BEVOLKINGSREGISTERS. Actuele en gebruiksvriendelijke Onderrichtingen voor het bijhouden van de Bevolkingsregisters en de Uitreiking van de

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BEVOLKINGSREGISTERS. Actuele en gebruiksvriendelijke Onderrichtingen voor het bijhouden van de Bevolkingsregisters en de Uitreiking van de"

Transcriptie

1 BEVOLKINGSREGISTERS Wetgeving: Actuele en gebruiksvriendelijke Onderrichtingen voor het bijhouden van de Bevolkingsregisters en de Uitreiking van de I Identiteitskaarten Wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters en de identiteitskaarten en tot wijziging van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een register van de natuurlijke personen Basisbesluit van 16 juli 1992 betreffende de bevolkingsregisters en het vreemdelingenregister Algemene Onderrichtingen betreffende het houden van de bevolkingsregisters, actuele versie 10 februari september 2007 Uiteenzetting voor politiezone Vlaamse Ardennen 1

2 DOELSTELLING BEVOLKING Toegankelijker maken van de huidige onderrichtingen die een groot pakket vormen voor het houden van de bevolkingsregisters en de uitreiking van de elektronische identiteitskaarten aan Belgen. Volledige actualisering van de bevolkingsonderrichtingen (vorige editie van eind 2006) en van de onderrichtingen eid (vorige editie van eind 2005) in nauwe samenwerking met de Verenigingen van Steden en Gemeenten, Dienst Administratieve Vereenvoudiging, Dienst Vreemdelingenzaken en de regionale afgevaardigden van het Rijksregister. Beter begrepen bevolkingsonderrichtingen bevorderen een uniforme toepassing door de gemeentebesturen en verminderen het aantal bevolkingsonderzoeken bij het departement. Bijgevolg een grotere rechtszekerheid. Algemene Onderrichtingen betreffende het houden van de Bevolkingsregisters *** Overzicht van de belangrijkste Nieuwigheden en Aanpassingen *** Toelichtingen onderrichtingen Bevolking en Identiteitskaarten tijdens provinciale vergaderingen in het voorjaar Evaluatie van de verspreide onderrichtingen met de Verenigingen van Steden en Gemeenten in het najaar september 2007 Uiteenzetting voor politiezone Vlaamse Ardennen 2

3 BEVOLKING BEVOLKING Deel I- Bevolkingsregistratie toevoeging van de definitie van hoofdverblijfplaats zoals gehanteerd door de Raad van State; opsomming van de criteria om te bepalen of er al dan niet sprake is van een afzonderlijk gezin + verwijzing naar kangoeroewonen, zorgwonen (en de bewoning van een gemeenschappelijke / collectieve woning in het Waals Gewest en het Brussels Gewest); toevoeging van de definitie van haardstede; documenten die in aanmerking dienen te worden genomen bij de registratie van de naam en voornamen van vreemdelingen; registreren van een geslachtsverandering (omzendbrief Rijksregister dd. 4 september 2007); verklaarde nationaliteit (omzendbrief Rijksregister dd. 24 november 2009) + afschaffing van het verbod van meervoudige nationaliteit (omzendbrieven Rijksregister dd. 12 juli 2007, 11 oktober 2007 en 4 februari 2008); 26 september 2007 Uiteenzetting voor politiezone Vlaamse Ardennen 3

4 BEVOLKING BEVOLKING verwijzing naar de vereenvoudigde lijst van beroepencodes (omzendbrieven Rijksregister dd. 19 oktober 2007 en 21 november 2008); term gemeenschap is niet van toepassing op bewoners van serviceflats; afwezigheid en de gerechtelijke verklaring van overlijden (omzendbrieven Rijksregister dd. 12 juli 2007 en 4 september 2007); aanpassing overeenkomstig de regelgeving van de Gewesten + toevoeging van de schriftelijke verklaring betreffende de keuze van de wijze van lijkbezorging en het ritueel van de levensbeschouwing voor de uitvaartplechtigheid aan het dossier dat bij verandering van hoofdverblijfplaats naar de nieuwe gemeente moet worden toegestuurd; sinds 1 oktober 2006 dient de informatie met betrekking tot de kaart van reizend handelaar niet langer te worden opgenomen in de bevolkingsregisters (koninklijk besluit van 24 september 2006 betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante activiteiten); mogelijkheid om het model 2 en model 2bis te laten ondertekenen door de declarant. In het geval de aangifte door de burger elektronisch werd verricht, mag het model 2 en model 2bis op elektronische wijze aan de burger worden toegestuurd (wordt ook mogelijk via toepassing: ); 26 september 2007 Uiteenzetting voor politiezone Vlaamse Ardennen 4

5 BEVOLKING BEVOLKING mogelijkheid om de modellen 3, 4, 6, 7, 7bis, en 7ter ook per fax of elektronisch te verzenden; model 5 aangepast (toevoeging van de schriftelijke verklaring betreffende de begraafplaatsen en de lijkbezorging, bepaald bij de wet, het decreet of de ordonnantie); model 5bis niet langer verplicht te gebruiken indien de ontvangst van het persoonlijk dossier per gewone wordt bevestigd; aanpassing formulier model 8 + mogelijkheid om dit op elektronische wijze aan de burger toe te sturen; mogelijkheid om het model 9 op elektronische wijze aan de burger toe te sturen; bepalingen m.b.t. tijdelijke afwezigheid eveneens van toepassing op vreemdelingen; 26 september 2007 Uiteenzetting voor politiezone Vlaamse Ardennen 5

6 BEVOLKING BEVOLKING omzendbrief Bevolking dd. 20 augustus 2008 betreffende de inschrijving van niet-ontvoogde minderjarigen + nieuw modelformulier ( Adreswijziging door een niet-ontvoogde minderjarige zonder de voorgeschreven aangifte te doen Verzoek tot tussenkomst ); een onderzoek naar de verblijfstoestand maakt op zich geen schending uit van het privé-leven (rechtspraak van de Raad van State); datum van inschrijving = datum van aangifte van verblijfsverandering (of datum vermeld op het model 6) + modelformulier dat kan worden gebruikt bij het uitvoeren van het onderzoek van de reële verblijfplaats; afvoering door verlies van verblijfsrecht (omzendbrief Rijksregister dd. 26 mei 2009 in verband met het gebruik van de code 99997); mogelijkheid voor zowel de verstrekker van het referentieadres, als de begunstigde, om eenzijdig een einde te stellen aan het referentieadres + aanpassing van de aanvraagformulieren voor inschrijving op referentieadres; aanpassing overeenkomstig het koninklijk besluit van 14 november 2008 tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 juli 1992 betreffende de bevolkingsregisters en het vreemdelingenregister; 26 september 2007 Uiteenzetting voor politiezone Vlaamse Ardennen 6

7 BEVOLKING BEVOLKING de personen waarvan de verdwijning sinds zes maanden of langer is gesignaleerd aan de lokale of federale politie (omzendbrief Rijksregister dd. 27 augustus 2008); verwijzing naar het gentleman s agreement tussen de Dienst Vreemdelingenzaken, de Dienst Rijksregister en de FOD Buitenlandse Zaken; de inschrijving van de bewoners van woonboten; toevoeging van de formulieren model 10 en 10bis (bijlagen bij de omzendbrief dd. 4 oktober 2006 van de Minister van Maatschappelijke Integratie en van de Minister van Binnenlandse Zaken); inschrijving van daklozen onder referentieadres bij een natuurlijke persoon; mogelijkheid voor bedreigde getuigen om onder referentieadres te worden ingeschreven; 26 september 2007 Uiteenzetting voor politiezone Vlaamse Ardennen 7

8 BEVOLKING BEVOLKING verwijzing naar de omzendbrief dd. 6 april 2009 van de Dienst Vreemdelingenzaken; het bepalen van het adres van een woning is een gemeentelijke aangelegenheid; verwijzing naar het mandaat ad litem van een advocaat; het voor eensluidend verklaren van identiteitskaarten (omzendbrief dd. 12 augustus 1996); verwijzing naar de adviezen nr. 37/2003 en 19/97 van de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer; toelichting bij een taak van algemeen belang + uiteenzetting van het finaliteits- en proportionaliteitsbeginsel + verwijzing naar de praktijken van de Genealogical Society of Utah; 26 september 2007 Uiteenzetting voor politiezone Vlaamse Ardennen 8

