Rood Nieuw-West. Nieuwsbrief van de PvdA afdeling Amsterdam Nieuw-West

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Rood Nieuw-West. Nieuwsbrief van de PvdA afdeling Amsterdam Nieuw-West"

Transcriptie

1 Rood Nieuw-West Nieuwsbrief van de PvdA afdeling Amsterdam Nieuw-West Juni 2011 Jaargang 2, nummer 2 Inhoudsopgave Van de voorzitter Agenda Algemene Ledenvergadering Verslag ALV Opmerkingen van de penningmeester Van de stadsdeelbestuurders Van de fractie Thema ALV Schiphol Uitnodiging expertmeeting Dierenwelzijn & godsdienstvrijheid 1 mei Viering Gerhardhuis Impressie Gewestelijke Vergadering De Pvda ging weliswaar met pensioen, maar de 1 mei viering dit jaar in het Gerhardhuis was een bijzonder levendige bijeenkomst met bezoek van Eberhard van der Laan. Van de voorzitter Van half maart tot half april zijn door mij samen met Erwin functioneringsgesprekken met alle fractieleden en de leden van het dagelijks bestuur gevoerd. Eind mei zullen de hoofdlijnen, die uit deze gesprekken naar voren kwamen, zowel met de fractieleden als de db-leden worden besproken. Amsterdam breed is vurig en gepassioneerd gediscussieerd over de steun van de 2 de Kamerfractie aan het wetsvoorstel van de PvD over het ritueel slachten. Er was en is grote onvrede over de manier van besluitvorming door de fractie, zonder uitgebreid met de partijleden te debatteren. Schoorvoetend is door Martijn van Dam en Tjeerd Dekken toegegeven op 28 april, dat dit beter had gekund. In ieder geval zal er door Amsterdam nogmaals een bijeenkomst aan dit onderwerp gewijd worden, nadat de hoorzitting in de 2 de kamer is gehouden en de 2 de kamerfractie zijn standpunt definitief bepaalt. Onze afdeling zal mede daarom op 8 september s avonds een politiek café organiseren met als onderwerp het integer handelen bij politieke besluitvorming (of zoals de Amsterdamse JS het formuleerde: politiek is alleen hoeren en snoeren, het gaat niet meer om de lange termijn ). Op 23 juni (de ALV) is een discussie over Schiphol, voorbereid door onze werkgroep, geagendeerd: namens het bestuur spreek ik de hoop uit u allen op deze bijeenkomst te treffen. Miep van Diggelen Uitnodiging Algemene Leden Vergadering Deze wordt gehouden in de Verrijzeniskerk, Louis Bouwmeesterstraat 76. Aanvang: uur, de zaal is open vanaf uur Agenda 1. Opening, mededelingen en vaststelling agenda 2. Financiën: uitwerking aanbevelingen advies kascommissie naar aanleiding van de jaarrekening Inhoudelijke discussie: debat over Schiphol, voorbereid door de werkgroep Schiphol Elders in RNW kunt u een toelichting lezen. 4. Wat verder ter tafel komt 5. Rondvraag en sluiting Oproep nieuwe redactieleden Rood Nieuw West De redactie Rood Nieuw West is verantwoordelijk voor dit clubblad en onze website. Vindt je het leuk om een artikel te schrijven of om foto s te maken van evenementen? En zou je onze redactie willen versterken? Je bent van harte welkom. Je kunt voor meer informatie contact opnemen met: Jolien van der Werff, of telefoon:

