Participatiefonds en tegemoetkoming gemeentelijke belastingen en heffingen 2015

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Participatiefonds en tegemoetkoming gemeentelijke belastingen en heffingen 2015"

Transcriptie

1 Participatiefonds en tegemoetkoming gemeentelijke belastingen en heffingen 2015 Inleiding Deze folder geeft u informatie over het Participatiefonds van de gemeente Leek. Het Participatiefonds is bedoeld voor mensen met een laag inkomen. Dat kan een uitkering zijn, maar ook een inkomen uit loondienst of een eigen bedrijf. U leest in deze folder waar u recht op hebt en waar een aanvraag aan moet voldoen. 1. Wie komt er voor in aanmerking? Alle mensen die een inkomen op of 20% boven het minimumniveau hebben, kunnen in aanmerking komen voor de regelingen van het Participatiefonds. Laat u niet door verhalen van anderen van de wijs brengen en kijk alleen naar uw eigen financiële situatie. Het maakt niet uit of u inkomen ontvangt uit een (deeltijd)baan, AOW, pensioen, studiefinanciering of een uitkering. Alleen de hoogte van het inkomen telt en het eigen vermogen. Bij een tegemoetkoming in de gemeentelijke belastingen en heffingen, zoals voor onroerende zaken, afvalstoffen, wordt gekeken naar het minimuminkomen (100%) en het eigen vermogen. Denkt u in aanmerking te komen voor een van de regelingen, vul dan een aanvraagformulier in dat u kunt afhalen in het gemeentehuis of downloaden via de website De medewerkers van de afdeling Wonen, Welzijn Zorg, team Wmo, zijn graag bereid u te helpen de juiste informatie te geven. 2. Participatiefonds Sporten, een cursus volgen, zwemmen zijn allemaal activiteiten die u lichamelijk en geestelijk fit houden. Leek biedt heel veel mogelijkheden om actief bezig te zijn. Niet alleen sportzalen, zwembaden en instellingen als de bibliotheek en De Oude Ulo, ook de omgeving (Nienoord en het Leekstermeer) nodigt uit om actie te ondernemen. De gemeente komt mensen met een inkomen tot maximaal 120% van het minimuminkomen tegemoet in de kosten die veel activiteiten met zich meebrengen, bijv. eigen bijdrage peuteropvang/speelleeruren. Ook komen de kosten van schoolgaande kinderen, zoals schoolreisjes, excursies en de aanschaf van regenkleding of tas voor een tegemoetkoming in aanmerking. 3. Vergoeding U kunt een vergoeding krijgen voor de volgende sociale, culturele en sportieve activiteiten: a. abonnementen en toegangskaarten zwembad, schouwburg, musea, bioscoop, attractiepark en bibliotheek; b. abonnement internet maximaal 20,00 per maand; c. abonnement op een krant; d. contributie sport- en jeugd- en jongerenverenigingen; e. individuele sportactiviteiten; f. contributie ouderenverenigingen; g. contributie kindervakantieweek en buurtverenigingen; h. contributie voor amateuristische kunstbeoefening; i. cursusgeld van instellingen voor hobby, educatie of onderwijs; j. eigen bijdrage muziekonderwijs; k. eigen bijdrage peuteropvang/speelleeruren maximaal twee dagdelen van in totaal zes uren per week, met uitzondering van doelgroepkinderen; l. excursies en schoolreizen; m. 80% van de zwemlessen ABC. De vergoeding bedraagt maximaal 200,00 per kalenderjaar per persoon, te verhogen met maximaal 200,00 per kind. De vergoeding voor de peuteropvang/speelleeruren bedraagt het volledige bedrag dat u aan ouderbijdrage moet betalen en komt bovenop de 200,00. Belangrijke voorwaarde om voor een vergoeding in aanmerking te komen, is dat u met betalingsbewijzen aantoont dat de kosten ook daadwerkelijk zijn gemaakt. Aanvragen kunnen op ieder moment in het lopende kalenderjaar worden ingediend, mits de kosten hoger zijn dan 25,00 of tot het moment dat in het kalenderjaar geen rekeningen meer te verwachten zijn. Uiterlijk tot en met januari van het volgende kalenderjaar kunnen nog kosten over het afgelopen kalenderjaar worden gedeclareerd. Pagina 1 van 1 januari 2015

