Erkenningscommissie Hoger Onderwijs

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Erkenningscommissie Hoger Onderwijs"

Transcriptie

1 Erkenningscommissie Hoger Onderwijs Hoger Onderwijs inzake aanvragen tot wijziging van de benaming, van de onderwijstaal en van de aard (statuut) van opleidingen Situering In het decreet tot instelling van een aantal maatregelen tot herstructurering en flexibilisering van het hoger onderwijs in Vlaanderen (art. 64 4) wordt aan de Erkenningscommissie een opdracht gegeven voor het beoordelen van aanvragen van hogescholen en universiteiten tot wijziging van de benaming, van de onderwijstaal of van de aard (statuut) van opleidingen die geregistreerd zijn in het Hoger Onderwijsregister. De Erkenningscommissie dient over dergelijke aanvragen, uiterlijk 1 mei, een oordeel uit te brengen op basis van de volgende criteria: 1 de wijzigingen zijn niet dermate substantieel dat er sprake is van een nieuwe opleiding; 2 de samenhang (transparantie) van de benamingen blijft bewaard; 3 de taalvereisten voor de opleidingen, bepaald in artikel 91, worden nageleefd. Dergelijk oordeel van de Erkenningscommissie wordt meegedeeld aan de aanvragende instelling, aan de instantie die belast is met de opmaak van het Hoger Onderwijsregister en aan het departement Onderwijs en Vorming. Er is tevens bepaald dat de Erkenningscommissie de vorm en de inhoud bepaalt van het dossier dat bij dergelijke aanvraag moet worden gevoegd. In het decreet is bepaald dat ingeval van een negatief oordeel, of als het oordeel niet tijdig -dit is binnen de maand na de aanvraag- wordt verstrekt, de instelling een tweede aanvraag kan indienen bij de Vlaamse Regering. AANVRAGEN VAN DE UNIVERSITEIT ANTWERPEN (4) Engelstalig equivalent Master in de biologie, afstudeerrichting biodiversiteit: behoud en herstel, Engelstalig equivalent Master of Biology, specialisation Biodiversity: Conservation and Restoration De Engelstalige equivalent van een van de vier afstudeerrichtingen van de Nederlandstalige opleiding wordt aangevraagd in het kader van het realiseren van de internationale ambities uit de beleidsverklaring van de Universiteit Antwerpen. Bovendien is deze richting overwegend onderzoeksgericht i.t.t. de drie anderen waar kan gekozen worden voor de volgende beroepsprofielen/opties: Onderwijs, Ondernemerschap of Onderzoek. Het betreft o.m.: aantrekken van buitenlandse studenten, creëren van meer mogelijkheden voor uitwisselingsstudenten, internationalisation at home. Wijziging benaming, onderwijstaal, aard UAntwerpen BIS 1

2 De Erkenningscommissie geeft een positief oordeel over de Engelstalige equivalente opleiding Master of Biology. Uiteraard geldt dit alleen voor de specialisation Biodiversity: Conservation and Restoration. Master in de informatica, Engelstalig equivalent Master of Computer Science De Engelstalige equivalent van de Nederlandstalige opleiding wordt aangevraagd in het kader van het realiseren van de internationale ambities uit de beleidsverklaring van de Universiteit Antwerpen. Het betreft o.m. het aantrekken van buitenlandse studenten, het creëren van meer mogelijkheden voor uitwisselingsstudenten en internationalisation at home. Enkel de profilering/optie Onderzoek en Ontwikkeling zal in de Engelse taal worden aangeboden; niet de opties Onderwijs en Ondernemerschap. De Erkenningscommissie geeft een positief oordeel over de benaming Master of Computer Science, dit positief oordeel geldt uiteraard alleen voor de gevraagde profilering/optie. Wijzigingen benaming Master in het organisatiebeleid, wijzigen naar Master in de organisatie en het management Master of Organisational Management, wijzigen naar Master of Organisation and Management Het betreft hier de aanvraag tot naamswijziging van de bestaande Nederlandstalige en de bestaande Engelstalige equivalent. De voorgestelde naamswijzigingen beogen een duidelijker inhoudelijk beeld van de opleidingen te verstrekken door de nadruk reeds in de benaming op de beide polen organisatie en management te leggen. Ook wordt een gelijktrekking van de instroommodaliteiten met de twee vergelijkbare opleidingen (KULeuven en UGent) beoogd. De Erkenningscommissie geeft een positief oordeel over de Nederlandstalige benaming: Master in de organisatie en het management. Ook over de voorgestelde Engelstalige benaming Master of Organisation and Management geeft de Erkenningscommissie een positief oordeel. Wijziging benaming, onderwijstaal, aard UAntwerpen BIS 2

3 Brussel, 27 april 2010 Namens de Erkenningscommissie Hoger Onderwijs Prof. dr. J. van Marle, voorzitter Wijziging benaming, onderwijstaal, aard UAntwerpen BIS 3

