Verslag van activiteiten VEZ Seizoen 1 september 2013 tot en met 31 augustus Voor publicatiedoeleinden

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verslag van activiteiten VEZ 2013-2014. Seizoen 1 september 2013 tot en met 31 augustus 2014. Voor publicatiedoeleinden"

Transcriptie

1 Verslag van activiteiten VEZ Seizoen 1 september 2013 tot en met 31 augustus 2014 Voor publicatiedoeleinden

2 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Gemeentezorg... 4 Kinderen & Jongeren... 6 Onderwijs & training Missionair Diensten & Events Facilitair & Huisvesting Bestuur & Stafdiensten Verslag van activiteiten VEZ

3 Inleiding Het gemeenteseizoen stond in het teken van het thema: het HART. Vanuit het boek Handelingen hebben we dit thema uitgewerkt vanuit het drieluik: - Een hart dat brandt: gepassioneerd Jezus volgen door de kracht van de Heilige Geest - Een hart dat geeft en gaat: dienstbaar zijn aan God én aan de omgeving, uitreiken naar de ander (missionair gemeente-zijn), in beweging door de Heilige Geest, ondanks vervolging - Een hart dat in gemeenschap leeft: onderdeel zijn van een gemeenschap van de Heilige Geest, samen delen en optrekken in een gemeenschap die functioneert en floreert In september 2013 startten we met een blok waarin de focus lag passie en hartstocht voor God, in oktober 2013 gevolgd door een blok met de focus op kringen en gemeente-zijn. De maand december 2013 hebben we apart gezet voor het project Kerst. Onder het mom van Kerst geven we weg, omdat God zijn zoon Jezus weggaf aan ons. Alle diensten in december stonden in het teken van kerst en leefden we toe naar de climax op kerstavond en eerste kerstdag. Uiteindelijk mochten we mensen verwelkomen in de 7 identieke diensten tijdens de kerst, waaronder dus circa mensen die als gast op uitnodiging van gemeenteleden aanwezig waren. Daarna pakten we de draad van het jaarthema weer op met in maart en april 2014 een blok waarin de focus lag op dienen en geven. De gemeente groeide in aantal met 438 (12%) naar personen die geregistreerd zijn bij de VEZ. Het aantal geregistreerde adressen of pastorale eenheden groeide met 179 (14%) naar Het aantal vaste gevers dat de VEZ financieel ondersteunt met een vrijwillige bijdrage, groeide met 107 (15%) naar gemiddeld 821 vaste gevers. In het afgelopen seizoen mochten we 69 mensen dopen op hun belijdenis, 67 kinderen opdragen en werden er 27 huwelijken gesloten. Er werden 62 geboortes afgekondigd en 9 broeders/zusters ontvielen ons door overlijden. Precies 633 mensen volgden een cursus of training in het VEZ Leerhuis. Ruim 800 mensen hebben opnieuw hun gaven en talenten ingezet in een taak binnen de gemeente. De VEZ is ook in het seizoen weer gegroeid. Niet alleen kwantitatief, maar ook kwalitatief in de zin van geestelijke groei. Velen mochten persoonlijk groeien in hun geloof. Ook hebben velen Jezus voor het eerst of dieper leren kennen en iets hebben mogen zien van de grootheid van God. Ook hebben velen weer stappen gezet in het navolgen van Jezus, veelal ook als reactie op een preek. Kortom, een seizoen waarop we weer met dankbaarheid mogen terugzien hoe de Heer onder en door ons gewerkt heeft. Hoe Hij Zijn gemeente en daardoor ook Zijn koninkrijk bouwt in de wereld waarin wij leven. Mensen die Jezus hebben gevonden, besloten hebben om Hem te volgen. Mensenlevens die vernieuwd zijn. Gemeenteleden die opgebouwd en gegroeid zijn in hun geloof. Zendelingen die namens ons op meerdere plekken in de wereld het goede nieuws mochten brengen in woord en daad. En dat alles tot eer van God. In dit verslag leest u meer over de activiteiten die de VEZ vanuit de verschillende bedieningenclusters heeft ontplooid in het afgelopen seizoen Namens het leidersteam van de VEZ, Jaap van de Poll, Pastor algemene zaken Verslag van activiteiten VEZ

4 Gemeentezorg Oudsten In het voorjaar heeft er een dag voor oudsten plaatsgevonden. Op deze dag is er een informeel samenzijn aan de hand van een thema. Doordat er een aantal nieuwe oudsten zijn aangesteld was het kennis maken met elkaar een belangrijk thema. Het afgelopen jaar is er geïnvesteerd in het vinden en aanstellen van nieuwe oudsten. Voor nieuwe oudsten zijn er een tweetal bijeenkomsten geweest waarin onderling ervaring gedeeld kon worden en waar eventuele thema s centraal stonden. Deze zijn als zeer constructief ervaren. Thema bijeenkomsten Voor het kader gemeentezorg, oudsten, diakenen en kringleiders, zijn er twee themaochtenden geweest die verdieping boden in specifieke thema s in de gemeentezorg. Voor de tweede bijeenkomst zijn ook de betrokken teams binnen het pastoraat uitgenodigd met als doel samen te verdiepen en de kennis te verbreden. Beide bijeenkomsten werden zeer goed bezocht en zijn ervaren als waardevol. Huiskringen Het aantal huiskringen voor volwassenen (25+) binnen de VEZ is het afgelopen jaar gegroeid naar ruim 90 kringen. Hiermee bezoekt iets meer dan de helft van de volwassenen binnen de VEZ een kring. Sleutels tot Herstel Er is begonnen om naamsbekendheid te geven aan de overkoepelende naam van het pastorale programma binnen de VEZ, Sleutels tot Herstel. Binnen dit programma zullen meerdere programma s worden aangeboden die elk een mogelijkheid, een sleutel, bieden om herstel te vinden door middel van een intensief programma. Voor 2015 staan er naast Life Hurts, God Heals en Gelukkig Leven, twee nieuwe programma s op het programma. De pastorale herstel trajecten Life Hurts, God Heals en Gelukkig Leven hadden ook dit jaar een zeer groot aantal aanmeldingen. Beide programma s hadden samen meer dan 75 deelnemers die onder deskundige begeleiding een intensief traject tot herstel hebben gevolgd. Coördinatoren pastoraat jongeren en kinderen Er is een coördinator pastoraat jongerenwerk aangesteld waardoor zowel het kinderwerk en jongerenwerk een eigen coördinator hebben. VEZ gebed Het gebedswerk binnen de VEZ is door ontwikkelt en er zijn meer gebedsactiviteiten geïnitieerd op verschillende gebieden binnen de VEZ. Een van de dingen die een duidelijke plaats heeft gekregen binnen de VEZ is de zgn. Prayer-alert. Daarnaast is er een zgn. stilte centrum voor gebed en stilte in het VEZ Centrum gecreëerd. Het VEZ huis van gebed en aanbidding krijgt steeds meer gestalte en een duidelijke plaats binnen de gemeente. Verslag van activiteiten VEZ

5 Senioren contact Er is een werkgroep geweest die de opdracht heeft gekregen om in kaart te brengen wat de behoeften van de ouderen binnen de VEZ zijn met als doel op een goede wijze hierop aan te kunnen sluiten. Dit zal het komende jaar verder worden uitgewerkt. Voor de senioren (75+) zijn er diverse activiteiten geweest die tot doel hebben de oudere te verbinden en betrokken te houden bij de VEZ. Pastoraal ethische vraagstukken Naar aanleiding van diverse casussen binnen het pastoraat is er gestart onder leiding van Prof. Dr. P. Nullens met het bespreken van ethische vraagstukken zoals die in het VEZ pastoraat naar voren komen. Hiervan heeft een eerste terugkoppeling naar de oudsten plaatsgevonden. Verslag van activiteiten VEZ

