Oversight op betalingsen effectenverkeer 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Oversight op betalingsen effectenverkeer 2013"

Transcriptie

1 13 De Nederlandsche Bank Oversight op betalingsen effectenverkeer 2013 maart

2 13 De Nederlandsche Bank Oversight op betalingsen effectenverkeer 2013 maart 2014

3 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Oversight: doel en methode 4 3. Oversightontwikkelingen Toetsingsresultaten hoogwaardig betalingsverkeer Toetsingsresultaten effectenverkeer Toetsingsresultaten retailbetalingsverkeer Business continuity financiële kerninfrastructuur 24 Appendix Gebruikte afkortingen 26 2

4 1. Inleiding Dit oversightrapport dient om verantwoording af te leggen over de uitvoering van de taak van de Nederlandsche Bank (DNB) met betrekking tot het oversight op het betalings- en effectenverkeer. Het internationale Committee on Payment and Settlement Systems stelt eisen aan de transparantie van de oversightfunctie van een centrale bank. Dit vereiste is als volgt verwoord in het rapport van dit comité inzake oversight uit 2005: Central banks should set out publicly their oversight policies, including the policy requirements or standards for systems and the criteria for determining which systems these apply to. (zie DNB vult dit in door, naast de gebruikte toetsingscriteria, eveneens de resultaten van de toetsingen te publiceren teneinde op een effectieve wijze aan dit criterium invulling te geven. DNB publiceert sinds verslagjaar 2006 een dergelijk overzicht. De mate van compliance van het voor Nederland relevante betalings- en effectenverkeer met de afgesproken (inter)nationale oversightstandaarden is opgenomen in het voorliggende rapport. Deze resultaten van het oversight zijn gebaseerd op werkzaamheden door DNB verricht gedurende 2013 en waar relevant met de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en toezichthouders in het buitenland. In hoofdstuk 2 staan het doel en de methode van het oversight centraal. Hierin is ook opgenomen de volledige lijst van oversightobjecten waarop DNB in 2013 oversight hield. In hoofdstuk 3 worden de laatste ontwikkelingen op het gebied van oversight behandeld. In hoofdstukken 4 t/m 6 zijn de resultaten van de toetsingen opgenomen, onderverdeeld in drie hoofddomeinen: het hoogwaardige betalingsverkeer, het effectenverkeer en het retailbetalingsverkeer. Tot slot zijn in hoofdstuk 7 de belangrijkste activiteiten over 2013 van het operationele crisismanagement van de financiële sector opgenomen. In de Appendix is een lijst van gebruikte afkortingen opgenomen. De afsluitdatum van het rapport is 1 februari

5 2. Oversight: doel en methode Oversight is een vorm van toezicht dat gericht is op de bevordering van de veiligheid en efficiëntie van het betalings- en effectenverkeer. Voor DNB zijn dat alle betaalsystemen, betaalproducten en effectenafwikkelsystemen die relevant zijn voor Nederland. Met behulp van oversight wordt beoogd het systeemrisico en het risico op verstoringen die kunnen leiden tot maatschappelijke onrust te mitigeren die kunnen ontstaan vanuit het voor Nederland relevante betalings- en effectenverkeer. Het oversight op het betalings- en effectenverkeer is een taak die DNB uitvoert zowel uit hoofde van de Bankwet 1998 (Artikel 4 lid 2 en artikel 3 lid 1e) als uit hoofde van het Europees Stelsel van Centrale Banken (EU-Verdrag Artikel 127 lid 2). In deze artikelen wordt DNB en het stelsel van centrale banken de taak gegeven om de goede werking van het betalingsverkeer te bevorderen. Vanaf 1 januari 2014 is het oversight op het retailbetalingsverkeer mede gebaseerd op de Wet op het Financieel Toezicht (Wft). DNB is hiervoor de vergunningverlener en ziet toe op de systeemaspecten van afwikkelondernemingen. De AFM is verantwoordelijk voor het toezicht op de gedragsaspecten van afwikkelondernemingen. Het oversight op het effectenverkeer is mede gebaseerd op de Wet op het Financieel Toezicht (Wft, artikel 5:30 lid e) en de daaruit voortvloeiende vergunning voor het houden van een beurs of handelsplatform. Dat deel van het oversight wordt gezamenlijk uitgevoerd met de AFM. Een tweede, specifieke grondslag voor het oversight op het effectenverkeer is de EMIR richtlijn. Deze is per 15 maart 2013 in het geheel voor het oversight op centrale tegenpartijen van kracht geworden. Zie hoofdstuk 3 Oversightontwikkelingen voor een nadere toelichting. De oversighttaak is gericht op twee doelstellingen waarmee wordt beoogd bij te dragen aan het bevorderen van de DNB-brede doelstelling van financiële stabiliteit en de goede werking van het betalingsverkeer: 1) het vermijden van systeemrisico, en 2) het voorkomen van verstoringen die kunnen leiden tot maatschappelijke ontwrichting voor zover dat voortvloeit uit het voor Nederland relevante retailbetalingsverkeer. De scope van oversight van DNB omvat voor het effectenverkeer in principe de instellingen en systemen die de clearing en settlement verzorgen van het voor Nederland relevante effectenverkeer, zoals centrale tegenpartijen (CCP s) en het centrale bewaarbedrijf (CSD). De scope van oversight van DNB omvat voor het betalingsverkeer instellingen, systemen en producten waarvan het voor Nederland relevante betalingsverkeer gebruik maakt. Hiernaast zijn er voor het Nederlandse betalings- en effectenverkeer relevante oversightobjecten in het buitenland (zowel Europees als mondiaal). In deze gevallen is sprake van internationaal coöperatief Oversight, waarbij met verschillende buitenlandse overseers en toezichthouders wordt samengewerkt. Een object is relevant voor Nederland indien verstoringen in dat object een directe, negatieve consequentie hebben voor Nederland. Tabel 4

6 2.1 biedt het overzicht van alle oversightobjecten waar DNB lead overseer is of deelnemer aan het desbetreffende oversightarrangement in Tabel 2.1 Nationale en internationale oversightarrangementen 2013 Systeem Lead overseer/toezichthouder Andere overseers/toezichthouders Hoogwaardig betalingsverkeer TARGET2 ECB Eurosysteem ncb s TARGET2-NL DNB EURO1 ECB Eurosysteem ncb s CLS Federal Reserve G10-centrale banken en overige centrale banken van de 17 betrokken valuta s SWIFT NBB Overige G10 centrale banken Effectenverkeer LCH.Clearnet SA Roulerend voorzitterschap toezichthouders Euronext landen AFM, DNB en toezichthouders uit België, Frankrijk en Portugal LCH.Clearnet group Ltd Autorité de Contrôle Prudentiel AFM, DNB en toezichthouders België, Frankrijk, Portugal en het VK EMCF AFM and DNB Toezichthouders uit België, Denemarken, Duitsland, Finland, Hongarije, Ijsland, Oostenrijk, het VK en Zweden Euroclear SA NBB AFM, DNB en toezichthouders uit België, Finland, Frankrijk, Ierland, het VK en Zweden AFM and DNB Euroclear NL AFM en DNB Euroclear ESES NBB AFM, DNB en toezichthouders uit België en Frankrijk EuroCCP Ltd FSA AFM en DNB Holland Clearing House AFM en DNB Retail betalingsverkeer Equens (SE, CSS, CSM en Switch) DNB VISA Europe (VISA en V Pay) ECB Eurosysteem nationale centrale banken MasterCard Europe (MasterCard en NBB Maestro) CCV DNB Currence (Chipknip, Acceptgiro, DNB Incasso, ideal) Betaalvereniging Nederland DNB UPSS DNB Overige Eurosysteem nationale centrale banken en ECB Voor alle oversightobjecten die onderdeel zijn van de financiële kerninfrastructuur gelden nog aanvullende business continuity eisen (Toetsingskader Business Continuity Management Financiële Kerninfrastructuur, DNB, 2011) 5

7 Tabel 2.2 Toepasselijke oversightstandaarden 2013 Systeem Toepasselijke standaarden in 2013 Hoogwaardig betalingsverkeer TARGET2, TARGET2-NL, EURO1, CLS Core Principles for Systemically Important Payment Systems (BIS, 2001), Principles for Financial Market Infrastructures (BIS, 2012) SWIFT High Level Expectations (SWIFT) Effectenverkeer LCH.Clearnet SA, LCH.Clearnet group Ltd, EMCF, HCH, EuroCCP Ltd, Euroclear SA, Euroclear NL, Euroclear ESES Recommendations for securities settlement systems and recommendations for central counterparties in the European Union (ESCB & CESR, 2009), EMIR (2013), Principles for Financial Market Infrastructures (BIS, 2012) Retail betalingsverkeer Equens SE, CSS, CSM, Switch Terms of reference for the oversight assessment of euro systemically and prominently important payment systems against the core principles (ECB, 2007) VISA, V Pay, MasterCard, Maestro Oversight framework for Card Payment Schemes (ECB, 2008) CCV Geen (nog niet beschikbaar) Currence Chipknip Geen (nog niet beschikbaar) Currence Acceptgiro Oversight Framework for Credit Transfer Schemes (ECB, 2010) Currence Incasso Oversight Framework for Direct Debit Schemes (EBC, 2010) Currence ideal Oversight Framework for Credit Transfer Schemes (ECB, 2010) Betaalvereniging Geen (licht oversight regime) Gedurende 2013 zijn voor het hoogwaardige betalingsverkeer en het effectenverkeer nieuwe standaarden en wet- en regelgeving van toepassing geworden. In het jaarrapport 2014 zullen de nieuwe standaarden en van toepassing zijnde wet- en regelgeving worden opgenomen. De uitvoering van oversight vindt plaats door middel van toetsingen en via reguliere oversightactiviteiten. Toetsingen worden uitgevoerd als er sprake is van vergunningverlening, een nieuw systeem, een nieuw product of in geval van een grote wijziging. Hierbij wordt het object aan alle standaarden getoetst die voor dat soort systeem of product van toepassing zijn (een overzicht is weergegeven in Tabel 2.2). Ook deeltoetsingen zijn mogelijk, bijvoorbeeld bij kleinere wijzigingen in het object of in het kader van een thematisch onderzoek. Het reguliere oversight bestaat ondermeer uit het monitoren van een oversightobject aan de hand van rapportages en het voeren van periodieke gesprekken met management en auditors van het object. Daarbij wordt de voortgang van de afhandeling van aanbevelingen bewaakt en wordt gevolgd welke ontwikkelingen of wijzigingen gepland worden voor het object. Indien aanbevelingen niet worden opgevolgd door het oversightobject zal in voorkomende gevallen repressief opgetreden moeten worden door middel van de inzet van formele handhavingsinstrumenten indien de wetgeving dat bij het desbetreffende oversightobject mogelijk maakt. De resultaten van een toetsing (met uitzondering van vergunningverlening) worden vastgelegd in een overzichtstabel waarin is weergegeven in welke mate het object op het moment van toetsing voldoet aan alle standaarden. De daarbij gehanteerde scoringssystematiek volgt de internationale standaarden en is als volgt: 6

