Vluchtelingen. Kees 81eichrodtiDaan 8ronkhorst Beiden werken bij de afdeling Vluchtelingen van Amnesty International

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vluchtelingen. Kees 81eichrodtiDaan 8ronkhorst Beiden werken bij de afdeling Vluchtelingen van Amnesty International"

Transcriptie

1 Vluchtelingen Onlangs kreeg een Turkse Koerd, veroordeeld tot vijf jaar gevangenisstraf voor communistische propaganda, na zeven jaar dan toch toelating als asielgerechtigde in Nederland. Zulke gevallen zijn de laatste jaren meer regel dan uitzondering. Er is dan ook iets fundamenteel mis met de Nederlandse gastvrijheid. De leden van het kabinet-lubbers zetten daarvoor de toon, met hun uitspraken over 'ontmoedigings-beleid', 'economische motieven' en 'frauduleuze asielaanspraken '. Het parlement heeft vooral gezwegen. Behalve in de stelselmatige Kamervragen van kleinlinks blijkt van de zijde van de politieke partijen hoegenaamd geen aandacht voor vluchtelingen. Dat de mensenrechten worden geschonden is duidelijk (vijftigduizend politieke gevangenen en voortdurende martelingen in Turkije), maar dat mag geen reden zijn voor de werkelijke of potentiële slachtoffers om hier hun heil te zoeken. Wie vlucht moet maar in de 'eigen regio' blijven, waar dat ook mag zijn voor een Turkse Koerd. De Partij van de Arbeid is er in het geheel niet in geslaagd om het beleid te wijzigen, als dat al de bedoeling was. In de Tweede Kamer heeft de PvdA nog wel eens voor een 'humanitaire' benadering gepleit. Maar als er opgetreden werd, was dat vooral als reactie op een al te boude bewering of bejegening van de regering. De opvang van vluchtelingen is geen populaire zaak. Het kost geld en het eigen land wordt er niet direct beter van. Maar als je nog enig perspectief wilt bieden aan de miljoenen vluchtelingen die in uitzichtloze kampen verblijven, aan mensen voor wie de 'eigen regio' geen enkele veiligheid biedt, aan de straatarme landen die bijna bezwijken aan hun vluchtelingenlast, dan zul je als rijk westers land enige ruimhartigheid moeten tonen. En als de mensenrechten iets meer zijn dan alleen papier en retoriek, dan moet de veroordeling van de schendingen niet plotseling minder zwaar gaan wegen wanneer een geschondene hier z'n toevlucht zoekt. Op 30 maart, bij de behandeling van de nota Vluchtelingenbeleid in de Kamer, zou de PvdA eindelijk iets meer kunnen doen dan een marginale rol spelen. Althans kan ze zich voornemen de erfenis van Van Heuven Goedhart en Verwey-Jonker niet te beschamen. Kees 81eichrodtiDaan 8ronkhorst Beiden werken bij de afdeling Vluchtelingen van Amnesty International socialisme en democralie nummer3 77 maarl1987

