Rood Nieuw-West. Nieuwsbrief van de PvdA afdeling Amsterdam Nieuw-West

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Rood Nieuw-West. Nieuwsbrief van de PvdA afdeling Amsterdam Nieuw-West"

Transcriptie

1 Rood Nieuw-West Nieuwsbrief van de PvdA afdeling Amsterdam Nieuw-West Juni 2011 Jaargang 2, nummer 2 Inhoudsopgave Van de voorzitter Agenda Algemene Ledenvergadering Verslag ALV Opmerkingen van de penningmeester Van de stadsdeelbestuurders Van de fractie Thema ALV Schiphol Uitnodiging expertmeeting Dierenwelzijn & godsdienstvrijheid 1 mei Viering Gerhardhuis Impressie Gewestelijke Vergadering De Pvda ging weliswaar met pensioen, maar de 1 mei viering dit jaar in het Gerhardhuis was een bijzonder levendige bijeenkomst met bezoek van Eberhard van der Laan. Van de voorzitter Van half maart tot half april zijn door mij samen met Erwin functioneringsgesprekken met alle fractieleden en de leden van het dagelijks bestuur gevoerd. Eind mei zullen de hoofdlijnen, die uit deze gesprekken naar voren kwamen, zowel met de fractieleden als de db-leden worden besproken. Amsterdam breed is vurig en gepassioneerd gediscussieerd over de steun van de 2 de Kamerfractie aan het wetsvoorstel van de PvD over het ritueel slachten. Er was en is grote onvrede over de manier van besluitvorming door de fractie, zonder uitgebreid met de partijleden te debatteren. Schoorvoetend is door Martijn van Dam en Tjeerd Dekken toegegeven op 28 april, dat dit beter had gekund. In ieder geval zal er door Amsterdam nogmaals een bijeenkomst aan dit onderwerp gewijd worden, nadat de hoorzitting in de 2 de kamer is gehouden en de 2 de kamerfractie zijn standpunt definitief bepaalt. Onze afdeling zal mede daarom op 8 september s avonds een politiek café organiseren met als onderwerp het integer handelen bij politieke besluitvorming (of zoals de Amsterdamse JS het formuleerde: politiek is alleen hoeren en snoeren, het gaat niet meer om de lange termijn ). Op 23 juni (de ALV) is een discussie over Schiphol, voorbereid door onze werkgroep, geagendeerd: namens het bestuur spreek ik de hoop uit u allen op deze bijeenkomst te treffen. Miep van Diggelen Uitnodiging Algemene Leden Vergadering Deze wordt gehouden in de Verrijzeniskerk, Louis Bouwmeesterstraat 76. Aanvang: uur, de zaal is open vanaf uur Agenda 1. Opening, mededelingen en vaststelling agenda 2. Financiën: uitwerking aanbevelingen advies kascommissie naar aanleiding van de jaarrekening Inhoudelijke discussie: debat over Schiphol, voorbereid door de werkgroep Schiphol Elders in RNW kunt u een toelichting lezen. 4. Wat verder ter tafel komt 5. Rondvraag en sluiting Oproep nieuwe redactieleden Rood Nieuw West De redactie Rood Nieuw West is verantwoordelijk voor dit clubblad en onze website. Vindt je het leuk om een artikel te schrijven of om foto s te maken van evenementen? En zou je onze redactie willen versterken? Je bent van harte welkom. Je kunt voor meer informatie contact opnemen met: Jolien van der Werff, of telefoon:

2 Verslag ALV 24 maart 2011 Verslag jaarvergadering PvdA Amsterdam Nieuw-West op 24 maart 2011 Opening, mededelingen en vaststelling agenda Miep van Diggelen opent de vergadering om uur en heet de aanwezigen (ca. 25) van harte welkom. Om technische redenen zijn het verslag van de vorige algemene ledenvergadering evenals de jaarrekening 2010 niet gepubliceerd in Rood Nieuw West. Exemplaren zijn beschikbaar bij de ingang. Verantwoording bestuur Jaarverslag Er zijn geen vragen waarna het jaarverslag 2010 wordt vastgesteld. Financiën De jaarrekening 2010 is voorgelegd aan de kascommissie bestaande Meeuwis Vermaak en Hilly Hol. De kascommissie realiseert zich dat 2010 een overgangsjaar was en het in elkaar schuiven van drie afdelingsadministraties een hele klus was. Toch hebben zij een aantal aanbevelingen. Besloten wordt dat de penningmeesters aan de volgende ALV een notitie voorlegt waarin zij ingaan op de opmerkingen en aanbevelingen van de kascommissie. Voorts merken enkele leden op dat het eigen vermogen op de balans thuis hoort en niet op de winst/verliesrekening. Met de afspraak dat voor de volgende ALV het onderwerp financiën weer wordt geagendeerd, vergezeld van een notitie van de penningmeesters, wordt de jaarrekening 2010 vastgesteld. Afvaardiging Adviesraad Verenigingszaken Het is een bevoegdheid van het afdelingsbestuur om een kandidaat af te vaardigen en Harry Scholten heeft zich bereid verklaard om deze taak op zich te nemen. Inhoudelijke discussie: Parkeerbeleid Namens de fractie houden Erwin Spijker en Maarten van Maurik een inleiding. Voor de zomer zal het DB een nieuw parkeerbeleid voorleggen aan de deelraad. Ter voorbereiding zijn er vijf bewonersbijeenkomsten georganiseerd. De fractie werkgroep parkeren wil uitgangspunten bepalen met betrekking tot de volgende onderdelen: bloktijden van 9 tot 14 uur in woonbuurten woonbuurt gebonden parkeerzones parkeergarages en stedelijke vernieuwing hoe ga je om met woonbuurten waar nog ruimte is hoe ga je om met parkeren bij grotere winkelcentra en de lokale buurtcentra De zaal krijgt ruimte om vragen te stellen of opmerkingen te maken. De leden geven aan dat er niet overal parkeerdruk is. Voor de parkeerdruk die er wel is bijv. bij het Ecuplein, op de grens tussen Slotervaart en Slotermeer kan je een blauwe zone instellen. Een moeilijk te bedienen parkeermeter is niet gewenst en het 1 e uur gratis parkeren kan ook een optie zijn. Een lid merkt op dat de intentie niet moet zijn om als een olievlek overal betaald parkeren in te voeren. De woningcorporaties moeten ook creatief zijn door de verkoopprijs van de woning te verlagen inclusief de kosten voor een garage. Daarbij moeten verkoop of huurprijzen van de garages (aan de woningen) zo uniform mogelijk zijn. Momenteel vragen corporaties verschillende prijzen. Een ander lid vraagt hoe vergunningen voor bedrijven geregeld moeten worden die 1-50 medewerkers in dienst hebben? Vrije parkeerruimte stimuleert het ondernemerschap, betaald parkeren moet niet ten koste gaan van het ondernemerschap. Je kan voor bepaalde bedrijven een parkeerruimte reserveren zonder dat je betaald parkeren invoert. Wat levert een parkeerplaats op aan inkomsten? De opbrengsten worden gebruikt voor de aanschaf van een parkeerautomaat, voor de bekostiging van de handhaving. Het gedeelte dat overblijft nadat de kosten zijn betaald, wordt geïnvesteerd in de openbare ruimte. Er zijn ideeën om het mobiliteitsfonds om te vormen zodat de middelen die vrijkomen breed ingezet kunnen worden. 5.Verkiezing nieuw bestuur Amsterdam 31 maart Vanuit Nieuw West zijn de volgende personen kandidaat: Nana Nti, Hans Aartsen en Bram de Vries. De leden uit Nieuw-West worden opgeroepen op hun stem aan deze leden te geven. 6. Rondvraag en Sluiting Op 8 april a.s. organiseert het partijbureau een bijeenkomst over Verenigingszaken (het afdelingsbestuur heeft Harry Scholten voorgedragen) en binnenkort wordt een Pleinactie op August Allebéplein georganiseerd. N.a.v. een vraag over de opheffing van de stadsdelen merkt de voorzitter op dat naast Gemeente ook de PvdA Amsterdam zich hard zal moeten maken voor het behoud van stadsdelen. De vergadering wordt om afgesloten met de mogelijkheid om even na te blijven. De volgende ALV is gepland op 23 juni Opgemaakt door Gökhan Aksoy Opmerkingen van de penningmeester: Na de fusie van de 3 afdelingen tot PvdA Amsterdam Nieuw West moest de boekhouding van de 3 voormalige penningmeesters verwerkt worden tot een begroting / jaarrekening. De opzet van de begroting / jaarrekening 2010 gaf beginproblemen, die inmiddels zijn opgelost doordat o.a. via het partijbureau een boekhoudprogramma ter beschikking werd gesteld. Onze 1 ste penningmeester Roos Pourier kreeg daarvoor een cursus. Na invoering van de cijfers werd de jaarrekening / begroting goedgekeurd door het partijbureau en werd de afdracht 500-afdelingen overgemaakt. De bijdragen van de fractieen DB-leden dienen door de afdeling geïnd te worden. Dat loopt inmiddels redelijk. Sommige leden moeten nog worden aangespoord. Een gedeelte van de zo verkregen 2

