Leidraad beoordelingen behandelingen tot verzekerde pakket door Kenniscentrum GGZ van Zorgverzekeraars Nederland

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Leidraad beoordelingen behandelingen tot verzekerde pakket door Kenniscentrum GGZ van Zorgverzekeraars Nederland"

Transcriptie

1 Leidraad beoordelingen behandelingen tot verzekerde pakket door Kenniscentrum GGZ van Zorgverzekeraars Nederland Mei 2014 Aanleiding Het CVZ beschrijft in het Rapport geneeskundige GGZ deel 2 de begrenzing van de binnen de zorgverzekeringswet verzekerde zorg voor de geneeskundige GGZ. Beoordeling welke interventies daarbinnen vallen omdat zij voldoen aan de stand van wetenschap en praktijk behoort in de eerste plaats bij de zorgverzekeraars. In geval van twijfel kan het CVZ om een standpunt worden gevraagd. Zorgverzekeraars zijn gestart met het opstellen van lijsten met interventies die in aanmerking komen voor vergoedingen vanuit de basis verzekering. Het CVZ heeft deze ontwikkeling ondersteund door een lijst op te stellen van psychologische interventies die voldoen aan de stand van de wetenschap en praktijk en een lijst van interventies die hieraan niet voldoen. Deze 'positieve' en 'negatieve' lijsten zijn niet limitatief. Voor zover behandelingen niet zijn benoemd in deze lijsten, zal de zorgverzekeraar zelf moeten bepalen of de interventie aan het criterium voldoet (Advies geneeskundige GGZ deel 2, CVZ 2013) Deze taak wordt gezamenlijk vanuit het kenniscentrum opgepakt. Doel van de leidraad Het opstellen van de dynamische positieve en negatieve lijst heeft voordelen. Duidelijk is welke zorg binnen het verzekerde pakket hoort, en in de discussie met de aanbieder heeft de zorgverzekeraar een document waarnaar zij kunnen verwijzen. Het brengt echter ook verplichtingen met zich mee. Zorg op de negatieve lijst mag niet vergoed worden uit de basisverzekering, zorgverzekeraars dienen hierop te controleren. Vanuit het kenniscentrum is daarom een goede transparantie objectieve onderbouwing van de besluitvorming nodig. Door de transparante en onderbouwde besluitvorming kan in een mogelijke procedure met het SKGZ bij individuele indicatie en verstrekkingengeschillen duidelijk worden gemaakt waarom tot de beslissing is gekomen dat geleverde zorg niet tot het verzekerde pakket hoort. Hiervoor is een structurele aanpak met vaste en onderbouwde besluitcriteria als leidraad nodig. Voor het opstellen van deze leidraad zijn de volgende documenten gebruikt: [1]Pakketbeheer in de praktijk deel 3, CVZ oktober 2013 [2]Passend bewijs bij het bepalen van effectiviteit van interventies, JM Hermans, S Kleijnen, I.M. Verstijnen; Nederlands tijdschrift van geneeskunde, 2013: 157:A6027 1