8 Kleur Betekenis Uitleg Voldoet Aan alle eisen wordt voldaan Voldoet grotendeels Voldoet deels Voldoet niet Er zijn kleine tekortkomingen met een beperkte invloed op de veiligheid en efficiëntie van het systeem Er zijn ernstige tekortkomingen waarvoor op korte termijn maatregelen worden doorgevoerd Er zijn ernstige tekortkomingen waarvoor niet gepland is om op korte termijn maatregelen te nemen Niet van toepassing Niet getoetst Er heeft nog geen initiële toetsing aan deze standaard plaatsgevonden De overzichtstabellen (zie hoofstukken 4 t/m 6) worden jaarlijks bijgewerkt om te laten zien in welke mate wordt voldaan aan de standaarden respectievelijk waar verbeteringen of verslechteringen zijn geconstateerd in vergelijking tot eerdere jaren. Deze actualisering is gebaseerd op de informatie uit het reguliere oversight en op eventuele follow-up toetsingen. Vandaar dat de overzichtstabel per object een overzicht geeft voor het voldoen aan alle standaarden, ook al is er in het afgelopen jaar geen volledige toetsing uitgevoerd. Een instelling, systeem of product dat slechts deels (oranje vak) of niet (rood vak) voldoet aan één of meer van de standaarden zou in principe niet operationeel mogen worden of zijn totdat de tekortkomingen zijn opgelost. Er zijn echter twee situaties waarin een systeem of product met een voldoet deels of voldoet niet oordeel toch operationeel wordt of blijft. De eerste situatie betreft oversightobjecten die materieel (nog) niet belangrijk zijn, dat wil zeggen dat het potentiële systeemrisico of het risico op verstoringen die kunnen leiden tot maatschappelijke onrust van dat object zeer gering is; maar voordat zij operationeel mogen worden is wel goedkeuring door de overseer nodig. Een dergelijk prior approval kan in een dergelijk geval eventueel toch worden afgegeven zodat het systeem kan starten. De keuze om een systeem in een dergelijk geval toch te laten starten, hangt van verschillende factoren af, waaronder de aard van de standaard waar niet aan wordt voldaan en het verwachte groeitempo van het systeem. De voorwaarde die daarbij gesteld wordt, is dat het systeem bij toenemende materialiteit wel aan de standaard gaat voldoen en de tekortkoming dus tijdig oplost. De tweede vooralsnog theoretische situatie waarin een systeem, ondanks ernstige tekortkomingen, toch operationeel wordt c.q. blijft, is de situatie waarin DNB geen bevoegdheden heeft om stopzetting van de activiteiten af te dwingen en het desbetreffende object toch doorzet, ondanks bezwaren van DNB. Deze situatie zou zich kunnen voordoen op die terreinen waar DNB geen formeel handhavingsinstrumentarium heeft en informele instrumenten, zoals overredingskracht ( moral suasion ), niet effectief blijken te zijn. De doelen van oversight worden in hoofdzaak nagestreefd door het houden van preventief toezicht. Om tot een verantwoorde indeling van oversightcapaciteit te komen worden er keuzes gemaakt ten aanzien van de inzet van deze capaciteit. Deze keuzes dienen helder, verifieerbaar en expliciet te zijn, zodat de risicohouding van 7

9 DNB duidelijk is en de oversightintensiteit zowel in- als extern te verantwoorden is. De basis hiervoor vormt de a priori categorisering: de indeling van oversight - objecten in vijf klassen, die de intensiteit van het oversight bepalen. De basis hiervoor is de zogenaamde FOCUS! - systematiek. Bij deze systematiek zijn de oversight objecten geclassificeerd naar toenemend inherent risico in vijf klassen T1 t/m T5. Met inherent risico wordt hier bedoeld: 1) Het potentiële systeemrisico zonder de feitelijk door het object getroffen beschermingsmaatregelen. Systeemrisico is hier op te vatten als het van binnen naar buiten risico (falen van het oversightobject zelf) en als het van buiten naar binnen risico (faillissement van een deelnemer of een externe ramp); 2) Het potentiële risico op verstoringen die kunnen leiden tot maatschappelijke ontwrichting in het retailbetalingsverkeer zonder de feitelijk door het object getroffen beschermingsmaatregelen. DNB definieert dit risico als de problemen die ontstaan bij gebruikers in het retailbetalingsverkeer naar aanleiding van één of enkele incidenten waardoor de goede werking van het retailbetalingsverkeer wordt bedreigd en waarbij het risico bestaat op verstoring van de openbare orde en/of verstorende effecten op het maatschappelijke leven. De mate van inzet van oversightcapaciteit is proportioneel gemaakt aan het inherente risico. Dat wil zeggen dat de capaciteit en aandacht toeneemt naarmate een object is ingedeeld in een categorie met een hoger nummer (T1 t/m T5). De intensiteit wordt vervolgens meegenomen in het reguliere oversight (risicoanalyse, risicobeoordeling en risicomitigatie) zoals weergegeven in figuur 1. Periodiek wordt de a priori categorisering geactualiseerd. Op deze wijze tracht DNB nieuwe ontwikkelingen of technologieën tijdig in het vizier te krijgen. Figuur 1 Oversightproces FIGUUR 1 OVERSIGHTPROCES 8

10 3. Oversightontwikkelingen Wft Afwikkelondernemingen Op 1 januari 2014 is de Wet op het Financieel Toezicht uitgebreid met het toezicht op afwikkelondernemingen. De wetgever onderkent hiermee dat het elektronisch betalen, zoals pinnen in winkels en internetbankieren, zeer wijdverbreid is in Nederland. Daardoor is de Nederlandse maatschappij in toenemende mate afhankelijk geworden van het girale betalingsverkeer. Indien een grote partij in de betaalketen uitvalt, heeft dat gevolgen voor de hele keten. Een hoge beschikbaarheid van het elektronische retailbetalingsverkeer is daarom essentieel aangezien uitval van een belangrijke schakel in het girale betalingsverkeer tot maatschappelijke ontwrichting kan leiden. Weliswaar zijn er fallback-mogelijkheden als een bepaald primair product of kanaal niet beschikbaar is maar deze alternatieven zijn nooit volledig gelijkwaardig qua functionaliteit of beschikbaarheid. De ondernemingen die nu onder de Wft zijn gebracht, spelen een hoofdrol in het verwerken van girale betalingen in Nederland. Zij zorgen voor een snelle autorisatie van bijvoorbeeld pinbetalingen en zorgen voor de verwerking van overschrijvingen en incasso s. De afwikkelondernemingen vallen voor een deel al onder het vrijwillige oversight van DNB, soms al langere tijd. De wetgever heeft nu DNB een handhavingsinstrumentarium ter beschikking gesteld. Niet alle ondernemingen die afwikkeldiensten leveren in het betalingsverkeer zijn vergunningplichtig. De vergunningplicht geldt alleen voor die ondernemingen (met een zetel in het binnenland of buitenland) die een aanzienlijk deel van het Nederlandse betalingsverkeer verwerken, en dus bij een verstoring maatschappelijke ontwrichting kunnen veroorzaken. De wetgever heeft de grens voor vergunningplicht gelegd op 120 miljoen transacties per jaar. Dit impliceert dat een beperkt aantal afwikkelondernemingen vergunningplichtig is. 3.2 EMIR: Europese oversightwetgeving voor centrale tegenpartijen In 2012 is de Europese Verordening EMIR van kracht geworden en op 15 september 2013 was de deadline voor het aanvragen van een vergunning als centrale tegenpartij (CCP s). Alle in Europa actieve CCP s waren verplicht om voor die datum een vergunningaanvraag in te dienen bij hun nationale competente autoriteit. Voor Nederland is DNB aangewezen als nationale competente autoriteit. Dit betekent dat DNB de vergunningverlener is van in Nederland gevestigde CCP s. Daarnaast hebben DNB en AFM nu een aantal handhavingsinstrumenten tot hun beschikking ten aanzien van CCP s. In Nederland zijn twee centrale tegenpartijen gevestigd: EuroCCP NV en Holland Clearing House (zie hoofdstuk 5 voor meer informatie over CCP s). Binnen EMIR is bepaald dat de nationale competente autoriteit bij de vergunningverlening rekening houdt met de belangen van de deelnemers van de CCP die in andere landen gevestigd kunnen zijn. Daarom schrijft EMIR voor dat een 9

