VERSLAG DORPENRONDE 2016 KANTENS, STITSWERD, ROTTUM

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VERSLAG DORPENRONDE 2016 KANTENS, STITSWERD, ROTTUM"

Transcriptie

1 1 VERSLAG DORPENRONDE 2016 KANTENS, STITSWERD, ROTTUM Plaats: t Schienvat, Kantens Datum: 25 oktober 2016 Tijd: Aanwezig namens de gemeente Eemsmond De heer H. Bouman, wethouder en locoburgemeester De heer H.G.A. Sienot, wethouder Mevrouw S. Herkströter, wethouder De heer T. Berends, wethouder Mevrouw R. Nienhuis, dorpencoördinator De heer M. Dijkema, bestuursadviseur Mevrouw M. Spakman, notulist Aanwezig namens Kantens Er zijn 34 inwoners aanwezig uit Kantens, waaronder vertegenwoordigers van de Vereniging Dorpsbelangen Kantens, CSCW Feestcomité, het Vertelfestival, IJsvereniging Kantens, Stichting Kantster Jeugdhonk, biljartclub De Kleine Tafel, voetbalvereniging KRC, Uitvaartvereniging Kantens, toneelvereniging Advendo en Stichting t Schienvat. Aanwezig namens Rottum Uit Rottum zijn 2 inwoners aanwezig, beide vertegenwoordigers van de Vereniging Dorpsbelangen Rottum. Aanwezig namens Stitswerd Namens Stitswerd zijn 6 personen aanwezig, waaronder vertegenwoordigers van de Stichting Dorpshuis Stitswerd. Verder aanwezig De heer J. v.d. Wal, raadslid CDA De heer G. Martini, raadslid GemeenteBelangen Mevrouw D. Voskuil, raadslid 1. Opening De heer Bouman opent de dorpenronde in Kantens en heet de inwoners van Kantens, Stitswerd en Rottum van harte welkom. Hij verontschuldigt mevrouw Van Beek, die door omstandigheden vanavond niet aanwezig kan zijn. 2. Doel van de avond Het gaat vanavond over de vraag welke zaken van belang zijn aan te pakken in de komende periode om zo toekomstgericht de herindeling in te gaan. Op basis van de input die uit de dorpen van Eemsmond is gekomen, worden plannen aan de gemeenteraad voorgelegd tijdens de begrotingsvergadering in november. Plannen die meegenomen worden de toekomst in, voor of na de herindeling. Het is belangrijk om die nu al vast te leggen. In de begroting is ruimte opgenomen voor

2 2 het realiseren van plannen die uit de dorpen zijn gekomen. Doel van de avond is echter niet alleen te horen wat er leeft in de dorpen, maar ook om zaken uit te leggen, met name met betrekking tot de herindeling. 3. Herindeling Wethouder Bouman laat de zaal de keus: de korte of de lange versie over de herindeling. De duidelijke, is het antwoord. De heer Bouman vertelt dat Gedeputeerde Staten deze middag heeft laten weten het zogeheten open overleg over de G7-herindelingsvariant af te sluiten. Deze variant, ook wel Van Lauwerszee tot Dollard tou genoemd betrof een gemeente waarin Bedum, De Marne, Winsum, Delfzijl, Appingedam, Loppersum en Eemsmond zouden worden samengevoegd. Deze G7- optie werd niet door alle gemeenten gedragen en de provincie heeft nu aan de gemeenten Bedum, Winsum, Eemsmond (inclusief de Eemshaven) en De Marne (BMWE) de ruimte gegeven om een nieuwe gemeente te gaan starten. Vooruitlopend op dit besluit van de provincie had de gemeenteraad al besloten om bij groen licht te starten met een verdere uitwerking van deze BMWEvariant. Een historisch moment, aldus de wethouder. Er ís veel over gezegd, er wórdt nog veel over gezegd, maar het besluit is nu genomen. Aanvankelijk wilde Eemsmond helemaal niet herindelen maar de gemeente kwam tot de conclusie dat dat niet houdbaar was. Vervolgens heeft Eemsmond lang vastgehouden aan een herindeling waarin niet gekozen hoefde te worden tussen de ene of de andere kant van Noord-Groningen (G7). Uiteindelijk is de keus nu dus gemaakt voor BMWE. Dat betekent dat er de komende twee jaar voorbereidingen worden getroffen om per 1 januari 2019 te gaan starten als een nieuwe gemeente, met voorlopig de werktitel Hoogeland. De vraag waar het nieuwe bestuurscentrum zou moeten komen is, naar de wethouder vertelt, niet met een plaatsnaam te beantwoorden. Een gemeente kan ook op een andere manier werken, dan vanuit één gemeentehuis. Hoe de contacten tussen burger en bestuur in de nieuwe gemeente georganiseerd gaan worden, daarover wil het college graag de mening van de dorpen horen. Was het vroeger vooral belangrijk dat men op het gemeentehuis kon komen, nu is het voornamelijk van belang om goed bediend te worden. Deze vraag komt later, bij de interactieve sessie na de pauze, opnieuw aan de orde. De te vormen gemeente zal ongeveer inwoners hebben. Maar, houdt de wethouder zijn publiek voor: Een nieuwe gemeente betekent niet direct een nieuwe identiteit. Mensen voelen zich inwoner van een bepaald dorp: Rottumer of Kantster. En dat blijft zo. Het is belangrijk om de karakteristieken van een dorp te kennen en te weten wat behouden moet blijven. 4. Pauze In de pauze kunnen de inwoners door middel van memobriefjes aangeven wat zij belangrijk vinden, wat in de ogen van het dorp nog voor de herindeling gerealiseerd zou moeten worden en wat belangrijk is om mee te nemen naar de agenda van de toekomstige gemeente. 5. Uitkomst inventarisatie Na de pauze loopt de heer Bouman een aantal notities langs die de inwoners bij de diverse onderwerpen hebben gemaakt. Achtereenvolgens zijn dat: voor KANTENS Wat is kenmerkend voor Kantens - ruimte

3 3 - gezellig goed dorpshuis - dorpshuis Het dorpshuis is Kantens is een mooi voorbeeld van een actief dorpshuis. - goede school - school - veel kleine verenigingen - 20 verenigingen - verenigingen - achterstallig onderhoud Terecht dat dit punt genoemd wordt, goed om te weten dat daar een klachtenlijn voor is en ook een app. - weinig te doen voor de jeugd - saamhorigheid enerzijds - dezelfden actief anderzijds - gemixed Kantens heeft een gemêleerde gemeenschap, in alle opzichten, zowel qua geloof, arm/rijk, leeftijd, grote/kleine huizen, haat/liefde - wierdedorp - kerk in het midden - molen - dierenparkje - sportvelden - bos - t Lougnijs - strijdbaar naar de overheid De overheid verdient het ook om strijdbare inwoners tegen te komen, aldus de wethouder. - saamhorigheid - betrokkenheid inwoners - verschillende gezindten in gezamenlijkheid Wat moet behouden blijven - school (4x genoemd) De school in Kantens is stabiel qua leerlingenaantal in tegenstelling tot veel andere scholen in de gemeente. - Schienvat/dorpshuis/cultureel centrum (4x genoemd) - sportvelden/voetbalveld (4x genoemd) - ijsbaan (3x genoemd) - jeugdhonk (3x genoemd) - speeltuin - openbaar vervoer De gemeente spant zich in om de voorzieningen goed op orde te houden en onderzoekt de mogeljikheden om een combinatie te maken met Wmo-vervoer en leerlingenvervoer. - busverbinding