3 inkomsten wordt overgemaakt naar een spaarrekening. Een ander gedeelte wordt aan de lopende begroting toegevoegd. In het volgende RNW zal het bestuur de aangepaste begroting laten opnemen. Wat betreft de gelden van het Kat-fonds vindt overleg plaats met de voorzitter van de stichting die het geld beheert. Alvorens het saldo naar onze afdeling kan worden overgemaakt dient deze stichting eerst te worden geliquideerd. Wij hebben goede nota genomen van de aanbevelingen van de Kascommissie, waardoor de volgende begroting / jaarrekening kan worden aangepast. Harry Scholten 2 de penningmeester. Van de Stadsdeelbestuurders Vorige week heb ik gesprekken met ambtenaren gevoerd over hoe om te gaan met zwerfafval. Staat in de top 5 van grote ergernissen. Zo n gesprek laat veel dilemma s zien, kijk maar mee: Iedereen die zich ergert aan zwerfvuil (en wie doet dat niet) vindt dat het door iemand opgeruimd moet worden. En natuurlijk moet dat de overheid zijn. Meteen daarna wordt er ook gesproken over hoe zwerfvuil ontstaat. Plastic zakjes bij de markt, snoeppapiertjes en drinkpakjes op de schoolroutes, lege blikjes bij stoplichten, kapot gescheurde vuilniszakken waardoor de inhoud door de hele straat verwaait, pakken kranten in de hoek van de sloot, etc., etc. Opvallend is dat de bron van dat vuil steeds een mens is. Iemand laat dat papiertje vallen, laat die stapel kranten achter, zet de vuilniszak NAAST de container in plaats van erin ga zo maar door. Ik snap dus ook best dat veel mensen roepen om handhaving. Alleen wat wordt daar eigenlijk mee bedoeld? Bij handhaving wordt vaak verstaan: deel maar bonnen uit aan de vervuilers, dan leren ze het wel. Klinkt logisch, maar hoe kom je er achter wie vervuild heeft? Door vuilnis te onderzoeken om een naam te achterhalen. Dat helpt niet bij de snoeppapiertjes en de plastic tasjes. En het lukt ook vaak niet bij de vuilniszakken. Er moet een naam inzitten. Dan maar op elke hoek iemand 24 uur per dag neerzetten? Dat gaat hem ook niet worden. Weet u hoeveel hoeken het stadsdeel heeft? Bovendien: het uitdelen van een bon maakt het niet schoon op straat. Er moet toch iemand opruimen. Vragen de mensen die roepen om handhaving niet eigenlijk om een aanpak zodat het niet vuil wordt? Ingrijpen en voorkomen dus eigenlijk? Hoe dan? Cameratoezicht op elke hoek? En dan nog. Vuil trekt vuil aan. Dus zodra het vuil is: meteen opruimen (denk aan het Cleanteam). Dat is fijn, want dan hoeven de goeden niet onder de kwaden te lijden. Maar aan de andere kant: is dat niet meteen het belonen van slecht gedrag? Want als alles toch meteen wordt opgeruimd, wat maakt het dan uit? Het is best ingewikkeld. Een praktijkvoorbeeld: Op 29 april jl., de dag vóór Koninginnedag, word ik gebeld: Els, er staat nog allemaal grof vuil op straat in De Aker. Dat kan toch niet blijven het hele weekend blijven staan? Ik moet zeggen dat ik wel wat verbaasd was. Het stond niet op één plek maar verdeeld door De Aker. Er waren dus veel mensen die spullen buiten hadden gezet. Kortom, niet het werk waar we het Clean Team voor hebben. De vaste ophaaldag voor grof vuil in De Aker is maandag. Heeft dat spul dan de hele week op straat gestaan? Jawel. En weet u hoe dat komt? Omdat het die maandag ervoor 25 april was: 2e paasdag en dan wordt er geen grofvuil opgehaald. Hoe mensen dat hadden kunnen weten? Het staat in de afvalkalender die huis aan huis is verspreid. Tja.. toch staat het er vrijdag 29 april. En de dag erna is het Koninginnedag. Dus we hebben maar weer een aannemer ingehuurd om het op te ruimen (ruim 10 ton!) want je kunt het toch niet zomaar laten staan? Of moeten we de volgende keer misschien toch zeggen: sorry, daar hebben we geen geld voor (over)? Dit soort dilemma s gaan we dit jaar uitvoerig met elkaar bespreken in Nieuw-West. Zeker gezien de aangekondigde bezuinigingen moet hier een standpunt over worden ingenomen. Ik ben erg benieuwd wat u ervan vindt. Els Verdonk. Els schrijft een weblog op de stadsdeelsite: Op de homepage staat een menuutje: Bestuurlijke links. In dat menuutje staat een link naar de blogs. Van de fractie Belactie onder leden van onze partij Afdelingsbestuurders, portefeuillehouders en fractieleden van de PvdA-Nieuw-West zijn de afgelopen (en komende) maanden druk bezig om alle afdelingsleden te bellen. We willen graag weten of er leden zijn die ons kunnen voeden met informatie over zaken die spelen in hun buurt. Ook willen we kijken of er leden zijn die hun kennis en ervaring op specifieke onderwerpen, zoals onderwijs, stedenbouw of kunst en cultuur, met ons willen delen. We willen graag de kennis en ervaring die er onder onze bijna 600 leden is, beter benutten. 3

4 We proberen iedereen te bellen, stellen een paar vragen en nodigen u uit voor onze afdelingsvergaderingen of spreekuren van de fractie. Maar ook als u een keer een persoonlijk bezoek wilt, dan kan dat. We proberen ook de lijst met telefoonummers en mailadressen te actualiseren. Tot nu toe zijn ca. 100 leden gebeld; de reacties zijn over het algemeen positief. We willen de komende weken alle leden bellen. Maar, als u nog niet gebeld bent, kunt u ons natuurlijk ook bellen! Edith Brouwer, vicefractievoorzitter: Tel: Van de stadsdeelbestuurders De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) Zoals u wellicht weet is aan alle gesubsidieerde organisaties in Nieuw West te kennen gegeven dat we alle subsidies voor 2012 opnieuw bekijken. Veel tijdelijk geld is verdwenen, maar ook structureel is er minder geld. Maar er is meer: er wordt een extra beroep gedaan op de welzijnsgelden in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, ofwel de WMO. De WMO is een wet waarin participatie (meedoen) centraal staat. In die wet is de Welzijnswet opgegaan en een deel van de AWBZ (zorg). Er wordt steeds meer beroep gedaan op welzijnswerk om zorg te voorkomen. Als we er in slagen meer sociale samenhang te organiseren worden minder mensen eenzaam en zullen mensen wat meer voor elkaar zorgen. Vanuit die visie gaat het er om dat mensen wat meer verantwoordelijkheid gaan nemen voor elkaar. Praktische solidariteit. Tevens moeten we mensen zo veel mogelijk ondersteunen om zelfredzaam te worden. Emancipatie dus. Dat is voor mij de opgave van het 'nieuwe welzijn'. Een mooi ideaal, waarmee tegelijkertijd verwacht wordt dat we de groeiende kosten voor zorg enigszins in toom kunnen houden. Wel moeten we deze opgave proberen te bereiken met minder geld! Maar er is meer. Er komen opeens allerlei taken bij. Mensen waarvan DWI denkt dat ze geen kans meer hebben op werk worden overgedragen aan de stadsdelen in het kader van de WMO. Welzijn en zorg moeten er voor zorgen dat deze mensen toch blijven meedoen in de samenleving, en niet helemaal afgeschreven worden. Vanuit het Rijk wordt bezuinigd op de zorg, zo wordt de AWBZ steeds verder uitgekleed. De WMO moet het opvangen. Ook zijn er plannen om mensen met een verslaving, daklozen of mensen met psychiatrische problematiek sneller te laten doorstromen van opvanghuizen naar gewone huizen. Iedereen moet meedoen in de WMO, dus ook zij. Dit alles vraagt om een enorme verandering in het welzijnsbeleid. Van iedereen wordt iets verwacht: niemand kan alles, maar iedereen kan iets. Samen moeten we proberen er iets goeds van te maken. Dat is mijn inzet. Ik weet dat het moeilijk is, vooral in de kwetsbare buurten van Nieuw West, maar ik hoop dat we samen een heel eind komen. Samen, ja, maar dan lees ik opeens een notitie over de WMO van onze VVD wethouder zorg in de stad, Erik van de Burg.. Er wordt een nieuwe lijn uitgezet voor de WMO, stelt hij: het gaat niet meer om de verantwoordelijkheid voor elkaar, de sociale samenhang, maar om de eigen verantwoordelijkheid. De verantwoordelijkheid van de overheid is vooral mensen daar op aan te spreken. Als ik dat hoor vrees ik dat het geheel de verkeerde kant opgaat met de WMO. Als ik spreek over het ondersteunen van de eigen kracht van mensen en hun omgeving dan is dat vooral om mensen de kans te bieden zelf de regie te nemen, en uit te gaan van wat mensen wel kunnen. Maar eigen verantwoordelijkheid is een individueel begrip. Ieder is verantwoordelijk voor zichzelf. Voor wie het echt niet kan is er een vangnet. Dat wel. Maar dan ben je ook wel echt afgeschreven. Voor mij een spookbeeld. Uitgaan van de kracht van burgers om het samen te doen, ok. Maar uitgaan van de eigen verantwoordelijkheid van ieder individu is iets heel anders. Dat is nu net het verschil tussen de sociaal democratie, die uitgaat van solidariteit en emancipatie, en het liberalisme van de vvd, dat uitgaat van winnaars en verliezers: zij die de verantwoordelijkheid zelf aankunnen en zij die dat niet kunnen. Dat is niet de samenleving waarin ik wil wonen! Jesse Bos THEMA ALV 23 juni Schiphol lusten en lasten in balans voor Nieuw-West? Op de algemene ledenvergadering van 23 juni is Schiphol het inhoudelijke thema en PvdA politici van de provincie en het stadsdeel zullen aan het woord komen, evenals bewoners uit De Aker en uit Geuzenveld. Daarnaast zal het dynamisch team Schiphol verslag doen van de resultaten van het afgelopen half jaar. Uiteraard zal er volop gelegenheid zijn voor vragenstellen en meedenken. Een aantal PvdA politici zal praten over hun visie voor Schiphol. Wat voor ruimte heeft Schiphol nodig om te groeien? Wat voor gevolgen zal dat hebben voor de bewoners in Nieuw-West? Komen er dan meer banen voor mensen in Nieuw-West of alleen maar meer herrie? Wat betekent het voor ontwikkeling van de aan Schiphol gebonden bedrijventerreinen Lutkemeer? Kunnen bewoners uit Nieuw-West straks gemakkelijker voor hun werk met het openbaar vervoer op Schiphol komen en hoe zullen ze beschermd worden tegen teveel geluidsoverlast? Kunnen er nog wel nieuwe huizen gebouwd worden in Nieuw-West als er meer vliegtuigen over Nieuw-West vliegen? Een bewoonster uit De Aker en een bewoner uit Geuzenveld zijn boos omdat ze meer last hebben gekregen van overvliegende vliegtuigen door de wijzigingen van de vliegroutes de afgelopen jaren en het experiment met vliegen volgens afspraak 4