2 4. Vergoeding schoolkosten basisonderwijs Als uw kind naar het basisonderwijs gaat, kunt u voor de kosten van schoolreisjes, excursies, kamp, tas, fiets, regenkleding, schriften, agenda, kaftpapier, map, etui, rekenmachine, beker, broodtrommel en kleine schoolbenodigdheden zoals een passer, gum, potlood, pen in aanmerking komen voor een bedrag van maximaal 67,00 per jaar. De kosten voor de ouderbijdrage komen niet voor vergoeding in aanmerking. 5. Vergoeding schoolkosten voortgezet onderwijs Voor uw kind dat naar het voortgezet onderwijs gaat, is dit bedrag maximaal 134,00 per jaar. Deze tegemoetkoming is uitsluitend bestemd voor de kosten van schoolreisjes, excursies, kamp, tas, fiets, regenkleding, schriften, agenda, kaftpapier, map, etui, rekenmachine, beker, broodtrommel en kleine schoolbenodigdheden zoals een passer, gum, potlood, pen. De kosten voor de ouderbijdrage komen niet voor vergoeding in aanmerking. 6. Voor het eerst naar het voortgezet onderwijs Gaat uw kind voor het eerst naar het voortgezet onderwijs? Dan kunt u voor dat schooljaar in aanmerking komen voor maximaal 220,00. Deze tegemoetkoming is uitsluitend bestemd voor de kosten van schoolreisjes, excursies, kamp, tas, fiets, regenkleding, schriften, agenda, kaftpapier, map, etui, rekenmachine, beker, broodtrommel en kleine schoolbenodigdheden zoals een passer, gum, potlood, pen. De kosten voor de ouderbijdrage komen niet voor vergoeding in aanmerking. 7. Vermogen of eigen huis? Beschikt u over een vermogen of een eigen huis? Dat hoeft geen belemmering te zijn om in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming vanuit het Participatiefonds. Voor alleenstaanden geldt dat ze geen recht hebben op een vergoeding als het vermogen 5895,00 of meer bedraagt. Voor een gezin of een eenoudergezin is dat bedrag ,00. Bij de vaststelling van het vermogen wordt geen rekening gehouden met de door u bewoonde woning, woonwagen of woonschip. 8. Tegemoetkoming gemeentelijke belastingen U kunt in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de aanslag die u krijgt voor de onroerendezaakbelasting, de afvalstoffenheffing. Afhankelijk van uw persoonlijke gezinssituatie en het aantal kilogrammen dat op uw aanslag vermeld staat, is er ook een tegemoetkoming mogelijk in het bedrag dat u betaalt aan Diftar. Om voor een tegemoetkoming in aanmerking te komen, wordt bij deze regeling gekeken naar het minimuminkomen (100%) en het vermogen. Het inkomen en vermogen worden vastgesteld op de dag dat u de aanvraag indient. Bij de berekening van het inkomen houdt de gemeente rekening met de eigen woonkosten (huur, inclusief servicekosten), hypotheekrente en de bedragen die u betaalt voor de ziektekostenverzekering. Dien de aanvraag voor de tegemoetkoming direct in. Aanvragen die zestien weken na de dagtekening dat u de aanslag hebt ontvangen, binnenkomen, worden niet meer in behandeling genomen. 9. Aanvragen Als u in aanmerking wilt komen voor een tegemoetkoming uit het Participatiefonds kunt u een aanvraagformulier afhalen bij het Klantcontactcentrum in het gemeentehuis. Ook kunt u het formulier downloaden en printen via de gemeentelijke website Het ingevulde formulier stuurt u met de relevante bewijsstukken naar: gemeente Leek, t.a.v. de afdeling Wonen, Welzijn en Zorg, Postbus 100, 9350 AC Leek. U mag het uiteraard ook afgeven bij het Klantcontactcentrum in het gemeentehuis tijdens de openingsuren. U mag het aanvraagformulier en de bijbehorende bewijsstukken ook en naar onder vermelding van uw naam en Participatiefonds. Nadat u het aanvraagformulier hebt ingediend, bekijkt de medewerker Maatschappelijke Ontwikkelingen of het aanvraagformulier goed is ingevuld en of alle relevante bewijsstukken bijgevoegd zijn. Het kan zijn dat er een afspraak met u wordt gemaakt om nog enige toelichting te krijgen over uw aanvraag. Als de aanvraag compleet is, neemt het college van burgemeester en wethouders een beslissing over uw aanvraag. Deze beslissing staat in een officiële brief (beschikking) die u van de gemeente krijgt. Als de gemeente positief over uw aanvraag heeft beslist, staat in de beschikking voor welke activiteiten u in aanmerking komt en wat de hoogte van de vergoeding is. Als uw aanvraag wordt afgewezen, kunt u hier tegen bezwaar maken als u het hier niet mee eens bent. Hoe u dit kunt doen, wordt in de beschikking aangegeven. Pagina 2 van 3 januari 2015

