HOOFDSTUK II. BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HOOFDSTUK II. BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN"

Transcriptie

1 Onderstaande bijzondere veilingvoorwaarden vastgesteld. De vastgestelde bijzondere veilingvoorwaarden zijn vanaf heden op te vragen bij kantoor CMS Notarissen te Amsterdam. Artikel 3. Veilingvoorwaarden Op deze openbare verkoop zijn van toepassing de Algemene Veilingvoorwaarden met Internetbieden 2015, hierna te noemen: "AVVI 2015", vastgesteld door de stichting: Stichting tot bevordering van onafhankelijke veilingen met internetbieden, met zetel te Amsterdam en met adres: 1081 JJ Amsterdam, Amstelveenseweg 638, ingeschreven in het handelsregister onder nummer en opgenomen in een akte op eenendertig december tweeduizend veertien verleden voor mr. M.R.H. Krans, notaris te Rotterdam, ingeschreven in de Openbare Registers op twee januari tweeduizend vijftien, in deel nummer 153, welke voorwaarden worden geacht woordelijk in deze akte te zijn opgenomen en van toepassing te zijn, voor zover daarvan bij deze akte niet uitdrukkelijk wordt afgeweken. In deze voorwaarden staat onder meer vermeld dat het bieden geschiedt doordat de bieders hun bieding ingeven en bevestigen op de daartoe duidelijk aangegeven plaats op de website: www. nationalevastgoedveiling.nl hierna te noemen: de "Website". De eventuele koper of bieders op de veiling wordt geacht tevoren kennis te hebben genomen van deze voorwaarden en wordt geacht aan de inhoud zicht te ontwerpen. Op deze openbare verkoop zijn bovendien van toepassing de navolgende: HOOFDSTUK II. BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Artikel 1. Wijze van veiling De veiling geschiedt in een zitting bij inzet en afslag en wel op zes oktober tweeduizend vijftien vanaf negen uur dertig minuten (09:30 uur), via de Website. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 4 lid 2 van de AVVI 2015 vindt de veiling plaats in twee fasen eerst in opbod en vervolgens in afslag, waarbij vervolgens beide bedragen bij elkaar worden opgeteld. Deze optelling vormt de koopsom. Artikel 2. Betaling koopsom In afwijking van het bepaalde in artikel 11 lid 1 onder c AVVI 2015 dient de koopsom uiterlijk vier weken na veiling te worden betaald. Artikel 3. Kosten In aanvulling op het bepaalde in artikel 10 van de AVVI 2015 komen voor rekening van koper alle eventuele achterstallige lasten die bij voorrang verhaalbaar zijn, alsmede de navolgende kosten: a. de overdrachtsbelasting en de verschuldigde omzetbelasting; b. het honorarium van de notaris; c. het kadastrale recht en de kosten van kadastrale recherches; d. de kosten van ontruiming; e. eventuele achterstallige waterschapslasten; en f. de achterstallige servicekosten ad éénduizend negenhonderd euro (EUR 1.900,00), een en ander te verhogen met (eventueel) verschuldigde omzetbelasting. De onroerende zaak belasting en andere heffingen ter zake van het Registergoed over het lopende jaar, komen voor rekening van de koper vanaf de voor de levering bepaalde dag of zoveel later als ingevolge deze bijzondere veilingvoorwaarden de koopsom moet worden betaald. Voor een specificatie van het honorarium en de kosten wordt verwezen naar de Website en/of www. veilingnotaris.nl. Artikel 4. Belastingen

