ONDERZOEK. Boomtechnisch onderzoek bij 136 bomen in het gebied Heezerweg, Tovolilaan, St. Wirostraat en de Rector Baptistlaan te Eindhoven

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ONDERZOEK. Boomtechnisch onderzoek bij 136 bomen in het gebied Heezerweg, Tovolilaan, St. Wirostraat en de Rector Baptistlaan te Eindhoven"

Transcriptie

1 ONDERZOEK Boomtechnisch onderzoek bij 136 bomen in het gebied Heezerweg, Tovolilaan, St. Wirostraat en de Rector Baptistlaan te Eindhoven Opdrachtgever : De nieuwe combinatie BV Ing. T.H.J. De Vries Boomtechnisch adviseur : ing. M.J.H. Arkesteijn Projectnummer : Datum : 21 mei 2008

2 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD INLEIDING OPZET ONDERZOEK OPZET INVENTARISATIE BOOMGEGEVENS OPZET INVENTARISATIE BODEMGEGEVENS...FOUT! BLADWIJZER NIET GEDEFINIEERD. 3. INVENTARISATIE EN ONDERZOEK ONDERZOEK BOVENGRONDSE GROEIPLAATS, CONDITIE EN STABILITEIT... FOUT! BLADWIJZER NIET GEDEFINIEERD. 3.2 ONDERZOEK BODEM EN BEWORTELING...FOUT! BLADWIJZER NIET GEDEFINIEERD. 4. CONCLUSIE ADVIES...11 LITERATUURLIJST...12 BIJLAGE 1: BOOMNUMMERING VOLGENS TEKENING...14 BIJLAGE 2: FOTO S...15 BIJLAGE 3:...16 Nationale Bomenbank BV 2

3 VOORWOORD In opdracht van dhr. De Vries van de nieuwe combinatie BV, is door de Nationale Bomenbank BV op 7 en 8 april een algemene bomeninventarisatie verricht en is er onderzoek verricht naar de conditie, levensverwachting van het gehele bomenbestand op de aangewezen locatie. Daarnaast is de financiële waarde en vervangingswaarde bepaald van het bomenbestand. Op twee locaties is er een nader onderzoek uitgevoerd met het oog op de voorgenomen sloop- aanleg,- en bouwwerkzaamheden. In het rapport is de aanleiding, het doel en de opzet van het onderzoek omschreven. In het onderzoek zijn de resultaten weergegeven conform de vraagstelling in de offerte. Vervolgens zijn een conclusie en advies gegeven. Indien er naar aanleiding van dit onderzoek nog vragen of opmerkingen zijn, kunt u contact opnemen met Martijn Arkesteijn, van de afdeling onderzoek en advies, telefoon Nationale Bomenbank BV Bleskensgraaf ing. P.J. de Winter directeur Nationale Bomenbank BV 3

4 1. INLEIDING Aanleiding voor het onderzoek zijn de voorgenomen sloop en bouwwerkzaamheden in het gebied dat omsloten is door de Heezerweg, Tivolilaan, St. Wirostraat en de Rector Baptistlaan. Het doel van het onderzoek is het uitvoeren van een algemene bomeninventarisatie en een onderzoek naar de conditie, levensverwachting van het gehele bomenbestand op de aangewezen locatie. Daarnaast is de financiële waarde bepaald van bomen met stamdiameter groter dan 40 centimeter. Voor de bomen met een stamdiameter kleiner dan 40 centimeter is de vervangingswaarde bepaald. Op twee locaties is er nader onderzoek uitgevoerd om te bepalen of de voorgenomen inrichtingsmaatregelen doorgevoerd kunnen worden met het oog op het duurzame behoud van bomen. Het gaat hierbij om het realiseren van parkeerplaatsen en de aanleg van een ontsluitingsweg. Naar aanleiding van het onderzoek zullen adviezen worden gegeven over het duurzame behoud van de bomen op de locatie waar de ontsluitingsweg wordt gerealiseerd. Tevens worden adviezen gegeven over de inrichting van de parkeerplaatsen aan de Rector Baptistenstraat. In hoofdstuk 2 is de opzet van het onderzoek beschreven. De inventarisatie en het onderzoek zijn te vinden in hoofdstuk 3. In hoofdstuk 4 vindt u de conclusie en het advies in hoofdstuk 5. In de bijlage zijn (alle bijlagen benoemen) toegevoegd. Nationale Bomenbank BV 4

