BIJLAGE 6. BIJ DE VFN-ERECODE FRAUDEPREVENTIERICHTLIJN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BIJLAGE 6. BIJ DE VFN-ERECODE FRAUDEPREVENTIERICHTLIJN"

Transcriptie

1 BIJLAGE 6. BIJ DE VFN-ERECODE FRAUDEPREVENTIERICHTLIJN Ondergetekenden, de leden van de Vereniging van Financieringsondernemingen in Nederland (VFN), hierna ieder afzonderlijk aan te duiden als "de financier", overwegende dat het aanbeveling verdient een stelsel van regels en procedures inzake de voorkoming en bestrijding van fraude bij de verstrekking van consumptief krediet te treffen, overwegende dat door de Algemene Ledenvergadering van 28 april 1993 een fraudepreventieprogramma is vastgesteld, onder meer bevattende het kader voor een fraudepreventierichtlijn, bepalingen ten aanzien van de met de financiers samenwerkende tussenpersonen en een Overzicht Benodigde Bescheiden, komen bij deze overeen als volgt: 1. Ter voorkoming en bestrijding van fraude bij de verstrekking van consumptief krediet hebben de financiers navolgende richtlijnen, bevattende vereisten waaraan een kredietaanvraag dient te voldoen, onderschreven. Dit laat onverlet de aan de verstrekking van consumptief krediet gestelde en eventueel nog te stellen, wettelijke vereisten op dit punt. 2. Financiers zullen zich bij de beoordeling van kredietaanvragen baseren op originele bescheiden, welke dienen te voldoen aan de wettelijke vereisten. Financiers dienen zich ervan te vergewissen dat er door de kredietaanvrager originele bescheiden ter controle zijn overlegd Uitsluitend de volgende geldige documenten worden als legitimatiebewijs door de financiers geaccepteerd: - paspoort; - rijbewijs; - VNG-kaart (tot het moment van invoering van een Europese identiteitskaart); - permanente verblijfsvergunning (tijdelijke verblijfsvergunning wordt alleen geaccepteerd in combinatie met werkvergunning) Recente inkomensbescheiden Financiers maken bij de beoordeling van een kredietaanvraag gebruik van navolgende recente, originele inkomensbescheiden: - werkgeversverklaring; - bewijs van inkomen, zoals loonstroken; - bank- of giro-afschrift In geval van twijfel worden de afschriften van de afgelopen twee of drie maanden behorend bij de getoonde loonstroken gevraagd; - aanslag inkomstenbelasting De controle op de onder 2. en 2.1. genoemde originele documenten kan eveneens geschieden door de met de financiers samenwerkende tussenpersonen. Bij de financier dient in het dossier een kopie van de genoemde documenten te zijn opgenomen, door de tussenpersoon geparafeerd (conformiteit met de originele gegevens).

2 De financiers zijn overeengekomen navolgende tekst van toepassing te verklaren op alle met hen samenwerkende tussenpersonen, bij voorkeur op te nemen in de samenwerkings-/provisie- of volmachtovereenkomst. Controle: 1. De tussenpersoon verplicht zich bij een kredietverstrekking te controleren of aan de vereisten van het Overzicht Benodigde Bescheiden is voldaan. Indien de tussenpersoon de originele bescheiden controleert, tekent hij voor de conformiteit van de gegevens. 2. In geval van fraude of misbruik van gegevens of systemen door (werknemers van) de tussenpersoon en/of derden, waarbij in het laatste geval de tussenpersoon nalatigheid kan worden verweten, is de tussenpersoon jegens de financier aansprakelijk voor de hieruit voortvloeiende schade. 3. De gegevens van de aanvragers zijn strikt vertrouwelijk en dienen door de partijen en medewerkers van partijen als zodanig te worden behandeld. 4. De tussenpersoon zal alle schriftelijk door de financier gegeven instructies en aanwijzingen inzake het fraudepreventieprogramma opvolgen bij zijn bemiddelingsactiviteiten. Deze instructies vormen onderdeel van de overeenkomst tussen de financier en de tussenpersoon. Bij niet naleving van deze instructies en/of aanwijzingen behoudt de financier zich het recht voor de samenwerking te verbreken Screening algemeen a. Van de mogelijkheden die het Bureau Krediet Registratie (BKR) biedt wordt volledig gebruik gemaakt. Bij de melding BKR-onbekend vindt een toetsing op VIS (Verificatie Informatie Systeem) plaats. b. indien de organisatie van de financier het toelaat, worden navolgende aanbevelingen overgenomen: - origineel getekend aanvraagformulier; - gezondheidsverklaring op het aanvraagformulier. 3. Financiers hebben zich verbonden genoemde procedures bij de beoordeling van kredietaanvragen na te komen. 4. Fraudepogingen of daadwerkelijke fraude gepleegd door kredietaanvragers, cliënten of tussenpersonen die ter kennis komen van de financiers, zullen worden bekend gemaakt. VASTGESTELD DOOR DE ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN 28 APRIL 1994