6 Kinderen & Jongeren Kinderwerk Algemeen Afgelopen seizoen kwam voor een belangrijk deel in het teken te staan van verbouwing en verhuizing naar het nieuwe VEZ Centrum. Bij de jongste groepen was groot te kort aan ruimte en is door het jaar heen veel verbouwd en tussentijds verhuist. De ruimtes voor de oudere kinderen werden later in het jaar compleet verbouwd en we hebben heel flexibel moeten omgaan met de ruimtes die nog overbleven. Hierdoor kregen verschillende plannen een ander focus en was niet alles mogelijk wat wenselijk was. Kinderdagverblijf Schatkids van Landstede Kinderopvang in het VEZ Centrum is gestart. Het concept is in nauw contact met Landstede Kinderopvang en de VEZ ontwikkeld. Kinderen en kinderwerkers Er zijn in totaal 950 kinderen van 0 tot 12 jaar geregistreerd (juni 2013) voor het kinderwerk op zondagochtend. Daarnaast 125 kinderen die wel genoteerd staan maar nog als gast beschouwd worden. Circa 400 kinderwerkers waren actief in het kinderwerk, verdeeld over 19 teams, in grootte verschillend tussen de 8 tot 35 kinderwerkers per team Daarnaast waren circa 90 tieners/ jongeren betrokken als hulp in het kinderwerk en nog eens 32 facilitair medewerkers. Dit jaar is er een coördinator gestart die de leiding over de 4 crèche groepen heeft en direct contact met het kinderdagverblijf onderhoudt. Beleidsmedewerkers waren als volgt verdeeld: Crèche (0-2 jaar) : 3 teamleiders en 1 coördinator Schatkids (3 jaar - groep 2) : 5 teamleider(echtparen) Schatgraven ( groep 3-8) : 8 teamleiders KidsVEZtival ( groep 3-5 en 6-8) : 10 kernteamleden Pastoraat : 1 coördinator en 1 teamleider Huis van Go(u)d : 3 medewerkers Jaardoelstelling medewerkers: Iets overbrengen = jezelf en je doelgroep kennen. Dit is o.a. gerealiseerd via een trainingsavond rondom DISC in het leerhuis. Verder is de nieuwe Training on-the-job hiervoor ingezet, waarbij kinderwerkers één keer per maand direct toepasbare handvatten aangereikt krijgen. Het hele seizoen is een nieuw concept voor het kinderwerk in groep 3-8 uitgedacht en opgezet. Aanleiding was dat het bestaande concept niet meer voldeed vanwege de explosieve groei van aantal kinderen en daardoor belemmerend werkt voor het kennen van elkaar en de doelgroep. Aan het eind van het seizoen stond een nieuw concept in de steigers en de zomerperiode is gebruikt voor pilotvieringen. Lesmateriaal Voor het lesmateriaal is grotendeels gebruik gemaakt van lessen uit het leerplan voor de verschillende leeftijdsgroepen. Voor groep 3-8 zijn lessen die overeenkwamen met het jaarthema van de volwassenen gebruikt Verslag van activiteiten VEZ

7 Training en Coaching De coördinator kinderwerk heeft de coaching training bij Hogeschool Windesheim met goed gevolg afgesloten. Er zijn 22 kinderwerkers die een training in het leerhuis gevolgd hebben bij de VEZ school voor kinderwerkers. 3 kinderwerkers hebben een (kort) coachtraject gevolgd. Ongeveer 15 kinderwerkers hebben deelgenomen aan de landelijke conferentie Rondom het Kind. Training-on-the-job heeft vooral plaatsgevonden via digitale en papieren overdracht en minimaal via mondelinge overdracht. Huis van Goud Er zijn 3 Huis van Goud ochtenden gehouden, die enthousiast bezocht zijn en heel mooi ingevuld. De vader-kind-survival activiteit die in ontwikkeling was is stopgezet. In eerste instantie omdat de focus dit jaar op verhuizen en het nieuw gebouw kwam te liggen. Omdat de 4 e Musketier daarvoor een mooie invulling heeft is ervoor gekozen de ontwikkeling van deze activiteit niet door te zetten, maar ouders te wijzen op de weekenden van de Musketiers. Activiteiten voor kinderen buiten de zondagen om Het kinderdagverblijf van Landstede in het VEZ Centrum is in januari 2014 geopend. Het jaarlijkse afscheidsweekend voor groep 8 heeft weer plaatsgevonden en groep 8 werd alvast meegenomen in de activiteit van tieners bij nacht zonder dak. Een dansgroepje heeft een aanbiddingsdans aangeleerd, die tijdens de Goede vrijdag viering onderdeel van de dienst werd. Pastorale Zorg De eerstelijnszorg voor kinderen via de kletshoek heeft een groot bereik. Kinderen weten de kletshoek goed te vinden, vertellen hun verhaal en laten voor zich bidden. De communicatie over zorgzaken tussen de verschillende teams loopt steeds beter. Interkerkelijke contacten en samenwerking De coördinator kinderwerk maakt deel uit van de landelijke werkgroep Rondom het Kind. Verder is er contact met collega-kinderwerkers in het land, o.a. vanuit het KerkSynergie-verband. Verslag van activiteiten VEZ

8 Jongerenwerk Jongeren en jongerenwerkers Binnen de VEZ zijn er veel jongeren. Voor deze jongeren worden naast de diensten op zondag andere activiteiten georganiseerd. De jongeren worden ingedeeld in leeftijdscategorieën. VET richt zich op tieners in de leeftijd van jaar met een bereik van 220 tieners. Voor deze tieners organiseert VET wekelijks op dinsdagavond een viering of een kringavond. Gemiddeld nemen er 180 tieners deel aan deze activiteiten. Reload richt zich op jongeren met de leeftijd van jaar. Ongeveer 170 jongeren in deze leeftijdsgroep zijn betrokken en gemiddeld nemen 120 deel aan de wekelijkse vieringen en activiteiten op dinsdagavond. Vision richt zich op de oudste jongeren binnen de VEZ in leeftijd van jaar. Op de wekelijkse vieringen op maandagavond komen ongeveer 80 bezoekers. De samenstelling van deze groep is wisselend. Over het algemeen worden de kringavonden beter bezocht dan de vieringen. Voor het volgend seizoen is naar aanleiding van de evaluatie de invulling van het programma aangepast om de opkomst van de jongeren te stimuleren. Naast de vaste wekelijkse activiteiten zijn er verschillende jongerenkampen georganiseerd voor de verschillende leeftijdsgroepen, waaraan veel jongeren enthousiast deelnemen. Nacht zonder dak is een grote activiteit die jaarlijks wordt georganiseerd in samenwerking met verschillende kerken binnen Zwolle en TEAR. Er zijn meer dan 100 vrijwilligers actief in het Jongerenwerk van de VEZ. In de opbouw van het jongerenwerk is er aandacht voor het aanbrengen van een goede structuur waardoor de groei de komende jaren in goede banen kan worden geleid. Jongeren pastoraat In samenwerking met gemeentezorg is de richtlijn voor het jongerenpastoraat verder ontwikkeld. Er is vastgesteld welke wegen bewandeld kunnen worden wanneer er aanvullend pastoraat nodig blijkt. Binnen de stuurgroep is er een coördinator jongerenpastoraat met speciale aandacht om dit proces te borgen. Life Hurts, God Heals (LGHG) Voor de derde keer is het programma life Hurts God Heals van Start gegaan, met 1 jongens groep en 3 meidengroepen waren er totaal 19 deelnemers. Het programma is een mooie aanvulling op het bestaande programma en wordt georganiseerd op donderdagavond. Onderwijs De leerlijn voor het jongerenwerk is in verder ontwikkeld en uitgevoerd Er zijn verschillende nieuwe aanvullingen in het kringmateriaal gedaan. Daarnaast is er onderzoek gedaan naar verschillende onderwijsproducten die passen binnen de doorlopende leerlijn van de VEZ en goed werkbaar is voor de jongerenwerkers van de VEZ. Voor het volgend seizoen is er een samenwerking met Youth for Christ op gebied van onderwijsmateriaal. Aanbidding Aanbidding heeft nieuwe aandacht gekregen binnen het jongerenwerk. Tijdens de vieringen worden de bands vanuit de verschillende leeftijdscategorieën georganiseerd. Verslag van activiteiten VEZ

