Actielijst duurzaamheid 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Actielijst duurzaamheid 2014"

Transcriptie

1 Actielijst duurzaamheid 2014

2 Inleiding Aanleiding en achtergronden In 2011 is door de gemeenteraad het initiatief genomen tot een nader onderzoek naar de duurzaamheid in Purmerend. Dit initiatief heeft geleid tot veel informatie over de wijze waarop bewoners, bedrijven en maatschappelijke instellingen duurzaamheid in hun dagelijks leven c.q. hun bedrijfsvoering (zullen) integreren. De resultaten van alle door de gemeenteraad georganiseerde bijeenkomsten en onderzoeken zijn vervat in het rapport Duurzaam Purmerend. Dit rapport is op 4 juli 2012 openbaar gemaakt. Op 28 maart 2013 heeft de gemeenteraad besloten het college op te dragen om ter vaststelling aan te bieden het milieu- en duurzaamheid uitvoeringsplan 2013 waarin, naast de vereisten op grond van artikel 4.20 van de Wet Milieubeheer, in ieder geval worden opgenomen: a. de voorstellen van het college voor een uitvoeringsplan duurzaamheid 2013; b. een voorstel voor speerpunten/prioriteiten die betrekking hebben op de versterking van de lokale duurzaamheid; c. de wijze waarop invulling zal worden gegeven aan de (verbetering van) communicatie vanuit de gemeente over het onderwerp (lokale) duurzaamheid; d. de wijze waarop bewoners en belanghebbenden worden betrokken bij de uitwerking van het proces versterking lokale duurzaamheid; e. de instelling van een denktank van betrokken, deskundige burgers die raad en het college gevraagd en ongevraagd adviseert over duurzaamheid. Doelstelling actielijst In de voorliggende actielijst zijn de reeds eerder geformuleerde actiepunten op het gebied van duurzaamheid nader uitgewerkt. Deze actiepunten zijn gebaseerd op de prioriteiten/speerpunten: - duurzame energie en energiebesparing; - duurzame mobiliteit; - duurzaam grondstoffenmanagement. Deze actielijst is een nadere uitwerking van de actiepunten met betrekking tot duurzaamheid zoals deze in het vastgestelde milieu-uitvoeringsplan 2013 zijn geformuleerd en kan worden beschouwd als een bijlage bij het milieu-uitvoeringsplan Beide plannen zijn gelijktijdig aan de gemeenteraad aangeboden. Het niet opnemen van de duurzaamheidsacties in het milieu-uitvoeringsplan 2014 laat duidelijker zien wat de gemeente in het komende jaar en verder aan duurzaamheid zal doen. Dat heeft als voordeel dat: - de monitoring van de effecten adequater kan geschieden; - er gerichter over de acties en de daaruit voortvloeiende effecten kan worden gecommuniceerd; - met andere partijen kan worden nagegaan of en zo ja, hoe zij aan de geformuleerde acties kunnen en/of willen deelnemen; - exacter kan worden vastgesteld welke capaciteit voor de uitvoering van de actielijst noodzakelijk is. Leeswijzer In hoofdstuk 1 is aangegeven hoe de acties in deze lijst nader zijn uitgewerkt. De hoofdstukken 2, 3 en 4 omschrijven alle acties op het gebied van duurzame energie, duurzame mobiliteit en duurzaam grondstoffenmanagement. Hoofdstuk 5 gaat nader in op de middelen en de organisatie, waaronder de communicatie. 2

3 Hoofdstuk 1: Wijze van omschrijven van de activiteiten Voor het omschrijven van de activiteiten is onderstaand format gebruikt. (doel) Positieve aspecten Negatieve aspecten (risico's) Huidige inzet Project Wat is de doelstelling van het project? is Purmerend gebaat bij het project? Wat is de meerwaarde van het product? Wat zijn de nadelen van het product? Wat is er voor nodig om het project te laten slagen? Welke factoren kunnen van invloed zijn op het mislukken van het project? Wanneer is het project afgerond? En wat zijn de te zetten stappen en tussentijdse resultaten? Wat zijn de kosten? Uit welke bestaande geldstromen kan worden geput? Spelen er al initiatieven die in het project opgenomen kunnen worden? Welke rol speelt de gemeente? Wie is de trekker? Wat zijn de effecten? Kwalitatief/kwantitatief. 3

4 Hoofdstuk 2: Duurzame Energie Duurzame energie maakt in belangrijke mate deel uit van het beleid dat door de gemeente zelf (woonvisie), de metropoolregio Amsterdam (energieneutraal realiseren van nieuwbouw), de provincie (koersdocument duurzame energie), het Rijk (Green Deals) en de Europese Unie (voornemen om in de structuurfondsen middelen te reserveren voor innovatieve toepassingen van duurzame energie. Tevens blijkt uit de rapportage van de KOPgroep dat er bij ondernemers en bewoners sterke belangstelling bestaat voor energiebesparing en zonne-energie, en zijn er inmiddels projecten in Purmerend - al dan niet vanuit de samenleving c.q. het bedrijfsleven - tot stand gekomen. Concreet gaat het om zonnepanelen op daken, collectieve inkoop van groene energie en de realisering van een biowarmtecentrale door de Stadsverwarming Purmerend (SVP). In dit hoofdstuk is onderscheid gemaakt tussen het opwekken van duurzame (hernieuwbare) energie en het besparen van energie. 2.1: Opwekken duurzame energie 2.1.1: Biowarmtecentrale, green deal De biowarmtecentrale van de Stadsverwarming Purmerend (SVP) zal in de zomer van 2014 proefdraaien en vanaf november 2014 volledig in gebruik zijn. De SVP heeft met de Minister van Economische Zaken, de provincie Noord-Holland en de gemeente Purmerend een zogenaamde 'Green Deal' gesloten. In het kader hiervan heeft de gemeente zich verplicht tot het onder de aandacht brengen van duurzaamheid bij de onderwijsinstellingen. Verbeteren van de bewustwording over duurzame energie en biowarmte bij leerlingen van het basisonderwijs. Positieve aspecten Biedt de mogelijkheid om meer te vertellen over energie en energiebesparing, daarnaast draagt het bij aan een verbreding van het draagvlak voor de realisering van de biowarmtecentrale bij leerlingen van basisscholen. Via basisscholen worden vele gezinnen bereikt (of iets dergelijks) Positievere Negatieve aspecten Basisonderwijs heeft een druk lesprogramma. In dit programma zijn veel projecten opgenomen waaraan het basisonderwijs aandacht moet besteden. De vraag is dan ook of een lesprogramma voor duurzaamheid kan worden ingepast. Bereidheid van directeuren en onderwijzers om mee te werken aan de uitvoering van het project. 2013/2014: voorbereidingen, overleg met basisscholen 2014/2015: invoering van lesprogramma duurzaamheid (inclusief warmte) bij basisscholen p.m. Overige initiatieven -Servicepunt Duurzame Energie beschikt over een lesprogramma 'Energieke Scholen'. Dit programma kan met enkele aanpassingen worden gebruikt. - Provincie heeft besloten tot het (opnieuw) invoeren van een subsidieregeling voor het plaatsen van zonnepanelen op schooldaken. Wellicht dat deze subsidieregeling het basisonderwijs 'over de streep trekt'. 4

5 Faciliterend, Stadsverwarming?. Binnen de gemeente: SO (50 uren). Bewustwording over duurzaamheid, energie en energiebesparing bij leerlingen basisscholen. Positievere naam van SPV? Zonne-energie: veiling zonnepanelen Deelnemen aan de veiling voor zonnepanelen die regelmatig in opdracht van een aantal Noord-Hollandse gemeenten wordt georganiseerd. Inmiddels hebben er 2 veilingen plaatsgevonden. Stimuleren van zonne-energie in bestaande bouw. Positieve aspecten - bewoners kunnen (deels) in hun eigen energie voorzien; - verduurzaming van de energie; Negatieve aspecten Richt zich alleen op de bestaande bouw, niet op huur of nieuwbouw. Succes hangt af van de participatiebereidheid van Purmerenders; niet alleen deelname aan de veiling maar ook de bereidheid in het algemeen om zonnepanelen op het dak te plaatsen. Een beperkte deelname van Purmerenders zou ertoe kunnen leiden dat de bereidheid om dergelijke projecten/initiatieven in Purmerend op te zetten of uit te voeren, minder wordt. Voor iedere veiling is circa 3/4 maanden gereserveerd euro per veiling (vooral kosten met betrekking tot communicatie en het organiseren van informatiebijeenkomsten) Overige initiatieven - duurzaamheidsleningen/-subsidies; Faciliterend. IChoosr. gemeente: SO (totaal aantal uren: 50). 128 kg CO2-emissie per zonnepaneel Eigen energie-opwekking: bewonerscorporatie 'Opgewekt in Purmerend', plaatsen zonnepanelen door inwoners op daken van andere gebouwen (scholen) Ondersteunen van initiatieven van bewoners(corporaties) tot het plaatsen van zonnepanelen op gebouwen die bij de gemeente in eigendom en onderhoud zijn. Stimuleren van zonne-energie in bestaande bouw. Positieve aspecten - bewoners nemen zelf het initiatief; - verduurzaming van de energie; Negatieve aspecten Richt zich alleen op bewoners die wel in zonne-energie willen investeren maar zelf in een huis wonen met een niet geschikt dak (huurwoningen, monumenten, flatgebouwen/appartementen). Vergroting van betrokkenheid bij bewoners over zonneenergie en van hun bereidheid in deze vorm te investeren. - aanwezigheid van voldoende geschikte daken; - bereidheid gebruikers gebouwen, waaronder gemeente, om (school)daken beschikbaar te stellen; 5

