VermogensParaplu Beheer B.V.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VermogensParaplu Beheer B.V."

Transcriptie

1 Jaarverslag 2014 VermogensParaplu Beheer B.V. Amsterdam VermogensParaplu Beheer B.V., Amsterdam 1

2 Inhoud Directieverslag 3 Jaarrekening 5 Balans per 31 december 2014 (voor voorgestelde resultaatbestemming) 6 Winst- en verliesrekening over Kasstroomoverzicht over Toelichting Algemeen Grondslagen Toelichting op de balans Toelichting op de winst- en verliesrekening Toelichting op het kasstroomoverzicht Risicomanagement Overige informatie 23 Overige gegevens 24 Statutaire regeling inzake de winstbestemming 25 Voorstel resultaatverdeling 25 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 26 VermogensParaplu Beheer B.V., Amsterdam 2

3 Directieverslag Activiteiten VermogensParaplu Beheer B.V. gevestigd te Amstelplein 1, 1096 HA, Amsterdam is actief als beheerder van beleggingsinstellingen. Hiervoor beschikt zij over een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten op basis van artikel 2:65 van de Wet op het financieel toezicht. Ontwikkelingen 2014 Per 22 juli 2014 is de vergunning van VermogensParaplu Beheer BV omgezet naar een nieuw toezicht regime. Dit nieuwe regime is gebaseerd op Richtlijn 2011/61/EU betreffende beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen ( AIFM richtlijn'). Alternatieve beleggingsinstellingen zijn in dit kader alle beleggingsinstellingen die niet vallen onder richtlijn 2009/65/EG, betreffende bepaalde instellingen voor collectieve belegging in effecten (icbe s). De AIFM richtlijn is per 22 juli 2013 in de Nederlandse Wet op het financieel toezicht geïmplementeerd. Tot 22 juli 2014 hadden Nederlandse fondsbeheerders de tijd om aan alle vereisten uit de richtlijn te voldoen. In het kader van de AIFM richtlijn is de structuur van de beleggingsinstellingen onder beheer gewijzigd. Per 1 april 2014 is UBS (Luxembourg) S.A. benoemd als bewaarder in de zin van de AIFM richtlijn. De voormalige bewaarder, Bewaarder VermogensParaplu B.V., is per 1 april 2014 hernoemd in Trustee Vermogensparaplu B.V. en heeft als enige functie het optreden als juridisch eigenaar van de bezittingen van VermogensParapluFonds. Nadat in december 2013 de laatste rekeninghouder bij VermogensGiro Beleggingsrekening was overgestapt naar UBS Bank (Netherlands) B.V. is de vergunning onder welke de effectengiro door VermogensParaplu Beheer B.V. werd aangeboden per 31 december 2013 door de Autoriteit Financiële Markten ingetrokken. Na beëindiging van de vereffening van de Stichting VermogensGiro Beleggingsrekening is deze per 30 september 2014 definitief opgeheven en uitgeschreven bij de Kamer van Koophandel. Resultaat De netto omzet in 2014 ( 8,735K) lag ca. 700K lager dan in 2013 ( 9,397K) voornamelijk als gevolg van de hierboven beschreven ontwikkeling bij VermogensGiro en een verminderde bijdrage uit de beleggingsinstellingen onder beheer als gevolg van lagere assets under management. De met de dienstverlening samenhangende kosten liggen lager dan in 2013 ( 578K) mede als gevolg van de beschreven overgang naar een andere service provider en de afname van de Assets under management. In lijn met bovengenoemde ontwikkelingen lag het resultaat voor 2014 van 1,099K ca. 61K lager dan in 2013 ( 1,160K). Risicomanagement Gezien de activiteiten van het bedrijf acht de directie de risico's samenhangend met rente, liquiditeit, kasstroom, markt en krediet samenhangend met de bedrijfsmatige activiteiten VermogensParaplu Beheer B.V., Amsterdam 3

4 van VermogensParaplu Beheer BV beperkt. Het merendeel van de lasten is gerelateerd aan de werkzaamheden voor de beleggingsinstellingen onder beheer en heeft een variabele karakter. Hiertegenover staan de inkomsten uit de beleggingsinstellingen die ook een variabel karakter hebben. De inkomsten die worden ontvangen uit de beleggingsinstelling(en) hangen samen met het beheerd vermogen in de beleggingsinstelling(en). De specifieke risico's verbonden aan het beleggen en de wijze waarop deze risico's worden beheerst worden toegelicht in het prospectus en jaarverslag van de beleggingsinstelling(en) (zie Beloningsbeleid Het beloningsbeleid staat toegelicht in de toelichting op de jaarrekening bij overige informatie onder paragraaf 6. Verwachtingen Voor 2015 verwacht de directie lagere inkomsten uit de beleggingsinstellingen als gevolg van aanpassingen aan de tariefstructuur en verwachte lagere assets under management. Daarnaast is de verwachting dat de kosten enigszins zullen stijgen, voornamelijk als gevolg van werkzaamheden voortvloeiende uit nieuwe wet- en regelgeving. VermogensParaplu Beheer BV deponeert haar jaarrekening bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam. De Directie Amsterdam, 28 april 2015 VermogensParaplu Beheer B.V., Amsterdam 4