11 college met buitenlandse toezichthouders meebeslist over het toekennen van de vergunning. Besluitvorming vindt gewoonlijk plaats op basis van consensus maar besluiten kunnen ook bij meerderheid van stemmen worden genomen. De samenstelling van de colleges is bepaald op grond van artikel 18, tweede lid EMIR. DNB is voorzitter van de twee colleges voor de Nederlandse CCP s Voor het internationaal opererende EuroCCP NV bestaat het college uit zo n twintig toezichthouders.. Hiernaast is DNB lid van de volgende colleges voor buitenlandse CCP s: 1. LCH.Clearnet SA (FR) op grond van haar toezichthouderschap op de Nederlandse CSD Euroclear Nederland, waarmee LCH.Clearnet SA een link onderhoudt; 2. LCH Clearnet Ltd (VK), op grond van haar toezichthouderschap op EuroCCP NV, waarmee EuroCCP Ltd interoperabel is; 3. Eurex AG (DE) op grond van haar toezichthouderschap op ABN AMRO Bank als een van de grootste clearing members van Eurex; 4. European Commodity Clearing (DE) op grond van haar toezichthouderschap op ABN AMRO Bank als een van de grootste clearing members van ECC. 3.3 CSDR: Europese oversightwetgeving voor centrale bewaarbedrijven Het oversight door DNB en AFM op Euroclear Nederland, het centrale bewaarbedrijf voor Nederland, vindt momenteel plaats op basis van moral suasion. DNB heeft namelijk geen wettelijke bevoegdheden om de normen die in het oversight worden gehanteerd te handhaven. Met de komst van de Central Securities Depository Regulation (CSDR) gaat dit veranderen. De CSDR zal (onder andere) een vergunningplicht en doorlopend toezicht introduceren voor CSD s. DNB zal de CSDR in Nederland gezamenlijk met de AFM uitvoeren. Het Europese wetgevingsproces loopt nog, maar de verwachting is dat de CSDR op 1 januari 2015 van kracht wordt. 3.4 SEPA oversight Nadat op 14 maart 2012 het Europese Parlement en de Raad de Verordening om de Single Euro Payments Area (SEPA) 1 uiterlijk 1 februari 2014 te realiseren hadden aangenomen, is op 8 november 2012 bij Koninklijk Besluit 2 DNB per 1 januari 2013 aangewezen als bevoegde autoriteit voor het toezien op de naleving van de artikelen 3, 4, 5, 6 en 9 van de SEPA-verordening. Binnen DNB is de afdeling Oversight van de Divisie Betalingsverkeer hiermee belast. Het SEPA-oversight is een zelfstandige taak van DNB naast het prudentieel toezicht door DNB en de ondersteuning van het Nationaal Forum SEPA-migratie door het SEPA-programmabureau van DNB. In de loop van 2013 is de voortgang van de migratie naar SEPA bij de Nederlandse banken nauwgezet gevolgd. Bij de grote banken is extra aandacht gevraagd voor het tijdig realiseren van deze migratie. De banken zijn verantwoordelijk voor de tijdige migratie van zichzelf en hun klanten. DNB zal indien nodig gebruik gaan maken van haar bevoegdheid tot het treffen van handhavingsmaatregelen conform de Wft. Op 4 februari 2014 is de SEPA-verordening aangepast door banken zes maanden langer de tijd te geven (1 augustus 2014) nog betalingstransacties in nationale formaten te verwerken. Tevens is bepaald dat de bevoegde autoriteit pas na 1 augustus 2014 dient toe te zien op de naleving van de SEPA-verordening en pas dan gebruik kan maken van haar bevoegdheid uit de Wft. 1 Verordening Nr. 260/2012 tot vaststelling van technische en bedrijfsmatige vereisten voor overmakingen en automatische afschrijvingen in euro en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 924/ Koninklijk Besluit strekkende tot uitvoering van EU-verordeningen op het terrein van de financiële markten en tot wijziging van het Besluit bestuurlijke boetes financiële sector in verband daarmee (Besluit uitvoering EU-verordeningen financiële markten). 10

12 3.5 CCV Nadat DNB in 2012 had besloten de scope van oversight uit te breiden met onder andere Computercentrum C. van de Velden B.V. (CCV), is in 2013 een oversightkader met CCV afgesproken. Daarin is onder meer informatie opgenomen over de wijze van uitvoering van het oversight en de normen die aan CCV worden gesteld. 3.6 Holland Clearing House N.V. Holland Clearing House N.V. (HCH) is sinds 2011 de aangewezen centrale tegenpartij voor de derivatentransacties verricht op het Nederlandse handelsplatform The Order Machine. Met de invoering van de European Markets Infrastructure Regulation is HCH als Nederlandse CCP vergunningplichtig. Conform de in EMIR vastgestelde tijdlijnen heeft HCH haar vergunningaanvraag voor 15 september 2013 bij DNB ingediend. In 2013 telt HCH juridisch in totaal drie clearing members. ABNAMRO Clearing Bank N.V. en Interactive Brokers (U.K.) Ltd zijn aangesloten als General Clearing Participant en ABN AMRO Bank N.V. als Direct Clearing Participant. HCH verwacht in de toekomst te groeien in het aantal participanten en het verwerven van marktaandeel. Om de afhankelijkheid tussen ABN AMRO en HCH te reduceren is HCH in 2013 begonnen met het structureren van een carve-out. Met AFM en DNB is afgesproken dat de carve-out waarschijnlijk pas na het EMIR vergunningverleningsproces voltooid zal zijn. In 2013 heeft tevens een uitbreiding van de activiteiten van HCH plaatsgevonden. Momenteel is HCH naast de (index)opties ook bevoegd voor de clearing van index (futures). 11

13 4. Toetsingsresultaten hoogwaardig betalingsverkeer TARGET2 TARGET2 is het belangrijkste betaalsysteem voor euro-betalingen. Juridisch gezien bestaat het uit een verzameling van individuele NCB-systemen van de ECB en de eurolanden (aangevuld met die van de niet-euro EU-landen Bulgarije, Denemarken, Litouwen, Polen en Roemenië). De Nederlandse component is TARGET2-NL. Verwerking van de TARGET2-transacties gebeurt op een gemeenschappelijk betaalplatform, het Single Settlement Platform. De Bundesbank, Banca d Italia en Banque de France hebben dit platform ontwikkeld en zijn eveneens de operator. Formeel gesproken hebben de NCBs de gemeenschappelijke TARGET2 activiteiten uitbesteed aan Buba, BdI en BdF. Oversight op het gemeenschappelijke platform geschiedt door de Working Group on Oversight, waarbij de ECB de lead overseer is. In dit coöperatieve oversight-regime heeft DNB een actieve rol, onder meer omdat de Nederlandse banken belangrijke gebruikers zijn van TARGET2. De TARGET2- NL activiteiten die niet zijn uitbesteed aan de eerdergenoemde centrale banken, vallen binnen de scope van DNB Oversight. Deze zogenoemde local features betreffen vooral de zaken rond de business relatie met de TARGET2-NL participanten en het business continuity management. Tabel 4.1 Oversight oordeel TARGET2 Voldoet Voldoet grotendeels Voldoet deels Voldoet niet Niet van toepassing Niet getoetst Core Principles for Systemically Important Payment Systems Juridische basis Inzicht in financiële risico s Beheersing van financiële risico s Snelle finale afwikkeling Multilaterale netting systemen Afwikkelingsactivum Operationele betrouwbaarheid Efficiëntie Toegang Governance 12

14 TARGET2-NL Voor wat betreft de local features is in 2013 voor TARGET2-NL het BCM-beleid getoetst. Deze toetsing werd uitgevoerd in het kader van de door DNB uitgevoerde sectorbrede toetsing van het Business Continuity Management van de Financiële Kerninfrastructuur is. De conclusie is dat TARGET2-NL voldoet aan de normen van het DNB BCM Toetsingskader. Ten opzichte van de vorige toetsing in 2011 zijn de toen geconstateerde aandachtspunten opgelost. Zo zijn verbeteringen doorgevoerd in het risicomanagement en is vastgesteld dat het BCM-beleid op afdoende wijze in de lijnorganisatie is geborgd. EURO1 EURO1 is een hoogwaardig betaalsysteem voor grensoverschrijdende en binnenlandse transacties in euro tussen de banken in de Europese Unie. Het wordt beheerd door EBA Clearing Company, opgericht door de European Banking Association. EURO1 is bij de start van de euro in 1999 gelanceerd en ontwikkeld om te voorzien in een efficiënte en rendabele infrastructuur voor grote interbancaire betalingen. Oversight vindt op coöperatieve basis plaats met de ECB als lead overseer. In 2013 is de follow-up van de in 2011 uitgevoerde toetsing van EURO1 gemonitord. Deze toetsing was tegen de toenmalige oversightstandaarden, de Core Principles. EBA Clearing heeft in 2013 haar loss sharing procedures aangepast. Deze wijziging, die feitelijk een vereenvoudiging van de vorige regeling behelsde, past in de reeks van maatregelen die de afgelopen jaren zijn doorgevoerd in het risico- en liquiditeitsmanagement instrumentarium voor de EURO1 banken. Deze verandering van de loss sharing procedure is getoetst de ECB heeft geconcludeerd dat de wijziging geen impact heeft op de compliance van EURO1 aan de oversightstandaarden. Door het inrichten van een specifieke riskmanagement-functie voldoet EBA Clearing aan de eisen die gesteld zijn ten aanzien van de Governance. Tabel 4.2 Oversight oordeel EURO1 Voldoet Voldoet grotendeels Voldoet deels Voldoet niet Niet van toepassing Niet getoetst Core Principles for Systemically Important Payment Systems Juridische basis Inzicht in financiële risico s Beheersing van financiële risico s Snelle finale afwikkeling Multilaterale netting systemen Afwikkelingsactivum Operationele betrouwbaarheid Efficiëntie Toegang Governance 13

