Bewaarder RE Woningfonds VI BV JAARBERICHT 2010

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bewaarder RE Woningfonds VI BV JAARBERICHT 2010"

Transcriptie

1 Bewaarder RE Woningfonds VI BV JAARBERICHT 2010

2

3 Inhoudsopgave Algemeen Directieverslag 2 pagina Jaarrekening Balans 6 Winst-en-verliesrekening 7 Kasstroomoverzicht 8 Toelichting algemeen en waarderingsgrondslagen 9 Toelichting balans 11 Toelichting winst-en-verliesrekening 12 Overige gegevens 14 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 16 Bewaarder RE Woningfonds VI BV Haagse Poort Schenkkade 65 Postbus LL Den Haag T F E I KvK-nr Een initiatief van ING Real Estate Investment Management 1

4 Directieverslag Algemeen Bewaarder RE Woningfonds VI BV treedt op als bewaarder voor ING Real Estate Woningfonds VI CV. Resultaat boekjaar en toestand per balansdatum Het resultaat in 2010 is Ultimo 2010 bedraagt het eigen vermogen en ligt in lijn met de minimum eigen vermogenseis van Verantwoordelijkheden bewaarder Als bewaarder is Bewaarder RE Woningfonds VI BV verantwoordelijk voor het bewaren en administreren van de objecten van ING Real Estate Woningfonds VI CV. Met het fonds is hiervoor een bewaarovereenkomst afgesloten. De bewaarovereenkomst geldt in principe voor de duur van het fonds. Het fonds heeft een verwachte looptijd tot Risico's De risico's van de bewaarder hangen samen met de functie als bewaarder van ING Real Estate Woningfonds VI CV. Indien het fonds niet meer aan haar verplichtingen kan voldoen, kan het vermogen van de bewaarder aangesproken worden. Directie De directie van Bewaarder RE Woningfonds VI BV wordt gevoerd door ING Real Estate Fund Services BV. Per 15 oktober is de heer Baars afgetreden als bestuurder en opgevolgd door de heer Sterk. Op dit moment bestaat de directie van ING Real Estate Fund Services BV uit de heren Sterk, Eijk en Esman. Verkoop ING REIM Op 15 februari 2011 heeft ING Group aangekondigd dat het overeengekomen is om de meerderheid van ING Real Estate Investment Management (ING REIM) te verkopen aan CB Richard Ellis Group, Inc (CB Richard Ellis). De verkoop aan CB Richard Ellis omvat ING REIM Europe, ING REIM Azië, en de wereldwijde activiteiten van ING REIM s real estate securities business in Amerika, ING Clarion Real Estate Securities (CRES) en ING s wereldwijde multi-manager activiteiten ING Real Estate Select. Na het sluiten van de deal, die is voorzien in de tweede helft van dit jaar, zal ING REIM worden samengevoegd met CBRE Investors, een onafhankelijk opererende dochtermaatschappij van CB Richard Ellis. De werkzaamheden van CBRE Investors en ING REIM zijn bijzonder complementair in hun resultaatgerichtheid, klantenfocus, beleggingsaanbod en hun onderzoekscapaciteiten. De gecombineerde organisatie geeft ons de mogelijkheid onze klanten van de beste vastgoedbeleggingsen asset management diensten te voorzien. 2

5 De bewaarmaatschappij is onderdeel van ING Verzekeringen en maakt daardoor geen direct onderdeel uit van de verkoop aan CB Richard Ellis. Ten aanzien van de bewaarmaatschappij zal de onafhankelijke positie worden gewaarborgd. Hiertoe zal in de huidige structuur een omzetting plaatsvinden naar een onafhankelijke stichting. Naar verwachting zal de omzetting in de loop van het jaar worden geëffectueerd. Verwachtingen De directie verwacht dat het resultaat over het komende jaar positief zal zijn. Jaarbericht Het jaarbericht is door de bewaarder opgesteld in overeenstemming met Titel 9 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. Hiernaast zijn ook de aanvullende vereisten uit de Wet op het financieel toezicht verwerkt. De jaarrekening is door de accountant gecontroleerd. De controleverklaring van de onafhankelijke accountant is opgenomen in de overige gegevens. Den Haag, 2 maart 2011 De directie van Bewaarder RE Woningfonds VI BV, namens ING Real Estate Fund Services BV J.W. Sterk mr. R.C.G.G. van Eijk MRE drs. I. Esman RBA 3