5 dat sinds 1 november 2010 gestart is door het advies van de Alders-tafel. Zo wordt er nu 750 meter dichterbij Geuzenveld gevlogen dan vroeger. Sluit dat aan bij uw eigen ervaringen of valt het voor het stadsdeel als geheel eigenlijk best mee? Het dynamisch team Schiphol is een aantal keren bij elkaar gekomen en heeft hier en daar geprobeerd invloed uit te oefenen op het beleid van de stad en de provincie. Wat is gedaan en hoe succesvol was dat? Wat wil het team de komende tijd gaan doen? Waarmee zou het team volgens u aan de slag moeten gaan? Namens het dynamisch team Schiphol, Bram de Vries (contactpersoon/coördinator) Uitnodiging epert meeting Op vrijdag 17 juni organiseert de Alfred Mozer Stichting (AMS) een bijeenkomst voor lokale politici en belangstellenden over de uitbreiding van de Europese Unie (EU) en de relevantie voor de lokale politiek. Met o.a. Anna Warmińska (Ambassade van Polen), Gert-Jan Bakker (CDA-fractie Den Haag) en Maja Nenadovic (UvA). De uitbreiding van de EU is ook op lokaal niveau merkbaar. Sinds onder andere Polen, Bulgarije en Roemenië lid zijn geworden van de EU, komen steeds meer mensen uit deze landen naar Nederland om te werken. Wat betekent dit voor de werkgelegenheid en voor de integratie van deze mensen in de lokale samenleving?welke rol speelt de lokale politiek daarbij? In de komende jaren zullen in principe ook de Balkanlanden lid worden. Wat is het beeld dat burgers hebben van deze landen? Hoe staat men in het algemeen tegenover hun toetreding tot de EU? We gaan in discussie over de voor- en nadelen op lokaal niveau en praten over toekomstige uitbreidingen richting de Balkanlanden en de gevolgen hiervan voor de Nederlandse arbeidsmarkt. Achtergrondinformatie Dit project vindt plaats in het kader van het PRINCE programma van de Europese Commissie, onder het project The EU Enlargement Process: Open your mind and get involved!. Het project heeft als doel EU burgers bekend te maken met de culturele en sociaal-politieke structuur van (potentiële) kandidaat lidstaten in de Balkanlanden en debat te stimuleren over de voor- en nadelen van de uitbreiding van de EU. Om deze doelstellingen te bereiken richten we ons op drie verschillende doelgroepen: lokale journalisten, leraren en lokale politici. De bijeenkomst voor de lokale politici is de laatste uit de reeks. Vrijdag 17 juni, uur, inloop met lichte lunch vanaf uur Huis van Europa, Korte Vijverberg 5, Den Haag Toegang gratis Voertaal Nederlands Voor meer informatie en aanmelding mail Contact: Marianna Tsirelson, / Voor het volledige programma raadpleeg de website: Dierenwelzijn en godsdienstvrijheid In mijn jeugd had mijn oma een groot konijn, dat zij groenteafval en andere etensresten gaf. Dat konijn werd tegen de Kerst geslacht en opgegeten. Joep van t Hek heeft een liedje geschreven over Flappie, dat hetzelfde overkwam. Mijn vader heb ik vroeger wel eens een kip zien slachten, die dan nog even zonder kop door de tuin rende. Tegenwoordig is zo iets not done. Voor dierenwelzijn is een politieke partij opgericht. Deze Dierenpartij heeft een wetsvoorstel ingediend waarbij verboden wordt om dieren zonder verdoving te slachten. Daar zijn joden en moslims fel op tegen. De islam en het jodendom schrijft voor, dat een dier met een vlijmscherp mes geslacht moet worden via het doorsnijden van de halsslagader. Er is grote discussie over de vraag of dat pijnlijker is dan de slacht via een pen of kogel door de kop van een rund of schaap. Zie hierover een lezenswaardig artikel in de Volkskrant van 13 april 2011 ( op te zoeken via Google). De 2deKamer fractie van de PvdA had gemeend het voorstel van de Dierenpartij te moeten ondersteunen. Zij had echter niet gecommuniceerd met de achterban, waar de nodige ophef is ontstaan. Komen bepaalde besluiten niet vaak ondoordacht tot stand? Of voornamelijk op basis van emotie? De SP verdedigde onlangs bij Pauw en Witteman een wetsontwerp tegen het fokken van nertsen: het louter fokken van nertsen en doden daarvan om hun huid tegen forse winst te verkopen zou moeten worden verboden, omdat het een luxe artikel betreft. Moeten we dan ook verbieden, dat de huiden van runderen en andere dieren worden verkocht en waarmee schoenen en tassen worden vervaardigd. Moeten we de hengelsport niet gaan verbieden? Lijden vissen geen pijn als ze aan de haak worden geslagen door duizenden hengelaars, hoewel die meestal de gevangen vis terugzetten. Moeten we de verkoop van vliegenmeppers niet verbieden, omdat het doodslaan van een vlieg of mug ook dierenleed veroorzaakt? Harry Scholten 5

6 1 mei viering Gerhardhuis Er is een jarige! Er was een enthousiaste Burgemeester! Er ontstond filevorming in de gangen van het Gerhardhuis Er was een speciale felicitatie! Er was ruimte voor een één op één gesprek. Foto s : René van Soest 6

7 Impressie gewestelijke vergadering op 11 april 2011 In deze vergadering werd aan de afgevaardigden het coalitie-akkoord voor Noord-Holland voorgelegd. Tjeerd Talsma lichtte de totstandkoming en de inhoud ervan toe. Vanzelfsprekend was het een kwestie van geven en nemen geweest. Onze afgevaardigden waren tevreden over het beleid ten aanzien van Schiphol. Met name de afspraken over megastallen en windmolens leidden tot vragen en kritische opmerkingen, maar middels een warm applaus maakten de afgevaardigden duidelijk dit akkoord goed te keuren. Vervolgens lichtte de nieuwe fractievoorzitter, Xander den Uyl, het proces van kiezen van de gedeputeerden toe: dat was zorgvuldig en consciëntieus geschied. Een motie van orde, ingediend door Roel de Wit, waarin werd gevraagd aan de fractie om dit besluit te heroverwegen, leidde tot een geëmotioneerde discussie. Xander den Uyl verwoordde het gevoelen bij vele afgevaardigden, dat bij aanname van deze motie door de gewestelijk afgevaardigden de fractie beschadigd zou beginnen aan haar periode. Tenslotte werd de motie door de indiener ervan ingetrokken en konden de toekomstige gedeputeerden (Tjeerd Talsma en Elvira Sweet) gefeliciteerd worden. Miep van Diggelen Er was een gast aan tafel Er werd uit volle borst meegezongen! Er waren heel veel taartjes! Er waren gesprekjes in de wandelgangen. En er waren DB-, fractie en bestuursleden met rozen! 7

8 [adres sticker] Rood Nieuw-West Nieuwsbrief van de PvdA afdeling Amsterdam Nieuw-West Afzender (secretariaat) PvdA afdeling Amsterdam Nieuw-West Secretaris Wendela Gronthoud Wolbrandtskerkweg 49, 1060 CL Amsterdam

Rood Nieuw-West. Nieuwsbrief van de PvdA afdeling Amsterdam Nieuw-West

Rood Nieuw-West. Nieuwsbrief van de PvdA afdeling Amsterdam Nieuw-West Rood Nieuw-West Nieuwsbrief van de PvdA afdeling Amsterdam Nieuw-West Oktober 2011 Jaargang 2, nummer 4 Inhoudsopgave Van de voorzitter Agenda Algemene Ledenvergadering 03-11-11 Aankondiging nieuwjaarsbijeenkomst

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF, NOVEMBER 2014

NIEUWSBRIEF, NOVEMBER 2014 AFDELING AMERSF0ORT-BUNSCHOTEN www.pvda-amersfoort.nl secretaris@pvda-amersfoort.nl NIEUWSBRIEF, NOVEMBER 2014 Woord van de voorzitter: Giro 555 en dichterbij huis. Er voltrekt zich een humanitaire ramp

Nadere informatie

Wie bestuurt de gemeente?

