DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT. Incl. Opdrachtformulier Financiële Dienstverlening

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT. Incl. Opdrachtformulier Financiële Dienstverlening"

Transcriptie

1 DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Incl. Opdrachtformulier Financiële Dienstverlening Wet op het financieel toezicht - versie 5- dd 11 januari Pagina 1

2 Informatie over onze dienstverlening Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over onze werkwijze. Als u besluit van onze dienstverlening gebruik te maken, weet u waar u aan toe bent en wat wij wederzijds van elkaar mogen verwachten. Op grond van de Wet financieel toezicht zijn wij tevens verplicht u voorafgaand aan de totstandkoming van een financiële overeenkomst onderstaande informatie te verstrekken. Wie zijn wij? Van de Ree & Partners Financiële Diensten biedt u deskundige advisering en diensten op het gebied van hypotheken, verzekeringen, sparen, beleggen, financiële planning en consumptief krediet. Tevens treden wij op als bemiddelaar voor het afsluiten van de financiële producten die wij u adviseren. Ons kantoor en medewerkers zijn aangesloten bij: Vereniging Federatie Financieel Planners, Stichting Erkenningsregeling Hypotheekadviseurs, Klachteninstituut Verzekeringen en Coöperatie DAK. Naam en adres Naam kantoor : Van de Ree & Partners Financiële Diensten Bezoekadres : Karstraat 59-D 6851 DG HUISSEN Postadres : Postbus AB HUISSEN Telefoon : Fax : Internetadres : Inschrijving KvK : Inschrijving AFM : Openingstijden : Maandag t/m vrijdag van tot 12:00 uur en van 13:00 tot uur (afspraken op andere tijden zijn mogelijk in overleg) Wettelijke verplichtingen Ons kantoor heeft volgens de Wet financiële dienstverlening een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten onder nummer , voor het uitoefenen van ons bedrijf. Ons kantoor heeft de vergunning om te adviseren en te bemiddelen in: - Schadeverzekeringen - Levensverzekeringen - Hypothecair krediet - Consumptief krediet - Spaarrekeningen - Betaalrekeningen - In onze advisering betrekken wij alleen na uitdrukkelijke schriftelijke bevestiging door ons kantoor, in voorkomende situaties de mogelijkheid van Spaarrekening Eigen Woning, Beleggingsrecht Eigen Woning, Lijfrentespaarrekening, Lijfrentebeleggingsrecht. Tevens heeft ons kantoor de vergunning om te adviseren in: Deelnemingsrechten in beleggingsinstellingen De privacy van uw persoonlijke gegevens is bij ons gewaarborgd; ons bedrijf is ingeschreven bij het College Bescherming Persoonsgegevens. Wij streven ernaar u goed en zorgvuldig van dienst te zijn. Toch kan er wel eens wat fout gaan; voor die gevallen zijn wij toereikend verzekerd voor beroepsaansprakelijkheid. Wij zijn voorts ingeschreven in het AFM register Nationaal Regime MiFID voor het adviseren over beleggingsfondsen en/of het doorgeven van orders over beleggingsfondsen aan de aanbieder. Pagina 2