6 4

7 Bewaarder RE Woningfonds VI BV JAARREKENING 2010 De jaarrekening beslaat pagina 6 tot en met 13 5

8 Balans per 31 december 2010 Na voorgestelde resultaatbestemming (bedragen in ) Balans per Balans per Toelichting ACTIVA Vorderingen en overlopende activa Vorderingen op groepsmaatschappijen PASSIVA Eigen vermogen Gestort en opgevraagd kapitaal Agio Overige reserves Kortlopende schulden en overlopende passiva Overlopende passiva

9 Winst-en-verliesrekening over 2010 (bedragen in ) Toelichting Netto-omzet Som der bedrijfsopbrengsten Overige bedrijfskosten Som der bedrijflasten Rentebaten en soortgelijke baten Som financiële baten en lasten Resultaat uit gewone bedrijfsvoering voor belastingen Belastingen resultaat uit gewone bedrijfuitoefening Resultaat uit gewone bedrijfsvoering na belastingen

10 Kasstroomoverzicht (bedragen in ) Resultaat Toename/(afname) kortlopende schulden - - (Toename)/afname vorderingen op korte termijn (15.688) (15.688) Operationele kasstroom Dividenduitkering (63.763) - Financieringskasstroom (63.763) - Toename/(afname) liquide middelen - - Beginstand liquide middelen - - Eindstand liquide middelen - - 8

11 Toelichting algemeen en waarderingsgrondslagen Algemeen Bewaarder RE Woningfonds VI BV is opgericht 4 december Activiteiten De activiteiten van Bewaarder RE Woningfonds VI BV, statutair gevestigd te Den Haag, bestaan voornamelijk uit: Het optreden als bewaarder in de zin van de Wet op het financieel toezicht voor ING Real Estate Woningfonds VI CV en als zodanig activa te bewaren en beleggingsobjecten te administreren. Directie De directie wordt gevoerd door ING Real Estate Fund Services BV. Groepsverhoudingen De vennootschap maakt deel uit van een groep, waarvan ING Groep NV aan het hoofd staat. Verbonden partijen - ING REI Investment I BV - ING Real Estate Fund Services BV - ING Real Estate Woningfonds VI CV De transacties met deze partijen zijn op basis van marktconforme voorwaarden tot stand gekomen. Verslaglegging en wetgeving De jaarrekening is opgemaakt in overeenstemming met Titel 9 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. Hiernaast zijn ook de aanvullende vereisten uit de Wet op het financieel toezicht verwerkt. Boekjaar Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar. Aantal werknemers Bewaarder RE Woningfonds VI BV heeft geen personeel in dienst en is ook niet voornemens dit te gaan doen. 9

12 Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde. Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voorzover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico's die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. Grondslagen voor de waardering van activa en passiva Vorderingen en overlopende activa Vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde, onder aftrek van de noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen. Grondslagen voor de bepaling van het resultaat Netto-omzet Opbrengsten van diensten worden opgenomen naar rato van de mate waarin de diensten zijn verricht. De kostprijs van de diensten wordt aan dezelfde periode toegerekend. Belastingen De vennootschap maakt deel uit van een fiscale eenheid. De vennootschapsbelasting wordt berekend alsof de vennootschap zelfstandig belastingplichtig zou zijn en wordt in rekening-courant met de moedermaatschappij verrekend. 10