4 Erkenningscommissie Hoger Onderwijs Hoger Onderwijs inzake aanvragen tot wijziging van de benaming, van de onderwijstaal en van de aard (statuut) van opleidingen Situering In het decreet tot instelling van een aantal maatregelen tot herstructurering en flexibilisering van het hoger onderwijs in Vlaanderen (art. 64 4) wordt aan de Erkenningscommissie een opdracht gegeven voor het beoordelen van aanvragen van hogescholen en universiteiten tot wijziging van de benaming, van de onderwijstaal of van de aard (statuut) van opleidingen die geregistreerd zijn in het Hoger Onderwijsregister. De Erkenningscommissie dient over dergelijke aanvragen, uiterlijk 1 mei, een oordeel uit te brengen op basis van de volgende criteria: 1 de wijzigingen zijn niet dermate substantieel dat er sprake is van een nieuwe opleiding; 2 de samenhang (transparantie) van de benamingen blijft bewaard; 3 de taalvereisten voor de opleidingen, bepaald in artikel 91, worden nageleefd. Dergelijk oordeel van de Erkenningscommissie wordt meegedeeld aan de aanvragende instelling, aan de instantie die belast is met de opmaak van het Hoger Onderwijsregister en aan het departement Onderwijs en Vorming. Er is tevens bepaald dat de Erkenningscommissie de vorm en de inhoud bepaalt van het dossier dat bij dergelijke aanvraag moet worden gevoegd. In het decreet is bepaald dat ingeval van een negatief oordeel, of als het oordeel niet tijdig -dit is binnen de maand na de aanvraag- wordt verstrekt, de instelling een tweede aanvraag kan indienen bij de Vlaamse Regering. Aanvragen van K.U.LEUVEN (5) Wijzigingen benaming van opleidingen Master in de milieutechnologie en de milieuwetenschappen, wijzigen naar Master in de bioingenieurswetenschappen: milieutechnologie De naamswijziging is het gevolg van het schrappen van twee afstudeerrichtingen. Bovendien lopen met deze naamswijziging de benamingen van de beide opleidingen (KULeuven en UGent) hiermee opnieuw parallel De Erkenningscommissie geeft een positief oordeel over de Master in de bioingenieurswetenschappen: milieutechnologie.. Wijziging benaming, onderwijstaal en aard van opleidingen KULeuven

5 Engelstalig equivalent/wijzigen onderwijstaal Master in de rechten, Engelstalig equivalent Master of Law De Engelstalige variant is gericht op een internationaal publiek en op Erasmus Mundusstudenten. Hiermee wil de instelling zich internationaal beter profileren. Het programma van de opleiding volgt haar Nederlandstalige equivalent, echter met een grote focus op Europees en internationaal recht. De Erkenningscommissie geeft een positief oordeel over deze aanvraag met de benaming Master of Law, dit oordeel geldt alleen voor de gevraagde optie. Master in de geologie, Engelstalig equivalent Master of Geology Het betreft een interuniversitaire opleiding met de Universiteit Gent. Met deze organisatie willen de instellingen tegemoet komen aan de aanbeveling van het rapport Soete over de optimalisatie en de rationalisatie van het hoger onderwijslandschap en -aanbod in Vlaanderen. Aan beide instellingen bestaat de Nederlandstalige equivalent. De Engelstalige equivalent is mede gericht op internationale werving binnen en buiten de Bologna -zone. De Erkenningscommissie geeft een positief oordeel over de Master of Geology. Master in de culturele studies, Engelstalig equivalent Master of Cultural Studies De instelling heeft een lange traditie in dit domein, wat de toename van niet-nederlandstalige studenten met zich meebrengt. Ook de Nederlandstalige opleiding hecht zeer veel belang aan dit internationaal aspect: o.a. door Erasmusuitwisselingen en door het integreren van Block seminars door buitenlandse collegae in het kader van het Lace-project. De Erkenningscommissie geeft een positief oordeeel over de Master of Cultural Studies.. Wijziging benaming, onderwijstaal en aard van opleidingen KULeuven

6 Master (na master) in de veiligheidstechniek, wijziging onderwijstaal Master of Safety Engineering De omvorming van de bestaande Nederlandstalige master-na-master naar een Engelstalige master-na-master wordt ingegeven door de gewijzigde noden en de noodzaak om internationale studenten aan te trekken. Hierover werd uitvoerig en intensief overleg gepleegd. Ook de betrokken leerstoel is vragende partij. Hier zijn geen decretale belemmeringen aangezien de onderwijstaal voor master-namasteropleidingen vrij is.. De Erkenningscommissie geeft een positief oordeel over de Master of Safety Engineering. Brussel, 27 april 2010 Namens de Erkenningscommissie Hoger Onderwijs Prof. dr. J. van Marle, voorzitter Wijziging benaming, onderwijstaal en aard van opleidingen KULeuven

7 Erkenningscommissie Hoger Onderwijs Hoger Onderwijs inzake aanvragen tot wijziging van de benaming, van de onderwijstaal en van de aard (statuut) van opleidingen Situering In het decreet tot instelling van een aantal maatregelen tot herstructurering en flexibilisering van het hoger onderwijs in Vlaanderen (art. 64 4) wordt aan de Erkenningscommissie een opdracht gegeven voor het beoordelen van aanvragen van hogescholen en universiteiten tot wijziging van de benaming, van de onderwijstaal of van de aard (statuut) van opleidingen die geregistreerd zijn in het Hoger Onderwijsregister. De Erkenningscommissie dient over dergelijke aanvragen, uiterlijk 1 mei, een oordeel uit te brengen op basis van de volgende criteria: 1 de wijzigingen zijn niet dermate substantieel dat er sprake is van een nieuwe opleiding; 2 de samenhang (transparantie) van de benamingen blijft bewaard; 3 de taalvereisten voor de opleidingen, bepaald in artikel 91, worden nageleefd. Dergelijk oordeel van de Erkenningscommissie wordt meegedeeld aan de aanvragende instelling, aan de instantie die belast is met de opmaak van het Hoger Onderwijsregister en aan het departement Onderwijs en Vorming. Er is tevens bepaald dat de Erkenningscommissie de vorm en de inhoud bepaalt van het dossier dat bij dergelijke aanvraag moet worden gevoegd. In het decreet is bepaald dat ingeval van een negatief oordeel, of als het oordeel niet tijdig -dit is binnen de maand na de aanvraag- wordt verstrekt, de instelling een tweede aanvraag kan indienen bij de Vlaamse Regering. Aanvragen van de UNIVERSITEIT GENT (2) Engelstalig equivalent Master in de ingenieurswetenschappen: biomedische ingenieurstechnieken (met VUB), Engelstalig equivalent Master of Biomedical Engineering Het betreft een gezamenlijke opleiding van de Universiteit Gent en de Vrije Universiteit Brussel die leidt tot een gemeenschappelijk diploma. De opleiding wil een Europees en internationaal publiek aantrekken (dat niet onder Erasmus mundus valt) binnen een vakgebied waar de beide betrokken instellingen expertise bezitten op internationaal onderzoeksvlak. Ook vanuit het Erasmus mundusprogramma is expertise beschikbaar. Beide instellingen verklaren zich akkoord met de Engelstalige benaming. Conform de decretale taalvereisten voor initiële masteropleidingen blijft de Nederlandstalige opleiding bestaan. De Erkenningscommissie geeft een positief oordeel over de Master of Biomedical Engineering. Wijziging benaming, onderwijstaal, aard Gent