2 Kader: Pakketbeheer GGZ binnen het zorgverzekeringsstelsel De ontwikkelingen in de zorg gaan snel, daarom hanteren we in Nederland een open systeem, dit betekend dat de zorg niet expliciet vastgelegd is maar generieke omschrijving bestaat van de zorg die behoort tot het te verzekeren pakket. De uitzondering wordt gevormd van de extramurale farmacologische behandeling. Geneesmiddelen worden pas na expliciete toetsing en advies door een besluit van de Minister opgenomen in het pakket. Het open systeem biedt de mogelijkheid om het pakket dynamisch te houden. Oudere minder effectieve methoden kunnen zo vanzelf plaats maken voor effectievere methoden zonder dat hiervoor veel sturing nodig is. Zorg waarvan bewezen is dat deze niet effectief is behoort uitgesloten te worden. Voor de GGZ betekend dit dat verbale en non verbale behandeling (gespreks- en vak therapieën), invasieve behandeling (zoals Deep Brain Stimulation) en biologische- non-farmacologische behandeling ( zoals ECT) en de klinische farmacologische behandeling in de GGZ vallen onder het open systeem. De extramurale farmacologische behandeling valt onder het gesloten systeem. Zorg valt binnen de open omschrijving als deze voldoet aan het criteria plegen te bieden en het criteria Stand van de Wetenschap en Praktijk (SWeP). Deze criteria worden hieronder kort toegelicht. Plegen te bieden: Plegen te bieden heeft betrekking op de klachten en aandoeningen die door een bepaalde beroepsgroep worden behandeld en de behandel en zorgvromen die de beroepsbeoefenaar daarvoor in het algemeen aanbiedt. Met andere woorden: behoort de zorg tot het domein van een bepaalde beroepsgroep en rekent hij die tot de deskundigheid van de beroepsgroep. Het gaat hier om een beoordeling over wat globaal het behandelaanbod inhoudt [1] Stand van de Wetenschap en Praktijk Bij de beoordeling van specifieke interventies staat de objectieve wetenschappelijke toets volgens Evidence Based Medicine (EBM) op de voorgrond. Wanneer er onvoldoende wetenschappelijke evidence van hoog niveau te verkrijgen is, zal de praktijk zoals neergelegd in de richtlijnen van de beroepsgroep sterker bij de beoordeling betrokken worden. In de praktijk blijkt vaak dat sluitende (harde) evidence (bewijs) niet voor handen is. Daarom heeft het CVZ samen met imta/ibmg de Passend Bewijs vragenlijst ontwikkeld. Hiermee kan men bepalen welk type bewijs haalbaar en wenselijk is gegeven een bepaalde zorgvorm en indicatie. Hiermee kan vervolgens bepaald worden of het gevonden bewijs passend is voor de klinische situatie. De eis van 2 onafhankelijk uitgevoerde RCT s is voor passend bewijs niet altijd noodzakelijk. *2+ In onderstaande figuur is weergegeven hoe het niveau van wetenschappelijk bewijs wordt gecategoriseerd in richtlijnen: 2

3 Het niveau van bewijs wordt bepaald door het type onderzoek zoals hieronder beschreven: Leidraad Beoordeling interventie Deze leidraad geeft structuur aan de beoordeling van interventies die worden ingezet in de GGZ, doet recht aan het opensysteem van het pakket en houdt rekening met de voordelen en de nadelen die het plaatsen van een behandeling op de dynamische lijst voor de zorgverzekeraars met zich meebrengt. 3

4 De eerste twee vragen zijn daarom screenings vragen: is het zinvol de interventie te beoordelen? Daarna volgt de leidraad voor de beoordeling van de interventie 1) Behoort de zorg tot het domein van de beroepsgroepen in de GGZ? advies; geen verzekerde zorg binnen GGZ pakket Nee Ja of twijfel 2) Betreft het een interventie die (naar inschatting) veel wordt ingezet of erg kostbaar is, of de potentie heeft dit in de toekomst te worden (m.a.w. is uit het oogpunt van schadelast beheersing zinvol om een uitspraak te doen) Nee beoordelen levert de zorgverzekeraar geen voordeel op (geen noemenswaardige beheersing schadelast, wel extra inzet controles) Ja, of nee maar er ligt een expliciete vraag een zorgverzekeraar 3) Bepaal de wenselijkheid en haalbaarheid van het passend bewijs aan de hand van de vragenlijst (zie bijlage) 4) Zoek relevante literatuur (beschrijf gehanteerde zoektermen) en richtlijnen. Indien een zorgaanbieder/ beroepsgroep vraagt om beoordeling, verzoek hen dan om relevante literatuur aan te leveren. 5) Evaluatie: gevonden literatuur beheersbaar voor beoordeling binnen het kenniscentrum? Nee vraag ter beoordeling voorleggen aan CVZ Ja, 6) Beoordeel : Kwaliteit van het onderzoek/ niveau van bewijskracht Uitkomst statisch significant effect? Uitkomst klinisch relevant effect? A) Ja, het is statistisch bewezen effectieve zorg o (zorg is effectiever dan gangbare behandeling, of even effectief als (sign. niet verschillend van) gangbare behandeling, of heeft een sign beter effect dan niets doen) B) Nee, het is statistisch bewezen niet effectieve zorg o ( zorg is even effectief als niets doen, of bereikte effect is niet klinisch relevant/ statisch significant) C) Onbeslist: uit het onderzoek kunnen geen conclusies worden getrokken 4

