HOOFDSTUK 1 Algemene Bepalingen HOOFDSTUK 2 Begrippen HOOFDSTUK 3 Organisatie van de lessen... 2

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HOOFDSTUK 1 Algemene Bepalingen... 1. HOOFDSTUK 2 Begrippen... 1. HOOFDSTUK 3 Organisatie van de lessen... 2"

Transcriptie

1 H U I S H O U D E L I J K R E G L E M E N T HOOFDSTUK 1 Algemene Bepalingen... 1 HOOFDSTUK 2 Begrippen... 1 HOOFDSTUK 3 Organisatie van de lessen... 2 HOOFDSTUK 4 Inschrijving en financiële bijdrage... 2 HOOFDSTUK 5 Toelatingsvoorwaarden... 2 HOOFDSTUK 6 Te volgen lessen en vrijstellingen... 2 HOOFDSTUK 7 Activiteiten georganiseerd door De Nachtegaaltjes... 3 HOOFDSTUK 8 Aanwezigheid... 3 HOOFDSTUK 9 Afwezigheid van de leerling... 3 HOOFDSTUK 10 Schorsing van de lessen wegens bepaalde omstandigheden... 3 HOOFDSTUK 11 Lesverplaatsingen... 3 HOOFDSTUK 12 Agenda... 4 HOOFDSTUK 13 Examens... 4 HOOFDSTUK 14 Gedragsregels... 4 HOOFDSTUK 15 Genotsmiddelen... 4 HOOFDSTUK 16 Materiële bezittingen en vandalisme... 4 HOOFDSTUK 17 Verhuring muziekinstrumenten... 5 HOOFDSTUK 18 Sancties... 5 HOOFDSTUK 19 Verzekering... 5 HOOFDSTUK 1 Algemene Bepalingen Artikel 1 Dit schoolreglement is van toepassing op alle leerlingen van De Nachtegaaltjes en op de ouders van de minderjarige leerlingen. Artikel 2 Dit reglement wordt door De Nachtegaaltjes voor akkoord overhandigd aan de leerling of de ouders van de minderjarige leerling voorafgaand aan de eerste inschrijving van de leerling. Wijzigingen aan deze documenten worden eveneens voor akkoord overhandigd. Artikel 3 Elke leerling ontvangt jaarlijks een infobrochure met praktische informatie voor het betreffende schooljaar. Deze infobrochure wordt voor kennisneming ondertekend door de ouders van de minderjarige leerling. HOOFDSTUK 2 Begrippen Artikel 4 Voor de toepassing van dit schoolreglement wordt verstaan onder: 1. Leslokaal: alle lessen worden, tenzij anders aangegeven, gegeven in een lokaal bij Dorien Klerkx, Zoellaan 79, 3150 Haacht. 2. Leerkracht: Dorien Klerkx 3. Leerling: De persoon die ingeschreven is bij De Nachtegaaltjes overeenkomstig de reglementaire toelatingsvoorwaarden. 4. Ouders: De personen die het ouderlijk gezag uitoefenen of in rechte of in feite de minderjarige onder hun bewaring hebben. 5. Methode: De methode die gebruikt wordt om de leerlingen te onderwijzen is de Suzuki methode. 6. Infobrochure: Jaarlijkse brochure met praktische informatie over de organisatie, de tarieven en de werking van De Nachtegaaltjes voor het betreffende schooljaar. 8. Aangetekend: Met aangetekende brief of tegen afgifte van een gedateerd ontvangstbewijs. De Nachtegaaltjes Zoellaan Haacht 0496/ ondernemingsnummer :

2 HOOFDSTUK 3 Organisatie van de lessen Artikel 5 Het schooljaar start op 5 september 2011 en loopt tot 31 augustus De lessen worden gegeven tussen 05 september 2011 en 30 juni Artikel 6 De vakantieregeling wordt in het begin van het schooljaar bekend gemaakt. De leerlingen moeten er rekening mee houden dat een vakantieperiode doorgaans begint op een maandag. De zaterdag (en zondag) voorafgaand aan een vakantie wordt er nog les gegeven, tenzij anders vermeld in de vakantieregeling. De regeling met betrekking tot verlengde weekends kan afwijken van de regeling in het dagonderwijs. Artikel 7 Een individuele les duurt 20 minuten of 30 minuten per week. De keuze voor de duurtijd wordt gemaakt in overleg met de ouders. Alle leerlingen krijgen ook een tweewekelijkse groepsles van 45 minuten. De groepslessen zijn verplicht en kunnen niet uit het onderwijspakket gehaald worden. Artikel 8 Voor het slagen van de Suzuki methode is het noodzakelijk dat er steeds een ouder in de les aanwezig is. Het heeft de voorkeur dat dit steeds dezelfde ouder is, en dat dit ook de ouder is die thuis met de leerling studeert. HOOFDSTUK 4 Inschrijving en financiële bijdrage Artikel 9 De leerlingen worden ingeschreven vóór 1 oktober van het betreffende schooljaar. Uitzonderlijk kunnen ook in het tweede semester nog inschrijvingen aanvaard worden. Deze dienen te gebeuren vóór 01 februari. Artikel 10 Een inschrijving is pas mogelijk na ondertekening door de ouders of de meerderjarige leerling van dit reglement en de infobrochure. Artikel 11 Afhankelijk van het aantal leerlingen en de niveaus en leeftijden van de desbetreffende leerlingen, zal de leerkracht beslissen of het aangewezen is een notenleerklas en samenspel klas op te richten. Dit zal jaarlijks worden meegedeeld in de infobrochure. Artikel 12 Inschrijvingsgeld 1 De inschrijving van een leerling is slechts definitief na het betalen van het voorziene inschrijvingsgeld. Het tarief van de inschrijving staat vermeld in de jaarlijkse infobrochure en kan desgewenst per trimester betaald worden. 2 Een leerling heeft pas recht op les als het inschrijvingsgeld betaald werd. 3 Een leerling kan worden geweigerd indien hij het gevraagde inschrijvingsgeld niet tijdig betaalt. 4 Het inschrijvingsgeld mag niet worden beschouwd als een uitgave voor kinderopvang en is dus fiscaal niet als dusdanig aftrekbaar. 5 Wanneer een leerling besluit de lessen te beëindigen in de loop van het schooljaar, geeft dat onder geen beding recht op teruggave van inschrijvingsgeld. Ook de schijven die nog betaald dienen te worden, blijven verschuldigd. Artikel 13 De kosten voor de Suzuki boeken en cd s zijn niet inbegrepen in het inschrijvingsgeld. Ook de huur of aankoop van een instrument is niet inbegrepen. Eventuele workshops ed. vallen ten laste van de ouders. HOOFDSTUK 5 Toelatingsvoorwaarden Artikel 14 1 Iedere leerling moet beantwoorden aan de minimum leeftijdsvoorwaarde van 4 jaar op het moment dat de dwarsfluitlessen starten. Voor de lessen notenleer en samenspel moeten de leerlingen minimum 8 jaar zijn op 31 december van het lopende schooljaar, of ingeschreven zijn in het 3de leerjaar van het basisonderwijs. De leerlingen moeten ook minimum boek 1 van de Suzuki fluit methode beëindigd hebben. 2 De leerlingen hebben een passend instrument nodig om de lessen te volgen. Dit kan variëren van een kunststof mini dwarsfluit, een kinderfluit, een dwarsfluit met gebogen kop of een gewone dwarsfluit. De leerkracht zal samen met u bepalen welk instrument geschikt is voor uw kind. Desgewenst kunnen instrumenten gehuurd worden bij De Nachtegaaltjes. HOOFDSTUK 6 Te volgen lessen en vrijstellingen Artikel 15 Behoudens vrijstelling volgt elke leerling de individuele lessen en de groepslessen. Artikel 16 Indien de leerling veelvuldig afwezig is in de groepslessen wordt hij uitgesloten van individuele lessen. De leerkracht kan hierover autonoom beslissen.

