BLVC-plan Dijkverbetering s-gravelandse Boezem

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BLVC-plan Dijkverbetering s-gravelandse Boezem"

Transcriptie

1 Versie 3.1 juli 2010 Infrastructuur Stad BLVC-plan Dijkverbetering s-gravelandse Boezem Auteur K. Schouten Opdrachtgever Waternet Projectnummer Documentnummer: autorisatie naam paraaf datum opsteller K. Schouten controle K. Fledderus vrijgave J. Brandes

2 Inhoudsopgave 1 Inleiding Aanleiding en doel Opzet rapport Huidige situatie Autoverkeer Langzaam verkeer Openbaar vervoer Functies en voorzieningen Werkzaamheden Dijkverbetering Kabels en leidingen Uitgangspunten en randvoorwaarden Planning en omgevingsprojecten BLVC maatregelen Bereikbaarheid Bestemmingsverkeer Doorgaande fietsers Bouwverkeer Leefbaarheid Veiligheid Communicatie Bijlage Omleiding 1

3 1 Inleiding 1.1. Aanleiding en doel Werkzaamheden in de openbare ruimte bezorgen de omwonenden en gebruikers van de openbare ruimte veelal hinder. Het is belangrijk om voorafgaand aan de geplande werkzaamheden, de mogelijke consequenties met betrekking tot de Bereikbaarheid, Leefbaarheid en Veiligheid (gedurende de werkzaamheden) goed te onderzoeken en hierover helder te Communiceren (BLVC). Wanneer dit niet gebeurt, kunnen er tijdens de realisatie ongewenste situaties ontstaan. Waternet voert taken uit voor het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV) en de gemeente Amsterdam. Hieronder valt ook het beheer van de regionale waterkeringen. De dijken langs de s-gravelandse Boezem maken hier onderdeel van uit. Uit onderzoek is gebleken dat de dijken langs de s-gravelandse Boezem qua hoogte en stabiliteit niet voldoen aan de gestelde eisen. De werkzaamheden voor de dijkverbetering hebben consequenties voor de omgeving. Dit BLVC-plan geeft de randvoorwaarden weer voor de werkzaamheden aan voor een gedeelte van de dijken van de s Gravelandse Boezem, het dijktraject Kreugerlaan. De directe omgeving van het project wordt geconfronteerd met een tijdelijke situatie in de buurt. De werkzaamheden vragen een zorgvuldig, verantwoord gekozen evenwicht tussen het goed blijven functioneren van de directe omgevi ng, de werkruimte en de werkzaamheden. In dit BLVC-plan wordt deze verantwoording zowel tekstueel als visueel (bijlagen) weergegeven Opzet rapport In hoofdstuk 2 wordt kort beschreven welke functies rondom het werkterrein aanwezig zijn. In hoofdstuk 3 volgt een beschrijving van de geplande werkzaamheden en de gemaakte afspraken met betrekking tot de uitvoering. In hoofdstuk 4 worden de aspecten bereikbaarheid, leefbaarheid, veiligheid en communicatie met betrekking tot de te nemen maatregelen behandeld. 1

4 2 Huidige situatie De werkzaamheden worden uitgevoerd ter hoogte van het dijktraject Kreugerlaan. De Kreugerlaan is gelegen aan de zuidzijde van de Nieuwe Keverdijksche Polder en heeft een lengte van 1932 m. Het dijktracé is gelegen in de gemeente Weesp. Figuur 1: Ligging dijktrace ten opzichte van de omgeving Het dijktraject bestaat uit een dijk met een weg en een lage bebouwingsdichtheid langs de dijk. Bij de bebouwing is sprake van beplanting. 2

