VAN HALBERTSMA VAN DEN BOOM 2011

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VAN HALBERTSMA VAN DEN BOOM 2011"

Transcriptie

1 TOELICHTING DIENSTVERLENINGVOORWAARDEN VOOR PARTICULIERE KLANTEN VAN HALBERTSMA VAN DEN BOOM 2011 Inleiding Halbertsma van den Boom biedt, als financieel dienstverlener, consumenten aan om hun belangen, m.b.t. onderhoud, beheer en service op het gebied van particuliere schade- en levensverzekeringen, hypothecaire lening en sparen/vermogen te behartigen door middel van het afsluiten van een abonnement en additionele services. In deze toelichting treft u een uitleg aan over wat dit abonnement en de services inhouden. Provisie Van oudsher worden financieel dienstverleners, zoals ons kantoor, beloond door middel van een provisie. De provisie is een bepaald percentage van de premie/inleg die u aan de verzekeringsmaatschappij of vermogensbeheerder betaalt. De hoogte van de provisie is afhankelijk van het soort product en van de maatschappij/beheerder. Bij hypotheken is dit (een deel van) de afsluitprovisie en/of de rente. Taak van de financieel dienstverlener Nederland telt veel verzekeringsmaatschappijen, vermogensbeheerders en banken. Het is de taak van de financieel dienstverlener om de consument te helpen bij het zoeken naar de verzekeringen, hypotheek en/of het financiële product die goed passen bij de wensen en de situatie van de consument. Nadat het goede financiële product is geselecteerd, kan Halbertsma van den Boom de totstandkoming verzorgen via een uurtarief of vaste fee. Gedurende het bestaan van de verzekering, hypotheek of het financiële product ondersteunt Halbertsma van den Boom de consument indien aanpassing nodig is, bijvoorbeeld bij verhuizing, verandering van baan, andere gezinssamenstelling etc. Maar ook wanneer er schade is zullen wij u in de contacten met de verzekeringsmaatschappij met raad en daad bijstaan om te zorgen dat u die uitkering krijgt waarop u volgens de polisvoorwaarden recht heeft. Voor deze onderhouds-, service- en beheerwerkzaamheden geldt de abonnement- en serviceovereenkomst als basis. Al uw financiële diensten op één plek Voor u als consument wordt het steeds belangrijker om al uw particuliere verzekeringen, uw hypotheek en overige financiële producten door één adviseur te laten begeleiden. Uw voordelen hierbij zijn onder meer: Het is belangrijk dat de verzekeringsvoorwaarden goed op elkaar zijn afgestemd, neem bijvoorbeeld de verzekering van de woning en die van de inboedel. Dat zijn twee verschillende verzekeringen die echter veel met elkaar te maken hebben. Voorkomen moet worden dat beide verzekeringen een bepaalde schade van dekking uitsluiten, omdat ze denken dat de andere verzekering hiervoor wel dekking verleent. Als adviseur is het belangrijk dat wij een totaaloverzicht hebben waarvoor u wel en niet verzekerd bent. Het klinkt misschien merkwaardig, maar gelooft u ons: Ons advies voor een reisverzekering naar bijvoorbeeld de USA is echt afhankelijk van de wijze waarop u zich tegen ziektekosten heeft verzekerd. Om u goed advies te geven hebben wij een totaaloverzicht nodig. Dat totaaloverzicht is ook nodig om u er tijdig op te kunnen attenderen dat u bepaalde risico s niet heeft verzekerd. Indien dat uw bewuste keuze is, is dat uiteraard prima. Maar onze taak is het om te helpen te voorkomen dat u gewoonweg een verzekering niet afsluit omdat u daar nooit aan Dienstverleningvoorwaarden voor particuliere klanten van Halbertsma van den Boom pagina 1 van 6