5 Jaarrekening VermogensParaplu Beheer B.V., Amsterdam 5

6 Balans per 31 december 2014 (voor voorgestelde resultaatbestemming) 31 december december 2013 Activa Ref. Vlottende activa Vorderingen: - Overige vorderingen - Te factureren serviceen directievergoeding , ,356 - Liquide middelen 3.2 2,018,456 1,368,933 2,722,456 2,144,289 VermogensParaplu Beheer B.V., Amsterdam 6

7 31 december december 2013 Passiva Ref. Eigen vermogen 3.3 Aandelenkapitaal 18,000 18,000 Agioreserve 708, ,890 Overige reserves 4,834 4,834 Onverdeeld resultaat 1,098,521 1,159,589 1,830,245 1,891,313 Kortlopende schulden 3.4 Crediteuren 76,789 8,795 UBS Bank (Netherlands) BV 527,276 36,956 Stichting Vermogensgiro Beleggingsrekening - 2,765 Overlopende passiva 288, , , ,976 2,722,456 2,144,289 VermogensParaplu Beheer B.V., Amsterdam 7

8 Winst- en verliesrekening over Ref. Netto-omzet 4.1 8,735,319 9,396,574 VermogensServices inzake Fondsen 4.2 5,907,000 6,300,529 Administratiekosten inzake Fondsen , ,458 Bewaarderskosten , ,644 Kosten effectengiro ,700 Bewaarloon inzake fondsen , ,484 Overige bedrijfskosten , ,420 Som der bedrijfskosten 7,285,402 7,863,235 Bedrijfsresultaat 1,449,917 1,533,339 Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 2,507 - Rentelasten en soortgelijke kosten 1, Financiële baten en (lasten) 1, Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening vóór belastingen 1,451,361 1,532,786 Belastingen resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening , ,197 Nettoresultaat na belastingen 1,098,521 1,159,589 VermogensParaplu Beheer B.V., Amsterdam 8

9 Kasstroomoverzicht over (indirecte methode) Kasstroom uit operationele activiteiten Bedrijfsresultaat 1,449,917 1,533,339 Veranderingen in werkkapitaal Mutatie vorderingen 71,356 1,272,874 Mutatie schulden 608, , , ,344 Kasstroom uit operationele activiteiten 2,129,673 1,901,683 Kasstroom uit investeringsactiviteiten Ontvangen interest 1,444 - Betaalde interest Betaalde winst belasting - 322, , , ,654 Kasstroom uit operationele activiteiten 1,809,112 1,535,029 Kasstroom uit financieringsactiviteiten Betaald dividend - 1,159,589-1,477,821 Netto-kasstroom 649,523 57,208 Liquide middelen per 1 januari 1,368,933 1,311,725 Liquide middelen per 31 december 2,018,456 1,368,933 Toename liquide middelen 649,523 57,208 VermogensParaplu Beheer B.V., Amsterdam 9

10 1 Algemeen VermogensParaplu Beheer B.V. is opgericht op 3 december 2001 en is gevestigd in Amsterdam. VermogensParaplu Beheer B.V. is een 100% dochtermaatschappij van UBS Bank (Netherlands) B.V. gevestigd te Amsterdam. 1.1 Activiteiten Volgens artikel 2 van de statuten van de vennootschap bestaan de activiteiten uit: a. het beheren en controleren van geldstromen ( cash management ), het verrichten van valutatransacties en andere financiële transacties; b. het beheren en managen van beleggingen van fondsen; c. het optreden als beheerder van beleggingsfondsen en als bestuurder van beleggingsmaatschappijen; d. het selecteren van externe portefeuille managers; e. het verlenen van diensten en andere ondersteuning aan groepsmaatschappijen als ook aan derden; f. het verkrijgen, beheren, exploiteren, bezwaren en vervreemden van bedrijfsmiddelen en van vermogenswaarden in het algemeen; g. het lenen en ter leen verstrekken van gelden; h. het beleggen en beheren van vermogen, al dan niet ten behoeve van derden; i. het deelnemen in, het voeren van beheer over en het financieren van andere vennootschappen en ondernemingen, van welke aard ook, en voorts het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de meest ruime zin van het woord. VermogensParaplu Beheer B.V. beschikt over een vergunning uit hoofde van de Wet op het financieel toezicht voor het fungeren als beheerder van beleggingsinstellingen. 1.2 Beheerder beleggingsinstellingen VermogensParaplu Beheer BV is beheerder van VermogensParapluFonds ("het fonds"). VermogensParapluFonds is gestructureerd als een fonds voor gemene rekening met deelnemingsrechten die zijn verdeeld in één of meer subfondsen. Per ultimo 2014 waren 17 subfondsen actief met een totaal vermogen van ruim EUR 1,5 miljard (2013: EUR 1,7 miljard). Omdat het fonds zelf geen rechtspersoonlijkheid heeft, staan de bezittingen van VermogensParapluFonds op naam van Trustee VermogensParaplu BV. Voor ieder subfonds wordt binnen de formulering van het beleggingsbeleid een nauw omkaderd beleggingsmandaat opgesteld. Door deel te nemen in een combinatie van subfondsen kan een beleggingsportefeuille worden samengesteld die volledig is afgestemd op het profiel en de doelstellingen van de individuele belegger. De flexibiliteit van VermogensParapluFonds maakt het daarnaast mogelijk de portefeuille op ieder moment efficiënt aan te passen aan (gewijzigde) omstandigheden. Per subfonds wordt een mandaat verstrekt aan (inter)nationale toonaangevende VermogensParaplu Beheer B.V., Amsterdam 10

