Algemene onderrichtingen betreffende de elektronische identiteitskaarten van Belg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene onderrichtingen betreffende de elektronische identiteitskaarten van Belg"

Transcriptie

1 Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken Algemene Directie Instellingen en Bevolking Bevolking en identiteitskaarten Algemene onderrichtingen betreffende de elektronische identiteitskaarten van Belg Versie van 10 september 2014 Bijlagen Bijlage 1 bis : Oproepingsmodel: vervanging van een vervallen elektronische identiteitskaart door een nieuwe elektronische identiteitskaart Bijlage 1c : Oproepingsmodel: uitreiking van een eerste elektronische identiteitskaart aan de burgers die 12 jaar oud zijn Bijlage 2 : Model van het basisdocument Bijlage 3 : Formulier om af te zien van het gebruik van de certificaten van de elektronische kaart Bijlage 4a : Formulier "niet-conform basisdocument " (vermelding STOP) Bijlage 4b : Formulier "niet-conform basisdocument (nieuw basisdocument verplicht) Bijlage 4c : Lijst van foutcodes van de basisdocumenten Bijlage 5 : Begeleidingsdocument ZETES EXPRESS Bijlage 8 : Model van pin-en pukmailing Bijlage 9 : Aangifte van geen ontvangst of verlies van de activeringscodes van de elektronische kaart Bijlage 12 : Bewijs van aangifte van verlies, diefstal of vernietiging van een elektronische kaart Bijlage 13 : Model om de gemeente van inschrijving van de betrokkene te verwittigen Bijlage 14 : Procedure voor de vernietiging van de elektronische kaart Bijlage 15 : Lijst van annulatiecodes

2 Bijlage 16 : Lijst van foutcodes Bijlage 17 : Contactgegevens van de contactpersonen Bijlage 18 : Aanvaarding van niet-conform basisdocument Bijlage 19 : Spoedprocedure Bijlage 22 : Model van eerste herinnering (burger die geen gevolg geeft aan de oproeping om een basisdocument in te vullen) Bijlage 23 : Model van tweede herinnering (burger die geen gevolg geeft aan de oproeping om een basisdocument in te vullen) Bijlage 24 : Model van herinnering (burger die zijn nieuwe identiteitskaart niet komt ophalen) Bijlage 25 : Elektronische identiteitskaart Het is verplicht deze bij zich te hebben Bijlage 26 : Analyse Identiteitskaart Bijlage 27 : Model van volmacht voor de activering en de afhaling van de elektronische identiteitskaart Bijlage 28 : Lijst van de downloadbare bestanden Bijlage 29 : Bestelbon van materieel (sealbags, begeleidende documenten en etiketten) Bijlage 30 : Verzending van de sealbags naar de kaartproducent (ZETES CARS) Stap voor stap Bijlage 31 : Voorbeeldbrief om te verzenden naar de burger die zijn adres niet heeft aangepast op de chip van zijn elektronische identiteitskaart Bijlage 32 : Aanvraagformulier van een nieuwe analyse van de elektronische identiteitskaart bij de helpdesk ADIB van het Rijksregister na een eerste analyse van de kaart door de gemeente waarmee de burger zich akkoord of niet akkoord verklaart Bijlage 33: Formulier voor intrekking van een elektronische identiteitskaart van Belg door de gemeente Bijlage 34: Aantal basisdocumenten vermeld in de verzendingsnota ten opzichte van het aantal basisdocumenten aanwezig in de sealbag

3 OPROEPINGSMODEL : VERVANGING VAN EEN VERVALLEN ELEKTRONISHE IDENTITEITSKAART DOOR EEN NIEUWE ELEKTRONISCHE IDENTITEITSKAART U kan deze bijlage raadplegen op onze website: Deel: Identiteitsdocumenten en Elektronische Kaarten Onderrichtingen.

