Reglement van inschrijving voor zonneparken van Energie van Hollandsche Bodem B.V.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Reglement van inschrijving voor zonneparken van Energie van Hollandsche Bodem B.V."

Transcriptie

1 Reglement van inschrijving voor zonneparken van Energie van Hollandsche Bodem B.V. Energie van Hollandsche bodem B.V. ontwikkelt zonneparken op restgronden, zandwinplassen, daken en o.a. geluidschermen voor particulieren die geen zonnepanelen op eigen dak kunnen of willen hebben. Zij geeft de zonneparken zo vorm dat particulieren gebruik kunnen maken van de korting op de energiebelasting. Daarmee wekken deelnemers niet alleen hun eigen groene stroom op maar kunnen ze ook hun energierekening verlagen. Voor elk zonnepark richt Energie van Hollandsche Bodem een energie coöperatie op of werkt samen met een al bestaande energie coöperatie. Deze coöperatie beheert en exploiteert het zonnepark. Particulieren kopen zonnepanelen in het zonnepark en worden lid van deze coöperatie. Afhankelijk of de leden dit willen, helpt Energie van Hollandsche Bodem de coöperatie in meer of mindere mate met het beheer en de exploitatie van het zonnepark. Zie voor meer informatie Particulieren die geïnteresseerd zijn in zonnepanelen in een zonnepark van Energie van Hollandsche Bodem kunnen zich inschrijven. Energie van Hollandsche Bodem hecht er waarde aan dat voor een ieder vooraf duidelijk is hoe zij het proces van inschrijving heeft vormgegeven. Tevens wil Energie van Hollandsche Bodem hiermee bereiken dat dit proces van inschrijving zo zorgvuldig en eerlijk mogelijk verloopt. Dit Reglement van inschrijving voor zonneparken van Energie van Hollandsche Bodem (aangehaald als Reglement) moet hierin voorzien. Begripsbepaling Artikel 1 In dit Reglement wordt verstaan onder: a. Ingeschrevene: Degene die overweegt zonnepanelen in een project te kopen, daarvoor een aanbieding wenst te ontvangen en dit kenbaar heeft gemaakt door zich via het Inschrijfformulier in te schrijven, dan wel degene die zich door inschrijving via het Inschrijfformulier kenbaar wil maken dat hij/zij de koop van zonnepanelen overweegt als sprake zou zijn van een project bij hem/haar in de buurt.

2 b. Inschrijving Een door Ingeschrevene volledig ingevuld Inschrijfformulier dat door Energie van Hollandsche Bodem B.V. als zodanig is ontvangen. c. Inschrijfformulier Een invulmodel zoals deze op de website van Energie van Hollandsche Bodem B.V. (www.evhb.nl) is weergegeven op basis waarvan specifieke gegevens van de inschrijver wordt gevraagd om aan het doel van de inschrijving te kunnen voldoen. d. Zonnepark Een installatie bestaande uit meerdere zonnepanelen met bijbehorende voorzieningen op grond, dak, water of civieltechnische kunstwerken zoals geluidschermen. e. Project Een (gedeelte van een) nader aangeduid te realiseren zonnepark. f. Belastingvoordeel Korting op de energiebelasting zoals deze voortvloeit uit de regeling Verlaagd tarief bij collectieve opwek die op 1 januari 2014 van kracht is. g. (Energie) Coöperatie Collectieven, in de vorm van een coöperatie of Vereniging van eigenaren, die voldoen aan de eisen van de regeling Verlaagd tarief bij collectieve opwek die op 1 januari 2014 van kracht is. h. Aanbieding Een offerte, aan de koop verbonden voorwaarden, statuten van de Energie coöperatie, deelnemersovereenkomst en beheerovereenkomst die per Project worden opgesteld en de Ingeschrevene die zich voor een specifiek Project heeft Ingeschreven worden toegestuurd. Inschrijving Artikel 2 Alleen gegadigden van 18 jaar of ouder kunnen zich inschrijven. Artikel 3 Een Inschrijving is op naam en kan niet overgaan naar een andere persoon. Tenzij de Inschrijving door deze persoon wordt ingetrokken en op naam van de ander, iemand zich opnieuw inschrijft. Artikel 4 Een Inschrijving kan meer dan 1 Project omvatten. In dat geval wordt Ingeschrevene gevraagd een voorkeursvolgorde aan te geven. Geeft Ingeschrevene geen volgorde aan, dan geldt de Inschrijving voor het eerste Project dat wordt uitgevoerd. Artikel 5 Inschrijving vindt plaats op basis van een volledig ingevuld Inschrijfformulier zoals deze is weergegeven op de website van Energie van Hollandsche Bodem B.V. (www.evhb.nl) dan