11 gespecialiseerde vermogensbeheer instellingen ( portefeuillemanagers ). Hiertoe sluit VermogensParaplu Beheer BV met deze partijen een vermogensbeheer overeenkomst af. Vanuit de subfondsen ontvangen de portefeuillemanagers rechtstreeks een vergoeding zoals overeengekomen in de vermogensbeheer overeenkomst. Door VermogensParaplu Beheer BV wordt een service vergoeding in rekening gebracht bij de subfondsen. Hiermee worden de kosten van administratie, bewaarloon, selectie en monitoring van portefeuillemanagers, portefeuilleconstructie en monitoring van de fund of funds, bankkosten, verslaglegging, accountant, en (juridisch) advies, alsmede het uitgevoerde toezicht door de Bewaarder en de Autoriteit Financiële Markten krachtens de Wet op het financieel toezicht bekostigd. Ter dekking van kosten samenhangend met de organisatorische verplichtingen uit hoofde van wet- en regelgeving brengt de beheerder een directievergoeding in rekening bij elk subfonds. VermogensParaplu Beheer BV is een dochtervennootschap van UBS Bank (Netherlands) BV. en heeft werkzaamheden uitbesteed. Betrokken partijen zijn UBS Bank (Netherlands) BV, UBS Luxembourg SA en UBS Fund Services Luxembourg SA. In dit kader zijn tussen Beheerder en UBS Luxembourg SA/ UBS Fund Services Luxembourg SA (samen UBS Luxemburg ) overeenkomsten terzake van bewaargeving en administratie afgesloten. Met UBS Bank (Netherlands) BV zijn overeenkomsten terzake van selectie en monitoring van portefeuillemanagers en portefeuilleconstructie en monitoring van Fund of Funds opgesteld. Met UBS Luxemburg is een Service Level Agreement afgesloten. In de overeenkomsten met de portefeuillemanagers zijn beleggingsrichtlijnen ten aanzien van het verstrekte mandaat opgenomen. Alle overeenkomsten worden tegen in de markt gebruikelijke voorwaarden uitgevoerd. 1.3 Aanbieder effectengiro De vergunning voor het aanbieden van de activiteiten is per 31 december 2013 door de AFM ingetrokken. Per 30 september 2014 is de vereffening van de Stichting VermogensGiro Beleggingsrekening beeindigd en is de Stichting definitief opgeheven en uitgeschreven bij de Kamer van Koophandel. VermogensParaplu Beheer B.V., Amsterdam 11

12 2 Grondslagen 2.1 Algemeen De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en de stellige uitspraken van de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving, uitgegeven door de Raad voor de jaarverslaggeving. De jaarrekening is opgesteld in euro s. De grondslagen van waardering en bepaling van het resultaat zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte van het voorgaande jaar. Voor zover niet anders vermeld zijn de activa en de passiva opgenomen tegen de nominale waarde. Baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben. Toelichtingen op posten in de balans en winst-en-verliesrekening zijn in de jaarrekening genummerd. 2.2 Garantie UBS Bank (Netherlands) B.V. heeft een garantie afgegeven aan VermogensParaplu Beheer B.V. op basis van art. 403, Boek 2 Titel Belastingen De belastingen over het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening wordt berekend met inachtneming van de geldende fiscale faciliteiten. De vennootschap maakt vanaf oprichting onderdeel uit van de fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting met UBS Bank (Netherlands) B.V. De verschuldigde vennootschapsbelasting wordt in de rekeningcourant met UBS Bank (Netherlands) B.V. verwerkt, zijnde hoofd van de fiscale eenheid. 2.4 Grondslagen voor het kasstroomoverzicht Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen. Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest en winstbelastingen zijn opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten. Betaalde dividenden zijn opgenomen onder de kasstroom uit financieringsactiviteiten. VermogensParaplu Beheer B.V., Amsterdam 12

13 3 Toelichting op de balans 3.1 Te factureren service- en directievergoedingen Hieronder zijn verantwoord de nog te factureren service - en directievergoedingen over de maand december 2014 aan de fondsen voor gemene rekening uit hoofde van de functie van beheerder over deze fondsen. 3.2 Liquide middelen Onder de liquide middelen zijn alle tegoeden bij banken opgenomen tegen nominale waarde. Alle liquide middelen voor 2014 zijn direct opeisbaar. 3.3 Eigen vermogen Aandelenkapitaal Het maatschappelijk aandelenkapitaal bedraagt 90,000 verdeeld in 900 aandelen van nominaal 100. Hiervan zijn geplaatst en volgestort 180 aandelen. Agioreserve De agioreserve bedraagt bedraagt 708,890. Overige reserves 31 december december 2013 Stand per 1 januari 4,834 4,834 Resultaatbestemming Stand per 31 december 4,834 4,834 VermogensParaplu Beheer B.V., Amsterdam 13