2 gedacht heeft en niemand u ook gewezen heeft op de risico s die u loopt indien u de verzekering niet afsluit. Om u goed te kunnen adviseren moeten wij uw persoonlijke situatie goed kennen. Omdat ons werk arbeidsintensief is, is het eigenlijk niet goed mogelijk om dit alleen voor een enkele verzekering te doen. Het is én voor u én voor ons niet effectief voor meerdere financiële producten meerdere adviseurs te hebben omdat elk van hen zich dan in uw persoonlijke situatie moet verdiepen voordat zij u advies kunnen geven. Veel verzekeraars bieden kortingen aan indien u meerdere verzekeringen bij hen onderbrengt. Wanneer wij al uw verzekeringen beheren kunnen wij ook met dit aspect rekening houden. Om u de voor u beste hypotheek te kunnen adviseren is ook inzicht in uw situatie nodig en is rekening houden met lopende verzekeringen belangrijk. Als u een levensverzekering afsluit die uitkeert bij uw overlijden of rondom uw pensionering om bijvoorbeeld uw hypotheek (gedeeltelijk) af te lossen, is het belangrijk om met enige regelmaat te checken of de doelstellingen van de polis nog kloppen met uw situatie. Ook monitoren of het doelvermogen reëel gezien bereikt zal worden, is noodzakelijk. Deze werkzaamheden worden via de nazorg door Halbertsma van den Boom verzorgd. Om deze nazorg goed te kunnen uitvoeren is het nodig om jaarlijks de juiste informatie beschikbaar te hebben t.a.v. uw inkomsten en vermogen. Feitelijk zijn dit de uitkomsten van uw aangifte Inkomstenbelasting. Verdeling van werkzaamheden en beloning Onze dienstverlening met betrekking tot particuliere verzekeringen, hypotheek en vermogen kunt u onderscheiden in twee type werkzaamheden: Werkzaamheden waarvan het bij het afsluiten van het financiële product onzeker is of, en zo ja hoe vaak, u daarvan gebruik zult maken. Een voorbeeld hiervan is onze begeleiding bij een schade. Omdat u uiteraard niet van te voren weet of en hoe vaak u te maken krijgt met schades weet u ook niet hoe vaak u van onze deskundigheid op dat punt gebruik zult maken; De andere categorie werkzaamheden zijn die waarvan wij van te voren afspreken dat wij die werkzaamheden voor u tijdens de looptijd zullen verrichten. Bijvoorbeeld een jaarlijks onderzoek of een verzekering tegen voor u betere condities kan worden overgesloten, het checken of uw hypotheek voordeliger kan en/of het monitoren van uw financiële doelstellingen. Welke werkzaamheden wij voor u gaan verrichten hangt af van de afspraken die wij met elkaar maken c.q. de abonnement- en serviceovereenkomst, die u afsluit met Halbertsma van den Boom. Aan u de keuze U bepaalt welke dienstverlening u van ons wenst. Wij kunnen u daarbij twee alternatieven bieden. Het 0-urenabonnement Dienstverlening t.b.v. het afsluiten van en onze onderhouds-, service- en beheerwerkzaamheden op alle schadeverzekeringen, die u aan ons toevertrouwd heeft, waarvoor wij op basis van provisie worden betaald door de betreffende verzekeringsmaatschappij. Voor de begeleiding bij schade en eventuele overige werkzaamheden betaalt u een aparte declaratie. Dit is ons 0- urenabonnement. Basis- of All-In Verzekeringabonnement Dienstverlening waarbij onze onderhouds-, beheer- en servicewerkzaamheden op basis van een abonnementsvergoeding door u worden betaald. Het afsluiten van schadeverzekeringen maakt onderdeel van het abonnement uit. Hiervoor bieden wij onze cliënten 2 soorten abonnementen en 5 soorten services aan. Voor het adviseren, bemiddelen en afsluiten van overige financiële producten en diensten gelden onze uur- en vaste fee-tarieven. Dienstverleningvoorwaarden voor particuliere klanten van Halbertsma van den Boom pagina 2 van 6

