U Nieuwe DAG opdracht geeft tot het verrichtten van de afgesproken werkzaamheden, zijnde:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "U Nieuwe DAG opdracht geeft tot het verrichtten van de afgesproken werkzaamheden, zijnde:"

Transcriptie

1 Overeenkomst dienstverlening Nieuwe DAG B.V., handelend onder de naam Nieuwe DAG, gevestigd te Amsterdam aan de Krijn Taconiskade 414, geregistreerd bij de AFM (nummer ) en bij DSI (nummer 31248). en Na(a)m(en) cliënt(en) : Adres : _ Postcode + Woonplaats : _ IBAN rekeningnummer : _ KVK-nummer : _ adres : _ komen hierbij overeen dat; U Nieuwe DAG opdracht geeft tot het verrichtten van de afgesproken werkzaamheden, zijnde: U gaat ermee akkoord dat Nieuwe DAG u de volgende kosten in rekening zal brengen:,00 excl. BTW ( uur á,00 per uur) EENMALIGE MACHTIGING SEPA Naam : Stichting Beheer Derdengelden EDR Works Adres : Loire Postcode : 2491 AM Woonplaats : DEN HAAG Land : Nederland Incassant ID : NL45ZZZ Kenmerk machtiging : / Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Stichting Beheer Derdengelden EDR Works om een eenmalige incasso-opdracht te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven en aan uw bank om eenmalig een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van Nieuwe DAG B.V. Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden. Paraaf contractant : Copyright Nieuwe DAG B.V. januari Pagina 1 van 9

2 Overeenkomst dienstverlening (vervolgblad) Naam : Adres : Postcode : Woonplaats : Land : IBAN rekeningnummer : Voor akkoord getekend te : d.d. Contractant 1 Contractant 2 Nieuwe DAG B.V. Copyright Nieuwe DAG B.V. januari Pagina 2 van 9

3 MKB dienstverleningsabonnement Schadeverzekeringen Maatwerkpakket incl. DGA Ingangsdatum : Relatienr. contractant : Ondergetekende(n) Na(a)m(en) cliënt(en) : Adres : _ Postcode + Woonplaats : _ IBAN rekeningnummer : _ KVK-nummer : _ adres : _ zijn middels dit contract een overeenkomst aangegaan met Nieuwe DAG B.V., kantoor houdende aan de Krijn Taconiskade 414 te Amsterdam. Het betreft een dienstverleningsabonnement tegen het volgende tarief: Basis bedrijfsschadeverzekeringen (incl. privéverzekeringen DGA),00 Wagenpark,00,00* Verzuim (Ziekengeld Personeel, WIA / WGA-Hiaat ),00 Arbeidsongeschiktheid (AOV),00 Collectieve Ongevallen / Goederen Transport / Export Krediet,00,00* * Alle genoemde tarieven zijn per maand (de totale kosten dienen nog bij elkaar opgeteld te worden). DOORLOPENDE MACHTIGING SEPA Naam : Stichting Beheer Derdengelden EDR Works Adres : Loire Postcode : 2491 AM Woonplaats : DEN HAAG Land : Nederland Incassant ID : NL45ZZZ Kenmerk machtiging : / Paraaf contractant : Copyright Nieuwe DAG B.V. januari Pagina 3 van 9

4 MKB dienstverleningsabonnement Schadeverzekeringen Maatwerkpakket incl. DGA (vervolgblad) Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Stichting Beheer Derdengelden EDR Works om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven en aan uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van Nieuwe DAG B.V. Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden. Naam : Adres : Postcode : Woonplaats : Land : IBAN rekeningnummer : Voor akkoord getekend te : d.d. Contractant 1 Contractant 2 Nieuwe DAG B.V. Bij dit contract zijn de volgende aanvullende voorwaarden van toepassing: Dienstverlening conform het bijgevoegde Model Abonnementsvoorwaarden; Jaarlijks zal het abonnement met 2% worden geïndexeerd op 1 januari van ieder nieuw kalenderjaar; Indien er een betalingsachterstand op dit dienstverleningsabonnement ontstaat, langer dan 30 dagen, is Nieuwe DAG B.V. genoodzaakt de incasso uit handen te geven. Indien cliënt zijn / haar verzekeringen bij een nieuwe financieel dienstverlener (NFD), niet zijnde Nieuwe DAG, in beheer wenst te geven zal het dienstverleningsabonnement worden beëindigd. Opzeggen dient schriftelijk te geschieden en kan altijd per de eerste van de opvolgende maand met inachtneming van een opzegtermijn van 6 maanden. Cliënt dient dan zelf zijn / haar verzekeringen in beheer te geven bij de NFD en een schriftelijke verklaring (ondertekend door de NFD) aan Nieuwe DAG te doen toekomen waarin vermeld wordt dat de verzekeringen in de administratie zijn of worden opgenomen bij de NFD en dat de zorgplicht is overgenomen door de NFD. Zolang dat niet gerealiseerd is zal cliënt gehouden worden aan betaling van het lopende dienstverleningsabonnement bij Nieuwe DAG. Copyright Nieuwe DAG B.V. januari Pagina 4 van 9

