Erkenningscommissie Hoger Onderwijs

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Erkenningscommissie Hoger Onderwijs"

Transcriptie

1 Erkenningscommissie Hoger Onderwijs Hoger Onderwijs inzake aanvragen tot wijziging van de benaming, van de onderwijstaal en van de aard (statuut) van opleidingen Situering In het decreet tot instelling van een aantal maatregelen tot herstructurering en flexibilisering van het hoger onderwijs in Vlaanderen (art. 33 ingevoegd in art. 64, 4 van het Structuurdecreet, gewijzigd door Onderwijsdecreet XX) wordt aan de Erkenningscommissie een opdracht gegeven voor het beoordelen van aanvragen van hogescholen en universiteiten tot wijziging van de benaming, van de onderwijstaal of van de aard (statuut) van opleidingen die geregistreerd zijn in het Hoger Onderwijsregister. De Erkenningscommissie dient over dergelijke aanvragen, uiterlijk 1 december, een oordeel uit te brengen op basis van de volgende criteria: 1 de wijzigingen zijn niet dermate substantieel dat er sprake is van een nieuwe opleiding; 2 de samenhang (transparantie) van de benamingen blijft bewaard; 3 de taalvereisten voor de opleidingen, bepaald in artikel 91, worden nageleefd. Dergelijk oordeel van de Erkenningscommissie wordt meegedeeld aan de aanvragende instelling, aan de instantie die belast is met de opmaak van het Hoger Onderwijsregister en aan het departement Onderwijs en Vorming. Er is tevens bepaald dat de Erkenningscommissie de vorm en de inhoud bepaalt van het dossier dat bij dergelijke aanvraag moet worden gevoegd. In het decreet is bepaald dat ingeval van een negatief oordeel, of als het oordeel niet tijdig -dit is binnen de maand na de aanvraag- wordt verstrekt, de instelling een tweede aanvraag kan indienen bij de Vlaamse Regering. AANVRAAG VAN DE KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN (4) Engelstalig equivalent (4) 1. Master in de ingenieurswetenschappen: biomedische technologie, Engelstalig equivalent Master of Engineering: Biomedical Engineering De instelling motiveert deze aanvraag tot Engelstalig equivalent op basis van nadrukkelijke vragen van de studenten, van professionals uit het werkveld en van onderzoeksgroepen van de instelling zelf. Voor buitenlandse studenten biedt de bestaande Engelstalige postgraduaat opleiding Biomedical Engineering geen voldoende alternatief op masterniveau; De grote bedrijven uit de sector hebben de Engelse taal als voertaal. Het belang van een grondige kennis in deze taal van het begrippenkader uit de medischtechnologische sector is noodzakelijk voor een professionele communicatie met de aanwezige teamspelers. De vergrijzing binnen de maatschappij noodzaakt een steeds grotere specialistische benadering door goed opgeleide professionals; Wijziging benaming, taal en aard 26 november

2 De onderzoekers uit de groep Wetenschap en Technologie en uit de groep Biomedische Wetenschappen genieten een uitstekende internationale reputatie qua publicaties en internationale samenwerkingsverbanden. Het Leuven Medical Technology Centre levert hiertoe sinds de oprichting enkele jaren geleden een waardevolle bijdrage. De gevraagde Engelstalige variant van de opleiding zou een goede basis voor werving van internationale doctoraatstudenten kunnen bieden. Verder zou de Engelstalige equivalente opleiding, naar analogie met de bestaande Nederlandstalige (mogelijkheid bi-diplomering met Université Catholique de Louvain), een mogelijkheid tot bi-diplomering met andere internationale universiteiten kunnen bieden. Het programma van de Engelstalige equivalente opleiding is analoog met de Nederlandstalige pendant zodat er geen sprake is van een nieuwe opleiding. De samenhang en transparantie met andere opleidingen komen niet in het gedrang. Aan de in het decreet gestelde taalvereisten wordt gevolg gegeven. Om deze redenen formuleert de Erkenningscommissie een positief oordeel over de Engelstalige equivalente opleiding Master of Engineering: Biomedical Engineering. 2. Master in de ingenieurswetenschappen: chemische technologie, Engelstalig equivalent Master of Engineering: Chemical Technology *** Alle betrokkenen (studenten, wetenschappelijk medewerkers, docenten, afnemend veld) ervaren het belang van een Engelstalige equivalente opleiding in een domein met een sterk internationaal karakter. Door deze opleiding wil de instelling goede buitenlandse studenten aantrekken. Dit argument komt tegemoet aan de aanbeveling van de visitatiecommissie (visitatie academiejaar ) dat een volledig Engelstalig programma een betere integratie van de buitenlandse studenten binnen het departement mogelijk zal maken. Op organisatorisch vlak biedt de bestaande Erasmus Mundus opleiding reeds enkele Engelstalige opleidingsonderdelen aan. Het programma van de Engelstalige equivalente opleiding is analoog met de Nederlandstalige pendant zodat er geen sprake is van een nieuwe opleiding. De samenhang en transparantie met andere opleidingen komen niet in het gedrang. Wijziging benaming, taal en aard 26 november

