VermogensParaplu Beheer B.V.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VermogensParaplu Beheer B.V."

Transcriptie

1 Jaarverslag 2014 VermogensParaplu Beheer B.V. Amsterdam VermogensParaplu Beheer B.V., Amsterdam 1

2 Inhoud Directieverslag 3 Jaarrekening 5 Balans per 31 december 2014 (voor voorgestelde resultaatbestemming) 6 Winst- en verliesrekening over Kasstroomoverzicht over Toelichting Algemeen Grondslagen Toelichting op de balans Toelichting op de winst- en verliesrekening Toelichting op het kasstroomoverzicht Risicomanagement Overige informatie 23 Overige gegevens 24 Statutaire regeling inzake de winstbestemming 25 Voorstel resultaatverdeling 25 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 26 VermogensParaplu Beheer B.V., Amsterdam 2

3 Directieverslag Activiteiten VermogensParaplu Beheer B.V. gevestigd te Amstelplein 1, 1096 HA, Amsterdam is actief als beheerder van beleggingsinstellingen. Hiervoor beschikt zij over een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten op basis van artikel 2:65 van de Wet op het financieel toezicht. Ontwikkelingen 2014 Per 22 juli 2014 is de vergunning van VermogensParaplu Beheer BV omgezet naar een nieuw toezicht regime. Dit nieuwe regime is gebaseerd op Richtlijn 2011/61/EU betreffende beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen ( AIFM richtlijn'). Alternatieve beleggingsinstellingen zijn in dit kader alle beleggingsinstellingen die niet vallen onder richtlijn 2009/65/EG, betreffende bepaalde instellingen voor collectieve belegging in effecten (icbe s). De AIFM richtlijn is per 22 juli 2013 in de Nederlandse Wet op het financieel toezicht geïmplementeerd. Tot 22 juli 2014 hadden Nederlandse fondsbeheerders de tijd om aan alle vereisten uit de richtlijn te voldoen. In het kader van de AIFM richtlijn is de structuur van de beleggingsinstellingen onder beheer gewijzigd. Per 1 april 2014 is UBS (Luxembourg) S.A. benoemd als bewaarder in de zin van de AIFM richtlijn. De voormalige bewaarder, Bewaarder VermogensParaplu B.V., is per 1 april 2014 hernoemd in Trustee Vermogensparaplu B.V. en heeft als enige functie het optreden als juridisch eigenaar van de bezittingen van VermogensParapluFonds. Nadat in december 2013 de laatste rekeninghouder bij VermogensGiro Beleggingsrekening was overgestapt naar UBS Bank (Netherlands) B.V. is de vergunning onder welke de effectengiro door VermogensParaplu Beheer B.V. werd aangeboden per 31 december 2013 door de Autoriteit Financiële Markten ingetrokken. Na beëindiging van de vereffening van de Stichting VermogensGiro Beleggingsrekening is deze per 30 september 2014 definitief opgeheven en uitgeschreven bij de Kamer van Koophandel. Resultaat De netto omzet in 2014 ( 8,735K) lag ca. 700K lager dan in 2013 ( 9,397K) voornamelijk als gevolg van de hierboven beschreven ontwikkeling bij VermogensGiro en een verminderde bijdrage uit de beleggingsinstellingen onder beheer als gevolg van lagere assets under management. De met de dienstverlening samenhangende kosten liggen lager dan in 2013 ( 578K) mede als gevolg van de beschreven overgang naar een andere service provider en de afname van de Assets under management. In lijn met bovengenoemde ontwikkelingen lag het resultaat voor 2014 van 1,099K ca. 61K lager dan in 2013 ( 1,160K). Risicomanagement Gezien de activiteiten van het bedrijf acht de directie de risico's samenhangend met rente, liquiditeit, kasstroom, markt en krediet samenhangend met de bedrijfsmatige activiteiten VermogensParaplu Beheer B.V., Amsterdam 3

4 van VermogensParaplu Beheer BV beperkt. Het merendeel van de lasten is gerelateerd aan de werkzaamheden voor de beleggingsinstellingen onder beheer en heeft een variabele karakter. Hiertegenover staan de inkomsten uit de beleggingsinstellingen die ook een variabel karakter hebben. De inkomsten die worden ontvangen uit de beleggingsinstelling(en) hangen samen met het beheerd vermogen in de beleggingsinstelling(en). De specifieke risico's verbonden aan het beleggen en de wijze waarop deze risico's worden beheerst worden toegelicht in het prospectus en jaarverslag van de beleggingsinstelling(en) (zie Beloningsbeleid Het beloningsbeleid staat toegelicht in de toelichting op de jaarrekening bij overige informatie onder paragraaf 6. Verwachtingen Voor 2015 verwacht de directie lagere inkomsten uit de beleggingsinstellingen als gevolg van aanpassingen aan de tariefstructuur en verwachte lagere assets under management. Daarnaast is de verwachting dat de kosten enigszins zullen stijgen, voornamelijk als gevolg van werkzaamheden voortvloeiende uit nieuwe wet- en regelgeving. VermogensParaplu Beheer BV deponeert haar jaarrekening bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam. De Directie Amsterdam, 28 april 2015 VermogensParaplu Beheer B.V., Amsterdam 4

5 Jaarrekening VermogensParaplu Beheer B.V., Amsterdam 5

6 Balans per 31 december 2014 (voor voorgestelde resultaatbestemming) 31 december december 2013 Activa Ref. Vlottende activa Vorderingen: - Overige vorderingen - Te factureren serviceen directievergoeding , ,356 - Liquide middelen 3.2 2,018,456 1,368,933 2,722,456 2,144,289 VermogensParaplu Beheer B.V., Amsterdam 6

7 31 december december 2013 Passiva Ref. Eigen vermogen 3.3 Aandelenkapitaal 18,000 18,000 Agioreserve 708, ,890 Overige reserves 4,834 4,834 Onverdeeld resultaat 1,098,521 1,159,589 1,830,245 1,891,313 Kortlopende schulden 3.4 Crediteuren 76,789 8,795 UBS Bank (Netherlands) BV 527,276 36,956 Stichting Vermogensgiro Beleggingsrekening - 2,765 Overlopende passiva 288, , , ,976 2,722,456 2,144,289 VermogensParaplu Beheer B.V., Amsterdam 7

8 Winst- en verliesrekening over Ref. Netto-omzet 4.1 8,735,319 9,396,574 VermogensServices inzake Fondsen 4.2 5,907,000 6,300,529 Administratiekosten inzake Fondsen , ,458 Bewaarderskosten , ,644 Kosten effectengiro ,700 Bewaarloon inzake fondsen , ,484 Overige bedrijfskosten , ,420 Som der bedrijfskosten 7,285,402 7,863,235 Bedrijfsresultaat 1,449,917 1,533,339 Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 2,507 - Rentelasten en soortgelijke kosten 1, Financiële baten en (lasten) 1, Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening vóór belastingen 1,451,361 1,532,786 Belastingen resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening , ,197 Nettoresultaat na belastingen 1,098,521 1,159,589 VermogensParaplu Beheer B.V., Amsterdam 8

9 Kasstroomoverzicht over (indirecte methode) Kasstroom uit operationele activiteiten Bedrijfsresultaat 1,449,917 1,533,339 Veranderingen in werkkapitaal Mutatie vorderingen 71,356 1,272,874 Mutatie schulden 608, , , ,344 Kasstroom uit operationele activiteiten 2,129,673 1,901,683 Kasstroom uit investeringsactiviteiten Ontvangen interest 1,444 - Betaalde interest Betaalde winst belasting - 322, , , ,654 Kasstroom uit operationele activiteiten 1,809,112 1,535,029 Kasstroom uit financieringsactiviteiten Betaald dividend - 1,159,589-1,477,821 Netto-kasstroom 649,523 57,208 Liquide middelen per 1 januari 1,368,933 1,311,725 Liquide middelen per 31 december 2,018,456 1,368,933 Toename liquide middelen 649,523 57,208 VermogensParaplu Beheer B.V., Amsterdam 9