2 socialisme en d em ocratie 78 maart 1987

3 Selectie van Kamerleden: kwalen en remedies Op 2, 3 en 4 april zal het 21e congres van de Partij van de Arbeid plaatsvinden. Op de agenda staan onder andere de voorstellen van het partijbestuur tot wijziging van de kandidaatsteljingsprocedure voor de Tweede Kamerverkiezingen. Sinds het eind van de jaren zestig verloopt de kandidaatstelling in de Partij van de Arbeid gedecentraliseerd. Op de verkiezing van de lijsttrekker na kan elk gewest geheel zelfstandig de kandidatenlijst voor de eigen kieskring(en) vast stellen. Het partijbestuur wil met zijn voorstellen de autonome bevoegdheid van de gewesten gedeeltelijk aan banden leggen. In deze bijdrage wordt de kandidaatstellingsproblematiek nader verkend en het voorstel van het partijbestuur kritisch tegen het licht gehouden. In de discussie over kandidaatstellingsprocedures keren twee elementen telkens terug. Het eerste element is de zorg om het democratische gehalte van de procedure. Daarbij gaat het om vragen als: Welke personen of organen hebben het in de partij voor het zeggen bij de keuze van kandidaten? Heeft de basis van de partij voldoende invloed? Berust de zeggenschap in het kandidaatstellingsproces niet bij een kleine elite in de partij? enzovoort. Het tweede element is de zorg om de kwaliteit van de Kamerfractie. Zijn de gekozen Kamerleden van voldoende politiek gewicht? Is in de fractie voldoende spreiding van deskundigheden aanwezig? Hoe is het gesteld met de binding van Kamerleden met belangrijke maatschappelijke groeperingen, en met de verdeling naar o.a. geslacht,leeftijd en regionale herkomst? Beide aspecten zijn van belang voor het functioneren van een politieke partij. Enerzijds zal een partij die het democratisch ideaal hoog in haar vaandel heeft staan, zich er veel aan gelegen laten liggen de leden te betrekken bij de kandidaatstelling. Men zal proberen te voorkomen dat de selectie van kandidaten wordt geregeld door een kleine elitegroep binnen de partij. Anderzijds is het voor een politieke partij die haar maatschappelijke doelstellingen wil verwezenlijken van het grootste belang dat zij voor de uitvoering hiervan een fractie weet samen te stellen die goed tegen deze taak is opgewassen. Bij het maken van een vergelijking tussen 'verschillende kandidaatstellingsprocedures dienen beide elementen, 'het democratisch gehalte' en 'de kwalitatieve gevolgen voor de samenstelling van de fractie' in het oog te worden gehouden. De discussie hierover in de PvdA wordt beheerst door het begrippenpaar centralisatie/ decentralisatie. Alvorens nader op die discussie in te gaan, wil ik er op wijzen dat, anders dan wel gesuggereerd wordt, het democratisch gehalte van een kandidaatstellingsprocedure niet zonder meer door decentralisatie gewaarborgd wordt. Veel hangt wat dat betreft af van de openheid die de betreffende besluitvormende organen tegenover hun achterban betrachten; van het ontbreken van 'gesloten circuits', waarbij in informeel overleg door een kleine groep van ingewijden de eigenlijke beslissingen worden genomen. Evenmin mag zonder meer worden verondersteld dat de kwaliteit van de fractie automatisch gewaarborgd is bij centralisatie van de kandidaatstellingsprocedure. Het is heel goed mogelijk dat op landelijk niveau bij voorbeeld in een partijbestuur, belangentegenstellingen bestaan die bij de kandidaatstelling worden uitgevochten, en die het hanteren bij die gelegenheid van enigszins objectieve criteria bemoeilijken. Gedecentraliseerde kandidaatstelling In de jaren vij ftig en zestig verliep de kandidaatstelling in de PvdA gecentraliseerd. Het partijbestuur stelde in die jaren de eerste ontwerp-kandidatenlijsten op uit de voorlopige kandidaten die werden voorgedragen door de afdelingen, de Federatiebesturen en het partijbestuur zelf. De partijraad stelde daarna de ontwerpkandidatenlijsten definitief vast. Vervolgens werden de partijleden uitgenodigd over de definitieve volgorde van de kandidatenlijsten te stemmen. Ieder lid mocht daarbij zelf de door hem of haar gewenste volgorde van kandidaten aangeven. De uitslag van deze stemming was bepalend voor de definitieve volgorde van de kandidaten op de lijsten. I Hoewel de leden van de partij in deze procedure formeel de beslissende stem hadden, bleek het partijbestuur in de praktijk grote invloed uit te oefenen op de samenstelling van de Tweede-Kamerfractie. Het advies dat in eerste instantie door het partijbestuur werd uitgebracht was doorgaans van doorslaggevende betekenis. Dit was mede het gevolg van het feit dat de partijbestuursleden automatisch lid waren van de partijraad en daardoor ook in dit orgaan hun invloed konden laten gelden. 2 Halverwege de jaren zestig kwam er kritiek op de wijze waarop de kandidaatstelling in de PvdA verliep. Als onderdeel van de internationale democratiseringsbeweging die meer medezeggenschap en meer participatie van burgers verlangde, ontstond in de PvdA in 1966 de beweging die werd aangeduid als Nieuw Links. Op aandringen van Nieuw-Links werd tegen het eind van de jaren zestig een uitgebreide discussie in de PvdA gevoerd over de kandidaatstellingsprocedure. Dit leidde er toe dat het Congres van 1969, op advies van de commissie-wieldraayer, tot invoering van de gedecentraliseerde kandidaatstelling besloot. De decentralisatie leidde niet alleen tot de beoogde vermindering van de invloed van het partijbestuur, maar had tevens gevolgen voor de samenstelling van de frac- Ron Hillebrand Politicoloog, als onderzoeksmedewerker ZWO verbonden aan de vakgroep politicologie van de Rijksuniversiteit Leiden socialisme en democralie 79 maarl 1987