8 Master in de geologie (met KUleuven), Engelstalig equivalent Master of Geology Het betreft hier een interuniversitaire opleiding van de Universiteit Gent en de KULeuven, aanvullend op de twee Nederlandstalige opleidingen die beide instellingen aanbieden en die blijven bestaan. Er wordt een internationaal publiek beoogd. Deze opleiding wenst tegemoet te komen aan de aanbeveling van het rapport Soete voor optimalisatie en rationalisatie van het hoger onderwijslandschap en aanbod, inzonderheid waar het pleit voor het aanbieden van masteropleidingen met een internationale- of onderzoeksfinaliteit in de doelstelling of in het beroepenprofiel in een internationale forumtaal. De Erkenningscommissie geeft een positief oordeel over de Master of Geology. Brussel, 27 april 2010 BIS Namens de Erkenningscommissie Hoger Onderwijs Prof. dr. J. van Marle, voorzitter Wijziging benaming, onderwijstaal, aard Gent

9 Erkenningscommissie Hoger Onderwijs Hoger Onderwijs inzake aanvragen tot wijziging van de benaming, van de onderwijstaal en van de aard (statuut) van opleidingen Situering In het decreet tot instelling van een aantal maatregelen tot herstructurering en flexibilisering van het hoger onderwijs in Vlaanderen (art. 64 4) wordt aan de Erkenningscommissie een opdracht gegeven voor het beoordelen van aanvragen van hogescholen en universiteiten tot wijziging van de benaming, van de onderwijstaal of van de aard (statuut) van opleidingen die geregistreerd zijn in het Hoger Onderwijsregister. De Erkenningscommissie dient over dergelijke aanvragen, uiterlijk 1 mei, een oordeel uit te brengen op basis van de volgende criteria: 1 de wijzigingen zijn niet dermate substantieel dat er sprake is van een nieuwe opleiding; 2 de samenhang (transparantie) van de benamingen blijft bewaard; 3 de taalvereisten voor de opleidingen, bepaald in artikel 91, worden nageleefd. Dergelijk oordeel van de Erkenningscommissie wordt meegedeeld aan de aanvragende instelling, aan de instantie die belast is met de opmaak van het Hoger Onderwijsregister en aan het departement Onderwijs en Vorming. Er is tevens bepaald dat de Erkenningscommissie de vorm en de inhoud bepaalt van het dossier dat bij dergelijke aanvraag moet worden gevoegd. In het decreet is bepaald dat ingeval van een negatief oordeel, of als het oordeel niet tijdig -dit is binnen de maand na de aanvraag- wordt verstrekt, de instelling een tweede aanvraag kan indienen bij de Vlaamse Regering. VUB (10) Wijziging benaming Bachelor in de fysica, wijzigen naar Bachelor in de fysica en de sterrenkunde De voorgestelde benaming wil beter de volledige inhoud van de opleiding weergeven. Bovendien vormt deze nieuwe benaming een coherent geheel met de vanaf academiejaar gezamenlijk met de Universiteit Gent georganiseerde Master in de fysica en de sterrenkunde. De Erkenningscommissie geeft een positief oordeel over de Bachelor in de fysica en de sterrenkunde.. Master in de fysica, wijzigen naar Master in de fysica en de sterrenkunde De voorgestelde benaming wil beter de volledige inhoud van de opleiding weergeven. Wijziging benaming, onderwijstaal en aard VUB

10 Dit conform het voorstel voor de bacheloropleiding. Deze master zal vanaf het academiejaar samen met de Universiteit Gent worden georganiseerd. De nu door de Universiteit Gent verzorgde opleiding leidt reeds tot de titel Master in de fysica en de sterrenkunde. De Erkenningscommissie geeft een positief oordeel over de Master in de fysica en de sterrenkunde. Master of Ecological Marine Management, wijzigen naar Master of Marine and Lacustrine Science and Management (samen met UA en.) De Visitatiecommissie Biologie drong er in 2005 op aan om de samenwerking van het door VUB-UA verzorgde ICP-programma (VLIR-UOS) met het door de UGent georganiseerde Master in mariene en lacustriene wetenschappen te versterken. Op deze vraag is ingegaan. Voor deze twee opleidingen werd daarom door de drie betrokken instellingen UGent, VUB en UA op 29 juni 2009 een rationalisatiedossier ingediend bij de Vlaamse overheid. De nu voorgestelde Master of Marine and Lacustriene Science and Management brengt de beide opleidingen onder eenzelfde titel samen. Voor de studenten, die nu ingeschreven zijn in de Master of Ecological Marine Management, is een overgangsregeling getroffen. De Erkenningscommissie geeft een positief oordeel. Engelstalig equivalent Vanaf Master in de ingenieurswetenschappen: biomedische ingenieurstechnieken, Engelstalig equivalent Master of Biomedical Engineering (ingediend door UGent) De Erkenningscommissie geeft een positief oordeel over de Master of Biomedical Engineering. o Master in de ingenieurswetenschappen: electronica en informatietechnologie, Engelstalig equivalent Master of (Science in) Electronics and Information Technology Engineering Wijziging benaming, onderwijstaal en aard VUB