6 Overige initiatieven - de ingeschatte kostenbesparing (vraag is of initiatieven voor grootverbruikers interessant genoeg zijn). Corporatie 'Opgewerkt in Purmerend' is opgericht. Continue activiteit. Voor de gemeente geen kosten, alleen beschikbaar stellen van daken?? Voornemen van provincie tot het subsidiëren van zonnepanelen op schooldaken. Eventuele koppeling met soortgelijke initiatieven op het gebied van windenergie. Faciliterend, door middel van?? Opgewerkt in Purmerend. gemeente: SO (aantal uren: 20). 128 kg CO2-emissie per zonnepaneel Verkenning windenergie Het verkennen van de mogelijkheden voor windenergie in Purmerend. Resultaat: een notitie waarin nader wordt aangegeven waar windmolens mogelijk zouden kunnen, de voorwaarden, de middelen etc. Windmolens dragen in grote mate bij aan de vermindering van de CO2-uitstoot en de vergroting van het aandeel 'duurzame energie' in het energieverbruik. Positieve aspecten - besparing van energie; Negatieve aspecten Windmolens dragen niet (altijd) bij aan de aantrekkelijkheid van stad en landschap. Draagvlak bij bewoners(corporaties) die zelf willen investeren in windenergie (vergelijk: zonne-energie). Plaatsing van windmolens kan leiden tot weerstand bij bewoners/ondernemers. 3 de helft Notitie januari 2014 gereed, daarna verdere besluitvorming. Verkenning wordt door gemeente zelf uitgevoerd. Valt binnen de bestaande capaciteit. Geen kosten. Overige initiatieven Andere energieprojecten (biowarmtecentrale, plaatsing zonnepanelen). Initiërend. Gemeente (SO). Aantal uren: 100 uren. Realisering van 3 windturbines (3 MW): vermindering CO2- emissie 11 kiloton Zonnecentrale Baanstee-Noord Het realiseren van een tijdelijke zonnecentrale (15 jaar) op een deel van Baanstee-Noord. 8 hectare, toch? Zonne-centrale leidt tot meer gebruik van duurzame energie. Bovendien worden bewoners/ondernemers gevraagd te investeren in deze centrale waardoor er meer draagvlak ontstaat voor deze vorm van energie. Positieve aspecten - toename gebruik duurzame energie; Negatieve aspecten Zonne-centrale neemt veel grond in gebruik en drukt daarmee op de grondexploitatie van baanstee noord. 6

7 Ondernemers/bewoners zijn zelf betrokken bij de energieopwekking en hebben hier invloed op. Dat creëert draagvlak voor andere maatregelen. Mate van bereidheid bij ondernemers/bewoners mee te werken en mee te investeren. Realisering 1 ste helft zijn voor rekening van de ontwikkelaar en de deelnemers aan het project (inwoners/ondernemers uit Purmerend) Overige initiatieven Eigen energieopwekking via zonnepanelen (bewonerscorporaties). Faciliterend. Ontwikkelaar. bij gemeente: SO (aantal uren: 50). 4 Tj elektriciteitsproductie leidt tot 0,6 kiloton vermindering van CO2-emissie. 2.2: Besparing van energie Duurzaamheidsleningen/-subsidies Beschikbaarstellen van duurzaamheidsleningen en -subsidies voor het treffen van energiebesparende maatregelen in de bestaande bouw (particulier). Uitvoering komt te liggen bij de SVN. Stimuleren van het treffen van energiebesparende maatregelen in de eigen woning (koopwoningen). Positieve aspecten - besparing van energie; Negatieve aspecten Richt zich uitsluitend op particuliere bezitters van woningen. Bewoners van huurwoningen komen niet in aanmerking voor een duurzaamheidslening. Er geldt een plafond voor de leningen en subsidies. Communicatie met bewoners over de mogelijkheden voor het aanvragen van leningen en subsidies. - bereidheid bewoners om lening/subsidie aan te vragen; - snelheid waarmee het plafond aan beschikbare middelen is bereikt (als pot leeg is, kunnen er geen subsidies of leningen meer worden verstrekt); Besluitvorming gepland in september/oktober Start: medio oktober Subsidiemiddelen worden gedekt uit door de provincie beschikbaar gestelde gelden. Voor duurzaamheidsleningen is budget vanuit Woonvisie beschikbaar. Overige initiatieven - veiling zonnepanelen - informatie over besparing van energie; Stimulerend, initiërend. Gemeente (SO). Aantal uren: Tj energiebesparing zal leiden tot een reductie van CO2- emissie van 2 kiloton. 7

8 2.2.2 Bewustwording energiebesparing/opzetten website Het ontwikkelen van een communicatiestrategie die tot doel heeft de inwoners en ondernemers bewust te maken van energieverbruik en de wijze waarop energie kan worden bespaard. In eerste instantie zal er een website worden gebouwd. Deze website kan vervolgens verder worden uitgebreid met andere duurzaamheidsthema's en -initiatieven. Stimuleren van het treffen van energiebesparende maatregelen in de eigen woning of bedrijfspand. Positieve aspecten - besparing van energie; Negatieve aspecten In verband met de beschikbare middelen (capaciteit, financiën) gaat het in eerste instantie om een website. Eigenlijk zou deze website deel moeten uitmaken van een bredere communicatiestrategie met betrekking tot duurzaamheid. Aanzetten tot het terugdringen van energieverbruik en tot nemen van eigen initiatief. Eigen voorbeeld doet goed volgen. De vraag is of bewoners en ondernemers het initiatief nemen als de gemeentelijke organisatie weinig met duurzaamheid doet. Besluitvorming gepland in september/oktober Start: medio oktober Hangt af van de keuze ten aanzien van de uitvoering. De bouw van de website kan worden uitbesteed. Het bijhouden van deze site zal echter binnen de gemeentelijke organisatie moeten worden geregeld. kunnen worden gedekt binnen middelen van Economie en Wonen. Overige initiatieven Green Deal/project 'warmtebewust' van SVP Initiërend. Gemeente (SO). Aantal uren: 100/150 uren (initieel). Structureel aantal uren: 4-6 uren per week. 100 TJ energiebesparing bij woningen/bedrijven Duurzaamheidscoach Baanstee-Noord Het inzetten van een duurzaamheidscoach die ondernemers kan adviseren over verduurzaming van de bedrijfspanden die zij op Baanstee-Noord willen bouwen. Bij het bouwen van een bedrijfspand kan al rekening worden gehouden met energiebesparende maatregelen of andere duurzaamheidsmaatregelen (recycling). Positieve aspecten - besparing van energie; - minder bedrijfsafval. Negatieve aspecten Ondernemer kan zelf bepalen of hij/zij het advies van de duurzaamheidscoach wil overnemen. Het advies wordt niet dwingend opgelegd. Als bij ondernemers duidelijk kan worden gemaakt dat energiebesparing of andere duurzaamheidsmaatregelen ook tot kostenbesparingen zal leiden, bestaat er een grotere kans dat dit advies wel wordt overgenomen. Er bestaat een kans dat veel ondernemers (delen van) de adviezen niet overnemen en daarmee de voorgenomen verduurzaming van het nieuwe bedrijventerrein Baanstee-Noord niet wordt bereikt. 8

9 Duurzaamheidscoach neemt reeds deel aan de besprekingen (Q-team) met de ondernemers die zich op Baanstee-Noord willen vestigen. Zijn afgedekt binnen de grondexploitatie. Overige initiatieven Zonneweide Baanstee-Noord. Stimulerend. Gemeente (SO). Aantal uren: TJ door energiebesparing bij bedrijven op Baanstee-Noord Energiescans Baanstee-Oost, -West en De Koog Het aanbieden van energiescans aan ondernemers die gevestigd zijn op de bestaande bedrijventerreinen Baanstee- Oost, -West en De Koog. Bewustwording bij ondernemers over energieverbruik en vaststellen hoe zij hun verbruik kunnen terugdringen. Positieve aspecten - toename gebruik duurzame energie; - energiebesparing; - kostenbesparing; Negatieve aspecten Uitvoeren van energiescans betekent nog niet dat de daarin opgenomen maatregelen ook daadwerkelijk worden uitgevoerd. Bereidheid van ondernemers/bewoners om deel te nemen. Als er meer ondernemers meedoen, leidt dit ook tot een beter beeld over het collectieve energiegebruik en kunnen wellicht collectieve maatregelen worden getroffen. Mate van bereidheid bij ondernemers/bewoners mee te werken. 2 de helft 2013/1 ste helft ; ,-- via provinciale subsidie, overige kosten voor rekening gemeente en SVP. Overige initiatieven Zonnecentrale Baanstee-Noord. Initiërend en stimulerend. SVP. bij gemeente: SO ( uren). 60 TJ energiebesparing op bestaande bedrijventerreinen Verduurzaming stadhuis Energiescan. Het toepassen van energiebesparende maatregelen in/rondom het stadhuis. Nagaan of er voor het stadhuis een prestatiecontract voor een ESCO kan worden opgezet (mede met behulp van van het Servicepunt Duurzame Energie van de provincie). Goed voorbeeld doet goed volgen. Als de gemeente bereid is tot het treffen van duurzaamheidsmaatregelen in het eigen stadhuis, zal dit een positief effect hebben op het treffen van soortgelijke maatregelen in (eigen) woningen en bedrijfspanden. Positieve aspecten - toename gebruik duurzame energie; - besparing energie; - kostenbesparingen (met name exploitatie). Negatieve aspecten Geen. 9

