Stichting Vrije Evangelisatie Zwolle. Beleidsplan op hoofdlijnen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stichting Vrije Evangelisatie Zwolle. Beleidsplan 2013-2016 op hoofdlijnen"

Transcriptie

1 Stichting Vrije Evangelisatie Zwolle Beleidsplan op hoofdlijnen Versie: 1.0 Datum: 17 december 2013

2 Inhoud 1. INLEIDING IDENTITEIT MISSIE EN VISIE BELEIDSVISIE VEZ IN 21E EEUW Inspirerende samenkomsten Focus op huiskringen Nieuw missionair elan Kinderen en jongeren Onderwijs en training VEZ Centrum BESTUUR EN ORGANISATIE FINANCIËN Beleidsplan VEZ

3 1. INLEIDING Voor u ligt het Beleidsplan op hoofdlijnen van de VEZ. Het beleidsplan omschrijft op hoofdlijnen de beleidsvisie VEZ in de 21 eeuw die in 2012 is vastgesteld en gecommuniceerd naar de gemeente. Deze beleidsvisie zal nog verder doorvertaald worden naar meerjarenplan met concrete doelstellingen. De VEZ als kerkgenootschap De stichting Vrije Evangelisatie Zwolle is een onafhankelijk kerkgenootschap, statutair gevestigd in Zwolle (Rieteweg 12, 8041 AK Zwolle) en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer Doel van de stichting, zoals omschreven in de statuten, is het functioneren als gemeente van Jezus Christus, gericht op redding, bekering en heling van de verloren mens en geestelijke groei van de gelovige. De middelen waarmee de VEZ haar doelen tracht te bereiken zijn ondermeer het houden van openbare erediensten en samenkomsten, het samenbrengen van mensen in kleine groepen en huiskringen, het aanbieden van bijbels onderwijs en training, het organiseren van bijeenkomsten en evenementen voor kinderen en jongeren, het bieden van pastorale zorg, het uitzenden en ondersteunen van zendelingen, het organiseren en ondersteunen van diaconale hulpverlening. Als grondslag aanvaardt de VEZ de Bijbel, als het door God geïnspireerde en onfeilbare Woord als leidraad voor alle zaken die met het geloof en het leven te maken hebben. De geloofsbasis en identiteit van de stichting is verwoord in het document kerkelijke identiteit VEZ. Registratie De VEZ is een gemeente met een open registratiesysteem. Dat wil zeggen, mensen die de VEZ als hun kerkelijke gemeente en beschouwen, kunnen zich laten registreren. Daarmee geven zij te kennen de VEZ als hun geestelijk onderdak te beschouwen, tot de gemeente te behoren en onder de herderlijke zorg van de gemeente willen vallen. Door zich te laten registreren bij de VEZ geeft men aan de geloofsbasis, identiteit en gedragscode te respecteren en de geestelijke leiding van de VEZ, uitgevoerd door het leidersteam (opzieners en pastors) en de oudsten, te aanvaarden. Samenwerking De VEZ is deelnemer van de Evangelische Alliantie (EA) en de Evangelische Zendings Alliantie (EZA), partnergemeente van Willow Creek Nederland en onderhoudt contacten met gelijkgezinde gemeenten en verbanden in Nederland. Zo participeert de VEZ in KerkSynergie, een platform waar een aantal grotere kerken in Nederland elkaar ontmoeten op voorgangers- /leidersniveau en uitwisseling van kennis en ervaring plaatsvindt. In Zwolle participeert de VEZ actief in interkerkelijke verbanden en projecten, zoals onder andere het Podium voor Kerken in Zwolle, Diakonaal Platform Zwolle en SonRise. Daarnaast werkt de VEZ samen met een aantal missionaire partnerorganisaties, waaronder Compassion en Tear. Beleidsplan VEZ

4 2. IDENTITEIT De VEZ is een evangelische gemeente, ontstaan in 1933 en door de jaren heen gegroeid tot momenteel ongeveer 3500 geregistreerde personen uit Zwolle en omstreken. Iedere zondagochtend houden wij meerdere diensten in de WRZV-hallen aan de Buitengasthuisstraat 8 in Zwolle waar gemiddeld meer dan 3000 bezoekers per zondag op af komen. Daarnaast ontmoeten wij elkaar in een groot aantal huiskringen verspreid over wijken en buurten in Zwolle en omgeving, in het Leerhuis (onderwijsprogramma) en organiseren we verschillende activiteiten voor kinderen, jongeren en ouderen. Geloofsbasis en identiteit Samen met andere christenen geloven wij in de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest, zoals de vroegchristelijke geloofsbelijdenissen hiervan getuigenis afleggen. Wij belijden dit met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. Samen met andere evangelische christenen bevestigen wij deze belijdenis met de woorden van de beginselverklaring van de Evangelische Alliantie in Nederland. Deze geloofsbelijdenis en beginselverklaring vormen samen de basis voor eenheid en samenwerking met christenen uit verschillende kerkelijke stromingen. Het karakter en de kleur van onze gemeente bepaalt de kerkelijke identiteit van de VEZ. Wij hebben de overtuiging dat de Bijbel ons nog andere belangrijke geloofspunten aanreikt naast wat omschreven is in de geloofsbasis. Het gaat dan om secundaire geloofspunten, zoals onder andere doop en avondmaal, geestesgaven, Israël en de gemeente, de eredienst, toekomstverwachting, etc.. Onze visie en standpunten over deze geloofspunten zijn uitgewerkt en omschreven in de Kerkelijke Identiteit van de VEZ. Wij zijn ons ervan bewust dat niet alle christenen hier gelijk over denken. Maar als plaatselijke gemeente willen wij onze kerkelijke identiteit, zoals uitgewerkt in het genoemde document, belijden en uitdragen. En dat is noodzakelijk voor de goede orde van ons gemeenteleven. Vaststaande beginselen, karakter en gedragscode De VEZ hanteert een aantal vaststaande beginselen, welke altijd deel uitmaken van de missie en visie, identiteit en karakter: alles tot eer van God met toewijding de Bijbel centraal geleid door de Geest persoonlijke relatie met God veel gebed in liefde zuivere levenswijze De VEZ heeft een eigen karakter, afgestemd op datgene wat de Bijbel ons leert over christelijke gedragsvormen. Afgeleid van de karaktereigenschappen hanteert de VEZ volgende principes, die de gedragscode van de VEZ vormen: wij zijn trouw aan Gods woord, van daaruit onderwijzen en respecteren wij Zijn leefregels; wij zijn uitnodigend en hebben een vriendelijke uitstraling; wij accepteren elkaar zoals Christus ons geaccepteerd heeft; Beleidsplan VEZ