14 Onverdeeld resultaat 31 december december 2013 Stand per 1 januari 1,159,589 1,477,821 Slotdividend voorgaand boekjaar (1,159,589) (1,477,821) Resultaat boekjaar 1,098,521 1,159,589 Stand per 31 december 1,098,521 1,159, Kortlopende schulden Crediteuren Nog te betalen facturen aan AFM ( 76,496) en DBBW ( 293), (2013: E&Y 6,050 en ATTM 2,745). UBS Bank (Netherlands) B.V. Onder dit hoofd is aan de groepsmaatschappij UBS Bank (Netherlands) B.V. onder andere de verschuldigde vennootschapsbelasting verantwoord onder aftrek van betaalde voorschotten. 31 december december 2013 VermogensServices 485,000-37,708 Vennootschapsbelasting 30,835 67,791 BTW inzake Bewaarloon 3,221 6,873 Overige 8, ,276 36,956 VermogensParaplu Beheer B.V., Amsterdam 14

15 Overlopende passiva 31 december december 2013 Nog te betalen accountantskosten 177, ,560 Toezichthouderskosten 27,614 - Administratiekosten inzake fondsen voor gemene rekening 82,996 72,000 Administratiekosten inzake effectengiro - 3, , ,460 VermogensParaplu Beheer B.V., Amsterdam 15

16 3.5 Niet uit de balans blijkende verplichtingen Daar de vennootschap onderdeel uit maakt van de fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting met UBS Bank (Netherlands) B.V. is zij mede hoofdelijk aansprakelijk voor de vennootschapsbelastingschulden van de fiscale eenheid. Daar de vennootschap onderdeel uit maakt van de fiscale eenheid voor de omzetbelasting met UBS Bank (Netherlands) B.V. is zij mede hoofdelijk aansprakelijk voor de omzetbelastingbelastingschulden van de fiscale eenheid. VermogensParaplu Beheer B.V., Amsterdam 16

17 4 Toelichting op de winst- en verliesrekening 4.1 Netto-omzet VermogensServices Fondsen* 8,735,319 9,373,591 Ontvangen bedragen effectengiro** - 22,983 8,735,319 9,396,574 * VermogensServices Fondsen betreft de service- en directievergoeding conform de in het prospectus overeengekomen diensten inzake het beheer van de beleggingsinstellingen. Deze vergoeding bedraagt een percentage van de intrinsieke waarde van de beleggingsinstellingen per het einde van de maand. ** Dit betreft de aan VermogensParaplu Beheer B.V. toekomende ontvangen bedragen vanuit de effectengiro. 4.2 VermogensServices inzake fondsen VermogensParaplu Beheer B.V., zijnde een beheerder in de zin van de Wet op het financieel toezicht van fondsen voor gemene rekening heeft geen personeel in dienst en besteedt al haar werkzaamheden uit aan UBS Fund services Luxembourg SA en UBS Luxembourg S.A. (administratie & bewaarder en bewaarneming), externe portefeuille managers (portefeuille management) en UBS Bank (Netherlands) B.V. (selectie en monitoring portefeuille management en portefeuille constructie). Tussen VermogensParaplu Beheer B.V. en UBS Bank (Netherlands) B.V is overeengekomen dat UBS Bank (Netherlands) B.V. als tegenprestatie een vergoeding ontvangt die gelijk is aan het resultaat van de ontvangen servicevergoeding van de fondsen minus de kosten die direct verband houden met het fondsbeheer. Van onderstaande fondsbeheerkosten is 976,942 ( ,916) gerelateerd aan groepsmaatschappijen Resultaat fondsservicevergoeding 7,246,837 7,779,912 Fondsbeheerkosten 1,339,837 1,479,384 5,907,000 6,300,529 VermogensParaplu Beheer B.V., Amsterdam 17

18 4.3 Administratiekosten inzake fondsen Dit zijn de kosten zoals in rekening gebracht door UBS Fund Services (Luxembourg) S.A. voor de uitoefening van de functie van administrateur van de beleggingsfondsen. 4.4 Bewaarderskosten Dit betreft de kosten voor de bewaardersfunctie die tot 1 april 2014 werd uitgeoefend door Administratiekantoor van de Twentsche Trust-Maatschappij B.V. 4.5 Kosten effectengiro Dit zijn de kosten zoals in rekening gebracht door KAS Bank N.V. voor de functie van beheerder van de effectengiro. 4.6 Bewaarloon inzake fondsen Hieronder zijn verantwoord de kosten samenhangend met het optreden als bewaarder (per 1 april 2014) van effecten ten behoeve van de afzonderlijke fondsen. Deze kosten worden in rekening gebracht door UBS (Luxembourg) S.A. Van de 613,752 aan Bewaarloon inzake fondsen is 613,568 gerelateerd aan groepsmaatschappijen. 4.7 Overige bedrijfskosten Fondsbeheer kosten 263, ,641 Overige 37,440 34, , ,800 VermogensParaplu Beheer B.V., Amsterdam 18

19 4.7.1 Accountantshonorarium Kosten gerelateerd aan door EY verleende diensten in het financiele jaar 2014 zijn als volgt: Audit fee beheerder 14,300 9,900 Audit fee fondsen 165, , , , Bestuurdersbezoldiging De bestuurdersbezoldiging is nihil voor 2014 (2013: nihil). Een vergoeding voor directievoering ligt besloten in de totale vergoeding die VermogensParaplu Beheer BV aan UBS Bank (Netherlands) BV betaalt. De werkzaamheden voor directievoering zijn niet gekwantificeerd. 4.8 Belasting resultaat uit gewone bedrijfsvoering De belasting over 2014 is 352,840 (2013: 373,197). Dit betekent een effectieve belastingdruk van 24.3% (2013: 24.3%). Vpb-tarieven , % 40,000 40, ,000 > 25.0% 312, , , ,197 VermogensParaplu Beheer B.V., Amsterdam 19