3 Ontvangt u een uitkering volgens de Participatiewet? Dan hoeft u nog maar een keer per kalenderjaar een aanvraag in te dienen. Als uw (financiële) situatie in de loop van het kalenderjaar niet wijzigt, dan hoeft u voor de rest van het jaar alleen nog maar bonnetjes in te leveren. Wij zullen dan de (financiële) gegevens voor u nagaan bij de ISD Noordenkwartier. U dient dan bij deze bonnen wel duidelijk aan te geven van wie de aanvraag is. Dus naam en adres. En op wie de aanvraag betrekking heeft als het om schoolkosten gaat (naam kind) en naar welke school hij/zij gaat. 10. Vragen Als u nog vragen hebt over deze folder dan kunt u contact opnemen met de gemeente Leek, telefoonnummer (0594) of Colofon Uitgave van Gemeente Leek Tolberterstraat 66 Postbus 100, 9350 AC Leek Tel.: (0594) Fax: (0594) Website: Aan de inhoud van deze folder kunnen geen rechten worden ontleend. Januari 2015 Pagina 3 van 3 januari 2015

4 AANVRAAGFORMULIER Participatiefonds en tegemoetkoming gemeentelijke belastingen en heffingen 2015 Gegevens aanvrager: Naam:... Geboortedatum: Adres:... Telefoonnummer:... Postcode/woonplaats:... Burgerservicenummer:... IBAN-rekeningnummer:... Burgerlijke staat: gehuwd / ongehuwd / alleenstaand / samenwonend / inwonend Naam partner:... Geboortedatum: Voor welke kosten wordt een tegemoetkoming aangevraagd? Gemeentelijke belastingnrs.... Zwemlessen (max. 80%) Eigen bijdrage peuterspeelzaal... Deelname aan sociale/culturele activiteiten... Schoolkosten... Contributies sportverenigingen Internetabonnement (max. 20,- per mnd.) Voor welk gezinslid/welke gezinsleden wordt de tegemoetkoming aangevraagd? Naam: Omschrijving kosten: 1... / / / / /. A. Hebt u op dit moment een bijstandsuitkering zonder vrijlating van inkomsten? Ja U hoeft uw financiële gegevens in het onderstaande kader niet in te vullen en direct doorgaan naar de ondertekening. Let op: Bij een eerste aanvraag altijd een aanvraagformulier, een geldig ID-bewijs en betalingsbewijzen inleveren. Bij evt. vervolgaanvragen zijn betalingsbewijzen voldoende, voorzien van naam en geboortedatum (NB! Een factuur is geen betalingsbewijs). Nee Ga door naar vraag B op de achterzijde. Pagina 1 van 3 januari 2015