5 Figuur 2: Foto van de Kreugerlaan ter plaatse van de bebouwing 2.1. Autoverkeer Op het dijktraject is een weg voor bestemmingsverkeer aanwezig. De weg is voor auto s doodlopend en in beheer bij de gemeente Weesp. Het uitgangspunt is dat de weg in de huidige staat wordt hersteld. De weg heeft na de dijkverbetering vergelijkbare afmetingen Langzaam verkeer De Kreugerlaan is opgenomen in het knooppuntennetwerk voor fietsers. Bromfietsers worden geweerd. Parallel aan de Kreugerlaan ligt de N236 die aan de zuidzijde een tweerichtingen fietspad heeft Openbaar vervoer De Kreugerlaan is geen onderdeel van het hoofdnet openbaar vervoer. 3

6 2.4. Functies en voorzieningen Figuur 3: ligging voorzieningen Direct aan de Kreugerlaan zijn geen openbare voorzieningen aanwezig. Er zijn wel een aantal midden- en kleinbedrijven aan de Kreugerlaan gevestigd. 4

7 3 Werkzaamheden 3.1. Dijkverbetering Langs het gehele traject is de dijk onvoldoende veilig. De dijk wordt verhoogd en verbreedt om de komende 30 jaar weer aan de eisen te voldoen. Door middel van een taludverzwaring en een verzwaring onderaan de dijk (berm) wordt de stabiliteit verbeterd. In verband met de afwatering van kwelwater en de waterhuishouding in de polder wordt een nieuwe sloot gegraven. De bestaande sloot wordt gedempt. De dijkverbeteringsmaatregelen brengen in principe weinig tot geen risico s met zich mee voor de bebouwing. Het dijkverbeteringsplan heeft ook geen consequentie voor de vaarweg aangezien het vaarwegprofiel niet wordt aangetast. De oever zal niet anders worden ingericht. Vanuit de dijkverbetering zijn geen maatregelen noodzakelijk aan de oever. In de s-gravelandse vaart is ten gevolge van de scheepvaart weinig ruimte voor het aanleggen van natuurvriendelijke oevers. Het ontwikkelen van natuur in de omgeving wordt meegenomen in het project Natuurverbinding Naardermeer en Ankeveense plassen van de provincie Noord-Holland. Figuur 4: Principeprofiel dijkverbetering Kreugerlaan 5

8 3.2. Kabels en leidingen In de dijk, zowel in de kruin als in de teen, liggen kabels van KPN en Nuon en een waterleiding van PWN. Ten gevolge van de dijkverbeteringsmaatregelen zijn er drie mogelijkheden: - de kabel of leiding kan blijven liggen; - de kabel of leiding moet worden opgehaald (hoger gelegd); - de kabel of leiding moet worden verplaatst. De bepalingen in de Keur van AGV, de daarbij horende Beleidsnota Keurontheffingen Waterkeringen en de Nederlandse normen met betrekking tot kabels en leidingen (NEN ) zijn hierbij leidend. In overleg met de betreffende eigenaren wordt afgesproken wat er moet gebeuren met hun kabel(s) en/of leiding(en). Indien de kabel(s) en/of leiding(en) verlegd moeten worden, verloopt de benodigde afstemming met de perceeleigenaren door de betreffende eigenaar van de kabel(s) en/ of leiding(en) Uitgangspunten en randvoorwaarden Voor de uitvoering van de werkzaamheden zijn de volgende uitgangspunten van belang: De toegankelijkheid voor de nood- en hulpdiensten dient gewaarborgd te blijven; Bestemmingverkeer wordt toegestaan; Voor bestemmingsverkeer is de dijk bereikbaar tussen en uur; Tussen en uur is de dijk bereikbaar met 15 minuten wachttijd; De Kreugerlaan is door de week afgesloten voor fietsers. Fietsers worden omgeleid. In het weekend (als er geen werkzaamheden zijn) wordt de weg voor fietsers opengesteld; De vaarweg wordt niet aangetast; Voor opslagruimte wordt gebruik gemaakt van een depot aan de Gooilandse weg / Kreugerlaan; Circa 2 weken voor de start van het werk worden vooraankondigingborden van de werkzaamheden geplaatst met daarop als tekst: vanaf (startdatum) is de Kreugerlaan van maandag t/m vrijdag afgesloten voor fietsverkeer. 6