2 Verslag ALV 24 maart 2011 Verslag jaarvergadering PvdA Amsterdam Nieuw-West op 24 maart 2011 Opening, mededelingen en vaststelling agenda Miep van Diggelen opent de vergadering om uur en heet de aanwezigen (ca. 25) van harte welkom. Om technische redenen zijn het verslag van de vorige algemene ledenvergadering evenals de jaarrekening 2010 niet gepubliceerd in Rood Nieuw West. Exemplaren zijn beschikbaar bij de ingang. Verantwoording bestuur Jaarverslag Er zijn geen vragen waarna het jaarverslag 2010 wordt vastgesteld. Financiën De jaarrekening 2010 is voorgelegd aan de kascommissie bestaande Meeuwis Vermaak en Hilly Hol. De kascommissie realiseert zich dat 2010 een overgangsjaar was en het in elkaar schuiven van drie afdelingsadministraties een hele klus was. Toch hebben zij een aantal aanbevelingen. Besloten wordt dat de penningmeesters aan de volgende ALV een notitie voorlegt waarin zij ingaan op de opmerkingen en aanbevelingen van de kascommissie. Voorts merken enkele leden op dat het eigen vermogen op de balans thuis hoort en niet op de winst/verliesrekening. Met de afspraak dat voor de volgende ALV het onderwerp financiën weer wordt geagendeerd, vergezeld van een notitie van de penningmeesters, wordt de jaarrekening 2010 vastgesteld. Afvaardiging Adviesraad Verenigingszaken Het is een bevoegdheid van het afdelingsbestuur om een kandidaat af te vaardigen en Harry Scholten heeft zich bereid verklaard om deze taak op zich te nemen. Inhoudelijke discussie: Parkeerbeleid Namens de fractie houden Erwin Spijker en Maarten van Maurik een inleiding. Voor de zomer zal het DB een nieuw parkeerbeleid voorleggen aan de deelraad. Ter voorbereiding zijn er vijf bewonersbijeenkomsten georganiseerd. De fractie werkgroep parkeren wil uitgangspunten bepalen met betrekking tot de volgende onderdelen: bloktijden van 9 tot 14 uur in woonbuurten woonbuurt gebonden parkeerzones parkeergarages en stedelijke vernieuwing hoe ga je om met woonbuurten waar nog ruimte is hoe ga je om met parkeren bij grotere winkelcentra en de lokale buurtcentra De zaal krijgt ruimte om vragen te stellen of opmerkingen te maken. De leden geven aan dat er niet overal parkeerdruk is. Voor de parkeerdruk die er wel is bijv. bij het Ecuplein, op de grens tussen Slotervaart en Slotermeer kan je een blauwe zone instellen. Een moeilijk te bedienen parkeermeter is niet gewenst en het 1 e uur gratis parkeren kan ook een optie zijn. Een lid merkt op dat de intentie niet moet zijn om als een olievlek overal betaald parkeren in te voeren. De woningcorporaties moeten ook creatief zijn door de verkoopprijs van de woning te verlagen inclusief de kosten voor een garage. Daarbij moeten verkoop of huurprijzen van de garages (aan de woningen) zo uniform mogelijk zijn. Momenteel vragen corporaties verschillende prijzen. Een ander lid vraagt hoe vergunningen voor bedrijven geregeld moeten worden die 1-50 medewerkers in dienst hebben? Vrije parkeerruimte stimuleert het ondernemerschap, betaald parkeren moet niet ten koste gaan van het ondernemerschap. Je kan voor bepaalde bedrijven een parkeerruimte reserveren zonder dat je betaald parkeren invoert. Wat levert een parkeerplaats op aan inkomsten? De opbrengsten worden gebruikt voor de aanschaf van een parkeerautomaat, voor de bekostiging van de handhaving. Het gedeelte dat overblijft nadat de kosten zijn betaald, wordt geïnvesteerd in de openbare ruimte. Er zijn ideeën om het mobiliteitsfonds om te vormen zodat de middelen die vrijkomen breed ingezet kunnen worden. 5.Verkiezing nieuw bestuur Amsterdam 31 maart Vanuit Nieuw West zijn de volgende personen kandidaat: Nana Nti, Hans Aartsen en Bram de Vries. De leden uit Nieuw-West worden opgeroepen op hun stem aan deze leden te geven. 6. Rondvraag en Sluiting Op 8 april a.s. organiseert het partijbureau een bijeenkomst over Verenigingszaken (het afdelingsbestuur heeft Harry Scholten voorgedragen) en binnenkort wordt een Pleinactie op August Allebéplein georganiseerd. N.a.v. een vraag over de opheffing van de stadsdelen merkt de voorzitter op dat naast Gemeente ook de PvdA Amsterdam zich hard zal moeten maken voor het behoud van stadsdelen. De vergadering wordt om afgesloten met de mogelijkheid om even na te blijven. De volgende ALV is gepland op 23 juni Opgemaakt door Gökhan Aksoy Opmerkingen van de penningmeester: Na de fusie van de 3 afdelingen tot PvdA Amsterdam Nieuw West moest de boekhouding van de 3 voormalige penningmeesters verwerkt worden tot een begroting / jaarrekening. De opzet van de begroting / jaarrekening 2010 gaf beginproblemen, die inmiddels zijn opgelost doordat o.a. via het partijbureau een boekhoudprogramma ter beschikking werd gesteld. Onze 1 ste penningmeester Roos Pourier kreeg daarvoor een cursus. Na invoering van de cijfers werd de jaarrekening / begroting goedgekeurd door het partijbureau en werd de afdracht 500-afdelingen overgemaakt. De bijdragen van de fractieen DB-leden dienen door de afdeling geïnd te worden. Dat loopt inmiddels redelijk. Sommige leden moeten nog worden aangespoord. Een gedeelte van de zo verkregen 2