15 5. Toetsingsresultaten effectenverkeer LCH.Clearnet SA LCH.Clearnet SA is de centrale tegenpartij (Central Counter Party, ofwel CCP) voor transacties die worden verricht op de effecten- en derivatenbeurzen van Euronext, waaronder Euronext Amsterdam. Ook treedt ze op als centrale tegenpartij voor transacties in obligaties en repo s. DNB houdt samen met AFM ook toezicht op de Amsterdamse branche van de Franse CCP LCH.Clearnet SA. LCH.Clearnet SA heeft op 15 september 2013 een vergunning aanvraag ingediend bij de lead regulator, de Banque de France. Op 27 november 2013 is de aanvraag compleet verklaard en op 24 februari 2014 heeft de eerste vergadering van het College of Regulators plaatsgevonden. DNB is lid van dit College op grond van haar toezichthouderschap op de Nederlandse CSD Euroclear Nederland, waarmee LCH.Clearnet SA een link onderhoudt. Tabel 5.1 Oversight oordeel LCH.Clearnet SA Voldoet Voldoet grotendeels Voldoet deels Voldoet niet Niet van toepassing Niet getoetst Recommendations for Central Counterparties Juridische basis Deelnamevereisten Beheersing van kredietrisico s Marginvereisten Financiële buffers Faillissementsprocedures Bewaargevingsrisico s Operationele betrouwbaarheid Afwikkelingsactivum Fysieke leveringen Links tussen CCP s Efficiëntie Governance Transparantie Regelgeving en oversight 14

16 LCH.Clearnet SA is in 2013 getoetst in het kader van de thematoetsing Business Continuity Management. De uitkomst van de toetsing is dat zij alle vereiste BCM processen in haar organisatie goed heeft ingebed en dat deze processen ook regelmatig worden getest. European Multilateral Clearing Facility (EMCF) De Nederlandse centrale tegenpartij EMCF heeft in de loop van 2013 haar voornemen kenbaar gemaakt om te fuseren met de Britse centrale tegenpartij EuroCCP Ltd. Deze fusie heeft uiteindelijk in december 2013 plaatsgevonden, na goedkeuring van DNB en AFM en de Britse toezichthouders. Euro CCP Ltd cleart net als EMCF alleen effecten (dus geen derivaten) en ook het klantenbestand van beide CCP s vertoont een grote overlap. Per 6 januari 2014 is EMCF hernoemd in EuroCCP NV en het is de bedoeling dat alle klanten en transacties van EuroCCP Ltd worden ingebracht in deze nieuwe entiteit waarna EuroCCP Ltd ophoudt te bestaan. Het hoofdkantoor van EuroCCP NV blijft in Amsterdam en DNB blijft, samen met de AFM, de bevoegde toezichthouder. EMCF heeft een aanvraag ingediend voor een vergunning als centrale tegenpartij op grond van de EMIR. Deze aanvraag heeft zij ingediend op 11 september. Op 22 oktober 2013 is deze aanvraag compleet verklaard en op 19 oktober 2013 heeft de eerste vergadering van de EMIR College of regulators plaatsgevonden. In dit college voor EMCF zitten zo n twintig toezichthouders uit verschillende Europese Tabel 5.2 Oversight oordeel EMCF Voldoet Voldoet grotendeels Voldoet deels Voldoet niet Niet van toepassing Niet getoetst Recommendations for Central Counterparties Juridische basis Deelnamevereisten Beheersing van kredietrisico s Marginvereisten Financiële buffers Faillissementsprocedures Bewaargevingsrisico s Operationele betrouwbaarheid Afwikkelingsactivum Fysieke leveringen Links tussen CCP s Efficiëntie Governance Transparantie Regelgeving en oversight 15

17 landen. Het College staat onder voorzitterschap van DNB en zal beslissen over de vergunningverlening conform de wettelijke bepalingen in EMIR. In 2013 heeft DNB een aantal toetsingen uitgevoerd. In het derde kwartaal van 2013 is een thematoetsing Business Continuity Management uitgevoerd bij de instellingen die vallen onder de Financiële Kern Infrastructuur waartoe EMCF ook behoort. De uitkomst van de toetsing is dat zij alle vereiste BCM processen in haar organisatie goed heeft ingebed en dat deze processen ook regelmatig worden getest. Ook heeft EMCF in 2013 na goedkeuring van DNB en AFM een aantal aanpassingen in haar tarieven-structuur aangebracht. Deze wijzigingen hebben er voor gezorgd dat EMCF niet langer verlieslatend is en een beter verdienmodel heeft. EMCF is in 2013 niet compleet hertoetst. Omdat EMIR van kracht is geworden, is het de bedoeling dat EMCF vanaf nu aan de EMIR standaarden wordt getoetst. Voor deze overgangsfase, in afwachting van de uitkomst van het vergunning ver leningsproces, is EMCF daarom nog gescoord aan de ESCB-CESR Recommendations for CCPs. De uitkomst over 2013 is onveranderd ten opzichte van Een verdere verbetering valt te verwachten zodra EuroCCP, als rechtsopvolger van EMCF, zelf rechtstreeks kan aansluiten bij meer CSD s, hetgeen haar settlement proces zal vereenvoudigen en verbeteren. Euroclear Nederland Euroclear Nederland (ENL) is het centrale effectenbewaarbedrijf ( Central Securities Depository, CSD) in Nederland. Het biedt settlement-, bewaar- en administratiediensten aan banken en beleggingsondernemingen. In 2009 hebben Euroclear Nederland en de Euroclear CSD s in België en Frankrijk het nieuwe securities settlement systeem, Euroclear Settlement for Euronext-zone Securities (ESES) gelanceerd. ESES verzorgt sindsdien de afhandeling van transacties van de Euronextbeurzen van België, Frankrijk en Nederland en over the counter-handel op één technisch platform, waardoor het verschil tussen binnenlands en grensoverschrijdend effectenverkeer tussen deze drie landen is verdwenen. In 2010 is een toetsing aan alle aanbevelingen van het Euroclear Securities Settlement System ESES afgerond. De toetsing is uitgevoerd door De Nederlandsche Bank, Nationale Bank van België en Banque de France. De voor 2013 aangepaste uitkomsten van deze toetsing van Euroclear Nederland zijn weergegeven in Tabel 5.3. Er zijn geen verschillen ten opzichte van In 2014 zal een toetsing van Euroclear Nederland aan de nieuwe oversightstandaarden worden verricht door DNB en AFM in samenwerking met de andere ESES autoriteiten. In het kader van haar oversighttaak voert DNB regelmatig themaonderzoeken uit. In 2013 is een themaonderzoek uitgevoerd waarin de kwaliteit van het Business Continuity Management van de Financiële Kerninfrastructuur is getoetst. Euroclear Nederland is onderdeel van de Financiële Kerninfrastructuur en was derhalve onderdeel van deze toetsing waarbij is getoetst of Euroclear Nederland aan het vereiste volwassenheidsniveau voldoet. Ook is in 2013 een themaonderzoek verricht naar de legal functie van ENL en het voldoen van de systeemregels van ENL aan de in de Faillissementswet opgenomen bepalingen ten aanzien van de finaliteit van betaalopdrachten. De toetsingen hebben niet geleid tot aanpassing van het oordeel, zoals weergegeven in tabel 5.3. In 2013 hebben AFM en DNB toestemming verleend aan Euroclear Nederland voor een tweetal nieuwe diensten. De eerste betreft de zogenaamde Direct Deposit Service. Deze dienst biedt aan uitgevende instellingen de mogelijkheid om, zonder 16

18 Tabel 5.3 Oversight oordeel Euroclear Nederland Voldoet Voldoet grotendeels Voldoet deels Voldoet niet Niet van toepassing Niet getoetst Recommendations for Securities Settlement Systems Juridische basis Transactiebevestiging Settlementtijdstip CCP Uitlenen van effecten Immaterialisatie Delivery versus Payment Finaliteit Kredietrisico s Afwikkelingsactivum Operationele betrouwbaarheid Eigendomsbescherming Governance Toegang Efficiëntie Communicatiestandaarden Transparantie Regelgeving en oversight Links tussen CSD s tussenkomst van een agent, stukken in ENL te deponeren. Met deze dienst wordt invulling gegeven aan artikel 38 lid 2 van de Wet Giraal effectenverkeer. De tweede is het Basic Voting Service, waarbij informatie over ophanden zijnde aandeelhoudersvergaderingen aan de aangesloten instellingen wordt doorgestuurd. De European Market Standards for General Meetings verlangen van CSD s dat zij informatie over aandeelhoudersvergaderingen verzamelen en doorzenden aan de aangesloten instellingen. De aangesloten instellingen zenden deze informatie op hun beurt door aan hun klanten, zodat uiteindelijk de informatie de eindbelegger bereikt. EUROCCP LTD Euro CCP Ltd cleart net als EMCF alleen effecten (dus geen derivaten) en ook het klantenbestand van beide CCPs vertoont een grote overlap. Het is de bedoeling dat alle klanten en transacties van EuroCCP Ltd worden ingebracht in EuroCCP NV waarna EuroCCP Ltd ophoudt als CCP. Het hoofdkantoor van EuroCCP NV blijft in Amsterdam en DNB blijft, samen met de AFM, de bevoegde toezichthouder. 17

19 Tabel 5.4 Oversight oordeel EuroCCP Ltd. Voldoet Voldoet grotendeels Voldoet deels Voldoet niet Niet van toepassing Niet getoetst Recommendations for Central Counterparties Juridische basis Deelnamevereisten Beheersing van kredietrisico s Marginvereisten Financiële buffers Faillissementsprocedures Bewaargevingsrisico s Operationele betrouwbaarheid Afwikkelingsactivum Fysieke leveringen Links tussen CCP s Efficiëntie Governance Transparantie Regelgeving en oversight EuroCCP Ltd is in 2013 niet compleet hertoetst. Omdat EMIR van kracht is geworden, is het de bedoeling dat vanaf nu aan de EMIR standaarden wordt getoetst. Voor deze overgangsfase is, in afwachting van de uitkomst van het vergunningverleningsproces, EuroCCP daarom nog gescoord tegen de ESCB-CESR Recommendations for CCPs. 18