10 1 Algemeen VermogensParaplu Beheer B.V. is opgericht op 3 december 2001 en is gevestigd in Amsterdam. VermogensParaplu Beheer B.V. is een 100% dochtermaatschappij van UBS Bank (Netherlands) B.V. gevestigd te Amsterdam. 1.1 Activiteiten Volgens artikel 2 van de statuten van de vennootschap bestaan de activiteiten uit: a. het beheren en controleren van geldstromen ( cash management ), het verrichten van valutatransacties en andere financiële transacties; b. het beheren en managen van beleggingen van fondsen; c. het optreden als beheerder van beleggingsfondsen en als bestuurder van beleggingsmaatschappijen; d. het selecteren van externe portefeuille managers; e. het verlenen van diensten en andere ondersteuning aan groepsmaatschappijen als ook aan derden; f. het verkrijgen, beheren, exploiteren, bezwaren en vervreemden van bedrijfsmiddelen en van vermogenswaarden in het algemeen; g. het lenen en ter leen verstrekken van gelden; h. het beleggen en beheren van vermogen, al dan niet ten behoeve van derden; i. het deelnemen in, het voeren van beheer over en het financieren van andere vennootschappen en ondernemingen, van welke aard ook, en voorts het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de meest ruime zin van het woord. VermogensParaplu Beheer B.V. beschikt over een vergunning uit hoofde van de Wet op het financieel toezicht voor het fungeren als beheerder van beleggingsinstellingen. 1.2 Beheerder beleggingsinstellingen VermogensParaplu Beheer BV is beheerder van VermogensParapluFonds ("het fonds"). VermogensParapluFonds is gestructureerd als een fonds voor gemene rekening met deelnemingsrechten die zijn verdeeld in één of meer subfondsen. Per ultimo 2014 waren 17 subfondsen actief met een totaal vermogen van ruim EUR 1,5 miljard (2013: EUR 1,7 miljard). Omdat het fonds zelf geen rechtspersoonlijkheid heeft, staan de bezittingen van VermogensParapluFonds op naam van Trustee VermogensParaplu BV. Voor ieder subfonds wordt binnen de formulering van het beleggingsbeleid een nauw omkaderd beleggingsmandaat opgesteld. Door deel te nemen in een combinatie van subfondsen kan een beleggingsportefeuille worden samengesteld die volledig is afgestemd op het profiel en de doelstellingen van de individuele belegger. De flexibiliteit van VermogensParapluFonds maakt het daarnaast mogelijk de portefeuille op ieder moment efficiënt aan te passen aan (gewijzigde) omstandigheden. Per subfonds wordt een mandaat verstrekt aan (inter)nationale toonaangevende VermogensParaplu Beheer B.V., Amsterdam 10

11 gespecialiseerde vermogensbeheer instellingen ( portefeuillemanagers ). Hiertoe sluit VermogensParaplu Beheer BV met deze partijen een vermogensbeheer overeenkomst af. Vanuit de subfondsen ontvangen de portefeuillemanagers rechtstreeks een vergoeding zoals overeengekomen in de vermogensbeheer overeenkomst. Door VermogensParaplu Beheer BV wordt een service vergoeding in rekening gebracht bij de subfondsen. Hiermee worden de kosten van administratie, bewaarloon, selectie en monitoring van portefeuillemanagers, portefeuilleconstructie en monitoring van de fund of funds, bankkosten, verslaglegging, accountant, en (juridisch) advies, alsmede het uitgevoerde toezicht door de Bewaarder en de Autoriteit Financiële Markten krachtens de Wet op het financieel toezicht bekostigd. Ter dekking van kosten samenhangend met de organisatorische verplichtingen uit hoofde van wet- en regelgeving brengt de beheerder een directievergoeding in rekening bij elk subfonds. VermogensParaplu Beheer BV is een dochtervennootschap van UBS Bank (Netherlands) BV. en heeft werkzaamheden uitbesteed. Betrokken partijen zijn UBS Bank (Netherlands) BV, UBS Luxembourg SA en UBS Fund Services Luxembourg SA. In dit kader zijn tussen Beheerder en UBS Luxembourg SA/ UBS Fund Services Luxembourg SA (samen UBS Luxemburg ) overeenkomsten terzake van bewaargeving en administratie afgesloten. Met UBS Bank (Netherlands) BV zijn overeenkomsten terzake van selectie en monitoring van portefeuillemanagers en portefeuilleconstructie en monitoring van Fund of Funds opgesteld. Met UBS Luxemburg is een Service Level Agreement afgesloten. In de overeenkomsten met de portefeuillemanagers zijn beleggingsrichtlijnen ten aanzien van het verstrekte mandaat opgenomen. Alle overeenkomsten worden tegen in de markt gebruikelijke voorwaarden uitgevoerd. 1.3 Aanbieder effectengiro De vergunning voor het aanbieden van de activiteiten is per 31 december 2013 door de AFM ingetrokken. Per 30 september 2014 is de vereffening van de Stichting VermogensGiro Beleggingsrekening beeindigd en is de Stichting definitief opgeheven en uitgeschreven bij de Kamer van Koophandel. VermogensParaplu Beheer B.V., Amsterdam 11

12 2 Grondslagen 2.1 Algemeen De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en de stellige uitspraken van de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving, uitgegeven door de Raad voor de jaarverslaggeving. De jaarrekening is opgesteld in euro s. De grondslagen van waardering en bepaling van het resultaat zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte van het voorgaande jaar. Voor zover niet anders vermeld zijn de activa en de passiva opgenomen tegen de nominale waarde. Baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben. Toelichtingen op posten in de balans en winst-en-verliesrekening zijn in de jaarrekening genummerd. 2.2 Garantie UBS Bank (Netherlands) B.V. heeft een garantie afgegeven aan VermogensParaplu Beheer B.V. op basis van art. 403, Boek 2 Titel Belastingen De belastingen over het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening wordt berekend met inachtneming van de geldende fiscale faciliteiten. De vennootschap maakt vanaf oprichting onderdeel uit van de fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting met UBS Bank (Netherlands) B.V. De verschuldigde vennootschapsbelasting wordt in de rekeningcourant met UBS Bank (Netherlands) B.V. verwerkt, zijnde hoofd van de fiscale eenheid. 2.4 Grondslagen voor het kasstroomoverzicht Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen. Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest en winstbelastingen zijn opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten. Betaalde dividenden zijn opgenomen onder de kasstroom uit financieringsactiviteiten. VermogensParaplu Beheer B.V., Amsterdam 12

13 3 Toelichting op de balans 3.1 Te factureren service- en directievergoedingen Hieronder zijn verantwoord de nog te factureren service - en directievergoedingen over de maand december 2014 aan de fondsen voor gemene rekening uit hoofde van de functie van beheerder over deze fondsen. 3.2 Liquide middelen Onder de liquide middelen zijn alle tegoeden bij banken opgenomen tegen nominale waarde. Alle liquide middelen voor 2014 zijn direct opeisbaar. 3.3 Eigen vermogen Aandelenkapitaal Het maatschappelijk aandelenkapitaal bedraagt 90,000 verdeeld in 900 aandelen van nominaal 100. Hiervan zijn geplaatst en volgestort 180 aandelen. Agioreserve De agioreserve bedraagt bedraagt 708,890. Overige reserves 31 december december 2013 Stand per 1 januari 4,834 4,834 Resultaatbestemming Stand per 31 december 4,834 4,834 VermogensParaplu Beheer B.V., Amsterdam 13

14 Onverdeeld resultaat 31 december december 2013 Stand per 1 januari 1,159,589 1,477,821 Slotdividend voorgaand boekjaar (1,159,589) (1,477,821) Resultaat boekjaar 1,098,521 1,159,589 Stand per 31 december 1,098,521 1,159, Kortlopende schulden Crediteuren Nog te betalen facturen aan AFM ( 76,496) en DBBW ( 293), (2013: E&Y 6,050 en ATTM 2,745). UBS Bank (Netherlands) B.V. Onder dit hoofd is aan de groepsmaatschappij UBS Bank (Netherlands) B.V. onder andere de verschuldigde vennootschapsbelasting verantwoord onder aftrek van betaalde voorschotten. 31 december december 2013 VermogensServices 485,000-37,708 Vennootschapsbelasting 30,835 67,791 BTW inzake Bewaarloon 3,221 6,873 Overige 8, ,276 36,956 VermogensParaplu Beheer B.V., Amsterdam 14

15 Overlopende passiva 31 december december 2013 Nog te betalen accountantskosten 177, ,560 Toezichthouderskosten 27,614 - Administratiekosten inzake fondsen voor gemene rekening 82,996 72,000 Administratiekosten inzake effectengiro - 3, , ,460 VermogensParaplu Beheer B.V., Amsterdam 15