9 Toerusting Jongerenwerkers Naast de leiders startweekenden waarin jongerenleiders worden toegerust voor de taak als jongerenwerker werden er dit jaar in het leerhuis ook workshopavonden georganiseerd voor jongerenwerkers. Hierin kon er onderwijs worden gevolgd over geloofsontwikkeling, groepsdynamica, visie uitdragen en pastorale thema s. Per workshop namen er 7-13 jongerenwerkers deel. Verslag van activiteiten VEZ

10 Onderwijs & training Onderwijs & Training terug waar het begon Waar het Leerhuis ooit is begonnen in 2005, zijn we nu weer terug: Talentstad is VEZ Centrum, wat een zegen, dat najaar 2013! Precies 633 cursisten bezochten een Leerhuiscursus dit afgelopen gemeentejaar en daarnaast volgden 25 koppels de Marriage Course op hun eigen sfeervolle locatie in IJsselmuiden. Ook werd er dit jaar 1 Leerhuis lezing aangeboden waar zo n 150 mensen naar luisterden. Met opnieuw veel deelnemers uit de rand van of rond de VEZ, valt ook op dat meer jongeren het Leerhuis weten te vinden. Uit de evaluaties blijkt dat er veel waardering is voor de Bijbel- en thema cursussen en de trainingen. Ook meenden we dat voor de Introductiecursus met haar 3 lessen een andere invulling gezocht moet worden voor nieuwe VEZ bezoekers. Dat zijn er veel meer dan wij kunnen herbergen in een klaslokaal Deze cursus komt niet weer terug en krijgt een heel mooie invulling in de Thuis in de VEZ bijeenkomsten. In het Leerhuis van 2013/14 mochten weer heel veel mensen groeien in hun geloof! Daar werkten opnieuw trouwe én steeds weer nieuwe cursusleiders aan mee door hun gaven én kwaliteit te geven aan het Leerhuis. Voor de huiskringen werd kringmateriaal ontwikkeld dat voor het eerst alleen digitaal via de VEZ site werd aangeboden. De kringmaterialen sloten steeds aan op de aangeboden preek en waren met behulp van bijbehorende gespreksvragen onderwerp=van= gesprek op de vele huiskringen. Zo landde ons jaarthema Brandende harten in het hart van de gemeente. Het O&T Pijlerteam heeft 15 jaren lang excellente diensten verleend aan de kwaliteit en vernieuwing van alles wat met onderwijs te maken heeft in de VEZ. Toch hebben we gemeend dat dit team, als laatste Pijlerteam in de VEZ haar werk neer mag leggen. Prima opvolger is het Theologisch Platform VEZ waar theologen (of zij die theologie studeren) die zijn aangesloten bij de VEZ, een denktank vormen voor allerlei in te brengen zaken die met de Bijbel en leer rond de Bijbel te maken hebben. Na eenmaal bij elkaar geweest te zijn, is het te vroeg om over inhoud iets te kunnen schrijven. U leest of hoort meer van ons! De doorgaande leerlijn zoals we deze hebben uitgezet als rode draad voor al het onderwijs in de VEZ, staat ook nu weer garant voor goed onderwijs op alle niveaus, of het nu gaat om een geestelijke leeftijd of om leeftijd in jaren. We werken er aan, bidden er voor en zien er naar uit: Iedereen die de VEZ bezoekt groeit in geloof! Verslag van activiteiten VEZ

11 Missionair Dit seizoen stond in het teken van het verder door ontwikkelen van het speerpunt missionair elan in de visie VEZ in 21 ste eeuw. De focus lag op integraal missionair bezig zijn met betrekking tot evangelisatie, zending en diaconaat en de twee pilotprojecten missionair Zwolle e.o. en missionair buitenland (Vamos Ecuador). Het missionair kernteam, waarin vertegenwoordigd de teamleiders zending, evangelisatie en diaconaat, de projectleider pilotprojecten, de clustercoördinator en de pastor missionair kwam maandelijks bijeen. In maart 2014 is het missionair kernteam versterkt in de persoon van Leo van Ingen, die als missionair werker aan de slag is gegaan in de wijk Dieze in het kader van de pilot missionair Zwolle e.o. Drie weekenden in het seizoen stonden de diensten in het teken van missionair: één weekend op de zendelingen, één weekend op diaconaat en één weekend op Vamos Ecuador. Met de oudsten en diakenen vond een visiedebat plaats over missionair kerk-zijn. Tijdens de gemeente-informatieavond werd het missionair werk gepresenteerd en was er tijd voor vragen over integraal missionair werken Evangelisatie Het missionair loket is ontwikkeld en gelanceerd binnen de gemeente, via website en flyers. Het straatevangelisatieteam was actief in de binnenstad van Zwolle en werd gecoached. Vier Alpha-groepen hebben de Alpha-cursus gevolgd. Een team vanuit de VEZ was weer aanwezig op de Paranormale beurs om te evangeliseren. Zending Ook dit seizoen heeft de gemeente aandacht gegeven aan het onder de aandacht brengen van zending, het ondersteunen van zendelingen in hun bediening en het reflecteren op zending in deze tijd. In het najaar vond er een samenkomst plaats voor alle thuisfront commissies van de zendelingen. Tijdens deze samenkomst werd het nieuwe beleid met betrekking de borging van de zorg voor de zendelingen en beleid voor aspirant zendelingen besproken. Het betrof een informatieve samenkomst met een goed opkomst. Zendelingen kregen individueel ondersteuning vanuit de gemeente, via pastorale bezoeken en ontmoetingen tijdens hun verlof. In de aanvraagprocedure voor uitzending als VEZ-zendeling werd het nieuwe meer gefocuste zendingsbeleid toegepast. Om beter zicht te krijgen op hoe andere gemeenten omgaan met zending in deze tijd organiseerde het zendingsteam een ontmoetingsavond met de Vrije Baptistengemeente in Drachten en de Vrije Baptistengemeente Groningen. Beleidswijziging, kennis en ervaringen werden onderling gedeeld. Samen met de thuisfront commissies van de 11 zendelingen werden de missionaire diensten georganiseerd waarin het werk van de zendelingen onder het voetlicht werd geplaatst. Tijdens deze diensten werd ook het zendingsmagazine uitgereikt. Diaconaat Gemeentediaconaat Door de groei van de gemeente en de economische recessie is het aantal gemeenteleden in financiële nood toegenomen. Aan enkele tientallen is op enigerlei wijze hulp geboden. Ook is een aantal keren praktische hulp geboden door het klusteam. Soms ook aan mensen buiten de gemeente. Verslag van activiteiten VEZ