2 Voor zover aan Schuldeiseres bekend is terzake van de levering van het Registergoed geen omzetbelasting, wel overdrachtsbelasting verschuldigd. Artikel 5. Aanvaarding, gebruikssituatie, ontruiming/overgang risico In aanvulling op het bepaalde in artikel 20 AVVI 2015 verklaart Schuldeiseres dat hij een onderzoek heeft ingesteld naar de gebruikssituatie van het Registergoed. Voor zover aan Schuldeiseres bekend was het Registergoed laatstelijk in gebruik bij de Rechthebbende en niet aan derden in huur of gebruik afgestaan waardoor het verzoek tot het verlof tot het inroepen van het huurbeding door de Schuldeiseres niet is ingediend. De Schuldenaar/Rechthebbende, alsmede degenen die zich op het moment van de inschrijving van het proces-verbaal van toewijzing zonder recht of titel in het Registergoed bevinden en als zodanig niet bekend waren aan koper, zijn op grond van het bepaalde in artikel 525 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering genoodzaakt tot ontruiming. De Schuldenaar/Rechthebbende is verplicht, op grond van het bepaalde in voormelde hypotheekakte casu quo de Algemene Voorwaarden voor Hypotheken van de Rabobankorganisatie 1992, het Registergoed voor de aanvang van de veiling geheel te ontruimen en ter vrije beschikking van de koper te stellen. Artikel 6. Risico en verzekering In afwijking van artikel 19 lid 1 van de AVVI 2015 is vanaf het moment van de inschrijving van het proces verbaal van toewijzing het risico van het Registergoed voor de koper. In aanvulling op het bepaalde in artikel 19 AVVI 2015 geldt het volgende: Omtrent de verzekering zijn geen gegevens bekend. De Koper dient vanaf het moment van de inschrijving van het proces verbaal van toewijzing zelf voor verzekering zorg te dragen. De Koper kan de verzekering niet overnemen. Artikel 7. Aflevering In aanvulling van het bepaalde in artikel 20 AVVI 2015 vindt de aflevering van het Registergoed plaats uiterlijk vier (4) weken na veiling. Artikel 8. Voorbehoud recht van beraad Schuldeiseres maakt, tenzij zij blijkens het proces-verbaal van de veiling direct tot gunning overgaat, gebruik van haar recht van beraad als vermeld in artikel 9 AVVI Overeenkomstig het bepaalde in artikel 9 lid 2 van de AVVI 2015 eindigt de termijn van beraad de vijfde werkdag volgende op de afslag of zoveel eerder als de Verkoper al dan niet mocht hebben gegund. Van de gunning na beraad dient te blijken uit een notariële akte, die op de eerstvolgende werkdag nadat de termijn van beraad is geëindigd, moet zijn verleden en uit welke akte moet blijken aan welke bieder wordt gegund. Artikel 9. Voldoening kosten / informatieplicht / waarborgsom De koper moet uiterlijk zeven oktober tweeduizend vijftien om veertien uur (14:00 uur) bij de notaris storten een bedrag ter grootte van tien procent (10%) van de koopsom ter voldoening van de kosten als vermeld in deze bijzondere veilingvoorwaarden. In afwijking van het bepaalde in artikel 11 lid 1 sub a AVVI 2015 dient door de koper uiterlijk zes (6) werkdagen na de veiling voornoemde kosten en de waarborgsom volgens artikel 13 lid 1 van de AVVI 2015 te worden voldaan of dient volgens artikel 13 lid 4 een garantieverklaring te worden afgegeven. De kosten dienen te worden voldaan bij de Veilingnotaris op rekeningnummer NL10RABO onder vermelding van: "aanbetaling kosten veiling P.C. Hooftlaan 13 te Eindhoven/ ". Bieders dienen zich voorafgaand aan de openbare verkoop te legitimeren.

3 Voor bepaalde met name genoemde kopers heeft Verkoper bepaald dat zij geen financiële gegoedheid dienen aan te tonen. Artikel 10. Onderhandse biedingen Onderhandse biedingen ex artikel 547 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering worden geacht te zijn uitgebracht op basis van de bepalingen en voorwaarden als opgenomen in de door de Schuldeiseres aangeleverde en bij mij, notaris, verkrijgbare model koopovereenkomst. Artikel 11. Inzetpremie Conform het bepaalde in artikel 7 lid 1 van de AVVI 2015 heeft de inzetter recht op inzetpremie. De inzetpremie (plok) bedraagt één procent (1%) van de inzetsom (inclusief eventueel verschuldigde omzetbelasting). Deze inzetpremie wordt aan de Verkoper in rekening gebracht. Inzetpremie wordt slechts aan één persoon (de inzetter) en op één bankrekeningnummer uitbetaald. Artikel 12. Bieden voor een ander Ten aanzien van artikel 8 van de AVVI 2015, bieden voor een ander, wordt lid 2 aangevuld als volgt: "2. Deze verklaring dient vóór de betaling van de koopsom door de bieder aan de notaris te worden gedaan en door de vertegenwoordigde schriftelijk te zijn bevestigd. Van deze verklaring en bevestiging dient te blijken uit het proces-verbaal van inzet en/of afslag of uit een daartoe door de notaris op te maken akte de command, waardoor de vertegenwoordigde in de rechten en verplichtingen krachtens de veiling treedt, alsof hij zelf het bod heeft uitgebracht, behoudens het hierna in lid 5 bepaalde." Artikel 13. Vereniging van Eigenaren / splitsing Op het Registergoed Ai en Aii is van toepassing het reglement van de vereniging: "Vereniging van Eigenaars Appartementengebouw den Elzent te Eindhoven", gevestigd te Eindhoven, bestaande uit: (a) het modelreglement, vastgesteld bij akte op tweeëntwintig februari negentienhonderd drieënzeventig verleden voor mr. J. Schrijner, destijds notaris te Rotterdam, bij afschrift ingeschreven ten kantore van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers (destijds te Eindhoven) op één maart negentienhonderd drieënzeventig in register Hypotheken 4, deel 2129 nummer 33; (b) het bijzonder reglement van de vereniging van eigenaars als is vastgesteld bij akte van splitsing in appartementsrechten op achtentwintig oktober negentienhonderd tweeëntachtig verleden voor mr. J.W.H. van der Staak, destijds notaris te Eindhoven, bij afschrift ingeschreven ten kantore van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers (destijds te Eindhoven) op achtentwintig oktober negentienhonderd tweeëntachtig in register Hypotheken 4, deel 6741 nummer 46; en (c) het huishoudelijk reglement: Huishoudelijk Reglement Vereniging van Eigenaars Appartementengebouw "Den Elzent" vastgesteld op één juli tweeduizend veertien door de vergadering der algemene leden. Volgens opgave van de administrateur van de vereniging van eigenaren bedragen de servicekosten betreffende de parkeerplaats (verschuldigd aan de nader te noemen stichting) zesenvijftig euro en vijftig eurocent (EUR 56,50) per jaar en betreffende Registergoed Ai en Aii vijfennegentig euro (EUR 95,00) per maand. De achterstallige servicekosten zijn voor het afgelopen en lopende boekjaar tevens voor rekening van de koper en bedragen tot november tweeduizend vijftien betreffende de parkeerplaats een honderdnegenenzestig euro en vijftig eurocent (EUR 169,50) en betreffende Registergoed Ai en Aii éénduizend negenhonderd euro (EUR 1.900,00). Het aandeel in het reservefonds bedraagt in totaal: vijfhonderdzesendertig euro en zesenzestig eurocent (EUR 536,66).