5 Inleiding Nieuwe DAG B.V. (Nieuwe DAG) biedt ondernemers aan om hun belangen op het gebied van schadeverzekeringen te behartigen door middel van het afsluiten van een abonnement. In dit document leggen wij uit wat het abonnement inhoudt en uiteraard zullen wij ook de voorwaarden hiervan toelichten. Provisie Van oudsher worden financieel dienstverleners beloond door middel van een provisie. De provisie is een bepaald percentage van de premie welke u aan de verzekeringsmaatschappij betaalt. De hoogte van de provisie is afhankelijk van het soort verzekering, de hoogte van het verzekerde belang en van de verzekeringsmaatschappij. Wij van Nieuwe DAG vinden dat de prijs voor onze dienstverlening niet afhankelijk kan en mag zijn van het verzekerde belang. Vandaar dat wij ons door u laten betalen. Taak van de financieel dienstverlener Nederland telt heel veel verzekeringsmaatschappijen. Bij schadeverzekeringen is het de taak van de financieel dienstverlener om de ondernemer te helpen bij het zoeken naar die verzekering die goed past bij de wensen van de ondernemer. Nadat een passende verzekering is geselecteerd verzorgt de financieel dienstverlener de totstandkoming van de verzekering. Gedurende het bestaan van het dienstverleningsabonnement ondersteunt de financieel dienstverlener de ondernemer en bewaakt of de voorwaarden en premies nog in lijn zijn met de wensen en behoeften van de ondernemer. Dit doen wij door de gegevens van de ondernemer op te nemen in ons moderne administratiesysteem. Naast dit alles corresponderen wij - indien gewenst namens de ondernemer met de verzekeringsmaatschappij. Denkt u eens aan het afwikkelen van een schade door de maatschappij. Alle verzekeringen op één plek Voor u als ondernemer wordt het steeds belangrijker om alle schadeverzekeringen door één adviseur te laten begeleiden. Een aantal belangrijke wetenswaardigheden: Het is van belang dat de verzekeringsvoorwaarden goed op elkaar zijn afgestemd. Dit om te voorkomen dat u dubbele verzekeringen heeft welke dezelfde dekking bieden en daardoor wordt dus ook voorkomen dat u dubbel betaalt; U dient te weten dat het advies los staat van de benodigde financiële producten. Er is geen sprake van het afnemen van een financieel product omwille van het commerciële belang; Copyright Nieuwe DAG B.V. januari Pagina 5 van 9

