Omslagontwerp: Ben van den Boogaard

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Omslagontwerp: Ben van den Boogaard"

Transcriptie

1

2 Omslagontwerp: Ben van den Boogaard

3 Programma van toetsing en afsluiting (PTA) 5 havo Inhoudsopgave pagina 1 1. Algemene inleiding Belangrijke data 5 havo 2 Voorwoord 3 Examenreglement 4 Schoolexamen en centraal examen 4 De onderdelen van het examendossier 4 Herkansen en inhalen van toetsen 5 Cijferage 5 Cijfers 5 Normen voor bevordering en slagen 6 Vrijstellingen en ontheffingen 6 Afwezigheid bij toetsen 6 Inleveren praktische opdrachten en handelingsdelen 7 Klachten over de beoordeling van werk 7 Fraude en andere onregelmatigheden 7 2. Overzicht van de vakken Legenda 9 Talen Nederlands 10 Frans 11 Duits 12 Engels 13 Mens- en maatschappijvakken Aardrijkskunde 14 Geschiedenis 15 Economie 16 Management en organisatie 17 MO+ 18 Natuurwetenschappelijke vakken Biologie 19 Natuurkunde 20 Scheikunde 21 Wiskunde Wiskunde A 22 Wiskunde B 23 Wiskunde D 24 Informatica 25 Culturele Vorming Tekenen 26 Sport Lichamelijke opvoeding 1 27 Bewegen, sport en maatschappij 28 Oriëntatie Beroep en studie Jaarindeling van dossiertoetsen en praktische opdrachten 30 1

4 Belangrijke data havo 5 Kijk voor data toetsweken, inhaalmomenten en herkansingen in de jaaragenda op Vakantieperiodes 20 t/m 28 oktober herfstvakantie 22 december t/m 6 januari kerstvakantie 16 februari t/m 24 februari voorjaarsvakantie 27 april t/m 5 mei meivakantie

5 Voorwoord Beste leerling van de bovenbouw van ons havo en vwo, In dit boekwerkje, officieel genaamd het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA), vind je de stofomschrijving, de planning en de toetsing van alle vakken in het vierde, vijfde en zesde jaar. Je kunt precies zien hoe het eindcijfer van het schoolexamen voor elk vak tot stand komt. Tevens staan er allerlei regels in die met het schoolexamen te maken hebben. Hoewel regels nooit leuk zijn om te lezen, raden wij je wel aan dit te doen. Je weet dan namelijk wat je plichten, maar ook wat je rechten zijn. Namens alle docenten en andere medewerkers van het Jan van Egmond wensen wij je dit schooljaar uiteraard veel succes toe, dit onder het motto: jullie resultaten zijn onze resultaten. Met vriendelijke groet, Mw. F. Meijer den Baas - Deelschoolleider atheneum 3, 4, 5 en 6 Mw B. van Olphen - Teamleider havo 4 en 5 M. Segers - Teamleider gymnasium 1 t/m 6 3

6 Programma van Toetsing en Afsluiting Algemene informatie Beste leerling, In 4 havo maak je een start met het examenprogramma. Om het diploma te halen moet je een schoolexamen () en een centraal examen (CE) afleggen. Voor beide examens gelden allerlei regels, die ervoor moeten zorgen dat het programma op de juiste manier verloopt en wordt afgesloten. Schoolexamenreglement en centraal-examenreglement De algemene regels staan in het Examenreglement Purmerendse ScholenGroep. Dit reglement kun je vinden op de site van het Jan van Egmond Lyceum onder Praktische Informatie. De school stelt tevens zijn eigen regels vast. Deze zijn geformuleerd in het Schoolexamenreglement Jan van Egmond Lyceum. Ook dit reglement is te vinden op de site van de school onder Praktische Informatie. Het programma van toetsing en afsluiting In het programma van toetsing en afsluiting (PTA) staat per vak een overzicht van alle toetsen die zullen worden afgenomen tijdens dit schooljaar. In het PTA staat ook een vooruitblik op de toetsen van het volgende schooljaar. Let op: aan deze vooruitblik kunnen geen rechten worden ontleend. Vakken die worden afgesloten met het schoolexamen De volgende vakken kennen alleen een. Voor deze vakken wordt geen CE afgenomen. Culturele en kunstzinnige vorming (CKV); moet met een voldoende worden afgesloten Lichamelijke opvoeding; moet met een voldoende worden afgesloten Informatica Wiskunde D Bewegen, sport en maatschappij (BSM) Maatschappijleer (Het laatste vak maakt deel uit van het combinatiecijfer.) Al deze vakken worden dus voor de start van het CE afgerond, soms zelfs in 4 havo. De onderdelen van het examendossier Alle onderdelen van het komen samen in je examendossier. Het examendossier bestaat uit de volgende delen: De mondelinge of schriftelijke toetsen Door middel van deze toetsen laat je zien of je genoeg kennis en inzicht hebt. Er zijn voortgangstoetsen (VT), die meetellen voor de overgang naar 5 havo en dossiertoetsen (DT), die meetellen voor de overgang naar 5 havo. De praktische opdrachten Door middel van een praktische opdracht (PO) laat je zien of je voldoende vaardigheden voor het vak bezit. Soms moet je het eindresultaat presenteren. De handelingsdelen Een handelingsdeel (HD) is een bepaalde activiteit of opdracht die je naar behoren moet afsluiten. Bij een onvoldoende beoordeling van één van de handelingsdelen kun je je examendossier niet afsluiten, kun je niet worden bevorderd en kun je geen diploma ontvangen. Het profielwerkstuk Het profielwerkstuk (PWS) is een meesterproef die betrekking heeft op een vak in je profiel. In 4 havo begin je eraan te werken en in 5 havo maak je het af. Een presentatie/eindgesprek houden over je onderzoek hoort bij het PWS. Je krijgt één cijfer voor je werkstuk en je presentatie /eindgesprek samen. Als je geen presentatie/eindgesprek houdt, krijg je geen cijfer. Dat cijfer wordt opgenomen in het combinatiecijfer. (zie: Combinatiecijfer) Het centraal examen Het CE is een landelijk examen, dat op school wordt afgenomen aan het einde van het 5 e leerjaar. Herkansen en inhalen van toetsen Het schooljaar is ingedeeld in vijf (voor 5 havo drie) lesperioden die elk worden afgesloten met een. Inhalen Inhaalrecht kan uitsluitend van toepassing zijn als er een gegronde reden is voor de absentie, e.e.a. is ter beoordeling van de deelschoolleider/teamleider. De inhaalronde is direct in de week na de, op vrijdagmiddag en bij meer dan twee toetsen ook op maandagochtend.