3 HOOFDSTUK 7 Activiteiten georganiseerd door De Nachtegaaltjes Artikel 17 De leerlingen dienen, op uitnodiging van hun leerkracht hun medewerking te verlenen aan openbare voorstellingen, concerten of aan andere kunstevenementen die door De Nachtegaaltjes worden ingericht. Participerende leerlingen vallen volledig onder de verzekering van De Nachtegaaltjes. Artikel 18 Buitenschoolse lesactiviteiten die door De Nachtegaaltjes worden georganiseerd voor minderjarige leerlingen, worden schriftelijk aan de ouders meegedeeld. HOOFDSTUK 8 Aanwezigheid Artikel 19 Iedere leerling neemt deel aan alle lessen en activiteiten van de klassen waarin hij is ingeschreven, behoudens een geldige reden voor afwezigheid (bijvoorbeeld ziekte). Specifiek voor de Suzuki methode is ook de aanwezigheid van een ouder of begeleider vereist. Bij voorkeur is dit steeds dezelfde persoon en ook de persoon die thuis met de leerling studeert. Artikel 20 1 Iedere leerling en ouder is tijdig aanwezig in de les. 2 Het staat de leerlingen en ouders vrij om ook de lessen van andere leerlingen bij te wonen. HOOFDSTUK 9 Afwezigheid van de leerling Artikel 21 Als een les of activiteit niet kan worden bijgewoond, moet de leerkracht hiervan vooraf en zo snel mogelijk op de hoogte worden gebracht. Artikel 22 Wanneer de leerling niet aanwezig kan zijn in de les, geeft dit geen recht op een lesverplaatsing. Artikel 23 Wanneer de leerling driemaal afwezig was zonder verwittiging, neemt de leerkracht contact op met de ouders. HOOFDSTUK 10 Schorsing van de lessen wegens bepaalde omstandigheden Artikel 24 Ziekte van de leerkracht Als een les niet kan plaatsvinden omwille van ziekte van de leerkracht, dan worden in volgorde de volgende maatregelen genomen: - de ouders of meerderjarige leerlingen worden in de mate van het mogelijke voorafgaandelijk verwittigd, - De Nachtegaaltjes verbindt er zich toe dat zij iedereen tracht voorafgaandelijk te bereiken, zonder dat zij in gebreke kan gesteld worden indien dit door bepaalde omstandigheden niet tijdig zou kunnen gebeuren - de afwezigheid wordt ad valvas gemeld Ziekte van de leerkracht geeft geen recht op een inhaalles, voor zolang de ziekte niet langer duurt dan twee aaneensluitende weken. Artikel 25 Voorziene afwezigheid van de leerkracht Als een les niet kan plaatsvinden omwille van voorziene afwezigheid van de leerkracht, dan worden de ouders of meerderjarige leerlingen voorafgaandelijk verwittigd. Artikel 26 Overmacht 1 De lessen kunnen voor alle leerlingen of voor een leerlingengroep worden geschorst wegens overmacht. Hieronder verstaat men een onvoorziene, niet-toerekenbare plotselinge gebeurtenis die het onmogelijk maakt om de lessen te laten doorgaan (vb. weersomstandigheden). 2 De Nachegaaltjes brengt de ouders hiervan, voor zover mogelijk, op de hoogte. HOOFDSTUK 11 Lesverplaatsingen Artikel 27 Wanneer een les geschorst wordt door De Nachtegaaltjes (om de redenen zoals vermeld in artikel 25 en 26), heeft de leerling recht op een lesverplaatsing. Artikel 28 Een lesverplaatsing is elke les die verplaatst wordt binnen het door De Nachtegaaltjes vastgelegde uurrooster. Artikel 29 De leerlingen en/of ouders worden vooraf van elke lesverplaatsing op de hoogte gebracht.

4 Artikel 30 De leerkracht legt in samenspraak met de leerlingen datum en uur van de inhaalles vast. Artikel 31 Een verplaatste les heeft de gebruikelijke duurtijd. Bij een lesverplaatsing van een groepsles wordt getracht de samenstelling van de groep te respecteren. Artikel 32 Indien een leerling niet op het gebruikelijke lesuur aanwezig kan zijn, kan hij/zij het lesuur omwisselen met dat van een andere leerling. De leerling dient hiervoor zelf contact op te nemen met de andere leerlingen om te bekijken wanneer en met wie er een wissel mogelijk is. Nadat er een afspraak gemaakt werd, gelieve dan ook de leerkracht op de hoogte te brengen. HOOFDSTUK 12 Agenda Artikel 33 Iedere leerling heeft een agenda. Hierin worden de opdrachten en/of de te kennen leerstof en/of de in te studeren stukken van de leerlingen genoteerd, evenals eventuele aanwijzingen voor de studie en mededelingen voor de ouders. De ouders kunnen hier ook zelf hun aandachtspunten in noteren. HOOFDSTUK 13 Getuigschriften Artikel 34 De Suzuki methode voorziet niet in periodieke examenmomenten. Wel worden er regelmatig concerten georganiseerd waar de leerlingen verwacht worden. Artikel 35 Elke leerling kan deelnemen aan diplomaconcerten. Hier kan hij/zij een getuigschrift bekomen wanneer hij/zij een boek volledig en met vrucht beëindigd heeft. Deelname aan deze diplomaconcerten is vrijblijvend. Iedere leerling werkt de boeken op zijn eigen tempo af. Er staat geen minimum of maximum termijn op het doorlopen van de boeken. HOOFDSTUK 14 Gedragsregels Artikel 36 Iedere leerling volgt strikt de richtlijnen op en neemt een correcte en beleefde houding aan tegenover de leerkracht en tegenover de andere leerlingen. Artikel 37 Iedere leerling zorgt ervoor dat hij de lessen niet stoort. Artikel 38 Tijdens de lessen wordt niet gegeten of gedronken. De leerlingen dienen hun handen en mond gewassen te hebben wanneer ze naar de les komen. Dit voorkomt dat er vuil of etensresten in de instrumenten geraakt. Artikel 39 Tijdens de lessen worden er geen gsm s gebruikt, noch MP3-spelers, walkmans en dergelijke, tenzij de leerkracht dit noodzakelijk acht voor didactische doeleinden. Artikel 40 De leerlingen laten het leslokaal bij het einde van de les in ordelijke staat achter. HOOFDSTUK 15 Genotsmiddelen Artikel 41 Op alle locaties waar de lessen gegeven worden, is het verboden: - te roken, - alcohol te gebruiken, - drugs te gebruiken. HOOFDSTUK 16 Materiële bezittingen en vandalisme Artikel 42 1 De leerlingen laten hun persoonlijke bezittingen (boekentassen, rugzakken, instrumenten) niet onbeheerd achter. De Nachtegaaltjes is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke diefstallen. 2 De leerling is aansprakelijk voor de schade die hij opzettelijk toebrengt aan: - lokalen, meubilair of materiaal van de instelling, - materiaal van andere leerlingen.

