FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 11 februari 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 11 februari 2014"

Transcriptie

1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 11 februari 2014 Gegevens failliet : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid VAN MAANEN TRANSPORT B.V., tevens handelende onder de namen VAN MAANEN WAREHOUSING, VAN MAANEN DISTRIBUTIE, VAN MAANEN TRANSPORT alsmede VAN MAANEN INTERMODAL, statutair gevestigd en kantoorhoudende te (3771 MG) Barneveld aan het adres Ambachtsweg 24, (postadres: Postbus 228, 3770 AE), ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Oost Gelderland onder nummer Faillissementsnummer : F.05/13/961 Datum uitspraak : 17 september 2013 Curator : mr. S.J.B. Drijber R-C : mr. M.A.M. Vaessen Activiteiten onderneming : Goederenvervoer over de weg (geen verhuizingen). Verhuisvervoer. Groothandel in zand en grind. International en nationaal goederentransportbedrijf Personeel : 100 Omzetgegevens : 2011: , : , : ,-- (t/m augustus 2013) Verslagperiode : 29 oktober 2013 tot en met 3 februari Inventarisatie 1.1 Lopende procedures Niet gebleken is dat Van Maanen Transport B.V. (hierna: Van Maanen) betrokken is bij lopende procedures.

2 1.2 Verzekeringen De verzekeringen zijn geïnventariseerd en daar waar wenselijk beëindigd. 2. Activa Onroerende zaken 2.1 Beschrijving Van Maanen beschikt niet over onroerende zaken. Bedrijfsmiddelen 2.2 Beschrijving De bedrijfsmiddelen bestaan uit (kantoor)inventaris en rollend materieel waaronder auto s, trucks, trailers en intern rollend materieel waaronder heftrucks en dergelijke. Deels eigendom, bezwaard met pandrecht ten behoeve van ABN AMRO Bank N.V., deels lease via onder andere ABN AMRO Lease N.V. Voorraden/ onderhanden werk 2.3 Beschrijving Van de aangetroffen voorraden is inmiddels onderzocht aan welke vennootschap zij toebehoren. Andere activa 2.4 Beschrijving Immateriële activa waaronder goodwill en handelsnaam inbegrepen. 2.5 Verkoopopbrengst Veiling van de voorraden en bedrijfsmiddelen heeft inmiddels plaatsgevonden. De opbrengst hiervan bedraagt ,51 waarop de veilingkosten ad ,55 nog in mindering gebracht dienen te worden. Een bedrag van ,96 is inmiddels op de boedelrekening ontvangen. Ten aanzien van het rollend materiaal (trekkers, opleggers, bakwagens en aanhangwagens) is met ABN AMRO Bank NV als pandhouder en ABN AMRO lease NV als eigenaar overeengekomen dat ABN AMRO lease het voortouw neemt met verkopen van het rollend materiaal (temeer daar tussen ABN AMRO bank NV en ABN AMRO lease NV een wederzijdse zekerhedenregeling geldt). De boedel ontvangt een overeengekomen boedelbijdrage voor de

3 medewerking aan deze regeling. Leaseobjecten van de andere leasemaatschappijen - operationele lease - zijn geretourneerd aan deze partijen. 3. Debiteuren 3.1 Omvang debiteuren Er is sprake zijn van een aanzienlijke debiteurenportefeuille, qua aantal debiteuren als qua nominaal bedrag. De debiteuren zijn verpand aan ABN AMRO Bank N.V. ABN AMRO Bank NV is, middels inschakeling van een derde partij, overgegaan tot inning van de debiteuren. De curator heeft zijn medewerking verleend door onder andere de debiteuren aan te geven dat bevrijdend betaald kan worden aan de bank. Tevens is op voorhand een verklaring aan diverse debiteuren gestuurd waarin zij afstand doen van mogelijk verrekeningsbevoegdheid bij gebreke waarvan de transportactiviteiten direct gestaakt zouden worden. De meeste opdrachtgevers hebben daags na het faillissement de verklaring ondertekent. De incasso loopt voortvarend en de bemoeienissen van de boedel zijn beperkt. 4. Bank / Zekerheden 4.1 Vordering van bank(en) Van Maanen bankierde bij ABN AMRO Bank N.V. (hierna: de bank ). De vennootschap heeft gezamenlijk met de groepsmaatschappijen een krediet in rekening-courant van ,--, alsmede een aantal leningen. Totale obligo bedraagt ruim ,--. Daarnaast is er nog sprake van een zogenaamde rente swap die thans een negatieve waarde kent van ruim ,--. Door de bank is een vordering in het faillissement aangemeld van ,35, doch zulks laat onverlet dat deze vordering nog zal wijzigen afhankelijk van de verkoop van het onroerend goed in de andere faillissementen van de vennootschappen behorende tot dezelfde groep en vallend onder dezelfde financiering.