Wie bestuurt de gemeente? Wie bestuurt de gemeente? De gemeente iedereen heeft er op een of andere manier mee te maken. Zo zorgt de gemeente ervoor dat uw huishoudelijk afval wordt opgehaald en dat er wegen en fietspaden worden

Nadere informatie

WIE BESTUURT DE GEMEENTE?

WIE BESTUURT DE GEMEENTE? WIE BESTUURT DE GEMEENTE? De gemeente dichtbij Dagelijks heeft u met de gemeente te maken. Zo zorgt de gemeente ervoor dat uw vuilnis wordt opgehaald en dat er wegen en fietspaden worden aangelegd. Bij

Nadere informatie

Digitale Nieuwsbrief; 2e jaargang nummer 1 Maart 2012

Digitale Nieuwsbrief; 2e jaargang nummer 1 Maart 2012 Nieuwsbrief van de Bewoners Vereniging "Het Puyven" Digitale Nieuwsbrief; 2e jaargang nummer 1 Maart 2012 BEZOEK ONZE SITE www.hetpuyven.nl IN DEZE NIEUWSBRIEF Nieuwsbrief Voorzitter Financiën Verslag

Nadere informatie

Jaarplan Amsterdam West 2015

Jaarplan Amsterdam West 2015 Jaarplan Amsterdam West 2015 Inleiding Dit jaarplan 2015 van de PvdA Amsterdam West schetst doelen en activiteiten van de vereniging voor het komende jaar. Het jaarplan heeft een overkoepelend karakter

Nadere informatie

Nieuwsbrief, april 2015

Nieuwsbrief, april 2015 AFDELING AMERSF0ORT-BUNSCHOTEN www.pvda-amersfoort.nl secretaris@pvda-amersfoort.nl Nieuwsbrief, april 2015 Woord van de voorzitter Amersfoort staat voor de opgave van grote bezuinigingen. Eind deze maand

Nadere informatie

Uitnodiging. 1) Opening. 2) Mededelingen Mw. Gooijer heeft gemeld afwezig te zijn en haar reactie vooraf door te geven.

Uitnodiging. 1) Opening. 2) Mededelingen Mw. Gooijer heeft gemeld afwezig te zijn en haar reactie vooraf door te geven. Griffie Torenhove kamer 7.19 Martinus Nijhofflaan 2 Delft Behandeld door Anja van den Berg Telefoon 015 260 2416 Fax - afmvdberg@delft.nl Aan Werkgroep enquêteverzoek Telefoon 14015 Fax 015 260 24 29 Internet

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 15 januari 2013, locatie commissiekamer, aanvang 18.45 uur, einde 19.15 uur.

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 15 januari 2013, locatie commissiekamer, aanvang 18.45 uur, einde 19.15 uur. gemeente Eindhoven Griffie gemeenteraad Commissiesecretariaat Behandeld door J.Verheugt Telefoon (040) 238 2103 Verzenddatum 27 februari 2013 Verslag commissie Maatschappij en Cultuur (cie MC) Betreft

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement. Oudervereniging Lambertusschool

Huishoudelijk reglement. Oudervereniging Lambertusschool Huishoudelijk reglement Oudervereniging Lambertusschool Versie 27augustus 2012 LAMBERTUSSCHOOL NU VOOR STRAKS Oudervereniging Mari van Eschstraat 2 5254 JE Haarsteeg www.lambertusschool.nl Kvk nr: 55501141

Nadere informatie

Algemene ledenvergadering Volleybalvereniging Relay Langedijk

Algemene ledenvergadering Volleybalvereniging Relay Langedijk Algemene ledenvergadering Volleybalvereniging Relay Langedijk Noord- Scharwoude, 26 november 2014 Verslag/notulen 1 Opening Voorzitter opent de vergadering en meldt de personen die zich hebben afgemeld.

Nadere informatie

Amsterdam Centrum. Jaarrekening 2014. Status: Versie 3 Vast te stellen door de ALV

Amsterdam Centrum. Jaarrekening 2014. Status: Versie 3 Vast te stellen door de ALV Amsterdam Centrum Jaarrekening 2014 Status: Versie 3 Vast te stellen door de ALV 1 Inleiding Voor u ligt de eerste versie van het financieel jaarverslag over 2014 van de afdeling Amsterdam Centrum van

Nadere informatie

Weyknieuws. Agenda: Algemene Ledenvergadering. Buurtcarrousel

Weyknieuws. Agenda: Algemene Ledenvergadering. Buurtcarrousel Weyknieuws 6E JAARGANG, NO.1, MAART 2009 NIEUWSBRIEF VAN DE WASSENAARSE BUURTVERENIGING BURGWEY HANDIGE ADRESSEN: Secretariaat: Prinsenweg 64 2242 EJ Wassenaar 070 5146492 info@burgwey.nl Contributie:

Nadere informatie

Afdeling Harderwijk-Hierden

Afdeling Harderwijk-Hierden Afdeling Harderwijk-Hierden Nieuwsbrief Januari 2014 Van de bestuurstafel Na de hernieuwde start op de ledenvergadering van september 2013 zet het bestuur zich met enthousiasme in om de afdeling Harderwijk-Hierden

Nadere informatie

3. Muziekgebouw Eindhoven Wim Vringer Meldt over de programmering en de financiën het volgende: Programmering/ programma ontwikkeling

3. Muziekgebouw Eindhoven Wim Vringer Meldt over de programmering en de financiën het volgende: Programmering/ programma ontwikkeling Notulen jaarvergadering Vrienden Muziekgebouw Eindhoven Datum : woensdag 4 juni 2014 Locatie : tweede foyer Muziekgebouw Eindhoven Aanvang : 18.45 uur Aanwezig : circa 100 Leden van de Vereniging Muziekgebouw

Nadere informatie

VERSLAG van de vergadering van het BESTUUR, gehouden op woensdag 23 april 2014 vanaf 19.30 uur in het kantoor van de federatie te Tynaarlo.

VERSLAG van de vergadering van het BESTUUR, gehouden op woensdag 23 april 2014 vanaf 19.30 uur in het kantoor van de federatie te Tynaarlo. VERSLAG van de vergadering van het BESTUUR, gehouden op woensdag 23 april 2014 vanaf 19.30 uur in het kantoor van de federatie te Tynaarlo. Aanwezig : Voorzitter, Penningmeester, Secretaris, Ph Wedstrijden

Nadere informatie

Voorzitter, Er is al heel veel gezegd. Dat gaat de VVD niet doen.

Voorzitter, Er is al heel veel gezegd. Dat gaat de VVD niet doen. Er is al heel veel gezegd. Dat gaat de VVD niet doen. Toen wij over het coalitieakkoord spraken, telde de VVD Den Haag haar zegeningen. Er werd ruimte geboden voor een aantal van onze ideeën. Bijvoorbeeld

Nadere informatie

PROCEDUREBLAD BEHANDELING RAADSVOORSTEL

PROCEDUREBLAD BEHANDELING RAADSVOORSTEL PROCEDUREBLAD BEHANDELING RAADSVOORSTEL HET COLLEGE VERZOEKT U DIT RAADSVOORSTEL TE BEHANDELEN ONDERWERP : De Raad op Pad in Broekland ZAAKNUMMER : 3398-2016 B&W VERGADERING : 17 mei 2016 AGENDACOMMISSIE

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Begrippenlijst: ALV: Algemene leden vergadering Artikel 1. Leden en vrienden (zie Afdelingsstatuten art. 5 t/m 9) 1.1 IVN Apeldoorn kent de volgende soorten leden: a. Leden; b.