5 Dit houdt in dat hij de herstelling of de vervanging vergoedt. Leerlingen die betrapt worden op vandalisme of diefstal, kunnen definitief worden uitgesloten (artikel 12, 5 blijft van toepassing). De nog te ontvangen schijven van het inschrijvingsgeld blijven verschuldigd. HOOFDSTUK 17 Verhuring muziekinstrumenten Artikel 43 Binnen de voorwaarden vastgelegd in een apart reglement kunnen leerlingen muziekinstrumenten van De Nachtegaaltjes huren. (zie apart reglement verhuur) HOOFDSTUK 18 Sancties Artikel 44 Ordemaatregelen Als een leerling dit schoolreglement overtreedt of het ordentelijk verstrekken van onderwijs verstoort, kunnen volgende ordemaatregelen worden genomen: 1 een mondelinge vermaning, hetzij naar de leerling, hetzij naar de ouders, 2 een schriftelijke vermaning via een door de ouders te ondertekenen nota, 3 verwijdering uit de les als het gedrag van de leerling de les erg stoort - melding gebeurt aan de ouders via een te ondertekenen nota, 4 een gesprek tussen de leerkracht en de leerling - melding gebeurt aan de ouders via een te ondertekenen nota, Tegen geen enkele ordemaatregel is er beroep mogelijk. Artikel 45 Tuchtmaatregelen 1 De Nachtegaaltjes kan uitzonderlijk een tuchtmaatregel nemen indien (het gedrag van) de leerling: - het ordentelijk verstrekken van onderwijs werkelijk in gevaar brengt, m.a.w. de maatregelen van orde hebben geen effect of het betreft zeer ernstige overtredingen, - de veiligheid of de hygiëne in het gedrang brengt, - ernstige of wettelijk strafbare feiten pleegt, - de naam van de instelling of de waardigheid ervan aantast, - de instelling materiële schade toebrengt. 2 Volgende sancties kunnen worden toegepast: - een tijdelijke schorsing: de leerling mag gedurende een bepaalde periode de lessen niet meer volgen, - een definitieve uitsluiting. 3 De leerling (en de ouders) wordt voorafgaandelijk gehoord. Hiervan wordt een verslag gemaakt dat voor kennisneming wordt ondertekend door de leerling (en ouders). 4 Een sanctie getroffen tegen een leerling wordt aangetekend aan de betrokkene of zijn/haar ouders meegedeeld met vermelding van de reden. Hierop is geen beroep mogelijk. HOOFDSTUK 19 Verzekering Artikel 46 De Nachtegaaltjes sluit de nodige verzekeringen af voor burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen. Artikel 47 De leerlingen zijn verzekerd voor ongevallen op het traject van huis naar de les en terug. Heeft de leerling een ongeval op dit traject, dan moet De Nachtegaaltjes onmiddellijk worden verwittigd. De nodige formulieren voor aangifte worden door De Nachtegaaltjes ter beschikking gesteld worden. Continue brochure text here. Continue writing captio used in your brochure. SPECIAL POINTS

STEDELIJKE ACADEMIE BEELDENDE KUNST ZOTTEGEM

STEDELIJKE ACADEMIE BEELDENDE KUNST ZOTTEGEM STEDELIJKE ACADEMIE BEELDENDE KUNST ZOTTEGEM SCHOOLREGLEMENT Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Dit schoolreglement is van toepassing op alle leerlingen van de stedelijke academie

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT

SCHOOLREGLEMENT Gemeentelijke Academie voor Muziek en Woord Markt 5 9340 Lede Tel. 053 60 68 70 e-mail: academie@gamw.lede.be URL : http://www.gamw.lede.be SCHOOLREGLEMENT 2011-2012 Hoofdstuk 1: Toepassingsgebied Artikel

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT. Gemeentelijke Academie voor Muziek & Woord te BOOM Filialen: PUURS (Ruisbroek Breendonk) RUMST (Reet)

SCHOOLREGLEMENT. Gemeentelijke Academie voor Muziek & Woord te BOOM Filialen: PUURS (Ruisbroek Breendonk) RUMST (Reet) SCHOOLREGLEMENT Gemeentelijke Academie voor Muziek & Woord te BOOM Filialen: PUURS (Ruisbroek Breendonk) RUMST (Reet) BOOM mei 2005 Hospitaalstraat 27 2850 BOOM Tel: (03) 880.19.61 Fax: (03) 888.79.38

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT GEMEENTELIJKE ACADEMIE VOOR BEELDENDE KUNSTEN HEUSDEN-ZOLDER

SCHOOLREGLEMENT GEMEENTELIJKE ACADEMIE VOOR BEELDENDE KUNSTEN HEUSDEN-ZOLDER SCHOOLREGLEMENT GEMEENTELIJKE ACADEMIE VOOR BEELDENDE KUNSTEN HEUSDEN-ZOLDER Inhoud Hoofdstuk 1. Toepassingsgebied 3 Hoofdstuk 2. Definities 3 Hoofdstuk 3. Inschrijvingen en inschrijvingsgelden 4 Hoofdstuk

Nadere informatie

Schoolreglement van de Stedelijke Academie voor Beeldende kunst en het Stedelijk Conservatorium voor Muziek, Woord en Dans.

Schoolreglement van de Stedelijke Academie voor Beeldende kunst en het Stedelijk Conservatorium voor Muziek, Woord en Dans. Schoolreglement van de Stedelijke Academie voor Beeldende kunst en het Stedelijk Conservatorium voor Muziek, Woord en Dans Stad Leuven 20 april 2012 Inhoud Hoofdstuk 1 Toepassingsgebied... 2 Hoofdstuk

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT DEELTIJDS KUNSTONDERWIJS NIKO Academie voor Podiumkunsten

SCHOOLREGLEMENT DEELTIJDS KUNSTONDERWIJS NIKO Academie voor Podiumkunsten N O O R D L I M B U R G S I N S T I T U U T V O O R K U N S T O N D E R W I J S V Z W SCHOOLREGLEMENT DEELTIJDS KUNSTONDERWIJS NIKO Academie voor Podiumkunsten 1 Schoolreglement NIKO Academie voor Podiumkunsten

Nadere informatie

Academie voor muziek, woordkunst en dans Torhout Schoolreglement

Academie voor muziek, woordkunst en dans Torhout Schoolreglement Academie voor muziek, woordkunst en dans Torhout Schoolreglement Hoofdstuk 1 Organisatie van de lessen Artikel 1 Artikel 2 Het schooljaar start op 1 september en de laatste lesdag valt ten laatste op 30

Nadere informatie

Schoolreglement DKO Mechelen

Schoolreglement DKO Mechelen Schoolreglement DKO Mechelen Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Dit schoolreglement is van toepassing op alle leerlingen van de 3 scholen voor de deeltijdskunstonderwijs van

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT Kunstacademie Maldegem KUMA Beeldende Kunst Deeltijds Kunstonderwijs

SCHOOLREGLEMENT Kunstacademie Maldegem KUMA Beeldende Kunst Deeltijds Kunstonderwijs SCHOOLREGLEMENT Kunstacademie Maldegem KUMA Beeldende Kunst Deeltijds Kunstonderwijs Gemeenteraadsbeslissing Maldegem: 23.06.2016 1 Inhoud schoolreglement KUMA Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen...3 Hoofdstuk

Nadere informatie

Schoolreglement. Het schoolreglement bepaalt in schoolverband de relatie tussen leerlingen, ouders, leerkrachten en de inrichtende macht.