3 Onze diensten Wij kunnen u van dienst zijn op het gebied van hypotheken, levensverzekering, schadeverzekering, sparen, beleggen, financiële planning en consumptief krediet. Omdat financiële dienstverlening zich vaak uitstrekt tot een bredere oriëntatie op financiële producten, kunt u van ons een integrale aanpak verwachten die rekening houdt met wat in uw specifieke situatie van belang is. In onze praktijk vormen uw wensen en persoonlijke situatie het uitgangspunt. Wij beschikken over de kennis, de expertise en de contacten met leveranciers van financiële producten die daarvoor nodig zijn. U bent bij ons vrij in de (eind)keuze van aanbieder(s) en product(en). Wij zullen u met onze professionele kennis en ervaring ondersteunen in het maken van deze selectie. Dat houdt onder meer in: 1. Inventariseren van uw wensen, behoeften en uw risicobereidheid: het vastleggen van uw klantprofiel. 2. Informatie verstrekken over in de markt beschikbare passende financiële constructies en financiële producten; 3. Voorleggen van alternatieven en berekeningen op basis van verschillende producten en aanbieders; 4. De consequenties van te nemen beslissingen inzichtelijk maken; 5. Toelichten en motiveren van het verstrekte advies; 6. Schriftelijk vastleggen en ondertekenen van het advies. Aansluitend daarop helpen wij u met het aangaan van overeenkomsten tussen u en de financiële instelling van uw keuze. Ook daarna blijven wij u begeleiden met onze advisering. Indien nodig en wenselijk, onderhouden wij namens u de contacten met de leveranciers van deze financiële producten. Wat verwachten wij van u? Om ons werk goed te kunnen doen, in overeenstemming met uw verwachtingen en onze afspraken, vragen wij u ons tijdig en volledig te informeren over alle zaken die in het kader van door u te sluiten of afgesloten overeenkomsten met financiële instellingen van belang zijn. Het gaat in het bijzonder om wijzigingen in uw persoonlijke situatie of samenlevingssituatie (zoals: geboorte, samenwonen, huwelijk, echtscheiding, overlijden, verhuizing enz.), om veranderingen in uw inkomens- en arbeidssituatie e.d. Betalingen Hypotheken en kredieten Alle betalingen, die u in verband met een afgesloten hypotheek of krediet verschuldigd bent aan de geldverstrekker(s), dient u rechtstreeks te voldoen. U ontvangt daarvoor periodiek een acceptgiro of nota van de desbetreffende geldverstrekker, of de betaling wordt voldaan via automatische incasso. U kunt zelf uw wijze van betaling kiezen bij het sluiten van de hypotheek of het krediet. Wij raden u aan deze betalingen tijdig te verrichten resp. te zorgen voor voldoende saldo op uw betaalrekening. Achterstand in betaling levert later hoge inhaalbetalingen op, of mogelijk zelfs problemen met de geldverstrekker. Verzekeringen Betaling van verzekeringspremies (per maand, kwartaal, halfjaar, jaar) kunt u via ons kantoor (geldt alleen voor bromfietsverzekeringen en aflopende reis- en annuleringsverzekeringen) doen door middel contante betaling, of rechtstreeks aan de verzekeringsmaatschappij door middel van automatische incasso of acceptgiro. Per polis zullen wij daarover met u afspraken maken. Als u de premies via ons betaalt, heeft u direct aan uw betalingsverplichting tegenover de verzekeraar voldaan. De verzekeringsdekking blijft dus altijd ongewijzigd in stand. Blijft betaling (aan ons) uit, dan kan de verzekeraar de dekking opschorten of zelfs beëindigen. Mocht deze situatie zich - dreigen - voor te doen, dan zullen wij u tijdig waarschuwen. Pagina 3

