INHOUDSOPGAVE ****************** Inleiding 2-3

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INHOUDSOPGAVE ****************** Inleiding 2-3"

Transcriptie

1 INHOUDSOPGAVE ****************** Inleiding 2-3 Onze school : Vrije Basisschool De Vlinderboom 1 Afdelingen Schooluren 5 Ons opvoedingsproject in een notendop 6 Ons schoolreglement van A tot Z Aanwezigheden, afwezigheden en te laat komen 7-9 Activiteiten 9 Afwijkend gedrag, schorsing en uitsluiting 9-10 Agenda 11 Betalingen 11 Beweging 11 Buitenschoolse activiteiten 12 Buitenschoolse opvang 12 CLB Getuigschriften basisonderwijs 15 Inschrijving van leerlingen Klaslokalen 17 Kledij en uiterlijk 18 Kosteloosheid van het onderwijs 18 Leerplicht 19 Middag Omgangsvormen 21 Ondertekening 21 Onderwijs aan huis 22 Oudercontacten 22 Rapportering 23 Rijen 23 Schoolbestuur 24 Schoolveranderen 24 Schoolverzekering Speelplaats 25 Pg.

2 Taken en lessen 26 Toiletten 26 Veiligheid 26 Zittenblijven 27

3

4 Beste Ouders, Met deze brochure willen we u onze school voorstellen. Vrije Basisschool De Vlinderboom is de verzamelnaam voor 4 Zeelse wijkscholen eigenlijk vestigingsplaatsen- in Avermaat, Kamershoek, Huivelde en Durmen. Stuk voor stuk zijn het schooltjes waar we fier op zijn. We geloven vast dat een kleinschalig onderwijsproject zoals het onze belangrijke troeven biedt om uw kind die individuele begeleiding te geven die het nodig heeft en verdient. Vestigingsplaats Kamershoek is een éénklassige kleuterschool. Voor zowat 20 kleuters is het bijna een tweede thuis. In Avermaat, Huivelde en Durmen bieden we het volledige basisonderwijs aan. Het schoolbestuur is de vzw Vrij Onderwijs Zele, die ook de vrije basisscholen van de Rotstraat en de Kouter, de kleuterschool van de Kouter, het ILO en de vrije secundaire scholen van Zele onder haar hoede heeft. Onze school maakt tevens deel uit van de scholengemeenschap waarvan alle vrije scholen van Zele deel uitmaken. Met ons team willen we op school een hartelijke sfeer waarmaken, waarin alle kinderen van klein tot groot écht meetellen. De Vlinderboom wil niet alleen een leer-school, maar vooral een leef-school zijn. Daarom wensen wij voor uw kind een school waar iedereen iedereen kent, waar je gemist wordt als je er niet bent, waar je tot rust kan komen, waar je kan vertellen wat op je hart ligt, waar je oprecht kan luisteren, waar je je leergierigheid kan botvieren waar je je thuis voelt.

5 Het schoolteam zal alles in het werk stellen om de kansen te scheppen die uw kind nodig heeft om zich ten volle evenwichtig te ontplooien. Wij hopen goed met u te kunnen samenwerken en danken voor het vertrouwen dat u in onze school stelt. Als ouders draagt u de eerste verantwoordelijkheid voor de opvoeding en het onderwijs van uw kind. Wij hopen dan ook dat u uw kind aanmoedigt de doelstellingen van onze school na te streven, en de afspraken en leefregels na te leven. Eigenlijk is een school een soort grote familie. Maar dan wel eentje in ons geval- van zowat 350 gezinsleden Goede afspraken zijn dus absolute noodzaak. Daarom vindt u verder in deze brochure ons schoolreglement. Sommige afspraken zijn school-intern, andere worden bepaald door wetten en decreten. In deze brochure vind je deze teksten kleiner afgedrukt. Laten we samen op weg gaan in de boeiende wereld van onze kinderen die stap voor stap opgroeien tot grote mensen hieraan mogen deelnemen vinden wij een voorrecht! Van harte, Marlène Van Malderen coördinator Bart Luwaert - adjunct-directeur Luc Herwege directeur. Noot bij dit reglement :

6 Waar staat ouders wordt bedoeld : de personen die het ouderlijk gezag uitoefenen of in rechte of in feite de minderjarige leerplichtigen onder hun bewaring hebben. Om de bruikbaarheid van dit schoolreglement te verhogen, werden de rubrieken alfabetisch gerangschikt. Specifieke afspraken die gelden voor één van de vestigingsplaatsen worden in een korte bijlage vermeld. Dit schoolreglement dient door de ouders te worden ondertekend. Gelieve het strookje in bijlage ingevuld terug te bezorgen via de klastitularis van uw kind. Onze school : Vrije Basisschool De Vlinderboom VBS De Vlinderboom is de fusieschool van 4 wijkafdelingen. Voor alle praktische zaken kan u best terecht in de vestigingsplaats van uw kind. Het secretariaat van de school bevindt zich in Avermaat. Avermaat : administratieve hoofdzetel Avermaat 135 A Zele Tel/fax : 052 / kleuters + lager Huivelde kleuters + lager

7 Huivelde 211 A Zele Tel/fax : 052 / Durmen Schoolstraat 2 Zele Tel/fax : 052 / ** kleuters + lager Kamershoek Kamershoek 117 Zele Tel : 052 / kleuters

8 SCHOOLUREN Deze uren gelden voor alle vestigingsplaatsen: Maandag dinsdag Woensdag donderdag vrijdag 8 u u u u u u u u u u u.10 13u.10 13u.10 13u.10 15u.30 15u.55 15u.55 15u.05 Ook voor de kleuters vragen we stiptheid bij de aanvang van de activiteiten. De schoolpoort gaat s morgens open om 8u.(Schoolstraat: 8.10 u) De kinderen die s middags niet op school blijven kunnen vanaf 12 u. 55 terug op de speelplaats. Ons opvoedingsproject in een notendop U koos voor een vrije basisschool. 'Vrije' betekent hier 'Katholieke' basisschool. Wat houdt dit in? 1. Zorg voor kwaliteitsonderwijs. We willen als vrije school uw kind degelijk onderwijs geven. Met moderne middelen en werkmethoden. Daarvoor volgen wij de onderwijsvernieuwing op de voet, gaan leerkrachten regelmatig op bijscholing en zoeken wij samen voortdurend om ons onderwijs efficiënter te maken. 2. Aandacht voor christelijke zingeving en beleving.