5 wij maken zaken bespreekbaar; wij tonen interesse en medeleven; wij nemen onze plaats in binnen de gemeente, vervullen onze taak naar behoren en accepteren de ander zoals hij of zij is; wij helpen elkaar in alle opzichten, waarbij wij de ander liefhebben als onszelf; wij stimuleren en motiveren elkaar om gaven te ontdekken en te ontwikkelen; wij geven het beste van onszelf; wij maken afspraken en komen ze na. Beleidsplan VEZ

6 3. MISSIE EN VISIE Onze missie Wij willen een krachtige gemeente van Jezus Christus zijn, die zich sterk richt op het bereiken van mensen die God nog niet kennen en het groeien in ons geloof. Wij leggen de nadruk op de volgende pijlers die samen onze missie vormen: Evangelisatie en zending gericht op redding en bekering Een warme en open gemeenschap Bijbels onderricht toegespitst op dienstbaarheid en persoonlijke toerusting Zang en muziek tot eer en aanbidding van God. Onze visie Als VEZ willen wij God en de naaste dienen. Van daaruit richten we ons vizier op mensen die Jezus Christus nog niet kennen, zowel in Zwolle en omgeving als ook wereldwijd. Ook de zorg voor kinderen staat centraal in onze gemeentevisie. Beide functies, evangelisatie en geloofsopbouw/vorming, beschouwen wij als gelijkwaardig. Daarnaast heeft het zorgdragen voor onze medemens, onze diaconale missie, zowel binnen als buiten de gemeente, een belangrijke plaats in onze visie gekregen. Tot slot hebben we de visie een grote plaatselijke gemeente te zijn, met centrale zondagse samenkomsten in Zwolle en daaromheen een aantal kleine dochtergemeenten in de regio. Met een eigen identiteit willen wij op gepaste wijze functioneren naast en zo mogelijk ook in samenwerking met andere kerken en gemeenten. Ons doel is om samen sterke en krachtige christenen te worden, die toegewijd zijn aan God. We willen een sterke, warme, open en gastvrije gemeenschap zijn met veel liefde, onderlinge verbondenheid en harmonie. Binnen de gemeente is veel plaats voor zang en muziek, lofprijs en aanbidding, Bijbelse verkondiging en onderricht. We zijn sterk naar buiten gericht, in de eigen omgeving (evangelisatie) en in het buitenland (zending). Naast de centrale zondagse samenkomsten komen wij door de week samen in huiskringen, waarin sterk de nadruk ligt op onderling contact, verbondenheid en zorg voor elkaar. Wij willen gekenmerkt worden als gemeente met een warme gloed aan de basis. Waardoor mensen steeds meer in beweging komen. Niet uit plicht, maar uit echt enthousiasme. Ze dienen God met vreugde en op ontspannen wijze en nemen anderen mee. Iedereen doet wat goed bij hem of haar past, op basis van geestelijke en natuurlijke gaven en persoonlijke belangstelling. Er gaat aantrekkingskracht uit van de gemeente. Niet duwen, maar aantrekken. Niet alleen vanuit de centrale gemeenteactiviteiten worden mensen toegevoegd, maar juist doordat veel mensen, vol van de Geest, op vele manieren en in diverse, al dan niet formele verbanden, anderen aantrekken. De hele gemeente kan meewerken om de missie en visie van de VEZ handen en voeten te geven. Vanuit de gemeente zijn pijlerteams gevormd die, onder aansturing van bestuursraadleden, de vier pijlers van onze missie hebben vertaald naar actieplannen, de implementatie en voortgang ervan bewaken en nieuwe ontwikkelingen en acties initiëren. Dit alles zoals God ons heeft opgedragen in Zijn Woord de Bijbel: Mattheus 28:19-20 (NBV): "Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn discipelen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen: ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld." Beleidsplan VEZ

7 4. BELEIDSVISIE VEZ IN 21E EEUW In hebben wij onze missie en visie vertaald naar beleid voor de komende jaren, samengevat in de beleidsvisie VEZ in de 21 e eeuw. Deze beleidsvisie richt zich op de volgende drie speerpunten: - Inspirerende samenkomsten, - Focus op huiskringen en - Nieuw missionair elan De beleidsvisie is gepresenteerd aan de gemeente in een interactieve gemeenteavond op 31 oktober Er was groot draagvlak voor deze visie en er zijn veel bruikbare suggesties, aanvullingen en aandachtspunten naar voren gebracht in de interactieve sessies, die bij de uitwerking en implementatie van waarde zijn Inspirerende samenkomsten Onze beleidsuitgangspunten Vol De huidige zondagmorgendiensten van de VEZ zijn vol gepland. Door de jaren heen hebben we steeds meer onderdeeltjes aan de dienst toegevoegd, allemaal zaken die we samen belangrijk vinden. De druk op de diensten is echter immens. Randvoorwaarden bij de planning van de dienst zijn de eindtijd (14.00 moet de hal leeg zijn) en de begintijd van de eerste dienst 9.30 uur (was eerst 9.00 uur, maar is half uur verlaat vanwege de wens tot betere spreiding bezoekers over beide diensten). We hebben elke zondag twee samenkomsten, van 80 minuten elk, met daar tussen in 40 minuten wisseltijd en koffiepauze. Focus We willen de samenkomst centreren rondom de boodschap vanuit Gods Woord. Prediking en aanbidding door zang en muziek zijn hierin leidend. De podiumoudste fungeert als gastheer en creëert een sfeer van welkom, veiligheid en verwachting. Daarnaast is de wens al jarenlang om meer ruimte te krijgen voor specifieke invulling van de dienst, al naar gelang dat past bij de inhoud van de dienst en zoals geleid door de Geest. Denk daarbij aan tijd voor stilte, extra aanbidding, een verwerkingsmoment of een getuigenis. In de vernieuwde samenkomsten willen we elke zondag een kwartier vrije ruimte creëren. Vrijheid Om de zondagmorgendiensten op een frisse, nieuwe manier te kunnen neerzetten, is het nodig om ze eerst schoon te vegen en ons de vraag te stellen: hoe zou de ideale dienst er uit zien wanneer we met een schone lei konden beginnen? Kernelementen van zo n dienst zijn een welkom, een preek, een aanbiddingsdienst en een stuk vrije ruimte. Alle andere elementen, zoals avondmaal, opdragen, dopen, specifieke tijd voor kinderen, aandacht voor zendelingen vinden we van fundamenteel belang, maar gaan we anders organiseren, zodat we al die elementen intenser kunnen beleven. Beleidsplan VEZ