4 4 - wat we nog hebben Begrijpelijk dat mensen er zo tegenaan kijken, maar men moet zich ook realiseren dat dorpen van functie veranderen. Moeten we alles behouden? Of moet dat verder ontwikkeld worden? Daar zou je ook als dorp zelf over na moeten denken. - 2 rode beuken (terug) bij de kerk - begraafplaats - molen - kerken - bos (2x genoemd). Opmerking: zou iets verzorgder mogen. - toneel - enzovoort, eigenlijk alles - bestaande bebouwing NAM Wat wilt u op het gebied van wonen - speelvoorziening voor kinderen - meer groen - te weinig sociale huurwoningen - WOZ-waarde - veilig willen wonen. Wat is invloed van aardbevingen Op 12 november is er een voorlichtingsmorgen van de Nationaal Coördinator Groningen voor deze gemeente over de aanpak van de versterkingsopgave. - veilig wonen (NAM) Er moet nog veel gebeuren in dit opzicht. Veel zaken worden opgehouden door het aardbevingsgebeuren. - mogelijkheid tot meer nieuwbouw Een inwoner verwijst naar de Identiteitsstudie Kantens uit 2005 waar naar zijn zeggen nog niets mee gedaan is. Het is, zeer tot zijn ongenoegen en dat van meerdere inwoners, niet mogelijk om nieuw te bouwen. Wethouder Sienot legt het huidige beleid uit. Dat de wens om nieuw te kunnen bouwen hier zo duidelijk wordt uitgesproken is een helder signaal dat zeker moet worden meegenomen. Op dit moment kunnen geen toezeggingen worden gedaan. - snel internet - veiligheid verkeer - beginnerswoningen uitbreiden - energieneutraal - bouwkavels - (kleinschalige) nieuwbouw (2x genoemd) - renovatie huurwoningen - onderhoud bos Samenleven/zorg in uw dorp: heeft u ideeën - sociale zorg - noaberzorg - aandacht voor kleine verenigingen - de zorg voor onze ouderen is ons een zorg - schoolvervoer naar Warffum gemis - bus & trein op elkaar laten afstemmen

5 5 De gemeente heeft geen zeggenschap over de tijden van de trein, maar ziet wel het belang van een goede afstemming. - ambulante zorg in het dorpshuis voor jong en oud Wethouder Herkströter komt graag een keer langs met de beleidsadviseur om nader op dit onderwerp in te gaan. - dorpshuis maaltijd - cultuur ondersteunend ter bevordering van de sociale cohesie Leefbaarheid in uw dorp: hoe ziet u dat in de toekomst voor u? - houden wat je hebt - openbaar vervoer - verloedering tegengaan Dit blijft een punt van aandacht, maar is ook een punt van bewoners zelf. In bepaalde gevallen kunnen bewoners wellicht samen afspraken maken, al ligt de basis bij de gemeente. Initiatieven als Veur Mekoar kunnen een rol spelen. - internetverbinding (snel) Belangrijk voor onderwijs, zorg en bedrijven. De provincie spant zich in om naast initiatieven die al bestonden in Noord-Groningen in de zogeheten witte gebieden snel internet te realiseren. Hopelijk fungeert dat ook als generator om in andere gebieden glasvezel aan te leggen, aldus de wethouder. - wegversmalling moet weg (= gevaarlijk) Verkeerssituaties leiden vaak tot discussies, zegt de heer Bouman: Wat de een graag wil, leidt tot belemmering voor de ander. Goed dat zorg over deze situatie is gemeld, dat moet op een andere plek verder besproken worden. - vermindering van groot doorgaand verkeer - school - onderhoud monumenten De gemeente Eemsmond onderhoudt onder andere vijf molens, samen met vrijwilligers. Dat is redelijk uniek. - leefbaar dorpshuis duurzaam - zorgelijk - verenigingen die stoppen zullen verdwijnen - onderhoud molen, kerk monumenten - meer voorzieningen jeugd jaar - achter de molen aantrekkelijker maken Bedoeld wordt een uitnodigende plek om daar even te kunnen zitten. - behoud open landschap - zoutbak Kooistraat - behoud van alle voorzieningen - AED-kast buiten Een AED-kast buiten vraagt extra voorzieningen en meer onderhoud. Samen met Hartveilig wordt gekeken waar meer buitenkasten geplaatst kunnen worden. Er moet een inventarisatie komen van AED-kasten, zodat duidelijk wordt waar gewerkt moet worden aan bereikbare kasten. Hetzij door het plaatsen van een buitenkast, hetzij door een andere bereikbare plek te vinden, zoals in een toegankelijke hal. Ideeën uit de dorpen zijn welkom!

6 6 - BB-alarm Het BB-alarm is heel slecht te horen in Kantens. Hierover moet contact komen met de Veiligheidsregio - zonder financiële steun van de gemeente redden we het niet Een noodkreet van de mensen van het jeugdhonk dat te maken heeft met hoge vaste lasten en achterstallig onderhoud. Contact hierover met een ambtenaar verliep niet naar wens. De wethouder zal hier navraag naar doen. Hoe wilt u contact houden met bestuur en ambtenaren in een grotere gemeente? - zichtbaar blijven - elk jaar dorpenronde - vaker dorpenronde - contactpersoon uit eigen omgeving met bevoegdheden - bestuursbus - korte lijnen - verantwoordelijke ambtenaren - serieus genomen worden - coördinator gemeente <-> dorpsbelangen voor STITSWERD Wat is kenmerkend voor Stitswerd - rust! - karakteristiek - saamhorigheid - klein fijn!! - 24 bedrijven in Stitswerd Wat moet behouden blijven - dorp - dorpshuis - kerk - vogelbosje - havenblokkade opheffen De inzet van de gemeente is om alle dorpen bereikbaar te maken met een kano en daarvoor voor obstakels als dammen en sluisjes een oplossing te vinden. De beleidsnota Recreatie en toerisme wordt a.s. donderdag in de raad besproken. - jeu-de-boulesbaan behouden Niet alleen voor het spel, maar ook voor de sociale ontmoetingsplek. Wat wilt u op het gebied van wonen - geen nieuwbouw, karakter blijven - samenwerking met bv Ability voor klussen Dit is al mogelijk met Werk op maat - zachtere verlichting Daar is al aan gewerkt, maar blijkbaar nog niet naar tevredenheid. De verantwoordelijke afdeling moet daar weer naar kijken.

7 7 - meer subsidie voor onze monumenten Er zijn plannen om de rijkssubsidie te veranderen, tot ongenoegen van vele monumenteigenaren. Samenleven/zorg in uw dorp: heeft u ideeën - buurtbus - steunpunt zorg - glasvezel Leefbaarheid in uw dorp: hoe ziet u dat in de toekomst voor u? - multifunctioneel toneel dorpshuis - wandelmogelijkheid - verkeersveiligheid, - geen vrachtverkeer Voor de agrariërs is dit waarschijnlijk geen optie. - glasvezel, snelle verbinding Hoe wilt u contact houden met bestuur en ambtenaren in een grotere gemeente? - vast contactpersoon die onderneemt Eén van de inwoners geeft een compliment voor het feit dat er na vijf jaar nu parkeerplaatsen buiten Stitswerd zijn aangelegd. voor ROTTUM Wat is kenmerkend voor Rottum - vrijblijvendheid - verenigingsleven - ons kent ons - Rottum pittoresk Wat moet behouden blijven - dorpshuis - dorpse karakter - oude panden - school en peuterspeelzaal Kantens - bibliotheekfunctie - korte lijnen naar gemeente - de rust en het open landschap - brievenbus - glasbak Wat wilt u op het gebied van wonen - snel internet - beter OV - vervallen panden opknappen of slopen Dat is primair een zaak van de eigenaar zelf. Maar er wordt ook gezocht naar mogelijkheden om daar als overheid iets aan te doen. Pas als er gevaar is voor de