4 tie. Met de delegatie van beslissingsmacht aan de gewesten deed namelijk tevens het verschijnsel van de 'regionale vertegenwoordiging' zijn intrede. In de nieuwe procedure konden de gewesten geheel zelfstandig een of meer kandidaat-kamerleden kiezen. Daardoor zijn de gewesten de Kamerleden die via hun gewest in de Kamer werden verkozen als 'hun' gewestelijke vertegenwoodigers gaan beschouwen. In het selectieproces is dan ook grote nadruk komen te liggen op de eis dat Kamerleden primair goede vertegenwoordigers van hun gewest moeten zijn. Dit blijkt er in de praktijk toe bij te hebben gedragen dat de gewesten nieuwe Kamerleden vooral rekruteren uit de eigen omgeving en dan met name uit de kring van regionaal actieve partijleden. Dit betekent overigens niet dat alle Kamerleden zich ook primair in de Tweede Kamer voor de belangen van hun regio zullen inzetten. Een groep Kamerleden pleegt zich ondanks hun regionale verkiezing als 'landelijke' kandidaten ontplooien. Voor hun eventuele herverkiezing blijven ook zij echter afhankelijk van hun gewest en zullen ook zij zich naar dat gewest moeten blijven profileren. Door de grote nadruk die de gewesten bij de selectie van kandidaten leggen op de keuze van regionale vertegenwoordigers, krijgen andere selectiecriteria automatisch een lagere prioriteit. De gedecentraliseerde kandidaatstelling kan daardoor een beletsel zijn voor de vorming van een 'evenwichtig' samengestelde fractie. Dit heeft in opeenvolgende verkiezingsjaren geleid tot onvrede in de partij over de gedecentraliseerde kandidaatstellingsprocedure. Zo zou er in de Tweede Kamerfractie sprake zijn van onvoldoende spreiding van deskundigheid en zou ook de verdeling naar bij voorbeeld geslacht of leeftijd te wensen overlaten. Verder worden volgens de critici te weinig kandidaten gekozen die binding hebben met bepaalde maatschappelijke groeperingen; dit vooral als gevolg van het feit dat te veel gerekruteerd wordt binnen de kring van het eigen gewest. 3 De onafhankelijke commissie Om iets aan deze problemen te doen besloot het congres van 1981 tot instelling van een onafhankelijke commissie kandidaatstelling Tweede Kamer. Deze commissie functioneerde voor het eerst in de aanloop tot de verkiezingen van Het was haar taak de totstandkoming van een nieuwe Tweede-Kamerfractie in goede banen te leiden. Tot de formele bevoegdheden van de commissie behoorde het ontwerpen van een, later door de Partijraad vast te stellen, advies over de meest gewenste samenstelling van de Tweede Kamerfractie. Verder noemde zij, ten getale van de helft van het aantal zittende Kamerleden, namen van nieuwe kandidaten die door haar voor het Kamerlidmaatschap geschikt werden geacht. Tenslotte voerde de commissie overleg met de gewesten en kon zij per gewest een kandidaat voor een verkiesbare plaats op de lijst aanbevelen. De commissie is na evaluatie van haar functioneren bij de kandidaatstelling van 1986 tot de conclusie gekomen dat haar optreden 'nauwelijks garant heeft kun- nen staan vopr het naar voren treden van personen met de maatschappelijke en bestuurlijke ervaring en de inhoudelijke inbreng waarom de fractie als geheel verlegen zit '. De oorzaak hiervan zoekt de commissie in het feit 'dat door de meerderheid der Gewesten een principieel "regionalistische" houding wordt ingenomen. '4 Het optreden van de commissie heeft dus niet kunnen verhinderen dat in de gewesten nog steeds primair belang wordt gehecht aan regionale vertegenwoordiging. Dat is op zichzelf ook niet verwonderlijk. De commisie had geen enkele dwingende bevoegdheid. Zij kon slechts haar overredingskracht gebruiken om de gewesten tot andere gedachten te brengen. Dat kan nauwelijks een effectief wapen genoemd worden als het wordt ingezet tegen gewesten die de bevoegdheid om 'eigen' vertegenwoordigers te kiezen, als de belangrijkste verworvenheid van gedecentraliseerde kandidaatstelling beschouwen. Het primaat van de regionale vertegenwoordiging zal alleen teruggedrongen kunnen worden door aantasting van de sterke bevoegdheden die de gewesten bij de kandidaatstelling hebben. Of men het ook wenselijk vindt de regionale vertegenwoordiging terug te dringen blijft een subjectieve keuze die ieder voor zich, na afweging van de argumenten voor en tegen zal moeten maken. Het belangrijkste argument dat pleit tegen regionale vertegenwoordiging is reeds aan de orde gesteld. Regionale vertegenwoordiging brengt met zich mee dat de kandidaatstelling minder waarborgen biedt voor een evenwichtige samenstelling van de fractie, afgezien dan van een evenwichtige regionale spreiding. Inherent aan regionale vertegenwoordiging is ook dat niet altijd de meest gekwalificeerde personen in de fractie komen omdat er nu eenmaal altijd regio's zullen zijn met een overschot en regio's met een tekort aan gekwalificeerde mensen. Dat kan er in de praktijk toe leiden dat een kandidaat als Nora Salomons, die in een aantal gewesten hoog op de lijst werd geplaatst, toch buiten de boot valt omdat zij toevallig in de Kamer zitting had voor een gewest met een overschot aan kwaliteit. Indien men voor regionale vertegenwoordiging kiest zal men dit als bijkomend verschijnsel moeten accepteren. De relatie kiezer-gekozene Een van de belangrijkste argumenten aangevoerd ten voordele van regionale vertegenwoordiging is dat het de relatie kiezer-gekozene versterkt. Mede gezien de belangrijke rol die dè massamedia in onze maatschappij vervullen, kan men zich echter afvragen of de kiezer zich in deze tijd nog wel primair identificeert met de Tweede-Kamerleden die via zijn kieskring worden gekozen. Of is het toch zo dat een kiezer, gezien zijn regionaal gebonden belangen, zich eerder verbonden voelt met een kandidaat uit zijn eigen regio dan met de kandidaten uit andere regio's? Om dit te onderzoeken is de volgende vraag in het Nationaal Kiezersonderzoek van 1986 opgenomen: 'Denkt u dat uw belangen beter worden behartigd in de Tweede Kamer door iemand afkomstig uit uw eigen streek van het land dan door iemand uit een andere streek, of denkt u dat het socialisme en democratie nummer3 maart

