De alternatieve patiënt wordt in Nederland vogelvrij

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De alternatieve patiënt wordt in Nederland vogelvrij"

Transcriptie

1 De alternatieve patiënt wordt in Nederland vogelvrij Lex Rutten, Ruth Seldenrijk De alternatieve patiënt en dat is een aanmerkelijk deel van de zorgvragende Nederlanders en zouden er veel meer zijn als ze eerlijk waren voorgelicht snakt naar integratie van effectieve behandelmethoden en een holistische benadering. Mede daarom neemt in België met de Wet Colla de wettelijke bescherming van de gebruikers van alternatieve geneeskunde toe, evenals in andere (Europese) landen. In Nederland kalft deze bescherming echter steeds verder af, vooral ook door het besluit artsen die alternatieve (niet reguliere) geneeswijzen als aanvullend specialisme toepassen niet te herregistreren krachtens de wet BIG. De Nederlandse overheid stelt anticiperend hierop op haar website Alternatief werkende zorgverleners staan niet in het BIG register. Zij regelen hun kwaliteit zelf. 1 Het begrip zorgverlener is een overkoepelend begrip, waaronder ook artsen vallen en ze worden in deze zinsnede niet expliciet uitgesloten. Maar gebeurt dit ook breder, dat je door aanvullende specialisatie zelfs je basiserkenning (als arts) verliest? Daarvan is de patiënt om wie alles draait de dupe. Deze ontwikkeling is historisch en empirisch gezien en volgens de internationaal vigerende praktijk onjuist: de meest toegepaste niet reguliere geneeswijzen (Complementary and Alternative Medicine, CAM) worden al eeuwen wereldwijd door artsen beoefend. Ook door de Hippokrates ( v. Chr.), de grondlegger van de westerse geneeskunde, die zelfs de pater divinus medicinae wordt genoemd, de goddelijke vader van de geneeskunst. 2 Deze artsen zien CAM vooral en terecht als complementair aan de reguliere geneeskunst. Ze gaan voor een holistische, integrale / integratieve geneeskunst, zoals die altijd is geweest. Dit, terwijl een deel van de reguliere beroepsbeoefenaren CAM eerder beschouwen als alternatief (lees: concurrerend); waarom? De Nederlandse overheid lijkt zich in het kamp van die concurrenten te scharen. Helaas blijkt hier gebrek aan historische kennis van de geneeskunst, aan wetenschappelijke houding en kunde én aan begrip van de arts patiënt relatie. Verspreid over diverse stukken worden t.a.v. CAM de volgende ten onrechte gangbare conclusies getrokken: CAM wordt niet door artsen beoefend (zie hierboven ten aanzien van de Wet BIG) CAM is overbodig: de burger kan kiezen tussen reguliere en niet reguliere geneeskunde, dus tussen artsen en niet artsen 3 Reguliere geneeskunde is Evidence Based Medicine (EBM), CAM niet. Dit wordt in alle stukken van de overheid over CAM gesuggereerd. EBM biedt de beste garantie voor veiligheid 4 CAM hoeft niet in de wet BIG, want het is niet zo risicovol 5 CAM kan niet als specialisme van het beroep arts (art. 14) worden geregistreerd door het ontbreken van wetenschappelijke consensus. 6 Door deze conclusies bij elkaar te zetten, blijkt al de inconsistentie die optreedt: bij al deze conclusies kunnen vraagtekens worden gezet. Het centrale thema is de stelling dat reguliere geneeskunde werkt en CAM niet (een vorm van factual beliefs, zo zullen we zien). In een recent vrijgegeven 1 in de zorg/registratie in big register van beroepen 2 Haeser H, Leerboek van de geschiedenis van de geneeskunde (vert. A.H. Israëls). pag Uitg. Meesters Amsterdam 1980 (heruitgave C.G. van der Post / C. van der Post Jr. Amsterdam / Utrecht 1859) 3 ZonMw. Eerste evaluatie Wet BIG. Den Haag 2002, pag Antwoord van de Minister van VWS op open brief van mr. NH de Vries d.d. 18 oktober dec ZonMw. Tweede evaluatie Wet BIG, Den Haag 2013 pag Tweede evaluatie Wet BIG, pag. 76 Pagina 1 van 12