20 6. Toetsingsresultaten retailbetalingsverkeer Equens SE Equens SE zorgt voor de verwerking van financiële transacties van consumenten en bedrijven, welke zijn gedaan met betaalproducten. Zij doet dit in Nederland maar ook in verschillende andere Europese landen. Equens verwerkt girale betalingen zoals overschrijvingen en incasso s alsmede betaalpas-gerelateerde transacties, inclusief de clearing en settlement van deze betalingen. In het oversight van DNB bij Equens SE worden vier oversightobjecten onderscheiden. Dit is ten eerste het CSS (Clearing and Settlement Systeem), waarin de binnenlandse betalingen worden gecleard. Ten tweede het Equens Clearing and Settlement Mechanism (CSM), het systeem waarin de SEPA-betalingen worden gecleard en ten derde de Switch, het systeem dat centraal staat in de autorisatie van elektronische pasbetalingen. Vanaf 2012 is ook Equens SE als zelfstandig oversightobject geïdentificeerd. Daarbij gaat het erom dat de juridische structuur van de onderneming, de governance en het risicomanagement goed moeten zijn ingericht. In 2013 zijn nieuwe standaarden van toepassing geworden voor de organisatie Equens SE. De consequentie hiervan is dat de Core Principles for Systemically Important Retail Payment Systems (CSS en Switch) en de Core Principles for Prominently Tabel 6.1 Oversight oordeel Equens CSS Voldoet Voldoet grotendeels Voldoet deels Voldoet niet Niet van toepassing Niet getoetst Core Principles for Systemically Important Retail Payment Systems Juridische basis Inzicht in financiële risico s Beheersing van financiële risico s Snelle finale afwikkeling Multilaterale netting systemen Afwikkelingsactivum Operationele betrouwbaarheid Efficiëntie Toegang Governance 19

O versight op betalingsen ef fectenverkeer 2 010

O versight op betalingsen ef fectenverkeer 2 010 10 De Nederlandsche Bank O versight op betalingsen ef fectenverkeer 2 010 Maart 2011 10 De Nederlandsche Bank O versight op betalingsen ef fectenverkeer 2 010 Maart 2011 Inhoudsopgave 1. Inleiding 5 2.

Nadere informatie

6 Oversight op het betalings- en effectenverkeer

6 Oversight op het betalings- en effectenverkeer 6 Oversight op het betalings- en effectenverkeer 6.1 Inleiding Oversight is een vorm van toezicht gericht op het bevorderen van de veiligheid en efficiëntie van betalings- en effectenafwikkelsystemen.

Nadere informatie

Oversight op betalingsen effectenverkeer 2012

Oversight op betalingsen effectenverkeer 2012 12 De Nederlandsche Bank Oversight op betalingsen effectenverkeer 2012 februari 2013 1 12 De Nederlandsche Bank Oversight op betalingsen effectenverkeer 2012 februari 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3

Nadere informatie

Oversight op betalingsen effectenverkeer 2011

Oversight op betalingsen effectenverkeer 2011 11 De Nederlandsche Bank Oversight op betalingsen effectenverkeer 2011 Maart 2012 1 11 De Nederlandsche Bank Oversight op betalingsen effectenverkeer 2011 Maart 2012 Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 2. Oversight:

Nadere informatie

Goede werking betalings- en effectenverkeer. Oversight

Goede werking betalings- en effectenverkeer. Oversight Goede werking betalings- en effectenverkeer Oversight Titel: Mr. Yokoi Kunstenaar: Tadaaki Narita, 2002 Materiaal: keramiek, kunststof en gloeilampen Kunstcollectie DNB 2 Inhoud Inleiding 4 Doelstellingen

Nadere informatie

7 Oversight op het betalings- en effectenverkeer

7 Oversight op het betalings- en effectenverkeer 7 Oversight op het betalings- en effectenverkeer 7.1 Resultaten van het uitgevoerde oversight Resultaten oversight verbeterd voor meeste objecten...... ondanks pieken in volumes en het faillissement van

Nadere informatie

Consultatieversie ECB, 20 oktober 2015

Consultatieversie ECB, 20 oktober 2015 CONCEPT Regeling Oversight goede werking betalingsverkeer Regeling van de Nederlandsche Bank N.V. van [PM] 2015 ter uitvoering van artikel 26b van het Besluit prudentiële regels Wft (Regeling Oversight

Nadere informatie

De Nederlandsche Bank N.V. mei 2011. Toetsingskader Business Continuity Management Financiële Kerninfrastructuur

De Nederlandsche Bank N.V. mei 2011. Toetsingskader Business Continuity Management Financiële Kerninfrastructuur De Nederlandsche Bank N.V. mei 2011 Toetsingskader Business Continuity Management Financiële Kerninfrastructuur Inhoud INLEIDING... 3 NORMEN BUSINESS CONTINUITY MANAGEMENT FKI... 5 1. STRATEGIE / BELEID...

Nadere informatie

Oversight op het betalings- en effectenverkeer

Oversight op het betalings- en effectenverkeer 6 Oversight op het betalings- en effectenverkeer 6.1 Betalings- en effectenverkeer voldoet in hoge mate Transparantie van oversight-functie neemt toe Inleiding Het voor Nederland relevante betalings- en

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 46628 21 december 2015 Regeling van de Nederlandsche Bank N.V. van 8 december 2015 ter uitvoering van artikel 26b van

Nadere informatie

Drs. Monique Kalvelagen RE Group Audit ABN AMRO 11 November 2009

Drs. Monique Kalvelagen RE Group Audit ABN AMRO 11 November 2009 VURORE Drs. Monique Kalvelagen RE Group Audit ABN AMRO 11 November 2009 1 Overzicht 1. Huidige betaalinfrastructuur 2. Single Euro Payments Area (SEPA) 3. Impact op wezen 2 1. Huidige betaalinfrastructuur

Nadere informatie

7 Oversight op het betalings- en effectenverkeer

7 Oversight op het betalings- en effectenverkeer 7 Oversight op het betalings- en effectenverkeer 7.1 Inleiding Nieuwe standaarden effectenverkeer en betaalproducten Oversight voornamelijk in samenwerkingsverbanden De Nederlandsche Bank houdt toezicht

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 27 863 Betalingsverkeer Nr. 52 BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 7 november

Nadere informatie

Voorlichtingsbijeenkomst VFI. P.M. Mallekoote Algemeen Directeur Currence. Den Haag, 8 april 2008

Voorlichtingsbijeenkomst VFI. P.M. Mallekoote Algemeen Directeur Currence. Den Haag, 8 april 2008 Introductie ideal Voorlichtingsbijeenkomst VFI P.M. Mallekoote Algemeen Directeur Currence Den Haag, 8 april 2008 Agenda Achtergrond Currence Wat is ideal? Het succes van ideal in Nederland Naar een Europese

Nadere informatie

ADVIES VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK

ADVIES VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK NL ADVIES VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK van 15 maart 2007 op verzoek van het Nederlandse Ministerie van Financiën inzake een voorstel van wet betreffende het verlenen van afwikkeldiensten en het toezicht

Nadere informatie

E. Financiëlemarktinfrastructuren

E. Financiëlemarktinfrastructuren E. Financiëlemarktinfrastructuren 1. Inleiding De sector van de financiëlemarktinfrastructuren (FMI s) evolueerde verder tijdens het verslagjaar. In paragraaf 2 wordt de cartografie van de sector weergegeven.

Nadere informatie

SEPA-middag Forum Standaardisatie, 4 september 2012 Michiel van Doeveren, Secretaris NFS

SEPA-middag Forum Standaardisatie, 4 september 2012 Michiel van Doeveren, Secretaris NFS Nederland klaar voor IBAN en SEPA? Publieke sector klaar? SEPA-middag Forum Standaardisatie, 4 september 2012 Michiel van Doeveren, Secretaris NFS 1 Agenda - Achtergrond van Single Euro Payments Area (SEPA)

Nadere informatie

FORUM STANDAARDISATIE Aanmelding SEPA

FORUM STANDAARDISATIE Aanmelding SEPA -----Oorspronkelijk bericht----- Van: Survey [mailto:website.open.standaarden@nl] Verzonden: donderdag 11 november 2010 15:47 Aan: Logius Forumstandaardisatie CC: Joris Gresnigt Onderwerp: Formulier Open

Nadere informatie

De Nederlandsche Bank N.V. Divisie Betalingsverkeer beleid. Aanbevelingen voor Betaalproducten

De Nederlandsche Bank N.V. Divisie Betalingsverkeer beleid. Aanbevelingen voor Betaalproducten De Nederlandsche Bank N.V. Divisie Betalingsverkeer beleid Aanbevelingen voor Betaalproducten Versie: 2006 2 3 Aanbevelingen voor betaalproducten 1 INLEIDING Doelstelling van deze aanbevelingen is om,

Nadere informatie

NIBE-SVV, 2015. Oefenexamen Europees betalingsverkeer

NIBE-SVV, 2015. Oefenexamen Europees betalingsverkeer NIBE-SVV, 2015 Oefenexamen Europees betalingsverkeer 1. Welke bewering over de zakelijke en particuliere betaalrekening is JUIST? Zowel bij de zakelijke als bij de particuliere betaalrekening A. kan de

Nadere informatie

impact? Uw betalingsverkeer volgens nieuwe standaarden

impact? Uw betalingsverkeer volgens nieuwe standaarden SEPA impact? Uw betalingsverkeer volgens nieuwe standaarden 1 impact scan urgentie wetgeving standaarden overschrijvingen iban incasso erordening impact scan urgentie wetgeving standaarden overschrijvingen

Nadere informatie

Stabiliteit in tijden van disruptie

Stabiliteit in tijden van disruptie Stabiliteit in tijden van disruptie Piet Mallekoote Betaalvereniging Nederland 22 September 2016 F I N T E C H B L O C K C H A I N Agenda 1. Betaalvereniging 2. De markt van betalingsverkeer 3. Innovatie

Nadere informatie

Gerard Hartsink. De elektronische bereikbaarheid van burgers, bedrijven en overheden