11 Met deze Engelstalige opleiding wenst de instelling internationale studenten aan te trekken binnen een vakgebied waar internationale onderzoeksexpertise aanwezig is binnen de vakgroepen ELEC en ETRO. Deze Engelstalige opleiding zal in samenwerking met de Université Libre de Bruxelles worden verzorgd. De Nederlandstalige opleiding blijft bestaan. Het dossier stelt dat de toevoeging of Science geen kritisch element is bij de beoordeling van dit dossier. De Erkenningscommissie is van mening dat de notie of Science niet in de benaming van de opleiding kan worden gehanteerd (bijgevolg ook niet als zodanig in het HOR kan worden opgenomen) zolang dit type specificaties in Vlaanderen niet is gereglementeerd. De Erkenningscommissie geeft voor het overige een positief oordeel over de benaming Master of Electronics and Information Technology Engineering. Master in de biologie, Engelstalig equivalent Master of Biology Met de organisatie van deze opleiding wenst de instellingen internationaal studenten te recruteren. De Nederlandstalige opleiding bevat reeds Engelstalige onderdelen. De overige Engelstalige opleidingsonderdelen zullen in samenwerking met ICP-gerelateerde opleidingen worden georganiseerd. De Erkenningscommissie geeft een positief oordeel over de Master of Biology. Dit positief oordeel geldt uiteraard alleen voor de gevraagde optie. Vanaf Master in de communicatiewetenschappen, Engelstalig equivalent Master of Communication Studies Dit dossier betreft uitsluitend het uitbouwen van een Engelstalige opleiding voor één specifiek profiel (afstudeerrichting) uit de opleiding Master in de communicatiewetenschappen, nl. informatiesamenleving en globalisering. Ook voor deze afstudeerrichting blijft het Nederlandstalig opleidingspakket bestaan. De instelling wenst met dit Engelstalig equivalent voor het specifieke expertisegebied (cf. onderzoekscentrum SMIT) internationale studenten te werven. Wijziging benaming, onderwijstaal en aard VUB

12 De Erkenningscommissie geeft een positief oordeel over de benaming Master of Communication Studies. Dit positief oordeel geldt uiteraard alleen voor de gevraagde optie. Master in de ingenieurswetenschappen: bouwkunde, Engelstalig equivalent Master of (Science in) Civil Engineering Door de voorgestelde wijzigingen meent de opleiding tegemoet te komen aan opmerkingen uit het rapport Soete. Het dossier stelt dat de toevoeging of Science geen kritisch element is bij de beoordeling van dit dossier. Deze toevoeging kwam er omwille van de samenwerking met de ULB. Deze samenwerking leidt tot een toename van competenties en capaciteit. De Nederlandstalige equivalente opleiding blijft bestaan. De Erkenningscommissie is van mening dat de notie of Science niet in de benaming van de opleiding kan worden gehanteerd (bijgevolg ook niet als dusdanig in het HOR kan worden opgenomen) zolang dit type specificaties in Vlaanderen niet is gereglementeerd. De Erkenningscommissie geeft voor het overige een positief oordeel over de benaming Master of Civil Engineering.. Master in de ingenieurswetenschappen: architectuur, Engelstalig equivalent Master of (Science in) Architectural Engineering Door de voorgestelde wijzigingen meent de opleiding tegemoet te komen aan opmerkingen uit het rapport Soete. Het dossier stelt dat de toevoeging of Science geen kritisch element is bij de beoordeling van dit dossier. Deze toevoeging kwam er omwille van de samenwerking met de ULB. Deze samenwerking leidt tot een toename van competenties en capaciteit. De Nederlandstalige equivalente opleiding blijft bestaan. De Erkenningscommissie is van mening dat de notie of Science niet in de benaming van de opleiding kan worden gehanteerd (bijgevolg ook niet als dusdanig in het HOR kan worden opgenomen) zolang dit type specificaties in Vlaanderen niet is gereglementeerd. Wijziging benaming, onderwijstaal en aard VUB

13 De Erkenningscommissie geeft voor het overige een positief oordeel over de benaming Master of Architectural Engineering.. Master in de ingenieurswetenschappen: chemie en materialen, Engelstalig equivalent Master of (Science in) Chemical and Materials Engineering Door de voorgestelde wijzigingen meent de opleiding tegemoet te komen aan opmerkingen uit het rapport Soete. Het dossier stelt dat de toevoeging of Science geen kritisch element is bij de beoordeling van dit dossier. Deze toevoeging kwam er omwille van de samenwerking met de ULB. Deze samenwerking leidt tot een toename van competenties en capaciteit. De Nederlandstalige equivalente opleiding blijft bestaan. De Erkenningscommissie is van mening dat de notie of Science niet in de benaming van de opleiding kan worden gehanteerd (bijgevolg ook niet als dusdanig in het HOR kan worden opgenomen) zolang dit type specificaties in Vlaanderen niet is gereglementeerd. De Erkenningscommissie geeft voor het overige een positief oordeel over de benaming Master of Chemical and Materials Engineering. Master in de ingenieurswetenschappen: werktuigkunde-elektrotechniek, Engelstalig equivalent Master of Science in Electro-Mechanical Engineering Door de voorgestelde wijzigingen meent de opleiding tegemoet te komen aan opmerkingen uit het rapport Soete. Het dossier stelt dat de toevoeging of Science geen kritisch element is bij de beoordeling van dit dossier. Deze toevoeging kwam er omwille van de samenwerking met de ULB. Deze samenwerking leidt tot een toename van competenties en capaciteit. De Nederlandstalige equivalente opleiding blijft bestaan. De Erkenningscommissie is van mening dat de notie of Science niet in de benaming van de opleiding kan worden gehanteerd (bijgevolg ook niet als dusdanig in het HOR kan worden opgenomen) zolang dit type specificaties in Vlaanderen niet is gereglementeerd. De Erkenningscommissie geeft voor het overige een positief oordeel over de benaming Master of Electro-Mechanical Engineering. Wijziging benaming, onderwijstaal en aard VUB