5 B. Hebt u op dit moment inkomsten uit arbeid, IOAW-, IOAZ-, WW-, Anw-, WAO/WIA- of AOW-uitkering? Ja Vul in het onderstaande kader uw financiële gegevens in. Netto-inkomsten per maand - Inkomsten uit arbeid (bij wisselende inkomsten de gegevens over de laatste 3 mnd. Inleveren) - Uitkering Pensioen Alimentatie * Kinderen * Uzelf (Onder)verhuur) Zorgtoeslag Huurtoeslag Voorlopige teruggaaf (Belastingdienst) Inkomen evt. partner Uitgaven/aftrekposten per maand - Huur Hypotheeklasten eigen woning (niet de aflossing) - Ziektekostenpremie Alimentatiekosten Vermogen - Bankrekening(en), saldo Spaarrekening(en) Ja / Nee saldo Onroerend goed (WOZ-waarde) Auto Ja / Nee Indien Ja: kenteken:... /... /.... KM-stand:.. Bewijsstukken meezenden De volgende bewijsstukken moeten bij elke aanvraag ingeleverd worden. - geldig legitimatiebewijs; - afschriften van alle bank- en evt. spaarrekening(en) van de aanvrager èn evt. partner van de volledige laatste maand, voorzien van saldo; - laatste inkomensspecificatie(s) van alle inkomsten; - betalingsbewijzen van de kosten waarvoor u een tegemoetkoming aanvraagt (NB! Een factuur is geen betalingsbewijs). Ondergetekende verklaart dat de op dit formulier verstrekte gegevens overeenkomstig de waarheid zijn en dat er geen gegevens zijn verzwegen op basis waarvan de bijdrage ten onrechte zou kunnen worden verstrekt. Hij/zij stemt er mee in dat naar de juistheid van de versterkte gegevens een onderzoek wordt ingesteld. Handtekening: Datum: Termijn van indiening Aanvragen voor tegemoetkoming van gemeentelijke belastingen die na de termijn van 16 weken na dagtekening van de aanslag binnenkomen, worden niet meer in behandeling genomen. Overige aanvragen en betalingsbewijzen die betrekking hebben op het kalenderjaar 2015 moeten uiterlijk 31 januari 2016 door de afdeling Wonen, Welzijn en Zorg zijn ontvangen. U mag het aanvraagformulier en de bijbehorende bewijsstukken ook en naar onder vermelding van uw naam en Participatiefonds. Pagina 2 van 3 januari 2015

Informatieblad bij aanvraag Sociaal Participatiefonds 2012 PC-regeling (computer) Witgoedregeling

Informatieblad bij aanvraag Sociaal Participatiefonds 2012 PC-regeling (computer) Witgoedregeling Informatieblad bij aanvraag Sociaal Participatiefonds 2012 PC-regeling (computer) Witgoedregeling Gemeente Stadskanaal, afdeling Werk en Inkomen Postbus 140 9500 AC Stadskanaal Bezoekadres Raadhuisplein

Nadere informatie

Deze folder is een uitgave van Sociale Zaken van de gemeente Best, bedoeld om u te informeren. U kunt aan deze folder geen rechten ontlenen.

Deze folder is een uitgave van Sociale Zaken van de gemeente Best, bedoeld om u te informeren. U kunt aan deze folder geen rechten ontlenen. Als u een minimuminkomen hebt is het soms moeilijk om de eindjes aan elkaar te knopen. Al het geld gaat vaak op aan de vaste lasten en de dagelijkse boodschappen. Iets extra s doen of geld opzij zetten

Nadere informatie

Minimawijzer, informatie over bijzondere

Minimawijzer, informatie over bijzondere Minimawijzer, informatie over bijzondere bijstand, minimaregelingen en andere regelingen voor inkomensondersteuning. Als u een bijstandsuitkering of een minimuminkomen heeft, kan het een hele kunst zijn

Nadere informatie

Een uitkering: wat moet u weten?

