ONDERZOEK. Boomtechnisch onderzoek bij 136 bomen in het gebied Heezerweg, Tovolilaan, St. Wirostraat en de Rector Baptistlaan te Eindhoven

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ONDERZOEK. Boomtechnisch onderzoek bij 136 bomen in het gebied Heezerweg, Tovolilaan, St. Wirostraat en de Rector Baptistlaan te Eindhoven"

Transcriptie

1 ONDERZOEK Boomtechnisch onderzoek bij 136 bomen in het gebied Heezerweg, Tovolilaan, St. Wirostraat en de Rector Baptistlaan te Eindhoven Opdrachtgever : De nieuwe combinatie BV Ing. T.H.J. De Vries Boomtechnisch adviseur : ing. M.J.H. Arkesteijn Projectnummer : Datum : 21 mei 2008

2 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD INLEIDING OPZET ONDERZOEK OPZET INVENTARISATIE BOOMGEGEVENS OPZET INVENTARISATIE BODEMGEGEVENS...FOUT! BLADWIJZER NIET GEDEFINIEERD. 3. INVENTARISATIE EN ONDERZOEK ONDERZOEK BOVENGRONDSE GROEIPLAATS, CONDITIE EN STABILITEIT... FOUT! BLADWIJZER NIET GEDEFINIEERD. 3.2 ONDERZOEK BODEM EN BEWORTELING...FOUT! BLADWIJZER NIET GEDEFINIEERD. 4. CONCLUSIE ADVIES...11 LITERATUURLIJST...12 BIJLAGE 1: BOOMNUMMERING VOLGENS TEKENING...14 BIJLAGE 2: FOTO S...15 BIJLAGE 3:...16 Nationale Bomenbank BV 2

3 VOORWOORD In opdracht van dhr. De Vries van de nieuwe combinatie BV, is door de Nationale Bomenbank BV op 7 en 8 april een algemene bomeninventarisatie verricht en is er onderzoek verricht naar de conditie, levensverwachting van het gehele bomenbestand op de aangewezen locatie. Daarnaast is de financiële waarde en vervangingswaarde bepaald van het bomenbestand. Op twee locaties is er een nader onderzoek uitgevoerd met het oog op de voorgenomen sloop- aanleg,- en bouwwerkzaamheden. In het rapport is de aanleiding, het doel en de opzet van het onderzoek omschreven. In het onderzoek zijn de resultaten weergegeven conform de vraagstelling in de offerte. Vervolgens zijn een conclusie en advies gegeven. Indien er naar aanleiding van dit onderzoek nog vragen of opmerkingen zijn, kunt u contact opnemen met Martijn Arkesteijn, van de afdeling onderzoek en advies, telefoon Nationale Bomenbank BV Bleskensgraaf ing. P.J. de Winter directeur Nationale Bomenbank BV 3

4 1. INLEIDING Aanleiding voor het onderzoek zijn de voorgenomen sloop en bouwwerkzaamheden in het gebied dat omsloten is door de Heezerweg, Tivolilaan, St. Wirostraat en de Rector Baptistlaan. Het doel van het onderzoek is het uitvoeren van een algemene bomeninventarisatie en een onderzoek naar de conditie, levensverwachting van het gehele bomenbestand op de aangewezen locatie. Daarnaast is de financiële waarde bepaald van bomen met stamdiameter groter dan 40 centimeter. Voor de bomen met een stamdiameter kleiner dan 40 centimeter is de vervangingswaarde bepaald. Op twee locaties is er nader onderzoek uitgevoerd om te bepalen of de voorgenomen inrichtingsmaatregelen doorgevoerd kunnen worden met het oog op het duurzame behoud van bomen. Het gaat hierbij om het realiseren van parkeerplaatsen en de aanleg van een ontsluitingsweg. Naar aanleiding van het onderzoek zullen adviezen worden gegeven over het duurzame behoud van de bomen op de locatie waar de ontsluitingsweg wordt gerealiseerd. Tevens worden adviezen gegeven over de inrichting van de parkeerplaatsen aan de Rector Baptistenstraat. In hoofdstuk 2 is de opzet van het onderzoek beschreven. De inventarisatie en het onderzoek zijn te vinden in hoofdstuk 3. In hoofdstuk 4 vindt u de conclusie en het advies in hoofdstuk 5. In de bijlage zijn (alle bijlagen benoemen) toegevoegd. Nationale Bomenbank BV 4

5 2. OPZET INVENTARISATIE EN ONDERZOEK 2.1 Opzet inventarisatie boomgegevens De onderstaande boomgegevens worden tijdens het onderzoek opgenomen. Boomsoort Bepaald aan de hand van de soortkenmerken, Nederlandse en Latijnse naam. Standplaats Boom staat in gras, beplanting, verharding, open grond. Boomhoogte Bepaald in meters met behulp van een analoge hoogtemeter. De boomhoogten worden weergegeven in categorieën van 5 meter. Stamomtrek & stamdiameter De stamomtrek & stamdiameter van de boom wordt gemeten op 1,30 meter hoogte in centimeters. Kroonprojectie De loodrechte projectie van de boomkroon op de grond. Boomschade Schade aan de kroon, stam, wortels en de aard van de schade. Kroon/ stamvorm Weergegeven in categorieën van goed, matig en slecht. Nationale Bomenbank BV 5

6 Conditie De conditie van de boom wordt bepaald aan de hand van de scheutlengte, knop- of bladbezetting en de knop- of bladgrootte en de kroonontwikkeling. Hierbij is gebruik gemaakt van de methodiek en classificaties die zijn ontwikkeld door Andreas Roloff. Figuur 1: classificaties ontwikkeld door Andreas Roloff Levensverwachting Weergegeven in categorieën van minder dan 15 jaar en 15 jaar en meer. Leeftijd Weergegeven in categorieën van minder dan 15 jaar, van 15 tot 50 jaar en ouder dan 50 jaar. Nationale Bomenbank BV 6

7 2.2 Opzet inventarisatie bodemgegevens De kwaliteit van de ondergrondse standplaats is beoordeeld, waarbij de onderstaande factoren van belang zijn: - bodemprofiel en beworteling - vochtgehalte. Bodemprofiel en beworteling Het bodemprofiel wordt door middel van het nemen van grondboringen en profielsleuven beoordeeld. De beworteling wordt beoordeeld op kwaliteit en kwantiteit. Kwalitatief goede wortels zijn te herkennen aan een witte kern en een slecht loslatende, vochtige bast. Vochtgehalte De hoeveelheid voor de boom beschikbaar vocht in de bodem is afhankelijk van weersinvloeden, bodemtype, bodemstructuur, grondwaterstand en ontwatering. Het vochtgehalte wordt gemeten met een vochtmeter, of gekwantificeerd aan de hand visuele kenmerken. De organische stof (klei-humuscomplex) bevat mineralen die in staat zijn om bodemvocht te binden. Op deze wijze ontstaat een bepaalde hoeveelheid vochtleverend vermogen. 2.3 Verplantbaarheidscriteria De verplantbaarheid van bomen wordt getoetst aan een aantal criteria. De gegevens die hieruit voortvloeien zijn voor een groot deel bepalend of de boom wel of juist niet verplantbaar is. Andere aspecten zijn kabels en/of leidingen en transport. Hieronder vindt u van de gehanteerde criteria een uitleg. Boomsoort Stamomtrek Conditie Soorteigenschappen en leeftijd Gebreken in stam of kroon Wortelgestel en bodemprofiel Boomsoort, Stamomtrek en conditie Zie paragraaf 2.1. Soorteigenschappen en leeftijd Niet elke boom reageert goed op verplanten. De verplantbaarheid is afhankelijk van de vitaliteit. Met de vitaliteit wordt bedoeld: het herstelvermogen van een boom om te reageren op een verandering. De vitaliteit is boomsoort afhankelijk. Een beuk is bijvoorbeeld een boom met een lage vitaliteit, terwijl een plataan juist een hoge vitaliteit heeft. Bij een boomsoort met een snelle groei en een korte omlooptijd, is het rendement van de investering voor het verplanten laag. Bomen met een snelle groei en een korte omloopperiode zijn o.a. populieren en wilgen. Nationale Bomenbank BV 7