9 3.4. Planning en omgevingsprojecten Vanaf half augustus 2010 zal het project starten met een uitvoeringsduur van ongeveer 100 dagen. Verder spelen er twee andere projecten in de omgeving. Dit betreft de herinrichting van de provinciale weg N236 en de aanleg van een natuurverbinding. In de onderstaande afbeelding is omcirkeld welk gebied het betreft (Meentkade, dijktraject VO2-250C van metrering 1300 tot 2800). Figuur 5 : Overzicht projecten in de omgeving 7

10 4 BLVC maatregelen 4.1. Bereikbaarheid Bestemmingsverkeer Voor auto s is de dijk voor bewoners goed bereikbaar tussen en uur. Buiten deze tijden is de dijk bereikbaar met 15 minuten wachttijd. Hierover zijn de betrokkenen geinformeerd. Specifieke afspraken met betrekking tot bereikbaarheid worden gemaakt met onder de bedrijven. Enige overlast van grond- en materieeltransport is helaas niet te voorkomen Doorgaande fietsers Doorgaande fietsers worden van de dijk geweerd en omgeleid over de N236, Gooilandseweg Loodijk Franse Kampweg. Er zijn drie plaatsen waar de fietsers omgeleid worden: 1: Ter plaatse van Kreugerlaan en Fort Uitermeer; 2: Ter plaatse van Melkmeent en Naardermeer; 3: Ter plaatse van Melkmeent en Hilversumse Meentweg. Figuur 6 : Overzicht omleidingen fietsers De omleidingen zijn in bijlage 1 Omleidingsroute fietsers toegevoegd. 8

11 Verder worden de doorgaande fietsers geattendeerd dat de Kreugerlaan in de gemeente Weesp is afgesloten. Op de volgende plaatsen worden de fietsers door borden opmerkzaam voor de afsluiting gemaakt gemaakt: 1: Gooilandseweg; ter plaatse van Uitermeer, 2: Gravelandseweg ter plaatse van Keverdijk, 3: Keverdijk ter plaatse van Keverdijk, 4: Keverdijk ter plaatse vanmeerkade, 5: Naardermeer ter plaatse van Verlengde Fortlaan (gemeente Naarden), 6: Melkmeent ter plaatse van Hilversumse Meentweg (gemeente Hilversum Bouwverkeer Terreinen moeten beschikbaar zijn voor opslag van materiaal en materieel en eventueel tijdelijke depots Leefbaarheid Geluidsoverlast, zwerfvuil, modder en stank zijn allemaal aspecten die met leefbaarheid te maken hebben. Om de leefbaarheid in stand te houden worden de volgende eisen gesteld aan de werkzaamheden: het werkterrein buiten de werktijden veilig achterlaten. aan het eind van iedere werkdag zorgt de aanemer dat de dijk begaanbaar is. het depot aan de Gooilandseweg wordt voor opslag gebruikt. de reguliere werktijden zijn van tot uur Veiligheid Ruimte om veilig te kunnen werken betekent meestal dat voetgangers, fietsers en auto s niet meer dezelfde ruimte en/of plaats op de weg kunnen hebben. De tijdelijke situatie moet qua maatvoering, geleiding, bebording, afzetting etc. voldoen aan de veiligheidseisen, zowel voor de werknemers als voor de bewoners en de overige verkeersdeelnemers. Door het maken van werkterreintekeningen wordt vooraf nagegaan of er in de tijdelijke situatie nieuwe conflicten kunnen ontstaan (m.b.t. sociale- en verkeersveiligheid) en kunnen mogelijke knelpunten op tijd worden gesignaleerd en mogelijk worden opgelost. Bij de keuze om een werk op een bepaalde wijze uit te voeren behoort veiligheid zwaarder mee te wegen dan kwaliteit, tijd en geld. Alle langzame verkeersdeelnemers kunnen langs het werkterrein of hebben een veilige omleiding. 9