12 Dat geldt ook voor de kledingbeurs DubbelGoed, die gratis kleding verstrekt aan broeders en zusters die daar even geen geld voor hebben. DubbelGoed heeft een prachtige sorteer- en opslagruimte gekregen in het VEZ Centrum. Met kerst zijn door de kringen 180 kerstpakketten samengesteld om daarmee minderbedeelden een hart onder de riem te steken: zeventig pakketten voor eigen gemeenteleden en de rest voor mensen buiten de gemeente via Stichting Present, Vluchtelingenwerk en het Leger des Heils. De zieken in onze gemeente kregen met Pasen en Kerst bloemstukjes uitgereikt. Enkele nieuwe diaconale bedieningen zijn in de steigers gezet, zoals VEZ Werkplein, VEZ Hulpteam en VEZ Maatjesteam. Voor de 40-dagen periode in de aanloop naar Pasen is de 40-dagen kalender van TEAR uitgereikt. Ook het kerstdiner in de IJsselhoeve, waar circa 35 gemeenteleden (met name alleen gaanden en eenouder gezinnen) aan deelnamen, was weer zeer geslaagd. Dat geldt ook voor het zomerkamperen. Zo n 40 gemeenteleden die anders niet op vakantie kunnen, hebben deze zomer in de 2 tenten van de VEZ toch een weekje gratis kunnen kamperen. Diaconale toerusting van de gemeente vond plaats door middel van cursussen in het leerhuis (Michacursus en God, Geld, Geluk ) en een aantal keren via de weekenddiensten. Er zijn 4 collectes gehouden met een diaconaal doel, die in totaal ruim euro hebben opgebracht. Samenlevings- en werelddiaconaat Een enthousiaste groep gemeenteleden zijn als vrijwilliger actief in bezoeken van gedetineerden. In dat kader is ook een start gemaakt met overleg over de mogelijkheid om de VEZ kerk met stip te laten worden, vooral gericht op ondersteuning van ex-gedetineerden. Een aantal huiskringen hebben een klus bij Stichting Present gedaan. Ook groepen jongeren doen regelmatig acties voor de naaste in nood. In nauwe samenwerking met Stichting Present is door circa 45 kringen meegedaan aan de zomerpakkettenactie, bedoeld voor gezinnen met kinderen in Zwolle e.o. die het moeilijk hebben. Verder hebben we een aantal organisaties, waaronder onze partnerorganisaties Christ s Hope, New Hope Kenia, Compassion, TEAR en Fathers House Ministries (bediening onder Farsi sprekenden) en ook projecten door giften kunnen ondersteunen. Er zijn gesprekken gevoerd voor nauwere samenwerking met de organisaties Victims of Violence, Schuldhulpmaatje Zwolle. De VEZ is deelnemende kerk in het Diaconaal Platvorm Zwolle (DPZ). Vanuit het diaconaal team zijn we vertegenwoordigd in het DPZ en ook in de klankbordgroep. Op deze wijze proberen we gezamenlijke iets te betekenen voor de naaste in nood in onze stad. Om al deze activiteiten te ondersteunen en te faciliteren hebben we een diaconaal team van 7 diakenen. Er wordt naar uitbreiding gezocht. Pilotprojecten In het kader van het nieuwe missionaire beleid zijn er twee pilotprojecten opgestart om ervaring op te doen met het nieuwe beleid in de praktijk. Missionair Zwolle e.o.: Voor missionair Zwolle e.o. ligt de focus op de wijk Dieze. Verslag van activiteiten VEZ

13 Leo van Ingen is als missionair werker op vrijwillige basis aangesteld en zal de pilot in Dieze coördineren. Samenwerking wordt gezocht met andere kerken en organisaties in de wijk, zoals Youth for Christ. Vanuit het pilotteam is de leerhuiscursus Jezus, volgen in je buurt opgezet en voorbereid. Missionair buitenland, Vamos Ecuador In het missionaire weekend in januari 2014 stonden de diensten in het teken van Vamos Ecuador. Een poging om hiervoor een Quichua-pastor die aan de bijbelschool SEMILA studeert naar Nederland te halen is helaas niet gelukt vanwege visumproblemen. Door dit missionaire weekend is het aantal sponsors van Vamos voor de pastors-in-opleiding aan SEMILA toegenomen, waardoor de opleiding van 50 pastors nu bekostigd kan worden. Er zijn nu 150 gemeenteleden die het project nu ondersteunen. Vanuit de VEZ werd een bouwreis naar Ecuador om SEMILA-campus te renoveren georganiseerd. Ook wordt SEMILA vanuit de VEZ op bestuurlijk niveau ondersteund door pastor Jaap van de Poll (voorzitter van de Board of Directors) en deze geeft ook gastlessen homiletiek op SEMILA Het Vamos-team helpt en adviseert ook bij de opstart en van een vrouwenproject. Verslag van activiteiten VEZ

14 Diensten & Events Erediensten Kerst 2013 was een hoogtepunt in het kerkelijk jaar van de VEZ. Er werden 7 identieke kerstdiensten georganiseerd, binnen 24 uur, met een totaal aantal bezoekers van Het thema van de kerstdiensten was VOOR JOU. Na afloop van de dienst kregen alle bezoekers een magazine met hetzelfde thema uitgereikt. Een groot team van vrijwilligers maakte de bijzondere kerstdiensten mogelijk. Door de groei van het aantal bezoekers in de dubbele ochtenddiensten en het kerstproject moest er extra capaciteit gecreëerd worden om de grote toestroom van mensen te kunnen herbergen. Hiervoor is vanaf 18 januari een derde dienst opgestart, op de zaterdagavond. De VEZ heeft daarmee drie identieke diensten, zaterdag om 19.00, zondagochtend om en Dit vergde extra inzet van alle teams die bij de diensten betrokken zijn, maar de extra opgave werd geweldig opgepakt. In het paasweekend werden 6 diensten georganiseerd: 2 op Goede vrijdag (voor het eerst) en 4 op paaszondag (ook voor het eerst). De eerste dienst op paaszondag begon om uur, de 2 e om uur, de 3 e om uur en de 4 e om uur. Het paasweekend was voor de gemeente een bijzondere belevenis. Het regieteam heeft uitbreiding gekend. Verschillende nieuwe regisseurs zijn opgeleid en kunnen zelfstandig diensten draaien. Er is een traject ingezet om de flow van de diensten te verbeteren. Hiertoe zijn twee trainers van buiten de gemeente ingeschakeld die alle betrokkenen bij de diensten hebben getraind in verschillende aspecten die bij het creëren van een goede flow van belang zijn. Het flowtraject wordt verder uitgewerkt. Zang & muziekteams In het afgelopen jaar zijn de diensten uitgebreid van 2 naar 3 diensten. De 1 e dienst is nu op zaterdagavond en de 2 e en 3 e dienst op zondag(morgen). Ondanks de behoorlijke impact die dit heeft op de teams, hebben alle teams ervoor gekozen om de 3 diensten per weekend wel te gaan bedienen. Met ingang van het afgelopen jaar zijn alle muziekteams zelfsturend geworden. Elke muziekleider heeft een assistent-muziekleider aangewezen waarmee hij/zij samen het team aanstuurt. Samen zijn zij verantwoordelijk voor de in- en uitstroom binnen het team, de gesprekken met de teamleden, het organiseren van teambijeenkomsten, etc. Ook zijn zij ervoor verantwoordelijk om een plan te maken over hoe zij zich als team willen gaan ontwikkelen. Er is een start gemaakt in het seizoen met het koppelen van aanbiddingsleider en een vast muziekteam, waardoor een betere samenwerking verkregen wordt binnen de vaste teams PUUR2 Vrouwen houden van en verlangen naar pure liefde, pure vreugde, pure vriendschap, puur genieten, puur jezelf zijn, puur delen, puur ontvangen, puur geven, puur geliefd zijn, puur léven, pure ontspanning en pure chocolade. Daarom organiseert Puur2 door het hele jaar heen grote en kleine activiteiten, gericht op de behoefte aan geestelijke groei en ontspanning van de vrouw van deze tijd. De Puur2 activiteiten worden goed bezocht zo blijkt ook het afgelopen jaar. Verslag van activiteiten VEZ