8 8 veiligheid of het milieu kan er worden ingegrepen. In de nieuwe welstandsnota is ook iets opgenomen over aanpak van langdurig achterstallig onderhoud maar het blijft lastig. - visie! Samenleven/zorg in uw dorp: heeft u ideeën - professionele zorg in eigen dorp Het idee is dat mensen niet per se meer naar de zorg moeten gaan, maar dat dat zorg naar mensen komt. - noaberzorg = ok, noaberplicht nee De gemeente mag niet alles afschuiven op de burgers. Dat is ook niet wat de gemeente vraagt - subsidie dorpshuis vs vaste lasten Leefbaarheid in uw dorp: hoe ziet u dat in de toekomst voor u? - net als nu - snel internet - leefbaarheid is een NAM-term -> woongenot - geen bureaucratie - redelijkheid voor regels Hoe wilt u contact houden met bestuur en ambtenaren in een grotere gemeente? - geen kastje <-> muur - korte lijnen - goede ICT, site! - vaste contactpersonen Een inwoner uit haar observaties: ze zag verontruste, boze, verontwaardigde, geërgerde mensen die zich bedonderd voelen. Ze heeft de avond gezien als een avond waar de gemeente de inwoners heeft willen sussen. Wethouder Bouman antwoordt dat de intentie vanavond is om suggesties op te halen en die vervolgens waar mogelijk te verwerken tot concreet beleid waarover de raad vervolgens een besluit neemt. In de begroting is de komende twee jaar daarvoor een substantieel bedrag uitgetrokken ( euro in 2017 en in 2018.) Wij hopen u met onze daden te kunnen overtuigen, aldus de heer Bouman. 6. Sluiting Het verslag van deze avond zal te zijner tijd op de website van de gemeente worden geplaatst en digitaal worden aangeleverd aan de Verenigingen van Dorpsbelangen. Wethouder Bouman dankt de inwoners van Kantens, Stitswerd en Rottum voor hun inbreng en wenst hen allen wel thuis. Afspraken er moet een inventarisatie komen van AED-kasten, zodat duidelijk wordt waar gewerkt moet worden aan bereikbare kasten. Hetzij door het plaatsen van een

9 9 buitenkast, hetzij door een andere bereikbare plek te vinden, zoals in een toegankelijke hal. Ideeën uit de dorpen zijn welkom! Wethouder Bouman zal contact opnemen met de jongerenwerker over het jeugdhonk in Kantens. samen met het dorp kijken naar de situatie van de wegversmalling en het kruispunt bij de Bredeweg. contact met de Veiligheidsregio over het slecht hoorbaar zijn van het BB-alarm. nadrukkelijk meenemen dat er in Kantens behoefte is aan mogelijkheden tot nieuwbouw. Wethouder Herkströter komt, samen met een beleidsadviseur, naar Kantens om nader te spreken over zorg dichtbij. Wethouder Berends neemt een inspanningsverplichting op zich om alle dorpen bereikbaar te maken met de kano. De beleidsnota Recreatie en toerisme, die donderdag 27 oktober in de raad komt, gaat daar ook op in. De zachtheid van de verlichting in Stitswerd moet door de verantwoordelijke afdeling opnieuw worden bekeken.

1. Opening. 2. Herindeling VERSLAG DORPENRONDE 2016 OLDENZIJL

1. Opening. 2. Herindeling VERSLAG DORPENRONDE 2016 OLDENZIJL VERSLAG DORPENRONDE 2016 OLDENZIJL 1 Plaats: Dorpshuis Lutje Brussel, Oldenzijl Datum: 6 september 2016 Tijd: 19.30 uur 21.30 uur Aanwezig namens de gemeente Eemsmond Mevrouw M. van Beek, burgemeester

Nadere informatie

1. Opening. 2. Lege kavels Oosternieland VERSLAG DORPENRONDE 2016 OOSTERNIELAND

1. Opening. 2. Lege kavels Oosternieland VERSLAG DORPENRONDE 2016 OOSTERNIELAND VERSLAG DORPENRONDE 2016 OOSTERNIELAND 1 Plaats: Dorpshuis Lutje Brussel, Oldenzijl Datum: 11 juli 2016 Tijd: 19.30 uur - 22.00 uur Aanwezig namens de gemeente Eemsmond Mevrouw M. van Beek, burgemeester

Nadere informatie

VERSLAG DORPENRONDE 2016 USQUERT

VERSLAG DORPENRONDE 2016 USQUERT VERSLAG DORPENRONDE 2016 USQUERT 1 Plaats: Dorpshuis Usquert Datum: 22 september 2016 Tijd: 19.30 uur 22.00 uur Aanwezig namens de gemeente Eemsmond De heer H. Bouman, locoburgemeester en wethouder De

Nadere informatie

Tabel 2. Aandachtspunten dorpenronde september/oktober Wat is kenmerkend voor de dorpen?

Tabel 2. Aandachtspunten dorpenronde september/oktober Wat is kenmerkend voor de dorpen? Tabel 2 Aandachtspunten dorpenronde september/oktober 2016 De opsomming in deze lijst bevat punten die in meerdere dorpen aan de orde zijn gesteld over de visie op en de wens voor de toekomst van de dorpen.

Nadere informatie

VERSLAG DORPENRONDE 2016 WARFFUM

VERSLAG DORPENRONDE 2016 WARFFUM VERSLAG DORPENRONDE 2016 WARFFUM 1 Plaats: Bij Moeders Datum: 4 oktober 2016 Tijd: 19.30 uur 22.10 uur Aanwezig namens de gemeente Eemsmond Mevrouw M. van Beek, burgemeester De heer H. Bouman, locoburgemeester

Nadere informatie

VERSLAG DORPENRONDE 2016 ROODESCHOOL, OOSTEINDE, OUDESCHIP

VERSLAG DORPENRONDE 2016 ROODESCHOOL, OOSTEINDE, OUDESCHIP VERSLAG DORPENRONDE 2016 ROODESCHOOL, OOSTEINDE, OUDESCHIP Plaats: Dorpshuis Nieuw Calvaria Datum: 8 september 2016 Tijd: 19.30 uur 22.00 uur Aanwezig namens de gemeente Eemsmond - Mevrouw M. van Beek,

Nadere informatie

Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 23 april 2015 in het gemeentehuis te Uithuizen.

Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 23 april 2015 in het gemeentehuis te Uithuizen. Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 23 april in het gemeentehuis te Uithuizen. Aanwezig: Voorzitter Griffier mevrouw M. van Beek mevrouw H. Hoekstra

Nadere informatie

II. Onderwerpen ingebracht zijdens dorps- en wierdebelangen en dorpshuis

II. Onderwerpen ingebracht zijdens dorps- en wierdebelangen en dorpshuis VERSLAG VAN DORPENRONDE 2015 (Kantens, Stitswerd, Rottum) Plaats : Dorpshuis t Schienvat, Kantens Datum : 30 juni 2015 Tijd : 19.30 uur 22.00 uur Aanwezig namens Gemeente Eemsmond Mevrouw M. van Beek,

Nadere informatie

1. Opening VERSLAG DORPENRONDE 2016 OUDESCHIP. Plaats: Dorpshuis Diggelschip Oudeschip Datum: 15 december 2016 Tijd:

1. Opening VERSLAG DORPENRONDE 2016 OUDESCHIP. Plaats: Dorpshuis Diggelschip Oudeschip Datum: 15 december 2016 Tijd: VERSLAG DORPENRONDE 2016 OUDESCHIP Plaats: Dorpshuis Diggelschip Oudeschip Datum: 15 december 2016 Tijd: 20.00 22.30 uur Aanwezig namens de gemeente Eemsmond Mevrouw M. van Beek, burgemeester De heer H.

Nadere informatie

VERSLAG DORPENRONDE 2016 UITHUIZEN

VERSLAG DORPENRONDE 2016 UITHUIZEN VERSLAG DORPENRONDE 2016 UITHUIZEN 1 Plaats: Raadszaal gemeentehuis Datum: 11 oktober 2016 Tijd: 19.30 uur 21.30 uur Aanwezig namens de gemeente Eemsmond Mevrouw M. van Beek, burgemeester De heer H. Bouman,

Nadere informatie

2) AED buitenkast Vanuit het dorpsbestuur wordt dringend verzocht om -naast de AED in het dorpshuis- ook een buitenkast in het dorp te plaatsen.