8 Gebreken in stam of kroon Bij bomen met een slechte kroonopbouw, kunnen er in de toekomst problemen met de stabiliteit van de boom ontstaan. Hierbij valt te denken aan plakoksels, zuigers of een lage, zware vertakking. Bomen met ernstige mechanische gebreken, zoals holtes of parasitaire zwamaantastingen (V.T.A.-afgekeurd) zijn, gezien de korte levensverwachting, niet geschikt voor verplanting. In onderstaande tabel is de beoordeling van de kroonopbouw weergegeven. Beoordeling Omschrijving Goed: De kroon is gelijkmatig van opbouw. Matig: De kroonopbouw is verminderd. In de kroon zitten enkele zware takken die de kroon uit balans brengen. Slecht: De kroonopbouw is slecht. De boom heeft meerdere toppen of is in het verleden scheef gewaaid. De stam staat hierdoor recht op de kroon. Bomen met plakoksels zijn ook in deze klasse ingedeeld. Tabel 1: Indeling kroonopbouw Wortelgestel en bodemprofiel Door het maken van enkele profielsleuven en/of profielboringen, worden de kwaliteit en de kwantiteit van het wortelgestel van de boom bepaald. Profielsleuven geven een beter beeld dan een profielboring, omdat hierbij een veel bredere strook kan worden onderzocht. De beworteling wordt beoordeeld op de kwantiteit en de kwaliteit. Daarbij wordt de beworteling in elke te onderscheiden bodemlaag beschreven. Een boom met een fijn vertakt wortelgestel die goed verspreid door het gehele profiel aanwezig is, is het beste verplantbaar. Kluiten waarbij de beworteling oppervlakkig, zeer intensief en op grotere diepte extensief is, zijn tijdens de verplanting slecht te prepareren. Hetzelfde geldt voor een éénzijdig ontwikkeld wortelgestel. Ook de grondsoort waarin de boom zich bevindt, is van belang. Klei hecht zich bij het verplanten beter aan de wortels dan grof zand. Bij grondsoorten die weinig samenhang vertonen, zijn extra voorzieningen tijdens de verplanting noodzakelijk. Nationale Bomenbank BV 8

9 3. INVENTARISATIE EN ONDERZOEK In paragraaf 3.1 zijn de inventarisatiegegevens verwerkt van de bovengrondse delen van de boom en bovengrondse groeiplaats. De gegevens van het bodemprofiel en de beworteling zijn verwerkt in paragraaf 3.2. Foto s waarnaar wordt verwezen zijn verwerkt in bijlage Inventarisatie De boomgegevens zijn opgenomen comform de opzet in paragraaf 2.1. De boomnummers corresponderen met de nummers op de tekening in bijlage 1. Nationale Bomenbank BV 9

10 4. WAARDEBEPALING Nationale Bomenbank BV 10

11 5. VERPLANTBAARHEIDSONDERZOEK Nationale Bomenbank BV 11

12 6. NADER ONDERZOEK 6.1 Nader onderzoek Rector Baptistenstraat 6.2 Conclusie 6.3 Advies Nationale Bomenbank BV 12

13 Literatuurlijst Boeken J.J.C. Janssen, april 2006 Stadsbomen vademecum deel 4: Boomsoorten en gebruikswaarde Arnhem, IPC Groene Ruimte, 4 e druk Henk Kroon & Gerrit-Jan van Prooijen, juli 2007 Stadsbomen vademecum 3c, Ziekten en aantastingen Arnhem, IPC Groene Ruimte, 1 e druk Claus Mattheck, Helge Breloer, 1994 Handbuch der Schadenskunde von Baümen Rombach GmbH Druck- und Verlagshaus, Freiburg im Breisgau, 2. Auflage Andreas Roloff, 2001 Baumkronen; Verständnis und praktische Bedeutung eines komplexen Naturphänomens. Stuttgart, Ulmer R.G. Strouts en T.G. Winter, 2000 Diagnosis of ill-health in trees Forestry commission, Second Edition Mr. Bas M. Visser, 2001 Bomen en Wet Bomenstichting, Utrecht, 5 e geheel herziene druk. Lothar Wessoly, Martin Erb, 1998 Handbuch der Baumstatistik und Baumkontrolle Patzer Verlag, Berlin-Hannover CROW, 2004 ASVV 2004, Aanbevelingen voor verkeersvoorzieningen binnen de bebouwde kom Ede, CROW, 2 e herziene druk, oktober 2004 Tijdschriften Tuin en landschap, nr. 11a 2003 Themanummer Schimmels en boombeheer, bladzijden 34 t/m 36, Overige bronnen IDF, ENESAD-CNERTA, CFPF, Alterra, Forest Research, IPLA, 2001 Tree Doctor (gegevens cd) Nationale Bomenbank BV 13

14 Bijlagen Boomtechnisch onderzoek bij (aantal) stuks (boomsoort) aan de (straat) te (plaats) BIJLAGE 1: BOOMNUMMERING VOLGENS TEKENING Nationale Bomenbank BV 14

15 Bijlagen Boomtechnisch onderzoek bij (aantal) stuks (boomsoort) aan de (straat) te (plaats) BIJLAGE 2: FOTO S Tekst onder foto s in lettergrootte 9 Nationale Bomenbank BV 15

16 Bijlagen Boomtechnisch onderzoek bij (aantal) stuks (boomsoort) aan de (straat) te (plaats) BIJLAGE 3: Nationale Bomenbank BV 16

Bomenonderzoek Project HOV-2 lijn Gemeente Eindhoven

Bomenonderzoek Project HOV-2 lijn Gemeente Eindhoven Bomenonderzoek Project HOV-2 lijn Gemeente Eindhoven Opdrachtgever: Contactpersoon: Gemeente Eindhoven Meneer T. Schoester Datum: februari 2010 Projectnummer: 20091932 Status rapport: concept, februari

Nadere informatie

Boomeffectanalyse Paardekastanje,Terrein Manders,Dorpsstraat Stiphout. Helmond, januari 2012

Boomeffectanalyse Paardekastanje,Terrein Manders,Dorpsstraat Stiphout. Helmond, januari 2012 Boomeffectanalyse Paardekastanje,Terrein Manders,Dorpsstraat Stiphout Helmond, januari 2012 Colofon Gemeente Helmond Afdeling Beheer Openbare Ruimte Januari 2012 John van den Berg j.van.den.berg@helmond.nl

Nadere informatie

STRATEGIE VOOR DE BOOMBEPLANTING

STRATEGIE VOOR DE BOOMBEPLANTING STRATEGIE VOOR DE BOOMBEPLANTING Stationsgebied Utrecht; concept 1 IBU - Ingenieursbureau Utrecht Dossiernummer : 402.30742-3 Postbus 8375, 3503 RJ UTRECHT Datum: : 1 juli 2008 Bezoekadres: Ravellaan 96

Nadere informatie

Bomen Effect Analyse bij 7 kastanjes aan het Euterpeplein in Amersfoort

Bomen Effect Analyse bij 7 kastanjes aan het Euterpeplein in Amersfoort Bomen Effect Analyse bij 7 kastanjes aan het Euterpeplein in Amersfoort Opdrachtgever: Hoorne Vastgoed Contactpersoon: J. (Jan) van Maanen Auteur: C (Kees) Flier Organisatie: Tree-O-Logic Datum: 30 januari

Nadere informatie

Bomen Effect Analyse bij een 62-tal bomen aan de Sportlaan te Udenhout.

