BASIS SERVICEABONNEMENT VOORWAARDEN VOOR DE PARTICULIERE RELATIE VAN ESCALERA VERZEKERINGEN & HYPOTHEKEN B.V.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BASIS SERVICEABONNEMENT VOORWAARDEN VOOR DE PARTICULIERE RELATIE VAN ESCALERA VERZEKERINGEN & HYPOTHEKEN B.V."

Transcriptie

1 BASIS SERVICEABONNEMENT VOORWAARDEN VOOR DE PARTICULIERE RELATIE VAN ESCALERA VERZEKERINGEN & HYPOTHEKEN B.V.

2 Inleiding Ons kantoor is gespecialiseerd in het adviseren en bemiddelen in financiële diensten waaronder bemiddeling in schadeverzekeringen voor particuliere relaties. Wij bieden onze relaties hiervoor een abonnement aan. Dit betekent dat alle schadeverzekeringen welke onder het abonnement vallen vrij zijn van provisie. In de bijlage is een overzicht van de verzekeringen, welke onder de voorwaarden van het abonnement vallen, opgenomen. Binnen dit abonnement behartigen wij uw belangen op het gebied van particuliere schadeverzekeringen tegen een vast tarief per maand voor een periode van minimaal een jaar. Hieronder leest u onder meer welke werkzaamheden wij voor u binnen dit abonnement verrichten. De kenmerken van het door ons aangeboden abonnement 1. Het abonnement is bestemd voor de particuliere relatie. 2. Per huisadres 1 abonnement, gebaseerd op een gezinssituatie met één verzekeringnemer en eventueel de partner als tweede verzekeringnemer. Bij meer dan 2 verzekeringnemers op hetzelfde huisadres zullen wij u een passend voorstel doen voor de hoogte van de abonnementsprijs 3. De onder het abonnement vallende schadeverzekeringen worden provisieloos aangeboden, ervan uitgaande dat de verzekeraar dit ondersteunt. 4. Voor de door ons aangeboden schadeverzekeringen binnen de volmachten van de backoffice Anac worden geen poliskosten in rekening gebracht 5. Het abonnement kan worden afgesloten via ons kantoor 6. De samenstelling van het aangeboden pakket is zorgvuldig gekozen en biedt goede voorwaarden, uitstekende dekking en lage premies. 7. Regelmatig worden de diverse verzekeraars met elkaar vergeleken op onder meer voorwaarden, dekking en premie. 8. Acceptatie van de verzekeringen betekent automatisch dat u akkoord gaat met de abonnementsvoorwaarden 9. De abonnementsprijs is maandelijks bij vooruitbetaling verschuldigd 10. U gaat akkoord met automatische afschrijving van de maandelijkse abonnementsprijs van de door u bij de schadeverzekeringen opgegeven incassorekening Ook gaat u akkoord met automatische incasso van de eenmalige administratiekosten 11. De verzekeringen en het abonnement zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. 12. Niet betalen van de abonnementsprijs kan royement van de schadeverzekeringen wegens wanbetaling tot gevolg hebben. Welke werkzaamheden verrichten wij voor u bij de start van het abonnement

3 Binnen een maand nadat het abonnement is gestart verrichten wij voor u de volgende werkzaamheden: 1. Indien gewenst ondersteunen wij u bij het opzeggen van uw eventueel lopende schadeverzekeringen. 2. Op uw verzoek onderzoeken wij of de reeds eerder en nog lopende door u afgesloten particuliere schadeverzekeringen beter aansluiten bij uw actuele wensen en persoonlijke situatie dan de door ons aangeboden provisieloze schadeverzekeringen. 3. Mocht dit het geval zijn zullen wij zo snel mogelijk de lopende schadeverzekering toevoegen aan het abonnement onder ons agentschap bij de desbetreffende verzekeraar. Zodra de verzekeraar over deze verzekering(en) aan ons provisie gaat uitkeren zullen wij de verzekering provisievrij maken. 4. Wij onderzoeken tevens of er mogelijk risico s zijn op het gebied van particuliere schadeverzekeringen welke u thans niet heeft verzekerd maar welke u, gelet op uw persoonlijke situatie, wellicht wel zou willen verzekeren. Mocht dit het geval zijn dan doen wij voorstellen voor de verzekeringsvorm. Tevens doen wij een voorstel voor de verzekeringsmaatschappij welke naar ons oordeel en ervaring aansluit bij uw wensen. 5. U krijgt van ons een advies voor de samenstelling van uw portefeuille van particuliere schadeverzekeringen. Bij het opstellen van dit advies letten wij onder meer op de volgende zaken: Uw bestaande pakket van verzekeringen Ons advies om deze verzekeringen aan te passen of te beëindigen Ons advies om eventueel ontbrekende verzekeringen af te sluiten Onze ervaringen met de polisvoorwaarden van de verzekeringsmaatschappijen die wij in ons advies betrekken. De premies, eigen risico s en overige condities zoals de verzekeringsmaatschappijen die wij in ons advies betrekken hanteren Onze ervaringen voor de wijze waarop individuele verzekeringsmaatschappijen normaal gesproken schades afwikkelen. Dit zowel ten aanzien van de snelheid als de mate waarin de verzekeraar de polisvoorwaarden interpreteert. Eventuele omzetting naar ons agentschap en/of omzetting naar de verzekeraar van uw pakket regelen wij voor u.