6 (vervolgblad 1) Het is van belang dat wij, als adviseur, een totaaloverzicht hebben van uw verzekeringen zodat wij weten waarvoor u wel en niet verzekerd bent. Het klinkt misschien merkwaardig, maar gelooft u ons. Ons advies voor een reisverzekering naar bijvoorbeeld de USA is echt afhankelijk van de wijze waarop u zich tegen ziektekosten heeft verzekerd. Om u een goed advies te kunnen geven hebben wij dat totaaloverzicht nodig. Dat totaaloverzicht is ook nodig om u er tijdig op te kunnen attenderen dat u bepaalde risico s niet verzekerd heeft. Indien dat uw bewuste keuze is is dat uiteraard prima. Maar onze taak is het om helpen te voorkomen dat u gewoonweg een verzekering niet afsluit omdat u daar nooit aan gedacht heeft en niemand u ook gewezen heeft op de eventuele risico s; Een goed advies begint met een perfecte inventarisatie van uw huidige situatie en uw wensen en behoeften. Uw persoonlijke dan wel zakelijke situatie dienen wij goed te verkennen. Omdat ons werk arbeidsintensief is is het eigenlijk niet goed mogelijk om dit alleen voor een enkele schadeverzekering te doen. Het is noch voor u noch voor ons effectief om voor meerdere verzekeringen meerdere adviseurs te hebben omdat elk van hen zich dan in uw situatie dient te verdiepen voordat zij u advies kunnen geven. Dat is voor beide partijen te kostbaar en niet effectief. Tot slot bieden veel verzekeraars u kortingen aan indien u meerdere verzekeringen bij hen onderbrengt. Wanneer wij al uw verzekeringen beheren kunnen wij ook met dit aspect rekening houden. Verdeling van werkzaamheden en beloning Onze dienstverlening met betrekking tot schadeverzekeringen kunt u onderscheiden in twee type werkzaamheden: 1. Werkzaamheden waarvan wij van tevoren zullen afspreken dat wij die werkzaamheden zeker voor u zullen verrichten gedurende de abonnementsperiode. Bijvoorbeeld een periodiek onderzoek om te kijken of een verzekering tegen voor u betere condities kan worden overgesloten. Voor ons is er geen commercieel belang meer en voor u zijn er alleen maar voordelen omdat wij werken met het dienstverleningsabonnement. 2. Werkzaamheden welke buiten de reikwijdte van deze voorwaarden vallen. Wij maken voordat de werkzaamheden aanvangen, in overleg met u, een volledige kostenbegroting. Zie onze overeenkomst tot het verrichten van diensten. Aan u de keuze U bepaalt welke dienstverlening u van ons wenst. Wij bieden u het volgende abonnement aan: Dienstverleningsabonnement MKB maatwerk. Wij lichten de inhoud van onze dienstverlening hierna graag toe. Copyright Nieuwe DAG B.V. januari Pagina 6 van 9

7 (vervolgblad 2) Basis dienstenpakket Onze basis dienstverlening verlenen wij aan al onze cliënten ongeacht de abonnementsvorm welke zij hebben afgenomen: Een periodiek onderhoudscontact met uw adviseur (telefonisch, per mail of bij een persoonlijke afspraak). Tijdens het contact worden de volgende zaken besproken: 1. Uw punten: - alle zaken die u wilt bespreken met uw adviseur. 2. Opschoonservice: - sorteren van de documenten welke u heeft ontvangen; - verwijderen van irrelevante stukken / documentatie. 3. Schadepakket particulier en zakelijk: - opnemen en actualiseren van uw gegevens in ons moderne administratiesysteem; - doornemen van de dekkingen en voorwaarden; - doornemen verzekeringen specifiek t.b.v. DGA. Omschrijving dienstverlening Hieronder volgt een omschrijving van onze dienstverlening: 1. Wij analyseren periodiek of de verzekeringen welke u heeft afgesloten tegen betere condities kunnen worden aangepast dan wel overgesloten zonder commercieel belang. U kunt dan denken aan betere voorwaarden en/of lagere premies van bijvoorbeeld uw autoverzekering of inboedelverzekering. Per verzekering die hiervoor in aanmerking komt krijgt u van ons een advies per brief of mail. 2. Wij registreren ook de schadeverzekeringen welke u elders heeft afgesloten en nog niet in het beheer lopen bij Nieuwe DAG (denk aan contractsduur oude polissen). Deze nemen wij mee in onze periodieke vergelijking. In onze adviezen aan u houden wij rekening met deze aldus bij ons geregistreerde verzekeringen. Voor u is het belangrijk dat wij een goed beeld hebben van al uw verzekeringen ook al heeft u deze voor een deel elders ondergebracht. Bij de analyse van uw risicosituatie kunnen wij met deze elders lopende verzekeringen rekening houden. Wij kunnen u op deze wijze ook attenderen op eventuele dubbele verzekeringen waardoor u premies kunt besparen. 3. In overleg met u en na uw goedkeuring middels een volmacht kunnen wij namens u communiceren en corresponderen met maatschappijen waar u uw oude polissen heeft lopen en waar u nog niet van af kunt. Middels de volmacht kunnen wij in overleg met u de lopende verzekeringen aanpassen indien dit beter en voordeliger zou uitpakken. Copyright Nieuwe DAG B.V. januari Pagina 7 van 9