3 Wij lichten de inhoud van onze dienstverlening hierna graag toe. Basis dienstenpakket Onze basis-dienstverlening verlenen wij aan al onze cliënten ongeacht de abonnementsvorm welke zij hebben afgenomen. Dit onderdeel van onze dienstverlening bestaat uit de volgende werkzaamheden: 1. Wij selecteren de verzekeringsmaatschappij welke naar ons oordeel en ervaring een aanbod kan doen op het gebied van particuliere schadeverzekeringen dat goed aansluit bij uw persoonlijke situatie. Hierbij letten wij op zowel de polisvoorwaarden alsmede op de hoogte van de premie. Ook betrekken wij in onze keuze de ervaringen die wij met de betreffende verzekeringsmaatschappij hebben ten aanzien van de wijze waarop zij schades afwikkelen. 2. Wij begeleiden u bij het correct aanvragen van uw particuliere schadeverzekeringen. Hierbij is het onze bedoeling om er voor te zorgen dat u de juiste gegevens aan de verzekeraar verstrekt zodat hierover na een eventuele schade geen discussies met de verzekeraar kunnen ontstaan. 3. Wij verzorgen namens u alle contacten met de verzekeraar in het kader van het aanvragen en/of aanpassen van uw particuliere schadeverzekeringen. Deze contacten kunnen zowel schriftelijk als mondeling zijn. 4. Alle vragen die u heeft ten aanzien van het afsluiten of het aanpassen van particuliere schadeverzekeringen kunt u aan ons stellen. In de meeste gevallen zullen wij u direct het antwoord kunnen geven. In de overige gevallen nemen wij namens u contact op met de verzekeraar. Nadat wij het antwoord van de verzekeraar hebben vernomen informeren wij u daarover. In sommige situaties ontvangt u een declaratie voor deze werkzaamheden. 5. De verzekeringsdocumenten die de verzekeraar opstelt controleren wij. Hierbij letten wij vooral op de vraag of aanpassingen die u wenst correct door de verzekeringsmaatschappij zijn doorgevoerd. Maar ook of de juiste premie aan u wordt doorgerekend. In het geval dat u te maken krijgt met een schade verlenen wij u de volgende diensten: 6. Nadat er zich een schade heeft voorgedaan en u contact met ons opgenomen heeft, adviseren wij u direct hoe te handelen, zodat bijvoorbeeld z.s.m. na een inbraak hang- en sluitwerk wordt vervangen, of bij een brand dat u kunt overnachten in een hotel. Afhankelijk van de verzekeringen die u heeft kan dit bijvoorbeeld bij een schade met de auto betekenen dat wij overleg met u hebben over de mogelijkheid van vervangend vervoer. 7. Namens u informeren wij terstond de verzekeringsmaatschappijen die betrokken zijn bij uw schade. Gedurende de schadeafwikkeling verzorgen wij de contacten tussen u en de verzekeringsmaatschappij waarbij het risico is verzekerd. 8. Wij spannen ons in om te bereiken dat de verzekeringsmaatschappij de schade snel en correct afhandelt. 9. Indien er tussen u en de verzekeringsmaatschappij discussies ontstaan over de oorzaak van de schade of hoogte van schadevergoeding dan behartigen wij uw belangen. Hierbij is onze inzet dat u die schadevergoeding ontvangt waarop u naar de letter en geest van de polisvoorwaarden recht heeft. LET OP: Wanneer u het zogenoemde 0-urenabonnement kiest, declareren wij u per schade. 135,- (prijspeil 2011) als aanvulling op de provisie die wij van de verzekeringsmaatschappij ontvangen. Deze optie is voor klanten die maar één of, twee verzekeringen door ons kantoor laten begeleiden vaak het voordeligst. Dienstverleningvoorwaarden voor particuliere klanten van Halbertsma van den Boom pagina 3 van 6