12 4.4. Communicatie De doelstelling van de communicatie is omwonenden, leveranciers, verkeersdeelnemers en andere belanghebbenden tijdig en volledig te informeren over de werkzaamheden en de tijdelijke maatregelen. De doelgroepen zien hierdoor het belang in van de onderhoudswerkzaamheden en aanvaarden de hinder die zij ondervinden. Verder is het belangrijk dat ze weten waar ze terecht kunnen voor meer informatie en/of vragen. Als bewoners, leveranciers en belanghebbenden zien dat er rekening wordt gehouden met de bereikbaarheids -, leefbaarheids - en veiligheidsaspecten, dan verloopt een project doorgaans een stuk soepeler dan wanneer er geen aandacht aan bovenstaande is besteed. De afsluiting van de Kreugerlaan zal worden bekend gemaakt in plaatselijke weekbladen van Weesp, Hilversum en Naarden en op de website van Natuurmonumenten. 10

13 Bijlage 11

14 Bijlage 1 omleiding fietsers (zie bebordingsplan voor tijdelijke bebording)

15 depot Omleiding 1: Kreugerlaan en Fort Uitermeer Omleiding 2: Melkmeent en Naardermeer Omleiding 3: Melkmeent en Hilversumse Meentweg

Deelproject: Stadsdeelhuis met ondergrondse werf

Deelproject: Stadsdeelhuis met ondergrondse werf BLVC-plan De Hallen Nieuwbouw-Zuid Deelproject: Stadsdeelhuis met ondergrondse werf Gemeente Amsterdam Stadsdeel Oud-West Datum 10 maart 2008 Versie 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1. Aanleiding 3 1.2.

Nadere informatie

Aanleg rotonde Ruishornlaan - Uitermeer

Aanleg rotonde Ruishornlaan - Uitermeer Aanleg rotonde Ruishornlaan - Uitermeer Startnotitie Gemeente Lisse Afdeling: IBOR Auteur: E. Rodewijk Datum: 7 november 2011 Status: DEFINITIEF 2 1. INLEIDING EN ACHTERGROND... 4 2. PROJECTOPDRACHT...

Nadere informatie

VEILIGHEID ZUIDELIJKE RANDMEREN SAMENVATTING MER FASE 2

VEILIGHEID ZUIDELIJKE RANDMEREN SAMENVATTING MER FASE 2 VEILIGHEID ZUIDELIJKE RANDMEREN SAMENVATTING MER FASE 2 dijkverbetering zuidelijke Randmeren en Eem Delen van de dijk langs de zuidelijke Randmeren en de Eem (dijkring 45) voldoen niet aan de wettelijke

Nadere informatie

Gemeente De Bilt. Corridorstudie De Bilt

Gemeente De Bilt. Corridorstudie De Bilt Gemeente De Bilt Corridorstudie De Bilt Gemeente De Bilt Corridorstudie De Bilt Datum 20 februari 2014 Kenmerk BLT045/Mdm/0451.03 Eerste versie 7 februari 2014 www.goudappel.nl goudappel@goudappel.nl Documentatiepagina

Nadere informatie

Handreiking Multidisciplinair Veiligheidsplan Grootschalige evenementen

Handreiking Multidisciplinair Veiligheidsplan Grootschalige evenementen Bijlage 2 Handreiking multidisciplinair veiligheidsplan grootschalige evenementen Handreiking Multidisciplinair Veiligheidsplan Grootschalige evenementen Bijlage 2 Handreiking multidisciplinair veiligheidsplan

Nadere informatie

BVA. Wijkverkeersplan rest bebouwde kom Vaassen. - inrichting 30 km/uur zones - Gemeente Epe