20 5 Toelichting op het kasstroomoverzicht In 2014 is 1,159,589 (2013: 1,477,821) aan dividend betaald aan de aandeelhouder UBS Bank (Netherlands) BV wat verantwoord is onder financieringsactiviteiten. Betaalde Vennootschapsbelasting van 322,005 (2013: 366,101) wat verantwoord is onder investeringsactiviteiten. VermogensParaplu Beheer B.V., Amsterdam 20

21 6 Risicomanagement 6.1 Algemeen Gezien de activiteiten van het bedrijf acht de directie de risico s samenhangend met rente, liquiditeit, kasstroom, markt en krediet beperkt. De inkomsten die worden ontvangen uit de beleggingsinstelling(en) hangen samen met de omvang van het beheerd vermogen in de beleggingsinstelling(en) en zijn daarmee mede afhankelijk van de fondsspecifieke risico's, waaronder markt- rente en liquiditeitsrisico's. De specifieke risico s verbonden aan het beleggen en de wijze waarop deze risico s worden beheerst worden uitgebreid toegelicht in het prospectus en jaarverslag van de beleggingsinstelling(en). In deze risicoparagraaf wordt per risico aangegeven hoe de directie deze risico s ten aanzien van vennootschappelijke activiteiten van VermogensParaplu Beheer B.V. ('de vennootschap') inschat. Kredietrisico Het kredietrisico van de vennootschap is beperkt tot het niet in staat zijn van het betalen van de Service en Directie vergoeding aan 'de vennootschap'door de beleggingsinstellingen. Gezien de frequentie van de cash flows en de vermogenspositie van de beleggingsinstellingen acht de directie het risico hierop zeer klein. Markt- en renterisico De inkomsten van de vennootschap zijn mede afhankelijk van de ontwikkelingen op de financiële markten. Ongeveer 65% van het vermogen is belegd in aandelen strategien, 35% in obligatie strategieën. De beleggingsinstellingen kennen alleen long posities en zijn niet geleveraged.de volatiliteit van de aandelenmerkten is historisch gezien hoger dan die van de obligatiemarkten. Het vermogen is in zijn totaal breed gespreid over regio's, sectoren en bedrijven. Dagelijks wordt gecontroleerd of het vermogen belegd is binnen de richtlijnen die daarvoor zijn opgesteld. De directie is van mening dat het markt- en renterisico adequaat wordt beheerd en het risico voor de hoogte van de inkomsten van de vennootschap beperkt is. Liquiditeitsrisico Gezien de frequente cash flows en de liquiditeitspositie van de vennootschap acht de directie het risico dat de vennootschap over onvoldoende middelen beschikt om aan de directe verplichtingen te voldoen zeer klein. 6.2 Prudentiele vereisten Uit hoofde van de AIFM richtlijn dient VermogensParaplu Beheer B.V. aan minimale kapitaaleisen te voldoen. VermogensParaplu Beheer BV voldoet ruimschoots aan deze eisen zoals uit onderstaand overzicht blijkt: VermogensParaplu Beheer B.V., Amsterdam 21

22 Prudentiele vereisten 31 december 2014 In euro Wettelijk minimum eigen vermogen 125,000 Extra kapitaalbeslag uit hoofde van vaste kosten eis 10,000 Kapitaalbeslag uit hoofde van fondsvermogen 251,000 Totaal minimum eigen vermogen 386,000 Eigen vermogen volgens balans 31 december ,724 Surplus vermogen 345,724 VermogensParaplu Beheer B.V., Amsterdam 22