5 2. OPZET INVENTARISATIE EN ONDERZOEK 2.1 Opzet inventarisatie boomgegevens De onderstaande boomgegevens worden tijdens het onderzoek opgenomen. Boomsoort Bepaald aan de hand van de soortkenmerken, Nederlandse en Latijnse naam. Standplaats Boom staat in gras, beplanting, verharding, open grond. Boomhoogte Bepaald in meters met behulp van een analoge hoogtemeter. De boomhoogten worden weergegeven in categorieën van 5 meter. Stamomtrek & stamdiameter De stamomtrek & stamdiameter van de boom wordt gemeten op 1,30 meter hoogte in centimeters. Kroonprojectie De loodrechte projectie van de boomkroon op de grond. Boomschade Schade aan de kroon, stam, wortels en de aard van de schade. Kroon/ stamvorm Weergegeven in categorieën van goed, matig en slecht. Nationale Bomenbank BV 5

6 Conditie De conditie van de boom wordt bepaald aan de hand van de scheutlengte, knop- of bladbezetting en de knop- of bladgrootte en de kroonontwikkeling. Hierbij is gebruik gemaakt van de methodiek en classificaties die zijn ontwikkeld door Andreas Roloff. Figuur 1: classificaties ontwikkeld door Andreas Roloff Levensverwachting Weergegeven in categorieën van minder dan 15 jaar en 15 jaar en meer. Leeftijd Weergegeven in categorieën van minder dan 15 jaar, van 15 tot 50 jaar en ouder dan 50 jaar. Nationale Bomenbank BV 6

7 2.2 Opzet inventarisatie bodemgegevens De kwaliteit van de ondergrondse standplaats is beoordeeld, waarbij de onderstaande factoren van belang zijn: - bodemprofiel en beworteling - vochtgehalte. Bodemprofiel en beworteling Het bodemprofiel wordt door middel van het nemen van grondboringen en profielsleuven beoordeeld. De beworteling wordt beoordeeld op kwaliteit en kwantiteit. Kwalitatief goede wortels zijn te herkennen aan een witte kern en een slecht loslatende, vochtige bast. Vochtgehalte De hoeveelheid voor de boom beschikbaar vocht in de bodem is afhankelijk van weersinvloeden, bodemtype, bodemstructuur, grondwaterstand en ontwatering. Het vochtgehalte wordt gemeten met een vochtmeter, of gekwantificeerd aan de hand visuele kenmerken. De organische stof (klei-humuscomplex) bevat mineralen die in staat zijn om bodemvocht te binden. Op deze wijze ontstaat een bepaalde hoeveelheid vochtleverend vermogen. 2.3 Verplantbaarheidscriteria De verplantbaarheid van bomen wordt getoetst aan een aantal criteria. De gegevens die hieruit voortvloeien zijn voor een groot deel bepalend of de boom wel of juist niet verplantbaar is. Andere aspecten zijn kabels en/of leidingen en transport. Hieronder vindt u van de gehanteerde criteria een uitleg. Boomsoort Stamomtrek Conditie Soorteigenschappen en leeftijd Gebreken in stam of kroon Wortelgestel en bodemprofiel Boomsoort, Stamomtrek en conditie Zie paragraaf 2.1. Soorteigenschappen en leeftijd Niet elke boom reageert goed op verplanten. De verplantbaarheid is afhankelijk van de vitaliteit. Met de vitaliteit wordt bedoeld: het herstelvermogen van een boom om te reageren op een verandering. De vitaliteit is boomsoort afhankelijk. Een beuk is bijvoorbeeld een boom met een lage vitaliteit, terwijl een plataan juist een hoge vitaliteit heeft. Bij een boomsoort met een snelle groei en een korte omlooptijd, is het rendement van de investering voor het verplanten laag. Bomen met een snelle groei en een korte omloopperiode zijn o.a. populieren en wilgen. Nationale Bomenbank BV 7