9 BEVOLKING BEVOLKING indien het niet-mededeelbaar adres toch wordt medegedeeld aan bepaalde intanties, dient de aandacht gevestigd te worden op het discrete karakter van het medegedeelde adres; het instellen van onderzoeken in verband met de effectiviteit van de hoofdverblijfplaats van lokale mandatarissen door de Directie Instellingen en Bevolking; het nastreven van winstbejag is verboden voor het verlenen van een referentieadres. Er kan wel een vergoeding worden gevraagd. Deel II - De inschrijving in het wachtregister verwijzing naar het mandaat ad litem van een advocaat; Afdeling II: Burgers van de Europese Unie die een verklaring van inschrijving aanvragen, dit in afwachting van een woonstcontrole (koninklijk besluit van 7 mei 2008 tot vaststelling van bepaalde uitvoeringsmodaliteiten van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen + de omzendbrieven Rijksregister dd. 28 mei 2008 en 24 december 2008). 26 september 2007 Uiteenzetting voor politiezone Vlaamse Ardennen 9

10 BEVOLKING BEVOLKING Deel III De Identiteitsdocumenten toepassingsgebied van de bepalingen van Afdeling II; integrale verwijzing naar de Algemene Onderrichtingen betreffende het elektronisch identiteitsdocument voor een kind van minder dan 12 jaar; aanpassing aanvraagformulier (ondermeer dient het land te worden vermeld waarnaar de aanvrager reist); mogelijkheid om de voorlopige identiteitskaart door iemand anders te laten afhalen mits voorlegging van een volmacht + model van volmachtformulier; aanvang van de geldigheidsduur van de voorlopige identiteitskaart; Hoofdstuk IV: Het voorlopig bewijs van identiteit voor kinderen jonger dan 12 jaar (omzendbrief dd. 20 maart 2009) + aangepast aanvraagformulier + mogelijkheid om het voorlopig bewijs van identiteit door iemand anders dan de aanvrager te laten afhalen mits voorlegging van een volmacht. 26 september 2007 Uiteenzetting voor politiezone Vlaamse Ardennen 10

11 IDENTITEITSKAARTEN IDENTITEITSKAARTEN Algemene Onderrichtingen betreffende de Elektronische Identiteitskaarten van Belg *** Overzicht van de belangrijkste Nieuwigheden en Aanpassingen *** Inleiding Voornaamste eid-toepassingen, alsook een korte beschrijving van de verschillende projecten die te maken hebben met de eid (fraudebestrijding, integraties van de gegevens van de SIS-kaart op de eid, constante verbetering van het productieproces) en met de digitalisering van de identiteitsdocumenten (verblijfsdocumenten en kaarten voor vreemdelingen, Kids-ID, kaarten voor Belgen in het buitenland). Hoofdstuk I: Wettelijke en reglementaire fundamenten Bijwerking van de lijst van de belangrijkste wetten en koninklijke besluiten. Juridisch kader van de elektronische handtekening. 26 september 2007 Uiteenzetting voor politiezone Vlaamse Ardennen 11

12 IDENTITEITSKAARTEN IDENTITEITSKAARTEN Hoofdstuk II: De partners van de gemeenten in het uitreikingsproces Toevoeging van de verschillende diensten die aangeboden worden door de Algemene Directie Instellingen en Bevolking (Helpdesk Belpic, Helpdesk DOC STOP, Dienst Bevolking en Identiteitskaarten, ). Uitleg over de certificatieautoriteit en over de informatie over de certificaten die deze ter beschikking stelt. Hoofdstuk III: Beschrijving van de elektronische identiteitskaart voor Belgen Meer uitleg over de gegevens die vermeld staan op de eid. Vanaf 1 maart 2010 zullen alle gecreëerde basisdocumenten aanleiding geven tot de creatie van eid met barcode. De gemeenten zullen voortaan dus enkel nog kaarten met een barcode krijgen. Die barcode is een bijkomend veiligheidselement. Geldigheid van de kaart behouden indien een burger van één taalgebied naar een ander verhuist (omzendbrief van 3 januari 2006). Geldigheid van de kaart behouden in geval van vertrek naar het buitenland (met eventuele terugkeer naar België) tot de geldigheidslimiet van de genoemde kaart (de kaart moet niet meer geannuleerd worden voor schrapping voor het buitenland). Nieuwe procedure voor de bijwerking van het adres op de chip (omzendbrief van 31 oktober 2008). 26 september 2007 Uiteenzetting voor politiezone Vlaamse Ardennen 12

13 IDENTITEITSKAARTEN IDENTITEITSKAARTEN Toevoeging van een punt over het verplicht bij zich hebben van de eid vanaf 15 jaar herinnering dat het belangrijk is om de eid altijd bij zich te hebben en aan de eventuele sancties indien men geen geldige eid bij zich heeft aanmaak van een bijlage om de burger te informeren (omzendbrief van 5 juni 2008). Aanpassing van de fabricatieprijs van de eid van 10 naar 12 euro vanaf 1 april Herneming in het Centrale Bestand van de Identiteitskaarten van de foto van de houder die overeenkomt met zijn laatste kaart. Vergelijking mogelijk tussen de foto die opgeslagen is in het Belpic-systeem en de houder van een kaart (Wet van 15 mei 2007). Toevoeging van een punt met uitleg over de identiteitscontrole. Hoofdstuk IV: Uitreikingswijze van de elektronische identiteitskaart Toevoeging van een beschrijving van het geautomatiseerde en gecentraliseerde beheer van de toegangsrechten van de gemeente tot het Belpic-systeem (veranderingen aan het personeel dat elektronische identiteitskaarten mag afleveren). De annulatiecodes die gebruikt moeten worden voor de eid (belang van annulering van de kaart en betekenis van de codes bijlage 15 met de codes en hun betekenis). Preventie van identiteitsfraude bij de afgifte van een eid of een attest van verlies, diefstal of vernietiging. Download van de oproepingen door de gemeente via het Belpic-systeem (opvolging verzekerd door ADIB). 26 september 2007 Uiteenzetting voor politiezone Vlaamse Ardennen 13

14 IDENTITEITSKAARTEN IDENTITEITSKAARTEN Verplichte vermelding in de oproeping van het feit dat de kaart die momenteel in het bezit is van de burger, geannuleerd zal worden in het Centrale Bestand van de Identiteitskaarten als de burger zich niet bij de dienst Bevolking van de gemeente aanbiedt binnen de 3 maanden na de datum die aangegeven wordt door deze dienst op de oproeping (omzendbrief van 28 februari 2008). Aanpassing/aanmaak van de oproepingsmodellen: vervanging van een «geplastificeerde» identiteitskaart door een elektronische identiteitskaart; vervanging van een vervallen elektronische identiteitskaart door een nieuwe elektronische identiteitskaart; toekenning van een eerste elektronische identiteitskaart aan burgers van 12 jaar oud. Samengestelde namen en hun codering (vaak voor namen van buitenlandse oorsprong). Aanvaardbaarheid van de handtekening van de kaarthouder. Nieuwe procedure voor de verwerping van de nietconforme basisdocumenten (nieuwe nomenclatuur van verwerpingscodes met uitleg nieuwe bijlagen 4a, 4b et 4c). Bijzondere tekens voor bepaalde persoonlijke gegevens van de burger. 29 januari september 2007 Uiteenzetting voor politiezone Vlaamse Ardennen 14