5 o (het toont niet aan dat het effectief is, maar ook niet dat het niet effectief is) 7) Evaluatie: komt het gevonden bewijsniveau overeen met het hoogst haalbare/ e bewijs niveau? Ja Onbeslist Nee Bewijs is positief: verzekerde zorg Bewijs is negatief: geen verzekerde zorg Voorleggen aan CVZ 8) Is vanuit een lager bewijsniveau aannemelijk dat de zorg effectief is en is er onvoldoende effectief alternatief aanbod beschikbaar? Ja Discussie: zinvol om tot verzekerde pakket toe te laten/ tijdelijke toelating? Nee, geen bewijs of voldoende alternatief geen verzekerde zorg 5

6 Bijlage 1 Passenbewijs vragenlijst (Passend bewijs bij het bepalen van effectiviteit van interventies, JM Hermans, S Kleijnen, I.M. Verstijnen; Nederlands tijdschrift van geneeskunde, 2013: 157:A6027) A Stel PICOt vast Patiënt: (definieer diagnosegroep(en)) Interventie: (te onderzoeken behandeling) Vergelijkende behandeling: (gebruikelijke behandeling/ standaard zorg) Uitkomst: tijd: (uitkomst pas op lange termijn waarneembaar (preventie) of uitkomst na afloop behandeling waarneembaar) B wenselijkheid van de onderzoek kenmerken Vraag Antwoord: Ja Antwoord: Nee 1. Verminderen bij de ziekte na verloop van tijd de klachten vanzelf (natuurlijk beloop) 2. Zijn er bekende patiënt- of ziekte kenmerken die de prognose van de patiënt beïnvloeden 3. Betreft de voorliggende interventie slechts een kleine aanpassing van de gangbare interventie die reeds als effectief is beoordeeld 4. Is de interventie voor een nauwere indicatie positief beoordeeld (indicatie verruiming) en is er sprake van een plausibel pathofysiologisch werkingsmechanisme 5. Is er sprake van een plausibel causaal verband tussen de pathofysiologie van de aandoening en de werking van de interventie, en wordt dit verband ondersteund door het optreden van een vrijwel alles-of-niets effect of direct effect 6. Is bij dit ziektebeeld een mogelijk effect van de interventie alleen te meten door middel van subjectieve uitkomstmaten Controle groep is Randomisatie en controle groep zijn Controle groep en blinderen van de effect beoordelaar zijn Randomisatie en controle groep zijn Randomisatie en controle groep zijn Randomisatie en controle groep zijn 6

7 7. Hebben patiënten en of behandelaars een uitgesproken voorkeur voor de interventie of gangbare behandeling en beïnvloed dit de navolging van het protocol Blinderen van de patiënten en of behandelaars is Conclusie wenselijkheid Controlegroep Randomisatie Blinderen beoordelaar Blinderen pat/beh C Haalbaarheid van de onderzoek kenmerken Vraag Antwoord: Ja Antwoord: Nee 8. Heeft de interventie of de gangbare behandeling een zodanige reputatie dat patiënten en/of behandelaren niet mee willen werken aan randomiseren (patiënt equipoise of klinische equipoise) 9. Is er sprake van uitkomsten in de verre toekomst en bieden intermediaire uitkomsten geen oplossing 10. Is blindering van de effectbeoordelaars voor de interventie haalbaar (zo nee, graag reden noteren) 11. Is blindering van patiënten/ behandelaars voor deze interventie haalbaar (zo nee, graag reden noteren) Randomiseren is niet mogelijk Randomiseren is niet mogelijk Blinderen van effect beoordelaars niet mogelijk Blinderen van patiënten/ behandelaars niet mogelijk Conclusie haalbaarheid Randomisatie Blinderen beoordelaar Blinderen pat/beh D Beperkende Factoren Vraag Antwoord: Ja Antwoord: Nee 12. Is er sprake van een zeer klein (zeldzaam indicatiegebied) 13. Kent het ziektebeeld een zeer slechte of een fatale prognose of een zeer slechte kwaliteit van leven en De mogelijkheid tot randomiseren is beperkt De mogelijkheid tot randomiseren is 7