2 videoboodschap van de Minister van Volksgezondheid gericht aan de Vereniging tegen de Kwakzalverij (VtdK) komt dit thema nogmaals naar voren en de wens van de Minister dat zowel de reguliere als de niet reguliere geneeskunde evidence based werken. Zij meent dan te weten dat bijvoorbeeld homeopathie niet evidence based is. Maar is zij goed geïnformeerd? De tweede evaluatie van de Wet BIG stelt: De niet reguliere zorg beroepsmatig regelen in de Wet BIG heeft thans dan nog onvoldoende aanknopingspunten. Maar in de regel daarvoor staat De overheid heeft sedert dien geen kans gezien de kwaliteitsregistratie van de niet reguliere zorg ter hand te nemen. Hier wordt post hoc geredeneerd: dat de overheid tot nu toe faalt om CAM te regelen is geen argument om het niet te regelen. Volgens de tweede evaluatie kan op grond van bovenstaande argumenten CAM wel uit de wet BIG: ze kan naar de nog in te vullen Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Wij willen hierna bovengenoemde argumenten voor overgang naar de Wkkgz puntsgewijs bespreken. Als leidende casus nemen we homeopathie, aangezien deze methode zeer langdurig en even veelvuldig en geheel volgens de regels van de geneeskunst wordt toegepast, terwijl ze alle elementen waarover discussie bestaat in zich heeft. Homeopathie De meest gebruikte CAM methodes, acupunctuur en homeopathie, worden eeuwenlang en wereldwijd door artsen beoefend. Hippokrates maakt zorgvuldig onderscheid tussen het genezen vanuit tegenmiddelen (aut ex contrariis waaruit natuurbehandelwijzen en de huidige universitaire geneeskunde ontstaan) én het genezen vanuit gelijkende middelen (aut ex similibus, die is terug te vinden in de homeopathie). Daarbij betrok hij de levensstijl en stelde de patiënt centraal. Leerlingen van Hippokrates gaan ook in op de kleine dosering of hoge potentie van homeopathische middelen. Die waren toen blijkbaar al bekend en werden toen al gepraktiseerd. Kennis van de grondbeginselen en speciaal van het simile beginsel vinden we later terug bij de Zwitserse arts Paracelsus van Hohenheim ( ) en natuurlijk Friedrich Samuel Hahnemann ( ). Beider persoonlijkheden hadden een nadelige invloed op hun verdiensten. 7 We kunnen dus concluderen dat aan het begin van de geneeskunst Hippokrates gaat voor een integrale / integratieve of holistische benadering. Hippokrates fulmineert terecht tegen kwakzalvers, magie en bijgeloof. 8 Deze meest gebruikte en klassieke methodes roepen (daarom?) ook de meeste controverses op onder beroepsgenoten. Dit, omdat het werkingsmechanisme nog niet eenduidig is verklaard. Zo is door de bereidingswijze van homepathische geneesmiddelen het stapsgewijs verdunnen met schudden een moleculaire werking zoals van de reguliere farmacie zeer onwaarschijnlijk. Andere werkingsmechanismen zijn beslist niet uitgesloten, aangezien onze kennis over de levende natuur nog zeer beperkt is. Gebruikers en voorschrijvers van homeopathie zien ook dat homeopathie bij de patiënt anders werkt dan reguliere farmacie: het effect bouwt langzaam op. Dit past bij een signaal dat wordt herkend door het zelfherstellend vermogen van levende systemen. 7 Haeser H, a.w. pag ; Kramers CW, Twee zielen in mijn borst. In: C.W. Aakster, P.A. van Dijk, R. van Wijk (red.), Integrale geneeskunde een inleiding. pag Uitg. Wolters Noordhoff Groningen 1989; Lindeboom GA, Inleiding tot de geschiedenis van de geneeskunde (opnieuw bewerkt door M.J. van Lieburg). pag Uitg. Erasmus Publishing Rotterdam ; Stuut R, De brug van Homeopathie naar Reguliere geneeskunde. In: Similia Smilibus Curentur jrg. 42 nr. 2 pag (2012) 8 Haeser H, a.w. pag ; Maas HJA, Homeopathie, van oudsher een integrale geneeswijze. In: Aakster CW, Dijk PA van, Wijk R van (red.), a.w. pag ; Kramers CW, a.w.; Seldenrijk R, Hippokrates en patiëntenperspectief. In: ZORG jrg. 21 nr. 4 pag (2003) Pagina 2 van 12

3 Prof. dr. Iris R. Bell en collega s van de Universiteit van Arizona onderzoeken een mogelijke link met nanogeneeskunde ter stimulering van het afweersysteem. 9 Haar fundamentele artikelen bevatten 259 en 285 literatuurverwijzingen en passen bij eerder fundamenteel wetenschappelijk onderzoek, zoals dat van de hoogleraren Jacques Benveniste, 10 Louis Rey 11 en Luc Montagnier. 12 Homeopathie is dus geen conventionele farmaceutische behandelwijze en de geneesmiddelen zijn geen conventionele medicijnen. Maar Utrechtse onderzoekers hebben laten zien dat homeopathische middelen zelfs in vitro effectief zijn bij het zelfherstel op celniveau. 13 En ook in de diergeneeskunde zijn ze effectief, 14 zodat suggestie en placebowerking zijn uitgesloten. Het werkingsmechanisme van homeopathie is hiermee beslist nog niet opgehelderd, maar het polariserende paradigma van tegenstanders dat een ander werkingsmechanisme dan reguliere farmacologie onmogelijk is was en blijft zwak en onwetenschappelijk. Door deze invloed op het zelfherstellend vermogen is ook duidelijk dat meerdere klachten door hetzelfde homeopathisch middel kunnen verdwijnen. Daardoor wordt homeopathie vaak toegepast bij multi morbiditeit, een blinde vlek in de reguliere farmacie. Aan de andere kant moet bij één klacht worden gekozen uit meerdere middelen: het middel moet bij de persoon en de andere klachten passen. En dat vereist gespecialiseerde kennis en ervaring van de arts. Juist het andere werkingsmechanisme maakt dat homeopathie complementair is aan reguliere geneeskunde dus kan worden ingezet wanneer reguliere geneeskunde faalt en toch veilig is. In Zwitserland is onderzocht hoe het met de veiligheid van homeopathische middelen zit. In 10 jaar werden onbedoelde innamen van homeopathische middelen geregistreerd bij kinderen tot 16 jaar. In 9 van deze gevallen werden milde verschijnselen geconstateerd. Verder niets, zodat ziekenhuisopnames niet nodig waren. Ook uit een groot Zwitsers epidemiologisch onderzoek bleek de veiligheid van homeopathie. 15 Voor tegenstanders van homeopathie en CAM, maar ook voor de overheid, is het chemische / moleculaire werkingsmodel van reguliere geneesmiddelen een paradigma geworden: in hun polariserende visie is een ander mechanisme niet mogelijk. Om te worden erkend vroeg de overheid naar epidemiologische wetenschappelijk bewijs voor het effect van homeopathie. Nu dit bewijs niet onder doet voor regulier bewijs, wordt het vervolgens toch niet geaccepteerd vanwege het 9 Bell IR, Schwartz GE, Boyer NN, Koithan M, Brooks AJ, Advances in integrative nanomedicine for improving infectious disease treatment in public health. In: European Journal of Integrative Medicine jrg. 5 pag (2013); Bell IR, Schwartz GE, Adaptive network nanomedicine: an integrated model for homeopathic medicine. In: Frontiers in Biosciences (Scolar Edition) jrg. 5 nr. 2 pag (2013) 10 Davenas E, Beauvais F, Amara J, Oberbaum M, Robinzon B, Miadonnai A, Tedeschi A, Pomeranz B, Fortner P, Belon P, Sainte Laudy J, Poitevin B, Benveniste J, Human basophil degranulation triggered by very dilute antiserum against IgE. In: Nature jrg. 333 pag (1988); Falus A, Homeopathy and high dilutions is there a real effect? In: Inflammation Research jrg. 53 pag (2004) 11 Rey L, Thermoluminescence of ultra high dilutions of lithium chloride and sodium chloride. In: Physica A nr. 323 pag (2003) 12 Montagnier L, Aïssa J, Ferris S, Montagnier J L, Lavallee C, Electromagnetic signals are produced by aqueous nanostructures derived from bacterial DNA sequences. In: Interdisciplinary Sciences: Computational Life Sciences, jrg. 1 nr. 2 pag (2009) 13 Wijk R van, Wiegant FA, The similia principle as a therapeutic strategy: a research program on stimulation of self defense in disordered mammalian cells. 14 Camerlink I, Ellinger L, Bakker EJ, Lantinga EA, Homeopathy as replacement to antibiotics in the case of Escherichia coli diarrhoea in neonatal piglets. In: Homeopathy Jrg. 99 nr. 1 pag (2010) doi: /j.homp Marian F, Joost K, Saini KD, Ammon K. von, Thurneysen A, Busato A. Patient satisfaction and side effects in primary care: an observational study comparing homeopathy and conventional medicine. In: BMC Complementary and Alternative Medicine jrg. 8 nr. 52 (2008) doi: / Pagina 3 van 12