3 inkomsten wordt overgemaakt naar een spaarrekening. Een ander gedeelte wordt aan de lopende begroting toegevoegd. In het volgende RNW zal het bestuur de aangepaste begroting laten opnemen. Wat betreft de gelden van het Kat-fonds vindt overleg plaats met de voorzitter van de stichting die het geld beheert. Alvorens het saldo naar onze afdeling kan worden overgemaakt dient deze stichting eerst te worden geliquideerd. Wij hebben goede nota genomen van de aanbevelingen van de Kascommissie, waardoor de volgende begroting / jaarrekening kan worden aangepast. Harry Scholten 2 de penningmeester. Van de Stadsdeelbestuurders Vorige week heb ik gesprekken met ambtenaren gevoerd over hoe om te gaan met zwerfafval. Staat in de top 5 van grote ergernissen. Zo n gesprek laat veel dilemma s zien, kijk maar mee: Iedereen die zich ergert aan zwerfvuil (en wie doet dat niet) vindt dat het door iemand opgeruimd moet worden. En natuurlijk moet dat de overheid zijn. Meteen daarna wordt er ook gesproken over hoe zwerfvuil ontstaat. Plastic zakjes bij de markt, snoeppapiertjes en drinkpakjes op de schoolroutes, lege blikjes bij stoplichten, kapot gescheurde vuilniszakken waardoor de inhoud door de hele straat verwaait, pakken kranten in de hoek van de sloot, etc., etc. Opvallend is dat de bron van dat vuil steeds een mens is. Iemand laat dat papiertje vallen, laat die stapel kranten achter, zet de vuilniszak NAAST de container in plaats van erin ga zo maar door. Ik snap dus ook best dat veel mensen roepen om handhaving. Alleen wat wordt daar eigenlijk mee bedoeld? Bij handhaving wordt vaak verstaan: deel maar bonnen uit aan de vervuilers, dan leren ze het wel. Klinkt logisch, maar hoe kom je er achter wie vervuild heeft? Door vuilnis te onderzoeken om een naam te achterhalen. Dat helpt niet bij de snoeppapiertjes en de plastic tasjes. En het lukt ook vaak niet bij de vuilniszakken. Er moet een naam inzitten. Dan maar op elke hoek iemand 24 uur per dag neerzetten? Dat gaat hem ook niet worden. Weet u hoeveel hoeken het stadsdeel heeft? Bovendien: het uitdelen van een bon maakt het niet schoon op straat. Er moet toch iemand opruimen. Vragen de mensen die roepen om handhaving niet eigenlijk om een aanpak zodat het niet vuil wordt? Ingrijpen en voorkomen dus eigenlijk? Hoe dan? Cameratoezicht op elke hoek? En dan nog. Vuil trekt vuil aan. Dus zodra het vuil is: meteen opruimen (denk aan het Cleanteam). Dat is fijn, want dan hoeven de goeden niet onder de kwaden te lijden. Maar aan de andere kant: is dat niet meteen het belonen van slecht gedrag? Want als alles toch meteen wordt opgeruimd, wat maakt het dan uit? Het is best ingewikkeld. Een praktijkvoorbeeld: Op 29 april jl., de dag vóór Koninginnedag, word ik gebeld: Els, er staat nog allemaal grof vuil op straat in De Aker. Dat kan toch niet blijven het hele weekend blijven staan? Ik moet zeggen dat ik wel wat verbaasd was. Het stond niet op één plek maar verdeeld door De Aker. Er waren dus veel mensen die spullen buiten hadden gezet. Kortom, niet het werk waar we het Clean Team voor hebben. De vaste ophaaldag voor grof vuil in De Aker is maandag. Heeft dat spul dan de hele week op straat gestaan? Jawel. En weet u hoe dat komt? Omdat het die maandag ervoor 25 april was: 2e paasdag en dan wordt er geen grofvuil opgehaald. Hoe mensen dat hadden kunnen weten? Het staat in de afvalkalender die huis aan huis is verspreid. Tja.. toch staat het er vrijdag 29 april. En de dag erna is het Koninginnedag. Dus we hebben maar weer een aannemer ingehuurd om het op te ruimen (ruim 10 ton!) want je kunt het toch niet zomaar laten staan? Of moeten we de volgende keer misschien toch zeggen: sorry, daar hebben we geen geld voor (over)? Dit soort dilemma s gaan we dit jaar uitvoerig met elkaar bespreken in Nieuw-West. Zeker gezien de aangekondigde bezuinigingen moet hier een standpunt over worden ingenomen. Ik ben erg benieuwd wat u ervan vindt. Els Verdonk. Els schrijft een weblog op de stadsdeelsite: Op de homepage staat een menuutje: Bestuurlijke links. In dat menuutje staat een link naar de blogs. Van de fractie Belactie onder leden van onze partij Afdelingsbestuurders, portefeuillehouders en fractieleden van de PvdA-Nieuw-West zijn de afgelopen (en komende) maanden druk bezig om alle afdelingsleden te bellen. We willen graag weten of er leden zijn die ons kunnen voeden met informatie over zaken die spelen in hun buurt. Ook willen we kijken of er leden zijn die hun kennis en ervaring op specifieke onderwerpen, zoals onderwijs, stedenbouw of kunst en cultuur, met ons willen delen. We willen graag de kennis en ervaring die er onder onze bijna 600 leden is, beter benutten. 3