4 Adviesvrij Ons kantoor is volledig adviesvrij. Dat wil zeggen dat wij geen enkele contractuele verplichting hebben om u te adviseren om te kiezen voor de financiële producten van bepaalde banken of verzekeraars. Onze relatie met geldverstrekkers en verzekeraars Ons kantoor werkt met door ons zorgvuldig geselecteerde financiële instellingen (banken en verzekeringsmaatschappijen) voor het afsluiten van hypotheken, verzekeringen, kredieten enz. Wij baseren onze advisering en bemiddeling op onze ervaringen met deze aanbieders en op een gedegen analyse van de ruime keus aan producten. Wij hebben geen volmacht van verzekeringsmaatschappijen en er is geen financiële instelling die eigendomsrechten of zeggenschap heeft in onze onderneming. Wijze van beloning In beloning voor onze dienstverlening heeft u een keuzemogelijkheid. Deze keuzemogelijkheden zijn: Beloning voor onze dienstverlening uit provisie Beloning voor onze diensten door het betalen van uurtarief Beloning voor onze diensten op basis van een vaste prijs In sommige gevallen kan een combinatie van bovengenoemde keuzemogelijkheden van toepassing zijn. Van de Ree & Partners geeft de voorkeur aan een beloning op basis van een vaste prijs (bemiddelingsfee). Vooraf is hierdoor voor een cliënt precies duidelijk wat de te verlenen dienst kost en worden producten provisievrij aangevraagd. Dit leidt over het algemeen tot lagere premies en lagere rentes voor cliënt. Onze medewerkers worden middels een beloning op basis van een vaste prijs niet geprikkeld tot het onzorgvuldig behandelen van klanten. Zij krijgen een vast salaris in combinatie met een vast percentage van de vaste bemiddelingsfee. De hoogte van de hypotheek, de hypotheekvorm, de keuze van de geldverstrekker, de hoogte van te betalen premies en verzekerde bedragen heeft derhalve geen invloed op de beloning van de adviseur. In de drie onderstaande modellen zetten wij uiteen wat de verschillen voor u zijn: Beloning uit provisie Producten Beloning in percentage - aflossingsvrij, annuïteiten en lineaire hypotheek 0,35 1,00% van de hoofdsom - spaarhypotheek 0,35 2,04% van de hoofdsom - beleggingshypotheek 0,35 1,84% van de hoofdsom - bankspaarhypotheek 0,72 1,75% van de hoofdsom - levensverzekering adviestraject 0,70 3,50% van de totale premie 0,70 4,90% van de koopsom - lijfrenteverzekering/pensioen adviestraject 0,70 3,50% van de totale premie 0,70 4,90% van de koopsom - fiscaal gefaciliteerd spaarproduct 0,00 5,00% van de totale inleg 0,00 5,00% van de eerste inleg - woonlastenverzekering 15-30% van de totale premie 15-30% van de koopsom Jaarlijkse doorlopende provisie Aantal jaren - aflossingsvrij, annuïteiten en lineaire hypotheek 0,015 0,0780% van de hoofdsom max. 10 jaar - spaarhypotheek 0,015 0,1053% van de hoofdsom max. 10 jaar - beleggingshypotheek 0,015 0,0789% van de hoofdsom max. 10 jaar - bankspaarhypotheek 0,015 0,0820% van de hoofdsom max. 10 jaar - levensverzekering adviestraject 0,30 1,50% van de totale premie max. 30 jaar - lijfrenteverzekering/pensioen adviestraject 0,30 1,50% van de totale premie max. 30 jaar Pagina 4

5 - fiscaal gefaciliteerd spaarproduct 0,00 1,00% van de totale inleg doorlopend - woonlastenverzekering % van de totale premie doorlopend Beloning uit uurtarief Producten: Aantal uren - aflossingsvrij, annuïteiten en lineaire hypotheek uur - spaarhypotheek uur - beleggingshypotheek uur - bankspaarhypotheek uur - levensverzekering adviestraject 3-8 uur - lijfrenteverzekering adviestraject 3-8 uur - fiscaal gefaciliteerd spaarproduct 3-8 uur - woonlastenverzekering 3-8 uur Het uurtarief dat wij hanteren inzake deze producten is 115 Beloning op basis van een vaste prijs Producten: Tarief - aflossingsvrij, annuïteiten en lineaire hypotheek spaarhypotheek beleggingshypotheek bankspaarhypotheek levensverzekering adviestraject lijfrenteverzekering adviestraject fiscaal gefaciliteerd spaarproduct woonlastenverzekering Kosten toekomstig onderhoud en service Voor onderhoud of actualisatie van het advies zullen wij géén kosten in rekening brengen, tenzij gezien de omvang van de werkzaamheden en na vooroverleg met u dit redelijkerwijs noodzakelijk wordt geacht. Kosten voor bijzondere werkzaamheden Naast de bovengenoemde provisie of declaratienota brengen wij geen kosten bij u in rekening, met uitzondering van de volgende gevallen. Daarin is feitelijk sprake is van een volledig nieuw advies, dat 5 tot 10 uur werk met zich meebrengt: - Opnemen van extra geld binnen de bestaande hypotheekinschrijving of via een tweede hypotheek: 575,-. - Ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid. Indien u en uw partner besluiten uit elkaar te gaan en u de bestaande hypotheek op één van beide namen wenst voort te zetten: 575,-. - Omzetting bestaande hypotheek. Indien u de bestaande hypotheek geheel of gedeeltelijk wenst om te zetten naar een andere aflossingsvorm, een verzekering of aflossingsproduct gedurende de looptijd wenst toe te voegen of te beëindigen, of indien u tussentijds de rentevaste periode of rentevariant wenst te veranderen: 575,-. NB: Deze kosten zijn verschuldigd wanneer u ons opdracht geeft om een aanvraag aan de geldverstrekker voor te leggen of een offerte aan te vragen, dus ook indien de aangevraagde opname of wijziging om wat voor reden dan ook geen doorgang vindt. Een oriënterend gesprek is vanzelfsprekend gratis. Deze kosten Pagina 5