5 voor de behartiging van uw belangen niet uitmaakt uit welke streek een kamerlid afkomstig is?' Van de kiezers van de PvdA, die daarmee overigens niet afwijken van het beeld dat andere kiezers laten zien, geeft 84 procent als antwoord dat het niet uitmaakt. De cijfers verschillen nogal per provincie, maar ook in de drie noordelijke provincies, waar de laagste percentages werden genoteerd, vindt nog altijd 69 procent van de PvdA-kiezers dat het niet uitmaakt of zij worden vertegenwoordigd door een kandidaat uit de eigen regio of door een kandidaat uit een andere regio. In het onderzoek naar 'Het intern functioneren van Nederlandse politieke partijen' dat aan de universiteit van Leiden wordt uitgevoerd, en waarbij ik zelf betrokken ben, is een soortgelijke vraag aan een representatieve steekproef uit het ledenbestand van de PvdA gesteld. Van deze leden is 48 procent het oneens met de stelling dat hun belangen beter behartigd worden door iemand uit de eigen regio, terwijl 29 procent het daamee wèl eens is en 23 procent het daarmee eens noch oneens is. Zowel door de kiezers als de leden van de PvdA wordt dus kennelijk niet zoveel belang gehecht aan parlementaire vertegenwoordiging door iemand uit de eigen regio als wel wordt gesuggereerd. Er kunnen echter andere argumenten ten gunste van regionale vertegenwoordiging genoemd worden. Zo biedt het hebben van een eigen kandidaat in de Tweede Kamer de regionale partijorganisaties een belangrijk informatiekanaal met politiek Den Haag. Via hun Kamerleden bijven de gewesten op de hoogte van de politieke ontwikkelingen in de partij. Een ander argument dat in dit verband vermelding verdient, is dat regionale vertegenwoordiging kan bijdragen aan de participatiebereidheid op lokaal en regionaal niveau. Hoewel vaak kritiek wordt geleverd op het toedelen van vertegenwoordigende functies wegens bewezen diensten voor de partij, mag men niet vergeten dat het voorhouden van deze spreekwoordelijke kluif er toe kan bijdragen dat de benodigde menskracht in een gewest beschikbaar komt. Op basis van deze en andere argumenten zal, zoals gezegd ieder voor zich tot een afweging moeten komen over de wenselijkheid van regionale vertegenwoordiging. Door het partijbestuur wordt, blijkens de toelichting op haar voorstellen, veel belang aan regionale vertegenwoordiging gehecht. Toch wil zij dit verschijnsel, terwille van de vorming van een evenwichtig samengestelde fractie, in beperkte mate terugdringen. De vraag is of de methode die het partijbestuur gekozen heeft om dit te bereiken, wel effectief is en of het democratisch gehalte van het kandidaatstellingsproces daardoor niet in gevaar komt. De voorstellen van het partijbestuur De voorstellen van het partijbestuur tasten het primaat van de gedecentraliseerde kandidaatstelling niet aan. Het partijbestuur wil de greep van de gewesten op de kandidaatstelling terugdringen via enkele aanpassingen van de bestaande procedure. Kort gezegd komen de voorstellen hierop neer dat de kandidaatstelling in eerste instantie verloopt volgens het bekende patroon: het gewestelijk bestuur stelt een ontwerplijst op van kandidaten die zijn voorgedragen door de afdelingen of aanbevolen door de onafhankelijke commissie. De gewestelijke vergadering stelt de lijst vervolgens vast. Daarna toetst de onafhankelijke commissie de kandidatenlijsten van de verschillende gewesten aan het' Advies meest gewenste samenstelling Tweede Kamerfractie'. Indien zij oordeelt dat de lijsten niet voldoende aansluiten bij dit advies kan zij aan het partijbestuur voorstellen doen om een verkiesbare plaats op de kandidatenlijst toe te wijzen aan een door haar voorgedragen kandidaat. Een dergelijk voorstel kan de commissie alleen doen voor die gewesten die bij de vorige verkiezingen minstens twee zetels in de wacht sleepten (de lijsttrekker niet meegerekend). De commissie kan zowel zittende als nietzittende leden voordragen. Het partijbestuur kan de voorstellen overnemen of verwerpen; amendering is niet mogelijk. Op basis van de laatste verkiezingsuitslag zou het partijbestuur op deze wijze maximaal veertien plaatsen kunnen toewijzen (aan alle lijsten met uitzondering van Den Haag en Zeeland). In zijn toelichting noemt het partijbestuur een aantal voordelen van dit 'landelij ke' gedeelte in de procedure. Nadat de gewesten hun besluitvorming hebben afgerond zullen de onafhankelijke commissie en het partijbestuur het geheel van de regionale lijsten kunnen overzien, waarna zij zich een oordeel kunnen vormen over het al dan niet ontbreken van bepaalde deskundigheden in de toekomstige fractie. Ook kunnen zij rekening houden met de herkenbaarheid en de representativiteit van de fractie. Verder bestaat de mogelijkheid om goed functionerende Kamerleden die door omstandigheden niet op een verkiesbare plaats zijn gekomen, alsnog aan een dergelijke plaats te helpen. Tenslotte wordt als voordeel van de nieuwe procedure genoemd dat in de toekomst, als de PvdA aan de regering heeft deelgenomen, niet meer, zoals in het verleden wel is gebeurd, met bewindslieden langs de gewesten geleurd hoeft te worden. Het voorstel van het partijbestuur roept een aantal vragen op. In de eerste plaats moet nog maar worden afgewacht of de voorgestelde procedure inderdaad tot een evenwichtiger samenstelling van de fractie leidt; in de inleiding tot dit artikel maakte ik daarover al een opmerking. Verder zitten in de procedure een aantal potentiële problemen. Zo lijkt het onvermijdelijk dat als gevolg van deze procedure conflicten zullen ontstaan tussen het partijbestuur en de gewesten, en wel vanwege het feit dat beide organen formele beslissingsbevoegdheid hebben over de vaststelling van dezelfde kandidatenlijst. Eerst wordt de lijst door het gewest in zijn totaliteit vastgesteld en vervolgens kan het partijbestuur daar, op voorstel van de onafhankelijke commissie, nog eens verandering in aanbrengen. Dat moet in de praktijk wel tot conflicten leiden. De gekozen constructie zit feitelij k zo in elkaar dat de gewesten ongestoord en onbelemmerd hun gang mogen gaan zolang zij niet te veel afwijken van de inzichten van de onafhankelijke commissie en het partijbestuur. Zouden niet veel toekomstige ruzies voorkomen kunnen worden door meteen te kiezen voor een procedure waarbij een deel van de lijst decentraal en een deel centraal wordt vastgesteld? socialisme en democralie 81 maart 1987