3 wel, op verzoek van gegadigde, een door Energie van Hollandsche Bodem B.V. per post toegezonden Inschrijfformulier. Artikel 6 Als datum en tijdstip van Inschrijving geldt het moment waarop het volledig ingevulde Inschrijfformulier door Energie van Hollandsche Bodem B.V. digitaal is ontvangen. Indien het Inschrijfformulier per post is verstuurd, geldt datum van de poststempel. Als tijdstip wordt dan van die datum aangehouden. Artikel 7 De Ingeschrevene is zelf verantwoordelijk het verstrekken van juiste en actuele gegevens. Hij of zij vult deze gegevens in op het Inschrijfformulier op de website van Energie van Hollandsche Bodem (www.evhb.nl). Ingeschrevene kan daartoe te allen tijde zijn of haar gegevens aanvullen of corrigeren. Deze aanvullingen of correcties mogen echter niet in strijd zijn met artikel 3. Artikel 8 Energie van Hollandsche Bodem B.V. bevestigt de ontvangst van een Inschrijving binnen 3 werkdagen per , indien via de website is ingeschreven, dan wel per post als het Inschrijfformulier per post is ontvangen. Energie van Hollandsche Bodem B.V. geeft datum en tijdstip van Inschrijving en de gegevens van de Inschrijving aan. Artikel 9 Een Inschrijving eindigt in elk geval als: a. Ingeschrevene alle door hem/haar gewenste zonnepanelen in een of meer Projecten heeft gekocht. b. De Inschrijving door Ingeschrevene conform artikel 18 is ingetrokken. c. De Inschrijving door Energie van Hollandsche Bodem B.V. conform artikel 19 is ingetrokken. d. Automatisch na 5 jaar. Toewijzing Artikel 10 Als volgorde van Inschrijving voor een project gelden datum en tijdstip van Inschrijving zoals bepaald in artikel 6. Als 2 of meer Ingeschrevenen zich exact op hetzelfde moment hebben ingeschreven, dan bepaalt Energie van Hollandsche Bodem B.V. de volgorde op basis van loting. Energie van Hollandsche Bodem B.V. informeert de ingeschrevenen hierover binnen 3 werkdagen. Artikel 11 De Ingeschrevenen krijgen een nummer. Dit nummer wordt op identieke strookjes papier geschreven en op identieke wijze dichtgevouwen. Dit wordt voor elk nummer 3 maal gedaan (zodat bij bijvoorbeeld 2 Ingeschrevenen er 6 identieke, dichtgevouwen stroken papier zijn). De dichtgevouwen stroken papier worden in een schaal gedaan en goed doorelkaar geschud. Een derde pakt hieruit, met afgewende blik, telkens 1 dichtgevouwen papiertje. De volgorde van nummers bepaalt de volgorde van inschrijving.

