Vragen en antwoorden Versterkingsprogramma Eemsmond

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vragen en antwoorden Versterkingsprogramma Eemsmond"

Transcriptie

1 Vragen en antwoorden Versterkingsprogramma Eemsmond Versterken Inspecties Schade Veiligheid Wie doet wat? Informatie en begeleiding Vragen over versterken Wie leidt het versterkingsprogramma? De Nationaal Coördinator Groningen (NCG) voert de regie over het versterkingsprogramma. De Nationaal Coördinator Groningen is een samenwerkingsverband van twaalf Groninger gemeenten, de provincie Groningen en het Rijk. De NCG maakt samen met de gemeente Eemsmond en bewoners een versterkingsplan voor de dorpen Uithuizen, Kantens en Zandeweer. Hoe zijn de gebieden Uithuizen, Kantens en Zandeweer geselecteerd? Alle woningen in het aardbevingsgebied moeten uiteindelijk geïnspecteerd worden om vast te stellen of deze aardbevingsbestendig zijn. Er is niet voldoende capaciteit om alle woningen tegelijkertijd te inspecteren. In het voorjaar van 2016 is in de kern van het aardbevingsgebied (Loppersum, t Zandt, Appingedam, Overschild en Ten Post) gestart met de inspecties van de woningen. Vanaf eind 2016 is capaciteit beschikbaar om delen van Kantens, Zandeweer en Uithuizen te inspecteren. Ik woon in Kantens, Zandeweer of Uithuizen. Wat staat mij te wachten? Stap 1: informeren van de bewoners Op zaterdag 12 november 2016 wordt een informatiebijeenkomst georganiseerd over de plannen in de komende periode in uw dorp. Burgemeester Marijke van Beek en Nationaal Coördinator Groningen Hans Alders geven een toelichting op het versterkingsprogramma en de inspecties van woningen die voor dit programma noodzakelijk zijn. Stap 2: inspecteren van uw woning Om vast te kunnen stellen wat precies de versterkingsopgave is, moeten woningen geïnspecteerd worden. Er zijn twee vormen van inspecties, uitgebreide inspecties en validatie-inspecties. - Uitgebreide inspectie Tijdens een uitgebreide inspectie wordt de constructie van uw woning beoordeeld. Hiervoor is het soms nodig om gaten in wanden, muren en plafonds te maken of in uw tuin te graven om de fundering te kunnen zien. Dit levert overlast op. Alles in en om uw woning wordt weer in originele staat teruggebracht. - Validatie-inspectie Bij een validatie inspectie wordt gekeken of de gegevens uit de uitgebreide inspectie van een vergelijkbare woning ook voor uw woning geldt. Hiervoor is het niet nodig om gaten in muren of plafonds te maken. Deze inspectie duurt een half uur tot een uur. Tijdens de inspectie wordt u begeleid door een bewonersbegeleider vanuit Versterkingspunt Eemsmond. Naast deze inspecties wordt ook grondonderzoek (sonderingen) gedaan. Dit grondonderzoek vindt op straat plaats. Stap 3: berekenen of uw woning versterkt moet worden Met de gegevens uit de inspecties en het grondonderzoek berekenen specialisten of uw woning voldoet aan de norm voor aardbevingsbestendig bouwen. Dit berekenen is een ingewikkeld proces dat ongeveer 3 maanden duurt. Stap 4: berekenen wat moet gebeuren om uw woning veilig te maken Als uit de berekeningen blijkt dat uw woning versterkt moet worden, berekenen specialisten wat bij uw woning moet gebeuren om deze veilig te maken voor aardbevingen. Ook dit is een ingewikkeld proces wat ongeveer 2 maanden duurt. Stap 5: bespreken van het rapport met de bewoners en bedenktijd De resultaten van de inspectie en de berekeningen worden vastgelegd in een rapport. Het rapport wordt besproken met de eigenaar/bewoner van de woning. De eigenaar van de woning neemt uiteindelijk een beslissing of de woning wordt versterkt. versie 1.0, 11 november

2 Stap 6: opstellen en bespreken van het versterkingsplan voor de wijk Als alle gesprekken met de eigenaars/bewoners zijn gevoerd, stelt de gemeente Eemsmond en de NCG een plan van aanpak op voor de straat/wijk/dorp. Als het van toepassing - en mogelijk - is dan nemen zij hier bijvoorbeeld ook onderwijs- en zorgvoorzieningen in mee. De gemeente Eemsmond en de NCG bespreken het versterkingsplan met de bewoners. Stap 7: uitvoering van het versterkingsplan door Centrum Veilig Wonen Als er overeenstemming over het versterkingsplan is en de financiering is geregeld, kan de uitvoering beginnen. De uitvoering gebeurt door Centrum Veilig Wonen (CVW) in nauwe samenspraak met de bewoners. Wie neemt de eindbeslissing over het versterken van de woning? De eindbeslissing om een woning te versterken wordt door de eigenaar/bewoner genomen. Een plan kan pas uitgevoerd worden als de eigenaar/bewoner ermee instemt. Er bestaat een uitzondering: als de eindconclusie is dat een woning of gebouw niet meer voldoet aan de eisen in het bouwbesluit en daardoor sprake is van een onveilige situatie dan heeft uw gemeente de wettelijke taak om de eigenaar van de woning te wijzen op zijn verantwoordelijkheden om te zorgen dat de woning of gebouw wel weer voldoet aan de gestelde eisen. Kan bij een eventuele versterking rekening gehouden worden met mijn (ver)bouwwensen? Wanneer uit de berekeningen blijkt dat uw woning versterkt moet worden, wordt een versterkingsadvies uitgebracht. Voordat de woning wordt versterkt, wordt met de eigenaar de mogelijkheden besproken die meegenomen kunnen worden tijdens het versterken. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan energiebesparende of -opwekkende maatregelen. Kan het zijn dat mijn huis gesloopt moet worden? Als uit de berekeningen blijkt dat de kosten om de woning of gebouw veilig te maken hoger zijn dan de waarde van de woning, dan is het mogelijk dat een woning voor sloop in aanmerking komt. Uw gemeente en de NCG maken dan afspraken met de eigenaar van de woning over welke stappen en voorzieningen getroffen moeten worden. Kan ik als de eigenaar de versterking van mijn woning helemaal laten verzorgen? Als u het eens bent met het inspectierapport en het versterkingsadvies, kan Centrum Veilig Wonen de uitvoering van de versterkingsmaatregelen voor hun rekening nemen. U kunt dan dus alles uit handen geven. Welke werkzaamheden vallen onder bouwkundig versterken? Bouwkundig versterken betekent dat de constructie van uw woning sterker wordt gemaakt, zodat deze beter bestand is tegen aardbevingen. Het gaat dan bijvoorbeeld om maatregelen zoals het versterken van verbindingen tussen vloeren en muren, het vervangen van muren of het versterken van de fundering. Nadat een woning bouwkundig is versterkt, kan na een aardbeving nog steeds schade ontstaan aan de woning of gebouw. Als mijn woning is versterkt, kan een aardbeving dan nog schade veroorzaken? Ja, als uw woning is versterkt kan door een aardbeving nog steeds schade aan uw huis optreden. Door het versterken van de woning voldoet deze aan de norm voor aardbevingsbestendig bouwen. Dit betekent niet dat aardbevingen geen schade meer kunnen veroorzaken. De kans op zware schade is wel kleiner. Als mijn woning versterkt moet worden, kan ik dan in mijn huis blijven? Dit hangt van de maatregelen af die genomen moeten worden om uw woning veilig te maken. In overleg met de eigenaar/bewoner wordt gekeken welke mogelijkheden er zijn. Als tijdelijke huisvesting tijdens het versterken nodig is, wie betaalt dit? De NAM neemt de kosten voor eventuele tijdelijke huisvesting voor haar rekening. versie 1.0, 11 november