8 leidt randomiseren tot het onthouden van de enige mogelijke effectieve behandeling aan de controle groep? 14. Betreft de interventie voor de indicatie een algemene geaccepteerde interventie voor zowel behandelaars als patiënten 15. Bemoeilijkt de mate van urgentie van de interventie het uitvoeren van gerandomiseerd (geblindeerd) onderzoek 16. Bemoeilijkt het multifactoriële karakter van de interventie het uitvoeren van gerandomiseerd (geblindeerd) onderzoek 17. Wordt de wenselijkheid van gerandomiseerd (geblindeerd) onderzoek beperkt door de beschikbaarheid van voldoendestudies (van lager niveau van bewijs) van goede kwaliteit met consistente resultaten beperkt De mogelijkheid tot randomiseren is beperkt De mogelijkheid van randomiseren en of blinderen van behandelaars en patiënten is beperkt De mogelijkheid van randomiseren en of blinderen van behandelaars en patiënten is beperkt De mogelijkheid van randomiseren, blinderen van effectbeoordelaars, behandelaars en /of patiënten is beperkt Conclusie Beperkingen Randomisatie Blinderen beoordelaar Blinderen pat/beh 8

9 Rapportage Format Naam interventie: Beoordeeld op: PICOt Patiëntpopulatie Interventie Uitkomst Eventueel door aanvrager, indien Zorgaanbieder laten aanleveren (definieer diagnosegroep(en)) (te onderzoeken behandeling, beschrijf werkzame elementen, onderliggende theorie of afgeleide van welke (bestaande) behandelvormen) (beschrijf uitkomst en hoe te meten -in subjectieve uitkomstmaten -of objectieve uitkomstmaten ( onder andere door middel van gevalideerde vragenlijsten) Vergelijkende behandeling: Tijd: beschrijf gebruikelijke behandeling/ standaard zorg, werkzame elementen onderliggende theorie) (uitkomst pas op lange termijn waarneembaar (preventie) of uitkomst na (direct) afloop behandeling waarneembaar) Beoordeling Vraag 1 Ja Nee Vraag 2 Ja Nee Vraag 3 B Wenselijkheid onderzoek kenmerken Controle Randomisatie behandelaar / Patiënt C Haalbaarheid beoordelaar Randomisatie behandelaar D Belemmeringen patiënt beoordelaar Randomisatie behandelaar patiënt beoordelaar 9

10 Zoektermen Bronnen Zoekdatum Totaal aantal gevonden Aantal relevante artikelen : beschrijf de zoektermen : beschrijf gehanteerde bronnen : datum : aantal :aantal Aantal dat voldoet aan e criteria :aantal Hanteerbaar voor kenniscentrum Ja Nee, voorleggen aan CVZ Beoordeling Titel van het onderzoek, datum en plaats van publicatie Bewijsniveau Kwaliteit van het onderzoek Resultaten Beschrijf de criteria waaraan het onderzoek voldoet (en hoe het onderzoek hieraan voldoet) Geef een oordeel over de kwaliteit van het onderzoek (controle groep en interventie groep vergelijkbaar, uitval, selectie van de groepen, grootte, Beschrijf de resultaten Significant? Klinisch relevant? Beperkingen Conclusie A, B, C? met onderbouwing Titel van het onderzoek, datum en plaats van publicatie Bewijsniveau Kwaliteit van het onderzoek Resultaten Beschrijf de criteria waaraan het onderzoek voldoet (en hoe het onderzoek hieraan voldoet) Geef een oordeel over de kwaliteit van het onderzoek (controle groep en interventie groep vergelijkbaar, uitval, selectie van de groepen, grootte, Beschrijf de resultaten Significant? Klinisch relevant? Beperkingen Conclusie A, B, C? met onderbouwing 10