14 Brussel, 27 april 2010 BIS Namens de Erkenningscommissie Hoger Onderwijs Prof. dr. J. van Marle, voorzitter Wijziging benaming, onderwijstaal en aard VUB

15 Erkenningscommissie Hoger Onderwijs Hoger Onderwijs inzake aanvragen tot wijziging van de benaming, van de onderwijstaal en van de aard (statuut) van opleidingen Situering In het decreet tot instelling van een aantal maatregelen tot herstructurering en flexibilisering van het hoger onderwijs in Vlaanderen (art. 64 4) wordt aan de Erkenningscommissie een opdracht gegeven voor het beoordelen van aanvragen van hogescholen en universiteiten tot wijziging van de benaming, van de onderwijstaal of van de aard (statuut) van opleidingen die geregistreerd zijn in het Hoger Onderwijsregister. De Erkenningscommissie dient over dergelijke aanvragen, uiterlijk 1 mei, een oordeel uit te brengen op basis van de volgende criteria: 1 de wijzigingen zijn niet dermate substantieel dat er sprake is van een nieuwe opleiding; 2 de samenhang (transparantie) van de benamingen blijft bewaard; 3 de taalvereisten voor de opleidingen, bepaald in artikel 91, worden nageleefd. Dergelijk oordeel van de Erkenningscommissie wordt meegedeeld aan de aanvragende instelling, aan de instantie die belast is met de opmaak van het Hoger Onderwijsregister en aan het departement Onderwijs en Vorming. Er is tevens bepaald dat de Erkenningscommissie de vorm en de inhoud bepaalt van het dossier dat bij dergelijke aanvraag moet worden gevoegd. In het decreet is bepaald dat ingeval van een negatief oordeel, of als het oordeel niet tijdig -dit is binnen de maand na de aanvraag- wordt verstrekt, de instelling een tweede aanvraag kan indienen bij de Vlaamse Regering. AANVRAAG VAN DE ARTESIS HOGESCHOOL ANTWERPEN (1) Wijziging benaming Bachelor (ABA) in de kinesitherapie, wijzigen naar Bachelor in de revalidatiewetenschappen en de kinesitherapie De bachelor- en masteropleidingen in de kinesitherapie en de revalidatiewetenschappen hebben over de titel van deze opleiding een afspraak gemaakt. Het is inderdaad logisch dat alle betrokkenen dezelfde benaming voor de opleidingen hanteren. De PHLimburg heeft dezelfde naamswijziging aangevraagd voor de bachelor- en de masteropleiding.. De Erkenningscommissie geeft een positief oordeel over de Bachelor in de revalidatiewetenschappen en de kinesitherapie. Wijziging benaming, taal en aard ARTESIS

16 Brussel, 27 april 2010 Namens de Erkenningscommissie Hoger Onderwijs Prof. dr. J. van Marle, voorzitter Wijziging benaming, taal en aard ARTESIS

17 Erkenningscommissie Hoger Onderwijs Hoger Onderwijs inzake aanvragen tot wijziging van de benaming, van de onderwijstaal en van de aard (statuut) van opleidingen Situering In het decreet tot instelling van een aantal maatregelen tot herstructurering en flexibilisering van het hoger onderwijs in Vlaanderen (art. 64 4) wordt aan de Erkenningscommissie een opdracht gegeven voor het beoordelen van aanvragen van hogescholen en universiteiten tot wijziging van de benaming, van de onderwijstaal of van de aard (statuut) van opleidingen die geregistreerd zijn in het Hoger Onderwijsregister. De Erkenningscommissie dient over dergelijke aanvragen, uiterlijk 1 mei, een oordeel uit te brengen op basis van de volgende criteria: 1 de wijzigingen zijn niet dermate substantieel dat er sprake is van een nieuwe opleiding; 2 de samenhang (transparantie) van de benamingen blijft bewaard; 3 de taalvereisten voor de opleidingen, bepaald in artikel 91, worden nageleefd. Dergelijk oordeel van de Erkenningscommissie wordt meegedeeld aan de aanvragende instelling, aan de instantie die belast is met de opmaak van het Hoger Onderwijsregister en aan het departement Onderwijs en Vorming. Er is tevens bepaald dat de Erkenningscommissie de vorm en de inhoud bepaalt van het dossier dat bij dergelijke aanvraag moet worden gevoegd. In het decreet is bepaald dat ingeval van een negatief oordeel, of als het oordeel niet tijdig -dit is binnen de maand na de aanvraag- wordt verstrekt, de instelling een tweede aanvraag kan indienen bij de Vlaamse Regering. AANVRAAG VAN DE KATHOLIEKE HOGESCHOOL KEMPEN KATHOLIEKE HOGESCHOOL LIMBURG KATHOLIEKE HOGESCHOOL SINT-LIEVEN KATHOLIEKE HOGESCHOOL ZUID-WEST-VLAANDEREN (1) Wijziging benaming Bachelor in de elektrotechniek, wijzigen naar Bachelor in de energie De naamswijziging voor deze PBA zou ingaan vanaf academiejaar Tevens zou er dan een naamwijziging ingaan binnen de Associatie K.U.Leuven voor deze door de hogescholen aangeboden masteropleidingen. Met deze gewijzigde titel van de masteropleiding wordt ook het verschil met de opleiding in de ingenieurswetenschappen duidelijk aangegeven. De Erkenningscommissie is van oordeel dat in het kader van de bewaring van de transparantie van de benamingen van opleidingen dit dan best gelijktijdig voor alle door de hogescholen ingerichte masteropleidingen zou gebeuren. Het programma en de benaming van deze opleidingen volgt de snel evoluerende economische, maatschappelijke, technologische en onderwijskundige ontwikkelingen terzake. Wijziging benaming, taal en aard KH: KEMPEN, LIMBURG, SINT-LIEVEN, ZUID- WEST