Een uitkering: wat moet u weten? Een uitkering: wat moet u weten? U ontvangt een uitkering of hebt een uitkering aangevraagd. In deze informatiemap leest u wat u van Sociale Zaken mag verwachten, maar ook wat er van u verwacht wordt.

Nadere informatie

M r om mee te doen. Regelingen en activiteiten voor mensen met een laag inkomen. Informatiefolde Sociale Diens

M r om mee te doen. Regelingen en activiteiten voor mensen met een laag inkomen. Informatiefolde Sociale Diens 2012 M r om mee te doen Regelingen en activiteiten voor mensen met een laag inkomen Informatiefolde Sociale Diens Inleiding Wat staat er in dit boekje Dit boekje is gemaakt voor Purmerenders met een laag

Nadere informatie

Aanvraag Geld-Terug-Regeling 2015

Aanvraag Geld-Terug-Regeling 2015 Aanvraag Geld-Terug-Regeling 2015 Lees voor het invullen van dit formulier eerst de Toelichting goed door. De door u verstrekte gegevens worden in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegegevens

Nadere informatie

Iedereen kan meedoen financieel steuntje in de rug voor inwoners met een minimaal inkomen

Iedereen kan meedoen financieel steuntje in de rug voor inwoners met een minimaal inkomen Iedereen kan meedoen financieel steuntje in de rug voor inwoners met een minimaal inkomen Voor mensen met een laag inkomen en weinig vermogen is het niet altijd gemakkelijk om rond te komen. Een keer een

Nadere informatie

Toelichting kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2013

Toelichting kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2013 Toelichting kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2013 Met dit formulier vraagt u kwijtschelding aan voor uw aanslag gemeentelijke belastingen 2013. Alleen een volledig ingevuld formulier kunnen wij

Nadere informatie

Aanvraag bijzondere bijstand

Aanvraag bijzondere bijstand Rotterdam.nl Telefoon 14 010 Aanvraag bijzondere bijstand In te vullen door de gemeente teamcode e-mailadres (team) naam medewerker telefoonnummer Inleveren formulieren Werkpleinen Herenwaard 21, 3078

Nadere informatie

Voor mensen met wat minder doet de gemeente wat meer. Informatie over minimaregelingen

Voor mensen met wat minder doet de gemeente wat meer. Informatie over minimaregelingen Voor mensen met wat minder doet de gemeente wat meer Informatie over minimaregelingen 2011 INHOUDSOPGAVE WOONKOSTEN...4 Huurtoeslag...4 Eigen woning...4 Woonlastenfonds...5 Kwijtschelding...5 Wasmachine,

Nadere informatie

MINIMAREGELINGEN 2014 RIDDERKERK

MINIMAREGELINGEN 2014 RIDDERKERK MINIMAREGELINGEN 2014 RIDDERKERK Inleiding De gemeente Ridderkerk vindt het belangrijk dat iedereen in de gemeente mee kan doen met sport, spel en educatie. Participeren heet dat. Daarom ondersteunt de

Nadere informatie

MINIMABELEID BIJZONDERE BIJSTAND

MINIMABELEID BIJZONDERE BIJSTAND MINIMABELEID en BIJZONDERE BIJSTAND Deze brochure geeft informatie over financiële regelingen waarop u een beroep kunt doen als u een laag inkomen en weinig eigen vermogen heeft. Uitgave van de Intergemeentelijke

Nadere informatie

Aanvraag- en inlichtingenformulier Bijzondere Bijstand

Aanvraag- en inlichtingenformulier Bijzondere Bijstand Maatschappelijke Zaken Aanvraag- en inlichtingenformulier Bijzondere Bijstand Vul dit formulier in, voeg de bewijsstukken en eventuele bijlagen toe en stuur het naar: Afdeling Maatschappelijke Zaken, Team