4 OPROEPINGSMODEL: UITREIKING VAN EEN EERSTE ELEKTRONISCHE IDENTITEITSKAART AAN DE BURGERS DIE 12 JAAR OUD ZIJN U kan deze bijlage raadplegen op onze website: Deel: Identiteitsdocumenten en Elektronische Kaarten Onderrichtingen.

5 Model van het basisdocument

6 Stad/Gemeente.. FORMULIER OM, OP HET OGENBLIK VAN DE AANVRAAG VAN DE KAART, AF TE ZIEN VAN HET GEBRUIK VAN DE CERTIFICATEN VAN DE ELEKTRONISCHE KAART(*) De ondergetekende,......(naam en eerste voornaam) Geboren op.. en wonende te.... Houder/houdster van de elektronische kaart nr.... Verklaart: o Uitdrukkelijk af te zien van het gebruik van de certificaten van zijn/haar elektronische kaart. Hierdoor ziet de burger af van het gebruik van zijn/haar elektronische handtekening en authentificatie. Als de burger in de toekomst zou wensen gebruik te maken van zijn/haar certificaten, zal hij/zij zich moeten begeven naar zijn/haar gemeentebestuur om er een nieuw paar certificaten te laten genereren. Opgemaakt te., op 20 (Zegel van de overheid) (Handtekening van de declarant) (Handtekening van de overheid) (*) Zie artikel 6, 2 van de wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters, de identiteitskaarten, de vreemdelingenkaarten en de verblijfsdocumenten en tot wijziging van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen (M.B. : 03/09/1991) voor de mogelijkheid voor de burger om af te zien van de certificaten op zijn elektronische identiteitskaart.

7 NIET- CONFORM BASISDOCUMENT Datum, Basisdocument niet conform, IK nr. : (Sealbag id: ) Geachte heer, mevrouw, Gelieve als bijlage het basisdocument te vinden dat niet conform is om volgende reden: Met het aanbieden van dit basisdocument wijkt u af van de richtlijnen van het Rijksregister. Uw aanvraag kan bijgevolg niet verder worden behandeld. Om deze reden werd de vermelding STOP aangebracht op het document. Indien u een ernstige reden hebt om van die richtlijnen af te wijken, kunt u het basisdocument met de vermelding STOP terugsturen in een sealbag met groene sticker. Uw basisdocument zal dan alsnog in behandeling worden genomen onder uw verantwoordelijkheid en kan niet meer geweigerd worden. Dit begeleidend document hoeft u niet meer terug te sturen.

8 NIET- CONFORM BASISDOCUMENT Datum, Basisdocument niet conform, IK nr. : (Sealbag id: ) Geachte heer, mevrouw, Gelieve als bijlage het basisdocument te vinden dat niet conform is om volgende reden: Met het aanbieden van dit basisdocument wijkt u af van de richtlijnen van het Rijksregister. Uw aanvraag kan bijgevolg niet verder worden behandeld. Het aanbieden van een nieuw basisdocument is verplicht om bovenvermelde reden.