16 3.5 Niet uit de balans blijkende verplichtingen Daar de vennootschap onderdeel uit maakt van de fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting met UBS Bank (Netherlands) B.V. is zij mede hoofdelijk aansprakelijk voor de vennootschapsbelastingschulden van de fiscale eenheid. Daar de vennootschap onderdeel uit maakt van de fiscale eenheid voor de omzetbelasting met UBS Bank (Netherlands) B.V. is zij mede hoofdelijk aansprakelijk voor de omzetbelastingbelastingschulden van de fiscale eenheid. VermogensParaplu Beheer B.V., Amsterdam 16

17 4 Toelichting op de winst- en verliesrekening 4.1 Netto-omzet VermogensServices Fondsen* 8,735,319 9,373,591 Ontvangen bedragen effectengiro** - 22,983 8,735,319 9,396,574 * VermogensServices Fondsen betreft de service- en directievergoeding conform de in het prospectus overeengekomen diensten inzake het beheer van de beleggingsinstellingen. Deze vergoeding bedraagt een percentage van de intrinsieke waarde van de beleggingsinstellingen per het einde van de maand. ** Dit betreft de aan VermogensParaplu Beheer B.V. toekomende ontvangen bedragen vanuit de effectengiro. 4.2 VermogensServices inzake fondsen VermogensParaplu Beheer B.V., zijnde een beheerder in de zin van de Wet op het financieel toezicht van fondsen voor gemene rekening heeft geen personeel in dienst en besteedt al haar werkzaamheden uit aan UBS Fund services Luxembourg SA en UBS Luxembourg S.A. (administratie & bewaarder en bewaarneming), externe portefeuille managers (portefeuille management) en UBS Bank (Netherlands) B.V. (selectie en monitoring portefeuille management en portefeuille constructie). Tussen VermogensParaplu Beheer B.V. en UBS Bank (Netherlands) B.V is overeengekomen dat UBS Bank (Netherlands) B.V. als tegenprestatie een vergoeding ontvangt die gelijk is aan het resultaat van de ontvangen servicevergoeding van de fondsen minus de kosten die direct verband houden met het fondsbeheer. Van onderstaande fondsbeheerkosten is 976,942 ( ,916) gerelateerd aan groepsmaatschappijen Resultaat fondsservicevergoeding 7,246,837 7,779,912 Fondsbeheerkosten 1,339,837 1,479,384 5,907,000 6,300,529 VermogensParaplu Beheer B.V., Amsterdam 17

18 4.3 Administratiekosten inzake fondsen Dit zijn de kosten zoals in rekening gebracht door UBS Fund Services (Luxembourg) S.A. voor de uitoefening van de functie van administrateur van de beleggingsfondsen. 4.4 Bewaarderskosten Dit betreft de kosten voor de bewaardersfunctie die tot 1 april 2014 werd uitgeoefend door Administratiekantoor van de Twentsche Trust-Maatschappij B.V. 4.5 Kosten effectengiro Dit zijn de kosten zoals in rekening gebracht door KAS Bank N.V. voor de functie van beheerder van de effectengiro. 4.6 Bewaarloon inzake fondsen Hieronder zijn verantwoord de kosten samenhangend met het optreden als bewaarder (per 1 april 2014) van effecten ten behoeve van de afzonderlijke fondsen. Deze kosten worden in rekening gebracht door UBS (Luxembourg) S.A. Van de 613,752 aan Bewaarloon inzake fondsen is 613,568 gerelateerd aan groepsmaatschappijen. 4.7 Overige bedrijfskosten Fondsbeheer kosten 263, ,641 Overige 37,440 34, , ,800 VermogensParaplu Beheer B.V., Amsterdam 18

19 4.7.1 Accountantshonorarium Kosten gerelateerd aan door EY verleende diensten in het financiele jaar 2014 zijn als volgt: Audit fee beheerder 14,300 9,900 Audit fee fondsen 165, , , , Bestuurdersbezoldiging De bestuurdersbezoldiging is nihil voor 2014 (2013: nihil). Een vergoeding voor directievoering ligt besloten in de totale vergoeding die VermogensParaplu Beheer BV aan UBS Bank (Netherlands) BV betaalt. De werkzaamheden voor directievoering zijn niet gekwantificeerd. 4.8 Belasting resultaat uit gewone bedrijfsvoering De belasting over 2014 is 352,840 (2013: 373,197). Dit betekent een effectieve belastingdruk van 24.3% (2013: 24.3%). Vpb-tarieven , % 40,000 40, ,000 > 25.0% 312, , , ,197 VermogensParaplu Beheer B.V., Amsterdam 19

20 5 Toelichting op het kasstroomoverzicht In 2014 is 1,159,589 (2013: 1,477,821) aan dividend betaald aan de aandeelhouder UBS Bank (Netherlands) BV wat verantwoord is onder financieringsactiviteiten. Betaalde Vennootschapsbelasting van 322,005 (2013: 366,101) wat verantwoord is onder investeringsactiviteiten. VermogensParaplu Beheer B.V., Amsterdam 20

21 6 Risicomanagement 6.1 Algemeen Gezien de activiteiten van het bedrijf acht de directie de risico s samenhangend met rente, liquiditeit, kasstroom, markt en krediet beperkt. De inkomsten die worden ontvangen uit de beleggingsinstelling(en) hangen samen met de omvang van het beheerd vermogen in de beleggingsinstelling(en) en zijn daarmee mede afhankelijk van de fondsspecifieke risico's, waaronder markt- rente en liquiditeitsrisico's. De specifieke risico s verbonden aan het beleggen en de wijze waarop deze risico s worden beheerst worden uitgebreid toegelicht in het prospectus en jaarverslag van de beleggingsinstelling(en). In deze risicoparagraaf wordt per risico aangegeven hoe de directie deze risico s ten aanzien van vennootschappelijke activiteiten van VermogensParaplu Beheer B.V. ('de vennootschap') inschat. Kredietrisico Het kredietrisico van de vennootschap is beperkt tot het niet in staat zijn van het betalen van de Service en Directie vergoeding aan 'de vennootschap'door de beleggingsinstellingen. Gezien de frequentie van de cash flows en de vermogenspositie van de beleggingsinstellingen acht de directie het risico hierop zeer klein. Markt- en renterisico De inkomsten van de vennootschap zijn mede afhankelijk van de ontwikkelingen op de financiële markten. Ongeveer 65% van het vermogen is belegd in aandelen strategien, 35% in obligatie strategieën. De beleggingsinstellingen kennen alleen long posities en zijn niet geleveraged.de volatiliteit van de aandelenmerkten is historisch gezien hoger dan die van de obligatiemarkten. Het vermogen is in zijn totaal breed gespreid over regio's, sectoren en bedrijven. Dagelijks wordt gecontroleerd of het vermogen belegd is binnen de richtlijnen die daarvoor zijn opgesteld. De directie is van mening dat het markt- en renterisico adequaat wordt beheerd en het risico voor de hoogte van de inkomsten van de vennootschap beperkt is. Liquiditeitsrisico Gezien de frequente cash flows en de liquiditeitspositie van de vennootschap acht de directie het risico dat de vennootschap over onvoldoende middelen beschikt om aan de directe verplichtingen te voldoen zeer klein. 6.2 Prudentiele vereisten Uit hoofde van de AIFM richtlijn dient VermogensParaplu Beheer B.V. aan minimale kapitaaleisen te voldoen. VermogensParaplu Beheer BV voldoet ruimschoots aan deze eisen zoals uit onderstaand overzicht blijkt: VermogensParaplu Beheer B.V., Amsterdam 21

22 Prudentiele vereisten 31 december 2014 In euro Wettelijk minimum eigen vermogen 125,000 Extra kapitaalbeslag uit hoofde van vaste kosten eis 10,000 Kapitaalbeslag uit hoofde van fondsvermogen 251,000 Totaal minimum eigen vermogen 386,000 Eigen vermogen volgens balans 31 december ,724 Surplus vermogen 345,724 VermogensParaplu Beheer B.V., Amsterdam 22