13 Toelichting op de balans (bedragen in ) Vorderingen en overlopende activa 1 Vorderingen op groepsmaatschappijen Rekening-courant ING Real Estate Fund Services BV Eigen vermogen 2 Gestort en opgevraagd kapitaal Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt , verdeeld in 90 gewone aandelen van Hiervan zijn onveranderd 18 aandelen (nominaal ) geplaatst en volgestort. De geplaatste aandelen zijn eigendom van ING Real Estate Fund Services BV. 3 Agio De agioreserve bedraagt en is gestort in verband met het op grond van Wft artikel 3:53 vereiste minimum eigen vermogen van Overige reserves Saldo 1 januari resultaat boekjaar dividenduitkering (63.763) - Saldo 31 december Overlopende passiva Overige overlopende passiva Niet in de balans opgenomen verplichtingen en activa De rechtspersoon maakt deel uit van een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting en omzetbelasting en is uit dien hoofde hoofdelijk aansprakelijk voor de belastingschuld van de fiscale eenheid als geheel. ING REI Investment I BV heeft voor de vordering op ING Real Estate Fund Services BV een garantstelling tot 1 mei 2012 afgegeven van

14 Toelichting op de winst- en-verliesrekening (bedragen in ) 6 Netto-omzet Bewaarvergoeding Overige bedrijfskosten Accountantskosten Overige bedrijfskosten De accountantskosten hebben volledig betrekking op de controle van de jaarrekening Rentebaten en soortgelijke baten Rente rekening-courant ING Real Estate Fund Services BV Belastingen resultaat uit gewone bedrijfuitoefening Vennootschapsbelasting

15 Overige toelichtingen en ondertekening van de jaarrekening Transacties met verbonden partijen en groepsmaatschappijen Onderstaand zijn de verbonden partijen en groepsmaatschappijen genoemd waar transacties mee tot stand zijn gekomen. De transacties met deze partijen zijn op basis van marktconforme voorwaarden tot stand gekomen. Naam verbonden partij of groepsmaatschappij Aard van transactie Transactievolume ING Real Estate Fund Services BV Rente rekening-courant ING Real Estate Woningfonds VI CV Bewaarvergoeding Ondertekening van de jaarrekening Den Haag, 2 maart 2011 De directie van Bewaarder RE Woningfonds VI BV, namens ING Real Estate Fund Services BV J.W. Sterk mr. R.C.G.G. van Eijk MRE drs. I. Esman RBA 13

16 Overige gegevens Controleverklaring van de onafhankelijke accountant De controleverklaring van de onafhankelijke accountant is hierna opgenomen. Bepalingen betreffende de bestemming van het resultaat In de statuten is in artikel 18 het volgende opgenomen betreffende de resultaatbestemming: Uitkering van winst ingevolge het in dit artikel bepaalde geschiedt na vaststelling van de jaarrekening waaruit blijkt dat zij geoorloofd is. De winst staat ter vrije beschikking van de algemene vergadering. De vennootschap kan aan de aandeelhouders en andere gerechtigden tot de voor uitkering vatbare winst slechts uitkeringen doen voor zover haar eigen vermogen groter is dan het bedrag van het geplaatste kapitaal vermeerderd met de reserves die krachtens de wet moeten worden aangehouden. Ten laste van de door de wet voorgeschreven reserves mag een tekort slechts worden gedelgd voor zover de wet dat toestaat. Bij de berekening van de verdeling van een voor uitkering op aandelen bestemd bedrag tellen de aandelen die de vennootschap in haar kapitaal houdt niet mee. Bestemming van het resultaat over het boekjaar 2009 De jaarrekening 2009 is vastgesteld in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 22 maart De vergadering heeft de verwerking van het resultaat vastgesteld conform het daartoe gedane voorstel. Voorstel tot bestemming van het resultaat over het boekjaar 2010 Door de directie wordt voorgesteld het behaalde resultaat toe te voegen aan de overige reserves. Verder wordt voorgesteld om vanuit de overige reserves als dividend uit te keren. Bovengenoemd voorstel is als zodanig in de jaarrekening verwerkt. Gebeurtenissen na balansdatum Op 15 februari 2011 heeft ING Group aangekondigd dat het overeengekomen is om de meerderheid van ING Real Estate Investment Management (ING REIM) te verkopen aan CB Richard Ellis Group, Inc (CB Richard Ellis). De verkoop aan CB Richard Ellis omvat ING REIM Europe, ING REIM Azië, en de wereldwijde activiteiten van ING REIM s real estate securities business in Amerika, ING Clarion Real Estate Securities (CRES) en ING s wereldwijde multi-manager activiteiten ING Real Estate Select. 14