4 Aanvullende dienstverlening Naast de basis-dienstverlening bieden wij onze cliënten de mogelijkheid om voor een abonnement met additionele services te kiezen, waarbij wij extra dienstverlening aanbieden. Dit betreft de volgende diensten: 10. Van alle verzekeringen en overige financiële producten die u via ons heeft afgesloten of door ons laat beheren, laten wij de mogelijke provisie door de verzekeringsmaatschappij, bank of beheerder in mindering brengen op de premie of inleg die u betaalt. 11. Voor de hiervoor beschreven dienstverlening bij schade sturen wij u geen declaratie. 12. Jaarlijks analyseren wij of de autoverzekering(en) welke u heeft afgesloten tegen betere condities kunnen worden afgesloten. Per verzekering die hiervoor in aanmerking komt krijgt u van ons een advies per brief of mail. 13. Wij registreren voor u ook de schadeverzekeringen die u elders heeft afgesloten. In onze adviezen aan u houden wij rekening met deze aldus bij ons geregistreerde verzekeringen. Voor u is het belangrijk dat wij een goed beeld hebben van al uw verzekeringen ook al heeft u deze voor een deel elders ondergebracht. Bij de analyse van uw risicosituatie kunnen wij met deze elders lopende verzekeringen rekening houden. Wij kunnen u op deze wijze ook attenderen op eventuele dubbele verzekeringen waardoor u premies kunt besparen. 14. Op grond van het abonnement heeft u elke 5 jaar recht op een volledige doorlichting van uw particuliere schade risico s. Dan gaat het om de risico s rondom uw gezin, woning, vervoer, ziektekosten en aansprakelijkheid. De eerste analyse maken wij bij aanvang van het abonnement. 15. Indien u dat wenst brengen wij u in contact met experts waarmee wij samenwerken die u bijvoorbeeld kunnen helpen met het aanbrengen van beveiligingen rondom uw woning en het maken van taxaties van de waarde van uw woning, inboedel en kostbaarheden 16. Wanneer u er voor kiest om ons ook in te schakelen voor het beheer en onderhoud op uw levensverzekeringen kunt u ons kosteloos inschakelen om te checken of ze nog overeenkomen met uw doelstelling waarvoor de polissen zijn afgesloten. Additionele Services A. Halbertsma van den Boom Zorgcollectiviteit Via ONVZ kunt u gebruik maken van de collectiviteitkorting die wij hebben afgesproken voor onze klanten. Eenmaal afgesloten zorgverzekeringen worden op dezelfde wijze door ons geserviced als de andere verzekeringen die u via onze bemiddeling heeft afgesloten. Bij zorgverzekeringen kunnen wij u echter niet assisteren bij het declareren van de ziektekosten. LET OP: Zorgpolissen kunnen in Nederland tot nu toe slechts per 1 januari van elk jaar ingaan. In de polis-/premievergelijking die wij voor u opstellen bij aanvang van het abonnement wordt het ONVZ alternatief meegenomen en wordt de acceptatie gedaan. Het definitief doorvoeren gebeurt in het laatste kwartaal van het lopende jaar. B. Hypotheekservice Via deze service worden uw hypotheekgegevens door ons opgenomen in het abonnement dat wij hebben afgesloten met de Nationale Hypotheek Bond (NHB). Via dit abonnement zal het systeem van de NHB wekelijks checken of uw hypotheek goedkoper afgesloten kan worden. Daarbij wordt gerekend met de rente die op dat moment geldt en wordt rekening gehouden met de kosten die gemaakt moeten worden om de lopende hypotheek te beëindigen en de nieuwe af te sluiten. Binnen het NHB-systeem wordt tevens wekelijks gecontroleerd of de premie voor uw overlijdensrisicoverzekering (indien aanwezig) goedkoper kan. Hier worden eventuele gezondheidskwesties niet in meegenomen. Dienstverleningvoorwaarden voor particuliere klanten van Halbertsma van den Boom pagina 4 van 6

5 De Hypotheekservice van Halbertsma van den Boom biedt u tevens elke 5 jaar een QuickScan aan, die u laat zien wat u netto besteedbaar inkomen (NBI) is na betaling van de hypotheek. Ook het NBI na uw pensionering, bij werkeloosheid, arbeidsongeschiktheid en na overlijden wordt voor u uitgerekend. C. D. E. F. Vermogensmonitor Deze service richt zich op het vermogen dat u via ons laat beheren bij geselecteerde vermogensbeheerders. Het kan zowel verpand als vrij vermogen betreffen. De doelstelling van deze service is om in de gaten te houden (= monitoren) of de vastgelegde doelstellingen reëel gesproken bereikt zullen worden en u te waarschuwen als dit niet (meer) het geval is. Hypotheek_Plus Wanneer u de hypotheekservice heeft afgesloten en er is sprake van verpande vermogensopbouw om t.z.t. de hypotheek geheel of gedeeltelijk af te lossen, dan combineert de Hypotheek_Plusservice de functionaliteit van de service contracten B. en C. Persoonlijke Financiële Planning (PFP) Een PFP bewijst pas echt haar nut als jaarlijks een update plaatsvindt en uw eventuele nieuwe of aangepaste financiële doelstellingen daarbij worden doorgerekend. Via deze service zijn deze werkzaamheden voor u beschikbaar, inclusief een gesprek hierover. Aangifte Inkomsten Belasting Om u optimaal te kunnen blijven adviseren en de Hypotheek-, Vermogens-, Hypotheek_Plus en de PFP goed te kunnen uitvoeren zijn actuele gegevens over uw inkomsten en vermogen nodig. Via de IB-aangifte worden deze vastgesteld. Met enkele gerenommeerde belastingconsulenten hebben wij voor onze klanten de afspraak gemaakt dat zij jaarlijks uw IB-aangifte verzorgen. Zij zullen u daarvoor uitnodigen in de periode januari t/m maart. Het maandelijkse servicebedrag voor de IB-service, dat wij bij u incasseren, wordt door ons afgedragen aan de consulenten. De uitkomsten van de IB-aangifte staan ons ter beschikking t.b.v. de hiervoor genoemde services. LET OP: 1) De eerste keer dat de consulent uw IB-aangifte verzorgd, heeft u mogelijk nog geen 12 maandtermijnen van deze service betaald. Als dit zo is dient u op dat moment het ontbrekende bedrag af te rekenen met de betreffende consulent. 2) Het abonnement is gebaseerd op 1 enkelvoudige IB-aangifte wanneer u in loondienst bent. Wanneer uw partner, waarmee u een huishouden voert, tevens in loondienst is, geldt een korting op deze 2 e c.q. gecombineerde aangifte, genoemd IB-aangifte2. 3) Wanneer er extra werkzaamheden nodig zijn, zal de belastingconsulent u vooraf aan de uitvoering op de hoogte brengen van de kosten hiervan. Algemene bepaling met betrekking tot onze dienstverlening Abonnement en Service-contract Het abonnement en de services, die u met Halbertsma van den Boom overeenkomt, worden bekrachtigd via de door u en ons ondertekende dienstverleningovereenkomst. Abonnement en servicebedragen In de hiervoor genoemde overeenkomst staan de van toepassing zijnde bedragen vermeld die u ons betaalt voor het door u gekozen abonnement en de services. Deze bedragen kunnen door ons per Dienstverleningvoorwaarden voor particuliere klanten van Halbertsma van den Boom pagina 5 van 6