Nadere informatie

AANVRAAG INDIVIDUELE INKOMENSTOESLAG PW-UITKERINGSGERECHTIGDEN

AANVRAAG INDIVIDUELE INKOMENSTOESLAG PW-UITKERINGSGERECHTIGDEN AANVRAAG INDIVIDUELE INKOMENSTOESLAG PW-UITKERINGSGERECHTIGDEN In te vullen door medewerker Werk, Inkomen en Zorg Aanvraagnummer: Klantnummer : Consulent : Ingekomen d.d.: 1. Persoonsgegevens Burger Service

Nadere informatie

MinimaGids. Wegwijzer voor mensen met een laag inkomen

MinimaGids. Wegwijzer voor mensen met een laag inkomen MinimaGids G e m e e n t e S m a l l i n g e r l a n d 2013 Wegwijzer voor mensen met een laag inkomen Inhoudsopgave Gemeentelijke en landelijke regelingen De regelingen met een groene zijkant zijn regelingen

Nadere informatie

Koopkrachttegemoetkoming aanvragen

Koopkrachttegemoetkoming aanvragen Koopkrachttegemoetkoming aanvragen Heeft u een laag inkomen? Heeft u bijvoorbeeld weinig loon, weinig inkomsten of een uitkering? Dan kunt u dit jaar in aanmerking komen voor eenmalig extra geld van de

Nadere informatie

Informatie over inkomensondersteuning 2012. Gemeente Medemblik. Er is meer mogelijk dan u denkt!

Informatie over inkomensondersteuning 2012. Gemeente Medemblik. Er is meer mogelijk dan u denkt! Informatie over inkomensondersteuning 2012 Gemeente Medemblik Er is meer mogelijk dan u denkt! Heeft u een laag inkomen en weinig eigen vermogen? Dan is de kans groot dat het voor u soms moeilijk is om

Nadere informatie

Voorzieningenwijzer gemeente Kampen

Voorzieningenwijzer gemeente Kampen Voorzieningenwijzer gemeente Kampen COLOFON Deze Voorzieningenwijzer is een uitgave van de gemeente Kampen Postadres: Bezoekadres: Balie Werk en Inkomen, stadhuis E-mail: info@kampen.nl Telefoon: 038-339

Nadere informatie

Aanvraagformulier koopkrachttegemoetkoming 2014

Aanvraagformulier koopkrachttegemoetkoming 2014 Aanvraagformulier koopkrachttegemoetkoming 2014 Extra geld voor mensen met een laag inkomen U dient dit formulier in te leveren vóór 15 december 2014 Heeft u een inkomen dat niet hoger is dan 110% van

Nadere informatie

Toelichting Aanvraag tegemoetkoming kosten kinderopvang

Toelichting Aanvraag tegemoetkoming kosten kinderopvang Gemeente Haarlem Hoofdafdeling Sociale Zaken en Werkgelegenheid Toelichting Aanvraag tegemoetkoming kosten kinderopvang Wordt door de Afdeling ingevuld. Klantnummer Werkproces KM-code BSN/sofinummer Waarom

Nadere informatie

Aanvraagformulier Ooievaarsregelingen

Aanvraagformulier Ooievaarsregelingen Aanvraagformulier Ooievaarsregelingen Lees vóór het invullen de toelichting op de achterzijde van dit formulier 1 Persoonlijke gegevens Stuur mee: kopie van uw geldige identiteitsbewijs (paspoort Nederlandse

Nadere informatie

Wet afschaffing huishoudinkomenstoets

Wet afschaffing huishoudinkomenstoets Wet afschaffing huishoudinkomenstoets Modelteksten Juni 2012 Deze publicatie is gemaakt door Stimulansz in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Stimulansz spreekt haar dank

Nadere informatie

WWB (Wet werk en bijstand)