8 (vervolgblad 3) 4. Op grond van dit abonnement heeft u periodiek recht op een volledige doorlichting van uw zakelijke en particuliere schaderisico s. Wij nemen dan alle risico s welke u op het gebied van schade loopt met u door. Denkt u daarbij aan risico s rondom uw bedrijfspand, uw privéwoning, vervoer, rechtsbijstand en aansprakelijkheid. Van onze analyse krijgt u een schriftelijke rapportage met concrete aandachtspunten en aanbevelingen. De eerste analyse maken wij voor aanvang van het abonnement. Zie hiervoor onze Overeenkomst tot dienstverlening. 5. Indien u dat wenst brengen wij u in contact met experts die u bijvoorbeeld kunnen helpen met het aanbrengen van beveiligingen rondom uw bedrijfspand of privéwoning en het maken van taxaties van de waarde van uw bedrijfspand, inventaris en goederen of privéwoning. 6. Wij selecteren de verzekeringsmaatschappij welke naar ons oordeel en ervaring een aanbod kan doen op het gebied van zakelijke en particuliere schadeverzekeringen dat goed aansluit bij uw persoonlijke situatie. Hierbij letten wij op zowel de polisvoorwaarden evenals de hoogte van de premie. Ook betrekken wij in onze keuze de ervaringen die wij met de betreffende verzekeringsmaatschappij hebben ten aanzien van de wijze waarop zij schades afwikkelen. 7. Wij begeleiden u bij het correct aanvragen van uw zakelijke en particuliere schadeverzekeringen. Hierbij is het onze intentie om er voor te zorgen dat u de juiste gegevens aan de verzekeraar verstrekt zodat hierover na een eventuele schade geen discussies met de verzekeraar kunnen ontstaan. 8. Wij verzorgen namens u alle contacten met de verzekeraar in het kader van uw zakelijke en particuliere schadeverzekeringen welke in beheer bij Nieuwe DAG lopen maar ook elders lopende verzekeringen. Deze contacten kunnen zowel schriftelijk als mondeling zijn. 9. Al uw vragen ten aanzien van het afsluiten of het aanpassen van uw zakelijke en particuliere schadeverzekeringen kunt u aan ons stellen. In de meeste gevallen zullen wij u direct het antwoord kunnen geven. In de overige gevallen nemen wij namens u contact op met de verzekeraar. Nadat wij het antwoord van de verzekeraar hebben vernomen informeren wij u daarover. 10. Het controleren van alle verzekeringsdocumenten. De verzekeringsdocumenten welke de verzekeraar opstelt controleren wij. Hierbij letten wij vooral op de vraag of aanpassingen die u wenst correct door de verzekeringsmaatschappij zijn doorgevoerd. Maar ook of de juiste premie aan u wordt doorgerekend. Overige dienstverlening Dienstverlening, welke buiten de reikwijdte van deze voorwaarden valt, zullen wij op basis van facturatie voor u verrichten. Van te voren informeren wij u omtrent het aantal uren dat wij denken te besteden aan deze werkzaamheden en wat de kosten hiervoor bedragen. Copyright Nieuwe DAG B.V. januari Pagina 8 van 9

9 (vervolgblad 4) Voor alle handelingen in deze categorie geldt dat deze geschieden op basis van een voorafgaand verzoek van u. Algemene bepaling met betrekking tot onze dienstverlening Ongeacht welk abonnement u kiest zijn de algemene leveringsvoorwaarden van ons kantoor op onze dienstverlening van toepassing. Deze voorwaarden zijn als bijlage bij deze abonnementsvoorwaarden gevoegd. Bij eventuele tegenstrijdigheden tussen deze abonnementsvoorwaarden en de tekst van de algemene leveringsvoorwaarden geldt de tekst welke voor onze relaties de gunstigste uitleg geeft. Copyright Nieuwe DAG B.V. januari Pagina 9 van 9

Model Abonnementsvoorwaarden

Model Abonnementsvoorwaarden Model Abonnementsvoorwaarden Inleiding Oude DAG Pensioenteam B.V. (Oude DAG B.V.) biedt ondernemers aan om hun belangen op het gebied van schadeverzekeringen te behartigen door middel van het afsluiten