15 IDENTITEITSKAARTEN IDENTITEITSKAARTEN Beleid van herinneringen indien de burger zich niet aanbiedt om zijn basisdocument in te vullen of om zijn elektronische identiteitskaart op te halen. Termijnen voor de herinneringen waarin voorzien wordt voor de vervanging van een geplastificeerde identiteitskaart door een elektronische identiteitskaart (omzendbrief van 28 februari 2008), aangepast aan het geval waarin een vervallen elektronische identiteitskaart vervangen wordt door een nieuwe elektronische identiteitskaart. De principes blijven identiek voor de annulering van de te vervangen kaart (voor de burger die zijn BD niet is komen invullen: annulering van de huidige kaart 3 maanden na de datum die aangegeven wordt op de oproepingsbrief of 1 jaar voor de gevallen van tijdelijke afwezigheid; voor de burger die zijn aangemaakte elektronische identiteitskaart niet is komen ophalen bij de gemeente: annulering van de huidige kaart 3 maanden na de datum die vermeld werd op de 1 e oproepingsbrief of 1 jaar voor de gevallen van tijdelijke afwezigheid). Mogelijkheid voor de burger om zijn codes opnieuw aan te vragen (in geval van verlies), zelfs wanneer de kaart reeds actief is (nieuwe procedure) Oplossingen in geval van nietontvangst, vergeten, verlies of blokkering van de codes (zie ook bijlagen 9 en 9bis). Beschrijving van speciale gevallen tijdens de activering. Model van volmacht voor de activering en het afhalen van de elektronische identiteitskaart (bijlage 27). Eveneens voor speciale gevallen. 23 januari september 2007 Uiteenzetting voor politiezone Vlaamse Ardennen 15

16 IDENTITEITSKAARTEN IDENTITEITSKAARTEN Hoofdstuk V: Speciale gevallen Versturen van opvolgingslijsten naar de gemeenten voor de gevallen van tijdelijke afwezigheid (voor de annuleringen van kaarten na 1 jaar). Nieuwe procedure voor de aanpassingen van het adres op de chip van de kaart van een burger die zijn vertrek naar het buitenland aankondigt. Hoofdstuk VI: Verlies, diefstal of vernietiging van de elektronische identiteitskaart Nieuw attest van verlies, diefstal of vernietiging van een eid of vreemdelingenkaart Bijlage 12 (vollediger, met adviezen voor de burger, zowel voor de gemeente als voor DVZ en de ADIB, rekening houdend met DOC STOP). Herwerkt hoofdstuk in functie van de nieuwe bijlage 12 en de lancering van de helpdesk DOC STOP (procedure die gevolgd moet worden in geval van verklaring van verlies, diefstal of vernietiging van de burger, bij de gemeente, de politie of de helpdek DOC STOP). Sinds februari 2010 is het mogelijk om op de bijlage 12, die aangemaakt wordt door de Belpic-toepassing, de foto van de burger af te drukken. De foto wordt gehaald uit de database van de foto s die zich bij het Rijksregister bevindt. Een goede vergelijking aan de hand van foto s is een belangrijke stap in de strijd tegen identiteitsfraude. Nieuwe uitleg over CHECKDOC en DOC STOP (omzendbrief van 16 december 2008 zie of ). 26 september 2007 Uiteenzetting voor politiezone Vlaamse Ardennen 16

17 IDENTITEITSKAARTEN IDENTITEITSKAARTEN Hoofdstuk VII: Diverse bepalingen betreffende de afgifte van de identiteitskaarten Nieuwe procedure voor de facturatie van de elektronische identiteitskaarten (geautomatiseerd, betere opvolging). Diefstallen van documenten bij de gemeentebesturen: tussenkomst van DOC STOP (omzendbrieven van 5 januari 2006 en 16 december 2008). Hoofdstuk VIII: Spoedprocedure voor de afgifte van de elektronische identiteitskaart Nieuw hoofdstuk (omzendbrief van 29 november 2005). Beschrijving van de verschillende procedures en hun kostprijs. Hoofdstuk IX: Uitzonderlijke procedure: Terugbetalingen en verrichtingen in geval van gebreken aan de kaart Nieuw hoofdstuk gewijd aan terugbetalingen en verrichtingen volgens de gebreken aan de kaart (defecte kaarten, losgekomen chips ). De verrichtingen moeten gebeuren door de gemeente of de burger. Lijst van bewijzen en bewijsstukken Te leveren bewijzen. In te vullen formulieren beschikbaar op de website Opvolging van de aanvragen. 26 september 2007 Uiteenzetting voor politiezone Vlaamse Ardennen 17

18 IDENTITEITSKAARTEN CONTACTEN Andere: Toevoeging van een woordenlijst. Verschillende aangepaste bijlagen en nieuwe bijlagen. Verwijdering van de bijlagen 6, 10bis en 11. Nieuwe versies van de Belpic-toepassing 20.03, en Websites www. ibz.ibz.fgov.be (Deel eid: wetgeving, FAQ, technische aspecten, documentatie, ) en website gewijd aan alle toepassingen van de eid: Meer inlichtingen bij de Regionale afvaardigingen van het Rijksregister FOD Binnenlandse Zaken Adres: Park Atrium, Koloniënstraat 11 te 1000 BRUSSEL Callcenter: 02/ Directie Bevolking en Identiteitskaarten: 02/ / / / Directie Bevolking en Identiteitskaarten - Fax: 02/ Website: (Rubrieken Bevolking en Identiteitskaarten) 26 september 2007 Uiteenzetting voor politiezone Vlaamse Ardennen 18

19 26 september 2007 Uiteenzetting voor politiezone Vlaamse Ardennen 19

Algemene Onderrichtingen betreffende de elektronische identiteitskaarten van Belg Samenvatting van de belangrijkste nieuwigheden en aanpassingen.

Algemene Onderrichtingen betreffende de elektronische identiteitskaarten van Belg Samenvatting van de belangrijkste nieuwigheden en aanpassingen. Algemene Onderrichtingen betreffende de elektronische identiteitskaarten van Belg Samenvatting van de belangrijkste nieuwigheden en aanpassingen. Inleiding Voornaamste eid-toepassingen, alsook een korte

Nadere informatie

Het voorlopig bewijs van identiteit voor kinderen jonger dan 12 jaar

Het voorlopig bewijs van identiteit voor kinderen jonger dan 12 jaar Hoofdstuk IV. - Het voorlopig bewijs van identiteit voor kinderen jonger dan 12 jaar Afdeling I. - Toekenning en teruggave 1. In geval van verlies, diefstal of van vernietiging van een elektronisch identiteitsdocument

Nadere informatie

De voorlopige identiteitskaart van Belg

De voorlopige identiteitskaart van Belg Hoofdstuk III. - De voorlopige identiteitskaart van Belg Afdeling I. - Toekenning en teruggave 1. In geval van verlies, diefstal of van vernietiging van een identiteitskaart tijdens de dagen onmiddellijk

Nadere informatie

De voorlopige identiteitsdocumenten voor Belgen.

De voorlopige identiteitsdocumenten voor Belgen. Hoofdstuk III. - De voorlopige identiteitsdocumenten voor Belgen. Afdeling I. Voorafgaande algemene bepalingen. 1. De toekenning van een voorlopige identiteitskaart in geval van verlies of diefstal van

Nadere informatie

VAKANTIE 2009 IDENTITEITSDOCUMENTEN

VAKANTIE 2009 IDENTITEITSDOCUMENTEN BERICHTEN UGA TM Division of Continuga TM nv 8501 KORTRIJK-HEULE tel. 056 36 32 00 fax 056 35 60 96 e-mail: sales@uga.be VAKANTIE 2009 IDENTITEITSDOCUMENTEN Juni 2009 De zomervakantie is in aantocht en

Nadere informatie

HOOFDSTUK 23 HET INTERNATIONALE RIJBEWIJS

HOOFDSTUK 23 HET INTERNATIONALE RIJBEWIJS HOOFDSTUK 23 HET INTERNATIONALE RIJBEWIJS INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. ALGEMEEN... 3 1. Toelichting... 3 2. Gebruiksvoorwaarden... 3 3. Wie heeft het internationale rijbewijs nodig... 3 II. MODEL VAN

Nadere informatie

BEVOLKINGSREGISTERS EN IDENTITEITSDOCUMENTEN ALGEMENE ONDERRICHTINGEN

BEVOLKINGSREGISTERS EN IDENTITEITSDOCUMENTEN ALGEMENE ONDERRICHTINGEN BERICHTEN UGA TM Division of Continuga TM nv 8501 KORTRIJK-HEULE tel. 056 36 32 00 fax 056 35 60 96 e-mail: sales@uga.be Oktober 2010 BEVOLKINGSREGISTERS EN IDENTITEITSDOCUMENTEN ALGEMENE ONDERRICHTINGEN

