Stichting Vrije Evangelisatie Zwolle. Beleidsplan op hoofdlijnen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stichting Vrije Evangelisatie Zwolle. Beleidsplan 2013-2016 op hoofdlijnen"

Transcriptie

1 Stichting Vrije Evangelisatie Zwolle Beleidsplan op hoofdlijnen Versie: 1.0 Datum: 17 december 2013

2 Inhoud 1. INLEIDING IDENTITEIT MISSIE EN VISIE BELEIDSVISIE VEZ IN 21E EEUW Inspirerende samenkomsten Focus op huiskringen Nieuw missionair elan Kinderen en jongeren Onderwijs en training VEZ Centrum BESTUUR EN ORGANISATIE FINANCIËN Beleidsplan VEZ

3 1. INLEIDING Voor u ligt het Beleidsplan op hoofdlijnen van de VEZ. Het beleidsplan omschrijft op hoofdlijnen de beleidsvisie VEZ in de 21 eeuw die in 2012 is vastgesteld en gecommuniceerd naar de gemeente. Deze beleidsvisie zal nog verder doorvertaald worden naar meerjarenplan met concrete doelstellingen. De VEZ als kerkgenootschap De stichting Vrije Evangelisatie Zwolle is een onafhankelijk kerkgenootschap, statutair gevestigd in Zwolle (Rieteweg 12, 8041 AK Zwolle) en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer Doel van de stichting, zoals omschreven in de statuten, is het functioneren als gemeente van Jezus Christus, gericht op redding, bekering en heling van de verloren mens en geestelijke groei van de gelovige. De middelen waarmee de VEZ haar doelen tracht te bereiken zijn ondermeer het houden van openbare erediensten en samenkomsten, het samenbrengen van mensen in kleine groepen en huiskringen, het aanbieden van bijbels onderwijs en training, het organiseren van bijeenkomsten en evenementen voor kinderen en jongeren, het bieden van pastorale zorg, het uitzenden en ondersteunen van zendelingen, het organiseren en ondersteunen van diaconale hulpverlening. Als grondslag aanvaardt de VEZ de Bijbel, als het door God geïnspireerde en onfeilbare Woord als leidraad voor alle zaken die met het geloof en het leven te maken hebben. De geloofsbasis en identiteit van de stichting is verwoord in het document kerkelijke identiteit VEZ. Registratie De VEZ is een gemeente met een open registratiesysteem. Dat wil zeggen, mensen die de VEZ als hun kerkelijke gemeente en beschouwen, kunnen zich laten registreren. Daarmee geven zij te kennen de VEZ als hun geestelijk onderdak te beschouwen, tot de gemeente te behoren en onder de herderlijke zorg van de gemeente willen vallen. Door zich te laten registreren bij de VEZ geeft men aan de geloofsbasis, identiteit en gedragscode te respecteren en de geestelijke leiding van de VEZ, uitgevoerd door het leidersteam (opzieners en pastors) en de oudsten, te aanvaarden. Samenwerking De VEZ is deelnemer van de Evangelische Alliantie (EA) en de Evangelische Zendings Alliantie (EZA), partnergemeente van Willow Creek Nederland en onderhoudt contacten met gelijkgezinde gemeenten en verbanden in Nederland. Zo participeert de VEZ in KerkSynergie, een platform waar een aantal grotere kerken in Nederland elkaar ontmoeten op voorgangers- /leidersniveau en uitwisseling van kennis en ervaring plaatsvindt. In Zwolle participeert de VEZ actief in interkerkelijke verbanden en projecten, zoals onder andere het Podium voor Kerken in Zwolle, Diakonaal Platform Zwolle en SonRise. Daarnaast werkt de VEZ samen met een aantal missionaire partnerorganisaties, waaronder Compassion en Tear. Beleidsplan VEZ

4 2. IDENTITEIT De VEZ is een evangelische gemeente, ontstaan in 1933 en door de jaren heen gegroeid tot momenteel ongeveer 3500 geregistreerde personen uit Zwolle en omstreken. Iedere zondagochtend houden wij meerdere diensten in de WRZV-hallen aan de Buitengasthuisstraat 8 in Zwolle waar gemiddeld meer dan 3000 bezoekers per zondag op af komen. Daarnaast ontmoeten wij elkaar in een groot aantal huiskringen verspreid over wijken en buurten in Zwolle en omgeving, in het Leerhuis (onderwijsprogramma) en organiseren we verschillende activiteiten voor kinderen, jongeren en ouderen. Geloofsbasis en identiteit Samen met andere christenen geloven wij in de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest, zoals de vroegchristelijke geloofsbelijdenissen hiervan getuigenis afleggen. Wij belijden dit met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. Samen met andere evangelische christenen bevestigen wij deze belijdenis met de woorden van de beginselverklaring van de Evangelische Alliantie in Nederland. Deze geloofsbelijdenis en beginselverklaring vormen samen de basis voor eenheid en samenwerking met christenen uit verschillende kerkelijke stromingen. Het karakter en de kleur van onze gemeente bepaalt de kerkelijke identiteit van de VEZ. Wij hebben de overtuiging dat de Bijbel ons nog andere belangrijke geloofspunten aanreikt naast wat omschreven is in de geloofsbasis. Het gaat dan om secundaire geloofspunten, zoals onder andere doop en avondmaal, geestesgaven, Israël en de gemeente, de eredienst, toekomstverwachting, etc.. Onze visie en standpunten over deze geloofspunten zijn uitgewerkt en omschreven in de Kerkelijke Identiteit van de VEZ. Wij zijn ons ervan bewust dat niet alle christenen hier gelijk over denken. Maar als plaatselijke gemeente willen wij onze kerkelijke identiteit, zoals uitgewerkt in het genoemde document, belijden en uitdragen. En dat is noodzakelijk voor de goede orde van ons gemeenteleven. Vaststaande beginselen, karakter en gedragscode De VEZ hanteert een aantal vaststaande beginselen, welke altijd deel uitmaken van de missie en visie, identiteit en karakter: alles tot eer van God met toewijding de Bijbel centraal geleid door de Geest persoonlijke relatie met God veel gebed in liefde zuivere levenswijze De VEZ heeft een eigen karakter, afgestemd op datgene wat de Bijbel ons leert over christelijke gedragsvormen. Afgeleid van de karaktereigenschappen hanteert de VEZ volgende principes, die de gedragscode van de VEZ vormen: wij zijn trouw aan Gods woord, van daaruit onderwijzen en respecteren wij Zijn leefregels; wij zijn uitnodigend en hebben een vriendelijke uitstraling; wij accepteren elkaar zoals Christus ons geaccepteerd heeft; Beleidsplan VEZ

5 wij maken zaken bespreekbaar; wij tonen interesse en medeleven; wij nemen onze plaats in binnen de gemeente, vervullen onze taak naar behoren en accepteren de ander zoals hij of zij is; wij helpen elkaar in alle opzichten, waarbij wij de ander liefhebben als onszelf; wij stimuleren en motiveren elkaar om gaven te ontdekken en te ontwikkelen; wij geven het beste van onszelf; wij maken afspraken en komen ze na. Beleidsplan VEZ

6 3. MISSIE EN VISIE Onze missie Wij willen een krachtige gemeente van Jezus Christus zijn, die zich sterk richt op het bereiken van mensen die God nog niet kennen en het groeien in ons geloof. Wij leggen de nadruk op de volgende pijlers die samen onze missie vormen: Evangelisatie en zending gericht op redding en bekering Een warme en open gemeenschap Bijbels onderricht toegespitst op dienstbaarheid en persoonlijke toerusting Zang en muziek tot eer en aanbidding van God. Onze visie Als VEZ willen wij God en de naaste dienen. Van daaruit richten we ons vizier op mensen die Jezus Christus nog niet kennen, zowel in Zwolle en omgeving als ook wereldwijd. Ook de zorg voor kinderen staat centraal in onze gemeentevisie. Beide functies, evangelisatie en geloofsopbouw/vorming, beschouwen wij als gelijkwaardig. Daarnaast heeft het zorgdragen voor onze medemens, onze diaconale missie, zowel binnen als buiten de gemeente, een belangrijke plaats in onze visie gekregen. Tot slot hebben we de visie een grote plaatselijke gemeente te zijn, met centrale zondagse samenkomsten in Zwolle en daaromheen een aantal kleine dochtergemeenten in de regio. Met een eigen identiteit willen wij op gepaste wijze functioneren naast en zo mogelijk ook in samenwerking met andere kerken en gemeenten. Ons doel is om samen sterke en krachtige christenen te worden, die toegewijd zijn aan God. We willen een sterke, warme, open en gastvrije gemeenschap zijn met veel liefde, onderlinge verbondenheid en harmonie. Binnen de gemeente is veel plaats voor zang en muziek, lofprijs en aanbidding, Bijbelse verkondiging en onderricht. We zijn sterk naar buiten gericht, in de eigen omgeving (evangelisatie) en in het buitenland (zending). Naast de centrale zondagse samenkomsten komen wij door de week samen in huiskringen, waarin sterk de nadruk ligt op onderling contact, verbondenheid en zorg voor elkaar. Wij willen gekenmerkt worden als gemeente met een warme gloed aan de basis. Waardoor mensen steeds meer in beweging komen. Niet uit plicht, maar uit echt enthousiasme. Ze dienen God met vreugde en op ontspannen wijze en nemen anderen mee. Iedereen doet wat goed bij hem of haar past, op basis van geestelijke en natuurlijke gaven en persoonlijke belangstelling. Er gaat aantrekkingskracht uit van de gemeente. Niet duwen, maar aantrekken. Niet alleen vanuit de centrale gemeenteactiviteiten worden mensen toegevoegd, maar juist doordat veel mensen, vol van de Geest, op vele manieren en in diverse, al dan niet formele verbanden, anderen aantrekken. De hele gemeente kan meewerken om de missie en visie van de VEZ handen en voeten te geven. Vanuit de gemeente zijn pijlerteams gevormd die, onder aansturing van bestuursraadleden, de vier pijlers van onze missie hebben vertaald naar actieplannen, de implementatie en voortgang ervan bewaken en nieuwe ontwikkelingen en acties initiëren. Dit alles zoals God ons heeft opgedragen in Zijn Woord de Bijbel: Mattheus 28:19-20 (NBV): "Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn discipelen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen: ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld." Beleidsplan VEZ