3 OVERZICHT BENODIGDE BESCHEIDEN Originele bescheiden Uitgangspunt vormen de wettelijke vereisten op dit punt. Op grond van de Wet Identificatie bij financiële dienstverlening (1993) mogen de volgende documenten als geldig legitimatiebewijs geaccepteerd worden: - een geldig reisdocument ingevolge de Paspoortwet; - documenten waarover een vreemdeling dient te beschikken ingevolge de Vreemdelingenwet; - een geldig Nederlands rijbewijs ingevolge de Wegenverkeerswet. De volgende documenten worden in feite aangewezen: a) - nationaal paspoort; - diplomatiek paspoort; - dienstpaspoort; - reisdocument voor vluchtelingen; - reisdocument voor vreemdelingen; - andere reisdocumenten door de Minister van Binnenlandse Zaken vast te stellen (vanaf 1 januari 1995 de Europese reiskaart ter vervanging van de toeristenkaart); b) - documenten aangewezen in de Vreemdelingenwet en het Vreemdelingenbesluit (een Nederlands document waarmee een vreemdeling zijn identiteit en verblijfsrechtelijke status kan aantonen): * vergunning tot vestiging; * toelating als vluchteling; * verblijf voor onbepaalde duur; * verblijfskaart van een onderdaan van een lidstaat der EG; * vergunning tot verblijf; * W-document (al dan niet electronisch, voor asielzoekers); c) - een geldig in Nederland uitgegeven rijbewijs; d) - een gemeentelijke identiteitskaart (VNG-kaart). De voornaamste legitimatiebewijzen zijn paspoort, rijbewijs en VNG-kaart. Hierop wordt nader ingegaan. 1. Geldig legitimatiebewijs: Rijbewijs Nummer (9- of 10-cijferig) Foto Ondertekening of Paspoort Handtekening Stempels e.d. Foto (bevestigingsmethode) of

4 VNG-kaartSofinummer Documentnummer Foto Handtekening (achterzijde) Kinegram (achterzijde) Advies * Let op de geldigheidsdatum. * Zodra het Verificatie Informatie Systeem (VIS) van de Stichting Bureau Krediet Registratie (BKR) is uitgebreid met gestolen, op naam gestelde paspoorten en rijbewijzen: nummer toetsen. * Voor buitenlandse kredietaanvragers geldt: Geldige verblijfsvergunning Bepaalde tijd Onbepaalde tijd Werkvergunning Let op! a. Controleer foto en handtekening en raadpleeg het Verificatie Informatie Systeem (VIS). b. Indien de tussenpersoon de benodigde originele bescheiden ziet, dient hij te tekenen voor de conformiteit van de gegevens. c. Bij meerdere contractanten/kredietaanvragers: controleer alle legitimatiebewijzen. 2. Recente inkomensbescheiden: Werkgeversverklaring Origineel briefpapier* + logo NAW-gegevens + telefoonnummer KvK-registratienummer Ondertekening Bruto-inkomen Aanvangsdatum/aard dienstverband en/of Bewijs van inkomen** zoals: originele loonstroken NAW-gegevens werkgever Sofi-nummer (controleprogramma)*** Geboortedatum Datum in diensttreden Loonberekening **** en Origineel bank- of giro-afschrift***** Aanslag inkomstenbelasting