17 Na het sluiten van de deal, die is voorzien in de tweede helft van dit jaar, zal ING REIM worden samengevoegd met CBRE Investors, een onafhankelijk opererende dochtermaatschappij van CB Richard Ellis. De werkzaamheden van CBRE Investors en ING REIM zijn bijzonder complementair in hun resultaatgerichtheid, klantenfocus, beleggingsaanbod en hun onderzoekscapaciteiten. De gecombineerde organisatie geeft ons de mogelijkheid onze klanten van de beste vastgoedbeleggingsen asset management diensten te voorzien. De bewaarmaatschappij is onderdeel van ING Verzekeringen en maakt daardoor geen direct onderdeel uit van de verkoop aan CB Richard Ellis. Ten aanzien van de bewaarmaatschappij zal de onafhankelijke positie worden gewaarborgd. Hiertoe zal in de huidige structuur een omzetting plaatsvinden naar een onafhankelijke stichting. Naar verwachting zal de omzetting in de loop van het jaar worden geëffectueerd. Naast voorgenoemde hebben zich geen gebeurtenissen voorgedaan als bedoeld in art. 2:392 lid 1 BW. 15

18 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Aan: ING Real Estate Fund Services BV Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de in dit jaarbericht opgenomen jaarrekening 2010 van Bewaarder RE Woningfonds VI BV te Den Haag gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2010, de winst-en-verliesrekening en het kasstroomoverzicht over 2010 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen. Verantwoordelijkheid van het bestuur Het bestuur van de vennootschap is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW) en de Wet op het financieel toezicht, alsmede voor het opstellen van het directieverslag in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW). Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten. Verantwoordelijkheid van de accountant Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat. Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico's dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten. Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de vennootschap. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door het bestuur van de vennootschap gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening. Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onderbouwing voor ons oordeel te bieden. Oordeel Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en samenstelling van het vermogen van Bewaarder RE Woningfonds VI BV per 31 december 2010 en van het resultaat over 2010 in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW en de Wet op het financieel toezicht. Verklaring betreffende andere wettelijke voorschriften en/of voorschriften van regelgevende instanties Ingevolge artikel 2:393 lid 5 onder e en f BW vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar aanleiding van het onderzoek of het directieverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, overeenkomstig Titel 9 Boek 2 BW is opgesteld, en of de in artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens zijn toegevoegd. Tevens vermelden wij dat het directieverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening zoals vereist in artikel 2:391 lid 4 BW. Den Haag, 2 maart 2011 Ernst & Young Accountants LLP was getekend J.C.J. Preijde RA 16

Inhoudsopgave. DAF Depositary B.V., Amsterdam Jaarverslag 2014 1

Inhoudsopgave. DAF Depositary B.V., Amsterdam Jaarverslag 2014 1 Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave VERSLAG VAN DE DIRECTIE... 2 BALANS PER 31 DECEMBER 2014... 4 WINST-EN-VERLIESREKENING OVER DE PERIODE 1 JANUARI TOT EN MET 31 DECEMBER 2014... 5 ALGEMENE TOELICHTING EN