8 Gebreken in stam of kroon Bij bomen met een slechte kroonopbouw, kunnen er in de toekomst problemen met de stabiliteit van de boom ontstaan. Hierbij valt te denken aan plakoksels, zuigers of een lage, zware vertakking. Bomen met ernstige mechanische gebreken, zoals holtes of parasitaire zwamaantastingen (V.T.A.-afgekeurd) zijn, gezien de korte levensverwachting, niet geschikt voor verplanting. In onderstaande tabel is de beoordeling van de kroonopbouw weergegeven. Beoordeling Omschrijving Goed: De kroon is gelijkmatig van opbouw. Matig: De kroonopbouw is verminderd. In de kroon zitten enkele zware takken die de kroon uit balans brengen. Slecht: De kroonopbouw is slecht. De boom heeft meerdere toppen of is in het verleden scheef gewaaid. De stam staat hierdoor recht op de kroon. Bomen met plakoksels zijn ook in deze klasse ingedeeld. Tabel 1: Indeling kroonopbouw Wortelgestel en bodemprofiel Door het maken van enkele profielsleuven en/of profielboringen, worden de kwaliteit en de kwantiteit van het wortelgestel van de boom bepaald. Profielsleuven geven een beter beeld dan een profielboring, omdat hierbij een veel bredere strook kan worden onderzocht. De beworteling wordt beoordeeld op de kwantiteit en de kwaliteit. Daarbij wordt de beworteling in elke te onderscheiden bodemlaag beschreven. Een boom met een fijn vertakt wortelgestel die goed verspreid door het gehele profiel aanwezig is, is het beste verplantbaar. Kluiten waarbij de beworteling oppervlakkig, zeer intensief en op grotere diepte extensief is, zijn tijdens de verplanting slecht te prepareren. Hetzelfde geldt voor een éénzijdig ontwikkeld wortelgestel. Ook de grondsoort waarin de boom zich bevindt, is van belang. Klei hecht zich bij het verplanten beter aan de wortels dan grof zand. Bij grondsoorten die weinig samenhang vertonen, zijn extra voorzieningen tijdens de verplanting noodzakelijk. Nationale Bomenbank BV 8

9 3. INVENTARISATIE EN ONDERZOEK In paragraaf 3.1 zijn de inventarisatiegegevens verwerkt van de bovengrondse delen van de boom en bovengrondse groeiplaats. De gegevens van het bodemprofiel en de beworteling zijn verwerkt in paragraaf 3.2. Foto s waarnaar wordt verwezen zijn verwerkt in bijlage Inventarisatie De boomgegevens zijn opgenomen comform de opzet in paragraaf 2.1. De boomnummers corresponderen met de nummers op de tekening in bijlage 1. Nationale Bomenbank BV 9

10 4. WAARDEBEPALING Nationale Bomenbank BV 10

11 5. VERPLANTBAARHEIDSONDERZOEK Nationale Bomenbank BV 11

12 6. NADER ONDERZOEK 6.1 Nader onderzoek Rector Baptistenstraat 6.2 Conclusie 6.3 Advies Nationale Bomenbank BV 12

