Dienstenwijzer. Fized Verzekeringsbeheer en/of medewerkers van Fized Verzekeringsbeheer is/zijn aangesloten bij:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Dienstenwijzer. Fized Verzekeringsbeheer en/of medewerkers van Fized Verzekeringsbeheer is/zijn aangesloten bij:"

Transcriptie

1 Dienstenwijzer Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over onze werkwijze. Als u besluit van onze dienstverlening gebruik te maken, weet u waar u aan toe bent en wat wij wederzijds van elkaar mogen verwachten. Wie zijn wij? Fized Verzekeringsbeheer Martiniplein 15C 8601 EG Sneek Fized Verzekeringsbeheer biedt u deskundige advisering en diensten op het gebied van hypotheken, verzekeringen, pensioenen, financiële planning, consumptief krediet en schadeverzekeringen. Tevens treden wij op als bemiddelaar voor het afsluiten van de financiële producten die wij u adviseren. Fized Verzekeringsbeheer en/of medewerkers van Fized Verzekeringsbeheer is/zijn aangesloten bij: Onze diensten Stichting Erkenningsregeling Hypotheekadviseurs Fized Verzekeringsbeheer kan u van dienst zijn op het gebied van hypotheken, levensverzekering(en), schadeverzekeringen, pensioenen, financiële planning en consumptief krediet. Wij kunnen u van dienst zijn op het gebied van banksparen (Spaarrekening Eigen Woning, Beleggingsrecht Eigen Woning, Lijfrentespaarrekening en Lijfrentebeleggingsrecht) Elektronisch geld, Spaarrekening(en) Betaalrekeningen. Omdat Verzekeringsbeheer zich vaak uitstrekt tot een bredere oriëntatie op financiële producten kunt u van ons een integrale aanpak verwachten die rekening houd met wat in uw specifieke situatie van belang is. Wij beschikken over de kennis, de expertise en de contacten met leveranciers van financiële producten die daarvoor nodig zijn. Op al deze gebieden helpen wij u bij het afsluiten van overeenkomsten tussen u en de financiële instelling van uw keuze. Ook daarna blijven wij u begeleiden met onze advisering. Indien het nodig en wenselijk is, onderhouden wij namens u de contacten met de leveranciers van deze financiële producten. Indien u om advies vraagt over beleggingsfondsen of als wij orders over beleggingsfondsen voor u gaan doorgeven aan de aanbieder, zullen wij met u vooraf een cliëntovereenkomst aangaan, waarin duidelijk wordt aangegeven welke diensten wij voor u verrichten en hoe wij daarvoor worden beloond. Wat verwachten wij van u? Om ons werk goed te kunnen doen, in overeenstemming met uw verwachtingen en onze afspraken, vragen wij u ons tijdig en volledig te informeren over alle zaken die in het kader van door u te sluiten of afgesloten overeenkomsten met financiële instellingen van belang zijn. Het gaat in het bijzonder om wijzigingen in uw persoonlijke situatie of samenlevingssituatie (zoals: geboorte, samenwonen, huwelijk, echtscheiding, overlijden, verhuizing enz.), om veranderingen in uw inkomens- en arbeidssituatie e.d.

2 Hoe kunt u ons bereiken? Ons kantoor is op werkdagen open van 9,00 uur tot uur. Buiten kantooruren zijn wij op afspraak geopend. Bezoekadres : Martiniplein Postcode : 8601EG Plaats : Sneek Telefoon : Mobiel : (Jan Weersma) Mobiel : (Willem-Jan Prins) Fax : KvK-nummer : Website : Betalingen Hypotheken en kredieten: Alle betalingen, die u in verband met afgesloten hypotheek of krediet verschuldigd bent aan de geldverstrekker(s), dient u rechtstreeks te voldoen. U ontvangt daarvoor periodiek een acceptgiro of nota van de desbetreffende geldverstrekker, of de betaling wordt voldaan via automatisch incasso. Soms kunt u zelf uw wijze van betaling kiezen bij het sluiten van de hypotheek of het krediet, dit is echter niet gebruikelijk. Wij raden u aan de betalingen tijdig te verrichten resp. te zorgen voor voldoende saldo op uw betaalrekening. Achterstand in betaling levert later hoge inhaalbetalingen op, of mogelijk zelfs problemen met de geldverstrekker. Verzekeringen Betaling van verzekeringspremies (per maand, kwartaal, half jaar) kunt u rechtstreeks aan de verzekeringsmaatschappij doen door middel van automatisch incasso of acceptgiro. Als u de premies betaalt, heeft u direct aan uw betalingsverplichting tegenover de verzekeraar voldaan. De verzekeringsdekking blijft dus altijd ongewijzigd in stand. Blijft betaling aan de verzekeringsmaatschappij uit, dan kan de verzekeraar de dekking opschorten of zelfs beëindigen. Mocht de situatie zich dreigen voor te doen, dan zal de verzekeringsmaatschappij u tijdig waarschuwen. Onze relatie met geldverstrekkers en verzekeraars Ons kantoor werkt niet met vooraf geselecteerde financiële instellingen (banken, verzekering - maatschappijen, pensioenfondsen) voor het afsluiten van hypotheken, verzekeringen, kredieten enz. Wij baseren onze advisering aan u op een objectieve analyse van een grote keus aan producten en aanbieders in de markt. Daardoor zijn wij in staat u het Product aan te bevelen dat naar uw oordeel het best past bij uw wensen. Geen enkele financiële instelling heeft eigendomsrechten en/of zeggenschap in Fized Verzekeringsbeheer. Fized Verzekeringsbeheer heeft geen eigendomsrechten en/of zeggenschap in een financiële instelling.