4 We proberen iedereen te bellen, stellen een paar vragen en nodigen u uit voor onze afdelingsvergaderingen of spreekuren van de fractie. Maar ook als u een keer een persoonlijk bezoek wilt, dan kan dat. We proberen ook de lijst met telefoonummers en mailadressen te actualiseren. Tot nu toe zijn ca. 100 leden gebeld; de reacties zijn over het algemeen positief. We willen de komende weken alle leden bellen. Maar, als u nog niet gebeld bent, kunt u ons natuurlijk ook bellen! Edith Brouwer, vicefractievoorzitter: Tel: Van de stadsdeelbestuurders De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) Zoals u wellicht weet is aan alle gesubsidieerde organisaties in Nieuw West te kennen gegeven dat we alle subsidies voor 2012 opnieuw bekijken. Veel tijdelijk geld is verdwenen, maar ook structureel is er minder geld. Maar er is meer: er wordt een extra beroep gedaan op de welzijnsgelden in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, ofwel de WMO. De WMO is een wet waarin participatie (meedoen) centraal staat. In die wet is de Welzijnswet opgegaan en een deel van de AWBZ (zorg). Er wordt steeds meer beroep gedaan op welzijnswerk om zorg te voorkomen. Als we er in slagen meer sociale samenhang te organiseren worden minder mensen eenzaam en zullen mensen wat meer voor elkaar zorgen. Vanuit die visie gaat het er om dat mensen wat meer verantwoordelijkheid gaan nemen voor elkaar. Praktische solidariteit. Tevens moeten we mensen zo veel mogelijk ondersteunen om zelfredzaam te worden. Emancipatie dus. Dat is voor mij de opgave van het 'nieuwe welzijn'. Een mooi ideaal, waarmee tegelijkertijd verwacht wordt dat we de groeiende kosten voor zorg enigszins in toom kunnen houden. Wel moeten we deze opgave proberen te bereiken met minder geld! Maar er is meer. Er komen opeens allerlei taken bij. Mensen waarvan DWI denkt dat ze geen kans meer hebben op werk worden overgedragen aan de stadsdelen in het kader van de WMO. Welzijn en zorg moeten er voor zorgen dat deze mensen toch blijven meedoen in de samenleving, en niet helemaal afgeschreven worden. Vanuit het Rijk wordt bezuinigd op de zorg, zo wordt de AWBZ steeds verder uitgekleed. De WMO moet het opvangen. Ook zijn er plannen om mensen met een verslaving, daklozen of mensen met psychiatrische problematiek sneller te laten doorstromen van opvanghuizen naar gewone huizen. Iedereen moet meedoen in de WMO, dus ook zij. Dit alles vraagt om een enorme verandering in het welzijnsbeleid. Van iedereen wordt iets verwacht: niemand kan alles, maar iedereen kan iets. Samen moeten we proberen er iets goeds van te maken. Dat is mijn inzet. Ik weet dat het moeilijk is, vooral in de kwetsbare buurten van Nieuw West, maar ik hoop dat we samen een heel eind komen. Samen, ja, maar dan lees ik opeens een notitie over de WMO van onze VVD wethouder zorg in de stad, Erik van de Burg.. Er wordt een nieuwe lijn uitgezet voor de WMO, stelt hij: het gaat niet meer om de verantwoordelijkheid voor elkaar, de sociale samenhang, maar om de eigen verantwoordelijkheid. De verantwoordelijkheid van de overheid is vooral mensen daar op aan te spreken. Als ik dat hoor vrees ik dat het geheel de verkeerde kant opgaat met de WMO. Als ik spreek over het ondersteunen van de eigen kracht van mensen en hun omgeving dan is dat vooral om mensen de kans te bieden zelf de regie te nemen, en uit te gaan van wat mensen wel kunnen. Maar eigen verantwoordelijkheid is een individueel begrip. Ieder is verantwoordelijk voor zichzelf. Voor wie het echt niet kan is er een vangnet. Dat wel. Maar dan ben je ook wel echt afgeschreven. Voor mij een spookbeeld. Uitgaan van de kracht van burgers om het samen te doen, ok. Maar uitgaan van de eigen verantwoordelijkheid van ieder individu is iets heel anders. Dat is nu net het verschil tussen de sociaal democratie, die uitgaat van solidariteit en emancipatie, en het liberalisme van de vvd, dat uitgaat van winnaars en verliezers: zij die de verantwoordelijkheid zelf aankunnen en zij die dat niet kunnen. Dat is niet de samenleving waarin ik wil wonen! Jesse Bos THEMA ALV 23 juni Schiphol lusten en lasten in balans voor Nieuw-West? Op de algemene ledenvergadering van 23 juni is Schiphol het inhoudelijke thema en PvdA politici van de provincie en het stadsdeel zullen aan het woord komen, evenals bewoners uit De Aker en uit Geuzenveld. Daarnaast zal het dynamisch team Schiphol verslag doen van de resultaten van het afgelopen half jaar. Uiteraard zal er volop gelegenheid zijn voor vragenstellen en meedenken. Een aantal PvdA politici zal praten over hun visie voor Schiphol. Wat voor ruimte heeft Schiphol nodig om te groeien? Wat voor gevolgen zal dat hebben voor de bewoners in Nieuw-West? Komen er dan meer banen voor mensen in Nieuw-West of alleen maar meer herrie? Wat betekent het voor ontwikkeling van de aan Schiphol gebonden bedrijventerreinen Lutkemeer? Kunnen bewoners uit Nieuw-West straks gemakkelijker voor hun werk met het openbaar vervoer op Schiphol komen en hoe zullen ze beschermd worden tegen teveel geluidsoverlast? Kunnen er nog wel nieuwe huizen gebouwd worden in Nieuw-West als er meer vliegtuigen over Nieuw-West vliegen? Een bewoonster uit De Aker en een bewoner uit Geuzenveld zijn boos omdat ze meer last hebben gekregen van overvliegende vliegtuigen door de wijzigingen van de vliegroutes de afgelopen jaren en het experiment met vliegen volgens afspraak 4