15 Puur Cafés is door de grote belangstelling overgegaan van één naar twee Cafés op dezelfde ochtend met identieke programma's. Op de vrijdagavond ongeveer drie keer per jaar is er Puur Cappuccino. Het weekend goed beginnen, is eerst twee uur loungen bij Puur Cappuccino. Een time-out met diepgang. De jaarlijks reis naar de Hillsong Colour Conference in Londen met een groep vrouwen blijft onveranderd inspirerend. Een tijd waarin onze God vernieuwt, herstelt, bemoedigt en laat genieten. Puur Zumba is een 'sporthit' waar wekelijks zo'n 60 vrouwen aan deelnemen. Toegevoegd is Puur Rennen waar vrouwen ontdekken dat ze méér kunnen dan ze zelf voor mogelijk hadden gehouden. Puur VerwenEvent voor vrouwen die wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken vanwege hun financiële of sociale omstandigheden. Hier laten veel Puur2 vrouwen hun liefde zien voor de ander en stellen hun talenten beschikbaar. En God doet Zijn werk! Puur Dagboekavonden volgen, is investeren in de basis van je bestaan, in het allerbelangrijkste dat er is: je relatie met God! Bij heerlijke koppen koffie en thee met lekkere chocolade en veel gezelligheid zitten wekelijks enthousiaste vrouwen aan de keukentafel om meer te leren over hoe je geloofsvertrouwen kan groeien. Het dagboek 'Hart voor mensen' en de studies van Beth Moore zijn hierbij prachtige inspiratiebronnen. Ook was er afgelopen seizoen het Jaren 50 feest in het VEZ centrum, met zo n 100 vrouwen in jaren 50 kledij, met veel muziek, lekker eten en gezelligheid Verslag van activiteiten VEZ

16 Facilitair & Huisvesting VEZ Centrum In het najaar van 2013 werd gestart met de werkzaamheden voor het realiseren van het kinderdagverblijf in de laagbouw van het VEZ Centrum in opdracht van Landstede die het kinderdagverblijf ook exploiteert en de ruimte van ons huurt. Uiteindelijk werd het kinderdagverblijf Schatkids in maart 2014 in gebruik genomen met de dagopvang van een eerste kind. Na de ingebruikname in september 2013 zijn we meteen aan de slag gegaan met het voorbereiden van een grootscheepse renovatie van de hoog- en tussenbouw van het VEZ Centrum. De uitvoering van deze duurzame renovatie startte eind april en bereikte de piek gedurende de schoolvakantie tijdens de zomer. Wat velen voor mogelijk hielden, lukte toch: op 17 augustus was het VEZ Centrum weer gebruiksklaar en konden de leerlingen en docenten van het CCC hun eerste schooldag van het nieuwe seizoen in een gerenoveerd pand meemaken. Het leeuwendeel van de werkzaamheden werd uitgevoerd door Heldoorn Bouwbedrijf in Zwolle met meerdere onderaannemers, maar ook een substantieel deel van de werkzaamheden werd uitgevoerd door veel vrijwilligers in de VEZ, waarmee een bedrag van om en nabij aan arbeidskosten is uitgespaard. Het feit dat het VEZ Centrum door deze duurzame renovatie een aantal milieulabels omhoog is gegaan (A+), werd erkend en beloond door de provincie Overijssel met een subsidie in het kader van de regeling Duurzame energieopwekking en energiebesparende maatregelen. Ons project scoorde als 6 e in de ranking van 26 subsidieaanvragen. De schoonmaak van het gebouw werd na ingebruikname eerst op contractbasis uitgevoerd door een commercieel schoonmaakbedrijf die ook werkte voor de vorige eigenaar Landstede. Dat contract is per 1 maart 2014 beëindigd en de schoonmaak is sindsdien overgenomen door een eigen schoonmaakteam van vrijwilligers uit de VEZ. De VEZ Werkverzetters hebben sinds september 2013 het Deltiongebouw verlaten en hun intrek genomen in het VEZ Centrum, waar ze een enorme bijdrage hebben geleverd aan de duurzame renovatie in de zomer 2014 en structureel elke dinsdag in het VEZ Centrum aanwezig zijn voor het uitvoeren van allerhande onderhouds- en verbouwingsklussen in het VEZ Centrum. Deltion Na de laatste activiteit in het Deltion, de prachtige VEZ Fair in oktober die euro voor het bouwfonds heeft opgeleverd, werd het Deltiongebouw op 1 november 2013 weer leeg opgeleverd aan de gemeente Zwolle. Het pand, waarvan we toch een aantal jaren met veel plezier zeer intensief gebruik hebben mogen maken, is inmiddels geheel gesloopt door de gemeente Zwolle. Zolang er nog geen invulling voor dit terrein is, mogen we gebruik blijven maken van het door ons zelf verharde parkeerterrein op deze locatie. WRZV-hallen Voor onze zondagse diensten hebben we afgelopen seizoen ook weer volop gebruik gemaakt van de WRZV-hallen. Sinds medio januari 2014 gebruiken we de WRZV-hallen naast de zondagmorgen ook op zaterdagavond voor de eerste van de drie identieke diensten elk weekend. In verband daarmee is onderhandeld met het bestuur van de SSW over een nieuw huurcontract dat we zijn overeengekomen, die loopt tot en met 31 augustus Verslag van activiteiten VEZ

17 De Fuik (Aplein 9) en woningen Waterstraat 44/46 Sinds de ingebruikname van het VEZ Centrum Rieteweg 12 werd de Fuik afgelopen seizoen minder gebruikt. Het streven is om dit pand samen met de achtergelegen 2 woningen te verkopen. Daarvoor zijn we in gesprek gekomen met een geïnteresseerde projectontwikkelaar de panden wilde overnemen en herontwikkelen tot stadsappartementen. Uiteindelijk kreeg deze partij de financiering niet rond en worden de pand nu via een makelaar in de verkoop gezet. De Fuik werd nog wel gebruikt voor gebedsbijeenkomsten, open inloopochtenden op elke vrijdag en het straatevangelisatieteam. Waterstraat 44 werd bewoond door de beheerder van de Fuik en Waterstraat 46 werd verhuurd. De facilitaire teams, waarin veel vrijwilligers deelnemen, zijn weer actief geweest om de kerkdiensten en ook andere activiteiten te faciliteren met verkeersbegeleiding, kostersdiensten, gastvrijheid, audio, techniek, veiligheid, catering, infopunt, boekentafel, e.d. Zonder hun toegewijde inzet waren de diensten en vele andere activiteiten niet mogelijk geweest. Verslag van activiteiten VEZ