Nadere informatie

HOOFDSTUK 23 HET INTERNATIONALE RIJBEWIJS

HOOFDSTUK 23 HET INTERNATIONALE RIJBEWIJS HOOFDSTUK 23 HET INTERNATIONALE RIJBEWIJS INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. ALGEMEEN... 3 1. Toelichting... 3 2. Gebruiksvoorwaarden... 3 3. Wie heeft het internationale rijbewijs nodig... 3 II. MODEL VAN

Nadere informatie

Verblijfskaarten en Registers

Verblijfskaarten en Registers Verblijfskaarten en Registers Basisvorming Vreemdelingenrecht 1 december 2008 Modernisering noodzakelijk! Mobiliteit Bestrijding van fraude/criminaliteit Nieuwe maatschappelijke noden Administratieve vereenvoudiging

Nadere informatie

Actieplan voor het verminderen van het aantal ambtshalve schrappingen

Actieplan voor het verminderen van het aantal ambtshalve schrappingen Actieplan voor het verminderen van het aantal ambtshalve schrappingen De finaliteit van de wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters en de identiteitskaarten is elke persoon, die daadwerkelijk

Nadere informatie

GELEN VOOR ALLE VOORLOPIGE RIJBEWIJZEN M36, M18 EN M3

GELEN VOOR ALLE VOORLOPIGE RIJBEWIJZEN M36, M18 EN M3 HOOFDSTUK 15 BIJZONDERE GEMEENSCHAPPELIJKE MAATRE- GELEN VOOR ALLE VOORLOPIGE RIJBEWIJZEN M36, M18 EN M3 INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. MATERIËLE FOUTEN... 2 1. Foute geldigheidsduur... 2 2. Afgifte vóór

Nadere informatie

PERSONEN DIE NIET MEER

PERSONEN DIE NIET MEER HOOFDSTUK 25 PERSONEN DIE NIET MEER IN BELGIË VERBLIJVEN INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. PERSONEN DIE IN EEN ANDERE LIDSTAAT VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE VERBLIJVEN... 2 1. Wie?... 2 2. Welk document?...

Nadere informatie

Dat dit reglement op de bepalingen van de ordonnantie van 3 april 2014 door een beslissing van het College op 26 juni 2014 aangepast is;

Dat dit reglement op de bepalingen van de ordonnantie van 3 april 2014 door een beslissing van het College op 26 juni 2014 aangepast is; Belasting op de afgifte van administratieve stukken. Wijzigingen. DE GEMEENTERAAD, Herzien zijn beraadslaging van 19 december 2013 betreffende de wijziging van het reglement betreffende de belasting op

Nadere informatie

NIETIGHEID TERUGGAVE DUPLICAAT OMWISSELING VAN EEN OUD

NIETIGHEID TERUGGAVE DUPLICAAT OMWISSELING VAN EEN OUD NIETIGHEID TERUGGAVE DUPLICAAT OMWISSELING VAN EEN OUD MODEL TEGEN EEN NIEUW MODEL INHOUDSOPGAVE Nietigheid van het rijbewijs Teruggave van het rijbewijs Duplicaat In welke omstandigheden wordt een duplicaat

Nadere informatie

OMZENDBRIEF AAN DE GEMEENTEBESTUREN TITEL

OMZENDBRIEF AAN DE GEMEENTEBESTUREN TITEL HOOFDSTUK 25 PERSONEN DIE NIET MEER IN BELGIË VERBLIJVEN INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. PERSONEN DIE IN EEN ANDERE LIDSTAAT VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE VERBLIJVEN... 2 1. Wie?... 2 2. Welk document?...

Nadere informatie

REGELEN VOOR ALLE VOORLOPIGE RIJBE- WIJZEN M36, M18 EN M3

REGELEN VOOR ALLE VOORLOPIGE RIJBE- WIJZEN M36, M18 EN M3 HOOFDSTUK 15 BIJZONDERE GEMEENSCHAPPELIJKE MAAT- REGELEN VOOR ALLE VOORLOPIGE RIJBE- WIJZEN M36, M18 EN M3 INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. MATERIËLE FOUTEN... 2 1. Foute geldigheidsduur... 2 2. Afgifte vóór

Nadere informatie

Datum: 24/05/1994 B.S.: 21/07/1994

Datum: 24/05/1994 B.S.: 21/07/1994 Datum: 24/05/1994 B.S.: 21/07/1994 24 MEI 1994. - Wet tot oprichting van een wachtregister voor vreemdelingen die zich vluchteling verklaren of die vragen om als vluchteling te worden erkend. ALBERT ll,

Nadere informatie

BERICHT AAN DE GEMEENTEN GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN VAN 14 OKTOBER 2012

BERICHT AAN DE GEMEENTEN GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN VAN 14 OKTOBER 2012 BERICHT AAN DE GEMEENTEN GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN VAN 14 OKTOBER 2012 INSCHRIJVING VAN VREEMDELINGEN DIE IN BELGIË VERBLIJVEN EN DIE GEEN ONDERDANEN ZIJN VAN EEN LIDSTAAT VAN DE EUROPESE UNIE De omzendbrief

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 2 Website «CHECKDOC»: onlinecontrole van de Belgische identiteitsdocumenten...5

Inhoudsopgave. 2 Website «CHECKDOC»: onlinecontrole van de Belgische identiteitsdocumenten...5 Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken Algemene Directie Instellingen en Bevolking Dienst Bevolking en Identiteitskaarten Administratieve Onderrichtingen betreffende de website CHECKDOC en de toepassing

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD. Zitting van 18 december 2014

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD. Zitting van 18 december 2014 UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 18 december 2014 Openbare zitting Zijn aanwezig: A. Mervillie, Voorzitter; J. Vermeulen, Burgemeester; N. De Mey, B. Van Thuyne, R. De Reu, M.-T.

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid ontvangen op 08/07/2011;

Gelet op de aanvraag van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid ontvangen op 08/07/2011; 1/9 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 49/2011 van 21 september 2011 Betreft: Machtigingsaanvraag van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid om de mededeling te krijgen van bepaalde

Nadere informatie

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer 1/6 Advies nr. 01/2016 van 13 januari 2016 Betreft Advies over het ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 december 1996 betreffende de verschillende identiteitsdocumenten

Nadere informatie

VAKANTIE 2010 IDENTITEITSDOCUMENTEN

VAKANTIE 2010 IDENTITEITSDOCUMENTEN UGA TM Division of Continuga TM nv 8501 KORTRIJK-HEULE tel. 056 36 32 00 fax 056 35 60 96 e-mail: sales@uga.be BERICHTEN VAKANTIE 2010 IDENTITEITSDOCUMENTEN Juni 2010 De zomervakantie is in aantocht en

Nadere informatie

OMZENDBRIEF AAN DE GEMEENTEBESTUREN HOOFDSTUK 28 HET INTERNATIONALE RIJBEWIJS

OMZENDBRIEF AAN DE GEMEENTEBESTUREN HOOFDSTUK 28 HET INTERNATIONALE RIJBEWIJS HOOFDSTUK 28 HET INTERNATIONALE RIJBEWIJS Hoofdstuk 28-1 8/02/2010 INHOUDSOPGAVE ALGEMEENHEDEN - Toelichting - Gebruiksvoorwaarden - Wie heeft een IRB nodig? MODEL VAN HET INTERNATIONALE RIJBEWIJS OVERHEID

Nadere informatie

HOOFDSTUK 21 AANMAAK VAN EEN RIJBEWIJS

HOOFDSTUK 21 AANMAAK VAN EEN RIJBEWIJS HOOFDSTUK 21 AANMAAK VAN EEN RIJBEWIJS INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. AAN TE VULLEN RUBRIEKEN - VOORZIJDE... 2 1. Naam, Voornamen, geboortedatum en plaats... 2 2. Plaats van afgifte en nummer van het rijbewijs...