6 kalender jaar worden aangepast aan het gepubliceerde CPI-cijfer, waarmee de bedragen derhalve worden geïndexeerd. Betaling U heeft recht op de werkzaamheden die bij de abonnementen en services, die u heeft gekozen en afgesloten, horen, wanneer u het bijbehorende abonnement- en servicebedrag per maand vooraf aan ons betaalt. Voor deze betaling verleent u ons een incassomachtiging. Wanneer u niet betaalt en incasso 2 keer geweigerd is, bieden wij u één keer de gelegenheid om het openstaande bedrag binnen 10 dagen ineens te voldoen. Mocht u daar geen gevolg aan geven dan vervalt uw abonnement- en/of servicecontract. Vanaf dat moment verrichten wij onze werkzaamheden voor u via het Halbertsma van den Boom-0-urenabonnement, hetgeen tevens inhoudt dat wij de betrokken verzekeringsmaatschappijen namens u zullen verzoeken ons weer de gebruikelijke provisie uit te betalen. Het intrekken van de automatische incasso dient te geschieden via een aan ons gerichte en aantekende brief, rekeninghoudend met een opzeg termijn van 4 weken. Wel of geen nazorg Wanneer u besluit t.b.v. uw hypotheek en overige complexe financiële producten van onze dienstverlening gebruik te maken via de hiervoor beschreven abonnementen en servicecontracten verzorgen wij de zogenoemde nazorg voor deze producten. Wanneer u onze dienstverlening via het 0-urenabonnement plaatsvindt verzogen wij GEEN nazorg voor u. Onze werkzaamheden verplichte nazorg geschiedt dan op declaratiebasis. Looptijd De abonnement- en serviceovereenkomst die u met Halbertsma van den Boom overeenkomt, heeft een looptijd van 1 jaar, met stilzwijgende verlenging voor telkens 1 jaar. Opzegging Wanneer u besluit om niet langer van onze diensten gebruik te willen maken, is schriftelijke opzegging nodig om de abonnement- en serviceovereenkomst te beëindigen en de automatische incasso te stoppen. De opzegtermijn bedraagt 4 weken. Na beëindiging van het abonnement en/of de services kunt u ook besluiten om een andere financiële dienstverlener in te schakelen. Wij zullen meewerken aan de overgang naar deze financiële dienstverlener en hem desgevraagd informeren over lopende polissen. Algemene voorwaarden Ongeacht welk abonnement en/of service u kiest, zijn de algemene voorwaarden van Halbertsma van den Boom op onze dienstverlening van toepassing. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de K.v.K. Utrecht. De tekst van deze voorwaarden zijn geplaatst en te raadplegen via de website van Halbertsma van den Boom (www.hvdb-online.nl). Bij eventuele tegenstrijdigheden tussen de dienstverleningvoorwaarden en de algemene voorwaarden geldt de tekst welke voor onze relaties de gunstigste uitleg geeft. Behoudens uitzondering door de wet gesteld mag zonder schriftelijke toestemming van de rechthebbende op het auteursrecht, niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, mail of anderszins. Dienstverleningvoorwaarden voor particuliere klanten van Halbertsma van den Boom pagina 6 van 6

Algemene voorwaarden Meeks van Oijen en tevens dienstenwijzer.