3 Hoe worden wij beloond? De beloning voor onze dienstverlening kan op meerdere manieren plaatsvinden: Beloning op basis van provisie Beloning op basis van provisie, die door de geldverstrekker of verzekeraar rechtstreeks aan ons wordt betaald. U wordt daarvoor niets in rekening gebracht. Deze provisie is afhankelijke van de hoogte van het gesloten hypotheek bedrag en/of van de hoogte van de verzekeringspremies of verzekerde som. Bij het afsluiten van een hypotheek betaald u afsluitprovisie. Deze is doorgaans 1% van de hypotheek- som. Bij levens- of schadeverzekeringen betaalt u een maandelijkse premie. In deze premie is de provisie voor het intermediair opgenomen. Indien uw beleggingsrekening is gekoppeld aan een hypotheek zal veelal de beloning plaatsvinden vanuit de hypotheek. U ontvangt geen factuur van uw adviseur. In onderstaand overzicht bieden wij u een indicatie aan van onze verdiensten op basis van provisie. De percentages worden berekend op basis van het hypotheekbedrag. Hypotheekvorm minimaal maximaal Aflossingsvrije hypotheek 0,75% 1,10% Annuïteit / Lineaire hypotheek 0,75% 1,10% Levenhypotheek 0,75% 1,15% Spaar- / Hybridenhypotheek 2,00% 2,50% Beleggingshypotheek 1,00% 2,50% Bankspaarhypotheek 1,00% 2,50% Krediethypotheek 0,85% 1,20% Beleggingsrekening (percentage op basis van inleg) 0,00% 4,00% Levensverzekering (percentage op basis van premie x duur 3,00% 5,00% Indien voor een advies op basis van vaste fee s wordt gekozen gelden bovenstaande percentages niet. In deze situaties zal zoveel mogelijk op basis van netto tarieven worden geadviseerd. Beloning op basis van een vaste fee Onze dienstverlening bestaat uit meerdere fases (adviesonderdelen). Voor iedere fase zal een aparte vaste vergoeding in rekening gebracht worden. De vergoeding voor de verschillende fases zal worden vastgelegd in het opdrachtformulier. U ontvangt een factuur op basis van de daadwerkelijke afgenomen adviesonderdelen. De eventueel door ons te ontvangen provisie van de geldverstrekker en/of verzekeraar over de door u afgenomen financiële producten, zullen verrekend worden met de door ons in rekening te brengen adviesonderdelen. U weet daarom van te voren wat u gaat betalen. Beloning op basis van uurtarief en of bedragen per handeling Voor sommige van onze diensten berekenen wij u een vergoeding op basis van uurtarieven en bedragen per handeling. Wij stellen u daarvan vooraf op de hoogte en geven u een schatting van de kosten. Wij specificeren onze nota s en de in rekening gebrachte uren en handelingen. Wettelijke verplichtingen Ons kantoor heeft volgens de Wet op het financieel toezicht een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten onder nummer voor het uitoefenen van ons bedrijf. Wij zijn voorts ingeschreven in het AFM register Nationaal Regime MiFID voor het adviseren over beleggingsfondsen en/of het doorgeven van orders over beleggingsfondsen aan de aanbieder. Wij streven ernaar u goed en zorgvuldig van dienst te zijn. Toch kan er wel eens wat fout gaan; Voor die gevallen zijn wij toereikend verzekerd voor beroepsaansprakelijkheid.

4 Beëindiging van de relatie U hebt het recht de relatie met ons kantoor te beëindigen op het door u gewenste moment, zonder opzeggingstermijn en zonder kosten. Indien er verzekeringen via ons kantoor zijn gesloten, kunt u de verzekeringsmaatschappij(en) verzoeken de lopende verzekeringen over te dragen naar een andere adviseur van uw keuze. Van onze kant zijn ook wij vrij de relatie met u te beëindigen. Ook in dat geval kunt u de verzekeraar(s) verzoeken de bij ons lopende verzekeringen over te boeken naar een andere adviseur. Klachtenregeling Klachten over onze dienstverlening nemen wij serieus en lossen wij graag in goed overleg met u op. Vanuit onze interne klachtenprocedure kunnen wij nagaan hoe wij tot een goede oplossing kunnen komen. Mocht dat niet tot uw tevredenheid lukken, dan heeft u de mogelijkheid uw klacht voor te leggen aan het Klachteninstituut Verzekeringsbeheer(Kifid). Informatie over het Klachteninstituut kunt u vinden op de website Het Kifid is ook bereikbaar op het volgende postadres: Kifid Postbus AG Den Haag