4 Artikel 14. Omschrijving erfdienstbaarheden / bijzondere verplichtingen Met betrekking tot bekende erfdienstbaarheden casu quo aan koper op te leggen bijzondere verplichtingen ten aanzien van het Registergoed, wordt te dezen verwezen naar de hiervoor genoemde akte tot levering, waarin staat vermeld: "ERFDIENSTBAARHEDEN/KWALITATIEVE VERPLICHTINGEN/KETTINGBEDINGEN Artikel 12 Met betrekking tot bekende erfdienstbaarheden, kwalitatieve verplichtingen en/of bijzondere verplichtingen wordt verwezen naar een akte van levering verleden op achtentwintig oktober negentienhonderd tweeëntachtig voor genoemde notaris Van der Staak, van welke akte een afschrift is overgeschreven ten kantore van na te melden Dienst te Eindhoven op diezelfde dag in deel 6741 nummer 45, waarin woordelijk staat vermeld: "7. Voor wat betreft een bestaande erfdienstbaarheid met betrekking tot het pand, gelegen te Eindhoven, plaatselijk bekend als Stratumsedijk 20, kadastraal bekend als gemeente Stratum, sektie A, nummer 5946 wordt verwezen naar een akte van overdracht op acht en twintig oktober negentienhonderd twee en tachtig voor mij, notaris, verleden, overgeschreven ten hypotheekkantore te Eindhoven op dezelfde dag, in deel 6741, nummer 44, waarin ondermeer is bepaald: "11. Ten laste van het op de situatietekening VK32639 met een grijs raster aangegeven terrein, kadastraal bekend als gemeente Stratum, sectie A, nummers 5945 en 5948 tot en met 6017 (oude nummers A 5846 gedeeltelijk en A 5938 gedeeltelijk) en ten behoeve van het naastliggende perceel, kadastraal bekend gemeente Stratum, sectie A, nummer 5946 (oud nummer 5938, gedeeltelijk), waarop het pand Stratumsedijk 20, wordt gevestigd de erfdienstbaarheid tot het hebben van vensters en openingen (in de zin van artikel 695 van het Burgerlijk Wetboek) ter plaatse van de zuidwestelijke gevels van het meergenoemde pand Stratumsedijk 20." 8. Voor wat betreft bestaande erfdienstbaarheden met betrekking tot het gaan van en naar de achteringang in het appartementsgebouw en met betrekking tot het gaan van en naar de parkeerplaats, alsmede met betrekking tot toestanden in strijd met het burenrecht wordt verwezen naar een akte van overdracht op acht en twintig oktober negentienhonderd twee en tachtig, voor mij, notaris, verleden, overgeschreven ten hypotheekkantore te Eindhoven op dezelfde dag, in deel 7641, nummer 45, waarin ondermeer is bepaald: "1. ten behoeve van het terrein, kadastraal bekend als gemeente Stratum, sectie A, nummer 5945 en ten laste van het perceel kadastraal bekend als gemeente Stratum, sectie A, nummer 6017: de erfdienstbaarheid om met de (brom-) fiets of te voet te gaan van en naar het flatgebouw, te realiseren op het heersend erf van en naar de Jan Smitzlaan; 2. ten behoeve van de parkeerplaatsen, kadastraal bekend als gemeente Stratum, sectie A, nummers 5948 tot en met 6015 en ten laste van de percelen kadastraal bekend als gemeente Stratum, sectie A, nummers 5945, 6016 en 6017: de erfdienstbaarheid om met de auto, motor, de (brom-)fiets of te voet te gaan van en naar bedoelde parkeerplaatsen van en naar de Jan Smitzlaan; 3. ten behoeve van de parkeerplaatsen kadastraal bekend als gemeente Stratum, sectie A, nummers 5948 tot en met 6015 en ten laste van de percelen kadastraal bekend als gemeente Stratum, sectie A, nummers 5945, 6016 en 6017: de erfdienstbaarheid om te voet te gaan van en naar de parkeerplaatsen van en naar de P.C. Hooftlaan;