Algemene voorwaarden Meeks van Oijen en tevens dienstenwijzer. Algemene voorwaarden Meeks van Oijen en tevens dienstenwijzer. Gevestigd: Wilhelminalaan 34, 6641 KN Beuningen Telefoon : 024-6773238 Fax : 024-6776773 Website : www.meeksvanoijen.nl E-mailadres : info@meeksvanoijen.nl

Nadere informatie

GIDI - Gedragscode Informatieverstrekking Dienstverlening Intermediair

GIDI - Gedragscode Informatieverstrekking Dienstverlening Intermediair Gedragscode GIDI - Gedragscode Informatieverstrekking Dienstverlening Intermediair DNA Adviesgroep B.V. Willemskade 18 D 3016 DL Rotterdam Telefoon: 010-2909343 Fax: 010-2909345 Website: www.dna-adviesgroep.nl

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN RIFRA Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door RIFRA Holding B.V., RIFRA Adviesgroep B.V., Koopman Bemiddelings Orgaan

ALGEMENE VOORWAARDEN RIFRA Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door RIFRA Holding B.V., RIFRA Adviesgroep B.V., Koopman Bemiddelings Orgaan ALGEMENE VOORWAARDEN RIFRA Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door RIFRA Holding B.V., RIFRA Adviesgroep B.V., Koopman Bemiddelings Orgaan B.V., ZZP Verzekeringen B.V., Supportgroep Verzekeringen

Nadere informatie

Dienstenwijzer All Finance BV. Een goede reden om klant te zijn bij All Finance!

Dienstenwijzer All Finance BV. Een goede reden om klant te zijn bij All Finance! Dienstenwijzer All Finance BV Ons kenmerk: Dienstenwijzer Behandeld door: J.C.W. de Laat Telefoonnummer: 040-257 49 40 E-mail: info@all-finance.nl Versie: 01 april 2015 / 2015.01 Onderwerp: Dienstenwijzer

Nadere informatie

Uitkomsten Onderzoek Serviceabonnementen. Mei 2014

Uitkomsten Onderzoek Serviceabonnementen. Mei 2014 Uitkomsten Onderzoek Serviceabonnementen Mei 2014 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder op de markten

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Wie zijn wij? Onze dienstverlening

Dienstenwijzer. Wie zijn wij? Onze dienstverlening Dienstenwijzer Met deze dienstenwijzer maken wij u wegwijs bij Baljeu en Staal. Naast algemene informatie over ons kantoor vindt u hier informatie over onze dienstverlening, de beloning die wij ontvangen

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Arbeidsongeschiktheidsverzekering Klaverblad Verzekeringen Arbeidsongeschiktheidsverzekering Polisvoorwaarden nr. AO 14 sinds 1850 Afrikaweg 2 Postbus 3012, 2700 KV Zoetermeer Bedankt voor uw keuze voor Klaverblad Verzekeringen. Bij ons

Nadere informatie

Internet Wij beschikken over een eigen internetsite. Hierop treft u regelmatig informatie en tips aan. Ga naar www.rietman-advies.

Internet Wij beschikken over een eigen internetsite. Hierop treft u regelmatig informatie en tips aan. Ga naar www.rietman-advies. Dienstenwijzer RIETMAN FINANCIEEL ADVIES Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien hoe onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument QP Advies VOF Particulier

Dienstverleningsdocument QP Advies VOF Particulier Dienstverleningsdocument QP Advies VOF Particulier U overweegt een beroep te doen op de dienstverlening van ons kantoor. In dit document informeren wij u over onze dienstenwijzer, onze dienstverlening,

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Op grond van de Wet financieel toezicht (Wft) zijn wij verplicht u voorafgaand aan de totstandkoming van een (financiële) overeenkomst / opdracht tot dienstverlening onderstaande