7 4. BELEIDSVISIE VEZ IN 21E EEUW In hebben wij onze missie en visie vertaald naar beleid voor de komende jaren, samengevat in de beleidsvisie VEZ in de 21 e eeuw. Deze beleidsvisie richt zich op de volgende drie speerpunten: - Inspirerende samenkomsten, - Focus op huiskringen en - Nieuw missionair elan De beleidsvisie is gepresenteerd aan de gemeente in een interactieve gemeenteavond op 31 oktober Er was groot draagvlak voor deze visie en er zijn veel bruikbare suggesties, aanvullingen en aandachtspunten naar voren gebracht in de interactieve sessies, die bij de uitwerking en implementatie van waarde zijn Inspirerende samenkomsten Onze beleidsuitgangspunten Vol De huidige zondagmorgendiensten van de VEZ zijn vol gepland. Door de jaren heen hebben we steeds meer onderdeeltjes aan de dienst toegevoegd, allemaal zaken die we samen belangrijk vinden. De druk op de diensten is echter immens. Randvoorwaarden bij de planning van de dienst zijn de eindtijd (14.00 moet de hal leeg zijn) en de begintijd van de eerste dienst 9.30 uur (was eerst 9.00 uur, maar is half uur verlaat vanwege de wens tot betere spreiding bezoekers over beide diensten). We hebben elke zondag twee samenkomsten, van 80 minuten elk, met daar tussen in 40 minuten wisseltijd en koffiepauze. Focus We willen de samenkomst centreren rondom de boodschap vanuit Gods Woord. Prediking en aanbidding door zang en muziek zijn hierin leidend. De podiumoudste fungeert als gastheer en creëert een sfeer van welkom, veiligheid en verwachting. Daarnaast is de wens al jarenlang om meer ruimte te krijgen voor specifieke invulling van de dienst, al naar gelang dat past bij de inhoud van de dienst en zoals geleid door de Geest. Denk daarbij aan tijd voor stilte, extra aanbidding, een verwerkingsmoment of een getuigenis. In de vernieuwde samenkomsten willen we elke zondag een kwartier vrije ruimte creëren. Vrijheid Om de zondagmorgendiensten op een frisse, nieuwe manier te kunnen neerzetten, is het nodig om ze eerst schoon te vegen en ons de vraag te stellen: hoe zou de ideale dienst er uit zien wanneer we met een schone lei konden beginnen? Kernelementen van zo n dienst zijn een welkom, een preek, een aanbiddingsdienst en een stuk vrije ruimte. Alle andere elementen, zoals avondmaal, opdragen, dopen, specifieke tijd voor kinderen, aandacht voor zendelingen vinden we van fundamenteel belang, maar gaan we anders organiseren, zodat we al die elementen intenser kunnen beleven. Beleidsplan VEZ

8 Drie zondagen per maand zijn de diensten vrij invulbaar met focus op de kernelementen. Elke drie maanden zetten we een dienst volledig in het teken van het vieren van het avondmaal. Daarnaast vieren we avondmaal tijdens de gebedsontmoetingsdiensten, een hersteldienst, op Goede vrijdag (allemaal avonddiensten) en meer in de huiskringen op een aantal avonden. Opdragen wordt gecentreerd op drie zondagen per jaar, waarvan er twee helemaal in het teken staan van het gezin, kinderen en opvoeding. Vier zondagen per jaar zijn diensten voor alle leeftijden, waaronder Kerstochtend en paaszondag. Twee zondagochtenden worden apart gesteld voor doopdiensten, waarin het getuigenis van de dopelingen en hun doop centraal staan. Daarnaast vinden er drie doopdiensten op de avonden plaats. Driemaal per jaar vindt er een missionaire zondag plaats, waarin de missionaire projecten en de zendelingen op krachtige wijze voor het voetlicht worden gebracht. De oogst van de gemeente-avond De gespreksgroepen hebben een rijke oogst aan inzichten, tips en feedback opgeleverd. Het algemene beeld dat ontstaat, is dat er een breed draagvlak is voor de voorgestelde aanpassingen in de diensten. De belangrijkste aandachtspunten zijn: 1. Wens voor meer diepgang in preken Wij hebben dit vooral op het cognitieve vlak opgevat. Tegelijk spraken andere groepen de wens tot meer praktische toepasbaarheid uit. Meer diepgang en scherpere praktische toepasbaarheid nemen we mee als belangrijke aandachtspunten in de voorbereiding van de diensten. Het zeer diverse sprekerspallet zien we als een kostbaar goed. Sommigen uit de vaste sprekerspoule zullen hun prediking vanuit de cognitieve kant benaderen, anderen meer vanuit de praktische toepasbaarheid. 2. De invulling van de vrije ruimte Sommige groepen lijken dit vooral te hebben verstaan als een open ruimte waarin de Geest ter plekke allerlei zaken door allerlei personen kan uitwerken. De insteek van de vrije ruimte is echter dat de vijftien minuten in de weken voorafgaand aan de dienst door een team van mensen, onder leiding van de heilige Geest, wordt voorbereid. De invulling van de vrije ruimte zal altijd ten dienste staan van de centrale boodschap van de dienst. Verschillende leeftijdsgroepen, een oproep, een ritueel, een getuigenis, een bijdrage van een band, een ruimere tijd voor gebed en stilte en een verlenging van prediking of zangdienst behoren tot de mogelijkheden, al naar gelang de situatie vraagt en de Geest leidt. Ook een begeleide ruimte voor profetie of openbaring behoort tot de mogelijkheden, waarbij mensen de gelegenheid krijgen om een woord te laten toetsen door de gemeenteleiding alvorens het wordt geuit. Men kan ook denken aan een ruimte voor vrijere aanbidding of korte bijdragen van verschillende gemeenteleden. Algemeen is ons idee dat wij de vrije ruimte nu nog niet teveel moeten invullen en dat wij ook tijd en ruimte nodig hebben om te experimenteren en te leren op dit gebied. Van experimenteren naar definitieve invulling Vanaf januari 2013 wordt in enkele diensten geëxperimenteerd met de nieuw beoogde invulling, met als doel te wennen en te leren. Met ingang van het nieuwe seizoen in september 2013 gaan we dan helemaal over naar het nieuwe format. Beleidsplan VEZ

9 Vanaf januari 2013 is er in enkele diensten geëxperimenteerd met de nieuw beoogde invulling, met als doel te wennen en te leren. Met ingang van het nieuwe seizoen in september 2013 zijn we overgegaan naar het nieuwe format. Voortgaande evaluatie van de nieuwe opzet is nodig en zal mogelijk op onderdelen tot bijstelling en verdere ontwikkeling van krachtige en aantrekkelijke samenkomsten leiden. Derde dienst Een ontwikkeling die ook haar invloed zal hebben op de diensten is de invoering van de derde dienst op zaterdagavond. Deze derde dienst is nodig vanwege het almaar groeiende bezoekersaantal in de zondagse diensten, zodanig dat er regelmatig mensen teleurgesteld moeten worden omdat de zaal vol is. Vanaf januari 2014 wordt gestart met de derde dienst op zaterdagavond Beleidsplan VEZ

10 4.2. Focus op huiskringen Onze beleidsuitgangspunten Een grote gemeente als de VEZ kan niet zonder huiskringen, een plek waar de anonimiteit verdwijnt, waar onderling contact ontstaat en omgezien wordt naar elkaar. De VEZ is een gemeente die bestaat uit kringen, samen vormen deze de gemeente. De huiskring is daarom belangrijk binnen de VEZ voor persoonlijke contacten, om te groeien in geloof en als schakel in de keten van pastorale en diaconale gemeentezorg binnen de VEZ. Avondmaal in de kring Binnen de huiskring wordt de mogelijkheid geboden om het avondmaal te vieren. Er is een verlangen binnen de kring om op meer intieme wijze invulling te geven aan de avondmaalsviering, mede vanuit het perspectief dat de huiskring de gemeente in het klein is. Omzien naar elkaar, niet vrijblijvend De zorg binnen de VEZ start in de huiskringen. Binnen de kringen wordt eerstelijns pastoraat en diaconale ondersteuning geboden. Hier wordt voor elkaar gebeden, maar heeft men ook een luisterend oor en staat men elkaar bij in moeilijke situaties of herstel. De kwaliteit van deze onderlinge zorg is verbonden met de actieve inzet van gaven en talenten van alle leden van de huiskring. Het draait niet alleen om de vaardigheden van de kringleider maar om die van alle kringleden. Het is dan ook niet de kringleider of de wijkoudste die de zorgvraag dient op te pakken of te dragen: de kring is verantwoordelijk voor het omzien naar elkaar en daarnaast blijft de zorgvrager zelf verantwoordelijk voor zijn/haar zorgvraag waarin hij/zij door de kring wordt ondersteund. Om op goede wijze invulling te kunnen geven aan deze eerstelijns pastorale en diaconale zorg, wordt elke VEZ-geregistreerde verbonden aan een huiskring, ook zij die (nog) geen huiskring bezoeken. Deel zijn van een huiskring binnen de VEZ wordt automatisch geregeld en is geen vrijblijvende keuze meer. Doelmatig pastoraat gericht op groei De pastorale bedieningen in de VEZ hebben een doelmatig karakter en staan in het teken van groei. De mens mag vanuit zijn problemen en gebrokenheid leren en groeien naar Gods plan met zijn leven. Herstel vindt plaats door voluit deel te worden van de gemeente, als gezin van God, en te leven in een gezonde omgeving. Het bezoeken van de zondagse samenkomsten, van de hersteldiensten, het Leerhuis en het deel uitmaken van de huiskring geeft handvatten waarmee men aan de slag gaat in het persoonlijk herstelproces. Pastoraat is het leiden van de gelovige tot herstel in allerlei levensgebieden om opnieuw bruikbaar te worden voor God. Pastorale en diaconale zorg wordt geboden in de diensten (prediking/hersteldiensten/nazorg), in de huiskringen, in het Leerhuis (leercursussen) en in de herstelprogramma s Gelukkig Leven en Life Hurts,God Heals. Beleidsplan VEZ