2) AED buitenkast Vanuit het dorpsbestuur wordt dringend verzocht om -naast de AED in het dorpshuis- ook een buitenkast in het dorp te plaatsen. VERSLAG VAN DORPENRONDE 2015 (Roodeschool, Oosteinde, Oudeschip) Plaats : Dorpshuis Diggelschip, Oudeschip Datum : 12 mei 2015 Tijd : 19.30 uur 22.00 uur Aanwezig namens Gemeente Eemsmond: Het voltallige

Nadere informatie

Nummer : Uithuizen, 23 februari AAN DE RAAD. Inleiding

Nummer : Uithuizen, 23 februari AAN DE RAAD. Inleiding Nummer : 09-04.2012 Onderwerp : Buurtschouw Korte inhoud : In 2011 zijn er twee pilots buurtschouw georganiseerd in Uithuizermeeden en Kantens. Het doel van de buurtschouw is om burgers meer zeggenschap

Nadere informatie

Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 4 december 2014 in het gemeentehuis te Uithuizen.

Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 4 december 2014 in het gemeentehuis te Uithuizen. Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 4 december 2014 in het gemeentehuis te Uithuizen. Aanwezig: Voorzitter Griffier mevrouw M. van Beek mevrouw

Nadere informatie

Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op woensdag 28 maart 2018 in het gemeentehuis te Uithuizen.

Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op woensdag 28 maart 2018 in het gemeentehuis te Uithuizen. Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op woensdag 28 maart 2018 in het gemeentehuis te Uithuizen. Aanwezig: Voorzitter Griffier mevrouw M. van Beek de heer S.

Nadere informatie

Slochteren: niet aan grenzen gebonden. Programma 2014-2018 Gemeenteraadsverkiezingen

Slochteren: niet aan grenzen gebonden. Programma 2014-2018 Gemeenteraadsverkiezingen Slochteren: niet aan grenzen gebonden Programma 2014-2018 Gemeenteraadsverkiezingen Afdeling PvdA Slochteren Slochteren, oktober 2013 Slochteren: niet aan grenzen gebonden Voor u ligt waarschijnlijk het

Nadere informatie

Gesprekken met de Verenigingen Dorpsbelangen over de perspectiefwissel.

Gesprekken met de Verenigingen Dorpsbelangen over de perspectiefwissel. Classificatienummer : Registratienummer : Onderwerp : Gesprekken perspectiefwissel Verenigingen Bespreking d.d. : 16-05-2011 Plaats : Gemeentehuis Slochteren Opgesteld door : E. Sander Datum : 6 juli 2011

Nadere informatie

: Grenzeloos Gunnen-eindrapport van de Visitatiecommissie Bestuurlijke Toekomst Groningen

: Grenzeloos Gunnen-eindrapport van de Visitatiecommissie Bestuurlijke Toekomst Groningen Nummer : 10-07.2013 Onderwerp : Grenzeloos Gunnen-eindrapport van de Visitatiecommissie Bestuurlijke Toekomst Groningen Korte inhoud : De raad heeft zich in de vergadering van 11 april in opiniërende zin

Nadere informatie

Wethouder Bouman antwoordt dat, als een weg op een fietsroute ligt, het neerzetten van een blikvanger overwogen kan worden.

Wethouder Bouman antwoordt dat, als een weg op een fietsroute ligt, het neerzetten van een blikvanger overwogen kan worden. VERSLAG VAN DORPENRONDE 2015 (Zandeweer, Doodstil, Eppenhuizen) Plaats : Dorpscentrum t Klokhoes, Zandeweer Datum : 26 mei 2015 Tijd : 19.30 uur 21.30 uur Aanwezig namens Gemeente Eemsmond: Het voltallige

Nadere informatie

Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 16 november 2017 in het gemeentehuis te Uithuizen.

Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 16 november 2017 in het gemeentehuis te Uithuizen. Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 16 november 2017 in het gemeentehuis te Uithuizen. Aanwezig: Voorzitter Griffier mevrouw M. van Beek de heer

Nadere informatie

Wijkcentrum De Weijenbelt. Schelto Bus (VVD)

Wijkcentrum De Weijenbelt. Schelto Bus (VVD) Verslag U bent aan de buurt Berkum 29 mei 2013 Aanvang Locatie Aanwezige functionarissen Aanwezig vanuit de politiek 20.00 uur Wijkcentrum De Weijenbelt Hans Kempenaar (voorzitter) Erik Dannenberg (wijkwethouder)

Nadere informatie

24 april 2013 Bewonersbijeenkomst over herindelingsplannen in Eemsmond

24 april 2013 Bewonersbijeenkomst over herindelingsplannen in Eemsmond Bijlage 1 Logboek Wanneer Wat Wie 2006 Bestuurskrachtonderzoek gemeenten en provincie door het bureau Bestuur & Management en Consultants (BMC) 2008 Uitkomst bestuurskrachtonderzoek BMC leidt tot clustersamenwerking

Nadere informatie

Vragen en antwoorden Versterkingsprogramma Eemsmond

Vragen en antwoorden Versterkingsprogramma Eemsmond Vragen en antwoorden Versterkingsprogramma Eemsmond Versterken Inspecties Schade Veiligheid Wie doet wat? Informatie en begeleiding Vragen over versterken Wie leidt het versterkingsprogramma? De Nationaal

Nadere informatie

Onderzoek WIJK-, BUURT- EN DORPSBUDGET DEAL-gemeenten

Onderzoek WIJK-, BUURT- EN DORPSBUDGET DEAL-gemeenten Onderzoek WIJK-, BUURT- EN DORPSBUDGET DEAL-gemeenten Burgers nemen veel initiatieven. Het wordt óók van hen verwacht dat ze zich steeds meer inzetten voor hun eigen buurt. Ieder initiatief, of het nu

Nadere informatie

Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 8 juni 2017 in het gemeentehuis te Uithuizen.

Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 8 juni 2017 in het gemeentehuis te Uithuizen. Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 8 juni 2017 in het gemeentehuis te Uithuizen. Aanwezig: Voorzitter Griffier mevrouw M. van Beek mevrouw H.A.

Nadere informatie

Onderwerp : Bekrachtiging voornemen herindeling BMWE

Onderwerp : Bekrachtiging voornemen herindeling BMWE Nummer : 10-17.2016 Onderwerp : Bekrachtiging voornemen herindeling BMWE Korte inhoud : Bekrachtiging om per 1 januari 2019 te komen tot een herindeling van de gemeenten Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond

Nadere informatie

Onderwerp: Advies Commissariaat voor de Media inzake lokale omroep voor Loppersum.

Onderwerp: Advies Commissariaat voor de Media inzake lokale omroep voor Loppersum. Raadsvergadering 26 november 2018 Nr.: 15 AAN de gemeenteraad Onderwerp: Advies Commissariaat voor de Media inzake lokale omroep voor Loppersum. Portefeuillehouder: Wethouder drs. R.A.C. Slager. Ter inzage

Nadere informatie

Stichting DE KERK Centrum voor de Groninger Amsterdamse School

Stichting DE KERK Centrum voor de Groninger Amsterdamse School Stichting DE KERK Centrum voor de Groninger Amsterdamse School DE KERK is in 1932 door de architect Albert Wiersema ontworpen in de Groninger Amsterdamse School-stijl. Bij de herbestemming van DE KERK

Nadere informatie

Waar het CDA in De Marne voor staat:

Waar het CDA in De Marne voor staat: Waar het CDA in De Marne voor staat: 1 Samen leven: Mensen maken hun samenleving: Het CDA wil initiatieven uit dorpen steunen. Het is uw woonomgeving. 2 Verkeer: Aandacht voor verkeersveiligheid. Goede

Nadere informatie

Minder gaswinning, versterkingspakket voor Groningen

Minder gaswinning, versterkingspakket voor Groningen Ministerie van Economische Zaken Minder gaswinning, versterkingspakket voor Groningen Uitleg over het besluit gaswinning Groningen Geachte bewoner, Vrijdag 17 en zaterdag 18 januari 2014 heb ik in Groningen

Nadere informatie

Jaarverslag Inhoud

Jaarverslag Inhoud Jaarverslag 2014 Inhoud Bestuurszaken... 2 Bestuursleden... 2 Leden... 2 Verenigingen en stichtingen... 2 Commissies... 2 Financiën... 2 Stimuleringsprijs... 3 Denktank... 3 Dorpenronde... 3 Buurtschouw...