4 onbekende werkingsmechanisme. 16 Stel dat een nieuwe ster wordt ontdekt. Die ontdekking wordt nooit afgewezen. Toch hebben we geen verklaring voor de werking van het universum. Waarom niet in de astronomie en wel in de geneeskunde? We hebben hier te maken met een cirkelredenering en het meten met twee maten. CAM wordt vanouds door artsen beoefend In Europa beoefenen meer dan honderdduizend artsen CAM en in Nederland een duizendtal. In België wordt homeopathie met de nieuwe Wet Colla juist voorbehouden aan artsen. De Nederlandse overheid creëert haar eigen waarheid door eerst de wet BIG in te voeren. Dit was bedoeld om door titelbescherming te kunnen kiezen voor een gekwalificeerde zorgverlener. Vervolgens wordt de beoefening van CAM door artsen ontmoedigd door met ingang van 1 januari % btw te heffen, een verplichting die in ons land, noch daarbuiten, voor geen enkele andere behandelend arts van toepassing is. Hoe verhoudt dit zich tot de in 2006 geïntroduceerde gereguleerde marktwerking in de zorg? Is hier geen sprake van een valse weegschaal, wordt hier niet met twee maten gemeten? In ieder geval lijkt er aantoonbaar sprake van factual beliefs, op niet geëxpliciteerd geloof berustende vermenging van feiten en ficties, zoals we hieronder nader zullen zien. Tenslotte wil de overheid nu artsen om het enkele feit dat zij zich specialiseren in CAM de artsentitel gaan ontnemen. Vanwaar deze discriminatie door een overheid die uitdraagt dat CAM niet werkt? Kunnen we hier tot een andere conclusie komen dan dat de eigenlijke drijfveer van de Nederlandse overheid is blootgelegd? Terecht hamert minister Schippers (VWS) op keuzevrijheid en patiëntenveiligheid. Maar hiervoor moet vanuit de bedoeling van de Wet BIG ook kritisch worden gekeken naar de reguliere geneeskunde, getuige de recente boeken van de psychiater epidemioloog Ben Goldacre en de hoogleraar interne geneeskunde P.C. Gøtzsche (directeur van het Nordic Cochrane Center dat staat voor de beste kwaliteit van medische wetenschappelijke publicaties). 17 Patiënten maken gefundeerd theoretical based en practical based gebruik van complementaire / integrale geneeskunst. Eén van de belangrijkste argumenten voor de invoering van de wet BIG met het oog op de veiligheid van de patiënt was de op ruime schaal onbevoegd uitgeoefende geneeskunst. 18 Het idee achter de wet BIG was dat de burger die CAM gebruikt zelf kan kiezen voor een gekwalificeerde behandelaar, met een beschermde titel, of voor een niet gekwalificeerde behandelaar. Inmiddels is dit op dubieuze gronden veranderd in de keuze voor reguliere of niet reguliere geneeskunst. Door al deze ingrepen stijgt bovendien het aantal niet arts behandelaars en neemt het aantal artsen dat CAM beoefent af of verdwijnt. Dit bevordert de veiligheid voor de patiënt niet en daar was de Wet BIG juist op gericht. CAM is niet overbodig en patiënt wil integratie In Europa gebruiken 150 miljoen burgers CAM. In Zwitserland maakt CAM zelfs deel uit van de basisverzekering. Het aantal gebruikers van homeopathie in Nederland wordt geschat op anderhalf miljoen. De overgrote meerderheid van gebruikers van homeopathie doet dit in tweede instantie, nadat reguliere geneeskunde onvoldoende baat heeft geboden. In december 2009 constateert het CBS dat de helft van de Nederlanders chronisch ziek is en dat 75 plussers zelfs 4 of meer chronische 16 Rutten L, Seldenrijk R, Sijpersma P, Erkenning op grond van bewijs is een illusie. In: TIG tijdschrift voor integrale geneeskunde jrg. 28 nr. 1 pag (2013) 17 Goldacre B, Foute farma hoe patiënten worden misleid met foute medicijnen. Uitg. De Geus Breda 2013; Gøtzsche PC, Deadly Medicines and Organised Crime How big pharma has corrupted healthcare. Uitg. Radcliffe Publishing Ltd London / New York Tweede evaluatie wet BIG, pag. 232 Pagina 4 van 12