5 Opdracht tot dienstverlening Graag bevestigen wij hiermee de door u aan Fized Verzekeringsbeheer verstrekte opdracht tot dienstverlening. U verzocht ons om de navolgende werkzaamheden voor u te verrichten: Het geven van advies over en voor u bemiddelen bij het verkrijgen van een hypothecaire financiering in verband met: aankoop woning; herfinanciering; aanvullende financiering. Aanvrager 1 Aanvrager 2 Naam: Adres: Postcode: Plaats: Naam: Adres: Postcode: Plaats: Hierna te noemen de opdrachtgever. En Fized Verzekeringsbeheer Adres: Martiniplein 15C Postcode: 8601EG Plaats: Sneek Hierna te noemen de financiële adviseur. De opdrachtgever geeft hierbij de financieel adviseur opdracht tot het verrichten van de volgende deelwerkzaamheden: 1. Verkenning- en inventarisatiefase: Klantinventarisatie en opstellen klantprofiel conform Wet Financieel Toezicht (Wft). In deze eerste fase analyseren wij uw huidige en toekomstige inkomen en vermogenspositie. Wij inventariseren de fiscale consequenties die in uw situatie spelen als u een hypotheek afsluit voor de (her) financiering van uw woning. 2. Adviesfase In deze fase wordt de inventarisatie verder uitgewerkt en een eerste berekening gemaakt. Dit houdt onder meer in: a. Toetsing maximale hypotheek conform CHF-normen en eventueel motiveren bij overschrijden van de CHF-normen. b. Onderzoek naar de mogelijkheid tot het verkrijgen van Nationale Hypotheek Garantie en/of koopsubsidie of andere subsidieregelingen. c. Bepalen van de wenselijkheid tot het afdekken van het overlijdens-, arbeidsongeschiktheids- en werkeloosheidsrisico d.m.v. verzekeringen. d. Bepalen van de noodzaak voor het verzorgen van een overbruggingsfinanciering.

6 e. Vergelijken van berekeningen en verschillende constructies van verschillende aanbieders van financiële producten. Daarnaast worden in deze fase de productvoorwaarden, rentestanden en verzekeringspremies vergeleken. Alle gegevens worden uitgewerkt in berekeningen en er wordt een uitgebreide rapportage opgesteld. De rapportage wordt in een persoonlijk overleg met u besproken en daar waar nodig verder aangepast aan uw voorkeuren. 3. Bemiddelingsfase: Aan het eind van de adviesfase wordt het definitieve advies bepaald. In de bemiddelingsfase wordt de keuze die u gemaakt heeft verwerkt tot een offerteaanvraag. Na ontvangst van de offerte wordt deze met u besproken en indien u akkoord gaat vindt ondertekening van de offerte(s) plaats. Daarnaast worden aanvraagformulieren voor een eventuele overlijdensrisicoverzekering en aanvullende verzekeringen samen met u ingevuld. Wij verzamelen en completeren het dossier met de benodigde stukken, zoals salarisstroken, identiteitsdocumenten, taxatierapport enz. Daarna bestaan onze werkzaamheden onder meer uit: a. voortgangscontracten met banken en verzekeraars; b. het verzorgen van een bankgarantie en eventuele overbruggingsfinanciering; c. het controleren van de hypotheekakte en notarisafrekening; d. controle van de polissen en het totale dossier door een collega (vier ogen principe). 4. Nazorg Dossierbeheer en het beantwoorden van eventuele vragen gedurende de gehele looptijd van de hypotheek en/of verzekeringen. Graag verzorgen wij het complete adviestraject voor u. Mocht u echter besluiten om tussentijds het adviestraject te stoppen dan zullen uitsluitend de door u afgenomen adviesfases in rekening gebracht worden. Het honorarium voor het adviestraject bedraagt: 1. Verkennings- en inventarisatiefase (adviestarief incl. BTW) 2. Adviesfase (adviestarief incl. BTW) 3. Bemiddelingsfase in combinatie met 4. Nazorg (adviestarief vrijgesteld van BTW indien een financieel product wordt afgesloten) Op onze werkzaamheden zijn de algemene voorwaarden van Fized Verzekeringsbeheer van toepassing. Een exemplaar daarvan treft u bijgaand aan. aldus in tweevoud opgemaakt te: datum: Voor akkoord: Fized Verzekeringsbeheer