7 Herkansingen Het schooljaar is ingedeeld in vijf (voor 5 havo drie) lesperioden die elk worden afgesloten met een. Na elke mag je één voortgangstoets of dossiertoets uit de voorafgaande periode herkansen. Voor alle klassen is er één gezamenlijk herkansingsmoment voor TW1 en TW2 (eind januari). Voor de examenklassen is er een herkansing voor TW3 begin april. Voor de voor-examenklassen is er één gezamenlijk herkansingsmoment voor TW3 en TW4 (eind mei/begin juni). In 4 havo mag je na periode 5 alleen een DT herkansen. Je kunt de herkansingen niet opsparen. Als je een toets herkanst, telt het hoogste van de twee cijfers. Als je, om welke reden ook, absent bent bij een herkansingstoets, vervalt het recht op die herkansing. De data van inhalen en herkansen vallen in principe niet samen. Een toets die wordt ingehaald kan herkanst worden. Indien de datum van inhalen en herkansen door omstandigheden wel samenvalt, kan de ingehaalde toets niet meer herkanst worden. Praktische opdrachten, practicumtoetsen, luistertoetsen en huiswerktoetsen en het profielwerkstuk mag je niet herkansen. Als je een praktische opdracht die je niet op tijd hebt ingeleverd alsnog wilt inleveren, moet je daarvoor een herkansing inzetten. Het kan zijn dat je meerdere toetsen (herkansing en/of inhaaltoetsen) op één dag moet maken. De deelschoolleider/teamleider kan besluiten je een herkansing te ontnemen als je veelvuldig ongeoorloofd de lessen hebt verzuimd. De deelschoolleider/teamleider kan besluiten je vanwege bijzondere omstandigheden een extra herkansing te gunnen. Let op: Denk er bij de keuze van een herkansing aan dat het cijfer van een DT meetelt voor de overgang naar 5 havo én voor het. Het cijfer van een VT daarentegen telt alleen mee voor de overgang naar 5 havo. Vraag bij twijfel advies aan je mentor. Zorg ervoor dat je voldoende staat voor een vak dat niet wordt afgesloten met een CE. Je hebt anders je eerste onvoldoende op je cijferlijst voor het examen en dat verlaagt je kans om te slagen. Cijferage Na iedere toetsperiode krijg je een overzicht van je cijfers en beoordelingen. In Magister kun je zelf, ook thuis, het actuele overzicht raadplegen. Cijfers De eindbeoordeling van het examen wordt uitgedrukt in hele cijfers, van 1 t/m 10. Als een vak alleen een heeft, dan is het cijfer voor het het eindcijfer. Het cijfer wordt dan afgerond op 0 decimalen (zie: Afrondingen). Als een vak wordt afgerond met zowel een als een CE, dan is het eindcijfer het gemiddelde van het cijfer voor het en het cijfer voor het CE. Dan wordt het cijfer voor het schoolexamen eerst op 1 decimaal afgerond (zie: Afrondingen). Het eindcijfer is het gemiddelde van het -cijfer en het CE-cijfer, afgerond op 0 decimalen. Afrondingen Op 1 decimaal, om het eindcijfer te bepalen bij vakken met zowel een als een CE: - Indien het 2 e cijfer achter de komma een 5 of hoger is, wordt naar boven afgerond. - Indien het 2 e cijfer achter de komma een 4 of lager is, wordt naar beneden afgerond. Voorbeeld: 5,45 wordt 5,5 5,44 wordt 5,4 Op 0 decimalen, om het eindcijfer te bepalen van vakken met alleen een : - Indien het 1 e cijfer achter de komma een 5 of hoger is, wordt naar boven afgerond. - Indien het 1 e cijfer achter de komma een 4 of lager is, wordt naar beneden afgerond. Voorbeeld: 5,5 wordt 6 5,4 wordt 5 (dus 5,45 wordt 5) Combinatiecijfer Het cijfer voor maatschappijleer, ANW, KCV (indien in het pakket aanwezig) en voor het profielwerkstuk vormen het combinatiecijfer. Voor het berekenen van het combinatiecijfer worden de op de cijferlijst vermelde, afgeronde cijfers (bestaande uit hele getallen) gemiddeld. Vervolgens wordt dit combinatiecijfer afgerond. Voorbeeld: 5,5 wordt 6 5,4 wordt 5 Wanneer ben je geslaagd? Je bent geslaagd Als het gemiddelde van alle cijfers gehaald bij het Centraal Examen minstens 5,5 is én je bij de eindcijfers niet meer dan één 5 hebt voor de vakken Nederlands, Engels en Wiskunde én als je voor al je vakken waarvoor een cijfer is vastgesteld als eindcijfer een 6 of meer hebt behaald, of als je 1 x een 5 hebt gehaald en voor de overige vakken een 6 of hoger, of 5