5 aandoeningen hebben (let wel). 19 Hoe adequaat de reguliere geneeskunde ook is, wij blijven afhankelijk van het zelfherstellend vermogen van de patiënt, aldus Allen Roses, vice director van het grote farmaceutische bedrijf GlaxoSmithKline. 20 En juist hier vinden patiënten baat bij CAM! Mag de overheid hen die onthouden, terwijl regulier voor hen niets kan betekenen dan pappen en nathouden en zelfs met gevaar voor hun leven? Volgens Allen Roses werken reguliere medicijnen bij de meerderheid van de patiënten zelfs niet. Met name patiënten met multimorbiditeit kunnen meer last dan baat hebben van reguliere geneesmiddelen door averechtse effecten op hun (andere) kwalen. Juist een ander werkingsmechanisme kan dan openingen bieden, of zoals Einstein zei: "We can't solve problems by using the same kind of thinking we used when we created them." Patiënten zoeken noodgedwongen oplossingen ver buiten de heersende wetenschappelijke kaders en gebaseerd op patiëntenervaringen. Bovendien gebruiken homeopathische artsen homeopathie om het gebruik van antibiotica te verminderen. 21 Antibiotica, hoeveel waarde deze ook hebben in de geneeskunde, werken bijvoorbeeld niet bij acute luchtweginfecties. 22 Toch zijn zeer frequent antibiotica voorgeschreven bij deze indicatie, terwijl dit bijwerkingen en resistentie in de hand werkt, ook in de diergeneeskunde. Homeopathie blijkt bij deze indicatie effectief, zo zullen we later tonen. Patiënten maken echt niet voor niets gebruik van CAM. Waarom dan in de media die antilobby tegen complementaire geneeskunde, aangevoerd door de respectloos en onkundig opererende Vereniging tegen de Kwakzalverij (VtdK) en gevolgd door het Ministerie van VWS? Laten zij afstand nemen van de helaas uitsluitend polariserende VtdK, die zich faliekant tegen keuzevrijheid opstelt en alles saboteert wat breder is dan de reguliere benadering. Ze toont uitsluitend een pseudowetenschappelijk beeld van kennis en kennisontwikkeling en draagt niet bij aan die kennis en kennisontwikkeling. Dit gebeurde bijvoorbeeld bij het geaccrediteerde en overtekende wetenschappelijk congres Heel de mens Integrative Medicine in de praktijk op 4 oktober 2012 in de Domus Medica te Utrecht met ongeveer 350 deelnemers. Polarisatie is altijd een teken van zwakte, zeker als dit een persoon of organisatie kenmerkt. Nieuwsgierigheid, verbeelding, innovatief vermogen en een holistische visie zijn als pokon voor wetenschappelijke vooruitgang. Het Ministerie van VWS is er voor alle Nederlanders. De beleden keuzevrijheid en patiëntveiligheid verplichten het Ministerie prominent in te zetten op een holistische en integrale / integratieve benadering van de geneeskunst. Dat is de wens van de patiënt, van wie de gehele gezondheidszorg afhangt. Over zijn gezondheid wil en heeft de burger bij uitstek iets te zeggen en vandaar die beleden keuzevrijheid. Of is er bij deze keuzevrijheid feitelijk een analogie met het eveneens politiek beleden actieve burgerschap? Prof. dr. E. Tonkens constateert dat die er in de praktijk eigenlijk helemaal niet is. Zij spreekt van horig en braaf burgerschap om de burger achter de beleidsdoelen van de overheid te krijgen: de burger als marionet van het beleid. 23 Waar blijkt feitelijk het belang van de patiënt, of is die uitsluitend horig gemaakt van een overheid die níét luistert? 19 Centraal Bureau voor de Statistiek, Ziektes komen vaak niet alleen. Uitg. NPCF Haagse Kennis Utrecht Corner S., Glaxo chief: Our drugs do not work on most patients. In: The Independant d.d. 8 december Seldenrijk R, Verest W, Terugdringen antibioticagebruik brief aan de Tweede Kamer. December Little P, Stuart B, Moore M, Coenen S, et al. Amoxicillin for acute lower respiratory tract infection in primary care when pneumonia is not suspected: a 12 country, randomised, placebo controlled trial. In: The Lancet 2012.doi.org/ /S (12) ; Petersen I, Johnson AM, Islam A, Duckworth G, Livermore DM, Hayward AC, Protective effect of antibiotics against serious complications of common respiratory tract infections: retrospective cohort study with the UK General Practice Research Database. In: BMJ jrg. 335 pag. 982 (2007) 23 Goeij H de, In gesprek met prof. dr. Evelien Tonkens Meer eigen verantwoordelijkheid zonder er iets over te zeggen te hebben? In: VOGZ Magazine voor ondernemende zorg en public affairs jrg 7 nr 6 pag (2013) Pagina 5 van 12