3 Aan de in het decreet gestelde taalvereisten wordt gevolg gegeven. Om deze redenen formuleert de Erkenningscommissie een positief oordeel over de Engelstalige equivalente opleiding Master of Engineering: Chemical Technology 3. Master in de ingenieurswetenschappen: energie, Engelstalig equivalent Master of Engineering: Energy *** Het belang van een doorgedreven kennis van duurzame energie en het vervoer van energievormen in Europese en internationale context kan moeilijk overschat worden. De Nederlandstalige opleiding trekt reeds heel wat studenten met een Nederlandstalige achtergrond aan. Door de Engelstalige variant zouden internationale uitwisselingen en het aantrekken van internationale studenten meer mogelijk worden. Het met, qua taalreglementering, speciale toestemming van de minister reeds aangeboden EIT-KIC-programma komt hieraan, zeker op langere termijn, nog niet voldoende tegemoet. Het programma van de Engelstalige equivalente opleiding is analoog met de Nederlandstalige pendant zodat er geen sprake is van een nieuwe opleiding. De samenhang en transparantie met andere opleidingen komen niet in het gedrang. Aan de in het decreet gestelde taalvereisten wordt gevolg gegeven. Om deze redenen formuleert de Erkenningscommissie een positief oordeel over de Engelstalige equivalente opleiding Master of Engineering: Energy. *** 4. Master in de biomedische wetenschappen, Engelstalig equivalent Master of Research in Biomedical Sciences Uit het aan biomedische onderzoek intrinsiek verbonden internationale karakter volgt dat het noodzakelijk is om breed internationale studenten te werven. Daarbij biedt dit betere mogelijkheden om door te stromen naar het doctoraatsniveau en naar het onderzoek in internationale laboratoria en onderzoekscentra. Onderzoek vormt in dit wetenschapsdomein immers een cruciale component. Wijziging benaming, taal en aard 26 november

4 Vandaar dat enkel voor de onderzoeksgerichte afstudeerrichting van deze opleiding een Engelstalig equivalente opleiding wordt aangevraagd. Dit heeft de instelling in de naamgeving van de Engelstalige opleiding willen duidelijk maken door in de gekozen naamgeving deze kwalificatie ook aan te geven m.n. Master of Research in Biomedical Sciences. Bij verdere navraag bij de instelling werd expliciet verzekerd dat deze toevoeging in de naamgeving zeker geen poging betreft tot het invoeren van een titel ter specificatie (zoals decretaal vooruitgesteld voor of Arts en of Science, en in een latere fase voor of Law en of Medicine ). Het programma van de Engelstalige equivalente opleiding is analoog met de Nederlandstalige pendant zodat er geen sprake is van een nieuwe opleiding. Aan de in het decreet gestelde taalvereisten wordt gevolg gegeven. Wat de samenhang en de transparantie met andere opleidingen betreft, volgt de Erkenningscommissie voor wat de woorden of Research betreft volgende redenering: Decretaal bestaat er momenteel geen vastgelegde specificatie voor een onderzoeksgerichte master of afstudeerrichting van een master. De Erkenningscommissie is daarom van oordeel dat men dit dan ook niet mag doen in de benaming van opleidingen zolang dit niet decretaal geregeld is. Indien dit voorzien zou worden geldt dit bijgevolg nadien voor alle in aanmerking komende opleidingen. Daarom is de Erkenningscommissie van oordeel dat om deze reden het gebruik van deze toevoeging bij de titel master vooralsnog niet mogelijk is. Om deze redenen formuleert de Erkenningscommissie een negatief oordeel over de Engelstalige equivalente opleiding Master of Research in Biomedical Sciences. Brussel, 26 november 2010 Namens de Erkenningscommissie Hoger Onderwijs Prof. dr. J. van Marle, voorzitter Wijziging benaming, taal en aard 26 november

5 Wijziging benaming, taal en aard 26 november

6 Erkenningscommissie Hoger Onderwijs Hoger Onderwijs inzake aanvragen tot wijziging van de benaming, van de onderwijstaal en van de aard (statuut) van opleidingen Situering In het decreet tot instelling van een aantal maatregelen tot herstructurering en flexibilisering van het hoger onderwijs in Vlaanderen (art. 33 ingevoegd in art. 64, 4 van het Structuurdecreet, gewijzigd door Onderwijsdecreet XX) wordt aan de Erkenningscommissie een opdracht gegeven voor het beoordelen van aanvragen van hogescholen en universiteiten tot wijziging van de benaming, van de onderwijstaal of van de aard (statuut) van opleidingen die geregistreerd zijn in het Hoger Onderwijsregister. De Erkenningscommissie dient over dergelijke aanvragen, uiterlijk 1 december, een oordeel uit te brengen op basis van de volgende criteria: 1 de wijzigingen zijn niet dermate substantieel dat er sprake is van een nieuwe opleiding; 2 de samenhang (transparantie) van de benamingen blijft bewaard; 3 de taalvereisten voor de opleidingen, bepaald in artikel 91, worden nageleefd. Dergelijk oordeel van de Erkenningscommissie wordt meegedeeld aan de aanvragende instelling, aan de instantie die belast is met de opmaak van het Hoger Onderwijsregister en aan het departement Onderwijs en Vorming. Er is tevens bepaald dat de Erkenningscommissie de vorm en de inhoud bepaalt van het dossier dat bij dergelijke aanvraag moet worden gevoegd. In het decreet is bepaald dat ingeval van een negatief oordeel, of als het oordeel niet tijdig -dit is binnen de maand na de aanvraag- wordt verstrekt, de instelling een tweede aanvraag kan indienen bij de Vlaamse Regering. AANVRAAG VAN DE UNIVERSITEIT ANTWERPEN (2) Wijziging benaming Erasmus Mundusopleiding: Master (na Master) of Economics of International Trade and European Integration, benaming wijzigen naar Master (na Master) of Economics of Globalisation and European Integration Het betreft een Erasmus Mundusopleiding ( in Vlaanderen met de VUB). De VUB heeft haar akkoord gegeven over deze aanvraag tot wijziging van de benaming van bedoelde opleiding. Het consortium wordt uitgebreid met twee niet Europese universiteiten: Universidade de Brasilia en Xiamen Univerity (Chinese Volksrepubliek). De aanvraag wordt gedragen door het consortium van universiteiten die de opleiding organiseren. De aanvraag tot wijziging van de benaming van deze opleiding is een rechtstreeks gevolg van de beperkte curriculumwijziging als gevolg van ontwikkelingen binnen het vakgebied: Wijziging benaming, taal en aard 26 november