5 4. ten behoeve van het terrein, kadastraal bekend als gemeente Stratum, sectie A, nummer 5945 en ten laste van de percelen kadastraal bekend als gemeente Stratum, sectie A, nummers 6016 en 6017 en ten laste van de percelen kadastraal bekend als gemeente Stratum, sectie A, nummers 5948 tot en met 6015: de erfdienstbaarheid inhoudende het recht om aan te leggen, te onderhouden en instand te houden zodanige groenvoorzieningen als bij de oplevering van het flatgebouw op het perceelsnummer 5945 zullen blijken te bestaan; 5. over en weer ten behoeve en ten laste van de bij deze overgedragen percelen, ten behoeve en ten laste van het perceel kadastraal bekend als gemeente Stratum, sectie A, nummer 5948 tot en met 6017: de erfdienstbaarheden tot het hebben, houden en onderhouden van toestanden in strijd met het burenrecht als ramen, deuren, leidingen en goten als die zullen blijken te bestaan bij de oplevering van het flatgebouw, te realiseren op het perceel kadastraal bekend als gemeente Stratum, sectie A, nummer 5945." b. de navolgende bijzondere verplichtingen, in voormelde akte van acht en twintig oktober negentienhonderd twee en tachtig omschreven als volgt: " De koper verbindt zich met name om als eigen verbintenissen rechtstreeks ten opzichte van de gemeente Eindhoven op zich te nemen alle nog niet uitgewerkte en nog niet gekweten verplichtingen, waaronder die tot boetebetaling, welke door de gemeente Eindhoven zijn bedongen bij de verkoop door die gemeente van de grond van het bij deze verkochte, welke verbintenis van de koper door de komparante sub 1, als vrijwillig waarnemende de belangen van de gemeente Eindhoven, voor die gemeente wordt aangenomen. De koper is voorts gehouden tot nakoming van de bepalingen van het Reglement van Splitsing, vastgesteld bij akte van splitsing op acht en twintig oktober negentienhonderd twee en tachtig, voor mij, notaris, verleden, overgeschreven ten hypotheekkantore te Eindhoven op diezelfde dag, in deel 6741, nummer Voor wat betreft bestaande bijzondere verplichtingen jegens de gemeente Eindhoven wordt verwezen naar voormelde akte, overgeschreven ten hypotheekkantore te Eindhoven in deel 6741, nummer 44, waarin onder meer is bepaald: "3. Aan koopster, dan wel de door koopster nader aan te wijzen gegadigde(n), wordt de verplichting opgelegd tot het aanbrengen van casu quo het aangesloten zijn op een gemeenschappelijke antenne enzovoorts voor radio- en televisie-ontvangst, zoals bedoeld in punt 9, sub d, van de Algemene Verkoopvoorwaarden 1975; de terzake te maken kosten zijn voor rekening van koopster."; alsmede: "7. Zowel koopster als verkoopster verplichten zich, indien tijdens de verdere voorbereiding of uitvoering van het bebouwingsplan onder andere zich nog onvoorziene omstandigheden voordoen, welke een relatief geringe correctie van de grenzen van de over te dragen terreinen noodzakelijk of althans uiterst wenselijk maken, mede te werken aan zulk een grenscorrectie; eenzelfde verplichting bestaat indien als gevolg van een nadere uitwerking van vorenbedoeld bebouwingsplan of de dienst gemeentebedrijven van de gemeente Eindhoven de noodzaak tot het aanbrengen van openbare nutsvoorzieningen binnen het over te dragen terrein aantoont het noodzakelijk of uiterst wenselijk blijkt, dat hiervoor rechten of zakelijke rechten dienen te worden gevestigd dan wel een inperking of uitbreiding van de voorwaarden en bepalingen noodzakelijk maakt om

