de gemeente Zwolle; degene die is geïnteresseerd in de reservering van een bouwkavel;

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "de gemeente Zwolle; degene die is geïnteresseerd in de reservering van een bouwkavel;"

Transcriptie

1 Lotingreglement twee-onder-één-kap bouwkavels Artikel 1: Definities In dit reglement wordt verstaan onder: bouwkavel: een nader omschreven perceel bouwgrond, bestemd voor de oprichting van een twee-onder-één-kapwoning met bijbehorende aanhorigheden; twee-onder-één-kapwoning woningtype waarbij één woning een gedeelde muur en een gedeeld dak heeft met één naastgelegen woning; college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zwolle; gegadigde: degene die is geïnteresseerd in de reservering van een bouwkavel; gemeente: de gemeente Zwolle; gronduitgifte: reserverings- en verkoopprocedure van kavels voor individuele woningbouw in een bepaald plangebied; medebouwer particulier die een twee-onder-één-kapwoning wil realiseren en daartoe samen met een gegadigde een bebouwingsvoorstel wil ontwikkelen; plangebied: het op tekening nader aangeduide gebied waarbinnen de gronduitgifte plaatsvindt waarop dit reglement van toepassing is. Artikel 2: Doel Het doel van dit reglement is om iedere gegadigde middels een vaste systematiek van loting een gelijke kans te bieden om voor de reservering van een bouwkavel in plan ***** in aanmerking te komen. Dit reglement is van toepassing op de loting voor kavels bestemd voor twee-onder-één-kapwoningen. Artikel 3: Kennisgeving van gronduitgifte en wijze van inschrijving De gemeente geeft op de volgende wijze kennis van het voornemen tot gronduitgifte en de wijze van inschrijving: 1. De mogelijkheid om zich in te schrijven als gegadigde voor de loting wordt bekend gemaakt middels een kennisgeving in een gemeentelijk huis aan huis blad; in het huis aan huis blad staat de wijze van inschrijving en de uiterste datum daarvoor vermeld; de eventuele criteria voor inschrijving en toewijzing van de bouwkavels worden daarbij vermeld. De kennisgeving wordt tevens geplaatst op de website van de Gemeente Zwolle. 2. Indien na de loting nog kavels beschikbaar zijn, kan het college besluiten deze kavels op een andere wijze aan gegadigden aan te bieden. 3. Een inschrijfformulier voor de loting met een brochure van de betrokken bouwkavels en nadere gegevens zijn verkrijgbaar via de gemeente. Tevens zijn de gegevens te downloaden via de website van de Gemeente Zwolle.

2 Artikel 4: Op de reservering toepasselijke voorwaarden a. De reservering van bouwkavels voor diegenen die zijn ingeloot zal geschieden overeenkomstig de voorwaarden als vermeld in dit reglement en de bepalingen in de reserveringsovereenkomst. De reserveringsovereenkomst is op te vragen bij de gemeente of is te raadplegen op de website van de Gemeente Zwolle. b. Reservering van bouwkavels vindt slechts plaats voor natuurlijke personen. Rechtspersonen zijn van reservering uitgesloten, tenzij voorafgaand uitdrukkelijk schriftelijke toestemming van het college is verkregen. Artikel 5: Kavelprijzen a. Voor elke gronduitgifte wordt vooraf op een lijst per kavel de kavelprijs en de oppervlakte vastgesteld. De betrokken lijst wordt opgenomen in de brochure en is te raadplegen op de website van de Gemeente Zwolle. b. Alle in de lijst genoemde prijzen zijn exclusief omzetbelasting, tenzij anders staat vermeld. Artikel 6: Inlevering inschrijfformulier a. Uiterlijk op een nader aan te geven datum en tijdstip moet het inschrijfformulier, voorzien van een handtekening, worden ingediend bij de gemeente. b. Alleen volledig ingevulde en ondertekende formulieren worden geaccepteerd. Inschrijfformulieren die niet tijdig zijn ingediend of niet volledig zijn ingevuld en ondertekend zijn ongeldig en worden door de gemeente niet in behandeling genomen. c. Het inschrijfformulier is persoonsgebonden. d. Op het inschrijfformulier kan door de gegadigde een medebouwer worden opgegeven. De medebouwer dient echter eveneens zelf een inschrijfformulier in te dienen. e. De op het inschrijfformulier aangegeven voorkeursvolgorde van de bouwkavels is bindend en onherroepelijk. Artikel 7: Gegadigden met en zonder medebouwer a. Inschrijving kan geschieden door een gegadigde met of zonder een medebouwer; b. Bij een eventuele loting worden enkel gegadigden met een medebouwer meegenomen; c. De gemeente zal zich inspannen om gegadigden zonder een medebouwer middels avonden bijeen te brengen, zodat gegadigden zonder een medebouwer alsnog een medebouwer kunnen vinden. De eerste avond zal binnen twee weken na opening van de inschrijvingsperiode worden georganiseerd en de tweede avond zal uiterlijk 4 weken voor datum loting plaats te vinden. d. Gegadigden die via de avond alsnog een medebouwer hebben gevonden dienen uiterlijk twee weken voor de loting schriftelijk aan de notaris 2/5