8 als je 1 x een 4 of 2 x een 5 of 1 x een 5 en 1 x een 4 hebt gehaald en voor de overige vakken een 6 of hoger, waarbij het gemiddelde tenminste 6,0 is. Daarnaast moeten CKV en LO zijn beoordeeld als voldoende of goed. Het eindcijfer 3 of lager op de cijferlijst betekent dat je niet geslaagd bent. Dit geldt ook voor de verschillende onderdelen die meewegen in het combinatiecijfer. Dus als het cijfer voor het PWS of voor maatschappijleer of voor KCV een 3 of lager is, ben je niet geslaagd, ook niet als het gemiddelde een 6 of hoger is. Vanaf 1 augustus 2013 moeten de examenkandidaten een rekentoets afleggen. Voor deze rekentoets moet minimaal een 5 worden behaald. ( Dit geldt voor de huidige leerlingen 4 havo, 4 vwo en 5 vwo) Normen voor de bevordering naar 5 havo De bevorderingsnormen staan in een apart bestand op de site van het Jan van Egmond en zijn bovendien op aanvraag beschikbaar. Vrijstellingsregel bij doubleren Als je blijft zitten in 4 havo, of het examenjaar een tweede keer moet doen, gelden de volgende regels: Alle toetsen, handelingsdelen en praktische opdrachten moet je overdoen. Voor de met een schoolexamen afgesloten vakken wordt een vrijstelling verleend mits dat vak met een voldoende eindbeoordeling is afgesloten. Je ouders moeten daar toestemming voor geven. Het vak BSM en LO daarentegen moet altijd worden overgedaan.. Het PWS moet je overdoen als het op nul decimalen afgeronde cijfer lager is dan een 6. In de vrijgekomen tijd moet je een ondersteunend programma volgen, dat je vaststelt in overleg met je mentor. Overzetten cijfers bij doubleren. Met ingang van schooljaar is het niet mogelijk om bij doubleren of het examenjaar een tweede keer doen, de cijfers van een eerder jaar over te zetten. Afwijkende manier van examineren Als je in je eindexamenjaar 6 jaar of korter dan 6 jaar in Nederland bent, en Nederlands is niet je moedertaal, dan kan daarmee rekening gehouden worden bij het afnemen van de examens. Je kunt dan bijvoorbeeld tijdens de examens extra tijd krijgen. Ook als je op een of andere wijze gehandicapt bent je bent bijvoorbeeld slechtziend of dyslectisch, of je hebt een andere aantoonbare belemmering dan kan bekeken worden of je in aanmerking komt voor bijvoorbeeld extra tijd. Meld je bij de deelschoolleider/teamleider wanneer bovenstaande op jou van toepassing is. Ben je kleurenblind en heb je aardrijkskunde in je pakket, bespreek dan met je vakdocent in hoeverre je problemen hebt bij het gebruik van de atlas. Meld ook dan eventuele problemen bij je deelschoolleider/teamleider. Voor alle aanpassingen in de normale wijze van examineren moet je een verklaring van een specialist inleveren. Ook wordt de Inspectie op de hoogte gebracht. Ontheffingen Soms kun je in aanmerking komen voor een ontheffing voor een bepaald vak. Dat kan het geval zijn bij LO, bijvoorbeeld bij een lichamelijke handicap. Meld je bij je deelschoolleider/teamleider wanneer de bovenstaande situatie op jou van toepassing is. Je hebt niet automatisch recht op ontheffing, maar je kunt wel een verzoek tot ontheffing indienen. Ook hier geldt dat je een verklaring van een specialist moet inleveren en dat de Inspectie wordt ingelicht. Afwezigheid bij toetsen Als je, bijvoorbeeld door ziekte, niet kunt deelnemen aan een toets, dan moeten je ouders/verzorgers op de dag van de toets, vóór het begin van de toets, contact opnemen met school.dit moeten zij elke dag doen, zolang je ziek bent in de. Wordt je afwezigheid niet gemeld, of wordt deze door de schoolleiding als ongeldige afwezigheid beoordeeld, dan kan de schoolleiding maatregelen nemen. Toetsen die om geldige redenen niet zijn afgelegd, moeten alsnog gemaakt/gedaan worden. Inhalen gebeurt in de eerste week na de, op vrijdag en bij meerdere toetsen ook op de maandag daarop. Een ingehaalde toets die direct in de eerste schoolweek na de wordt gemaakt, is herkansbaar. Een ingehaalde toets die vanwege omstandigheden op het herkansingsmoment wordt gemaakt is niet herkansbaar. Als je, om welke reden ook, absent bent op het moment dat je een toets moet inhalen of herkansen, verspeel je het recht op inhalen of herkansen. Inleveren Praktische Opdrachten en Handelingsdelen Je moet het werk persoonlijk aan je docent overhandigen. Stop het werk in geen geval in een postvakje. Je blijft altijd zelf verantwoordelijk voor het inleveren van je werk. Als je van mening bent dat er zeer speciale omstandigheden zijn waardoor je je niet kunt houden aan de inleverdatum, bespreek dat dan direct met je vakdocent. Deze beoordeelt, in overleg met je deelschoolleider, of je uitstel kunt krijgen.

9 Bij te laat inleveren van werk worden argumenten als De computer is gecrasht of De printer deed het niet nooit als excuus geaccepteerd. Voor het inleveren van praktische opdrachten geldt een uiterste inleverdatum. Eerder inleveren mag. Je planning afstemmen op een aantal dagen voor de uiterste inleverdatum is zelfs heel verstandig. Als je je praktische opdracht op de uiterste inleverdatum om welke reden dan ook, inclusief ziekte niet hebt overhandigd aan je docent, moet je rekening houden met een vervangend cijfer 1. Als er nog een herkansingsmogelijkheid is, moet je deze inzetten om het werk alsnog in te leveren. Als je geruime tijd voor de uiterste inleverdatum door omstandigheden buiten jouw schuld problemen voorziet met de inlevertermijn, meld dit dan direct aan je docent. Die bepaalt dan in overleg met de deelschoolleider of je je werk op een wat later moment mag inleveren. Als je het werk niet inlevert of niet naar behoren aflevert, kun je verplicht worden om, na de lestijd, op school hieraan te werken. Een argument als Ik moet naar mijn werk wordt niet als excuus geaccepteerd. De vakdocent bepaalt of je de oorspronkelijke, dan wel een aanvullende of een geheel nieuwe opdracht moet maken. De uiterste consequenties van het niet volledig of niet naar behoren uitvoeren van handelingsdelen zijn - dat je niet bevorderd kunt worden naar het volgende leerjaar. Handelingsdelen zijn opgenomen in de overgangsnormen: je wordt pas bevorderd als de handelingsdelen die in dat jaar zijn opgegeven, naar behoren zijn uitgevoerd. - dat je geen diploma kunt ontvangen als je je examendossier niet tijdig en naar behoren hebt afgerond. De handelingsdelen zijn onderdeel van dit dossier (zie: Onderdelen examendossier). Klachten over de beoordeling van werk Als je een klacht hebt over de beoordeling van een onderdeel van het bespreek je dat natuurlijk eerst met je vakdocent. Blijft het probleem bestaan, dan moet je binnen 10 werkdagen nadat je de beoordeling hebt ontvangen het probleem voorleggen aan de deelschoolleider/teamleider. Kijk voor de verdere procedure in het schoolexamenreglement van het Jan van Egmond Lyceum. (Zie de site van het Jan van Egmond Lyceum onder Praktische Informatie.) Maatregelen bij fraude en andere onregelmatigheden Pleeg je fraude of onttrek je je aan onderdelen van het of CE, dan kan het cijfer 1 worden toegekend. Je kunt ook worden uitgesloten van (verdere) deelname aan het schoolexamen en/of centraal examen. Toetsen die je al hebt afgelegd, kunnen alsnog ongeldig verklaard worden. Je kunt ook verplicht worden opnieuw één of meer onderdelen van het examen af te leggen. Als je met deze maatregelen dreigt te worden geconfronteerd, dan krijg je de gelegenheid om jouw versie van het gebeurde te vertellen en je te laten bijstaan door een volwassene. Tegen de genomen maatregelen dan wel de uitspraak over een klacht, kun je binnen drie werkdagen in beroep gaan bij de commissie van beroep. Het adres van deze commissie is Beroepscommissie school- en centraal examen PSG t.a.v. de voorzitter Postbus AR Purmerend Onvoorziene gevallen In onvoorziene gevallen beslist de schoolleiding. Wij wensen je veel succes. Docenten en schoolleiding 7