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF18. Wij stáán er voor VAN HET BESTUUR NIEUWE LEDEN: www.sgpgeldermalsen.nl 4/2015. Voor in uw agenda: NAJAARSVERGADERING 25 NOVEMBER

NIEUWSBRIEF18. Wij stáán er voor VAN HET BESTUUR NIEUWE LEDEN: www.sgpgeldermalsen.nl 4/2015. Voor in uw agenda: NAJAARSVERGADERING 25 NOVEMBER VAN HET BESTUUR Het zomerreces is weer voorbij. Als u deze nieuwsbrief leest zijn de eerste commissievergaderingen en raadsvergaderingen al weer achter de rug. Er is veel wat aandacht vraagt, de zondagsontheiliging

Nadere informatie

Financieel Verslag federatie Amsterdam 2014

Financieel Verslag federatie Amsterdam 2014 Toelichting Financieel Verslag federatie Amsterdam 2014 Verkiezing Gemeenteraad 2014 Dit is het definitief overzicht van de uitgaven voor de gemeenteraadsverkiezing 2014. Door de verwerking van nagekomen

Nadere informatie

Beantwoording vragen van de VVD-fractie over het parkeren in de Aker

Beantwoording vragen van de VVD-fractie over het parkeren in de Aker Bezoekadres Osdorpplein 1000 1068 TG Amsterdam Postbus 2003 1000 CA Amsterdam Telefoon 14 020 Fax 020 253 6009 www.nieuwwest.amsterdam.nl Retouradres: SNW, Postbus 2003, 1000 CA Amsterdam Aan de leden

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de Vereniging Internationale Organisatie van Zionistische Vrouwen in Nederland WIZO-Nederland.

Huishoudelijk reglement van de Vereniging Internationale Organisatie van Zionistische Vrouwen in Nederland WIZO-Nederland. Huishoudelijk reglement van de Vereniging Internationale Organisatie van Zionistische Vrouwen in Nederland WIZO-Nederland. Lidmaatschap Artikel 1 1. Een aanvraag tot lidmaatschap wordt ingediend conform

Nadere informatie

Notulen jaarvergadering V.O.S

Notulen jaarvergadering V.O.S Van: Secretaris V.O.S Datum28-07-2010 Aan: Iman, Adrie, Adriaan, Jeanet, Patricia, Sacha, Peter en Diana. Aanwezigen van het bestuur: Iman, Adrie, Adriaan, Jeanet, Patricia, Sacha, Diana enpeter Aanwezige

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 10 december 2014, locatie commissiekamer Stadhuis, aanvang 16.30 uur, einde 19.15 uur.

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 10 december 2014, locatie commissiekamer Stadhuis, aanvang 16.30 uur, einde 19.15 uur. gemeente Eindhoven Concept Griffie gemeenteraad Commissiesecretariaat Behandeld door M. Honing Telefoon (040) 238 24 88 Verzenddatum 9 januari 20143 Verslagcommissie Financiën en Bestuur (cie FB) Betreft

Nadere informatie

Eerlijk delen, krachten bundelen en niemand aan de kant

Eerlijk delen, krachten bundelen en niemand aan de kant Venlo, 5 november 2010 Begroting 2011-2014 Eerlijk delen, krachten bundelen en niemand aan de kant Venlo moet bezuinigen. Bezuinigen betekent dat de gemeenteraad vandaag besluit te stoppen met wat we gisteren

Nadere informatie

KADERNOTA 2015. Meer met minder FINANCIEEL RAADSDEBAT

KADERNOTA 2015. Meer met minder FINANCIEEL RAADSDEBAT KADERNOTA 2015 Meer met minder FINANCIEEL RAADSDEBAT 1 Inleiding Voor ons ligt de Kadernota 2015, waarin de budgettaire en beleidsmatige kaders voor het komende jaar worden vastgelegd. Het College legt

Nadere informatie

Advies Bestuurlijke Vernieuwing VDH

Advies Bestuurlijke Vernieuwing VDH Advies Bestuurlijke Vernieuwing VDH Hoogland 26 juli 2012 1 Inleiding 3 2 Werkwijze 3 3 Bestuurlijke organisatie 3 4 Profiel bestuursleden 4 5 Commissie structuur 4 6 Vergroten draagvlak 5 7 Verdere procedure

Nadere informatie

Concept-verkiezingsprogramma 2014-2018 PvdA Amsterdam Zuid. Amendementen en preadviezen

Concept-verkiezingsprogramma 2014-2018 PvdA Amsterdam Zuid. Amendementen en preadviezen Concept-verkiezingsprogramma 2014-2018 PvdA Amsterdam Zuid Amendementen en preadviezen Donderdag 12 december stelt de ALV het verkiezingsprogramma van de PvdA Amsterdam-Zuid vast. In dit document treft

Nadere informatie

UITNODIGING. Op een Nieuwe Locatie! Jaarbijeenkomst voor leden en belangstellenden. Zaterdag 3 oktober 2015 Vanaf 10:30

UITNODIGING. Op een Nieuwe Locatie! Jaarbijeenkomst voor leden en belangstellenden. Zaterdag 3 oktober 2015 Vanaf 10:30 UITNODIGING Jaarbijeenkomst voor leden en belangstellenden 2015 Zaterdag 3 oktober 2015 Vanaf 10:30 Op een Nieuwe Locatie! Pharming Group NV, Darwinweg 24, LEIDEN Zaterdag 3 oktober 2015 Darwinweg 24,

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement De 3 e Ronde

Huishoudelijk reglement De 3 e Ronde Huishoudelijk reglement De 3 e Ronde Inhoud Artikel 1 - De vereniging Artikel 2 - Het lidmaatschap & contributie Artikel 3 - ingang en beëindiging artikel 4 - Betaling contributie Artikel 5 - Activiteiten

Nadere informatie

Jaargang 7 Nummer 8 27 april 2009

Jaargang 7 Nummer 8 27 april 2009 Jaargang 7 Nummer 8 27 april 2009 Deze nieuwsbrief gaat over: Meld je aan voor de ALV en de wandeling in Ootmarsum Lessen van de dodo Activiteit zondag 3 mei a.s. Wandelen met Boudewijn Büch in de omgeving

Nadere informatie

agenda verkiezingen 2014/2015

agenda verkiezingen 2014/2015 agenda verkiezingen /2015 10 mei extra GLV i.v.m. Provinciale Staten- en Waterschapsverkiezingen 22 mei Europese verkiezingen 20 september GLV: o.a. voorbereiding verkiezingsprogramma s 29 november GLV:

Nadere informatie

Bestuur Algemeen Artikel 3 Het bestuur is verantwoording verschuldigd aan de algemene ledenvergadering.

Bestuur Algemeen Artikel 3 Het bestuur is verantwoording verschuldigd aan de algemene ledenvergadering. Huishoudelijk reglement Vereniging Aziatische Sporten 'Arashi' Leden Rechten Artikel 1 1. De rechten van de student-leden en niet-student-leden zijn: a. het bijwonen van de algemene ledenvergadering met

Nadere informatie

JAARPLAN 2015 WMO ADVIESRAAD BOXTEL

JAARPLAN 2015 WMO ADVIESRAAD BOXTEL JAARPLAN 2015 WMO ADVIESRAAD BOXTEL 1 INLEIDING De Wmo Adviesraad is op basis van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning bij besluit van de gemeenteraad van 27-9-2007 (de z.g. participatieverordening) door

Nadere informatie

Uitnodiging. Jaarvergadering Oudervereniging. Agenda. Locatie: OBS Jongleren. 1. Welkom 2. Begroting van de OV 3. Rondvraag 4.

Uitnodiging. Jaarvergadering Oudervereniging. Agenda. Locatie: OBS Jongleren. 1. Welkom 2. Begroting van de OV 3. Rondvraag 4. Uitnodiging Jaarvergadering Oudervereniging Woensdag 30 september 2015 Agenda Start: 19.30 uur Locatie: OBS Jongleren 1. Welkom 2. Begroting van de OV 3. Rondvraag 4. Afsluiting Oudervereniging OBS jongleren,

Nadere informatie

Werkplan 2016 Afdeling s-hertogenbosch DENBOSCH.PVDA.NL TWITTER.COM/PVDADENBOSCH FACEBOOK.COM/PVDADENBOSCH

Werkplan 2016 Afdeling s-hertogenbosch DENBOSCH.PVDA.NL TWITTER.COM/PVDADENBOSCH FACEBOOK.COM/PVDADENBOSCH Werkplan 2016 Afdeling s-hertogenbosch DENBOSCH.PVDA.NL TWITTER.COM/PVDADENBOSCH FACEBOOK.COM/PVDADENBOSCH Dit werkplan 2016 gaat over het tweede jaar van de bestuurscyclus van de gemeenteraad s-hertogenbosch

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering, 2 juli 2015

Algemene Ledenvergadering, 2 juli 2015 Algemene Ledenvergadering, 2 juli 2015 1. Opening 2. Vaststelling agenda 3. Notulen ALV 27-01-2015 4. Verantwoording bestuur 2014-2015 5. Halfjaarrekening 2015 6. Verkiezen nieuw bestuur 7. Sluiting Agenda

Nadere informatie

CHRISTELIJKE VOLLEYBALVERENIGING EXCELSIOR UITHUIZERMEEDEN. Het einde van het seizoen is al bijna weer in zicht.