4 Welke werkzaamheden verrichten wij voor u bij het afsluiten of aanpassen van verzekeringen Het kan zijn dat u een nieuwe particuliere schadeverzekering wilt afsluiten. Bijvoorbeeld na aankoop van een (andere) auto. Of dat bestaande particuliere schadeverzekeringen moeten worden aangepast. Hieronder beschrijven wij de werkzaamheden die wij voor u in dat geval verrichten. 1. Wij selecteren de verzekeringsmaatschappij welke naar ons oordeel en ervaring een aanbod kan doen dat goed aansluit bij uw persoonlijke situatie. Hierbij letten wij op zowel de polisvoorwaarden alsmede op de hoogte van de premie. Ook betrekken wij in onze keuze de ervaringen die wij met de betreffende verzekeringsmaatschappij hebben ten aanzien van de wijze waarop zij schades afwikkelen. 2. Wij begeleiden u bij het correct aanvragen van de verzekering. Hierbij is het onze intentie om er voor te zorgen dat u de juiste gegevens aan de verzekeraar verstrekt zodat hierover na een eventuele schade geen discussies met de verzekeraar kunnen ontstaan. 3. Wij verzorgen namens u alle contacten met de verzekeraar in het kader van het aanvragen en/of aanpassen van de verzekeringen. Deze contacten kunnen zowel schriftelijk als mondeling zijn. 4. Alle vragen die u heeft ten aanzien van het afsluiten of het aanpassen van particuliere schadeverzekeringen kunt u aan ons stellen. In de meeste gevallen zullen wij u direct het antwoord kunnen geven. In de overige gevallen nemen wij namens u contact op met de verzekeraar. Nadat wij het antwoord van de verzekeraar hebben vernomen informeren wij u daarover. 5. De verzekeringsdocumenten die de verzekeraar opstelt controleren wij. Hierbij letten wij vooral op de vraag of aanpassingen die u wenst correct door de verzekeringsmaatschappij zijn doorgevoerd. Maar ook of de juiste premie aan u wordt doorgerekend. Wat gebeurt er bij een schade Uiteraard spreken wij de wens uit dat het u niet zal overkomen. Maar een inbraak, ongeval met de auto of met de fiets kan iedereen gebeuren. Indien uw verzekeringspakket correct is samengesteld dan zult u in de meeste situaties verzekerd zijn voor de financiële schade die u door dit soort voorvallen leidt. Na een schade verrichten wij voor u binnen het abonnement louter administratieve handelingen: 1. U kunt ons 24 uur per dag, 365 dagen per jaar bereiken om uw schade te melden. 2. Uw schademelding wordt door ons per mail en/of post direct doorgeleid naar ANAC te Eindhoven. 3. ANAC behartigt uw belangen en bemiddelt in de afwikkeling van uw schade en onderhoudt contacten tussen u en de maatschappij.