9 We willen de kinderen zowel tijdens godsdienstlessen als in andere activiteiten laten kennismaken met de persoon, het leven en de leer van Jezus Christus en hen laten ervaren dat dit de inspiratie is van een christelijk leven. Als school leven we mee met de plaatselijke kerkgemeenschap. Wij onderschrijven het non-discriminatieverdrag. Deze verdraagzaamheid betekent evenwel niet dat we onze eigen overtuiging verloochenen. Wel dat we vanuit onze christelijke overtuigingons ten volle inzetten opdat iedereen zich op onze school thuis zou voelen. 3. Respect voor en aanvaarding van elk kind. Ieder kind is uniek. Vanuit onze overtuiging willen we ieder kind respecteren en waarderen. We trachten rekening te houden met ieders mogelijkheden en bekommernissen. 4. Aandacht voor de totale opvoeding van elk kind. Opvoeden is meer dan kennis doorgeven. Wij willen aandacht hebben voor de 3 "h's" : hoofd - hart en handen. Zowel cognitief, motorisch als affectief verdient elk kind de beste ondersteuning. Een school is niet. Een school maken we samen! Ons schoolreglement van A tot Z AANWEZIGHEDEN, AFWEZIGHEDEN EN TE LAAT KOMEN

10 Aanwezigheden/afwezigheden De leerlingen van de lagere school zijn leerplichtig. Dat wil zeggen dat ze nooit zomaar van school kunnen thuisblijven. Bij korte afwezigheden (ziekte tot en met drie opeenvolgende schooldagen ) volstaat een briefje van de ouders, vanaf een afwezigheid van 4 dagen is een doktersbriefje vereist. Wanneer een kind gedurende hetzelfde schooljaar 4 keer afwezig was, is voor elke volgende afwezigheid een doktersattest vereist. Onwettige afwezigheden komen gelukkig in onze school zelden voor. Spijbelen wordt door de overheid nauwkeurig opgevolgd. Op vakantie of verlengd weekend gaan is géén familiale reden om de school te verzuimen. Voor kleuters geldt deze regeling niet. Kleuters zijn niet leerplichtig. Tenzij een zesjarige nog een jaartje langer in de kleuterklas blijft. Dan geldt de leerplicht wel. Dat de kleuterklas echter veel meer is dan een 'bewaarschooltje' kunnen we niet genoeg in de verf zetten. Laat ons weten of een kindje ziek of afwezig is. Een telefoontje is voldoende.... De regelgeving bepaalt in welke situaties leerplichtige kinderen gewettigd afwezig kunnen zijn en welke de verplichtingen van de ouders en de school zijn. - Wanneer een kind een chronische ziekte heeft die leidt tot verschillende afwezigheden zonder dat telkens een doktersconsultatie noodzakelijk is (bijv. astma, migraine,...) is het goed contact op te nemen met de school en het CLB. Het CLB kan dan een medisch attest opmaken dat de ziekte bevestigt. Wanneer het kind afwezig is voor die aandoening volstaat dan een attest van de ouders. - De school zal het CLB contacteren telkens ze twijfels heeft over een medisch attest. - Consultaties (zoals bijvoorbeeld een bezoek aan de tandarts), moeten zoveel mogelijk buiten de schooluren plaatsvinden. Van rechtswege gewettigde afwezigheden. In volgende situaties kan een kind gewettigd afwezig zijn. De ouders moeten een verklaring (6) of een document met officieel karakter (1-5) kunnen voorleggen ter staving van de afwezigheid. Voor deze afwezigheden is geen voorafgaand akkoord van de directeur nodig. De ouders verwittigen de school vooraf van dergelijke afwezigheden. 1. het bijwonen van een begrafenis- of huwelijksplechtigheid van iemand die onder hetzelfde dat woont als het kind, of van een bloed- of aanverwant van het kind;