11 Bij zorgvragen waaraan binnen de VEZ geen invulling gegeven kan worden, geeft de VEZ deskundig advies over verwijzing naar professionele hulpverlening. Dat kan hulpverlening zijn door een professional binnen de VEZ, maar ook buiten de VEZ. De oogst van de gemeente-avond De nieuwe lijn van gemeentezorg en de nieuwe, prominentere plaats van de huiskringen binnen de VEZ is positief ontvangen op de gemeenteavond. De reacties getuigen van grote betrokkenheid op ontwikkelingen binnen de gemeentezorg en de huiskringen. Een aantal punten: 1. Avondmaal in kring Het vieren van het Avondmaal in de kringen is enthousiast en zeer positief ontvangen. Avondmaal in de kringen wordt gezien als een bijzondere mogelijkheid om de onderlinge band als kring te versterken, het avondmaal intiemer te beleven en vieren, waardoor het persoonlijker wordt. 2. Kringleiders nieuwe wijkoudsten? Ten aanzien van het eerstelijns pastoraat en diaconaat binnen de kringen zijn er nog veel vragen die betrekking hebben op een praktische invulling hiervan. Een groot aantal vragen gaan over de verantwoordelijkheid van de kringleider ten aanzien van de eerstelijns pastoraat en diaconaat binnen de kringen. De zorg is, dat de taak die voorheen door de wijkoudste invulling werd gegeven, nu bij de kringleider terecht zal komen. Omzien naar elkaar betekent dat niet de kringleider belast wordt met alle zorg, maar een hele kring. De wijkoudste zal vanuit zijn expertise de kringleiders coachen, zodat zij de hele kring op een goede manier activeren. 3. Van kring naar gemeenschap Binnen de werkgroepen komt de vraag naar voren in hoeverre een kring missionair in de wijk kan zijn. Missionair zijn betekent dat de kringen naar buiten treden, open staan voor nieuwe mensen, bereid zijn deze op te vangen en nieuwe kringen te stichten. Dit is op dit moment niet overal mogelijk; veiligheid binnen de kringen wordt als van groot belang gezien met als gevolg dat kringen zich in de praktijk soms lijken af te sluiten voor nieuw geregistreerde VEZ-ers. De kringen zitten door alle veranderingen (gemeentezorg, avondmaal en in de toekomst misschien ook het door de werkgroepen genoemde opdragen en uiteraard het missionair zijn) in een proces van kring naar gemeenschap. Kringen ontwikkelen zich naar een gemeenschap waar naast de reguliere bijbelstudie steeds meer aspecten terug te vinden zijn die de kring echt een gemeente in het klein maken en waar sprake is van een door de gehele kring gezamenlijk gedragen verantwoording. Door de gehele gemeentezorg en huiskringen heen ligt een niet altijd zichtbare rode draad van discipelschap. Het willen leren, toewijden en richten op Jezus Christus: gemeente zijn. Hij zette zich in voor ons allen; voor Zijn sterven en met Zijn sterven. Wij gaan omzien naar elkaar. Beleidsplan VEZ

12 Van start, stap voor stap Binnen een aantal wijken zijn de wijkoudsten en kringleiders is al gestart met het koppelen van geregistreerde VEZ-ers aan kringen en andere wijken zullen volgen. Het koppelen aan een kring maakt dat een ieder deel is van een kring; ook als men niet komt. We komen in beweging en zullen de gemeentezorg in de huiskring stap voor stap concretiseren en leren toepassen. Begin 2013 is er een bijeenkomst gehouden voor het pastoraal kader van de VEZ om hiervoor toegerust te worden. De kringen zitten door alle veranderingen (gemeentezorg, avondmaal en in de toekomst misschien ook het door de werkgroepen genoemde opdragen en uiteraard het missionair zijn) in een proces van kring naar gemeenschap. Kringen ontwikkelen zich naar een gemeenschap waar naast de reguliere Bijbelstudie steeds meer aspecten terug te vinden zijn die de kring echt een gemeente in het klein maken en waar sprake is van een door de gehele kring gezamenlijk gedragen verantwoording. Door de gehele gemeentezorg en huiskringen heen ligt een niet altijd zichtbare rode draad van discipelschap. Het willen leren, toewijden en richten op Jezus Christus: gemeente zijn. Hij zette zich in voor ons allen; voor Zijn sterven en met Zijn sterven. Wij gaan omzien naar elkaar. Beleidsplan VEZ

13 4.3. Nieuw missionair elan Onze beleidsuitgangspunten Kerndoelen De VEZ richt haar verkondigende en diaconale potentieel op een aantal kerndoelen: gebieden, kerken, duurzame relaties. Daarmee willen we in een aantal gebieden een blijvende, diep doorwerkende invloed uitoefenen. Communicatie en middelen worden primair op deze gebieden ingezet. Er worden duurzame relaties ontwikkeld, waarbij niet alleen de VEZ in een gebied investeert, maar ook ontvangt vanuit deze gebieden. Wij delen vanuit onze materiële overvloed en geestelijke rijkdom en worden gezegend door hun geestelijke rijkdom. Er ontstaat een volwaardige relatie, in het besef van eenheid binnen het Lichaam van Christus en waarin kennis, ervaring en vaardigheden worden uitgewisseld. We werken strategisch samen met lokale kerken en (zendings)organisaties, die de vrucht van missionaire activiteit opvangen en verder ontwikkelen. Integrale missie: woord en daad gaan hand in hand Uitgangspunt is integrale missie, een holistische aanpak waarbij woord en daad hand in hand gaan. Oftewel, diaconaat, zending en evangelisatie trekken gezamenlijk op en zoeken verbinding met elkaar, versterken elkaar. Strategie Onze missionaire activiteiten vinden plaats door middel van projecten (ontwikkeling van lange termijn relaties met lokale kerken in bepaalde gebieden) en personen (mensen die voor kortere of langere termijn een missionaire taak vervullen namens de VEZ in binnen- of buitenland). De missionaire strategie van de VEZ richt zich zowel op Zwolle en omgeving als op het buitenland. Het sterk geseculariseerde Zuid/West-Europa is het grote nieuwe zendingsveld en zal meer aandacht krijgen. In Azië, Zuid-Amerika en Afrika groeit de kerk explosief, maar in deze gebieden is sprake van extreme armoede en vervolging. Daarin willen we hen blijven ondersteunen, maar met andere accenten. Twee pilotprojecten, één in Zwolle en omgeving en één in het buitenland, moeten uitwijzen hoe deze nieuwe strategie uitwerkt en wat de praktische implicaties zijn qua organisatie en wisselwerking tussen lokale partners daar en onze gemeente. Het pilotproject buitenland, dat eind 2012 van start is gegaan, richt zich op de Quichuabevolking in Ecuador en heeft de naam VAMOS (=gaan) meegekregen. Het pilotproject Zwolle en omgeving zit nog in de verkennende planfase. Na twee jaar worden de pilotprojecten geëvalueerd en als de uitkomsten positief zijn, dan zetten we de nieuwe missionaire lijn verder door. Daarnaast faciliteert de VEZ missionair ondernemerschap, initiatieven die van onderop ontstaan, door via een soort missionair loket ondersteuning en advies aan te bieden. De communicatie richt zich echter primair op de missionaire kerndoelen van de VEZ. Beleidsplan VEZ

14 Hoe wordt omgegaan met bestaand beleid en de huidige zendelingen? Tot de evaluatie over twee jaar blijft het huidige zendingsbeleid van kracht, met dien verstande dat we gedurende de pilotperiode terughoudend zijn met acceptatie van nieuwe zendelingen die uitgezonden willen worden op basis van het huidige beleid. Voorwaarde voor het nieuwe beleid is dat de aandacht en zorg voor onze huidige zendelingen niet onder druk komt te staan, zowel ten aanzien van begeleiding en communicatie als in financiële ondersteuning. De oogst van de gemeente-avond op 31 oktober 2012 Over het algemeen is er breed draagvlak voor de nieuwe missionaire koers die is uitgezet. De aandacht voor ver weg en dichtbij in de missionaire koers spreekt aan, evenals samenwerking met lokale bevolking en het aangaan van duurzame relaties in een gebied waar we actief zijn. De belangrijkste aandachtspunten zijn: 1. Missionair in Zwolle? Visie op missionair bezig zijn in onze stad, hoe krijgt dat concreet vorm in het pilotproject Zwolle e.o.? Het pilotproject Ecuador is inmiddels van start gegaan op 28 oktober jl. Het pilotproject Zwolle zit nog in de verkennende fase. Onder leiding van projectleider Jaap Boersma wordt in dit seizoen nagedacht over hoe dit project vorm te geven en op te zetten door studie en oriëntatie op vergelijkbare initiatieven elders in het land. Dat betekent ook verder ontwikkelen van de visie op missionair bezig zijn in Zwolle e.o. Bedoeling is dat er een concreet plan ligt voor de zomer van Zorgen voor onze huidige zendelingen Hoe wordt voorkomen dat door de focus op pilotprojecten de aandacht en zorg voor onze zendelingen ondersneeuwt. Door het zendingsteam is nagedacht over de wijze waarop voldoende en blijvende aandacht en zorg voor onze zendelingen geborgd kan worden en heeft daartoe concrete voorstellen gedaan op het gebied van fondsenwerving, communicatie, ontmoeting en gebed. In december volgt daar besluitvorming over en dat zal in 2013 doorgevoerd worden 3. Betrokkenheid van hele gemeente Betrokkenheid hele gemeente bij de missionaire bediening. De vraag is hoe de hele gemeente meer betrokken kan worden bij de missionaire bediening. Wij denken dat een verandering vanaf de basis plaats moet vinden, door onderwijs en toerusting tot dienstbetoon, groeien in discipelschap, o.a. in en door de kringen. Hoe kun je missionair zijn in je dagelijks leven, op je werkplek, school, in je familie, voor je buren, etc. Missionair zijn is een levensstijl, geen project of actie. Daar mogen we elkaar in onderwijzen, toerusten, opvoeden. Vanuit dat missionair bewustzijn groeit vanzelf een visie op en open houding naar de buurt, omgeving en de wijdere wereld. Ook de betrokkenheid bij de missionaire bedieningen (zending en diaconaat) zal daardoor gaan groeien. Beleidsplan VEZ

15 Van start met pilot Het missionair pilotproject VAMOS in Ecuador is in september 2012 van start gegaan en daar wordt nu ervaring mee opgedaan. Medio 2014 wordt dit pilotproject geëvalueerd. De ambitie is om uiteindelijk drie focusgebieden in het buitenland te kiezen. Naast Ecuador zullen waarschijnlijk gebieden in de continenten Afrika en Azië gekozen worden en misschien ook wel in Oost-Europa. Het missionair loket wordt geïmplementeerd en als strategisch middel ingezet in het zichtbaar maken en verbinden van initiatieven en motiveren van missionaire betrokkenheid van gemeenteleden in Zwolle en omgeving en in het buitenland. De tijdcollecte tijdens de missionaire dienst in oktober 2013 is daar een goed voorbeeld van. Ruim 60 mensen en groepen hebben zich aangemeld voor het geven van tijd aan diaconale organisaties in Zwolle en worden via het missionair loket verder geholpen met advies en doorverwijzen. Beleidsplan VEZ