10 Overige initiatieven Rol van gemeente Zichtbaar maken van de eigen duurzaamheidsambities, en daarmee een impuls kunnen geven aan nieuwe initiatieven. Bezuinigingen van de gemeente en het daardoor niet beschikbaar kunnen stellen van de noodzakelijke middelen voor de eerste onderzoeken/energiescans e.d. Voorbereiding: 3 de helft 2013, daarna go/no go moment. Nog niet te bepalen (p.m). Kan pas op basis van de uit te voeren energiescan. Subsidie ESCO (provincie)/eventuele pilot stadhuis Purmerend. Initiërend. Gemeente (SO). Aantal uren (voorlopig): 50 uur, kan oplopen als project wordt uitgevoerd. 20 TJ door extra energiebesparing stadhuis Verduurzaming maatschappelijk vastgoed Het toepassen van energiebesparende maatregelen gebouwen die bij de gemeente in eigendom/beheer zijn. Theater De Purmaryn heeft reeds energiescan laten uitvoeren. Op basis hiervan wordt aanbevolen het te vervangen dak duurzaam te laten uitvoeren. Goed voorbeeld doet goed volgen. Zie ook 2.9. Positieve aspecten - toename gebruik duurzame energie; - besparing energie; - kostenbesparingen (met name exploitatie). Negatieve aspecten Geen. Bereidheid van maatschappelijke instellingen om deel te nemen. Na een eerste bespreking is er een beperkt aantal bereid mee te werken. Het welslagen van projecten bij deze instellingen heeft mogelijk een olievlekwerking. Bezuinigingen van de gemeente of de maatschappelijke instellingen en het daardoor niet beschikbaar kunnen stellen van de noodzakelijke middelen voor de eerste onderzoeken/ energiescans e.d. Voorbereiding: 2 de helft 2013, daarna go/no go moment. Nog niet te bepalen (p.m). Kan pas op basis van de uit te voeren energiescans. Overige initiatieven Subsidie ESCO (provincie). Stimulerend. Gemeente (SO). Aantal uren: 50 (voorlopig). Reductie CO2: 20 kiloton Verkenning warmtelevering in de Kop van West Onderzoek naar de manier van warmtelevering in de Kop van West. In het Bouwbesluit is een instrument opgenomen om een aansluiting op een collectieve energievoorziening voor warmte te realiseren: het warmteplan. In Purmerend is de Stadsverwarming BV de collectieve energievoorziening voor warmte. 10

11 Voor de Kop van West wordt de vraag beantwoord of een warmteplan opgesteld wordt. Dit is mede afhankelijk van de vraag of de Stadsverwarming BV een positieve businesscase kan maken voor de Kop van West en of een warmteplan past bij de organische gebiedsontwikkeling van de Kop van West. In het Warmteplan wordt verder vastgelegd welke milieuprestatie geleverd wordt door het collectieve warmtenet, zodat alternatieve oplossingen met dezelfde milieuprestaties kunnen worden gerealiseerd. Positieve aspecten Ontwikkeling van woonwijk met duurzame warmte; Toetsingscriterium voor alternatieve vormen van verwarming voor de woningen. Negatieve aspecten Een warmteplan past misschien niet bij de orgainsche gebiedsontwikkeling van de Kop van West. De mate waarin het warmteplan een bijdrage kan leveren aan de (verdere) verduurzaming van woningen/bedrijfspanden e.d. - geen positieve businesscase voor de Stadsverwarming -Te beperkt aanbod van alternatieven zodat de keuzevrijheid voor inwoners en ondernemers niet groter wordt Binnen bestaand budget. Budget Kop van West Overige initiatieven Biowarmtecentrale. Initiërend. Gemeente (SO). Aantal uren: 100. Nog niet bekend, wordt nader berekend. Hoofdstuk 3: Duurzame mobiliteit Provincie en Rijk hebben hun beleidsinspanningen op het gebied van duurzame mobiliteit versterkt. Inmiddels heeft de metropoolregio Amsterdam, waarvan de gemeente Purmerend deel uitmaakt, een Green Deal met de Minister van Economische Zaken afgesloten met als doel om een sluitend netwerk van laadinfrastructuur in de gehele regio te realiseren. In Purmerend zijn reeds 2 laadpalen in de openbare ruimte geplaatst (op het parkeerterrein van het stadhuis en aan de Persijnlaan). De gemeente Purmerend heeft zich aangesloten bij het project 'Elektrisch vervoer' van de Metropoolregio Amsterdam (MRA-E). Het is de bedoeling in de komende jaren 20 laadpalen in Purmerend te realiseren. Verder is de gemeente Purmerend aangesloten bij het project 'Regionale Bevoorrading Amsterdam'. Het doel van dit project is om de transportbewegingen van en naar de regio terug te brengen, (nieuwe) vormen van transport te bevorderen en te verduurzamen. 3.1 Laadpalen Het realiseren van een dekkend netwerk van laadpalen in Purmerend. In 2013/14 zullen er maximaal 20 laadpalen extra worden geplaatst. Het plaatsen van laadpalen draagt bij aan het gebruik van elektrische auto's en daarmee aan vermindering van de uitstoot van CO2, NOx en andere stoffen. Positieve aspecten Toename elektrische auto's, afname uitstoot schadelijke stoffen. Negatieve aspecten Actieradius elektrische auto's is nog gering, waardoor de verwachting ten aanzien van het gebruik ervan wellicht naar beneden moeten worden bijgesteld. 11

12 Bereidheid inwoners een elektrische auto (en daarmee een laadpaal) aan te vragen. Langdurige procedures als gevolg van bezwaar/beroep tegen plaatsing laadpalen. 2013/ ,--; kan worden gedekt binnen begroting. Overige initiatieven Stimulerend. MRA. bij gemeente: SO (aantal uren: 100 uren). Toename elektrische voertuigen in 2013/2014: Vermindering CO2-emissie: 0,025 kton. 3.2 Stadsdistributie Bedrijfsleven heeft samen met Baanstede, provincie en gemeente het initiatief genomen tot het realiseren van een vorm van stadsdistributie in Purmerend. Stadsdistributie levert een bijdrage aan de verbetering van de aantrekkelijkheid van het centrum (vermindering aantal vrachtwagens in het centrum). Positieve aspecten - afname aantal vrachtwagens in het centrum; - afname uitstoot uitlaatgassen in het centrum; - efficiëntere wijze van het leveren van goederen en het eventueel ophalen van papier, karton, folie; Negatieve aspecten Geen. Aantal deelnemende winkeliers bepaalt in belangrijke mate de haalbaarheid van het project. - Bereidheid winkeliers om gebruik te maken van de stadsdistributie. - Haalbaarheid businesscase. 2013/2014, eerst onderzoek. Op basis van onderzoek bepalen of project haalbaar kan zijn en zo ja onder welke voorwaarden ,-- voor onderzoek; subsidie van SRA, overige kosten ten laste van de Stichting Purmerend Overige initiatieven Mogelijk ondernemersfonds binnenstad, Bruisend Centrum Stimulerend. Stichting Purmerend bij gemeente: SO (aantal uren: 50). Inzet elektrisch vrachtwagen: 1/2 Vermindering emissie CO2 met 3-5% (a.g.v. vrachtwagens) Hoofdstuk 4: Duurzaam grondstoffenmanagement Uit de rapportage van de KOPgroep en de recent gehouden enquete onder het internetpanel van de gemeente Purmerend blijkt dat er bij een groot deel van de inwoners belangstelling en bereidheid te bestaan voor het verder scheiden van afval, recycling en hergebruik van grondstoffen. Het Landelijk Afvalplan (LAP) is een beleidsplan van de Rijksoverheid en via de wet Milieubeheer is vastgelegd dat gemeenten in hun gemeentelijk afvalstoffenbeleid rekening dienen te houden met deze doelstellingen. In het LAP is de ambitie gesteld om 60% van het afval te scheiden (inclusief nascheiding) en te herbestemmen. Om deze ambitieuze doelstelling te realiseren, is een sterke verbetering in het scheidingsgedrag in Purmerend noodzakelijk. 12

13 Immers uit de meest recente cijfers van de afvalmonitor 2011 blijkt dat het totale percentage aan scheiding is gestegen van 42% in 2010 naar 45% in Vanuit de cijfers van de afvalmonitor 2011 blijkt dat in Purmerend voldoende verbeterpotentieel aanwezig is om het percentage van 60% recycling vanuit het LAP II te realiseren. Om aan deze verplichting te kunnen voldoen dient er in de gemeente Purmerend verder vorm gegeven te worden aan het verbeteren cq beïnvloeden van het scheidingsgedrag van inwoners. In 2013 is de afdeling Uitvoering van de gemeente met een proef 'afvalscheiding' gestart. Na een jaar zal deze proef worden geëvalueerd. Op basis van de uitkomsten uit deze evaluatie zal worden bepaald of en zo ja, hoe een verdere uitrol over de gehele gemeente zal plaatsvinden. 4.1 Proef afvalscheiding Verbeteren scheidingsgedrag Purmerenders (en daarmee te voldoen aan de landelijke doelstellingen zoals vastgelegd in het LAP). Verbetering van de mogelijkheden van hergebruik van grondstoffen. Positieve aspecten - bewustwording bij bewoners over gebruik van grondstoffen; - afname van de hoeveelheid grondstoffen die niet kunnen worden hergebruikt. Negatieve aspecten Meer bakken voor de verschillende grond- en afvalstoffen. Bewoners nemen in belangrijke mate deel aan de proef en zijn bereid hun afval te scheiden (en daarmee bij te dragen aan hergebruik). Tegenvallend bereidheid van bewoners om deel te nemen aan de proef start proef; eind 2013 evaluatie, op basis van resultaten bepalen of voortzetting van de proef in andere wijken haalbaar is. zijn binnen begroting gedekt. Overige initiatieven Initiërend. Gemeente (Uitvoering) Toename van de gescheiden inzameling tot 60-65%. 4.2 WeCycle Verhogen van de inzameling van afgedankte elektrische en elektronische apparaten. Veel van de apparaten of delen daarvan kunnen worden hergebruikt. Positieve aspecten - bewustwording bij bewoners over gebruik van grondstoffen; - toename hergebruik. Negatieve aspecten Inwoners zullen zelf apparaten bij inzamelpunten moeten aanleveren (dit kan leiden tot verminderde bereidheid om het te doen). Bewoners leveren apparaten in grote mate in, waardoor deze apparaten (en delen daarvan) kunnen worden hergebruikt. Tegenvallend bereidheid van bewoners om apparaten in te leveren gestart, evaluatie in 2014 zijn binnen begroting gedekt. Overige initiatieven Proef afvalscheiding, Café Repair 13