11 2. het bijwonen van een familieraad; 3. de oproeping of dagvaarding voor de rechtbank (bijvoorbeeld wanneer het kind in het kader van een echtscheiding moet verschijnen voor de jeugdrechtbank); 4. het onderworpen worden aan maatregelen in het kader van de bijzondere jeugdzorg (bijvoorbeeld opname in een onthaal-, observatie- en oriëntatiecentrum); 5. de onbereikbaarheid of ontoegankelijkheid van de school door overmacht (bijvoorbeeld door staking van het openbaar vervoer, door overstroming,...) ; 6. het beleven van feestdagen die inherent zijn aan de door de grondwet erkende levensbeschouwelijke overtuiging van een leerling (anglicaanse, islamitische, joodse, katholieke, orthodoxe, protestantse godsdienst) Concreet gaat het over: islamitische feesten: het Suikerfeest en het Offerfeest ( telkens 1 dag); joodse feesten: het joods Nieuwjaar ( 2 dagen), de Grote Verzoendag (1 dag), het Loofhuttenfeest (2 dagen), het Slotfeest (2 laatste dagen), de Kleine Verzoendag (1 dag), het feest van Esther (1 dag), het Paasfeest (4 dagen), het Wekenfeest (2 dagen); orthodoxe feesten: Paasmaandag, Hemelvaart en Pinksteren voor de jaren waarin het orthodox Paasfeest niet samenvalt met het katholieke Paasfeest. De katholieke feestdagen zijn reeds vervat in de wettelijk vastgelegde vakanties. De protestantse en de anglicaanse godsdienst hebben geen feestdagen die hiervan afwijken. Afwezigheden waarvoor de toestemming van de directeur nodig is. Deze categorie afwezigheden verleent de school autonomie om in te spelen op specifieke situaties die niet altijd door de regelgeving op te vangen zijn. Indien de directeur akkoord is en mits voorlegging van, naargelang het geval, een officieel document of een verklaring van de ouders, kan de leerling gewettigd afwezig zijn om één van de onderstaande redenen: het overlijden van een persoon die onder hetzelfde dak woont als het kind of van een bloed- of aanverwant tot en met de tweede graad. ( Voor de dag van de begrafenis zelf is geen toestemming van de directeur nodig. Het gaat hier over een periode die het kind eventueel nodig heeft om emotioneel evenwicht terug te vinden (rouwperiode). Mits toestemming van de directeur kan zo ook een begrafenis van een bloed- of aanverwant in het buitenland bijgewoond worden. het actief deelnemen aan een culturele of sportieve manifestatie, indien het kind hiervoor als individu of als lid van een club geselecteerd is. Het bijwonen van trainingen komt niet in aanmerking, wel bijv. de deelname aan een kampioenschap/competitie. Het kind kan maximaal 10 halve schooldagen per schooljaar hiervoor afwezig zijn (hetzij achtereenvolgend, hetzij gespreid over het schooljaar). in echt uitzonderlijke omstandigheden afwezigheden voor persoonlijke redenen. Voor deze afwezigheden moet de directeur op voorhand zijn akkoord verleend hebben. Het gaat om maximaal 4 halve schooldagen per schooljaar (al dan niet gespreid). Deze drie categorieën van afwezigheden zijn geen automatisme, geen recht dat ouders kunnen opeisen. Enkel de directeur kan autonoom beslissen om deze afwezigheden toe te staan. De directeur mag onder geen beding toestemming geven om vroeger op vakantie te vertrekken of later terug te keren. De leerplicht veronderstelt dat een kind op school is van 1 september tot en met 30 juni.

12 Problematische afwezigheden. Alle afwezigheden die niet opgesomd en gewettigd kunnen worden zoals hierboven beschreven zijn te beschouwen als problematische afwezigheden. De school zal de ouders onmiddellijk contacteren bij elke problematische afwezigheid en deze afwezigheid melden aan het CLB. School en CLB zullen in communicatie met de betrokken ouders een begeleidingsplan opstellen voor de betrokken ouders en hun kinderen. Van zodra het kind meer dan 10 halve schooldagen problematisch afwezig is stelt de school samen met het CLB een begeleidingsdossier op dat ter inzage is voor de verificateurs. Te laat komen Kinderen moeten zich aan de afspraken leren houden. Op tijd komen is hier een goed voorbeeld van. Zo kunnen de lessen en activiteiten tijdig en in alle rust beginnen. Te laat komen stoort heel de organisatie van de school. Indien kinderen geregeld te laat komen, zullen de ouders hiervan mondeling of schriftelijk op de hoogte gebracht worden. ACTIVITEITEN Alle leerlingen nemen deel aan alle door de school georganiseerde activiteiten die plaats vinden tijdens de schooluren. Alleen in uitzonderlijke omstandigheden en uitsluitend na overleg met de directie kan hiervan worden afgeweken, bijvoorbeeld voor zwemlessen of bepaalde uitstappen als de gezondheid of de mobiliteit van uw kind deelname aan deze activiteit(en) niet of

13 tijdelijk niet toelaat. Indien u als ouder de toestemming voor een schooluitstap weigert, dient u dat vooraf aan de school te melden. AFWIJKEND GEDRAG, SCHORSING EN UITSLUITING VBS De Vlinderboom wil een fijne school zijn voor al de kinderen. Wie onze school kent weet dat Orde- en tuchtmaatregelen loodzwaar in onze oren klinkt. Wij willen in een sfeer van vriendschap en dienstbaarheid de kinderen leren samen te leven. Om de goede gang van zaken in onze school te vrijwaren, kan bij storend of afwijkend gedrag overgegaan worden tot een sanctie. In de eerste plaats proberen wij, via overleg, tot een oplossing te komen. Bij frequent storend gedrag kan er echter een sanctie opgelegd worden en dit zowel op klas- als op schoolniveau. De genomen maatregel moet de leerling helpen zijn gedrag te verbeteren en zo aan te passen dat een goede samenwerking met alle personeelsleden en medeleerlingen van de school opnieuw mogelijk wordt. De wetgeving voorziet verdere mogelijke procedures, u vindt de tekst hieronder. Wanneer een leerling de goede werking van de school hindert of het lesverloop stoort, kan er een ordemaatregel worden genomen (en/of kunnen er meer bindende gedragsregels worden vastgelegd in een geschreven begeleidingsplan). Mogelijke ordemaatregelen zijn: een verwittiging strafwerk een tijdelijke verwijdering uit de les gevolgd door aanmelding bij de directie. Deze ordemaatregelen kunnen genomen worden door elk personeelslid van de school in samenspraak met de directie. Wanneer het gedrag van de leerling werkelijk een probleem betekent voor het verstrekken van het onderwijs en/of het opvoedingsproject van de school in het gedrang brengt, kan er een tuchtmaatregel genomen worden. Mogelijke tuchtmaatregelen zijn: een schorsing houdt in dat de gesanctioneerde leerling gedurende een bepaalde periode de lessen