10

11 Schoolexamentoetsen per vak Legenda TOETSVORM m s h p l d Mondeling Schriftelijk Handelingsdeel Praktische Opdracht Luistertoets Digitale toets BEOORDELING c o/v/g Cijfer Onvoldoende / voldoende / goed 9

12 HAVO 5 Nederlands 2012/ tw1 DT51 Spelling en formuleren 90 30% s c 5 1 HT51 Literatuur cursus tw2 DT52 Gedocumenteerd schrijven % s c (beschouwing/betoog) 5 2 HT52 Literatuur cursus 4 en s c 5 tw3 DT53 Literatuur cursus 12 en de 4 verplicht 90 25% s c gelezen boeken 5 3 HD51 Beargumenteerd verslag leeservaringen s o/v/g en balansverslag 5 1,2 en 3 DT54 Presentatie (beschouwing/betoog) % m c Gebruikte methode: Nieuw Nederlands havo 4/5, uitgave 2008 (en later) Voor literatuur: Laagland of reader met aanvullende informatie en teksten (fotokopieën en op Smartschool), uitgereikt door de docent. Voor literatuur worden er 4 verplichte werken gelezen en 2 boeken naar eigen keuze. Extra informatie: De 2 huiswerktoetsen kunnen niet worden herkanst. Het cijfer voor de eindtoets telt voor 50% mee, het gemiddelde van de huiswerktoetsen ook voor 50%.

13 HAVO 5 Frans 2012/ tw4 DT41 Spreekopdracht % m c 4 tw5 DT42 Leestoets % s c 5 1 HD51 Voc.Lire 1 t/m 7 Libre Service s o/v/g 5 tw 1 DT51 Brief % s c 5 2 HD52 Voc.Lire 8 t/m 14 Libre Service s o/v/g 5 tw. 2 DT52 Literatuur 75 15% s c 5 3 DT53 Luistertoets CITO * 60 20% l c 5 tw. 3 DT54 Mondeling 15 20% m c Gebruikte methode: Libre Service Extra informatie: Luistertoets DT5.3 kan niet worden herkanst. HD5.1 t/m HD 5.2 bestaat uit 2 schriftelijke toetsen. Beide toetsen moeten voldoende zijn. 11

14 HAVO 5 Duits 2012/ tw4 DT41 Tekstverklaring % s c 4 tw5 DT42 Gesprek % m c 5 tw1 DT51 Schrijfvaardigheid % s c 5 tw2 DT52 Literatuur 50 15% s c 5 3 HD51 Verslag Aken h o/v/g 5 3 DT53 CITO Luistertoets 75 20% l c 5 tw3 DT54 Spreekvaardigheid 10 20% m c Gebruikte methode: Examenbundel Teksten en luisteroefeningen Extra informatie: De luistertoets kan niet herkanst worden.

15 HAVO 5 Engels 2012/ HD41 Roman Mist in the Mirror s o/v/g 4 tw3 DT41 Cito luistervaardigheid 10% 4 tw4 DT42 Schrijfvaardigheid (informele brief) 10% 4 tw5 DT43 Leesvaardigheid 10% 5 tw1 DT51 Kennis van Land en Volk 50 10% s c 5 tw2 DT52 Spreekvaardigheid (mondeling) 10 15% m c 5 3 DT53 Cito Luistervaardigheid 60 20% l c 5 tw3 DT54 Schrijfvaardigheid (formele brief) % s c 5 4 DT55 Toets roman: A Clockwork Orange (Burgess) 50 10% s c Gebruikte methode: Rules and Words for Writing, Examenbundel, eigen materiaal school, roman A Clockwork Orange van A. Burgess Extra informatie: DT53 en DT 55 kunnen niet herkanst worden.. 13

16 HAVO 5 aardrijkskunde 2012/ tw2 DT41 Hoofdstuk % s c Aarde: klimaatzones en landschappen 4 3 PO41 Perifere Staten 1 10% p c 4 tw5 DT42 Hoofdstuk 3 Nederland: stedelijke gebieden Hoofdstuk 4 Nederland: wateroverlast % s c 5 tw1 DT51* Hoofdstuk 1: Wereld: globalisering % p c 5 tw2 DT52* Hoofdstuk 1: Wereld: globalisering % s c Hoofdstuk 3: Gebieden: Indonesië 5 tw3 DT53* Hoofdstuk 2: Aarde = geologie % s c Gebruikte methode: Buitenland havo: lesboek en werkboek. Grote Bosatlas 53 e druk en 54 e druk,. Overig materiaal: aantekeningen, knipbladen, actuele artikelen, atlasopdrachten, website uitgever. *Het cijfer van deze toetsen kan tot maximaal 5% positief beïnvloed worden door één of meer vaardigheidstoetsen die tijdens de lessen gemaakt worden. Deze kunnen niet worden ingehaald of herkanst. Dringend advies: aanschaf van Samengevat en Examenbundel aardrijkskunde.

17 HAVO 5 geschiedenis 2012/ tw2 DT41 Tijdvak 2 en 3 + par. 2.3 (val van het Romeinse Rijk) 100 min. 2 20% s c + 1 e deel ME 4 tw3 DT42 Tijdvak 4, landbouw, steden en nationale staten 100 min % s c 4 4 PO41 Thema uit tijdvak % s c 5 tw1 DT51 Republiek in een tijd van vorsten I 50 15% s c 5 tw2 DT52 Republiek in een tijd van vorsten II (*) % s c 5 tw4 DT53 De VS en hun federale overheid % s c Gebruikte methode: MeMo periode katern, geschiedenis voor de Tweede fase Extra informatie: Ter voorbereiding van een dossiertoets kan een Bijzondere Opdracht verplicht worden gesteld waarvan het resultaat wordt meegeteld met dat van de betreffende DT. De leerlingen worden op deze wijze in staat gesteld het cijfer van de dossiertoets gunstig te beïnvloeden. (*) DT 52 bij dit tentamen kunnen ook vragen gesteld worden over de gehele stof! 15

18 HAVO 5 economie 2012/ tw4 DT41 Geldzaken % s c 5 tw1 DT51 Rekonomie Werk Jong & Oud Verdienen & Uitgeven 5 tw3 DT52 Vervoer Markt & Overheid % s c % s c Gebruikte methode: Lesbrieven Extra informatie Reeds eerder getoetste stof wordt in grote lijnen als bekend verondersteld. Examenstof: Rekonomie Werk Jong & Oud Verdienen & Uitgeven Vervoer Markt & Overheid Europa