Nadere informatie

Abonnementsvoorwaarden Folkertsma Financiële Diensten

Abonnementsvoorwaarden Folkertsma Financiële Diensten Abonnementsvoorwaarden Folkertsma Financiële Diensten Inleiding Folkertsma Financiële Diensten biedt consumenten aan om hun belangen op het gebied van particuliere schadeverzekeringen te behartigen door

Nadere informatie

VAN HALBERTSMA VAN DEN BOOM 2011

VAN HALBERTSMA VAN DEN BOOM 2011 TOELICHTING DIENSTVERLENINGVOORWAARDEN VOOR PARTICULIERE KLANTEN VAN HALBERTSMA VAN DEN BOOM 2011 Inleiding Halbertsma van den Boom biedt, als financieel dienstverlener, consumenten aan om hun belangen,

Nadere informatie

Toelichting abonnementsvormen Van t Riet

Toelichting abonnementsvormen Van t Riet Toelichting abonnementsvormen Van t Riet Bij Van t Riet kiest u voor dienstverlening op maat. U bepaalt wat u van ons verwacht als uw financiële dienstverlener en kiest daarmee voor het service-abonnement

Nadere informatie

versie 201505 Toelichting service-overeenkomsten Van t Riet

versie 201505 Toelichting service-overeenkomsten Van t Riet Toelichting service-overeenkomsten Van t Riet Bij Van t Riet kiest u voor dienstverlening op maat. U bepaalt wat u van ons verwacht als uw financiële dienstverlener en kiest daarmee voor de service-overeenkomst

Nadere informatie

BASIS SERVICEABONNEMENT VOORWAARDEN VOOR DE PARTICULIERE RELATIE VAN ESCALERA VERZEKERINGEN & HYPOTHEKEN B.V.

BASIS SERVICEABONNEMENT VOORWAARDEN VOOR DE PARTICULIERE RELATIE VAN ESCALERA VERZEKERINGEN & HYPOTHEKEN B.V. BASIS SERVICEABONNEMENT VOORWAARDEN VOOR DE PARTICULIERE RELATIE VAN ESCALERA VERZEKERINGEN & HYPOTHEKEN B.V. Inleiding Ons kantoor is gespecialiseerd in het adviseren en bemiddelen in financiële diensten

Nadere informatie

Ons Dienstverleningsdocument en Dienstenwijzer is voor het laatst op 26juni 2012 bijgewerkt.

Ons Dienstverleningsdocument en Dienstenwijzer is voor het laatst op 26juni 2012 bijgewerkt. DIENSTVERLENINGSDOCUMENT A. Inleiding Geachte cliënt, Met dit dienstverleningsdocument (hierna dvd te noemen) laten wij u kennis maken met Moningka Assurantien en Financiele Diensten (MAFD.NL) & HyptheekCompany

Nadere informatie

Lidmaatschappen en registraties Ons kantoor is bij verschillende organisaties geregistreerd. Dit zijn onder andere:

Lidmaatschappen en registraties Ons kantoor is bij verschillende organisaties geregistreerd. Dit zijn onder andere: DIENSTVERLENINGSDOCUMENT A. Inleiding Geachte cliënt, Met dit dienstverleningsdocument (hierna dvd te noemen) laten wij u kennis maken met Victoraad Financieel Advies. Naast algemene informatie over ons

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument Het Financiële Huis

Dienstverleningsdocument Het Financiële Huis Dienstverleningsdocument Het Financiële Huis In dit document staat wat wij voor u kunnen doen. En hoeveel dit gemiddeld kost. Andere financiële dienstverleners hebben ook een soortgelijk document. Zo kunt

Nadere informatie

Hypoinsur Dienstenwijzer -2015. Pagina 1

Hypoinsur Dienstenwijzer -2015. Pagina 1 Hypoinsur - Dienstenwijzer Wij hechten grote waarde aan helderheid en transparantie, duidelijke uitleg over onze werkwijze en beloning. Om u vooraf te informeren over onze dienstverlening, ontvangt u dit

Nadere informatie

Service certificaat Advidens en Kredietshop Het beheer van particuliere financiële producten

Service certificaat Advidens en Kredietshop Het beheer van particuliere financiële producten Service certificaat Advidens en Kredietshop Het beheer van particuliere financiële producten Versie januari 2011 Advidens en KredietShop 1 van 9 Informatie over onze dienstverlening Wij streven naar helderheid