8 Drie zondagen per maand zijn de diensten vrij invulbaar met focus op de kernelementen. Elke drie maanden zetten we een dienst volledig in het teken van het vieren van het avondmaal. Daarnaast vieren we avondmaal tijdens de gebedsontmoetingsdiensten, een hersteldienst, op Goede vrijdag (allemaal avonddiensten) en meer in de huiskringen op een aantal avonden. Opdragen wordt gecentreerd op drie zondagen per jaar, waarvan er twee helemaal in het teken staan van het gezin, kinderen en opvoeding. Vier zondagen per jaar zijn diensten voor alle leeftijden, waaronder Kerstochtend en paaszondag. Twee zondagochtenden worden apart gesteld voor doopdiensten, waarin het getuigenis van de dopelingen en hun doop centraal staan. Daarnaast vinden er drie doopdiensten op de avonden plaats. Driemaal per jaar vindt er een missionaire zondag plaats, waarin de missionaire projecten en de zendelingen op krachtige wijze voor het voetlicht worden gebracht. De oogst van de gemeente-avond De gespreksgroepen hebben een rijke oogst aan inzichten, tips en feedback opgeleverd. Het algemene beeld dat ontstaat, is dat er een breed draagvlak is voor de voorgestelde aanpassingen in de diensten. De belangrijkste aandachtspunten zijn: 1. Wens voor meer diepgang in preken Wij hebben dit vooral op het cognitieve vlak opgevat. Tegelijk spraken andere groepen de wens tot meer praktische toepasbaarheid uit. Meer diepgang en scherpere praktische toepasbaarheid nemen we mee als belangrijke aandachtspunten in de voorbereiding van de diensten. Het zeer diverse sprekerspallet zien we als een kostbaar goed. Sommigen uit de vaste sprekerspoule zullen hun prediking vanuit de cognitieve kant benaderen, anderen meer vanuit de praktische toepasbaarheid. 2. De invulling van de vrije ruimte Sommige groepen lijken dit vooral te hebben verstaan als een open ruimte waarin de Geest ter plekke allerlei zaken door allerlei personen kan uitwerken. De insteek van de vrije ruimte is echter dat de vijftien minuten in de weken voorafgaand aan de dienst door een team van mensen, onder leiding van de heilige Geest, wordt voorbereid. De invulling van de vrije ruimte zal altijd ten dienste staan van de centrale boodschap van de dienst. Verschillende leeftijdsgroepen, een oproep, een ritueel, een getuigenis, een bijdrage van een band, een ruimere tijd voor gebed en stilte en een verlenging van prediking of zangdienst behoren tot de mogelijkheden, al naar gelang de situatie vraagt en de Geest leidt. Ook een begeleide ruimte voor profetie of openbaring behoort tot de mogelijkheden, waarbij mensen de gelegenheid krijgen om een woord te laten toetsen door de gemeenteleiding alvorens het wordt geuit. Men kan ook denken aan een ruimte voor vrijere aanbidding of korte bijdragen van verschillende gemeenteleden. Algemeen is ons idee dat wij de vrije ruimte nu nog niet teveel moeten invullen en dat wij ook tijd en ruimte nodig hebben om te experimenteren en te leren op dit gebied. Van experimenteren naar definitieve invulling Vanaf januari 2013 wordt in enkele diensten geëxperimenteerd met de nieuw beoogde invulling, met als doel te wennen en te leren. Met ingang van het nieuwe seizoen in september 2013 gaan we dan helemaal over naar het nieuwe format. Beleidsplan VEZ

9 Vanaf januari 2013 is er in enkele diensten geëxperimenteerd met de nieuw beoogde invulling, met als doel te wennen en te leren. Met ingang van het nieuwe seizoen in september 2013 zijn we overgegaan naar het nieuwe format. Voortgaande evaluatie van de nieuwe opzet is nodig en zal mogelijk op onderdelen tot bijstelling en verdere ontwikkeling van krachtige en aantrekkelijke samenkomsten leiden. Derde dienst Een ontwikkeling die ook haar invloed zal hebben op de diensten is de invoering van de derde dienst op zaterdagavond. Deze derde dienst is nodig vanwege het almaar groeiende bezoekersaantal in de zondagse diensten, zodanig dat er regelmatig mensen teleurgesteld moeten worden omdat de zaal vol is. Vanaf januari 2014 wordt gestart met de derde dienst op zaterdagavond Beleidsplan VEZ

10 4.2. Focus op huiskringen Onze beleidsuitgangspunten Een grote gemeente als de VEZ kan niet zonder huiskringen, een plek waar de anonimiteit verdwijnt, waar onderling contact ontstaat en omgezien wordt naar elkaar. De VEZ is een gemeente die bestaat uit kringen, samen vormen deze de gemeente. De huiskring is daarom belangrijk binnen de VEZ voor persoonlijke contacten, om te groeien in geloof en als schakel in de keten van pastorale en diaconale gemeentezorg binnen de VEZ. Avondmaal in de kring Binnen de huiskring wordt de mogelijkheid geboden om het avondmaal te vieren. Er is een verlangen binnen de kring om op meer intieme wijze invulling te geven aan de avondmaalsviering, mede vanuit het perspectief dat de huiskring de gemeente in het klein is. Omzien naar elkaar, niet vrijblijvend De zorg binnen de VEZ start in de huiskringen. Binnen de kringen wordt eerstelijns pastoraat en diaconale ondersteuning geboden. Hier wordt voor elkaar gebeden, maar heeft men ook een luisterend oor en staat men elkaar bij in moeilijke situaties of herstel. De kwaliteit van deze onderlinge zorg is verbonden met de actieve inzet van gaven en talenten van alle leden van de huiskring. Het draait niet alleen om de vaardigheden van de kringleider maar om die van alle kringleden. Het is dan ook niet de kringleider of de wijkoudste die de zorgvraag dient op te pakken of te dragen: de kring is verantwoordelijk voor het omzien naar elkaar en daarnaast blijft de zorgvrager zelf verantwoordelijk voor zijn/haar zorgvraag waarin hij/zij door de kring wordt ondersteund. Om op goede wijze invulling te kunnen geven aan deze eerstelijns pastorale en diaconale zorg, wordt elke VEZ-geregistreerde verbonden aan een huiskring, ook zij die (nog) geen huiskring bezoeken. Deel zijn van een huiskring binnen de VEZ wordt automatisch geregeld en is geen vrijblijvende keuze meer. Doelmatig pastoraat gericht op groei De pastorale bedieningen in de VEZ hebben een doelmatig karakter en staan in het teken van groei. De mens mag vanuit zijn problemen en gebrokenheid leren en groeien naar Gods plan met zijn leven. Herstel vindt plaats door voluit deel te worden van de gemeente, als gezin van God, en te leven in een gezonde omgeving. Het bezoeken van de zondagse samenkomsten, van de hersteldiensten, het Leerhuis en het deel uitmaken van de huiskring geeft handvatten waarmee men aan de slag gaat in het persoonlijk herstelproces. Pastoraat is het leiden van de gelovige tot herstel in allerlei levensgebieden om opnieuw bruikbaar te worden voor God. Pastorale en diaconale zorg wordt geboden in de diensten (prediking/hersteldiensten/nazorg), in de huiskringen, in het Leerhuis (leercursussen) en in de herstelprogramma s Gelukkig Leven en Life Hurts,God Heals. Beleidsplan VEZ