23 7 Overige informatie 7.1 Personeel Gedurende het jaar 2014 had de vennootschap geen personeelsleden in dienst (2013: nihil). 7.2 Beloningsbeleid Vermogensparaplu Beheer B.V. is een 100% dochter van UBS Bank (Netherlands) B.V. ('UBSNL'). De directieleden van de beheerder hebben een arbeidsovereenkomst met en ontvangen een salaris van UBSNL. UBSNL was als bank gedurende het boekjaar onderworpen aan de UBS Group Total Reward Principles ('TRP') en de Regeling beheerst beloningsbeleid ('Rbb'). De Rbb is de Nederlandse regelgeving gebaseerd op de Capital Requirements Directive ( "CRD" ). Zowel de TRP als de Rbb bevatte beginselen waar het beloningsbeleid en de beloningscultuur van een financiële onderneming aan dienen te voldoen om de beheersing van risico s te waarborgen. Het beloningsbeleid dient bij te dragen aan een gezond en doeltreffend risicobeheer en niet aan te moedigen tot het nemen van meer risico's dan acceptabel. Dit beleid komt overeen met het beloningsbeleid dat beheerders van beleggingsinstellingen op grond van de Alternative Investment Fund Managers Directive ('AIFMD') dienen te volgen. De beloningscomponenten van UBSNL bestaan uit een vast salaris, een collectieve pensioenregeling op basis van beschikbare premieregeling, collectieve verzekeringen waaronder een arbeidsongeschiktheidsverzekering, vervoers- en andere discretionaire vergoedingen. Daarnaast kan UBSNL op discretionaire basis een jaarlijkse variabele vergoeding toekennen aan haar medewerkers. De toekenning en hoogte van de variabele vergoeding is afhankelijk van de resultaten van het bedrijf, de mate waarin individuele kwalitatieve en waar mogelijk kwantitatieve doelstellingen zijn gerealiseerd. De doelstellingen worden jaarlijks in overeenstemming met de UBS Total Reward Principles vastgesteld. Belangrijk is om te vermelden dat in dit verband geen koppeling wordt gemaakt met de rendements prestaties van de beleggingsinstellingen onder beheer. Indien de totale vergoeding van een medewerker in een jaar boven een bepaald grensbedrag uitkomt dan wordt de variabele vergoeding deels (40%-60%) voorwaardelijk in de vorm van aan de aandelenkoers en financiële positie van UBS gerelateerde financiële instrumenten uitbetaald. De beloning zal over een periode van drie tot vijf jaar, afhankelijk of aan de gestelde voorwaarden wordt voldaan, worden uitgekeerd. De voorwaarden zijn gerelateerd aan UBS kerncijfers, de winstgevendheid van de divisie UBS Wealth Management, het gedrag van de medewerker en het dienstverband van de medewerker. Amsterdam, 28 april 2015 P. de Gelder R. Vos S. de Vries VermogensParaplu Beheer B.V., Amsterdam 23

24 Overige gegevens 24

25 Statutaire regeling inzake de winstbestemming Artikel 18 van de statuten luidt als volgt: 1. Uitkering van winst ingevolge het in dit artikel bepaalde geschiedt na vaststelling van de jaarrekening waaruit blijkt dat zij geoorloofd is. 2. De winst staat ter vrije beschikking van de algemene vergadering. 3. De vennootschap kan aan de aandeelhouders en andere gerechtigden tot de voor uitkering vatbare winst slechts uitkeringen doen voor zover haar eigen vermogen groter is dan het bedrag van het geplaatste kapitaal vermeerderd met de reserves die krachtens de wet moeten worden aangehouden. 4. Ten laste van de door de wet voorgeschreven reserves mag een tekort slechts worden gedelgd voor zover de wet dat toestaat. Bij de berekening van de verdeling van een voor uitkering op aandelen bestemd bedrag tellen de aandelen die de vennootschap houdt in haar eigen kapitaal niet mee. Voorstel resultaatverdeling De directie stelt voor om het voordelige resultaat over 2014, groot 1,098,521 als volgt te verdelen: 31 december december 2013 Uit te keren als dividend 1,098,521 1,159,589 1,098,521 1,159,589 Bovenstaand voorstel is nog niet verwerkt in de jaarrekening Gebeurtenissen na balansdatum Geen gebeurtenissen na balansdatum. 25

26 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Aan: de aandeelhouder en het bestuur van VermogensParaplu Beheer B.V. Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2014 van VermogensParaplu Beheer B.V. te Amsterdam gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2014 en de winst-en-verliesrekening over 2014 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen. Verantwoordelijkheid van het bestuur Het bestuur van de entiteit is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag, beide in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW) en de Wet op het financieel toezicht. Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten. Verantwoordelijkheid van de accountant Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat. Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico's dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten. Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de entiteit. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door het bestuur van de entiteit gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening. 26

27 Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onderbouwing voor ons oordeel te bieden. Oordeel betreffende de jaarrekening Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en samenstelling van het vermogen van VermogensParaplu Beheer B.V. per 31 december 2014 en van het resultaat over 2014 in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW en de Wet op het financieel toezicht. Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen Ingevolge artikel 2:393 lid 5 onder e en f BW vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar aanleiding van het onderzoek of het directieverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, overeenkomstig Titel 9 Boek 2 BW is opgesteld, en of de in artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens zijn toegevoegd. Tevens vermelden wij dat het directieverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening zoals vereist in artikel 2:391 lid 4 BW. Amsterdam, 28 april 2015 Ernst & Young Accountants LLP w.g. C.G.J. de Lange RA 27

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013 1 TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013 INHOUDSOPGAVE Directieverslag 3 Jaarrekening 2013 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening over 2013 5 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2012

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2012 1 TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2012 INHOUDSOPGAVE Directieverslag 3 Jaarrekening 2012 Balans per 31 december 2012 4 Winst- en verliesrekening over 2012 5 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2013

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2013 Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL te Amsterdam Jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Blad Verslag van het Bestuur 2 Jaarrekening Balans per 31 december 2013 4 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2012

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2012 Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL te Amsterdam Jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Blad Verslag van het Bestuur 2 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 4 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 31 december 2010 na resultaatbestemming 3 - Winst- en verliesrekening over 2010 4 - Toelichting Algemeen en Waarderingsgrondslagen 5 - Toelichting op de Balans en Winst-

Nadere informatie

Mijndomein.nl Services BV

Mijndomein.nl Services BV 15 Mijndomein.nl Services BV 1 Cappa Accountants & Adviseurs Inhoudsopgave jaarrekening 2015 De in dit rapport opgenomen getallen tussen haakjes zijn negatief. Tenzij anders vermeld luiden de bedragen

Nadere informatie

Dutch Residential Fund IV BV. Jaarrekening 2010

Dutch Residential Fund IV BV. Jaarrekening 2010 Dutch Residential Fund IV BV Jaarrekening 2010 Inhoudsopgave pagina Directieverslag 3 Jaarrekening 1. Ten geleide 4 2. Grondslagen van waardering van activa en passiva 4 3. Grondslagen van resultaatbepaling

Nadere informatie

Jaarverslag van Claim Staat Vennootschap B.V., s-hertogenbosch

Jaarverslag van Claim Staat Vennootschap B.V., s-hertogenbosch Jaarverslag 2012 van Statutaire vestigingsplaats: s-hertogenbosch Adres: Brabantlaan 1 5216 TV s-hertogenbosch Inhoudsopgave Algemeen Jaarverslag 1 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 2 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 31 december 2012 voor resultaatbestemming 3 - Winst- en verliesrekening over 2012 4 - Toelichting Algemeen en Waarderingsgrondslagen 5 - Toelichting op de Balans en Winst-

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2015 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Fiscale positie

Nadere informatie

BEWAARDER RFM WONINGFONDS IV BV JAARVERSLAG 2013

BEWAARDER RFM WONINGFONDS IV BV JAARVERSLAG 2013 BEWAARDER RFM WONINGFONDS IV BV JAARVERSLAG 2013 INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN Verslag van de beheerder JAARREKENING Balans Winst- en verliesrekening Kasstroomoverzicht Toelichting algemeen en waarderingsgrondslagen

Nadere informatie

IBUS Fondsen Beheer B.V. Jaarverslag 2013

IBUS Fondsen Beheer B.V. Jaarverslag 2013 IBUS Fondsen Beheer B.V. INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG 4 JAARREKENING Balans per 31 december 2013 5 Winst- en verliesrekening over 2013 6 Kasstroomoverzicht 7 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Dutch Residential Fund V BV. Jaarrekening 2010

Dutch Residential Fund V BV. Jaarrekening 2010 Dutch Residential Fund V BV Jaarrekening 2010 Inhoudsopgave pagina Directieverslag 3 Jaarrekening 1. Ten geleide 4 2. Grondslagen van waardering van activa en passiva en van bepaling van het resultaat

Nadere informatie

Jaarrekening 2010. ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V.