Nadere informatie

Voorwaarden Zekerabonnement de Roos van Renswouw Huis & Hypotheek Zaandam (AV ABO 2015)

Voorwaarden Zekerabonnement de Roos van Renswouw Huis & Hypotheek Zaandam (AV ABO 2015) Voorwaarden Zekerabonnement de Roos van Renswouw Huis & Hypotheek Zaandam (AV ABO 2015) Het afsluiten van een verzekering of financieel product via de Roos van Renswouw of Huis& Hypotheek Zaandam is onlosmakelijk

Nadere informatie

Informatiebrochure Zicht Ons advies is helder en onze manier van werken is transparant. www.zichtadviseurs.nl

Informatiebrochure Zicht Ons advies is helder en onze manier van werken is transparant. www.zichtadviseurs.nl Informatiebrochure Zicht Ons advies is helder en onze manier van werken is transparant www.zichtadviseurs.nl Welkom bij Zicht! Wij zijn u graag van dienst Inhoudsopgave Over Zicht pagina 3 Onze aandachtsgebieden

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER. Deze dienstenwijzer wordt u aangeboden door: AdviesVisie

DIENSTENWIJZER. Deze dienstenwijzer wordt u aangeboden door: AdviesVisie Deze dienstenwijzer wordt u aangeboden door: AdviesVisie Voordat u besluit om van onze dienstverlening gebruik te maken wilt u weten waar u aan toe bent en wat u van ons mag verwachten. In deze dienstenwijzer

Nadere informatie

Inleiding. Geachte cliënt,

Inleiding. Geachte cliënt, Assurantie & Financieringsbedrijf Herasto B.V. Jagersbosstraat 20 5241 JT Rosmalen Postbus 155 5240 AD Rosmalen Tel. 073-5216422 Fax2mail 0847461043 e-mail info@herasto.nl internet www.herasto.nl Inleiding

Nadere informatie

Dienstenwijzer Van Santen Verzekeringen

Dienstenwijzer Van Santen Verzekeringen Dienstenwijzer Van Santen Verzekeringen A. Inleiding Geachte cliënt, 1. De overheid en de verzekeringsbedrijfstak hecht aan goede voorlichting op het gebied van financiële dienstverlening. Op 1 januari

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Kuperus Assurantiën B.V. Brediusweg 20 1401 AG Bussum tel. 035 6925600 fax. 035 6925685. A. Inleiding

Dienstenwijzer. Kuperus Assurantiën B.V. Brediusweg 20 1401 AG Bussum tel. 035 6925600 fax. 035 6925685. A. Inleiding Dienstenwijzer Kuperus Assurantiën B.V. Brediusweg 20 1401 AG Bussum tel. 035 6925600 fax. 035 6925685 A. Inleiding Geachte relatie, De verzekeringsbedrijfstak hecht aan goede voorlichting op het gebied

Nadere informatie

koopsompolis, studieverzekering, een gemengde verzekering in combinatie met een hypotheek of financiering. Hypotheken. Onze doelstelling hierbij is

koopsompolis, studieverzekering, een gemengde verzekering in combinatie met een hypotheek of financiering. Hypotheken. Onze doelstelling hierbij is Dienstenwijzer en tevens Dienstverleningsdocument van: Assurantiehuis Adviesgroep BV Tevens handelend als Hypotheek- en Pensioenhuis Stadhouderslaan 12 2517 HW Den Haag T 070-3924611 F 070-3561407 W www.assurantiehuis.nl

Nadere informatie

Dienstenwijzer Assurantiekantoor H.C.D. BESEM

Dienstenwijzer Assurantiekantoor H.C.D. BESEM Dienstenwijzer Assurantiekantoor H.C.D. BESEM A. Inleiding Bedrijfsnaam: Assurantiekantoor H.C.D. Besem Volledig adres: Leurbeek 3 Postcode: 1509 DE Plaats: Zaandam Website: www.totaalverzekeren.nl Telefoon

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Paraaf: 1

Dienstenwijzer. Paraaf: 1 Dienstenwijzer Deze dienstenwijzer wordt u aangeboden door Poundwise Financial Coaching B.V. Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over onze werkwijze. Samengevat: Poundwise biedt u uitgebreide

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument voor consumenten

Dienstverleningsdocument voor consumenten Dienstverleningsdocument voor consumenten Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Op de activiteiten van onze onderneming is de Wet op het financieel toezicht (Wft) van toepassing.