Bomen Effect Analyse bij een 62-tal bomen aan de Sportlaan te Udenhout. Bomen Effect Analyse bij een 62-tal bomen aan de Sportlaan te Udenhout. Bomen Effect Analyse uitgevoerd door: A.J.W.J. Engelen European Tree Technician Opdrachtgever: Brouwers Groenaannemers Galgeneind

Nadere informatie

RAPPORTAGE INVENTARISATIE/BOOMINSPECTIE

RAPPORTAGE INVENTARISATIE/BOOMINSPECTIE RAPPORTAGE INVENTARISATIE/BOOMINSPECTIE KLOK ONTWIKKELING BV RAPPORT: OBJECT: LOCATIE: COM-010514B-187 INVENTARISATIE/BOOMINSPECTIE NUDEPARK II LAWICKSEALLEE 71 TE WAGENINGEN DATUM: 9 MEI 2014 KLOK ONTWIKKELING

Nadere informatie

Onderzoek bomen middenplantsoen Catsheuvel

Onderzoek bomen middenplantsoen Catsheuvel Onderzoek bomen middenplantsoen Catsheuvel Arnhem, augustus 2014 Opdrachtgever: Gem. Den Haag Dienst Stedelijke Ontwikkeling Afdeling Grondzaken t.a.v. W. Dekker Opdrachtnemer: Prohold BV G.J. van Prooijen

Nadere informatie

RAPPORTAGE COLOFON. Boomtechnisch onderzoek naar uitgestelde onverenigbaarheid van Ulmus Dodoens in de gemeente Venray. De heer G.

RAPPORTAGE COLOFON. Boomtechnisch onderzoek naar uitgestelde onverenigbaarheid van Ulmus Dodoens in de gemeente Venray. De heer G. RAPPORTAGE Boomtechnisch onderzoek naar uitgestelde onverenigbaarheid van Ulmus Dodoens in de gemeente Venray COLOFON Opdrachtgever: Gemeente Venray De heer G. Linders Controle: De heer H.H.J.M. Kuppen

Nadere informatie

Inpasbaarheidsonderzoek drie bomen buurthuis Boschveld s-hertogenbosch

Inpasbaarheidsonderzoek drie bomen buurthuis Boschveld s-hertogenbosch Project 206394 v1.0 2015 Inpasbaarheidsonderzoek drie bomen buurthuis Boschveld s-hertogenbosch Opdrachtgever Gemeente 's-hertogenbosch Realisatie & Beheer Openbare Ruimte De heer J. Winter Postbus 12345

Nadere informatie

Boomtechnisch onderzoek 157 bomen Bochtafsnijding Delftse Schie Gebied Overschie Rotterdam

Boomtechnisch onderzoek 157 bomen Bochtafsnijding Delftse Schie Gebied Overschie Rotterdam Boomtechnisch onderzoek 157 bomen Bochtafsnijding Delftse Schie Gebied Overschie Rotterdam Boomtechnisch onderzoek 157 bomen Bochtafsnijding Delftse Schie Gebied Overschie Rotterdam Opdrachtgever: Provincie

Nadere informatie

Onderzoeksrapportage. In opdracht van: Econsultancy b.v., Doetinchem. Onderwerp: Boom Effect Analyse Zutphensestraatweg 47-49 te Ellecom

Onderzoeksrapportage. In opdracht van: Econsultancy b.v., Doetinchem. Onderwerp: Boom Effect Analyse Zutphensestraatweg 47-49 te Ellecom Onderzoeksrapportage In opdracht van: Econsultancy b.v., Doetinchem Onderwerp: Boom Effect Analyse Zutphensestraatweg 47-49 te Ellecom Geert Schalken 23 juni 2009 Colofon Opdrachtgever: Econsultancy b.v.

Nadere informatie

Hoofdstuk 51 Groenvoorzieningen. Wijziging Technische Bepalingen. Gewijzigde bepalingen zijn grijs gemarkeerd. Niet gemarkeerde bepalingen zijn nieuw

Hoofdstuk 51 Groenvoorzieningen. Wijziging Technische Bepalingen. Gewijzigde bepalingen zijn grijs gemarkeerd. Niet gemarkeerde bepalingen zijn nieuw TECHNISCHE BEPALINGEN Hoofdstuk 51 Groenvoorzieningen Wijziging Technische Bepalingen Gewijzigde bepalingen zijn grijs gemarkeerd Niet gemarkeerde bepalingen zijn nieuw Overzicht vervallen bepalingen toegevoegd

Nadere informatie

Bomen Effect Analyse Nieuwbouw Stedekestraat 27 Marokkaanse Vereniging Masjid El-Feth

Bomen Effect Analyse Nieuwbouw Stedekestraat 27 Marokkaanse Vereniging Masjid El-Feth Behoort bij besluit van Burgem eester en Wethouders d a t u m : 21 januari 2016 r eg.n r. : Z-HZ_WABO-2013-02590 b esl u i t : toekend Nam ens dezen, de m anager Vergunningen van de afdeling Dienstverlening

Nadere informatie

Bomen Effect Rapportage Beiroetdreef 5, Utrecht

Bomen Effect Rapportage Beiroetdreef 5, Utrecht Bomen Effect Rapportage Beiroetdreef 5, Utrecht Pojectleiding: M. Suijk Onderzoek en advies: P.H. van der Laan Datum: 27-5-2015 Project: B5254 Bomen Effect Rapportage Beiroetdreef 5, Utrecht 27 mei 2015/

Nadere informatie

Bomen Effect Analyse "Beukenhof" Wijbosch

Bomen Effect Analyse Beukenhof Wijbosch Hoofdstuk: Inleiding 1 Bomen Effect Analyse "Beukenhof" Wijbosch april 2015 Boomverzorging en beheer, VTA controles, onderzoeken en cursussen boomverzorging B.E.A. 's en taxaties Vennenweg 9 5807 EH Oostrum

Nadere informatie

Bomen Effect Analyse Hotel Bergstraat, Eindhoven Land s-heeren

Bomen Effect Analyse Hotel Bergstraat, Eindhoven Land s-heeren Bomen Effect Analyse Hotel Bergstraat, Eindhoven Land s-heeren Opdrachtgever: Contactpersoon: Land s-heeren Dhr. E. Groenen Datum: april 2011 Projectnummer: 20110716 Status rapport: Definitief - mei 2011

Nadere informatie

WAARDEBEPALING BOMEN Aanvulling op Boomeffectanalyse AireyFlats Eindhoven

WAARDEBEPALING BOMEN Aanvulling op Boomeffectanalyse AireyFlats Eindhoven WAARDEBEPALING BOMEN Aanvulling op Boomeffectanalyse AireyFlats Eindhoven Referentienummer : BD14387.251 Opdrachtgever : Heijmans BV Datum afronding : maart 2014 WAARDEBEPALING 20 BOMEN AANVULLING OP BOOMEFFECTANALYSE,

Nadere informatie

Bomentoets 3 bomen Dorpsstraat Capelle aan den IJssel

Bomentoets 3 bomen Dorpsstraat Capelle aan den IJssel Bomentoets 3 bomen Capelle aan den IJssel Bomentoets 3 bomen Capelle aan den IJssel Opdrachtgever: Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard Afdeling: Integrale Plannen en Projecten Adres:

Nadere informatie

Behandelen wortelschade met trichoderma sp. in Vroomshoop, Gemeente Twenterand

Behandelen wortelschade met trichoderma sp. in Vroomshoop, Gemeente Twenterand Behandelen wortelschade met trichoderma sp. in Vroomshoop, Gemeente Twenterand Rapport Hellendoorn, 22 juli 2012 Opgesteld door: Thale Roosien In opdracht van: Gemeente Twenterand Inhoud 1. SAMENVATTING...