5 dat sinds 1 november 2010 gestart is door het advies van de Alders-tafel. Zo wordt er nu 750 meter dichterbij Geuzenveld gevlogen dan vroeger. Sluit dat aan bij uw eigen ervaringen of valt het voor het stadsdeel als geheel eigenlijk best mee? Het dynamisch team Schiphol is een aantal keren bij elkaar gekomen en heeft hier en daar geprobeerd invloed uit te oefenen op het beleid van de stad en de provincie. Wat is gedaan en hoe succesvol was dat? Wat wil het team de komende tijd gaan doen? Waarmee zou het team volgens u aan de slag moeten gaan? Namens het dynamisch team Schiphol, Bram de Vries (contactpersoon/coördinator) Uitnodiging epert meeting Op vrijdag 17 juni organiseert de Alfred Mozer Stichting (AMS) een bijeenkomst voor lokale politici en belangstellenden over de uitbreiding van de Europese Unie (EU) en de relevantie voor de lokale politiek. Met o.a. Anna Warmińska (Ambassade van Polen), Gert-Jan Bakker (CDA-fractie Den Haag) en Maja Nenadovic (UvA). De uitbreiding van de EU is ook op lokaal niveau merkbaar. Sinds onder andere Polen, Bulgarije en Roemenië lid zijn geworden van de EU, komen steeds meer mensen uit deze landen naar Nederland om te werken. Wat betekent dit voor de werkgelegenheid en voor de integratie van deze mensen in de lokale samenleving?welke rol speelt de lokale politiek daarbij? In de komende jaren zullen in principe ook de Balkanlanden lid worden. Wat is het beeld dat burgers hebben van deze landen? Hoe staat men in het algemeen tegenover hun toetreding tot de EU? We gaan in discussie over de voor- en nadelen op lokaal niveau en praten over toekomstige uitbreidingen richting de Balkanlanden en de gevolgen hiervan voor de Nederlandse arbeidsmarkt. Achtergrondinformatie Dit project vindt plaats in het kader van het PRINCE programma van de Europese Commissie, onder het project The EU Enlargement Process: Open your mind and get involved!. Het project heeft als doel EU burgers bekend te maken met de culturele en sociaal-politieke structuur van (potentiële) kandidaat lidstaten in de Balkanlanden en debat te stimuleren over de voor- en nadelen van de uitbreiding van de EU. Om deze doelstellingen te bereiken richten we ons op drie verschillende doelgroepen: lokale journalisten, leraren en lokale politici. De bijeenkomst voor de lokale politici is de laatste uit de reeks. Vrijdag 17 juni, uur, inloop met lichte lunch vanaf uur Huis van Europa, Korte Vijverberg 5, Den Haag Toegang gratis Voertaal Nederlands Voor meer informatie en aanmelding mail Contact: Marianna Tsirelson, / Voor het volledige programma raadpleeg de website: Dierenwelzijn en godsdienstvrijheid In mijn jeugd had mijn oma een groot konijn, dat zij groenteafval en andere etensresten gaf. Dat konijn werd tegen de Kerst geslacht en opgegeten. Joep van t Hek heeft een liedje geschreven over Flappie, dat hetzelfde overkwam. Mijn vader heb ik vroeger wel eens een kip zien slachten, die dan nog even zonder kop door de tuin rende. Tegenwoordig is zo iets not done. Voor dierenwelzijn is een politieke partij opgericht. Deze Dierenpartij heeft een wetsvoorstel ingediend waarbij verboden wordt om dieren zonder verdoving te slachten. Daar zijn joden en moslims fel op tegen. De islam en het jodendom schrijft voor, dat een dier met een vlijmscherp mes geslacht moet worden via het doorsnijden van de halsslagader. Er is grote discussie over de vraag of dat pijnlijker is dan de slacht via een pen of kogel door de kop van een rund of schaap. Zie hierover een lezenswaardig artikel in de Volkskrant van 13 april 2011 ( op te zoeken via Google). De 2deKamer fractie van de PvdA had gemeend het voorstel van de Dierenpartij te moeten ondersteunen. Zij had echter niet gecommuniceerd met de achterban, waar de nodige ophef is ontstaan. Komen bepaalde besluiten niet vaak ondoordacht tot stand? Of voornamelijk op basis van emotie? De SP verdedigde onlangs bij Pauw en Witteman een wetsontwerp tegen het fokken van nertsen: het louter fokken van nertsen en doden daarvan om hun huid tegen forse winst te verkopen zou moeten worden verboden, omdat het een luxe artikel betreft. Moeten we dan ook verbieden, dat de huiden van runderen en andere dieren worden verkocht en waarmee schoenen en tassen worden vervaardigd. Moeten we de hengelsport niet gaan verbieden? Lijden vissen geen pijn als ze aan de haak worden geslagen door duizenden hengelaars, hoewel die meestal de gevangen vis terugzetten. Moeten we de verkoop van vliegenmeppers niet verbieden, omdat het doodslaan van een vlieg of mug ook dierenleed veroorzaakt? Harry Scholten 5