6 mede te werken aan de totstandkoming van casu quo de wijziging of aanvulling van deze voorwaarden. 8. De binnen het bestemmingsplan Molenwater A aangegeven terreinen, bestemd voor kantoor, mogen in géén geval of op geen enkele wijze worden uitgegeven of gebruikt als ruimte, waarin detailhandel wordt uitgeoefend. 9. Bij elke gehele of gedeeltelijke vervreemding van het hiervoor omschreven onroerend goed en bij elke toekenning van een zakelijk genotsrecht van het gehele onroerend goed of een deel daarvan dient aan de opvolgende eigenaar of zakelijk gerechtigde het bepaald sub 7 en 8 te worden bedongen ten behoeve van de gemeente Eindhoven." De koper verbindt zich jegens de gemeente Eindhoven tot nakoming van deze bijzondere verplichtingen, welke verbintenis, door de komparante sub 1 voorzoveel nodig namens evengenoemde gemeente wordt aangenomen."; alsmede "9. Koper is verplicht aan de Stichting Parkeerterrein Appartementengebouw Den Elzent Eindhoven, gevestigd te Eindhoven, een bijdrage te betalen betreffende onderhoud en instandhouding van de bij deze gekochte parkeerplaats en van het aangrenzende voorterrein. De grootte van dit bedrag wordt bindend vastgesteld door genoemde stichting. Indien koper in gebreke is met de voldoening van deze bijdrage verbeurt hij onmiddellijk een direkt opeisbare boete jegens genoemde stichting ter grootte van tienmaal het op jaarbasis verschuldigde bedrag, onverminderd alle rechten op schadevergoeding. 10. Bij gehele of gedeeltelijke overdracht van het hiervoor sub III omschreven onroerend goed, alsmede bij verlening van enig zakelijk recht daarop, moeten in de akte de bepaling sub 9, alsmede de onderhavige opnameverplichting zelf, worden opgenomen en aan de koper worden opgelegd en als zodanig door deze worden aanvaard, op straffe van verbeurte van een onmiddellijk opeisbare boete van tienduizend gulden (f ,--) door de overdragende partij die dit verzuimt en ingeval meer personen als overdragende partij optreden, door hen als hoofdelijke schuldenaren verschuldigd ten bate van gemelde stichting, zonder dat enige uitdrukkelijke ingebrekestelling zal zijn vereist."" Verkoper verklaarde voorzoveel nodig voorschreven bijzondere bepalingen aan de koper op te leggen, die verklaarde deze te kennen en zich tot nakoming daarvan bij deze te verbinden, welke verbintenis van koper door verkoper, zo voor zich en als vrijwillig waarnemende de belangen van belanghebbenden bij deze wordt aangenomen." Genoemde verplichtingen zullen door Verkoper aan koper bij de levering worden opgelegd en dienen door Verkoper ten behoeve van rechthebbende bedoeld in de hiervoor aangehaalde bepalingen voor deze te worden aangenomen. Artikel 15. Aanschrijvingen Uit een schrijven van de gemeente Eindhoven de dato veertien juli tweeduizend vijftien is gebleken dat er geen (voor-)aanschrijving(en) bekend is/zijn. Verkoper aanvaardt geen verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid voor de juistheid en/of volledigheid van de verkregen informatie. Koper wordt geacht bekend te zijn met de inhoud van eventuele van overheidswege voorgeschreven en/of nog voor te schrijven voorzieningen; verkoper neemt ten aanzien van eventuele van overheidswege voorgeschreven en/of nog voor te schrijven voorzieningen generlei verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid op zich. Artikel 16. Publiekrechtelijke beperkingen

7 Met betrekking tot bekende publiekrechtelijke beperkingen als bedoeld in artikel 2 van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken ten aanzien van het Registergoed, wordt te dezen vermeld dat er geen aantekening in voormelde openbare registers staat vermeld. Vorenstaande laat onverlet dat er toch publiekrechtelijke beperkingen kunnen drukken op het Registergoed, welke niet zijn ingeschreven in voornoemde Openbare Registers en/of gemeentelijke beperkingenregistratie. Artikel 17. Bestemming en gebruik Ten aanzien van de bestemming en het gebruik van het Registergoed wordt te dezen verwezen naar: (a) voornoemd schrijven van de gemeente Eindhoven de dato veertien juli tweeduizend vijftien, waarvan een kopie aan deze akte is gehecht (bijlage); (b) de relevante voorschriften van het bestemmingsplan "Stratum binnen de Ring II" van de gemeente Eindhoven, waarin is bepaald dat de bestemming van het Registergoed is: "Wonen 2", waarvan de relevante bepalingen aan deze akte zijn gehecht (bijlagen) en is op te vragen via www. ruimtelijkeplannen.nl; en (c) voormeld reglement van de vereniging van eigenaars, waarin is vastgesteld dat de bestemming van het Registergoed is: "woning" respectievelijk "berging". Verkoper kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de verstrekte informatie betreffende de bestemming. Artikel 18. Milieu / Bodeminformatie Conform het bepaalde in artikel 16 lid 3 AVVI 2015 aanvaardt Verkoper geen enkele aansprakelijkheid omtrent de mogelijke aanwezigheid casu quo gevolgen van stoffen in, onder of aan het Registergoed en/of het gebouw welke volgens geldende milieumaatstaven schadelijk zouden kunnen zijn voor mens en milieu of die ingevolge de thans geldende milieuwetgeving en/of milieurechtspraak aanleiding zou geven tot sanering of tot het nemen van andere maatregelen. Omtrent de mogelijke aanwezigheid van (ondergrondse) opslagtanks is door Verkoper geen onderzoek ingesteld en wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Artikel 19. Energielabel De Rechthebbende is verplicht om een energielabel als bedoeld in het Besluit Energieprestatie gebouwen beschikbaar te stellen aan de koper. Verkoper verklaart geen eigenaar te zijn geweest van het Registergoed en beschikt derhalve niet over een definitief energielabel als bedoeld in het Besluit Energieprestatie gebouwen. De koper is hiermee volledig bekend en vrijwaart de Verkoper voor alle (eventuele) aanspraken te dier zake. De koper is zich ervan bewust dat indien hij een definitief energielabel als bedoeld in het Besluit Energieprestatie gebouwen wenst te verkrijgen, hij daartoe zelf dient zorg te dragen. Artikel 20. Garanties De Verkoper geeft geen enkele garantie en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid omtrent datgene dat hij terzake het Registergoed meedeelt of waarvan mededeling achterwege blijft. Artikel 21. Uitdrukkelijke aanvaarding Koper dient uitdrukkelijk de hiervoor vermelde lasten en beperkingen, alsmede die lasten en beperkingen, welke met betrekking tot het Registergoed zijn ingeschreven in de openbare registers als bedoeld in artikel 3:16 van het Burgerlijk Wetboek en hiervoor niet zijn vermeld bij de levering te aanvaarden, alsmede die erfdienstbaarheden ten laste van het Registergoed die niet zijn ingeschreven in vorengenoemde openbare registers.

