Dienstverleningsdocument Univé Oost

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Dienstverleningsdocument Univé Oost"

Transcriptie

1 Dienstverleningsdocument Univé Oost Beste klant, Univé Oost is een verzekeraar en tussenpersoon zonder winstoogmerk. Dit document geeft uitleg over onze werkwijze op het gebied van hypotheken en complexe producten, zoals een lijfrenteverzekering en pensioenverzekering. Onze diensten Wij adviseren onze klanten over één of meer specifieke in dit dienstverleningsdocument genoemde financiële producten. U ontvangt van ons de benodigde informatie over deze producten. Samen met u zoeken wij naar een product dat past bij uw persoonlijke, financiële en gewenste situatie. Tevens bemiddelen wij als tussenpersoon ten aanzien van de in dit dienstverleningsdocument genoemde financiële producten. Dit betekent dat wij alle werkzaamheden uitvoeren gericht op het tot stand brengen van een overeenkomst tussen u als klant en een aanbieder (een verzekeraar en/of een financieringsinstelling) in genoemde financiële producten. Voor meer informatie over wie wij zijn en wat wij doen, verwijzen wij u ook graag naar onze Dienstenwijzer. Deze is in te zien op één van onze kantoren of te downloaden op onze website (www.univeoost.nl). Univé Oost is verzekeraar en tevens tussenpersoon. Als verzekeraar bieden wij de brandverzekering aan. Als tussenpersoon bemiddelen en adviseren wij in de volgende producten: Schadeverzekeringen Levensverzekeringen Spaarrekeningen Hypotheken Onze aanpak Omdat financiële dienstverlening zich vaak uitstrekt tot een bredere oriëntatie op financiële producten, kunt u van ons een integrale aanpak verwachten die rekening houdt met wat in uw specifieke situatie van belang is. Uw wensen en persoonlijke situatie zijn het uitgangspunt voor ons advies. Wij beschikken over de kennis, de expertise en de contacten met leveranciers van financiële producten die daarvoor nodig zijn. U bent bij ons vrij in de (eind)keuze van aanbieder(s) en product(en). Wij zullen u met onze professionele kennis en ervaring ondersteunen in het maken van deze selectie. Juli

2 Dit houdt onder meer in: 1. Inventariseren van uw wensen, behoeften en uw risicobereidheid: vastleggen van uw klantprofiel. 2. Informatie verstrekken over in de markt beschikbare, passende, financiële constructies en financiële producten. 3. Voorleggen van alternatieven en berekeningen op basis van verschillende producten en aanbieders. 4. De consequenties van te nemen beslissingen inzichtelijk maken. 5. Toelichten en motiveren van het verstrekte advies. 6. Schriftelijk vastleggen en ondertekenen van het advies. Aansluitend daarop helpen wij u met het aangaan van overeenkomsten tussen u en de financiële instelling van uw keuze. Indien nodig en wenselijk, onderhouden wij namens u de contacten met de leveranciers van deze financiële producten. Onze relatie met geldverstrekkers en verzekeraars Wij zijn lid van de Univé-organisatie. Wij zijn een organisatie zonder winstoogmerk, die zich ten doel stelt haar klanten altijd een product aan te bieden waarbij prijs en prestatie volledig voldoen aan de wensen en behoeften van de klant. Wij hebben geen contractuele verplichtingen om voor andere verzekeringsmaatschappijen, banken en/of hypotheekverstrekkers te bemiddelen of te adviseren. Ons kantoor werkt met door ons zorgvuldig geselecteerde financiële instellingen (banken, verzekeringsmaatschappijen, pensioenfondsen) voor het afsluiten van hypotheken, verzekeringen, kredieten enzovoorts. Wij baseren onze advisering en bemiddeling op onze ervaringen met deze aanbieders en op een gedegen analyse van de ruime keus aan producten. Wat verwachten wij van u? Om ons werk goed te kunnen doen, in overeenstemming met uw verwachtingen en onze afspraken, vragen wij u ons tijdig en volledig te informeren over alle zaken die in het kader van de door u te sluiten of afgesloten overeenkomsten met financiële instellingen van belang zijn. Het gaat in het bijzonder om wijzigingen in uw persoonlijke situatie. Contactgegevens Univé Oost Bemiddeling B.V. Barkenkamp 11, 7141 EL Groenlo Website: Tel.: IBAN : NL02RABO KvK-nummer: BIC: RABONL2U Ons registratienummer bij de Autoriteit Financiële Markten is Ons hoofdkantoor staat in Groenlo en regiokantoren zijn gevestigd in Almelo, Delden, Doetinchem, Enschede, Groenlo, Haaksbergen, Hengelo, Lochem, Markelo, Oldenzaal, Ruurlo, Varsseveld, Winterswijk en Zevenaar. Juli