13 Literatuurlijst Boeken J.J.C. Janssen, april 2006 Stadsbomen vademecum deel 4: Boomsoorten en gebruikswaarde Arnhem, IPC Groene Ruimte, 4 e druk Henk Kroon & Gerrit-Jan van Prooijen, juli 2007 Stadsbomen vademecum 3c, Ziekten en aantastingen Arnhem, IPC Groene Ruimte, 1 e druk Claus Mattheck, Helge Breloer, 1994 Handbuch der Schadenskunde von Baümen Rombach GmbH Druck- und Verlagshaus, Freiburg im Breisgau, 2. Auflage Andreas Roloff, 2001 Baumkronen; Verständnis und praktische Bedeutung eines komplexen Naturphänomens. Stuttgart, Ulmer R.G. Strouts en T.G. Winter, 2000 Diagnosis of ill-health in trees Forestry commission, Second Edition Mr. Bas M. Visser, 2001 Bomen en Wet Bomenstichting, Utrecht, 5 e geheel herziene druk. Lothar Wessoly, Martin Erb, 1998 Handbuch der Baumstatistik und Baumkontrolle Patzer Verlag, Berlin-Hannover CROW, 2004 ASVV 2004, Aanbevelingen voor verkeersvoorzieningen binnen de bebouwde kom Ede, CROW, 2 e herziene druk, oktober 2004 Tijdschriften Tuin en landschap, nr. 11a 2003 Themanummer Schimmels en boombeheer, bladzijden 34 t/m 36, Overige bronnen IDF, ENESAD-CNERTA, CFPF, Alterra, Forest Research, IPLA, 2001 Tree Doctor (gegevens cd) Nationale Bomenbank BV 13

14 Bijlagen Boomtechnisch onderzoek bij (aantal) stuks (boomsoort) aan de (straat) te (plaats) BIJLAGE 1: BOOMNUMMERING VOLGENS TEKENING Nationale Bomenbank BV 14

15 Bijlagen Boomtechnisch onderzoek bij (aantal) stuks (boomsoort) aan de (straat) te (plaats) BIJLAGE 2: FOTO S Tekst onder foto s in lettergrootte 9 Nationale Bomenbank BV 15

16 Bijlagen Boomtechnisch onderzoek bij (aantal) stuks (boomsoort) aan de (straat) te (plaats) BIJLAGE 3: Nationale Bomenbank BV 16

Beheerplan wegen 2011-2015

Beheerplan wegen 2011-2015 Beheerplan wegen 2011-2015 Concept Gemeente Winsum Grontmij Nederland B.V. Assen, 21 april 2011 Verantwoording Titel : Beheerplan wegen 2011-2015 Subtitel : Projectnummer : 299547 Referentienummer : Revisie

Nadere informatie

Kapbeleid. gemeente De Bilt

Kapbeleid. gemeente De Bilt Kapbeleid gemeente De Bilt ter inzage: 15 december 2011 t/m 25 januari 2012 vastgesteld: 26 juni 2012 in werking: 10 oktober 2012 2 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 5 1.1 Aanleiding... 5 1.2 Uitgangspunten...

Nadere informatie

Beheerplan wegen 2012-2016

Beheerplan wegen 2012-2016 Beheerplan wegen 2012-2016 Definitief Gemeente Leeuwarderadeel Postbus 24 9050 AA STIENS Grontmij Nederland B.V. Assen, 2 september 2011 Verantwoording Titel : Beheerplan wegen 2012-2016 Subtitel : Projectnummer

Nadere informatie

Afstudeeronderzoek Landgoed Verwolde

Afstudeeronderzoek Landgoed Verwolde Afstudeeronderzoek Landgoed Verwolde Biomassa als potentiële economische drager voor Landgoed Verwolde Auteurs: Smallegange, Ard (840307102) Van Dam, Tomas (871229102) Opdrachtgevers: Landgoed Verwolde

Nadere informatie

Veiligheidscontrole Paardenkastanjes Veerdam, gemeente Papendrecht

Veiligheidscontrole Paardenkastanjes Veerdam, gemeente Papendrecht Veiligheidscontrole Paardenkastanjes Veerdam, gemeente Papendrecht September 2014 Veiligheidscontrole Paardenkastanjes Veerdam, Papendrecht Prohold BV Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Conclusie en advies..3

Nadere informatie

Advies betreffende de beschadiging van populieren langs het Leopoldkanaal te Damme

Advies betreffende de beschadiging van populieren langs het Leopoldkanaal te Damme Advies betreffende de beschadiging van populieren langs het Leopoldkanaal te Damme Nummer: INBO.A.3163 Datum advisering: 8 december 2014 Auteur(s): Contact: Kenmerk aanvraag: Arthur De Haeck, Peter Roskams