Nadere informatie

Fondsnaam Valuta Positie Marktwaarde Percentage Nestle CHF 80000 3.552.047,36 7,67% P.S. Lindt Und Spruengli CHF 900 2.067.587,57 4,47% Schindler Holding LTD CHF 23000 2.068.903,14 4,47% DSM EUR 56919

Nadere informatie

Loyalis Sparen & Beleggen NV

Loyalis Sparen & Beleggen NV Loyalis Sparen & Beleggen NV JAARVERSLAG 2011 INHOUDSOPGAVE Pagina ALGEMEEN 1 Meerjarengegevens 3 2 Directieverslag 4 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2011 7 2 Overzicht van het totaalresultaat 2011

Nadere informatie

Z Oj. 2 o. Deloitte Accountants B.V. Vastned Management B.V. Rotterdam. Rapport inzake jaarhericht 2013. 29 april 2014. Pagina I

Z Oj. 2 o. Deloitte Accountants B.V. Vastned Management B.V. Rotterdam. Rapport inzake jaarhericht 2013. 29 april 2014. Pagina I Vastned Management B.V. Rotterdam Rapport inzake jaarhericht 2013 29 april 2014 flt rapport s gepubliceerd op. en kan worden gedowniond van, de website van de Vennootschap wwwvastned.com Eerr afschrift

Nadere informatie

JAARVERSLAG Oktober 2011 December 2012

JAARVERSLAG Oktober 2011 December 2012 Synthes Fund JAARVERSLAG Oktober 2011 December 2012 Inhoudsopgave Algemene informatie 2 Ontwikkeling Synthes Fund 3 Profiel 4 Verslag van de beheerder 5 Jaarrekening Balans 9 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Alternative Harbour Fund. Jaarverslag

Alternative Harbour Fund. Jaarverslag Jaarverslag 2010 Algemene informatie Alternative Harbour Fund Kantooradres Fonds : Javastraat 24 2585 AN Den Haag Beheerder : Safe Harbour Fund Management B.V. Javastraat 24 2585 AN Den Haag Bewaarder

Nadere informatie

Waterlandlaan 96 Postbus 796 1440 AT Purmerend

Waterlandlaan 96 Postbus 796 1440 AT Purmerend Koninklijke Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst Bond van Nederlandse Architecten BNA Postbus 19606 1000 GP AMSTERDAM Waterlandlaan 96 Postbus 796 1440 AT Purmerend Behandeld door: Daniël Tol 088

Nadere informatie

ThinkCapital Asset Management B.V. Amsterdam

ThinkCapital Asset Management B.V. Amsterdam Beknopt financieel verslag 2014 ThinkCapital Asset Management B.V. Amsterdam Inhoud Jaarverslag van de directie 3 Jaarrekening 7 Balans per 31 december 2014 7 Toelichting op de vennootschappelijke balans

Nadere informatie

Beleggingsmaatschappij Rhoon, Pendrecht en Cortgene BV Jaarverslag 2011

Beleggingsmaatschappij Rhoon, Pendrecht en Cortgene BV Jaarverslag 2011 hoon endrecht ortgene 011 B E L E G G I N G S M A AT S C H A P P I J R H O O N, P E N D R E C H T E N C O R T G E N E B V J A A R V E R S L A G 2 0 1 1 Beleggingsmaatschappij Rhoon, Pendrecht en Cortgene

Nadere informatie

RECHTSBIJSTAND JAARVERSLAG 2007. ARAG-Nederland, Algemene Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V.