6 1 mei viering Gerhardhuis Er is een jarige! Er was een enthousiaste Burgemeester! Er ontstond filevorming in de gangen van het Gerhardhuis Er was een speciale felicitatie! Er was ruimte voor een één op één gesprek. Foto s : René van Soest 6

7 Impressie gewestelijke vergadering op 11 april 2011 In deze vergadering werd aan de afgevaardigden het coalitie-akkoord voor Noord-Holland voorgelegd. Tjeerd Talsma lichtte de totstandkoming en de inhoud ervan toe. Vanzelfsprekend was het een kwestie van geven en nemen geweest. Onze afgevaardigden waren tevreden over het beleid ten aanzien van Schiphol. Met name de afspraken over megastallen en windmolens leidden tot vragen en kritische opmerkingen, maar middels een warm applaus maakten de afgevaardigden duidelijk dit akkoord goed te keuren. Vervolgens lichtte de nieuwe fractievoorzitter, Xander den Uyl, het proces van kiezen van de gedeputeerden toe: dat was zorgvuldig en consciëntieus geschied. Een motie van orde, ingediend door Roel de Wit, waarin werd gevraagd aan de fractie om dit besluit te heroverwegen, leidde tot een geëmotioneerde discussie. Xander den Uyl verwoordde het gevoelen bij vele afgevaardigden, dat bij aanname van deze motie door de gewestelijk afgevaardigden de fractie beschadigd zou beginnen aan haar periode. Tenslotte werd de motie door de indiener ervan ingetrokken en konden de toekomstige gedeputeerden (Tjeerd Talsma en Elvira Sweet) gefeliciteerd worden. Miep van Diggelen Er was een gast aan tafel Er werd uit volle borst meegezongen! Er waren heel veel taartjes! Er waren gesprekjes in de wandelgangen. En er waren DB-, fractie en bestuursleden met rozen! 7

8 [adres sticker] Rood Nieuw-West Nieuwsbrief van de PvdA afdeling Amsterdam Nieuw-West Afzender (secretariaat) PvdA afdeling Amsterdam Nieuw-West Secretaris Wendela Gronthoud Wolbrandtskerkweg 49, 1060 CL Amsterdam

Bouwen bij OV knooppunten

Bouwen bij OV knooppunten 6 Bestuur Tijdens de as gewestelijke vergadering wordt een deel van het bestuur opnieuw gekozen. Buitenland Oproep voor nieuw elan voor de werkgroep Buitenland van Noord-Holland 9 Regiodag 12 Hoever staat

Nadere informatie

Met alle macht. Aansturen op politieke beïnvloeding

Met alle macht. Aansturen op politieke beïnvloeding 1 Met alle macht Aansturen op politieke beïnvloeding 2 E-Quality, kenniscentrum voor emancipatie, gezin en diversiteit Postbus 85808 2508 CM Den Haag Laan Copes van Cattenburch 71 2585 EW Den Haag F +31

Nadere informatie

F.A.L. Polsbroek, E.R.R. Pengel, A.J.M. Scholten* M. Haak*, P. Visser Y.N. de Baaij, J.A. Jägers, F.J. Mulder, H.M. Wielage*

F.A.L. Polsbroek, E.R.R. Pengel, A.J.M. Scholten* M. Haak*, P. Visser Y.N. de Baaij, J.A. Jägers, F.J. Mulder, H.M. Wielage* CONCEPTNOTULEN van de openbare en besluitvormende vergadering van de raad der gemeente Diemen, gehouden op donderdag 25 maart 2010 in het Gemeentehuis te Diemen, bijeengeroepen om 20.00 uur. Aanwezig:

Nadere informatie

Afwezig: (*fractievoorzitters)

Afwezig: (*fractievoorzitters) NOTULEN van de openbare en besluitvormende vergadering van de raad der gemeente Diemen, gehouden op dinsdag 12 oktober 2010 in het Gemeentehuis te Diemen, bijeengeroepen om 20.00 uur. Aanwezig: (*fractievoorzitters)

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD DER GEMEENTE HAARLEM OP DONDERDAG 12 MEI 2011 OM 20.00 UUR

VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD DER GEMEENTE HAARLEM OP DONDERDAG 12 MEI 2011 OM 20.00 UUR VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD DER GEMEENTE HAARLEM OP DONDERDAG 12 MEI 2011 OM 20.00 UUR Voorzitter: DD Griffier: Wethouders: de heer J.J. Visser mevrouw I. van Tienhoven de heer E.P. Cassee,

Nadere informatie

Paul Kalma: Nooit meer paars pagina 8-9

Paul Kalma: Nooit meer paars pagina 8-9 10e jaargang, nummer 3 oktober 2012 De deelraadsdiscussie staat weer op de rol pagina 4-7 Paul Kalma: Nooit meer paars pagina 8-9 Tunahan Kuzu naar Den Haag, Sharida Noormohamed in de raad pagina 10-12