WWB (Wet werk en bijstand) WWB (Wet werk en bijstand) www.utrecht.nl/bijstandsuitkering Informatie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid Inhoud Liever werk dan bijstand 3 Uw rechten en uw plichten 4 Als u een uitkering aanvraagt 5

Nadere informatie

MiniMaGids 2012 W e g W i j z e r vo o r m e n s e n m e t e e n l a ag i n ko m e n

MiniMaGids 2012 W e g W i j z e r vo o r m e n s e n m e t e e n l a ag i n ko m e n MinimaGids 2012 W e g w i j z e r voor m e n s e n m e t e e n l a ag i n ko m e n Inhoudsopgave 4 6 7 8 9 11 13 15 17 19 21 Voorwoord wethouder Symbolen Gezinsinkomen Normen Gemeentelijke regelingen Bijzondere

Nadere informatie

Verzoekformulier Kwijtschelding gemeentelijke belastingen

Verzoekformulier Kwijtschelding gemeentelijke belastingen Verzoekformulier Kwijtschelding gemeentelijke belastingen Postbus 54 7470 AB Goor telefoon : 0547-85 85 85 Met dit formulier kunt u kwijtschelding vragen van belasting. Beantwoord de vragen, onderteken

Nadere informatie

Informatiemap Sociale Zaken gemeente Maastricht

Informatiemap Sociale Zaken gemeente Maastricht Informatiemap Sociale Zaken gemeente Maastricht Informatiemap 2014 Inhoud 0. INLEIDING... 3 0.1. Nuttige informatie over Sociale Zaken... 4 0.2. U vraagt een bijstandsuitkering aan en dan?... 5 0.3. Wat

Nadere informatie

Straat en huisnummer:... Postcode:... Woonplaats:... Telefoonnummer privé:... (geheim / niet geheim) Telefoonnummer werk:...

Straat en huisnummer:... Postcode:... Woonplaats:... Telefoonnummer privé:... (geheim / niet geheim) Telefoonnummer werk:... Aanvraagformulier Schuldhulpverlening Persoonsgegevens aanvrager Achternaam:.................. Voornaam:.................. Geboorteplaats:.................. Geboorteland:.................. Nationaliteit:

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding 3. Financiële tegemoetkomingen 4. Uitgaven 10. Uitkomen met inkomen 11. Betalingen 17. Valkuilen 19. Kinderen 21.

Inhoud. Inleiding 3. Financiële tegemoetkomingen 4. Uitgaven 10. Uitkomen met inkomen 11. Betalingen 17. Valkuilen 19. Kinderen 21. Inhoud Inleiding 3 Financiële tegemoetkomingen 4 Uitgaven 10 Uitkomen met inkomen 11 Betalingen 17 Valkuilen 19 Kinderen 21 Tot slot 23 2 Geldzaken Wanneer u van een laag inkomen leeft, is het elke maand

Nadere informatie

Aanvraag levensonderhoud Wet werk en bijstand. Hoe gaat het verder? Waarom dit formulier? Wat moet u doen? Bewijsstukken meesturen.

Aanvraag levensonderhoud Wet werk en bijstand. Hoe gaat het verder? Waarom dit formulier? Wat moet u doen? Bewijsstukken meesturen. Aanvraag levensonderhoud Wet werk en bijstand Waarom dit formulier? Met dit formulier kunt u een uitkering levensonderhoud aanvragen op grond van de Wet werk en bijstand (Wwb). Wat moet u doen? Vul het

Nadere informatie

Dien het verzoek om kwijtschelding binnen 3 maanden na dagtekening van de aanslag gemeentelijke belastingen in.

Dien het verzoek om kwijtschelding binnen 3 maanden na dagtekening van de aanslag gemeentelijke belastingen in. Weert, Onderwerp : kwijtscheldingsverzoek gemeentelijke belastingen BSN : Kenmerk : BV/Fin/Subjectnr. U wilt kwijtschelding van gemeentelijke belastingen aanvragen. Kwijtschelding kunt u aanvragen met

Nadere informatie