16 4.4. Kinderen en jongeren Kinderen en jongeren zijn niet alleen de gemeente van morgen, maar vooral ook de gemeente van nu. Zij hebben daarom een belangrijke plaats in de gemeente. Kinderwerk (0 12 jaar) Basis voor het kinderwerk in de VEZ is de tekst uit Marcus 10:14 'Laat de kinderen tot Mij komen.' Alle kinderen zijn welkom! We willen ouders ondersteunen in hun geestelijke taak door elk kind een veilige, avontuurlijke plek te bieden, waar het Jezus leert kennen, meer op Hem gaat lijken en zijn liefde leert delen. De kindergroepen zijn onderverdeeld in: - De crèche (0-2 jaar); - Schatkids (3 jaar tot groep 2 van de basisschool) - kidsveztival & Schatgraven (groep 3 t/m groep 8 van de bassischool) Binnen het kinderwerk is een structuur van pastoraat en nazorg. In het Huis van Go(u)d worden ouders/gezinnen toerusten in geloofsontwikkeling en opvoeding van kinderen. De komende jaren worden er meer en meer activiteiten ontwikkeld voor kinderen buiten de zondagen om. Er wordt samengewerkt met Landstede Kinderopvang die in het VEZ Centrum een kinderdagverblijf heeft gerealiseerd en gaat expoiteren. Jongerenwerk (12 25 jaar) Voor jongeren bieden wij een gedifferentieerd programma aan in 3 verschillende leeftijdsgroepen: VET: jaar Reload: jaar Vision!: jaar Het programma bestaat uit vieringen in het VEZ Centrum met een combinatie van ontmoeting, aanbidding, onderwijs en gesprek in kleine kring. Voor het onderwijs is een doorlopende leerlijn ontwikkeld, waarmee jongeren kennismaken met de belangrijke aspecten van het christelijk geloof, praktisch vertaald naar de situatie van jongeren. Vanuit Vision worden er ook missionaire activiteiten opgezet, zoals de kluscaravan in de wijk Dieze. De jongerenvieringen zijn ook kraamkamers van allerlei talent, zoals muziek, aanbidding, spreken, gespreksleider, organiseren, missionaire acties, e.d. Beleidsplan VEZ

17 Speciaal voor jongeren wordt het pastoral herstelprogramma Life Hurts, God Heals aangeboden, dat jaarlijks draait. Elke zomervakantie worden onder de naam VEZ Zomerpret reizen voor jongeren georganiseerd in samenwerking met World Servants. Veelal worden zendelingen van de VEZ bezocht om hen te ondersteunen in hun dagelijks werk, met bijzondere excursies in de prachtigste omgevingen. Doel is om jongeren door deze reizen een levensveranderde ervaring op te laten doen door een inkijkje te geven in het leven van zendingen en kennis te maken met andere culturen. Beleidsplan VEZ

18 4.5. Onderwijs en training Bijbels onderwijs toegespitst op dienstbetoon en persoonlijke toerusting is één van de vier pijlers van onze missie. Het Leerhuis is het strategisch middel waarmee die pijler concreet vorm heeft gekregen. Het Leerhuis is het onderwijs- en trainingprogramma van de VEZ en biedt de mogelijkheid een cursus te kiezen die past bij de ieders persoonlijke geloofsgroei. Naast een vast aanbod aan cursussen die elk halfjaar-semester worden aangeboden zijn er steeds nieuwe Leerhuiscursussen die zijn afgestemd op actuele onderwerpen en het jaarthema van de VEZ. Het Leerhuis kent drie programmalijnen waarin cursussen worden aangeboden, te weten het Bijbelprogramma, het Themaprogramma en het Trainingsprogramma. Het VEZ Leerhuis is bedoeld voor zowel mensen die net tot geloof zijn gekomen als voor christenen die al verder zijn in hun geloofsontwikkeling. Er is daarom gekozen voor vier niveaus in het cursusaanbod: Niveau 1 Ontvangen: Jezus ontvangen in je leven en daarmee zelf ontvangen worden in de geloofsfamilie die Gemeente heet. Niveau 2 Opbouwen: Een volwassen geloof opbouwen, zodat jij als gelovige een discipel van Jezus wordt en steeds meer op Hem gaat lijken. Niveau 3 Versterken: Je eigen plek vinden in de gemeente en daar God en de ander dienen. We helpen en versterken elkaar daarbij, zodat volwassen gelovigen samen een krachtige gemeente vormen. Niveau 4 Uitstralen: Gelovigen wijden zich toe aan het voorleven, doorgeven en onderwijzen van hun geloof, zodat de gemeente een Licht op de berg is, dat helder schijnt voor Zwolle en wijde omgeving. De VEZ School for Leadership van het Leerhuis biedt cursussen en trainingen voor mensen die zich (verder) willen ontwikkelen in hun leidinggevende taak binnen de VEZ en is een belangrijk instrument in het leiderschapsontwikkelingsprogramma binnen de VEZ De komende jaren zal een belangrijk accent liggen op het trainen van jongere (potentiële) leiders voor verschillende bedieningen in de gemeente om daarmee ook gesteld te staan voor de toekomst van de gemeente. Beleidsplan VEZ

19 4.6. VEZ Centrum Met de aankoop van het pand Rieteweg 12 in Zwolle van de Landstede groep in juli 2013 is een belangrijke stap gezet naar de verwezenlijking van onze droom voor een eigen VEZ Centrum. Dit VEZ Centrum moet een multifunctioneel gemeentecentrum worden, waarin alle activiteiten van de VEZ kunnen worden ondergebracht. Een centrum dat meerwaarde geeft aan de stad Zwolle en omgeving. Een evangelisch centrum voor samenkomst, bezinning, gebed, muziek en aanbidding, Bijbels onderwijs, toerusting en training. Maar ook uitvalsbasis voor maatschappelijke betrokkenheid vanuit social-diaconale activiteiten. Kortom, een ontmoetingsplaats voor de hele Zwolse samenleving en ver daaromheen, levendig en bruisend van activiteiten voor en door alle leeftijdsgroepen: kinderen, jongeren en volwassenen. Momenteel zijn alle gemeenteactiviteiten en ook het VEZ-bureau al ondergebracht in het VEZ Centrum. Met uitzondering van de weekend samenkomsten, die voorlopig nog in de WRZVhallen gehouden blijven worden. Op termijn willen we op de locatie Rieteweg 12 ook een nieuw auditorium bouwen. Dit auditorium moet plaats bieden aan 2000 tot 3000 bezoekers per samenkomst. Onze droom voor het VEZ Centrum is dat dit multifunctionele centrum de VEZ als 24x7 kerk accommodeert. Met uiteenlopende functies en activiteiten van zowel de VEZ zelf alsook van organisaties en instanties waarmee wordt samengewerkt. Een VEZ Centrum waar het dag en nacht leeft, bruist en waar van alles gebeurt. Een centrum dat warm en open, zeer toegankelijk en uitnodigend is. Een centrum waarin en van waaruit onze sociale bewogenheid voor een breed scala aan doelgroepen zichtbaar wordt. Beleidsplan VEZ

20 5. BESTUUR EN ORGANISATIE Leidersteam De VEZ wordt naar Bijbels model bestuurd op basis van geestelijk leiderschap, de gaven en bedieningen die God aan de gemeente heeft gegeven en meervoudig leiderschap. Wij benadrukken daarbij het dienende leiderschap en onderschrijven de gedragscode voor leidinggevenden van de Stichting Gedragscode Leidinggevenden (SGL). De VEZ is een onafhankelijk kerkgenootschap en kent de rechtsvorm van een stichting. Het leidersteam van de VEZ bestaat uit de Raad van Opzieners en het Pastorteam. Raad van Opzieners / bestuur De Raad van Opzieners (RvO) functioneert als toezichthoudend bestuur en legt zich vooral toe op het 'toezien op de kudde'. De opzieners hebben een antennefunctie om te proeven wat er speelt in de gemeente. Zij zien er op toe dat het gehandeld wordt in lijn met het beleid en de theologische identiteit van de VEZ, zodat de gemeente blijft wandelen in de bestemming die God voor de VEZ in petto heeft. De RvO vormt in juridische zin tevens het bestuur van de stichting VEZ en is daarmee het hoogste besturend orgaan van de VEZ. De RvO is een onbezoldigd bestuur en ontvang dus geen beloning voor hun werkzaamheden. Pastorteam Het Pastorteam (PT) heeft de dagelijkse leiding over de gemeente en legt daarover verantwoording af aan de RvO. De pastors geven leiding aan de coördinatoren van de verschillende clusters en stafafdelingen op basis van een portefeuilleverdeling. De pastor algemene zaken is voorzitter van het PT en fungeert als primus interpares naar de RvO. Alle pastors zijn in betaalde dienst (fulltime of parttime) van de VEZ. Clusters en stafdiensten Alle activiteiten in de VEZ worden aangestuurd vanuit een zestal clusters, die operationeel worden aangestuurd door clustercoördinatoren: Gemeentezorg Kinderen & Jongeren Onderwijs & Training Missionair Diensten & Events Facilitair Daarnaast zijn er een viertal stafdiensten die de pastors en clustercoördinatoren ondersteunen: Secretariaat Communicatie TOPpunt (het interne wervingsbureau voor vrijwilligerstaken en -bedieningen in de VEZ) Financiën Het organisatieschema is weergegeven in bijlage 1. Beleidsplan VEZ

GEMEENTEVISIE EVANGELISCHE GEMEENTE ALBLASSERWAARD JOZUA. Geleid door de Geest

GEMEENTEVISIE EVANGELISCHE GEMEENTE ALBLASSERWAARD JOZUA. Geleid door de Geest GEMEENTEVISIE EVANGELISCHE GEMEENTE ALBLASSERWAARD JOZUA Gered door Jezus Geleid door de Geest Gezonden in de wereld In dit document verwoorden we onze visie voor de gemeente. Het is ons verlangen dat

Nadere informatie

Hoe ziet de eruit in 2018?