3 Vragen over inspecties Hoe lang duurt een inspectie en het berekenen van de sterkte van mijn woning? En wanneer weet ik of mijn woning versterkt moet worden? Een inspectie en het daarna berekenen van de sterkte van uw woning is technisch ingewikkeld. Dit gebeurt door technisch ingenieurs en adviseurs. De tijd die nodig is voor een inspectie van uw woning is afhankelijk van welk type inspectie plaatsvindt. Een uitgebreide inspectie duurt 1 3 dagen; een validatie-inspectie duurt ongeveer een halfuur tot een uur. Het berekenen van de sterkte van uw woning duurt maanden. Als blijkt dat uw woning niet voldoet aan de norm voor aardbevingsbestendig bouwen dan volgt een tweede berekening om vast te stellen welke versterkingsmaatregelen nodig zijn om uw woning veilig te maken. Ook deze berekening is ingewikkeld en neemt maanden in beslag. Wanneer worden de woningen in Kantens, Zandeweer en Uithuizen geïnspecteerd? Op dit moment is de planning van de 1 e helft van 2017 ingevuld. In 2016 wordt gestart met inspecties van een deel van de woningen in Kantens. Dit geldt ook voor Zandeweer. In Uithuizen wordt in 2017 gestart. In het definitieve Meerjarenprogramma dat op 23 december 2016 wordt gepubliceerd staat beschreven welke woningen in de 1 e helft van 2017 worden geïnspecteerd. Welke criteria gelden bij de inspecties? In Nederland is in het Bouwbesluit wettelijk vastgesteld hoe veilig gebouwd moet worden. Aardbevingsbestendig bouwen is nog niet opgenomen in deze wetgeving. In februari 2015 heeft een commissie van deskundigen (de NEN-commissie) een ontwerp richtlijn opgesteld voor aardbevingsbestendig bouwen. Dit is de Nationale Praktijkrichtlijn aardbevingen (NPR 9998:2015). In de NPR zijn veiligheidsniveaus en waarden voor de aardbevingsbelasting voor gebouwen opgenomen voor zowel nieuwbouw, verbouw als bestaande bouw. De normen in de NPR zijn bedoeld om de kans op slachtoffers door het instorten van een gebouw te beperken De norm geeft de kans weer dat iemand op een bepaalde locatie komt te overlijden in de periode van een jaar. De norm waar een woning aan moet voldoen om aardbevingsbestendig te zijn, is Dit betekent dat er een kans op overlijden is van 1 op de jaar. Bij de berekening van woningen en gebouwen om vast te stellen of deze bestand zijn tegen aardbevingen, wordt de NPR gehanteerd. Wat is de NPR? NPR is de afkorting van Nederlandse Praktijkrichtlijn. De NPR 9998 geeft richtlijnen om voor de volgende situaties te beoordelen of: a) te bouwen gebouwen voldoende aardbevingsbestendig zijn; b) bestaande gebouwen voldoende aardbevingsbestendig zijn; c) te versterken bestaande gebouwen voldoende aardbevingsbestendig zijn. De toepassing van de NPR is beperkt tot Noord-Nederland voor zover de aardbevingen optreden als gevolg van de gaswinning in het Groninger gasveld. Wat gebeurt er als een bewoner geen inspectie wil? Altijd wordt geprobeerd om gezamenlijk met de bewoner tot een oplossing te komen. In het uiterste geval kan uw gemeente, op basis van de woningwet, beslissen dat een inspectie moet plaatsvinden. Dit is het geval als er sprake is van een acuut onveilige situatie. Mijn huis heeft al een keer een schade-inspectie gehad, waarom moet dat nog een keer? Bij schade-inspecties wordt alleen gekeken naar de door u of door de eigenaar van de woning gemelde schade. Met een uitgebreide inspectie wordt bij uw woning zowel van buiten als van binnen gekeken naar de sterkte van de constructie van het gebouw en mogelijke kwetsbare gebouwonderdelen. Bij deze inspecties wordt gekeken naar de woning als geheel. Mijn huurhuis is al een keer geïnspecteerd, waarom moet dat nog een keer? Het is bekend dat sommige huizen in dit gebied al een keer zijn geïnspecteerd. De NCG en uw verhuurder hebben hierover nauw overleg met elkaar. Op dit moment wordt bekeken welke informatie over uw huis al bekend is en welke noodzakelijke inspecties nog gedaan moeten worden. Het is mogelijk dat een uitgebreide inspectie nog noodzakelijk is, omdat bij de eerdere inspectie onvoldoende onderzoek is gedaan naar de constructie van uw woning. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan hoe de verbindingen tussen de vloeren en de muren in uw woning zijn. versie 1.0, 11 november

4 Wat voor soorten inspecties zijn er? Er zijn twee soorten inspecties van woningen: Uitgebreide inspectie Bij een uitgebreide inspectie wordt de woning beoordeeld op de veiligheid. Hiervoor is het soms nodig om gaten in wanden, muren en plafonds te maken of in de tuin te graven om de fundering te zien. Alles wordt weer in originele staat teruggebracht. Als er schade wordt veroorzaakt, dan wordt dit weer hersteld. Een uitgebreide inspectie levert overlast op voor de bewoner en eventuele buren. Deze inspectie duurt 1 3 dagen. Een uitgebreide inspectie wordt alleen gedaan met toestemming van de eigenaar en eventuele bewoner van het gebouw. Validatie-inspectie Bij een validatie-inspectie wordt gekeken of de gegevens uit de uitgebreide inspectie ook gelden voor de woningen van hetzelfde type. Deze inspectie duurt ongeveer een half uur. Hierbij is het niet nodig om gaten in muren of plafonds te maken en levert daardoor vrijwel geen overlast op. Een validatie-inspectie gebeurt alleen met de toestemming van de eigenaar en de bewoner van de woning. Vragen over schade Waar kan ik na een aardbeving schade aan mijn woning melden? Schade aan uw woning kunt u melden bij Centrum Veilig Wonen (CVW). U kunt zeven dagen in de week tussen en telefonisch contact opnemen met CVW via Als ik het niet eens ben met het schaderapport, wat kan ik dan doen? Centrum Veilig Wonen (CVW) is uw aanspreekpunt over uw schaderapport. U heeft een contactpersoon vanuit CVW die u hierover kunt bellen. Als u het niet eens bent met uw schaderapport dan kunt u vragen om een contraexpertise. Bent u het nog niet eens met de contraexpert dan heeft u de mogelijkheid om naar de Arbiter te gaan. De arbiters zijn onafhankelijk en zitten in het gebouw van de Nationaal Coördinator Groningen. Wat doet een Arbiter? De Arbiter zijn oud-rechters. Zij doen uitspraken in geschillen op het terrein van schades. Het zijn bindende uitspraken. De NAM en Centrum Veilig Wonen zijn gebonden aan deze uitspraken. Bent u het niet eens met de uitspraak van de Arbiter, dan heeft u altijd de mogelijkheid om naar de rechter te stappen. De Arbiter heeft al diverse uitspraken gedaan. Bent u geïnteresseerd in deze uitspraken, dan kunt u de gedane uitspraken terugvinden op Ik heb een klacht over de afhandeling van mijn schade. Waar kan ik terecht? Heeft u klachten over individuele schade-afhandelingen door aardbevingen in Groningen, dan kunt dit melden bij de Onafhankelijke Raadsman. Hier kunt u ook terecht met klachten over bouwkundige versterking. Meer informatie vindt u op Vragen over veiligheid Wat als uit de inspectie blijkt dat er sprake is van een acuut onveilige situatie? Als tijdens de inspectie een acuut onveilige situatie wordt geconstateerd, worden direct maatregelen getroffen om het gebouw veiliger te maken. De getroffen maatregelen zijn afhankelijk van de geconstateerde onveilige situatie. Wat is een acuut onveilige situatie? Een acuut onveilige situatie wil zeggen dat de bouwkundige constructie, door welke oorzaak dan ook, niet (meer) voldoet aan de eisen van het bouwbesluit en een direct gevaar oplevert voor de bewoners of voor omwonenden. Wie doet wat? versie 1.0, 11 november