7 - opgang van de emerging economies en de hiermee gepaard gaande versterking van de globaliseringstendensen; - de opname van de hogervermelde niet-europese universiteiten illustreert dit; - nood aan een opleiding op masterniveau die de problematiek van zowel de globalisering als deze van de Europese economische integratie samenbrengt. De Erkenningscommissie is van oordeel dat de wijzigingen in het programma niet van die aard zijn dat het om een nieuwe opleiding gaat. Deze naamswijziging brengt op geen enkele wijze de samenhang en de transparantie in de benamingen in het gedrang. De decretale taalvereisten worden op generlei wijze geschonden. Om deze redenen brengt de Erkenningscommissie Hoger Onderwijs een positief oordeel uit over de voorgestelde naamswijziging: Master of Economics of Globalisation and European Integration. Engelstalig equivalent *** Master in de fysica, Engelstalig equivalent Master of Physics De aanvraag tot inrichten van een Engelstalige equivalent kadert volledig in de beleidsverklaring en de daarbij horende doelstellingen die de Universiteit Antwerpen vooropstelt: 10% van de UA-afgestudeerden van elke opleiding dienen een internationale ervaring (semesterverblijf) op te doen; Per opleiding moet 20% van de UA-afgestudeerden een buitenlandse ervaring onder een andere vorm (kortere duur) hebben opgedaan; Jaarlijks moeten met financiële ondersteuning van de universiteit twee gastdocenten per faculteit worden uitgenodigd; Elke faculteit moet minstens één anderstalig programma (60 studiepunten) organiseren; Het aantal buitenlandse diplomastudenten moet tot 10% van de totale studentenpopulatie toenemen. Concreet betekent dit: aantrekken van buitenlands studenten, vergroten van de mogelijkheden van uitwisselingsprogramma s, verhogen van het aantal doctoraatstudenten, internationalisering at home, creëren van een unieke niche in zowel Vlaamse als Europese context. Wijziging benaming, taal en aard 26 november

8 De doelstellingen en de programma s van de opleiding in het Nederlands en de Engelstalige equivalent zijn gelijklopend. Door de taalequivalent wordt geen inhoudelijk nieuwe opleiding aangeboden. De benaming van de taalequivalent is volledig identiek met de Nederlandstalige equivalent. De Engelstalige equivalent wordt ingericht naast de bestaande Nederlandstalige opleiding. Bijgevolg worden de decretale taalvereisten generlei geschonden. Om deze redenen geeft de Erkenningscommissie Hoger Onderwijs een positief oordeel over de gevraagde Engelstalige equivalent: Master of Physics. Brussel, 26 november 2010 Namens de Erkenningscommissie Hoger Onderwijs Prof. dr. J. van Marle, voorzitter Wijziging benaming, taal en aard 26 november

9 Erkenningscommissie Hoger Onderwijs Hoger Onderwijs inzake aanvragen tot wijziging van de benaming, van de onderwijstaal en van de aard (statuut) van opleidingen Situering In het decreet tot instelling van een aantal maatregelen tot herstructurering en flexibilisering van het hoger onderwijs in Vlaanderen (art. 33 ingevoegd in art. 64, 4 van het Structuurdecreet, gewijzigd door Onderwijsdecreet XX) wordt aan de Erkenningscommissie een opdracht gegeven voor het beoordelen van aanvragen van hogescholen en universiteiten tot wijziging van de benaming, van de onderwijstaal of van de aard (statuut) van opleidingen die geregistreerd zijn in het Hoger Onderwijsregister. De Erkenningscommissie dient over dergelijke aanvragen, uiterlijk 1 december, een oordeel uit te brengen op basis van de volgende criteria: 1 de wijzigingen zijn niet dermate substantieel dat er sprake is van een nieuwe opleiding; 2 de samenhang (transparantie) van de benamingen blijft bewaard; 3 de taalvereisten voor de opleidingen, bepaald in artikel 91, worden nageleefd. Dergelijk oordeel van de Erkenningscommissie wordt meegedeeld aan de aanvragende instelling, aan de instantie die belast is met de opmaak van het Hoger Onderwijsregister en aan het departement Onderwijs en Vorming. Er is tevens bepaald dat de Erkenningscommissie de vorm en de inhoud bepaalt van het dossier dat bij dergelijke aanvraag moet worden gevoegd. In het decreet is bepaald dat ingeval van een negatief oordeel, of als het oordeel niet tijdig -dit is binnen de maand na de aanvraag- wordt verstrekt, de instelling een tweede aanvraag kan indienen bij de Vlaamse Regering. AANVRAAG VAN DE VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL (1) Engelstalig equivalent Master in de onderwijskunde, Engelstalig equivalent Master of Educational Sciences De Nederlandstalige opleiding Master in de onderwijskunde biedt aan de studenten de mogelijkheid om zich via profielen en keuze-opleidingsonderdelen te verdiepen in drie richtingen: curriculum en innovatie, zorg en begeleiding en levenslang leren. De aanvraag betreft enkel een Engelstalig equivalent voor het profiel curriculum en innovatie. Deze variant leent zich het best voor een internationaal publiek en dit in tegenstelling tot de meer nationaal- en contextgebonden andere varianten. De Engelstalige equivalente opleiding zal worden aangeboden als combinatie van afstandsonderwijs en contacturen, het zg. blended learning dit om tegemoet te komen aan de noden van het beoogde doelpubliek: - studenten uit Europese landen die via uitwisselingsprogramma s een Engelstalig masterprogramma in Onderwijskunde willen volgen; Wijziging benaming, taal en aard 26 november