Hoe ziet de eruit in 2018? Hoe ziet de eruit in 2018? GEMEENTE (ALGEMEEN) De EGHW wordt gekenmerkt door: - leven vanuit overvloedige genade in een intieme relatie met God de Vader; - leven van aanbidding door radicale overgave en

Nadere informatie

Jaarplan 2016. Verbondenheid met Gods hart, met elkaar en met het Joodse volk

Jaarplan 2016. Verbondenheid met Gods hart, met elkaar en met het Joodse volk Jaarplan Verbondenheid met Gods hart, met elkaar en met het Joodse volk Gezinsdienst 3 januari Jaarplan In het meerjarenplan -2020 hebben we onze missie als volgt verwoord: - God liefhebben en elkaar liefhebben

Nadere informatie

LICHT IN DE STAD

LICHT IN DE STAD LICHT IN DE STAD 2010-2015 Visieplan CGK De Graankorrel Hoofddorp Wat wij verlangen (visie) 2010-2015 Wij verlangen er naar als gemeente licht in de stad te zijn te zijn: aantrekkelijk, inspirerend en

Nadere informatie

Helperkerk evangelische gemeente (hierna: Helperkerk)

Helperkerk evangelische gemeente (hierna: Helperkerk) A. Algemene gegevens Naam ANBI: RSIN/Fiscaal nummer: 800877822 Kvk-nummer: Website adres: E-mail: Helperkerk evangelische gemeente (hierna: Helperkerk) 01169680 www.helperkerk.nl info@helperkerk.nl Adres:

Nadere informatie

Identiteit, Visie & Missie.

Identiteit, Visie & Missie. Identiteit, Visie & Missie. Identiteit: Christengemeente Meerkerk is opgericht in September 2014. De initiatiefnemers hadden samen met een aantal anderen al jaren het verlangen om in de eigen woonomgeving

Nadere informatie

Missie Nederlands Gereformeerde Kerk Voorthuizen-Barneveld

Missie Nederlands Gereformeerde Kerk Voorthuizen-Barneveld Waarom een missie? We realiseren ons dat geloven in God en het verlossingswerk van Jezus Christus in 2008 geen vanzelfsprekendheid meer is. De ontkerkelijking is een feit, maar tegelijk is er ook weer

Nadere informatie

HOOFDLIJNEN BELEIDSPLAN

HOOFDLIJNEN BELEIDSPLAN DoorBrekers HOOFDLIJNEN BELEIDSPLAN VERSIE: 30 NOVEMBER 2015 Hoofdlijnen Beleidsplan DoorBrekers, v. 30/11/2015 1 HOOFDLIJNEN BELEIDSPLAN DOORBREKERS Versie: 30 november 2015 INLEIDING DoorBrekers is een

Nadere informatie

De hartslag van ons leven Beleidsplan

De hartslag van ons leven Beleidsplan De hartslag van ons leven Beleidsplan 2015-2019 inleiding De is een veelkleurige gemeente. Jezus Christus verbindt ons. Hij is de hartslag van ons leven. Rondom Zijn Evangelie komen we telkens weer samen.

Nadere informatie

Gemeentevisie van de evangelische gemeente te Ommen (aanvaard februari 2014 )

Gemeentevisie van de evangelische gemeente te Ommen (aanvaard februari 2014 ) Gemeentevisie van de evangelische gemeente te Ommen (aanvaard februari 2014 ) 1. Het hoofd van de gemeente: Onze Here Jezus Christus is het hoofd van Zijn gemeente. Hij werkt in en door de gemeente door

Nadere informatie

gemeentevisie evangelische gemeente terneuzen

gemeentevisie evangelische gemeente terneuzen gemeentevisie evangelische gemeente terneuzen Discipelschap Wie Mijn geboden heeft en die in acht neemt, die is het die Mij liefheeft, en wie Mij liefheeft, hem zal Mijn Vader liefhebben; en Ik zal hem

Nadere informatie

Publicatie van de ANBI-transparantie gegevens van de Kerk van de Nazarener Hoekse Waard.

Publicatie van de ANBI-transparantie gegevens van de Kerk van de Nazarener Hoekse Waard. Publicatie van de ANBI-transparantie gegevens van de Kerk van de Nazarener Hoekse Waard. A. Algemene gegevens Naam ANBI: Kerk van de Nazarener Hoekse Waard Telefoonnummer (facultatief): 0312 456789 RSIN/Fiscaal

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Harvest Celebration Center 2011-2015

Beleidsplan Stichting Harvest Celebration Center 2011-2015 Beleidsplan Stichting Harvest Celebration Center 2011-2015 Wie zijn wij? Stichting Harvest Celebration Center is een stichting die zich in wil zetten voor de degene die om welke reden ook niet kunnen deelnemen

Nadere informatie

Kerkgenootschap de Pinkstergemeente de Banier te Almelo

Kerkgenootschap de Pinkstergemeente de Banier te Almelo Kerkgenootschap de Pinkstergemeente de Banier te Almelo Beleidsplan 2016 2021 op hoofdlijnen Datum: December 2015 Revisie nr. 0 Inhoud 1 INLEIDING 2 OVER ONS 3 VISIE en KERNWAARDEN 4 BELEID 4.1 Samenkomsten

Nadere informatie

Inleiding. In deze brochure beperken we ons tot informatie over het lidmaatschap. Voor uitgebreide informatie over de visie en de

Inleiding. In deze brochure beperken we ons tot informatie over het lidmaatschap. Voor uitgebreide informatie over de visie en de Inleiding Je hebt deze brochure ontvangen omdat je overweegt of al hebt besloten om lid te worden van de Evangelische Gemeente Jozua in Dordrecht. Graag willen wij je informeren over hoe dat in zijn werk

Nadere informatie

Beleidsdocument Christelijke gemeente De Wegwijzer

Beleidsdocument Christelijke gemeente De Wegwijzer Beleidsdocument Christelijke gemeente De Wegwijzer Plaats: Datum editie: Januari 2017 Inhoud: 1. Rechtsvorm, Structuur & Grondslag 2. Doelstelling 3. Fondsenwerving 4. Het beheer van het vermogen 5. De

Nadere informatie

STICHTING JONAH. Bettekamp 99. 6712 EJ Ede RSIN 815134526

STICHTING JONAH. Bettekamp 99. 6712 EJ Ede RSIN 815134526 STICHTING JONAH Bettekamp 99 6712 EJ Ede RSIN 815134526 Bestuur De heer L.R. van Drongelen - voorzitter De heer J.A. Knoll - secretaris De heer J.P.Nagtegaal - penningmeester Doelstelling De stichting

Nadere informatie

Nog niet ontvangen van belastingdienst

Nog niet ontvangen van belastingdienst A. Algemene gegevens. Naam ANBI: Diaconie van de Protestantse gemeente te Garyp RSIN/Fiscaal nummer: Website adres: Nog niet ontvangen van belastingdienst www.pkngaryp.nl E-mail: info@pkngaryp.nl Adres:

Nadere informatie

STATUTEN VAN DE BAPTISTEN GEMEENTE ELIM te DRACHTEN

STATUTEN VAN DE BAPTISTEN GEMEENTE ELIM te DRACHTEN STATUTEN VAN DE BAPTISTEN GEMEENTE ELIM te DRACHTEN Artikel 1 NAAM EN ZETEL a. De gemeente draagt de naam Baptisten gemeente Elim en is gevestigd te Drachten. b. De gemeente is een kerkgenootschap in de

Nadere informatie

Gemeentevergadering 25 november 2015. Beroepingswerk? Doe mij maar gewoon een nieuwe dominee!

Gemeentevergadering 25 november 2015. Beroepingswerk? Doe mij maar gewoon een nieuwe dominee! Gemeentevergadering 25 november 2015 Beroepingswerk? Doe mij maar gewoon een nieuwe dominee! Agenda 1. Inleiding over het beroepen 2. Gesprekken per wijk 3. Samenvatting en terugkoppeling Tijdslijn - 25

Nadere informatie

Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Nederlands Gereformeerde Kerken

Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Nederlands Gereformeerde Kerken Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Nederlands Gereformeerde Kerken A. Algemene gegevens Naam ANBI: Nederlands Gereformeerde

Nadere informatie

NB: de voorbeeldnamen, (telefoon)nummers en adressen dienen uiteraard door de concrete gegevens van uw gemeente te worden vervangen.

NB: de voorbeeldnamen, (telefoon)nummers en adressen dienen uiteraard door de concrete gegevens van uw gemeente te worden vervangen. Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een gemeente behorende tot de Kerk van de Nazarener, Nederlands District. NB: de voorbeeldnamen, (telefoon)nummers en adressen

Nadere informatie

Hartelijk welkom! informatiefolder

Hartelijk welkom! informatiefolder Hartelijk welkom! informatiefolder Al ruim 100 jaar in beweging! Onze harten naar God... Pinkstergemeente Immanuël is een gemeenschap van christenen die functioneert als een hartelijk en open gezin dat

Nadere informatie

Stichting LEEF met LEV

Stichting LEEF met LEV Stichting LEEF met LEV Dit betreft het beleidsplan van Stichting LEEF met LEV en de daarbij behorende financiële verantwoording. De Stichting LEEF met LEV wordt aangestuurd door het bestuur, te weten:

Nadere informatie

Beleidsplan Hervormde Gemeente. s Grevelduin- en Vrijhoeve-Capelle 2014-2018

Beleidsplan Hervormde Gemeente. s Grevelduin- en Vrijhoeve-Capelle 2014-2018 Beleidsplan Hervormde Gemeente s Grevelduin- en Vrijhoeve-Capelle 2014-2018 Preambule op basis van het Convenant Algemeen De Hervormde Gemeente van s Grevelduin- en Vrijhoeve-Capelle vormt een gemeenschap,

Nadere informatie

ANBI publicatie Christelijke Gereformeerde Kerk te Den Helder

ANBI publicatie Christelijke Gereformeerde Kerk te Den Helder A. Algemene gegevens Naam ANBI: Christelijke Gereformeerde Kerk te Den Helder Telefoonnummer (facultatief): 0223-610538 RSIN/Fiscaal nummer: In aanvraag bij belastingdienst Website adres: http://www.kruisanker.nl

Nadere informatie

Beleidsplan Versie 0.2 Januari 2016

Beleidsplan Versie 0.2 Januari 2016 Beleidsplan Versie 0.2 Januari 2016 Inh o u d s o p g a v e Inhoudsopgave... 2 Visie... 3 Kernwaarden... 4 1. Evangelie Centraal... 4 2. Eigentijds en Relevant... 4 3. Echtheid... 4 4. Excelleren... 4

Nadere informatie

Naar een beleidsplan voor de PG Lemmer

Naar een beleidsplan voor de PG Lemmer Naar een beleidsplan voor de PG Lemmer Inleiding In de komende maanden willen we als kerkenraad een beleidsplan opstellen voor de komende vijf jaar. Iedereen die op dit moment op de één of andere manier

Nadere informatie

ANBI verantwoording 2014

ANBI verantwoording 2014 ANBI verantwoording 2014 Content De naam RSIN of het fiscaal nummer De contact gegevens De bestuurssamenstelling en de namen van de bestuursleden Het beleidsplan Het beloningsbeleid De doelstelling Een

Nadere informatie

Youth for Christ Zwolle. Meerjarenplan YFC Zwolle 2013 2016

Youth for Christ Zwolle. Meerjarenplan YFC Zwolle 2013 2016 Youth for Christ Zwolle Meerjarenplan YFC Zwolle 2013 2016 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 3 2 MISSIE EN VISIE YOUTH FOR CHRIST ZWOLLE... 4 2.1 MISSIE... 4 2.2 VISIE... 4 3 DROOM EN VISIE VOOR 2013-2016...