6 Een ander probleem schuilt in de praktische uitvoerbaarheid van de gekozen procedure. Voor een belangrijk deel zal die uitvoerbaarheid afhangen van de houding die de gewesten in de procedure innemen. Wat voor een relatie zal bijvoorbeeld een Kamerlid dat tegen de zin van zijn of haar gewest door het partijbestuur op een verkiesbare plaats is gezet met dat gewest kunnen opbouwen? De mogelijkheid bestaat dat deze kandidaat ook bij de volgende verkiezingen niet hoog op de gewestelijke lijst wordt gezet, al is het alleen maar om te voorkomen dat er nog meer kandidaten 'van hogerhand' aan het gewest worden toebedeeld. Mocht dit op grote schaal plaatsvinden, dan betekent het dat de mogelijkheden tot het aanbrengen van wijzigingen in de samenstelling van de fractie in de praktijk klein zullen blijken te zijn. Bij volgende verkiezingen zullen de meeste landelijke plaatsen dan immers gereserveerd moeten blijven voor de personen die reeds in het verleden door het partijbestuur op de kandidatenlijsten zijn geplaatst. Zoals het partijbestuur zelf constateert in de toelichting op zijn voorstellen, zal telkens wanneer overwogen wordt een kandidaat aan een bepaalde lijst toe te wijzen, een afweging moeten worden gemaakt tussen de kwaliteiten van die kandidaat en de kwaliteiten van de kandidaat die daardoor uit de fractie zal verdwijnen (dit is de kandidaat die op de gewestelijke lijst de laatste verkiesbare plaats inneemt). Een enorm probleem hierbij is dat de verkiezingsuitslag op het moment dat deze afweging gemaakt wordt, niet vast staat, en het partijbestuur dus niet precies kan weten welke kandidaat door een eventuele toewijzing weg zal vallen. Er is weinig verbeeldingskracht voor nodig om te bedenken wat voor onverwachte en onbedoelde gevolgen een bepaalde toewijzing kan hebben als de verkiezingsuitslag sterk zou blijken tegen te vallen. En wat te denken van een situatie waarin een gewest om tactische redenen besluit een van haar meest gewaardeerde kandidaten op de laatste verkiesbare plaats te zetten? Dit zou het praktisch onmogelijk maken een kandidaat aan die kandidatenlijst toe te wijzen. Het is kortom hoogst twijfelachtig of de partijbestuursvoorstellen in de praktijk voldoende mogelijkheden zullen bieden om het gewenste resultaat van een evenwichtig samengestelde fractie te bereiken. Democratisch gehalte Rest ons te kijken naar het democratisch gehalte van de klindidaatstelling indien de voorstellen van het partijbestuur zouden worden aangenomen. Het partijbestuur is, zo blijkt uit de toelichting op haar voorstellen, van mening dat het democratisch karakter van de kandidaatstelling in het 'landelijk' deel van de procedure gewaarborgd is 'daar de beslissingsbevoegdheid blijft berusten bij een democratisch gekozen en te contro/eren orgaan: het partijbestuur'. De verkiezing van en de controle op het partijbestuur is een taak van het congres. Wat zal die controle echter in de praktijk kunnen betekenen? Het partijbestuur hoeft zijn besluiten niet ter goedkeuring aan enig ander orgaan in de partij voor te leggen. De verantwoording aan het congres zal dus plaats moeten vinden in een later sta- dium, zonder dat dit nog effect kan hebben op de reeds genomen besluiten. De afdelingen zullen hun eventuele onvrede over het handelen van het partijbestuur eigenlijk alleen kunnen uiten via de verkiezing van het nieuwe partijbestuur. Probleem daarbij is dat het partijbestuur in het algemeen als eenheid naar buiten optreedt. De afdelingen weten niet welke standpunten de individuele partijbestuursleden in de besluitvorming hebben ingenomen. Bovendien spelen ook tal van andere factoren in de verkiezing van partijbestuursleden een rol. De afdelingen zullen dus nauwelijks sancties kunnen verbinden aan eventuele onvrede over de besluiten van het partijbestuur. Wat is dan nog de betekenis van een controlerende taak? Uit de toelichting op de voorstellen blijkt niet of is overwogen om de besluiten die het partijbestuur ten aanzien van de kandidaatstelling neemt, ter goedkeuring voor te leggen aan een ander orgaan in de partij, bij voorbeeld het congres. In de jaren zestig kon het partijbestuur niet geheel zelfstandig over de plaats van kandidaten op de lijst beslissen, en ook als men een vergelijking maakt met de gang van zaken in andere partijen is het ontbreken van een mogelijkheid om besluiten van het partijbestuur te corrigeren hoogst ongebruikelijk. Zo kan de algemene vergadering van de VVD bij tweederde meerderheid veranderingen aanbrengen in de kandidatenlijst die door de nationale verkiezingsraad is opgesteld. In het CDA wordt de kandidatenlijst opgesteld via een schriftelijke stemming door de afdelingen. Het partijbestuur van het CDA kan, op voordracht van de partijraad, voorstellen doen aan het congres om wijzigingen in de lijst aan te brengen, maar deze voorstellen moeten wel bij tweederde meerderheid door het congres worden aanvaard. Een dergelijke procedure heeft natuurlijk wel zijn prijs. Op een tijdstip waarop weinig andere besluiten te nemen zijn moet een aparte vergadering bijeen geroepen worden. In het CDA en de VVD is het niet ongebruikelijk van deze nood een deugd te maken door van de formele vergadering een massaal bezochte bijeenkomst te maken waar het startsein van de campagne wordt gegeven. De conclusie kan niet anders zijn dan dat de congresafgevaardigden van de PvdA voor een moeilijke keuze staan. Een afweging tussen de huidige procedure en de partij bestuursvoorstellen in hun ongewijzigde vorm is een afweging tussen een procedure waarin regionale vertegenwoordiging primair onderdeel uitmaakt van het selectieproces, en een procedure waarin meer nadruk wordt gelegd op de totstandkoming van een evenwichtig samengestelde fractie, maar waaraan de nodige problemen kleven. Het partijbestuur heeft gekozen voor het terugdringen van regionale vertegenwoordiging. De door het bestuur gekozen procedure zal in de praktijk echter tot conflicten aanleiding geven. Gegeven de keuze die het partijbestuur heeft gemaakt, had het waarschijnlijk beter voorstellen kunnen doen voor een procedure waarin automatisch een deel van de lijst centraal en een deel decentraal wordt vastgesteld. Vervolg op pag. 88 socialisme en democratie maart