10 - internationale studenten uit landen waarmee via VLIR-UOS samenwerkingsprojecten bestaan en die in Vlaanderen een masteropleiding Onderwijskunde willen volgen óf die in het kader van deze samenwerking een doctoraatsonderzoek uitvoeren en die nood hebben om in het kader daarvan bepaalde opleidingsonderdelen uit de Masteropleiding te volgen (momenteel aanvragen uit o.a. Kenia, Cuba, Suriname); - internationale studenten uit instellingen waarmee de VUB samenwerkingsakkoorden heeft (momenteel voornamelijk vraag uit China); - werkstudenten die geheel of gedeeltelijk gebruik kunnen maken van de Engelstalige variant in afstandsonderwijs omdat deze variant in een flexibeler combinatie van studeren en werken zal worden aangeboden; - huidige studenten dagonderwijs in de Nederlandstalige masteropleiding die o.a. omwille van de ervaring in internationale uitwisseling en samenwerking gedeeltelijk gebruik willen maken van de Engelstalige variant van de opleiding. De werkvormen voorzien immers in internationaal online collaboratief leren tussen studenten van verschillende nationaliteiten. Op deze wijze wil de VUB de opleiding onderwijskunde/educational Sciences meer internationale uitstraling geven en wil ze tevens de participatiegraad van werkstudenten verhogen. Door het zeer gelijklopende programma van het aangeboden Engelstalige profiel curriculum en innovatie met de Nederlandstalige pendant, gaat het hier niet om een inhoudelijk nieuwe opleiding. De samenhang en de transparantie van de benamingen komen op generlei in het gedrang. De Engelstalige equivalent wordt ingericht naast de bestaande Nederlandstalige opleiding. Door dit naast elkaar bestaan van beide opleidingen wordt tegemoet gekomen aan de decretale taalvereisten terzake. Om deze redenen brengt de Erkenningscommissie Hoger Onderwijs een positief oordeel uit over de voorgestelde Engelstalige equivalent Master of Educational Sciences; dit geldt enkel voor het profiel curriculum en innovatie. Brussel, 26 november 2010 Namens de Erkenningscommissie Hoger Onderwijs Prof. dr. J. van Marle, voorzitter Wijziging benaming, taal en aard 26 november

11 Erkenningscommissie Hoger Onderwijs Hoger Onderwijs inzake aanvragen tot wijziging van de benaming, van de onderwijstaal en van de aard (statuut) van opleidingen Situering In het decreet tot instelling van een aantal maatregelen tot herstructurering en flexibilisering van het hoger onderwijs in Vlaanderen (art. 33 ingevoegd in art. 64, 4 van het Structuurdecreet, gewijzigd door Onderwijsdecreet XX) wordt aan de Erkenningscommissie een opdracht gegeven voor het beoordelen van aanvragen van hogescholen en universiteiten tot wijziging van de benaming, van de onderwijstaal of van de aard (statuut) van opleidingen die geregistreerd zijn in het Hoger Onderwijsregister. De Erkenningscommissie dient over dergelijke aanvragen, uiterlijk 1 december, een oordeel uit te brengen op basis van de volgende criteria: 1 de wijzigingen zijn niet dermate substantieel dat er sprake is van een nieuwe opleiding; 2 de samenhang (transparantie) van de benamingen blijft bewaard; 3 de taalvereisten voor de opleidingen, bepaald in artikel 91, worden nageleefd. Dergelijk oordeel van de Erkenningscommissie wordt meegedeeld aan de aanvragende instelling, aan de instantie die belast is met de opmaak van het Hoger Onderwijsregister en aan het departement Onderwijs en Vorming. Er is tevens bepaald dat de Erkenningscommissie de vorm en de inhoud bepaalt van het dossier dat bij dergelijke aanvraag moet worden gevoegd. In het decreet is bepaald dat ingeval van een negatief oordeel, of als het oordeel niet tijdig -dit is binnen de maand na de aanvraag- wordt verstrekt, de instelling een tweede aanvraag kan indienen bij de Vlaamse Regering. AANVRAGEN VAN DE HOGESCHOOL WEST-VLAANDEREN (2) Engelstalig equivalent Bachelor (PBA) in de multimedia en de communicatietechnologie, (afstudeerrichting) digital arts and entertainment, Engelstalig equivalent Bachelor of Multimedia and Communication Technology, (afstudeerrichting) Digital Arts and Entertainment De aanvraag voor een Engelstalig equivalent voor de Nederlandstalige afstudeerrichting digital arts and entertainment moet geduid in het kader van de beleidsverklaring van de Hogeschool West-Vlaanderen omtrent internationalisering. Deze doelstelling wordt als volgt verwoord in het Strategisch plan : - HOWEST wil een sterke internationale dimensie in alle opleidingen; - HOWEST streeft naar strategische internationale samenwerkingsverbanden; - HOWEST werkt aan een sterk uitgebouwde capaciteit voor internationalisering. Wijziging benaming, taal en aard 26 november