Nadere informatie

Gemeentelijke aanpak regenwateroverlast. Een inventarisatie

Gemeentelijke aanpak regenwateroverlast. Een inventarisatie Gemeentelijke aanpak regenwateroverlast Een inventarisatie Gemeentelijke aanpak regenwateroverlast Inhoud Voorwoord 3 Samenvatting 4 1 Inleiding 5 1.1 Aanleiding 5 1.2 Oorzaken regenwateroverlast 5 1.3

Nadere informatie

Kader Conventionele Explosieven. Datum September 2013 Status Versie 1.0

Kader Conventionele Explosieven. Datum September 2013 Status Versie 1.0 Kader Conventionele Explosieven Datum September 2013 Status Versie 1.0 Kader Conventionele Explosieven (CE) Datum September 2013 Status Definitief Colofon Uitgegeven door Rijkswaterstaat Informatie Telefoon

Nadere informatie

Goedereede. Kerk Preekhillaan. bestemmingsplan. adviseurs ruimtelijke ordening

Goedereede. Kerk Preekhillaan. bestemmingsplan. adviseurs ruimtelijke ordening Goedereede Kerk Preekhillaan bestemmingsplan adviseurs ruimtelijke ordening Goedereede Kerk Preekhillaan bestemmingsplan identificatie planstatus identificatiecode: datum: status: NL.IMRO.0511.GDRKerk10-BP30

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing Alvershool 7 te Gerwen. Gemeente Nuenen

Ruimtelijke onderbouwing Alvershool 7 te Gerwen. Gemeente Nuenen Ruimtelijke onderbouwing Alvershool 7 te Gerwen Gemeente Nuenen Ruimtelijke onderbouwing Alvershool 7 te Gerwen Gemeente Nuenen Ruimtelijke onderbouwing Bijlage Datum: September 2010 Projectgegevens:

Nadere informatie

EINDRAPPORT O10_ER_11_47157 O10. Kabels en leidingen detecteren zonder graven. Waartoe zijn innovatieve detectiebedrijven in staat?

EINDRAPPORT O10_ER_11_47157 O10. Kabels en leidingen detecteren zonder graven. Waartoe zijn innovatieve detectiebedrijven in staat? EINDRAPPORT O10_ER_11_47157 O10 Kabels en leidingen detecteren zonder graven Waartoe zijn innovatieve detectiebedrijven in staat? EINDRAPPORT O10_ER_11_47157 O10 Kabels en leidingen detecteren zonder

Nadere informatie

Bestemmingsplan Versteeglaan Toelichting. 17 juli 2009 Ontwerp 9T1011

Bestemmingsplan Versteeglaan Toelichting. 17 juli 2009 Ontwerp 9T1011 Toelichting 17 juli 2009 Ontwerp 9T1011 A COMPANY OF HASKONING NEDERLAND B.V. RUIMTELIJKE ONTWIKKELING George Hintzenweg 85 Postbus 8520 3009 AM Rotterdam +31 (0)10 443 36 66 Telefoon +31 (0)10 443 36

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 Inleiding 2. HOOFDSTUK 2 Plangebied 4 2.1 Ligging en begrenzing 4 2.2 Huidige situatie/beschrijving van het gebied 4

HOOFDSTUK 1 Inleiding 2. HOOFDSTUK 2 Plangebied 4 2.1 Ligging en begrenzing 4 2.2 Huidige situatie/beschrijving van het gebied 4 Toelichting Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1 Inleiding 2 HOOFDSTUK 2 Plangebied 4 2.1 Ligging en begrenzing 4 2.2 Huidige situatie/beschrijving van het gebied 4 HOOFDSTUK 3 Beleidslijnen 5 3.1 Rijksbeleid 5 3.2