14 en activiteiten van zijn leerlingengroep niet mag volgen. De betrokkene moet echter wel op school aanwezig zijn; een uitsluiting houdt in dat de gesanctioneerde leerling definitief uit de school verwijderd wordt op het moment dat deze leerling in een andere school is ingeschreven en uiterlijk één maand, vakantieperiode niet inbegrepen, na de schriftelijke kennisgeving van de beslissing van de uitsluiting. In afwachting daarvan bevindt betrokken leerling zich in dezelfde toestand als een geschorste leerling en moet dus op de school aanwezig zijn. Bij het nemen van een beslissing tot schorsing van meer dan één dag of een beslissing tot uitsluiting wordt de volgende procedure gevolgd: 1. de directeur wint het advies in van de klassenraad. 2. de leerling wordt, in aanwezigheid van de ouders en eventueel bijgestaan door een raadsman, voorafgaandelijk gehoord over de vastgestelde feiten. Voormelde personen worden hiertoe vijf werkdagen vooraf per brief verwittigd. 3. de ouders hebben inzage in het tuchtdossier van de leerling; 4. de genomen beslissing wordt schriftelijk gemotiveerd en schriftelijk ter kennis gebracht aan de ouders van de betrokken leerling binnen een termijn van 5 werkdagen. Tegen tuchtmaatregelen is er geen beroep mogelijk, behalve tegen de uitsluiting. Uiterlijk vijf werkdagen na ontvangst van de beslissing tot uitsluiting, kunnen de ouders schriftelijk beroep indienen bij de voorzitter van de beroepscommissie Diocesaan bureau voor het Katholiek onderwijs Beroepscommissie basisonderwijs Marialand Gent Het beroep schort de uitvoering van de eerder genomen tuchtbeslissing niet op. De leerling wordt samen met zijn ouders per brief opgeroepen om te verschijnen voor deze beroepscommissie. Uiterlijk vijf werkdagen na ontvangst van het beroep komt deze beroepscommissie dan samen. De ouders hebben inzage in het dossier. De beroepscommissie brengt de ouders binnen de vijf werkdagen per aangetekende brief op de hoogte van haar gemotiveerde beslissing. Deze beslissing is bindend voor alle partijen. Een personeelslid van de school kan niet optreden als vertrouwenspersoon. Buitenstaanders mogen het tuchtdossier niet inzien, tenzij mits schriftelijke toestemming van de ouders. AGENDA In de agenda noteert het kind elke dag zijn taken en/of lessen. Hij kan ook gebruikt worden om berichten uit te wisselen tussen ouder(s) en school. De agenda wordt dagelijks nagekeken en minstens wekelijks geparafeerd door de ouders.

15 BETALINGEN Per facturatieperiode ontvangen de ouders een overschrijvingsformulier waarop het verschuldigde bedrag is vermeld voor alle onkosten (zuivelproducten, zwemmen, middagpauze, uitstappen, abonnementen, ). De gezinsoudsten krijgen een schoolrekening mee voor alle kinderen van het gezin. Gelieve het overschrijvingsformulier zo spoedig mogelijk te bezorgen aan uw financiële instelling. Indien u de betaling regelt met PC of via self-banking vragen wij de mededeling op het formulier ongewijzigd over te nemen. Het zgn. OGM-nummer kan dan door ons boekhoudprogramma vlot ingelezen worden. BEWEGING Wij moedigen onze kinderen aan om zoveel mogelijk te bewegen. Dit is een essentieel onderdeel van een gezonde en evenwichtige ontwikkeling. Vandaar dat wij de turn- en zwemlessen als heel belangrijk beschouwen. Deze activiteiten moeten door alle leerlingen gevolgd worden. Daarom vragen wij bij elke uitzondering om gezondheidsredenen een doktersattest. Het zwemmen wordt vanaf het eerste leerjaar om de 14 dagen georganiseerd. De leerlingen van het eerste leerjaar genieten van gratis zwembeurten. Tijdens de turnlessen dragen de leerlingen aangepaste turnkledij :

16 T-shirt met het embleem van de school (verkrijgbaar op school) Sportieve broek Turnpantoffels of sportschoenen BUITENSCHOOLSE ACTIVITEITEN Op onze school worden geregeld buitenschoolse activiteiten georganiseerd. Hieronder vallen zeker : alle leeruitstappen, sportdagen, culturele activiteiten. Deze worden aangekondigd via de agenda of een extra mededeling per brief. Deze activiteiten kaderen in de pedagogische en didactische werking van onze school. Wanneer een kind hieraan niet deelneemt, is zijn aanwezigheid op school verplicht. Wij proberen de deelnamekosten zo laag mogelijk te houden. Voor deze activiteiten zijn alle deelnemers van onze school verzekerd door de schoolverzekering. BUITENSCHOOLSE OPVANG Er is mogelijkheid tot opvang voor- en naschools. Afhankelijk van de vestigingsplaats en de noodzaak wordt die georganiseerd in samenwerking met het PWA. Wij trachten zeker de noden van iedere ouder op te vangen. De ouders brengen hun kinderen persoonlijk naar het lokaal van de opvang ( s morgens) of halen ze op ( s avonds). De kostprijs vindt u in bijlage en wordt verrekend met de leerlingenfacturatie.

17 C.L.B : Steunpilaar voor een individuele begeleiding! Als vrije school werken wij samen met het vrij C.L.B.-centrum van Hamme CLB (Centrum voor LeerlingenBegeleiding) is de fusie van het vroegere PMS en de dienst medisch schooltoezicht. CLB-Hamme is een afdeling van het vrij CLB WAAS en DENDER Ankerstraat St.-Niklaas. Onze samenwerking houdt in dat wij zeer regelmatig contact hebben met de medewerkers van het centrum, en dit zowel voor klassikaal als individueel gerichte acties. De ontwikkeling van onze kinderen uit kleuter-en lagere school worden gevolgd en op geregelde tijdstippen met onze klasleerkrachten en het zorgteam besproken. Via de school -of rechtstreeks via het centrum- kunt u als ouders steeds een beroep doen op de diensten van ons C.L.B. Tijdens de schooluren en op woensdagnamiddag kan u hen steeds bereiken. U kan ten allen tijde ook terecht bij uw klastitularis of de zorgcoördinator van onze school, dhr. Erny Smet.