12 In het dossier wordt dit o.m. geïllustreerd met een opsomming van internationale bedrijven waarmee werkingsverbanden worden onderhouden. Er wordt verder vermeld dat het de bedoeling is om voor deze afstudeerrichting tegen 1 april 2011 een dossier tot verzelfstandiging van deze afstudeerrichting tot een nieuwe opleiding en dus met een beoordeling van de macrodoelmatigheid door de Erkenningscommissie in te dienen. Dit omwille van het unieke karakter van deze afstudeerrichting, die nog weinig gemeenschappelijk heeft met de moederopleiding. Door het zeer gelijklopende programma van het aangeboden Engelstalige profiel met de Nederlandstalige pendant, gaat het hier niet om een inhoudelijk nieuwe opleiding. De samenhang en de transparantie van de benamingen komt op generlei in het gedrang. De Engelstalige equivalent wordt ingericht naast de bestaande Nederlandstalige afstudeerrichting van deze opleiding. Door dit naast elkaar laten bestaan van beide opleidingen wordt tegemoet gekomen aan de decretale taalvereisten terzake. Om deze redenen brengt de Erkenningscommissie Hoger Onderwijs een positief oordeel uit over de voorgestelde Engelstalige equivalent Bachelor of Multimedia and Communication Technology, (afstudeerrichting) Digital Arts and Entertainment. Wijziging benaming Bachelor in de netwerkeconomie, wijzigen benaming Bachelor in Business Design and Solutions Deze aanvraag heeft tot doel de transparantie en de samenhang in benamingen te verbeteren. De nu gebruikte benaming zou niet volledig de lading dekken, zou verwarring stichten bij kandidaat-studenten en zou bij de professionals uit het werkveld een verkeerd beeld van het kunnen van de afgestudeerden geven. In de aanvraag wordt gesteld dat al deze betrokkenen bij de keuze van de nieuwe naam werden betrokken. Daartoe werden een reeks vragen aan de opleidingscommissie, die is samengesteld uit internen van de hogeschool en vertegenwoordigers uit het werkveld, voorgelegd m.n.: Is de naam representatief voor de opleidingsdoelstellingen? Wijst de naam op het internationale karakter van de opleiding? Verduidelijkt de naam de positionering van de opleiding t.a.v. andere bestaande opleidingen? Komt het bedrijfsgerichte karakter goed tot uiting, zonder te dicht de naam van de opleidingen Bedrijfsmanagement te benaderen? Geeft de naam aan dat het een opleiding is op niveau professionele bachelor? Wijziging benaming, taal en aard 26 november

13 Is de naam voldoende veelzeggend voor het beroepenveld? Is de naam aantrekkelijk voor potentiële studenten? Rond de nu in het dossier voorgestelde benaming werd een consensus bereikt. Bovendien verwacht de hogeschool dat de nieuwe benaming tegemoet komt aan de opmerking van de visitatiecommissie 1 als zou de benaming onvoldoende representatief zijn voor de inhoud en de bagage die de student meekrijgt. Er worden geen programmawijzigingen doorgevoerd die tot een inhoudelijk nieuwe opleiding zouden leiden. De decretale taalvereisten voor het doceren van de opleiding worden niet geschonden. De nieuwe benaming wil de samenhang en de transparantie van de benaming met andere opleidingen duidelijk maken en wil deze naar kandidaat-studenten en mensen uit het werkveld verhogen. Toch is de Erkenningscommissie van oordeel dat het geven van een volledig Engelstalige benaming aan een Nederlandstalige initiële bacheloropleiding opnieuw voor verwarring kan zorgen, zeker daar waar voldoende duidelijke Nederlandstalige alternatieven voor handen zijn. De kandidaat-studenten zouden immers kunnen denken dat het om een Engelstalige opleiding gaat (dan zou er wel een foutief gebruik van het woord in zijn; indien het om een Engelstalige opleiding gaat zou de correcte benaming moeten luiden Bachelor of Business Design and Solutions, maar het is niet ondenkbaar dat een kandidaat-student dit over het hoofd ziet). Bovendien liggen de betekenissen van de oude en de nieuw voorgestelde benaming wel erg ver uit elkaar. De Erkenningscommissie is er dus niet van overtuigd dat de nieuwe benaming de transparantie en de samenhang in benamingen verhoogt. Globaal gesteld is de Erkenningscommissie van oordeel dat, op inhoudelijk vlak, de nieuwe volledig Engelstalige benaming op zich geen beter beeld geeft van de inhoud van deze toch Nederlandstalige opleiding. Om deze redenen formuleert de Erkenningscommissie een negatief oordeel over de naamswijziging Bachelor in Business Design and Solutions. Brussel, 26 november 2010 Namens de Erkenningscommissie Hoger Onderwijs Prof. dr. J. van Marle, voorzitter 1 Visitatie van oktober Wijziging benaming, taal en aard 26 november