7 Harddrugsbeleid in Nederland De plaats van de hulpverlening De harddrugsproblematiek blijft de gemoederen onverminderd bezighouden. De aandacht die de kwestie krijgt in de media is overstelpend en opmerkelijk is ook het scala aan meningen en standpunten dat men krijgt voorgeschoteld. In het oog springt daarbij dat Nederland internationaal gezien een geheel eigen positie lijkt in te nemen. Ons drugsbeleid moet voortdurend tegenover buurlanden worden verdedigd en omgekeerd zijn de commentaren in onze pers op het beleid van andere landen en zeker op de door president Reagan aangekondigde 'war on drugs' overwegend negatief. Maar ook binnen Nederland lopen de meningen over het te voeren beleid sterk uiteen. Eén van de kwesties waarbij dit het meest naar voren is gekomen is die van de heroïneverstrekking. De discussie hierover is enkele jaren geleden met grote felheid gevoerd. Eind vorig jaar leek het er even op dat deze discussie weer zou ontbranden, toen burgemeester Van Thijn van Amsterdam in een interview zei voorstander te blijven van vrije verstrekking van heroïne. 1 Dit gebeurde echter niet. In de nota over het harddrugs beleid van de gemeente Amsterdam van september jongstleden is het onderwerp blijven rusten. Men beperkte zich op dit punt tot de wat zure opmerking dat 'de discussie onder artsen rondom de verstrekking van het middel waaraan men is verslaafd is doodgelopen op de constatering, dat men het medisch ethisch niet verantwoord acht aldus te handelen. Een alternatief werd echter niet geboden. '2 Men kan het met het gemeentebestuur eens zijn dat deze discussie onbevredigend is verlopen. Voor het bestuur misschien omdat de plannen tenslotte door Den Haag werden afgewezen, maar meer nog is het te betreuren dat op een aantal belangrijke vragen geen duidelijk antwoord is gegeven. In het onderstaande wil ik op de kwestie terugkomen in een poging om enkele antwoorden alsnog te formuleren. Dit dan niet zozeer om de discussie weer op te rakelen, maar vooral om van daaruit het harddrugsbeleid in het algemeen te bespreken en te pleiten voor meer duidelijkheid omtrent de plaats die de hulpverlening daarbinnen moet innemen. Gezien de soms precaire positie van de drugshulpverlening is daartoe wel aanleiding en men kan alleen maar verheugd vaststellen dat dit ook in de bovengenoemde gemeentelijke nota van september wordt geconstateerd. Vooraf is nog een enkele opmerking noodzakelijk. Waar in de titel sprake is van harddrugsbeleid in Nederland, zal het hier in eerste instantie over Amsterdam gaan. Het harddrugsprobleem is in de grote steden en onder hen in Amsterdam wel het meest nijpend. Dit heeft deze stad bij het zoeken naar oplossingen min of meer noodgedwongen in een voortrekkersrol geduwd, waarbij gezegd moet worden dat sommigen, in de meer onconventionele tradities van de stad, deze rol met graagte op zich hebben genomen. In ieder geval komen de dilemma's van het harddrugsprobleem in Amsterdam het duidelijkst aan de oppervlakte en zij kunnen dan ook het best aan de hand van de situatie in deze stad worden besproken. Het Amsterdamse hulpverleningssysteem Op de meeste plaatsen in Nederland zijn inmiddels methadonprogramma's voor verslaafden opgezet. Zij worden meestal beheerd door een Consultatiebureau voor Alcohol en Drugs (CAD) en zijn ook veelal gericht op behandeling van de verslaving, dus op afkicken. Ook in Amsterdam was in de jaren zeventig het CAD de eerste instantie die methadon verstrekte aan een kleine groep verslaafden. Daarnaast ontstonden er particuliere instellingen voor maatschappelijke hulp aan verslaafden. De geweldige toename van de drugsproblematiek aan het eind van de jaren zeventig bracht de gemeente er echter toe onder eigen beheer een grootschalig en laagdrempelig methadonverstrekkingsprogramma op te zetten. Dit is het inmiddels bekende 'wijkposten en bussen systeem', dat door de GG&GD wordt beheerd en de spil genoemd mag worden van een gedifferentieerd hulpaanbod voor verslaafden, dat loopt van huisarts tot aan gezinstherapie en van methadonbus tot aan afkickkliniek. Het systeem is uitgegroeid tot een wel bijzondere vorm van drugshulpverlening. Voortdurend wordt aan twaalfhonderd tot vijftienhonderd verslaafden methadon verstrekt en medische en maatschappelijke hulp verleend. Per jaar worden zo plusminus vijfduizend verschillende verslaafden gezien, bij een geschat totaal aantal van zes tot tien duizend. Hierbij staat niet het afkicken als doelstelling op de voorgrond, maar het streven om te komen tot regulering van drugsgebruik en een sociaal meer aanvaardbare levenswijze. Het bereiken van grote groepen verslaafden heeft als voordeel dat gevallen van ziekte, zelfverwaarlozing en dergelijke snel worden herkend en vroegtijdig ingrijpen mogelijk is. Voor deze benadering is inmiddels het begrip 'epidemiologisch model' ingeburgerd. 3 Plannen voor heroïneverstrekking Toen dit hulpverleningssysteem enige jaren functioneerde ontstond het plan om het als extra taak de verstrekking van heroïne te geven. 4 Belangrijk moment was het verschijnen van een nota van de PvdA-fractie van de Amsterdamse gemeenteraad bij monde van Van Dijk en Cnoop Koopmans in Hierin werd J. Vink Arts bij de drugsafdeling van de GG&GD te Amsterdam. Het artikel is geschreven op persoonlijke titel. socialisme en democratie 83 maart 1987

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1998 1999 26 023 Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering, de Wet op de rechterlijke organisatie en het voorstel voor een

Nadere informatie

Een nieuw drugsbeleid?