7 Dienstverleningsoverzicht Fized Verzekeringsbeheer Onlangs heeft u van Fized Verzekeringsbeheer een hypotheekadvies ontvangen voor de (her)financiering van uw woning. U bent voornemens om uw financieringsaanvraag te laten verzorgen door Fized Verzekeringsbeheer. Graag bieden wij u onderstaand overzicht aan waarin wij kort samengevat de gekozen financiële producten weergeven: Hypotheekoverzicht Geldverstrekker Hypotheekvorm Bedrag Rentevast - periode Rentepercentage 1. jaar % 2. jaar % 3. jaar % 4. jaar % Verzekeringsoverzicht Verzekeraar Soort verzekering Verzekerd bedrag Duur Premie 5. jaar 6. jaar 7. jaar 8. jaar Wij hebben met u afgesproken dat wij voor het advies en de bemiddeling van bovengenoemde producten geen vergoeding in rekening brengen. Onze verdiensten voor het door u ontvangen advies bestaat uit provisie. Over bovenstaande producten ontvangen wij van de geldvertrekker en / of verzekeraar afsluit en /of doorlopende provisie. In onderstaand overzicht specificeren wij de te ontvangen provisies van de geldverstrekker en/of verzekeraars: Naam Productnaam Afsluitprovisie Doorlopende Uitkeringsduur geldverstrekker/verzekeraar éénmalig provisie 1. jaar 2. jaar 3. jaar 4. jaar 5. jaar 6. jaar 7. jaar 8. jaar Totaal: jaar De doorlopende provisie is een vergoeding voor het te maken kosten gedurende de looptijd van uw financiële producten. Door deze provisie is het mogelijk om u gedurende de gehele looptijd van deze producten van service en advies te kunnen voorzien. U bent hierover geen aanvullende vergoeding verschuldigd.

8 ALGEMENE VOORWAARDEN Fized Verzekeringsbeheer 1. Algemeen Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten waarbij door Fized Verzekeringsbeheer financiële adviezen zijn verstrekt aan opdrachtgever en/of bemiddelingsactiviteiten zijn verricht ten behoeve van opdrachtgever, tenzij tussen partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. 2. Begrippen en definities Financieel adviseur Onder financieel adviseur wordt verstaan de (hypotheek) adviseur, zijn waarnemer en zijn kantoorgenoten, die (mede) met de uitvoering van de opdracht zijn belast. Opdrachtgever Onder opdrachtgever wordt verstaan de natuurlijke of rechtspersoon die (mede) de opdracht geeft/geven tot dienstverlening, evenals diens wederpartij(en). Opdracht Onder opdracht wordt verstaan de overeenkomst in de zin van artikel 7:400 Burgerlijk Wetboek waarbij de financieel adviseur zich jegens de opdrachtgever verplicht tot het verrichten van bepaalde diensten. Alle opdrachten worden met uitsluiting van artikel 7:404 Burgerlijk Wetboek lid 2 Burgerlijk Wetboek aanvaard. Treed de financieel adviseur naar buiten als besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid of naamloze vennootschap, dan is deze vennootschap enige opdrachtnemer. De financieel adviseur is bevoegd bij de uitvoering van de opdracht voor rekening van de opdrachtgever derden in te schakelen. 3. Toepassingsgebied Deze voorwaarden zijn van toepassing op de dienstverlening door de financieel adviseur. Van de algemene voorwaarden afwijkende bedinge3n zijn slechts van kracht indien en voor zover deze door Fized Verzekeringsbeheer uitdrukkelijk en schriftelijk aan opdrachtgever heeft bevestigd. 4. Gegevens en informatie 4.1 Fized Verzekeringsbeheer is slechts gehouden tot (verdere) uitvoering van de overeenkomst indien opdrachtgever de door Fized Verzekeringsbeheer verlangde gegevens en informatie, in de vorm en op de wijze als door Fized Verzekeringsbeheer gewenst, heeft verstrekt. 4.2 Fized Verzekeringsbeheer verricht heer werkzaamheden aan de hand van schriftelijk en mondeling verstrekte gegevens en informatie. Fized Verzekeringsbeheer is niet gehouden om specifiek bij te houden of vast te leggen welke informatie zij mondeling heeft ontvangen. 4.3 Opdrachtgever is gehouden Fized Verzekeringsbeheer onmiddellijk te informeren betreffende feiten en omstandigheden in verband met de uitvoering van de overeenkomst van belang kunnen zijn en staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van alle verstrekte gegevens. 5. Wijziging van de opdracht 5.1 Indien opdrachtgever de schriftelijk overeengekomen opdracht tot dienstverlening tussentijds wil uitbreiden of wijzigen, zal opdrachtgever Fized Verzekeringsbeheer hiervan schriftelijk en gemotiveerd op de hoogte stellen. Fized Verzekeringsbeheer heeft dan een termijn van 14 dagen na de ontvangstdatum van het schrijven de gelegenheid om met opdrachtgever overeenstemming te bereiken over een wijziging van de opdracht of opdrachtuitvoering. 5.2 Indien de aanpassingen leiden tot meerwerk, zal dit als een aanvullende opdracht aan de opdrachtgever worden bevestigd.