5 Een voornaam onderdeel van de kredietbeoordeling wordt gevormd door de woonlastenopgave (dat wil zeggen huuropgave of hypotheeklastenopgave). Het wordt aanbevolen dat de kredietaanvrager, in het kader van fraudepreventie de woonlastenopgave aantoonbaar maakt. * Origineel opvragen en na inzage c.q. kopie retour aan aanvrager. ** Een bewijs van inkomen kàn ook zijn: - bewijs van uitkering (van bijvoorbeeld GAK, Pensioenfonds of Bedrijfsvereniging); - Verlies en Winstrekening (kredietaanvraag van een zelfstandige). *** Het is alleen mogelijk te controleren of het opgegeven sofi-nummer kan bestaan. Het controleprogramma geeft geen extra zekerheid dat dit specifieke sofi-nummer daadwerkelijk bestaat c.q. of dit nummer bij de aanvrager behoort. **** Let op bruto- en nettobedragen (vakantiegeld, 13e maand, gratificatie, bonus, overwerk), tariefgroep-indeling, cumulatieve vergelijking. ***** Bij twijfel: controleer de bank- of giro-afschriften van de laatste twee of drie maanden, met in ieder geval erop aangegeven de salarisboeking (behorende bij de loonstroken). 3. Screening algemeen Wordt dringend geadviseerd: 3.1. BKR-toetsingen volledig uitvoeren: a. Postcode/huisnummer b. Naam aanvrager(s) + geboortedatum/-data c. Extra attentie bij melding eerder getoetst. Let op! - Bij BKR-onbekend: minimaal VIS-toetsing - Gebruik de BKR A-codes (1 t/m 7) correct. - Bij toetsen op postcode zie ook: * Registratie verhuisdatum (BKR mededelingen). - Bij toetsen op naam aanvrager(s) zie ook: * Registratie gehuwde vrouwen (BKR mededelingen) Origineel getekend aanvraagformulier. Doel hiervan is dat de kredietaanvrager tekent voor de juistheid van de aangeleverde gegevens (bewijs bij fraude). Wordt aanbevolen: 3.3. Gezondheidsverklaring/-vragen opnemen in aanvraagformulier Adrescontrole (via telefoon- en postcodeboek) Controle adres werkgever (via telefoon- en postcodeboek). VASTGESTELD DOOR DE ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN 28 APRIL 1993 Artikel 2. van het Overzicht Benodigde Bescheiden is gewijzigd in de Algemene Ledenvergadering van 28 april 1994.

6 TOELICHTING De VFN heeft geconstateerd dat er een toename waarneembaar is van fraude bij de verstrekking van consumptief krediet onder meer als gevolg van de veranderingen in de maatschappij, alsook vanwege het op verenigingsniveau geheel of gedeeltelijk ontbreken van procedures ter voorkoming en bestrijding van externe fraude. Met als uitgangspunt dat het (doen) uitvoeren van het fraudepreventieprogramma geen onderwerp van concurrentie tussen de leden van de vereniging kan vormen, heeft de Algemene Ledenvergadering van 28 april 1993 een aantal aanbevelingen aangenomen waaronder het opstellen van de Fraudepreventie-richtlijn. De aanbevelingen betreffen onder meer het instellen van procedures, bevattende de minimumvereisten waaraan de leden alsmede de met hen samenwerkende tussenpersonen dienen te voldoen (Fraudepreventie-richtlijn), verbreden van de kennis over fraudepreventie binnen de diverse organisaties, juist gebruik maken van de mogelijkheden die het BKR biedt en nadere bepalingen voor de met de financiers samenwerkende tussenpersonen. De leden verklaren dat zij de bepalingen van het fraudepreventieprogramma toepassen respectievelijk laten toepassen.

Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens. Financiële Instellingen

Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens. Financiële Instellingen Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen 1. Overwegingen...3 2. Begripsbepaling...3 3. Omschrijving van de sector, de reikwijdte en de Betrokkenen...4 3.1 De sector...4 3.2 Reikwijdte...4

Nadere informatie

Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens. Financiële Instellingen. 1. Overwegingen...3. 2. Begripsbepaling...3

Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens. Financiële Instellingen. 1. Overwegingen...3. 2. Begripsbepaling...3 Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen 1. Overwegingen...3 2. Begripsbepaling...3 3. Omschrijving van de sector, de reikwijdte en de Betrokkenen...4 3.1 De sector...4 3.2 Reikwijdte...4

Nadere informatie

Gedragscode van de VFN

Gedragscode van de VFN 1 Gedragscode van de VFN De leden van de Vereniging van Financieringsondernemingen in Nederland (VFN), in aanmerking nemende dat: zij zich bezighouden met het verstrekken van financiële diensten, waaronder

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN HELMAN S PAYROLL B.V. Inhoudsopgaven

ALGEMENE VOORWAARDEN HELMAN S PAYROLL B.V. Inhoudsopgaven ALGEMENE VOORWAARDEN HELMAN S PAYROLL B.V. Inhoudsopgaven Artikel 1 Werkingssfeer 2 Artikel 2 Definities 2 Artikel 3 Aanmelden werknemer 2 Artikel 4 Identificatieplicht en persoonsgegevens werknemer 2

Nadere informatie

1. Inschrijving in het register van assurantiebemiddelaars van de Landsverordening assurantiebemiddelingsbedrijf

1. Inschrijving in het register van assurantiebemiddelaars van de Landsverordening assurantiebemiddelingsbedrijf TOELICHTING BIJ FORMULIER Lab/01: AANVRAAG INSCHRIJVING REGISTER Aanvraag tot inschrijving in het register van assurantiebemiddelaars, ingesteld bij artikel 5, van de Landsverordening assurantiebemiddelingsbedrijf

Nadere informatie

Toelichting bij de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële instellingen

Toelichting bij de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële instellingen 1. Overwegingen bij de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële instellingen Vrijwel iedereen in Nederland heeft een relatie met een Financiële instelling. Zo heeft men bijvoorbeeld een betaalrekening,

Nadere informatie

Belangrijke informatie om uw Flex Visa Card aan te vragen

Belangrijke informatie om uw Flex Visa Card aan te vragen Belangrijke informatie om uw Flex Visa Card aan te vragen Deze pdf bevat alle informatie die u nodig hebt om uw Flex Visa Card aan te vragen. Neem een paar minuten om deze instructie door te lezen zodat

Nadere informatie

Aanvraag EU verblijfsvergunning voor langdurig ingezetenen of een verblijfsvergunning regulier voor onbepaalde tijd

Aanvraag EU verblijfsvergunning voor langdurig ingezetenen of een verblijfsvergunning regulier voor onbepaalde tijd Aanvraag EU verblijfsvergunning voor langdurig ingezetenen of een verblijfsvergunning regulier voor onbepaalde tijd Lees eerst de toelichting op deze en de volgende pagina voordat u begint met invullen.

Nadere informatie

Reglement voor registratie van.nl-domeinnamen

Reglement voor registratie van.nl-domeinnamen Reglement voor registratie van.nl-domeinnamen SIDN, 29 januari 2003 Preambule Dit Reglement bevat de voorwaarden die van toepassing zijn op een tussen een Domeinnaamhouder en SIDN gesloten Registratiecontract.

Nadere informatie

ALGEMEEN REGLEMENT April 2010

ALGEMEEN REGLEMENT April 2010 ALGEMEEN REGLEMENT BKR April 2010 Uitgave: Bureau Krediet Registratie Dodewaardlaan 1 4006 EA Tiel telefoon: 0344 616041 Tekst: Juridische Zaken Lay out: Afdeling In- & Externe Communicatie Ingangsdatum:

Nadere informatie

Voorwaarden Centraal Beheer Achmea Internet Bankieren

Voorwaarden Centraal Beheer Achmea Internet Bankieren Voorwaarden Centraal Beheer Achmea Internet Bankieren Definities Artikel 1 In deze Voorwaarden wordt verstaan onder: a. Voorwaarden: Voorwaarden Centraal Beheer Achmea Internet Bankieren als in deze omschreven