4 Artikel 12 Met de Inschrijving voor een Project reserveert Ingeschrevene het aangegeven aantal zonnepanelen in een Project en heeft hiermee het recht om conform het bepaalde in artikel 13 zonnepanelen te kopen. Energie van Hollandsche Bodem B.V. stuurt inschrijver daartoe een Aanbieding. Dit artikel geldt niet als sprake is van een situatie zoals aangegeven bij artikel 14. Artikel 13 De zonnepanelen in een Project worden toegewezen op basis van volgorde van Inschrijving zoals bepaald in artikel 10 net zo lang tot alle zonnepanelen in een Project door middel van een Inschrijving zijn toegewezen. Artikel 14 Als het aantal Ingeschrevenen en het daarmee samenhangend aantal zonnepanelen groter is dan het aantal zonnepanelen in een Project, dan stelt Energie van Hollandsche Bodem B.V. een reservelijst op. Voor de reservelijst geldt de volgorde van Inschrijving zoals bepaald in artikel 9. Komt Ingeschrevene op de reservelijst, dan informeert Energie van Hollandsche Bodem B.V. de Ingeschrevene hierover binnen 3 werkdagen en vraagt Ingeschrevene of deze voor het Project waarop is ingeschreven op de reservelijst wil staan of biedt Ingeschrevene een ander Project aan waarvoor, gelet op de postcode waarin in Ingeschrevene woont, het Belastingvoordeel geldt. Artikel 15 Als degene die zich voor zonnepanelen in een project heeft ingeschreven maar niet binnen de gestelde termijn heeft gereageerd op de Aanbieding zoals bedoeld in artikel 12 of als de Inschrijving is beëindigd zoals bepaald in artikel 9, dan vervalt het recht van eerste aankoop. Dit recht komt dan toe aan een Ingeschrevene op de reservelijst dan wel een nieuwe Ingeschrevene. Artikel 16 Ingeschrevene die zich heeft ingeschreven voor een Project maar afziet van de Aanbieding zoals bedoeld in artikel 12 of zoals bij artikel 14 is aangegeven is geplaatst op de reservelijst, blijft ingeschreven tot de Inschrijving wordt beëindigd zoals bepaald in artikel 9. Artikel 17 Voor degene die zich niet voor een Project inschrijft, gelden artikelen 10, 11, 12, 13, 14, 15 en 16 op het moment dat wel sprake is van een Project. Zodra in dat geval sprake is van een Project, informeert Energie van Hollandsche Bodem B.V. Ingeschrevene en krijgt deze de gelegenheid binnen de op dat moment door Energie van Hollandsche Bodem B.V. gestelde termijn, de Inschrijving aan te vullen. De datum en het tijdstip van de eerdere Inschrijving en niet van de aanvulling, gelden dan als volgorde van Inschrijving zoals bepaald in artikel 10. Vult Ingeschrevene de Inschrijving echter niet binnen de gestelde termijn aan, dan wordt ervan uitgegaan dat Ingeschrevene geen interesse heeft voor het Project en is artikel 16 van toepassing. Intrekking inschrijving Artikel 18

5 Een Ingeschrevene kan, zonder opgaaf van redenen, per mail of per brief kenbaar maken de Inschrijving te willen beëindigen. Energie van Hollandsche Bodem B.V. zal binnen 3 werkdagen na ontvangst van de mail of brief aangeven dat de Inschrijving is beëindigd. Artikel 19 Als Ingeschrevene niet voldoet aan het bepaalde in dit reglement of als Energie van Hollandsche Bodem B.V. twijfelt aan de juistheid van de gegevens of integriteit van de bedoelingen van Ingeschrevene, kan Energie van Hollandsche Bodem B.V. besluiten de Inschrijving te beëindigen. Energie van Hollandsche Bodem B.V. meldt dit Ingeschrevene. Geschillen Artikel 20 Indien sprake is van een geschil treden beide partijen zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 2 werkweken, met elkaar in overleg. Partijen trachten tijdens dit overleg samen het geschil in de geest van dit Reglement op te lossen zodanig dat dit een voor beide partijen een bevredigend resultaat oplevert. Partijen kunnen, op verzoek van een van beide partijen, daarvoor gezamenlijk een onafhankelijke derde aanwijzen die als mediator optreedt. In dat geval kan de eerder genoemde termijn met 2 weken worden verlengd. Artikel 21 Indien het in artikel 20 genoemde overleg niet tot een oplossing leidt, wordt het geschil beslecht door de Rechtbank te Arnhem. Slotbepaling Artikel 22 Degene die zich inschrijft voor een Project en in aanmerking wil komen voor een Belastingvoordeel is zich met het Inschrijven ervan bewust dat hiervan alleen sprake kan zijn als Ingeschrevene woont in de bij dat Project aangegeven postcodes. Dit Belastingvoordeel vervalt als Ingeschrevene verhuist buiten de aangegeven postcodes. Artikel 23 Energie van Hollandsche Bodem B.V. stelt aansprakelijkheid als gevolg van gewijzigde regelgeving, in welke vorm dan ook, uit. Artikel 24 De gegevens van Ingeschrevene worden door Energie van Hollandsche Bodem B.V., conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens, op een behoorlijke en zorgvuldige manier verwerkt en beheerd. De gegevens worden niet aan derden verstrekt. Artikel 25 Op dit Reglement is het Nederlands recht van toepassing. Versie 1, 20 maart 2014 Dit Reglement is eigendom van Energie van Hollandsche Bodem B.V.