4 4.2 Leasecontracten Door de groep vennootschappen zijn leasecontracten gesloten ter zake auto s, trucks en trailers met: ABN AMRO Lease, Brandsen Lease, BMW Lease, Seat Lease, Scania Lease en Pon Auto Lease. Ter zake interne transportmiddelen zijn door de groep vennootschappen leasecontracten gesloten met: ABN AMRO Lease, Itolang, Motrac Linde, Terberg en BNP Paribas. 4.3 Beschrijving zekerheden Aan de bank zijn door de groepsvennootschappen als zekerheden verstrekt: - Pandrecht op de bedrijfsinventaris; - Pandrecht op vorderingen; - Hoofdelijke aansprakelijkheid van Van Maanen Holding B.V., Van Maanen Transport B.V., Van Maanen Onroerend Goed B.V., Van Maanen Facilitair alsmede Tranex; - 1 e hypotheek op onroerende goed gelegen aan de Nijverheidsweg 22 te Barneveld; - 1 e hypotheek op onroerend goed gelegen aan de Ambachtsweg te Barneveld; - 1 e hypotheek op onroerend goed gelegen aan het Nijverheidsplein 1-5 te Barneveld; - Tevens is sprake van een wederzijdse surplusgarantie tussen ABN AMRO Bank N.V. en ABN AMRO Lease N.V. 4.4 Separatistenpositie De bank valt aan te merken als separatist. 4.5 Boedelbijdragen Onbekend. 4.6 Eigendomsvoorbehoud De curator heeft zeer veel vorderingen ontvangen van crediteuren die een beroep hebben gedaan op een eigendomsvoorbehoud. Deze vorderingen zijn

5 onderzocht waarbij een deel van de zaken waarop een eigendomsvoorbehoud rust aan de diverse crediteuren zijn geretourneerd. De crediteuren waarvan de zaken niet meer zijn aangetroffen zullen worden verzocht een (aanvullende) vordering in het faillissement in te dienen. De afwikkeling vindt in goed overleg plaats met de controller. De controller is thans werkzaam via de door de bank ingeschakelde organisatie. Zijn aanwezigheid komt de efficiëntie van de afwikkeling ten goede. 4.7 Reclamerechten Niet van toepassing. 4.8 Retentierechten Op een eigen object wordt door een transporteur een retentierecht geldend gemaakt. Daarnaast worden een viertal objecten van ABN AMRO Lease N.V. achtergehouden door een transporteur. Gezamenlijk met ABN AMRO Lease N.V. wordt getracht deze zaken vrij te krijgen. 5. Doorstart / Voortzetten 5.1 Exploitatie / zekerheden Zoals in het vorige verslag werd gemeld, is er uitsluitend een beperkte doorstart gerealiseerd in de aan Van Maanen gelieerde en eveneens gefailleerde vennootschap Tranex Forwarding B.V. In Van Maanen is geen sprake van een (gedeeltelijke) doorstart. De activa van de Van Maanen Groep zijn middels (onderhandse) verkoop, executie dan wel veiling ten gelde gemaakt. Het rollend materiaal (trekkers, trailers, aanhangwagens) wordt in combinatie met het rollend materiaal van ABN AMRO Lease N.V. onderhands aangeboden aan diverse partijen. 6. Rechtmatigheid 6.1 Boekhoudplicht De jaarrekening over 2011 is (tijdig) gedeponeerd op 28 juni De curator dient nog te onderzoeken of aan de boekhoudplicht is voldaan.