Een nieuw drugsbeleid? Een nieuw drugsbeleid? Voor- en nadelen van de legalisering van drugs Dr. J.C. van der Stel Overzichtsstudie in opdracht van de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg en de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling

Nadere informatie

mondiger of moeilijker? v 115 een studie naar de politieke habitus van hedendaagse burgers

mondiger of moeilijker? v 115 een studie naar de politieke habitus van hedendaagse burgers 22283 WRR 05-12-2002 15:33 Pagina 1 WETENSCHAPPELIJKE RAAD VOOR HET REGERINGSBELEID voorstudies en achtergronden v 115 een studie naar de politieke habitus van hedendaagse burgers Gabriël van den Brink,

Nadere informatie

Lokale zorgen om woonwagenbewoners - veranderende sociale constructies en fatale remedies - Jan Terpstra*

Lokale zorgen om woonwagenbewoners - veranderende sociale constructies en fatale remedies - Jan Terpstra* Lokale zorgen om woonwagenbewoners - veranderende sociale constructies en fatale remedies - Jan Terpstra* De intrekking van de Woonwagenwet per 1 maart 1999 maakt een einde aan een periode van meer dan

Nadere informatie

Hoe en waarom van een or

Hoe en waarom van een or Hoe en waarom van een or Inhoud Voorwoord...........................................................3 Wat is een or?.........................................................4 Positie van de ondernemingsraad..............................................4

Nadere informatie

De beraadslaging wordt gesloten. De voorzitter: Ik stel voor, aanstaande dinsdag over de motie te stemmen. Daartoe wordt besloten.

De beraadslaging wordt gesloten. De voorzitter: Ik stel voor, aanstaande dinsdag over de motie te stemmen. Daartoe wordt besloten. J.M. de Vries groot aantal waterwerken. Juist als je in de bodem van een rivier gaat werken, maakt dat je meer explosieven tegenkomt dan in het verleden. Maar de regeling geldt voor heel Nederland. Ook

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 28 384 Wijziging van de Provinciewet en enige andere wetten tot dualisering van de inrichting, de bevoegdheden en de werkwijze van het provinciebestuur

Nadere informatie

DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINK5RIJKSRELATIES,

DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINK5RIJKSRELATIES, Adres De Voorzitter van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van de Tweede Kamer Postbus 20018 2500 EA Den Haag Bijlagen Uw kenmerk 3 BZK-99-64 Inlichtingen bij mr P.J. Stolk

Nadere informatie

de cultuur van de woonwagenbewoner,

de cultuur van de woonwagenbewoner, de cultuur van de woonwagenbewoner, behouden of uit laten sterven? inleiding In het voorjaar van 2014 namen twee woonwagenbewoners (zie bijlage 1) actie om de woonwagencultuur op de Nationale Inventaris

Nadere informatie

DE CIRKEL (onderdeel van DE GRIFT: Gelders Centrum voor verslavingszorg) Een evaluatie van de hulpverlening aan straatprostituees in Nijmegen

DE CIRKEL (onderdeel van DE GRIFT: Gelders Centrum voor verslavingszorg) Een evaluatie van de hulpverlening aan straatprostituees in Nijmegen (onderdeel van DE GRIFT: Gelders Centrum voor verslavingszorg) Een evaluatie van de hulpverlening aan straatprostituees in Nijmegen O & S Nijmegen januari 2003 Inhoudsopgave 1 Samenvatting 3 1.1 Inleiding

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE RAAD DER GEMEENTE WEERT VAN 2 NOVEMBER 2006

NOTULEN VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE RAAD DER GEMEENTE WEERT VAN 2 NOVEMBER 2006 NOTULEN VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE RAAD DER GEMEENTE WEERT VAN 2 NOVEMBER 2006 1. Opening...2 2. Spreekrecht...2 3. Mededelingen...2 4. a. Vaststellen van de notulen van de vergadering van 20 september

Nadere informatie

Heroïne op medisch voorschrift

Heroïne op medisch voorschrift Heroïne op medisch voorschrift Heroïne op medisch voorschrift De geschiedenis van een geneesmiddel in Nederland Jaap van der Stel CENTRALE COMMISSIE BEHANDELING HEROÏNEVERSLAAFDEN 2010 Centrale Commissie

Nadere informatie

Hirsch Ballin. De beraadslaging wordt gesloten. Het wetsvoorstel wordt zonder stemming aangenomen.

Hirsch Ballin. De beraadslaging wordt gesloten. Het wetsvoorstel wordt zonder stemming aangenomen. Hirsch Ballin in zeldzame gevallen, zij ook niet anders gewend. Het is, anders gezegd, nieuwer voor de instellingen om daarmee te moeten werken dan voor degenen die er binnenkomen. Stel dat wij te maken

Nadere informatie

verslag referendumcommissie van de werkzaamheden van de

verslag referendumcommissie van de werkzaamheden van de verslag van de werkzaamheden van de referendumcommissie INHOUDSOPGAVE Conclusies en aanbevelingen 5 1. Inleiding 9 2. Referendum 11 2.1. Het eerste nationale referendum 11 2.2. Wet raadplegend referendum

Nadere informatie

Bulletin 4. Burn-out nu ook een beroepsziekte? En wat dan nog? Inhoud

Bulletin 4. Burn-out nu ook een beroepsziekte? En wat dan nog? Inhoud PIV Bulletin 4 Inhoud Pagina 1 Burn-out beroepsziekte? Pagina 9 Medische aansprakelijkheidschades Pagina 12 Voorbehoud wijziging sociale zekerheid Pagina 14 Normering en personenschaderegeling Pagina 16

Nadere informatie

Koninkrijk Bhutan en de Republiek Costa Rica inzake duurzame ontwikkeling (23949). De algemene beraadslaging wordt geopend.