18 De Erkenningscommissie is van oordeel dat dit een normale evolutie in dit vakgebied betreft. Het is logisch dat de benaming deze evolutie weergeeft. Conform de systematiek van de wijze waarop benamingen voor opleidingen in het HOR zijn vastgelegd, is de Erkenningscommissie van oordeel dat de benaming betrekking moet hebben op een vakgebied, een discipline, een activiteit en niet op een voorwerp (energie). Vandaar dat de Erkenningscommissie een negatief oordeel formuleert over dit voorstel van wijziging van benaming. De Erkenningscommissie kan wel akkoord gaan met de benaming Bachelor in de energietechnologie. Deze benaming is in overeenstemming met de binnen het HOR gangbare benamingen in dit studiegebied. Brussel, 27 april 2010 Namens de Erkenningscommissie Hoger Onderwijs Prof. dr. J. van Marle, voorzitter Wijziging benaming, taal en aard KH: KEMPEN, LIMBURG, SINT-LIEVEN, ZUID- WEST

19 Erkenningscommissie Hoger Onderwijs Hoger Onderwijs inzake aanvragen tot wijziging van de benaming, van de onderwijstaal en van de aard (statuut) van opleidingen Situering In het decreet tot instelling van een aantal maatregelen tot herstructurering en flexibilisering van het hoger onderwijs in Vlaanderen (art. 64 4) wordt aan de Erkenningscommissie een opdracht gegeven voor het beoordelen van aanvragen van hogescholen en universiteiten tot wijziging van de benaming, van de onderwijstaal of van de aard (statuut) van opleidingen die geregistreerd zijn in het Hoger Onderwijsregister. De Erkenningscommissie dient over dergelijke aanvragen, uiterlijk 1 mei, een oordeel uit te brengen op basis van de volgende criteria: 1 de wijzigingen zijn niet dermate substantieel dat er sprake is van een nieuwe opleiding; 2 de samenhang (transparantie) van de benamingen blijft bewaard; 3 de taalvereisten voor de opleidingen, bepaald in artikel 91, worden nageleefd. Dergelijk oordeel van de Erkenningscommissie wordt meegedeeld aan de aanvragende instelling, aan de instantie die belast is met de opmaak van het Hoger Onderwijsregister en aan het departement Onderwijs en Vorming. Er is tevens bepaald dat de Erkenningscommissie de vorm en de inhoud bepaalt van het dossier dat bij dergelijke aanvraag moet worden gevoegd. In het decreet is bepaald dat ingeval van een negatief oordeel, of als het oordeel niet tijdig -dit is binnen de maand na de aanvraag- wordt verstrekt, de instelling een tweede aanvraag kan indienen bij de Vlaamse Regering. AANVRAAG VAN DE PROVINCIALE HOGESCHOOL LIMBURG (2) Wijziging benaming Bachelor in de kinesitherapie, wijzigen naar Bachelor in de revalidatiewetenschappen en de kinesitherapie Master in de kinesitherapie, wijzigen naar Master in de revalidatiewetenschappen en de kinesitherapie De bachelor- en masteropleidingen in de kinesitherapie en de revalidatiewetenschappen hebben over de titel van deze opleiding een afspraak gemaakt. Het is inderdaad logisch dat alle betrokkenen dezelfde benaming voor de opleidingen hanteren. De Artesis Hogeschool Antwerpen heeft dezelfde naamswijziging aangevraagd voor de bacheloropleiding. Wijziging benaming, taal en aard PHLIMBURG

Jaarlijks verslag. Verantwoording van het gebruik van een andere onderwijstaal dan het Nederlands

Jaarlijks verslag. Verantwoording van het gebruik van een andere onderwijstaal dan het Nederlands Jaarlijks verslag Verantwoording van het gebruik van een andere onderwijstaal dan het Nederlands Analyse academiejaar 2007-2008 Inhoudstafel Inleiding... 2 Analyse... 3 A. Doelstellingen en resultaten...

Nadere informatie

HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS

HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS AANTAL INSCHRIJVINGEN OP 31 OKTOBER 2013 ACADEMIEJAAR 2013-2014 INHOUDSTAFEL Inhoudstafel... 1 Inleiding... 2 Organisatie van het hoger onderwijs in Vlaanderen... 3 Evoluties

Nadere informatie

HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS

HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS AANTAL INSCHRIJVINGEN OP 31 OKTOBER 2010 ACADEMIEJAAR 2010-2011 INHOUDSTAFEL Inhoudstafel... 2 Inleiding... 3 Organisatie van het hoger onderwijs in Vlaanderen... 4 Evoluties

Nadere informatie

Inhoudstafel. a) opleiding waarvan de eerste cyclus + 1 ste licentie niet wordt

Inhoudstafel. a) opleiding waarvan de eerste cyclus + 1 ste licentie niet wordt 1 Speciale overgangsmaatregelen tijdens de overgangsperiode van de invoering van de Bachelor-Masterstructuur aan de Universiteit Gent voor opleidingen die geen één-op-één omvorming ondergaan (Gecoördineerde