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN DE HORK 18 TE CUIJK

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN DE HORK 18 TE CUIJK BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN DE HORK 18 TE CUIJK ARTIKEL 2. REGISTERGOEDEREN Het bedrijfspand met woonhuis met ondergrond, parkeerterrein, erf en overige toebehoren, plaatselijk bekend 5431 NS Cuijk,

Nadere informatie

(BIJZONDERE) VEILINGVOORWAARDEN WEERDIJK 4 TE OLDEMARKT

(BIJZONDERE) VEILINGVOORWAARDEN WEERDIJK 4 TE OLDEMARKT (BIJZONDERE) VEILINGVOORWAARDEN WEERDIJK 4 TE OLDEMARKT Registergoed Het bedrijfspand met kantoren, bedrijfshallen en erf, plaatselijk bekend 8375 AX Oldemarkt, Weerdijk 4, kadastraal bekend gemeente Oldemarkt

Nadere informatie

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN AMSTERDAMSEWEG 524 en 524A TE AMSTELVEEN (in combinatie)

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN AMSTERDAMSEWEG 524 en 524A TE AMSTELVEEN (in combinatie) BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN AMSTERDAMSEWEG 524 en 524A TE AMSTELVEEN (in combinatie) Registergoed Het winkelhuis met bovenwoning, ondergrond, erf en verdere aanhorigheden, plaatselijk bekend 1811 BX

Nadere informatie

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN locatie Emmelhage te Emmeloord

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN locatie Emmelhage te Emmeloord - 1 - BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN locatie Emmelhage te Emmeloord OMSCHRIJVING TE VEILEN REGISTERGOED. 1. negen (9) percelen bouwgrond ten behoeve van de ontwikkeling van nieuwbouwwoningen, plaatselijk

Nadere informatie

De onroerende zaak belasting en andere heffingen ter zake van het registergoed over het lopende jaar, komen voor rekening van de koper vanaf de voor

De onroerende zaak belasting en andere heffingen ter zake van het registergoed over het lopende jaar, komen voor rekening van de koper vanaf de voor Na genoemde bijzondere veilingvoorwaarden zijn definitief vastgesteld bij akte op 23 januari 2013 verleden voor mr. F. Stroucken, notaris te Amsterdam. Veilingvoorwaarden Op deze openbare verkoop zijn

Nadere informatie

Uittreksel uit akte houdende vaststelling veilingvoorwaarden locatie IJhorst

Uittreksel uit akte houdende vaststelling veilingvoorwaarden locatie IJhorst Uittreksel uit akte houdende vaststelling veilingvoorwaarden locatie IJhorst - 1 - ALGEMENE VEILINGVOORWAARDEN Op deze openbare verkoop zijn van toepassing de Algemene Veilingvoorwaarden voor Executieveilingen

Nadere informatie

N.B. Op 15 januari 2014 zal de voorzieningsrechter beschikking wijzen met betrekking tot het huurbeding. Nadere informatie volgt nog.

N.B. Op 15 januari 2014 zal de voorzieningsrechter beschikking wijzen met betrekking tot het huurbeding. Nadere informatie volgt nog. N.B. Op 15 januari 2014 zal de voorzieningsrechter beschikking wijzen met betrekking tot het huurbeding. Nadere informatie volgt nog. Onderstaande bijzondere veilingvoorwaarden zijn nog niet definitief

Nadere informatie

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Snoek 20 en 24 te Borne

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Snoek 20 en 24 te Borne - 1 - BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Snoek 20 en 24 te Borne OMSCHRIJVING TE VEILEN REGISTERGOED. 1. het perceel grond met de zich daarop bevindende nieuwbouwwoning met aanhorigheden, plaatselijk bekend

Nadere informatie

2. Betaling koopsom De koopsom moet worden betaald uiterlijk zes weken na de gunning voor twaalf (12.00) uur des middags.

2. Betaling koopsom De koopsom moet worden betaald uiterlijk zes weken na de gunning voor twaalf (12.00) uur des middags. 1 BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN HENGELO Het Broek Westhoek OMSCHRIJVING TE VEILEN REGISTERGOED. een perceel/percelen bouwgrond ten behoeve van de ontwikkeling van nieuwbouwwoningen, plaatselijk bekend

Nadere informatie

VEILINGVOORWAARDEN (Scheepmakerskade 126 te 3011 VX Rotterdam)

VEILINGVOORWAARDEN (Scheepmakerskade 126 te 3011 VX Rotterdam) - 1 - MLA\THO\00322791-000325\1066915 VEILINGVOORWAARDEN (Scheepmakerskade 126 te 3011 VX Rotterdam) Definities. Artikel 1. In deze akte wordt verstaan onder: - Aflevering: de inbezitstelling van het Registergoed

Nadere informatie

(registergoederen op en nabij de Van Roijensweg 15 te Bergentheim en nabij Kanaalweg Oost (ongenummerd))