11 Titel van het onderzoek, datum en plaats van publicatie Bewijsniveau Kwaliteit van het onderzoek Resultaten Beschrijf de criteria waaraan het onderzoek voldoet (en hoe het onderzoek hieraan voldoet) Geef een oordeel over de kwaliteit van het onderzoek (controle groep en interventie groep vergelijkbaar, uitval, selectie van de groepen, grootte, Beschrijf de resultaten Significant? Klinisch relevant? Beperkingen Conclusie A, B, C? met onderbouwing Evaluatie niveau van bewijs, uitkomsten en conclusie: Bewijs is positief, er is sprake van verzekerde zorg Bewijs is negatief, er is geen sprake van verzekerde zorg Onbeslist, er is geen onderzoek van voldoende kwaliteit, voorleggen aan CVZ Gewenste bewijs niveau is niet gehaald, lager bewijsniveau is wel positief, alternatieven zijn aan/afwezig, geen/wel verzekerde zorg met voorwaarde dat bewijs wordt geleverd 11

Off-label gebruik van innovatieve geneesmiddelen: perspectief van de zorgverzekering

Off-label gebruik van innovatieve geneesmiddelen: perspectief van de zorgverzekering Rapport Off-label gebruik van innovatieve geneesmiddelen: perspectief van de zorgverzekering Op 21 september 2010 uitgebracht aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Uitgave College voor

Nadere informatie

Op 25 maart 2011 vastgesteld en uitgebracht aan de minister van VWS

Op 25 maart 2011 vastgesteld en uitgebracht aan de minister van VWS Rapport Behandeling van chronische aspecifieke lage rugklachten: kortdurende conservatieve interventies complementaire en alternatieve interventies injectie- en denervatietechnieken Op 25 maart 2011 vastgesteld

Nadere informatie

Fysio- en oefentherapie bij artrose

Fysio- en oefentherapie bij artrose Standpunt Fysio- en oefentherapie bij artrose Op 30 mei 2011 uitgebracht aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Uitgave College voor zorgverzekeringen Postbus 320 1110 AH Diemen Fax (020)

Nadere informatie

Rapport. Risico s voor ongepast en oneigenlijk gebruik Generalistische basis GGZ

Rapport. Risico s voor ongepast en oneigenlijk gebruik Generalistische basis GGZ Rapport Risico s voor ongepast en oneigenlijk gebruik Generalistische basis GGZ november 2013 Inhoud Vooraf 5 Managementsamenvatting 7 1. Inleiding 11 1.1 Aanleiding 11 1.2 Doelstelling 11 1.3 Definitie

Nadere informatie

A. Verslavingszorg in beeld alcohol en drugs. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag

A. Verslavingszorg in beeld alcohol en drugs. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340 78

Nadere informatie

Continue glucose monitoring

Continue glucose monitoring Onderwerp: Samenvatting: Soort uitspraak: Continue glucose monitoring Het CVZ concludeert dat er patiëntengroepen bestaan waarbij langdurige therapeutische toepassing van (real-time) CGM zinvol is. Voor

Nadere informatie

Beoordeling Goed Onderbouwd en Effectief

Beoordeling Goed Onderbouwd en Effectief Beoordeling Goed Onderbouwd en Effectief Criteria en procedure Datum Movisie Utrecht, maart 2015, versie 1.1 Utrecht, maart 2015, versie 1.1 * Beoordeling Goed Onderbouwd en Effectief, Criteria en procedure

Nadere informatie

Autologe kraakbeencelimplantatie bij een kraakbeendefect in het kniegewricht: innovatieve DBC

Autologe kraakbeencelimplantatie bij een kraakbeendefect in het kniegewricht: innovatieve DBC Rapport Autologe kraakbeencelimplantatie bij een kraakbeendefect in het kniegewricht: innovatieve DBC Op 28 februari 2011 uitgebracht aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Uitgave College

Nadere informatie

Preventie van problematisch alcoholgebruik

Preventie van problematisch alcoholgebruik Rapport Preventie van problematisch alcoholgebruik Op 29 juni 2009 uitgebracht aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Publicatienummer Uitgave College voor zorgverzekeringen Postbus 320

Nadere informatie

Basispakket zorgverzekering

Basispakket zorgverzekering Algemene Rekenkamer Basispakket zorgverzekering Algemene Rekenkamer Uitgavenbeheersing in de zorg deel 3 2015 Basispakket zorgverzekering Uitgavenbeheersing in de zorg deel 3 De tekst van het rapport Basispakket