Nadere informatie

O N D E R W I J S V I S I T A T I E

O N D E R W I J S V I S I T A T I E O N D E R W I J S V I S I T A T I E Handelsingenieur en Handelswetenschappen Een onderzoek naar de kwaliteit van de academisch gerichte bacheloren masteropleidingen Handelsingenieur, de academische gerichte

Nadere informatie

Industriële wetenschappen: elektronica ICT e-media

Industriële wetenschappen: elektronica ICT e-media ONDERWIJSVISITATIE Industriële wetenschappen: elektronica ICT e-media Een onderzoek naar de kwaliteit van de academisch gerichte bacheloropleiding en de masteropleiding Industriële wetenschappen: elektronica-ict,

Nadere informatie

Codificatie van 11 oktober 2013 van de decretale bepalingen betreffende het hoger onderwijs

Codificatie van 11 oktober 2013 van de decretale bepalingen betreffende het hoger onderwijs Codificatie van 11 oktober 2013 van de decretale bepalingen betreffende het hoger onderwijs Gewijzigd bij 1. Decreet van 20 december 2013 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2014, B.S.,

Nadere informatie

HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS

HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS AANTAL INSCHRIJVINGEN OP 31 OKTOBER 2011 ACADEMIEJAAR 2011-2012 INHOUDSTAFEL Inhoudstafel... 2 Inleiding... 3 Organisatie van het hoger onderwijs in Vlaanderen... 4 Evoluties

Nadere informatie

inno.com Master of ICT Enterprise Architecture (master na master)

inno.com Master of ICT Enterprise Architecture (master na master) inno.com Master of ICT Enterprise Architecture (master na master) 7 oktober 2009 NVAO Toets Nieuwe Opleiding Adviesrapport Inhoud 1 Samenvattende conclusie 3 2 Inleiding en verantwoording 5 2.1 Werkwijze

Nadere informatie

ADVIES NR. 56 VAN 13 SEPTEMBER 2002 VAN DE RAAD VAN DE GELIJKE KANSEN VOOR MANNEN EN VROUWEN BETREFFENDE GENDER IN ONDERZOEK, ONDERWIJS EN

ADVIES NR. 56 VAN 13 SEPTEMBER 2002 VAN DE RAAD VAN DE GELIJKE KANSEN VOOR MANNEN EN VROUWEN BETREFFENDE GENDER IN ONDERZOEK, ONDERWIJS EN ADVIES NR. 56 VAN 13 SEPTEMBER 2002 VAN DE RAAD VAN DE GELIJKE KANSEN VOOR MANNEN EN VROUWEN BETREFFENDE GENDER IN ONDERZOEK, ONDERWIJS EN DOCUMENTATIE. 2 ADVIES VAN DE RAAD VAN DE GELIJKE KANSEN VOOR

Nadere informatie

O N D E R W I J S V I S I T A T I E

O N D E R W I J S V I S I T A T I E O N D E R W I J S V I S I T A T I E Bedrijfsmanagement boek 2 Een onderzoek naar de kwaliteit van de professioneel gerichte bacheloropleiding Bedrijfsmanagement en de bachelor-nabacheloropleidingen Advanced

Nadere informatie

De onderwijsvisitatie Manama s Economische wetenschappen Toegepaste economische wetenschappen Handelsingenieur

De onderwijsvisitatie Manama s Economische wetenschappen Toegepaste economische wetenschappen Handelsingenieur De onderwijsvisitatie Manama s Economische wetenschappen Toegepaste economische wetenschappen Handelsingenieur Een evaluatie van de kwaliteit van de master-na-masteropleidingen in de Economische wetenschappen,

Nadere informatie

HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS

HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS AANTAL INSCHRIJVINGEN OP 31 OKTOBER 2014 ACADEMIEJAAR 2014-2015 INHOUDSTAFEL Inhoudstafel... 1 Inleiding... 2 Organisatie van het hoger onderwijs in Vlaanderen... 3 Evoluties

Nadere informatie

DE ONDERWIJSVISITATIE inno.com. Een evaluatie van de kwaliteit van de Master of ICT Enterprise Architecture aan inno.com

DE ONDERWIJSVISITATIE inno.com. Een evaluatie van de kwaliteit van de Master of ICT Enterprise Architecture aan inno.com DE ONDERWIJSVISITATIE inno.com Een evaluatie van de kwaliteit van de Master of ICT Enterprise Architecture aan inno.com www.vluhr.be/kwaliteitszorg Brussel mei 2014 DE ONDERWIJSVISITATIE INNO.COM Een gedrukte

Nadere informatie

Projectmanagement Een onderzoek naar de kwaliteit van de master-na-masteropleiding Projectmanagement aan de Vlaamse hogescholen

Projectmanagement Een onderzoek naar de kwaliteit van de master-na-masteropleiding Projectmanagement aan de Vlaamse hogescholen O N D E R W I J S V I S I T A T I E Projectmanagement Een onderzoek naar de kwaliteit van de master-na-masteropleiding Projectmanagement aan de Vlaamse hogescholen V l a a m s e H o g e s c h o l e n r

Nadere informatie

Ontwerp Profiel 2016 De houtskoolschets

Ontwerp Profiel 2016 De houtskoolschets Faculteit der Geesteswetenschappen Ontwerp Profiel 2016 De houtskoolschets Datum 2 februari 2015 Status Vertrouwelijk, ter bespreking in raden en met OR en FSR Opsteller Dagelijks Bestuur van de faculteit

Nadere informatie

Advies over de specificaties van graden in het Vlaamse hoger onderwijs

Advies over de specificaties van graden in het Vlaamse hoger onderwijs ADVIES Raad Hoger Onderwijs 12 december 2006 RHO/IDR/ADV/002 Advies over de specificaties van graden in het Vlaamse hoger onderwijs VLAAMSE ONDERWIJSRAAD, LEUVENSEPLEIN 4, 1000 BRUSSEL WWW. VLOR.BE Advies