18 Bestuur & Stafdiensten Leidersechtparenteam De leidersechtparenteam (LET) kwamen maandelijks een avond bij elkaar voor bemoediging, gebed en gesprek. Begin januari 2014 vond de jaarlijkse 2-daagse LET-retraite plaats in Ommen met Patrick Nullens als inleider/begeleider. De retraite stond in het teken van bezinning op de herderlijke opdracht van een missionaire kerk in een moreel pluralistisch Nederland. Met de aanstelling van twee nieuwe leden van de Raad van Opzieners is het leidersechtparenteam ook met twee echtparen uitgebreid. Raad van Opzieners De Raad van Opzieners (RvO) is eindverantwoordelijk voor de VEZ, vormt tevens het statutair bestuur van de stichting Vrije Evangelisatie Zwolle en vervult ook de rol van werkgever voor de medewerkers die in loondienst van de VEZ zijn. De Raad van Opzieners functioneert als een toezichthoudend bestuur en heeft de dagelijkse leiding van de gemeente gedelegeerd naar het pastorteam, zoals vastgelegd in het reglement pastorteam. Na een zorgvuldig zoek- en bidproces zijn begin 2014 twee nieuwe leden toegetreden tot de Raad van Opzieners, Vincent Goedhart en Han Wendt. Hiermee is de Raad van Opzieners weer compleet met 7 leden. Met deze uitbreiding is de Raad van Opzieners per 31 augustus 2014 als volgt samengesteld: - Bert van der Stouwe, voorzitter - Adri Geeve, secretaris - Wim Keijl, penningmeester - Gert van Huffelen, lid - Sijbrand Bootsma, lid - Vincent Goedhart, lid - Han Wendt, lid De RvO kwam 6 keer bijeen voor een bestuursvergadering en daarnaast 5 keer voor informeel overleg. Pastorteam Het pastorteam legt formeel verantwoording af aan de Raad van Opzieners, zowel gezamenlijk als individueel. De pastors zijn in betaalde dienst van de VEZ en derhalve werknemers van de VEZ. De opzieners en pastors fungeren in functionele zin gezamenlijk als het leidersteam van de gemeente, de VEZ. Per 31 augustus 2012 is het pastorteam als volgt samengesteld: - Jaap van de Poll, pastor algemene zaken en voorzitter - Auke van Slooten, pastor gemeentezorg - René Swieringa, pastor gemeentezorg - Henk Stoorvogel, pastor gemeenteontwikkeling Het pastorteam vergaderde maandelijks voor formeel bestuurlijk overleg, totaal 10x. Daarnaast kwam het pastorteam wekelijks bij elkaar voor informeel overleg. De jaarlijkse tweedaagse retraite van het pastorteam op 24 en 25 maart 2013 stond in het teken van het thema Hoed mijn schapen over het functioneren van de pastors, zowel individueel vanuit eigen bediening als gezamenlijk. We werden daarbij begeleid door Ron van der Spoel (tevens auteur van Verslag van activiteiten VEZ

19 het gelijknamige boekje). Eén van de uitkomsten was dat we een aantal afspraken hebben gemaakt over ons functioneren en het gezamenlijk oppakken (in duo s) van een aantal doelen. Vanuit zijn rol als pastor in de VEZ heeft Jaap van de Poll sinds begin 2011 zitting in het bestuur van de EA-EZA (ontstaan uit een fusie van de Evangelische Alliantie en de Evangelische Zendings Alliantie). Coördinatieteam In het coördinatieteam (CT) zijn naast de pastors alle clustercoördinatoren en stafhoofden vertegenwoordigd en worden de ontwikkelingen binnen clusters en bedieningen afgestemd. Het CT vergaderde elke 3 e maandag van de maand en kwam totaal 10x bij elkaar. Betaalde medewerkers In het afgelopen seizoen kwamen 2 nieuwe betaalde medewerkers in dienst: Harry Wilbrink als projectmanager bouw & beheer VEZ Centrum (tijdelijk) en Esther Koudijs als administratief medewerker secretariaat, beide per 1 november 2013 en in deeltijd. Per ultimo 31 augustus 2014 heeft de VEZ totaal 11 betaalde medewerkers in dienst, waarvan 2 in voltijd en 9 in deeltijd, totaal 6,82 Fte. Vrijwilligers De VEZ zou niet kunnen functioneren als gemeente en ook als organisatie zonder de vele honderden vrijwilligers die er actief zijn in allerlei geestelijke en praktische bedieningen, van wijkoudste, kidsveztivalbegeleider tot schoonmaker of verkeersregelaar. In het afgelopen seizoen waren dat er naar schatting circa 800. Veilige kerk Op basis van een risico-inventarisatie in het kader van preventiebeleid seksueel misbruik heeft de RvO besloten om prioriteit te leggen in maatregelen voor de meest kwetsbare groepen in de gemeente, namelijk kinderen en jongeren. Vooral in het kinderwerk is er al veel voorbereid en geïmplementeerd, zoals referentieformulieren voor intake van nieuwe kinderwerkers. In dat kader is de cursus veilige kerk voor kinder- en jongerenwerkers en voor opzieners, pastors, coördinatoren, oudsten en diakenen gegeven in het najaarssemester 2013 van het Leerhuis. Ook is nagedacht over het aanstellen van vertrouwenspersonen in de VEZ. Leiderschapsontwikkeling Naast het programma dat aangeboden wordt in de VEZ School for Leadership van het Leerhuis, is ook een groep VEZ Coaches beschikbaar, die zich op vrijwillige basis beschikbaar stellen voor functie- en taakgerichte coaching, in eerste instantie bedoeld leidinggevenden (oudsten, diakenen, kringleiders, teamleiders, aanbiddingsleiders, etc.). Tevens zijn de eerste aanzetten gemaakt voor het ontwikkelen van een nieuw programma voor ontwikkeling van jong leiderschap in de VEZ. Gemeente-informatieavonden Zoals gebruikelijk zijn er ook dit seizoen weer twee gemeente-informatieavonden gehouden. Tijdens de najaars gemeente-informatieavond op 30 oktober 2013 hadden we naast informatie over huisvesting, financiën en kerst 2013, twee bijzondere gasten, te weten Joseph Ilaja uit Oeganda en Jurjen ten Brinke, voorganger van Hoop voor Noord Amsterdam. Vooral Joseph s getuigenis over zijn ervaringen onder de terreur van de LRA in Noord Oeganda was indrukwekkend. Op 21 mei 2014 vond de voorjaars gemeente-informatieavond plaats. Deze avond stond vooral in het teken van missionair kerkzijn, met presentaties van onze missionaire bedieningen. Verslag van activiteiten VEZ