14 Wijziging benaming, taal en aard 26 november

15 Erkenningscommissie Hoger Onderwijs Hoger Onderwijs inzake aanvragen tot wijziging van de benaming, van de onderwijstaal en van de aard (statuut) van opleidingen Situering In het decreet tot instelling van een aantal maatregelen tot herstructurering en flexibilisering van het hoger onderwijs in Vlaanderen (art. 33 ingevoegd in art. 64, 4 van het Structuurdecreet, gewijzigd door Onderwijsdecreet XX) wordt aan de Erkenningscommissie een opdracht gegeven voor het beoordelen van aanvragen van hogescholen en universiteiten tot wijziging van de benaming, van de onderwijstaal of van de aard (statuut) van opleidingen die geregistreerd zijn in het Hoger Onderwijsregister. De Erkenningscommissie dient over dergelijke aanvragen, uiterlijk 1 december, een oordeel uit te brengen op basis van de volgende criteria: 1 de wijzigingen zijn niet dermate substantieel dat er sprake is van een nieuwe opleiding; 2 de samenhang (transparantie) van de benamingen blijft bewaard; 3 de taalvereisten voor de opleidingen, bepaald in artikel 91, worden nageleefd. Dergelijk oordeel van de Erkenningscommissie wordt meegedeeld aan de aanvragende instelling, aan de instantie die belast is met de opmaak van het Hoger Onderwijsregister en aan het departement Onderwijs en Vorming. Er is tevens bepaald dat de Erkenningscommissie de vorm en de inhoud bepaalt van het dossier dat bij dergelijke aanvraag moet worden gevoegd. In het decreet is bepaald dat ingeval van een negatief oordeel, of als het oordeel niet tijdig -dit is binnen de maand na de aanvraag- wordt verstrekt, de instelling een tweede aanvraag kan indienen bij de Vlaamse Regering. AANVRAAG VAN DE KATHOLIEKE HOGESCHOOL KEMPEN Wijziging benaming Bachelor (na Bachelor) in het strategisch KMO- en retailmanagement, benaming wijzigen naar Bachelor (na Bachelor) in het entrepreneurship De huidige doelstellingen worden geherformuleerd in het licht van het competentiegericht onderwijs zoals verwoord in het beleidsplan van de Katholieke Hogeschool Kempen. Het betreft het kaderen van de huidige doelstellingen in vier competentiegehelen nl. kennen, kunnen, zijn en toepassen. Hiermee wordt ook rekening gehouden met de aanbevelingen van de Koning Boudewijnstichting in haar studie van 2007 Ondernemend leren en leren ondernemen. De aanpassingen aan het programma werden in deze zin opgesteld. In het dossier wordt verder aangegeven dat het de bedoeling is om naar de toekomst toe nog meer praktijkgericht te werk te gaan. Flexibele leerwegen zullen daarbij de overgang tussen het behalen van het diploma na het succesvol afronden van de studies en de stap in het beroepsleven begeleiden. Wijziging benaming, taal en aard 26 november

16 De oude benaming zou ook verwarrend zijn voor kandidaat-studenten die de opleiding teveel als te eenzijdig zouden plaatsen in de richting van detailhandel, met focus op beperkte zelfstandige activiteit. De herformulering van het studieprogramma in het kader van de competentiegerichte doelstellingen betekent geen substantiële inhoudelijke wijziging ten opzichte van het bestaande programma om te kunnen spreken van een nieuwe opleiding. De nieuwe benaming geeft een objectiever beeld van de inhoud van de opleiding dan de huidige benaming. De term entrepreneurship is in het Nederlands taalgebied meer en meer gangbaar en komt trouwens nu reeds in het Hogeronderwijsregister voor. Noch de samenhang, noch de transparantie in benamingen komen dus door deze wijziging in gevaar. Aan de in het decreet gestelde taalvereiste wordt ook gevolg gegeven. Om deze redenen geeft de Erkenningscommissie een positief oordeel over de gevraagde naamswijziging: Bachelor (na Bachelor) in het entrepreneurship. Brussel, 26 november 2010 Namens de Erkenningscommissie Hoger Onderwijs Prof. dr. J. van Marle, voorzitter Wijziging benaming, taal en aard 26 november

Jaarlijks verslag. Verantwoording van het gebruik van een andere onderwijstaal dan het Nederlands

Jaarlijks verslag. Verantwoording van het gebruik van een andere onderwijstaal dan het Nederlands Jaarlijks verslag Verantwoording van het gebruik van een andere onderwijstaal dan het Nederlands Analyse academiejaar 2007-2008 Inhoudstafel Inleiding... 2 Analyse... 3 A. Doelstellingen en resultaten...

Nadere informatie

O N D E R W I J S V I S I T A T I E

O N D E R W I J S V I S I T A T I E O N D E R W I J S V I S I T A T I E Handelsingenieur en Handelswetenschappen Een onderzoek naar de kwaliteit van de academisch gerichte bacheloren masteropleidingen Handelsingenieur, de academische gerichte

Nadere informatie

transnationale Universiteit Limburg

transnationale Universiteit Limburg De onderwijsvisitatie Bachelor Rechten transnationale Universiteit Limburg Een evaluatie van de kwaliteit van de academische bacheloropleiding Rechten aan de transnationale Universiteit Limburg, in samenwerking

Nadere informatie

inno.com Master of ICT Enterprise Architecture (master na master)

inno.com Master of ICT Enterprise Architecture (master na master) inno.com Master of ICT Enterprise Architecture (master na master) 7 oktober 2009 NVAO Toets Nieuwe Opleiding Adviesrapport Inhoud 1 Samenvattende conclusie 3 2 Inleiding en verantwoording 5 2.1 Werkwijze

Nadere informatie

Logopedische en audiologische wetenschappen

Logopedische en audiologische wetenschappen DE ONDERWIJSVISITATIE Logopedische en audiologische wetenschappen Een evaluatie van de kwaliteit van de academische opleidingen Logopedische en audiologische wetenschappen aan de Vlaamse universiteiten

Nadere informatie

De onderwijsvisitatie Manama s Economische wetenschappen Toegepaste economische wetenschappen Handelsingenieur