3 aan te geven dat ze elkaars medebouwers zijn met de daarbij behorende voorkeurskavels; e. Gegadigden die uiterlijk twee weken voor de loting geen medebouwer hebben gevonden worden twee weken voor de loting van de bouwkavels door de notaris aan elkaar geloot. Tijdens de loting zal de notaris de opgegeven voorkeurskavels door de gegadigden eveneens door loting rangschikken; f. Indien na de genoemde loting uit artikel 7 lid e, waarbij gegadigden aan elkaar worden geloot, nog een gegadigde zonder medebouwer overblijft, zal deze geplaatst worden op een reservelijst. Artikel 8: Loting en toewijzing kavel a. De procedure van kaveltoewijzing treedt pas in werking indien en voor zover er meerdere inschrijfformulieren zijn ontvangen voor twee naastliggende bouwkavels bestemd voor de realisatie van twee twee-onder-één-kapwoningen. Indien er slechts één gegadigde met medebouwer voor twee bouwkavels zijn dan vindt automatisch toewijzing plaats aan deze gegadigde met medebouwer. b. Na ontvangst van de inschrijfformulieren bij de gemeente, is door de gemeente aangewezen notaris belast met de procedure van de kaveltoewijzing. De kaveltoewijzing vindt plaats ten kantore van de aangewezen notaris. c. De loting vindt plaats tijdens een voor een ieder toegankelijke openbare zitting. d. De inschrijfformulieren (betreft een set van twee formulieren ingeleverd door twee gegadigden) worden door de notaris in blanco enveloppen gestoken. De enveloppen worden voorzien van een nummer. De corresponderende nummers worden in een bus gedaan. e. De notaris zorgt dat de nummers in de bus goed worden geschud en verricht de eerste trekking. De notaris opent de envelop met het gelijke nummer en maakt duidelijk verstaanbaar de namen en de kavelvoorkeuren bekend van de gegadigde met medebouwer die op het getrokken inschrijfformulier staan vermeld. f. De eerste nog beschikbare woningbouwkavels wordt aan de betreffende gegadigde met medebouwer toegewezen. Bij de toewijzing zijn de aangegeven kavelvoorkeuren op het inschrijfformulier bindend. g. Indien geen van de aangegeven kavelvoorkeuren op de inschrijfformulieren van de gegadigde met medebouwer correspondeert met de beschikbare kavels dan zal geen toewijzing aan deze gegadigde met medebouwer kunnen plaatsvinden en valt deze gegadigde met medebouwer af. De gegadigde met medebouwer zal in dat geval geplaatst worden op een reservelijst. h. De vorenstaande toewijzingshandelingen worden herhaald totdat alle beschikbare kavels zijn toegewezen. 3/5