Schoolreglement. Het schoolreglement bepaalt in schoolverband de relatie tussen leerlingen, ouders, leerkrachten en de inrichtende macht. Schoolreglement Het schoolreglement bepaalt in schoolverband de relatie tussen leerlingen, ouders, leerkrachten en de inrichtende macht. Algemeen Gedragscode Wij verwachten van de leerlingen dat zij strikt

Nadere informatie

Inhoud. Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen 1. Hoofdstuk 2 Organisatie van de lessen 1. Hoofdstuk 3 Inschrijving en financiële bijdrage 1

Inhoud. Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen 1. Hoofdstuk 2 Organisatie van de lessen 1. Hoofdstuk 3 Inschrijving en financiële bijdrage 1 Inhoud Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen 1 Hoofdstuk 2 Organisatie van de lessen 1 Hoofdstuk 3 Inschrijving en financiële bijdrage 1 Hoofdstuk 4 Toelatingsvoorwaarden 3 Hoofdstuk 5 Vrije leerlingen 4 Hoofdstuk

Nadere informatie

Schoolreglement Academie Hamme

Schoolreglement Academie Hamme Schoolreglement Academie Hamme Inschrijving Een inschrijving is pas definitief na ondertekening voor akkoord van het schoolreglement, het artistiek pedagogisch project en na betaling van het wettelijke

Nadere informatie

Kkunstenacademie. august de boeck asse. Schoolreglement

Kkunstenacademie. august de boeck asse. Schoolreglement 2014 2015 Kkunstenacademie august de boeck asse Schoolreglement Inhoud Hoofdstuk 1 Begrippen... 1 Hoofdstuk 2 Algemene bepalingen... 1 Hoofdstuk 3 Organisatie van de lessen... 1 Hoofdstuk 4 Inschrijving

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Schoolreglement

Hoofdstuk 1. Schoolreglement Hoofdstuk 1 D Schoolreglement Inhoud Schoolreglement SASK... 1 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen... 1 Hoofdstuk 2 Begrippen... 2 Hoofdstuk 3 Organisatie van de lessen... 2 Hoofdstuk 4 Inschrijvingen... 3

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR HET HUREN VAN INSTRUMENTEN. (BESLUIT GEMEENTERAAD VAN 30 juni 2011)

REGLEMENT VOOR HET HUREN VAN INSTRUMENTEN. (BESLUIT GEMEENTERAAD VAN 30 juni 2011) ACADEMIE REGIO TIENEN (ART) REGLEMENT VOOR HET HUREN VAN INSTRUMENTEN (BESLUIT GEMEENTERAAD VAN 30 juni 2011) Artikel 1 1. Het stadsbestuur Tienen - verder verhuurder genoemd verhuurt muziekinstrumenten

Nadere informatie

Deeltijds kunstonderwijs SCHOOLREGLEMENT

Deeltijds kunstonderwijs SCHOOLREGLEMENT Deeltijds kunstonderwijs SCHOOLREGLEMENT Inhoud Model schoolreglement... 1 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen... 1 Hoofdstuk 2 Begrippen... 1 Hoofdstuk 3 Organisatie van de lessen... 1 Hoofdstuk 4 Inschrijving

Nadere informatie

Reglement academie HOOFDSTUK 1: TOEPASSINGSGEBIED HOOFDSTUK 2: DEFINITIES HOOFDSTUK 3: DE COMMISSIE VAN TOEZICHT

Reglement academie HOOFDSTUK 1: TOEPASSINGSGEBIED HOOFDSTUK 2: DEFINITIES HOOFDSTUK 3: DE COMMISSIE VAN TOEZICHT Reglement academie GEMEENTELIJKE ACADEMIE VOOR MUZIEK, WOORD EN DANS DORPSSTRAAT 36a, 1755 Gooik 02 532 40 86 ~ Fax 02 532 58 12 academie@gooik.be http://academie.gooik.be HOOFDSTUK 1: TOEPASSINGSGEBIED

Nadere informatie

schoolreglement ABK Mortsel

schoolreglement ABK Mortsel schoolreglement ABK Mortsel Inhoud Schoolreglement... 1 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen...3 Hoofdstuk 2 Begrippen...3 Hoofdstuk 3 Organisatie van de lessen...4 Hoofdstuk 4 Inschrijving en inschrijvingsgelden...4

Nadere informatie

Straffe school! welke straffen zijn er. wat kan en wat kan niet? Wat zijn jouw rechten als leerling? SUPERTIP. Klachtenlijn 1

Straffe school! welke straffen zijn er. wat kan en wat kan niet? Wat zijn jouw rechten als leerling? SUPERTIP. Klachtenlijn 1 Straffe school! welke straffen zijn er wat kan en wat kan niet? Wat zijn jouw rechten als leerling? SUPERTIP Jij hebt rechten. En ook verantwoordelijkheden. In groep hou je rekening met elkaar en respecteer

Nadere informatie

Elke schooldag wordt geopend met een dagopening, waarin o.a. door Bijbellezing en gebed uiting wordt gegeven aan de identiteit van ons onderwijs.

Elke schooldag wordt geopend met een dagopening, waarin o.a. door Bijbellezing en gebed uiting wordt gegeven aan de identiteit van ons onderwijs. CVO-reglement Versie: 01112014 def. Artikel 1 Grondslag onderwijs Het onderwijs wordt gegeven in overeenstemming met de statutaire grondslag en de missie van de vereniging en in overeenstemming met de

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT & ALGEMENE INSCHRIJVINGSVOORWAARDEN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT & ALGEMENE INSCHRIJVINGSVOORWAARDEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT & ALGEMENE INSCHRIJVINGSVOORWAARDEN 2015-16 INSCHRIJVINGEN Uw inschrijving is definitief na het invullen van het inschrijvingsformulier en het betalen van het inschrijvingsgeld.

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT NASCHOOLSE OPVANG

HUISHOUDELIJK REGLEMENT NASCHOOLSE OPVANG BSGO! HET LAAR HUISHOUDELIJK REGLEMENT NASCHOOLSE OPVANG Januari 2015 1. Algemene informatie 1.1 Organisator Huishoudelijk reglement: NASCHOOLSE KINDEROPVANG BASISSCHOOL HET LAAR BSGO! Het Laar Laarstraat

Nadere informatie

Heilig-Grafinstituut. internaatsreglement. (1 september 2013)

Heilig-Grafinstituut. internaatsreglement. (1 september 2013) Heilig-Grafinstituut internaatsreglement (1 september 2013) Inleiding Al ruim driehonderd jaar biedt het Heilig Graf in Turnhout internaat voor meisjes aan. Als interne van deze school behoor je dan ook

Nadere informatie

Stedelijke Academie voor Schone Kunsten Leenstraat 14 8800 Roeselare

Stedelijke Academie voor Schone Kunsten Leenstraat 14 8800 Roeselare Stedelijke Academie voor Schone Kunsten Leenstraat 14 8800 Roeselare SCHOOLREGLEMENT Hoofdstuk 1 - Toepassingsgebied Art. 1. Dit schoolreglement is van toepassing op alle personeelsleden en leerlingen

Nadere informatie

Federatie voor Kattenliefhebbers V.Z.W.

Federatie voor Kattenliefhebbers V.Z.W. Federatie voor Kattenliefhebbers V.Z.W. Toegetreden Leden 1. Toegetreden lid Huishoudelijk Reglement Iedereen kan toegetreden lid van de vereniging worden, hetzij als fokkerlid, steunend lid of familielid.

Nadere informatie

BUSREGLEMENT WILGENDUIN

BUSREGLEMENT WILGENDUIN BUSREGLEMENT WILGENDUIN Scholengroep 2 Forum Type basisaanbod-2-4-7-9 Vogelenzangstraat 115 2920 Kalmthout 03/666 60 24 Fax 03/666 39 18 bsbo.kalmthout@g-o.be www.wilgenduin.be Schoolreglement Bijlage

Nadere informatie

Schoolreglement (Gemeenteraadsbeslissingen d.d. 20.09.1999, 03.07.2001, 27.06.06)

Schoolreglement (Gemeenteraadsbeslissingen d.d. 20.09.1999, 03.07.2001, 27.06.06) Schoolreglement (Gemeenteraadsbeslissingen d.d. 20.09.1999, 03.07.2001, 27.06.06) Algemeen - Gedragscode Wij verwachten van de leerlingen dat zij strikt de richtlijnen opvolgen en een correcte en beleefde

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR- EN NASCHOOLSE OPVANG GBS T HAEGJE

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR- EN NASCHOOLSE OPVANG GBS T HAEGJE HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR- EN NASCHOOLSE OPVANG GBS T HAEGJE 1 ALGEMEEN - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Toegetreden Leden