de gemeente Zwolle; degene die is geïnteresseerd in de reservering van een bouwkavel;

de gemeente Zwolle; degene die is geïnteresseerd in de reservering van een bouwkavel; Lotingreglement twee-onder-één-kap bouwkavels Artikel 1: Definities In dit reglement wordt verstaan onder: bouwkavel: een nader omschreven perceel bouwgrond, bestemd voor de oprichting van een twee-onder-één-kapwoning

Nadere informatie

DIENSTVERLENING EN VOORWAARDEN MKB COLLECTIEVEN. Dienstverleningsdocument MKB Collectieven inzake Energiecollectieven

DIENSTVERLENING EN VOORWAARDEN MKB COLLECTIEVEN. Dienstverleningsdocument MKB Collectieven inzake Energiecollectieven DIENSTVERLENING EN VOORWAARDEN MKB COLLECTIEVEN Dienstverleningsdocument MKB Collectieven inzake Energiecollectieven Inhoud - Wie is MKB Collectieven? Pag. 1 - Wat kunt u van ons verwachten? Pag. 1 - De

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument Nederlands Inkoop Collectief

Dienstverleningsdocument Nederlands Inkoop Collectief DIENSTVERLENING EN VOORWAARDEN NEDERLANDS INKOOP COLLECTIEF Dienstverleningsdocument Nederlands Inkoop Collectief Inhoud - Wie is Nederlands Inkoop Collectief? Pag. 1 - Wat kunt u van ons verwachten? Pag.

Nadere informatie

Productvoorwaarden Nuon Stroom Actieprijs en Nuon Gas Actieprijs (Nuon Energie Actieprijs)

Productvoorwaarden Nuon Stroom Actieprijs en Nuon Gas Actieprijs (Nuon Energie Actieprijs) Stroom Nuon garandeert dat uw leveringstarieven en het vastrecht voor stroom gedurende het eerste jaar van het contract tenminste 20% lager zijn dan de Nuon-stroomtarieven bij een contract voor onbepaalde

Nadere informatie

de gemeente Meppel; particulier die belangstelling heeft voor een reservering van een bouwkavel;

de gemeente Meppel; particulier die belangstelling heeft voor een reservering van een bouwkavel; Uitgifteprocedure voor particuliere bouwkavels bestemd voor twee-onder-één kapwoningen (2/1 kapwoningen) 1. Definities In deze procedure wordt verstaan onder: bouwkavel: een nader omschreven perceel grond,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Laaddiensten Eneco Zakelijk B.V. Versie 1.1

Algemene Voorwaarden Laaddiensten Eneco Zakelijk B.V. Versie 1.1 Algemene Voorwaarden Laaddiensten Eneco Zakelijk B.V. Versie 1.1 Inhoudsopgave Artikel 1 Definities 3 Artikel 2 De Overeenkomst 4 Artikel 3 De Laadpas 5 Artikel 4 Verlies, onbevoegd gebruik, diefstal en

Nadere informatie

Algemene voorwaarden geldend vanaf 2013 voor de levering van energie aan kleinverbruikers