4 Artikel 9: Toetsing van de inschrijvings- en toewijzingscriteria; aanbieden van de reserveringsovereenkomst a. Binnen twee weken nadat de loting en toewijzing van de kavels als bedoeld in artikel 7 heeft plaatsgehad wordt onderzoek gedaan of de gegadigde met zijn medebouwer die zijn ingeloot voor bouwkavels ook voldoen aan de eventuele criteria die voor inschrijving en toewijzing van de betrokken bouwkavels gelden. De gegadigde en zijn medebouwer dienen hun medewerking te verlenen aan het verstrekken van alle door de gemeente verlangde gegevens. b. Zodra uit het onderzoek als bedoeld in lid a van dit artikel blijkt dat de gegadigde en zijn medebouwer voldoen aan de criteria worden de gegadigde en zijn medebouwer een reserveringsovereenkomst voor de bouwkavel aangeboden. In deze reserveringsovereenkomst wordt het volgende opgenomen en geregeld: naam, adres, woonplaats en telefoonnummer van de gegadigde en/of medebouwer, kavelnummer, prijs en oppervlakte van de gereserveerde kavel en de voorwaarden waaronder de kavel voor de gegadigde en zijn medebouwer gereserveerd wordt. De gegadigde en de medebouwer dienen de ondertekende reserveringsovereenkomsten binnen twee weken na verzenddatum van de reserveringsovereenkomsten te retourneren aan de gemeente. Door ondertekening van de reserveringsovereenkomsten verklaren de gegadigde en zijn medebouwer de door hem of haar gekozen bouwkavels te willen reserveren onder de daarin staande voorwaarden. Indien de reserveringsovereenkomsten van de gegadigde of de medebouwer niet binnen twee weken na verzenddatum van de reserveringsovereenkomsten is ontvangen door de gemeente, vervallen de reserveringen van de bouwkavels en alle verdere rechten van zowel de gegadigde als de medebouwer om een bouwkavel te reserveren. De gemeente is daarna vrij om de kavels op een later tijdstip aan een gegadigde met medebouwer op de reservelijst aan te bieden. Artikel 10: Reservelijst a. Nadat de loting heeft plaatsgevonden en alle beschikbare kavels zijn toegewezen, wordt indien er nog gegadigden met medebouwer zijn die niet zijn ingeloot, een reservelijst aangelegd waarop de gegadigden met medebouwer worden genoteerd, die voor reservering van kavels in aanmerking komen, indien kavels die eerder gedurende de loting zijn toegewezen, opnieuw ter beschikking van de gemeente komt. De reden van beschikbaar komen doet daarbij niet ter zake. b. Indien een kavel overeenkomstig lid a van dit artikel ter beschikking van de gemeente komt, worden deze bouwkavels op volgorde van plaatsing op de reservelijst via reserveringsovereenkomst aan de gegadigde met medebouwer aangeboden. c. Een gegadigde zonder medebouwer wordt op een separate reservelijst geplaatst en kan alleen ingeloot worden indien bij de gegadigden met een medebouwer, die reeds een reserveringsovereenkomst met de gemeente zijn aangegaan, één van de partijen (zijnde of de gegadigde of zijn medebouwer) wegvalt door zwaarwegende redenen. Zwaarwegende redenen kunnen zijn: Verandering van werkkring van de gegadigde/medebouwer of diens echtgeno(o)t(e) op grond waarvan redelijkerwijs verhuisd dient te worden; Overlijden van de gegadigde/medebouwer of diens echtgeno(o)te; 4/5

5 Ontbinding van het huwelijk van de gegadigde/medebouwer; Verhuizing waartoe wordt genoodzaakt door de gezondheid van de gegadigde/medebouwer of een van hun gezinsleden. Indien een gegadigde of zijn medebouwer een beroep willen doen op artikel 10 lid c, zullen zij daartoe een met redenen omkleed schriftelijk verzoek moeten indienen bij Burgemeester en wethouders van de gemeente. Het besluit omtrent het wel of niet ontbinden van de reserveringsovereenkomst met gegadigde of zijn medebouwer ligt bij het college van burgemeester en wethouders. d. De gegadigde met zijn medebouwer die de reserveringsovereenkomsten voor de kavels krijgen aangeboden dienen binnen twee weken na verzenddatum van de reserveringsovereenkomsten over de reservering te beslissen. Indien de reserveringsovereenkomsten niet binnen twee weken na verzenddatum van de reserveringsovereenkomsten zijn ontvangen door de gemeente, vervallen de reserveringen van de bouwkavels en alle verdere rechten om de bouwkavels te reserveren voor zowel de gegadigde als zijn medebouwer. De dan eerstvolgende gegadigde met medebouwer op de reservelijst zullen door de gemeente worden benaderd. e. Indien de gegadigden besluiten te reserveren of geen beslissing nemen of weigeren op het aanbod in te gaan, wordt de notering van de gegadigden van de reservelijst verwijderd. f. De reservelijst vervalt nadat alle kavels in het betreffende plangebied zijn uitgegeven middels een definitieve verkoopovereenkomst. De gemeente doet hiervan geen kennisgeving aan de gegadigden op de reservelijst. Artikel 12: Onvoorziene omstandigheden Indien zich omstandigheden voordoen waarin dit reglement niet voorziet beslist het college. Artikel 13: Citeertitel Dit reglement kan worden aangehaald als Lotingreglement twee-onder-één-kap bouwkavels plan *****. 5/5

Artikel 3 De vennootschap heeft ten doel: 1. [doelen]; 2. al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Artikel 3 De vennootschap heeft ten doel: 1. [doelen]; 2. al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. 1 Voorbeeld* statuten Besloten Vennootschap Artikel 1 In deze statuten wordt verstaan onder: a. vennootschap: de rechtspersoon waarop deze statuten betrekking hebben; b. directie: het bestuur van de vennootschap;