RECHTSBIJSTAND JAARVERSLAG 2007. ARAG-Nederland, Algemene Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V. RECHTSBIJSTAND JAARVERSLAG 2007 ARAG-Nederland, Algemene Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V. ARAG - Nederland, Algemene Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V. Kastanjelaan 2 3833 AN Leusden

Nadere informatie

Onze financiën. Inhoud. Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening 1. Balans op 31 december 2011 6. Staat van baten en lasten 2011 7

Onze financiën. Inhoud. Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening 1. Balans op 31 december 2011 6. Staat van baten en lasten 2011 7 Onze financiën Inhoud Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening 1 Balans op 31 december 2011 6 Staat van baten en lasten 2011 7 Kasstroomoverzicht 2011 9 Verschillenanalyse begroting versus 10

Nadere informatie

Visionplanner Plesmanstraat 58b 3905 KZ Veenendaal. Jaarrekening 2011

Visionplanner Plesmanstraat 58b 3905 KZ Veenendaal. Jaarrekening 2011 Plesmanstraat 58b 395 KZ Veenendaal INHOUD ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Samenstellingsverklaring 2 Resultaat 3 Financiële positie 4 Fiscale positie JAARREKENING 1 Balans 2 Winst- en verliesrekening 3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Jaarrekening 2008. Voorbeeldjaarrekening BV Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN VOORBEELD

Jaarrekening 2008. Voorbeeldjaarrekening BV Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN VOORBEELD Jaarrekening 2008 Voorbeeldjaarrekening BV Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN INHOUDSOPGAVE 1. Accountantsverslag Voorbeeldjaarrekening BV T.a.v. de directie Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN Jaarrekening 2008 Pagina

Nadere informatie

noord-hollands archief

noord-hollands archief noord-hollands archief Gemeenteraad van Haarlem Postbus 511 2003 PB HAARLEM Datum; 24 april 2014 Onderwerp: jaarrekening 2013 Uw kenmerk: Ons kenmerk: Z-14-06010 / UIT-14-04104 Geachte leden van de Raad,

Nadere informatie

BNP Paribas Garantie Fondsen

BNP Paribas Garantie Fondsen BNP Paribas Garantie Fondsen Jaarverslag 2011/2012 30 november 2012 BNP Paribas Garantie Fondsen besloten fondsen voor gemene rekening Beheerder BNP Paribas Investment Partners Funds (Nederland) N.V. Burgerweeshuispad

Nadere informatie

Den Haag, 31 juli 2012 ING Fund Management B.V.

Den Haag, 31 juli 2012 ING Fund Management B.V. Inlegvel bij het supplement met betrekking tot het ING Industrials Fund dd. 31 juli 2012, behorende bij het prospectus van ING Beleggingsfondsen Paraplu N.V. In het supplement van het Subfonds wordt op

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Brand New Day Levensverzekeringen N.V.

Jaarverslag 2014 Brand New Day Levensverzekeringen N.V. Jaarverslag 2014 Brand New Day Levensverzekeringen N.V. Inhoud Directieverslag 2 Verslag Raad van Commissarissen 6 Jaarrekeningen 2014 8 Balans 9 Winst- en verliesrekening 11 Kasstroomoverzicht 12 Toelichting

Nadere informatie

Nieuwe controleverklaring voor oob s. Uitgebreider met meer informatie over werkzaamheden accountant

Nieuwe controleverklaring voor oob s. Uitgebreider met meer informatie over werkzaamheden accountant Nieuwe controleverklaring voor oob s Uitgebreider met meer informatie over werkzaamheden accountant Versie oktober 2014 2014 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd

Nadere informatie

PROFIEL PBO-DIENSTVERLENING

PROFIEL PBO-DIENSTVERLENING JAARVERSLAG 2012 PROFIEL PBO-DIENSTVERLENING Stichting PBO-Dienstverlening (PBOD) PBOD is een stichting, opgericht door de Stichting Pensioenfonds Productschappen (PFP) en de Stichting Pensioenfonds SER

Nadere informatie

Prospectus SNS Beleggingsfondsen

Prospectus SNS Beleggingsfondsen Prospectus SNS Beleggingsfondsen Prospectus SNS Beleggingsfondsen N.V. SNS Beleggingsfondsen Beheer B.V. Pettelaarpark 120, 5216 PT s Hertogenbosch Postbus 70053, 5201 DZ s Hertogenbosch Telefoon 073-683