CHRISTELIJKE VOLLEYBALVERENIGING EXCELSIOR UITHUIZERMEEDEN. Het einde van het seizoen is al bijna weer in zicht. CHRISTELIJKE VOLLEYBALVERENIGING EXCELSIOR UITHUIZERMEEDEN Lekker eten (1 juni) Het einde van het seizoen is al bijna weer in zicht. Voordat iedereen weg is, willen wij nog graag een gezellige avond organiseren

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering april 2014

Notulen Algemene Ledenvergadering april 2014 Notulen Algemene Ledenvergadering april 2014 Datum: maandag 21 april 2014 Tijd: 10.35 uur t/m 12.00 uur Locatie: Dolfinarium Harderwijk Aanwezigen bestuursleden: Goksel Tatlioĝlu, Angelo Verhoeven, Jan

Nadere informatie

Financieel jaarverslag 2013

Financieel jaarverslag 2013 Financieel jaarverslag 2013 Geachte Leden van D66Almere, Voor u ligt het financieel jaarverslag 2013. Op zich was het financieel een rustig jaar. Vanaf september is er een begin gemaakt met de campagne

Nadere informatie

Jaargang 7 Nummer 7 17 april 2009

Jaargang 7 Nummer 7 17 april 2009 Jaargang 7 Nummer 7 17 april 2009 Deze nieuwsbrief gaat uitsluitend over: Wandelen met Boudewijn Büch in de omgeving van Ootmarsum ALV Büchmania Organisatorische zaken, zoals aanmelden, route, lunch en

Nadere informatie

Advies WMO raad Haarlem op nota. Welzijnswerk klaar voor toekomst.

Advies WMO raad Haarlem op nota. Welzijnswerk klaar voor toekomst. WMO raad Haarlem op nota Welzijnswerk klaar voor toekomst. Inleiding De Wmo-raad Haarlem heeft met belangstelling kennis genomen van de nota Welzijnswerk klaar voor de toekomst. De Wmo-raad adviseert positief

Nadere informatie

Verslag 70 e jaarvergadering SV Angeren

Verslag 70 e jaarvergadering SV Angeren Verslag 70 e jaarvergadering SV Angeren 1. Opening De voorzitter heet iedereen van harte welkom en opent de vergadering. Wat er afgelopen seizoen is gepasseerd is te lezen in het jaarverslag, welke we

Nadere informatie

Tijd rijp voor verplichte scheidingsbemiddeling

Tijd rijp voor verplichte scheidingsbemiddeling Tijd rijp voor verplichte scheidingsbemiddeling Nieuwsbrief NGR 14.03.03 De Nederlandse Gezinsraad (NGR) constateert dat er een breed maatschappelijk draagvlak is voor verplichte scheidingsbemiddeling.

Nadere informatie

Verslag algemene jaarvergadering Stichting Beheer Oudergelden het Festival op maandag 8 september 2014

Verslag algemene jaarvergadering Stichting Beheer Oudergelden het Festival op maandag 8 september 2014 Stichting Beheer Oudergelden Verslag algemene jaarvergadering Stichting Beheer Oudergelden het Festival op maandag 8 september 2014 Aanwezig: Bestuursleden: Aafje ter Avest, Karin Hogervorst en Janke Verheij,

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de in Eindhoven gevestigde vereniging IJSCLUB EINDHOVEN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de in Eindhoven gevestigde vereniging IJSCLUB EINDHOVEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de in Eindhoven gevestigde vereniging IJSCLUB EINDHOVEN HOOFDSTUK I Artikel 1: Inschrijving LIDMAATSCHAP 1. Inschrijving als lid vindt plaats na formele aanmelding bij de ledenadministratie.

Nadere informatie

BESLUITENLIJST Dagelijks Bestuur d.d. 14 april 2011

BESLUITENLIJST Dagelijks Bestuur d.d. 14 april 2011 BESLUITENLIJST Dagelijks Bestuur d.d. 14 april 2011 Aanwezig: L.A.W. de Lange, H.J.J. Lenferink (vz), E. van Oortmerssen-Schutte, C.J.M.W. Wassenaar, J.B. Uit den Boogaard R. van Netten (secretaris) M.J

Nadere informatie

Nieuwsbrief Bewonersoverleg Batadorp. Nr. 15 april 2005

Nieuwsbrief Bewonersoverleg Batadorp. Nr. 15 april 2005 Nieuwsbrief Bewonersoverleg Batadorp. Nr. 15 april 2005 Secretariaat: Europaplein 17, Tel: 398266 Inleiding In deze nieuwsbrief besteden we aandacht aan de volgende onderwerpen: Het dumpen van afval in

Nadere informatie

Ons kenmerk RO10/16.0003149. Datum uw brief

Ons kenmerk RO10/16.0003149. Datum uw brief Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 323 59 92 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postbus 9105 6500 HG Nijmegen Datum 10-05-2016 Ons kenmerk RO10/16.0003149 Contactpersoon K.J. Laumen

Nadere informatie

Bij deze ontvangt u de uitnodiging voor de Algemene

Bij deze ontvangt u de uitnodiging voor de Algemene redactie: OTVaria 03 september 2012 Carla van Eijk Harmen Spoelstra redactieadres: Zocherstraat 9 2321 EE Leiden e-mailadres: otvaria@gmail.com Beste leden van tuinvereniging OTV Bij deze ontvangt u de

Nadere informatie

Wie zijn wij, waar staan we voor, hoe doen we dat? Dat zijn kortweg de vragen waarop antwoord wordt gegeven in dit beleidsplan.

Wie zijn wij, waar staan we voor, hoe doen we dat? Dat zijn kortweg de vragen waarop antwoord wordt gegeven in dit beleidsplan. BELEIDSPLAN AFDELING OLDAMBT 2016 1. Inleiding Wie zijn wij, waar staan we voor, hoe doen we dat? Dat zijn kortweg de vragen waarop antwoord wordt gegeven in dit beleidsplan. Het beleidsplan dient daarmee

Nadere informatie

Huishoudelijke reglement DV Sapphire. Dansvereniging Sapphire Huishoudelijke regelement

Huishoudelijke reglement DV Sapphire. Dansvereniging Sapphire Huishoudelijke regelement Dansvereniging Sapphire Huishoudelijke regelement 1 In dit huishoudelijk reglement wordt verstaan onder de vereniging: Dansvereniging Sapphire het bestuur: het bestuur van de vereniging de algemene ledenvergadering:

Nadere informatie

Adviezen commissie Algemene Bestuurlijke Zaken d.d. 30 augustus 2004 van 20.00 uur tot 23.00 uur.

Adviezen commissie Algemene Bestuurlijke Zaken d.d. 30 augustus 2004 van 20.00 uur tot 23.00 uur. Adviezen commissie Algemene Bestuurlijke Zaken d.d. 30 augustus 2004 van 20.00 uur tot 23.00 uur. 0. verslag Aanwezig zijn: De heer A. van Leeuwen, voorzitter. De heren W. Goudriaan, E.A.R. Meesters (vanaf

Nadere informatie

Resolutie Ledendemocratie

Resolutie Ledendemocratie Resolutie Ledendemocratie Tot nu toe Deze resolutie is de resultante van het rapport Tussen Leden en Leiders van de commissie Noten. Dat rapport spoort de PvdA aan om leden meer invloed uit te laten oefenen

Nadere informatie

(10-10-2007) Roel Horstink - verslag150205def.doc Page 1. concept verslag wijkraad Noordoost

(10-10-2007) Roel Horstink - verslag150205def.doc Page 1. concept verslag wijkraad Noordoost (10-10-2007) Roel Horstink - verslag150205def.doc Page 1 verslag Dienst Wijken Wijkbureau Noordoost Gemeente Utrecht Postbus 8395 3503 RJ Utrecht Telefoon: 030-286 39 40 Fax: 030-286 39 44 Bijeenkomst:

Nadere informatie

Voorbereiden door krachten te bundelen... 2. Visie op nieuwe taken... 2. Vernieuwingen in welzijn, (jeugd)zorg en werk... 2

Voorbereiden door krachten te bundelen... 2. Visie op nieuwe taken... 2. Vernieuwingen in welzijn, (jeugd)zorg en werk... 2 Nieuwsbrief sociaal domein, #1 Vernieuwing welzijn, (jeugd)zorg en werk Inhoud Voorbereiden door krachten te bundelen... 2 Visie op nieuwe taken... 2 Vernieuwingen in welzijn, (jeugd)zorg en werk... 2

Nadere informatie

1. Opening en vaststellen van de agenda De leden worden welkom geheten door Rolie Groninger. De agenda wordt overeenkomstig vastgesteld.

1. Opening en vaststellen van de agenda De leden worden welkom geheten door Rolie Groninger. De agenda wordt overeenkomstig vastgesteld. Notulen Algemene Ledenvergadering PvdA Leeuwarden Datum: zaterdagmorgen 29 maart 2014 Tijdstip: om 10:00 uur Locatie: t Lokaal, Ayttawei te Reduzum 1. Opening en vaststellen van de agenda De leden worden

Nadere informatie

Aanvullende subsidie Bed, bad en brood 2015

Aanvullende subsidie Bed, bad en brood 2015 Openbaar Onderwerp Aanvullende subsidie Bed, bad en brood 2015 Programma Zorg & Welzijn BW-nummer Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting Vanaf 1 januari 2015 hebben we een bed, bad en broodvoorziening

Nadere informatie

Verslag Algemene Ledenvergadering 17 juni 2008

Verslag Algemene Ledenvergadering 17 juni 2008 Albertdonk 4 4707 XZ Roosendaal Tel. 0165-55 59 15 Fax. 0165-52 77 34 Postbus 1378 4700 BJ Roosendaal Verslag Algemene Ledenvergadering 17 juni 2008 Van: Farida Ouahssain Datum: 17 juni 2008 Aan: Algemene

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE WMO-RAAD ZANDVOORT D.D. 16 JANUARI 2012

NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE WMO-RAAD ZANDVOORT D.D. 16 JANUARI 2012 NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE WMO-RAAD ZANDVOORT D.D. 16 JANUARI 2012 Aanwezig Afwezig : *de heren P. Brugman (voorz.), H. Wiedijk (secr.), dhr. J. Kerkman (pnnm.), T. Timmermans (vice-voorz.), F.