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Thuiswinkel

Algemene Voorwaarden Thuiswinkel Algemene Voorwaarden Thuiswinkel Deze Algemene Voorwaarden van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Thuiswinkel

Algemene Voorwaarden Thuiswinkel Algemene Voorwaarden Thuiswinkel Deze Algemene Voorwaarden van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie (hierna: Thuiswinkel.org) zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond in het kader van

Nadere informatie

Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities. Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer. Artikel 3 - Toepasselijkheid. Artikel 4 - Het aanbod

Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities. Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer. Artikel 3 - Toepasselijkheid. Artikel 4 - Het aanbod Algemene Voorwaarden Thuiswinkel Deze Algemene Voorwaarden van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Algemene Voorwaarden

Hoofdstuk 1. Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden + Aanvullende Voorwaarden + Actie Voorwaarden van Online.nl Deze Algemene Voorwaarden voldoen aan het referentiemodel voor Algemene Voorwaarden voor internettoegang. Dit referentiemodel

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Emiel Al V.O.F.

Algemene voorwaarden Emiel Al V.O.F. Algemene voorwaarden Emiel Al V.O.F. Artikel 1: Partijen 1. Gebruiker: de vennootschap onder firma Emiel Al V.O.F., gevestigd te (4132 AT) Vianen aan het adres Voorstraat 100, ingeschreven in het handelsregister

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN MADE IN SCOTLAND

ALGEMENE VOORWAARDEN MADE IN SCOTLAND ALGEMENE VOORWAARDEN MADE IN SCOTLAND artikel 1. Algemeen Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Made in Scotland, hierna te noemen: Made in Scotland,

Nadere informatie

Algemene Bepalingen voor voortdurende erfpacht 2000

Algemene Bepalingen voor voortdurende erfpacht 2000 Algemene Bepalingen voor voortdurende erfpacht 2000 Deze Algemene Bepalingen zijn vastgesteld door de Raad van de Gemeente Amsterdam bij zijn besluit van 15 november 2000 nummer 689 en opgenomen in een

Nadere informatie

Ik heb een klacht! Wat nu? Werkwijze en reglement klachtencommissie

Ik heb een klacht! Wat nu? Werkwijze en reglement klachtencommissie Ik heb een klacht! Wat nu? Werkwijze en reglement klachtencommissie Inhoud Ik heb een klacht! wat nu? Inleiding 2 Wat is een klacht? 3 Wat doet u met een klacht? 3 Werkwijze klachtencommissie Woonstichting

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING JOIN THE PIPE KRAANWATER TAPPUNT

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING JOIN THE PIPE KRAANWATER TAPPUNT artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Join the Pipe, hierna te noemen: Gebruiker, en een Wederpartij waarop Gebruiker deze voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden De Buorkerij voor levering aan niet-consumenten.

Algemene voorwaarden De Buorkerij voor levering aan niet-consumenten. Artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen handelsonderneming De Buorkerij, hierna te noemen: Gebruiker, en een Wederpartij waarop

Nadere informatie

Statuten van Aegon N.V.

Statuten van Aegon N.V. Statuten van Aegon N.V. gevestigd te 's-gravenhage aegon.com Den Haag, 29 mei 2013 Inhoud: Integrale tekst van de statuten, zoals deze luiden na wijziging bij akte op 29 mei 2013 verleden voor mr. Chr.M.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities Artikel 2. Toepasselijkheid

Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities Artikel 2. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities 1. Onder Oxilion wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan: het besloten vennootschap Oxilion B.V., gevestigd en kantoorhoudende te Enschede. 2. Onder cliënt

Nadere informatie

3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. ALGEMENE VOORWAARDEN VAN: I-Development / Studentproject.eu hierna te noemen: gebruiker Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden bestemd voor dierenpensions die lid zijn van de Vereniging Landelijke Organisatie Dibevo

Algemene voorwaarden bestemd voor dierenpensions die lid zijn van de Vereniging Landelijke Organisatie Dibevo Burgers hondenpension is aangesloten bij de organisatie DIBEVO, wat staat voor vakbekwaamheid en kwaliteit. Wij hanteren dan ook de Algemene Voorwaarden DIBEVO-dierenpensions, welke vanaf 1 januari 2008

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van verkoop en levering van Batteryspray gevestigd te Nieuwveen ( pc 2441 LC) aan de Schoterhoek 55 Nederland.