Huishoudelijk Reglement Toegetreden Leden Huishoudelijk Reglement Toegetreden Leden 1. Toegetreden lid iedereen kan toegetreden lid van de vereniging worden. deze hebben geen stemrecht op de Algemene Vergadering en kunnen niet tot lid van de Raad

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Art.1 Algemeen. Het lid is pas volwaardig lid van Artgym nadat hij/zij zijn/haar lidmaatschapsbijdrage vereffend heeft. Aansluiting bij Artgym houdt ook in dat het lid (en indien

Nadere informatie

Algemene voorwaarden speelpleinen Kindervreugd vzw

Algemene voorwaarden speelpleinen Kindervreugd vzw Algemene voorwaarden speelpleinen Kindervreugd vzw 1. Inschrijven doe je bij voorkeur via onze website www.kindervreugd.be. Je kan ook inschrijven op het secretariaat van Kindervreugd vzw (Limburgstraat

Nadere informatie

Kosten en Vergoedingen. Bijlage bij het Huishoudelijk Reglement Buitenschoolse opvang kinderen uit het kleuter- en lager onderwijs

Kosten en Vergoedingen. Bijlage bij het Huishoudelijk Reglement Buitenschoolse opvang kinderen uit het kleuter- en lager onderwijs Kosten en Vergoedingen Bijlage bij het Huishoudelijk Reglement Buitenschoolse opvang kinderen uit het kleuter- en lager onderwijs Geldig vanaf 1 september 2015 1 Geldigheid De hieronder vermelde tarieven

Nadere informatie

Huisreglement Dansstudio You Can Dance vzw

Huisreglement Dansstudio You Can Dance vzw Huisreglement Dansstudio You Can Dance vzw 1. Er worden in de lessen enkel dansers en/of danseressen toegelaten die betaald hebben om de betreffende cursus te volgen of de toestemming gekregen hebben van

Nadere informatie

Een drugbeleid op onze school

Een drugbeleid op onze school Een drugbeleid op onze school 1. Waarom een drugbeleid? We zijn het er allemaal over eens dat jongeren het zeker niet gemakkelijk hebben in onze samenleving. Jongeren met problemen zijn zeer vatbaar voor

Nadere informatie

COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN - BESLUIT

COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN - BESLUIT COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN - BESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 17 oktober 2013 Besluit nummer: 2013_CBS_12547 Onderwerp: Intern reglement Academie voor Podiumkunsten - Goedkeuring Beknopte samenvatting:

Nadere informatie

Protocol schorsing en verwijdering Praktijkonderwijs, vmbo en mbo

Protocol schorsing en verwijdering Praktijkonderwijs, vmbo en mbo Protocol schorsing en verwijdering Praktijkonderwijs, vmbo en mbo Groenhorst Stafdienst Telefonisch bereikbaar op 088 0207020 Vastgesteld: augustus 2011 2 Protocol schorsing en verwijdering Inhoudsopgave

Nadere informatie

GO! school voor buitengewoon onderwijs DEN ANKER. Busregels

GO! school voor buitengewoon onderwijs DEN ANKER. Busregels GO! school voor buitengewoon onderwijs DEN ANKER Busregels Basisregel : De busbegeleider is de baas. Ik luister altijd naar de busbegeleider. De busbegeleider is zoals de juf of meester in de klas. Ik

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT. stedelijke academie voor schone kunsten kunstlaan 12, 3500 hasselt

SCHOOLREGLEMENT. stedelijke academie voor schone kunsten kunstlaan 12, 3500 hasselt SCHOOLREGLEMENT stedelijke academie voor schone kunsten kunstlaan 12, 3500 hasselt tel: +32 11 23 98 40 fax: +32 11 26 14 95 stedelijke.academie@hasselt.be Inhoud Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen... 1 Hoofdstuk

Nadere informatie

Internet versie augustus 2011. Protocol schorsing en verwijdering

Internet versie augustus 2011. Protocol schorsing en verwijdering Internet versie augustus 2011 Protocol schorsing en verwijdering Inhoud 1. Toepassing protocol schorsing en verwijdering... 3 2. Verantwoordelijkheid... 3 3. Werkwijze... 3 3.1 Constatering maatschappelijk

Nadere informatie

BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG T SPEELHUIS BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG DE SPEELBERG BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG T SPEELPALEIS

BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG T SPEELHUIS BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG DE SPEELBERG BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG T SPEELPALEIS BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG T SPEELHUIS BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG DE SPEELBERG BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG T SPEELPALEIS GEMEENTE NIEL website: www.tspeelhuis.be HUISHOUDELIJK REGLEMENT 1. Het gemeentebestuur

Nadere informatie

1. Coöperatie: Cultuurcentrum de Wâldsang: Coöperatie de Wâldsang, statutair gevestigd te Buitenpost.

1. Coöperatie: Cultuurcentrum de Wâldsang: Coöperatie de Wâldsang, statutair gevestigd te Buitenpost. Algemene voorwaarden Coöperatie de Wâldsang Begripsbepaling Artikel 1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Coöperatie: Cultuurcentrum de Wâldsang: Coöperatie de Wâldsang, statutair gevestigd

Nadere informatie

Algemene voorwaarden speelpleinen Kindervreugd vzw

Algemene voorwaarden speelpleinen Kindervreugd vzw Algemene voorwaarden speelpleinen Kindervreugd vzw 1. Inschrijven doet u via onze website www.kindervreugd.be. U kan ook inschrijven op het secretariaat van Kindervreugd vzw (Limburgstraat 49-53, 2020

Nadere informatie

Inschrijvingsformulier

Inschrijvingsformulier Inschrijvingsformulier Schooljaar 2013 2014 InlICHTIngen InTern Naam & voornaam Geboorteplaats Geboortedatum School Klas GSM Datum inschrijving Nationaliteit rijksregisternr. M/V InlICHTIngen gezinshoofd

Nadere informatie

Protocol gedrag, time-out, schorsing en verwijdering

Protocol gedrag, time-out, schorsing en verwijdering Protocol gedrag, time-out, schorsing en verwijdering Algemeen: In het belang van het handhaven van fatsoensnormen, orde, rust en veiligheid op school gelden regels en worden afspraken gemaakt. Zowel schooldirecteuren

Nadere informatie

Het ontwerp en elke wijziging van het schoolreglement moet door het schoolbestuur eerst overlegd worden op de schoolraad.

Het ontwerp en elke wijziging van het schoolreglement moet door het schoolbestuur eerst overlegd worden op de schoolraad. OVERLEG Heett sscchool lrreegl leemeentt 1. PARTICIPATIEDECREET Het ontwerp en elke wijziging van het schoolreglement moet door het schoolbestuur eerst overlegd worden op de schoolraad. 2. WETTELIJK KADER

Nadere informatie

Overeenkomst huwelijksbemiddeling

Overeenkomst huwelijksbemiddeling Overeenkomst huwelijksbemiddeling De klant heeft gedurende zeven werkdagen (1) te rekenen van de dag volgend op die van de ondertekening van de overeenkomst, het recht om deze op te zeggen, kosteloos en

Nadere informatie

Schoolreglement. Marktplein Hamme tel fax

Schoolreglement. Marktplein Hamme tel fax Marktplein20 21 9220Hamme tel.052478384 fax052484226 academie@hamme.be www.academiehamme.be Inschrijving Een inschrijving is pas definitief na ondertekening voor akkoord van het schoolreglement, het artistiek

Nadere informatie

schoolreglement gemeentelijke academie voor muziek en woord

schoolreglement gemeentelijke academie voor muziek en woord schoolreglement gemeentelijke academie voor muziek en woord goedgekeurd door de gemeenteraad van 26 mei 2015 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Dit schoolreglement is van toepassing

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR- EN NASCHOOLSE OPVANG GBS T HAEGJE

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR- EN NASCHOOLSE OPVANG GBS T HAEGJE HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR- EN NASCHOOLSE OPVANG GBS T HAEGJE INHOUD 1 ALGEMEEN ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 1.1

Nadere informatie

Schoolreglement Academie MWD Maasmechelen

Schoolreglement Academie MWD Maasmechelen Schoolreglement Academie MWD Maasmechelen Inhoud - Schoolreglement Academie MWD Maasmechelen Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen 3 Hoofdstuk 2 Begrippen 3 Hoofdstuk 3 Organisatie van de lessen 4 Hoofdstuk

Nadere informatie

Artistiek Pedagogisch Project (APP) van Kunstkoepel ACADEMIE VOOR BEELD Bilzen met filiaal Gellik.