Jaarrekening 2010. ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. Jaarrekening ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. Inhoudsopgave Bestuursverslag... 3 Balans per 31 december....4 Winst- en verliesrekening over... 5 Toelichting tot de beperkte balans per 31 december...

Nadere informatie

Triodos Custody bv JAARVERSLAG 2008. TlCustody

Triodos Custody bv JAARVERSLAG 2008. TlCustody Triodos Custody bv JAARVERSLAG 2008 TlCustody Inhoud 3 Directieverslag Jaarrekening 2008 4 Balans per 31 december 2008 5 Winst- en verliesrekening over 2008 6 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Jaarverslag van Vordering op Enexis B.V., s-hertogenbosch

Jaarverslag van Vordering op Enexis B.V., s-hertogenbosch Jaarverslag 2012 van Statutaire vestigingsplaats: s-hertogenbosch Adres: Brabantlaan 1 5216 TV s-hertogenbosch Inhoudsopgave Algemeen Jaarverslag 1 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 2 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2007

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2007 1 TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2007 INHOUDSOPGAVE Directieverslag 3 Jaarrekening 2007 Balans per 31 december 2007 4 Winst- en verliesrekening over 2007 5 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090

IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011 Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 3 JAARREKENING Balans per 31 december 2011

Nadere informatie

Gordiaan Vastgoed BV. Jaarrekening 2009

Gordiaan Vastgoed BV. Jaarrekening 2009 Gordiaan Vastgoed BV Jaarrekening 2009 Inhoudsopgave pagina Directieverslag 3 Jaarrekening 1. Ten geleide 4 2. Grondslagen van waardering van activa en passiva en van bepaling van het resultaat 4 3. Balans

Nadere informatie

STICHTING BEWAARDER COMMODITY DISCOVERY FUND. (Voorheen Stichting Bewaarder Gold & Discovery Fund) AMERSFOORT JAARREKENING 2012

STICHTING BEWAARDER COMMODITY DISCOVERY FUND. (Voorheen Stichting Bewaarder Gold & Discovery Fund) AMERSFOORT JAARREKENING 2012 (Voorheen Stichting Bewaarder Gold & Discovery Fund) JAARREKENING 2012 INHOUDSOPGAVE Bestuursverslag Balans Winst- en verliesrekening Toelichting behorende tot de jaarrekening Overige gegevens Controleverklaring

Nadere informatie

Gordiaan Vastgoed BV. Jaarrekening 2010

Gordiaan Vastgoed BV. Jaarrekening 2010 Gordiaan Vastgoed BV Jaarrekening 2010 Inhoudsopgave pagina Directieverslag 3 Jaarrekening 1. Ten geleide 4 2. Grondslagen van waardering van activa en passiva en van bepaling van het resultaat 4 3. Balans

Nadere informatie

H.O.G. Heerlen Onroerend Goed BV. Jaarrekening 2010

H.O.G. Heerlen Onroerend Goed BV. Jaarrekening 2010 H.O.G. Heerlen Onroerend Goed BV Jaarrekening 2010 Inhoudsopgave pagina Directieverslag 3 Jaarrekening 1. Ten geleide 4 2. Grondslagen van waardering van activa en passiva en van bepaling van het resultaat

Nadere informatie

BEWAARBEDRIJF AMEURO N.V. Jaarverslag 31 december 2014

BEWAARBEDRIJF AMEURO N.V. Jaarverslag 31 december 2014 BEWAARBEDRIJF AMEURO N.V. Jaarverslag 31 december 2014 Jaarrekening is vastgesteld door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden op 24 april 2014 R. Mooij Jaarverslag 2014 31 december 2014 JAARVERSLAG

Nadere informatie

Stichting ENUM Nederland Arnhem. Jaarverslaggeving over 2010

Stichting ENUM Nederland Arnhem. Jaarverslaggeving over 2010 Stichting ENUM Nederland Arnhem Jaarverslaggeving over 2010 1 Inhoud Jaarrekening 3 Balans per 31 december 2010 (voor resultaatbestemming) 4 Winst-en-verliesrekening over 2010 5 Kasstroomoverzicht over

Nadere informatie

Bewaarbedrijf Ameuro N.V. Jaarverslag december 2015

Bewaarbedrijf Ameuro N.V. Jaarverslag december 2015 Jaarverslag 2015 31 december 2015 JAARVERSLAG 2015 Inhoudsopgave Verslag van de directie 2 Jaarrekening 2015 - Balans per 31 december 2015 3 - Winst- en verliesrekening over het jaar 2015 4 - Algemene

Nadere informatie

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2014

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2014 1 TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2014 INHOUDSOPGAVE Algemeen 3 Jaarrekening 2014 Balans per 31 december 2014 4 Winst- en verliesrekening over 2014 5 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Stichting Just 100 Heroes gevestigd te Eindhoven. Rapport inzake de Jaarrekening 6 september 2012 tot en met 31 december 2013

Stichting Just 100 Heroes gevestigd te Eindhoven. Rapport inzake de Jaarrekening 6 september 2012 tot en met 31 december 2013 gevestigd te Rapport inzake de Jaarrekening 6 september 2012 tot en met 31 december 2013 Aan het bestuur van Stichting Just 100 Heroes Kalverstraat 11 5642 CD EINDHOVEN Datum: Behandeld door: Ons kenmerk:

Nadere informatie

STICHTING BEWAARBEDRIJF HERMES II AMERSFOORT JAARREKENING 2011

STICHTING BEWAARBEDRIJF HERMES II AMERSFOORT JAARREKENING 2011 JAARREKENING 2011 INHOUDSOPGAVE Bestuursverslag Balans per 31 december 2011 Winst- en verliesrekening over 2011 Toelichting behorende tot de jaarrekening 2011 Overige gegevens Controleverklaring van de

Nadere informatie

Stichting Homburg MediArena Amsterdam. Jaarrapport 2011 1/14

Stichting Homburg MediArena Amsterdam. Jaarrapport 2011 1/14 Jaarrapport 2011 1/14 Inhoud Jaarrapport 2011 3 Directieverslag 4 Jaarrekening 5 Balans per 31 december 2011 6 Winst- en verliesrekening over de periode 1 januari tot en met 31 december 2011 7 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Stichting Bewaarder Robeco

Stichting Bewaarder Robeco Stichting Bewaarder Robeco Jaarrekening over het boekjaar 2013 Stichting Bewaarder Robeco INHOUDSOPGAVE Pagina Algemene informatie 1 Verslag van het Bestuur 2 Algemeen 2 Ontwikkelingen gedurende het verslagjaar

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

STICHTING BEWAARBEDRIJF HERMES II

STICHTING BEWAARBEDRIJF HERMES II JAARREKENING 2010 INHOUDSOPGAVE Bestuursverslag Balans per 31 december 2010 Staat van baten en lasten over 2010 Toelichting behorende tot de jaarrekening 2010 Overige gegevens Algemeen Stichting Bewaarbedrijf

Nadere informatie

Jaarrekening Zeestad Beheer BV - Den Helder

Jaarrekening Zeestad Beheer BV - Den Helder Jaarrekening 2013 Zeestad Beheer BV - Den Helder Datum: 21 mei 2014 Inhoud Inleiding - Rapport indeling Jaarrekening 2013 - Balans per 31 december 2013 - Winst- en verliesrekening over 2013 - Toelichting

Nadere informatie

Bouwfonds Vastgoedfondsen Beheer B.V. Hoevelaken. Halfjaarcijfers 2009

Bouwfonds Vastgoedfondsen Beheer B.V. Hoevelaken. Halfjaarcijfers 2009 Bouwfonds Vastgoedfondsen Beheer B.V. Hoevelaken Halfjaarcijfers 2009 Inhoudsopgave Halfjaarcijfers 2009 Inhoudsopgave 2 Balans per 30 juni 2009 3 Winst- en Verliesrekening 4 Kasstroomoverzicht 5 Toelichting