BVA. Wijkverkeersplan rest bebouwde kom Vaassen. - inrichting 30 km/uur zones - Gemeente Epe BVA Noordzeelaan 38a 8017 JW Postbus 40089 8004 DB Zwolle T:038-4606747 Wijkverkeersplan rest bebouwde kom Vaassen - inrichting 30 km/uur zones - Gemeente Epe 28 augustus 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding

Nadere informatie

Toelichting Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuren

Toelichting Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuren Toelichting Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuren Niet alle (sub)artikelen worden automatisch van een toelichting voorzien. Er wordt slechts een toelichting gegeven indien een nadere uitleg

Nadere informatie

Bijlage 9 Nota van zienswijze

Bijlage 9 Nota van zienswijze inpassingsplan 150 kv-verbinding Dinteloord-Roosendaal Bijlage 9 Nota van zienswijze B01055.000582 ARCADIS 307 NOTA VAN ZIENSWIJZEN ONTWERP INPASSINGSPLAN 150 KV- VERBINDING DINTELOORD-ROOSENDAAL TENNET

Nadere informatie

NR 22 november 2013. Informatiebulletin Veessen-Wapenveld

NR 22 november 2013. Informatiebulletin Veessen-Wapenveld NR 22 november 2013 Inhoud Column Het is echt begonnen 2 Column 4 Zeventien hoogspanningsmasten verplaatst en op sokkel gezet 5 Wegafsluitingen tijdens verplaatsen hoogspanningsmasten 6 Transportleidingen

Nadere informatie

Planstudie N395. Tussen Oirschot (A58) en Hilvarenbeek (N269) Definitief. Provincie Noord-Brabant de heer J. de Kruijf

Planstudie N395. Tussen Oirschot (A58) en Hilvarenbeek (N269) Definitief. Provincie Noord-Brabant de heer J. de Kruijf Planstudie N395 Tussen Oirschot (A58) en Hilvarenbeek (N269) Definitief Provincie Noord-Brabant de heer J. de Kruijf Grontmij N.V. De Bilt, 14 februari 2014 Verantwoording Titel Subtitel Projectnummer

Nadere informatie

Beheerplan wegen 2011-2015

Beheerplan wegen 2011-2015 Beheerplan wegen 2011-2015 Concept Gemeente Winsum Grontmij Nederland B.V. Assen, 21 april 2011 Verantwoording Titel : Beheerplan wegen 2011-2015 Subtitel : Projectnummer : 299547 Referentienummer : Revisie

Nadere informatie

Grontmij Nederland B.V. Assen, 17 mei 2011. Stedelijk afvalwater, hemelwater en grondwater. Planperiode 2010-2015. Definitief

Grontmij Nederland B.V. Assen, 17 mei 2011. Stedelijk afvalwater, hemelwater en grondwater. Planperiode 2010-2015. Definitief Stedelijk afvalwater, hemelwater en grondwater Planperiode 2010-2015 Definitief Grontmij Nederland B.V. Assen, 17 mei 2011 Pagina 1 van 51 Titel : Gemeentelijk Rioleringsplan Emmen Subtitel : Stedelijk

Nadere informatie

Colofon. Redactie: afdeling Communicatie, afdeling Wijkgericht Samenwerken Fotogr

Colofon. Redactie: afdeling Communicatie, afdeling Wijkgericht Samenwerken Fotogr 1 Wijkjaarplan Niet-woonwijk april 2006 Gemete Nieuwegein 2 Colofon Dit wijkjaarplan is e uitgave van de afdeling Wijkgericht Samwerk van de Gemete Nieuwegein. Aan deze uitgave kunn ge recht word ontled.