Nadere informatie

Geïntegreerde Kindvoorzieningen op het Groninger platteland

Geïntegreerde Kindvoorzieningen op het Groninger platteland Janny Reitsma Geïntegreerde Kindvoorzieningen op het Groninger platteland Kennisplatform Kindvoorzieningen Noord-Groningen Programma 1. Nieuw perspectief: kindvoorziening 2. Van Experiment naar Kennisplatform

Nadere informatie

Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 8 november 2018 in Hotel het gemeentehuis te Uithuizen.

Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 8 november 2018 in Hotel het gemeentehuis te Uithuizen. Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 8 november 2018 in Hotel het gemeentehuis te Uithuizen. Aanwezig: Voorzitter Griffier mevrouw M. van Beek de

Nadere informatie

Vitaal Vogelenzang: een tussenstand. Dorpsbijeenkomst Vogelenzang 14 maart 2017

Vitaal Vogelenzang: een tussenstand. Dorpsbijeenkomst Vogelenzang 14 maart 2017 Vitaal Vogelenzang: een tussenstand Dorpsbijeenkomst Vogelenzang 14 maart 2017 Agenda Leefbaarheid en vitaliteit Mogelijke maatregelen Openbare ruimte en groen Welzijn en zorg Leren en spelen Wonen Sport

Nadere informatie

Gebiedsplan Standdaarbuiten Tweede dorpsavond, 7 mei 2014

Gebiedsplan Standdaarbuiten Tweede dorpsavond, 7 mei 2014 Gebiedsplan Standdaarbuiten Tweede dorpsavond, 7 mei 2014 Sander van Schijndel Wietske Theloesen Programma tweede dorpsavond Standdaarbuiten 1. Opening 19:30 2. Terugblik eerste dorpsavond en eerste dorpstafel

Nadere informatie

Project Centrumontwikkeling Oude Pekela

Project Centrumontwikkeling Oude Pekela Resultaten monitoring uitvoeringsprogramma leefbaarheid provincie Groningen 2017-2018 Project Centrumontwikkeling Oude Pekela Beschrijving project Het centrum van Oude Pekela heeft te maken met leegstand

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de verkeersgroep obs Herman Gorter/Tamarinde Datum: 17 december 2014 om uur Locatie: Stadhuis gemeente Zaanstad

Verslag van de vergadering van de verkeersgroep obs Herman Gorter/Tamarinde Datum: 17 december 2014 om uur Locatie: Stadhuis gemeente Zaanstad Verslag van de vergadering van de verkeersgroep obs Herman Gorter/Tamarinde Datum: 17 december 2014 om 19.30 uur Locatie: Stadhuis gemeente Zaanstad Aanwezigen: Mevr. E. de Bunje, projectleider gemeente

Nadere informatie

Noord-Groningen Leeft! Woon- en leefbaarheidplan Waarom een 2 e WLP? De Regionale Alliantie. De Regionale Alliantie.

Noord-Groningen Leeft! Woon- en leefbaarheidplan Waarom een 2 e WLP? De Regionale Alliantie. De Regionale Alliantie. Noord-Groningen Leeft! Woon- en leefbaarheidplan 2017-2021 Waarom een 2 e WLP? 1. De krimp zet verder door 2. Hoofd bieden aan de aardbevingen als gevolg van de gaswinning 3. Omdat we dat hebben afgesproken

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Bestuurlijke toekomst DAL-gemeenten. Appingedam en Loppersum, 4 oktober 2017 Delfzijl, 5 oktober 2017

Informatiebijeenkomst Bestuurlijke toekomst DAL-gemeenten. Appingedam en Loppersum, 4 oktober 2017 Delfzijl, 5 oktober 2017 Informatiebijeenkomst Bestuurlijke toekomst DAL-gemeenten Appingedam en Loppersum, 4 oktober 2017 Delfzijl, 5 oktober 2017 Programma Opening en welkom Presentatie onderzoeksresultaten Vervolg Gelegenheid

Nadere informatie

Portefeuillehouder: W. Zorge Behandelend ambtenaar L. TopL.W. Top, 0595 447737737 gemeente@winsum.nl (t.a.v. L. Top L.W. Top)

Portefeuillehouder: W. Zorge Behandelend ambtenaar L. TopL.W. Top, 0595 447737737 gemeente@winsum.nl (t.a.v. L. Top L.W. Top) Vergadering: 7 juni 2012 Agendanummer: 4 Status: Informerend Portefeuillehouder: W. Zorge Behandelend ambtenaar L. TopL.W. Top, 0595 447737737 E mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. L. Top L.W. Top) Aan de

Nadere informatie

Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 17 september 2015 in het gemeentehuis te Uithuizen.

Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 17 september 2015 in het gemeentehuis te Uithuizen. Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 17 september 2015 in het gemeentehuis te Uithuizen. Aanwezig: Voorzitter Griffier mevrouw M. van Beek mevrouw

Nadere informatie

BEELDVERSLAG 20 SEPTEMER 2017 VOOR DE TOEKOMST VAN SCHAIJK

BEELDVERSLAG 20 SEPTEMER 2017 VOOR DE TOEKOMST VAN SCHAIJK BEELDVERSLAG 20 SEPTEMER 2017 VOOR DE TOEKOMST VAN SCHAIJK SCHAIJK IN ÉÉN WOORD 3 EVEN OPWARMEN AAN TAFEL! 7 8 9 ANALYSE VAN DE OPBRENGST Trots Samenwerking Werelddorp Verbreden Normen En Waarden Zorg

Nadere informatie

IDOP Nederwetten: Sociale cohesie en Toekomstbestendigheid

IDOP Nederwetten: Sociale cohesie en Toekomstbestendigheid IDOP Nederwetten: Sociale cohesie en Toekomstbestendigheid Resultaten onderzoek en vervolg Januari 2013, Leonie Schijven & Albert Aalvanger Inhoud van de presentatie IDOP (kader) Uitvoering IDOP Nederwetten

Nadere informatie

TOEKOMSTVISIE. het Land van Slochteren 2020 ruimte voor kwaliteit en ontmoeting

TOEKOMSTVISIE. het Land van Slochteren 2020 ruimte voor kwaliteit en ontmoeting TOEKOMSTVISIE het Land van Slochteren 2020 ruimte voor kwaliteit en ontmoeting Als je plannen maakt voor een vakantie, dan kies je eerst een bestemming. Gran Canaria of Schiermonnikoog, Amsterdam of Barcelona,

Nadere informatie

Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 11 februari 2016 in het gemeentehuis te Uithuizen.

Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 11 februari 2016 in het gemeentehuis te Uithuizen. Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 11 februari 2016 in het gemeentehuis te Uithuizen. Aanwezig: Voorzitter Griffier mevrouw M. van Beek mevrouw

Nadere informatie

Zandeweer, Doodstil & Eppenhuizen Welkom Informatieavond woningversterking & de toekomst van uw dorp

Zandeweer, Doodstil & Eppenhuizen Welkom Informatieavond woningversterking & de toekomst van uw dorp Zandeweer, Doodstil & Eppenhuizen Welkom Informatieavond woningversterking & de toekomst van uw dorp Zandeweer, woensdag 19.00 22.00 uur Deel 1: korte presentaties Titia Haak - Vereniging Dorpsbelangen

Nadere informatie

1. Sociale samenhang en verenigingsleven

1. Sociale samenhang en verenigingsleven 1. Sociale samenhang en verenigingsleven 1. De inwoners kennen elkaar: mee eens 2. Er is contact tussen de inwoners: mee eens 3. Er zijn weinig conflicten tussen inwoners: helemaal mee eens 4. Weinig inwoners

Nadere informatie

Positieve Gezondheid in Drogeham

Positieve Gezondheid in Drogeham Positieve Gezondheid in Drogeham Samenwerkingsbijeenkomst De Tarissing Dinsdag 22 januari 2019 Samenwerkingsvraag huisarts Professionals gemeente en gezondheidszorg Vertegenwoordigers/bewoners Drogeham

Nadere informatie

Marco Siecker Marjolein Fick Wietske Theloesen

Marco Siecker Marjolein Fick Wietske Theloesen Marco Siecker Marjolein Fick Wietske Theloesen 26-11-2013 Agenda 1. Opening 2. Terugblik tweede dorpsavond 3. Uitwerken actieplan (in deelgroepen) 4. Plenaire terugkoppeling 5. Doorkijk vervolg gebiedsplan

Nadere informatie

Stadsoverleg Stad aan t Haringvliet

Stadsoverleg Stad aan t Haringvliet Stadsoverleg Stad aan t Haringvliet Programma 1. Opening 2. Gemeente Kern- en projectsubsidies 3. Doelen Stadsoverleg 4. Terugblik gerealiseerde doelen 2011-2015 5. Dorpsvisie 2015-2019 6. Wat vindt u?

Nadere informatie

Resultaten enquête woonbehoeften Beesd

Resultaten enquête woonbehoeften Beesd Resultaten enquête woonbehoeften Beesd Beesd, oktober 2017 - 2 - Inhoudsopgave Pagina Voorwoord 3 Resultaten enquête woonbehoeften Beesd 4 Enquête woonbehoeften Beesd 12 Beesd voor Elkaar 18 - 3 - Voorwoord

Nadere informatie

Verslag visiebijeenkomst Ledeacker (21 mei 2019)

Verslag visiebijeenkomst Ledeacker (21 mei 2019) Verslag visiebijeenkomst Ledeacker (21 mei 2019) Welkom Iedereen wordt welkom geheten door de gespreksleider. Na een korte uitleg over de avond, wordt stilgestaan bij het herindelingstraject. Herindelingstraject

Nadere informatie

Verslag visiebijeenkomst Katwijk (11 juni 2019)

Verslag visiebijeenkomst Katwijk (11 juni 2019) Verslag visiebijeenkomst Katwijk (11 juni 2019) Welkom Iedereen wordt welkom geheten door de gespreksleider. Na een korte uitleg over de avond, wordt stilgestaan bij het herindelingstraject. Herindelingstraject

Nadere informatie

TJUCHEM. Dorp met een visie

TJUCHEM. Dorp met een visie TJUCHEM Dorp met een visie 2017-2027 Inhoud. Inleiding. Blz. 1 Plan van aanpak dorpsvisie 2017 2027. Blz. 2 Zwakke en sterke punten van Tjuchem. Blz.3 Kansen en bedreigingen voor Tjuchem. Blz.4 Visie verkeer.

Nadere informatie

Overheidsparticipatie. Verwachtingen van bewoners. EEMSDELTA

Overheidsparticipatie. Verwachtingen van bewoners. EEMSDELTA Overheidsparticipatie. Verwachtingen van bewoners. EEMSDELTA Burgers nemen veel initiatieven. Het wordt óók van hen verwacht dat ze zich steeds meer inzetten voor hun eigen buurt. Ieder initiatief, of

Nadere informatie

Verslag 1 e bewonersavond inrichting openbare ruimte middengebied Don Bosco

Verslag 1 e bewonersavond inrichting openbare ruimte middengebied Don Bosco Verslag 1 e bewonersavond inrichting openbare ruimte middengebied Don Bosco 29 juni 2016 Stadsdeelkantoor Oranje-Vrijstaatplein 2 Amsterdam, stadsdeel Oost 1 Verslag bewonersavond plannen openbare ruimte

Nadere informatie

Onderzoek Het contact tussen inwoners en de gemeente DEAL-gemeenten

Onderzoek Het contact tussen inwoners en de gemeente DEAL-gemeenten Onderzoek Het contact tussen inwoners en de gemeente DEAL-gemeenten De gemeente wil steeds vaker met de inwoners van dorpen en wijken in gesprek. Dat kan gaan over de nieuwbouw van een wijk; over de toekomst

Nadere informatie

Inspreekreactie Eilandraad Marken Raadsvergadering 5 september 2013 m.b.t. agendapunt bespreken verslag Langs de kernen d.d.

Inspreekreactie Eilandraad Marken Raadsvergadering 5 september 2013 m.b.t. agendapunt bespreken verslag Langs de kernen d.d. Inspreekreactie Eilandraad Marken Raadsvergadering 5 september 2013 m.b.t. agendapunt bespreken verslag Langs de kernen d.d. 30 januari 2013 Goedenavond Burgemeester en leden van de politiek in de gemeente

Nadere informatie

Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 4 juli 2013 in het gemeentehuis te Uithuizen.

Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 4 juli 2013 in het gemeentehuis te Uithuizen. Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 4 juli 2013 in het gemeentehuis te Uithuizen. Aanwezig: Voorzitter Griffier mevrouw M. van Beek mevrouw H. Hoekstra

Nadere informatie

Visie op wonen. Open Huis 8 september 2016

Visie op wonen. Open Huis 8 september 2016 Visie op wonen Open Huis 8 september 2016 Doel van vanavond Informeren en beelden peilen over huidige stand en toekomst van wonen in Bunnik Niet vandaag: oplossingen! Proces 1 Kennis delen Gemeenteraad

Nadere informatie

Groningen verbindt. Formatiedoorrekening herindelingsvarianten G7. Marvin Hanekamp Melanie Knieriem. Juni 2014

Groningen verbindt. Formatiedoorrekening herindelingsvarianten G7. Marvin Hanekamp Melanie Knieriem. Juni 2014 Groningen verbindt Formatiedoorrekening herindelingsvarianten G7 Marvin Hanekamp Melanie Knieriem Juni 2014 Opbouw 1. Onze opdracht 2. Systematiek benchmark 3. Uitkomsten onderzoek 4. Conclusies 2 Onze

Nadere informatie

Opbrengst Debat van Baarle 1 22 januari 2015

Opbrengst Debat van Baarle 1 22 januari 2015 Opbrengst Debat van Baarle 1 22 januari 2015 Doel en opbrengst Debat van Baarle De gemeente wil graag samen met bewoners en belangenvertegenwoordigers de toekomst van de gemeente creëren. In het eerste

Nadere informatie

Toekomst voor het Groninger Erfgoed

Toekomst voor het Groninger Erfgoed Toekomst voor het Groninger Erfgoed Libau NRP dumo Innovatieve verduurzaming van het Groninger cultureel erfgoed 19 april 2018 Adviesorganisatie voor ruimtelijke kwaliteit en cultureel erfgoed in Groningen

Nadere informatie

Een wijk- of dorpsplan ontvangen en dan?