23 7 Overige informatie 7.1 Personeel Gedurende het jaar 2014 had de vennootschap geen personeelsleden in dienst (2013: nihil). 7.2 Beloningsbeleid Vermogensparaplu Beheer B.V. is een 100% dochter van UBS Bank (Netherlands) B.V. ('UBSNL'). De directieleden van de beheerder hebben een arbeidsovereenkomst met en ontvangen een salaris van UBSNL. UBSNL was als bank gedurende het boekjaar onderworpen aan de UBS Group Total Reward Principles ('TRP') en de Regeling beheerst beloningsbeleid ('Rbb'). De Rbb is de Nederlandse regelgeving gebaseerd op de Capital Requirements Directive ( "CRD" ). Zowel de TRP als de Rbb bevatte beginselen waar het beloningsbeleid en de beloningscultuur van een financiële onderneming aan dienen te voldoen om de beheersing van risico s te waarborgen. Het beloningsbeleid dient bij te dragen aan een gezond en doeltreffend risicobeheer en niet aan te moedigen tot het nemen van meer risico's dan acceptabel. Dit beleid komt overeen met het beloningsbeleid dat beheerders van beleggingsinstellingen op grond van de Alternative Investment Fund Managers Directive ('AIFMD') dienen te volgen. De beloningscomponenten van UBSNL bestaan uit een vast salaris, een collectieve pensioenregeling op basis van beschikbare premieregeling, collectieve verzekeringen waaronder een arbeidsongeschiktheidsverzekering, vervoers- en andere discretionaire vergoedingen. Daarnaast kan UBSNL op discretionaire basis een jaarlijkse variabele vergoeding toekennen aan haar medewerkers. De toekenning en hoogte van de variabele vergoeding is afhankelijk van de resultaten van het bedrijf, de mate waarin individuele kwalitatieve en waar mogelijk kwantitatieve doelstellingen zijn gerealiseerd. De doelstellingen worden jaarlijks in overeenstemming met de UBS Total Reward Principles vastgesteld. Belangrijk is om te vermelden dat in dit verband geen koppeling wordt gemaakt met de rendements prestaties van de beleggingsinstellingen onder beheer. Indien de totale vergoeding van een medewerker in een jaar boven een bepaald grensbedrag uitkomt dan wordt de variabele vergoeding deels (40%-60%) voorwaardelijk in de vorm van aan de aandelenkoers en financiële positie van UBS gerelateerde financiële instrumenten uitbetaald. De beloning zal over een periode van drie tot vijf jaar, afhankelijk of aan de gestelde voorwaarden wordt voldaan, worden uitgekeerd. De voorwaarden zijn gerelateerd aan UBS kerncijfers, de winstgevendheid van de divisie UBS Wealth Management, het gedrag van de medewerker en het dienstverband van de medewerker. Amsterdam, 28 april 2015 P. de Gelder R. Vos S. de Vries VermogensParaplu Beheer B.V., Amsterdam 23

24 Overige gegevens 24

25 Statutaire regeling inzake de winstbestemming Artikel 18 van de statuten luidt als volgt: 1. Uitkering van winst ingevolge het in dit artikel bepaalde geschiedt na vaststelling van de jaarrekening waaruit blijkt dat zij geoorloofd is. 2. De winst staat ter vrije beschikking van de algemene vergadering. 3. De vennootschap kan aan de aandeelhouders en andere gerechtigden tot de voor uitkering vatbare winst slechts uitkeringen doen voor zover haar eigen vermogen groter is dan het bedrag van het geplaatste kapitaal vermeerderd met de reserves die krachtens de wet moeten worden aangehouden. 4. Ten laste van de door de wet voorgeschreven reserves mag een tekort slechts worden gedelgd voor zover de wet dat toestaat. Bij de berekening van de verdeling van een voor uitkering op aandelen bestemd bedrag tellen de aandelen die de vennootschap houdt in haar eigen kapitaal niet mee. Voorstel resultaatverdeling De directie stelt voor om het voordelige resultaat over 2014, groot 1,098,521 als volgt te verdelen: 31 december december 2013 Uit te keren als dividend 1,098,521 1,159,589 1,098,521 1,159,589 Bovenstaand voorstel is nog niet verwerkt in de jaarrekening Gebeurtenissen na balansdatum Geen gebeurtenissen na balansdatum. 25

26 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Aan: de aandeelhouder en het bestuur van VermogensParaplu Beheer B.V. Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2014 van VermogensParaplu Beheer B.V. te Amsterdam gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2014 en de winst-en-verliesrekening over 2014 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen. Verantwoordelijkheid van het bestuur Het bestuur van de entiteit is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag, beide in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW) en de Wet op het financieel toezicht. Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten. Verantwoordelijkheid van de accountant Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat. Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico's dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten. Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de entiteit. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door het bestuur van de entiteit gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening. 26

27 Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onderbouwing voor ons oordeel te bieden. Oordeel betreffende de jaarrekening Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en samenstelling van het vermogen van VermogensParaplu Beheer B.V. per 31 december 2014 en van het resultaat over 2014 in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW en de Wet op het financieel toezicht. Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen Ingevolge artikel 2:393 lid 5 onder e en f BW vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar aanleiding van het onderzoek of het directieverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, overeenkomstig Titel 9 Boek 2 BW is opgesteld, en of de in artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens zijn toegevoegd. Tevens vermelden wij dat het directieverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening zoals vereist in artikel 2:391 lid 4 BW. Amsterdam, 28 april 2015 Ernst & Young Accountants LLP w.g. C.G.J. de Lange RA 27

STAALBANKIERS BELEGGINGSFONDSEN BEHEER B.V. Jaarverslag 2014

STAALBANKIERS BELEGGINGSFONDSEN BEHEER B.V. Jaarverslag 2014 Jaarverslag 2014 INHOUDSOPGAVE 2 Algemene gegevens 3 Directieverslag 4 Balans 5 Winst- en verliesrekening 6 Algemene toelichting en waarderingsgrondslagen 7 Toelichting op de balans 9 Toelichting op de

Nadere informatie

Bewaarder RE Woningfonds VI BV JAARBERICHT 2010

Bewaarder RE Woningfonds VI BV JAARBERICHT 2010 Bewaarder RE Woningfonds VI BV JAARBERICHT 2010 Inhoudsopgave Algemeen Directieverslag 2 pagina Jaarrekening Balans 6 Winst-en-verliesrekening 7 Kasstroomoverzicht 8 Toelichting algemeen en waarderingsgrondslagen

Nadere informatie

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013 1 TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013 INHOUDSOPGAVE Directieverslag 3 Jaarrekening 2013 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening over 2013 5 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Brand New Day Vermogensbeheer N.V.