5 Wie doet wat bij de inspecties van woningen? De Nationaal Coördinator Groningen (NCG) heeft de regie over de inspecties en de eventuele versterkingsopgave. De inspecties worden uitgevoerd door gecertificeerde bureaus in opdracht van Centrum Veilig Wonen. Tijdens de inspectie wordt u als bewoner begeleid door een bewonersbegeleider van de Nationaal Coördinator Groningen. Deze bewonersbegeleiders zijn gehuisvest in onder andere Versterkingspunt Eemsmond. Centrum Veilig Wonen verzorgt de eventuele uitvoering van de versterking van uw woning. Waarom werkt de Nationaal Coördinator Groningen samen met Centrum Veilig Wonen (CVW)? CVW is een bestaande organisatie waar specifieke kennis en ervaring is over het inspecteren van woningen en over het bouwkundig versterken van woningen. CVW voert inspecties en berekeningen van sterkte van woningen uit in opdracht van de Nationaal Coördinator Groningen. Wat is de Nationaal Coördinator Groningen? De Nationaal Coördinator Groningen is een samenwerkingsverband van twaalf Groninger gemeenten (Appingedam, Bedum, De Marne, Delfzijl, Eemsmond, Groningen, Hoogezand-Sappemeer, Loppersum, Menterwolde, Slochteren, Ten Boer, Winsum) de provincie Groningen en het Rijk. Hans Alders geeft leiding aan dit samenwerkingsverband. Is Centrum Veilig Wonen wel onafhankelijk? De Nationaal Coördinator Groningen heeft de regie over de inspecties en het eventueel versterken van woningen in het aardbevingsgebied. De NCG neemt samen met de eigenaar/bewoner beslissingen. Centrum Veilig Wonen voert de inspecties en eventuele versterking uit. Vragen over informatie en begeleiding Waar kan ik met vragen terecht? De Nationaal Coördinator Groningen heeft versterkingspunten ingericht in de provincie. Ook in de gemeente Eemsmond komt een versterkingspunt. Vanuit het versterkingspunt begeleiden bewonersbegeleiders u bij de inspectie en het eventueel versterken van de woning. Voor vragen kunt u altijd terecht bij Versterkingspunt Eemsmond Bereikbaarheid (vanaf 21 november 2016) Adres: Sportlaan 4, Uithuizen (het versterkingspunt zit in MFC De Mencke) Telefonisch via op o Maandag: uur o Dinsdag t/m donderdag: uur Krijg ik een vast contactpersoon vanuit het Versterkingspunt? Ja, wanneer uw woning op de planning staat om geïnspecteerd te worden (uitgebreide inspectie of validatie-inspectie) dan krijgt u vanuit Versterkingspunt Eemsmond een vast contactpersoon. Hoe word ik betrokken bij en geïnformeerd over de inspectie van mijn woning? Als uw woning staat gepland voor een inspectie, dan neemt een bewonersbegeleider van Versterkingspunt Eemsmond contact met u op. Bij een uitgebreide inspectie komt de bewonersbegeleider bij u langs om afspraken te maken en verdere uitleg te geven over wat een uitgebreide inspectie inhoudt en wat er van u wordt verwacht. Samen met u wordt een datum gepland wanneer uw woning geïnspecteerd wordt. Tijdens het volledige traject wordt u vanuit de Nationaal Coördinator Groningen begeleid door een vast contactpersoon. Bij een validatie-inspectie wordt een afspraak met u gemaakt wanneer deze in uw woning kan plaatsvinden. Deze inspectie duurt een half uur tot een uur. In 2016 wordt gestart met woningen in Kantens en Zandeweer. Woningen in Uithuizen staan gepland voor Wat is een versterkingspunt? Een versterkingspunt is een plek waar u als bewoner terecht kunt met vragen, voor informatie of contact met bewonersbegeleiders van de Nationaal Coördinator Groningen. Bewonersbegeleiders zijn vaste contactpersonen voor bewoners. Zij begeleiden de bewoners in het traject van inspecties en versterken van woningen. versie 1.0, 11 november

6 Wat is het Meerjarenprogramma? De Nationaal Coördinator Groningen beschrijft in het Meerjarenprogramma welke activiteiten de komende vijf jaar ondernomen worden om Groningen aardbevingsbestendig en kansrijk te maken. De belangrijkste onderwerpen in dit Meerjarenprogramma zijn het verbeteren van schadeafhandeling, het aardbevingsbestendig maken van woningen, gebouwen en infrastructuur (zoals wegen en dijken) in het gebied en waar mogelijk tegelijkertijd de kansen benutten om de leefbaarheid en duurzaamheid te vergroten en de regionale economie te versterken. versie 1.0, 11 november

Programma uur - Welkom. - Toelichting gebiedsgerichte aanpak & inspecties woningen uur Vragen uur Informatiemarkt 13.

Programma uur - Welkom. - Toelichting gebiedsgerichte aanpak & inspecties woningen uur Vragen uur Informatiemarkt 13. Welkom Programma 11.15 uur - Welkom Wethouder Pier Prins - Toelichting gebiedsgerichte aanpak & inspecties woningen Nationaal Coördinator Groningen Hans Alders 12.15 uur Vragen 12.45 uur Informatiemarkt

Nadere informatie

Programma uur - Welkom. - Toelichting gebiedsgerichte aanpak & inspecties woningen uur Vragen uur Informatiemarkt 21.

Programma uur - Welkom. - Toelichting gebiedsgerichte aanpak & inspecties woningen uur Vragen uur Informatiemarkt 21. Welkom Programma 19.30 uur - Welkom burgemeester Geert-Jan ten Brink - Toelichting gebiedsgerichte aanpak & inspecties woningen Nationaal Coördinator Groningen Hans Alders 20.30 uur Vragen 21.00 uur Informatiemarkt

Nadere informatie

Programma uur - Welkom. - Toelichting gebiedsgerichte aanpak & inspecties woningen uur Vragen uur Informatiemarkt 15.

Programma uur - Welkom. - Toelichting gebiedsgerichte aanpak & inspecties woningen uur Vragen uur Informatiemarkt 15. Welkom Programma 13.15 uur - Welkom burgemeester André van de Nadort - Toelichting gebiedsgerichte aanpak & inspecties woningen Nationaal Coördinator Groningen Hans Alders 14.15 uur Vragen 14.45 uur Informatiemarkt

Nadere informatie

Q EN A GEBIEDSGERICHTE AANPAK EN INSPECTIES NATIONAAL COÖRDINATOR GRONINGEN

Q EN A GEBIEDSGERICHTE AANPAK EN INSPECTIES NATIONAAL COÖRDINATOR GRONINGEN Q EN A GEBIEDSGERICHTE AANPAK EN INSPECTIES NATIONAAL COÖRDINATOR GRONINGEN Onderwerpen - Versterking, pagina 1-3 - Inspecties, pagina 3-5 - Schade, pagina 5 - CVW, pagina 5 - Veiligheid, pagina 5-6 -

Nadere informatie

Programma uur - Welkom. - Toelichting gebiedsgerichte aanpak & inspecties woningen uur Vragen uur Informatiemarkt 11.

Programma uur - Welkom. - Toelichting gebiedsgerichte aanpak & inspecties woningen uur Vragen uur Informatiemarkt 11. Welkom Programma 09.30 uur - Welkom Wethouder Pier Prins - Toelichting gebiedsgerichte aanpak & inspecties woningen Hans Alders 10.30 uur Vragen 11.00 uur Informatiemarkt 11.30 uur Einde 2 Tekst 3 Aardbevingsbestendig

Nadere informatie

burgemeester Marijke van Beek - Toelichting gebiedsgerichte aanpak & inspecties woningen en meerlaagse bouw

burgemeester Marijke van Beek - Toelichting gebiedsgerichte aanpak & inspecties woningen en meerlaagse bouw Welkom Programma 19.30 uur - Welkom burgemeester Marijke van Beek - Toelichting gebiedsgerichte aanpak & inspecties woningen en meerlaagse bouw Hans Alders Nationaal Coördinator Groningen 20.30 uur Vragen

Nadere informatie

Gemeente Appingedam 15 oktober 2016

Gemeente Appingedam 15 oktober 2016 Gemeente Appingedam Programma 13.00 14.30 uur Welkom door burgemeester Rika Pot Toelichting gebiedsgerichte aanpak door Hans Alders Toelichting inspecties woningen door projectmanager Herman Wessels Stellen

Nadere informatie

Programma uur. Welkom en inleiding door burgemeester Albert Rodenboog

Programma uur. Welkom en inleiding door burgemeester Albert Rodenboog Programma 11.00 11.45 uur Welkom en inleiding door burgemeester Albert Rodenboog Toelichting door Hans Alders Stellen van vragen 11.45 12.30 uur Informatiemarkt 1 Inhoud Meerjarenprogramma Aardbevingsbestendig

Nadere informatie

burgemeester Gerard Beukema - Toelichting gebiedsgerichte aanpak & inspecties woningen

burgemeester Gerard Beukema - Toelichting gebiedsgerichte aanpak & inspecties woningen Welkom Programma 09.30 uur - Welkom burgemeester Gerard Beukema - Toelichting gebiedsgerichte aanpak & inspecties woningen Nationaal Coördinator Groningen Hans Alders - Toelichting Gebiedsvisie gemeente

Nadere informatie

Programma uur - Welkom. - Toelichting gebiedsgerichte aanpak & inspecties woningen uur Vragen uur Informatiemarkt 21.