Nadere informatie

Beleidsregel TH/BR-018. Toezichtkader zorgplicht zorgverzekeraars Zvw

Beleidsregel TH/BR-018. Toezichtkader zorgplicht zorgverzekeraars Zvw Beleidsregel TH/BR-018 Toezichtkader zorgplicht zorgverzekeraars Zvw december 2014 Inhoud 1. Inleiding 4 1.1 Aanleiding 4 1.2 Reikwijdte 4 1.3 De zorgplicht van zorgverzekeraars 4 1.3.1 De Zorgverzekeringswet

Nadere informatie

Achtergrondrapportage beoordeling stand van de wetenschap en praktijk. Hyperthermie in combinatie met intravesicale

Achtergrondrapportage beoordeling stand van de wetenschap en praktijk. Hyperthermie in combinatie met intravesicale Onderwerp: Hyperthermie in combinatie met intravesicale chemotherapie bij blaaswandcarcinoom Samenvatting: Hyperthermie in combinatie met intravesicale chemotherapie combineert het lokaal verwarmen van

Nadere informatie

De vaststelling van het te verzekeren basiszorgpakket

De vaststelling van het te verzekeren basiszorgpakket De vaststelling van het te verzekeren basiszorgpakket en de juridische positie van de individuele patiënt Anne van Glabbeek Breda, 27 mei 2013 De vaststelling van het te verzekeren basiszorgpakket en de

Nadere informatie

Indicatiestelling binnen de collectieve zorgverzekering. Op verzoek van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Indicatiestelling binnen de collectieve zorgverzekering. Op verzoek van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport CPB Notitie 9 januari 2014 Indicatiestelling binnen de collectieve zorgverzekering Op verzoek van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport CPB Notitie Aan: Ministerie van Volksgezondheid,

Nadere informatie

256 Rapport. Pakketadvies 2008

256 Rapport. Pakketadvies 2008 256 Rapport Pakketadvies 2008 Rapport Pakketadvies 2008 Op 14 april 2008 uitgebracht aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Publicatienummer 256 Uitgave College voor zorgverzekeringen Postbus

Nadere informatie

Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) T.a.v. drs. M.A. Ruys Postbus 3017 3502 GA UTRECHT

Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) T.a.v. drs. M.A. Ruys Postbus 3017 3502 GA UTRECHT > Retouradres Postbus 320, 1110 AH Diemen Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) T.a.v. drs. M.A. Ruys Postbus 3017 3502 GA UTRECHT Zorginstituut Nederland Pakket Eekholt 4 1112 XH Diemen Postbus 320 1110 AH

Nadere informatie

Pakketscan depressie

Pakketscan depressie Rapport Pakketscan depressie Gevraagde, aangeboden en verzekerde zorg vergeleken Publicatienummer 308 Op 12 april 2012 uitgebracht aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Uitgave Volgnummer

Nadere informatie

Uitvoeringstoets Uitbreiding integrale bekostiging ketenzorg

Uitvoeringstoets Uitbreiding integrale bekostiging ketenzorg Uitvoeringstoets Uitbreiding integrale bekostiging ketenzorg Verruiming grenzen en soorten ketens januari 2010 Inhoud Vooraf 3 Managementsamenvatting 5 1. Inleiding 9 2. Bestaande ketens 11 3. Grenzen

Nadere informatie

Uitvoeringstoets Uitbreiding integrale bekostiging ketenzorg

Uitvoeringstoets Uitbreiding integrale bekostiging ketenzorg Uitvoeringstoets Uitbreiding integrale bekostiging ketenzorg Verruiming grenzen en soorten ketens januari 2010 Inhoud Vooraf Managementsamenvatting 3 5 1. Inleiding 9 2. Bestaande ketens 11 3. Grenzen

Nadere informatie

Rapport. Van preventie verzekerd

Rapport. Van preventie verzekerd Rapport Van preventie verzekerd Rapport Van preventie verzekerd Op 16 juli 2007 uitgebracht aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Publicatienummer Uitgave College voor zorgverzekeringen