Gerard Hartsink. De elektronische bereikbaarheid van burgers, bedrijven en overheden Gerard Hartsink De elektronische bereikbaarheid van burgers, bedrijven en overheden in Europa 138 Inleiding De Europese interne markt voor goederen en diensten biedt burgers, bedrijven en overheidsorganisaties

Nadere informatie

De Nadere regeling gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft wordt als volgt gewijzigd:

De Nadere regeling gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft wordt als volgt gewijzigd: CONSULTATIEVERSIE Besluit van ( datum), houdende wijziging van de Nadere regeling gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft van 15 november 2006 in verband met regels met betrekking tot de bescherming

Nadere informatie

Vertrouwen in on-line business

Vertrouwen in on-line business Vertrouwen in on-line business Veilig en continu betalingsverkeer 21 mei 2015 Inleiding 2 Agenda Deel 1: Doelen Eindgebruiker Vier partijen Keten Deel 2: Ontwikkelingen Regelgeving en zelfreguleringsinitiatieven

Nadere informatie

DNB BCM Seminar 2013 Speech Frank Elderson Woensdag 27 november 2013

DNB BCM Seminar 2013 Speech Frank Elderson Woensdag 27 november 2013 DNB BCM Seminar 2013 Speech Frank Elderson Woensdag 27 november 2013 Vrijdag middag 5 april. Net lekker geluncht en dan: bericht van het sector crisismanagement secretariaat. Trouble in paradise!!! Er

Nadere informatie

Actuele ontwikkelingen in het betalings- en effectenverkeer

Actuele ontwikkelingen in het betalings- en effectenverkeer Actuele ontwikkelingen in het betalings- en effectenverkeer In het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer (mob) hebben aanbieders en gebruikers van betaaldiensten uitvoerig gesproken over ontwikkelingen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 632 Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten (Wijzigingswet financiële markten 2014) Nr. 6 NOTA NAAR AANLEIDING

Nadere informatie

Een kennismaking met DNB Finnius seminar

Een kennismaking met DNB Finnius seminar Een kennismaking met DNB Finnius seminar 7 november 2011 Femke de Vries Divisiedirecteur Toezicht Expertisecentra De Nederlandsche Bank NV 1 Werken aan vertrouwen Wettelijke taken DNB: Bijdragen aan de

Nadere informatie

Currence, elektronisch betalen en vertrouwen

Currence, elektronisch betalen en vertrouwen Currence, elektronisch betalen en vertrouwen VUrORE seminar:"geeft elektronisch geld vertrouwen? drs S. Balraadjsing RE Amsterdam, 11 november 2009 1 Agenda 1.Rol Currence Betalingsverkeer 2.Betaalproducten

Nadere informatie

Toetsingskader Business Continuity Planning (BCP) Financiële Kerninfrastructuur

Toetsingskader Business Continuity Planning (BCP) Financiële Kerninfrastructuur De Nederlandsche Bank N.V. 1 januari 2007 Divisie Betalingsverkeer beleid Toetsingskader Business Continuity Planning (BCP) Financiële Kerninfrastructuur Versie: 2007 2 TOETSINGSKADER BCP FINANCIËLE KERNINFRASTRUCTUUR

Nadere informatie

Is uw organisatie al klaar voor EMIR? Zie ook: www.afm.nl/emir

Is uw organisatie al klaar voor EMIR? Zie ook: www.afm.nl/emir Zie ook: www.afm.nl/emir Zoals bekend moet door de invoering van EMIR iedere partij die een derivatencontract heeft gesloten of gaat afsluiten de details van deze transactie rapporteren. De AFM heeft de

Nadere informatie

NIBE-SVV, 2012 OEFENEXAMEN EUROPEES BETALINGSVERKEER

NIBE-SVV, 2012 OEFENEXAMEN EUROPEES BETALINGSVERKEER NIBE-SVV, 2012 OEFENEXAMEN EUROPEES BETALINGSVERKEER 1. Welke bewering over de zakelijke en particuliere betaalrekening is JUIST? Zowel bij de zakelijke als bij de particuliere betaalrekening A. kan de

Nadere informatie

SEPA Veranderingen voor onderwijsland. 18 Juni 2010 Ernst Kokke, Capgemini

SEPA Veranderingen voor onderwijsland. 18 Juni 2010 Ernst Kokke, Capgemini SEPA Veranderingen voor onderwijsland 18 Juni 2010 Ernst Kokke, Capgemini Inhoud SEPA in een notendop Betalingsverkeer, het basismodel Huidige situatie in Europa Wat is SEPA? Impact van SEPA 1 SEPA in

Nadere informatie

6 Het betalings- en effectenverkeer

6 Het betalings- en effectenverkeer 6 Het betalings- en effectenverkeer 6.1 nleiding Betaalsystemen functioneren goed Concurrentie en integratie effectenmarkt neemt toe Elektronisch betalen groeit verder Fundamenten voor Europese betaalmarkt

Nadere informatie

Microsoft Dynamics NAV voorbereiden op SEPA en IBAN

Microsoft Dynamics NAV voorbereiden op SEPA en IBAN Microsoft Dynamics NAV voorbereiden op SEPA en IBAN 2012 GAC Business Solutions De Scheper 307 5688 HP Oirschot +31 (0)499 58 28 28 info@gac.nl Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Introductie... 3 2 Wat

Nadere informatie

Het belang van standaarden in de financiële wereld

Het belang van standaarden in de financiële wereld Het belang van standaarden in de financiële wereld Gerard Hartsink EU Affairs & Market Infrastructures Edu Exchange Nieuwegein, 7 December 2006 Agenda 1. De (betaal)kaartmarkt 2. De visies voor een Europese

Nadere informatie

Betalingsverkeer over op IBAN en SEPA

Betalingsverkeer over op IBAN en SEPA Betalingsverkeer over op IBAN en SEPA ICT Accountancy congres Hoevelaken, 19 maart 2013 Gaston Aussems Agenda 1. Wat is SEPA? 2. Hoe migreren we in Nederland? 3. Wat is de impact van SEPA? 4. Wat zijn

Nadere informatie

Uitbestedingsbeleid Stichting Pensioenfonds van de ABN AMRO Bank N.V.

Uitbestedingsbeleid Stichting Pensioenfonds van de ABN AMRO Bank N.V. Uitbestedingsbeleid Stichting Pensioenfonds van de ABN AMRO Bank N.V. [geldend vanaf 1 juni 2015, PB15-220] Artikel 1 Definities De definities welke in dit uitbestedingsbeleid worden gebruikt zijn nader

Nadere informatie

Invoering EMV in Nederland (en andere veranderingen in het betalingsverkeer)

Invoering EMV in Nederland (en andere veranderingen in het betalingsverkeer) Invoering EMV in Nederland (en andere veranderingen in het betalingsverkeer) Presentatie voor Detailhandel Nederland 28 augustus 2009 Piet Mallekoote, Algemeen Directeur Currence Voorzitter Afstemgroep

Nadere informatie

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD EN DE EUROPESE CENTRALE BANK

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD EN DE EUROPESE CENTRALE BANK EUROPESE COMMISSIE Brussel, 4.5.2017 COM(2017) 225 final MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD EN DE EUROPESE CENTRALE BANK Een antwoord bieden op uitdagingen voor kritieke financiëlemarktinfrastructuren

Nadere informatie

Laveren naar sepa: de overgang naar Europese betaalmiddelen in Nederland

Laveren naar sepa: de overgang naar Europese betaalmiddelen in Nederland Laveren naar sepa: de overgang naar Europese betaalmiddelen in Nederland Vanaf 28 januari 2008 zullen consumenten en bedrijven Europees kunnen gaan betalen. Op die datum komen banken in het hele eurogebied

Nadere informatie

Aanvulling van de Wet op het financieel toezicht met regels met betrekking tot het verlenen van afwikkeldiensten en het toezicht daarop.

Aanvulling van de Wet op het financieel toezicht met regels met betrekking tot het verlenen van afwikkeldiensten en het toezicht daarop. Aanvulling van de Wet op het financieel toezicht met regels met betrekking tot het verlenen van afwikkeldiensten en het toezicht daarop. MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN 1. Inleiding Dit wetsvoorstel beoogt

Nadere informatie

Eén Europees betaalgebied op komst

Eén Europees betaalgebied op komst Vanaf 1 januari 2008 zal het betalingsverkeer in Europa veranderen. Niet van de één op de andere dag, zoals toen de euro in 2002 de nationale valuta verving, maar geleidelijk. Vanaf 1 januari 2008 moet

Nadere informatie

Probleemloos naar één Europese markt voor betalingen

Probleemloos naar één Europese markt voor betalingen Probleemloos naar één Europese markt voor betalingen SEPA: betalingsverkeer zonder grenzen In een groot deel van Europa worden de grenzen voor het betalingsverkeer afgeschaft. Er komt één grote Europese

Nadere informatie

SEPA for mobile. Agenda. Wat is SEPA? Wat is de European Payments Council? Wat doet de EPC op het gebied van mobiel betalen?