Programma uur - Welkom. - Toelichting gebiedsgerichte aanpak & inspecties woningen uur Vragen uur Informatiemarkt 21. Welkom Programma 19.30 uur - Welkom Jan Jakob Boersma wethouder gemeente Slochteren - Toelichting gebiedsgerichte aanpak & inspecties woningen Hans Alders 20.30 uur Vragen 21.00 uur Informatiemarkt 21.30

Nadere informatie

Programma uur - Welkom - Toelichting gebiedsgerichte aanpak & inspecties woningen uur Vragen uur Informatiemarkt 21.

Programma uur - Welkom - Toelichting gebiedsgerichte aanpak & inspecties woningen uur Vragen uur Informatiemarkt 21. Welkom Programma 19.30 uur - Welkom - Toelichting gebiedsgerichte aanpak & inspecties woningen Hans Alders Nationaal Coördinator Groningen 20.30 uur Vragen 21.00 uur Informatiemarkt 21.30 uur Einde 2 Nationaal

Nadere informatie

IJzebrand Rijzebol - wethouder gemeente Delfzijl. - Toelichting gebiedsgerichte aanpak & inspecties woningen

IJzebrand Rijzebol - wethouder gemeente Delfzijl. - Toelichting gebiedsgerichte aanpak & inspecties woningen Welkom Programma 10.00 uur - Welkom IJzebrand Rijzebol - wethouder gemeente Delfzijl - Toelichting gebiedsgerichte aanpak & inspecties woningen Hans Alders - Toelichting Woonvisie & Gebiedsvisie Delfzijl

Nadere informatie

Gemeente Appingedam. Welkom

Gemeente Appingedam. Welkom Welkom Programma 19.30 uur - Welkom wethouder Annalies Usmany - Toelichting gebiedsgerichte aanpak & inspecties woningen Hans Alders 20.30 uur Vragen 21.00 uur Informatiemarkt 21.30 uur Einde 2 Tekst 3

Nadere informatie

Zandeweer, Doodstil & Eppenhuizen Welkom Informatieavond woningversterking & de toekomst van uw dorp

Zandeweer, Doodstil & Eppenhuizen Welkom Informatieavond woningversterking & de toekomst van uw dorp Zandeweer, Doodstil & Eppenhuizen Welkom Informatieavond woningversterking & de toekomst van uw dorp Zandeweer, woensdag 19.00 22.00 uur Deel 1: korte presentaties Titia Haak - Vereniging Dorpsbelangen

Nadere informatie

Programma uur - Welkom. - Toelichting gebiedsgerichte aanpak & inspecties woningen uur Vragen uur Informatiemarkt 21.

Programma uur - Welkom. - Toelichting gebiedsgerichte aanpak & inspecties woningen uur Vragen uur Informatiemarkt 21. Welkom Programma 19.30 uur - Welkom Jacolien Masselink - gemeente Loppersum - Toelichting gebiedsgerichte aanpak & inspecties woningen Tjitse Mollema - Nationaal Coördinator Groningen 20.30 uur Vragen

Nadere informatie

Programma uur Welkom & Toelichting gebiedsgerichte aanpak en inspecties woningen uur Vragen uur Informatiemarkt 21.

Programma uur Welkom & Toelichting gebiedsgerichte aanpak en inspecties woningen uur Vragen uur Informatiemarkt 21. Welkom Programma 19.30 uur Welkom & Toelichting gebiedsgerichte aanpak en inspecties woningen Hans Alders 20.30 uur Vragen 21.00 uur Informatiemarkt 21.30 uur Einde 2 Tekst 3 Aardbevingsbestendig en Kansrijk

Nadere informatie

Programma uur - Welkom. - Toelichting gebiedsgerichte aanpak & inspecties woningen uur Vragen uur Informatiemarkt 21.

Programma uur - Welkom. - Toelichting gebiedsgerichte aanpak & inspecties woningen uur Vragen uur Informatiemarkt 21. Welkom Programma 19.30 uur - Welkom burgemeester André van de Nadort - Toelichting gebiedsgerichte aanpak & inspecties woningen Jeroen de Boer Nationaal Coördinator Groningen 20.30 uur Vragen 21.00 uur

Nadere informatie

burgemeester André van de Nadort - Toelichting gebiedsgerichte aanpak & inspecties woningen

burgemeester André van de Nadort - Toelichting gebiedsgerichte aanpak & inspecties woningen Welkom Programma 19.30 uur - Welkom burgemeester André van de Nadort - Toelichting gebiedsgerichte aanpak & inspecties woningen Jeroen de Boer & Annemiek Berends - Nationaal Coördinator Groningen 20.30

Nadere informatie

Nationaal Coördinator Groningen. Programma

Nationaal Coördinator Groningen. Programma Welkom Programma 19.00 uur Inloop 19.15 uur Toelichting op inspecties van woningen Ina Geugien Bewonersbegeleider Nationaal Coördinator Groningen Sipke Benus Projectleider zorg Nationaal Coördinator Groningen

Nadere informatie

Welkom 16 november 2017

Welkom 16 november 2017 Welkom Programma 19.30 uur - Welkom - Toelichting gebiedsgerichte aanpak & inspecties woningen Hans Alders Nationaal Coördinator Groningen 20.30 uur Vragen 21.00 uur Kennismaken met bewonersbegeleiders

Nadere informatie

Rein Munniksma, burgemeester gemeente Midden-Groningen. - Toelichting versterkingsprogramma & inspecties periode april juni 2018

Rein Munniksma, burgemeester gemeente Midden-Groningen. - Toelichting versterkingsprogramma & inspecties periode april juni 2018 Welkom Programma 19.30 uur - Welkom Rein Munniksma, burgemeester gemeente Midden-Groningen - Toelichting versterkingsprogramma & inspecties periode april juni 2018 Lucy Goslinga, Gebiedsmanager NCG 20.30

Nadere informatie

burgemeester Frank de Vries - Toelichting versterkingsprogramma & inspecties gebouwen Nationaal Coördinator Groningen Hans Alders

burgemeester Frank de Vries - Toelichting versterkingsprogramma & inspecties gebouwen Nationaal Coördinator Groningen Hans Alders Welkom Programma 19.30 uur - Welkom burgemeester Frank de Vries - Toelichting versterkingsprogramma & inspecties gebouwen Hans Alders 20.30 uur Vragen 21.00 uur Kennis maken met bewonersbegeleiders 21.30

Nadere informatie

burgemeester Frank de Vries - Toelichting gebiedsgerichte aanpak & inspecties woningen

burgemeester Frank de Vries - Toelichting gebiedsgerichte aanpak & inspecties woningen Welkom Programma 19.30 uur - Welkom burgemeester Frank de Vries - Toelichting gebiedsgerichte aanpak & inspecties woningen Annemiek Berends, Gebiedsmanager Nationaal Coördinator Groningen 20.30 uur Vragen

Nadere informatie

Programma. Nationaal Coördinator Groningen 9 mei 2016

Programma. Nationaal Coördinator Groningen 9 mei 2016 Programma 1. Welkom door Geert-Jan ten Brink, burgemeester van Slochteren 2. Toelichting op de inspecties door Lucy Goslinga, NCG, projectmanager Overschild 3. Voorstellen aanwezigen en functie 4. Gelegenheid

Nadere informatie

Programma uur - Welkom. - Toelichting gebiedsgerichte aanpak & inspecties woningen