Nadere informatie

Wie zijn wij? DVD 2013.1 Burgt en Partners bv Pagina 1 van 5

Wie zijn wij? DVD 2013.1 Burgt en Partners bv Pagina 1 van 5 Wie zijn wij? Burgt en Partners bv Veldmaarschalk Montgomeryweg 23 Postbus 153 3769 BG Soesterberg 3769 ZK Soesterberg Telefoonnummer: 0346 331534 Fax: 0346 331505 E-mail: info@burgtenpartners.nl Internetadres:

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Rechtsbijstandverzekering (Verzekeringsoverzicht)

Bijzondere voorwaarden Rechtsbijstandverzekering (Verzekeringsoverzicht) POLISVOORWAARDEN Rechtsbijstandverzekering voor particulieren Delta Lloyd Schadeverzekering NV Arnhem MODEL RE 03.2.13 D INHOUD Algemene voorwaarden Rechtsbijstandverzekering Pagina Artikel 1 Waar is deze

Nadere informatie

Met vriendelijke groet, Blauw & Florijn BV

Met vriendelijke groet, Blauw & Florijn BV Voor u ligt de dienstenwijzer van Blauw & Florijn BV. Hiermee willen we u graag een kijkje in onze keuken geven. Wij zetten in dit document op een rij wat u van ons mag verwachten. Ook laten we zien wat

Nadere informatie

Inhoudsopgave. InterBank, de juiste keuze voor uw lening! 2. Waarom deze brochure 3. InterBank BetaalGarantie 9. Zakelijk Krediet 12

Inhoudsopgave. InterBank, de juiste keuze voor uw lening! 2. Waarom deze brochure 3. InterBank BetaalGarantie 9. Zakelijk Krediet 12 Inhoudsopgave pag. InterBank, de juiste keuze voor uw lening! 2 Waarom deze brochure 3 Doorlopend Krediet 4 Persoonlijke Lening 7 Huurkoop 7 Particuliere Lease 8 Seniorenlening 8 InterBank BetaalGarantie

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

arbeidsongeschiktheidsverzekeringen ZELFSTANDIGEN zijn bijna nooit ziek? stichting zzp nederland SOMMIGE RISICO'S KUN JE BETER AFDEKKEN

arbeidsongeschiktheidsverzekeringen ZELFSTANDIGEN zijn bijna nooit ziek? stichting zzp nederland SOMMIGE RISICO'S KUN JE BETER AFDEKKEN arbeidsongeschiktheidsverzekeringen ZELFSTANDIGEN zijn bijna nooit ziek? stichting zzp nederland SOMMIGE RISICO'S KUN JE BETER AFDEKKEN 1e druk december 2013 Copyright 2013 ZZP Nederland BV Niets uit deze

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument. Informatiewijzer Diensten en Beloning

Dienstverleningsdocument. Informatiewijzer Diensten en Beloning Dienstverleningsdocument Informatiewijzer Diensten en Beloning Inleiding In ons dienstverleningsdocument proberen wij u een zo goed mogelijk inzicht te geven waar onze dienstverlening in zijn algemeenheid

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Zelf Uitvaartverzekering Z.UITV.Z 15.01

Algemene voorwaarden Zelf Uitvaartverzekering Z.UITV.Z 15.01 Algemene voorwaarden Zelf Uitvaartverzekering Z.UITV.Z 15.01 Algemene voorwaarden Zelf Uitvaartverzekering Z.UITV.Z 15.01 Wat houdt de Zelf Uitvaartverzekering in? De Zelf Uitvaartverzekering geeft recht

Nadere informatie

Algemene voorwaarden bij uw levensverzekering

Algemene voorwaarden bij uw levensverzekering Algemene voorwaarden bij uw levensverzekering 2012 Inleiding Deze inleiding hoort zelf niet bij de voorwaarden. De voorwaarden beginnen dus bij de inhoudsopgave. Waarvoor zijn deze voorwaarden? U hebt

Nadere informatie

36-7514-430 B/0507. Prospectus en overige productinformatie PlusKrediet

36-7514-430 B/0507. Prospectus en overige productinformatie PlusKrediet 36-7514-430 B/0507 Prospectus en overige productinformatie PlusKrediet Inhoudsopgave pag. InterBank, de juiste keuze voor uw lening 3 Uw adviseur 4 PROSPECTUS 4 Prospectus PlusKrediet 5 Belangrijkste kenmerken