6 zijn vaak geheel of gedeeltelijk aftrekbaar, maar dit hangt af van uw persoonlijke situatie. Raadpleeg hiervoor uw adviseur. Een persoonlijk met u overeengekomen wijze van beloning wordt door ons vastgelegd in een Opdrachtformulier Financiële Dienstverlening. Beëindiging van de relatie U hebt het recht de relatie met ons kantoor te beëindigen op het door u gewenste moment, zonder opzeggingstermijn en zonder kosten. Indien er verzekeringen via ons kantoor zijn gesloten, kunt u de verzekeringsmaatschappij(en) verzoeken de lopende verzekeringen over te dragen naar een andere adviseur van uw keuze. Van onze kant zijn ook wij vrij de relatie met u te beëindigen. Ook in dat geval kunt u de verzekeraar(s) verzoeken uw bij ons lopende verzekeringen over te boeken naar een andere adviseur. Klachtenregeling Van klachten kun je leren. U mag van ons verwachten dat wij alles in het werk zullen stellen om uw belangen zo goed mogelijk te behartigen. Toch valt niet altijd te voorkomen dat u over onderdelen van onze dienstverlening niet tevreden bent. Dit hoeft niet altijd te betekenen dat er door u ook werkelijk schade is geleden. Wanneer wij niet aan uw verwachtingen hebben voldaan, verzoeken wij u ons dit te melden. Alleen op die manier zijn wij in staat om de kwaliteit van onze dienstverlening verder te verbeteren. Mocht u van mening zijn dat u wel schade hebt geleden dan zullen we uw klacht zorgvuldig onderzoeken. Als hieruit blijkt dat uw klacht terecht is, dan zullen we er vanzelfsprekend alles aan doen om de zaak op te lossen en/of u te compenseren. Hoe gaat het in z n werk? 1. U kunt uw klacht zowel mondeling als schriftelijk, per post of per , bij ons indienen. 2. Wij zullen uw klacht schriftelijk vastleggen en aan u bevestigen. Wij maken hierbij onderscheid in: a. Algemene punten van kritiek. We zullen dit melden aan de betrokken medewerker(s). Indien er sprake is van structureel dezelfde punten van kritiek, zullen wij maatregelen nemen om hierin verbetering aan te brengen. b. Overige klachten Dit betreft klachten waarbij nader onderzoek vereist is. 3. U krijgt van ons binnen vijf dagen na de ontvangst een schriftelijke bevestiging van uw klacht en bericht wie uw klacht behandelt. Daarbij zullen wij zonodig aangeven of en zo ja welke aanvullende informatie wij van u nog nodig hebben. 4. U zult uiterlijk drie weken na ontvangst van de schriftelijke bevestiging van ons een reactie ontvangen. 5. Naar aanleiding daarvan kan het nodig zijn een of meer keren persoonlijk overleg te voeren, nadere informatie in te winnen enz. Indien overeenstemming kan worden bereikt over de aangedragen oplossing zullen wij zo spoedig mogelijk zorgen voor uitvoering daarvan. Geen overeenstemming Indien we niet tot overeenstemming kunnen komen over de oplossing van uw klacht, dan kunt u deze desgewenst voorleggen aan een onafhankelijk klachteninstituut. Ons kantoor is aangesloten bij Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (aansluitnr ). Voor alle zaken die te maken hebben met (bemiddeling in) financiële producten kunt u terecht bij het Klachteninstituut voor de Financiële Dienstverlening (KiFiD, Postbus 93257, 2509 AG DEN HAAG, Zie voor meer informatie en de klachtenprocedure Pagina 6