Nadere informatie

De toegang tot de genoemde opties wordt geregeld overeenkomstig de bepalingen van de hiernavolgende punten 4, 5 en 6.

De toegang tot de genoemde opties wordt geregeld overeenkomstig de bepalingen van de hiernavolgende punten 4, 5 en 6. BIJLAGE 1 aan de ministeriële omzendbrief van 23 juni 2008 betreffende de toepassing van het koninklijk besluit van 19 maart 2008 tot regeling van de procedure voor het mededelen van de verschillen die

Nadere informatie

Afdeling I. - Het identiteitsbewijs voor kinderen onder de twaalf jaar.

Afdeling I. - Het identiteitsbewijs voor kinderen onder de twaalf jaar. Afdeling I. - Het identiteitsbewijs voor kinderen onder de twaalf jaar. 2. Voorafgaande opmerking : De bepalingen van deze Afdeling zijn enkel nog van toepassing op vreemde kinderen onder de twaalf jaar.

Nadere informatie

1. Het adres van inschrijving in de bevolkingsregisters van een niet-ontvoogde minderjarige:

1. Het adres van inschrijving in de bevolkingsregisters van een niet-ontvoogde minderjarige: Algemene Onderrichtingen van 7 oktober 1992 betreffende het houden van de bevolkingsregisters (gecoördineerde versie van 27 april 2007), deel I, nr. 68: 68. De inschrijving van niet-ontvoogde minderjarigen:

Nadere informatie

Datum : 21/10/2002 BS : 29/10/2002

Datum : 21/10/2002 BS : 29/10/2002 Datum : 21/10/2002 BS : 29/10/2002 Omzendbrief betreffende de aanvraag tot verblijf of vestiging in het Koninkrijk, ingediend op basis van artikel 40 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang

Nadere informatie

Deze richtlijn dient nog omgezet te worden in Belgisch recht. De termijn voor omzetting verstrijkt op 30 april 2006.

Deze richtlijn dient nog omgezet te worden in Belgisch recht. De termijn voor omzetting verstrijkt op 30 april 2006. Datum: 10-05-2006 B.S.: 26-05-2006 Omzendbrief betreffende overschrijden van omzettingstermijn richtlijn 2004/38 betreffende het verblijf van EU-onderdanen en hun familieleden Verlenging overgangsperiode

Nadere informatie

1. INTERNATIONALE MENSENRECHTENBEPALINGEN. Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, artikel 12 1

1. INTERNATIONALE MENSENRECHTENBEPALINGEN. Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, artikel 12 1 INHOUDSTAFEL 1. INTERNATIONALE MENSENRECHTENBEPALINGEN Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, artikel 12 1 Internationaal Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke rechten, artikel 17 3 Verdrag

Nadere informatie

DE INHOUD, VOORWAARDEN EN DE PROCEDURE OM DE MEDISCHE KOSTEN VIA DE ZIEKTEVERZEKERING TE LATEN BETALEN

DE INHOUD, VOORWAARDEN EN DE PROCEDURE OM DE MEDISCHE KOSTEN VIA DE ZIEKTEVERZEKERING TE LATEN BETALEN DE INHOUD, VOORWAARDEN EN DE PROCEDURE OM DE MEDISCHE KOSTEN VIA DE ZIEKTEVERZEKERING TE LATEN BETALEN 1. Welke medische kosten worden door het ziekenfonds betaald? De ziekenfondsen vergoeden geneeskundige

Nadere informatie

De Europese Economische Ruimte

De Europese Economische Ruimte De Europese Economische Ruimte 1 Schengen zone Verblijf < 3 maanden 2 Koninkrijk België Provincie: Arrondissement: Gemeente: Ref.: BIJLAGE 3TER (bijgewerkt 14/05/2008) MELDING VAN AANWEZIGHEID Afgeleverd

Nadere informatie

Algemene onderrichtingen betreffende de elektronische identiteitsdocumenten voor kinderen onder de twaalf jaar Kids-ID

Algemene onderrichtingen betreffende de elektronische identiteitsdocumenten voor kinderen onder de twaalf jaar Kids-ID Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken Algemene Directie Instellingen en Bevolking Bevolking en identiteitskaarten Algemene onderrichtingen betreffende de elektronische identiteitsdocumenten voor

Nadere informatie

ADVIES Nr. 12 / 2004 van 21 oktober 2004

ADVIES Nr. 12 / 2004 van 21 oktober 2004 KONINKRIJK BELGIE Brussel, Adres : Hallepoortlaan 5-8, B-1060 Brussel Tel. : +32(0)2/542.72.00 E-mail : commission@privacy.fgov.be Fax.: : +32(0)2/542.72.12 http://www.privacy.fgov.be/ COMMISSIE VOOR DE

Nadere informatie

I. Opvolging van de beslissing tot verwijdering genomen door de Minister of zijn gemachtigde.

I. Opvolging van de beslissing tot verwijdering genomen door de Minister of zijn gemachtigde. Omzendbrief van 10 juni 2011 betreffende de bevoegdheden van de Burgemeester in het kader van de verwijdering van een onderdaan van een derde land ( B.S. 16 juni 2011). Aan de Dames en Heren Burgemeesters,

Nadere informatie

HOOFDSTUK 22 HERNIEUWING, NIETIGHEID-TERUGGAVE

HOOFDSTUK 22 HERNIEUWING, NIETIGHEID-TERUGGAVE HOOFDSTUK 22 HERNIEUWING, NIETIGHEID-TERUGGAVE INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. SOORTEN HERNIEUWING... 2 1. Hernieuwing ingevolge verlies, diefstal, beschadiging, een niet-gelijkende foto of intrekking door

Nadere informatie

RetrieveTIGroups Uitgebreide raadpleging van het Rijksregister

RetrieveTIGroups Uitgebreide raadpleging van het Rijksregister RetrieveTIGroups Uitgebreide raadpleging van het Rijksregister Inhoudstafel RetrieveTIGroups Uitgebreide raadpleging van het Rijksregister... 1 Inhoudstafel... 1 1) Inleiding... 1 2) Wetgeving... 1 3)

Nadere informatie

Uw brief van Uw kenmerk: Ons kenmerk: Bijlage: III.21/721.40.067/358/06 model-document Contactpersoon : E-mail: Tel.: Fax: Frank VERDUYN Call Center

Uw brief van Uw kenmerk: Ons kenmerk: Bijlage: III.21/721.40.067/358/06 model-document Contactpersoon : E-mail: Tel.: Fax: Frank VERDUYN Call Center vda Brussel Burgemeesters Provinciegouverneurs Instellingen en Bevolking Bevolking Arrondissementscommissarissen Uw brief van Uw kenmerk: Ons kenmerk: Bijlage: III.21/721.40.067/358/06 model-document Contactpersoon

Nadere informatie

HOOFDSTUK 21 AANMAAK VAN EEN RIJBEWIJS (VOOR DE AANMAAK VAN EEN INTERNATIONAAL RIJBEWIJS, ZIE HOOFDSTUK 23)

HOOFDSTUK 21 AANMAAK VAN EEN RIJBEWIJS (VOOR DE AANMAAK VAN EEN INTERNATIONAAL RIJBEWIJS, ZIE HOOFDSTUK 23) HOOFDSTUK 21 AANMAAK VAN EEN RIJBEWIJS (VOOR DE AANMAAK VAN EEN INTERNATIONAAL RIJBEWIJS, ZIE HOOFDSTUK 23) INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. AAN TE VULLEN RUBRIEKEN VOORZIJDE... 2 1. Naam, Voornamen, geboortedatum

Nadere informatie

Algemene onderrichtingen betreffende de elektronische identiteitsdocumenten voor kinderen onder de twaalf jaar Kids-ID

Algemene onderrichtingen betreffende de elektronische identiteitsdocumenten voor kinderen onder de twaalf jaar Kids-ID Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken Algemene Directie Instellingen en Bevolking Bevolking en identiteitskaarten Algemene onderrichtingen betreffende de elektronische identiteitsdocumenten voor

Nadere informatie

Gelet op de geldende wettelijke en reglementaire bepalingen inzake vestiging en invordering van de gemeentebelastingen;