5 4. ANAC heeft ook diverse maatschappijen in volmacht. Indien uw verzekering in de volmacht is afgesloten zal ANAC in veel gevallen direct en zelfstandig tot afwikkeling kunnen overgaan. 5. ANAC spant zich namens u in om te bereiken dat de verzekeringsmaatschappij de schade snel en correct afhandelt. 6. Indien er tussen u en de verzekeringsmaatschappij discussies ontstaan over de oorzaak van de schade of hoogte van schadevergoeding dan behartigt ANAC uw belangen. Hierbij is haar inzet dat u die schadevergoeding ontvangt waarop u naar de letter en geest van de polisvoorwaarden recht heeft 7. U kunt inschakelen voor bemiddeling bij de afhandeling van uw schade. De eenmalige kosten hiervoor bedragen 25,00 inclusief BTW. Welke werkzaamheden verrichten wij verder gedurende het abonnement Naast de werkzaamheden die wij hierboven hebben beschreven doen wij voor u nog meer. 1. Periodiek ontvangt u van ons een nieuwsbrief. In deze nieuwsbrief informeren wij u over actuele onderwerpen op het gebied van de financiële dienstverlening die mogelijk voor u relevant zijn. 2. Wij kunnen u in contact brengen met bedrijven waarmee wij goede ervaringen hebben op het gebied van beveiliging en schadepreventie. 3. Wij hebben een uitgebreid netwerk van advocaten, fiscalisten, notarissen, accountants en andere deskundigen. Afhankelijk van uw vraag kunnen wij snel de juiste deskundige voor u selecteren en voor een introductie zorgen. De kosten van het abonnement De kosten van het hier omschreven abonnement voor de relatie van Escalera Verzekeringen & Hypotheken b.v. 1. De abonnementsprijs bedraagt per maand 15,-- voor maximaal 3 schadeverzekeringen of 20,00 ongeacht het aantal schadeverzekeringen exclusief assurantiebelasting. 2. Indexatie van de abonnementsprijs bedraagt maximaal 2% per kalenderjaar. Duur abonnement, verlenging, opzegging en beëindiging 1. Het abonnement kent een abonnementsperiode van 1 jaar, ingaande de 1 e van de maand volgend op de maand van ondertekening, zijnde de contractsvervaldatum. 2. Het abonnement wordt na de eerste, door u gekozen, abonnementsperiode stilzwijgend verlengd met telkens een periode van 1 maand.

6 3. Bij verlenging per contracts vervaldatum behouden wij ons het recht voor uw abonnementsprijs met maximaal 3% te indexeren. 4. Opzegging van het abonnement dient aangetekend per post te geschieden uiterlijk één maand voor de eerstvolgende contractsvervaldatum. Dit betekent ook dat de lopende schadeverzekeringen worden omgezet naar verzekeringen zonder collectieve korting en inclusief normale standaard provisieregeling. 5. behoudt zich het recht voor deze overeenkomst te ontbinden zodra de particuliere relatie 2 maanden achterstand heeft in de betaling van de overeengekomen abonnementsprijs per maand. Tevens gaat particuliere relatie dan automatisch akkoord met het omzetten van de verzekeringen van netto naar verzekeringen zonder een eventuele collectieve korting en met provisie. Het gemiddelde doorlopende provisiepercentage bedraagt 20% tot 27,5% opslag op de premie, exclusief de hierover nog te betalen assurantiebelasting, thans 9,7%. De uit deze maatregel voortvloeiende premieverhoging kan op geen enkele wijze aanleiding zijn tot opzegging en beëindiging van de desbetreffende verzekeringen door de abonnementhouder. Opzegging kan eerst per de eerstvolgende contractsvervaldatum. Incassokosten biedt u met dit abonnement zeer lage kosten in combinatie met lage verzekeringspremies. Een goed betalingsgedrag is dan ook van groot belang. Bij niet tijdige betaling of storneren van de incasso zijn wij genoodzaakt om extra kosten bij u in rekening te brengen. 1. Na de 1 e storno gaan wij een nieuwe incasso doen, verhoogd met 5,00 administratiekosten. 2. Indien de 2 e incasso niet lukt of ook gestorneerd wordt ontvangt u een acceptgiro met een opslag van 7,50 voor administratiekosten en een betalingstermijn van 14 dagen. 3. Betaalt u niet binnen de aangegeven betalingstermijn ontvangt u een 2 e en laatste herinnering. Deze acceptgiro kent wederom een betalingstermijn van 14 dagen en een opslag voor administratiekosten ten bedrage van 15, Indien u binnen deze termijn nog steeds niet betaald heeft geven wij de totale vordering uit handen aan een incassobureau. Onze vordering inclusief de kosten van het incassobureau komen volledig voor uw rekening. Bijlage: overzicht particuliere schadeverzekeringen Woonhuisverzekering Inboedelverzekering Aansprakelijkheidsverzekering Rechtsbijstandsverzekering Doorlopende Reisverzekering Doorlopende Annuleringsverzekering