De onderwijsvisitatie Manama s Economische wetenschappen Toegepaste economische wetenschappen Handelsingenieur De onderwijsvisitatie Manama s Economische wetenschappen Toegepaste economische wetenschappen Handelsingenieur Een evaluatie van de kwaliteit van de master-na-masteropleidingen in de Economische wetenschappen,

Nadere informatie

VLAAMSE INTERUNIVERSITAIRE RAAD DE ONDERWIJSVISITATIE ECONOMISCHE WETENSCHAPPEN

VLAAMSE INTERUNIVERSITAIRE RAAD DE ONDERWIJSVISITATIE ECONOMISCHE WETENSCHAPPEN VLAAMSE INTERUNIVERSITAIRE RAAD DE ONDERWIJSVISITATIE ECONOMISCHE WETENSCHAPPEN Een onderzoek naar de kwaliteit van de opleidingen economische wetenschappen aan de Vlaamse universiteiten Brussel, december

Nadere informatie

Verkeer, Logistiek en Intelligente Transportsystemen

Verkeer, Logistiek en Intelligente Transportsystemen De onderwijsvisitatie Verkeer, Logistiek en Intelligente Transportsystemen Een evaluatie van de kwaliteit van de Master of Science in de ingenieurswetenschappen: verkeer, logistiek en intelligente transportsystemen

Nadere informatie

Projectmanagement Een onderzoek naar de kwaliteit van de master-na-masteropleiding Projectmanagement aan de Vlaamse hogescholen

Projectmanagement Een onderzoek naar de kwaliteit van de master-na-masteropleiding Projectmanagement aan de Vlaamse hogescholen O N D E R W I J S V I S I T A T I E Projectmanagement Een onderzoek naar de kwaliteit van de master-na-masteropleiding Projectmanagement aan de Vlaamse hogescholen V l a a m s e H o g e s c h o l e n r

Nadere informatie

Advies. Weloverwogen gebruik van Engels in het hoger onderwijs

Advies. Weloverwogen gebruik van Engels in het hoger onderwijs Advies Weloverwogen gebruik van Engels in het hoger onderwijs Weloverwogen gebruik van Engels in het hoger onderwijs Colofon De Onderwijsraad is een onafhankelijk adviescollege, opgericht in 1919. De

Nadere informatie

Treden naar succes, werk en leren

Treden naar succes, werk en leren Treden naar succes, werk en leren Het hoger beroepsonderwijs in het Vlaamse onderwijs Discussienota Oktober 2007 Frank Vandenbroucke Vlaams minister van werk, onderwijs en vorming Inhoud 1 INLEIDING...

Nadere informatie

- Dr. ir. Els Van Zele, stafmedewerker cel kwaliteitszorg VLUHR. L lnleiding

- Dr. ir. Els Van Zele, stafmedewerker cel kwaliteitszorg VLUHR. L lnleiding se a ccr ed tati eor ga n satí e Accreditatierapport en -besluit met een pos tieve beoordeling van de accreditatieaanvraag voor de opleiding Master of Science in de bedrijfskunde en taalvariant Master

Nadere informatie

O N D E R W I J S V I S I T A T I E

O N D E R W I J S V I S I T A T I E O N D E R W I J S V I S I T A T I E Milieu- en preventiemanagement Een onderzoek naar de kwaliteit van de academisch gerichte bacheloren masteropleiding Milieu- en preventiemanagement aan de Vlaamse hogescholen

Nadere informatie

Hoger Beroepsonderwijs Treden naar succes, werk en leren

Hoger Beroepsonderwijs Treden naar succes, werk en leren Hoger Beroepsonderwijs Treden naar succes, werk en leren HBO 4 en HBO 5 in het Vlaamse onderwijs Juni 2008 Frank Vandenbroucke Vlaams minister van werk, onderwijs en vorming 1 INLEIDING... 3 2 PROBLEEMSTELLING...

Nadere informatie

Intercultureel management

Intercultureel management De onderwijsvisitatie Intercultureel management Een onderzoek naar de kwaliteit van de bachelor-na-bacheloropleiding Intercultureel management aan de Vlaamse hogescholen www.vluhr.be Brussel - 8 december

Nadere informatie

Autotechnologie Een onderzoek naar de kwaliteit van de professioneel gerichte bachelor Autotechnologie aan de Vlaamse hogescholen

Autotechnologie Een onderzoek naar de kwaliteit van de professioneel gerichte bachelor Autotechnologie aan de Vlaamse hogescholen ONDERWIJSVISITATIE Autotechnologie Een onderzoek naar de kwaliteit van de professioneel gerichte bachelor Autotechnologie aan de Vlaamse hogescholen Vlaamse Hogescholenraad 7 december 2010 De onderwijsvisitatie

Nadere informatie

De onderwijsvisitatie Flanders Business School

De onderwijsvisitatie Flanders Business School De onderwijsvisitatie Flanders Business School Een evaluatie van de kwaliteit van de Executive Master of Business Administration met focus op Entrepreneurship aan de Flanders Business School, Antwerpen

Nadere informatie

Masterjaren tellen. BaMa-onderzoek naar de duur van de Nederlandse wetenschappelijke masteropleidingen

Masterjaren tellen. BaMa-onderzoek naar de duur van de Nederlandse wetenschappelijke masteropleidingen Masterjaren tellen BaMa-onderzoek naar de duur van de Nederlandse wetenschappelijke masteropleidingen Colofon Auteursrecht voorbehouden Gehele of gedeeltelijke overneming of reproductie van de inhoud van