Nadere informatie

BOMEN EFFECT RAPPORTAGE GREBBEBERG RHENEN N225 - HMP 40,8-41,2

BOMEN EFFECT RAPPORTAGE GREBBEBERG RHENEN N225 - HMP 40,8-41,2 BOMEN EFFECT RAPPORTAGE GREBBEBERG RHENEN N225 - HMP 40,8-41,2 PROVINCIE UTRECHT BTL Bomendienst Rapport : Martijn Bouwer Gezien : Telefoonnummer : 055-5999 444 Faxnummer : 055-5338 844 E-mail : bomendienst@btl.nl

Nadere informatie

Bomeneffectanalyse. Zes bomen Zandwijksingel Woerden

Bomeneffectanalyse. Zes bomen Zandwijksingel Woerden Bomeneffectanalyse Zes bomen Zandwijksingel Woerden Wageningen, 6 april 2012 Zes bomen Zandwijksingel Woerden Colofon 1 Opdrachtgever Gemeente Woerden Ingenieursbureau / Realisatie en Beheer De heer J.

Nadere informatie

Aanvullende boomeffectanalyse uitbreiding Bos en Vaartschool te Haarlem

Aanvullende boomeffectanalyse uitbreiding Bos en Vaartschool te Haarlem Aanvullende boomeffectanalyse uitbreiding Bos en Vaartschool te Opdrachtgever : Onderzoeksnummer : PFBA.10/21488.ond Afrondingsdatum : augustus 2010 Uitgevoerd door : Pius Floris Boomverzorging Amsterdam

Nadere informatie

Opdrachtgever. : Gemeente Breda : Toezichthouder. : J.L. de Jong Deelopdracht / perceel. : Mechelenstraat NTO-formulier nummer : -

Opdrachtgever. : Gemeente Breda : Toezichthouder. : J.L. de Jong Deelopdracht / perceel. : Mechelenstraat NTO-formulier nummer : - WORTELS STAM / STAMVOET KROON Opdrachtgever : Gemeente Breda : Toezichthouder : J.L. de Jong Deelopdracht / perceel : Mechelenstraat NTO-formulier nummer : - 1. ALGEMENE GEGEVENS Boom nr. : 1 t/m 7 Opname

Nadere informatie

Onafhankelijk boomtechnisch onderzoek

Onafhankelijk boomtechnisch onderzoek Onafhankelijk boomtechnisch onderzoek Achterdijk te Hedel Flor y Fauna Consult De Berk 34 4631 AS Hoogerheide Tel.: 06-19530179 Email: floryfaunaconsult@online.nl BTW nummer: NL.1476.10.655.B.01 1 oktober

Nadere informatie

Bomen Effect Analyse Roskamp / Bloemaartsbeemd Gemeente Gilze en Rijen

Bomen Effect Analyse Roskamp / Bloemaartsbeemd Gemeente Gilze en Rijen Bomen Effect Analyse Roskamp / Bloemaartsbeemd Gemeente Gilze en Rijen Opdrachtgever: Contactpersoon: Gemeente Gilze en Rijen Mevr. N. van der Steen Datum: 25 juni 2014 Projectnummer: 20140624 Status rapport:

Nadere informatie

RAPPORTAGE BOOMVEILIGHEID

RAPPORTAGE BOOMVEILIGHEID RAPPORTAGE BOOMVEILIGHEID t.b.v. FREULESPOOR DIEPENHEIM Adviseur Henk Jansen I 07-07-2014 2 RAPPORTAGE BOOMVEILIGHEID. DIEPENHEIM. 07-07-2014 RAPPORTAGE BOOMVEILIGHEID T.B.V. FREULESPOOR DIEPENHEIM Henk

Nadere informatie

BOOMTECHNISCHE BEOORDELING 3 BOMEN ACHTERSTRAAT WILLEMSTAD

BOOMTECHNISCHE BEOORDELING 3 BOMEN ACHTERSTRAAT WILLEMSTAD BOOMTECHNISCHE BEOORDELING 3 BOMEN ACHTERSTRAAT WILLEMSTAD BTL Bomendienst Rapport : M. Bouwer Gezien : H. Houtappels Paraaf : Telefoonnummer : 055-5999 444 Faxnummer : 055-5338 844 E-mail : bomendienst@btl.nl

Nadere informatie

BOMEN EFFECT ANALYSE AANLEG DE DOORBRAAK TUSVELD Deel 2 Nader Onderzoek 7 objecten WATERSCHAP REGGE EN DINKEL

BOMEN EFFECT ANALYSE AANLEG DE DOORBRAAK TUSVELD Deel 2 Nader Onderzoek 7 objecten WATERSCHAP REGGE EN DINKEL BOMEN EFFECT ANALYSE AANLEG DE DOORBRAAK TUSVELD Deel 2 Nader Onderzoek 7 objecten WATERSCHAP REGGE EN DINKEL BTL Bomendienst Rapport : Peter van der Laan Gezien : Thale Roosien Paraaf : Telefoonnummer

Nadere informatie

Boomtechnisch onderzoek 55 bomen Boerenwetering Stadsdeel Oud-Zuid Amsterdam

Boomtechnisch onderzoek 55 bomen Boerenwetering Stadsdeel Oud-Zuid Amsterdam Boomtechnisch onderzoek 55 bomen Boerenwetering Stadsdeel Oud-Zuid Amsterdam Opdrachtgever : Stadsdeel Oud-Zuid RVE Beleid en Communicatie Afdeling : Economie en Ruimte Adres : Postbus 51160 1007 ED AMSTERDAM

Nadere informatie

Boom Effect Analyse 1 vleugelnoot Wilhelminalaan/Hendriklaan Harmelen

Boom Effect Analyse 1 vleugelnoot Wilhelminalaan/Hendriklaan Harmelen Boom Effect Analyse 1 vleugelnoot Wilhelminalaan/Hendriklaan Harmelen Boom Effect Analyse 1 vleugelnoot Wilhelminalaan/Hendriklaan Harmelen Opdrachtgever: Afdeling: Gemeente Woerden Team werken en renovaties

Nadere informatie

DELTALOCATIE DEN DOLDER Projectnummer 01742112 Van Wijnen Projectontwikkeling Midden B.V. Postbus 151 3840 AD HARDERWIJK

DELTALOCATIE DEN DOLDER Projectnummer 01742112 Van Wijnen Projectontwikkeling Midden B.V. Postbus 151 3840 AD HARDERWIJK DELTALOCATIE DEN DOLDER Projectnummer 01742112 Van Wijnen Projectontwikkeling Midden B.V. Postbus 151 3840 AD HARDERWIJK Kwaliteitsbeoordeling van de bomen op deze locatie Door T. Katerberg European Tree

Nadere informatie

Aanwijsregels voor bomen per statuscategorie, gemeente Lisse

Aanwijsregels voor bomen per statuscategorie, gemeente Lisse GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Lisse. Nr. 128898 31 december 2015 Aanwijsregels voor bomen per statuscategorie, gemeente Lisse Burgemeester en wethouders hebben de kaders en richtlijnen voor

Nadere informatie

BOMEN EFFECT ANALYSE diverse bomen, plan Meierijlaan, Eindhoven

BOMEN EFFECT ANALYSE diverse bomen, plan Meierijlaan, Eindhoven BOMEN EFFECT ANALYSE diverse bomen, plan Meierijlaan, Eindhoven Opdrachtgever EMM Vastgoed BV Contactpersonen L. van Aken Projectnummer 15103 Object Locatie Ellertsveldstraat en Huizingalaan ter hoogte

Nadere informatie

Onderzoeksrapportage. Gemeente Leiderdorp. In opdracht van: Onderwerp: Onderzoek bomen Rosarium te Leiderdorp

Onderzoeksrapportage. Gemeente Leiderdorp. In opdracht van: Onderwerp: Onderzoek bomen Rosarium te Leiderdorp Onderzoeksrapportage In opdracht van: Gemeente Leiderdorp Onderwerp: Onderzoek bomen Rosarium te Leiderdorp Jozé t Hoen 28 januari 2013 Colofon Opdrachtgever: Gemeente Leiderdorp T.a.v. dhr. W. Fransen