11 Bij zorgvragen waaraan binnen de VEZ geen invulling gegeven kan worden, geeft de VEZ deskundig advies over verwijzing naar professionele hulpverlening. Dat kan hulpverlening zijn door een professional binnen de VEZ, maar ook buiten de VEZ. De oogst van de gemeente-avond De nieuwe lijn van gemeentezorg en de nieuwe, prominentere plaats van de huiskringen binnen de VEZ is positief ontvangen op de gemeenteavond. De reacties getuigen van grote betrokkenheid op ontwikkelingen binnen de gemeentezorg en de huiskringen. Een aantal punten: 1. Avondmaal in kring Het vieren van het Avondmaal in de kringen is enthousiast en zeer positief ontvangen. Avondmaal in de kringen wordt gezien als een bijzondere mogelijkheid om de onderlinge band als kring te versterken, het avondmaal intiemer te beleven en vieren, waardoor het persoonlijker wordt. 2. Kringleiders nieuwe wijkoudsten? Ten aanzien van het eerstelijns pastoraat en diaconaat binnen de kringen zijn er nog veel vragen die betrekking hebben op een praktische invulling hiervan. Een groot aantal vragen gaan over de verantwoordelijkheid van de kringleider ten aanzien van de eerstelijns pastoraat en diaconaat binnen de kringen. De zorg is, dat de taak die voorheen door de wijkoudste invulling werd gegeven, nu bij de kringleider terecht zal komen. Omzien naar elkaar betekent dat niet de kringleider belast wordt met alle zorg, maar een hele kring. De wijkoudste zal vanuit zijn expertise de kringleiders coachen, zodat zij de hele kring op een goede manier activeren. 3. Van kring naar gemeenschap Binnen de werkgroepen komt de vraag naar voren in hoeverre een kring missionair in de wijk kan zijn. Missionair zijn betekent dat de kringen naar buiten treden, open staan voor nieuwe mensen, bereid zijn deze op te vangen en nieuwe kringen te stichten. Dit is op dit moment niet overal mogelijk; veiligheid binnen de kringen wordt als van groot belang gezien met als gevolg dat kringen zich in de praktijk soms lijken af te sluiten voor nieuw geregistreerde VEZ-ers. De kringen zitten door alle veranderingen (gemeentezorg, avondmaal en in de toekomst misschien ook het door de werkgroepen genoemde opdragen en uiteraard het missionair zijn) in een proces van kring naar gemeenschap. Kringen ontwikkelen zich naar een gemeenschap waar naast de reguliere bijbelstudie steeds meer aspecten terug te vinden zijn die de kring echt een gemeente in het klein maken en waar sprake is van een door de gehele kring gezamenlijk gedragen verantwoording. Door de gehele gemeentezorg en huiskringen heen ligt een niet altijd zichtbare rode draad van discipelschap. Het willen leren, toewijden en richten op Jezus Christus: gemeente zijn. Hij zette zich in voor ons allen; voor Zijn sterven en met Zijn sterven. Wij gaan omzien naar elkaar. Beleidsplan VEZ

12 Van start, stap voor stap Binnen een aantal wijken zijn de wijkoudsten en kringleiders is al gestart met het koppelen van geregistreerde VEZ-ers aan kringen en andere wijken zullen volgen. Het koppelen aan een kring maakt dat een ieder deel is van een kring; ook als men niet komt. We komen in beweging en zullen de gemeentezorg in de huiskring stap voor stap concretiseren en leren toepassen. Begin 2013 is er een bijeenkomst gehouden voor het pastoraal kader van de VEZ om hiervoor toegerust te worden. De kringen zitten door alle veranderingen (gemeentezorg, avondmaal en in de toekomst misschien ook het door de werkgroepen genoemde opdragen en uiteraard het missionair zijn) in een proces van kring naar gemeenschap. Kringen ontwikkelen zich naar een gemeenschap waar naast de reguliere Bijbelstudie steeds meer aspecten terug te vinden zijn die de kring echt een gemeente in het klein maken en waar sprake is van een door de gehele kring gezamenlijk gedragen verantwoording. Door de gehele gemeentezorg en huiskringen heen ligt een niet altijd zichtbare rode draad van discipelschap. Het willen leren, toewijden en richten op Jezus Christus: gemeente zijn. Hij zette zich in voor ons allen; voor Zijn sterven en met Zijn sterven. Wij gaan omzien naar elkaar. Beleidsplan VEZ

13 4.3. Nieuw missionair elan Onze beleidsuitgangspunten Kerndoelen De VEZ richt haar verkondigende en diaconale potentieel op een aantal kerndoelen: gebieden, kerken, duurzame relaties. Daarmee willen we in een aantal gebieden een blijvende, diep doorwerkende invloed uitoefenen. Communicatie en middelen worden primair op deze gebieden ingezet. Er worden duurzame relaties ontwikkeld, waarbij niet alleen de VEZ in een gebied investeert, maar ook ontvangt vanuit deze gebieden. Wij delen vanuit onze materiële overvloed en geestelijke rijkdom en worden gezegend door hun geestelijke rijkdom. Er ontstaat een volwaardige relatie, in het besef van eenheid binnen het Lichaam van Christus en waarin kennis, ervaring en vaardigheden worden uitgewisseld. We werken strategisch samen met lokale kerken en (zendings)organisaties, die de vrucht van missionaire activiteit opvangen en verder ontwikkelen. Integrale missie: woord en daad gaan hand in hand Uitgangspunt is integrale missie, een holistische aanpak waarbij woord en daad hand in hand gaan. Oftewel, diaconaat, zending en evangelisatie trekken gezamenlijk op en zoeken verbinding met elkaar, versterken elkaar. Strategie Onze missionaire activiteiten vinden plaats door middel van projecten (ontwikkeling van lange termijn relaties met lokale kerken in bepaalde gebieden) en personen (mensen die voor kortere of langere termijn een missionaire taak vervullen namens de VEZ in binnen- of buitenland). De missionaire strategie van de VEZ richt zich zowel op Zwolle en omgeving als op het buitenland. Het sterk geseculariseerde Zuid/West-Europa is het grote nieuwe zendingsveld en zal meer aandacht krijgen. In Azië, Zuid-Amerika en Afrika groeit de kerk explosief, maar in deze gebieden is sprake van extreme armoede en vervolging. Daarin willen we hen blijven ondersteunen, maar met andere accenten. Twee pilotprojecten, één in Zwolle en omgeving en één in het buitenland, moeten uitwijzen hoe deze nieuwe strategie uitwerkt en wat de praktische implicaties zijn qua organisatie en wisselwerking tussen lokale partners daar en onze gemeente. Het pilotproject buitenland, dat eind 2012 van start is gegaan, richt zich op de Quichuabevolking in Ecuador en heeft de naam VAMOS (=gaan) meegekregen. Het pilotproject Zwolle en omgeving zit nog in de verkennende planfase. Na twee jaar worden de pilotprojecten geëvalueerd en als de uitkomsten positief zijn, dan zetten we de nieuwe missionaire lijn verder door. Daarnaast faciliteert de VEZ missionair ondernemerschap, initiatieven die van onderop ontstaan, door via een soort missionair loket ondersteuning en advies aan te bieden. De communicatie richt zich echter primair op de missionaire kerndoelen van de VEZ. Beleidsplan VEZ