Nadere informatie

Monitoring droogteonderzoek veenkaden

Monitoring droogteonderzoek veenkaden Monitoring droogteonderzoek veenkaden Eindrapportage ing. G. de Vries Mede gefinancierd door: 1203255-006 Deltares, 2012, B Titel Monitoring droogteonderzoek veenkaden Opdrachtgever Stichting IJkdijk

Nadere informatie

Klimaat en landbouw Noord- Nederland: 'effecten van extremen'

Klimaat en landbouw Noord- Nederland: 'effecten van extremen' Klimaat en landbouw Noord- Nederland: 'effecten van extremen' Verslag van onderzoeksfase 2: de invloed van extreme weersomstandigheden op gewassen en landbouwhuisdieren en verkenning van mogelijke adaptatiemaatregelen

Nadere informatie

Werkwijze Paas- en andere Vreugdevuren Rijssen-Holten 2015

Werkwijze Paas- en andere Vreugdevuren Rijssen-Holten 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Rijssen-Holten. Nr. 24568 24 maart 2015 Werkwijze Paas- en andere Vreugdevuren Rijssen-Holten 2015 Het college van burgemeester en wethouders van Rijssen-Holten

Nadere informatie

Notitie. Punt 7 van het document Bespreekpunten werkvergadering Raad

Notitie. Punt 7 van het document Bespreekpunten werkvergadering Raad Notitie Aan: Van: - Gemeente Loenen - Handelsmaatschappij Spruijt Breukelen B.V. SAB Amsterdam BV, Contactpersoon: dhr. E. de Bos datum: 22-03-2010 betreft: Parkeren op locatie Kroon in Loenen aan de Vecht

Nadere informatie

TECHNISCH RAPPORT KLEI VOOR DIJKEN. Wfl >-^?- dviescommissie voor de J aterkeringen

TECHNISCH RAPPORT KLEI VOOR DIJKEN. Wfl >-^?- dviescommissie voor de J aterkeringen TECHNISCH RAPPORT KLEI VOOR DIJKEN Wfl >-^?- I echnische ' / '.;,' '.«v dviescommissie voor de J aterkeringen Delft, mei 1996 Technisch rapport klei voor dijken Inhoud 1 Inleiding 1.1 Aanleiding en doel

Nadere informatie

WATERSYSTEEMANALYSE VOOR ONDERZOEK GEBOUWSCHADE BODEMDALINGSGEBIED NEDMAG

WATERSYSTEEMANALYSE VOOR ONDERZOEK GEBOUWSCHADE BODEMDALINGSGEBIED NEDMAG WATERSYSTEEMANALYSE VOOR ONDERZOEK GEBOUWSCHADE BODEMDALINGSGEBIED NEDMAG WATERSCHAP HUNZE EN AA'S 10 januari 2013 076815886:A - Definitief C01022.100266.0200 Inhoud 1 Inleiding... 3 1.1 Probleemstelling...

Nadere informatie

Peiling informatiebehoefte bodemkwaliteit

Peiling informatiebehoefte bodemkwaliteit TNO-rapport Peiling informatiebehoefte bodemkwaliteit Fase 1 van spoor 2 van het LandsDekkend Beeld 2005 GeoMilieu Princetonlaan 6 Postbus 80015 3508 TA Utrecht www.tno.nl T 030 2564675 F 030 2564680 info@nitg.tno.nl

Nadere informatie

Eindrapport. Rekenkamercommissie Gemeente Haarlem. Onderzoek Achterstallig Onderhoud Openbare Ruimte

Eindrapport. Rekenkamercommissie Gemeente Haarlem. Onderzoek Achterstallig Onderhoud Openbare Ruimte Eindrapport Rekenkamercommissie Gemeente Haarlem Onderzoek Achterstallig Onderhoud Openbare Ruimte Arnhem, 1 juli 2005 Eindrapport Onderzoek Achterstallig Onderhoud Openbare Ruimte Gemeente Haarlem Arnhem,

Nadere informatie

Ruis op de lijn. Opdrachtgever: Ministerie van Economische Zaken. Directoraat-generaal Telecommunicatie en Post