Nadere informatie

Voorwaarden & Normen 2013

Voorwaarden & Normen 2013 Voorwaarden & Normen 2013 INHOUDSOPGAVE ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR BORGTOCHT 2013 DEEL 1: DEFINITIES 3 DEEL 2: ALGEMEEN 5 ARTIKEL A1 Reikwijdte borgtocht 5 ARTIKEL A2 Voorwaarden borgtocht 5 ARTIKEL A3

Nadere informatie

CBP Richtsnoeren. van persoonsgegevens

CBP Richtsnoeren. van persoonsgegevens CBP Richtsnoeren Identificatie en verificatie van persoonsgegevens Actieve openbaarmaking en eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer Gebruik van kopietje paspoort in de private sector augustus juli

Nadere informatie

Algemeen Reglement CKI. 1 juli 2014. bkr.nl

Algemeen Reglement CKI. 1 juli 2014. bkr.nl Algemeen Reglement CKI 1 juli 2014 Inhoud Inleiding 3 1 Algemeen 4 Art. 1 Definities 4 Art. 2 Waarom verwerkt BKR persoonsgegevens 7 Art. 3 Organisatiestructuur van BKR 7 2 Persoonsgegevens 8 2.1 Verstrekking

Nadere informatie

d.d. 1 april 2014 Toelichting op een Duurzaamheidslening en Algemene bepalingen voor geldleningen SVN0320

d.d. 1 april 2014 Toelichting op een Duurzaamheidslening en Algemene bepalingen voor geldleningen SVN0320 d.d. 1 april 2014 Toelichting op een Duurzaamheidslening en Algemene bepalingen voor geldleningen SVN0320 Inhoudsopgave Algemeen 2 Toelichting op een Duurzaamheidslening 3 De lening 3 1. Wat is een Duurzaamheidslening?

Nadere informatie

Op de relatie tussen u en ons met betrekking tot de Icesave rekening(en) zijn deze Icesave Voorwaarden van toepassing.

Op de relatie tussen u en ons met betrekking tot de Icesave rekening(en) zijn deze Icesave Voorwaarden van toepassing. 1 of 10 04.06.08 10:01 Algemene voorwaarden Deze Icesave Voorwaarden worden ook in het Engels beschikbaar gesteld. De Nederlandse tekst is bindend en prevaleert in het geval van een tegenstrijdigheid tussen

Nadere informatie

HOOFDSTUK I ALGEMENE BEPALINGEN

HOOFDSTUK I ALGEMENE BEPALINGEN REGLEMENT Gemeentelijke Kredietbank Emmen 2006 Als bedoeld in artikel 55 van de Wet financiële dienstverlening HOOFDSTUK I ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Voor de toepassing van het bij of krachtens dit

Nadere informatie

Bankreglement Stadsbank Oost Nederland

Bankreglement Stadsbank Oost Nederland Bankreglement Stadsbank Oost Nederland als bedoeld in artikel 4:37 Wet op het financieel toezicht Besloten door het algemeen bestuur van de Stadsbank Oost Nederland in haar vergadering van 29 november

Nadere informatie

Allianz Nederland Asset Management B.V. Reglement. Allianz Plus Rekening

Allianz Nederland Asset Management B.V. Reglement. Allianz Plus Rekening Allianz Nederland Asset Management B.V. Reglement Allianz Plus Rekening Reglement Allianz Plus Rekening Art. 1 Omschrijving van de dienstverlening a. Allianz Nederland Asset Management B.V. (hierna ook:

Nadere informatie

Voorwaarden Credit Europe Ondernemersrekening en Credit Europe Ondernemersdeposito

Voorwaarden Credit Europe Ondernemersrekening en Credit Europe Ondernemersdeposito Definities Voorwaarden: Bank : Credit Europe Bank N.V. Rekening : Credit Europe Ondernemersrekening dan wel de die door Rekeninghouder bij de Bank wordt aangehouden overeenkomstig de Credit Europe Ondernemersrekening

Nadere informatie

Identiteitsmanagement in de vreemdelingenketen

Identiteitsmanagement in de vreemdelingenketen Identiteitsmanagement in de vreemdelingenketen WODC onderzoek naar de grondslag en praktijk van identiteitsvaststelling en vastlegging in de burger- en in de vreemdelingenketen Eindrapport Evelien Brouwer