Nadere informatie

De onderwijsvisitatie Maatschappelijke veiligheid

De onderwijsvisitatie Maatschappelijke veiligheid ONDERWIJSVISITATIE Maatschappelijke veiligheid Een onderzoek naar de kwaliteit van de professioneel gerichte bacheloropleiding Maatschappelijke veiligheid aan de Vlaamse hogescholen Vlaamse Hogescholenraad

Nadere informatie

De onderwijsvisitatie Communicatiemanagement

De onderwijsvisitatie Communicatiemanagement De onderwijsvisitatie Communicatiemanagement Een evaluatie van de kwaliteit van de professionele bacheloropleiding Communicatiemanagement aan de Arteveldehogeschool, de Erasmushogeschool Brussel en de

Nadere informatie

Industrieel productontwerpen

Industrieel productontwerpen DE ONDERWIJSVISITATIE Industrieel productontwerpen Een evaluatie van de kwaliteit van de professionele opleiding Industrieel productontwerpen aan de Hogeschool West-Vlaanderen www.vluhr.be/kwaliteitszorg

Nadere informatie

Erasmushogeschool Brussel. Idea Management - Innovative Business Creation. Professioneel gerichte bachelor

Erasmushogeschool Brussel. Idea Management - Innovative Business Creation. Professioneel gerichte bachelor Erasmushogeschool Brussel Idea Management - Innovative Business Creation Professioneel gerichte bachelor 22 januari 2014 NVAO Toets Nieuwe Opleiding (Ontwerp van) Adviesrapport Inhoud 1 Samenvattend advies

Nadere informatie

Industriële wetenschappen: elektronica ICT e-media

Industriële wetenschappen: elektronica ICT e-media ONDERWIJSVISITATIE Industriële wetenschappen: elektronica ICT e-media Een onderzoek naar de kwaliteit van de academisch gerichte bacheloropleiding en de masteropleiding Industriële wetenschappen: elektronica-ict,

Nadere informatie

Bachelor in het Office management - parallelle commissie 3

Bachelor in het Office management - parallelle commissie 3 De onderwijsvisitatie Bachelor in het Office management - parallelle commissie 3 Een evaluatie van de kwaliteit van de professionele opleidingen Bachelor Office management aan AP Hogeschool, Hogeschool

Nadere informatie

O N D E R W I J S V I S I T A T I E

O N D E R W I J S V I S I T A T I E O N D E R W I J S V I S I T A T I E Agro- en biotechnologie Een onderzoek naar de kwaliteit van de professioneel gerichte bacheloropleiding Agro- en biotechnologie aan de Vlaamse hogescholen V l a a m

Nadere informatie

wo-master LLM in Finance and Law Duisenberg school of finance augustus 2010 NVAO Toets Nieuwe Opleiding

wo-master LLM in Finance and Law Duisenberg school of finance augustus 2010 NVAO Toets Nieuwe Opleiding wo-master LLM in Finance and Law Duisenberg school of finance augustus 2010 NVAO Toets Nieuwe Opleiding Paneladvies Inhoud Inhoud 2 1 Samenvattend advies 3 2 Inleiding en verantwoording 6 2.1 Werkwijze

Nadere informatie

Netwerkeconomie Een onderzoek naar de kwaliteit van de professioneel gerichte bacheloropleiding in de Netwerkeconomie aan de Vlaamse hogescholen

Netwerkeconomie Een onderzoek naar de kwaliteit van de professioneel gerichte bacheloropleiding in de Netwerkeconomie aan de Vlaamse hogescholen ONDERWIJSVISITATIE Netwerkeconomie Een onderzoek naar de kwaliteit van de professioneel gerichte bacheloropleiding in de Netwerkeconomie aan de Vlaamse hogescholen Vlaamse Hogescholenraad 8 juni 2010 De

Nadere informatie

De opleiding Bachelor in de Rechten van de Hogeschool-Universiteit Brussel (K.U.Brussel), in samenwerking met de Katholieke Universiteit Leuven

De opleiding Bachelor in de Rechten van de Hogeschool-Universiteit Brussel (K.U.Brussel), in samenwerking met de Katholieke Universiteit Leuven De onderwijsvisitatie Rechten De opleiding Bachelor in de Rechten van de Hogeschool-Universiteit Brussel (K.U.Brussel), in samenwerking met de Katholieke Universiteit Leuven erkorte procedure www.vlir.be

Nadere informatie

ADVIES NR. 56 VAN 13 SEPTEMBER 2002 VAN DE RAAD VAN DE GELIJKE KANSEN VOOR MANNEN EN VROUWEN BETREFFENDE GENDER IN ONDERZOEK, ONDERWIJS EN

ADVIES NR. 56 VAN 13 SEPTEMBER 2002 VAN DE RAAD VAN DE GELIJKE KANSEN VOOR MANNEN EN VROUWEN BETREFFENDE GENDER IN ONDERZOEK, ONDERWIJS EN ADVIES NR. 56 VAN 13 SEPTEMBER 2002 VAN DE RAAD VAN DE GELIJKE KANSEN VOOR MANNEN EN VROUWEN BETREFFENDE GENDER IN ONDERZOEK, ONDERWIJS EN DOCUMENTATIE. 2 ADVIES VAN DE RAAD VAN DE GELIJKE KANSEN VOOR

Nadere informatie

Advies Commissie Ruim baan voor talent

Advies Commissie Ruim baan voor talent Advies Commissie Ruim baan voor talent Den Haag, november 2004 1 Voorwoord Dit is de verslaglegging van de commissie Ruim baan voor talent naar aanleiding van de voorstellen die universiteiten en hogescholen

Nadere informatie