18 Vrij CLB Waas en Dender afdeling Hamme Kaaiplein HAMME 052/ of 052/ De relatie tussen het centrum en de leerlingen en hun ouders De school en het CLB hebben een gezamenlijk beleidscontract opgesteld dat de aandachtspunten voor de leerlingenbegeleiding vastlegt. Niet alleen de school, maar ook de leerlingen en ouders kunnen het CLB om hulp vragen. Het CLB werkt gratis en discreet. Het centrum, de school en de ouders dragen een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Als de school aan het CLB vraagt om een leerling te begeleiden, zal het CLB een begeleidingsvoorstel doen. Het CLB zet de begeleiding slechts voort als de ouders van de leerling hiermee instemmen. Ouders zijn verplicht hun medewerking te verlenen aan: de begeleiding van leerlingen die spijbelen. Als de betrokken ouders niet ingaan op de initiatieven van het centrum, meldt het centrum dit aan de door de Vlaamse regering aangeduide instantie. collectieve medische onderzoeken en/of preventieve gezondheidsmaatregelen i.v.m. besmettelijke ziekten. Hebben ouders bezwaren tegen een bepaalde arts van het CLB, dan kan in overleg een andere arts worden aangeduid. In dat geval zijn de kosten ten laste van de ouders. Het centrum maakt zijn werking bekend aan de ouders. Dat gebeurt minstens op het ogenblik dat de leerling voor de eerste keer wordt ingeschreven in de school. Ouders krijgen informatie over de rechten en plichten van ouders, leerlingen, de school en het centrum. De regering kan het centrum verplichten vormen van begeleiding voor deelgroepen van leerlingen, ouders en scholen voor te stellen. Het staat deze leerlingen, ouders en scholen vrij om al dan niet op dit verzekerd aanbod in te gaan. Als een leerling van school verandert, behoudt het centrum zijn bevoegdheid en verantwoordelijkheid ten aanzien van die leerling tot de leerling is ingeschreven in een school

19 die door een ander centrum wordt bediend. Als een leerling voor een bepaalde periode niet ingeschreven is in de school, behoudt het centrum zijn bevoegdheid en verantwoordelijkheid ten aanzien van die leerling tot het einde van de periode van niet-inschrijving. Het centrum heeft recht op de relevante informatie die over de leerlingen in de school aanwezig is en de school heeft recht op de relevante informatie over de leerlingen in begeleiding. Ze houden allebei bij het doorgeven en het gebruik van deze informatie rekening met de geldende regels inzake het beroepsgeheim, de deontologie en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Het multidisciplinair dossier van uw kind. Het multidisciplinair dossier van uw kind bevat alle voorhanden zijnde gegevens die over uw kind op het centrum aanwezig zijn, ook vroegere gegevens uit het vroegere MST-PMS-dossier. Als een leerling van school verandert, is het CLB dat de vorige school begeleidt, ervoor verantwoordelijk dat het CLB-dossier de leerling volgt. Er is geen toestemming van de ouders vereist om een multidisciplinair dossier over te dragen. Er bestaat maar één CLB- dossier en dit dossier is in principe een ondeelbaar geheel. Daarom wordt het bij schoolveranderen in één zending overgemaakt. Elk CLB is eraan gehouden de ouders te informeren over het doorgeven van het dossier. Er wordt een wachttijd van 30 dagen gerespecteerd na het informeren van de ouders. Als ouder kunt u afzien van die wachttijd. U kunt binnen die 30 dagen verzet aantekenen tegen het overmaken van de niet-verplichte gegevens uit het dossier. U kunt geen verzet aantekenen tegen de overdracht van volgende gegevens: identificatiegegevens, vaccinatiegegevens, gegevens in het kader van de verplichte CLB-opdrachten, bijzondere consulten en de medische onderzoeken uitgevoerd als vorm van nazorg na een algemeen, een gericht of een bijzonder consult. Indien u verzet aantekent verzendt het vorige CLB enkel de verplicht over te dragen gegevens samen met een kopie van het verzet. Het bewaart de gegevens waartegen verzet werd aangetekend tot 10 jaar na het laatste contact. GETUIGSCHRIFTEN BASISONDERWIJS Het schoolbestuur kan, op voordracht en na beslissing van de

20 klassenraad, een getuigschrift basisonderwijs uitreiken aan een regelmatige leerling uit het gewoon lager onderwijs. De klassenraad oordeelt autonoom of een regelmatige leerling in voldoende mate, de doelen die in het leerplan zijn opgenomen heeft bereikt, om een getuigschrift basisonderwijs te bekomen. De beslissing van de klassenraad is steeds het resultaat van een weloverwogen evaluatie in het belang van de leerling. Het is uitzonderlijk dat dergelijke beslissing door de ouders wordt aangevochten. In voorkomend geval wenden de ouders zich binnen de zeven kalenderdagen tot de directeur die de klassenraad binnen drie werkdagen opnieuw bijeenroept. De betwiste beslissing wordt opnieuw overwogen. De ouders worden schriftelijk verwittigd van het resultaat van deze bijeenkomst. Als de betwisting blijft bestaan kunnen de ouders aangetekend beroep instellen bij de voorzitter van het schoolbestuur binnen een termijn van zeven kalenderdagen na ontvangst. Het schoolbestuur beslist of de klassenraad opnieuw wordt samengeroepen. De ouders worden schriftelijk op de hoogte gebracht van de beslissing van het schoolbestuur. Iedere leerling die bij het voltooien van het lager onderwijs geen getuigschrift basisonderwijs krijgt, heeft recht op een attest afgeleverd door de directie met de vermelding van het aantal en de soort van gevolgde leerjaren lager onderwijs. INSCHRIJVING VAN LEERLINGEN Algemeen Bij de inschrijving van een leerling dient een officieel document te worden voorgelegd dat de identiteit van het kind bevestigt en de verwantschap aantoont. Het best komt hiervoor de SIS-kaart in aanmerking. Andere officiële documenten kunnen zijn : het trouwboekje, een uittreksel uit de geboorteakte, de identiteitskaart van het kind, een bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister, een reispas,... Voor kinderen met een andere nationaliteit dan de Belgische, wordt een uittreksel uit het bevolkingsregister gevraagd.