Koninkrijk Bhutan en de Republiek Costa Rica inzake duurzame ontwikkeling (23949). De algemene beraadslaging wordt geopend. Voorzitter vergadering door te geleiden naar de minister van Financiën. Daartoe wordt besloten. De voorzitter: Het woord is aan mevrouw Verbugt. Mevrouw Verbugt (VVD): Mijnheer de voorzitter! Via de pers

Nadere informatie

jaar verslag Tuchtcolleges voor de Gezondheidszorg en het College van Medisch

jaar verslag Tuchtcolleges voor de Gezondheidszorg en het College van Medisch 2 duizend jaar verslag Tuchtcolleges voor de Gezondheidszorg en het College van Medisch 12 Toezicht jaar verslag 2 duizend 12 1 Tuchtcolleges voor de Gezondheidszorg en het College van Medisch Toezicht

Nadere informatie

Blanksma-van den Heuvel en Weekers. Naar mij blijkt, wordt zij voldoende ondersteund. Zij krijgt nr. 6 (31052).

Blanksma-van den Heuvel en Weekers. Naar mij blijkt, wordt zij voldoende ondersteund. Zij krijgt nr. 6 (31052). De heer Irrgang (SP): Mevrouw de voorzitter. Tijdens het algemeen overleg over de ABN AMRO hebben wij over veel zaken van gedachten gewisseld, maar volgens mij was iedereen het erover eens dat de Nederlandse

Nadere informatie

Resultaten Enquête Broodfondsen

Resultaten Enquête Broodfondsen Resultaten Enquête Broodfondsen Behorend bij MA Thesis Masterprogramma: Politiek en maatschappij in historisch perspectief Student: Jonathan Fink Jensen Studentnummer: 3483649 Scriptiebegeleider: prof.

Nadere informatie

Zitting 1973-1974 - 11 742

Zitting 1973-1974 - 11 742 Zitting 1973-1974 - 11 742 Achtergronden en risico's van druggebruik VERSLAG VAN EEN OPENBAAR GEHOOR Nr. 4 De bijzondere commissie voor het drugbeleid achtte het zinvol om, in het kader van het voorbereidend

Nadere informatie

Voorzitter. (Deze lijst is, met de lijst van besluiten, opgenomen aan het einde van deze editie.)

Voorzitter. (Deze lijst is, met de lijst van besluiten, opgenomen aan het einde van deze editie.) Voorzitter (Deze lijst is, met de lijst van besluiten, opgenomen aan het einde van deze editie.) De voorzitter: Ingekomen is een beschikking van de voorzitters van de Eerste en van de Tweede Kamer der

Nadere informatie

341. Voorontwerp Insolventiewet (2008)

341. Voorontwerp Insolventiewet (2008) 341. Voorontwerp Insolventiewet (2008) Op 1 november 2007 heeft de voorzitter van de Commissie Insolventierecht een advies in de vorm van een voorontwerp Insolventiewet aan de minister van Justitie aangeboden.

Nadere informatie

Nationale politie van wijk tot wereld? Standpunt van de Stichting Maatschappij, Veiligheid en Politie

Nationale politie van wijk tot wereld? Standpunt van de Stichting Maatschappij, Veiligheid en Politie Nationale politie van wijk tot wereld? Standpunt van de Stichting Maatschappij, Veiligheid en Politie Dordrecht, 2005 3 Wat doet de SMVP? Een goed functionerende veiligheidszorg is van groot belang voor

Nadere informatie

jaar ABGP Dè onafhankelijke vakorganisatie

jaar ABGP Dè onafhankelijke vakorganisatie jaar ABGP Dè onafhankelijke vakorganisatie ABGP magazine APRIL/MEI 2011 C O L O F O N Bondskantoor Langsom 3a 1066 EW Amsterdam Tel. 020-6672555 Fax 020-6194643 K.v.K. V 532048 ABN-AMRO: 49.47.70.791

Nadere informatie

De beraadslaging wordt geschorst. De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst.

De beraadslaging wordt geschorst. De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst. De heer Holdijk (SGP): Voorzitter. Verreweg het meeste wat nog over dit wetsvoorstel gezegd zou kunnen worden in dit stadium van behandeling, is naar mijn mening reeds naar voren gebracht tijdens de Tweede

Nadere informatie

DE GEMEENTE 2020. Verenigingsstrategie en collectieve agenda

DE GEMEENTE 2020. Verenigingsstrategie en collectieve agenda DE GEMEENTE 2020 Verenigingsstrategie en collectieve agenda De Gemeente 2020 Verenigingsstrategie en collectieve agenda Inhoudsopgave Voorwoord 5 Een krachtige lokale overheid 7 De Gemeente 2020 13 Verenigingsagenda

Nadere informatie

De beraadslaging wordt gesloten. De wetsvoorstellen worden zonder stemming aangenomen.

De beraadslaging wordt gesloten. De wetsvoorstellen worden zonder stemming aangenomen. Voorzitter woonwagen- en woonschepenregelgeving (25333). Deze wetsvoorstellen worden zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen. Aan de orde is de (voortzetting van de) behandeling van: - het voorstel

Nadere informatie

Inhoud. Literatuur 47

Inhoud. Literatuur 47 Inhoud 1. Inleiding 1 2. Verschillende vormen van bestuur 3 3. Supporters trusts 5 3.1 Inleiding 5 3.2 Omvang en werkwijze 6 3.3 Effecten op betrokkenheid supporters 8 3.4 Enkele andere effecten 8 3.5

Nadere informatie

Hirsch Ballin. De beraadslaging wordt gesloten. Het wetsvoorstel wordt zonder stemming aangenomen. De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst.

Hirsch Ballin. De beraadslaging wordt gesloten. Het wetsvoorstel wordt zonder stemming aangenomen. De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst. Hirsch Ballin zich dan binnen de kaders die de richtlijn toelaat. Een richtlijn is immers geen verordening en blijkens de considerans laat deze richtlijn de ruimte om zulks te verbinden aan de implementatie

Nadere informatie

Meer dan incidentpolitiek?

Meer dan incidentpolitiek? Meer dan incidentpolitiek? Bestuurlijke besluitvorming over fysieke veiligheid. Door Gino Tibboel Student MCDM-XI Augustus 2010 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding, probleem- en doelstelling.... 5 1.1

Nadere informatie