6 Hier is sprake van de genoemde factual beliefs. De overtuiging reguliere geneeskunde is evidence based en CAM niet wordt voor een feit gehouden, maar dit is evident zelfs een dubbele fictie (let wel)! CAM doet op het gebied van bewezen effect helemaal niet onder voor regulier, is voordeliger en bovendien veel veiliger. Dit blijkt bijvoorbeeld uit de onderstaande tabel (zie: EBM is niet het verschil tussen regulier en CAM) op basis van Cochrane Reviews. Die gelden als de hoogste standaard voor primair onderzoek op medisch terrein en worden online gepubliceerd in The Cochrane Library. EBM is niet het verschil tussen regulier en CAM De meest gerespecteerde database voor medisch wetenschappelijk onderzoek (Cochrane Reviews) is gebruikt voor een analyse van 160 reguliere onderzoeken en voor een analyse van 145 CAM onderzoeken. 24 De uitkomst was: (possible) effect No effect Harmful Conventional 41.3% 20% 8.1% medicine 2001 CAM % 4.8% 0.69% Er is dus geen duidelijk verschil in bewezen effectiviteit tussen reguliere geneeskunde en CAM, wel in veiligheid. Alleen dankzij wetenschappelijke nieuwsgierigheid komt de wetenschap vooruit en valt er ook steeds meer te onderzoeken. Intussen vermeldt Pubmed meer dan wetenschappelijke artikelen over CAM, een ongelofelijke vermeerdering van kennis in relatief korte tijd. Dus ook het relatieve gebrek aan wetenschappelijk bewijs is een obsoleet argument. Dit geldt ook voor homeopathie. In het algemeen echter is het bewijs voor geneeskunde, zowel regulier als nietregulier, teleurstellend. Dit leidt tot onvruchtbare emotionele en polariserende discussies over het bewijs voor CAM met argumenten die feitelijk geldig zijn voor zowel reguliere als niet reguliere methoden. En die dus géén argument voor discussie zijn. In de VS is de integratie van reguliere en complementaire behandelmethodes al lang gestart. In het Consortium of Academic Health Centers for Integrative Medicin (www.imconsortium.org) zijn 50 universitaire medische centra verenigd. Denk daarbij aan Stanford University, Harvard Medical School, Mayo Clinic, John Hopkins University en Yale University. Deze centra bieden geïntegreerde geneeskunde aan. Anders gezegd: het gaat om een integratie van reguliere en complementaire geneeskunde. Vanuit deze gegevens is het ook in ons land van belang dat verantwoorde complementaire zorg een normaal geaccepteerde plaats krijgt op weg naar een integrale / integratieve en holistische geneeskunst. Zo niet dan is met alles wat we hier hebben geordend sprake van irreële en irrationele discriminatie en loopt Nederland qua gezondheidszorg en zorgbeleid hopeloos achter bij de rest van de wereld. Daarvan is de patiënt om wie alles draait, die de eerste partij is de dupe. Met een integrale / integratieve geneeskunst kunnen we ook grote sommen geld op farmaceutische medicijnen verdienen en jaarlijks zo n doden door verwijtbare fouten minder begraven. 24 Ezzo J, Bausell B, Moerman DE, Berman B, Hadhazy V, "Reviewing the reviews. How strong is the evidence? How clear are the conclusions?". Int J Technol Assess Health Care jr. 17 nr. 4 pag (2001). PMID ; Committee on the Use of Complementary and Alternative Medicine by the American Public. "5 State of Emerging Evidence on CAM: Cochrane Review Evidence for CAM". Complementary and Alternative Medicine in the United States Washington DC: The National Academies Press. pag ISBN Pagina 6 van 12

7 EBM is niet perse veilig Het is onjuist om bewezen effectiviteit te identificeren met veiligheid. Wikipedia levert een lijst van eens toegelaten en teruggetrokken medicijnen wegens ernstige bijwerkingen: 46 geregistreerde geneesmiddelen sinds We wezen op de recente boeken van Goldacre en Gøtzsche en ook de Stichting Lareb kan in dezen getuigen. Volgens de Stichting Consument en Veiligheid lopen jaarlijks meer dan Nederlandse kinderen een vergiftiging op door slikken van reguliere geneesmiddelen. Dat ook niet teruggetrokken medicijnen onveilig kunnen zijn, toont onderstaand voorbeeld aan. In de huisartsenpraktijk is (vooral bij kinderen) hoest door een luchtweginfectie een veel voorkomende klacht. Meer dan twee derde van alle kinderen vertoont deze klacht in een periode van een half jaar. 26 Het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) hanteert hier de standaard Acuut hoesten (2013) : Hoestmiddelen en antihistaminica worden niet aangeraden. Werkzaamheid van inhalatiemedicatie is onvoldoende aangetoond. En verder: Omdat er geen wetenschappelijke bewijs is voor de werking van noscapine en codeïne en deze middelen wel bijwerkingen kunnen geven, worden deze middelen niet aangeraden. Maar wat schrijft de semioverheidsinstelling College voor Zorgverzekeringen (CVZ)? In het Farmacotherapeutisch Kompas lezen we: Wanneer men een hoestdempend middel wil toepassen, is noscapine de eerste keus; codeïne vormt een goede tweede keus. 27 Dit advies van de Nederlandse overheid staat haaks op de standaard van het NHG, maar past bij de suggestie dat EBM veiligheid garandeert. Doch dan zijn er de bijwerkingen bij normale dosering, die bepaald meer dan niks zijn: Duizeligheid, sufheid en misselijkheid. Overgevoeligheidsreacties waaronder rinitis, conjunctivitis, huiduitslag en acute pijn in buik en borst zijn gemeld. Bovendien is er door de geringe therapeutische breedte bij overdosering en ongelukken een ander reëel risico: ademhalingsdepressie, depressie van het centrale zenuwstelsel (van stupor tot coma), ARDS, spasmen, hypothermie, bradycardie, hypotensie en shock. Die kunnen worden aangemerkt als ernstig. De toxische dosis voor codeïne ligt op 1 mg per kg lichaamsgewicht. Wanneer bijvoorbeeld een jong kind van kg een volwassendosering van 120 mg inneemt, wordt deze toxische dosis vele malen overschreden. 28 Het is dus niet vreemd dat een patiënt met hoest zich bijvoorbeeld meldt bij een homeopathisch beroepsbeoefenaar, omdat voordien de reguliere behandeling faalde, of omdat hij liever niet het overheidsadvies voor codeïne volgt. Deze behandelaar moet dan wel weten welke aandoeningen hoest kunnen veroorzaken en de longen kunnen beoordelen. Gemiste diagnoses, zoals kanker, maagzuurproblemen en embolie, vormen hier een aanmerkelijk gevaar voor de patiënt. Een arts is daarvoor opgeleid. Juist bij CAM is de Wet BIG nodig Meestal kiest de patiënt dus voor CAM, omdat de reguliere geneeskunde ondanks alle goede dingen faalt. Hierboven werd gememoreerd dat juist de onbevoegde uitoefening van de geneeskunst bij CAM de aanleiding was voor de titelbescherming van de arts krachtens de wet BIG. Hierdoor kon de burger zelf kiezen voor een behandelaar met een beschermde titel Saunders NR, Jacobson S, et al. Parents responses to symptoms of respiratory tract infections in their children. CMAJ 2003;168: Pagina 7 van 12