21 Van nieuwe leerlingen heeft de school zo snel mogelijk het rijksregisternummer nodig. Dit nummer bevindt zich op de SIS-kaart. Gelieve deze mee te brengen. Leerlinggegevens De school houdt rekening met de privacywetgeving. Ouders krijgen de garantie dat alle persoonlijke gegevens enkel door de directie aangewend worden onder de toepassing van de wet ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Ouders hebben het recht deze gegevens op te vragen en zo nodig te laten verbeteren voor zover ze betrekking hebben op hun kind en zichzelf. Kleuters 2 jaar en 6 maanden Uw kleuter mag worden ingeschreven vanaf de datum dat hij de leeftijd van 2 jaar en 6 maanden heeft bereikt. De inschrijving geldt voor de hele basisschool. Alle kleuters en leerlingen worden op de datum van de inschrijving / aanmelding opgenomen in het inschrijvings- / aanmeldingsregister. Zij worden slechts eenmaal ingeschreven volgens chronologie. Een kleuter die nog geen 2 jaar en 6 maanden is, kan ingeschreven worden. Maar pas wanneer de kleuter voldoet aan de toelatingsvoorwaarde (2,5 jaar zijn), wordt de kleuter opgenomen in het stamboekregister en kunnen de ouders de verklaring van enige inschrijving invullen en handtekenen. Vanaf de volgende instapdatum wordt de kleuter toegelaten in de school en wordt hij/zij opgenomen in het aanwezigheidsregister van de klas. De 7 instapdata zijn : de 1 ste schooldag na de zomervakantie de 1 ste schooldag na de herfstvakantie de 1 ste schooldag na de kerstvakantie

22 de 1 ste schooldag van februari de 1 ste schooldag na de krokusvakantie de 1 ste schooldag na de paasvakantie de 1 ste schooldag na Hemelvaart Onze school is een basisschool met een kleuter- en lagere afdeling. De inschrijving geldt voor de hele basisschool. Kleuters hoeven bij de instap in de lagere afdeling niet opnieuw te worden ingeschreven. De school weigert de inschrijving van een leerling die het vorige of het daaraan voorafgaande schooljaar definitief werd uitgesloten in de school. De school kan een leerling doorverwijzen, die blijkens een inschrijvingsverslag georiënteerd werd naar een type van het buitengewoon onderwijs, omdat de draagkracht van de school onvoldoende is om tegemoet te komen aan de specifieke noden van de leerling inzake onderwijs, therapie en verzorging. (uitzondering type 8) De school beslist deze doorverwijzing in overleg met de ouders en met inachtneming van : de beschikbare ondersteunende maatregelen een overleg binnen de schoolraad een advies van het CLB. LOP Onze school maakt deel uit van het Lokaal Overleg Platform basisonderwijs van Zele. Als er problemen zijn met de inschrijving van een kind, proberen zij een oplossing te vinden. Deze vergadering groepeert alle Zeelse basisscholen, het CLB, de integratiedienst, Kind en Gezin, enz. Indien er een probleem is met een inschrijving kan u terecht bij de voorzitter: Voor broers of zussen geldt een voorrangsregeling. De voorrangsperiode is ingesteld op de 1 ste schooldag van september voor het daaropvolgende schooljaar.

het verplicht me je lief te hebben zoals je bent zo maken wij het goed leven tussen ons in een goede gemeenschap is de ene blij omdat de andere er is

het verplicht me je lief te hebben zoals je bent zo maken wij het goed leven tussen ons in een goede gemeenschap is de ene blij omdat de andere er is Geachte ouders, Het verheugt ons dat u voor het onderwijs en de opvoeding van uw kind op onze school een beroep doet. Wij danken u voor het vertrouwen dat u in ons schoolteam stelt. Wij zullen alles in

Nadere informatie

Torenstraat 30 2160 Wommelgem 03/353.78.28 (tel) 03/354.21.75 (fax) www.sint-johanna.be sint.johanna@skynet.be. Sint-Johannaschool.

Torenstraat 30 2160 Wommelgem 03/353.78.28 (tel) 03/354.21.75 (fax) www.sint-johanna.be sint.johanna@skynet.be. Sint-Johannaschool. Torenstraat 30 2160 Wommelgem 03/353.78.28 (tel) 03/354.21.75 (fax) www.sint-johanna.be sint.johanna@skynet.be Sint-Johannaschool Schoolreglement INHOUDSTAFEL 1. Onze school 1.1 Verwelkoming (p 1) 1.2

Nadere informatie

SINT-LODEWIJKSCOLLEGE SCHOOLREGLEMENT

SINT-LODEWIJKSCOLLEGE SCHOOLREGLEMENT SINT-LODEWIJKSCOLLEGE VRIJE GEMENGDE KLEUTER- EN LAGERE SCHOOL SPOORWEGSTRAAT 250 8200 SINT-MICHIELS Tel.: 050/394593 Fax.: 050/394232 E-mail: directeur@sintlodewijkscollegespoorwegstraat.be Website: sintlodewijkscollegespoorwegstraat.be

Nadere informatie

Wij vinden het fijn dat u onze school heeft uitgekozen voor uw kind en danken u voor het vertrouwen dat u in ons team stelt.