Nadere informatie

Alternatieve begroting 2014

Alternatieve begroting 2014 Alternatieve begroting 2014 GroenLinks Rotterdam kiest ervoor om in economisch lastige tijden te blijven investeren in de stad. Dat doen we door meer geld uit te trekken voor bijvoorbeeld onderwijs, het

Nadere informatie

Gebruik de crisis, zorg voor een betere stad en land!

Gebruik de crisis, zorg voor een betere stad en land! Februari 2012 Jaargang 3, nummer 1 15 maart 2012 PvdA Nieuw-West in Debat Gebruik de crisis, zorg voor een betere stad en land! Met: Achmed Baâdoud, Freek Ossel, Adnan Tekin, Ed Groot (2 e Kamer, ovb)

Nadere informatie

Werkplan 2016 bestuur afdeling Groningen

Werkplan 2016 bestuur afdeling Groningen Werkplan 2016 bestuur afdeling Groningen Inleiding In dit werkplan van het bestuur kijken we terug op het afgelopen jaar en stellen we de speerpunten voor het komende jaar vast. Het werkplan zal samen

Nadere informatie

Notulen van Vergadering van eigenaars, gehouden dinsdag 11 maart 2014, aanvang 19:30 uur.

Notulen van Vergadering van eigenaars, gehouden dinsdag 11 maart 2014, aanvang 19:30 uur. Notulen 1. Opening en vaststelling aanwezige stemmen De voorzitter van de vergadering opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom. Vanavond zijn 30 van de 52 stemmen aanwezig dan wel per

Nadere informatie

M. Groot(MG), Ch van Logchem (ChL), G. Sportel(GS) 6 bewoners incl. wethouder Van Haeften van de gemeente H&S

M. Groot(MG), Ch van Logchem (ChL), G. Sportel(GS) 6 bewoners incl. wethouder Van Haeften van de gemeente H&S Onderwerp Vergaderdatum Vergaderlocatie Bestuursvergadering Woensdag 3 juni 2015 Cultureel Centrum De Olm, Olmenlaan 141 te Zwanenburg Aanwezige bestuursleden Afwezige bestuursleden Overige aanwezigen

Nadere informatie

REGLEMENT VAN DE OUDERRAAD VAN DE BERNADETTE MARIA SCHOOL (BMS) DELFT DEFINITIES

REGLEMENT VAN DE OUDERRAAD VAN DE BERNADETTE MARIA SCHOOL (BMS) DELFT DEFINITIES REGLEMENT VAN DE OUDERRAAD VAN DE BERNADETTE MARIA SCHOOL (BMS) DELFT DEFINITIES Artikel 1 In dit reglement wordt verstaan onder: a. school: Bernadette Maria School te Delft; b. ouders: de ouders, voogden

Nadere informatie

De Algemene Ledenvergadering van de HCC Beleggen d.d. 5 april 2014

De Algemene Ledenvergadering van de HCC Beleggen d.d. 5 april 2014 De Algemene Ledenvergadering van de HCC Beleggen d.d. 5 april 2014 De concept agenda: 1 Opening en vaststellen agenda 2 Mededelingen en ingekomen stukken 3 Verslag ALV 13 april 20123 (pagina 2) 4 Jaarverslagen

Nadere informatie

Financieel. Jaarverslag 2014-2015

Financieel. Jaarverslag 2014-2015 Financieel Jaarverslag 2014-2015 26 november 2015 Versie 1.1 Financieel Jaarverslag 2014-2015 versie 1.1.docx 29-11-2015 pagina 1 Voorwoord Voor u ligt het financieel verslag over het verenigingsjaar 1

Nadere informatie

AGENDA VVD-CONGRES. 28 november 2015 Van Nelle-fabriek Rotterdam

AGENDA VVD-CONGRES. 28 november 2015 Van Nelle-fabriek Rotterdam AGENDA VVD-CONGRES 28 november 2015 Van Nelle-fabriek Rotterdam Aanmelden voor het VVD-congres Aanmelden via MijnVVD van 18 september tot vrijdag 20 november Aanmelden kan via MijnVVD vanaf vrijdag 18

Nadere informatie

Werken aan een Duurzame Toekomst

Werken aan een Duurzame Toekomst 2 Werken aan een Duurzame Toekomst Sterk, Sociaal, Solide./> F/x \:.i t / /\ GROENUMIlffi n NUMEGEN IJ W PARTIJ VAN DE ARBEID Nijmegen -^S ^ &...^(i** Perspectiefnota 22-25 Amendement GroenLinks, PvdA

Nadere informatie

13:28 Binnengekomen stukken de oprichtingsakte van Provero; een afschrift hiervan is beschikbaar op de website.

13:28 Binnengekomen stukken de oprichtingsakte van Provero; een afschrift hiervan is beschikbaar op de website. Verslag algemene ledenvergadering 9 november 2009 te Driebergen 13:19 Opening Voorzitter Jur v/d Velde opent de vergadering met het introduceren van de doelstellingen van Provero. Daarna stellen de oprichters

Nadere informatie

Met deze regering zal de economie niet herstellen. Dat betekent dat de er nog heel wat boven ons hoofd hangt.

Met deze regering zal de economie niet herstellen. Dat betekent dat de er nog heel wat boven ons hoofd hangt. Kadernota 2013 en 2017 Meningsvorming: Vooropgesteld de verkiezingen staan voor de deur, veel van wat wij in de kadernota en later begroting vast stellen, leggen wij vast voor de volgende raadsperiode.

Nadere informatie

Jaarverslag Ondernemingsraad 2011 Gemeente Bronckhorst www.orbronckhorst.nl

Jaarverslag Ondernemingsraad 2011 Gemeente Bronckhorst www.orbronckhorst.nl Jaarverslag Ondernemingsraad 2011 Gemeente Bronckhorst www.orbronckhorst.nl Voor u ligt het 7 e jaarverslag van de Ondernemingsraad van de gemeente Bronckhorst over het jaar 2011. Dit verslag is om u op

Nadere informatie

Artikel 2 Het huishoudelijk reglement wordt vastgesteld door de Algemene ledenvergadering.

Artikel 2 Het huishoudelijk reglement wordt vastgesteld door de Algemene ledenvergadering. Huishoudelijk reglement Vergeb. Doelstelling Artikel 1 De vereniging heeft als doel het bewaken van de continuïteit van administratieve software pakketten van BCT Guiding Documents die in gebruik zijn

Nadere informatie

STICHTING DE OPENBARING BELEIDSPLAN 2016-2017

STICHTING DE OPENBARING BELEIDSPLAN 2016-2017 STICHTING DE OPENBARING Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 55228801 BELEIDSPLAN 2016-2017 Contactgegevens STICHTING DE OPENBARING Website: www.stichtingdeopenbaring.nl Email: info@stichtingdeopenbaring.nl

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de Ren/MTB afdeling van de Helderse Ren- en Toerclub Door Oefening Krachtig

Huishoudelijk reglement van de Ren/MTB afdeling van de Helderse Ren- en Toerclub Door Oefening Krachtig Huishoudelijk reglement van de Ren/MTB afdeling van de Helderse Ren- en Toerclub Door Oefening Krachtig Artikel 1 Naam en Zetel 1. De afdeling draagt de naam: Ren/MTB afdeling van de Helderse Ren- en Toerclub

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 28 april 2014

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 28 april 2014 Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 28 april 2014 Aanwezig: Dhr. S.H. Koenen Dhr. H. Vrieze Mw. N. Swart-Kolenberg Mw. I. Koen-Paap Mw. E. Singer Mw. F. Fikry Mw. H. Sijm-Wissink

Nadere informatie

Samenvatting evaluatie Praat met de Raad 29.06.2013

Samenvatting evaluatie Praat met de Raad 29.06.2013 Door de Werkgroep Raadscommunicatie is d.d. 1 juli een vragenlijst gestuurd aan de Krimpense Raadsfracties, waarin een 7-tal vragen zijn gesteld ten aanzien van de eerste sessie van Praat met de Raad gehouden

Nadere informatie

- 1 - Huishoudelijk Reglement Stichting Bouwvereeniging Volksbelang Vianen.