9 LIJST VAN FOUTCODES VAN DE BASISDOCUMENTEN Niet-conform basisdocument FOUTCODES Niet-conform basisdocument FOUTCODES RRN Betekenis 00 A30 Gezicht moet recht naar voren gericht zijn 01 B10 Achtergrond is te donker 02 B11 Achtergrond is te licht 03 B13 Schaduw op achtergrond 04 B14 Storende achtergrond 05 B26 Slagschaduw over de ogen 06 B25 Slagschaduw over het gezicht 07 B20 Onderbelicht 08 B21 Overbelicht 09 B23 Spiegeling in de bril 10 B31 Onnatuurlijke kleur 11 B32 Grauwsluier 12 B24 Ogen zijn te donker 13 A34 Haar onvolledig op de foto 14 A10 Foto te klein 15 A14 Hoofd staat niet gecentreerd 16 A32 Met accessoires 17 C10 Handtekening van de overheid ontbreekt 18 C11 Handtekening van de burger ontbreekt 19 C14 Kwaliteit van de handtekening van de ambtenaar 20 C15 Kwaliteit van de handtekening van de burger 21 B30-B31-B32-B33-B34 Niet-professionele foto *Slechte afdrukkwaliteit *Slechte papierkwaliteit *Pixels zijn te groot *Formaat van de foto is niet correct *Foto is niet scherp *Onvoldoende contrast in het gezicht van de burger 22 B12 Onvoldoende contrast tussen de achtergrond en het hoofd van de burger 23 A20 Slecht gelijmd 24 D10 Varia 50 C12 Handtekening van de overheid verkeerd geplaatst 51 C13 Handtekening van de burger verkeerd geplaatst 52 B40 Foto geplooid, beschadigd 53 D11 PDF ontbreekt 54 D12 Gebruik van typ-ex 55 D13 Gebruik van post-it 56 D14 document beschadigd bij de aanmaak

10 BEGELEIDINGSDOCUMENT ZETES EXPRESS

11 PIN/PUKMAILING VOORBEELD VAN PIN- EN PUKMAILING

12 PUKMAILING

13 AANGIFTE VAN GEEN ONTVANGST OF VERLIES VAN DE ACTIVERINGSCODES VAN DE ELEKTRONISCHE KAART (Formulier in te vullen bij het bezoek van de burger aan de dienst Bevolking van de gemeente op het moment van zijn aangifte indien hij zich spontaan aanbiedt bij de gemeente of bij de afgifte van zijn codes indien de aangifte telefonisch, per of via de website gebeurt) Aan het College van Burgemeester en Schepenen van de gemeente Ik, ondergetekende, (NAAM en VOORNAMEN) wonende te.. (ADRES) verklaar op mijn erewoord aan de gemeente - dat ik tot op heden mijn pin- en pukcodes nog niet ontvangen heb (de kaart werd nog niet geactiveerd) (*) verloren ben (de kaart werd geactiveerd) (*) voor mijn elektronische kaart nr... en vraag u bijgevolg om, via de helpdesk ADIB van het Rijksregister bij de firma ZETES-CARDS een nieuwe aanvraag tot het verkrijgen van codes in te dienen. heb op mijn erewoord verklaard per telefoon per via de website (eid puk-codes) - dat ik tot op heden mijn pin- en pukcodes nog niet ontvangen heb (de kaart werd nog niet geactiveerd) (*) verloren ben (de kaart werd geactiveerd) (*) voor mijn elektronische kaart nr... die ik vandaag van de gemeente krijg met de bedoeling om ze zorgvuldig te bewaren. Opgemaakt te, op 20.. (datum van de verklaring van niet-ontvangst of verlies van de codes) Handtekening van de declarant Stempel van de gemeente (*) schrappen wat niet past