Nadere informatie

Bomeninventarisatie Oude LTS-terrein te Uden

Bomeninventarisatie Oude LTS-terrein te Uden Bomeninventarisatie Oude LTS-terrein te Uden Bomeninventarisatie inclusief waardebepaling van het oude LTS-terrein te Uden. Ing. R.M.M. Vos Augustus 2014 0 Colofon: Status: Definitief Versie: 2.0 Datum:

Nadere informatie

Visuele boomveiligheidscontrole en beheerinventarisatie 2011 6.421 bomen Beheergebied Hoeksche Waard

Visuele boomveiligheidscontrole en beheerinventarisatie 2011 6.421 bomen Beheergebied Hoeksche Waard Visuele boomveiligheidscontrole en beheerinventarisatie 2011 6.421 bomen Beheergebied Hoeksche Waard Visuele boomveiligheidscontrole en beheerinventarisatie 6.421 bomen Beheergebied Hoeksche Waard Opdrachtgever:

Nadere informatie

Verplanten door BSI. Sym biose

Verplanten door BSI. Sym biose Verplanten door BSI Sym biose tussen natuur & techniek Index Inleiding 3 Historie bomen verplanten 5 Historie BSI Bomenservice 7 Bomen verplanten een vak apart 8 Voorbereiden verplanting 9 Verplantmethoden

Nadere informatie

: Mathijs de Natris : Martijn Bouwer. Telefoonnummer : 055-5999 444 Faxnummer : 055-5338 844 : bomendienst@btl.nl : www.bomendienst.

: Mathijs de Natris : Martijn Bouwer. Telefoonnummer : 055-5999 444 Faxnummer : 055-5338 844 : bomendienst@btl.nl : www.bomendienst. BOOMWAARDEBEPALING HALVEMAANSTRAAT ZUTPHEN HEGEMAN BOUWONTWIKKELING BV BTL Bomendienst Rapport Gezien : Mathijs de Natris : Martijn Bouwer Telefoonnummer : 055-5999 444 Faxnummer : 055-5338 844 E-mail

Nadere informatie

BOOMEFFECTANALYSE 1 BEUK EN 1 ESDOORN OP HET RESSINGPLEIN IN DELDEN DATUM: JUNI 2007

BOOMEFFECTANALYSE 1 BEUK EN 1 ESDOORN OP HET RESSINGPLEIN IN DELDEN DATUM: JUNI 2007 BOOMEFFECTANALYSE 1 BEUK EN 1 ESDOORN OP HET RESSINGPLEIN IN DELDEN WINDEMULLER BOOMADVIES M.A. Windemuller, boomtechnisch adviseur en geregistreerd boomtaxataur Van Heeksbleeklaan 70 7522 LB ENSCHEDE

Nadere informatie

Concept Wethouder van Caldenborghlaan 35 Maastricht Visuele boomveiligheid controle 11 bomen

Concept Wethouder van Caldenborghlaan 35 Maastricht Visuele boomveiligheid controle 11 bomen Concept Wethouder van Caldenborghlaan 35 Maastricht Visuele boomveiligheid controle 11 bomen Pius Floris Boomverzorging Bunde Opdrachtgever: Coenegracht architecten bna De heer Coenegracht Bergweg 2 6212

Nadere informatie

: Peter van der Laan : Paul van Kempen Paraaf : Telefoonnummer : 055-5999 444 Faxnummer : 055-5338 844 : bomendienst@btl.nl : www.bomendienst.

: Peter van der Laan : Paul van Kempen Paraaf : Telefoonnummer : 055-5999 444 Faxnummer : 055-5338 844 : bomendienst@btl.nl : www.bomendienst. BOMEN EFFECT ANALYSE HART VAN BRABANTLAAN SPOORZONE PROJECT GEMEENTE TILBURG BTL Bomendienst Rapport : Peter van der Laan Gezien : Paul van Kempen Paraaf : Telefoonnummer : 055-5999 444 Faxnummer : 055-5338

Nadere informatie

Onderzoeksrapportage. In opdracht van: Gezondheidscentrum Hazenkamp. Onderwerp: Bomen effect analyse perceel Vossenlaan 76, Nijmegen

Onderzoeksrapportage. In opdracht van: Gezondheidscentrum Hazenkamp. Onderwerp: Bomen effect analyse perceel Vossenlaan 76, Nijmegen Onderzoeksrapportage In opdracht van: Gezondheidscentrum Hazenkamp Onderwerp: Bomen effect analyse perceel Vossenlaan 76, Nijmegen Martijn van der Spoel 20 juni 2014 Colofon Opdrachtgever: Gezondheidscentrum

Nadere informatie

www.vostersboomverzorging.be

www.vostersboomverzorging.be www.vostersboomverzorging.be Bomen zijn onmisbaar en een waardevol element in uw tuin. Ze vragen om een goede verzorging en begeleiding. Door deskundige snoei en controle kunnen bomen veilig oud worden.

Nadere informatie

Registratieformulier Particuliere Monumentale bomen Haarlem

Registratieformulier Particuliere Monumentale bomen Haarlem Registratieformulier Particuliere Monumentale bomen Haarlem Met behulp van dit formulier kunt u een of meer bomen aanmelden voor registratie als Particuliere Monumentale Boom. De boomspecialist van gemeente

Nadere informatie

Visuele boominspectie (VTA) op Bungalowpark De Goudsberg

Visuele boominspectie (VTA) op Bungalowpark De Goudsberg Visuele boominspectie (VTA) op Bungalowpark De Goudsberg Opdrachtgever: VVE De Goudsberg Contactpersoon: M. (Martijn) van der Slikke Auteur: C. (Kees) Flier Organisatie: tree-o-logic Datum: Augustus 2014

Nadere informatie

Behoort bij beschikking van Burgemeester en Wethouders van Leiden BV. 150799-1761491 UVS 2015. Boomwaardebepaling en herplant plan

Behoort bij beschikking van Burgemeester en Wethouders van Leiden BV. 150799-1761491 UVS 2015. Boomwaardebepaling en herplant plan Behoort bij beschikking van Burgemeester en Wethouders van Leiden BV. 150799-1761491 UVS 2015 Boomwaardebepaling en herplant plan Pius Floris Boomverzorging Leiderdorp Projectnummer: Opdrachtgever: PFBL.15.MS008

Nadere informatie

BOMEN EFFECT ANALYSE 4 platanen, Boschveldweg, Gemeente s-hertogenbosch. Referentienummer : BD14392.251. Datum afronding : 27 mei 2014

BOMEN EFFECT ANALYSE 4 platanen, Boschveldweg, Gemeente s-hertogenbosch. Referentienummer : BD14392.251. Datum afronding : 27 mei 2014 / BOMEN EFFECT ANALYSE 4 platanen, Boschveldweg, Gemeente s-hertogenbosch Referentienummer : BD14392.251 Opdrachtgever : Heijmans Vastgoed BV Datum afronding : 27 mei 2014 BOMEN EFFECT ANALYSE 4 BOMEN,

Nadere informatie

BOOMONDERZOEK SINGELGRACHTGARAGE. Actualisatie boomgegevens en uitbreiding onderzoeksgebied

BOOMONDERZOEK SINGELGRACHTGARAGE. Actualisatie boomgegevens en uitbreiding onderzoeksgebied BOOMONDERZOEK SINGELGRACHTGARAGE Actualisatie boomgegevens en uitbreiding onderzoeksgebied BOOMONDERZOEK SINGELGRACHTGARAGE Actualisatie boomgegevens en uitbreiding onderzoeksgebied Opdrachtgever: Stadsdeel