Programma uur - Welkom. - Toelichting gebiedsgerichte aanpak & inspecties woningen Welkom Programma 19.30 uur - Welkom burgemeester Anno Wietze Hiemstra - - Toelichting gebiedsgerichte aanpak & inspecties woningen Hans Alders - 20.30 uur Vragen 21.00 uur Kennis maken met bewonersbegeleiders

Nadere informatie

burgemeester Frank de Vries - Toelichting versterkingsprogramma & inspecties gebouwen periode april juni 2018

burgemeester Frank de Vries - Toelichting versterkingsprogramma & inspecties gebouwen periode april juni 2018 Welkom Programma 19.30 uur - Welkom burgemeester Frank de Vries - Toelichting versterkingsprogramma & inspecties gebouwen periode april juni 2018 Nationaal Coördinator Groningen Hans Alders 20.30 uur Vragen

Nadere informatie

Nationaal Coördinator Groningen

Nationaal Coördinator Groningen 1 Programma 1. Welkom door AnnaliesUsmany, wethouder Appingedam 2. Toelichting op de inspecties door Herman Wessels, NCG, projectmanager Opwierde Zuid 3. Gelegenheid tot het stellen van vragen 4. Informatiemarkt

Nadere informatie

Versterkingsopgave. Hans Alders

Versterkingsopgave. Hans Alders Welkom Programma Welkom - burgemeester Rein Munniksma Toelichting versterkingsopgave Nationaal Coördinator Groningen Hans Alders Vervolg versterkingsopgave Overschild Lucy Goslinga, gebiedsmanager NCG

Nadere informatie

Programma Welkom Ontwikkelingen 2018 en versterkingsprogramma Ontwikkelen dorpsvisie Gelegenheid om vragen te stellen

Programma Welkom Ontwikkelingen 2018 en versterkingsprogramma Ontwikkelen dorpsvisie Gelegenheid om vragen te stellen Welkom Programma Welkom Adriaan Hoogendoorn, burgemeester Midden-Groningen Ontwikkelingen 2018 en versterkingsprogramma Lucy Goslinga, gebiedsmanager NCG Ontwikkelen dorpsvisie Anja Woortman, wethouder

Nadere informatie

Memo Versterking 1467 gebouwen

Memo Versterking 1467 gebouwen Nationaal Coördinator Groningen Memo Versterking 1467 gebouwen Ronde 1 - Fase 1 Inleiding In april 2016 is onder regie van Nationaal Coördinator Groningen (NCG) gestart met het inspecteren en berekenen

Nadere informatie

Programma. Gelegenheid om vragen te stellen Nico Beukema, projectleider Versterking Midden-Groningen

Programma. Gelegenheid om vragen te stellen Nico Beukema, projectleider Versterking Midden-Groningen Welkom Programma Welkom Anja Woortman, wethouder Midden-Groningen Ontwikkelingen 2018 en versterkingsprogramma Lucy Goslinga, gebiedsmanager NCG Ontwikkelen dorpsvisie Anja Woortman, wethouder Midden-Groningen

Nadere informatie

WELKOM. Informatiebijeenkomst Beschermd stadsgezicht. Programma. Welkom. Ontwikkelingen 2018 & 2019 en Versterkingsprogramma

WELKOM. Informatiebijeenkomst Beschermd stadsgezicht. Programma. Welkom. Ontwikkelingen 2018 & 2019 en Versterkingsprogramma WELKOM Informatiebijeenkomst Beschermd stadsgezicht 14 en 15 mei Programma Welkom Anno Wietze Hiemstra, burgemeester Appingedam Ontwikkelingen 2018 & 2019 en Versterkingsprogramma Margo Roelofs, gebiedsmanager

Nadere informatie

Wat hebben Rijk, provincie en gemeenten afgesproken op 9 februari?

Wat hebben Rijk, provincie en gemeenten afgesproken op 9 februari? Veelgestelde vragen 1 Algemeen Wat hebben Rijk, provincie en gemeenten afgesproken op 9 februari? Op hoofdpunten is er een akkoord over een aantal zaken. Zie ook het persbericht dat maandag 9 februari

Nadere informatie

BUSINESSPLAN 2015 CENTRUM VEILIG WONEN. 1. Inleiding. 2. Bewoners staan centraal

BUSINESSPLAN 2015 CENTRUM VEILIG WONEN. 1. Inleiding. 2. Bewoners staan centraal BUSINESSPLAN 2015 CENTRUM VEILIG WONEN 1. Inleiding In dit businessplan worden de taken genoemd die Centrum Veilig Wonen in 2015 wil vervullen. Centrum Veilig Wonen is opgericht om bewoners te compenseren

Nadere informatie

Stand van zaken gaswinningsdossier Groningen en Ten Boer E. Deenen. De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN

Stand van zaken gaswinningsdossier Groningen en Ten Boer E. Deenen. De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN Onderwerp Steller Stand van zaken gaswinningsdossier Groningen en Ten Boer E. Deenen De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN Telefoon (050) 367 8263 Bijlage(n) 1 Ons kenmerk 6579200

Nadere informatie

Minder gaswinning, versterkingspakket voor Groningen

Minder gaswinning, versterkingspakket voor Groningen Ministerie van Economische Zaken Minder gaswinning, versterkingspakket voor Groningen Uitleg over het besluit gaswinning Groningen Geachte bewoner, Vrijdag 17 en zaterdag 18 januari 2014 heb ik in Groningen

Nadere informatie

Wat was de opgave van de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) en hoeveel woningen zijn concreet aangepakt?

Wat was de opgave van de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) en hoeveel woningen zijn concreet aangepakt? > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den Haag Postadres Postbus 20401

Nadere informatie

ONDERZOEKSWERKWIJZE VOOR EEN PROEF MET DE AFHANDELING VAN SCHADEMELDINGEN AAN DE RAND VAN HET GRONINGER GASVELD

ONDERZOEKSWERKWIJZE VOOR EEN PROEF MET DE AFHANDELING VAN SCHADEMELDINGEN AAN DE RAND VAN HET GRONINGER GASVELD ONDERZOEKSWERKWIJZE VOOR EEN PROEF MET DE AFHANDELING VAN SCHADEMELDINGEN AAN DE RAND VAN HET GRONINGER GASVELD 1. Inleiding Als gevolg van de mijnbouwactiviteiten in het Groninger gasveld ontstaan geïnduceerde

Nadere informatie

Nationaal Coördinator Groningen. Addendum. Meerjarenprogramma Aardbevingsbestendig en Kansrijk Groningen

Nationaal Coördinator Groningen. Addendum. Meerjarenprogramma Aardbevingsbestendig en Kansrijk Groningen Nationaal Coördinator Groningen Addendum Meerjarenprogramma Aardbevingsbestendig en Kansrijk Groningen 2017-2021 Colofon Projectnaam: Addendum bij Meerjarenprogramma Aardbevingsbestendig en Kansrijk Groningen

Nadere informatie

Uitvoeringsplan Ten Boer. O.b.v. plan van aanpak Mijnraadadvies

Uitvoeringsplan Ten Boer. O.b.v. plan van aanpak Mijnraadadvies Uitvoeringsplan Ten Boer O.b.v. plan van aanpak Mijnraadadvies Versie 1 22 november 2018 Inhoud Uitvoeringsplan Ten Boer... 1 O.b.v. plan van aanpak Mijnraadadvies... 1 Inleiding... 3 Uitvoeringsplan Ten

Nadere informatie

Presentatie onderzoek TU Delft en vervolgstappen

Presentatie onderzoek TU Delft en vervolgstappen Presentatie onderzoek TU Delft en vervolgstappen Hans Alders Nationaal Coördinator Groningen 10 september 2016 Programma: WELKOM Welkom en introductie door Hans Alders, Nationaal Coördinator Groningen

Nadere informatie

OBS Klinkenborg te Kantens Samenvatting voorlopig ontwerp bouwkundig versterken schoolgebouwen

OBS Klinkenborg te Kantens Samenvatting voorlopig ontwerp bouwkundig versterken schoolgebouwen OBS Klinkenborg te Kantens Samenvatting voorlopig ontwerp bouwkundig versterken schoolgebouwen Nederlandse Aardolie Maatschappij 1 december 2015 definitief BD5879.74064 VIIA Hammerfestweg 2 9723 JH Groningen