(registergoederen op en nabij de Van Roijensweg 15 te Bergentheim en nabij Kanaalweg Oost (ongenummerd)) RHM/CB/MvB/17297638 5150965/40060393 Veilingvoorwaarden (registergoederen op en nabij de Van Roijensweg 15 te Bergentheim en nabij Kanaalweg Oost (ongenummerd)) De grond met het zich daarop bevindende

Nadere informatie

Aan: MR A.M.J.M. PLOUMEN FORMULIER S.V.P. RETOUR UITERLIJK: OPGAVE VEILCONDITIES. van perceel/percelen nr.: 2 WIGBOLT RIPPERDASTRAAT 38 TE AMSTERAM

Aan: MR A.M.J.M. PLOUMEN FORMULIER S.V.P. RETOUR UITERLIJK: OPGAVE VEILCONDITIES. van perceel/percelen nr.: 2 WIGBOLT RIPPERDASTRAAT 38 TE AMSTERAM Eerste Amsterdamse Onroerend Goed Veiling Frans van Mierisstraat 59, 1071 RL AMSTERDAM Tel. 020-6733322/ fa 020-6733325 Email: info@mva-makelaars.nl Aan: MR A.M.J.M. PLOUMEN FORMULIER S.V.P. RETOUR UITERLIJK:

Nadere informatie

X X X Eerste Amsterdamse Onroerend Goed Veiling

X X X Eerste Amsterdamse Onroerend Goed Veiling X X X Eerste Amsterdamse Onroerend Goed Veiling Frans van Mierisstraat 59, 1071 RL AMSTERDAM Tel. 020-6733322/ fax 020-6733325 Email: info@mva-makelaars.nl Aan: MR ELISE VISSER FORMULIER S.V.P. RETOUR

Nadere informatie

O N T W E R P. eerste blad KOOPOVEREENKOMST

O N T W E R P. eerste blad KOOPOVEREENKOMST O N T W E R P eerste blad WILT U ELKE PAGINA PARAFEREN? KOOPOVEREENKOMST mr. J.P. Mensink notaris Terschelling Vlieland 0562-442500 De ondergetekenden: 1. Bernard Haantjes, wonende te 8894 KK Formerum,

Nadere informatie

De veiling geschiedt op elf juli tweeduizend veertien vanaf vijftien uur (15:00) op het kantoor van BVA Auctions, Kryptonweg 8 te Amersfoort.

De veiling geschiedt op elf juli tweeduizend veertien vanaf vijftien uur (15:00) op het kantoor van BVA Auctions, Kryptonweg 8 te Amersfoort. 1 OMSCHRIJVING TE VEILEN REGISTERGOED 1. het stalen motorvrachtschip genaamd Anaconda I, gemerkt 21948 BR 1994, casco gebouwd bij River Shipyard te Plock (Polen) en afgebouwd bij Machinefabriek Dolderman

Nadere informatie

KOOPOVEREENKOMST. Datum overeenkomst: *

KOOPOVEREENKOMST. Datum overeenkomst: * 1 KOOPOVEREENKOMST Datum overeenkomst: * De ondergetekenden: 1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Profund Ontwikkeling B.V., statutair gevestigd te Amersfoort, feitelijk adres: Bergstraat

Nadere informatie

WILT U ELKE PAGINA PARAFEREN EN UW HANDTEKENING PLAATSEN OP DE LAATSTE PAGINA('S)? KOOPOVEREENKOMST APPARTEMENTSRECHT

WILT U ELKE PAGINA PARAFEREN EN UW HANDTEKENING PLAATSEN OP DE LAATSTE PAGINA('S)? KOOPOVEREENKOMST APPARTEMENTSRECHT eerste blad WILT U ELKE PAGINA PARAFEREN EN UW HANDTEKENING PLAATSEN OP DE LAATSTE PAGINA('S)? KOOPOVEREENKOMST APPARTEMENTSRECHT De ondergetekenden: 1. de heer Koop Mast, wonende te 8894 KT Formerum,

Nadere informatie

Concept 11052015 KOOPOVEREENKOMST Ouddorp

Concept 11052015 KOOPOVEREENKOMST Ouddorp Concept 11052015 KOOPOVEREENKOMST Ouddorp De ondergetekenden: de Provincie Zuid-Holland, gevestigd te Den Haag, kantoorhoudende aan het Zuid-Hollandplein 1, te dezen vertegenwoordigd op grond van artikel

Nadere informatie

B. BEKENDE LASTEN EN BEPERKINGEN

B. BEKENDE LASTEN EN BEPERKINGEN 2 register 4, deel 10322, nummer 65, van het afschrift van een akte van levering ten titel van koop, houdende kwijting voor de betaalde koopsom, eenentwintig december tweeduizend voor mr. R.A. Westen,

Nadere informatie

Algemene verkoopvoorwaarden Gemeente Hof van Twente

Algemene verkoopvoorwaarden Gemeente Hof van Twente Gemeente Hof van Twente, Postbus 54, 7470 AB Goor Tel. 0547 85 85 85 Fax 0547 85 85 86 E-mail : info@hofvantwente.nl Website: www.hofvantwente.nl Algemene verkoopvoorwaarden Gemeente Hof van Twente Informatie

Nadere informatie

Parkeerplekken.nl (ver)huren & ver(kopen) van parkeerplekken. Koopakte Parkeerplaats / Autobox

Parkeerplekken.nl (ver)huren & ver(kopen) van parkeerplekken. Koopakte Parkeerplaats / Autobox Parkeerplekken.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor nadelige gevolgen van het gebruik van de tekst van deze koopovereenkomst. De ondergetekenden: Koopakte Parkeerplaats / Autobox 1. Verkoper 1 Naam:...