8 Dit probleem deed zich destijds niet of nauwelijks voor in de reguliere geneeskunde. Maar we zagen dat de situatie zich nu zelfs in tegengestelde richting ontwikkelt. Het vertrouwen van consumenten in artsen die CAM toepassen is beduidend hoger dan in niet artsen en zelfs vergelijkbaar met dat van de huisarts, die als groep het hoogst scoort. 29 Een groot aantal mensen / patiënten maakt dus naar volle tevredenheid gebruik maakt van complementaire zorg. Ze leven langer en hun kwaliteit van leven is beter. 30 Ook de behoefte aan tuchtrecht geldt voor CAM. Tekenend hiervoor is dat de tweede evaluatie van de wet BIG de casus Jomanda opvoert. 31 De casus is vernoemd naar deze niet krachtens de wet BIG geregistreerde beroepsbeoefenaar, die ondanks ernstig tekortschieten in zorgvuldigheid werd vrijgesproken, terwijl de drie betrokken artsen zwaar konden worden gestraft. Het is voor meerdere methoden die CAM toepast onjuist te stellen dat de niet reguliere zorgverlener slechts zorg verleent die buiten noodzaak niet leidt tot schade of een aanmerkelijke kans op schade voor de gezondheid van een cliënt. In de hierboven vermelde casus Jomanda en bij bijvoorbeeld hoest levert een gemiste diagnose juist wel een aanmerkelijk gevaar op voor de patiënt. CAM methoden zoals homeopathie begeven zich op vrijwel het totale terrein van de gezondheidszorg. CAM was destijds ook de aanleiding om te onderzoeken of het stellen van diagnoses kan worden aangemerkt als voorbehouden handeling. De tweede evaluatie van de Wet BIG stelt nu voor om het stellen van diagnoses als voorbehouden competentie aan te merken. Hiervoor zouden de opleidingen wettelijk moeten worden geregeld. Maar voor artsen is die al geregeld. En voor artsen is homeopathie onmiskenbaar een te onderscheiden specialisme van hun beroep, dat in zijn kern reeds lang is uitgekristalliseerd. CAM is de beste testcase voor nieuwe specialismen (art. 14) De tweede evaluatie van de Wet BIG stelt De aanknopingspunten voor het reguleren van deze beroepen ontbreken echter nog, met name vanwege het feit dat juist in het niet reguliere deel geen wetenschappelijke consensus bestaat en daardoor deskundigheid en domeinen zich niet eenvoudig laten vangen in eenduidige termen. De referentie hiervoor ontbreekt. Maar deze stelling lijkt voor bijvoorbeeld acupunctuur en homeopathie niet te verdedigen. Dit zijn methodes die eeuwenlang en wereldwijd consistent worden beoefend met een grote mate van intercollegiale consensus en ook het relatieve gebrek aan wetenschappelijk bewijs en de mogelijke onveiligheid zijn een obsoleet argument, zo zagen we. We hebben bij die wetenschappelijke consensus te maken met de genoemde polariserende factual beliefs. Het tot stand komen van nieuwe beroepen krachtens art. 14 van de Wet BIG wordt tot nu toe gehinderd door de tegengestelde belangen van de beroepsgroepen. 32 Even verder stelt de tweede evaluatie van de Wet BIG...dat de inhoud van de professionele standaarden nog steeds uit het veld en de wetenschap worden verwacht. Juist voor CAM is op dit gebied veel voorwerk gedaan met een gedegen advies van de Gezondheidsraad uit Ten aanzien van erkenning stelt dit advies (p. 29 Tweede evaluatie Wet BIG, pag Reijmerink W (red.), Effectiviteit van complementaire zorginterventies. Uitg. ZonMw Den Haag 2011; Kooreman P, Baars EW, Patients Whose GP Knows Complementary Medicine Have Lower Costs and Live Longer. In: Eur J Health Econ. Eur J Health Econ DOI /s (22 June 2011); Jong MC, Vijver L van de, Busch M, Fritsma J, Seldenrijk R, Integration of Complementary and Alternative Medicine in Primary Care: What do Patients want? In: Patient Education and Counseling (2012) 31 Tweede evaluatie Wet BIG, pag Tweede evaluatie Wet BIG, pag Gezondheidsraad. Alternatieve Behandelwijzen en Wetenschappelijk Onderzoek. Uitg. Den Haag: Gezondheidsraad; 1993; ISBN Pagina 8 van 12

4.1 Klinische toetsing van de homeopathie

4.1 Klinische toetsing van de homeopathie 4 KLINISCH ONDERZOEK 4.1 Klinische toetsing van de homeopathie Klinisch onderzoek houdt in systematische studie naar de werkzaamheid en veiligheid van een medicijn bij een groep menselijke vrijwilligers.