19 HAVO 5 management en organisatie 2012/ tw2 DT41 Stichting & Vereniging % s c 5 tw1 DT51 5 tw3 DT52 Eenmanszaak 1 Eenmanszaak 2 NV Organisatie & Personeel Marketing % s c % s c Gebruikte methode: Lesbrieven Extra informatie: Reeds eerder getoetste stof wordt in grote lijnen als bekend verondersteld. 17

20 HAVO 5 M&O+ 2012/ VT41 VT42 Marketing Reisbureau 1 1 P m C c 4 tw 2 VT43 Ondernemingsrecht s c 4 tw 3 VT44 Bedrijfsadministratie hoofdstuk 1t/m s c 4 tw 4 VT45 Bedrijfsadministratie hoofdstuk s c 4 tw 5 VT46 Bedrijfsadministratie hoofdstuk s c 5 tw 1 DT51 Bedrijfsadministratie: hoofdstuk % s c 5 tw 2 DT52 Bedrijfsadministratie % s c 5 (maart) (Bedrijfsadministratie H 1 t/m 11) (extern) Gebruikte methode: Stencils Elementair boekhouden

21 HAVO 5 biologie 2012/ tw2 DT41 Thema 1 Inleiding in de biologie % s c Thema 2 Voortplanting en ontwikkeling Thema 3 Erfelijkheid (t/m monohybride kruisingen) 4 3 of 4 PO41 Wordt later bekend gemaakt. 10 slu 2 15% p/s c 4 tw4 DT42 Thema 3 Erfelijkheid Thema 4 DNA Thema 5 Ordening en evolutie 4 tw5 DT43 Thema 6 Regeling Thema 7 Zintuigelijke waarneming 5 tw1 DT51 Thema 1 * Inleiding in de biologie (bladzijde 9 t/m 11) Thema 8 * Gedrag Thema 1 ** (Stofwisseling) 5 tw2 DT52 Thema 4 ** Voeding en vertering Thema 5 ** Transport 5 tw3 DT53 Thema 6 ** Gaswisseling 5 Laatste periode HD51 Thema 7 ** Bescherming Thema 2 ** Ecologie Thema 3 ** Mens en Milieu % s c % s c % s c % s c % s c 50 s o/v/g Gebruikte methode: * Biologie voor jou, deel HAVO 4 **Biologie voor jou, deel HAVO 5 19

22 HAVO 5 natuurkunde 2012/ DT41 SysNatH4 hoofdstukken 2, 3 en 6 15% 4 5 DT42 SysNatH4 hoofdstukken 2, 3, 4 en 5 15% 4 gehele jaar PO41 Practicum 10% 5 tw1 DT51 Deel 5 SysNat :Hfs 1 en % s c Samengevat Natuurkunde Havo : Hoofdstuk 5 (Licht), 5 tw2 DT52 Deel 5 SysNat: % s c Hoofdstukken 3, 4 en 5 Samengevat Natuurkunde Havo : Hoofdstuk 1 (Elektriciteit) 5 tw3 DT53 Deel 5 SysNatH: % s c Hoofdstukken 2 en 6 Samengevat Natuurkunde Havo :7 (Beweging) en 8 (Kracht en arbeid) 5 tw1 t/m4 PO51 Practicum 10% p c Gebruikte methode: Systematische natuurkunde, deel 5 Samengevat natuurkunde Havo

23 HAVO 5 scheikunde 2012/ tw4 DT41 Hoofdstuk 3: Rekenen in de chemie Hoofdstuk 4: Zouten Hoofdstuk 5: Reactiesnelheid en evenwichten % s c 5 tw 1 DT51 H3 Rekenen in de chemie % s c H4 Zouten H6 Zuren en basen H7 Elektronenoverdracht 5 tw 2 DT52 H1 Atoombouw % s c H2 Moleculaire stoffen H3 Rekenen in de chemie H5 Reactiesnelheid en evenwichten H8 Koolstofverbindingen 5 2 en 3 PO51 Praktische opdracht 20 slu 10% p c 5 tw 3 DT53 Hoofdstuk: 6 t/m 10 Zuren, basen, elektronenoverdracht, koolstofverbindingen, polymeren en industriële chemie % s c Gebruikte methode: HAVO bovenbouw, Chemie Overal scheikunde deel 1 en 2 Extra informatie: In alle toetsen komt rekenen in de chemie voor. 21

24 HAVO 5 wiskunde A 2012/ tw2 DT41 Deel 1 hoofdstuk 1 en 2 10% 4 tw3 DT42 Deel 1 hoofdstuk 3 en 4 15% 4 tw4 DT43 Deel 2 hoofdstuk 5 en 6 15% 4 tw5 DT44 Deel 2 hoofdstuk 7 en 8 15% 5 tw1 DT51 Deel 2 hoofdstuk % s c Deel 3 hoofdstuk 9 5 tw2 DT52 Deel 3 hoofdstuk 9 en % s c 5 tw3 DT53 Deel 3 hoofdstuk % s c Gebruikte methode: Getal en Ruimte, Havo A deel 1, deel 2 en deel 3

25 HAVO 5 wiskunde B 2010/ DT41 Deel 1 hoofdstuk 1 en 2 15% 4 3 DT42 Deel 1 hoofdstuk 3 en 4 15% 4 4 DT43 Deel 2 hoofdstuk 5 en 6 15% 5 tw1 DT51 Deel 2 hoofdstuk 7 en % s c 5 tw2 DT52 Deel 3 hoofdstuk 9 en % s c 5 tw3 DT53 Deel 3 hoofdstuk 11 en % s c Gebruikte methode: Getal en Ruimte, Havo B, deel 1, deel 2 en deel 3 23

26 HAVO 5 wiskunde D 2012/ tw2 DT41 Deel 1 hoofdstuk 1 Deel 2 hoofdstuk 5 4 tw4 DT42 Deel 1 hoofdstuk 2 en 3 Deel 2 hoofdstuk 6 20% 20% 5 tw1 DT51 Deel 3 hoofdstuk % s c Deel 1 hoofdstuk 4 5 tw3 DT52 Deel 3 hoofdstuk 10 en % s c 5 4 DT53 Deel 3 hoofdstuk % s c Gebruikte methode: Getal & Ruimte, Havo/VWO D Deel 1, Deel 2 resp. Havo D Deel 3 Extra informatie: Deel 1 hoofdstuk 1 Combinatoriek hoofdstuk 2 Kansrekening hoofdstuk 3 Kansverdelingen hoofdstuk 4 De normale verdeling Deel 2 hoofdstuk 5 Ruimtemeetkunde hoofdstuk 6 Hoeken en afstanden Deel 3 hoofdstuk 9 Exponentiële en logaritmische functies hoofdstuk 10 Periodieke functies hoofdstuk 11 Groeiprocessen hoofdstuk 12 Afgeleide en tweede afgeleide Gebruikte methode: Getal & Ruimte, Havo/VWO D Deel 1, Deel 2 resp. Havo D Deel 3