- 1 - Huishoudelijk Reglement Stichting Bouwvereeniging Volksbelang Vianen. - 1 - Huishoudelijk Reglement Stichting Bouwvereeniging Volksbelang Vianen. Zaaknummer 2008S72525DO ALGEMENE BEPALINGEN a. bewonerscommissie: groep huurders van de Woningbouwvereeniging behorende tot één

Nadere informatie

Verslag Algemene Ledenvergadering. Vereniging De Negen Nessen. 26 maart 2009, Clubgebouw TC Bergen

Verslag Algemene Ledenvergadering. Vereniging De Negen Nessen. 26 maart 2009, Clubgebouw TC Bergen Verslag Algemene Ledenvergadering 26 maart 2009, Clubgebouw TC Bergen Bestuur: Mw. J Doucet, Dhr. J. de Boer, penningmeester, Dhr. T. Jonker, secretaris, Mw. S. Hopman en Dhr. J. Schmeitz 1. Opening De

Nadere informatie

Ans Smits (vz); Marcel Vis (sec); Hans van Duren; Willie Pluijm; Miranda Vugts (Regio- Politie B.O.S.);

Ans Smits (vz); Marcel Vis (sec); Hans van Duren; Willie Pluijm; Miranda Vugts (Regio- Politie B.O.S.); NOTULEN Bewonersoverleg De Leeuwerik K.v.K. 56652739 Klompenmaker 42 5683 NE Best secretaris@bodeleeuwerik.nl www.bodeleeuwerik.nl Locatie: Datum: Aanwezig: Afwezig: De Boei, Leemkuilen 101, 5683 BT Best

Nadere informatie

Jaarverslag Gemeentebelangen Pijnacker-Nootdorp

Jaarverslag Gemeentebelangen Pijnacker-Nootdorp Jaarverslag Gemeentebelangen Pijnacker-Nootdorp 2013 Betrouwbaar, Betrokken en Besluitvaardig! Inhoudsopgave 1. Voorwoord van de voorzitter... 3 2. Terugblik op het jaar 2013... 4 2.1 Leden... 4 2.2 Bestuur...

Nadere informatie

Aan de Raad. Made, 20 mei 2008. Ontwerp begroting GROGZ 2009

Aan de Raad. Made, 20 mei 2008. Ontwerp begroting GROGZ 2009 Aan de Raad Made, 20 mei 2008 Raadsvergadering: 26 juni 2008 Nummer raadsnota: 19 Onderwerp: Ontwerp begroting GROGZ 2009 Portefeuillehouder: Bijlagen: Ter inzage: Drs. J. Krook Ambtelijke coördinatie:

Nadere informatie

VERON afdeling Amsterdam

VERON afdeling Amsterdam Afz: VERON afd. Amsterdam P/A Tolkamerstraat 105 1107 PC Amsterdam Zuidoost. 1 Voorwoord voorzitter Beste Amsterdamse radioamateurs, Na een onderbreking van enkele jaren hebben wij op 7 en 8 september

Nadere informatie

De burgemeester, Mr. J.H.C. van Zanen

De burgemeester, Mr. J.H.C. van Zanen voorstel aan de raad Opgesteld door Stadswerken Kenmerk 15.503838 Vergadering Gemeenteraad Vergaderdatum 25 juni 2015 Jaargang en nummer 2015 59 Geheim Nee Afval is Grondstof. Beleidsnota 2015-2018 Het

Nadere informatie

Wet Maatschappelijke Ondersteuning ( Wmo) Wmo-raad Westland

Wet Maatschappelijke Ondersteuning ( Wmo) Wmo-raad Westland Wet Maatschappelijke Ondersteuning ( Wmo) Wmo-raad Westland Wmo Wie of wat is de Wmo? Wet maatschappelijke ondersteuning. Deze wet is op 1 januari 2007 ingevoerd. - Zorgt ervoor dat iedereen zo lang mogelijk

Nadere informatie

Deze notitie beperkt zicht sec tot het creëren van de functie BOA openbare ruimte (OR).

Deze notitie beperkt zicht sec tot het creëren van de functie BOA openbare ruimte (OR). Raad: Beslissing: Voorstel aan de raad Raadsvergadering : 3 juni 2010 Portefeuillehouder : Frans Ronnes Behandeld door : Ad Priems Registratienummer : 219 Onderwerp : Het inzetten van een BOA (Buitengewone

Nadere informatie

Punt 6. TSO commissie: De achternaam van Victor is van Rooij, niet Hennekens.

Punt 6. TSO commissie: De achternaam van Victor is van Rooij, niet Hennekens. Onderwerp: Vergadering oudervereniging PCS Datum: donderdag 9 juli 2015 Tijd: 20.00 21.45 uur Brouwers Archie de Ceuninck van Capelle Thomsen Yolanda Corbeek Nicole Smits-Spekman Susan Angenent-Hilkes

Nadere informatie

Agenda ALV GroenLinks Amsterdam 15 december 2011

Agenda ALV GroenLinks Amsterdam 15 december 2011 Agenda ALV GroenLinks Amsterdam 15 december 2011 1. Opening 2. Vaststellen agenda 3. Mededelingen: wisselingen in het bestuur nieuwjaarsborrel GroenLinks Amsterdam 12 januari 2012 Zin in 2014 d.d. 10 maart

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering Amersfoort Sportfederatie (ASF)

Notulen Algemene Ledenvergadering Amersfoort Sportfederatie (ASF) Notulen Algemene Ledenvergadering Amersfoort Sportfederatie (ASF) Datum: Donderdag 22 mei 2014 Locatie: Verenigingsgebouw CJVV 1. Opening en vaststellen agenda De voorzitter opent de vergadering om 20.08

Nadere informatie

wie zijn we? wie zijn we? wat doen we nu? wat willen de leden? waar willen we naar toe? hoe geven we dat vorm?

wie zijn we? wie zijn we? wat doen we nu? wat willen de leden? waar willen we naar toe? hoe geven we dat vorm? Notitie toekomst CDA-Bestuurdersvereniging wie zijn we? wat doen we nu? wat willen de leden? waar willen we naar toe? hoe geven we dat vorm? Aanleiding De BSV wil nadenken over de toekomst van de vereniging.

Nadere informatie

Motie Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen Inzake Inhuur

Motie Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen Inzake Inhuur cl RM014-0093 Motie Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen Inzake Inhuur De Gemeenteraad van Bergen op Zoom in vergadering bijeen op donderdag 19 juni 2014 in beraadslaging over "Jaarstukken 2013"

Nadere informatie

Verslag CDA Vrouwenberaad Noord-Holland 16 november 2013

Verslag CDA Vrouwenberaad Noord-Holland 16 november 2013 Verslag CDA Vrouwenberaad Noord-Holland 16 november 2013 Algemene Ledenvergadering van het CDAV Noord-Holland op zaterdag 16 november 2013 in Grand Café Mezza Luna te Castricum Welkom en overweging Door

Nadere informatie

Stappenplan om agressie tegen bestuurders aan te pakken

Stappenplan om agressie tegen bestuurders aan te pakken pagina 1 van 5 Nieuwsbrief voor raadsleden Nummer 11, oktober 2011 Stappenplan om agressie tegen bestuurders aan te pakken Bestuurders worden steeds vaker geconfronteerd met agressie en geweld. Van alle

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE WMO-RAAD ZANDVOORT D.D. 18 MAART 2013

NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE WMO-RAAD ZANDVOORT D.D. 18 MAART 2013 NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE WMO-RAAD ZANDVOORT D.D. 18 MAART 2013 Aanwezig : *de heren P. Brugman (voorz.), H. Wiedijk (secr.), J. Kerkman (pnnm.), T. Timmermans, F. Hoenderdos *de dames T. Boddaert

Nadere informatie

MR de Tafelronde NOTULEN DATUM: 11 JUNI 2014 PLAATS: AMERSFOORT. Monique. Hans. Agnes, Monique, Ingrid, Jeroen, Martijn. Welkom

MR de Tafelronde NOTULEN DATUM: 11 JUNI 2014 PLAATS: AMERSFOORT. Monique. Hans. Agnes, Monique, Ingrid, Jeroen, Martijn. Welkom MR de Tafelronde NOTULEN DATUM: 11 JUNI PLAATS: AMERSFOORT NOTULIST VOORZITTER AANWEZIGEN Hans Agnes,, Ingrid, Jeroen, Martijn Welkom Mededelingen, o.a. over Formatie (SvZ & info besluitvormingsproces

Nadere informatie

AGENDASTUKKEN ALV 14 APRIL 2015

AGENDASTUKKEN ALV 14 APRIL 2015 AGENDASTUKKEN ALV 14 APRIL 2015 Bijlage 1: voorstel invulling vacature afdelingsbestuur Ter bespreking op de algemene ledenvergadering d.d. 14 april 2015 Eind december 2014 heeft vicevoorzitter Desiree

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement. Ouderraad Vrije Basisschool Lanklaar

Huishoudelijk reglement. Ouderraad Vrije Basisschool Lanklaar Huishoudelijk reglement Ouderraad Vrije Basisschool Lanklaar Inhoudstafel 1. Benaming p. 2 2. Zetel p.2 3. Doelstelling p.2-3 4. Samenstelling van de ouderraad p.3 5. Bestuurssamenstelling en vertegenwoordigingen

Nadere informatie

ALV MAANDAG 18 NOVEMBER

ALV MAANDAG 18 NOVEMBER ALV: 18 november Nieuws vanuit de mini s Foto uit de oude doos Activiteitencommissie Standenlijst ALV MAANDAG 18 NOVEMBER Op maandag 18 november om 21:15 uur is de algemene ledenvergadering in de kantine

Nadere informatie