3 Wettelijke verplichtingen De privacy van uw persoonlijke gegevens is bij ons gewaarborgd. Ons bedrijf is ingeschreven bij het College Bescherming Persoonsgegevens. Wij streven ernaar u goed en zorgvuldig van dienst te zijn. Toch kan er wel eens wat fout gaan. Voor die gevallen zijn wij toereikend verzekerd voor beroepsaansprakelijkheid. Betalingen, hypotheken en kredieten Alle betalingen, die u in verband met een afgesloten hypotheek of krediet verschuldigd bent aan de geldverstrekker(s), dient u rechtstreeks te voldoen. U ontvangt daarvoor periodiek een acceptgiro of nota van de desbetreffende geldverstrekker of de betaling wordt voldaan via automatische incasso of via verrekening bij de notaris. Soms kunt u zelf uw wijze van betaling kiezen bij het sluiten van de hypotheek of het krediet, dit is echter niet gebruikelijk. Wij raden u aan de betalingen tijdig te verrichten respectievelijk te zorgen voor voldoende saldo op uw betaalrekening. Achterstand in betaling levert later hoge inhaalbetalingen op of mogelijk zelfs problemen met de maatschappij. Verzekeringen Betaling van verzekeringspremies (per maand, kwartaal, halfjaar, jaar) kunt u via ons kantoor doen door middel van automatische incasso of acceptgiro, of rechtstreeks aan de verzekeringsmaatschappij. Per polis zullen wij daar afspraken met u over maken. Als u de premies via ons betaalt, heeft u direct aan uw betalingsverplichting tegenover de verzekeraar voldaan. De verzekeringsdekking blijft dus altijd ongewijzigd in stand. Blijft betaling (aan ons) uit, dan kan de verzekeraar de dekking opschorten of zelfs beëindigen. Mocht deze situatie zich dreigen voor te doen, dan zullen wij u tijdig waarschuwen. Onze beloning Onze beloning voor onze dienstverlening bestaat uit: Provisie Uurloon Verrichtingentarief In sommige gevallen kan een combinatie van bovengenoemde keuzemogelijkheden van toepassing zijn. Hieronder beschrijven wij bovenstaande varianten. Provisie Univé Oost ontvangt bij het afsluiten van het financiële product 50% van de totaal te ontvangen provisie (afsluitprovisie). De resterende 50% ontvangt Univé Oost gedurende de looptijd van de overeenkomst. Juli

4 Producten levensverzekering lijfrenteverzekering/pensioen betalingsbeschermer Woon Zeker Plan uitvaartverzekering Afsluitprovisie 0,7 % 11 % van de totale premie 0,7 % 7,5 % van de totale koopsom 0,7 % 5 % van de totale premie 0,7 % 7,5 % van de totale koopsom 10 % van de totale premie 10 % van de totale koopsom 0 3 % 5 % van het verzekerd kapitaal Producten Doorlopende provisie Aantal jaren levensverzekering lijfrenteverzekering/pensioen betalingsbeschermer Woon Zeker Plan 0,3 % 10 % van de totale premie 0,3 % 1,5 % van de totale premie 10 % van de totale premie 3,75 per maand maximaal 30 jaar maximaal 30 jaar doorlopend tijdens de periode van premiebetaling maximaal 450 uitvaartverzekering 2,5 % 10 % van de premie doorlopend tijdens de periode van premiebetaling In incidentele gevallen maken wij gebruiken van een service provider. Deze service provider ontvangt eveneens provisie-inkomsten uit bemiddeling. Bij de offerte ontvangt u van ons een gespecificeerd overzicht van de in rekening gebrachte kosten. Uurloon Het kan ook zijn dat wij geen provisie of vast tarief ontvangen, maar dat wij rechtstreeks door u worden betaald op basis van een vooraf overeengekomen uurtarief. De aanbieder hanteert dan een zogenaamd nettotarief waar geen provisie over wordt berekend of vergoed. Bij die constructies kan uw premie/rente lager zijn en/of het rendement hoger liggen dan in vergelijking met een product waarop wel provisie wordt betaald. Nadat we met u zijn overeengekomen op basis van uurloon te werken, ontvangt u van ons een offerte met hierin een inschatting van het aantal uren dat wij voor u besteden. Deze uren worden vermenigvuldigd met ons uurloon. Wij hanteren hierbij onderstaande uurtarieven: Juli