14 Hoe wordt omgegaan met bestaand beleid en de huidige zendelingen? Tot de evaluatie over twee jaar blijft het huidige zendingsbeleid van kracht, met dien verstande dat we gedurende de pilotperiode terughoudend zijn met acceptatie van nieuwe zendelingen die uitgezonden willen worden op basis van het huidige beleid. Voorwaarde voor het nieuwe beleid is dat de aandacht en zorg voor onze huidige zendelingen niet onder druk komt te staan, zowel ten aanzien van begeleiding en communicatie als in financiële ondersteuning. De oogst van de gemeente-avond op 31 oktober 2012 Over het algemeen is er breed draagvlak voor de nieuwe missionaire koers die is uitgezet. De aandacht voor ver weg en dichtbij in de missionaire koers spreekt aan, evenals samenwerking met lokale bevolking en het aangaan van duurzame relaties in een gebied waar we actief zijn. De belangrijkste aandachtspunten zijn: 1. Missionair in Zwolle? Visie op missionair bezig zijn in onze stad, hoe krijgt dat concreet vorm in het pilotproject Zwolle e.o.? Het pilotproject Ecuador is inmiddels van start gegaan op 28 oktober jl. Het pilotproject Zwolle zit nog in de verkennende fase. Onder leiding van projectleider Jaap Boersma wordt in dit seizoen nagedacht over hoe dit project vorm te geven en op te zetten door studie en oriëntatie op vergelijkbare initiatieven elders in het land. Dat betekent ook verder ontwikkelen van de visie op missionair bezig zijn in Zwolle e.o. Bedoeling is dat er een concreet plan ligt voor de zomer van Zorgen voor onze huidige zendelingen Hoe wordt voorkomen dat door de focus op pilotprojecten de aandacht en zorg voor onze zendelingen ondersneeuwt. Door het zendingsteam is nagedacht over de wijze waarop voldoende en blijvende aandacht en zorg voor onze zendelingen geborgd kan worden en heeft daartoe concrete voorstellen gedaan op het gebied van fondsenwerving, communicatie, ontmoeting en gebed. In december volgt daar besluitvorming over en dat zal in 2013 doorgevoerd worden 3. Betrokkenheid van hele gemeente Betrokkenheid hele gemeente bij de missionaire bediening. De vraag is hoe de hele gemeente meer betrokken kan worden bij de missionaire bediening. Wij denken dat een verandering vanaf de basis plaats moet vinden, door onderwijs en toerusting tot dienstbetoon, groeien in discipelschap, o.a. in en door de kringen. Hoe kun je missionair zijn in je dagelijks leven, op je werkplek, school, in je familie, voor je buren, etc. Missionair zijn is een levensstijl, geen project of actie. Daar mogen we elkaar in onderwijzen, toerusten, opvoeden. Vanuit dat missionair bewustzijn groeit vanzelf een visie op en open houding naar de buurt, omgeving en de wijdere wereld. Ook de betrokkenheid bij de missionaire bedieningen (zending en diaconaat) zal daardoor gaan groeien. Beleidsplan VEZ

15 Van start met pilot Het missionair pilotproject VAMOS in Ecuador is in september 2012 van start gegaan en daar wordt nu ervaring mee opgedaan. Medio 2014 wordt dit pilotproject geëvalueerd. De ambitie is om uiteindelijk drie focusgebieden in het buitenland te kiezen. Naast Ecuador zullen waarschijnlijk gebieden in de continenten Afrika en Azië gekozen worden en misschien ook wel in Oost-Europa. Het missionair loket wordt geïmplementeerd en als strategisch middel ingezet in het zichtbaar maken en verbinden van initiatieven en motiveren van missionaire betrokkenheid van gemeenteleden in Zwolle en omgeving en in het buitenland. De tijdcollecte tijdens de missionaire dienst in oktober 2013 is daar een goed voorbeeld van. Ruim 60 mensen en groepen hebben zich aangemeld voor het geven van tijd aan diaconale organisaties in Zwolle en worden via het missionair loket verder geholpen met advies en doorverwijzen. Beleidsplan VEZ

16 4.4. Kinderen en jongeren Kinderen en jongeren zijn niet alleen de gemeente van morgen, maar vooral ook de gemeente van nu. Zij hebben daarom een belangrijke plaats in de gemeente. Kinderwerk (0 12 jaar) Basis voor het kinderwerk in de VEZ is de tekst uit Marcus 10:14 'Laat de kinderen tot Mij komen.' Alle kinderen zijn welkom! We willen ouders ondersteunen in hun geestelijke taak door elk kind een veilige, avontuurlijke plek te bieden, waar het Jezus leert kennen, meer op Hem gaat lijken en zijn liefde leert delen. De kindergroepen zijn onderverdeeld in: - De crèche (0-2 jaar); - Schatkids (3 jaar tot groep 2 van de basisschool) - kidsveztival & Schatgraven (groep 3 t/m groep 8 van de bassischool) Binnen het kinderwerk is een structuur van pastoraat en nazorg. In het Huis van Go(u)d worden ouders/gezinnen toerusten in geloofsontwikkeling en opvoeding van kinderen. De komende jaren worden er meer en meer activiteiten ontwikkeld voor kinderen buiten de zondagen om. Er wordt samengewerkt met Landstede Kinderopvang die in het VEZ Centrum een kinderdagverblijf heeft gerealiseerd en gaat expoiteren. Jongerenwerk (12 25 jaar) Voor jongeren bieden wij een gedifferentieerd programma aan in 3 verschillende leeftijdsgroepen: VET: jaar Reload: jaar Vision!: jaar Het programma bestaat uit vieringen in het VEZ Centrum met een combinatie van ontmoeting, aanbidding, onderwijs en gesprek in kleine kring. Voor het onderwijs is een doorlopende leerlijn ontwikkeld, waarmee jongeren kennismaken met de belangrijke aspecten van het christelijk geloof, praktisch vertaald naar de situatie van jongeren. Vanuit Vision worden er ook missionaire activiteiten opgezet, zoals de kluscaravan in de wijk Dieze. De jongerenvieringen zijn ook kraamkamers van allerlei talent, zoals muziek, aanbidding, spreken, gespreksleider, organiseren, missionaire acties, e.d. Beleidsplan VEZ