Nadere informatie

FINANCIEEL JAARVERSLAG

FINANCIEEL JAARVERSLAG FINANCIEEL JAARVERSLAG FINANCIEEL VERSLAG 2007 I N H O U D S O P G AV E Vo o r w o o r d Pagina 9 Kerngegevens Kerncijfers Kengetallen 10 11 Ve r s l a g v a n d e d i r e c t i e 1 Structuur en activiteiten

Nadere informatie

Jaarverslag 2008 PUUR RETAIL PUUR REALISME

Jaarverslag 2008 PUUR RETAIL PUUR REALISME Jaarverslag 2008 PUUR RETAIL PUUR REALISME Colofon Redactieadres: Euretco B.V., Anita Taks Postbus 3254, 4800 ME Breda T (076) 578 57 19 F (076) 578 56 16 E a.taks@euretco.net Tekst: Beijer Public Relations,

Nadere informatie

Lavide Holding N.V. (voorheen Qurius N.V) Jaarverslag 2013. Jaarverslag Lavide Holding N.V., versie 31-3-2014. Lavide Holding N.V.

Lavide Holding N.V. (voorheen Qurius N.V) Jaarverslag 2013. Jaarverslag Lavide Holding N.V., versie 31-3-2014. Lavide Holding N.V. Lavide Holding N.V. (voorheen Qurius N.V) Jaarverslag 2013 Lavide Holding N.V. Postbus 319 1400 AH Bussum contact@lavideholding.com www.lavideholding.com 1 Inhoudsopgave jaarverslag Lavide Holding 2013

Nadere informatie

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010 VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP Rapport inzake jaarstukken 2010 INHOUDSOPGAVE Pagina RAPPORT 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsrapport 3 3 Resultaat 4 4 Financiële positie 6 JAARREKENING 1 Balans per

Nadere informatie

ThinkCapital ETF s N.V. Jaarverslag 2013

ThinkCapital ETF s N.V. Jaarverslag 2013 Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave 1. Algemene informatie 3 2. Profiel 4 3. Performanceoverzicht 9 4. Verslag van de Directie 15 5. Jaarrekening 2013 18 5.1 Balans per 31 december (voor verwerking resultaatbestemming)

Nadere informatie

Robeco Obligaties DividendFunds N.V.

Robeco Obligaties DividendFunds N.V. Prospectus Robeco Obligaties DividendFunds N.V. serie A : Robeco Divirente serie B : Robeco Euro Obligaties Dividend serie C : Robeco High Yield Obligaties Gevestigd te Rotterdam Inschrijvingen kunnen

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012 AMVEST VASTGOED BV

JAARVERSLAG 2012 AMVEST VASTGOED BV AMVEST VASTGOED BV 2 INHOUDSOPGAVE VERSLAG VAN DE DIRECTIE 5 De Nederlandse economie en woningmarkt 6 Amvest in de Nederlandse woningmarkt 7 Financiële resultaten 2012 7 Risicobeheersing 8 Integriteit

Nadere informatie

jaarrekening 2011 Oikocredit Nederland FONDS

jaarrekening 2011 Oikocredit Nederland FONDS jaarrekening 2011 Oikocredit Nederland FONDS Inhoud 1. Verslag van de beheerder 2 2. Vergelijkend overzicht 4 3. Jaarrekening 2011 5 Balans per 31 december 2011 5 Winst- en verliesrekening over 2011 6

Nadere informatie

Fundament Bond Fund. Halfjaarverslag. over de periode 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011

Fundament Bond Fund. Halfjaarverslag. over de periode 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011 Halfjaarverslag over de periode 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011 Algemene informatie Fundament Bond Fund Kantooradres Fonds : Javastraat 24 2585 AN Den Haag Beheerder : Safe Harbour Fund Management

Nadere informatie