Jaarverslag 2013 Brand New Day Vermogensbeheer N.V. Jaarverslag 2013 Brand New Day Vermogensbeheer N.V. Inhoud Directieverslag 2 Jaarrekening 2013 Balans 5 Winst- en verliesrekening 6 Kasstroomoverzicht 7 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Loyalis Sparen & Beleggen NV

Loyalis Sparen & Beleggen NV Loyalis Sparen & Beleggen NV JAARVERSLAG 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ALGEMEEN 1 Meerjarengegevens 3 2 Directieverslag 4 JAARREKENING 1 Balans 7 2 Overzicht van het totaalresultaat 8 3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Inhoudsopgave. DAF Depositary B.V., Amsterdam Jaarverslag 2014 1

Inhoudsopgave. DAF Depositary B.V., Amsterdam Jaarverslag 2014 1 Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave VERSLAG VAN DE DIRECTIE... 2 BALANS PER 31 DECEMBER 2014... 4 WINST-EN-VERLIESREKENING OVER DE PERIODE 1 JANUARI TOT EN MET 31 DECEMBER 2014... 5 ALGEMENE TOELICHTING EN

Nadere informatie

Berk Insinger de Beaufort Private Equity Fund

Berk Insinger de Beaufort Private Equity Fund Berk Insinger de Beaufort Private Equity Fund Jaarverslag 2012 - 2 - INHOUDSOPGAVE Algemene informatie... - 5 - Organisatiestructuur... - 5 - Verslaggeving en fondsenstructuur... - 6 - Profiel... - 6 -

Nadere informatie

Keijser Capital Asset Management B.V.

Keijser Capital Asset Management B.V. Jaarverslag 2012 Keijser Capital Asset Management B.V. Keizersgracht 410 1016 GC Amsterdam Tel: 020-531 21 21 Fax: 020-531 21 95 Inhoud Directieverslag 3 Jaarrekening 2012 Balans per 31 december 2012 6

Nadere informatie

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2013

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2013 Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL te Amsterdam Jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Blad Verslag van het Bestuur 2 Jaarrekening Balans per 31 december 2013 4 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

Stichting Bewaarder Robeco

Stichting Bewaarder Robeco Stichting Bewaarder Robeco Jaarrekening over het boekjaar 2013 Stichting Bewaarder Robeco INHOUDSOPGAVE Pagina Algemene informatie 1 Verslag van het Bestuur 2 Algemeen 2 Ontwikkelingen gedurende het verslagjaar

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Jaarrekening

Inhoudsopgave. Jaarrekening Inhoudsopgave Jaarrekening 3 Kerncijfers 4 Geconsolideerde balans per 31 december 2013 6 Geconsolideerde winst- en verliesrekening over 2013 7 Geconsolideerd kasstroomoverzicht over 2013 9 Geconsolideerd

Nadere informatie

Triodos Custody bv JAARVERSLAG 2008. TlCustody

Triodos Custody bv JAARVERSLAG 2008. TlCustody Triodos Custody bv JAARVERSLAG 2008 TlCustody Inhoud 3 Directieverslag Jaarrekening 2008 4 Balans per 31 december 2008 5 Winst- en verliesrekening over 2008 6 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

TKPI Savings Fund JAARVERSLAG 2014

TKPI Savings Fund JAARVERSLAG 2014 TKPI Savings Fund JAARVERSLAG 2014 2 TKPI Savings Fund Jaarverslag 2014 INHOUDSOPGAVE 1 Algemene informatie 3 2 Profiel 5 3 Kerncijfers 8 4 Verslag van de beheerder 11 4.1 Verslag 2014 12 4.2 Gebruik financiële

Nadere informatie

Loyalis Sparen & Beleggen NV

Loyalis Sparen & Beleggen NV Loyalis Sparen & Beleggen NV JAARVERSLAG 2009 INHOUDSOPGAVE Pagina ALGEMEEN 1 Meerjarengegevens 3 2 Directieverslag 4 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2009 6 2 Overzicht van het totaalresultaat 2009

Nadere informatie

Loyalis Sparen & Beleggen NV

Loyalis Sparen & Beleggen NV Loyalis Sparen & Beleggen NV JAARVERSLAG 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina ALGEMEEN 1 Meerjarengegevens 3 2 Directieverslag 4 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2012 7 2 Overzicht van het totaalresultaat 2012

Nadere informatie

Loyalis Sparen & Beleggen NV

Loyalis Sparen & Beleggen NV Loyalis Sparen & Beleggen NV JAARVERSLAG 2011 INHOUDSOPGAVE Pagina ALGEMEEN 1 Meerjarengegevens 3 2 Directieverslag 4 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2011 7 2 Overzicht van het totaalresultaat 2011

Nadere informatie

Ohpen BV, Amsterdam Jaarrekening 2012 1

Ohpen BV, Amsterdam Jaarrekening 2012 1 Ohpen BV, Amsterdam Jaarrekening 2012 1 INHOUDSOPGAVE Verslag van de directie 3 1. Balans per 31 december 2012 6 2. Winst-en-verliesrekening over 2012 7 3. Toelichting 8 4. Toelichting op de balans 11

Nadere informatie

Jaarverslag Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. 2012

Jaarverslag Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. 2012 Jaarverslag 2012 Inhoudsopgave 1. Algemene gegevens 2 2. Bericht van de Raad van Commissarissen 3 3. Verslag van de directie 4 4. Jaarrekening 8 4.1 Balans 9 4.2 Winst-en-verliesrekening 10 4.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

SUPERMARKT BELEGGINGSFONDS B.V.