Ruis op de lijn. Opdrachtgever: Ministerie van Economische Zaken. Directoraat-generaal Telecommunicatie en Post Onderzoeksreeks Een onderzoek naar de instrumenten om de transparantie voor de telecommunicatieconsument te vergroten Eindrapportage Opdrachtgever: Ministerie van Economische Zaken Directoraat-generaal

Nadere informatie

Aanleg rotonde Ruishornlaan - Uitermeer

Aanleg rotonde Ruishornlaan - Uitermeer Aanleg rotonde Ruishornlaan - Uitermeer Startnotitie Gemeente Lisse Afdeling: IBOR Auteur: E. Rodewijk Datum: 7 november 2011 Status: DEFINITIEF 2 1. INLEIDING EN ACHTERGROND... 4 2. PROJECTOPDRACHT...

Nadere informatie

Bijlagen bij de toelichting Wijzigingsplan Altena ong. te Chaam. Datum: 15 maart 2011 Plan identificatie: NL.IMRO.1723.

Bijlagen bij de toelichting Wijzigingsplan Altena ong. te Chaam. Datum: 15 maart 2011 Plan identificatie: NL.IMRO.1723. Bijlagen bij de toelichting Wijzigingsplan Altena ong. te Chaam Datum: 15 maart 2011 Plan identificatie: NL.IMRO.1723.wpAltena vs01 Milec Bv, Bodemonderzoek d.d. 7 mei 2010 Kraaij Akoestisch Adviseurs,

Nadere informatie

F 3 O richtlijn. Onderzoek en beoordeling van houten paalfunderingen onder gebouwen

F 3 O richtlijn. Onderzoek en beoordeling van houten paalfunderingen onder gebouwen Onderzoek en beoordeling van houten paalfunderingen onder gebouwen Versie 1, 18 januari 2011 Op- en aanmerkingen over de inhoud van deze richtlijn kunnen worden gemeld aan het bestuur van F 3 O en zullen

Nadere informatie

Monitoring gebouwkwaliteit in de geestelijke gezondheidszorg

Monitoring gebouwkwaliteit in de geestelijke gezondheidszorg College bouw ziekenhuisvoorzieningen Postbus 3056 3502 GB Utrecht T (030) 298 31 00 F (030) 298 32 99 E cbz@bouwcollege.nl I http://www.bouwcollege.nl Monitoring gebouwkwaliteit in de geestelijke gezondheidszorg

Nadere informatie

Zorgplicht bij bomen langs Rijkswegen in Noord-Brabant

Zorgplicht bij bomen langs Rijkswegen in Noord-Brabant 0 / K -D048 NB it Z o r gp\icht UU Opdrachtgever: D.A.S. Eindhoven: Contactpersoon Desiree Bruls Opdrachtnemer: Onderafdeling Specialismen en Ondersteuning Contactpersoon Peer Meyboom Klankbordgroep Regionaal

Nadere informatie

Van reststromen biomassa naar bio-energie

Van reststromen biomassa naar bio-energie Van reststromen biomassa naar bio-energie Benutting van biomassa uit natuur- en landschapsbeheer in de regio Spaarnwoude 2 Van reststromen biomassa naar bio-energie Benutting van biomassa uit natuur- en

Nadere informatie

Steenbergen. MFA Kruisland

Steenbergen. MFA Kruisland Steenbergen MFA Kruisland 3 Inhoudsopgave Toelichting 5 Hoofdstuk 1 Inleiding 7 1.1 Aanleiding en doel bestemmingsplan 7 1.2 Opzet plantoelichting 7 Hoofdstuk 2 Beschrijving locatie en project 9 2.1

Nadere informatie

CEA, Bureau voor communicatie en advies over energie en milieu B.V.

CEA, Bureau voor communicatie en advies over energie en milieu B.V. Een onderzoek naar kennis, succes- en faalfactoren Draagvlak van het instrument energievisie bij gemeenten Eindrapport Rapportnummer: 0224 Drs. M.T.P.G.M. Dahm Drs. M. Dullens Drs. D.S. Mayenburg Drs.

Nadere informatie