Nadere informatie

Het reglement is vastgesteld bij akte verleden op 22 februari 1973 voor notaris mr J. Schrijner te Rotterdam.

Het reglement is vastgesteld bij akte verleden op 22 februari 1973 voor notaris mr J. Schrijner te Rotterdam. REGLEMENT VAN SPLITSING VAN EIGENDOM 1973 Het reglement is vastgesteld bij akte verleden op 22 februari 1973 voor notaris mr J. Schrijner te Rotterdam. Artikel 1 A. Definities In het reglement wordt verstaan

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Argenta (AV2006, bijkantoor Nederland (Q))

Algemene Voorwaarden Argenta (AV2006, bijkantoor Nederland (Q)) Algemene Voorwaarden Argenta (AV2006, bijkantoor Nederland (Q)) versie 1 juli 2004 AV2006 Argenta, bijkantoor Nederland Pagina 1 INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK I DEFINITIES EN BEGRIPPEN...3 ARTIKEL 1 DEFINITIES

Nadere informatie

VAN G ELDL ENING EN Z EKERHEIDSTELLING A MSTELHUYS

VAN G ELDL ENING EN Z EKERHEIDSTELLING A MSTELHUYS A L GEMENE VOORWAARDEN VAN G ELDL ENING EN Z EKERHEIDSTELLING A MSTELHUYS NV A L GEMENE VOORWAARDEN VAN G ELDL ENING EN Z EKERHEIDSTELLING Vastgesteld bij akte op 4 maart 2002 verleden voor notaris mr.

Nadere informatie

STATUTEN COÖPERATIEVE BOUWVERENIGING ONS BELANG B.A. GEVESTIGD TE MAASTRICHT

STATUTEN COÖPERATIEVE BOUWVERENIGING ONS BELANG B.A. GEVESTIGD TE MAASTRICHT STATUTEN COÖPERATIEVE BOUWVERENIGING ONS BELANG B.A. GEVESTIGD TE MAASTRICHT Heden, vierentwintig augustus tweeduizend tien verscheen voor mij, mr. Johanna Hélène Maria Visser, kandidaat-notaris, als waarnemer

Nadere informatie

Claushof 2 Postbus 20 4530 AA Terneuzen Tel. 0115-617977 Fax 0115-630216

Claushof 2 Postbus 20 4530 AA Terneuzen Tel. 0115-617977 Fax 0115-630216 Claushof 2 Postbus 20 4530 AA Terneuzen Tel. 0115-617977 Fax 0115-630216 20053225.01/IS/203/26671/(1) Doorlopende tekst van het reglement van de vereniging van eigenaren: Vereniging van Eigenaars appartementsgebouwen

Nadere informatie

Algemene Bepalingen voor voortdurende erfpacht 2000

Algemene Bepalingen voor voortdurende erfpacht 2000 Algemene Bepalingen voor voortdurende erfpacht 2000 Deze Algemene Bepalingen zijn vastgesteld door de Raad van de Gemeente Amsterdam bij zijn besluit van 15 november 2000 nummer 689 en opgenomen in een

Nadere informatie

Algemene voorwaarden erfpacht en opstal Staatsbosbeheer 2012

Algemene voorwaarden erfpacht en opstal Staatsbosbeheer 2012 Algemene voorwaarden erfpacht en opstal Staatsbosbeheer 2012 Geldend voor: Erfpacht Erfpacht in combinatie met recht van opstal 2.1.av.12.1 INHOUD Algemeen, vestiging Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel

Nadere informatie

BRS02A versie 28-01-1975 REGLEMENT VAN SPLITSING VAN DE EIGENDOM VAN EEN SERVICE- FLATGEBOUW 1975

BRS02A versie 28-01-1975 REGLEMENT VAN SPLITSING VAN DE EIGENDOM VAN EEN SERVICE- FLATGEBOUW 1975 BRS02A versie 28-01-1975 REGLEMENT VAN SPLITSING VAN DE EIGENDOM VAN EEN SERVICE- FLATGEBOUW 1975 Op de internetsite van de KNB (www.notaris.nl) is ten behoeve van het publiek ook een versie van dit reglement

Nadere informatie

toebehoren afzonderlijke ruimten ontstaan die tot gemeenschappelijk of tot

toebehoren afzonderlijke ruimten ontstaan die tot gemeenschappelijk of tot Blad van 36 Zaaknr.: 45085 LM/fo Dossiernr.: 355 SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN - Ondersplitsing te Veldhoven, De Abdijtuinen, Blok, Veldhoven A 5094 A-- Op vier en twintig augustus tweeduizend zeven,

Nadere informatie