SEPA for mobile. Agenda. Wat is SEPA? Wat is de European Payments Council? Wat doet de EPC op het gebied van mobiel betalen? SEPA for mobile Gijs Boudewijn 24 mei 2012 Agenda Wat is SEPA? Wat is de European Payments Council? Wat doet de EPC op het gebied van mobiel betalen? EPC en mobiel: deliverables tot dusver en prioriteiten

Nadere informatie

JC 2014 43 27 May 2014. Joint Committee Richtsnoeren voor de behandeling van klachten door de effectensector (ESMA) en de bankensector (EBA)

JC 2014 43 27 May 2014. Joint Committee Richtsnoeren voor de behandeling van klachten door de effectensector (ESMA) en de bankensector (EBA) JC 2014 43 27 May 2014 Joint Committee Richtsnoeren voor de behandeling van klachten door de effectensector (ESMA) en de bankensector (EBA) 1 Inhoudsopgave Richtsnoeren voor de behandeling van klachten

Nadere informatie

ABN AMRO VOORWAARDEN GEDELEGEERDE RAPPORTAGE EMIR

ABN AMRO VOORWAARDEN GEDELEGEERDE RAPPORTAGE EMIR ABN AMRO VOORWAARDEN GEDELEGEERDE RAPPORTAGE EMIR 1. INLEIDING EN DEFINITIES 1.1 EMIR verplicht ondernemingen om te rapporteren over de OTC-derivatentransacties die zij aangaan. Dit betekent dat zowel

Nadere informatie

Europees overboeken en incasseren

Europees overboeken en incasseren Europees overboeken en incasseren Ir. Simon Lelieveldt e-banking track 10 november 2005 Voorspellen: altijd gevaarlijk..! Ik zie over minder dan 800 dagen. een New Legal Framework.. ik zie ook. EPC-standaarden

Nadere informatie

Betalen in SEPA; wat verandert er in Nederland? workshop. Frans van Beers (Stuurgroep SEPA) Detailhandel Nederland Delft, 8 juni 2010

Betalen in SEPA; wat verandert er in Nederland? workshop. Frans van Beers (Stuurgroep SEPA) Detailhandel Nederland Delft, 8 juni 2010 Betalen in SEPA; wat verandert er in Nederland? workshop Frans van Beers (Stuurgroep SEPA) Detailhandel Nederland Delft, 8 juni 2010 scope SEPA veranderingen Huidige betaalmarkt (met huidig rekeningnummer)

Nadere informatie

6 Het betalings- en effectenverkeer

6 Het betalings- en effectenverkeer 6 Het betalings- en effectenverkeer 6.1 Trends in het betalings- en effectenverkeer Systemen doorstaan financiële crisis Europees betalen van start Migratie TARGET2 succesvol afgerond Op naar verdere Europese

Nadere informatie

ADVIES VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK van 26 oktober 2009 inzake toezicht door De Nederlandsche Bank op afwikkeldiensten (CON/2009/84)

ADVIES VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK van 26 oktober 2009 inzake toezicht door De Nederlandsche Bank op afwikkeldiensten (CON/2009/84) NL ADVIES VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK van 26 oktober 2009 inzake toezicht door De Nederlandsche Bank op afwikkeldiensten (CON/2009/84) Inleiding en rechtsgrondslag Het nederlandse Ministerie van Financiën

Nadere informatie

Huidig toezicht GETTING SOFTWARE RIGHT. Datum Amsterdam, 30 augustus 2016 Onderwerp Reactie SIG op Discussiedocument AFM-DNB. Geachte dames en heren,

Huidig toezicht GETTING SOFTWARE RIGHT. Datum Amsterdam, 30 augustus 2016 Onderwerp Reactie SIG op Discussiedocument AFM-DNB. Geachte dames en heren, Datum Amsterdam, 30 augustus 2016 Onderwerp Reactie SIG op Discussiedocument AFM-DNB Geachte dames en heren, Naar aanleiding van het gepubliceerde discussiedocument Meer ruimte voor innovatie in de financiële

Nadere informatie

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD. ter bepaling van de samenstelling van het Comité van de Regio's

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD. ter bepaling van de samenstelling van het Comité van de Regio's EUROPESE COMMISSIE Brussel, 11.6.2014 COM(2014) 226 final 2014/0128 (NLE) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD ter bepaling van de samenstelling van het Comité van de Regio's NL NL TOELICHTING 1. ACHTERGROND

Nadere informatie

Rapportage van het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer aan de Minister van Financiën

Rapportage van het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer aan de Minister van Financiën 1 Rapportage van het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer aan de Minister van Financiën Inleiding De eerste vergadering van het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer (MOB) heeft plaatsgevonden op

Nadere informatie

Verlening van de aanvankelijke verklaringen van geen bezwaar

Verlening van de aanvankelijke verklaringen van geen bezwaar Directie Financiële Markten De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 'S-GRAVENHAGE Datum Uw brief (Kenmerk) Ons kenmerk 26 februari 2008 FM 2008-00445 M Onderwerp ABN

Nadere informatie

Concept Agendapunt: 06 Lijsten met open standaarden Bijlagen: College Standaardisatie

Concept Agendapunt: 06 Lijsten met open standaarden Bijlagen: College Standaardisatie Forum Standaardisatie Wilhelmina v Pruisenweg 104 2595 AN Den Haag Postbus 84011 2508 AA Den Haag www.forumstandaardisatie.nl COLLEGE STANDAARDISATIE Concept CS10-05-06C Agendapunt: 06 Lijsten met open

Nadere informatie

Tel: 0800-235 25 39. 1070 AA Amsterdam. Internet: www.alex.nl AX/VWDE/1211

Tel: 0800-235 25 39. 1070 AA Amsterdam. Internet: www.alex.nl AX/VWDE/1211 voorwaarden derivaten 1 Artikel 1 - Definities, Order, Verwijzingen, Kopjes 1.1 In de Voorwaarden Derivaten hebben de met een hoofdletter geschreven woorden de betekenis die daaraan is toegekend in de

Nadere informatie

EUROPESE CENTRALE BANK

EUROPESE CENTRALE BANK 22.2.2014 Publicatieblad van de Europese Unie C 51/3 III (Voorbereidende handelingen) EUROPESE CENTRALE BANK ADVIES VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK van 19 november 2013 inzake het voorstel voor een richtlijn

Nadere informatie

SEPA NL Het programmaplan van Nederlandse banken

SEPA NL Het programmaplan van Nederlandse banken SEPA NL Het programmaplan van Nederlandse banken Simon Lelieveldt 25 november 2005 Wat brengt de toekomst? Ik zie over minder dan 800 dagen. een New Legal Framework.. ik zie ook. EPC-standaarden ik zie

Nadere informatie

SEPA Kansen en bedreigingen voor Click Retail

SEPA Kansen en bedreigingen voor Click Retail SEPA Kansen en bedreigingen voor Click Retail 18 Mei 2010 Paul Koetsier, Capgemini Inhoud Setting the scene Huidige situatie SEPA? Kansen van SEPA voor de Retailer Nu en later 1 Wie van u gebruikt nu al

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 27 863 Betalingsverkeer Nr. 45 BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 27 mei 2013

Nadere informatie

Bent u al SEPA-proof?

Bent u al SEPA-proof? Bent u al -proof? 2 3 Migreren naar IBAN p 1 februari 2014 is de Single Euro Payments Area () een feit. Met deze afspraak om het betalingsverkeer in 32 Europese landen te harmoniseren en te standaardiseren,

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 259 4 januari 2012 Regeling vaststelling bedragen 2012 ex artikelen 2 en 3 Besluit bekostiging financieel toezicht 23

Nadere informatie

Oranje is Samen ondernemen WELKOM

Oranje is Samen ondernemen WELKOM Oranje is Samen ondernemen WELKOM Juni 2013 Oranje is kansen zien Oranje is ING ING zet zich in voor Ondernemend Nederland. Dit doen we door het bieden van financiële oplossingen en het gemakkelijk maken

Nadere informatie

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Regels met betrekking tot de begroting en verantwoording van de kosten van het toezicht van de Autoriteit Financiële Markten en de Nederlandsche Bank en de financiering van de toezichtkosten (Wet bekostiging

Nadere informatie

SEPA: Gemakkelijk betalen in Europa UNIT4 Multivers Extended. versie 1.0

SEPA: Gemakkelijk betalen in Europa UNIT4 Multivers Extended. versie 1.0 SEPA: Gemakkelijk betalen in Europa UNIT4 Multivers Extended versie 1.0 1. SEPA: Gemakkelijk betalen in Europa SEPA (Single Euro Payments Area) leidt tot harmonisatie van de betaalmarkt binnen de Europese

Nadere informatie

Europese integratie effectenmarkt nog niet afgerond

Europese integratie effectenmarkt nog niet afgerond Europa streeft al jaren naar de realisatie van een interne financiële markt die wereldwijd concurrerend is. Clearing en settlement zijn een belangrijk onderdeel van die interne markt en worden wel de ruggengraat

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 632 Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten (Wijzigingswet financiële markten 2014) Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING

Nadere informatie

Mohamed Amri. Manager productmanagement

Mohamed Amri. Manager productmanagement 24 mei 2012 Mohamed Amri Manager productmanagement o MKB ers, middelgrote bedrijven: onbekend met SEPA en gevolgen voor eigen organisatie o Gemeenten, MKB ers en middelgrote bedrijven: onvoorbereid

Nadere informatie

Actuele ontwikkelingen in het betalings- en effectenverkeer

Actuele ontwikkelingen in het betalings- en effectenverkeer Actuele ontwikkelingen in het betalings- en effectenverkeer Het afgelopen kwartaal speelden de volgende ontwikkelingen in het betalings- en effectenverkeer: Eind april 2005 zijn de specificaties van TARGET2,

Nadere informatie

Klaar voor SEPA in 6 stappen

Klaar voor SEPA in 6 stappen Klaar voor SEPA in 6 stappen Congres Financial Systems 6 juni 2012 Gaston Aussems SEPA harmoniseert de interne betaalmarkt - Logische voltooiing Euro markt - Naast uniforme munt en betaalkaart ook uniform

Nadere informatie

Single Euro Payments Area. Gevolgen invoering IBAN voor uitwisseling van SWIFT, KAS Mailbox en fysieke berichten van en naar KAS BANK

Single Euro Payments Area. Gevolgen invoering IBAN voor uitwisseling van SWIFT, KAS Mailbox en fysieke berichten van en naar KAS BANK Single Euro Payments Area Gevolgen invoering IBAN voor uitwisseling van SWIFT, KAS Mailbox en fysieke berichten van en naar KAS BANK 1 2 In deze brochure informeren wij u in hoofdlijnen over de gevolgen

Nadere informatie

Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten (Wijzigingswet financiële markten 2014)

Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten (Wijzigingswet financiële markten 2014) Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten (Wijzigingswet financiële markten 2014) MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN 1. Inleiding Het wetsvoorstel Wijzigingswet financiële markten

Nadere informatie

Specificaties (non-bancair) De Overheidsvordering in SEPA. 3 april 2014 Versie 1.2

Specificaties (non-bancair) De Overheidsvordering in SEPA. 3 april 2014 Versie 1.2 De Overheidsvordering in SEPA 3 april 2014 Versie 1.2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 2. Functionele eisen 5 3. Herkenbaarheid Overheidsvordering door banken 7 Pagina 2 van 7 Non-bancaire specificaties Overheidsvordering

Nadere informatie

Veranderingen voor de reconciliatie door SEPA

Veranderingen voor de reconciliatie door SEPA Veranderingen voor de reconciliatie door SEPA Hoe kunnen bedrijven ervoor zorgen dat ze ook na maart 2013 automatisch betalingen kunnen blijven verwerken? Hoe kunnen bedrijven ervoor zorgen dat ze ook

Nadere informatie

II. VOORSTELLEN VOOR HERZIENING

II. VOORSTELLEN VOOR HERZIENING II. VOORSTELLEN VOOR HERZIENING 2. VERSTEVIGING VAN RISICOMANAGEMENT Van belang is een goed samenspel tussen het bestuur, de raad van commissarissen en de auditcommissie, evenals goede communicatie met

Nadere informatie

FUND GOVERNANCE CODE VAN DELTA LLOYD ASSET MANAGEMENT N.V.