SUPERMARKT BELEGGINGSFONDS B.V. ANNEXUM SUPERMARKT BELEGGINGSFONDS B.V. JAARBERICHT 2014 Beheerder Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam Website: www.annexum.nl AIFMD Bewaarder SGG Depositary B.V. Claude

Nadere informatie

JAARVERSLAG Oktober 2011 December 2012

JAARVERSLAG Oktober 2011 December 2012 Synthes Fund JAARVERSLAG Oktober 2011 December 2012 Inhoudsopgave Algemene informatie 2 Ontwikkeling Synthes Fund 3 Profiel 4 Verslag van de beheerder 5 Jaarrekening Balans 9 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Alternative Harbour Fund. Jaarverslag

Alternative Harbour Fund. Jaarverslag Jaarverslag 2010 Algemene informatie Alternative Harbour Fund Kantooradres Fonds : Javastraat 24 2585 AN Den Haag Beheerder : Safe Harbour Fund Management B.V. Javastraat 24 2585 AN Den Haag Bewaarder

Nadere informatie

Inhoudsopgave Kerngegevens Profiel Verslag van de beheerder van Fonds voor Gemene Rekening Homburg De President Jaarrekening 2010 Overige gegevens

Inhoudsopgave Kerngegevens Profiel Verslag van de beheerder van Fonds voor Gemene Rekening Homburg De President Jaarrekening 2010 Overige gegevens FONDS VOOR GEMENE REKENING HOMBURG DE PRESIDENT Jaarrapport 2010 1 Inhoudsopgave Kerngegevens 3 Profiel 4 Verslag van de beheerder van Fonds voor Gemene Rekening Homburg De President 5 Jaarrekening 2010

Nadere informatie

Financieel verslag voor het jaar 2014 Annexum Beheer B.V. A sterdam

Financieel verslag voor het jaar 2014 Annexum Beheer B.V. A sterdam Financieel verslag voor het jaar 2014 Annexum Beheer B.V. A sterdam Inhoudsongave Verslag van de Directie 2 Jaarrekening 2014 3 Balans per 31 december2014 4 Winst-en-verilesrekening over 2014 5 Toellchting

Nadere informatie

HEK European Value Fund. Jaarverslag

HEK European Value Fund. Jaarverslag Jaarverslag 2010 Algemene informatie HEK European Value Fund Kantooradres Fonds : Javastraat 24 2585 AN Den Haag Beheerder : Safe Harbour Fund Management B.V. Javastraat 24 2585 AN Den Haag Bewaarder :

Nadere informatie

ThinkCapital Asset Management B.V. Amsterdam

ThinkCapital Asset Management B.V. Amsterdam Beknopt financieel verslag 2014 ThinkCapital Asset Management B.V. Amsterdam Inhoud Jaarverslag van de directie 3 Jaarrekening 7 Balans per 31 december 2014 7 Toelichting op de vennootschappelijke balans

Nadere informatie

Jaarverslag 2009. BNG Vermogensbeheer B.V. (voorheen BNG Capital Management B.V.)

Jaarverslag 2009. BNG Vermogensbeheer B.V. (voorheen BNG Capital Management B.V.) Jaarverslag 2009 BNG Vermogensbeheer B.V. (voorheen BNG Capital Management B.V.) Inhoud 1 Profiel en kerncijfers 1 1.1 Profiel 1 1.2 Kerncijfers 1 2 Directieverslag 2 2.1 Marktontwikkelingen en beleggingsbeleid

Nadere informatie

Financieel jaarverslag

Financieel jaarverslag Financieel jaarverslag 2013 2 Financieel jaarverslag 2013 Alle bedragen in de cijferopstellingen van deze jaarrekening van Unigarant N.V. zijn in duizenden euro s, tenzij anders vermeld. Door afronding

Nadere informatie

Jaarverslag Teslin Capital Management BV 2013

Jaarverslag Teslin Capital Management BV 2013 Jaarverslag Teslin Capital Management BV 2013 Directie F.W.H. van Beuningen (Nellestein Management BV) M. Hartog (Cassaforte BV) A.C. Kruize-Schuitemaker (Happy Acres BV) Raad van Commissarissen C.J. van

Nadere informatie

Jaarverslag 2011 CertiQ B.V.

Jaarverslag 2011 CertiQ B.V. Jaarverslag 2011 Jaarverslag 2011 CertiQ B.V. 1 Voorwoord 3 2 Resultaten 2011 4 2.1 Kerncijfers 4 2.2 Geïmporteerde en geëxporteerde Garanties van Oorsprong 5 2.3 Financieel resultaat 6 3 Jaarrekening

Nadere informatie

Meerwaarde. Jaarverslag 2012

Meerwaarde. Jaarverslag 2012 Meerwaarde Jaarverslag 2012 Jaarverslag 2012 CertiQ B.V. 1 Meerwaarde 3 2 Corporate Governance Code 4 3 Resultaten 2012 5 3.1 Kerncijfers 5 3.2 Geïmporteerde en geëxporteerde Garanties van Oorsprong 6

Nadere informatie