Nadere informatie

Jaarverslag van Publiek Belang Elektriciteitsproductie B.V., s-hertogenbosch

Jaarverslag van Publiek Belang Elektriciteitsproductie B.V., s-hertogenbosch Jaarverslag 2012 van Statutaire vestigingsplaats: s-hertogenbosch Adres: Brabantlaan 1 5216 TV s-hertogenbosch Inhoudsopgave Algemeen Jaarverslag 1 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 2 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Stichting ENUM Nederland Arnhem. Jaarverslaggeving over 2011

Stichting ENUM Nederland Arnhem. Jaarverslaggeving over 2011 Stichting ENUM Nederland Arnhem Jaarverslaggeving over 2011 1 Inhoud Jaarrekening 3 Balans per 31 december 2011 (voor resultaatbestemming) 4 Winst-en-verliesrekening over 2011 5 Kasstroomoverzicht over

Nadere informatie

''fa. Jaarverslag van Claim Staat Vennootschap B.V., 's-hertogenbosch. Statutaire vestigingsplaats: Adres:

''fa. Jaarverslag van Claim Staat Vennootschap B.V., 's-hertogenbosch. Statutaire vestigingsplaats: Adres: Jaarverslag 2013 van Statutaire vestigingsplaats: Adres: 's-hertogenbosch Brabantlaan 1 5216 TV 's-hertogenbosch ''fa Accountants 1 idn' * netter Inhoudsopgave Algemeen Jaarverslag 1 Jaarrekening Balans

Nadere informatie

BNP Paribas Garantie Fondsen besloten fondsen voor gemene rekening

BNP Paribas Garantie Fondsen besloten fondsen voor gemene rekening BNP Paribas Garantie Fondsen -BNP Paribas Best of World Garantie Fonds Vereffeningsverslag 18-12-2012 BNP Paribas Garantie Fondsen besloten fondsen voor gemene rekening Beheerder BNP Paribas Investment

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Algemeen... 2 2. Jaarrekening... 3 2.1 Balans per 31 12 2015 (voor winstbestemming)... 3 2.2 Winst en verliesrekening

Nadere informatie

BEWAARDER RE WONINGFONDS VI BV DIRECTIEVERSLAG 2015

BEWAARDER RE WONINGFONDS VI BV DIRECTIEVERSLAG 2015 BEWAARDER RE WONINGFONDS VI BV DIRECTIEVERSLAG 2015 INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN Verslag van de directie JAARREKENING Balans Winst- en verliesrekening Kasstroomoverzicht Toelichting algemeen en waarderingsgrondslagen

Nadere informatie

JAARVERSLAG Mijndomein.nl Services BV Jaagpad AZ Gouda. KvK: Dit jaarverslag werd opgemaakt door Yuki 21 maart 2014 : 11:57

JAARVERSLAG Mijndomein.nl Services BV Jaagpad AZ Gouda. KvK: Dit jaarverslag werd opgemaakt door Yuki 21 maart 2014 : 11:57 JAARVERSLAG 2013 Mijndomein.nl Services BV Jaagpad 20 2802 AZ Gouda KvK: 52972712 Dit jaarverslag werd opgemaakt door Yuki 21 maart 2014 : 11:57 INHOUDSOPGAVE SAMENVATTING EN ANALYSES 2 Financiele positie

Nadere informatie

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2011

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2011 Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL te Amsterdam Jaarrekening 2011 Inhoudsopgave Blad Voorwoord 3 Balans per 31 december 2011 4 Staat van baten en lasten over 2011 5 Toelichting 6 Overige

Nadere informatie

BEWAARDER RE WONINGFONDS IV BV DIRECTIEVERSLAG 2016

BEWAARDER RE WONINGFONDS IV BV DIRECTIEVERSLAG 2016 BEWAARDER RE WONINGFONDS IV BV DIRECTIEVERSLAG 2016 INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN Verslag van de directie JAARREKENING Balans Winst- en verliesrekening Kasstroomoverzicht Toelichting algemeen en waarderingsgrondslagen

Nadere informatie

Stichting Bewaarder European Opportunities Fund. te Amsterdam. Jaarrekening 2013 - 1 -

Stichting Bewaarder European Opportunities Fund. te Amsterdam. Jaarrekening 2013 - 1 - Stichting Bewaarder European Opportunities Fund te Amsterdam Jaarrekening 2013-1 - - 2 - Stichting Bewaarder European Opportunities Fund Inhoudsopgave Jaarrekening 2013 Balans 4 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

BNP Paribas Fund IV -BNP Paribas Rente Gigant Garantie Fonds II

BNP Paribas Fund IV -BNP Paribas Rente Gigant Garantie Fonds II BNP Paribas Fund IV -BNP Paribas Rente Gigant Garantie Fonds II Vereffeningsverslag 31 maart 2014 BNP Paribas Fund IV besloten fonds voor gemene rekening met een open-end structuur Beheerder BNP Paribas

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 van CBL Vennootschap B.V., s-hertogenbosch Statutaire vestigingsplaats: s-hertogenbosch Adres: Brabantlaan 1 5216 TV s-hertogenbosch

Jaarverslag 2012 van CBL Vennootschap B.V., s-hertogenbosch Statutaire vestigingsplaats: s-hertogenbosch Adres: Brabantlaan 1 5216 TV s-hertogenbosch Jaarverslag 2012 van Statutaire vestigingsplaats: s-hertogenbosch Adres: Brabantlaan 1 5216 TV s-hertogenbosch Inhoudsopgave Algemeen Jaarverslag 1 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 2 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Bewaarder RE Woningfonds VI BV JAARBERICHT 2010

Bewaarder RE Woningfonds VI BV JAARBERICHT 2010 Bewaarder RE Woningfonds VI BV JAARBERICHT 2010 Inhoudsopgave Algemeen Directieverslag 2 pagina Jaarrekening Balans 6 Winst-en-verliesrekening 7 Kasstroomoverzicht 8 Toelichting algemeen en waarderingsgrondslagen

Nadere informatie

Stichting Bewaarder Fonds Bloemendaal

Stichting Bewaarder Fonds Bloemendaal te Amsterdam Jaarrekening 2010-1 - - 2 - Stichting Bewaarder Fonds Bloemendaal Inhoudsopgave Jaarrekening 2010 Balans 4 Staat van baten en lasten 5 Toelichting 6 Accountantsverklaring 7 Amsterdam, 12 april

Nadere informatie

ACCOUNTANTSRAPPORT 2012 QUANTRUST FUND MANAGEMENT B.V. TE AMSTERDAM

ACCOUNTANTSRAPPORT 2012 QUANTRUST FUND MANAGEMENT B.V. TE AMSTERDAM ACCOUNTANTSRAPPORT 2012 QUANTRUST FUND MANAGEMENT B.V. TE AMSTERDAM INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Algemeen 3 3 Fiscale positie 4 FINANCIEEL VERSLAG Jaarrekening 1 Balans per 31

Nadere informatie

Accountantskantoor Bouman

Accountantskantoor Bouman Mother & Child Foundation Bangladesh heer. drs. H.M. Beurskens Watermunt 70 5931 TM TEGELEN Jaarrekening 2013 Mother & Child Foundation Bangladesh heer. drs. H.M. Beurskens Watermunt 70 5931 TM TEGELEN

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2016 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Algemeen... 2 2. Jaarrekening (x 1.000)... 3 2.1 Balans per 31 12 2016 (voor winstbestemming)... 3 2.2 Winst

Nadere informatie

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014 Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. van Verkoop Vennootschap B.V., s-hertogenbosch

Jaarverslag 2012. van Verkoop Vennootschap B.V., s-hertogenbosch Jaarverslag 2012 van Statutaire vestigingsplaats: s-hertogenbosch Adres: Brabantlaan 1 5216 TV s-hertogenbosch Inhoudsopgave Algemeen Jaarverslag 1 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 2 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Twiki RoboticsR. Jaarverslag 2013

Twiki RoboticsR. Jaarverslag 2013 R Jaarverslag 2013 inhoudsopgave Directieverslag 3 Jaarrekening 2013 4 Balans 4 Winst- en verliesrekening 5 Toelichting op de jaarrekening 2013 6 Verwijzingen jaarrekening 2013 7 Overige gegevens 10 Controleverklaring