7 Autoverzekering (maximaal 2) Oldtimerverzekering Camper/Caravanverzekering Bootverzekering Motorverzekering Fietsverzekering Algemene Voorwaarden Op al onze diensten, waaronder ook dit abonnement, zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Bij het afsluiten van het abonnement heeft u hiervan een exemplaar ontvangen. Deze voorwaarden kunt u ook op onze website downloaden. Uiteraard zenden wij u deze ook graag op verzoek zonder kosten toe. Bij eventuele onduidelijkheden of tegenstrijdigheden prevaleren onze algemene voorwaarden. Hierbij verklaar ik/verklaren wij akkoord te gaan met het voorgestelde abonnement. Naam abonnementhouder : Partner : Adres : Postcode : Woonplaats : BSN : Telefoon : Ingangsdatum abonnement :

8 Abonnementen (s.v.p. uw keuze aankruisen): Basis, looptijd 1 jaar, prijs per maand 15,00 exclusief assurantiebelasting Basis, looptijd 1 jaar, prijs per maand 20,00 exclusief assurantiebelasting De totale prijs wordt maandelijks in één boeking van uw rekening afgeschreven. Tevens verleen ik/verlenen wij toestemming voor automatische incasso van de maandelijks verschuldigde abonnementsprijs (exl. Assurantiebelasting) ten bedrage van 15,00 20,00 ten laste van bankrekeningnummer : postbankrekeningnummer* : ten name van: De abonnementhouder verklaart akkoord te gaan met machtiging automatische incasso: Ik ga/wij gaan akkoord met het abonnement, de abonnementsvoorwaarden en de algemene voorwaarden. In tweevoud opgemaakt en getekend. Tevens hebben wij alle pagina s voor akkoord en gezien geparafeerd. Plaats : Datum : (handtekening abonnementhouder) (handtekening partner)

9 Namens Adviseur : Andres Escalera Handtekening :

VAN HALBERTSMA VAN DEN BOOM 2011

VAN HALBERTSMA VAN DEN BOOM 2011 TOELICHTING DIENSTVERLENINGVOORWAARDEN VOOR PARTICULIERE KLANTEN VAN HALBERTSMA VAN DEN BOOM 2011 Inleiding Halbertsma van den Boom biedt, als financieel dienstverlener, consumenten aan om hun belangen,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN RIFRA Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door RIFRA Holding B.V., RIFRA Adviesgroep B.V., Koopman Bemiddelings Orgaan

ALGEMENE VOORWAARDEN RIFRA Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door RIFRA Holding B.V., RIFRA Adviesgroep B.V., Koopman Bemiddelings Orgaan ALGEMENE VOORWAARDEN RIFRA Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door RIFRA Holding B.V., RIFRA Adviesgroep B.V., Koopman Bemiddelings Orgaan B.V., ZZP Verzekeringen B.V., Supportgroep Verzekeringen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Meeks van Oijen en tevens dienstenwijzer.

Algemene voorwaarden Meeks van Oijen en tevens dienstenwijzer. Algemene voorwaarden Meeks van Oijen en tevens dienstenwijzer. Gevestigd: Wilhelminalaan 34, 6641 KN Beuningen Telefoon : 024-6773238 Fax : 024-6776773 Website : www.meeksvanoijen.nl E-mailadres : info@meeksvanoijen.nl

Nadere informatie

SFZ Dienstverleningsdocument

SFZ Dienstverleningsdocument SFZ Dienstverleningsdocument Duidelijkheid over de dienstverlening SFZ, vindt het belangrijk dat u goed inzicht heeft in de dienstverlening die wij u bieden. Deze dienstenwijzer richt zich met name op

Nadere informatie

Geachte cliënt, A. Inleiding

Geachte cliënt, A. Inleiding Fiën Adviesgroep Rijsenburg B.V. Hoofdstraat 118-120 3972 LD Driebergen-Rijsenburg www.fien.nl Tel: 0343-518561 Fax: 0343-518669 info@fien.nl Geachte cliënt, A. Inleiding 1. Financiële dienstverleners

Nadere informatie

RAB Dienstverleningsdocument/Dienstenwijzer/A.V.