Nadere informatie

Nota inspraak en overleg Bestemmingsplan De Nieuwe Ooster

Nota inspraak en overleg Bestemmingsplan De Nieuwe Ooster Nota inspraak en overleg Bestemmingsplan De Nieuwe Ooster Stadsdeel Oost-Watergraafsmeer Gemeente Amsterdam Datum: 18 februari 2010 Projectnummer: 61896-911 ID: tb_nl.imro.0363.u0905bpstd-ow01_003 INHOUD

Nadere informatie

Aan de Raad van de gemeente Lochem

Aan de Raad van de gemeente Lochem Aan de Raad van de gemeente Lochem Informatie bij: R. Schultz Kenmerk: 2012-002913 Portefeuillehouder: B.J. Bussink Vergadering: 21 mei 2012 Onderwerp: Traverse Eefde, vaststellen uitgangspunten en voorkeursontwerp

Nadere informatie

Calamiteitenplan evenementen. Een richtlijn voor organisatoren

Calamiteitenplan evenementen. Een richtlijn voor organisatoren Calamiteitenplan evenementen Een richtlijn voor organisatoren Autorisatie OPSTELLERS: Versiegegevens VERSIE: DATUM: OMSCHRIJVING: @ [2013], Veiligheidsregio Twente, Enschede, Auteursrechten voorbehouden.

Nadere informatie

Inhoud van de toelichting

Inhoud van de toelichting Inhoud van de toelichting 1. Inleiding blz. 5 1.1. Aanleiding 5 1.2. Startnotitie 5 1.3. Ligging en begrenzing plangebied 6 1.4. Vigerende regelingen 6 1.5. Leeswijzer 6 2. Beleidskader 7 2.1. Inleiding

Nadere informatie

Zo werken wij in Amsterdam Op straat

Zo werken wij in Amsterdam Op straat 1 Zo werken wij in Amsterdam Op straat Versie 2 2 George George Hendrik Hendrik Breitner Breitner (1857 (1857-1923) - 1923) Doorbraak Raadhuisstraat 3 Voorwoord Amsterdam is niet af en zal dat nooit zijn.

Nadere informatie

Plan van aanpak Verkeersonveiligheid Ede-Oost Pagina 1

Plan van aanpak Verkeersonveiligheid Ede-Oost Pagina 1 Integrale opdracht Handhaving Plan van aanpak Verkeer Burgemeestersbuurt Ede-Oost April 2013 Mariska Wilms-Butselaar 1045P5Q10 Plan van aanpak Verkeersonveiligheid Ede-Oost Pagina 1 Voorwoord Deze opdracht

Nadere informatie

Doel van de nota. Leeswijzer

Doel van de nota. Leeswijzer Doel van de nota Deze notitie Ontheffingenbeleid keur Wetterskip Fryslân geeft inhoud aan de uitwerking van beleid en beleidsregels die toegepast worden bij de beoordeling van ontheffingsaanvragen op grond

Nadere informatie

CALAMITEITENBESTRIJDINGSPLAN

CALAMITEITENBESTRIJDINGSPLAN CALAMITEITENBESTRIJDINGSPLAN Wateroverlast boezem en poldersysteem Blz 1 Versie Gewijzigd door (=beherend team) Vastgesteld door Vastgesteld op 1.0 WS - Team peilbeheer College van D&H 7 juni 2011 Blz

Nadere informatie

1. Overleg artikel 10 van het Besluit op de ruimtelijke ordening

1. Overleg artikel 10 van het Besluit op de ruimtelijke ordening 101140-1062 Bijl. B - 1 1. Overleg artikel 10 van het Besluit op de ruimtelijke ordening In het kader van het gestelde in artikel 10 van het Besluit op de ruimtelijke ordening is het plan toegezonden aan

Nadere informatie

Moerdijk. Bestemmingsplan Golfbaan Moerdijk

Moerdijk. Bestemmingsplan Golfbaan Moerdijk Moerdijk Bestemmingsplan Golfbaan Moerdijk Golfbaan Moerdijk Moerdijk bestemmingsplan identificatie planstatus identificatiecode: datum: status: NL.IMRO.1709.GolfbaanMoerdijk-0401 12-10-2011 concept 03-05-2012

Nadere informatie

Ontwerp VGRP. Deliverables - op te leveren producten\t4.2 Controlled - extern\w10a0102.r07.ontwerpvgrp.doc