Artistiek Pedagogisch Project (APP) van Kunstkoepel ACADEMIE VOOR BEELD Bilzen met filiaal Gellik. Schoolreglement Welkom in onze academie Artistiek Pedagogisch Project (APP) van Kunstkoepel ACADEMIE VOOR BEELD Bilzen met filiaal Gellik. Het schoolteam creëert een atmosfeer waarin de cursist gestimuleerd

Nadere informatie

Overeenkomst huwelijksbemiddeling

Overeenkomst huwelijksbemiddeling Overeenkomst huwelijksbemiddeling De klant heeft gedurende zeven werkdagen (1) te rekenen van de dag volgend op die van de ondertekening van de overeenkomst, het recht om deze op te zeggen, kosteloos en

Nadere informatie

Jeugdhuis De Route Kerkstraat 121, 9900 Eeklo Datum:

Jeugdhuis De Route Kerkstraat 121, 9900 Eeklo Datum: Jeugdhuis De Route Kerkstraat 121, 9900 Eeklo www.jhderoute.be jhderoute@gmail.com - 0474 07 91 59 Datum:...-...-... Overeenkomst tussen jeugdhuis De Route, vertegenwoordigd door: Bieke Vanfleteren email:

Nadere informatie

REGLEMENT DISCIPLINAIRE MAATREGELEN STICHTING OPENBAAR VOORTGEZET ONDERWIJS GOUDA

REGLEMENT DISCIPLINAIRE MAATREGELEN STICHTING OPENBAAR VOORTGEZET ONDERWIJS GOUDA REGLEMENT DISCIPLINAIRE MAATREGELEN STICHTING OPENBAAR VOORTGEZET ONDERWIJS GOUDA 2 REGLEMENT DISCIPLINAIRE MAATREGELEN STICHTING OPENBAAR VOORTGEZET ONDERWIJS GOUDA Overwegende dat het gewenst is het

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN MUSICENTRAL

ALGEMENE VOORWAARDEN MUSICENTRAL Algemene lesvoorwaarden Van Musicentral, Gevestigd te Zwolle. De onderstaande tekst geldt vanaf 28 augustus 2016. 1. Toepasselijkheid 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en vormen een

Nadere informatie

ORDEREGLEMENT PENTA DR. NASSAU COLLEGE. Ordereglement Penta 2016

ORDEREGLEMENT PENTA DR. NASSAU COLLEGE. Ordereglement Penta 2016 1 ORDEREGLEMENT PENTA DR. NASSAU COLLEGE April 2016 2 Inleiding Wij vinden het belangrijk dat er op onze school goede afspraken zijn over hoe we met elkaar omgaan, wat mag en niet mag, en wat we doen als

Nadere informatie

Kosten en Vergoedingen. Bijlage bij het Huishoudelijk Reglement Buitenschoolse opvang kinderen uit het kleuter- en lager onderwijs

Kosten en Vergoedingen. Bijlage bij het Huishoudelijk Reglement Buitenschoolse opvang kinderen uit het kleuter- en lager onderwijs Kosten en Vergoedingen Bijlage bij het Huishoudelijk Reglement Buitenschoolse opvang kinderen uit het kleuter- en lager onderwijs Geldig vanaf 1 juli 2016 1 Geldigheid De hieronder vermelde tarieven voor

Nadere informatie

ORDEREGLEMENT PENTA DR. NASSAU COLLEGE

ORDEREGLEMENT PENTA DR. NASSAU COLLEGE 1 ORDEREGLEMENT PENTA DR. NASSAU COLLEGE 2 Inleiding Wij vinden het belangrijk dat er op onze school goede afspraken zijn over hoe we met elkaar omgaan, wat mag en niet mag, en wat we doen als iemand zich

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement Buitenschoolse opvang Het Mini- Palet Tel: 0475/27.16.49 (Directie) Huishoudelijk reglement Verantwoordelijke(n): Directeur SFX : Dhr. Knockaert Carlos Pedagogisch directeur basisschool Het Palet en basisschool

Nadere informatie

Voor- en naschoolse kinderopvang

Voor- en naschoolse kinderopvang Voor- en naschoolse kinderopvang Geachte ouders, Naast het toezicht van de leerkrachten voorziet de school een bijkomende BETALENDE kinderopvang waar uw kind gebruik kan van maken. s morgens vanaf 6u30

Nadere informatie

AFSPRAKEN- EN INFORMATIENOTA Rechten en plichten van de organisatie en de vrijwilliger stadsbestuur Turnhout dienst.

AFSPRAKEN- EN INFORMATIENOTA Rechten en plichten van de organisatie en de vrijwilliger stadsbestuur Turnhout dienst. AFSPRAKEN- EN INFORMATIENOTA Rechten en plichten van de organisatie en de vrijwilliger stadsbestuur Turnhout dienst. Hoewel de wet het ons niet letterlijk verplicht om een informatienota op te stellen,

Nadere informatie

Bij vragen over deze inschrijving kan u steeds terecht bij de begeleidsters of de coördinator.

Bij vragen over deze inschrijving kan u steeds terecht bij de begeleidsters of de coördinator. Inschrijvingsfiche buitenschoolse kinderopvang Houtekind Geachte ouders Hartelijk dank voor uw inschrijving in onze buitenschoolse kinderopvang. Om administratief in orde te zijn vragen wij u vriendelijk

Nadere informatie

Bijlage uit ons schoolreglement, ter ondertekening van de ouder(s)/verantwoordelijke(n).

Bijlage uit ons schoolreglement, ter ondertekening van de ouder(s)/verantwoordelijke(n). Bijlage uit ons schoolreglement, ter ondertekening van de ouder(s)/verantwoordelijke(n). Toestemming publiceren van foto- of beeldmateriaal Bijlage 7 Toestemming om beeldmateriaal te maken Manitobalaan

Nadere informatie

Inschrijvingsformulier Schooljaar 2016 2017

Inschrijvingsformulier Schooljaar 2016 2017 Inschrijvingsformulier INLICHTINGEN INTERN Naam & voornaam Geboorteplaats Geboortedatum School Klas INLICHTINGEN GEZINSHOOFD Naam & voornaam Straat en nr. Land Telefoon Geboorteplaats Rijksregisternr.

Nadere informatie

TUCHTREGLEMENT VOOR STUDENTEN

TUCHTREGLEMENT VOOR STUDENTEN TUCHTREGLEMENT VOOR STUDENTEN Goedgekeurd door de Raad van Bestuur van de UHasselt op 14.12.2010 2. Dit tuchtreglement is toepasselijk op alle studenten van de Universiteit Hasselt en tul-studenten met

Nadere informatie

Veenendaal. Reglement

Veenendaal. Reglement Veenendaal Reglement Artikel 1 Inschrijving 1. Iedereen kan zich als lener inschrijven bij de bibliotheek. 2. Bij inschrijving dient men zich te legitimeren. Als legitimatie kan gelden: een geldig paspoort

Nadere informatie

Bij vragen over deze inschrijving kan u steeds terecht bij de begeleiders of de coördinator.