Nadere informatie

3.28 Bijzondere bijstand 3.29 Íntrekking van een besluit tot verlening van een voorziening 3.30 Terugvordering van een voorziening

3.28 Bijzondere bijstand 3.29 Íntrekking van een besluit tot verlening van een voorziening 3.30 Terugvordering van een voorziening INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1 HOOFDSTUK 2 Inleiding Algemene uitgangspunten 2.1 Begripsbepaling gehandicapte 2.2 Zorgplicht t.a.v. vreemdelingen 2.3 De bevoegde gemeente 2.4 Niet algemeen gebruikelijk 2.5

Nadere informatie

Aanvraagset voor particulieren

Aanvraagset voor particulieren Aanvraagset voor particulieren Zo vraagt u de lening aan U gaat aan de slag met een aantal werkzaamheden aan uw woning. Met uw gemeente of provincie heeft u gesproken over de investering die daarvoor nodig

Nadere informatie

(Zelf)evaluatie Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen

(Zelf)evaluatie Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen (Zelf)evaluatie Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen Indien persoonsgegevens worden verwerkt, dient met name voldaan te worden aan de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en

Nadere informatie

d.d. 1 januari 2015 Toelichting op een Stimuleringslening en Algemene bepalingen voor geldleningen SVN0305A

d.d. 1 januari 2015 Toelichting op een Stimuleringslening en Algemene bepalingen voor geldleningen SVN0305A d.d. 1 januari 2015 Toelichting op een Stimuleringslening en Algemene bepalingen voor geldleningen SVN0305A Inhoudsopgave Algemeen 4 De lening 4 1. Wat is een Stimuleringslening? 4 2. De voorwaarden 4

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. voorwaarden

Algemene Voorwaarden. voorwaarden Algemene Voorwaarden voorwaarden Inhoud Algemene Voorwaarden Versie 1.2 03 Algemene Bepalingen versie 1.2 Artikel 1 Definities Artikel 2 Toepasselijkheid 04 Artikel 3 Aanbiedingen en totstandkoming van

Nadere informatie

Geld lenen. bij een VFN-financieringsonderneming. vereniging van financieringsondernemingen in nederland

Geld lenen. bij een VFN-financieringsonderneming. vereniging van financieringsondernemingen in nederland Geld lenen bij een VFN-financieringsonderneming Deze brochure wordt u aangeboden door uw financieringsmaatschappij, lid van de Vereniging van Financieringsondernemingen in Nederland (VFN). De leden van

Nadere informatie

Aanvraag verlenging verblijfsvergunning humanitair tijdelijk en humanitair niet tijdelijk (vreemdeling)

Aanvraag verlenging verblijfsvergunning humanitair tijdelijk en humanitair niet tijdelijk (vreemdeling) Aanvraag verlenging verblijfsvergunning humanitair tijdelijk en humanitair niet tijdelijk (vreemdeling) Lees eerst de toelichting voordat u begint met invullen. Voor wie is dit formulier? Dit formulier

Nadere informatie

Verzoek tot aantekening in het gezagsregister van een gezagsvoorziening na overlijden over een minderjarig kind

Verzoek tot aantekening in het gezagsregister van een gezagsvoorziening na overlijden over een minderjarig kind Verzoek tot aantekening in het gezagsregister van een gezagsvoorziening na overlijden over een minderjarig kind In te vullen door de griffie Ingekomen op ter griffie van de rechtbank te Verzoeker I Verzoeker

Nadere informatie

Prospectus EN OVERIGE PRODUCTINFORMATIE NVF VOORSCHOTBANK Persoonlijke Lening

Prospectus EN OVERIGE PRODUCTINFORMATIE NVF VOORSCHOTBANK Persoonlijke Lening VOORSCHOTBANK Entrada 600 1096 ET Amsterdam Postbus 20585 1001 NN Amsterdam E-mail: info@nvfvoorschotbank.nl Prospectus EN OVERIGE PRODUCTINFORMATIE NVF VOORSCHOTBANK Persoonlijke Lening Bij een NVF adviseur

Nadere informatie