6 In de afgelopen verslagperiode heeft de curator diverse interviews gehouden met de belangrijkste personeelsleden (directie, controller, hoofd P&O etc.) om de oorzaken van het faillissement nader te onderzoeken. Eén van de onderwerpen die tijdens deze interviews aan de orde is gebracht, is het operationele verlies dat door Van Maanen vanaf 2010 aanhoudend werd geleden en de maatregelen die daartegen genomen zouden zijn. Het verlies is evenwel nimmer meer omgebogen in winst. 6.2 Paulianeus handelen De curator dient nog te onderzoeken of sprake is van paulianeus handelen. 7. Crediteuren 7.1 Boedelvorderingen Om een mogelijke doorstart mogelijk te maken, zijn de activiteiten voor een korte duur voortgezet. De kosten die daarmee gepaard gingen, zijn op voorhand door ABN AMRO Bank N.V. gegarandeerd. Bepaalde out off pocket kosten zijn direct door ABN AMRO Bank N.V. betaald; te denken valt hierbij onder andere aan diesel ten behoeve van de vloot, verzekeringen en out of pocket kosten van derden (ICT). Inmiddels zijn alle activiteiten gestaakt en wordt de afrekening over deze boedelperiode opgemaakt. Omtrent het positieve resultaat zijn afspraken gemaakt tussen ABN AMRO Lease N.V., bank en boedel. 7.2 Preferente vordering van de fiscus Door de Belastingdienst zijn diverse vorderingen bij de curator aangemeld, totaal ten bedrage van ,--. Van Maanen maakt deel uit van een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting en krijgt vennootschapsbelasting doorberekend als ware zij zelfstandig belastingplichtig. Deze vennootschapsbelasting wordt in rekening-courant met de moedermaatschappij verrekend.

7 7.3 Preferente vordering van UWV Tot op heden is nog geen preferente vordering door het UWV ingediend. Een aanzienlijke vordering van het UWV wordt nog verwacht in verband met de overname van de loonverplichtingen door het UWV. 7.4 Andere preferente crediteuren Door het Douane Centrum Korpershoek is een preferente vordering ter zake invoerrechten bij de curator aangemeld ten belope van ,56; door BP Europe SE BP Nederland is een preferente vordering ingediend ad 236, Aantal concurrente crediteuren Tot op heden hebben 125 crediteuren, waaronder de bank, een concurrente vordering bij de curator ter verificatie aangemeld. 7.6 Bedrag concurrente crediteuren Het bedrag aan concurrente vorderingen beloopt per heden een bedrag van , Verwachte wijze van afwikkeling Onbekend. 8. Overig 8.1 Termijn afwikkeling faillissement Onbekend. 8.2 Plan van aanpak De administratie van de vennootschap en aan haar gelieerde vennootschappen zal worden onderzocht, waarbij zal worden bezien of er voldaan is aan de boekhoudplicht dan wel of sprake is geweest van paulianeus handelen. De crediteuren- en debiteurenpositie zal nader worden geïnventariseerd.

8 Nader onderzoek zal worden verricht naar de oorzaken van het faillissement alsmede het gevoerde beleid. De eindafrekening over de boedelperiode zal worden opgemaakt en gecontroleerd. 8.3 Indiening volgend verslag Mei Velp, 11 februari 2014 mr. S.J.B. Drijber curator Drijber en Partners B.V. Hoofdstraat TH VELP (Gld.) I: E: Belangrijke opmerking! Aan dit openbaar verslag kunnen door derden geen rechten worden ontleend. Het verslag is bedoeld om derden te informeren over de voortgang van het faillissement met betrekking tot die aspecten, waarvan de curator meent dat bepaalde informatie in dit stadium openbaar gemaakt kan worden. Aangaande die informatie heeft de curator getracht een en ander zo zorgvuldig mogelijk te formuleren, doch de lezer dient zich te realiseren dat sommige informatie bewust dan wel onbewust door de curator niet kan zijn weergegeven.