Nadere informatie

Toekomst voor het Groninger Erfgoed

Toekomst voor het Groninger Erfgoed Toekomst voor het Groninger Erfgoed Libau NRP dumo Innovatieve verduurzaming van het Groninger cultureel erfgoed 19 april 2018 Adviesorganisatie voor ruimtelijke kwaliteit en cultureel erfgoed in Groningen

Nadere informatie

Invloed van Groningse aardbevingen op woongenot

Invloed van Groningse aardbevingen op woongenot Invloed van Groningse aardbevingen op woongenot Welke invloed hebben de aardbevingen in Noord-Oost Groningen op het woongenot? Hoe schat men de kans in dat de eigen woonplaats getroffen kan worden? Onderzoek

Nadere informatie

GBS Het Baken te Delfzijl Samenvatting voorlopig ontwerp bouwkundig versterken schoolgebouwen

GBS Het Baken te Delfzijl Samenvatting voorlopig ontwerp bouwkundig versterken schoolgebouwen GBS Het Baken te Delfzijl Samenvatting voorlopig ontwerp bouwkundig versterken schoolgebouwen Nederlandse Aardolie Maatschappij 23 oktober 2015 definitief BD5879.74064 VIIA Hammerfestweg 2 9723 JH Groningen

Nadere informatie

'Gasberaad Secretaris (

'Gasberaad Secretaris ( Van: Aan: Onderwerp: FW: Nazending overleg 29 juni MS en minister van Economische Zaken Datum: maandag 17 juli 2017 16:01:48 Van: Verzonden: dinsdag 27 juni 2017 12:32 Aan: Alders, J.G.M. (Hans); Boer,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2018 2019 33 529 Gaswinning Nr. 609 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN EN KLIMAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den

Nadere informatie

De bouwkundige uitdaging in het noorden

De bouwkundige uitdaging in het noorden De bouwkundige uitdaging in het noorden Eric Heerkens Project Manager Uitvoering Groningen Aardbevingen Bouwkundig Versterken BRON VAN ONZE ENERGIE Het Groningen gasveld Een van de grootste gasvelden ter

Nadere informatie

Nationaal Coördinator Groningen. Kwartaal rapportage. oktober - december 2016

Nationaal Coördinator Groningen. Kwartaal rapportage. oktober - december 2016 Nationaal Coördinator Groningen Kwartaal rapportage oktober - december 26 Inhoud Inhoud 2 Leeswijzer 4..2.3.4.5 Schadeherstel 5 Schadeafhandeling 5 Afhandeling complexe schadegevallen door NCG 7 Commissie

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den Haag Postadres Postbus 20401

Nadere informatie

1 Bent u op de hoogte van de nieuwe berichtgeving over de schadeafhandeling in Groningen?

1 Bent u op de hoogte van de nieuwe berichtgeving over de schadeafhandeling in Groningen? > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Directoraat-generaal Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den Haag Postadres

Nadere informatie

PvA versterkings- opgave Oldambt

PvA versterkings- opgave Oldambt PvA versterkings- opgave Oldambt Inhoud 1. Achtergrond 2. Uitgangspunten 3. Aanpak 4. Proces 5. Vragen 1. Achtergrond Achtergrond Doel: wonen in gaswinningsgebied is even veilig als in de rest van Nederland

Nadere informatie

Jaarrapportage 2015 Centrum Veilig Wonen

Jaarrapportage 2015 Centrum Veilig Wonen Jaarrapportage 2015 Centrum Veilig Wonen Inhoudsopgave Samenvatting pagina 2 1. Inleiding pagina 4 2. Schadeafhandeling pagina 5 3. Bewonerstevredenheid en klachten pagina 7 4. Versterken pagina 9 a. Buiten-

Nadere informatie

KBS Sterre der Zee te Delfzijl Samenvatting voorlopig ontwerp bouwkundig versterken schoolgebouwen

KBS Sterre der Zee te Delfzijl Samenvatting voorlopig ontwerp bouwkundig versterken schoolgebouwen KBS Sterre der Zee te Delfzijl Samenvatting voorlopig ontwerp bouwkundig versterken schoolgebouwen Nederlandse Aardolie Maatschappij 20 oktober 2015 definitief BD5879.74064 VIIA Hammerfestweg 2 9723 JH

Nadere informatie

NEDERLAND, GRONINGEN, APPINGEDAM, OPWIERDE-ZUID: AARDGASVRIJ! in samenwerking met:

NEDERLAND, GRONINGEN, APPINGEDAM, OPWIERDE-ZUID: AARDGASVRIJ! in samenwerking met: NEDERLAND, GRONINGEN, APPINGEDAM, OPWIERDE-ZUID: AARDGASVRIJ! in samenwerking met: Vooraf Voor de gemeente Appingedam is Opwierde-Zuid met circa 500 woningen een wijk van formaat te noemen. Een wijk die

Nadere informatie

Kindcentrum Olingertil te Appingedam Samenvatting voorlopig ontwerp bouwkundig versterken schoolgebouwen

Kindcentrum Olingertil te Appingedam Samenvatting voorlopig ontwerp bouwkundig versterken schoolgebouwen Kindcentrum Olingertil te Appingedam Samenvatting voorlopig ontwerp bouwkundig versterken schoolgebouwen Nederlandse Aardolie Maatschappij 17 november 2015 definitief BD5879.74064 VIIA Hammerfestweg 2

Nadere informatie

CBS De Windroos te Delfzijl Samenvatting voorlopig ontwerp bouwkundig versterken schoolgebouwen

CBS De Windroos te Delfzijl Samenvatting voorlopig ontwerp bouwkundig versterken schoolgebouwen CBS De Windroos te Delfzijl Samenvatting voorlopig ontwerp bouwkundig versterken schoolgebouwen Nederlandse Aardolie Maatschappij 23 oktober 2015 Definitief BD5879.74064 VIIA Hammerfestweg 2 9723 JH Groningen

Nadere informatie

Welkom 13 december 2018

Welkom 13 december 2018 Welkom 13 december 2018 Programma Welkom Rika Pot - burgemeester gemeente Oldambt Actuele ontwikkelingen Herman Sietsma - Wat betekent dit voor de dorpen Nieuwolda, Nieuw Scheemda en t Waar? Roelof Hupkes

Nadere informatie

Businessplan Samenwerken aan een veiliger Groningen

Businessplan Samenwerken aan een veiliger Groningen Samenwerken aan een veiliger Groningen Januari 2016 Inhoud 1 Voorwoord...2 2 Samenwerken aan een veiliger Groningen...3 3 Doelstellingen 2016...4 3.1 Doelstelling thema 1: Prestatieverbetering bij schadeafhandeling...

Nadere informatie

OBS De Garven en CBS De Vore te Delfzijl Samenvatting voorlopig ontwerp bouwkundig versterken schoolgebouwen

OBS De Garven en CBS De Vore te Delfzijl Samenvatting voorlopig ontwerp bouwkundig versterken schoolgebouwen OBS De Garven en CBS De Vore te Delfzijl Samenvatting voorlopig ontwerp bouwkundig versterken schoolgebouwen Nederlandse Aardolie Maatschappij 23 oktober 2015 definitief BD5879.74064 VIIA Hammerfestweg

Nadere informatie

Nationaal Coördinator Groningen. Kwartaal rapportage. juli - september 2017

Nationaal Coördinator Groningen. Kwartaal rapportage. juli - september 2017 Nationaal Coördinator Groningen Kwartaal rapportage juli - september 7 Inhoud Inhoud Leeswijzer 3...3.4.5 Schadeherstel 4 Schadeafhandeling 4 Arbiter Bodembeweging 9 Afhandeling complexe schadegevallen

Nadere informatie

Q&A MEERJARENPROGRAMMA AARDBEVINGSBESTENDIG EN KANSRIJK GRONINGEN

Q&A MEERJARENPROGRAMMA AARDBEVINGSBESTENDIG EN KANSRIJK GRONINGEN Q&A MEERJARENPROGRAMMA AARDBEVINGSBESTENDIG EN KANSRIJK GRONINGEN INHOUD ALGEMEEN... 1 COMMUNICATIE/PARTICIPATIE... 3 BESLUITVORMING... 4 VERSTERKING VAN WONINGEN... 5 VERSTERKING VAN BEDRIJVEN, SCHOLEN,