Ontwerp VGRP. Deliverables - op te leveren producten\t4.2 Controlled - extern\w10a0102.r07.ontwerpvgrp.doc Verbreed GRP 2012-2017 Gemeente Wijdemeren Ontwerp VGRP In opdracht van Gemeente Wijdemeren Projectnummer W10A0102 Documentnaam S:\Data\Project\W10\W10A0102\2 (T ) Inhoudelijk - Technisch\T4 Deliverables

Nadere informatie

ZORGCONTINUÏTEITSPLAN NAAM INSTELLING

ZORGCONTINUÏTEITSPLAN NAAM INSTELLING LOGO van de instelling ZORGCONTINUÏTEITSPLAN NAAM INSTELLING KORTE INFORMATIE: AANTAL BEDDEN; SOORT ZORG; EN BIJBEHORENDE VOORZIENINGEN BESCHRIJVING VAN: MISSIE/DOEL INSTELLING Bereikbaarheid NAAM INSTELLING

Nadere informatie

Beleidsplan Het Donker Belicht. Over het duurzaam verlichten van de openbare ruimte in de gemeente Leeuwarden 2011-2020

Beleidsplan Het Donker Belicht. Over het duurzaam verlichten van de openbare ruimte in de gemeente Leeuwarden 2011-2020 Beleidsplan Het Donker Belicht Over het duurzaam verlichten van de openbare ruimte in de gemeente Leeuwarden 2011-2020 Vastgesteld door de raad 28 november 2011 Inhoudsopgave Samenvatting Hoofdstuk 1 Inleiding

Nadere informatie

Gemeente Beemster. B e l e i d s d o c u m e n t. j u n i 2 0 1 2 / O n t w e r p G R P

Gemeente Beemster. B e l e i d s d o c u m e n t. j u n i 2 0 1 2 / O n t w e r p G R P Gemeente Beemster B e l e i d s d o c u m e n t Gemeentelijk Rioleringsplan Beemster Planperiode 2012-2016 j u n i 2 0 1 2 / O n t w e r p G R P Gemeente Beemster B e l e i d s d o c u m e n t Gemeentelijk

Nadere informatie

Een evaluatie van het beleid, gericht op verkeersveiligheid en bereikbaarheid

Een evaluatie van het beleid, gericht op verkeersveiligheid en bereikbaarheid Een evaluatie van het beleid, gericht op verkeersveiligheid en bereikbaarheid Feitenrapport Opdrachtgever: RekenkamerCommissie Haarlemmermeer ECORYS Nederland BV Koen Vervoort Bart Witmond Rotterdam, 23

Nadere informatie

MER Hoekse Lijn. deelrapport Water R.2014.005.HLRO. Van Ria van der Zaag. Datum 13 februari 2015. Projectcode 100010489/DPM IFR Hoekse Lijn

MER Hoekse Lijn. deelrapport Water R.2014.005.HLRO. Van Ria van der Zaag. Datum 13 februari 2015. Projectcode 100010489/DPM IFR Hoekse Lijn MER Hoekse Lijn deelrapport Water R.2014.005.HLRO Van Ria van der Zaag Datum 13 februari 2015 Projectcode 100010489/DPM IFR Hoekse Lijn Versie 1.1 Opdrachtgever Projectbureau Hoekse Lijn Inhoudsopgave

Nadere informatie

Gemeente Roosendaal Gemeente Halderberge. Rapport I Bestemmingsplan Bedrijventerrein Borchwerf II. Toelichting en voorschriften

Gemeente Roosendaal Gemeente Halderberge. Rapport I Bestemmingsplan Bedrijventerrein Borchwerf II. Toelichting en voorschriften Gemeente Roosendaal Gemeente Halderberge nummer X.127x00036.2550 datum 28 nov 2003 concept april 2003 voorontwerp ontwerp november 2003 vaststelling Rapport I Bestemmingsplan Bedrijventerrein Borchwerf

Nadere informatie