RAB Dienstverleningsdocument/Dienstenwijzer/A.V. Algemeen Introductie Vanaf 1 juli 2009 moeten adviseurs en bemiddelaars aan hun klanten een dienstverleningsdocument overhandigen bij complexe producten en hypotheken. Het dienstverleningsdocument is een

Nadere informatie

, , hierna te noemen abonnee

<naam>, <adres>, <postcode woonplaats> hierna te noemen abonnee Overeenkomst CDM Lifetime Finance Abonnement De ondergetekenden, CDM Lifetime Finance gevestigd te Menno van Coehoornsingel 2, 8011 XA Zwolle hierna te noemen "CDM Lifetime Finance" en , ,

Nadere informatie

GIDI - Gedragscode Informatieverstrekking Dienstverlening Intermediair

GIDI - Gedragscode Informatieverstrekking Dienstverlening Intermediair Gedragscode GIDI - Gedragscode Informatieverstrekking Dienstverlening Intermediair DNA Adviesgroep B.V. Willemskade 18 D 3016 DL Rotterdam Telefoon: 010-2909343 Fax: 010-2909345 Website: www.dna-adviesgroep.nl

Nadere informatie

Lidmaatschappen en registraties Ons kantoor is bij verschillende organisaties geregistreerd. De belangrijkste zijn:

Lidmaatschappen en registraties Ons kantoor is bij verschillende organisaties geregistreerd. De belangrijkste zijn: Dienstenwijzer Dit document is een puur informatief document. Dat betekent dat u door dit document op generlei wijze verplicht bent om bepaalde diensten van ons kantoor af te nemen of om een bepaalde overeenkomst,

Nadere informatie

Wat kunt u van ons verwachten?

Wat kunt u van ons verwachten? Advieswijzer Financiering en Verzekering Doel en inhoud Volkswagen Bank is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In die werkwijze staat u als klant

Nadere informatie

Mandema en Partners B.V.

Mandema en Partners B.V. Mandema en Partners B.V. Onze dienstverlening, dienstverleningsdocumenten en Algemene Voorwaarden WWW.MANDEMA.NL Relevante informatie voor u U treft hier een informatiepakket aan dat belangrijk is om te

Nadere informatie

2. Verzekeringen die een (vaste) som geld uitkeren als u of één van uw gezinsleden blijvend invalide wordt of komt te overlijden.

2. Verzekeringen die een (vaste) som geld uitkeren als u of één van uw gezinsleden blijvend invalide wordt of komt te overlijden. Bovensmilde, maart 2012 Onderwerp: Dienstenwijzer Combivé Verzekeringen en www.hondengeleiderspolis.nl A. Inleiding Via dit document geven wij weer op welke manier wij werken. Wij geven hierin bij u aan

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument Holland Geldadvies

Dienstverleningsdocument Holland Geldadvies Holland Geldadvies Harderwijkerstraat 43 3881 ED PUTTEN Tel.: 0341-355.462 Fax: 0848.672.679 www. hollandgeldadvies.nl info@hollandgeldadvies.nl AFM vergunning: 12016528 Dienstverleningsdocument Holland

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

Met vriendelijke groet, Blauw & Florijn BV

Met vriendelijke groet, Blauw & Florijn BV Voor u ligt de dienstenwijzer van Blauw & Florijn BV. Hiermee willen we u graag een kijkje in onze keuken geven. Wij zetten in dit document op een rij wat u van ons mag verwachten. Ook laten we zien wat

Nadere informatie

Wilmink & Muijs Master Financieel Planner

Wilmink & Muijs Master Financieel Planner Wilmink & Muijs Master Financieel Planner E E N A N D E R E K I J K O P G E L D Z A K E N HARTELIJK WELKOM BIJ WILMINK & MUIJS! Geachte cliënt, U bent van plan de zorg voor bepaalde voorzieningen toe te

Nadere informatie

Dienstenwijzer inclusief algemene voorwaarden

Dienstenwijzer inclusief algemene voorwaarden versie 01-01-2015 Dienstenwijzer inclusief algemene voorwaarden Powered by Schouten Zekerheid 1 INHOUD 1. Waarom deze dienstenwijzer 3 2. Over Schouten Zekerheid 5 2.1 Missie, visie en kernwaarden 6 2.2

Nadere informatie

HGS administratie- en assurantiekantoor

HGS administratie- en assurantiekantoor HGS administratie- en assurantiekantoor Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal.