Wij vinden het fijn dat u onze school heeft uitgekozen voor uw kind en danken u voor het vertrouwen dat u in ons team stelt. Basisschool De Dommelbrug Grotstraat 5 Meeuwerbaan 113 3990 PEER 3990 PEER 011/79 13 78 011/79 46 00 Welkom in onze school Beste ouders, Wij vinden het fijn dat u onze school heeft uitgekozen voor uw kind

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT EN INFOBROCHURE ALGEMEEN DEEL

SCHOOLREGLEMENT EN INFOBROCHURE ALGEMEEN DEEL SCHOOLREGLEMENT EN INFOBROCHURE ALGEMEEN DEEL INHOUDSOPGAVE 1 Opvoedingsproject... 2 2 Adviserende Raden... 3 2.1 Comité preventie en bescherming werknemers (CPBW)... 3 2.2 LOC... 3 2.3 Schoolraad... 4

Nadere informatie

SCHOOLBROCHURE. Leefschool Groene Poortje. De kleine school waar grote dingen gebeuren

SCHOOLBROCHURE. Leefschool Groene Poortje. De kleine school waar grote dingen gebeuren SCHOOLBROCHURE Leefschool Groene Poortje De kleine school waar grote dingen gebeuren 1 Inhoudstafel SCHOOLBROCHURE Voorwoord I. PEDAGOGISCH PROJECT ONZE SCHOOL ALS LEEFSCHOOL 1. verantwoordelijkheid 2.

Nadere informatie

Buitenschool De Bergop schooljaar 2015-2016 Pagina 1

Buitenschool De Bergop schooljaar 2015-2016 Pagina 1 Inhoudstafel schoolbrochure 1. Algemene informatie 1.1 welkom 1.2 wie is wie op onze school - schoolbestuur - directies VIKT - scholengemeenschap - klassenraad - oudervereniging - schoolraad - LOC - inspectie

Nadere informatie

Sportpleinstraat 2 3730 Hoeselt tel./fax : 012 / 23 75 16 e-mail : info@gbs-alt-hoeselt.be www.gbs-alt-hoeselt.be

Sportpleinstraat 2 3730 Hoeselt tel./fax : 012 / 23 75 16 e-mail : info@gbs-alt-hoeselt.be www.gbs-alt-hoeselt.be Sportpleinstraat 2 3730 Hoeselt tel./fax : 012 / 23 75 16 e-mail : info@gbs-alt-hoeselt.be www.gbs-alt-hoeselt.be Pagina 1 van 47 INHOUDSTABEL Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk

Nadere informatie

AFSPRAKENNOTA. is een aanvulling en verduidelijking van schoolreglement en info brochure ALGEMENE BEPALINGEN EN ORGANISATORISCHE AFSPRAKEN

AFSPRAKENNOTA. is een aanvulling en verduidelijking van schoolreglement en info brochure ALGEMENE BEPALINGEN EN ORGANISATORISCHE AFSPRAKEN AFSPRAKENNOTA is een aanvulling en verduidelijking van schoolreglement en info brochure ALGEMENE BEPALINGEN EN ORGANISATORISCHE AFSPRAKEN Schooltijd 08.25 uur tot 12.00 uur (poort open om 08.00 uur) 13.30

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT BASISONDERWIJS

SCHOOLREGLEMENT BASISONDERWIJS TITEL I: ALGEMENE BEPALINGEN HOOFDSTUK 1 - RECHTSGROND EN DEFINITIES Artikel 1 Dit schoolreglement is opgesteld in uitvoering van het decreet van 25 februari 1997 betreffende het basisonderwijs, hierna

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT BASISONDERWIJS

SCHOOLREGLEMENT BASISONDERWIJS TITEL I: ALGEMENE BEPALINGEN HOOFDSTUK 1- RECHTSGROND EN DEFINITIES Artikel 1 Dit schoolreglement is opgesteld in uitvoering van het decreet van 25 februari 1997 betreffende het basisonderwijs, hierna

Nadere informatie

Schoolreglement 2014-2015

Schoolreglement 2014-2015 Schoolreglement 2014 2015 1 Beste ouder, Ons schoolreglement bestaat uit verschillende delen. Het eerste deel bevat heel wat nuttige informatie en contactgegevens. Dit deel maakt strikt genomen geen deel

Nadere informatie

WEGWIJS GESUBSIDIEERD OFFICIEEL KLEUTERONDERWIJS LAGER ONDERWIJS LEEFSCHOOL LIEVEN GEVAERT 2013-2014 IN HET

WEGWIJS GESUBSIDIEERD OFFICIEEL KLEUTERONDERWIJS LAGER ONDERWIJS LEEFSCHOOL LIEVEN GEVAERT 2013-2014 IN HET WEGWIJS IN HET GESUBSIDIEERD OFFICIEEL KLEUTERONDERWIJS en LAGER ONDERWIJS LEEFSCHOOL LIEVEN GEVAERT 2013-2014 1. HET PEDAGOGISCH PROJECT VAN 'DE LEEFSCHOOL L LIEVEN GEVAERT'... 7 1.1. Inleiding :...

Nadere informatie

2 school: een pedagogisch geheel, waar onderwijs wordt georganiseerd en dat onder leiding staat van één directeur;

2 school: een pedagogisch geheel, waar onderwijs wordt georganiseerd en dat onder leiding staat van één directeur; SCHOOLREGLEMENT basisonderwijs TITEL I: ALGEMENE BEPALINGEN Hoofdstuk 1- Rechtsgrond en definities Artikel 1 Dit schoolreglement is opgesteld in uitvoering van het decreet van 25 februari 1997 betreffende

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL. Deel I opvoedingsproject en engagementsverklaring. Deel II algemeen reglement

INHOUDSTAFEL. Deel I opvoedingsproject en engagementsverklaring. Deel II algemeen reglement Voor het gewoon voltijds secundair onderwijs heeft de Vlaamse regering op 13 maart 1991 de rechtspositie van de leerling vastgelegd. Het schoolbestuur kreeg de opdracht om, in overleg met haar schoolraad,

Nadere informatie

Welkom in de basisschool Sint-Joris Alken.

Welkom in de basisschool Sint-Joris Alken. Welkom in de basisschool Sint-Joris Alken. Beste kinderen, geachte ouders, In naam van de schoolgemeenschap Sint-Joris heet ik u van harte welkom in onze basisschool. Ik hoop dat u er zich meteen thuis

Nadere informatie

Schooljaar 2013-2014

Schooljaar 2013-2014 Zijn wie je bent en zoals je bent met fouten en gebreken om te worden die je in aanleg bent maar zoals je je nog niet kunt vertonen en je mag het worden op jouw wijze en in jouw uur. (naar A.A. Terruwe)

Nadere informatie

Schoolreglement en informatiebrochure 2015-2016

Schoolreglement en informatiebrochure 2015-2016 Schoolreglement en informatiebrochure 2015-2016 Sint-Petrusschool Rupelmondestraat 42 9150 Bazel Vestigingsplaats 2: Pastoor Pungsstraat 4 1 Beste ouder, Ons schoolreglement bestaat uit verschillende delen.