Bij vragen over deze inschrijving kan u steeds terecht bij de begeleiders of de coördinator. Inschrijvingsfiche buitenschoolse kinderopvang Houtekind Geachte ouders Hartelijk dank voor uw inschrijving in onze buitenschoolse kinderopvang. Om administratief in orde te zijn vragen wij u vriendelijk

Nadere informatie

Reglement Schorsen en / of verwijderen Onderwijsstichting Zelfstandige Gymnasia

Reglement Schorsen en / of verwijderen Onderwijsstichting Zelfstandige Gymnasia Reglement Schorsen en / of verwijderen Onderwijsstichting Zelfstandige Gymnasia Voorgenomen besluit door het bestuur: 10 juni 2015 Advies GMR: 22 juni 2015 Definitief vastgesteld op 1 juli 2015 1 I algemene

Nadere informatie

SCHRIFTELIJKE OVEREENKOMST INITIATIEF BUITENSCHOOLSE OPVANG OCMW LAARNE INITIATIEF BUITENSCHOOLSE OPVANG COLMANSTRAAT 51 TE 9270 KALKEN

SCHRIFTELIJKE OVEREENKOMST INITIATIEF BUITENSCHOOLSE OPVANG OCMW LAARNE INITIATIEF BUITENSCHOOLSE OPVANG COLMANSTRAAT 51 TE 9270 KALKEN SCHRIFTELIJKE OVEREENKOMST INITIATIEF BUITENSCHOOLSE OPVANG INFO KINDEROPVANG Naam: Adres: OCMW LAARNE INITIATIEF BUITENSCHOOLSE OPVANG COLMANSTRAAT 51 TE 9270 KALKEN Naam: IBO T WEIKEN IBO T KEIKOPJE

Nadere informatie

Algemene voorwaarden buitenlandse schoolreizen

Algemene voorwaarden buitenlandse schoolreizen Algemene voorwaarden buitenlandse schoolreizen 2014-2015 Vastgesteld op: 3-7-2014 Inhoud Inschrijving... 3 Betaling... 4 Verzekering... 5 Annulering... 6 Grensdocumenten... 7 Regels tijdens de reizen...

Nadere informatie

Orde- en tucht leerlingen. Rechtspositie leerlingen. Uitgangspunt 25/04/16. Feit. Decreet 4 april Regels basis- en secundair onderwijs

Orde- en tucht leerlingen. Rechtspositie leerlingen. Uitgangspunt 25/04/16. Feit. Decreet 4 april Regels basis- en secundair onderwijs Orde- en tucht leerlingen Rechtspositie leerlingen Decreet 4 april 2014 Regels basis- en secundair onderwijs Juridisering? Basisonderwijs: Decreet basisonderwijs 25 februari 1997 + Omz. BaO/2014/04 van

Nadere informatie

Als aanvulling bij het lijvige schoolreglement willen we u bij uw inschrijving op de hoogte brengen van enkele specifieke regels en afspraken.

Als aanvulling bij het lijvige schoolreglement willen we u bij uw inschrijving op de hoogte brengen van enkele specifieke regels en afspraken. Tweede graad 2012-09-03 Geachte ouders Als aanvulling bij het lijvige schoolreglement willen we u bij uw inschrijving op de hoogte brengen van enkele specifieke regels en afspraken. We hebben er voor gekozen

Nadere informatie

Protocol schorsing en verwijdering van leerlingen

Protocol schorsing en verwijdering van leerlingen Protocol schorsing en verwijdering van leerlingen GMR: 2 juli 2009 Bestuur: vastgesteld d.d. 13 juli 2009 1 Dit protocol treedt in werking als er volgens de directie sprake is van ernstig ongewenst gedrag

Nadere informatie

Infobrochure cursisten Balen

Infobrochure cursisten Balen Infobrochure cursisten Balen Hoofdzetel Mol Vestiging Geel Leenhofstraat 33 Technische Schoolstraat 15 2400 Mol 2440 Geel 014/32 68 17 014/57 41 41 mol@cvo-kempen.be geel@cvo-kempen.be Vestiging Westerlo

Nadere informatie

Artikel 3. Voordat de directeur besluit tot weigering van toelating stelt hij/zij de ouders in de gelegenheid hun zienswijze naar voren te brengen.

Artikel 3. Voordat de directeur besluit tot weigering van toelating stelt hij/zij de ouders in de gelegenheid hun zienswijze naar voren te brengen. Regeling toelating, schorsing en verwijdering leerlingen van MosaLira stichting voor leren, onderwijs en opvoeding. Vastgesteld door AD d.d. 9 juni 2010 Algemeen Artikel 1. Deze regeling verstaat onder:

Nadere informatie

Gemeentelijke Academie voor Schone Kunsten Mechelsesteenweg Kontich Tel: 03 /

Gemeentelijke Academie voor Schone Kunsten Mechelsesteenweg Kontich Tel: 03 / Gemeentelijke Academie voor Schone Kunsten Mechelsesteenweg 140 2550 Kontich Tel: 03 / 457 42 35 www.academiekontich.be secretariaat.academie@kontich.be directie.academie@kontich.be SCHOOLREGLEMENT DEELTIJDS

Nadere informatie

Aanvulling bij de gezamenlijke onderwijs- en examenregeling en evaluatiereglement opleidingen HBO5 2015-2016

Aanvulling bij de gezamenlijke onderwijs- en examenregeling en evaluatiereglement opleidingen HBO5 2015-2016 Intern Centrumreglement HBO5 Antwerpen Aanvulling bij de gezamenlijke onderwijs- en examenregeling en evaluatiereglement opleidingen HBO5 2015-2016 1 Goede Afspraken 1.1 Roken en alcohol in het centrum

Nadere informatie

L E E F R E G E L S 2015-2016 VTI KORTRIJK-HARELBEKE-GULLEGEM

L E E F R E G E L S 2015-2016 VTI KORTRIJK-HARELBEKE-GULLEGEM 2015-2016 L E E F R E G E L S VTI KORTRIJK-HARELBEKE-GULLEGEM Inleiding Waar mensen samenkomen en willen samenleven, moeten er afspraken gemaakt worden. Hoe groter de groep, hoe duidelijker de afspraken

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT van de Christelijke Scholengemeenschap Willem van Oranje te Oud-Beijerland

SCHOOLREGLEMENT van de Christelijke Scholengemeenschap Willem van Oranje te Oud-Beijerland SCHOOLREGLEMENT van de Christelijke Scholengemeenschap Willem van Oranje te Oud-Beijerland Schoolreglement 0 SCHOOLREGLEMENT van de Christelijke Scholengemeenschap Willem van Oranje te Oud-Beijerland Inhoud

Nadere informatie

Paasvakantie 2014. Basisscholen Drongen

Paasvakantie 2014. Basisscholen Drongen Paasvakantie 2014 Basisscholen Drongen De basisscholen van de deelgemeente Drongen organiseren een netoverschrijdende vakantieopvang. We organiseren in de 1 e week van de paasvakantie themaweken in samenwerking

Nadere informatie

Deeltijds Kunstonderwijs SCHOOLREGLEMENT

Deeltijds Kunstonderwijs SCHOOLREGLEMENT O Deeltijds Kunstonderwijs SCHOOLREGLEMENT d stedelijke academies regio Lier BRON: Kathleen Cherlet T 02 506 41 85 kathleen.cherlet@ovsg.be Gemeenteraad Lier 23 maart 2015 (CBS 2 maart 2015) De gemeenteraad

Nadere informatie

Infobrochure schoolopvang VZW Infano de kleuterschool Puur Natuur Sint-Pieters- Leeuw (Oudenaken)