9 6. Looptijd De opdracht tot dienstverlening is aangegaan voor onbepaalde tijd met ingang van de datum, waarop de opdracht aan Fized Verzekeringsbeheer is verstrekt. De opdracht tot dienstverlening eindigt (onder meer) door opzegging of doordat de in het kader van de opdracht te verrichten werkzaamheden zijn voltooid. De opdrachtgever is bevoegd om de opdracht tot dienstverlening op ieder moment op te zeggen door middel van een aangetekende brief. 7. Geheimhouding Opdrachtgever garandeert Fized Verzekeringsbeheer, dat een gegeven advies slechts bekend zal zijn en gebruikt zal worden voor zover dit voor uitvoeren van het advies noodzakelijk is. Fized Verzekeringsbeheer garandeert geheimhouding van alle stukken, welke opdrachtgever aan Fized Verzekeringsbeheer voor zijn opdracht beschikbaar heeft gesteld, behoudens voor zover deze stukken van rechtswege openbaar zijn dan wel dat uitdragen van (de inhoud van) de stukken naar het oordeel van de Fized Verzekeringsbeheer, gevergd wordt in het belang van opdrachtgever. 8. Honorarium 8.1 Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen. 8.2 Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Fized Verzekeringsbeheer, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen. 8.3 Het honorarium en eventuele kostenramingen zijn, exclusief BTW. In geval van een vast overeengekomen honorarium of uurtarief kan Fized Verzekeringsbeheer dit verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat het oorspronkelijk overeengekomen, dan wel de verwachte hoeveelheid werk, in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet toekenbar is aan Fized Verzekeringsbeheer, dat in redelijkheid niet van Fized Verzekeringsbeheer mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen honorarium. 9. Betaling 9.1 Opdrachtgever betaalt Fized Verzekeringsbeheer voor de dienstverlening conform de gemaakte afspraken in de opdracht tot dienstverlening. 9.2 Mocht Fized Verzekeringsbeheer afsluitprovisie ontvangen voor de afgesloten producten, dan zal Fized Verzekeringsbeheer het door de opdrachtgever verschuldigde bedrag in mindering brengen op deze provisie. 9.3 Mocht de te ontvangen provisie meer zijn van het door de opdrachtgever totaal verschuldigde bedrag, dan zal Fized Verzekeringsbeheer het meerdere als retourprovisie binnen een termijn van één maand na het ontvangen van de provisie overmaken op een door de opdrachtgever opgegeven bankrekening. 9.4 Mocht de te ontvangen provisie niet voldoende zijn om het door de opdrachtgever verschuldigde bedrag te verrekenen, dan zal Fized Verzekeringsbeheer voor het resterende bedrag een factuur sturen. 9.5 Fized Verzekeringsbeheer stuurt opdrachtgever een behoorlijk gespecificeerde factuur. Indien opdrachtgever niet binnen gestelde termijn betaalt, stuurt Fized Verzekeringsbeheer een betalingsherinnering waarin opdrachtgever de gelegenheid wordt geboden alsnog binnen 2 weken na ontvangst te betalen. 9.6 Wanneer opdrachtgever ook aan deze betalingsherinnering gevolg geeft, dan is deze in verzuim en, is Fized Verzekeringsbeheer gerechtigd wettelijk rente in rekening te brengen op het openstaande bedrag. 9.7 Fized Verzekeringsbeheer is na verloop van de in de vorige alinea genoemde termijn bevoegd zonder nadere ingebrekestelling over te gaan tot invordering van het verschuldigde bedrag. De daaraan in redelijkheid verbonden (buiten) gerechtelijke kosten zijn voor rekening van opdrachtgever. 9.8 Bij een Opdracht tot dienstverlening door méér dan een persoon is iedere persoon hoofdelijk aansprakelijk voor het betalen van al het verschuldigde uit welke hoofde dan ook.