Nadere informatie

Schoolbrochure met het opvoedingsproject, schoolreglement en algemene informatie

Schoolbrochure met het opvoedingsproject, schoolreglement en algemene informatie Vrije Basisschool t MOLENHOLLEKE Molenstraat 8 3550 Heusden-Zolder Tel. 011-536854 e-mail: info@molenholleke.be Schoolbrochure met het opvoedingsproject, schoolreglement en algemene informatie Vrije Basisschool

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT Schooljaar 2014-2015

SCHOOLREGLEMENT Schooljaar 2014-2015 SCHOOLREGLEMENT Schooljaar 2014-2015 SAMEN LEREN - LEVEN - WERKEN HEILIG HARTINSTITUUT MIDDENSCHOOL SLANGSTRAAT 12 9220 HAMME Samenlevingsovereenkomst tussen directie, personeelsleden, leerlingen en ouders.

Nadere informatie

OPVOEDINGSPROJECT en SCHOOLREGLEMENT van de ZONNEBLOEM

OPVOEDINGSPROJECT en SCHOOLREGLEMENT van de ZONNEBLOEM Slabbaardstraat Noord 90 Tel. 051 30 63 08 Schoolstraat 1/2 Tel. 051 31 26 63 8870 Izegem Fax 051 31 63 18 Website: www.zonnebloemschool.be E-mail: info@zonnebloemschool.be OPVOEDINGSPROJECT en SCHOOLREGLEMENT

Nadere informatie

VZW Vrije Basisscholen Pastorijstraat 1 3550 Heusden-Zolder tel.: 011/ 42 20 97. Telefoon: 011/45 11 24 Fax: 011/45 47 09

VZW Vrije Basisscholen Pastorijstraat 1 3550 Heusden-Zolder tel.: 011/ 42 20 97. Telefoon: 011/45 11 24 Fax: 011/45 47 09 31 1. Contacten Schoolbestuur Schoolstructuur VZW Vrije Basisscholen Pastorijstraat 1 3550 Heusden-Zolder tel.: 011/ 42 20 97 Adres: G V Kleuterschool De Toverfluit Brugstraat 16 3550 Heusden-Zolder Telefoon:

Nadere informatie

Schoolreglement 2010 2011 1

Schoolreglement 2010 2011 1 WELKOM IN ONZE SCHOOL... 3 INLEIDING.4 DEEL I PEDAGOGISCHE PROJECT... 5 DEEL II REGLEMENT... 6 1 INSCHRIJVING... 6 1.1 Eerste inschrijving... 6 1.2 Voorrang... 6 1.3 Herinschrijving... 6 1.4 Inschrijving

Nadere informatie

ORDE- EN TUCHTREGLEMENT

ORDE- EN TUCHTREGLEMENT DEEL I ORDE- EN TUCHTREGLEMENT SECUNDAIR ONDERWIJS 5 INHOUD ORDE- EN TUCHTREGLEMENT TITEL I ALGEMENE BEPALINGEN Hoofdstuk 1: rechtsgrond en definities, artikelen 1 & 2 Hoofdstuk 2: toelatingsvoorwaarden,

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT HEILIGE HARTEN SECUNDAIR

SCHOOLREGLEMENT HEILIGE HARTEN SECUNDAIR SCHOOLREGLEMENT HEILIGE HARTEN SECUNDAIR Deel I Pedagogisch project en engagementsverklaring 1 Pedagogisch project 5 2 Engagementsverklaring 6 Deel II Reglement 1 Inschrijvingen en toelatingen 9 2 Onze

Nadere informatie

Welkom op ons VTI Een zorgzame school voor alle leerlingen!

Welkom op ons VTI Een zorgzame school voor alle leerlingen! Welkom op ons VTI Een zorgzame school voor alle leerlingen! Beste ouder(s), Wij zijn verheugd en danken u omdat u voor het onderwijs en de opvoeding van uw zoon/dochter uw volste vertrouwen schenkt aan

Nadere informatie

S C H O O L R E G L E M E N T

S C H O O L R E G L E M E N T vzw KSO Tielt-Ruiselede Katholieke secundaire scholengemeenschap Molenland STEENSTRAAT 42 8700 TIELT Tel 051 42 75 10 Fax 051 40 83 32 E-mail: str.tielt@molenland.be S C H O O L R E G L E M E N T Schooljaar

Nadere informatie

Schoolreglement. 1 september 2012. ANNUNTIA-INSTITUUT v.z.w. Turnhoutsebaan 430 a 2110 Wijnegem

Schoolreglement. 1 september 2012. ANNUNTIA-INSTITUUT v.z.w. Turnhoutsebaan 430 a 2110 Wijnegem Schoolreglement 1 september 2012 ANNUNTIA-INSTITUUT v.z.w. Turnhoutsebaan 430 a 2110 Wijnegem tel. 03 355 15 00 fax 03 353 94 72 annuntia@annuntia.be www.annuntia.be Welkom in onze school! Beste ouders

Nadere informatie

Schoolbrochure met schoolreglement Schooljaar 2015-2016

Schoolbrochure met schoolreglement Schooljaar 2015-2016 Schoolbrochure met schoolreglement Schooljaar 2015-2016 vzw Schoolbestuur Ave-Mariabasisschool Dorp 48 1602 Vlezenbeek Tel. 02/569.07.24 Fax. 02/569.69.62 E-mail: amb.vlezenbeek@telenet.be Website: www.ambvlezenbeek.be

Nadere informatie