Algemene Voorwaarden van verkoop en levering van Batteryspray gevestigd te Nieuwveen ( pc 2441 LC) aan de Schoterhoek 55 Nederland. Algemene Voorwaarden van verkoop en levering van Batteryspray gevestigd te Nieuwveen ( pc 2441 LC) aan de Schoterhoek 55 Nederland. artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN NIET-CONSUMENTEN

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN NIET-CONSUMENTEN artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen NAÏF CARE B.V., hierna te noemen: Gebruiker, en een Wederpartij waarop Gebruiker deze voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Pronkstuk Woonadvies, gevestigd te Bergschenhoek onder KvK 24254208.

Algemene voorwaarden Pronkstuk Woonadvies, gevestigd te Bergschenhoek onder KvK 24254208. Algemene voorwaarden Pronkstuk Woonadvies, gevestigd te Bergschenhoek onder KvK 24254208. Algemeen: 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen de ondernemer,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Recht Wel Juristen en Mediators. gevestigd te Etten- Leur, openbaar gepubliceerd op de website www.rechtwel.

Algemene voorwaarden Recht Wel Juristen en Mediators. gevestigd te Etten- Leur, openbaar gepubliceerd op de website www.rechtwel. gevestigd te Etten- Leur, openbaar gepubliceerd op de website www.rechtwel.nl Artikel 1 DEFINITIES 1. Algemene voorwaarden: de onderhavige bepalingen. 2. Recht Wel: de eenmanszaak Recht Wel Juristen en

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN NIET-CONSUMENTEN

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN NIET-CONSUMENTEN ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN NIET-CONSUMENTEN Van: SportImprovement, De Line 3, 8411 TV Jubbega te Friesland hierna te noemen: SportImprovement Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden voor Belastingbuddy Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders

Nadere informatie

VAN DOORNE BEVERAGES B.V. Den Haag

VAN DOORNE BEVERAGES B.V. Den Haag Algemene Voorwaarden Van Doorne Beverages B.V. Algemene Voorwaarden van de besloten vennootschap Van Doorne Beverages B.V. gevestigd te, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te onder nummer 27280283,

Nadere informatie

- Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van i-mak wordt gesloten.

- Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van i-mak wordt gesloten. Algemene voorwaarden i-mak internet concepten Bilderdijkstraat 4 1813 KZ Alkmaar info@i-mak.nl www.i-mak.nl Rabobank: 14.98.49.087 KvK #: 37101169 BTW #: NL165594500B01 Artikel 1 Definities - Opdrachtnemer:

Nadere informatie

Artikel 1. Definities In deze Voorwaarden zijn de begrippen met een hoofdletter als volgt gedefinieerd:

Artikel 1. Definities In deze Voorwaarden zijn de begrippen met een hoofdletter als volgt gedefinieerd: Algemene Voorwaarden CAD Accent Artikel 1. Definities In deze Voorwaarden zijn de begrippen met een hoofdletter als volgt gedefinieerd: Afnemer: iedere natuurlijke of rechtspersoon die al dan niet handelt

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN SCHUTZ-ICT

ALGEMENE VOORWAARDEN SCHUTZ-ICT artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Schutz-ICT, hierna te noemen: Gebruiker, en een Opdrachtgever waarop Gebruiker deze voorwaarden

Nadere informatie

Algemeen Reglement voor deelneming aan de 50PlusBeurs

Algemeen Reglement voor deelneming aan de 50PlusBeurs Algemeen Reglement voor deelneming aan de 50PlusBeurs Onder deelnemer wordt in dit reglement verstaan iedere natuurlijke of rechtspersoon die zich door middel van het inschrijfformulier als deelnemer aan

Nadere informatie

073 851 8660 www.creativecreation.nl

073 851 8660 www.creativecreation.nl CreativeCreation Bezoekadres: 5482 TP, Schijndel Artikel 1 Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen CreativeCreation, hierna te noemen: Aanbieder,

Nadere informatie

Klachtenreglement. De Friese Wouden

Klachtenreglement. De Friese Wouden Klachtenreglement De Friese Wouden Klachtenregeling Voorwoord Cliënten dienen niet snel een klacht in. Als een cliënt de stap zet om een klacht in te dienen, is het daarom des te belangrijker, dat zorgaanbieders

Nadere informatie

Ten stelligste ervan overtuigd dat het belang van het kind in alle aangelegenheden betreffende het gezag over kinderen van fundamentele betekenis is,

Ten stelligste ervan overtuigd dat het belang van het kind in alle aangelegenheden betreffende het gezag over kinderen van fundamentele betekenis is, Verdrag betreffende de burgerrechtelijke aspecten van internationale ontvoering van kinderen De Staten die dit Verdrag hebben ondertekend, Ten stelligste ervan overtuigd dat het belang van het kind in

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam

ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken onlosmakelijk deel uit van iedere aanbieding, offerte en overeenkomst die betrekking heeft

Nadere informatie