14 Initiërend. Gemeente (Uitvoering). Toename inzameling elektrische apparaten met 20-25% 4.3 Hergebruik grondstoffen bij werken/werkzaamheden gemeente Hergebruikte grondstoffen gebruiken bij de realisering van specifieke werken in Purmerend of in de uitvoering daarvan. Bijdrage aan het hergebruik van grondstoffen (Cradle to Cradle principe). Positieve aspecten - goed voorbeeld doet goed volgen (zichtbaarheid van hergebruik kan bij bewoners/ondernemers leiden tot bewustwording en toepassing in eigen omgeving); - toename hergebruik. Negatieve aspecten Geen. Bereidheid extra te investeren (hergebruikte materialen/ grondstoffen kunnen duurder zijn. Beschikbaarheid van hergebruikte materialen/grondstoffen. Continue. p.m. Overige initiatieven Initiërend. Gemeente (Stadsbeheer/Uitvoering). Hergebruik grondstoffen bij werken/werkzaamheden bij gemeente: 40-50%. 4.4 Café Repair Kapotte apparaten laten repareren zodat deze niet bij het afval komen. Initiatief van Milieudefensie. Bijdrage aan het hergebruik van apparaten (Cradle to Cradle principe). Positieve aspecten Kapotte apparaten kunnen na reparatie worden hergebruikt. Negatieve aspecten Geen. Veel bewoners maken gebruik van de dienstverlening van café Repair. Tegenvallende bereidheid bewoners om hun apparaten voor reparatie aan te bieden. Gestart in p.m. Overige initiatieven Faciliterend. Milieudefensie. bij gemeente: Reparatie van kapotte apparaten: 20-25%. Hoofdstuk 5: Organisatie, communicatie en middelen 5.1: Organisatie/capaciteit Voor de uitvoering van de in de hoofdstukken 2, 3 en 4 vastgestelde actiepunten is een plan van aanpak vastgesteld. In dit plan van aanpak is nader aangegeven wat de opdracht is, hoe die opdracht wordt uitgevoerd, wie de ambtelijke opdrachtnemer is, wie als projectmanager is/wordt aangewezen en wie de deelprojectleiders zijn. 14

15 Het is de bedoeling alle acties zo veel mogelijk te laten aansluiten op reeds vastgesteld beleid zodat er geen extra capaciteit nodig is. Begin 2014 zal er ook meer duidelijkheid komen over de betrokkenheid en inzet van de gemeente Beemster bij het opstellen en uitvoeren van een gezamenlijk actieplan. 5.2: Communicatie Zoals afgesproken, is er een plan van aanpak voor het opstellen van een duurzaamheidswebsite opgesteld. Deze website heeft tot doel om: - bewoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen te informeren over alle ontwikkelingen en projecten op het gebied van duurzaamheid; - inzicht te geven in alle projecten met betrekking tot duurzaamheid (dus ook de projecten en acties die door Purmerenders en Purmerendse organisaties c.q. bedrijven zijn/worden opgezet). Gekozen is voor een groeimodel. Eerst zal de beschikbare informatie op het gebied van duurzaamheid worden geplaatst. De verwachting is dat daarna ook andere organisaties hun informatie aan de website toevoegen. Het is van belang deze website zo actueel mogelijk houden. De daaruit voortvloeiende werkzaamheden zullen binnen de bestaande capaciteit (moeten) worden opgevangen. 5.3: Monitoring Met het Servicepunt Duurzame Energie van de provincie zijn afspraken gemaakt over het doen van een pilot met betrekking tot de monitoring van de duurzaamheidsmaatregelen in Purmerend. Dit betekent dat op basis van deze actielijst inzicht wordt gegeven in de CO₂-reductie, de besparing van energie en de opwekking van duurzame energie. Het pilot start in januari Tevens zullen op basis van deze actielijst effectindicatoren worden geformuleerd opdat de gemeente regelmatig verslag kan doen en kan communiceren over de effecten die de geformuleerde acties hebben opgeleverd of zullen opleveren. 5.4: Denktank duurzaamheid Overeenkomstig het besluit van de gemeenteraad d.d. 28 maart 2013 is een denktank duurzaamheid opgericht. Deze denktank bestaat uit vertegenwoordigers van: - woningbouwcorporatie Intermaris/Hoeksteen; - woningbouwcorporatie Wooncompagnie; - Purmerendse Regio Ondernemers (PRO); - Milieudefensie Purmerend; - Opgewekt in Purmerend; - Purmerendse Scholen Gemeenschap (PSG); - Stadsverwarming Purmerend (SVP). Inmiddels hebben er twee vergaderingen plaatsgevonden. Betrokken partijen hebben aangegeven vooral geen praat-, maar een doeclub te willen zijn. Verder is afgesproken dat de actielijst leidraad zal zijn voor de taken die de denktank in de komende tijd verder zal oppakken. 5.5: Flexibiliteit/voortschrijdend inzicht De actielijst duurzaamheid is zodanig opgesteld dat aanpassing van actiepunten mogelijk is en er kan worden ingespeeld op veranderende omstandigheden of gewijzigd beleid van medeoverheden (EU, Rijk en provincie). 15

16 5.6: Financiële middelen De actiepunten kunnen vooralsnog binnen het bestaande budget worden uitgevoerd. Toch kan niet worden uitgesloten dat er voor de uitvoering van specifieke actiepunten meer middelen beschikbaar zullen moeten komen

Actielijst duurzaamheid 2013

Actielijst duurzaamheid 2013 Actielijst duurzaamheid 2013 1 Hoofdstuk 1: Wijze van omschrijven van de activiteiten Voor het omschrijven van de activiteiten is onderstaand format gebruikt. Positieve aspecten Negatieve aspecten Succesfactoren

Nadere informatie

Denktank duurzaamheid

Denktank duurzaamheid Denktank duurzaamheid Vergadering d.d. 21 mei 2014 Aanwezig M.T.A. Hegger, wethouder duurzaamheid gemeente Purmerend (voorzitter a.i.) W. Wildschut, bestuurslid Milieudefensie Purmerend G. de Man, directeur

Nadere informatie

Programma duurzame ontwikkeling Uitvoeringsplan 2013

Programma duurzame ontwikkeling Uitvoeringsplan 2013 Programma duurzame ontwikkeling Uitvoeringsplan 2013 Purmerend, december 2012 Inleiding In het afgelopen jaar (2011) is door de gemeenteraad het initiatief genomen tot een nader onderzoek naar duurzaamheid

Nadere informatie

Zon Op School. Initiatiefvoorstel 1 7 APR. 2013. Initiatiefvoorstel aan de Raad GROENLINKS NIJIVIEGEN ~- INQEKDMEN. GEMEENTE NUMEQEN clas8.nr.: oy..

Zon Op School. Initiatiefvoorstel 1 7 APR. 2013. Initiatiefvoorstel aan de Raad GROENLINKS NIJIVIEGEN ~- INQEKDMEN. GEMEENTE NUMEQEN clas8.nr.: oy.. regjw. /3. 00 0 60 3 5 proowverartw.: 'So ~- INQEKDMEN Initiatiefvoorstel 1 7 APR. 2013 GEMEENTE NUMEQEN clas8.nr.: oy..si Zon Op School Initiatiefvoorstel aan de Raad Jos Reinhoudt, GroenLinl

Nadere informatie

Almere. Uitkomsten van de zoektocht naar dé klimaatneutrale gemeente in Flevoland 2015

Almere. Uitkomsten van de zoektocht naar dé klimaatneutrale gemeente in Flevoland 2015 Uitkomsten van de zoektocht naar dé klimaatneutrale gemeente in Flevoland 2015 Natuur en Milieufederatie Flevoland heeft ook dit jaar weer een verkenning gedaan naar het klimaatneutrale gehalte van de

Nadere informatie

WATER- SCHAPPEN & ENERGIE

WATER- SCHAPPEN & ENERGIE WATER- SCHAPPEN & ENERGIE Resultaten Klimaatmonitor Waterschappen 2014 Waterschappen willen een bijdrage leveren aan een duurzame economie en samenleving. Hiervoor hebben zij zichzelf hoge ambities gesteld

Nadere informatie

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad Gemeente Langedijk Raadsvergadering : 22 januari 2013 Agendanummer : 15 Portefeuillehouder Afdeling Opsteller : H.J.M. Schrijver : Beleid en Projecten : Schutten Voorstel aan de raad Onderwerp : Nota Langedijk

Nadere informatie

Notitie energiebesparing en duurzame energie

Notitie energiebesparing en duurzame energie Notitie energiebesparing en duurzame energie Zaltbommel, 5 juni 2012 Gemeente Zaltbommel Notitie energiebesparing en duurzame energie 1 1. Inleiding Gelet op de ambities in het milieuprogramma 2012-2015

Nadere informatie

Wijk bij Duurstede, 16 september 2013. Betreft: Plan van aanpak duurzaamheid. Memo. Van: Wethouder Robbert Peek. Aan: Gemeenteraad Wijk bij Duurstede

Wijk bij Duurstede, 16 september 2013. Betreft: Plan van aanpak duurzaamheid. Memo. Van: Wethouder Robbert Peek. Aan: Gemeenteraad Wijk bij Duurstede Wijk bij Duurstede, 16 september 2013 Betreft: Plan van aanpak duurzaamheid. Memo Van: Wethouder Robbert Peek Aan: Gemeenteraad Wijk bij Duurstede behandeld door Jelger Takken toestelnummer 609 bijlagen

Nadere informatie

tot eind 2025 - LED verlichting bij vervanging - inzet slimme verlichtingsconcepten

tot eind 2025 - LED verlichting bij vervanging - inzet slimme verlichtingsconcepten Doelstelling Actie Doorlooptijd Wat gaan we doen Eigenaarschap Eigen organisatie 20% energiebesparing t.o.v. 2015 Energiebesparing gemeentelijke gebouwen 20% transitie naar hernieuwbare energie t.o.v.