Nadere informatie

JAARRAPPORT 2011. Oyens & Van Eeghen Beheer B.V. Zuidplein 124 1077 XV AMSTERDAM

JAARRAPPORT 2011. Oyens & Van Eeghen Beheer B.V. Zuidplein 124 1077 XV AMSTERDAM JAARRAPPORT 2011 Oyens & Van Eeghen Beheer B.V. Zuidplein 124 1077 XV AMSTERDAM Vastgesteld door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders d.d. 30 mei 2012. INHOUD 1 INLEIDING 2 JAARREKENING 3 OVERIGE

Nadere informatie

Jaarverslaggeving over 2009

Jaarverslaggeving over 2009 Stichting ENUM Nederland, Arnhem Pagina 1 van 14 Inhoud Jaarrekening 3 Balans per 31 december 2009 (voor resultaatbestemming) 4 Winst-en-verliesrekening over 2009 5 Kasstroomoverzicht over 2009 6 Algemene

Nadere informatie

Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013

Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013 Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013 Inhoudsopgave 1. Verslag van de directie 3 2. Jaarrekening 5 Balans per 30 juni 2013 Winst- en verliesrekening over 26 april

Nadere informatie

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Aan: de algemene vergadering en de directie van Hanzevast capital N.V. Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de in dit rapport opgenomen

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2012

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2012 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 30 juni 2012 28 augustus 2012 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2012 2 Winst- en verliesrekening over

Nadere informatie

Mijndomein.nl Financiering BV 1

Mijndomein.nl Financiering BV 1 1 Mijndomein.nl Financiering BV 1 Cappa Accountants & Adviseurs Inhoudsopgave jaarrekening 2015 De in dit rapport opgenomen getallen tussen haakjes zijn negatief. Tenzij anders vermeld luiden de bedragen

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2011

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2011 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 30 juni 2011 25 augustus 2011 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2011 2 Winst- en verliesrekening over

Nadere informatie

ACCOUNTANTSRAPPORT 2013 QUANTRUST FUND MANAGEMENT B.V. TE AMSTERDAM

ACCOUNTANTSRAPPORT 2013 QUANTRUST FUND MANAGEMENT B.V. TE AMSTERDAM ACCOUNTANTSRAPPORT 2013 QUANTRUST FUND MANAGEMENT B.V. TE AMSTERDAM INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 3 2 Algemeen 4 3 Resultaat 5 4 Fiscale positie 6 FINANCIEEL VERSLAG 1 Balans per 31

Nadere informatie

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Aan: de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Bavo Europoort B.V. Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de in dit rapport opgenomen

Nadere informatie

Profound Fondsmanagement B.V. Amsterdam. Halfjaarcijfers 2015

Profound Fondsmanagement B.V. Amsterdam. Halfjaarcijfers 2015 Profound Fondsmanagement B.V. Amsterdam Halfjaarcijfers 2015 Inhoudsopgave Jaarrekening Balans per 30 juni 3 Winst- en Verliesrekening over 4 Grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening 5 Toelichting

Nadere informatie

Jaarverslag van CSV Amsterdam B.V., s-hertogenbosch. Statutaire vestigingsplaats: s-hertogenbosch Adres: Brabantlaan TV s-hertogenbosch

Jaarverslag van CSV Amsterdam B.V., s-hertogenbosch. Statutaire vestigingsplaats: s-hertogenbosch Adres: Brabantlaan TV s-hertogenbosch Jaarverslag 2014 van Statutaire vestigingsplaats: s-hertogenbosch Adres: Brabantlaan 1 5216 TV s-hertogenbosch Inhoudsopgave Algemeen Jaarverslag Jaarrekening Balans per 31 december 2014 2 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Aan: de directie en de raad van toezicht van Stichting Paradiso Amsterdam Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de in dit rapport opgenomen

Nadere informatie

MPC PRIVATE EQUITYFONDS

MPC PRIVATE EQUITYFONDS MPC PRIVATE EQUITYFONDS GLOBAL 8 CV GRONINGEN Financieel verslag 2011 MPC Private Equityfond Global 8 CV Groningen JAARVERSLAG Hierbij bieden wij u het jaarverslag 2011 aan van MPC Private Equityfonds

Nadere informatie

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Aan: de algemene vergadering en de directie van Vlootfonds Hanzevast 3 ms Hanze Göteborg N.V. Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de in

Nadere informatie

Mijndomein.nl Financiering BV 1

Mijndomein.nl Financiering BV 1 1 Mijndomein.nl Financiering BV 1 Cappa Accountants & Adviseurs Inhoudsopgave jaarrekening 2014 De in dit rapport opgenomen getallen tussen haakjes zijn negatief. Tenzij anders vermeld luiden de bedragen

Nadere informatie

Schippers. Global in Reach, Local in Touch. Accountants Fiscalisten Juristen. Heerenstede Vastgoed Beheer B.V. Amsterdam

Schippers. Global in Reach, Local in Touch. Accountants Fiscalisten Juristen. Heerenstede Vastgoed Beheer B.V. Amsterdam Postbus Schippers Accountants Fiscalisten Juristen Heerenstede Vastgoed Beheer B.V. Rapport inzake de jaarrekening 2009 Global in Reach, Local in Touch Buitenveldertselaan 106-76264, 1070 AG, Telefoon

Nadere informatie

Mn Services Fondsenbeheer B.V. Halfjaarverslag per 30 juni 2008

Mn Services Fondsenbeheer B.V. Halfjaarverslag per 30 juni 2008 Mn Services Fondsenbeheer B.V. Halfjaarverslag per 30 juni 2008 Inhoud Directie en functionarissen per 30 juni 2008 3 Halfjaarverslag Balans per 30 juni 2008 4 Winst en Verliesrekening 5 Algemene toelichting

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 1 juli 2010

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 1 juli 2010 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 1 juli 2010 7 juli 2010 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 1 juli 2010 2 Winst- en verliesrekening over de periode

Nadere informatie

RFM Regulated Fund Management BV HALFJAARBERICHT 2012

RFM Regulated Fund Management BV HALFJAARBERICHT 2012 RFM Regulated Fund Management BV HALFJAARBERICHT 2012 Inhoudsopgave pagina Algemeen Directieverslag 2 Halfjaarrekening Balans 4 Winst- en verliesrekening 5 Kasstroomoverzicht 6 Toelichting algemeen en

Nadere informatie

Steunstichting SBWU. Boekjaar 2014. Steunstichting SBWU Utrecht. 2 april 2015

Steunstichting SBWU. Boekjaar 2014. Steunstichting SBWU Utrecht. 2 april 2015 Steunstichting SBWU Boekjaar 2014 Steunstichting SBWU Utrecht 2 april 2015 Inhoud Blad Jaarrekeningverslag over boekjaar 2014 3 Jaarrekening 2014 4 Balans per 31 december 2014 5 Winst-en verliesrekening

Nadere informatie

Jaarverslag van Pub iek Belang Elektriciteitsproductie B.V., s-hertogenbosch

Jaarverslag van Pub iek Belang Elektriciteitsproductie B.V., s-hertogenbosch Jaarverslag 2014 van Pub iek Belang Elektriciteitsproductie B.V., s-hertogenbosch Statutaire vestigingsplaats: s-hertogenbosch Adres: Brabantlaan 1 5216 TV s-hertogenbosch Inhoudsopgave Algemeen Jaarverslag

Nadere informatie

- Algemene toelichting 3. - Balans per 31 december Winst- en verliesrekening over het jaar Toelichting op de balans 6

- Algemene toelichting 3. - Balans per 31 december Winst- en verliesrekening over het jaar Toelichting op de balans 6 Inhoudsopgave Verslag van de directie 2 Jaarrekening 2012 - Algemene toelichting 3 - Balans per 31 december 2012 4 - Winst- en verliesrekening over het jaar 2012 5 - Toelichting op de balans 6 - Toelichting

Nadere informatie

Stichting Bewaarbedrijf Guestos. te Amsterdam. Jaarrekening 2010 - 1 -

Stichting Bewaarbedrijf Guestos. te Amsterdam. Jaarrekening 2010 - 1 - te Amsterdam Jaarrekening 2010-1 - - 2 - Stichting Bewaarbedrijf Guestos Inhoudsopgave Jaarrekening 2010 Balans 4 Staat van baten en lasten 5 Toelichting 6 Accountantsverklaring 8 Amsterdam, 12 april 2011-3

Nadere informatie

Financieel halfjaarverslag Alpha Based Capital Fund Management B.V.