20 Communicatie & IT De begin 2013 ingezette lijn van een eenduidige lijn in vormgeving VEZ huisstijl en films is verder ontwikkeld en bewaakt. Het VEZ-Logo met herkenbaarheid van de verschillende clusters en teams is doorontwikkeld in ingevoerd, inclusief doorvoering in specifieke communicatiemiddelen Ook de VEZ Website is verder ontwikkeld met als resultaat verdere groei van het aantal bezoekers, nu dagelijks 600 tot 1300 bezoekers. De interactieve kerk MijnKerk.vezwolle is op 11 februari 2014 gelanceerd in een bijeenkomst met het brede kader. Deze avond vond de introductie plaats en werd instructie en deze werd zeer goed bezocht. Gaandeweg is MijnKerk verder doorontwikkeld, naast het verfijnen en oplossen van probleempjes (bugs). Het was een groot project. De gehele registratiedatabase van de VEZ is overgezet naar MijnKerk en veel groepen zijn aangemaakt. MijnKerk is als HET interne communicatiemiddel online geïmplementeerd. Er staan nu meer dan 4000 mensen staan in ons systeem. Het team VEZfilm is uitgebreid en in afgelopen seizoen zijn meer producties geleverd dan voorgaande jaren. Ook het team vormgevers is uitgebreid, dat nu bestaat uit zo'n 14 vormgevers die worden ingezet Het VEZ Magazine kwam wederom met 4 bijzondere uitgaven De social media van de VEZ doen het ook goed. Facebook likes opgehoogd tot boven de 1500, Twitter nadert de 1000 volgers De signing van het VEZ Centrum met gevelreclame is doorgevoerd. De gevelreclame op de laagbouwgevel Blaloweg is aangebracht. De gevelreclame op de hoogbouwgevel Rieteweg wordt later aangebracht na afronding van de renovatiewerkzaamheden. TOPpunt Voor TOPpunt is nieuwe teamleiding en extra versterking aangetreden. De TOPpunt administratie is met een extra vrijwilliger versterkt. TOPpunt is meer zichtbaar geworden en staat frequenter met een stand in de koffiehal van de WRZV tussen de diensten. Ook behandelt TOPpunt nu ook open sollicitaties, waarvoor een echtpaar in het team beschikbaar is om mensen die open solliciteren te adviseren en te begeleiden naar een passende taak binnen de gemeente. Hiermee heeft TOPpunt haar positie en herkenbaarheid als HET vrijwilligerspunt in de VEZ (match vraag en aanbod) versterkt. Verslag van activiteiten VEZ

Stichting Vrije Evangelisatie Zwolle. Beleidsplan 2013-2016 op hoofdlijnen

Stichting Vrije Evangelisatie Zwolle. Beleidsplan 2013-2016 op hoofdlijnen Stichting Vrije Evangelisatie Zwolle Beleidsplan 2013-2016 op hoofdlijnen Versie: 1.0 Datum: 17 december 2013 Inhoud 1. INLEIDING... 3 2. IDENTITEIT... 4 3. MISSIE EN VISIE... 6 4. BELEIDSVISIE VEZ IN

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. van. Inloophuis De Ruimte

Jaarverslag 2014. van. Inloophuis De Ruimte http://www.inloophuisderuimte.nl Inloophuis De Ruimte Hengelostraat 39 1324 GR Almere Jaarverslag 2014 van Inloophuis De Ruimte maart 2015 Kamer van Koophandel: 39070561 Telefoon: 036 533 94 64 / 036 540

Nadere informatie

Jaarverslag 2011 Dienstenorganisatie Protestantse Kerk in Nederland

Jaarverslag 2011 Dienstenorganisatie Protestantse Kerk in Nederland Jaarverslag 2011 Dienstenorganisatie Protestantse Kerk in Nederland Met cijfers Een jaar met mijlpalen Voor u ligt het jaarverslag 2011 van de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland,

Nadere informatie

Een jaar vol hart- verwarmende verhalen. Jaarverslag 2012 l Present Nederland

Een jaar vol hart- verwarmende verhalen. Jaarverslag 2012 l Present Nederland Een jaar vol hart- verwarmende verhalen Jaarverslag 2012 l Present Nederland 1 Voorwoord l André Rouvoet Beste lezer, Met veel plezier bied ik u het jaarverslag 2012 van Stichting Present Nederland aan.

Nadere informatie

Gebundelde versie: maart 2013

Gebundelde versie: maart 2013 Gebundelde versie: maart 2013 Protestantse Gemeente te Oegstgeest Beleidsplan 2010-2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 2 Pastoraat: vertrouwen, ontmoeten, verlangen.... 6 2.1 Inleiding... 6 2.2 Dynamiek...

Nadere informatie

Beleidsplan 2015-2018

Beleidsplan 2015-2018 Christus Triumfatorkerk Den Haag Beleidsplan 2015-2018 Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan van de Christus Triumfator Kerk (hierna: CTK). Het beleidsplan bevat een aantal kernthema's voor de periode

Nadere informatie

Colofon Dit jaarverslag is een uitgave van de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland.

Colofon Dit jaarverslag is een uitgave van de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland. Colofon Dit jaarverslag is een uitgave van de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland. Protestants Landelijk Dienstencentrum Joseph Haydnlaan 2A 3533 AE Utrecht www.pkn.nl servicedesk@pkn.nl

Nadere informatie

PIONIEREN. vanuit de Protestantse Kerk

PIONIEREN. vanuit de Protestantse Kerk PIONIEREN vanuit de Protestantse Kerk Op de dvd vindt u vijf filmpjes van bestaande pioniersplekken. U kunt deze deels ook op internet bekijken via www.pkn.nl/missionair. www.pkn.nl/missionair Het woord

Nadere informatie

JAARVERSLAG STICHTING UMA

JAARVERSLAG STICHTING UMA JAARVERSLAG 2014 STICHTING UMA Inleiding Dit is het zesde jaarverslag van Stichting UMA (Utrechtse Missionaire Arbeid onder moslims). Op 20 januari 2009 is Stichting UMA opgericht door deputaten van het

Nadere informatie

Beleidsplan. Hervormde Gemeente Zuidland WWW.KERKENINZUIDLAND.NL

Beleidsplan. Hervormde Gemeente Zuidland WWW.KERKENINZUIDLAND.NL Beleidsplan 2005 2008 VERSIE: definitief DATUM: januari 2005 WWW.KERKENINZUIDLAND.NL 1 Voorwoord... 2 2 Gemeente-zijn.... 3 3 Samen op weg... 4 3.1 Overzicht gezamenlijke activiteiten... 5 4 Organisatie...

Nadere informatie

De grootste kaars brandt al

De grootste kaars brandt al De grootste kaars brandt al Lennart Aangeenbrug Peter de Groot Ruilof van Putten Petra Smit Ben Tramper Beschrijving en analyse van enkele missionaire projecten binnen protestants januari 2009 Amsterdam

Nadere informatie

1 e halfjaarverslag 2014

1 e halfjaarverslag 2014 1 e halfjaarverslag 2014 Januari - juni 2014 SCw Leiderdorp INHOUDSOPGAVE Pagina 2 1. Inleiding Pagina 3 2. Trends en samenvatting Pagina 6. 3. Kinderwerk Pagina 9. 4. Jongerenwerk 16- Pagina 14. 5. Accommodatie

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Nederlandse Vereniging voor Autisme. De Bilt, 1 mei 2013. Website : www.autisme.nl. Telefoon : 030-2299800

Jaarverslag 2012. Nederlandse Vereniging voor Autisme. De Bilt, 1 mei 2013. Website : www.autisme.nl. Telefoon : 030-2299800 Jaarverslag 2012 Nederlandse Vereniging voor Autisme De Bilt, 1 mei 2013 Website : www.autisme.nl Telefoon : 030-2299800 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 1 Doelstelling 1 2 Visie 1 3 Stichting Autisme

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 5 7 7 7 7 7 8 8 9 9 10 10 10 13 14 14 17 17 17 20 23 25 36 Bijlage I: Bestaansrecht 35 37

Inhoudsopgave. 5 7 7 7 7 7 8 8 9 9 10 10 10 13 14 14 17 17 17 20 23 25 36 Bijlage I: Bestaansrecht 35 37 Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave Historie 3 I. Het jaar in vogelvlucht II. Beleidsvisie A. Missie B. Doelstellingen C. Doelgroepen D. Activiteiten III. Organisatie A. Bestuur 9 B. Fondsenwervingscommissie

Nadere informatie

Jaarverslag 2008 dienstenorganisatie Protestantse Kerk in Nederland

Jaarverslag 2008 dienstenorganisatie Protestantse Kerk in Nederland Nummer 132 December 2005 Katern in Kerkinformatie 173 - september 2009 Jaarverslag 2008 dienstenorganisatie Protestantse Kerk in Nederland Samen werken in de dienstenorganisatie: hier doe je het voor!