Nadere informatie

Monitor klimaatbeleid. Gemeente Hunsum (fictief)

Monitor klimaatbeleid. Gemeente Hunsum (fictief) Inleiding Behaalt uw gemeente de klimaatdoelstellingen? Wilt u weten hoeveel duurzame energie in uw gemeente wordt geproduceerd of energie wordt bespaard? Zoekt u inzicht in welke maatregelen succesvol

Nadere informatie

gemeente Bunnik INFORMATIENOTA De gemeenteraad Het college van burgemeester en wethouders Datum: 7 maart 2017

gemeente Bunnik INFORMATIENOTA De gemeenteraad Het college van burgemeester en wethouders Datum: 7 maart 2017 gemeente Bunnik INFORMATIENOTA Aan: Van: De gemeenteraad Het college van burgemeester en wethouders Datum: 7 maart 2017 Onderwerp: Tussentijdse evaluatie Bunnik Duurzaam In december 2014 heeft de gemeenteraad

Nadere informatie

Overijssel maakt werk van nieuwe energie!

Overijssel maakt werk van nieuwe energie! Overijssel maakt werk van nieuwe energie! U wilt met uw onderneming of woningcorporatie werk maken van nieuwe energie of energiebesparing. Maar u krijgt de financiering niet (volledig) rond via een bancaire

Nadere informatie

Schriftelijke vragen van de CDA-fractie aan het college van B&W. Datum: 16 juni 2015. Geacht college,

Schriftelijke vragen van de CDA-fractie aan het college van B&W. Datum: 16 juni 2015. Geacht college, Schriftelijke vragen van de CDA-fractie aan het college van B&W Datum: 16 juni 2015 Betreft: duurzaamheidslening Geacht college, Op 30 oktober 2014 is tijdens de programmabegroting 2015 een motie van het

Nadere informatie

Hoe denken Schiedammers over bepaalde duurzame maatregelen en in hoeverre dragen zij zelf bij aan een duurzaam Schiedam?

Hoe denken Schiedammers over bepaalde duurzame maatregelen en in hoeverre dragen zij zelf bij aan een duurzaam Schiedam? Hoe denken Schiedammers over bepaalde duurzame maatregelen en in hoeverre dragen zij zelf bij aan een duurzaam Schiedam? Kenniscentrum MVS november 2015 oud papier gescheiden aanbieden textiel gescheiden

Nadere informatie

Raadscommissievoorstel

Raadscommissievoorstel Raadscommissievoorstel Status: Voorbereidend besluitvormend Agendapunt: 7 Onderwerp: Meerjarenprogramma Duurzaamheid 2014-2015 Datum: 12 november 2013 Portefeuillehouder: dhr. N.L. Agricola Decosnummer:

Nadere informatie

1 e Monitor Energie Besparen Gooi en Vecht Resultaten op 31 december 2013

1 e Monitor Energie Besparen Gooi en Vecht Resultaten op 31 december 2013 1 e Monitor Energie Besparen Gooi en Vecht Resultaten op 31 december 2013 Inleiding Het doel van het project Energie Besparen Gooi en Vecht is om in drie jaar tijd 4.000 woningen te verduurzamen. Onder

Nadere informatie

Energie neutraal Veenendaal De aanpak en de inhoud

Energie neutraal Veenendaal De aanpak en de inhoud Energie neutraal Veenendaal 2035 De aanpak en de inhoud Inhoud Waarom energieneutraal en wanneer? 1 e opzet programmaplan Resultaten interne consultatie Resultaten externe consultatie Enkele voorbeelden

Nadere informatie

Regionaal Uitvoeringsprogramma Energievisie 2016-2020. Samenwerkingsorgaan Hoeksche Waard Uitvoeringsprogramma 2016-2020

Regionaal Uitvoeringsprogramma Energievisie 2016-2020. Samenwerkingsorgaan Hoeksche Waard Uitvoeringsprogramma 2016-2020 Regionaal Uitvoeringsprogramma Energievisie 2016-2020 Samenwerkingsorgaan Hoeksche Waard Uitvoeringsprogramma 2016-2020 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1.1 Inleidend 1.2 Energievisie Hoeksche Waard 2. Activiteiten

Nadere informatie

Energie. 1 Conclusies. Energiebesparing en duurzame energie in de Drechtsteden

Energie. 1 Conclusies. Energiebesparing en duurzame energie in de Drechtsteden Energie Energiebesparing en duurzame energie in de Drechtsteden De gemeenten in de regio Drechtsteden werken samen aan klimaat- en energiebeleid. Ingezet wordt op energiebesparing en toename van gebruik

Nadere informatie

Duurzaamheidsbeleid van Gorinchem

Duurzaamheidsbeleid van Gorinchem Duurzaamheidsbeleid van Gorinchem EffectenArena: Ecorys in gesprek met betrokken partijen. Stadhuis, Gorinchem 18 februari 2016 Agenda Introductie Voorstelronde Het onderzoek van Ecorys Algemeen beeld

Nadere informatie

Raadsinformatieavond invulling sociale randvoorwaarden windenergie Zonzeel Welkom

Raadsinformatieavond invulling sociale randvoorwaarden windenergie Zonzeel Welkom Raadsinformatieavond invulling sociale randvoorwaarden windenergie Zonzeel Welkom 19 november 2015 1 Opzet presentatie 1. Inleiding 2. Terugblik/voorgeschiedenis 3. Gemeentelijke ambitie vertaald naar

Nadere informatie

Maak werk van zon & wind Schone energie voor heel Tynaarlo. Tynaarlo

Maak werk van zon & wind Schone energie voor heel Tynaarlo. Tynaarlo Maak werk van zon & wind Tynaarlo Aanleiding Najaarsnota 2008 aankondiging plannen voor duurzame energie Voorjaar 2009 ontwikkelen scenario s Mei 2009 raadpleging inwoners Tynaarlo Juni 2009 voorstellen

Nadere informatie

Energie Energiebesparing en duurzame energie in Zwijndrecht

Energie Energiebesparing en duurzame energie in Zwijndrecht Energie Energiebesparing en duurzame energie in Zwijndrecht De gemeenten in de regio Drechtsteden werken samen aan klimaat- en energiebeleid. Ingezet wordt op energiebesparing en toename van gebruik van

Nadere informatie

BijpraatsessieCommissie GGB

BijpraatsessieCommissie GGB BijpraatsessieCommissie GGB Duurzaamheid en Afvalstoffenbeleid 22 juni 2016 Agenda 1.Openingdoor wethouderbeintema 2.Duurzaamheidsbeleid: terugblik 2015 en jaarplan 2016. 3.Van afval naar grondstof: bijpraten

Nadere informatie

Energie. 1 Conclusies. Energiebesparing en duurzame energie in Alblasserdam

Energie. 1 Conclusies. Energiebesparing en duurzame energie in Alblasserdam Energie Energiebesparing en duurzame energie in Alblasserdam De gemeenten in de regio Drechtsteden werken samen aan klimaat- en energiebeleid. Ingezet wordt op energiebesparing en toename van gebruik van

Nadere informatie

Energiek Gelderland. Gelders debat. 12 februari 2014, 18.00-20.00 uur Hotel de Wageningsche Berg Wageningen. www.gelderland.

Energiek Gelderland. Gelders debat. 12 februari 2014, 18.00-20.00 uur Hotel de Wageningsche Berg Wageningen. www.gelderland. Uitnodiging Energiek Gelderland Gelders debat 12 februari 2014, 18.00-20.00 uur Hotel de Wageningsche Berg Wageningen www.gelderland.nl/geldersdebat Provinciale Staten van Gelderland gaan graag met u in

Nadere informatie

2 e Monitor Energie Besparen Gooi en Vecht Resultaten op 31 december 2014

2 e Monitor Energie Besparen Gooi en Vecht Resultaten op 31 december 2014 2 e Monitor Energie Besparen Gooi en Vecht Resultaten op 31 december 2014 Inleiding Het doel van het project Energie Besparen Gooi en Vecht is om in drie jaar tijd 2.500 tot 4.000 woningen te verduurzamen.

Nadere informatie

Naar een klimaatneutrale sportvereniging

Naar een klimaatneutrale sportvereniging Naar een klimaatneutrale sportvereniging Leidraad voor het maken van een eigen projectplan of Plan van Aanpak Inleiding Steeds meer sportverenigingen met een eigen accommodatie komen in actie om energie

Nadere informatie

Riedsútstel. Underwerp Duurzaamheidsbeleid 2014-2018

Riedsútstel. Underwerp Duurzaamheidsbeleid 2014-2018 Riedsútstel Ried : 22 januari 2015 Status : Opiniërend/Besluitvormend Eardere behandeling : Informerend d.d. 6 november 2014 Agindapunt : 10 Portefúljehâlder : M. van der Veen Amtner : mw. R.M.A. van Sonsbeek

Nadere informatie

Tussenevaluatie Zutphen energieneutraal anno 2012 Forum 23 april 2012

Tussenevaluatie Zutphen energieneutraal anno 2012 Forum 23 april 2012 Tussenevaluatie Zutphen energieneutraal anno 2012 Forum 23 april 2012 Sabine van Galen-Avegaart Agenda 1. De opgave Zutphen energieneutraal 2. Resultaat van ons beleid in cijfers 3. Wat hebben we in 2010-2011

Nadere informatie

Masterclass Provincie Zuid-Holland Gouda 17 september 2015

Masterclass Provincie Zuid-Holland Gouda 17 september 2015 Masterclass Provincie Zuid-Holland Gouda 17 september 2015 Krijn Ratsma (architect en voorzitter Stichting Energieke Regio) inhoud: ontstaan Energieke Regio opzet van het project ook in uw regio? bedrijvencoöperatie?