Nadere informatie

Intercultureel management

Intercultureel management De onderwijsvisitatie Intercultureel management Een onderzoek naar de kwaliteit van de bachelor-na-bacheloropleiding Intercultureel management aan de Vlaamse hogescholen www.vluhr.be Brussel - 8 december

Nadere informatie

Plantijn-Hogeschool van de provincie Antwerpen Bachelor in de integrale veiligheid (professioneel gerichte bachelor)

Plantijn-Hogeschool van de provincie Antwerpen Bachelor in de integrale veiligheid (professioneel gerichte bachelor) Plantijn-Hogeschool van de provincie Antwerpen Bachelor in de integrale veiligheid (professioneel gerichte bachelor) 19 februari 2012 NVAO Toets Nieuwe Opleiding Adviesrapport Inhoud 1 Samenvattende conclusie

Nadere informatie

O N D E R W I J S V I S I T A T I E

O N D E R W I J S V I S I T A T I E O N D E R W I J S V I S I T A T I E Milieu- en preventiemanagement Een onderzoek naar de kwaliteit van de academisch gerichte bacheloren masteropleiding Milieu- en preventiemanagement aan de Vlaamse hogescholen

Nadere informatie

O N D E R W I J S V I S I T A T I E

O N D E R W I J S V I S I T A T I E O N D E R W I J S V I S I T A T I E Bestuurskunde en publiek management Een onderzoek naar de kwaliteit van de academisch gerichte bacheloren masteropleiding Bestuurskunde en publiek management aan de

Nadere informatie

ONTWERP STUDIECONTRACT Academiejaar 2008-2009. ONDERWIJSREGELING, EXAMENREGLEMENT, TUCHTREGELING en RECHTSPOSITIE VAN DE STUDENT

ONTWERP STUDIECONTRACT Academiejaar 2008-2009. ONDERWIJSREGELING, EXAMENREGLEMENT, TUCHTREGELING en RECHTSPOSITIE VAN DE STUDENT ONTWERP STUDIECONTRACT Academiejaar 2008-2009 ONDERWIJSREGELING, EXAMENREGLEMENT, TUCHTREGELING en RECHTSPOSITIE VAN DE STUDENT De Arteveldehogeschool keurde op mei 2008 dit studiecontract met het onderwijs-

Nadere informatie

betreffende het Onderwijs XXIII

betreffende het Onderwijs XXIII stuk ingediend op 2066 (2012-2013) Nr. 5 19 juni 2013 (2012-2013) Ontwerp van decreet betreffende het Onderwijs XXIII Amendementen Stukken in het dossier: 2066 (2012-2013) Nr. 1: Ontwerp van decreet Nr.

Nadere informatie

transnationale Universiteit Limburg

transnationale Universiteit Limburg De onderwijsvisitatie Bachelor Rechten transnationale Universiteit Limburg Een evaluatie van de kwaliteit van de academische bacheloropleiding Rechten aan de transnationale Universiteit Limburg, in samenwerking

Nadere informatie

Autotechnologie Een onderzoek naar de kwaliteit van de professioneel gerichte bachelor Autotechnologie aan de Vlaamse hogescholen

Autotechnologie Een onderzoek naar de kwaliteit van de professioneel gerichte bachelor Autotechnologie aan de Vlaamse hogescholen ONDERWIJSVISITATIE Autotechnologie Een onderzoek naar de kwaliteit van de professioneel gerichte bachelor Autotechnologie aan de Vlaamse hogescholen Vlaamse Hogescholenraad 7 december 2010 De onderwijsvisitatie

Nadere informatie

De onderwijsvisitatie Communicatiewetenschappen

De onderwijsvisitatie Communicatiewetenschappen De onderwijsvisitatie Communicatiewetenschappen Een evaluatie van de kwaliteit van de bachelor- en masteropleidingen Communicatiewetenschappen, de masteropleiding Informatie- en Bibliotheekwetenschap en

Nadere informatie

Logopedische en audiologische wetenschappen

Logopedische en audiologische wetenschappen DE ONDERWIJSVISITATIE Logopedische en audiologische wetenschappen Een evaluatie van de kwaliteit van de academische opleidingen Logopedische en audiologische wetenschappen aan de Vlaamse universiteiten

Nadere informatie

Examencontracten. Contra... 7 Pro... 8 Voorstel tot oplossing:... 8. Examencontract onderwerpen aan restricties?... 8

Examencontracten. Contra... 7 Pro... 8 Voorstel tot oplossing:... 8. Examencontract onderwerpen aan restricties?... 8 Examencontracten INHOUD 1. Examencontract vandaag... 3 Wat... 3 Voorwaarden... 3 Sociaal statuut... 4 Aantal inschrijvingen... 4 Leerkrediet... 4 2. Probleemstelling... 5 Administratieve lasten en kostprijs...

Nadere informatie

De onderwijsvisitatie Medisch-Sociale Wetenschappen en Gerontologie

De onderwijsvisitatie Medisch-Sociale Wetenschappen en Gerontologie De onderwijsvisitatie Medisch-Sociale Wetenschappen en Gerontologie Een evaluatie van de kwaliteit van de academische opleidingen Medisch- Sociale Wetenschappen en Gerontologie aan de Vlaamse universiteiten

Nadere informatie

Advies over de voorstellen van voorlopige modulaire structuurschema s in het hoger OSP

Advies over de voorstellen van voorlopige modulaire structuurschema s in het hoger OSP 4 ADVIES Raad Levenslang en Levensbreed Leren 25 april 2006 RLLL/MDR/ADV/008 Advies over de voorstellen van voorlopige modulaire structuurschema s in het hoger OSP VLAAMSE ONDERWIJSRAAD, LEUVENSEPLEIN

Nadere informatie