Nadere informatie

Beleidsfocus jeugdwerk CGK Nunspeet 2012-2016

Beleidsfocus jeugdwerk CGK Nunspeet 2012-2016 Beleidsfocus jeugdwerk CGK Nunspeet 2012-2016 Missie / visie op Gods gemeente Onze Heere is een God van relaties. Hij is de Verbondsgod, Die zich verbindt met Zijn kinderen, Zijn volk. De Heere wil door

Nadere informatie

Samenvatting Jaarrekening VEZ 2012-2013

Samenvatting Jaarrekening VEZ 2012-2013 Samenvatting Jaarrekening VEZ 2012-2013 Boekjaar 1-9-2012 t/m 31-8-2013 Inhoudsopgave 1 BALANS PER 31 AUGUSTUS 2013 3 2 REKENING VAN BATEN EN LASTEN 2012-2013 4 3 GRONDSLAGEN VOOR DE FINANCIËLE VERSLAGGEVING

Nadere informatie

Protestantse gemeente Kantens Stitswerd - Rottum. Beleidsplan

Protestantse gemeente Kantens Stitswerd - Rottum. Beleidsplan Protestantse gemeente Kantens Stitswerd - Rottum Beleidsplan 2013-2018 Inleiding In dit beleidsplan proberen wij een beeld te geven van onze werkzaamheden op dit moment en in de komende drie jaren. We

Nadere informatie

Kerk 20.21 Ik wens jullie vrede! Zoals de Vader mij heeft uitgezonden, zo zend ik jullie uit.

Kerk 20.21 Ik wens jullie vrede! Zoals de Vader mij heeft uitgezonden, zo zend ik jullie uit. Kerk 20.21 Ik wens jullie vrede! Zoals de Vader mij heeft uitgezonden, zo zend ik jullie uit. a. Inleiding Veel christenen verlangen ernaar hun leven met elkaar en met hun omgeving te delen met hun buren,

Nadere informatie

ANBI-transparantie document Christelijke Gereformeerde Kerk

ANBI-transparantie document Christelijke Gereformeerde Kerk ANBI-transparantie document Christelijke Gereformeerde Kerk Amsterdam Amstelgemeente. A. Algemene gegevens Naam ANBI: CGK Amsterdam - Amstelgemeente RSIN/Fiscaal nummer: In aanvraag bij de Belastingdienst

Nadere informatie

ANBI gegevens gemeente

ANBI gegevens gemeente ANBI gegevens gemeente Algemene gegevens Protestantse Gemeente te, behorende tot de Protestantse Kerk Nederland. A. Algemene gegevens Protestantse Gemeente te Naam ANBI: Protestantse Gemeente te Telefoonnummer

Nadere informatie

RSIN/Fiscaal nummer:

RSIN/Fiscaal nummer: A. Algemene gegevens Naam ANBI: Christelijke Gereformeerde kerk te Delfzijl RSIN/Fiscaal nummer: 824143863 Website adres: E-mail: www.cgk-delfzijl.nl info@cgk-delfzijl.nl Adres: Huibertplaat 57 Postcode:

Nadere informatie

JAARVERSLAG Het jaarverslag van de Evangelische Gemeente Harderwijk dient ter verantwoording over het gevoerde (financiële) beleid over boekjaar 2015.

JAARVERSLAG Het jaarverslag van de Evangelische Gemeente Harderwijk dient ter verantwoording over het gevoerde (financiële) beleid over boekjaar 2015. JAARVERSLAG Het jaarverslag van de Evangelische Gemeente Harderwijk dient ter verantwoording over het gevoerde (financiële) beleid over boekjaar 2015. INHOUDSOPGAVE Inhoud Evangelische Gemeente Harderwijk

Nadere informatie

To know, grow and go

To know, grow and go 1 Vanaf september 2017 start het nieuwe jeugdwerk in Mozaiek0318. Een nieuwe vorm waarin er ruimte is om het snel groeiende aantal tieners en jongeren op te vangen. En hen een plek te geven waar ze zich

Nadere informatie

De drie-engelenboodschap, ACTUEEL!

De drie-engelenboodschap, ACTUEEL! De drie-engelenboodschap, ACTUEEL! Missie De missie van de Kerk van de Zevende-dags Adventisten is de verkondiging van het eeuwig evangelie zoals verwoord in de drieengelenboodschap van Openbaring 14:6-12.

Nadere informatie

Als een baken op zee

Als een baken op zee AK 150407-4 Als een baken op zee Beleidsplan 2014 t/m 2017 Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente te Scheveningen deel uitmakend van de Protestantse Kerk in Nederland Beleidsplan AK PGS versie

Nadere informatie

Beleidsplan JCN Het beleid voor 2017 tot en met 2019

Beleidsplan JCN Het beleid voor 2017 tot en met 2019 Beleidsplan JCN Het beleid voor 2017 tot en met 2019 Geschreven door Naomi Floor December 2016!1 Inleiding Dit beleidsplan betreft het beleid van het kerkgenootschap Jezus Centrum Nijkerk (JCN). In dit

Nadere informatie

Boekje Miniwijken. Inleiding. Waarom Miniwijken? Onze brandpunten: Waarom dit boekje?

Boekje Miniwijken. Inleiding. Waarom Miniwijken? Onze brandpunten: Waarom dit boekje? Inleiding Onze samenwerkings gemeente NGK en GKV Neede e.o. is op weg van een samenwerkings gemeente naar een gemeente met miniwijken. Dit is voor ons een nieuwe ontwikkeling en om een bijdrage te leveren

Nadere informatie

Beleidsplan Diaconie NGK De Pelgrim. Augustus 2016

Beleidsplan Diaconie NGK De Pelgrim. Augustus 2016 Beleidsplan Diaconie NGK De Pelgrim Augustus 2016 Diaconaal beleidsplan NGK De Pelgrim Waar staat de diaconie voor? Als we het bevestigingsformulier erbij halen, dan begint het met de dienst der barmhartigheid.

Nadere informatie

ANBI-gegevens Hervormde gemeente te Zevenhuizen A. Algemene gegevens

ANBI-gegevens Hervormde gemeente te Zevenhuizen A. Algemene gegevens ANBI-gegevens Hervormde gemeente te Zevenhuizen A. Algemene gegevens Naam ANBI: Hervormde gemeente te Zevenhuizen Telefoonnummer: scriba: 0180-631700 RSIN/fiscaalnummer: 824106337 Website adres: E-mail:

Nadere informatie

Stichting Freedom in Christ Ministries Nederland. Beleidsplan

Stichting Freedom in Christ Ministries Nederland. Beleidsplan Beleidsplan 2017-2019 Stichting Freedom in Christ Ministries Nederland 15-8-2017 Inhoud Achtergrond stichting... 2 Bestuur & Directie... 2 Missie en Visie... 3 Missie... 3 Visie... 3 Strategische doelstellingen...

Nadere informatie

Diaconie van de Protestantse Gemeente te Rijswijk. www.protestantsrijswijk.com

Diaconie van de Protestantse Gemeente te Rijswijk. www.protestantsrijswijk.com DIACONIE PROTESTANTSE GEMEENTE RIJSWIJK A. Algemene gegevens. Naam ANBI: Diaconie van de Protestantse Gemeente te Rijswijk RSIN/Fiscaal nummer: Website adres: 823899081 www.protestantsrijswijk.com E-mail:

Nadere informatie

ANBI Vineyard Amsterdam

ANBI Vineyard Amsterdam ANBI Vineyard Amsterdam RSIN: 51492172 Postadres: Vineyard Gemeente Amsterdam Spyridon Louisweg 104 1034 WR Amsterdam info@vineyardamsterdam.nl 0627424854 (Mark Hage) Bezoekadres: Zuiderkerkhof 72 1011WB

Nadere informatie

Anbi verklaring Remonstrantse Gemeente Den Haag

Anbi verklaring Remonstrantse Gemeente Den Haag Anbi verklaring Remonstrantse Gemeente Den Haag A. Algemene gegevens Naam ANBI: Remonstrantse Gemeente Den Haag Telefoonnummer: 070-325 0779 RSIN/Fiscaal nummer: 0028.70.447 Website adres: www.remonstranten.org/denhaag

Nadere informatie

Nederlands Gereformeerde Kerk te Voorthuizen / Barneveld

Nederlands Gereformeerde Kerk te Voorthuizen / Barneveld Inleiding Vanaf 2006 is de kerkenraad samen met de gemeente bezig geweest om vorm te geven aan de missie en visie van de Nederlands Gereformeerde Kerk van Voorthuizen/Barneveld. Op 2 april 2007 is onderstaande

Nadere informatie

Vooruit met de BasisSt.Jansgemeente Gouda

Vooruit met de BasisSt.Jansgemeente Gouda Nieuw Jaarthema Vooruit met de basis beleid Vorming &Toerusting Missionair Team Bijbelstudiecoördinatie als handreiking vanuit beleidsplan kerkenraden St. Jan Gouda 2017-2018 De kerkenraden A en B hebben

Nadere informatie

Beleidsplan wijkgemeente De Bron voor 2016/2017

Beleidsplan wijkgemeente De Bron voor 2016/2017 Beleidsplan wijkgemeente De Bron voor 2016/2017 Dit beleidsplan bestaat uit de volgende onderdelen: I. Missie en Visie (algemeen) II. Beleidsplan eredienst en pastoraat III. Missie en Visie van de diakenen

Nadere informatie

Beleidsplan van de Regenboogkerk te Epe voor 2011 tot en met 2015

Beleidsplan van de Regenboogkerk te Epe voor 2011 tot en met 2015 Beleidsplan van de Regenboogkerk te Epe voor 2011 tot en met 2015 Identiteit De Regenboogkerk van Epe vormt een gemeenschap van gelovigen. Het geloof dat hen samenbindt stoelt op de Bijbel. De kern van

Nadere informatie

Bereid de jongeren voor, rust ze toe en laat ze los voor bediening in hun gemeente, hun maatschappij en in de wereld in zijn geheel.