Een wijk- of dorpsplan ontvangen en dan? Een wijk- of dorpsplan ontvangen en dan? handleiding voor gemeenten handleiding voor bewoners z.o.z. Voorwoord In 2013 ontwikkelde de Gemeente Winsum deze werkwijzer omdat we burgers wilden helpen bij

Nadere informatie

Is Haaren ouderenproof? Aanvullingen van ouderen op de DOP s

Is Haaren ouderenproof? Aanvullingen van ouderen op de DOP s Is Haaren ouderenproof? Aanvullingen van ouderen op de DOP s Is Haaren ouderenproof? Aanvullingen van ouderen op de DOP s Drs. Sj. Cox PON Instituut voor advies, onderzoek en ontwikkeling in Noord-Brabant

Nadere informatie

Pers. Betreft: Woordmelding VVD fractie bij de Perspectiefnota 2017

Pers. Betreft: Woordmelding VVD fractie bij de Perspectiefnota 2017 Afschrift aan: VVD-leden Pers Brunssum, 12 juli 16 Betreft: Woordmelding VVD fractie bij de Perspectiefnota 2017 Geachte burgers van Brunssum, geachte collega raadsleden, geacht college van B en W, geachte

Nadere informatie

Naar een dorpsvisie Inhoudsopgave 1. Dorpsvisies 2. Doel 3. Werkwijze 4. Tijd & kosten 5. Communicatie 6. Aandachtspunten 7.

Naar een dorpsvisie Inhoudsopgave 1. Dorpsvisies 2. Doel 3. Werkwijze 4. Tijd & kosten 5. Communicatie 6. Aandachtspunten 7. Naar een dorpsvisie Als dorpen - meer dan nu - invloed willen uitoefenen op ontwikkeling van hun dorp, dan is het van belang dat zij goed beslagen ten ijs komen. Planvorming was altijd voornamelijk een

Nadere informatie

Toetsing van de herstructureringsplannen

Toetsing van de herstructureringsplannen Aan de leden van de Dialoogtafel Onderwerp Voortgang leefbaarheidsspoor 1 Geachte dames en heren, In uw vergadering van 12 januari 2015 heeft u het herstructureringsprogramma van leefbaarheidsspoor 1 vastgesteld.

Nadere informatie

Heemstede is een mooie kern van de Metropool Amsterdam met een eigen identiteit

Heemstede is een mooie kern van de Metropool Amsterdam met een eigen identiteit Algemene Beschouwingen begrotingsraad, 8 november 2018 Heemstede is een mooie kern van de Metropool Amsterdam met een eigen identiteit Voorzitter, Voor de eerste keer ooit een algemene beschouwing van

Nadere informatie

Dorpsvisie Middelstum

Dorpsvisie Middelstum Dorpsvisie Middelstum 2016-2020 INLEIDING In 2015 eindigt de periode van de dorpsvisie 2005-2015 In balans voor de toekomst. De projecten uit de dorpsvisie zijn zo goed als gerealiseerd. Voor Stichting

Nadere informatie

Eemsdelta ME. Minder jongeren, meer kansen! Dossier jongerenparticipatie Appingedam

Eemsdelta ME. Minder jongeren, meer kansen! Dossier jongerenparticipatie Appingedam Eemsdelta ME Minder jongeren, meer kansen! Dossier jongerenparticipatie Appingedam Aanleiding De aanpak Draagvlak Bouwen Borgen Het project Eemsdelta ME is een initiatief van de gemeente Appingedam. De

Nadere informatie

Linge s Zorglandgoed en ons dorp. Rumpt, 29 november 2011 Dorpshuis Albertine

Linge s Zorglandgoed en ons dorp. Rumpt, 29 november 2011 Dorpshuis Albertine Linge s Zorglandgoed en ons dorp Rumpt, 29 november 2011 Dorpshuis Albertine Welkom U allen, inwoners van Rumpt Aanwezige journalisten van het: Kontakt Nieuwsblad Geldermalsen de Gelderlander 2 Agenda

Nadere informatie

Aanvraagformulier subsidie Regionale Cultuurplannen

Aanvraagformulier subsidie Regionale Cultuurplannen 1 Aanvraagformulier subsidie Regionale Cultuurplannen De Regionale Cultuurplannen (RCP) omvatten een subsidiebudget voor het vergroten van cultuurparticipatie, bedoeld voor amateurkunst (alle kunst- en

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF CDA AFDELING LOPPERSUM nr maart 2018

NIEUWSBRIEF CDA AFDELING LOPPERSUM nr maart 2018 1/4 VOORWOORD Hierbij de CDA Loppersum nieuwsbrief. Voor leden en belangstellenden. De volgende nieuwsbrief zal begin september verschijnen. Wil je over deze nieuwsbrief iets opmerken of zelf copy aanleveren,

Nadere informatie

Vereniging voor Dorpsbelangen Warffum Secretariaat Noorderstraat AA Warffum

Vereniging voor Dorpsbelangen Warffum Secretariaat Noorderstraat AA Warffum Jaarverslag van de secretaris Februari 2014-februari 2015 Dit jaarverslag geeft een impressie van de thema s waarvoor de Vereniging voor Dorpsbelangen Warffum zich het afgelopen bestuursjaar heeft ingezet.

Nadere informatie

Gemeente Beesel en haar inwoners presenteren: Blij in Beesel, vandaag, morgen en overmorgen

Gemeente Beesel en haar inwoners presenteren: Blij in Beesel, vandaag, morgen en overmorgen Gemeente Beesel en haar inwoners presenteren: Blij in Beesel, vandaag, morgen en overmorgen Visie Blij in Beesel, vandaag, morgen en overmorgen Een visie die van u is; die het (toekomst)beeld van inwoners

Nadere informatie

= = Raadsvergadering d.d. 1 juli 2014 Agendanr..

= = Raadsvergadering d.d. 1 juli 2014 Agendanr.. *ZE9A7F4E536* = = Raadsvergadering d.d. 1 juli 2014 Agendanr.. Aan de Raad No.ZA.14-28394/DV.14-359, afdeling Samenleving. Sellingen, 19 juni 2014 Onderwerp: nieuwbouw MFA Sellingen Op 26 februari 2013

Nadere informatie

Voor vooruitgang in Uitgeest

Voor vooruitgang in Uitgeest Verkiezingsprogramma 2018 Dit is het verkiezingsprogramma van D66 Uitgeest in gewone taal. Voor het volledige programma kun je kijken op onze website: uitgeest.d66.nl Voor vooruitgang in Uitgeest 1 Voorwoord

Nadere informatie

Doelen en beoogde resultaten van de plannen van Herxen.

Doelen en beoogde resultaten van de plannen van Herxen. Doelen en beoogde resultaten van de plannen van Herxen. Eenmalige budgetten voor onderwerpen die op korte termijn kunnen starten. De verschillende werkgroepen hebben eenmalig een budget aangevraagd en

Nadere informatie

UITNODIGING UITNODIGING. 10 maart. Landgoed Ekenstein EEMSDELTADAG. Woensdag 27 mei 2015. Landgoed Ekenstein, Appingedam

UITNODIGING UITNODIGING. 10 maart. Landgoed Ekenstein EEMSDELTADAG. Woensdag 27 mei 2015. Landgoed Ekenstein, Appingedam UITNODIGING EEMSDELTADAG Intersectorale startbijeenkomst Wonen en leefbaarheid Eemsdelta 10 maart UITNODIGING Woensdag 27 mei 2015 Landgoed Ekenstein, Appingedam Landgoed Ekenstein Uitnodiging Op 27 mei

Nadere informatie

Bijlage(n): Doorkiesnummer: adres: Datum: 16 oktober 2018

Bijlage(n): Doorkiesnummer: adres: Datum: 16 oktober 2018 Raadsinformatiebrief De gemeenteraad van Albrandswaard Uw brief Ons kenmerk: 1357164 van: Uw kenmerk: Contact: Erwin Weterings Bijlage(n): Doorkiesnummer: 010-5061137 E-mailadres: e.weterings@albrandswaard.nl

Nadere informatie

Verslag van het toekomstlab Deest. Het proces: hoe komen we tot een toekomstbeeld?