27 HAVO 5 informatica 2012/ tw2 DT41 Hoofdstuk 2 : B1H02: Communicatie en taal % d c 4 3 PO41 Maken website: XHTML / CSS 1 10% d c 4 tw4 DT42 Hoofdstuk 3, 4 en 5 B2H03 Computers en randapparatuur, B2H04:Besturingssystemen B2H05: Computer Netwerken % d c 4 tw5 PO42 Programmeren: JavaLogo % d c 5 tw1 DT51 B4H10: Relationele databases % d * c 5 2 PO51 Informatieanalyse en maken database: 10% c B4H11 B4 Database bouwen in Access 5 tw3 DT52 B5H13: Organisaties, projecten en 30 10% d c projectmatig werken B5H14: Informatiesystemen Start Eindopdracht (PO52) 5 4 PO52 Eindopdracht 25% d + s c Gebruikte methode: Extra informatie: d= digitale toets PO5.1 wordt ingeleverd laatste les van periode 2. PO5.2 start in periode 3 en wordt ingeleverd één week voordat de cijfers definitief zijn. Aan de informatie over HAVO 5 kunnen geen rechten worden ontleend. 25

28 HAVO 5 tekenen 2012/ Geen dossiertoets 5 2 PO51 Werkstuk naar de aanschouwing* 30% p c 5 3 PO52 Keuze uit een tweetal opdrachten met 30% p c een nog nader in te vullen praktisch doel ** 3 DT51 Toets % s c Kunstgeschiedenisbeschouwing met betrekking tot het thema**** 5 4 PO53 Werkstuk naar keuze uit een aantal verbale of visuele gegevens *** 30% p c Gebruikte methode: Smartschool; mijn vakken; tekenen; documenten 4 havo, plus de internetsite: Extra informatie: * ± 23 lessen. Geen rekening gehouden met onverwachte lesuitval. Uiterste inleverdatum woensdag 31 oktober 2012 ** ± 23 lessen. Geen rekening gehouden met onverwachte lesuitval. Uiterste inleverdatum woensdag 23 januari 2013 *** ± 21 lessen. Geen rekening gehouden met onverwachte lesuitval. Uiterste inleverdatum woensdag 3 april 2013 **** 100 tijdens 3

29 HAVO 5 Lichamelijke Opvoeding 2012/ HD41 o/v/g 4 2 HD42 o/v/g 4 2 HD42 o/v/g 4 3 HD43 o/v/g 4 4 HD44 o/v/g 4 5 HD45 p o/v/g 5 1, 2, 3 en 4 HD51 Sportoriëntatie p o/v/g Extra informatie: HD51 Sportmodule 1 softbal / hockey Sportoriëntatie blok 1 * Een handelingsdeel verdient het predikaat voldoende als alle er deel van uitmakende activiteiten, minimaal met een voldoende zijn afgesloten. Bij Sportoriëntatie mag er over de 3 blokken slechts 1 les gemist worden, mits gegronde reden. 27

30 HAVO 5 bewegen, sport en maatschappij 2012/2013 Toets Onderwerp * Duur in 4 1 HD41 Toernooi organisatie 1 s o/v/g 4 1 HD42 Sportautobiografie 25 s o/v/g 4 1 HD43 Sportiviteitstest 32 s o/v/g 4 1 HD44 Sportkeuzetest 33 s o/v/g 4 tw2 DT 41 Organisatie van Sport en Bewegen en % s c motieven in de sport 4 2 PO41 Springen % p/s c 4 2 PO42 Groene- en recreatieve spelen % p/s c 4 3 PO43 Demo % p/s c 11 4 tw3 DT42 Blessurepreventie en behandeling % s c 4 4 PO44 Fitheidstesten+Duurconditie % p/s c 14 4 tw4 DT43 Bewegen en de menselijke ontwikkeling % s c PO45 Werpen % p/s c 4 1t/m5 HD45 Ervaringsopdracht 1 30 p/s o/v/g 4 5 HD46 Bijhouden portfolio 34 o/v/g 5 1 PO51 Bosspelen 6 5% p/s 5 2 PO52 Zelfverdedigingsspelen karate 17 5% p 5 tw2 DT51 Energie systemen, % s trainingsprincipes en voeding 5 2 PO53 Toernooiorganisatie + uitvoering 2 10% p/s PO54 Turnen 2 1 5% p PO55 Lesgeven % p/s PO56 Tennis 9 5% p/s 3 Herkansingen en eventueel inhaal praktijk 5 1tm3* HD51 Deelname 1 intrascholair toernooi 2 7 p 5 1tm3* HD52 Ervaringsopdracht 2 3 p/s 1 5 1tm3* HD53 Bijhouden portfolio 3 p/s 4 o/v/g o/v/g o/v/g * Onderwerpnummer *1 t/m x betekent dat er in periode 1 t/m x, wordt gewerkt aan dit onderdeel. Gebruikte methode: Readers Powerpointpresentaties Katern EduActief Boek: Bewegen Sport en Maatschappij Extra informatie: De uiterste inleverdata van het te maken werk zullen doormiddel van de BSM nieuwsbrief halverwege een periode worden bekend gemaakt. Voor een niet volledig afgerond PO/DT of HD, wordt als signaal het cijfer 1 vermeld. Te laat ingeleverd werk, zal maximaal met het cijfer 6 worden gewaardeerd. Bij doubleren moet opnieuw het gehele programma worden doorlopen. Doubleren geeft geen recht op vrijstellingen.

Schoolexamen en Centraal Examen VMBO 2013 / 2015. Calvijn Meerpaal. Basisberoepsgerichte Leerweg Kaderberoepsgerichte Leerweg Theoretische Leerweg

Schoolexamen en Centraal Examen VMBO 2013 / 2015. Calvijn Meerpaal. Basisberoepsgerichte Leerweg Kaderberoepsgerichte Leerweg Theoretische Leerweg Schoolexamen en Centraal Examen VMBO 2013 / 2015 Calvijn Meerpaal Basisberoepsgerichte Leerweg Kaderberoepsgerichte Leerweg Theoretische Leerweg Inhoud 1. Inleiding 3 2. Toelichting op Programma van Toetsing

Nadere informatie

MONTESSORI LYCEUM AMSTERDAM

MONTESSORI LYCEUM AMSTERDAM MONTESSORI LYCEUM AMSTERDAM WEGWIJZER VOOR HET PROFIELEXAMEN 6 VWO CURSUS: 2009-2010 Wegwijzer 6vwo 2009-2010 Amsterdam, 29 september 2009 Beste leerling van 6VWO, De wegwijzer door het examen is een belangrijk

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT 4MAVO

EXAMENREGLEMENT 4MAVO EXAMENREGLEMENT MAVO CENTRAAL EINDEXAMEN (CE) EN PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (PTA) cursusjaar 201-2016 EXAMENREGLEMENT 201-2016 INHOUD EXAMENREGLEMENT 1. ALGEMEEN 2. BEGRIPSBEPALINGEN 3. HET EXAMEN.