Nadere informatie

Het ouderdomsproces van bomen: van ontkiemen tot dood

Het ouderdomsproces van bomen: van ontkiemen tot dood Ter attentie van cc: Opgesteld door M.A. Windemuller Datum April 2014 Projectnummer Onderwerp 1212 WBA Veterane snoei of retrenchment pruning van oude bomen. INLEIDING De laatste jaren is er in de boomverzorging

Nadere informatie

Bomen Effect Analyse en boomwaardebepaling Vormenfabriek Tilburg

Bomen Effect Analyse en boomwaardebepaling Vormenfabriek Tilburg Bomen Effect Analyse en boomwaardebepaling Vormenfabriek Tilburg PIUS FLORIS BOOMVERZORGING VUGHT bv Baarzenstraat 17, 5262 GD Vught Postbus 2021, 5260 CA Vught Telefoon : 073 656 72 35 Fax : 073 656 94

Nadere informatie

Onderzoeksrapportage

Onderzoeksrapportage Onderzoeksrapportage In opdracht van: Gemeente Bussum Onderwerp: Bomen effect analyse twee beuken en één kastanje Emmaschool te Bussum Martijn van der Spoel 29 juli 2015 Colofon Opdrachtgever: Gemeente

Nadere informatie

N355, Aduard. Bomeneffectanalyse vervanging bruggen Aduard/Dorkwerd Grondgebied gemeente Zuidhorn

N355, Aduard. Bomeneffectanalyse vervanging bruggen Aduard/Dorkwerd Grondgebied gemeente Zuidhorn N355, Aduard Bomeneffectanalyse vervanging bruggen Aduard/Dorkwerd Grondgebied gemeente Zuidhorn Opdrachtgever : Provincie Groningen De heer J. Snijders Opdrachtnemer : Danphe BV, Valthermond Projectnummer

Nadere informatie

BOMENINVENTARISATIE BONNEFANTENCOLLEGE MAASTRICHT

BOMENINVENTARISATIE BONNEFANTENCOLLEGE MAASTRICHT BOMENINVENTARISATIE BONNEFANTENCOLLEGE MAASTRICHT Waardebepaling bestaande bomen In het plangebied is in september 2015 een inventarisatie van de bestaande bomen doorgevoerd. Bij deze inventarisatie zijn

Nadere informatie

14. Geohydrologie Zuidbuurt eemnes Tauw Kenmerk N001-4524746BTM-V01 06-12-2007

14. Geohydrologie Zuidbuurt eemnes Tauw Kenmerk N001-4524746BTM-V01 06-12-2007 14. Geohydrologie Zuidbuurt eemnes Tauw 06-12-2007 Notitie Concept Contactpersoon Maaike Bevaart Datum 6 december 2007 Geohydrologie Zuidbuurt Eemnes 1 Inleiding Ter voorbereiding op de ontwikkeling van

Nadere informatie

Bomen verlaten de kwekerij, en dan?

Bomen verlaten de kwekerij, en dan? Boomkwekers stoppen bloed, zweet en tranen in hun kindjes om ze op te laten groeien tot sterke individuen die op eigen benen kunnen staan. Zonde om deze te zien kwarren of afsterven door verkeerde aanplant.

Nadere informatie

Bomen. Plantgoed en kwaliteit

Bomen. Plantgoed en kwaliteit Bomen Plantgoed en kwaliteit bosplantsoen; spil; veer; hoogstam (halfstam, laagstam); solitair; meerstammig. Type plantgoed Het type plantgoed is afhankelijk van de standplaats, de soort, de aangeplante

Nadere informatie

Aanvraaggegevens. Publiceerbare aanvraag/melding. Aanvraagnummer 2055527. Ingediend op 11-11-2015. Gefaseerd. Blokkerende onderdelen weglaten

Aanvraaggegevens. Publiceerbare aanvraag/melding. Aanvraagnummer 2055527. Ingediend op 11-11-2015. Gefaseerd. Blokkerende onderdelen weglaten Gegevens bevoegd gezag Referentienummer Datum ontvangst Behoort bij besluit van burgemeester en wethouders van de d.d. 25 11 2015 no. 581065 Mij bekend, 487649Hoofd Afdeling Ruimte & Veiligheid Formulierversie

Nadere informatie

Holte in de stamvoet en de stam:

Holte in de stamvoet en de stam: Visuele afwijkingen VTA (Visual Tree Assesment) = Visuele boomcontrole is controle van de boom. Middels deze methode wordt het breukrisico en de stabiliteit van een boom visueel beoordeeld op grond van

Nadere informatie

Meest gestelde vragen over groot onderhoud

Meest gestelde vragen over groot onderhoud Meest gestelde vragen over groot onderhoud Algemene vragen - Wat is groot onderhoud? Onder groot onderhoud ook wel bekend onder de term reconstructie - vallen de grotere ingrepen in de openbare ruimte

Nadere informatie

Bomeninventarisatie, Bilthoven ten behoeve van onderdoorgang Leijenseweg

Bomeninventarisatie, Bilthoven ten behoeve van onderdoorgang Leijenseweg Bomeninventarisatie, Bilthoven ten behoeve van onderdoorgang Leijenseweg Arnhem, 30 oktober 2012 Colofon Titel Subtitel : Bomeninventarisatie, Bilthoven : ten behoeve van onderdoorgang Leijenseweg Projectnummer

Nadere informatie

G E M E E N T E D E B I L T

G E M E E N T E D E B I L T G E M E E N T E D E B I L T L A P L A T A BOOMTOTAALZORG VAN JAARSVELD/VAN SCHERPENZEEL B o o m o n d e r z o e k P a a r d e n k a s t a n j e s 1 3 A 0 4 3 P r o j e c t n u m m e r O n d e r w e r p

Nadere informatie

Herinrichting St. Jacobsstraat. Hier komt tekst RaadsInformatieAvond. Utrecht.nl

Herinrichting St. Jacobsstraat. Hier komt tekst RaadsInformatieAvond. Utrecht.nl Herinrichting St. Jacobsstraat Hier komt tekst RaadsInformatieAvond Hier 10 juni komt 2014 ook tekst Aanleiding herinrichting Onderdeel van Pilot Openbare Ruimte Centrum Integraal ontwerp van gevel tot

Nadere informatie

Besteksomschrijving;

Besteksomschrijving; Besteksomschrijving; BELUmat beluchtingsmat Ter bevordering van de zuurstofvoorziening en om de bodemgassen af te voeren dient gebruik gemaakt te worden van een driedimensionale nylon structuurmat, dikte

Nadere informatie

GEMEENTE BLOEMENDAAL AFDELING GEMEENTE WERKEN TEAM GROENVOORZIENING DE HEER O. VAN NISPEN POSTBUS 201 2050 AE OVERVEEN

GEMEENTE BLOEMENDAAL AFDELING GEMEENTE WERKEN TEAM GROENVOORZIENING DE HEER O. VAN NISPEN POSTBUS 201 2050 AE OVERVEEN VAN JAARSVELD / VAN SCHERPENZEEL Overeind 42 3998 JB SCHALKWIJK Telefoon 030. 601 18 80 Fax 030. 601 23 66 info@boomtotaalzorg.nl KvK Utrecht: 30098295 BTW nr.: NL 818691992 B01 GEMEENTE BLOEMENDAAL AFDELING

Nadere informatie

WATERSCHAP REGGE EN DINKEL AFDELING UITVOERING

WATERSCHAP REGGE EN DINKEL AFDELING UITVOERING BOMEN EFFECT ANALYSE AANLEG DOORBRAAK TUSVELD WATERSCHAP REGGE EN DINKEL AFDELING UITVOERING Bomendienst Rapport : Judith Westerink Gezien : Thale Roosien Paraaf : Telefoonnummer : 055-5999 414 Faxnummer

Nadere informatie

info@copijn.nl Inhoud 1 2 3 4 1 2 1 De Richtlijnen NVTB Versie 2013 kunnen gedownload worden van de site www.boomtaxateur.nl. 2.3.1 Waardecategorie A 2.3.2 Waardecategorie B 2.3.3 Waardecategorie C

Nadere informatie

Veiligheidsplan Bomen

Veiligheidsplan Bomen Veiligheidsplan Bomen Zorg voor bomen in een stedelijke omgeving Gemeente Helmond Status: Behandeld in College van burgemeester en wethouders d.d. 19 december 2006 Inhoudsopgave Samenvatting... 3 1. Inleiding...