17 Speciaal voor jongeren wordt het pastoral herstelprogramma Life Hurts, God Heals aangeboden, dat jaarlijks draait. Elke zomervakantie worden onder de naam VEZ Zomerpret reizen voor jongeren georganiseerd in samenwerking met World Servants. Veelal worden zendelingen van de VEZ bezocht om hen te ondersteunen in hun dagelijks werk, met bijzondere excursies in de prachtigste omgevingen. Doel is om jongeren door deze reizen een levensveranderde ervaring op te laten doen door een inkijkje te geven in het leven van zendingen en kennis te maken met andere culturen. Beleidsplan VEZ

18 4.5. Onderwijs en training Bijbels onderwijs toegespitst op dienstbetoon en persoonlijke toerusting is één van de vier pijlers van onze missie. Het Leerhuis is het strategisch middel waarmee die pijler concreet vorm heeft gekregen. Het Leerhuis is het onderwijs- en trainingprogramma van de VEZ en biedt de mogelijkheid een cursus te kiezen die past bij de ieders persoonlijke geloofsgroei. Naast een vast aanbod aan cursussen die elk halfjaar-semester worden aangeboden zijn er steeds nieuwe Leerhuiscursussen die zijn afgestemd op actuele onderwerpen en het jaarthema van de VEZ. Het Leerhuis kent drie programmalijnen waarin cursussen worden aangeboden, te weten het Bijbelprogramma, het Themaprogramma en het Trainingsprogramma. Het VEZ Leerhuis is bedoeld voor zowel mensen die net tot geloof zijn gekomen als voor christenen die al verder zijn in hun geloofsontwikkeling. Er is daarom gekozen voor vier niveaus in het cursusaanbod: Niveau 1 Ontvangen: Jezus ontvangen in je leven en daarmee zelf ontvangen worden in de geloofsfamilie die Gemeente heet. Niveau 2 Opbouwen: Een volwassen geloof opbouwen, zodat jij als gelovige een discipel van Jezus wordt en steeds meer op Hem gaat lijken. Niveau 3 Versterken: Je eigen plek vinden in de gemeente en daar God en de ander dienen. We helpen en versterken elkaar daarbij, zodat volwassen gelovigen samen een krachtige gemeente vormen. Niveau 4 Uitstralen: Gelovigen wijden zich toe aan het voorleven, doorgeven en onderwijzen van hun geloof, zodat de gemeente een Licht op de berg is, dat helder schijnt voor Zwolle en wijde omgeving. De VEZ School for Leadership van het Leerhuis biedt cursussen en trainingen voor mensen die zich (verder) willen ontwikkelen in hun leidinggevende taak binnen de VEZ en is een belangrijk instrument in het leiderschapsontwikkelingsprogramma binnen de VEZ De komende jaren zal een belangrijk accent liggen op het trainen van jongere (potentiële) leiders voor verschillende bedieningen in de gemeente om daarmee ook gesteld te staan voor de toekomst van de gemeente. Beleidsplan VEZ

19 4.6. VEZ Centrum Met de aankoop van het pand Rieteweg 12 in Zwolle van de Landstede groep in juli 2013 is een belangrijke stap gezet naar de verwezenlijking van onze droom voor een eigen VEZ Centrum. Dit VEZ Centrum moet een multifunctioneel gemeentecentrum worden, waarin alle activiteiten van de VEZ kunnen worden ondergebracht. Een centrum dat meerwaarde geeft aan de stad Zwolle en omgeving. Een evangelisch centrum voor samenkomst, bezinning, gebed, muziek en aanbidding, Bijbels onderwijs, toerusting en training. Maar ook uitvalsbasis voor maatschappelijke betrokkenheid vanuit social-diaconale activiteiten. Kortom, een ontmoetingsplaats voor de hele Zwolse samenleving en ver daaromheen, levendig en bruisend van activiteiten voor en door alle leeftijdsgroepen: kinderen, jongeren en volwassenen. Momenteel zijn alle gemeenteactiviteiten en ook het VEZ-bureau al ondergebracht in het VEZ Centrum. Met uitzondering van de weekend samenkomsten, die voorlopig nog in de WRZVhallen gehouden blijven worden. Op termijn willen we op de locatie Rieteweg 12 ook een nieuw auditorium bouwen. Dit auditorium moet plaats bieden aan 2000 tot 3000 bezoekers per samenkomst. Onze droom voor het VEZ Centrum is dat dit multifunctionele centrum de VEZ als 24x7 kerk accommodeert. Met uiteenlopende functies en activiteiten van zowel de VEZ zelf alsook van organisaties en instanties waarmee wordt samengewerkt. Een VEZ Centrum waar het dag en nacht leeft, bruist en waar van alles gebeurt. Een centrum dat warm en open, zeer toegankelijk en uitnodigend is. Een centrum waarin en van waaruit onze sociale bewogenheid voor een breed scala aan doelgroepen zichtbaar wordt. Beleidsplan VEZ