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 21 februari 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 21 februari 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 21 februari 2013 Gegevens failliet : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid One-to-Market B.V., tevens handelende onder de namen Onetomarket alsmede

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 25 augustus 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 25 augustus 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 25 augustus 2014 Gegevens failliet : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid A1 Personeeldiensten B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 14 februari 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 14 februari 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 14 februari 2013 Gegevens failliet : de besloten vennootschap ETNA COFFEE TECHNOLOGIES B.V., statutair gevestigd te Rheden en kantoorhoudende te (7007 CM) Doetinchem

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 4 december 2012

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 4 december 2012 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 4 december 2012 Gegevens failliet : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid B.V. Aannemingsbedrijf A.J. Verweijen, statutair gevestigd te Bemmel en

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum 24 oktober 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum 24 oktober 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum 24 oktober 2013 Faillissement : Van Cappellen Mobiliteitsmakelaars BV Faillissementsnummer : F.05/13/1062 Datum uitspraak : 8 oktober 2013 Curator : Mr I.J.G.H. Hage Rechter-commissaris

Nadere informatie

HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG IS IDENTIEK AAN HET AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN VERSLAG

HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG IS IDENTIEK AAN HET AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN VERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 2 maart 2015 HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG IS IDENTIEK AAN HET AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN VERSLAG Gegevens ondernemingen : De besloten vennootschap

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Instore Retail Solutions B.V. Nummer: 4 Datum: 9 juni 2015

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Instore Retail Solutions B.V. Nummer: 4 Datum: 9 juni 2015 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Instore Retail Solutions B.V., statutair gevestigd te Zeewolde en zaakdoende te (1327 CJ) Almere aan het adres Palmpolstraat 92, ingeschreven bij de Kamer

Nadere informatie

HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG BEVAT GEEN BIJLAGEN. EEN IDENTIEK VERSLAG IS MET BIJLAGEN AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN.

HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG BEVAT GEEN BIJLAGEN. EEN IDENTIEK VERSLAG IS MET BIJLAGEN AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 28 april 2015 HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG BEVAT GEEN BIJLAGEN. EEN IDENTIEK VERSLAG IS MET BIJLAGEN AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN. Gegevens ondernemingen

Nadere informatie

Bijlagen : 1. Afschrift tijdregistratie per tijdschrijfgroep

Bijlagen : 1. Afschrift tijdregistratie per tijdschrijfgroep HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG IS IDENTIEK AAN HET AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN VERSLAG DE BIJLAGEN ZIJN NIET BIJ HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG GEVOEGD FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum:

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 8 Datum : 4 juni 2015 Datum laatste verslag : 4 december 2014 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Mainframe SW B.V. h.o.d.n. MFSW Software & Detachering statutair

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010.

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010. OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014 Gegevens onderneming : John de Haas Transport B.V. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010 Rechter-commissaris : mr.

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 5 Datum : 13 september 2012 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Strack Lichtstraten Alphen B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te Alphen aan den Rijn

Nadere informatie

Handelsregister : nummer 20072970 Adres : Adres onderneming: Zinkerweg 3-5, (5145 NL) Waalwijk

Handelsregister : nummer 20072970 Adres : Adres onderneming: Zinkerweg 3-5, (5145 NL) Waalwijk FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 3 Datum : 20 januari 2011 Gegevens failliet : Flexrent Autoverhuur Waalwijk B.V. Handelsregister : nummer 20072970 Adres : Adres onderneming: Zinkerweg 3-5, (5145 NL) Waalwijk

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW)

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) Nummer : 1 Datum : 26 november 2012 Gegevens onderneming : a. Euro Demolition Group B.V. b. Euro Demolition Equipment B.V. c. Euro Demolition OG B.V. d.

Nadere informatie

Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN AUTOMOBIELBEDRIJF DE JONG B.V. HANDELEND ONDER DE NAAM MITSUBISHI DE JONG Gegevens onderneming : de besloten vennootschap

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Gegevens onderneming : De Coöperatieve Vereniging H.R.-VISION U.A., statutair gevestigd te Almere, feitelijk gevestigd te (1322 AC) Almere aan de Televisieweg 2, ingeschreven

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG - 03

FAILLISSEMENTSVERSLAG - 03 FAILLISSEMENTSVERSLAG - 03 opgesteld op 16 augustus 2013 Gefailleerde De besloten vennootschap Nepas Systems B.V. Faillissementsnummer F 08/13/59 Datum uitspraak 30 januari 2013 Curator mr. J.A. Holsbrink

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 3 juni 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 3 juni 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 3 juni 2015 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap CARPARTS ALMERE B.V., statutair gevestigd te Almere, feitelijk gevestigd te (1316 AG) Almere aan de Markerkant