Nadere informatie

Welkom Bijeenkomst t Zandt

Welkom Bijeenkomst t Zandt Welkom Bijeenkomst t Zandt Waar staan we? Programma Opening door wethouder Prins van de gemeente Loppersum Presentatie over: - Voortgang uitvoering versterking - Impressie bouwplan Hoofdstraat 49/51 -

Nadere informatie

Nationaal Coördinator Groningen. Kwartaal rapportage. april - juni 2017

Nationaal Coördinator Groningen. Kwartaal rapportage. april - juni 2017 Nationaal Coördinator Groningen Kwartaal rapportage april - juni 217 Inhoud Leeswijzer 3 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 Schadeherstel 4 Schadeafhandeling 4 Arbiter Bodembeweging 8 Afhandeling complexe schadegevallen

Nadere informatie

CBS De Blinke te Wagenborgen Samenvatting voorlopig ontwerp bouwkundig versterken schoolgebouwen

CBS De Blinke te Wagenborgen Samenvatting voorlopig ontwerp bouwkundig versterken schoolgebouwen CBS De Blinke te Wagenborgen Samenvatting voorlopig ontwerp bouwkundig versterken schoolgebouwen Nederlandse Aardolie Maatschappij 23 oktober 2015 definitief BD5879.74064 VIIA Hammerfestweg 2 9723 JH Groningen

Nadere informatie

OBS De Schutsluis te Oldenzijl Samenvatting voorlopig ontwerp bouwkundig versterken schoolgebouwen

OBS De Schutsluis te Oldenzijl Samenvatting voorlopig ontwerp bouwkundig versterken schoolgebouwen OBS De Schutsluis te Oldenzijl Samenvatting voorlopig ontwerp bouwkundig versterken schoolgebouwen Nederlandse Aardolie Maatschappij 1 december 2015 definitief BD5879.74064 VIIA Hammerfestweg 2 9723 JH

Nadere informatie

Notitie gebiedsafbakening

Notitie gebiedsafbakening Notitie gebiedsafbakening Inleiding In deze notitie wordt ingegaan op de gebiedsafbakeningen die worden gehanteerd voor wat betreft de gaswinning, de impact van de gaswinning en de maatregelen en voorzieningen

Nadere informatie

Gevolgen vastlopen gesprekken met minister voor Midden-Groningen

Gevolgen vastlopen gesprekken met minister voor Midden-Groningen Gemeente Midden-Groningen Postbus 75 9600 AB Hoogezand IBAN NL 45 BNGH 0285 1729 48 Tel.nr: (0598)-373737 www.midden-groningen.nl Aan de leden van de gemeenteraad van Midden- Groningen Team Omgevingskwaliteit

Nadere informatie

CBS De Zaaier te Delfzijl

CBS De Zaaier te Delfzijl CBS De Zaaier te Delfzijl Samenvatting voorlopig ontwerp bouwkundig versterken schoolgebouwen Nederlandse Aardolie Maatschappij 23 oktober 2015 definitief BD5879.74064 VIIA Hammerfestweg 2 9723 JH Groningen

Nadere informatie

OBS De Munte te Termunterzijl Samenvatting voorlopig ontwerp bouwkundig versterken schoolgebouwen

OBS De Munte te Termunterzijl Samenvatting voorlopig ontwerp bouwkundig versterken schoolgebouwen OBS De Munte te Termunterzijl Samenvatting voorlopig ontwerp bouwkundig versterken schoolgebouwen Nederlandse Aardolie Maatschappij 23 oktober 2015 Definitief BD5879.74064 VIIA Hammerfestweg 2 9723 JH

Nadere informatie

Raadsbrief rapport (bevings)bestendige zorg in de aardbevingsregio

Raadsbrief rapport (bevings)bestendige zorg in de aardbevingsregio Raadsbrief Verzenddatum 08-10-2018 : Behandeld door: Zaak: Joyce van der Waal 2018-028562 Mailadres: joyce.vanderwaal@middengroningen.nl Onderwerp: Raadsbrief rapport (bevings)bestendige zorg in de aardbevingsregio

Nadere informatie

Woonupdate Ten Post. In deze Woonupdate onder andere:

Woonupdate Ten Post. In deze Woonupdate onder andere: Woonupdate juni 2019 Nr. 1 Woonupdate Ten Post Nieuwsbrief december 2017 Deze Woonupdate is speciaal voor u als huurder van Wierden en Borgen in Ten Post. Om u zo goed mogelijk op de hoogte te houden van

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 33 529 Gaswinning Nr. 256 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 6 juni

Nadere informatie

Nationaal Coördinator Groningen. Kwartaal rapportage. oktober - december 2017

Nationaal Coördinator Groningen. Kwartaal rapportage. oktober - december 2017 Nationaal Coördinator Groningen Kwartaal rapportage oktober - december 7 Inhoud Leeswijzer 3...3.4.5 Schadeherstel 4 Schadeafhandeling 4 Arbiter Bodembeweging 8 Afhandeling complexe schadegevallen door

Nadere informatie

Kindcentrum OPwierde te Appingedam Samenvatting voorlopig ontwerp bouwkundig versterken schoolgebouwen

Kindcentrum OPwierde te Appingedam Samenvatting voorlopig ontwerp bouwkundig versterken schoolgebouwen Kindcentrum OPwierde te Appingedam Samenvatting voorlopig ontwerp bouwkundig versterken schoolgebouwen Nederlandse Aardolie Maatschappij 17 november 2015 definitief BD5879.74064 VIIA Hammerfestweg 2 9723

Nadere informatie

Ministerie van Economische Zal<en

Ministerie van Economische Zal<en Ministerie van Economische Zal Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA 's-gravenhage Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst 9 oktober 2014

Informatiebijeenkomst 9 oktober 2014 Informatiebijeenkomst 9 oktober 2014 Stichting Waardevermindering door Aardbevingen Groningen (WAG) Inleiding Gerechtelijke procedure Taxatierapporten Enquête en onderzoek RUG Immateriële schade Vragen

Nadere informatie

Werkinstructie voor betrokken uitvoerende partijen

Werkinstructie voor betrokken uitvoerende partijen Postbus 45, 9900 AA Appingedam Bouwend Nederland Regio Noord t.a.v. dhr. S. Wubbolts Leonard Springerlaan 31-4 9727 KB Groningen bezoekadres Buxzijlweg 1 9902 SB Appingedam postadres Postbus 45 9900 AA

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA 's-gravenhage

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA 's-gravenhage > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA 's-gravenhage Directoraat-generaal Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den Haag

Nadere informatie

CBS De Rank te Warffum Samenvatting voorlopig ontwerp bouwkundig versterken schoolgebouwen

CBS De Rank te Warffum Samenvatting voorlopig ontwerp bouwkundig versterken schoolgebouwen CBS De Rank te Warffum Samenvatting voorlopig ontwerp bouwkundig versterken schoolgebouwen Nederlandse Aardolie Maatschappij 1 december 2015 definitief BD5879.74064 VIIA Hammerfestweg 2 9723 JH Groningen

Nadere informatie

OBS De Waarborg te Wagenborgen Samenvatting voorlopig ontwerp bouwkundig versterken schoolgebouwen

OBS De Waarborg te Wagenborgen Samenvatting voorlopig ontwerp bouwkundig versterken schoolgebouwen OBS De Waarborg te Wagenborgen Samenvatting voorlopig ontwerp bouwkundig versterken schoolgebouwen Nederlandse Aardolie Maatschappij 23 oktober 2015 definitief BD5879.74064 VIIA Hammerfestweg 2 9723 JH

Nadere informatie

CBS De Haven te Onderdendam Samenvatting voorlopig ontwerp bouwkundig versterken schoolgebouwen

CBS De Haven te Onderdendam Samenvatting voorlopig ontwerp bouwkundig versterken schoolgebouwen CBS De Haven te Onderdendam Samenvatting voorlopig ontwerp bouwkundig versterken schoolgebouwen Nederlandse Aardolie Maatschappij 02 juli 2015 definitief BD5879.74064 VIIA Hammerfestweg 2 9723 JH Groningen

Nadere informatie

Datum 9 september 2016 Betreft Beantwoording vragen over validatieonderzoek schadegevallen buiten de contour