Nadere informatie

Geohydrologische situatie Burg. Slompweg

Geohydrologische situatie Burg. Slompweg Notitie Contactpersoon Johannes Weemstra Datum 21 november 2012 Kenmerk N003-1210450WEJ-rrt-V01-NL Geohydrologische situatie Burg. Slompweg 1 Inleiding In opdracht van de gemeente Steenwijkerland heeft

Nadere informatie

NOTA. nota voor burgemeester en wethouders. datum: 25 juni 2012. dhr. R.Scheper/D.van den Berge paraaf chef: onderwerp: Jaarlijkse kaplijst 2011-2012

NOTA. nota voor burgemeester en wethouders. datum: 25 juni 2012. dhr. R.Scheper/D.van den Berge paraaf chef: onderwerp: Jaarlijkse kaplijst 2011-2012 NOTA dienst: Dienst Stad datum: 25 juni 2012 registratienummer: DD1205821 afdelingsnaam: DS/Openbare Werken steller: dhr. R.Scheper/D.van den Berge paraaf chef: kopie aan: Van Roekel,, Scheper, onderwerp:

Nadere informatie

De checklist bomen in projecten

De checklist bomen in projecten De checklist bomen in projecten Inleiding en doel Deze checklist is bedoeld als hulpmiddel voor u om een project of (bouw)werkzaamheden in de buurt van bomen zorgvuldig te kunnen voorbereiden. Daarmee

Nadere informatie

BOOM-SafetyCalc. 2014 Boom-KCB. All rights reserved. BOOM-SafetyCalc is ontwikkeld door Boom-KCB. Alle rechten zijn voorbehouden aan Boom-KCB.

BOOM-SafetyCalc. 2014 Boom-KCB. All rights reserved. BOOM-SafetyCalc is ontwikkeld door Boom-KCB. Alle rechten zijn voorbehouden aan Boom-KCB. BOOM-SafetyCalc BOOM-SafetyCalc is ontwikkeld door Boom-KCB. Alle rechten zijn voorbehouden aan Boom-KCB. Deze presentatie wordt ter inzage aangeboden, niets uit deze presentatie mag zonder toestemming

Nadere informatie

KNELPUNTEN BIJ HET UITVOEREN VAN HET VOORLIGGEND ONTWERP

KNELPUNTEN BIJ HET UITVOEREN VAN HET VOORLIGGEND ONTWERP Bomenstichting Uiterwaardenstraat 308 1079 DB Amsterdam betr: behoud wilgen tijdelijke rechtbank Fred. Roeskestraat e-mail: info@bomenstichting.nl Amsterdam, 9 september 2015 Geachte bestuursleden van

Nadere informatie

Herplantbeleid en handhaving gemeente Kerkrade op grond van de Bomenverordening

Herplantbeleid en handhaving gemeente Kerkrade op grond van de Bomenverordening Herplantbeleid en handhaving gemeente Kerkrade op grond van de Bomenverordening Inleiding Bomen zijn waardevol en bepalend voor de beleving van de omgeving. Met name grote solitairbomen, boomgroepen of

Nadere informatie

Bomen in de sandwich. Onderzoek. Voorgeschiedenis. Boombunkers. Sandwichconstructie

Bomen in de sandwich. Onderzoek. Voorgeschiedenis. Boombunkers. Sandwichconstructie Onderzoek Bomen in de sandwich In de periode 2005-2007 zijn er op drie locaties in Den Haag en Amsterdam bomen geplant in de zogenaamde sandwichconstructie. Het doel dat hiermee beoogd werd, was een groeiplaats

Nadere informatie

Onderzoeksopdracht. Bodem en grondstaal

Onderzoeksopdracht. Bodem en grondstaal Onderzoeksopdracht Bodem en grondstaal Gebruik grondboor 1. Duw en draai gelijktijdig, in wijzerzin, de schroefachtige punt (het boorlichaam) in de bodem. Deze schroef verzamelt en houdt de grond vast.

Nadere informatie

Bomen in Bergen. Inventarisatie in het kader van Bomenplan Bergen

Bomen in Bergen. Inventarisatie in het kader van Bomenplan Bergen Bomen in Bergen Inventarisatie in het kader van Bomenplan Bergen Concept november 2012 1 Inhoud H1 Inleiding... 3 H2 Veel bomen... 4 H3 Hoe staan onze bomen er voor?... 6 H4 Waardevolle bomen... 8 H4 Kansen

Nadere informatie

LEVEN MET BOMEN. Dirk Criel

LEVEN MET BOMEN. Dirk Criel LEVEN MET BOMEN Dirk Criel Wat is een boom? Is dit een boom? Hoe ziet een boom eruit? kroon = het gedeelte van de boom boven de takvrije stam kruin = het geheel van bladeren en twijgen Stamopbouw Het

Nadere informatie

MONITORING GRONDWATERSTANDEN 3E OOSTERPARKSTRAAT EN VROLIKSTRAAT TE AMSTERDAM

MONITORING GRONDWATERSTANDEN 3E OOSTERPARKSTRAAT EN VROLIKSTRAAT TE AMSTERDAM Briefrapport betreffende MONITORING GRONDWATERSTANDEN 3E OOSTERPARKSTRAAT EN VROLIKSTRAAT TE AMSTERDAM Opdrachtnummer: 1109-0036-001 Veurse Achterweg 10, Postbus 63, 2260 AB, Leidschendam, Tel: 070-3111333.,

Nadere informatie

Hoofdstuk 4 Bescherming van het milieu en het natuurschoon en zorg voor het uiterlijk aanzien van de Gemeente Haaren

Hoofdstuk 4 Bescherming van het milieu en het natuurschoon en zorg voor het uiterlijk aanzien van de Gemeente Haaren Besluit van de raad Onderwerp : Beleidsregel waardevolle houtopstanden Raadsvergadering : 15 juli 2010 Registratienummer : 185 De raad van de gemeente Haaren; in zijn vergadering van 15 juli 2010; gezien

Nadere informatie

------ .11 II. BOOMTOTAALZORG. Onderzoek kwaliteit Populieren in bosvakken

------ .11 II. BOOMTOTAALZORG. Onderzoek kwaliteit Populieren in bosvakken II ------.11 II. BOOMTOTAALZORG Gemeente Nieuwegein Onderzoek kwaliteit Populieren in bosvakken Rapport nr:13a231 Projectnummer Onderwerp Locatie Opdrachtgever Contactpersoon 13A231 Onderzoek naar de kwaliteit

Nadere informatie

Onderzoek & Advies door BSI. Symbiose tussen natuur & techniek

Onderzoek & Advies door BSI. Symbiose tussen natuur & techniek Onderzoek & Advies door BSI Symbiose tussen natuur & techniek Index Inleiding 1 Ontstaan van de afdeling 1 Toekomstvisie en waarborging kennisniveau 2 Research en development 3 Productontwikkeling 3 Inventarisaties

Nadere informatie

gemeente 2 3 JULI 2012 HEEMSTEDE

gemeente 2 3 JULI 2012 HEEMSTEDE gemeente 2 3 JULI 2012 HEEMSTEDE Advies van de commissie voor bezwaarschriften aan het college van burgemeester en wethouders. Besluit: Bij besluit van 6 juni 2012, verzonden 8 juni 2012, heeft het hoofd