Nadere informatie

Integrale patiëntenwet: investeren in de zorgrelatie

Integrale patiëntenwet: investeren in de zorgrelatie Integrale patiëntenwet: investeren in de zorgrelatie De ministerraad heeft op 23 mei 2008 ingestemd met een voorstel van minister dr. A. Klink en staatssecretaris mw. dr. J. Bussemaker (VWS), mede namens

Nadere informatie

Effectiviteit van complementaire zorginterventies

Effectiviteit van complementaire zorginterventies Effectiviteit van complementaire zorginterventies Effectiviteit van complementaire zorginterventies Juni 2011 Colofon ZonMw stimuleert gezondheidsonderzoek en zorginnovatie. Vooruitgang vraagt om onderzoek

Nadere informatie

Standpunt op de Evaluatie van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG) (ZonMw, oktober 2002)

Standpunt op de Evaluatie van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG) (ZonMw, oktober 2002) Standpunt op de Evaluatie van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG) (ZonMw, oktober 2002) Inleiding Sinds 1 december 1997 functioneert de Wet op de beroepen in de individuele

Nadere informatie

De hele mens dr. R. Seldenrijk

De hele mens dr. R. Seldenrijk De hele mens dr. R. Seldenrijk t Is een omvattende titel, maar ook politici, overheidsfunctionarissen en zorgverzekeraars zouden zich de hier ontwikkelde manier van denken moeten eigen maken. Ik orden

Nadere informatie

Wie betaalt, bepaalt?

Wie betaalt, bepaalt? Wie betaalt, bepaalt? Over financiering en het ontwikkelen van medische kennis Signalering ethiek en gezondheid 2009 CENTRUM VOOR ETHIEK EN GEZONDHEID Wie betaalt, bepaalt? Uitgave van het Centrum voor

Nadere informatie

Dossier Alternatieve Geneeswijzen. Gewikt en gewogen

Dossier Alternatieve Geneeswijzen. Gewikt en gewogen Dossier Alternatieve Geneeswijzen Gewikt en gewogen Louis Ide, namens de Palfijngroep 1 november 2012 1. Inleiding Alternatieve geneeswijzen wikken en wegen: daarover gaat het in dit dossier. En hierbij

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Inleiding...5. Hoofdstuk 2 Theoretisch kader.10. Hoofdstuk 3 Methode en technieken 24

Hoofdstuk 1 Inleiding...5. Hoofdstuk 2 Theoretisch kader.10. Hoofdstuk 3 Methode en technieken 24 1 Voorwoordefaefa Aangekomen bij de laatste loodjes van mijn scriptie vind ik het moeilijk een voorwoord te schrijven. Wat zeg je namelijk afsluitend na zo n lange tijd? Een aantal dingen liggen voor de

Nadere informatie

De participerende patiënt

De participerende patiënt De participerende patiënt Adviseur in gezondheid en Zorg De Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ) is een onafhankelijk adviesorgaan voor de regering en het parlement. Hij zet zich in voor een kwalitatief

Nadere informatie

Evidence-Based Care in Nursing

Evidence-Based Care in Nursing OPENBARE LES Connie Dekker-van Doorn Evidence-Based Care in Nursing Het voordeel van de twijfel 1 Evidence-Based Care in Nursing Het voordeel van de twijfel Hogeschool Rotterdam Uitgeverij Colofon ISBN:

Nadere informatie

O B A C R A P P O R T. Advies inzake de inrichting van een Cam-breed accreditatiesysteem. voor Opleidingsinstellingen en beroepsverenigingen

O B A C R A P P O R T. Advies inzake de inrichting van een Cam-breed accreditatiesysteem. voor Opleidingsinstellingen en beroepsverenigingen -- 1 O B A C R A P P O R T Advies inzake de inrichting van een Cam-breed accreditatiesysteem voor Opleidingsinstellingen en beroepsverenigingen Stuurgroep OBAC In opdracht van Patienten Platform Complementaire

Nadere informatie

Sterke verhalen uit het ziekenhuis. Leren van patiëntenervaringen voor goede zorg. Redactie: Stans van Egmond, Marjolijn Heerings en Geert Munnichs

Sterke verhalen uit het ziekenhuis. Leren van patiëntenervaringen voor goede zorg. Redactie: Stans van Egmond, Marjolijn Heerings en Geert Munnichs Sterke verhalen uit het ziekenhuis Leren van patiëntenervaringen voor goede zorg Redactie: Stans van Egmond, Marjolijn Heerings en Geert Munnichs Het stimuleert de publieke en politieke meningsvorming

Nadere informatie

Geïntegreerde geneeskunde

Geïntegreerde geneeskunde 15 > De gereguleerde geneeskunde begint stelselmatig meer van de complementaire geneeswijzen te onderzoeken en te gebruiken. Het gaat om het verbinden van praktijk met gevoel. Inleiding: wat is Integratieve

Nadere informatie

De Inspectie voor de Gezondheidszorg en het tuchtrecht

De Inspectie voor de Gezondheidszorg en het tuchtrecht De Inspectie voor de Gezondheidszorg en het tuchtrecht Meer uniformiteit bij het indienen van tuchtzaken en minder jaarlijkse fluctuatie in aantal tuchtklachten gewenst F.A.G. Hout, R. Stibane, Msc., B.J.M.