Financieel halfjaarverslag Alpha Based Capital Fund Management B.V. Financieel halfjaarverslag 2017 Alpha Based Capital Fund Management B.V. Utrecht Juli 2017 Inhoudsopgave Pagina Balans per 30 juni 2017 2 Winst en verliesrekening van 1 januari 2017 tot en met 30 juni

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Optimix Beleggersgiro 2014

Jaarverslag Stichting Optimix Beleggersgiro 2014 Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave Algemene gegevens 2 Bestuurverslag 3 Jaarrekening 2014 4 - Balans per 31 december 2014 5 - Winst en verliesrekening over de periode 1 januari t/m 31 december 2014 6 - Toelichting

Nadere informatie

Bewaarbedrijf Ameuro N.V. Eindhoven Jaarverslag 2005

Bewaarbedrijf Ameuro N.V. Eindhoven Jaarverslag 2005 Bewaarbedrijf Am N.V. Eindhoven Jaarverslag 2005 1 Bewaarbedrijf Am N.V. Eindhoven Jaarverslag 2005 Inhoudsopgave Verslag van de directie 3 Jaarrekening 2005 Algemene toelichting 4 Balans per 31 december

Nadere informatie

Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/Retail Residential Fund te Eindhoven

Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/Retail Residential Fund te Eindhoven Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/Retail Residential Fund te Eindhoven Jaarrekening 2014 Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Jaarstukken

Nadere informatie

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Pagina 1 van 12 INHOUD Pagina Directieverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening 2013 5 Toelichting algemeen 6 Toelichting op de balans per 31 december 2013 8 Toelichting

Nadere informatie

Jaarverslag Add Value Fund Management B.V. Johannes Vermeerstraat DR Amsterdam. Tel: Fax:

Jaarverslag Add Value Fund Management B.V. Johannes Vermeerstraat DR Amsterdam. Tel: Fax: Jaarverslag 2013 Add Value Fund Management B.V. Johannes Vermeerstraat 14 1017 DR Amsterdam Tel: 020-570 30 57 Fax: 020-570 30 50 Inhoud Directieverslag 3 Jaarrekening 2013 Balans per 31 december 2013

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Totaal aantal pagina s in dit verslag: 11

Inhoudsopgave. Totaal aantal pagina s in dit verslag: 11 Jaarverslag 2014 van Statutaire vestigingsplaats: s-hertogenbosch Adres: Brabantiaan 1 5216 TV s-hertogenbosch Inhoudsopgave Algemeen Jaarverslag Jaarrekening Balans per 31 december 2014 2 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Jaarrekening 2012. van. FondsBeheerNederland B.V. (voorheen ATF Fundmanagement B.V.)

Jaarrekening 2012. van. FondsBeheerNederland B.V. (voorheen ATF Fundmanagement B.V.) Jaarrekening 2012 van FondsBeheerNederland B.V. (voorheen ATF Fundmanagement B.V.) Statutaire vestigingsplaats: Wassenaar Adres: Strawinskylaan 1325 Amsterdam Inhoudsopgave Algemeen Balans per 31 december

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2015 3 Winst en Verliesrekening over eerste halfjaar 2015 4 Toelichting 5 Overige informatie 9 2 Balans per 30 juni 2015 in euro s 30062015 30062014 Activa Vlottende

Nadere informatie

Steunstichting SBWU. Boekjaar Steunstichting SBWU Utrecht. 19 januari 2016

Steunstichting SBWU. Boekjaar Steunstichting SBWU Utrecht. 19 januari 2016 Steunstichting SBWU Boekjaar 2015 Steunstichting SBWU Utrecht 19 januari 2016 Inhoud Blad Jaarrekeningverslag over boekjaar 2015 3 Jaarrekening 2015 4 Balans per 31 december 2015 5 Winst-en verliesrekening

Nadere informatie

Trustee VermogensParaplu B.V. Amsterdam, Nederland JAARREKENING 2013

Trustee VermogensParaplu B.V. Amsterdam, Nederland JAARREKENING 2013 Trustee VermogensParaplu B.V. Amsterdam, Nederland JAARREKENING 2013 ADRES: Amstelplein 1 Rembrandttoren 30 etage 1096 HA Amsterdam Kamer van Koophandel Inschrijvingsnummer: 34237112 Inhoudsopgave Bestuursverslag

Nadere informatie

Renpart Vastgoed Management B.V. PUBLICATIESTUKKEN 2007 RENPART VASTGOED MANAGEMENT B.V. TE DEN HAAG

Renpart Vastgoed Management B.V. PUBLICATIESTUKKEN 2007 RENPART VASTGOED MANAGEMENT B.V. TE DEN HAAG PUBLICATIESTUKKEN 2007 RENPART VASTGOED MANAGEMENT B.V. TE DEN HAAG BALANS (opgemaakt voor resultaatbestemming, bedragen in euro) ACTIVA 31 december 2007 31 december 2006 VASTE ACTIVA Materiële vaste activa

Nadere informatie

STICHTING CIRCLE DEPOSITARY SERVICES AMERSFOORT JAARREKENING 2014

STICHTING CIRCLE DEPOSITARY SERVICES AMERSFOORT JAARREKENING 2014 JAARREKENING 2014 INHOUDSOPGAVE Bestuursverslag Balans Winst- en verliesrekening Toelichting behorende tot de jaarrekening per 31 december 2014 Overige gegevens Controleverklaring van de onafhankelijke

Nadere informatie

Stichting De Mantel. Jaarrekening 2014

Stichting De Mantel. Jaarrekening 2014 Stichting De Mantel Jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE I ALGEMEEN I.1 Naam en vestigingsplaats 1 I.2 Samenstelling van het bestuur 1 II EXPLOITATIE 2014 II.1 Resultaat 2 II.2 Vermogensontwikkeling 2 III JAARREKENING

Nadere informatie

TUSSENTIJDSE CIJFERS JANUARI T/M JUNI 2014 QUANTRUST FUND MANAGEMENT B.V. TE AMSTERDAM

TUSSENTIJDSE CIJFERS JANUARI T/M JUNI 2014 QUANTRUST FUND MANAGEMENT B.V. TE AMSTERDAM TUSSENTIJDSE CIJFERS JANUARI T/M JUNI 2014 QUANTRUST FUND MANAGEMENT B.V. TE AMSTERDAM INHOUDSOPGAVE Pagina FINANCIEEL VERSLAG 1 Balans per 30 juni 2014 3 2 Winst-en-verliesrekening over 1 januari 2014

Nadere informatie

STICHTING DEPOSITARY QUANTRUST MACRO FUND AMERSFOORT JAARREKENING 2013

STICHTING DEPOSITARY QUANTRUST MACRO FUND AMERSFOORT JAARREKENING 2013 JAARREKENING 2013 INHOUDSOPGAVE Bestuursverslag Balans Winst- en verliesrekening Toelichting behorende tot de jaarrekening Overige gegevens Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Algemeen

Nadere informatie

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. HALFJAARVERSLAG 2007. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA Amstelveen Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. HALFJAARVERSLAG 2007. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA Amstelveen Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. HALFJAARVERSLAG 2007 Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA Amstelveen Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 INHOUDSOPGAVE Vennootschappelijke Balans 3 Vennootschappelijke Winst-

Nadere informatie

Wijs & van Oostveen Fund Management B.V. te Amsterdam. Rapport inzake de periode 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2015

Wijs & van Oostveen Fund Management B.V. te Amsterdam. Rapport inzake de periode 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2015 Wijs & van Oostveen Fund Management B.V. Rapport inzake de periode 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2015 Inhoudsopgave Pagina Rapport Balans per 30 juni 2015 2 Winst- en verliesrekening over de periode

Nadere informatie

Building a better working world. Rapport. aan het Bestuur van Stichting Hoge Veluwe Fonds, Hoenderloo

Building a better working world. Rapport. aan het Bestuur van Stichting Hoge Veluwe Fonds, Hoenderloo Building a better working world Rapport aan het Bestuur van inzake de jaarrekening 2014 Building a better working world Inhoudsopgave Rapport 1 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 2 Bestemming

Nadere informatie

Financieel halfjaarverslag Alpha Based Capital Fund Management B.V.

Financieel halfjaarverslag Alpha Based Capital Fund Management B.V. Financieel halfjaarverslag 2016 Alpha Based Capital Fund Management B.V. Utrecht augustus 2016 Inhoudsopgave Pagina Balans per 30 juni 2016 2 Winst- en verliesrekening van 1 januari 2016 tot en met 30

Nadere informatie