20 5. BESTUUR EN ORGANISATIE Leidersteam De VEZ wordt naar Bijbels model bestuurd op basis van geestelijk leiderschap, de gaven en bedieningen die God aan de gemeente heeft gegeven en meervoudig leiderschap. Wij benadrukken daarbij het dienende leiderschap en onderschrijven de gedragscode voor leidinggevenden van de Stichting Gedragscode Leidinggevenden (SGL). De VEZ is een onafhankelijk kerkgenootschap en kent de rechtsvorm van een stichting. Het leidersteam van de VEZ bestaat uit de Raad van Opzieners en het Pastorteam. Raad van Opzieners / bestuur De Raad van Opzieners (RvO) functioneert als toezichthoudend bestuur en legt zich vooral toe op het 'toezien op de kudde'. De opzieners hebben een antennefunctie om te proeven wat er speelt in de gemeente. Zij zien er op toe dat het gehandeld wordt in lijn met het beleid en de theologische identiteit van de VEZ, zodat de gemeente blijft wandelen in de bestemming die God voor de VEZ in petto heeft. De RvO vormt in juridische zin tevens het bestuur van de stichting VEZ en is daarmee het hoogste besturend orgaan van de VEZ. De RvO is een onbezoldigd bestuur en ontvang dus geen beloning voor hun werkzaamheden. Pastorteam Het Pastorteam (PT) heeft de dagelijkse leiding over de gemeente en legt daarover verantwoording af aan de RvO. De pastors geven leiding aan de coördinatoren van de verschillende clusters en stafafdelingen op basis van een portefeuilleverdeling. De pastor algemene zaken is voorzitter van het PT en fungeert als primus interpares naar de RvO. Alle pastors zijn in betaalde dienst (fulltime of parttime) van de VEZ. Clusters en stafdiensten Alle activiteiten in de VEZ worden aangestuurd vanuit een zestal clusters, die operationeel worden aangestuurd door clustercoördinatoren: Gemeentezorg Kinderen & Jongeren Onderwijs & Training Missionair Diensten & Events Facilitair Daarnaast zijn er een viertal stafdiensten die de pastors en clustercoördinatoren ondersteunen: Secretariaat Communicatie TOPpunt (het interne wervingsbureau voor vrijwilligerstaken en -bedieningen in de VEZ) Financiën Het organisatieschema is weergegeven in bijlage 1. Beleidsplan VEZ

BUITENPOST BELEIDSPLAN

BUITENPOST BELEIDSPLAN BUITENPOST BELEIDSPLAN 2011 2015 INHOUDSOPGAVE: Voorwoord pag. 2 Hoofdstuk 1 Inleiding pag. 3 Hoofdstuk 2 Pastoraat pag. 7 Hoofdstuk 3 Eredienst pag. 13 Hoofdstuk 4 Vorming, Toerusting en Gemeenteopbouw

Nadere informatie

Integraal jeugdbeleidsplan

Integraal jeugdbeleidsplan Integraal jeugdbeleidsplan gkv Loppersum / Westeremden 2012-2014 1 Integraal jeugdbeleidsplan (definitieve versie) losse delen of een geheel? Integraal jeugdbeleidsplan gkv Loppersum / Westeremden2012-2014

Nadere informatie

INLEIDING. Dit beleidsplan is in de kerkenraadsvergadering van 25 september 2013 goedgekeurd. Voorzitter: Ds. A. Theunisse. Scriba: G.D.

INLEIDING. Dit beleidsplan is in de kerkenraadsvergadering van 25 september 2013 goedgekeurd. Voorzitter: Ds. A. Theunisse. Scriba: G.D. HERVORMDE GEMEENTE DAARLE BELEIDSPLAN 2013-2018 INHOUDSOPGAVE Inleiding......................... 1 1. Visie.......................... 2 1.1. Roeping van de gemeente................... 2 1.2. Omgeving waarin

Nadere informatie

De grootste kaars brandt al

De grootste kaars brandt al De grootste kaars brandt al Lennart Aangeenbrug Peter de Groot Ruilof van Putten Petra Smit Ben Tramper Beschrijving en analyse van enkele missionaire projecten binnen protestants januari 2009 Amsterdam

Nadere informatie

SAMENWERKEN WERKT Eindrapportage van de Beleidscommissie Predikanten bij thema 3 en thema 4 van het Project Hand aan de Ploeg

SAMENWERKEN WERKT Eindrapportage van de Beleidscommissie Predikanten bij thema 3 en thema 4 van het Project Hand aan de Ploeg 40 SAMENWERKEN WERKT Eindrapportage van de Beleidscommissie Predikanten bij thema 3 en thema 4 van het Project Hand aan de Ploeg Generale Synode 9 november 2012 KTO 12-09 40 Pagina 3 van 40 Inhoud Inleiding

Nadere informatie

Voor een hoopvolle toekomst Strategisch beleidsplan 2014-2019

Voor een hoopvolle toekomst Strategisch beleidsplan 2014-2019 Voor een hoopvolle toekomst Strategisch beleidsplan 2014-2019 2.6 Strategisch beleidsplan 2014-2019 EBS De Olijfboom 1 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 De Stichting Evangelisch Onderwijs te Deventer en omstreken...

Nadere informatie

JAARVERSLAG STICHTING UMA

JAARVERSLAG STICHTING UMA JAARVERSLAG 2014 STICHTING UMA Inleiding Dit is het zesde jaarverslag van Stichting UMA (Utrechtse Missionaire Arbeid onder moslims). Op 20 januari 2009 is Stichting UMA opgericht door deputaten van het

Nadere informatie

Printversie Schoolgids. Evangelische basisschool het SchatRijk

Printversie Schoolgids. Evangelische basisschool het SchatRijk Printversie Schoolgids Evangelische basisschool het SchatRijk 2011 2012 Inhoudsopgave 2 Schoolgids Ebs het SchatRijk 2011-2012 1. Voorwoord Beste ouder(s) en verzorger(s), Met veel plezier presenteren

Nadere informatie

Beleidsplan 2013-2016 Diaconie Gereformeerde kerk en Hervormde gemeente Gouda

Beleidsplan 2013-2016 Diaconie Gereformeerde kerk en Hervormde gemeente Gouda Beleidsplan 2013-2016 Diaconie Gereformeerde kerk en Hervormde gemeente Gouda Vaststelling en goedkeuring Voorliggend Beleidsplan 2013-2016 is vastgesteld in de vergadering van het college van diakenen

Nadere informatie

Inleiding. Kerkenraad. Protestantse gemeente Ferwert. beleidsplan, pg. 1 van 23

Inleiding. Kerkenraad. Protestantse gemeente Ferwert. beleidsplan, pg. 1 van 23 Inleiding In het kalenderjaar 2013 is binnen de kerkenraad en de verschillende commissies gewerkt aan een nieuw beleidsplan 2013 2017. Elk college en commissie voor zover mogelijk hebben de doelstellingen

Nadere informatie

Beleidsplan van de Diaconie van de Hervormde Gemeente te Putten 2015 t/m 2018

Beleidsplan van de Diaconie van de Hervormde Gemeente te Putten 2015 t/m 2018 Beleidsplan van de Diaconie van de Hervormde Gemeente te Putten 2015 t/m 2018 Versie 140911 0 Beleidsplan Diaconie Hervormde Gemeente Putten 2015 t/m 2018 Inhoudsopgave: Hoofdstuk 1: Voorwoord 3 Hoofdstuk