Bereid de jongeren voor, rust ze toe en laat ze los voor bediening in hun gemeente, hun maatschappij en in de wereld in zijn geheel. Tiener- en jeugdwerk 1 Timotheüs 4:12 Niemand schatte u gering om uw jeugdige leeftijd, maar wees een voorbeeld voor de gelovigen in woord, in wandel, in liefde, in geloof en in reinheid. Jeugd, jongeren,

Nadere informatie

Wie zijn wij. Identiteit:

Wie zijn wij. Identiteit: Wie zijn wij Identiteit: Evangeliegemeente Agapè is eind 1986 opgericht. De gemeente is voortgekomen uit de wens van verschillende mensen, die tot dat tijdstip waren verspreid over verschillende kerkelijke

Nadere informatie

HERVORMDE GEMEENTE HARDERWIJK WIJK DE REGENBOOG BELEIDSPLAN 2015 2019

HERVORMDE GEMEENTE HARDERWIJK WIJK DE REGENBOOG BELEIDSPLAN 2015 2019 HERVORMDE GEMEENTE HARDERWIJK WIJK DE REGENBOOG BELEIDSPLAN 2015 2019 INLEIDING Deze notitie betreft het beleidsplan van wijkgemeente De Regenboog van de Hervormde Gemeente van Harderwijk. Dit plan is

Nadere informatie

Welkom. in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld

Welkom. in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld Welkom in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld Welkom Welkom in de Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld, aangesloten bij de Protestantse Kerk in Nederland. Wij zijn één van

Nadere informatie

Het huis inrichten en. Beleidsdocument VEG Sion Gorinchem September 2015 december 2016

Het huis inrichten en. Beleidsdocument VEG Sion Gorinchem September 2015 december 2016 Het huis inrichten en. Beleidsdocument VEG Sion Gorinchem September 2015 december 2016 Inleiding Voor u ligt het beleidsplan van VEG Sion. Dit plan is tot stand gekomen na een observatie - en inventarisatieperiode

Nadere informatie

RSIN NUMMER: 820717757 KVK NUMMER: 09197249

RSIN NUMMER: 820717757 KVK NUMMER: 09197249 Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland. A. Algemene gegevens Naam ANBI: Telefoonnummer

Nadere informatie

WELKOM IN DE KRUISKERK. van de. Vrije Evangelische Gemeente HEERDE. mogen wij ons aan u voorstellen?

WELKOM IN DE KRUISKERK. van de. Vrije Evangelische Gemeente HEERDE. mogen wij ons aan u voorstellen? WELKOM IN DE KRUISKERK van de Vrije Evangelische Gemeente HEERDE mogen wij ons aan u voorstellen? Wie zijn wij? Deze gemeente is de oudste Vrije Evangelische gemeente in ons land. Als stichtingsdatum staat

Nadere informatie

ANBI-transparantie gegevens Nederlands Gereformeerde Kerk Krommenie

ANBI-transparantie gegevens Nederlands Gereformeerde Kerk Krommenie ANBI-transparantie gegevens Nederlands Gereformeerde Kerk A. Algemene gegevens Naam ANBI: Nederlands Gereformeerde Kerk te Telefoonnummer (facultatief): 075 628900 RSIN/Fiscaal nummer: 821789788 Website

Nadere informatie

RSIN KVK NUMMER:

RSIN KVK NUMMER: Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland. Verslag over 2015 A. Algemene gegevens

Nadere informatie

Beleidsplan 2016-2020

Beleidsplan 2016-2020 Beleidsplan 2016-2020 s Gravendeel, 30 maart 2016 Inhoudsopgave 1. Aanpak bepalen 1-3 2. Huidige situatie 4 3. Missie & Visie 5-12 4. Geestelijke doelstellingen 13 5. Geestelijke actiepunten 14-15 6. Organisatorische

Nadere informatie

Samenvatting Jaarrekening VEZ 2013-2014. Boekjaar 1-9-2013 t/m 31-8-2014. Voor publicatiedoeleinden

Samenvatting Jaarrekening VEZ 2013-2014. Boekjaar 1-9-2013 t/m 31-8-2014. Voor publicatiedoeleinden Samenvatting Jaarrekening VEZ 2013-2014 Boekjaar 1-9-2013 t/m 31-8-2014 Voor publicatiedoeleinden Inhoudsopgave ALGEMENE GEGEVENS 3 1 BALANS PER 31 AUGUSTUS 2014 4 2 REKENING VAN BATEN EN LASTEN 2013-2014

Nadere informatie

Brochure MissionAlive Leergemeenschap

Brochure MissionAlive Leergemeenschap Brochure MissionAlive Leergemeenschap MissionAlive Leergemeenschap Verlangen Wil jij groeien in je geloof, ontdekken hoe je als christen van betekenis kunt zijn voor de mensen om je heen? Wil jij deel

Nadere informatie

Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Nederlands Gereformeerde Kerken

Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Nederlands Gereformeerde Kerken Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Nederlands Gereformeerde Kerken A. Algemene gegevens Naam ANBI: Telefoonnummer (facultatief):

Nadere informatie

Rivieren van levend water zullen stromen uit het hart van wie in mij gelooft (Joh. 7:3 8)

Rivieren van levend water zullen stromen uit het hart van wie in mij gelooft (Joh. 7:3 8) - Identiteit - Hogeschool Viaa heeft als grondslag de Bijbel. Zij erkent deze als het betrouwbare en geïnspireerde Woord van God, zoals dat verwoord is in het gereformeerde belijden en zij beschouwt de

Nadere informatie

Evangelisch Christelijke Kerk Rios de Vida Den Helder 2015/2020

Evangelisch Christelijke Kerk Rios de Vida Den Helder 2015/2020 Beleidsplan Evangelisch Christelijke Kerk Rios de Vida Den Helder 2015/2020 Voorwoord De Evangelisch Christelijke Kerk Rios de Vida Den Helder. Elke kerkgenootschap in Nederland wordt geacht een beleidsplan

Nadere informatie

Kraanvogelstraat TP Amersfoort

Kraanvogelstraat TP Amersfoort Visie + Passie = Missie Wie zijn wij en wat beweegt ons? PIG Pinkster Gemeente Immanuël Kraanvogelstraat 1 3815 TP Amersfoort Hoofddoel VAN DE GEMEENTE VAN JEZUS CHRISTUS Als gemeente zijn we nooit een

Nadere informatie

Evangelische Gemeente Oosterwolde.

Evangelische Gemeente Oosterwolde. Evangelische Gemeente Oosterwolde. Beleidsplan jaar 2015 t/m jaar 2017 Algemeen Naam instelling, vestigingsplaats en adres; Evangelische Gemeente Oosterwolde. P/a De Striepe 35 8431 SK Oosterwolde De Evangelische

Nadere informatie

Profielschets. van de te beroepen Predikant(e) Protestantse Gemeente De Hoeksteen. te Schoonhoven en Willige Langerak

Profielschets. van de te beroepen Predikant(e) Protestantse Gemeente De Hoeksteen. te Schoonhoven en Willige Langerak Profielschets van de te beroepen Predikant(e) Protestantse Gemeente De Hoeksteen te Schoonhoven en Willige Langerak Beknopt profiel van de burgerlijke gemeente Schoonhoven De historische stad Schoonhoven

Nadere informatie

In de Apostolische Geloofsbelijdenis worden de hoofdzaken van het christelijk geloof kort samengevat.

In de Apostolische Geloofsbelijdenis worden de hoofdzaken van het christelijk geloof kort samengevat. BELEIDSPLAN PROTESTANTSE KERK OLDELAMER/OLDETRIJNE VISIE Wij zien onze gemeente als een huis waarvan de deuren wijd open staan naar buiten toe. Het is ons streven om als gemeente in de wereld te staan

Nadere informatie

G-time Citychurch is 1 maart 2016 opgericht. Gtime is in het handelsregister geregistreerd als kerkgenootschap onder KvK nr 65565940.

G-time Citychurch is 1 maart 2016 opgericht. Gtime is in het handelsregister geregistreerd als kerkgenootschap onder KvK nr 65565940. Beleidsplan 2016 Gtime Citychurch Dit beleidsplan is vastgesteld in de stafteamvergadering dd. 17 mei 2016. De meest actuele en geldende versie van dit beleidsdocument is te downloaden via de site www.gtimcitychurch.nl.

Nadere informatie

Een plaats voor kringen in een gereformeerde kerk (?)

Een plaats voor kringen in een gereformeerde kerk (?) Samenvatting plaats voor kringen in geref. kerk - Harmanny Een plaats voor kringen in een gereformeerde kerk (?) Bijbelse beelden voor gemeente en kringen Welke vorm heeft de gemeente volgens de Bijbel?

Nadere informatie

ANBI PAGINA GEREFORMEERDE KERK ZWARTSLUIS

ANBI PAGINA GEREFORMEERDE KERK ZWARTSLUIS ANBI PAGINA GEREFORMEERDE KERK ZWARTSLUIS De Protestantse Kerk in Nederland is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent dat ieder die een gift geeft, dit van de belastingdienst mag aftrekken

Nadere informatie

Bouw Uw Koninkrijk -> God aanbidden

Bouw Uw Koninkrijk -> God aanbidden Bouw Uw Koninkrijk -> God aanbidden God Relatie tussen God en Mozaiek Samenkomsten Muziek Gaven en collecte - God, voor wie Hij is, en voor wat Hij deed voor ons mensen. - Voor wat Hij gaat doen in de

Nadere informatie

Programma. Inleiding. Doelstellingen. Voorbereiding

Programma. Inleiding. Doelstellingen. Voorbereiding zaterdag 27 maart 2010 Programma Bijeenkomst: Kinderwerkers Rafael Amersfoort Datum: zaterdag 27 maart 2010 Accommodatie: Rafael Evangelisch Centrum Tijd: 10.00 15.00 uur Denktank: Dick van Boven, Paul

Nadere informatie

A. Algemene gegevens. Gereformeerde Kerk Haarlem-West Telefoonnummer: 023-5244569 RSIN/Fiscaal nummer: Nog niet bekend

A. Algemene gegevens. Gereformeerde Kerk Haarlem-West Telefoonnummer: 023-5244569 RSIN/Fiscaal nummer: Nog niet bekend A. Algemene gegevens Naam ANBI: Gereformeerde Kerk Haarlem-West Telefoonnummer: 023-5244569 RSIN/Fiscaal nummer: Nog niet bekend Website adres: www.pelgrimkerk.nl E-mail: scriba@pelgrimkerk.nl Adres: Stephensonstraat

Nadere informatie

Doel van het beleidsplan Doel van het beleidsplan is om een concrete en praktische invulling te geven aan ons doel als gemeente van Christus.