10 10. Inschakelen derden Indien dat noodzakelijk of wenselijk is voor de juiste uitvoering van de overeenkomst kunnen door Fized Verzekeringsbeheer derden worden ingeschakeld en worden de kosten daarvan, tenzij er sprake is van een vast honorarium, aan de opdrachtgever doorberekend conform de door die derden verstrekte prijsopgave, met dien verstande dat inschakeling van derden altijd tevoren met opdrachtgever wordt gesproken. 11. Aansprakelijkheid Iedere aansprakelijkheid van Fized Verzekeringsbeheer is beperkt tot het bedrag waarop haar beroepsaansprakelijkheidsverzekering in het betreffende geval aanspraak geeft, vermeerderd met het bedrag van eigen risico volgens de betreffende polis. Op verzoek worden over de dekking van deze verzekering inlichtingen verstrekt. Deze aansprakelijkheidbeperking geldt ook in geval dat ten onrechte een opdracht werd geweigerd, waardoor schade is ontstaan, evenals in het geval van aansprakelijkheid wegens het ondeugdelijk functioneren van apparatuur, software, databestanden et cetera. In het geval, om welke reden dan ook, geen recht op uitkering bestaat volgens voormelde verzekering, beperkt Fized Verzekeringsbeheer hierbij iedere aansprakelijkheid tot een bedrag van , Klachten 12.1 Klachten over de uitvoering van de aangenomen werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 5 werkdagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 10 werkdagen na voltooiing van de opdracht, schriftelijk te worden gemeld aan de directie van Fized Verzekeringsbeheer, bij gebreke waarvan de opdrachtgever te kennen geeft dat Fized Verzekeringsbeheer de aangenomen werkzaamheden naar behoren heeft uitgevoerd In geval de opdrachtgever klachten heeft tegen Fized Verzekeringsbeheer zal hij deze klachten eerst aan Fized Verzekeringsbeheer naar voren brengen. Wordt daarop naar de mening van opdrachtgever niet of niet op voldoende bevredigende wijze gereageerd, dan heeft de opdrachtgever de mogelijkheid zich te wenden tot het Klachteninstituut Verzekeringsbeheer (www.kifid.nl) 12.3 Diegene van de opdrachtgever en Fized Verzekeringsbeheer die door de desbetreffende instantie in het ongelijk wordt gesteld is verplicht de schade te vergoeden, welke de in het gelijk gestelde partij heeft geleden, wat betreft de tijd die deze en/of zijn raadsman aan de gehele klachtenbehandeling heeft besteed, waaronder zijn begrepen al zijn werkzaamheden en wel tegen het voor hem gebruikelijk geldende uurtarief dan wel bij gebreke van een dergelijk tarief tegen een redelijke vergoeding. 13. Opzegging en beëindiging 13.1 Ieder der Partijen kan de overeenkomst eenzijdig en met inachtneming van een opzegtermijn van één maand beëindigen, indien deze van mening is dat de opdrachtuitvoering niet meer naar behoren kan plaatsvinden conform de opdracht en eventuele aanvullende opdrachtspecificaties. De opzegging dient gemotiveerd en schriftelijk per aangetekende post worden bekendgemaakt Fized Verzekeringsbeheer is bevoegd om de opdracht tot dienstverlening met onmiddellijke ingang door middel van een aangetekende brief op te zeggen, indien onder meer(en daarom niet uitsluitend): a. De opdrachtgever in strijd handelt met enige bepaling van de opdracht tot dienstverlening dan wel met andere tussen Fized Verzekeringsbeheer en de opdrachtgever gesloten overeenkomsten van welke aard dan ook, en zulk een verzuim niet binnen 7 dagen na verzenddatum van de ingebrekestelling is opgeheven, onverminderd het recht van Fized Verzekeringsbeheer op volledige schadevergoeding respectievelijk nakoming; b. in geval van faillissement, (voorlopige surseance van betaling, een onderhands akkoord met schuldeisers of het van toepassing verklaren van de schuldsaneringregeling voor natuurlijke personen; c. indien er naar het oordeel van Fized Verzekeringsbeheer sprake is van een ernstige verstoring van de relatie tussen Fized Verzekeringsbeheer en de opdrachtgever; d. indien de opdrachtgever ernstig in opspraak raakt; e. indien de opdrachtgever zich vestigt buiten Nederland en dit onoverkoombare problemen oplevert voor Fized Verzekeringsbeheer; f. indien blijkt dat de opdrachtgever aan Fized Verzekeringsbeheer onjuiste gegevens heeft verstrekt bij het aangaan van het aangaan van de overeenkomst die van dien

11 aard zijn, dat indien Fized Verzekeringsbeheer met deze gegevens bekend zou zijn geweest, de overeenkomst niet of niet onder dezelfde voorwaarden zou zijn gesloten; g. indien sprake is van andere omstandigheden die zich naar het oordeel van Fized Verzekeringsbeheer tegen voortzetting van de overeenkomst verzetten. Onverlet de verplichting van de opdrachtgever om de vergoeding voor de werkzaamheden en de onkosten te betalen, kunnen partijen aan beëindiging van de overeenkomst geen recht op schadevergoeding ontlenen, tenzij wordt opgezegd op grond van wanprestatie. 14. Retourprovisie 14.1 Uitsluitend de opdrachtgever kan tegen Fized Verzekeringsbeheer aanspraak maken op retourprovisie Onder retourprovisie wordt verstaan het bedrag dat resteert na verrekening van de declaratie van Fized Verzekeringsbeheer op de door Fized Verzekeringsbeheer ontvangen afsluitprovisie De opdrachtgever wordt door Fized Verzekeringsbeheer geïnformeerd over de hoogte en de berekeningswijze van de retourprovisie In plaats van het overmaken van de retourprovisie op de door de opdrachtgever op te geven rekening kan in sommige gevallen door de opdrachtgever ook gekozen worden voor een lagere rente of een lagere verzekeringspremie Van onnatuurlijk verval is sprake bij beëindiging van een verzekering of hypotheek door een andere oorzaak dan afloop, overlijden van de opdrachtgever of tenietgaan van het onderpand. Evenals elke niet al bij het sluiten van de verzekering overeengekomen verlaging van het verzekerde bedrag, de toekomstige premies en/of het beleggingssaldo Bij onnatuurlijk verval dient de opdrachtgever het bedrag terug te betalen ter grootte van het bedrag waarvoor Fized Verzekeringsbeheer in haar rekening-courant wordt gedebiteerd.