Nadere informatie

R.P. Grondel, A.J.M. Scholten, J. A. Pietersen, M. van der

R.P. Grondel, A.J.M. Scholten, J. A. Pietersen, M. van der CONCEPTNOTULEN van de openbare en besluitvormende vergadering van de raad der gemeente Diemen, gehouden op donderdag 4 november 2010 in het Gemeentehuis te Diemen, bijeengeroepen om 20.00 uur. Aanwezig:

Nadere informatie

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raadscommissie Algemene Bestuurlijke en financiële Zaken d.d. 6 januari 2014 (aanvang: 20.00 uur).

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raadscommissie Algemene Bestuurlijke en financiële Zaken d.d. 6 januari 2014 (aanvang: 20.00 uur). Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raadscommissie Algemene Bestuurlijke en financiële Zaken d.d. 6 januari 2014 (aanvang: 20.00 uur). Een integrale geluidsopname van deze vergadering van

Nadere informatie

De voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Wolbert

De voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Wolbert 21501-30 Raad voor Concurrentievermogen Nr. 305 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 28 maart 2013 De vaste commissie voor Economische Zaken, de vaste commissie voor Europese Zaken en de vaste

Nadere informatie

mei 2009 jaargang 34 nr.

mei 2009 jaargang 34 nr. OOGPUNT mei 2009 jaargang 34 nr. 1 CDA - Breda Postbus 1064 4801 BB BREDA www.cdabreda.nl Breda Innoverend de toekomst in met Lambert van Nistelrooij Minderheden-, allochtonen-, integratie-, participatie-,

Nadere informatie

De Vrije Rotterdammer

De Vrije Rotterdammer De Vrije Rotterdammer Volkspartij voor Vrijheid en Democratie 32ste jaargang, nr 311, mei 2006 Uitgegeven onder verantwoordelijkheid van de gemeenteraadsfractie en het bestuur van de afdeling Rotterdam.

Nadere informatie

Jacques Tichelaar: We moeten ons eigen geluid laten horen

Jacques Tichelaar: We moeten ons eigen geluid laten horen Rood Ledenblad van de Partij van de Arbeid 4e jaargang nummer 4 juli 2007 Vreeman: Versterk de eigen kracht Hoe geëmancipeerd zijn vrouwen eigenlijk? Ed van Thijn verlaat de politiek Jacques Tichelaar:

Nadere informatie

Samen werken aan een nieuw sociaal domein. Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg?

Samen werken aan een nieuw sociaal domein. Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg? Samen werken aan een nieuw sociaal domein Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg? Samen werken aan een nieuw sociaal domein Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk,

Nadere informatie

Omslag. Omslag. Beschouwing vanuit de oppositie

Omslag. Omslag. Beschouwing vanuit de oppositie Ledenblad Partij van de Arbeid, afdeling Zeist en Omstreken Oktober 2014 jaargang 21 nummer 141 Beschouwing vanuit de oppositie Verder in dit nummer Redactieadres Paduaweg 5-B 3734 GG Den Dolder Uitnodiging

Nadere informatie

Notulen van de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Hoorn gehouden op 29 juni 2005 om 09.00 uur

Notulen van de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Hoorn gehouden op 29 juni 2005 om 09.00 uur Notulen van de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Hoorn gehouden op 29 juni 2005 om 09.00 uur Aanwezig 30 leden, te weten: de dames M.J.S. van Berkum-Schouten (CDA), M.L. Braam-Creebsburg

Nadere informatie

Conceptverslag van de Raadsvergadering van 7 februari 2013.

Conceptverslag van de Raadsvergadering van 7 februari 2013. 1 Conceptverslag van de Raadsvergadering van 7 februari 2013. Tijd: 19.30 uur. Plaats: Stadhuis, Stadserf, Breda. CONCEPT-AGENDA I. Opening. II. III. IV. Mededelingen. Vaststellen van de agenda. Actualiteitenuur.

Nadere informatie

R.P. Grondel, A.J.M. Scholten, L.W.M. Worm

R.P. Grondel, A.J.M. Scholten, L.W.M. Worm NOTULEN van de openbare en besluitvormende vergadering van de raad der gemeente Diemen, gehouden op donderdag 11 februari 2010 in het Gemeentehuis te Diemen, bijeengeroepen om 20.00 uur. Aanwezig: (*fractievoorzitters)

Nadere informatie

Ouwehand. De algemene beraadslaging wordt geschorst. De vergadering wordt van 12.25 uur tot 13.20 uur geschorst. Voorzitter: Verbeet

Ouwehand. De algemene beraadslaging wordt geschorst. De vergadering wordt van 12.25 uur tot 13.20 uur geschorst. Voorzitter: Verbeet Ouwehand speurtocht aanving. Dat was dan net te laat, omdat die begroting vorige week gepasseerd is. Dit alles zou grappig kunnen klinken, als het niet getuigde van een groot gebrek aan respect voor het