Nadere informatie

Jaarverslag 2011 Dienstenorganisatie Protestantse Kerk in Nederland

Jaarverslag 2011 Dienstenorganisatie Protestantse Kerk in Nederland Jaarverslag 2011 Dienstenorganisatie Protestantse Kerk in Nederland Met cijfers Een jaar met mijlpalen Voor u ligt het jaarverslag 2011 van de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland,

Nadere informatie

Hoofdlijnen van ons beleid

Hoofdlijnen van ons beleid Hoofdlijnen van ons beleid 2012 2015 [ 1 ] Inhoud Pagina Het Oranje Fonds...3 Inleiding... 4 1. Vergezicht: het Oranje Fonds in 2015...5 2. Koers nader toegelicht... 6 3. De drie pijlers:...7 4. Voor wie

Nadere informatie

CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016

CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016 CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016 INOS, Stichting Katholiek Onderwijs Breda Postadres Postbus 3513 4800 DM Breda Bezoekadres ANNAstede Haagweg 1 4814 GA Breda T 076 561 16 88 F 076 564 04 42 W www.inos.nl

Nadere informatie

Leidinggevenden die Nieuwtestamentisch sturen, elkaar steunen en samen werken. door Henk Troost

Leidinggevenden die Nieuwtestamentisch sturen, elkaar steunen en samen werken. door Henk Troost Leidinggevenden die Nieuwtestamentisch sturen, elkaar steunen en samen werken door Henk Troost Leidinggevenden die Nieuwtestamentisch sturen, elkaar steunen en samen werken Als vervolg op Nieuwtestamentisch

Nadere informatie

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Heb het hart Mens ben je, mens met een hart, mens in een wereld vol armoede en honger, onrecht en geweld, mens in een wereld waar zoveel mensen geen mensen, zoveel

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

en plannen INTERVIEW

en plannen INTERVIEW 2014 en plannen 2015 INTERVIEW 1 Voorwoord Jaarverslag 2014 Dankbaarheid, groei en toekomst zijn drie kernwoorden die CBMC 2014 kenmerken. Dankbaarheid voor alles wat we in CBMC van God hebben ontvan-

Nadere informatie

Het ondernemen van een intentsieve en bijzondere reis

Het ondernemen van een intentsieve en bijzondere reis Activerende Zorgcoaching: Het ondernemen van een intentsieve en bijzondere reis Een methodische handreiking Yvonne van Heerwaarden Josien Hofs Carel Tenhaeff Guido Walraven Lectoraat Dynamiek van de Stad

Nadere informatie

PIONIEREN. vanuit de Protestantse Kerk

PIONIEREN. vanuit de Protestantse Kerk PIONIEREN vanuit de Protestantse Kerk Op de dvd vindt u vijf filmpjes van bestaande pioniersplekken. U kunt deze deels ook op internet bekijken via www.pkn.nl/missionair. www.pkn.nl/missionair Het woord

Nadere informatie

Werkplan in uitvoering 2015. Het begint met aandacht voor elkaar

Werkplan in uitvoering 2015. Het begint met aandacht voor elkaar Werkplan in uitvoering 2015 Het begint met aandacht voor elkaar september 2014 1 Werkplan Wijk&co 2014-2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 2. Het Waarom van ons werk: Wijk&co en haar missie... 5 3. De

Nadere informatie

Handboek voor Thuisfrontcommissies

Handboek voor Thuisfrontcommissies Handboek voor Thuisfrontcommissies Interserve Nederland 1 Inhoudsopgave Voorwoord 4 1. Interserve en de zendende gemeente 5 1.1 Interserve bemiddelt en begeleidt 5 1.2 Zendende gemeente of thuisgemeente?

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Mobiliteit 2013-2018 Oplegvel Collegebesluit Portefeuille C. Mooij Auteur Dhr J van Duijnhoven/ Mevr. GA Zeilstra Telefoon 0235114488 E-mail: gzeilstra@haarlem.nl MenS/HRM Reg.nr. 2013/8697 Nota

Nadere informatie

Moeder- en Kindcentrum

Moeder- en Kindcentrum Moeder- en Kindcentrum PROJECTPLAN EEN DUURZAME TOEKOMST Oktober 2013 Stichting Bij-1 Schimmelweg 1 2524 VT Den Haag info@bij-1.nl 070 785 58 20 06 19 45 43 47 KvK 53959965 Rekening nr: 398277974 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Deze brochure werd samengesteld door: Het Vicariale Comité voor de territoriale pastoraal, na bevraging van de parochieploegen in het vicariaat.

Deze brochure werd samengesteld door: Het Vicariale Comité voor de territoriale pastoraal, na bevraging van de parochieploegen in het vicariaat. Deze brochure werd samengesteld door: Het Vicariale Comité voor de territoriale pastoraal, na bevraging van de parochieploegen in het vicariaat. Voor reacties, suggesties, info en vragen kan je terecht

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Schoolplan De Piramide. bladzijde

Inhoudsopgave. Schoolplan De Piramide. bladzijde Inhoudsopgave Woord vooraf 3 Hoofdstuk 1 Even voorstellen 1.1 Korte beschrijving van de school 4 1.2 Visie op uitgangspunten en doelen van de Laurentius Stichting 4 1.3 Onze visie op onderwijs 5 1.4 Kansen

Nadere informatie

Jaarverslag 2008 dienstenorganisatie Protestantse Kerk in Nederland

Jaarverslag 2008 dienstenorganisatie Protestantse Kerk in Nederland Nummer 132 December 2005 Katern in Kerkinformatie 173 - september 2009 Jaarverslag 2008 dienstenorganisatie Protestantse Kerk in Nederland Samen werken in de dienstenorganisatie: hier doe je het voor!

Nadere informatie

Werkplan Jongerenwerk. Krimpen a/d IJssel. Oktober 2012

Werkplan Jongerenwerk. Krimpen a/d IJssel. Oktober 2012 Werkplan Jongerenwerk 2013 Krimpen a/d IJssel In dit werkplan worden de werkzaamheden van het Moderne Jongerenwerk beschreven voor het jaar 2013 op basis van signalen en bevindingen van het voorgaande

Nadere informatie

Het schoolmodel van de Steve JobsSchool (o4nt) (versie 0.9)

Het schoolmodel van de Steve JobsSchool (o4nt) (versie 0.9) Het schoolmodel van de Steve JobsSchool (o4nt) (versie 0.9) Inleiding Dit is het Schoolmodel van de Steve JobsSchool: een volledige beschrijving van de uitgangspunten en inrichting van een school volgens

Nadere informatie

Beleidsplan 2015-2018

Beleidsplan 2015-2018 Stichting Philia bestaat uit een enthousiaste groep mensen die zich (veelal vrijwillig) inzetten om het welzijn van mensen met een lichamelijke, visuele of (licht) verstandelijke beperking (of NAH) te

Nadere informatie