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT MSK GROEP VERZEKERINGEN & HYPOTHEKEN

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT MSK GROEP VERZEKERINGEN & HYPOTHEKEN DIENSTVERLENINGSDOCUMENT MSK GROEP VERZEKERINGEN & HYPOTHEKEN Dit Dienstverleningsdocument wordt u aangeboden door MSK Groep Verzekeringen & Hypotheken, Haven 17, 3143 BB Maassluis. Wij willen ons graag

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT. Incl. Opdrachtformulier Financiële Dienstverlening

DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT. Incl. Opdrachtformulier Financiële Dienstverlening DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Incl. Opdrachtformulier Financiële Dienstverlening Wet op het financieel toezicht - versie 5- dd 11 januari 2012 - Pagina 1 Informatie over onze dienstverlening

Nadere informatie

Dit document wordt u aangeboden door Acturance Financiële Diensten, Kamille 29, 8607 DE te Sneek.

Dit document wordt u aangeboden door Acturance Financiële Diensten, Kamille 29, 8607 DE te Sneek. DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Dit document wordt u aangeboden door Acturance Financiële Diensten, Kamille 29, 8607 DE te Sneek. Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over onze

Nadere informatie

Ons bedrijf en medewerkers van ons bedrijf zijn aangesloten bij: ADFIZ, SEH, AFM, KIFID en we zijn ingeschreven in de kamer van koophandel.

Ons bedrijf en medewerkers van ons bedrijf zijn aangesloten bij: ADFIZ, SEH, AFM, KIFID en we zijn ingeschreven in de kamer van koophandel. DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Bergwerff Assurantiën B.V. Hollandsch Diep 61, 2904 EP Capelle aan den IJssel. Wij maken deel uit van Bergwerff Adviesgroep.

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Dit document wordt u aangeboden door AKD Adviesgroep, Betje Wolfftuin 6, 1705 KA HEERHUGOWAARD. Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over onze

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER & DIENSTVERLENINGSDOCUMENT 2010

DIENSTENWIJZER & DIENSTVERLENINGSDOCUMENT 2010 DIENSTENWIJZER & DIENSTVERLENINGSDOCUMENT 2010 Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door D&P Personal Finance B.V., Bezoekadres: Prins Alexanderweg 28,3712 AB, Huis ter Heide, hierna te noemen DP Personal

Nadere informatie

Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Adviescentrum EverCare Eindhoven V.O.F., Fransebaan 590 a-c, 5627 JM Eindhoven.

Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Adviescentrum EverCare Eindhoven V.O.F., Fransebaan 590 a-c, 5627 JM Eindhoven. DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Adviescentrum EverCare Eindhoven V.O.F., Fransebaan 590 a-c, 5627 JM Eindhoven. Wij willen ons graag aan u voorstellen

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Mei 2012 Waarom dit dienstverleningsdocument en deze dienstenwijzer? Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over wie wij zijn en hoe onze werkwijze is. Dit dienstverleningsdocument

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER Kemperman Verzekeringen VOF

DIENSTENWIJZER Kemperman Verzekeringen VOF DIENSTENWIJZER Kemperman Verzekeringen VOF Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Kemperman Verzekeringen VOF, Beatrixplein 1, 7031 AJ Wehl. Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Snoek & Schepman Hypotheken en Pensioenen Hogewal 1 bis 2514 HA Den Haag Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over onze werkwijze. Als u besluit van onze dienstverlening

Nadere informatie

De volgende onderwerpen worden in dit document behandeld :

De volgende onderwerpen worden in dit document behandeld : Waarom dit dienstverleningsdocument en deze dienstenwijzer? Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over wie wij zijn en hoe onze werkwijze is. Dit dienstverleningsdocument (en tevens dienstenwijzer)

Nadere informatie

Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Huynderbosch Financiële Diensten b.v., Krimweg 92 a, 7351 AW Hoenderloo.

Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Huynderbosch Financiële Diensten b.v., Krimweg 92 a, 7351 AW Hoenderloo. Dienstenwijzer - Dienstverleningsdocument DIENSTENWIJZER Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Huynderbosch Financiële Diensten b.v., Krimweg 92 a, 7351 AW Hoenderloo. Wij willen ons graag aan u

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door De Financiele Toekomstplanners (Chris van Dongen),,. Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over onze

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door P.I.M. Professionals In Maatwerk B.V. tevens handelend onder de naam Financieel Helder. Onze gegevens luiden: (P.I.M.)

Nadere informatie

Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door: Tuinte Hypotheken, De Tuin 23, 1611 KR Bovenkarspel.

Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door: Tuinte Hypotheken, De Tuin 23, 1611 KR Bovenkarspel. DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door: Tuinte Hypotheken, De Tuin 23, 1611 KR Bovenkarspel. Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over onze

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door De Financiele Toekomstplanners (Chris van Dongen),,. Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over onze

Nadere informatie

Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Koopman Assurantien BV, Hoofdstraat 37, 7665 AN te Albergen.

Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Koopman Assurantien BV, Hoofdstraat 37, 7665 AN te Albergen. DIENSTENWIJZER Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Koopman Assurantien BV, Hoofdstraat 37, 7665 AN te Albergen. Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over onze werkwijze. Als u

Nadere informatie

Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Korsten Van Dieperbeek Groep B.V., Prof. Oppenheimstraat 16, 5463 ED VEGHEL.

Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Korsten Van Dieperbeek Groep B.V., Prof. Oppenheimstraat 16, 5463 ED VEGHEL. DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Korsten Van Dieperbeek Groep B.V., Prof. Oppenheimstraat 16, 5463 ED VEGHEL. Wij willen ons graag aan u voorstellen

Nadere informatie

Van Campen & Dijkstra Makelaars in Assurantiën BV. Dienstverleningsdocument

Van Campen & Dijkstra Makelaars in Assurantiën BV. Dienstverleningsdocument Van Campen & Dijkstra Makelaars in Assurantiën BV Dienstverleningsdocument DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Dit dienstverleningsdocument wordt u aangeboden door: Van Campen en Dijksra, Registermakelaars in Assurantiën

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument Tekelenburg Financiële Planning

Dienstverleningsdocument Tekelenburg Financiële Planning Dienstverleningsdocument Tekelenburg Financiële Planning Dit document wordt u aangeboden door Tekelenburg Financiële Planning, Bruynssteeg 14A te Deventer. Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER. Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Struijs Financial Planning.

DIENSTENWIJZER. Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Struijs Financial Planning. DIENSTENWIJZER Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Struijs Financial Planning. Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over onze werkwijze. Als u besluit van onze dienstverlening

Nadere informatie

LEVERINGSVOORWAARDEN HYPOTHEEK EN ASSURANTIE EXPERT BV.

LEVERINGSVOORWAARDEN HYPOTHEEK EN ASSURANTIE EXPERT BV. LEVERINGSVOORWAARDEN HYPOTHEEK EN ASSURANTIE EXPERT BV. Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over onze werkwijze. Als u besluit van onze dienstverlening gebruik te maken, weet u waar

Nadere informatie

Dienstenwijzer / Dienstverleningsdocument. Algemene Voorwaarden. Van Loon Assurantiën B.V.

Dienstenwijzer / Dienstverleningsdocument. Algemene Voorwaarden. Van Loon Assurantiën B.V. Dienstenwijzer / Dienstverleningsdocument en Algemene Voorwaarden Van Loon Assurantiën B.V. Versie 2013.01 Dienstenwijzer en Dienstverleningsdocument Van Loon Assurantiën bv Ons kantoor hecht aan een goede

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER/DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTENWIJZER/DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTENWIJZER/DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Deze Dienstenwijzer/Dienstverleningsdocument wordt u aangeboden door Struijs Financial Planning. Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over onze

Nadere informatie

Voor meer informatie hieromtrent kunt u de website van de AFM raadplegen : www.afm.nl

Voor meer informatie hieromtrent kunt u de website van de AFM raadplegen : www.afm.nl Dienstenwijzer 2015 Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Van Zelst Hypotheken, Martensbongerd 31, 6836 EG Arnhem. Wij zijn aangesloten bij Serviceprovider Home Invest en FlexFront Service Partner

Nadere informatie

Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Liesbeth Sikkema Financiële Diensten, Nieuwestraatweg 89, 9061 CN Giekerk.

Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Liesbeth Sikkema Financiële Diensten, Nieuwestraatweg 89, 9061 CN Giekerk. DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Liesbeth Sikkema Financiële Diensten, Nieuwestraatweg 89, 9061 CN Giekerk. Inleiding Ons kantoor hecht veel waarde

Nadere informatie

Versie 2015-04-01. De volgende onderwerpen worden in dit document behandeld:

Versie 2015-04-01. De volgende onderwerpen worden in dit document behandeld: Waarom deze dienstenwijzer? Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over wie wij zijn en hoe onze werkwijze is. Deze dienstenwijzer geeft een beschrijving van de diensten die wij voor u

Nadere informatie

Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Senders Verzekeringen Hypotheken en Levensloop planning, Molenstraat 40, 5242 HA, Rosmalen.

Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Senders Verzekeringen Hypotheken en Levensloop planning, Molenstraat 40, 5242 HA, Rosmalen. DIENSTENWIJZER Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Senders Verzekeringen Hypotheken en Levensloop planning, Molenstraat 40, 5242 HA, Rosmalen. Wij willen ons hiermee graag aan u voorstellen en

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument: Burg. Vening Meineszlaan 62 Burg. Vening Meineszlaan 62 1063 BD Amsterdam 1063 BD Amsterdam KVKnr: 34239778 KVKnr: 34386194

Dienstverleningsdocument: Burg. Vening Meineszlaan 62 Burg. Vening Meineszlaan 62 1063 BD Amsterdam 1063 BD Amsterdam KVKnr: 34239778 KVKnr: 34386194 Dienstverleningsdocument: Akropolis Assurantiën B.V. Vines Levensverzekeringen en Hypotheken B.V. Burg. Vening Meineszlaan 62 Burg. Vening Meineszlaan 62 1063 BD Amsterdam 1063 BD Amsterdam KVKnr: 34239778

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument Univé Oost

Dienstverleningsdocument Univé Oost Dienstverleningsdocument Univé Oost Beste klant, Univé Oost is een verzekeraar en tussenpersoon zonder winstoogmerk. Dit document geeft uitleg over onze werkwijze op het gebied van hypotheken en complexe

Nadere informatie