7 Opdrachtformulier Financiële Dienstverlening In het kader van de door u verstrekte inventarisatie en werkopdracht zullen wij een beoordeling (laten) maken van uw financiële situatie. De door ons te verrichten werkzaamheden kunnen onder andere bestaan uit: de beoordeling van de huidige schadeverzekeringsportefeuille; het voor u bemiddelen bij het tot stand komen van verzekeringsovereenkomsten t.b.v. uw schadeverzekeringsportefeuille; het openen van een lopende rekening, spaar- en/of internetrekening; de beoordeling van uw hypotheeksituatie het bemiddelen bij het tot stand komen van een hypotheek de beoordeling van uw pensioensituatie het bemiddelen bij het tot stand komen van overeenkomsten ten behoeve van uw pensioen de beoordeling van uw situatie i.v.m. ontslag het aanpassen van uw hypotheek en/of verzekeringen in geval van relatiebreuk het bemiddelen bij het tot stand komen van een stamrecht lijfrente / stamrecht BV of overige financiële zaken Ten aanzien van het vervaardigen van een financieel plan van aanpak kan in overleg met u een derde worden ingeschakeld. Naast de beloning van onze werkzaamheden zullen wij eventueel door ons gemaakte externe kosten, waaronder de kosten van in overleg met u ingeschakelde derden, aan u doorbelasten. Deze kosten zullen wij uitsluitend na uw goedkeuring maken. Wijze van beloning Voor de beloning van de werkzaamheden bestaat een keuzemogelijkheid (combinaties ook mogelijk) en wel de navolgende: Beloning op basis van provisie Indien ervoor wordt gekozen, dat de werkzaamheden op provisiebasis zullen worden verricht, dan worden onze werkzaamheden betaald via de provisies welke wij ontvangen van de banken en/of verzekeraars waarmee wij samenwerken. Deze provisies zijn verrekend in de prijs van de producten welke u afneemt bij een bank en/of verzekeraar. Uitdrukkelijk melden wij dat indien u ons verzoekt een offerte op te vragen voor een financieel product, wij u de gemaakte uren in rekening brengen (zoals beschreven onder het kopje Beloning op uurbasis ) ingeval u de offerte niet / niet binnen de geldige termijn accepteert. Beloning op uurbasis a. Indien ervoor wordt gekozen, dat de werkzaamheden op uurbasis zullen worden verricht, dan zullen alle verrichtte werkzaamheden op basis van de geldende uurtarieven aan u in rekening worden gebracht. b. De werkzaamheden in het kader van de door u verstrekte opdracht worden geschat op aantal uren. Indien op uurbasis aan u zal worden gedeclareerd, wordt een uurtarief gehanteerd van 115,- exclusief BTW (tarief: 2009). Op het moment dat wij inschatten, dat het vastgestelde maximum aantal uren zal worden overschreden, zullen we contact met u opnemen. Beloning op basis van een vast prijs Indien ervoor wordt gekozen, dat de werkzaamheden op basis van een vaste prijs worden verricht, dan wordt de overeengekomen prijs aan u in rekening gebracht. Uitdrukkelijk melden wij dat indien u ons verzoekt een offerte op te vragen voor een financieel product, wij u de gemaakte uren in rekening brengen (zoals beschreven onder het kopje Beloning op uurbasis ) ingeval u de offerte niet / niet binnen de geldige termijn accepteert. Pagina 7

8 Verplichting opdrachtgever a. U staat in voor de correctheid van de aangeleverde gegevens. Alle informatie, die u aan ons verstrekt, berust op de waarheid, zal zo volledig mogelijk zijn en zal naar eer en geweten aan ons worden verstrekt. U gaat ermee akkoord dat wij al deze informatie gebruiken voor het vervaardigen van ons advies. b. Door ondertekening van deze opdrachtbevestiging, stemt u ermee in dat er door geldverstrekker(s) geïnformeerd wordt naar uw financiële achtergrond. Indien het gaat om het verstrekken van een lening, zal onder andere een BKR toetsing plaatsvinden. Opdrachtbevestiging Bij deze komen ondergetekenden overeen dat Van de Ree & Partners Financiële Diensten voor de te verrichten werkzaamheden beloond zal worden op basis van de hiervoor beschreven beloningsregeling, te weten: O beloning op basis van provisie O beloning op uurbasis O beloning op basis van een vaste prijs (combinaties mogelijk) U bevestigt door ondertekening de Dienstenwijzer / Dienstverleningsdocument te hebben ontvangen. Tot slot zeggen wij u dank voor het in ons gestelde vertrouwen. Mocht u naar aanleiding van de gemaakte afspraken nog vragen en/of opmerkingen hebben, vernemen wij die graag van u. Plaats : Datum : - - Handtekening adviseur Handtekening cliënt(en) Pagina 8