeentelijke Ombudsman. Samenvatting en conclusies. Conclusies. 3 december 2009 RA0944776

Rapport Gemeentelijke Ombudsman. Samenvatting en conclusies. Conclusies. 3 december 2009 RA0944776 Rapport Gemeentelijke Ombudsman Noord/Zuidlijn Vijzelgracht Deel 3 Afhandeling gevolgen verzakkingen Gemeente Amsterdam Schadebureau Noord/Zuidlijn Stadsdeel Centrum Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Amsterdam

Nadere informatie

O n d e r z o e k s r a p p o r t

O n d e r z o e k s r a p p o r t O n d e r z o e k s r a p p o r t Naam: Studentennummer Esmee Huizer 539028 Jaap van der Boor 552778 Wouter Dreschler 551287 Can Turkmen 542189 Ara Avaigan 513661 Voorwoord Voor onze opleiding HBO-Rechten

Nadere informatie

4. Het overzicht van de behandelde klachten per onderdeel van de organisatie in 2003

4. Het overzicht van de behandelde klachten per onderdeel van de organisatie in 2003 Inhoudsopgave 1. Een inleidend woord 2. Enkele trends 3. De klachten en de aantallen 4. Het overzicht van de behandelde klachten per onderdeel van de organisatie in 2003 5. Het overzicht van de behandelde

Nadere informatie

rotterdam verslag van werkzaamheden

rotterdam verslag van werkzaamheden 2010 rotterdam verslag van werkzaamheden Ombudsman, doel en werkwijze Vertrouwen is het fundament van onze democratie. Een overheid die niet behoorlijk handelt, kan het vertrouwen van zijn burgers schaden

Nadere informatie

Rapport. Datum: 23 december 2003 Rapportnummer: 2003/493

Rapport. Datum: 23 december 2003 Rapportnummer: 2003/493 Rapport Datum: 23 december 2003 Rapportnummer: 2003/493 2 Klacht Verzoekers klagen erover dat het regionale politiekorps Flevoland op 26 februari 2001 hun auto heeft laten wegslepen en dat de politie er

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Klachtencommissie Wet beëdigde tolken en vertalers

Jaarverslag 2014. Klachtencommissie Wet beëdigde tolken en vertalers Jaarverslag 2014 Klachtencommissie Wet beëdigde tolken en vertalers Woord vooraf Voor u ligt het jaarverslag 2014 van de Klachtencommissie Wet beëdigde tolken en vertalers (hierna: de commissie). In dit

Nadere informatie

gemeentelijke ombudsman Krimpen aan den IJssel verslag van werkzaamheden

gemeentelijke ombudsman Krimpen aan den IJssel verslag van werkzaamheden gemeentelijke ombudsman Krimpen aan den IJssel verslag van werkzaamheden 2011 Ombudsman, doel en werkwijze Overheden moeten bij de uitvoering van hun taken op een behoorlijke manier omgaan met burgers,

Nadere informatie

ombudsman GEMEENTELIJKE DEN HAAG

ombudsman GEMEENTELIJKE DEN HAAG ombudsman GEMEENTELIJKE DEN HAAG Jaarverslag 2007 Jaarverslag 2007 Ombudsman Gemeente Den Haag 2 Jaarverslag 2007 Ombudsman - Gemeente Den Haag Inhoudsopgave 3 Inhoudsopgave 1. Inleidend woord 5 2. Signalen

Nadere informatie

Ik heb een klacht! Wat nu? Werkwijze en reglement klachtencommissie

Ik heb een klacht! Wat nu? Werkwijze en reglement klachtencommissie Ik heb een klacht! Wat nu? Werkwijze en reglement klachtencommissie Inhoud Ik heb een klacht! wat nu? Inleiding 2 Wat is een klacht? 3 Wat doet u met een klacht? 3 Werkwijze klachtencommissie Woonstichting

Nadere informatie

KLACHTRECHT IN DE ZORG ONBEKEND ÉN ONBEMIND

KLACHTRECHT IN DE ZORG ONBEKEND ÉN ONBEMIND NOTITIE KLACHTRECHT IN DE ZORG ONBEKEND ÉN ONBEMIND Woord vooraf Veiligheid in de zorg door openheid De kwaliteit van de zorg is het afgelopen jaren veel in het nieuws geweest. Hoewel de roep om openheid

Nadere informatie

Rapport. Datum: 19 oktober 2011. Rapportnummer: 2011/310

Rapport. Datum: 19 oktober 2011. Rapportnummer: 2011/310 Rapport Rapport over een klacht over Bureau Jeugdzorg Zuid-Holland, locatie Leiden, de Raad voor de Kinderbescherming, regio Rotterdam-Rijnmond en de Centrale autoriteit. Datum: 19 oktober 2011 Rapportnummer:

Nadere informatie

Bouwvereniging Onze Woning, jaarrekening 2014 2

Bouwvereniging Onze Woning, jaarrekening 2014 2 Voorwoord... 3 Jaarverslag 2014... 4 Verslag van het bestuur... 5 Koers... 5 Goede Governance... 6 Nieuwe statuten... 6 Financieel Herstelplan... 7 Personeel en Organisatie... 7 Strategisch Vastgoed Beleid...

Nadere informatie

Uw kenmerk Uw brief van Burgerservicenr Ons kenmerk Bijlage

Uw kenmerk Uw brief van Burgerservicenr Ons kenmerk Bijlage Aan de leden van de gemeenteraad Achtkarspelen Afdeling : SL Behandeld door : mw. R. Schievink-de Boer Telefoonnummer : 14 0511 E-mail : gemeente@achtkarspelen.nl Uw kenmerk Uw brief van Burgerservicenr

Nadere informatie

Klachtenreglement. De Friese Wouden

Klachtenreglement. De Friese Wouden Klachtenreglement De Friese Wouden Klachtenregeling Voorwoord Cliënten dienen niet snel een klacht in. Als een cliënt de stap zet om een klacht in te dienen, is het daarom des te belangrijker, dat zorgaanbieders

Nadere informatie

Rapport. Datum: 25 mei 1999 Rapportnummer: 1999/228

Rapport. Datum: 25 mei 1999 Rapportnummer: 1999/228 Rapport Datum: 25 mei 1999 Rapportnummer: 1999/228 2 Klacht Op 12 januari 1999 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van X BV te 's-hertogenbosch, met een klacht over een gedraging van de Regionaal

Nadere informatie

Rapport. Datum: 4 mei 1999 Rapportnummer: 1999/206

Rapport. Datum: 4 mei 1999 Rapportnummer: 1999/206 Rapport Datum: 4 mei 1999 Rapportnummer: 1999/206 2 Openbaar Rapport Rapportnummer: 99/228 25 mei 1999 Verzoekschrift van X BV te 's-hertogenbosch met een klacht over een gedraging van de Regionaal Directeur

Nadere informatie

1.1 College van burgemeester en wethouders van Rotterdam

1.1 College van burgemeester en wethouders van Rotterdam 1.1 College van burgemeester en wethouders van Rotterdam 1 2010.478 COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROTTERDAM Personeelsdossier terecht vernietigd? Geen (eind)oordeel: Bemiddelen:

Nadere informatie