Nadere informatie

HET GROTE VERENIGINGSNUMMER. Alles over voorstellen ledendemocratie ombudswerk Jan Hamming over einde aan machteloze politiek en veel meer

HET GROTE VERENIGINGSNUMMER. Alles over voorstellen ledendemocratie ombudswerk Jan Hamming over einde aan machteloze politiek en veel meer HET GROTE VERENIGINGSNUMMER Alles over voorstellen ledendemocratie ombudswerk Jan Hamming over einde aan machteloze politiek en veel meer Ledenblad van de Partij van de Arbeid 11de jaargang nr 1 oktober

Nadere informatie

van de vergadering van de Statencommissie Bestuur, Financiën en Economie

van de vergadering van de Statencommissie Bestuur, Financiën en Economie Op te bergen in de band van 5 juli 2006 de leden van de commissie wordt verzocht hun eventuele opmerkingen binnen acht dagen na ontvangst aan de commissiegriffier mede te delen. van de vergadering van

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 29 544 Arbeidsmarktbeleid Nr. 593 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 31 maart 2015 De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Nadere informatie

Sociaal Democratie in de 21 ste Eeuw Najaarscongres 2011 Tweede Congreskrant

Sociaal Democratie in de 21 ste Eeuw Najaarscongres 2011 Tweede Congreskrant Sociaal Democratie in de 21 ste Eeuw Najaarscongres 2011 Tweede Congreskrant 1 Inhoudsopgave Voorwoord...4 Procedures Congres...5 Congresprogramma...6 Congreslocaties...7 Congreslocatie...7 Slaaplocatie...7

Nadere informatie

8 Begroting Infrastructuur en Milieu

8 Begroting Infrastructuur en Milieu 8 Begroting Infrastructuur en Milieu Aan de orde is de voortzetting van de behandeling van: - het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII)

Nadere informatie

Tijd voor de toekomst

Tijd voor de toekomst A D V i e s & o p l e i d i n g e n nummer 4, najaar 2013 Tijd voor de toekomst case uitgelicht Medezeggenschap in ontwikkeling OR Yulius werkt hard aan eigen ontwikkeling Wet op de Ondernemingsraden De

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD OP DONDERDAG 10 NOVEMBER 2005 OM 18.00 UUR

VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD OP DONDERDAG 10 NOVEMBER 2005 OM 18.00 UUR VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD OP DONDERDAG 10 NOVEMBER 2005 OM 18.00 UUR AGENDA 1. Installatie burgemeester Horselenberg 2. Verslag raadsvergadering 22 september 2005 3. Benoemen

Nadere informatie

Houten/Rotterdam 18 december 2012

Houten/Rotterdam 18 december 2012 Houten/Rotterdam 18 december 2012 KansPlus en Platform VG Rijnmond bieden U hierbij een handreiking aan voor collectieve belangenbehartigers, die in hun gemeente de belangen willen behartigen van mensen

Nadere informatie

de wethouders H. Kuipers (VVD), H. Klap (GB) en S. Lok (CDA).

de wethouders H. Kuipers (VVD), H. Klap (GB) en S. Lok (CDA). 1 V E R S L A G * * * * * ** * * * van de meningsvormende vergadering van de raad van de gemeente Vlagtwedde, gehouden op dinsdag 9 april 2013 om 20.00 uur in het gemeentehuis in Sellingen. Voorzitter:

Nadere informatie

Investeren in mensen

Investeren in mensen KERNKRACHT is het gratis Informatiemagazine voor leden van de vereniging kleine kernen noord-brabant vereniging kleine kernen noord-brabant Jaargang 4 - nummer 1 - februari 2007 Investeren in mensen Investeren

Nadere informatie

Agenda. 1. Opening 2. Mededelingen 3. Vaststellen agenda 4. Insprekers 5. Presentatie woonlastenonderzoek 6. Winkeltijdenwet 7. Rondvraag 8.

Agenda. 1. Opening 2. Mededelingen 3. Vaststellen agenda 4. Insprekers 5. Presentatie woonlastenonderzoek 6. Winkeltijdenwet 7. Rondvraag 8. Agenda 1. Opening 2. Mededelingen 3. Vaststellen agenda 4. Insprekers 5. Presentatie woonlastenonderzoek 6. Winkeltijdenwet 7. Rondvraag 8. Sluiting 1 Gesproken tekst "Hartelijk welkom mensen van de pers,

Nadere informatie

Apeldoorn legt de lat voor veiligheid lager. compleet vernieuwd! Raad wil nieuwe detailhandelsvisie. Coffeeshopbeleid ter discussie. C.S.L.

Apeldoorn legt de lat voor veiligheid lager. compleet vernieuwd! Raad wil nieuwe detailhandelsvisie. Coffeeshopbeleid ter discussie. C.S.L. sgp post compleet vernieuwd! Apeldoorn legt de lat voor veiligheid lager Raad wil nieuwe detailhandelsvisie In gesprek met C.S.L. Janse Coffeeshopbeleid ter discussie Nieuwsbrief 30 SGP-fractie Apeldoorn

Nadere informatie