Gelet op de geldende wettelijke en reglementaire bepalingen inzake vestiging en invordering van de gemeentebelastingen; Financiën - Belasting op de afgifte van administratieve documenten - Reglement - Hernieuwing. DE RAAD, Gelet op het belastingreglement op de afgifte van administratieve documenten, gestemd door de gemeenteraad

Nadere informatie

ALGEMENE ONDERRICHTINGEN

ALGEMENE ONDERRICHTINGEN FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN ALGEMENE DIRECTIE INSTELLINGEN EN BEVOLKING - DIENST BEVOLKING EN IDENTITEITSKAARTEN ALGEMENE ONDERRICHTINGEN BETREFFENDE HET HOUDEN VAN DE BEVOLKINGSREGISTERS

Nadere informatie

VREEMDELINGEN. Wijzigingen in de formulieren die de gemeentebesturen moeten gebruiken

VREEMDELINGEN. Wijzigingen in de formulieren die de gemeentebesturen moeten gebruiken BERICHTEN UGA TM Division of Continuga TM nv 8501 KORTRIJK-HEULE tel. 056 36 32 00 fax 056 35 60 96 e-mail: sales@uga.be September 2007 Op 1 juni 2007 zijn de nieuwe bepalingen vervat in: de wet van 15

Nadere informatie

I.T. 001 DE GEMEENTE VAN VERBLIJF

I.T. 001 DE GEMEENTE VAN VERBLIJF I.T. 001 DE GEMEENTE VAN VERBLIJF Inhoud I.T. 001 DE GEMEENTE VAN VERBLIJF... 1 Inhoud... 1 De hoofdverblijfplaats begrip... 2 Stucturen betreffende de inschrijving in een Belgische gemeente... 3 Algemene

Nadere informatie

Dienst uw brief van uw kenmerk Ons kenmerk datum Bijlage(n)

Dienst uw brief van uw kenmerk Ons kenmerk datum Bijlage(n) tél.: 02 509 81 48 fax: 02 509 85 58 personne de contact: Brigitte De Ruyck e-mail: brigitte.deruyck@ mi-is.be Aan Mevrouwen de Voorzitsters en de Heren Voorzitters van de openbare centra voor maatschappelijk

Nadere informatie

I.T. 150 PLAATS EN DATUM VAN OVERLIJDEN

I.T. 150 PLAATS EN DATUM VAN OVERLIJDEN I.T. 150 PLAATS EN DATUM VAN OVERLIJDEN Inhoud I.T. 150 PLAATS EN DATUM VAN OVERLIJDEN... 1 Algemeenheden... 1 HET OVERLIJDEN... 2 Samenstelling... 2 Structuren... 3 Afdruk in de dossiers... 4 Met NIS-code...

Nadere informatie

1996 betreffende de verschillende identiteitsdocumenten voor kinderen onder de twaalf jaar

1996 betreffende de verschillende identiteitsdocumenten voor kinderen onder de twaalf jaar 1/6 Advies nr 08/2013 van 13 maart 2013 Betreft: ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 december 1996 betreffende de verschillende identiteitsdocumenten voor kinderen

Nadere informatie

HOOFDSTUK 16 PRAKTISCH EXAMEN

HOOFDSTUK 16 PRAKTISCH EXAMEN HOOFDSTUK 16 PRAKTISCH EXAMEN INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA 1. Voor welke categorie?... 2 2. Wie kan deelnemen?... 3 3. Voor te leggen documenten... 3 3.1. Documenten van de begeleider... 4 3.2. Documenten

Nadere informatie

SERVICE LEVEL AGREEMENT

SERVICE LEVEL AGREEMENT SERVICE LEVEL AGREEMENT Actieplan met het oog op verkorten termijnen voor de invoering van bijwerkingen in het Rijksregister door de gemeenten Comité van de gebruikers van het Rijksregister 15 september

Nadere informatie

TYPEFORMULIER Regularisatieaanvraag

TYPEFORMULIER Regularisatieaanvraag TYPEFORMULIER Regularisatieaanvraag Het gaat om een facultatief formulier dat enkel geldig is in het kader van de indiening van een nieuwe regularisatieaanvraag op basis van artikel 9 bis of van de actualisering

Nadere informatie

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid artikel 31bis;

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid artikel 31bis; 1/8 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 44/2009 van 15 juli 2009 Betreft: aanvraag van de FOD Binnenlandse Zaken om toegang te krijgen tot de foto, opgeslagen in het Register van

Nadere informatie

HOOFDSTUK 16 PRAKTISCH EXAMEN

HOOFDSTUK 16 PRAKTISCH EXAMEN HOOFDSTUK 16 PRAKTISCH EXAMEN OMZENDBRIEF AAN DE GEMEENTEBESTUREN INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. VOOR WELKE CATEGORIE?... 2 II. DEELNAME AAN HET EXAMEN... 3 1. Wie kan deelnemen?... 3 2. Voor te leggen

Nadere informatie

I.T REGISTRATIE VAN HET STEMRECHT VAN DE BELGEN DIE GEVESTIGD ZIJN IN HET BUITENLAND, VOOR DE VERKIEZING VAN DE FEDERALE WETGEVENDE KAMERS

I.T REGISTRATIE VAN HET STEMRECHT VAN DE BELGEN DIE GEVESTIGD ZIJN IN HET BUITENLAND, VOOR DE VERKIEZING VAN DE FEDERALE WETGEVENDE KAMERS I.T. 132 - REGISTRATIE VAN HET STEMRECHT VAN DE BELGEN DIE GEVESTIGD ZIJN IN HET BUITENLAND, VOOR DE VERKIEZING VAN DE FEDERALE WETGEVENDE KAMERS Algemeenheden De wet van 7 maart 2002 (Belgisch Staatsblad

Nadere informatie

A001. Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH)

A001. Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) A001 Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) Provinciale afdeling Vak bestemd voor de administratie Toegekend dossiernummer AANVRAAG OM INSCHRIJVING EN BIJSTAND PERSOON VOOR WIE DE AANVRAAG

Nadere informatie

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank ontvangen op 12 mei 2005; A. CONTEXT VAN DE AANVRAAG EN ONDERWERP ERVAN

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank ontvangen op 12 mei 2005; A. CONTEXT VAN DE AANVRAAG EN ONDERWERP ERVAN SCSZ/05/69 1 BERAADSLAGING NR. 05/026 VAN 7 JUNI 2005 M.B.T. DE RAADPLEGING VAN HET WACHTREGISTER DOOR DE DIENST VOOR ADMINISTRATIEVE CONTROLE VAN HET RIJKSINSTITUUT VOOR ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING

Nadere informatie

A001. Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap

A001. Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap A001 Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap Provinciale afdeling VF Vak bestemd voor de administratie Toegekend dossiernummer AANVRAAG OM INSCHRIJVING EN BIJSTAND PERSOON VOOR

Nadere informatie

GEMEENTERAAD ZITTING VAN 16 DECEMBER 2013 ONDERWERP : REGLEMENT - BELASTING OP DE AFGIFTE VAN ADMINISTRATIEVE STUKKEN HERNIEUWING EN WIJZIGINGEN

GEMEENTERAAD ZITTING VAN 16 DECEMBER 2013 ONDERWERP : REGLEMENT - BELASTING OP DE AFGIFTE VAN ADMINISTRATIEVE STUKKEN HERNIEUWING EN WIJZIGINGEN BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST GEMEENTE ETTERBEEK UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE ZITTINGEN VAN DE GEMEENTERAAD GEMEENTERAAD ZITTING VAN 16 DECEMBER 2013 ONDERWERP : REGLEMENT - BELASTING OP DE AFGIFTE

Nadere informatie

Basisverzameling of collecte door de bevolkingsdienst

Basisverzameling of collecte door de bevolkingsdienst Basisverzameling of collecte door de bevolkingsdienst Registratie door de ambtenaar van de burgerlijke stand Met toepassing van de wet van 15 december 2013 houdende diverse bepalingen inzake administratieve

Nadere informatie

ALGEMENE ONDERRICHTINGEN

ALGEMENE ONDERRICHTINGEN FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN ALGEMENE DIRECTIE INSTELLINGEN EN BEVOLKING - DIENST BEVOLKING EN IDENTITEITSKAARTEN ALGEMENE ONDERRICHTINGEN BETREFFENDE HET HOUDEN VAN DE BEVOLKINGSREGISTERS

Nadere informatie

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer,

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER ADVIES Nr 31 / 96 van 13 november 1996 ------------------------------------------- O. ref. : A / 96 / 028 BETREFT : Ontwerp van koninklijk

Nadere informatie

Beperkt Gebruikerscomité van het Rijksregister van de natuurlijke personen.