Nadere informatie

Een betaalbare hypotheek: nu en straks

Een betaalbare hypotheek: nu en straks Een betaalbare hypotheek: nu en straks Informatie voor starters op de woningmarkt Contactorgaan Hypothecair Financiers (CHF) Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) 2013 Inhoudsopgave [Heading

Nadere informatie

Geachte relatie, Tijn Mutsaerts en Freek Njio Directie. Wat doen wij? Diensten

Geachte relatie, Tijn Mutsaerts en Freek Njio Directie. Wat doen wij? Diensten Geachte relatie, Dit document geeft u een beeld waar ons kantoor voor staat, wat u van ons mag verwachten en andere zaken die van belang kunnen zijn. Het is een informatief document. Het verplicht u dus

Nadere informatie

Voorwaarden Ondernemer op Verzuimverzekering

Voorwaarden Ondernemer op Verzuimverzekering Voorwaarden Ondernemer op Verzuimverzekering Waarom deze voorwaarden belangrijk voor u zijn Deze voorwaarden horen bij uw Ondernemer op verzuimverzekering. Hierin leest u waarvoor u verzekerd bent, hoe

Nadere informatie

Zelf aan zet in de WMO. Hulp en voorzieningen met een persoonsgebonden budget WMO

Zelf aan zet in de WMO. Hulp en voorzieningen met een persoonsgebonden budget WMO Zelf aan zet in de WMO Hulp en voorzieningen met een persoonsgebonden budget WMO 01 Inleiding Zelf bepalen hoe uw leven er uit ziet, hoe u wilt wonen, wat u wilt doen met andere mensen, hoe u uw tijd wilt

Nadere informatie

In geval van nood zijn wij buiten kantoortijden bereikbaar via telefoonnummer 0174-292650.

In geval van nood zijn wij buiten kantoortijden bereikbaar via telefoonnummer 0174-292650. Dienstenwijzer (particulier) Boutkan Assurantiën b.v. Introductie Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als

Nadere informatie

Waarom het voor u zo BELANGRIJK is dat wij onafhankelijk zijn! 100% ONAFHANKELIJK

Waarom het voor u zo BELANGRIJK is dat wij onafhankelijk zijn! 100% ONAFHANKELIJK Waarom het voor u zo BELANGRIJK is dat wij onafhankelijk zijn! 100% ONAFHANKELIJK Er zijn BELANGRIJKE verschillen Nederland telt veel verzekeringsmaatschappijen. Elke maatschappij heeft eigen producten

Nadere informatie

MV 03.2.30 D MV 03.2.30-0412 BLAD

MV 03.2.30 D MV 03.2.30-0412 BLAD polisvoorwaarden Autoverzekering Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Model MV 03.2.30 D Inhoud Algemene voorwaarden Artikel 1 Wat bent u verplicht mee te delen bij aanvang van de verzekering? 2

Nadere informatie

ASR Arbeidsongeschiktheidsverzekering Uitgebreid Algemene polisvoorwaarden

ASR Arbeidsongeschiktheidsverzekering Uitgebreid Algemene polisvoorwaarden Inhoud Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen Artikel 1 Begrippenlijst Hoofdstuk 2 Te verzekeren risico Artikel 2 Wat is het doel van de verzekering? Artikel 3 Welke documenten horen bij de verzekering? Hoofdstuk

Nadere informatie

WGA-verzekering Eigen Risico. Polisvoorwaarden. WGA-verzekering Eigen Risico

WGA-verzekering Eigen Risico. Polisvoorwaarden. WGA-verzekering Eigen Risico WGA-verzekering Eigen Risico Polisvoorwaarden WGA-verzekering Eigen Risico Polisvoorwaarden Inhoudsopgave 1 Begrippenlijst 2 Algemene Bepalingen 3 Duur en einde van de verzekering 4 Omschrijving van de

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER DE HAAN & BUIS VERZEKERINGEN

DIENSTENWIJZER DE HAAN & BUIS VERZEKERINGEN DIENSTENWIJZER DE HAAN & BUIS VERZEKERINGEN VERSIE D.D. NOVEMBER 2011 Inleiding De verzekeringsbedrijfstak hecht aan goede voorlichting op het gebied van verzekeringen. Daarom is binnen de verzekeringsbedrijfstak

Nadere informatie