FUND GOVERNANCE CODE VAN DELTA LLOYD ASSET MANAGEMENT N.V. FUND GOVERNANCE CODE VAN DELTA LLOYD ASSET MANAGEMENT N.V. I. INLEIDING Doel Delta Lloyd Asset Management N.V. (DLAM) wenst de DUFAS Principles of Fund Governance na te leven. De onderhavige code heeft

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een BESCHIKKING VAN DE RAAD

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een BESCHIKKING VAN DE RAAD COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 16.5.2007 COM(2007) 256 definitief 2007/0090 (CNS) Voorstel voor een BESCHIKKING VAN DE RAAD overeenkomstig artikel 122, lid 2, van het Verdrag betreffende

Nadere informatie

SEPA Impact & Compliancy Igor Wortel en Jeffry Proost

SEPA Impact & Compliancy Igor Wortel en Jeffry Proost SEPA Impact & Compliancy Igor Wortel en Jeffry Proost www.phalanxes.eu/sepa "Sepa is a hunny jar, everybody wants a spoon" Agenda Introductie SEPA Quiz Gestelde vragen Waar staat SEPA voor & historie De

Nadere informatie

LONG/SHORT TRADING FUND

LONG/SHORT TRADING FUND LONG/SHORT TRADING FUND Frog Capital Management B.V. Van Weedestraat 3 3761 CA Soest +31 (0)35 6039201 info@frogfund.nl www.frogcapitalmanagement.com Frog Capital Management B.V. Opgericht maart 2002 Tot

Nadere informatie

Datum 11 maart 2011 Betreft: Beperking van de aansprakelijkheid van de financiële toezichthouders

Datum 11 maart 2011 Betreft: Beperking van de aansprakelijkheid van de financiële toezichthouders > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 'S-GRAVENHAGE Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.minfin.nl

Nadere informatie

- 1 - De Nederlandsche Bank NV (DNB) legt een bestuurlijke boete als bedoeld in artikel 1:80 en 1:81 van de Wft, op aan:

- 1 - De Nederlandsche Bank NV (DNB) legt een bestuurlijke boete als bedoeld in artikel 1:80 en 1:81 van de Wft, op aan: - 1 - Beschikking tot het opleggen van een bestuurlijke boete aan Matrix Asset Management B.V. als bedoeld in artikel 1:80 van de Wet op het financieel toezicht Gelet op artikel 1:80, 1:81, 1:98 en 3:72,

Nadere informatie

en de Europese overschrijving

en de Europese overschrijving De Europese overschrijving Inleiding Waarom een nieuwe Europese overschrijving Wat is de Europese overschrijving Wat moet u doen? 1. Verzamel informatie over de Europese overschrijving 2. Benoem een projectleider

Nadere informatie

Frans van Beers Stuurgroep SEPA Platform Administratieve Software Maarssen, 28 september 2010

Frans van Beers Stuurgroep SEPA Platform Administratieve Software Maarssen, 28 september 2010 SEPA status update Frans van Beers Stuurgroep SEPA Platform Administratieve Software Maarssen, 28 september 2010 Overgang naar SEPA is onvermijdelijk 2004 2006: Europese Commissie vind één infrastructuur

Nadere informatie

DNB BEOORDELINGSKADER VOOR DE AUDITFUNCTIE BIJ TRUSTKANTOREN INGEVOLGE DE RIB WTT 2014

DNB BEOORDELINGSKADER VOOR DE AUDITFUNCTIE BIJ TRUSTKANTOREN INGEVOLGE DE RIB WTT 2014 DNB BEOORDELINGSKADER VOOR DE AUDITFUNCTIE BIJ TRUSTKANTOREN INGEVOLGE DE RIB WTT 2014 In het kader van de integere bedrijfsvoering is een trustkantoor met ingang van 1 januari 2015 verplicht om zorg te

Nadere informatie

Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag

Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Olde Bijvank Advies Organisatieontwikkeling & Managementcontrol

Olde Bijvank Advies Organisatieontwikkeling & Managementcontrol SAMENVATTING ITIL ITIL is nog steeds dé standaard voor het inrichten van beheerspocessen binnen een IT-organisatie. En dekt zowel applicatie- als infrastructuur beheer af. Indien gewenst kan ITIL worden

Nadere informatie

Speech SEPA migratie Nederland last call for boarding

Speech SEPA migratie Nederland last call for boarding Speech SEPA migratie Nederland last call for boarding Dames en heren, Op weg naar Leiden kwam ik vanochtend langs Schiphol. En ik realiseerde me weer hoe complex het vliegverkeer in elkaar zit. Dagelijks

Nadere informatie

Op 14 maart 2017 publiceerde het DNB Expertisecentrum Operationele en IT Risico's een memo 'Toelichting Toetsingskader Informatiebeveiliging 2017'.

Op 14 maart 2017 publiceerde het DNB Expertisecentrum Operationele en IT Risico's een memo 'Toelichting Toetsingskader Informatiebeveiliging 2017'. Inleiding Op 14 maart 2017 publiceerde het DNB Expertisecentrum Operationele en IT Risico's een memo 'Toelichting Toetsingskader Informatiebeveiliging 2017'. Hierin wordt aangegeven dat DNB in 2017 met

Nadere informatie

SEPA (Single Euro Payments Area)

SEPA (Single Euro Payments Area) SEPA (Single Euro Payments Area) Op weg naar Europees betalen Studiedag KNR 11 Oktober 2012 SEPA: één gezamelijke betaalmarkt vanaf 1 februari 2014 Wat is SEPA? Geen gefragmenteerde betaalmarkten maar

Nadere informatie

Het belang van standaarden in de financiële wereld

Het belang van standaarden in de financiële wereld Het belang van standaarden in de financiële wereld Gerard Hartsink EU Affairs & Market Infrastructures Edu Exchange Nieuwegein, 7 December 2006 Agenda 1. De (betaal)kaartmarkt 2. De visies voor een Europese

Nadere informatie

NIBE-SVV, 2013 OEFENEXAMEN ALGEMENE OPLEIDING BANKBEDRIJF

NIBE-SVV, 2013 OEFENEXAMEN ALGEMENE OPLEIDING BANKBEDRIJF NIBE-SVV, 2013 OEFENEXAMEN ALGEMENE OPLEIDING BANKBEDRIJF 1. Bij welke activiteit handelt een bank NIET op de financiële markten? A. Bij activiteiten uit hoofde van de transformatiefunctie. B. Bij activiteiten

Nadere informatie

Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

onderwerp Aanvullende vragen en antwoorden n.a.v. informatiebrief september 2016

onderwerp Aanvullende vragen en antwoorden n.a.v. informatiebrief september 2016 onderwerp Aanvullende vragen en antwoorden n.a.v. informatiebrief september 2016 Geachte heer / mevrouw, Naar aanleiding van de in september 2016 verzonden nieuwsbrief zijn er een aantal vragen binnengekomen.

Nadere informatie

Betalingen accepteren via PaySquare. Uw betalingen in goede handen

Betalingen accepteren via PaySquare. Uw betalingen in goede handen Betalingen accepteren via PaySquare Uw betalingen in goede handen Veilig betalingsverkeer Maak het uw klanten gemakkelijk Betalingen met betaalkaarten zijn veilig, kostenbesparend en omzetverhogend. Wilt

Nadere informatie

Zakelijk Betalen en Ontvangen

Zakelijk Betalen en Ontvangen 1 Dienstenpakket Zakelijk Betalen en Ontvangen Tom Wijnen SEPA kennisevent 17 september 2013 SCT & SDD transacties per kwartaal in miljoenen Volume SEPA transacties zal verachtvoudigen in de komende maanden

Nadere informatie

Statusrapport Veiligheid betaalproduct

Statusrapport Veiligheid betaalproduct Statusrapport Veiligheid betaalproduct Pinpas 2006 De Nederlandsche Bank 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding en conclusie... 5 2 Kenmerken betaalproduct Pinpas... 6 3 Fraude-ontwikkeling Pinpas... 7 4 Status van

Nadere informatie

De Minister van Financiën, Besluit: De Tijdelijke regeling invoering Wft wordt als volgt gewijzigd:

De Minister van Financiën, Besluit: De Tijdelijke regeling invoering Wft wordt als volgt gewijzigd: Directie Financiële Markten Datum Uw brief (Kenmerk) Ons kenmerk 15 augustus 2007 FM 2007-01901 M Onderwerp Regeling tot wijziging van de Tijdelijke regeling invoering Wft De Minister van Financiën, Gelet

Nadere informatie