Nadere informatie

dienstenwijzer In het kader van de Wet op het financieel toezicht

dienstenwijzer In het kader van de Wet op het financieel toezicht In het kader van de Wet op het financieel toezicht dienstenwijzer De Wet op het financieel toezicht (Wft) schrijft voor dat financiële dienstverleners, voorafgaand aan de totstandkoming van een overeenkomst,

Nadere informatie

Dienstenwijzer Van Bruggen Adviesgroep

Dienstenwijzer Van Bruggen Adviesgroep Welkom Hartelijk welkom bij Van Bruggen Adviesgroep. We staan graag voor u klaar. Voor al uw financiële zaken kunt u terecht bij één van onze 50 kantoren, verspreid over Nederland. Uw keuze voor Van Bruggen

Nadere informatie

Dit Dienstverleningsdocument wordt u aangeboden door: De Rekenmeesters.

Dit Dienstverleningsdocument wordt u aangeboden door: De Rekenmeesters. Dienstverleningsdocument Dit Dienstverleningsdocument wordt u aangeboden door: De Rekenmeesters. Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over onze dienstverlening, werkwijze en beloning.

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Wie zijn wij? Onze dienstverlening

Dienstenwijzer. Wie zijn wij? Onze dienstverlening Dienstenwijzer Met deze dienstenwijzer maken wij u wegwijs bij Baljeu en Staal. Naast algemene informatie over ons kantoor vindt u hier informatie over onze dienstverlening, de beloning die wij ontvangen

Nadere informatie

FPN Groep Dienstverlening Particulier

FPN Groep Dienstverlening Particulier FPN Groep Dienstverlening Particulier Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

Uitkomsten Onderzoek Serviceabonnementen. Mei 2014

Uitkomsten Onderzoek Serviceabonnementen. Mei 2014 Uitkomsten Onderzoek Serviceabonnementen Mei 2014 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder op de markten

Nadere informatie

Dienstenwijzer All Finance BV. Een goede reden om klant te zijn bij All Finance!

Dienstenwijzer All Finance BV. Een goede reden om klant te zijn bij All Finance! Dienstenwijzer All Finance BV Ons kenmerk: Dienstenwijzer Behandeld door: J.C.W. de Laat Telefoonnummer: 040-257 49 40 E-mail: info@all-finance.nl Versie: 01 april 2015 / 2015.01 Onderwerp: Dienstenwijzer

Nadere informatie

Ons bedrijf en medewerkers van ons bedrijf zijn aangesloten bij: ADFIZ, SEH, AFM, KIFID en we zijn ingeschreven in de kamer van koophandel.

Ons bedrijf en medewerkers van ons bedrijf zijn aangesloten bij: ADFIZ, SEH, AFM, KIFID en we zijn ingeschreven in de kamer van koophandel. DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Bergwerff Assurantiën B.V. Hollandsch Diep 61, 2904 EP Capelle aan den IJssel. Wij maken deel uit van Bergwerff Adviesgroep.

Nadere informatie

Artikel 1: Uw en onze verwachtingen p. 1 1.1 Wat u van Woongarant mag verwachten p. 1 1.2 Wat Woongarant van u verwacht p. 1

Artikel 1: Uw en onze verwachtingen p. 1 1.1 Wat u van Woongarant mag verwachten p. 1 1.2 Wat Woongarant van u verwacht p. 1 Woongarant All In Woonpakket Algemene voorwaarden All In Woonpakket 0115 Wat vindt u waar? Artikel 1: Uw en onze verwachtingen p. 1 1.1 Wat u van Woongarant mag verwachten p. 1 1.2 Wat Woongarant van u

Nadere informatie

Dienstenspecificatie TDA Assurantiën B.V. 2014

Dienstenspecificatie TDA Assurantiën B.V. 2014 Dienstenspecificatie TDA Assurantiën B.V. 2014 Het team van de TDA groep is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. De persoonlijke situatie en wensen van u als klant staan in onze werkwijze centraal.

Nadere informatie

Algemene verzekeringsvoorwaarden

Algemene verzekeringsvoorwaarden Voorwaarden Aanvullende en tandartsverzekering 2015 Algemene verzekeringsvoorwaarden Be smart. Algemene verzekeringsvoorwaarden Deze algemene verzekeringsvoorwaarden geven zo duidelijk mogelijk de voorwaarden

Nadere informatie

Informatie over de dienstverlening

Informatie over de dienstverlening Informatie over de dienstverlening Hartelijk welkom bij KantoorVanBeek! Elke financieel adviseur is verplicht om schriftelijk een omschrijving van zijn dienstverlening aan u te overhandigen. Daarom zetten

Nadere informatie