Nadere informatie

Rabin Baldewsingh. 27 juni SBR congres

Rabin Baldewsingh. 27 juni SBR congres Samen op weg naar een klimaatneutraal Den Haag Rabin Baldewsingh wethouder duurzaamheid gemeente Den Haag 27 juni SBR congres Den Haag Ambitie Den Haag klimaatneutraal in 2040 CO 2 -emissie reduceren door:

Nadere informatie

Duurzaamheidvisie Gemeente Staphorst

Duurzaamheidvisie Gemeente Staphorst r 2018 Duurzaamheidvisie Gemeente Staphorst Versie: Definitief (inclusief aangenomen amendementen) Duurzaamheidvisie Gemeente Staphorst Pagina 1 van 6 Inhoudsopgave 1. Verrekijker 2018 2. Essentie Duurzaamheidvisie

Nadere informatie

Helmonds Energieconvenant

Helmonds Energieconvenant Helmonds Energieconvenant Helmondse bedrijven slaan de handen ineen voor een duurzame en betrouwbare energievoorziening. Waarom een energieconvenant? Energie is de drijvende kracht Energie is de drijvende

Nadere informatie

5.2 Energiebesparing in de bestaande bouw: Op zoek naar een business case voor lokale initiatieven

5.2 Energiebesparing in de bestaande bouw: Op zoek naar een business case voor lokale initiatieven 5.2 Energiebesparing in de bestaande bouw: Op zoek naar een business case voor lokale initiatieven Alfons Ramb Energiek Leiden Rolf Steenwinkel Amsterdam Energie Ron de Graaf Hoom Renske den Exter - Hoom

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Van pionieren naar realiseren

Jaarverslag 2013. Van pionieren naar realiseren Jaarverslag 2013 Van pionieren naar realiseren 1 1.1 1.2 1.2.1 1.2.2 2 2.1 2.2 2.3 Inhoudsopgave 1. Bestuur ECD Het bestuur van de ECD, in 2013 bestaande uit dhr. D.A. van Steensel (HVC) en dhr. H.P.A.

Nadere informatie

4 oktober Utrecht

4 oktober Utrecht 4 oktober 2017 Utrecht 1 Waarom een RES? 1. Verantwoordelijkheid energietransitie wordt voor een belangrijk deel bij gemeenten gelegd. Maar ze hebben beperkte grip. 2. Praten over energietransitie betekent

Nadere informatie

ADVIES BURGEMEESTER EN WETHOUDERS. Het college besluit Gemeentesecretaris dubbelklik hier

ADVIES BURGEMEESTER EN WETHOUDERS. Het college besluit Gemeentesecretaris dubbelklik hier Onderwerp: Energiemarkt en wijkgerichte aanpak Vertrouwelijk: Nee Portefeuillehouder: J.J.N.J. Beemsterboer Opsteller: I. Zwart/C. Ekel Registratienr.: Dubbelklik hier Datum: 3 maart 2015 Afdeling/team:

Nadere informatie

Overijssel maakt werk van nieuwe energie!

Overijssel maakt werk van nieuwe energie! Overijssel maakt werk van nieuwe energie! U wilt met uw onderneming of woningcorporatie werk maken van nieuwe energie of energiebesparing. Maar u krijgt de financiering niet (volledig) rond via een bancaire

Nadere informatie

edup 2015 Overzicht monitoringinstrumenten planet -onderdelen (onderdeel II) Gemeente Zuidhorn januari 2016

edup 2015 Overzicht monitoringinstrumenten planet -onderdelen (onderdeel II) Gemeente Zuidhorn januari 2016 1 edup 2015 Overzicht monitoringinstrumenten planet -onderdelen (onderdeel II) Gemeente Zuidhorn januari 2016 2 Inleiding Voor u ligt het de evaluatie van het Duurzaamheidsuitvoeringsplan 2015: het edup

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 5-3-2013 Nummer voorstel: 2013/18

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 5-3-2013 Nummer voorstel: 2013/18 1 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 5-3-2013 Nummer voorstel: 2013/18 Voor raadsvergadering d.d.: 19-03-2013 Agendapunt: 06 Onderwerp:

Nadere informatie

Gemeente Ede energieneutraal 2050

Gemeente Ede energieneutraal 2050 De gemeente Ede wil uiterlijk in 2050 energieneutraal zijn. Dit betekent dat we alle energie die in onze gemeente wordt gebruikt op een schone (hernieuwbare) manier willen opwekken. Dat doen we het liefst

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan. CO2 prestatieladder

Energiemanagement actieplan. CO2 prestatieladder Energiemanagement actieplan CO2 prestatieladder Opgesteld door : Karin van Roode en Yonni van der Vlies Datum : 12 maart 2015 Versie : 1.1 Goedgekeurd door Paraaf : Harry van Roode : Datum: 12 maart 2015

Nadere informatie

B-85 Green Deal verduurzamen dierenbeschermingcentra

B-85 Green Deal verduurzamen dierenbeschermingcentra B-85 Green Deal verduurzamen dierenbeschermingcentra Partijen: 1. De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, de heer drs. M.J.M. Verhagen en de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu,

Nadere informatie

VOORSTEL akkoord gaan met het voorstel tot uitvoering van het amendement revolverend fonds en kennis te nemen van de roadmap. Aan de Gemeenteraad

VOORSTEL akkoord gaan met het voorstel tot uitvoering van het amendement revolverend fonds en kennis te nemen van de roadmap. Aan de Gemeenteraad VERGADERING GEMEENTERAAD d.d. 19 januari 2015 AGENDA NR. 4, Cie S&M 05-01-2015 VOORSTEL akkoord gaan met het voorstel tot uitvoering van het amendement revolverend fonds en kennis te nemen van de roadmap.

Nadere informatie

Uit ervaring blijkt ook dat met energieverbeterende maatregelen gemiddeld 30% energiebesparing gerealiseerd

Uit ervaring blijkt ook dat met energieverbeterende maatregelen gemiddeld 30% energiebesparing gerealiseerd RAADSVOORSTEL Onderwerp : Pilot energieaanpak woningen Raadsvergadering : 2 december 2009 Politieke markt d.d.: - Agendapunt : 6 Portef.houder : wethouder Berkelder Voorstelnummer : 236649 BenW-besluit

Nadere informatie

ECFD/U201400578 Lbr. 14/019

ECFD/U201400578 Lbr. 14/019 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Ondersteuningsprogramma Energie uw kenmerk ons kenmerk ECFD/U201400578 Lbr. 14/019 bijlage(n) 2 datum 20 maart

Nadere informatie

Energieke Regio in Holland Rijnland? Alphen aan den Rijn 11 november 2015

Energieke Regio in Holland Rijnland? Alphen aan den Rijn 11 november 2015 Energieke Regio in Holland Rijnland? Alphen aan den Rijn 11 november 2015 Krijn Ratsma (architect en voorzitter Stichting Energieke Regio) inhoud: ontstaan Energieke Regio opzet van het project ook in

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan. CO2 prestatieladder. Datum : 17 december 2013

Energiemanagement actieplan. CO2 prestatieladder. Datum : 17 december 2013 Energiemanagement actieplan CO2 prestatieladder 2013 Opgesteld door : J. Out / B. Rodenburg Datum : 17 december 2013 Inleiding Ten behoeve van de certificering conform de CO2 prestatieladder is dit energiemanagement

Nadere informatie

Telefoonnummer

Telefoonnummer Voorstel aan de gemeenteraad van Harlingen *GR16.00200* GR16.00200 Behandeld in Raadscommissie en Raad Datum Commissie 21 december 2016 Agendanummer 10 Datum Raad 11 januari 2017 Agendanummer 9 Opsteller

Nadere informatie

7-PUNTENPLAN 2013-2014

7-PUNTENPLAN 2013-2014 7-PUNTENPLAN 2013-2014 oplegger bij het meerjarig actieplan DUURZAME WADDENEILANDEN OP WEG NAAR EEN ENERGIEKE TOEKOMST IN 2020 1 1. Inleiding Dit 7-punten plan is een oplegger bij het meerjarig actieplan

Nadere informatie

STRATEGIE DUURZAME ENERGIETRANSITIE GEMEENTE BREDA

STRATEGIE DUURZAME ENERGIETRANSITIE GEMEENTE BREDA STRATEGIE DUURZAME ENERGIETRANSITIE GEMEENTE BREDA UPDATE 2016 SAMENVATTING STRATEGIE DUURZAME ENERGIETRANSITIE GEMEENTE BREDA Opdrachtgever Gemeente Breda Afdeling Mobiliteit en Milieu Opdrachtnemer Evert

Nadere informatie

WIJKAVOND ALPHEN AAN DEN RIJN LAGE ZIJDE

WIJKAVOND ALPHEN AAN DEN RIJN LAGE ZIJDE WIJKAVOND ALPHEN AAN DEN RIJN LAGE ZIJDE 8-12-2016 0 Energiek Alphen aan den Rijn & Hoom WAT KUNT U VERWACHTEN? Lage Zijde onder de loep Energiebesparende maatregelen I Gemeente Alphen aan den Rijn en

Nadere informatie

Voorstel aan raad. Geadviseerd besluit. Samenvatting ROM. H.J. Weeda. 5 februari 2013 Intrekken SVn subsidieverordening

Voorstel aan raad. Geadviseerd besluit. Samenvatting ROM. H.J. Weeda. 5 februari 2013 Intrekken SVn subsidieverordening Voorstel aan raad Verantwoordelijke afdeling ROM Nummer Inboeknummer: Raad d.d. Paragraaf begroting: 27 maart 2013 Steller: L. Aries Portefeuillehouder H.J. Weeda Datum Onderwerp 5 februari 2013 Intrekken

Nadere informatie

PROJECTPLAN METERS MAKEN IN DE ESHOF

PROJECTPLAN METERS MAKEN IN DE ESHOF PROJECTPLAN METERS MAKEN IN DE ESHOF De Eshof op weg naar energie neutraal! = woningen Eshof naar nul op de meter = Inhoud 1. Ambitie: naar meest duurzame wijk van Elst? 2. Meten is weten: per wijk per

Nadere informatie

Uitkomsten van de zoektocht naar dé klimaatneutrale gemeente in Flevoland 2014

Uitkomsten van de zoektocht naar dé klimaatneutrale gemeente in Flevoland 2014 Uitkomsten van de zoektocht naar dé klimaatneutrale gemeente in Flevoland 2014 Natuur en Milieufederatie Flevoland heeft ook dit jaar weer een verkenning gedaan naar het klimaatneutrale gehalte van de

Nadere informatie

Evaluatie Milieu-Uitvoeringsprogramma (MUP) 2014 Highlights veldhoven duurzaam in 2014!