Nadere informatie

VMBO !!!! !!!!! !!! Programma van Toetsing en Afsluiting

VMBO !!!! !!!!! !!! Programma van Toetsing en Afsluiting Programma van Toetsing en Afsluiting - Basisberoepsgerichte Leerweg - Kaderberoepsgerichte Leerweg - Gemengde Leerweg - Theoretische Leerweg VMBO September 04 van 9 Het Programma van Toetsing en Afsluiting

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT COHORT 2013-2015 PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING MAVO KLAS 3 SCHOOLJAAR 2013-2014. Scala Meulenspie 2 4849 TK Teteringen

EXAMENREGLEMENT COHORT 2013-2015 PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING MAVO KLAS 3 SCHOOLJAAR 2013-2014. Scala Meulenspie 2 4849 TK Teteringen EXAMENREGLEMENT COHORT 2013-2015 PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING MAVO KLAS 3 SCHOOLJAAR 2013-2014 Scala Meulenspie 2 4849 TK Teteringen INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE: blz. 2 INLEIDING: blz. 3 Voorwoord

Nadere informatie

PROGRAMMA TOETSING EN AFSLUITING

PROGRAMMA TOETSING EN AFSLUITING PROGRAMMA TOETSING EN AFSLUITING 2015-2016 V.M.B.O. - S.G. KLEIN BORCULO vso de Veenlanden - Almelo EXTRANEUS LEERJAAR 4 KADERBEROEPSGERICHTE LEERWEG R.K. SCHOLENGEMEENSCHAP MARIANUM Voor VMBO-HAVO-VWO

Nadere informatie

Slagen en zakken. in de 2 e fase vwo

Slagen en zakken. in de 2 e fase vwo Slagen en zakken in de 2 e fase vwo CS VINCENT VAN GOGH versie 2014-2015 SLAGEN EN ZAKKEN IN DE TWEEDE FASE, VWO Deze brochure geeft antwoord op een aantal veelgestelde vragen rond slagen en zakken. Wij

Nadere informatie

Programma. van Toetsing & Afsluiting. voor H.A.V.O

Programma. van Toetsing & Afsluiting. voor H.A.V.O Programma van Toetsing & Afsluiting voor H.A.V.O Examenperiode: H.A.V.O. 2013 2015 Programma van Toetsing en Afsluiting H.A.V.O. A. Examenreglement blz. 3 B. Algemeen gedeelte. blz. 4 1. Het examen in

Nadere informatie

Op het moment dat u dit profielkeuzeboek krijgt heeft u een kind in het derde leerjaar van de middelbare school.

Op het moment dat u dit profielkeuzeboek krijgt heeft u een kind in het derde leerjaar van de middelbare school. Inhoudsopgave Inleiding 2 Inrichting Tweede Fase Vwo 3 Studielast en studiehuis 6 Examen 6 Keuzetraject 7 Nederlands 8 Latijnse taal en cultuur 9 Griekse taal en cultuur 10 Engels 11 International Baccalaureate

Nadere informatie

PTA dossier VMBO-T3 2014-2015 NAAM LEERLING: PTA PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING SCHOOLJAAR 2014-2015 VMBO-TL 3 STRABRECHT COLLEGE GELDROP

PTA dossier VMBO-T3 2014-2015 NAAM LEERLING: PTA PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING SCHOOLJAAR 2014-2015 VMBO-TL 3 STRABRECHT COLLEGE GELDROP PTA dossier VMBO-T3 2014-2015 NAAM LEERLING: KLAS : PTA PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING SCHOOLJAAR 2014-2015 VMBO-TL 3 STRABRECHT COLLEGE GELDROP PTA dossier VMBO-T3 2014-2015 Geldrop, september 2014

Nadere informatie

schoolgids 2014-2015 emmauscollege O P W E G S A M E N

schoolgids 2014-2015 emmauscollege O P W E G S A M E N ! schoolgids 2014-2015 emmauscollege SAMEN OP WEG! S A M E N O P W E G Emmauscollege r.k. scholengemeenschap voor havo, atheneum en gymnasium Het Emmauscollege bevindt zich op één locatie in een goed gefaciliteerd

Nadere informatie

Kiezen voor Havo-4 of Vwo-4

Kiezen voor Havo-4 of Vwo-4 Kiezen voor Havo-4 of Vwo-4 Schooljaar 2014 / 2015 KEUZEOOG 2014 / 2015 INHOUD Inleiding 3 A. De gang van zaken 4 B. De Tweede Fase 5 C. Studielast 6 D. De keuze voor Gymnasium 8 E. Vwo XTRA 9 F. De keuze

Nadere informatie

Accountancy. Onderwijs- en examenregeling 2015 2016

Accountancy. Onderwijs- en examenregeling 2015 2016 Accountancy Onderwijs- en examenregeling 2015 2016 Academie voor Algemeen en Financieel Management Academie voor Financieel Management Academie voor Deeltijd Vastgesteld per 9 juli 2015 pagina 2 van 86

Nadere informatie

VMBO Kaderberoepsgerichte LW 4 e leerjaar

VMBO Kaderberoepsgerichte LW 4 e leerjaar VMBO Kaderberoepsgerichte LW 4 e leerjaar Schooljaar 04-05 INHOUD Pagina Voorwoord Toelichting 4 Bepaling SE en Eindcijfer 6 Zak- en slaagregeling 6 PTA s 7 Voorwoord In de derde klas van de kaderberoepsgerichte

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting

Programma van Toetsing en Afsluiting Programma van Toetsing en Afsluiting VMBO MAVO XL (Gemengde/theoretische Leerweg) COHORT 203 205 MAVO XL GEMENGDE EN THEORETISCHE LEERWEG Inhoudsopgave PTA 203-205 2 Leeswijzer 3 Aardrijkskunde 4 Biologie

Nadere informatie

BROCHURE LOOPBAANORIËNTATIE HAVO-VWO 2013-2014

BROCHURE LOOPBAANORIËNTATIE HAVO-VWO 2013-2014 BROCHURE LOOPBAANORIËNTATIE HAVO-VWO 2013-2014 VOORWOORD Deze brochure gaat over loopbaanoriëntatie. Onder loopbaanoriëntatie valt alles wat te maken heeft met je (studie-)loopbaan op het PCC en met je

Nadere informatie

Informatie 4 e klassen mavo pagina 1. Inhoudsopgave:

Informatie 4 e klassen mavo pagina 1. Inhoudsopgave: Informatie 4 e klassen mavo pagina 1 Inhoudsopgave: Voorwoord... 3 Dit stellen wij ons tot doel... 3 Adres van de school... 4 schoolorganisatie... 4 Bevoegd gezag... 4 Inspectie... 4 Vertrouwensinspecteur...