Datum 9 september 2016 Betreft Beantwoording vragen over validatieonderzoek schadegevallen buiten de contour > Retouradres Postbus 3006 9701 DA De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Nationaal Coördinator Bezoekadres Waagstraat 1 9712 JX Postadres Postbus 3006 9701

Nadere informatie

Welkom Adriaan Hoogendoorn, burgemeester Midden-Groningen. Ontwikkelingen en uitgangspunten Nieuwe Aanpak Versterking Herman Sietsma, waarnemend NCG

Welkom Adriaan Hoogendoorn, burgemeester Midden-Groningen. Ontwikkelingen en uitgangspunten Nieuwe Aanpak Versterking Herman Sietsma, waarnemend NCG Welkom Programma Welkom Adriaan Hoogendoorn, burgemeester Midden-Groningen Ontwikkelingen en uitgangspunten Nieuwe Aanpak Versterking Herman Sietsma, waarnemend NCG Vervolgtraject Siddeburen Steendam/Tjuchem

Nadere informatie

Regeling waardevermeerdering:

Regeling waardevermeerdering: www.bevingsschadepietmous.nl NIEUW Introdu SBRIEF ctien Decemb ummer: er 2014 In dit nummer: Profiteer nu van gratis energiebesparende maatregelen tot 4.000,- Bevingsschade Piet Mous ZONDER ZORGEN HERSTELLEN

Nadere informatie

Meerjarenprogramma Aardbevingsbestendig en Kansrijk Groningen 2016-2020

Meerjarenprogramma Aardbevingsbestendig en Kansrijk Groningen 2016-2020 Meerjarenprogramma Aardbevingsbestendig en Kansrijk Groningen 2016-2020 Venster Meerjarenprogramma Aardbevingsbestendig en Kansrijk Groningen 2016-2020 Datum 18-12-2015 Status Definitief Colofon Dit

Nadere informatie

CBS H.H. Simonides te Roodeschool Samenvatting voorlopig ontwerp bouwkundig versterken schoolgebouwen

CBS H.H. Simonides te Roodeschool Samenvatting voorlopig ontwerp bouwkundig versterken schoolgebouwen CBS H.H. Simonides te Roodeschool Samenvatting voorlopig ontwerp bouwkundig versterken schoolgebouwen Nederlandse Aardolie Maatschappij 1 december 2015 definitief BD5879.74064 VIIA Hammerfestweg 2 9723

Nadere informatie

Praktijkonderwijs Eemsdeltacollege te Appingedam Samenvatting voorlopig ontwerp bouwkundig versterken schoolgebouwen

Praktijkonderwijs Eemsdeltacollege te Appingedam Samenvatting voorlopig ontwerp bouwkundig versterken schoolgebouwen Praktijkonderwijs Eemsdeltacollege te Appingedam Samenvatting voorlopig ontwerp bouwkundig versterken schoolgebouwen Nederlandse Aardolie Maatschappij 17 november 2015 definitief BD5879.74064 VIIA Hammerfestweg

Nadere informatie

CBS De Akker te Zuidwolde Samenvatting voorlopig ontwerp bouwkundig versterken schoolgebouwen

CBS De Akker te Zuidwolde Samenvatting voorlopig ontwerp bouwkundig versterken schoolgebouwen CBS De Akker te Zuidwolde Samenvatting voorlopig ontwerp bouwkundig versterken schoolgebouwen Nederlandse Aardolie Maatschappij 11 september 2015 definitief BD5879.74064 VIIA Hammerfestweg 2 9723 JH Groningen

Nadere informatie

Verkort Uitvoeringsplan

Verkort Uitvoeringsplan Huisvesting scholen gemeente Loppersum Verkort Uitvoeringsplan December 2015 De bestaande huisvesting van onderwijsinstellingen in de gemeente Loppersum moet aardbevings- en toekomstbestendig worden. De

Nadere informatie

Analyse & Voorstel 'Terminologie Versterken'

Analyse & Voorstel 'Terminologie Versterken' Analyse & Voorstel 'Terminologie Versterken' In de vergadering van 9 maart 2015 is gesteld dat voor wat betreft het versterkingsprogramma de terminologie door elkaar begint te lopen. We zijn begonnen met

Nadere informatie

Beter leven voor minder mensen

Beter leven voor minder mensen 1 Beter leven voor minder mensen Het verbeteren van de leefbaarheid in de regio Eemsdelta is het centrale uitgangspunt van het Woon- en Leefbaarheidplan Eemsdelta. Om te kijken hoe de regio zich ontwikkelt

Nadere informatie

Programma. Inspectie- en versterkingsprogramma. Schadeprotocol. Flankerend beleid. Onderzoeken. Regelingen

Programma. Inspectie- en versterkingsprogramma. Schadeprotocol. Flankerend beleid. Onderzoeken. Regelingen November 2017 Programma Inspectie- en versterkingsprogramma Schadeprotocol Flankerend beleid Onderzoeken Regelingen 2 Versterken: Afspraken MJP 2017 Binnen 5 jaar 22.000 grondgebonden woningen (CC1B) en

Nadere informatie

OBS Roodschoul te Roodeschool Samenvatting voorlopig ontwerp bouwkundig versterken schoolgebouwen

OBS Roodschoul te Roodeschool Samenvatting voorlopig ontwerp bouwkundig versterken schoolgebouwen OBS Roodschoul te Roodeschool Samenvatting voorlopig ontwerp bouwkundig versterken schoolgebouwen Nederlandse Aardolie Maatschappij 1 december 2015 definitief BD5879.74064 VIIA Hammerfestweg 2 9723 JH

Nadere informatie

Datum 23 oktober 2017 Betreft Beantwoording vragen over onduidelijkheden schadeafhandeling in het Groningen buitengebied

Datum 23 oktober 2017 Betreft Beantwoording vragen over onduidelijkheden schadeafhandeling in het Groningen buitengebied > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Directoraat-generaal Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den Haag Postadres

Nadere informatie

Onderwerp: Reactie op concept Meerjarenprogramma 'Aardbevingsbestendig en Kansrijk Groningen 2016-2020'

Onderwerp: Reactie op concept Meerjarenprogramma 'Aardbevingsbestendig en Kansrijk Groningen 2016-2020' Nationaal Coördinator Groningen Dhr. J.G.M. Alders Postbus 3006 9701 DA Groningen Afzender: Mr. L.J. Klaassen Onafhankelijke Raadsman Postbus 19 9919 ZG Loppersum Datum: 25 november 2015 Onderwerp: Reactie

Nadere informatie

Voortgangsrapportage 1 e kwartaal 2015

Voortgangsrapportage 1 e kwartaal 2015 Voortgangsrapportage 1 e kwartaal 2015 1. Inleiding Voor u ligt de eerste kwartaalrapportage van Centrum Veilig Wonen (CVW) over de voortgang van de afhandeling van schadegevallen, bouwkundig versterken

Nadere informatie

Artikel 1 - Definities In dit reglement hebben de volgende woorden en uitdrukkingen de volgende betekenis:

Artikel 1 - Definities In dit reglement hebben de volgende woorden en uitdrukkingen de volgende betekenis: BIJLAGE 3 BIJ SAMENWERKINGSAFSPRAKEN NAM-EZ-NCG REGLEMENT ARBITER AARDBEVINGSSCHADE EERSTE AFDELING - ALGEMEEN Artikel 1 - Definities In dit reglement hebben de volgende woorden en uitdrukkingen de volgende

Nadere informatie

Huisvesting. Scholenprogramma Bedum

Huisvesting. Scholenprogramma Bedum Huisvesting Scholenprogramma Bedum De bestaande huisvesting van onderwijsinstellingen in de gemeente Bedum moet aardbevings- en toekomstbestendig worden. De gemeente Bedum werkt sinds maart 2015 intensief

Nadere informatie

OBS Togtemaarschool te Bedum Samenvatting voorlopig ontwerp bouwkundig versterken schoolgebouwen

OBS Togtemaarschool te Bedum Samenvatting voorlopig ontwerp bouwkundig versterken schoolgebouwen OBS Togtemaarschool te Bedum Samenvatting voorlopig ontwerp bouwkundig versterken schoolgebouwen Nederlandse Aardolie Maatschappij 11 september 2015 definitief BD5879.74064 VIIA Hammerfestweg 2 9723 JH

Nadere informatie