Evaluatie Milieu-Uitvoeringsprogramma (MUP) 2014 Highlights veldhoven duurzaam in 2014! Evaluatie Milieu-Uitvoeringsprogramma (MUP) 2014 Highlights veldhoven duurzaam in 2014! Afgelopen jaar is er weer hard gewerkt aan duurzaamheid in Veldhoven. Vooral het verminderen van afval door bewoners

Nadere informatie

Voorstel 2: Creëer grondstoffenhubs en recycle bedrijfsafval

Voorstel 2: Creëer grondstoffenhubs en recycle bedrijfsafval Gemeenteblad Initiatiefvoorstel voor de raadsvergadering van.. Jaar 2015 Nummer Publicatiedatum Agendapunt initiatiefvoorstel Onderwerp Initiatiefvoorstel van het raadslid

Nadere informatie

s-gravenhage 27 November 2012 Activiteit: OPRICHTEN BUURTENERGIEBEDRIJF IN DE STATIONSBUURT Aanvraag subsidieverlening Planontwikkeling 1

s-gravenhage 27 November 2012 Activiteit: OPRICHTEN BUURTENERGIEBEDRIJF IN DE STATIONSBUURT Aanvraag subsidieverlening Planontwikkeling 1 Subsidieaanvraag : oprichten buurtenergiebedrijf in de schilderswijk 1 s-gravenhage 27 November 2012 Activiteit: OPRICHTEN BUURTENERGIEBEDRIJF IN DE STATIONSBUURT Aanvraag subsidieverlening Planontwikkeling

Nadere informatie

DENKTANK DUURZAAMHEID verslag

DENKTANK DUURZAAMHEID verslag DENKTANK DUURZAAMHEID verslag Datum : 24 februari 2016 Aanwezig : M.T.A. Hegger, wethouder duurzaamheid gemeente Purmerend (voorzitter); W. Wilschut, Opgewekt in Purmerend; A. van Stam, Opgewekt in Purmerend

Nadere informatie

Ontwerp Gezonde Systemen

Ontwerp Gezonde Systemen Ontwerp Gezonde Systemen Het huidige zonne-inkomen gebruiken De cycli van de natuur worden aangedreven door de energie van de zon. Bomen en planten vervaardigen voedsel op zonlicht. De wind kan worden

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag Uw kenmerk 2016Z15884

Nadere informatie

De burgemeester, Mr. J.H.C. van Zanen

De burgemeester, Mr. J.H.C. van Zanen voorstel aan de raad Opgesteld door Stadswerken Kenmerk 15.503838 Vergadering Gemeenteraad Vergaderdatum 25 juni 2015 Jaargang en nummer 2015 59 Geheim Nee Afval is Grondstof. Beleidsnota 2015-2018 Het

Nadere informatie

3 e Monitor Energie Besparen Gooi en Vecht Resultaten op 31 december 2015

3 e Monitor Energie Besparen Gooi en Vecht Resultaten op 31 december 2015 3 e Monitor Energie Besparen Gooi en Vecht Resultaten op 31 december 2015 Inleiding Het doel van het project Energie Besparen Gooi en Vecht is om in drie jaar tijd 2.500 tot 4.000 woningen te verduurzamen.

Nadere informatie

Klimaat- en energiebeleid Gemeente Nijmegen

Klimaat- en energiebeleid Gemeente Nijmegen Klimaat- en energiebeleid Gemeente Nijmegen Fons Claessen sr.adviseur klimaat, energie & duurzaamheid Gemeente Nijmegen Waarom moeten we iets doen?? 1: Klimaatverandering 2: Energie en grondstoffen 3.

Nadere informatie

Energieconvenant bedrijfsleven Veenendaal en gemeente Veenendaal

Energieconvenant bedrijfsleven Veenendaal en gemeente Veenendaal Energieconvenant bedrijfsleven Veenendaal en gemeente Veenendaal 1 Intentie Bedrijvenkring Veenendaal, de coöperatieve verenigingen van Ondernemend Veenendaal, de deelnemende bedrijven en de gemeente Veenendaal

Nadere informatie

Onderwerp: Kaders voor windenergie

Onderwerp: Kaders voor windenergie Aan het Algemeen Bestuur Datum: 02-10-2013 Onderwerp: Kaders voor windenergie Voorstel 1. Kennis te nemen van het initiatief voor een windmolenpark bij de Spinder te Tilburg; 2. Kaders vast te stellen

Nadere informatie

Haarlemmermeers akkoord

Haarlemmermeers akkoord Haarlemmermeers akkoord of met regio? Pieter van der Ploeg Alliander 1 Alliander is van jou 2 Alliander is van jou 3 energietransitie 3 tenminste motieven 4 energietransitie onafhankelijk 5 energietransitie

Nadere informatie

Verduurzamen bedrijventerrein Kagerweg Oost. samen sterk, samen duurzaam

Verduurzamen bedrijventerrein Kagerweg Oost. samen sterk, samen duurzaam Verduurzamen bedrijventerrein Kagerweg Oost samen sterk, samen duurzaam Wie Stichting GreenBiz Beverwijk Jan Boudesteijn (voorzitter) Boudesteijn Groep "Biodiesel, groengas of elektrisch vervoer, de keuze

Nadere informatie

http://enquete.groenepeiler.nl/admin/statistics.aspx?inquiry=47 1 van 13 5-7-2011 17:03

http://enquete.groenepeiler.nl/admin/statistics.aspx?inquiry=47 1 van 13 5-7-2011 17:03 1 van 13 5-7-2011 17:03 Enquête Enquête beheer Ingelogd als: aqpfadmin Uitloggen Enquête sta s eken Enquête beheer > De Klimaat Enquête van het Noorden > Statistieken Algemene statistieken: Aantal respondenten

Nadere informatie

Onderwerp: Kaders voor windenergie

Onderwerp: Kaders voor windenergie Aan het Algemeen Bestuur Datum: 02-10-2013 Onderwerp: Kaders voor windenergie Voorstel 1. Vaststellen van beleidskaders voor windenergie-initiatieven; 2. Kennis te nemen van het initiatief voor een windmolenpark

Nadere informatie

Energiemanagementplan Certificering op CO 2 -prestatieladder

Energiemanagementplan Certificering op CO 2 -prestatieladder Pagina: 1/9 Energiemanagementplan Certificering op CO 2 -prestatieladder CO 2 -prestatieladder Niek Konijn Holding B.V. Niveau 3 Auteur(s): Johan Bruinsma, Niek Konijn Holding B.V. Marcel de Lange, extern

Nadere informatie

Resultaten van ons duurzaamheidsbeleid

Resultaten van ons duurzaamheidsbeleid Resultaten van ons duurzaamheidsbeleid In 2013 zijn we van start gegaan met de implementatie van ons duurzaamheidsbeleid en onderstaand ziet u de doelstellingen uit onze duurzaamheidsverklaring en de behaalde

Nadere informatie

Duurzaamheidsonderzoek en subsidiescan Combibad De Vliet te Leiden. 11 februari 2016

Duurzaamheidsonderzoek en subsidiescan Combibad De Vliet te Leiden. 11 februari 2016 Duurzaamheidsonderzoek en subsidiescan Combibad De Vliet te Leiden 11 februari 2016 1 Managementsamenvatting Inleiding De gemeente Leiden heeft in haar duurzaamheidsambitie doelen gesteld voor de korte

Nadere informatie

edup 2016 Overzicht monitoringinstrumenten planet -onderdelen (onderdeel II) Gemeente Zuidhorn februari 2017

edup 2016 Overzicht monitoringinstrumenten planet -onderdelen (onderdeel II) Gemeente Zuidhorn februari 2017 1 edup 2016 Overzicht monitoringinstrumenten planet -onderdelen (onderdeel II) Gemeente Zuidhorn februari 2017 2 Inleiding Voor u ligt het de evaluatie van het Duurzaamheidsuitvoeringsplan 2016: het edup

Nadere informatie

Haalbaarheid speerpunten en indicatoren begroting

Haalbaarheid speerpunten en indicatoren begroting Haalbaarheid speerpunten en indicatoren begroting Op 8 en 11 oktober jl. heeft de werkgroep Begroting de speerpunten en indicatoren geëvalueerd. We hebben hierbij afgesproken om de voorgestelde wijzigingen

Nadere informatie

UITVOERINGSPROGRAMMA 2015-2020

UITVOERINGSPROGRAMMA 2015-2020 UITVOERINGSPROGRAMMA Het Uitvoeringsprogramma van het Milieubeleidsplan omvat negentien projecten waarin de verschillende milieurelevante thema s en de vier benoemde doelgroepen (inwoners, bedrijven, samenkomen.

Nadere informatie

Samen werken aan een duurzaam Hellendoorn. Collegebesluit 14 mei 2013. Raadsbesluit 29 oktober 2013.