Nadere informatie

Inleiding 3 - Eureka - Wie op De Werkplaats is, houdt zich hieraan. Team 4 5 - De teamleden - De invliegers

Inleiding 3 - Eureka - Wie op De Werkplaats is, houdt zich hieraan. Team 4 5 - De teamleden - De invliegers WP wijzer team 4 Schooljaar 2014-2015 Voor de werkers van klas 1G, G1A, G1B, 2G, G2A, G2B Beste werker van team 4, Het boekje dat voor je ligt is een gids met informatie over de leerjaren 1 en 2 havo/vwo

Nadere informatie

Infowijzer 21+ toets. Hogeschool Inholland Februari-instroom 2015 (Studiejaar 2014-2015) Septemberinstroom 2015 (Studiejaar 2015-2016) Versie 1.

Infowijzer 21+ toets. Hogeschool Inholland Februari-instroom 2015 (Studiejaar 2014-2015) Septemberinstroom 2015 (Studiejaar 2015-2016) Versie 1. Infowijzer 21+ toets Hogeschool Inholland Februari-instroom 2015 (Studiejaar 2014-2015) Septemberinstroom 2015 (Studiejaar 2015-2016) Versie 1.5 Deze brochure geeft alleen informatie over de 21+ toets

Nadere informatie

Bedrijfskunde MER. Onderwijs- en examenregeling 2015 2016. AAFM, AVD en AHB

Bedrijfskunde MER. Onderwijs- en examenregeling 2015 2016. AAFM, AVD en AHB Onderwijs- en examenregeling 2015 2016 AAFM, AVD en AHB Vastgesteld per 13 juli 2015 pagina 2 van 90 Inhoudsopgave 1 Over de Onderwijs- en examenregeling 6 1.1 Voor wie is deze OER? 6 1.2 Hoe lees je de

Nadere informatie

Management in de Zorg

Management in de Zorg Onderwijs- en examenregeling 2015 2016 ACADEMIE VOOR DEELTIJD Vastgesteld per 14 juli 2015 pagina 2 van 56 Inhoudsopgave 1 Over de Onderwijs- en examenregeling 5 1.1 Voor wie is deze OER? 5 1.2 Hoe lees

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015

SCHOOLGIDS 2014-2015 SCHOOLGIDS 2014-2015 Scholengemeenschap Dalton Voorburg VMBO-tl/HAVO/Atheneum en Gymnasium Loolaan 125 2271 TM Voorburg Tel.: 070-3007700 (elke werkdag van 07.30 tot 16.30 uur) Fax: 070-3007777 Website:

Nadere informatie

het groene lyceum SCHOOLGIDS 2013-2014 Eelde Wij zijn groen...

het groene lyceum SCHOOLGIDS 2013-2014 Eelde Wij zijn groen... het groene lyceum 1 SCHOOLGIDS 2013-2014 Eelde Wij zijn groen... Inhoudsopgave 1 Inleiding 1. Inleiding 3 Welkom bij AOC Terra Eelde! 2. Pedagogisch klimaat 4 3. Leerlingbegeleiding 5 Dit is de schoolgids

Nadere informatie

Driebergsestraatweg 6c - 3941 ZX Doorn - Telefoon 0343 41 21 45

Driebergsestraatweg 6c - 3941 ZX Doorn - Telefoon 0343 41 21 45 Driebergsestraatweg 6c - 3941 ZX Doorn - Telefoon 0343 41 21 45 Najaar 2014 =========================================================================== Inhoudsopgave Later 3 Jaarprogramma decanaat Mavo

Nadere informatie

Human Resource Management

Human Resource Management Onderwijs- en examenregeling 2015 2016 AAFM, AVD en AHB Vastgesteld per 13 juli 2015 pagina 2 van 92 Inhoudsopgave 1 Over de Onderwijs- en examenregeling 6 1.1 Voor wie is deze OER? 6 1.2 Hoe lees je de

Nadere informatie

Schoolgids 2013-2014

Schoolgids 2013-2014 Schoolgids 2013-2014 Inhoudsopgave: hoofdstuk 1 schooljaar 2013 2014 1.1 Welkom 1.2 Hoe deze informatiegids te gebruiken 1.3 Het Rembrandt College 1.4 De missie van het Rembrandt College 1.5 Cultuurprofielschool

Nadere informatie

ieder zijn vak VWO Schooljaar 2014-2015 het Vlietland College LEIDEN

ieder zijn vak VWO Schooljaar 2014-2015 het Vlietland College LEIDEN ieder zijn vak VWO Schooljaar 2014-2015 het Vlietland College LEIDEN Inhoudsopgave Voorwoord 3 Nederlands 4 Engels 5 Frans 7 Duits 7 Cultureel kunstzinnige vorming 8 Lichamelijke opvoeding 9 Godsdienst/levensbeschouwing

Nadere informatie

2012-2013. School gids. Mariënpoelstraat. Bonaventuracollege

2012-2013. School gids. Mariënpoelstraat. Bonaventuracollege Mariënpoelstraat Bonaventuracollege 2012-2013 School gids Inhoud 2 Bonaventuracollege 3 Wijzer de wereld in 4 Organisatie 5 De locaties van het Bonaventuracollege 6 Bestuursbureau 6 Directie 6 College

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015

Schoolgids 2014-2015 Schoolgids 2014-2015 1 2 VOORWOORD Voor u ligt de schoolgids voor het schooljaar 2014-2015. In deze gids staat belangrijke informatie over het komende schooljaar. De schoolgids is een voor alle scholen

Nadere informatie

Studiewijzer 2014-2015

Studiewijzer 2014-2015 Studiewijzer 2014-2015 Informatie voor studenten van de opleiding Medewerker Marketing, Communicatie en Evenementenorganisatie (in de sport) Niveau 4 Crebonummer: 90530 Kwalificatiedossier 2014 90531 Communicatie

Nadere informatie