Verslag van het toekomstlab Deest. Het proces: hoe komen we tot een toekomstbeeld? Verslag van het toekomstlab Deest Op woensdagavond 12 juni organiseerden we een toekomstlab in t Trefpunt in Deest. Tijdens deze avond gingen we met ongeveer 40 betrokken bewoners en ondernemers in gesprek

Nadere informatie

Enquete feedback avond 25 oktober 2018

Enquete feedback avond 25 oktober 2018 Enquete feedback avond 25 oktober 2018 Enquete feedback avond Avond indeling: 20.00 Van 20.00 tot 20.45 Van 20.45 tot 21.00 Van 21.00 tot 21.30 Van 21.30 tot 22.00 22.00 Aanvang Presentatie enquete uitkomsten

Nadere informatie

Reactie op Beleidsplan juli 2017

Reactie op Beleidsplan juli 2017 Geachte aanwezigen, voor ons ligt het Beleidsplan 2017. We staan er goed voor in Aa en Hunze. We zijn financieel gezond. En met de meicirculaire in de hand zien we dat ook het meerjarenperspectief er positief

Nadere informatie

Beeldverslag werkatelier Centrum Zuidlaren 4 april 2019

Beeldverslag werkatelier Centrum Zuidlaren 4 april 2019 Beeldverslag werkatelier Centrum Zuidlaren 4 april 2019 Zuidlaren werkt samen AANLEIDING Dit jaar gaat de gemeente op zoek naar het beste plan voor het centrum van Zuidlaren. Om toe te werken naar een

Nadere informatie

Uitkomsten enquête Nieuw-Weerdinge

Uitkomsten enquête Nieuw-Weerdinge Uitkomsten enquête Nieuw-Weerdinge We zijn in Nieuw-Weerdinge bezig met het maken van een dorpsprogramma. Hierin staat wat de organisaties en de bewoners de komende vijf jaar met elkaar willen bereiken

Nadere informatie

BIJEENKOMST JONGERENCENTRUM

BIJEENKOMST JONGERENCENTRUM BIJEENKOMST JONGERENCENTRUM Betreft: Bijeenkomst Jongerenraad, Gruitpoort en gemeente: notulen Datum: 7 december 2011 Status: Definitief Verslag: Mark Waaijenberg & Natascha Walenberg (B&A) Toelichting

Nadere informatie

Verslag bijeenkomst woensdag 5 oktober visievorming toekomst relatie dorpen-gemeente

Verslag bijeenkomst woensdag 5 oktober visievorming toekomst relatie dorpen-gemeente Verslag bijeenkomst woensdag 5 oktober visievorming toekomst relatie dorpen-gemeente Aanwezig: ongeveer 75 inwoners De bijeenkomst startte om 19.30 uur met een korte introductie van wethouder Hans Nijhof

Nadere informatie

Om te beginnen is een korte schets van het dorp gegeven zodat iedereen van gelijke informatie is voorzien, samengevat:

Om te beginnen is een korte schets van het dorp gegeven zodat iedereen van gelijke informatie is voorzien, samengevat: DORPSONTWIKKELING HOOGE ZWALUWE 1. Inleiding Dinsdag 15 februari is een groep actieve bewoners bij elkaar geweest om in kaart te brengen wat hun zorgen en dromen zijn ten aanzien van het leven in Hooge

Nadere informatie

Opening en vaststellen agenda (20:00uur)

Opening en vaststellen agenda (20:00uur) Opening en vaststellen agenda (20:00uur) Notulen vorige Openbare vergadering Jaarverslag 2017 Kascontrole 2017 Klompenpad Buurtbus update Najaarsoverleg Gemeente Apeldoorn Vitaliteitsagenda Oosterhuizen

Nadere informatie

Was / Wordt-lijst beleidsplan ISHV

Was / Wordt-lijst beleidsplan ISHV 1. Appingedam Besproken in raad d.d. 21 januari 2016. Stemt in met voorgestelde wijzigingen. Beleid sluit aan bij gemeentelijk armoedebeleid. Verdere opmerkingen: Versterken van samenwerking tussen organisaties;

Nadere informatie

Aan : De raden van Bedum, De Marne, Winsum, Delfzijl, Eemsmond, Appingedam en Loppersum Van : De fractie van de PvdA

Aan : De raden van Bedum, De Marne, Winsum, Delfzijl, Eemsmond, Appingedam en Loppersum Van : De fractie van de PvdA Alternatief Raadsvoorstel: besluit verzoek tot verdere verkenning en onderbouwingen ten behoeve van de uiteindelijk te maken keuze uit de herindelingsvarianten: één G7 gemeente van Lauwerszee tot Dollard

Nadere informatie

ALGEMENE BESCHOUWINGEN VOORJAARSNOTA 2018 GEMEENTE PEKELA

ALGEMENE BESCHOUWINGEN VOORJAARSNOTA 2018 GEMEENTE PEKELA 1 ALGEMENE BESCHOUWINGEN VOORJAARSNOTA 2018 GEMEENTE PEKELA PvdA Fractie Afdeling Pekela 2 Voorzitter, Vanavond behandelen we, net zo routinematig als voorheen De Algemene Beschouwingen van de voorjaarsnota

Nadere informatie

Verslag openbare vergadering Dorpsraad Broekhuizen-Broekhuizenvorst 18 mei 2017

Verslag openbare vergadering Dorpsraad Broekhuizen-Broekhuizenvorst 18 mei 2017 Verslag openbare vergadering Dorpsraad Broekhuizen-Broekhuizenvorst 18 mei 2017 1. Opening H. van Wylick opent de vergadering met een hartelijk welkom aan de aanwezigen. Er zijn afmeldingen ontvangen van

Nadere informatie

Verslag themabijeenkomst Toerisme en Werelderfgoed

Verslag themabijeenkomst Toerisme en Werelderfgoed URHAHN BREEN FERWERDA Dorpsontwikkelingsvisie Middenbeemster Verslag themabijeenkomst Toerisme en Werelderfgoed Dorpsontwikkelingsvisie Middenbeemster 16 mei 2019 Inleiding Op donderdag 16 mei 2019 organiseerde

Nadere informatie

Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 2 juli in het gemeentehuis te Uithuizen.

Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 2 juli in het gemeentehuis te Uithuizen. Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 2 juli in het gemeentehuis te Uithuizen. Aanwezig: Voorzitter Griffier mevrouw M. van Beek mevrouw H. Hoekstra

Nadere informatie

Verslag bijeenkomst New Village Hotel Dinsdag 25 november

Verslag bijeenkomst New Village Hotel Dinsdag 25 november Verslag bijeenkomst New Village Hotel Dinsdag 25 november Aanwezig namens gemeente: M. van Beek H. Sienot Aanwezig namens NVH: B. Hakvoort A. van der Molen Aantal toehoorders: ca. 130 1. Opening door burgemeester

Nadere informatie

Opbrengst Netwerkbijeenkomst en Werkateliers

Opbrengst Netwerkbijeenkomst en Werkateliers Opbrengst Netwerkbijeenkomst en Werkateliers Beleef het Apeldoorns Kanaal September - November 2016 Inhoud 1. Inleiding 2. Opbrengst 3. Vervolg Let op: dit is een voorlopige opbrengst. We doorlopen samen

Nadere informatie

DORPSRAAD GRUBBENVORST

DORPSRAAD GRUBBENVORST DORPSRAAD GRUBBENVORST Secretariaat@dorpsraadgrubbenvorst.nl www.dorpsraadgrubbenvorst.nl Verslag van de openbare Dorpsraad vergadering. Datum: woensdag 20 september 2017. Locatie: t Haeren te Grubbenvorst.

Nadere informatie

Stellingen beheercommissie

Stellingen beheercommissie Stellingen beheercommissie 1. Welke activiteiten moeten in De Dompelaar plaatsvinden en welke in een tent? Zo weinig mogelijk in tent, zoveel mogelijk in Dompelaar Kermis in de tent/kerkplein in Dompelaar

Nadere informatie