Nadere informatie

BOOMONDERZOEK IEPEN ATRIUM VERPLANTBAARHEID

BOOMONDERZOEK IEPEN ATRIUM VERPLANTBAARHEID BOOMONDERZOEK IEPEN ATRIUM VERPLANTBAARHEID BOOMONDERZOEK IEPEN ATRIUM VERPLANTBAARHEID Opdrachtgever: Gemeente Amsterdam, Zuidas mevrouw R. van Schooneveld Projectnummer : P15043 Datum : 16 april 2015

Nadere informatie

Bodem. Bodemleven. Bodemverzorging. Gevorderdencursus dl 1 TT Boxtel Volkstuinvereniging Ceres 2013-2014

Bodem. Bodemleven. Bodemverzorging. Gevorderdencursus dl 1 TT Boxtel Volkstuinvereniging Ceres 2013-2014 Bodem Bodemleven Composteren Bodemverzorging Gevorderdencursus dl 1 TT Boxtel Volkstuinvereniging Ceres 2013-2014 Vanavond. Bodem: leer je bodem kennen Bodemvoedselweb Composteren Bodem verbeteren en voeden

Nadere informatie

Infiltratieonderzoek autobedrijf Van den Brink Rosendaalsestraat 437-441

Infiltratieonderzoek autobedrijf Van den Brink Rosendaalsestraat 437-441 Notitie Contactpersoon Wietske Terpstra Datum 25 oktober 2011 Kenmerk N001-4817394TER-mfv-V01-NL Infiltratieonderzoek autobedrijf Van den Brink Rosendaalsestraat 437-441 1 Inleiding Autobedrijf Van den

Nadere informatie

GEMEENTE HAAKSBERGEN

GEMEENTE HAAKSBERGEN GEMEENTE HAAKSBERGEN DE KALTER HAAKSBERGEN Datum : 23 maart 2011 Kenmerk : PFBD11.103 BOMEN EFFECT ANALYSE Colofon Opdrachtgever Gemeente Haaksbergen T.a.v. de heer E.J.H. Ooink Postbus 102 7480 AC Haaksbergen

Nadere informatie

Bepaling Gemiddeld Hoogste Grondwaterstand Natuurbegraafplaats te Rooth (Maasbree)

Bepaling Gemiddeld Hoogste Grondwaterstand Natuurbegraafplaats te Rooth (Maasbree) Bepaling Gemiddeld Hoogste Grondwaterstand Natuurbegraafplaats te Rooth (Maasbree) Gegevens opdrachtgever: Kellerberg Bosgoed B.V. Helenaveenseweg 45 5985 NL Grashoek 0493-536068 Contactpersoon: De heer

Nadere informatie

werkzaamheden 1 Bomen planten en verplanten Inhoud deze les Plantgat-constructie Aanplant Bomen planten 1 Bomen planten 2

werkzaamheden 1 Bomen planten en verplanten Inhoud deze les Plantgat-constructie Aanplant Bomen planten 1 Bomen planten 2 Bomen planten en verplanten Inhoud deze les 1. Bomen planten 2. Inboeten 3. Verplanten grote bomen Aanplant Plantgat-constructie Factoren: Planten in het najaar Planten in het voorjaar Planten bij vriezend

Nadere informatie

Bomen & Boomverzorging

Bomen & Boomverzorging Bomen & Boomverzorging Investeren voor de volgende generatie Bomen planten, bomen leveren, bomen verzorgen en onderhouden zijn onderdeel van het LooHorst specialismepakket. Onze jarenlange ervaring biedt

Nadere informatie

ONBEKENDE BOOMAANTASTINGEN. December 2009

ONBEKENDE BOOMAANTASTINGEN. December 2009 ONBEKENDE BOOMAANTASTINGEN December 2009 Onbekende boomaantastingen De gemeente Alphen aan den Rijn zet zich in voor een gezonde leefomgeving. Het openbaar groen draagt hier in belangrijke mate aan bij.

Nadere informatie

Waarom planten als je ook kunt verplanten? Boombeheerders kunnen kiezen uit groot aantal technieken om bomen te verplanten

Waarom planten als je ook kunt verplanten? Boombeheerders kunnen kiezen uit groot aantal technieken om bomen te verplanten Waarom planten als je ook kunt verplanten? Boombeheerders kunnen kiezen uit groot aantal technieken om bomen te verplanten Vroegah was het leven overzichtelijk voor gemeentelijke boombeheerders. Als een

Nadere informatie

BOOMONDERZOEK VIJFHOEK. Zuidas tussen Prinses Irenestraat en Strawinskylaan

BOOMONDERZOEK VIJFHOEK. Zuidas tussen Prinses Irenestraat en Strawinskylaan BOOMONDERZOEK VIJFHOEK Zuidas tussen Prinses Irenestraat en Strawinskylaan BOOMONDERZOEK VIJFHOEK Zuidas tussen Prinses Irenestraat en Strawinskylaan Opdrachtgever: Projectorganisatie Zuidasdok Projectnummer

Nadere informatie

Richtlijnen voor beleid en beheer. 4.1 Inleiding. 4.2 Kwaliteitseisen beheerrichtlijnen

Richtlijnen voor beleid en beheer. 4.1 Inleiding. 4.2 Kwaliteitseisen beheerrichtlijnen Hoofdstuk 4 Richtlijnen voor beleid en beheer 4.1 Inleiding Het ontwikkelen van een kwalitatief bomenbestand vereist een vakkundig beheer van de bomen. Dit omvat niet enkel het onderhoud van bestaande

Nadere informatie

De Ruiter Boringen en Bemalingen bv

De Ruiter Boringen en Bemalingen bv De Ruiter Boringen en Bemalingen bv Haarlemmerstraatweg 79, 1165 MK Halfweg / Postbus 14, 1160 AA Zwanenburg Telefoon (020) 407 21 00 / Fax (020) 407 21 14 Postbank 657035 / ABN AMRO bank Zwanenburg 47.24.51.839

Nadere informatie

> OVERZICHT > OVERZICHT. Dag van de openbare ruimte - 21 maart 2007 4 > FINANCIËLE WAARDE VAN EEN BOOM >> HOUTWAARDE VAN EEN BOOM

> OVERZICHT > OVERZICHT. Dag van de openbare ruimte - 21 maart 2007 4 > FINANCIËLE WAARDE VAN EEN BOOM >> HOUTWAARDE VAN EEN BOOM ir. Jos De Wael 2 > BELANG VAN BOMEN BELANG VAN BOMEN esthetisch aspect kwaliteit van de leefomgeving stedenbouwkundig aspect verkeerstechnisch aspect belang voor natuur en milieu sociaal-educatief psychologisch

Nadere informatie

Verhardingen en bomen: wat te doen tegen wortelopdruk?

Verhardingen en bomen: wat te doen tegen wortelopdruk? Verhardingen en bomen: wat te doen tegen wortelopdruk? Mevr. Ir. C.W. van Iperen Auteur is werkzaam bij CROW Naam van de eventuele tweede auteur Auteur 2 is werkzaam bij Naam van de eventuele derde auteur

Nadere informatie

Een geschikte standplaats voor bomen - Tom Joye. Foto Arthur De Haeck

Een geschikte standplaats voor bomen - Tom Joye. Foto Arthur De Haeck Een geschikte standplaats voor bomen - Tom Joye Foto Arthur De Haeck Bomen en planning Openbare ruimte - zeker ondergronds - wordt geclaimd door veel gebruikers. Daarbij treden vaak conflicten op (bv.

Nadere informatie

Monumentale en waardevolle niet -gemeentelijke bomen binnen de bebouwde kom

Monumentale en waardevolle niet -gemeentelijke bomen binnen de bebouwde kom Monumentale en waardevolle niet -gemeentelijke bomen binnen de bebouwde kom C Inhoudsopgave: Inleiding Criteria Waardevolle bomen te Dalfsen Waardevolle bomen te Nieuwleusen Waardevolle bomen te Hoonhorst

Nadere informatie