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. van Stichting Inloophuis De Ruimte. Almere

Jaarverslag 2013. van Stichting Inloophuis De Ruimte. Almere Inloophuis De Ruimte Hengelostraat 39 1324 GR Almere http://www.inloophuisderuimte.nl Jaarverslag 2013 van Stichting Inloophuis De Ruimte Almere juni 2014 Kamer van Koophandel: 39070561 Telefoon: 036 533

Nadere informatie

Bijlage 4 Plattegrond met regio- en Kringindeling. Bijlage 6 Balans per 31 december 2011. Bijlage 7 Staat van baten en lasten over 2011

Bijlage 4 Plattegrond met regio- en Kringindeling. Bijlage 6 Balans per 31 december 2011. Bijlage 7 Staat van baten en lasten over 2011 Inhoudsopgave Voorwoord 1. Inleiding 2. Centrale organisatie 3. Collectieve belangenbehartiging 4. Individuele belangenbehartiging 5. Kadervorming en educatie 6. Identiteit en zingeving 7. Informatie-

Nadere informatie

BUITENPOST BELEIDSPLAN

BUITENPOST BELEIDSPLAN BUITENPOST BELEIDSPLAN 2011 2015 INHOUDSOPGAVE: Voorwoord pag. 2 Hoofdstuk 1 Inleiding pag. 3 Hoofdstuk 2 Pastoraat pag. 7 Hoofdstuk 3 Eredienst pag. 13 Hoofdstuk 4 Vorming, Toerusting en Gemeenteopbouw

Nadere informatie

PAROCHIEPLAN CATHARINAPAROCHIE (Concept)

PAROCHIEPLAN CATHARINAPAROCHIE (Concept) PAROCHIEPLAN CATHARINAPAROCHIE (Concept) Catharinaparochie, Oosterhout December 2014 VOORWOORD In deze decemberversie van het Parochieplan presenteren we als bestuur en team van de Catharina-parochie het

Nadere informatie

Op weg naar! Herbronnen Profileren Netwerken. Beleidskader Protestantse Kerk Amsterdam

Op weg naar! Herbronnen Profileren Netwerken. Beleidskader Protestantse Kerk Amsterdam Op weg naar! Herbronnen Profileren Netwerken Beleidskader Protestantse Kerk Amsterdam 2011-2016 Beleidskader Protestantse Kerk Amsterdam 2011-2016 De Protestantse Kerk Amsterdam weet zich blijvend geroepen

Nadere informatie

Inhoudsopgave Jaarverslag Centrum voor Jeugd en Gezin Achtkarspelen

Inhoudsopgave Jaarverslag Centrum voor Jeugd en Gezin Achtkarspelen Jaarverslag 2011 0 Inhoudsopgave Jaarverslag Centrum voor Jeugd en Gezin Achtkarspelen Voorwoord Pagina 1. Inleiding 3 2. De CJG ontwikkeling in breder perspectief 4 2.1. Landelijke ontwikkelingen 4 2.2.

Nadere informatie

Jongeren nemen hun instellingen onder de loep

Jongeren nemen hun instellingen onder de loep Jongeren nemen hun instellingen onder de loep Participatie Audit (zwerf-)jongeren Almere: Keuring van onderop Jodi Mak Diane Bulsink Sanne Smid Maarten Davelaar Jongeren nemen hun instellingen onder de

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012 STIMULANS PEUTERWERK STIMULANS WELZIJN

JAARVERSLAG 2012 STIMULANS PEUTERWERK STIMULANS WELZIJN JAARVERSLAG 2012 STIMULANS PEUTERWERK STIMULANS WELZIJN 1 Inleiding Voor u ligt het jaarverslag van 2012 van de Stichtingen Stimulans Welzijn en Stimulans Peuterwerk. In dit verslag worden de resultaten

Nadere informatie

Inhoudsopgave MEE Groningen 2 Jaarverslag 2005

Inhoudsopgave MEE Groningen 2 Jaarverslag 2005 MEE Groningen 1 Jaarverslag 2004 Inhoudsopgave Pagina Directie 3 Raad Van Toezicht 5 Cliëntenraad MEE Groningen 6 Ondernemingsraad 7 Kwaliteitsjaarverslag 8 Facilitaire Zaken 11 Dienstverlening 16 Cijfers

Nadere informatie

Werkplan in uitvoering 2015. Het begint met aandacht voor elkaar

Werkplan in uitvoering 2015. Het begint met aandacht voor elkaar Werkplan in uitvoering 2015 Het begint met aandacht voor elkaar september 2014 1 Werkplan Wijk&co 2014-2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 2. Het Waarom van ons werk: Wijk&co en haar missie... 5 3. De

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Present Nederland

Jaarverslag 2013. Present Nederland Jaarverslag 2013 Present Nederland 1 Voorwoord l André Rouvoet Beste lezer, Met veel plezier bied ik u het jaarverslag 2013 van Stichting Present Nederland aan. Present is en blijft een club naar mijn

Nadere informatie

JINC. jaarplan en begroting 2014

JINC. jaarplan en begroting 2014 JINC jaarplan en begroting 2014 Terugblik 2013 1. Algemeen JINC heeft de meeste doelen uit het jaarplan 2013 gehaald: - in totaal zijn er ruim 17.196 deelnemers in 9 projecten in Amsterdam bereikt; dat

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 / Portfolio 2013. Stichting Mara. ls/fj.2013-018

Jaarverslag 2012 / Portfolio 2013. Stichting Mara. ls/fj.2013-018 Jaarverslag 2012 / Portfolio 2013 Stichting Mara ls/fj.2013-018 Inhoudsopgave Ondersteunde activiteiten/projecten in 2012 1. OPstap; activeringsproject voor zwerfjongeren 2. KunstExpress 3. M25 Rotterdam

Nadere informatie

Voorwoord. 2. De organisatie...12 2.1. De doelen...12 2.2. Onze kracht...12 2.3. Onze werkwijze...12 2.4. De organisatiestructuur...

Voorwoord. 2. De organisatie...12 2.1. De doelen...12 2.2. Onze kracht...12 2.3. Onze werkwijze...12 2.4. De organisatiestructuur... Inhoud Voorwoord 1. Stichting Nisa, terugblik 2013...5 1.1. Ontstaan en missie van Nisa for Nisa...5 1.2. Terugblik op 2013...6 1.3. Advies en Hulp, Tussen in en Tussen-Door...7 1.4. Het meidenproject

Nadere informatie

Jaarverslag. CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo

Jaarverslag. CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo L Jaarverslag 2012 CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo Inhoudsopgave Voorwoord 5 Verslag Raad van Toezicht 7 Organisatie 11 Christelijke identiteit 19 Onderwijs en

Nadere informatie