Algemene voorwaarden geldend vanaf 2013 voor de levering van energie aan kleinverbruikers 2013 Robin Energie B.V. Standaardruiter 7 3905 PT Veenendaal Postbus 116 3900 AC Veenendaal ROBIN ENERGIE ALGEMENE VOORWAARDEN 2013 Algemene voorwaarden geldend vanaf 2013 voor de levering van energie

Nadere informatie

Essent levert: Algemene Voorwaarden voor de levering van gas en elektriciteit aan kleinverbruikers. Geldig per 1 juli 2006

Essent levert: Algemene Voorwaarden voor de levering van gas en elektriciteit aan kleinverbruikers. Geldig per 1 juli 2006 Essent levert: Algemene Voorwaarden voor de levering van gas en elektriciteit aan kleinverbruikers Geldig per 1 juli 2006 Preambule Deze Algemene Voorwaarden zijn tot stand gekomen nadat daarover voor

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Meeks van Oijen en tevens dienstenwijzer.

Algemene voorwaarden Meeks van Oijen en tevens dienstenwijzer. Algemene voorwaarden Meeks van Oijen en tevens dienstenwijzer. Gevestigd: Wilhelminalaan 34, 6641 KN Beuningen Telefoon : 024-6773238 Fax : 024-6776773 Website : www.meeksvanoijen.nl E-mailadres : info@meeksvanoijen.nl

Nadere informatie

Algemene voorwaarden zorg- en dienstverlening

Algemene voorwaarden zorg- en dienstverlening Algemene voorwaarden zorg- en dienstverlening Artikel 1 Begripsbepalingen In deze algemene voorwaarden en/of bijzondere voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Zorgaanbieder: de rechtspersoon die één of

Nadere informatie

Reglement Beleggingsrekening SGG-Trust 1. Werkingsfeer 2. Definities Aanbieder: SGG-Trust: Bankrekening: Beleggersgiro: Beleggingsrekening:

Reglement Beleggingsrekening SGG-Trust 1. Werkingsfeer 2. Definities Aanbieder: SGG-Trust: Bankrekening: Beleggersgiro: Beleggingsrekening: Reglement Beleggingsrekening SGG-Trust 2015 1. Werkingsfeer Het Reglement en de Algemene Informatie inzake Bewaardiensten hebben kracht van overeenkomst tussen Rekeninghouder, SGG-Trust en Beleggersgiro.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden DGB Energie B.V. 2014 voor de levering van gas en elektriciteit aan kleinverbruikers

Algemene Voorwaarden DGB Energie B.V. 2014 voor de levering van gas en elektriciteit aan kleinverbruikers Algemene Voorwaarden DGB Energie B.V. 2014 voor de levering van gas en elektriciteit aan kleinverbruikers Bij deze Algemene Voorwaarden hoort een toelichting. Deze toelichting is voor particuliere en MKBklanten

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers

Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers Alsmede de kwaliteitscriteria van WoonEnergie Bij deze Algemene Voorwaarden hoort een toelichting. Deze toelichting

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B Versie 1 december 2012 Deze Algemene Voorwaarden regelen de rechtsverhouding tussen opdrachtnemer en zijn opdrachtgevers. De Algemene Voorwaarden zijn opgedeeld in

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers

Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers Alsmede de kwaliteitscriteria van Oxxio 1 juni 2013 Preambule Deze Algemene Voorwaarden zijn tot stand gekomen nadat

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B Versie februari 2015 Deze Algemene Voorwaarden regelen de rechtsverhouding tussen Opdrachtnemer en haar opdrachtgevers. De Algemene Voorwaarden zijn opgedeeld in

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR KOPEN EN VERKOPEN BIJ BCA AUTOVEILING

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR KOPEN EN VERKOPEN BIJ BCA AUTOVEILING ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR KOPEN EN VERKOPEN BIJ BCA AUTOVEILING INLEIDING U wordt sterk aangeraden deze Algemene Voorwaarden te lezen alvorens te verkopen, te bieden of te kopen. Door het enkel ter verkoop

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van stroom en gas aan kleinverbruikers

Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van stroom en gas aan kleinverbruikers Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van stroom en gas aan kleinverbruikers Preambule Deze Algemene Voorwaarden zijn tot stand gekomen nadat daarover voor consumenten in het kader van de Coördi natie

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013)

Algemene Voorwaarden. voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel

Nadere informatie

Bosch Car Service 2015 Actievoorwaarden Nederland

Bosch Car Service 2015 Actievoorwaarden Nederland Bosch Car Service 2015 Actievoorwaarden Nederland «Laat een APK uitvoeren en maak kans op 10.000* voor een auto naar keuze» Inhoud «Laat een APK uitvoeren en maak kans op 10.000* voor een auto naar keuze»...

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Levering elektriciteit en gas kleingebruikers 2013.

Algemene Voorwaarden Levering elektriciteit en gas kleingebruikers 2013. Algemene Voorwaarden Levering elektriciteit en gas kleingebruikers 2013. Bij deze Algemene Voorwaarden hoort een toelichting. Deze toelichting is te vinden op de internetsite van de leverancier (zie www.nle.nl)

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers

Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers Bijlage B1 Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers 1 augustus 2013 Versie 2013 Bij deze Algemene Voorwaarden hoort een toelichting. Deze toelichting is te vinden

Nadere informatie

2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van LB-Media wordt gesloten.

2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van LB-Media wordt gesloten. Voorwaarden 1. Definities 1. Gratiswebshopbeginnen.nl handelt onder de naam " " en is gevestigd te Coevorden. ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Noord-Nederland onder dossiernummer: 01143533 2. Opdrachtgever:

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE ZONNEWIJDE BREDA IN SAMENWERKING MET:

INFORMATIEBROCHURE ZONNEWIJDE BREDA IN SAMENWERKING MET: INFORMATIEBROCHURE ZONNEWIJDE BREDA IN SAMENWERKING MET: Wat als je zelf graag zonne- energie wil opwekken maar geen geschikt dak hebt? Breda DuurSaam heeft het initiatief genomen om iedereen de mogelijkheid

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van Bircon VoIP voor het verlenen van Diensten en de levering van Producten

Algemene Voorwaarden van Bircon VoIP voor het verlenen van Diensten en de levering van Producten Algemene Voorwaarden Bircon VoIP V1.0 24032015 Algemene Voorwaarden van Bircon VoIP voor het verlenen van Diensten en de levering van Producten Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden hebben

Nadere informatie

Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de navolgende termen met een beginnende hoofdletter geschreven en hebben zowel in het enkelvoud als in het meervoud de volgende betekenis, tenzij

Nadere informatie

Reglement. Legal & General Beleggersgiro. Reglement Box 1 20100601

Reglement. Legal & General Beleggersgiro. Reglement Box 1 20100601 Reglement Legal & General Beleggersgiro 1. Definities 1.1. In dit reglement wordt verstaan onder: a) Aanvraagformulier: het door LGB voorgeschreven formulier voor de aanvraag tot het openen van een Beleggersgirorekening;

Nadere informatie

Hosting Algemene Voorwaarden

Hosting Algemene Voorwaarden Artikel 1. Begrippen Algemene Voorwaarden deze algemene voorwaarden hebben betrekking op de dienstverlening van, hierna: "", gevestigd te Utrecht en ingeschreven in het handelsregister te Utrecht, onder

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B Versie 1 december 2012 Deze Algemene Voorwaarden regelen de rechtsverhouding tussen Opdrachtnemer en haar opdrachtgevers. De Algemene Voorwaarden zijn opgedeeld in

Nadere informatie

ROBIN ENERGIE ALGEMENE VOORWAARDEN 2013

ROBIN ENERGIE ALGEMENE VOORWAARDEN 2013 Robin Energie B.V. Landjuweel 44 Veenendaal 3905 PH ROBIN ENERGIE ALGEMENE VOORWAARDEN 2013 Algemene voorwaarden geldend vanaf 2013 voor de levering van energie aan kleinverbruikers Beste klant, Wij heten

Nadere informatie