Beperkt Gebruikerscomité van het Rijksregister van de natuurlijke personen. Beperkt Gebruikerscomité van het Rijksregister van de natuurlijke personen. 9 april 2008 Verduidelijkende commentaar. Vragen en bijhorende antwoorden. Inhoud 1 Identiteitskaarten. 1.1 Stand van Zaken op

Nadere informatie

augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen (B.S. van 21

augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen (B.S. van 21 E Het Rijksregister 32 2004 ACTIVITEITENRAPPORT E.1. Omschrijving Het Rijksregister is een systeem van informatieverwerking dat, overeenkomstig de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister

Nadere informatie

Provincie Arrondissement Gemeente Oost-Vlaanderen Dendermonde Buggenhout

Provincie Arrondissement Gemeente Oost-Vlaanderen Dendermonde Buggenhout Provincie Arrondissement Gemeente Oost-Vlaanderen Dendermonde Buggenhout UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VERGADERING VAN 29 AUGUSTUS 2013 OPENBARE VERGADERING Aanwezig: J.-P. Willems, voorzitter,

Nadere informatie

HOOFDSTUK 24 BELGISCH MILITAIR RIJBEWIJS EN SHAPE-RIJBEWIJS

HOOFDSTUK 24 BELGISCH MILITAIR RIJBEWIJS EN SHAPE-RIJBEWIJS HOOFDSTUK 24 BELGISCH MILITAIR RIJBEWIJS EN SHAPE-RIJBEWIJS INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. ALGEMEEN... 2 1. Definities... 2 1.1. Belgisch militair rijbewijs... 2 1.2. SHAPE-rijbewijs... 2 2. Omwisseling

Nadere informatie

HOOFDSTUK 24 BELGISCH MILITAIR RIJBEWIJS EN SHAPE-RIJBEWIJS

HOOFDSTUK 24 BELGISCH MILITAIR RIJBEWIJS EN SHAPE-RIJBEWIJS HOOFDSTUK 24 BELGISCH MILITAIR RIJBEWIJS EN SHAPE-RIJBEWIJS INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. ALGEMEEN... 2 1. Definities... 2 1.1. Belgisch militair rijbewijs... 2 1.2. SHAPE-rijbewijs... 2 2. Omwisseling

Nadere informatie

Voorstelling van de algemene directie en uiteenzetting van de krachtlijnen

Voorstelling van de algemene directie en uiteenzetting van de krachtlijnen B Voorstelling van de algemene directie en uiteenzetting van de krachtlijnen 10 2004 ACTIVITEITENRAPPORT B.1. Algemene Directie De Algemene Directie Instellingen en Bevolking (ADIB) groepeert zeer verschillende

Nadere informatie

ALGEMENE ONDERRICHTINGEN

ALGEMENE ONDERRICHTINGEN FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN ALGEMENE DIRECTIE INSTELLINGEN EN BEVOLKING - DIENST BEVOLKING EN IDENTITEITSKAARTEN ALGEMENE ONDERRICHTINGEN BETREFFENDE HET HOUDEN VAN DE BEVOLKINGSREGISTERS

Nadere informatie

1 Hoe tevreden zijn de gebruikers

1 Hoe tevreden zijn de gebruikers 1 Hoe tevreden zijn de gebruikers van het Rijksregister? Na een eerste onderzoek naar de graad van tevredenheid van de gebruikers van het Rijksregister van de natuurlijke personen dat werd uitgevoerd begin

Nadere informatie

HOOFDSTUK 11 THEORETISCH EXAMEN

HOOFDSTUK 11 THEORETISCH EXAMEN HOOFDSTUK 11 THEORETISCH EXAMEN INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. CATEGORIEËN WAARVOOR AL DAN NIET EEN THEORETISCH EXAMEN IS VEREIST...2 II. WIE KAN DEELNEMEN AAN EEN THEORETISCH EXAMEN?...3 III. VOOR TE LEGGEN

Nadere informatie

Algemene onderrichtingen betreffende de elektronische identiteitskaarten van Belg

Algemene onderrichtingen betreffende de elektronische identiteitskaarten van Belg Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken Algemene Directie Instellingen en Bevolking Bevolking en identiteitskaarten Algemene onderrichtingen betreffende de elektronische identiteitskaarten van Belg

Nadere informatie

Site survey ter voorbereiding van de algemene rollout van de elektronische kids-id en de elektronische vreemdelingenkaart.

Site survey ter voorbereiding van de algemene rollout van de elektronische kids-id en de elektronische vreemdelingenkaart. Brussel, 14 juni 2007 Aan het College van Burgemeester en Schepenen Alg. Dir. Instellingen en Bevolking Dienst Vreemdelingenzaken Uw kenmerk: Ons kenmerk : III21/724.68/3835/07 Contactpersoon : Ghislain

Nadere informatie

Basisopleiding gezinshereniging

Basisopleiding gezinshereniging Lijst van bijlagen Bijlage 15bis Bijlage 41bis Bijlage 3 & 4 omzendbrief 21/06/2007 Bijlage 19ter 1 Basisopleiding gezinshereniging Gent - 19 februari 2013 2 1 Artikel 10 en 10bis Artikel 10: vreemdeling

Nadere informatie

INSCHRIJVING VAN NIET-BELGISCHE KIEZERS OP DE KIEZERSLIJSTEN

INSCHRIJVING VAN NIET-BELGISCHE KIEZERS OP DE KIEZERSLIJSTEN BERICHTEN UGA TM Division of Continuga TM nv 8501 KORTRIJK-HEULE tel. 056 36 32 00 fax 056 35 60 96 e-mail: sales@uga.be STADSBESTUUR BEVOLKING MEVROUW DE BOECK OUDSTRIJDERSPLEIN 18 1500 HALLE September

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 26 februari 2013 Provincie VLAAMS-BRABANT Arrondissement HALLE-VILVOORDE GEMEENTE 1670 PEPINGEN Aanwezig: De Cuyper K., - voorzitter; Timmermans

Nadere informatie

I.T WIJZE VAN LIJKBEZORGING EN RITUELEN

I.T WIJZE VAN LIJKBEZORGING EN RITUELEN I.T. 153 - WIJZE VAN LIJKBEZORGING EN RITUELEN Inhoud I.T. 153 - WIJZE VAN LIJKBEZORGING EN RITUELEN... 1 TOEPASSING VOOR DE GEMEENTEN VAN HET VLAAMSE GEWEST... 2 Algemeenheden... 2 Samenstelling van de

Nadere informatie

Omzendbrief tot wijziging van de omzendbrief van 15 september 1998 betreffende het verblijf van vreemdelingen die in België wensen te komen studeren

Omzendbrief tot wijziging van de omzendbrief van 15 september 1998 betreffende het verblijf van vreemdelingen die in België wensen te komen studeren Datum: 01/09/2005 B.S.: 06/10/2005 Omzendbrief tot wijziging van de omzendbrief van 15 september 1998 betreffende het verblijf van vreemdelingen die in België wensen te komen studeren I. Inleiding : Krachtens

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/09/104 BERAADSLAGING NR 09/057 VAN 1 SEPTEMBER 2009 MET BETREKKING TOT DE TOEGANG VAN HET VLAAMS SUBSIDIEAGENTSCHAP

Nadere informatie

Uitgeprocedeerde asielzoekers in beroep bij de Raad van State : aflevering van attesten door de Raad van State.