5 Functie Uurtarief Administratief medewerker 50,= Binnendienst adviseur 75,= Buitendienst adviseur 125,= Management 150,= Om u inzicht te geven in het aantal uren dat wij besteden aan de diverse productvormen waarover wij u kunnen adviseren, volgt hieronder een indicatie van het aantal uren bij deze diverse producten. Producten aflossingsvrije-, annuïteiten- en lineaire hypotheek spaar-, beleggings- en bankspaarhypotheek levensverzekering lijfrenteverzekering/pensioen fiscaal gefaciliteerd spaarproduct betalingsbeschermer uitvaartverzekering Indicatie van tijdsbesteding 20 tot 30 uur 20 tot 30 uur 4 tot 12 uur 4 tot 20 uur 4 tot 12 uur 4 tot 8 uur 3 tot 6 uur Verrichtingentarief Tevens is het mogelijk dat wij werken op basis van een vooraf vastgesteld bedrag. Voor onze diensten hebben wij vaste tarieven welke wij dan met u zullen doornemen. Voor onze hypotheekbemiddeling geldt dat wij niet werken op basis van provisie, maar wij hiervoor een vast tarief rekenen. Het is afhankelijk van het soort dienst, welk tarief wij hanteren: Dienst Tarief Hypotheek bij aankoop woning Oversluiten hypotheek Verhogen hypotheek Bestaande hypotheek meenemen Ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid Omzetten leningvorm Juli

6 Indien er extra kosten door de geldverstrekker in rekening worden gebracht, informeren wij u hierover vooraf. Zo komt u nooit voor onverwachte kosten te staan. Externe kosten, zoals bijvoorbeeld die voor een notaris of taxatierapport, zijn altijd voor uw eigen rekening. BTW Wettelijk zijn wij gehouden BTW te berekenen over onze advieswerkzaamheden in de situatie dat de advisering niet leidt tot het via onze bemiddeling afsluiten van een verzekering en/of hypotheek. Het uur- of het verrichtingentarief dat door ons in rekening wordt gebracht zal in die gevallen met BTW worden verhoogd. Nazorg Wanneer wij op basis van provisie beloond worden, is er rekening mee gehouden dat wij na het afsluiten van het product u de mogelijkheid geven voor een onderhoudsgesprek. Indien de beloning heeft plaatsgevonden op basis van uurloon of verrichtingentarief, wordt dit onderhoudsgesprek bij u in rekening gebracht. Het is mogelijk dat wij in specifieke gevallen afwijken van bovenstaande. Dit wordt altijd tijdig aan u voorgelegd. Beëindiging van de relatie U hebt het recht de relatie met ons kantoor te beëindigen op het door u gewenste moment, met een opzeggingstermijn van één maand. Indien er verzekeringen via ons kantoor zijn gesloten, kunt u de verzekeringsmaatschappij(en) verzoeken de lopende verzekeringen over te dragen naar een andere adviseur van uw keuze. Van onze kant zijn ook wij vrij de relatie met u te beëindigen. Ook in dat geval kunt u de verzekeraar(s) verzoeken uw bij ons lopende verzekeringen over te boeken naar een andere adviseur. Klachtenregeling Klachten over onze dienstverlening nemen wij serieus en lossen wij graag in goed overleg met u op. Vanuit onze interne klachtenprocedure kunnen wij nagaan hoe wij tot een oplossing kunnen komen. Mocht dat niet tot uw tevredenheid lukken, dan heeft u de mogelijkheid uw klacht voor te leggen aan het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid). Informatie over het Klachteninstituut kunt u vinden op de website Het Kifid is ook bereikbaar op het volgende postadres: Kifid, Postbus 93257, 2509 AG Den Haag (tel.: ). Juli

7 Aldus getekend voor ontvangst: Datum: Naam: Straat + huisnummer:. Woonplaats: Handtekening: Juli