Samen werken aan een duurzaam Hellendoorn. Collegebesluit 14 mei 2013. Raadsbesluit 29 oktober 2013. Samen werken aan een duurzaam Hellendoorn Collegebesluit 14 mei 2013. Raadsbesluit 29 oktober 2013. 1 Samenvatting Definitie duurzaamheid volgens Brundtland Aanmelden als Millenniumgemeente Speerpunten:

Nadere informatie

Groeiplan voor warmte. een initiatief van provincies, gemeenten en sector

Groeiplan voor warmte. een initiatief van provincies, gemeenten en sector Groeiplan voor warmte een initiatief van provincies, gemeenten en sector 27 november 2015 De Provincies Gelderland, Zuid-Holland, Noord-Holland, en Limburg, Metropoolregio Rotterdam Den Haag, de Gemeenten

Nadere informatie

De items in deze Nieuwsbrief:

De items in deze Nieuwsbrief: Nieuwsbrief november 2013 View this email in your browser De items in deze Nieuwsbrief: Duurzaamheidsmarkt Alphen aan den Rijn goed bezocht Samenwerking Kringloopwinkel / Repaircafe / Rijndorp / ThermosPower

Nadere informatie

Achtergrond en doel presentatie

Achtergrond en doel presentatie Achtergrond en doel presentatie Achtergrond Uitnodiging van de raad; Nuon heeft reeds wind turbines in de Hoofdplaatpolder; Nuon ziet mogelijkheden voor het op termijn vervanging van de huidige turbines

Nadere informatie

Nummer : 2012/36 Datum : 9 mei 2012 Onderwerp : Tijdelijke subsidieverordening stimulering aanschaf zonnepanelen bij particuliere woningen

Nummer : 2012/36 Datum : 9 mei 2012 Onderwerp : Tijdelijke subsidieverordening stimulering aanschaf zonnepanelen bij particuliere woningen Voorbereidende raadsvergadering: 12 juni 2012 Besluitvormende raadsvergadering: 26 juni 2012 Portefeuillehouder: E. Damen AAN DE GEMEENTERAAD Nummer : 2012/36 Datum : 9 mei 2012 Onderwerp : Tijdelijke

Nadere informatie

1. Hoe dringend vindt u het klimaatprobleem? Helemaal niet dringend, we 1% Er is helemaal geen klimaatprobleem. Weet niet / geen mening

1. Hoe dringend vindt u het klimaatprobleem? Helemaal niet dringend, we 1% Er is helemaal geen klimaatprobleem. Weet niet / geen mening 1. Hoe dringend vindt u het klimaatprobleem? Helemaal niet dringend, we 1% kunnen wel even wachten met grote maatregelen 17% 1 Een beetje dringend, we kunnen nog wel even wachten met grote maatregelen,

Nadere informatie

Menukaart. Ja, ik wil zonnepanelen op onze school. Welk initiatief is voor ons geschikt?

Menukaart. Ja, ik wil zonnepanelen op onze school. Welk initiatief is voor ons geschikt? Menukaart Ja, ik wil zonnepanelen op onze school. Welk initiatief is voor ons geschikt? Schooldakrevolutie Schreeuw met ons van de daken: we zullen niet rusten tot elke vierkante centimeter van onze schooldaken

Nadere informatie

Strategisch Thema. -Duurzame stad-

Strategisch Thema. -Duurzame stad- Strategisch Thema -Duurzame stad- Modules Samenvatting 1 Houding Nijmegenaren 2 Energieopwekking en -verbruik 3 Omgaan met grondstoffen 5 Duurzame mobiliteit 6 Milieukwaliteit en leefomgeving 7 Datum:

Nadere informatie

Energievisie Borne 22 september 2011. Michel Leermakers Linda Rutgers Twence. Co Kuip HVC. www.twence.nl

Energievisie Borne 22 september 2011. Michel Leermakers Linda Rutgers Twence. Co Kuip HVC. www.twence.nl Energievisie Borne 22 september 2011 Michel Leermakers Linda Rutgers Twence Co Kuip HVC Inhoud van vanochtend Gemeente Borne Visie Twence Werkwijze Energievisie Resultaten Huidige energieconsumptie Bronpotentieel

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente Olst-Wijhe. Raadsvergadering d.d. Agendapunt Opiniërend besproken d.d. Portefeuillehouder

Aan de raad van de gemeente Olst-Wijhe. Raadsvergadering d.d. Agendapunt Opiniërend besproken d.d. Portefeuillehouder Aan de raad van de gemeente Olst-Wijhe. Raadsvergadering d.d. Agendapunt Opiniërend besproken d.d. Portefeuillehouder 10 juli 2017 9 n.v.t. wethouder M. Blind Kenmerk 17.003559 *17.003559* Datum B&W-besluit

Nadere informatie

Gemeentelijk besluit Energiebesparing bij Openbare Verlichting (OVL)

Gemeentelijk besluit Energiebesparing bij Openbare Verlichting (OVL) Gemeentelijk besluit Energiebesparing bij Openbare Verlichting (OVL) Inleiding De primaire functie van openbare verlichting is een bijdrage te leveren aan verkeersveiligheid en de sociale veiligheid op

Nadere informatie

Energiemanagementplan

Energiemanagementplan Energiemanagementplan CO 2 -prestatieladder Het Veldwerkbureau B.V. Niveau 3 Auteur(s): De heer G.R. Hartkamp De heer J.A. Möller Versie 2.0 17 december 2013 Definitief rapport Inleiding Binnen ons Energiemanagementsysteem

Nadere informatie

TITEL Deelname regionale aanbesteding van oplaadpunten voor elektrische auto s.

TITEL Deelname regionale aanbesteding van oplaadpunten voor elektrische auto s. RAADSVOORSTEL Van : Burgemeester en Wethouders Reg.nr. : 4562162 Aan : Gemeenteraad Datum : 17 december 2013 Portefeuillehouder : Wethouder J.C. Buijtelaar Wethouder C. van Eijk Agendapunt : B&W-vergadering

Nadere informatie

Uw brief/mail van Uw kenmerk Bijlage Verzenddatum 16 juni 2015-6 juli 2015

Uw brief/mail van Uw kenmerk Bijlage Verzenddatum 16 juni 2015-6 juli 2015 De heer J. Spoelstra Lytse Wei 20 9289 LB DROGEHAM Dossiernummer : n.v.t. Stuknummer : n.v.t. Behandeld door : mw. R.M.A. van Sonsbeek Email : gemeente@achtkarspelen.nl Uw brief/mail van Uw kenmerk Bijlage

Nadere informatie

Voortgangsrapportage CO 2 -prestatieladder. November 2014

Voortgangsrapportage CO 2 -prestatieladder. November 2014 Voortgangsrapportage CO 2 -prestatieladder November 2014 INHOUD BLAD 1 INLEIDING 2 2 DOEL, RESULTATEN EN MAATREGELEN 3 2.1 CO 2 voetafdruk kentallen eerste half jaar 2014 (2013) 3 2.2 Scope 1 & 2 doelstelling

Nadere informatie

Overijssel kleurt groen in 2020

Overijssel kleurt groen in 2020 Overijssel kleurt groen in 2020 Natuur en Milieu Overijssel Circulaire economie Vitale leefomgeving Kracht van de samenleving Waarom een groen Overijssel? Winst voor iedereen: Vitale leefomgeving voor

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Uitleg bij de indicatoren behorende bij de einddoelen van het programma Duurzaamheid

gemeente Eindhoven Uitleg bij de indicatoren behorende bij de einddoelen van het programma Duurzaamheid gemeente Eindhoven Inboeknummer Beslisdatum B&W Dossiernummer Bijlage bij RIB Einddoelen programma Duurzaamheid Uitleg bij de indicatoren behorende bij de einddoelen van het programma Duurzaamheid Energie

Nadere informatie

Bestedingskader middelen Stedelijke Herontwikkeling

Bestedingskader middelen Stedelijke Herontwikkeling Bestedingskader middelen Stedelijke Herontwikkeling Inleiding Stedelijke herontwikkeling Voor de ruimtelijke ontwikkeling van Utrecht is de Nieuwe Ruimtelijke Strategie opgesteld die in 2012 door de Raad

Nadere informatie

Sector- en keteninitiatieven CO₂-Prestatieladder

Sector- en keteninitiatieven CO₂-Prestatieladder Sector- en keteninitiatieven CO₂-Prestatieladder L Ortye Transportbedrijf B.V. T.b.v. certificering CO₂-Prestatieladder (3.D.1) L Ortye Transportbedrijf B.V. Kvk 14025427 DOC3D1, Versie 3.0 1. Inhoudsopgave

Nadere informatie

Nulmeting energiegebruik en duurzame energie

Nulmeting energiegebruik en duurzame energie Nulmeting energiegebruik en duurzame energie ten behoeve van gemeente Purmerend Juli 2012 2 Inhoudsopgave Pagina Inleiding 5 1 Energievraag en CO 2 -emissie 7 2 Duurzame energie 13 3 Opties ter versterking

Nadere informatie

JM Vrij beheer b.v. Reductie onderzoek, doelstellingen en het energiemeetplan 2014-2020. AH Vrij Groen, Grond en Infra Vrij Materieel

JM Vrij beheer b.v. Reductie onderzoek, doelstellingen en het energiemeetplan 2014-2020. AH Vrij Groen, Grond en Infra Vrij Materieel JM Vrij beheer b.v. AH Vrij Groen, Grond en Infra Vrij Materieel onderzoek, en het energiemeetplan 2014-2020 Conform niveau 3 op de CO 2 -Prestatieladder 3.0 Documenten 1.B1.1, 3.B1.1 en 3.B2.2 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Verduurzaming afvalinzameling

Verduurzaming afvalinzameling Verduurzaming afvalinzameling Overzicht presentatie Wat doet Avri? Doelstellingen Avri 2011-2015 Waarom verduurzaming? Projecten Avri Beoogde resultaten 1 Wat doet Avri Afvalbeheer: Inzameling huishoudelijk

Nadere informatie