Uitgeprocedeerde asielzoekers in beroep bij de Raad van State : aflevering van attesten door de Raad van State. Bestuur van de Maatschappelijke Integratie Bestuursdirectie van het Maatschappelijk Welzijn DIENST FINANCIËN EN ONDERSTANDSKOSTEN tel.: 02/508.86.66 fax: 02/508.86.25 vragen naar: Kurt Gesquiere e-mail:

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van de Directie-generaal Personen met een handicap van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid ontvangen op 24/01/2015;

Gelet op de aanvraag van de Directie-generaal Personen met een handicap van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid ontvangen op 24/01/2015; 1/5 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 18/2015 van 25 maart 2015 Betreft: aanvraag ingediend door de Directie-generaal Personen met een handicap van de Federale Overheidsdienst

Nadere informatie

Wetboek van de Belgische nationaliteit

Wetboek van de Belgische nationaliteit Wetboek van de Belgische nationaliteit Martine Verbeek 1 Wetgeving van toepassing 04/12/2012 (BS 14/12/2012) : Wijziging WBN. Toepassing vanaf 01/01/2013 14/01/2013 (BS 21/01/2013) : KB uitvoering. 17/01/2013

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/11/063 BERAADSLAGING NR 11/041 VAN 7 JUNI 2011 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR

Nadere informatie

Brussel, COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER ADVIES Nr 39 / 2006 van 27 september 2006

Brussel, COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER ADVIES Nr 39 / 2006 van 27 september 2006 KONINKRIJK BELGIE Brussel, Adres : Hoogstraat, 139, B-1000 Brussel Tel.: +32(0)2/213.85.40 E-mail : commission@privacycommission.be Fax.: +32(0)2/213.85.65 http://www.privacycommission.be COMMISSIE VOOR

Nadere informatie

VREEMDELINGEN BERICHTEN. UGA stelt ter beschikking (de nieuwe of gewijzigde modellen zijn in vet gedrukt): juli 2004

VREEMDELINGEN BERICHTEN. UGA stelt ter beschikking (de nieuwe of gewijzigde modellen zijn in vet gedrukt): juli 2004 BERICHTEN UGA 8501 KORTRIJK-HEULE Tel. 056 36 32 00 Fax 056 35 60 96 E-mail: sales@uga.be juli 2004 VREEMDELINGEN Bij koninklijk besluit van 25 april 2004 (B.Stbl 17 mei 2004) wordt het koninklijk besluit

Nadere informatie

I.T. 195 IDENTITEITSBEWIJS

I.T. 195 IDENTITEITSBEWIJS I.T. 195 IDENTITEITSBEWIJS Inhoud I.T. 195 IDENTITEITSBEWIJS... 1 Eenheidsstructuur voor alle identiteitsbewijzen... 2 Wettelijke principes... 2 Samenstelling van de informatie... 2 Structuur... 3 Overzicht

Nadere informatie

Algemene onderrichtingen betreffende de elektronische identiteitsdocumenten voor kinderen onder de twaalf jaar Kids-ID

Algemene onderrichtingen betreffende de elektronische identiteitsdocumenten voor kinderen onder de twaalf jaar Kids-ID Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken Algemene Directie Instellingen en Bevolking Bevolking en identiteitskaarten Algemene onderrichtingen betreffende de elektronische identiteitsdocumenten voor

Nadere informatie

Uw kenmerk: Ons kenmerk: Bijlage(n): III /32/3287/05 1 Contactpersoon: Tel.: 02/ I. BENS Fax: 02/

Uw kenmerk: Ons kenmerk: Bijlage(n): III /32/3287/05 1 Contactpersoon:   Tel.: 02/ I. BENS Fax: 02/ Brussel, 20 april 2006 Aan het College van Burgemeester en Schepenen Instellingen en Bevolking Bevolking Uw kenmerk: Ons kenmerk: Bijlage(n): III /32/3287/05 1 Contactpersoon: E-mail: Tel.: 02/518.21.85

Nadere informatie

I.T SCHIJNHUWELIJK

I.T SCHIJNHUWELIJK I.T. 124 - SCHIJNHUWELIJK Algemeenheden In de strijd tegen schijnhuwelijken en/of schijn-wettelijke samenwoningen is het noodzakelijk gebleken om de formaliteiten en beslissingen voorafgaand aan het afsluiten

Nadere informatie

De Staten van de Benelux hebben besloten om de op de visumvignetten aangebrachte vermeldingen te vereenvoudigen (1).

De Staten van de Benelux hebben besloten om de op de visumvignetten aangebrachte vermeldingen te vereenvoudigen (1). Datum : 21/09/2005 B.S : 11/10/2005 Omzendbrief met betrekking tot de nieuwe gemeenschappelijke vermeldingen die kunnen worden gebruikt in het geval van de afgifte van een Benelux-visum A, B, C of D +

Nadere informatie

Domiciliefraude heeft tot gevolg dat de burger zich onttrekt aan zijn/haar sociale, fiscale, contractuele en gerechtelijke verplichtingen.

Domiciliefraude heeft tot gevolg dat de burger zich onttrekt aan zijn/haar sociale, fiscale, contractuele en gerechtelijke verplichtingen. Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken Algemene Directie Instellingen en Bevolking Bevolking en Identiteitskaarten Aan de dames en heren Burgemeesters Aan de Diensten Bevolking Aan de zonechefs van

Nadere informatie

Aard van de woning (huis, appartement, studentenkamer, caravan, chalet, woonboot, )*:

Aard van de woning (huis, appartement, studentenkamer, caravan, chalet, woonboot, )*: Verslag met betrekking tot het onderzoek van de reële verblijfplaats bedoeld in artikel 7, 5, van het koninklijk besluit van 16 juli 1992 betreffende de volksregisters en het vreemdelingenregister. GEMEENTEBESTUUR

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZG/16/063 BERAADSLAGING NR 11/057 VAN 6 SEPTEMBER 2011, GEWIJZIGD OP 5 APRIL 2016, MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING

Nadere informatie

Adder(s) in het EID-gras. Willem Debeuckelaere 13 november 2008

Adder(s) in het EID-gras. Willem Debeuckelaere 13 november 2008 Adder(s) in het EID-gras Willem Debeuckelaere 13 november 2008 2 Evolutie van het privacyrecht 3 Evolutie van het privacyrecht 4 Evolutie van het privacyrecht Artikel 8 : Recht op eerbiediging van privé-,

Nadere informatie

Projecten i.v.m. de Communicatie van de verschillen en het in overeenstemming brengen van het RR - KSZ

Projecten i.v.m. de Communicatie van de verschillen en het in overeenstemming brengen van het RR - KSZ 9 april 2008 Projecten i.v.m. de Communicatie van de verschillen en het in overeenstemming brengen van het RR - KSZ Toestand Gebruikerscomité: 9 april 2008. C.ROUMA De communicatie van de verschillen:een

Nadere informatie

Aangifte verblijfs- veranderingen

Aangifte verblijfs- veranderingen Handleiding Aangifte verblijfs- veranderingen Cevi NV Bisdomplein 3 9000 GENT Tel 09 264 07 01 contactcenter@cevi.be http://www.cevi.be 1 INHOUD 1 INHOUD... 1.1 2 WOORD VOORAF... 2.1 2.1 Overzicht... 2.1

Nadere informatie

3.1.3.2. De Dublin-criteria teneinde de verantwoordelijke staat te bepalen.

3.1.3.2. De Dublin-criteria teneinde de verantwoordelijke staat te bepalen. INHOUDSTAFEL VOORWOORD DEEL I : ASIEL EN SUBSIDIAIRE BESCHERMING. 1. HET BEGRIP «VLUCHTELING». 1.1. Zich buiten het land van herkomst bevinden. 1.2. Een gegronde vrees voor vervolging hebben. 1.2.1. Het

Nadere informatie

Verklarende nota BELANGRIJK :

Verklarende nota BELANGRIJK : WIJZIGINGSFORMULIEREN (AFSLUITING, DECUMUL, VERBETERING VAN DE GEGEVENS, SCHRAPPING) VOOR EEN REEDS AAN HET CENTRAAL AANSPREEKPUNT (CAP) MEDEGEDEELDE REKENING Verklarende nota Deze verklarende nota geeft

Nadere informatie