Doel van het beleidsplan Doel van het beleidsplan is om een concrete en praktische invulling te geven aan ons doel als gemeente van Christus. 1. Algemene gegevens Naam ANBI: Vrije Evangelische Gemeente Gouda Telefoonnummer (facultatief): - RSIN / Fiscaalnummer: 809380110 Websiteadres: http://www.veggouda.nl Email secretariaat: secretariaat@veggouda.nl

Nadere informatie

BELEIDSPLAN. Beleidsplan Hervormde gemeente Hollandscheveld

BELEIDSPLAN. Beleidsplan Hervormde gemeente Hollandscheveld BELEIDSPLAN De bedoeling van onze kerk is om als deel van Christus kerk, God te belijden en te eren en als Zijn getuigen en in Zijn opdracht dienstbaar te zijn in de gemeente en de samenleving Wij gebruiken

Nadere informatie

Protestantse Gemeente te Hoogvliet. Protestantse Gemeente te Hoogvliet. Gemeente in de samenleving

Protestantse Gemeente te Hoogvliet. Protestantse Gemeente te Hoogvliet. Gemeente in de samenleving Protestantse Gemeente te Hoogvliet Protestantse Gemeente te Hoogvliet Gemeente in de samenleving Beleidsplan 2010-2013 INLEIDING De Protestantse Gemeente Hoogvliet heeft als kern de eredienst en is daarmee

Nadere informatie

ANBI-transparantie gegevens van de Hervormde Gemeente van Lexmond, gemeente behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland.

ANBI-transparantie gegevens van de Hervormde Gemeente van Lexmond, gemeente behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland. ANBI-transparantie gegevens van de Hervormde Gemeente van Lexmond, gemeente behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland. A. Algemene gegevens Naam ANBI: Telefoonnummer (facultatief): Hervormde Gemeente

Nadere informatie

Informatie over ANBI-transparantie van de CGK Open Hof te Scherpenzeel

Informatie over ANBI-transparantie van de CGK Open Hof te Scherpenzeel Informatie over ANBI-transparantie van de CGK Open Hof te A. Algemene gegevens Naam ANBI: Christelijke Gereformeerde kerk Open Hof te RSIN/Fiscaal nummer: 820717757 Website adres: www.cgk-scherpenzeel.nl

Nadere informatie

STICHTING DE OPENBARING BELEIDSPLAN 2016-2017

STICHTING DE OPENBARING BELEIDSPLAN 2016-2017 STICHTING DE OPENBARING Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 55228801 BELEIDSPLAN 2016-2017 Contactgegevens STICHTING DE OPENBARING Website: www.stichtingdeopenbaring.nl Email: info@stichtingdeopenbaring.nl

Nadere informatie

ANBI (Algemeen Nut Beogende Instellingen) informatie van de Evangelisch- Lutherse Gemeente Rotterdam (Diaconie)

ANBI (Algemeen Nut Beogende Instellingen) informatie van de Evangelisch- Lutherse Gemeente Rotterdam (Diaconie) ANBI (Algemeen Nut Beogende Instellingen) informatie van de Evangelisch- Lutherse Gemeente Rotterdam (Diaconie) A. Algemene gegevens. Naam ANBI: Telefoonnummer (facultatief): RSIN/Fiscaal nummer: Website

Nadere informatie

Onze visie Het idee is om een open gemeenschap te zijn in Tilburg waarbij iedereen welkom is en waar vriendschap centraal staat.

Onze visie Het idee is om een open gemeenschap te zijn in Tilburg waarbij iedereen welkom is en waar vriendschap centraal staat. Verkorte versie 2013 1. BIJBELS MANDAAT Wij vinden ons mandaat in 3 bijbelteksten: Matteüs 11:28-30; Matteüs 22:37-40 en Matteüs 28:19-20. In de eerste tekst zegt Jezus dat hij ons rust wil geven. Wij

Nadere informatie

Visie-manifest NGK Houten De Lichtboog. Wie we zijn: gericht op God, elkaar en de mensen om ons heen

Visie-manifest NGK Houten De Lichtboog. Wie we zijn: gericht op God, elkaar en de mensen om ons heen Visie-manifest NGK Houten De Lichtboog Wie we zijn: gericht op God, elkaar en de mensen om ons heen 1. We zijn een gemeenschap die mensen in aanraking brengt met het evangelie van Jezus Christus. We zijn

Nadere informatie

27 januari 2016 Beleidsplan Vechtstroom Gemeente

27 januari 2016 Beleidsplan Vechtstroom Gemeente 27 januari 2016 Beleidsplan Vechtstroom Gemeente 2016-2020 1. Inleiding 2 2. Geloofsbasis en identiteit.. 2 3. Visie en Missie. 2 4. Gemeenteplan 2016 2020 4.1 Uitgangspunten. 3 4.2 Samenkomsten. 4 4.2.1

Nadere informatie

bidden luisteren dienen

bidden luisteren dienen bidden luisteren dienen Visie en missie van de gereformeerde kerk vrijgemaakt Nijkerk-West 2015 Gemeente van Christus zijn in deze tijd. In het afgelopen jaar heeft een breed samengestelde groep van gemeenteleden

Nadere informatie

VEZ. Kinderwerk. 'Laat de kinderen tot Mij komen.' Marcus 10:14

VEZ. Kinderwerk. 'Laat de kinderen tot Mij komen.' Marcus 10:14 VEZ Kinderwerk 'Laat de kinderen tot Mij komen.' Marcus 10:14 'Laat de kinderen tot Mij komen.' Marcus 10:14 Het VEZ-Kinderwerk is een veilige plek. Kinderen beleven er een groot avontuur. Er is een degelijke

Nadere informatie

Transparantieverslag Christelijke Gereformeerde Kerk Dordrecht-Centrum

Transparantieverslag Christelijke Gereformeerde Kerk Dordrecht-Centrum Transparantieverslag Christelijke Gereformeerde Kerk Dordrecht-Centrum A. Algemene gegevens Naam ANBI: Christelijke Gereformeerde kerk te Dordrecht-Centrum Telefoonnummer (facultatief): 078-6133403 RSIN/Fiscaal

Nadere informatie

Maak God bekend in Hattem!

Maak God bekend in Hattem! Stichting De Fontein Hattem Maar wie gedronken heeft van het water, dat Ik hem zal geven, zal geen dorst krijgen in eeuwigheid, maar het water, dat Ik hem zal geven, zal in hem worden tot een fontein van

Nadere informatie

Identiteitsdocument Sprank

Identiteitsdocument Sprank Identiteitsdocument Sprank Christenen in hart en zorg Vanuit Gods liefde, zorgen wij voor elkaar. GOD Dit doen we samen met je familie en vrienden. Jij mag rekenen op een veilig thuis. Vragen over jouw

Nadere informatie

Beleidsplan 2011-2017 VDGH "Ploegen, zaaien en oogsten "

Beleidsplan 2011-2017 VDGH Ploegen, zaaien en oogsten Beleidsplan 2011-2017 VDGH "Ploegen, zaaien en oogsten " De afbeelding op deze pagina 1s van Marc Chagall Concept beleidsplan 2011-2017 :Ploegen,zaaien en oogsten ". Inleiding: Deze aanzet tot het beleidsplan

Nadere informatie

Wij willen een gemeenschap zijn met Passie voor Jezus, hart voor mensen.

Wij willen een gemeenschap zijn met Passie voor Jezus, hart voor mensen. 1 van 7 Wat drijft ons, wat motiveert ons als gemeenschap van gelovigen? Wat is Gods missie, wat is onze missie, onze opdracht? Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen

Nadere informatie

A. Algemene gegevens. Protestantse gemeente 1 te Gemert-Boekel Telefoonnummer (facultatief): 0492-365585

A. Algemene gegevens. Protestantse gemeente 1 te Gemert-Boekel Telefoonnummer (facultatief): 0492-365585 A. Algemene gegevens Naam ANBI: Protestantse gemeente 1 te Gemert-Boekel Telefoonnummer (facultatief): 0492-365585 RSIN Gemeente: 824138417 RSIN Diaconie 824138430 Website adres: www.pkn-gemertboekel.nl

Nadere informatie

Gereformeerd onderwijs 2.0

Gereformeerd onderwijs 2.0 Gereformeerd onderwijs 2.0 Eindrapport werkgroep Toekomst gereformeerd onderwijs Noord-Nederland Opdrachtgever: bestuur Noorderbasis, bestuur GBS De Wierde, bestuur GBS Eben Haëzer, bestuur VGSO, bestuur

Nadere informatie

Anbi 7 3, Generation Church

Anbi 7 3, Generation Church Anbi 7 3, Generation Church De naam van de kerkgenootschap Zeven Drie, Generation Church RSIN/fiscaal nummer 857259775 KvK-nummer 67998623 Contactgegevens Lange Veenteweg 4A 8161 PB Epe 0627077802 info@73epe.com

Nadere informatie

BELEIDSPLAN Gereformeerde Goede Herder Kerk Oldebroek

BELEIDSPLAN Gereformeerde Goede Herder Kerk Oldebroek BELEIDSPLAN Gereformeerde Goede Herder Kerk Oldebroek Beleidsplan 2016-2020 INHOUD BELEIDSPLAN 1. Inleiding / aanleiding 2. Visie 3. Beschrijving kerkelijke organisatie 4. Inventarisatie kerkelijke activiteiten

Nadere informatie

Jaarbeleid 2014-2015

Jaarbeleid 2014-2015 Jaarbeleid 2014-2015 Navigators Studentenvereniging Utrecht Bestuur Bottema in samenwerking met de staf: Pieternel Bottema Praeses Annegreet van der Linde Ab Actis Edwin Valster Quaestor Berdien van der

Nadere informatie