Nadere informatie

ADVIESWIJZER. Vermeij Assurantiën B.V. is adviseur op het gebied van schadeverzekeringen, levensverzekeringen en pensioenen.

ADVIESWIJZER. Vermeij Assurantiën B.V. is adviseur op het gebied van schadeverzekeringen, levensverzekeringen en pensioenen. ADVIESWIJZER Vermeij Assurantiën B.V. Randstad 21-12 1314 BL ALMERE Postbus 10272 1301 AG Almere Telefoon : 036-5300053 Fax : 036-5347381 Website : www.vermeij-ass.nl E-mail adres : info@vermeij-ass.nl

Nadere informatie

Dienstenwijzer (versie 17-6-2013)

Dienstenwijzer (versie 17-6-2013) Dienstenwijzer (versie 17-6-2013) Bon Adviesgroep B.V. ADVISEURS IN ASSURANTIËN EN PENSIOENEN Bolderweg 10, 1332 AT Almere Tel: 088-1101300 E-mail info@bonavg.nl A. Inleiding Geachte cliënt, 1. De overheid

Nadere informatie

Wanink en Partners B.V. Advieswijzer. Inleiding. Wij zijn wij?

Wanink en Partners B.V. Advieswijzer. Inleiding. Wij zijn wij? Wanink en Partners B.V. Advieswijzer Kantoor gegevens Advies Planning Wanink en Partners b.v KvK nr.080 39442 telefoon 0545 293571 Fax 0545 291556 Mobiel 0622388833 E-Mail b.waninkenpartnersbv@upcmail.nl

Nadere informatie

ADVIESWIJZER. (versie mei 2007)

ADVIESWIJZER. (versie mei 2007) ADVIESWIJZER (versie mei 2007) Meadow Lane Assurantiën BV hodn Holland Huis Financiële Diensten Akkerdreef 385, 2723 xz Zoetermeer, Telefoon 079-3420261 Telefax 079-3428388 Website www.holland-huis.nl

Nadere informatie

ADVIESWIJZER. Ons bedrijf staat geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Marken (AFM) onder WFD vergunningnummer: 12002977

ADVIESWIJZER. Ons bedrijf staat geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Marken (AFM) onder WFD vergunningnummer: 12002977 ADVIESWIJZER Kantoorgegevens AdviesCentrum Braamhaar KvK nr. 08106046 Bezoekadres: Hebbrodweg 4, 7625 RB Zenderen Telefoon : 074-2438789 Mobiel: 0628682625 Fax: 074-2432353 e-mail: jbraam@xs4all.nl Website

Nadere informatie

Ons kantoor tracht in onze voorlichting dan ook zo goed mogelijk te voldoen aan de eisen van de Wft.

Ons kantoor tracht in onze voorlichting dan ook zo goed mogelijk te voldoen aan de eisen van de Wft. DIENSTENWIJZER A.Inleiding De overheid hecht aan een goede voorlichting op het gebied van financiële dienstverlening. Op 1 januari 2007 is de Wet op het Financieel Toezicht in werking getreden, die eist

Nadere informatie

Bart Karel Financiële Diensten B.V. ADVIESWIJZER

Bart Karel Financiële Diensten B.V. ADVIESWIJZER Bart Karel Financiële Diensten B.V. ADVIESWIJZER Geachte relatie, Graag willen wij u in deze brochure inzage geven in het geen ons kantoor voor u kan betekenen op het gebied van verzekeringen en andere

Nadere informatie

, , hierna te noemen abonnee

<naam>, <adres>, <postcode woonplaats> hierna te noemen abonnee Overeenkomst CDM Lifetime Finance Abonnement De ondergetekenden, CDM Lifetime Finance gevestigd te Menno van Coehoornsingel 2, 8011 XA Zwolle hierna te noemen "CDM Lifetime Finance" en , ,

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER. A. Inleiding. Geachte cliënt,

DIENSTENWIJZER. A. Inleiding. Geachte cliënt, DIENSTENWIJZER Vesters Verzekeringen B.V. Loonsebaan 33 5263 CL VUGHT. Website: www.vestersverzekeringen.nl Telefoon: 073-6561001 Fax: 073-6565070 e-mail: info@vestersverzekeringen.nl A. Inleiding Geachte

Nadere informatie