Infobrochure schoolopvang VZW Infano de kleuterschool Puur Natuur Sint-Pieters- Leeuw (Oudenaken) Infobrochure schoolopvang VZW Infano de kleuterschool Puur Natuur Sint-Pieters- Leeuw (Oudenaken) Vanaf 4 januari 2016 organiseert Infano vzw in opdracht van de gemeente en de basisschool Puur Natuur te

Nadere informatie

Intern reglement voor jeugdspelers en hun ouders van KFC Houtvenne

Intern reglement voor jeugdspelers en hun ouders van KFC Houtvenne Intern reglement voor jeugdspelers en hun ouders van KFC Houtvenne 1. ALGEMEEN 1.1. Elke speler en ouder (of verantwoordelijke) van deze speler wordt geacht bij het aangaan van het lidmaatschap kennis

Nadere informatie

Infobrochure schoolopvang Vzw Infano in de school Zilverberk Halle

Infobrochure schoolopvang Vzw Infano in de school Zilverberk Halle Infobrochure schoolopvang Vzw Infano in de school Zilverberk Halle In opdracht van de school Zilverberk verzorgt Infano vzw de voor en naschoolse opvang in Zilverberk. In deze brochure vind je alvast meer

Nadere informatie

Reglementering Kleuter-klim-op (Jan.2012) Kinderdagverblijf Klim-op

Reglementering Kleuter-klim-op (Jan.2012) Kinderdagverblijf Klim-op Reglementering Kleuter-klim-op (Jan.2012) Kinderdagverblijf Klim-op Klim-op draaiend houden kan niet op onze handen alleen. Dit kan enkel door steun, begrip en vertrouwen van iedereen. We zetten ons in,

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement MOVE

Huishoudelijk reglement MOVE Huishoudelijk reglement MOVE Hoofdstuk I 1. Wie kan lid worden? Elke kandidaat die aanvaard wordt door de Raad van Bestuur, en het jaarlijks lidgeld betaald heeft. 2. Wie is een werkend lid? De werkende

Nadere informatie

Wegwijs in je opleiding 14-15

Wegwijs in je opleiding 14-15 Wegwijs in je opleiding 14-15 Nederlands voor Anderstaligen Welkom in ons centrum! Beste cursist Het doet ons plezier dat je les komt volgen in ons centrum. Ons hele team zet zich elke dag in om je zo

Nadere informatie

Time-out, Schorsing en Verwijdering van een leerling

Time-out, Schorsing en Verwijdering van een leerling van een leerling Het is duidelijk dat we heldere en simpele afspraken moeten maken over dit thema. Niet om het schorsen van leerlingen te promoten maar om duidelijkheid te scheppen aan alle partijen en

Nadere informatie

Gedragswijzer disciplinaire maatregelen Colofon

Gedragswijzer disciplinaire maatregelen Colofon Gedragswijzer disciplinaire maatregelen Colofon Opgesteld door : Onderwijs en Beleid Vastgesteld door het College van Bestuur op : 3 juni 2013 Instemming Studentenraad op : 1 juli 2013 Kenmerk : U13.00486

Nadere informatie

tegen personeel. -seksueel misbruik; seksuele intimidatie; ongewenst seksueel gedrag tegen personeel

tegen personeel. -seksueel misbruik; seksuele intimidatie; ongewenst seksueel gedrag tegen personeel Algemeen: De regeling schorsen en verwijderen van leerlingen bevat de hierin te nemen stappen met inachtneming van de Wet op het voortgezet onderwijs; het Inrichtingsbesluit wet op het voortgezet onderwijs;

Nadere informatie

Infobrochure schoolopvang Londerzeel Infano vzw

Infobrochure schoolopvang Londerzeel Infano vzw Infobrochure schoolopvang Londerzeel Infano vzw Het gemeentebestuur van Londerzeel werkt samen met het centrum voor kinderopvang Infano vzw om in verschillende basisscholen de voor en naschoolse opvang

Nadere informatie

Infobrochure Heilig Hart college Infano vzw

Infobrochure Heilig Hart college Infano vzw Infobrochure Heilig Hart college Infano vzw Vanaf dinsdag 1 september 2015 werkt GVBS Heilig-Hartcollege samen met het centrum voor kinderopvang Infano vzw voor de organisatie van de voor- en naschoolse

Nadere informatie

Als aanvulling bij het lijvige schoolreglement willen we u bij de inschrijving op de hoogte brengen van enkele specifieke regels en afspraken.

Als aanvulling bij het lijvige schoolreglement willen we u bij de inschrijving op de hoogte brengen van enkele specifieke regels en afspraken. 2012-09-03 Derde graad Geachte ouders Als aanvulling bij het lijvige schoolreglement willen we u bij de inschrijving op de hoogte brengen van enkele specifieke regels en afspraken. We hebben er voor gekozen

Nadere informatie

Interne klachtenregeling

Interne klachtenregeling Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen Artikel 1 Interne klachtenregeling 1. In deze regeling wordt verstaan onder: a. school: een school als bedoeld in de Wet op het primair onderwijs; b. klager: een (ex-)leerling,

Nadere informatie

Zomervakantie 2013. DIKO en Basisscholen Mariakerke

Zomervakantie 2013. DIKO en Basisscholen Mariakerke Zomervakantie 2013 DIKO en Basisscholen Mariakerke De basisscholen van de deelgemeente Mariakerke organiseren in samenwerking met de Dienst Kinderopvang van de Stad Gent een netoverschrijdende vakantieopvang.

Nadere informatie

Reglement. Veenendaal

Reglement. Veenendaal Reglement Veenendaal Artikel 1 Inschrijving 1. Iedereen kan zich als lener inschrijven bij de bibliotheek. 2. Bij inschrijving dient men zich te legitimeren. Als legitimatie kan gelden: een geldig paspoort

Nadere informatie

ACADEMIE REGIO TIENEN (ART) Schoolreglement. (BESLUIT GEMEENTERAAD VAN 22 mei 2014)

ACADEMIE REGIO TIENEN (ART) Schoolreglement. (BESLUIT GEMEENTERAAD VAN 22 mei 2014) Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen ACADEMIE REGIO TIENEN (ART) Schoolreglement (BESLUIT GEMEENTERAAD VAN 22 mei 2014) Art. 1 Art. 2 Art. 3 Dit schoolreglement is van toepassing op alle leerlingen van de Academie

Nadere informatie

LEERRECHT in het SBSO

LEERRECHT in het SBSO LEERRECHT in het SBSO Alle jongeren vanaf 13 jaar tot 21 jaar kunnen als regelmatige leerling in het buitengewoon secundair onderwijs worden toegelaten op basis van een inschrijvingsverslag. streeft ernaar

Nadere informatie

GEMEENTELIJKE ACADEMIE SCHOTEN MUZIEK WOORD DANS

GEMEENTELIJKE ACADEMIE SCHOTEN MUZIEK WOORD DANS GEMEENTELIJKE ACADEMIE SCHOTEN MUZIEK WOORD DANS ALGEMENE BEPALINGEN Dit schoolreglement is van toepassing op alle leerlingen van de Gemeentelijke Academie Schoten Muziek Woord Dans en op de ouders, voogd

Nadere informatie

WELKOM! Wij zijn blij je (weer) te mogen verwelkomen in de Gemeentelijke Academie voor Muziek en Woord van Lede!

WELKOM! Wij zijn blij je (weer) te mogen verwelkomen in de Gemeentelijke Academie voor Muziek en Woord van Lede! WELKOM! Wij zijn blij je (weer) te mogen verwelkomen in de Gemeentelijke Academie voor Muziek en Woord van Lede! Je hebt gekozen voor een boeiende opleiding, maar ook met veel engagement. Je zal er veel

Nadere informatie