Nadere informatie

Datum 25 juni 2014 Betreft procedure voorwaardelijke toelating tot het basispakket. Geachte heer / mevrouw,

Datum 25 juni 2014 Betreft procedure voorwaardelijke toelating tot het basispakket. Geachte heer / mevrouw, > Retouradres Postbus 320, 1110 AH Diemen Eekholt 4 1112 XH Diemen Postbus 320 1110 AH Diemen www.zorginstituutnederland.nl info@zinl.nl 0530. T +31 (0)20 797 89 59 Contactpersoon mw. dr. G. Ligtenberg

Nadere informatie

Toezicht op zorg- en meldplicht continuïteit. De 0-meting

Toezicht op zorg- en meldplicht continuïteit. De 0-meting Toezicht op zorg- en meldplicht continuïteit De 0-meting Toezicht zorg- en meldplicht continuïteit De 0-meting Colofon Definitief Copyright Agentschap Telecom 2013 Pagina 2 van 67 Samenvatting Missie Agentschap

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 29 689 Herziening Zorgstelsel Nr. 523 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

ehealth in de richtlijnen

ehealth in de richtlijnen ehealth in de richtlijnen In opdracht van de Regieraad Kwaliteit van Zorg Ede, maart 2013 Auteurs: drs. Janneke de Groot dr. P.C. Hermans drs. M. de Lange Contactgegevens VitaValley / Vital Innovators

Nadere informatie

NAAR EEN TOETSINGSKADER VOOR NIET-WMO-PLICHTIG ONDERZOEK De pilot resultaten

NAAR EEN TOETSINGSKADER VOOR NIET-WMO-PLICHTIG ONDERZOEK De pilot resultaten NAAR EEN TOETSINGSKADER VOOR NIET-WMO-PLICHTIG ONDERZOEK De pilot resultaten Stuurgroep voor tot stand komen van het Toetsingskader niet-wmo-plichtig onderzoek: Dhr. Prof. Dr. Herman Pieterse (voorzitter)

Nadere informatie

Innovatieroutes in de zorg

Innovatieroutes in de zorg SUCCESVOL ONDERNEMEN MET EHEALTH Innovatieroutes in de zorg ONDERZOEK NOVEMBER 2013 Lectoraat ICT-innovaties in de Zorg Windesheim zet kennis in werking Projectpartners Achmea divisie Zorg & Gezondheid

Nadere informatie

Inkoopkader Wlz 2016 (deel 2) Gewijzigde versie 3 juli 2015 Geestelijke Gezondheidszorg

Inkoopkader Wlz 2016 (deel 2) Gewijzigde versie 3 juli 2015 Geestelijke Gezondheidszorg Inkoopkader Wlz 2016 (deel 2) Gewijzigde versie 3 juli 2015 Geestelijke Gezondheidszorg Inhoudsopgave - landelijk Inkoopkader Wlz 2016 Deel 2 van dit Inkoopdocument betreft het landelijk inkoopkader Wlz

Nadere informatie

Betekenis en beoordeling criterium 'plegen te bieden'

Betekenis en beoordeling criterium 'plegen te bieden' Rapport Betekenis en beoordeling criterium 'plegen te bieden' Op 17 november 2008 uitgebracht aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Publicatienummer 268 (Herziene druk d.d. 28 januari 2009)

Nadere informatie

Visie van de Optometristen Vereniging Nederland. Geïntegreerde oogzorg

Visie van de Optometristen Vereniging Nederland. Geïntegreerde oogzorg Visie van de Optometristen Vereniging Nederland Geïntegreerde oogzorg September 2011 Inhoudsopgave Samenvatting 3 Leeswijzer 3 Hoofdstuk 1 Inleiding 4 Achtergrond 4 Vraagstelling 5 Hoofdstuk 2 Huidige

Nadere informatie

Evalueren om te leren

Evalueren om te leren Evalueren om te leren Voorwoord Voor u ligt het rapport van de Rekenkamercommissie Leiden naar de effectiviteit van subsidieverlening door de gemeente Leiden. De Rekenkamercommissie wil met dit onderzoek

Nadere informatie