Nadere informatie

Preventie van problematisch alcoholgebruik

Preventie van problematisch alcoholgebruik Rapport Preventie van problematisch alcoholgebruik Op 29 juni 2009 uitgebracht aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Publicatienummer Uitgave College voor zorgverzekeringen Postbus 320

Nadere informatie

Diversiteit in de Nederlandse gezondheidszorg

Diversiteit in de Nederlandse gezondheidszorg Diversiteit in de Nederlandse gezondheidszorg Diversiteit in de Nederlandse gezondheidszorg De migrant als klant Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar Vluchtelingen

Nadere informatie

NIVEL Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg

NIVEL Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg J a a r b o e k 2009 NIVEL Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg Postadres : Postbus 1568, 3500 BN Utrecht Bezoekadres : Otterstraat 118-124, Utrecht Telefoon : 030-2729700 Fax : 030-2729729

Nadere informatie

Van Boerhaave tot academische huisarts. Oratie Roger Damoiseaux

Van Boerhaave tot academische huisarts. Oratie Roger Damoiseaux Van Boerhaave tot academische huisarts Oratie Roger Damoiseaux Van Boerhaave tot academische huisarts Inaugurele rede uitgesproken bij de aanvaarding van de leerstoel Onderwijs en evidence-based medicine

Nadere informatie

Met het oog op gepaste zorg

Met het oog op gepaste zorg Met het oog op gepaste zorg Achtergrondstudie uitgebracht door de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg bij het advies Gepaste zorg Zoetermeer, 2004 Inhoudsopgave Voorwoord 5 Deel I Over- onder- en gepaste

Nadere informatie

Life is about moving on - hoe verzekeraars herstelgericht schaderegelen

Life is about moving on - hoe verzekeraars herstelgericht schaderegelen Life is about moving on - hoe verzekeraars herstelgericht schaderegelen De medische behandeling, die onbedoeld schade veroorzaakt De impact van een fout ook op de zorgverlener Niemand verdwaalt op een

Nadere informatie

Nurse Practitioner en Physician Assistant: positionering en opleiding

Nurse Practitioner en Physician Assistant: positionering en opleiding Nurse Practitioner en Physician Assistant: positionering en opleiding Nurse Practitioner en Physician Assistant: positionering en opleiding oktober 2005 drs D.C. Duchatteau, MBA L.J. Schmit Jongbloed,

Nadere informatie

Symposium: Sturen op kosten in de zorg. Patiënt, professional, politiek?

Symposium: Sturen op kosten in de zorg. Patiënt, professional, politiek? Symposium: Sturen op kosten in de zorg Patiënt, professional, politiek? Symposium: Sturen op kosten in de zorg Patiënt, professional, politiek? 6 september 2013 4 NFU & RVZ Inhoud 1 Inleiding 6 2 Patiënt

Nadere informatie

Ouderdom komt met gebreken. Geneeskunde en zorg bij ouderen met multimorbiditeit

Ouderdom komt met gebreken. Geneeskunde en zorg bij ouderen met multimorbiditeit Ouderdom komt met gebreken Geneeskunde en zorg bij ouderen met multimorbiditeit Gezondheidsraad Health Council of the Netherlands Voorzitter Aan de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Nadere informatie

Besluitvorming bij vergoedingen van geneesmiddelen in Nederland en de Verenigde Staten

Besluitvorming bij vergoedingen van geneesmiddelen in Nederland en de Verenigde Staten Besluitvorming bij vergoedingen van geneesmiddelen in Nederland en de Verenigde Staten Anke Naaborgh 287671 Beleid & Management Gezondheidszorg Erasmus Universiteit Rotterdam 27 juni 2007 Bachelorscriptie

Nadere informatie

Protocol ludicium Abeundi

Protocol ludicium Abeundi Protocol ludicium Abeundi Dr. B. Bonke, Dr. S.J. van Luijk September, 2010 Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) Postbus 9696 3506 GR Utrecht T: 030-2739880 E: nfu@nfu.nl Voor meer

Nadere informatie

Kwaliteit voor Jeugd. Januari 2012

Kwaliteit voor Jeugd. Januari 2012 Kwaliteit voor Jeugd Januari 2012 Opstellers: Ruud van Herk (DJ) Eva van den Heuvel (DJ) Eline Moerenhout (DJJ) Sabina Postma (DPG) Gerard Ruis (DJ) Michelle Vogels (DJ) 2 Samenvatting Er is in de zorg

Nadere informatie

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding.

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Ervaringen van mensen met klachten over de Gezondheidszorg S. Kruikemeier R. Coppen J.J.D.J.M. Rademakers

Nadere informatie

Bekwaam is bevoegd. Innovatieve opleidingen en nieuwe beroepen in de zorg

Bekwaam is bevoegd. Innovatieve opleidingen en nieuwe beroepen in de zorg Bekwaam is bevoegd Innovatieve opleidingen en nieuwe beroepen in de zorg RVZ raad in gezondheidszorg De Raad voor de Volksgezondheid en Zorg is een onafhankelijk adviesorgaan voor de regering en voor het

Nadere informatie

Explorerende studie over de toekomstige rol van het persoonlijk gezondheidsdossier. Dr. R.B. Kool L.M. Verhoef MSc Prof. Dr. J.A.M.

Explorerende studie over de toekomstige rol van het persoonlijk gezondheidsdossier. Dr. R.B. Kool L.M. Verhoef MSc Prof. Dr. J.A.M. Explorerende studie over de toekomstige rol van het persoonlijk gezondheidsdossier Dr. R.B. Kool L.M. Verhoef MSc Prof. Dr. J.A.M. Kremer Nijmegen, 7 april 2014 IQ healthcare Scientific Institute for Quality

Nadere informatie

Informed consent: de geïnformeerde patie nt

Informed consent: de geïnformeerde patie nt Informed consent: de geïnformeerde patie nt Een beschrijvend onderzoek naar preoperatieve patiëntenfolders. Cathy Verhulst, 3037460 Juli 2014 Begeleider: Henk Pander Maat Masterscriptie voor Communicatiestudies

Nadere informatie