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN BORRIUS PERSONEELSDIENSTEN B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN BORRIUS PERSONEELSDIENSTEN B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN BORRIUS PERSONEELSDIENSTEN B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Borrius

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 2 Datum: 9 juli 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 2 Datum: 9 juli 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 2 Datum: 9 juli 2013 Gegevens failliet : Altigen Benelux B.V., kantoorhoudende te Utrecht aan de Computerlaan 5; Kvknummer : 51455757 Faillissementsnummer

Nadere informatie

Activiteiten onderneming : Beheeractiviteiten, financiële holding. Omzetgegevens : nog niet bekend Personeel gemiddeld aantal : 0

Activiteiten onderneming : Beheeractiviteiten, financiële holding. Omzetgegevens : nog niet bekend Personeel gemiddeld aantal : 0 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 19 mei 2014 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Datum: 17 november 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Datum: 17 november 2014 Dit verslag ziet uitsluitend op hetgeen zich in de afgelopen verslagperiode heeft voorgaan. Daar waar de nummering ontbreekt, zijn de betreffende onderwerpen niet (langer) van toepassing en wordt voor

Nadere informatie

IQ-Consulting Zeist B.V. M.H. van der Kuil Management B.V. gevestigd te Zeist en kantoorhoudende te (2902 CG)

IQ-Consulting Zeist B.V. M.H. van der Kuil Management B.V. gevestigd te Zeist en kantoorhoudende te (2902 CG) IQ-Consulting Zeist B.V. M.H. van der Kuil Management B.V. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 10 november 2014 Gegevens onderneming : A. IQ-Consulting Zeist BV., hierna te noemen IQ, tevens handelend

Nadere informatie

De besloten vennootschap VICTORY FLOWERS B.V. Faillissementsnummer: F.02/14/586 Rechter-Commissaris: Mr. T.J. van Gessel

De besloten vennootschap VICTORY FLOWERS B.V. Faillissementsnummer: F.02/14/586 Rechter-Commissaris: Mr. T.J. van Gessel OPENBAAR VERSLAG NR. 3 EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET Faillissement: De besloten vennootschap VICTORY FLOWERS B.V. Faillissementsnummer: F.02/14/586 Rechter-Commissaris: Mr. T.J. van Gessel Curator:

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 18 mei 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 18 mei 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 18 mei 2015 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Nachon Automatisering B.V., de besloten vennootschap Nachon Nederland B.V. en de besloten vennootschap Nachon

Nadere informatie

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET 1 van 6 TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van de naamloze vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MYLOADBASE N.V., statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende

Nadere informatie

Verslagperiode 21 juni tot en met 18 december 2013 Bestede uren in verslagperiode 44,46 (20 juni tot en met 18 december 2013) Bestede uren Totaal

Verslagperiode 21 juni tot en met 18 december 2013 Bestede uren in verslagperiode 44,46 (20 juni tot en met 18 december 2013) Bestede uren Totaal FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ART. 73A FW Nummer Tweede openbare verslag Datum 19 december 2013 Gegevens onderneming Hertenroep BV (kvk: 20079026) Faillissementsnummer F. 02/13/493 Datum uitspraak 21 mei 2013

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 14 augustus 2009

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 14 augustus 2009 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 14 augustus 2009 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

DE INHOUD VAN HET BIJ DE RECHTBANK GEDEPONEERDE FAILLISSEMENTSVERSLAG IS GELIJK AAN HET DIGITAAL INGEDIENDE FAILLISSEMENTSVERSLAG

DE INHOUD VAN HET BIJ DE RECHTBANK GEDEPONEERDE FAILLISSEMENTSVERSLAG IS GELIJK AAN HET DIGITAAL INGEDIENDE FAILLISSEMENTSVERSLAG DE INHOUD VAN HET BIJ DE RECHTBANK GEDEPONEERDE FAILLISSEMENTSVERSLAG IS GELIJK AAN HET DIGITAAL INGEDIENDE FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 27 juni 2014 Gegevens onderneming

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN FLOGS INTERNATIONAL B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN FLOGS INTERNATIONAL B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN FLOGS INTERNATIONAL B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Flogs International

Nadere informatie