14 KONINKRIJK BELGIË Bewijs van aangifte van verlies, diefstal of vernietiging van een identiteits- of vreemdelingenkaart (uitgereikt overeenkomstig artikel 6 van het koninklijk besluit van 25 maart 2003 betreffende de identiteitskaarten of overeenkomstig artikel 36bis van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen) De ondergetekende genaamd/ die verklaart te heten: NAAM:... VOORNAMEN: NATIONAAL NUMMER : - GEBOORTEDATUM: GEBOORTEPLAATS: GEMEENTE:..... POSTNUMMER:.... NATIONALITEIT:.. Foto van de declarant (3) stempel van de overheid - Beschrijving van het verloren, gestolen of vernietigde document (1) : identiteitskaart voor Belg met nummer: - - vreemdelingenkaart met nummer: B - - ander verblijfsdocument :. - verklaart op zijn/haar eer (1) : dat hij/zij zijn/haar kaart verloren heeft. dat zijn/haar kaart gestolen werd. dat zijn/haar kaart volledig vernietigd is. dat zijn/haar huidige niet-functionerende kaart overgemaakt werd aan het Rijksregister voor onderzoek. - verzoekt bijgevolg: het gemeentebestuur / de plaatselijke politie van (2) hem/haar een exemplaar van dit document te overhandigen. - Bij verlies of diefstal van een elektronische identiteitskaart worden de elektronische functies ervan geschorst. Na het overschrijden van de termijn van zeven kalenderdagen vanaf de datum van schorsing van de elektronische functies, zal de certificatiedienstverlener deze elektronische functies van de identiteitskaart automatisch en definitief intrekken. In geval van een elektronische vreemdelingenkaart, worden de elektronische functies ervan onmiddellijk ingetrokken. - Mocht de verloren of gestolen kaart teruggevonden worden binnen de zeven kalenderdagen te rekenen vanaf de datum van de schorsing van de elektronische functie(s) van de identiteitskaart of vanaf de intrekking ervan voor de vreemdelingenkaart, dan verbindt de ondergetekende zich ertoe de bevoegde dienst van de gemeente van zijn/haar hoofdverblijfplaats daar onmiddellijk op de hoogte van te brengen. Hij/zij brengt ook de politie hiervan op de hoogte. In voorkomend geval activeert de gemeente dan opnieuw de elektronische functie(s) van de kaart. - Indien de verloren of gestolen kaart niet wordt teruggevonden binnen de voormelde zeven kalenderdagen of bij vernietiging van de kaart, moet de houder ervan een nieuwe kaart aanvragen bij de gemeente van zijn hoofdverblijfplaats. De gemeente annuleert de verloren, gestolen of vernietigde kaart; vanaf dit ogenblik is de kaart waardeloos, zelfs indien zij nadien teruggevonden wordt. - Als de verloren of gestolen identiteitskaart geen enkel actief certificaat bevatte en dus geen aanleiding heeft gegeven tot schorsing, begint de voormelde termijn van zeven kalenderdagen te lopen vanaf de datum van deze aangifte. Te..., op (Handtekening van de declarant) (Handtekening van de overheid) Dit document, dat ENKEL IN BELGIE ALS TIJDELIJK BEWIJS dient, vervalt op.... (4) (ZIE BELANGRIJK BERICHT OP KEERZIJDE) (1) Aankruisen wat van toepassing is. (2) Invullen en schrappen wat niet past. Wanneer het attest een vreemdeling betreft, kan het enkel worden afgeleverd door de politie, niet door het gemeentebestuur, tenzij wanneer het een niet-functionerende kaart betreft die voor onderzoek is overgemaakt. (3) Het aanbrengen van een foto is verplicht en moet de betrokkene in staat stellen zijn/haar identificatie te vergemakkelijken tijdens de periode van hernieuwing van de kaart. Op deze foto dient gedeeltelijk de stempel van de overheid te worden aangebracht. (4) Geldig voor een maand, maximaal verlengbaar met een maand, indien nodig.

15 BERICHT 1. Voor de declarant: a) Bij verlies, diefstal of vernietiging van de identiteitskaart, moet u zo snel mogelijk aangifte doen bij het gemeentebestuur van uw hoofdverblijfplaats of bij het dichtstbijzijnde politiekantoor (artikel 6 van het K.B van 25 maart 2003 betreffende de identiteitskaarten). Bij verlies, diefstal of vernietiging van de vreemdelingenkaart, moet u zo snel mogelijk hiervan aangifte doen bij het dichtstbijzijnde politiekantoor (artikel 36bis van het K.B. van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen). Indien de politie of het gemeentebestuur niet toegankelijk zijn, kunt u aangifte doen bij de helpdesk ADIB van het Rijksregister van de natuurlijke personen (tel. 02/ ). De aangifte leidt tot de onmiddellijke schorsing van de elektronische functies (identiteitskaart), dan wel de intrekking ervan (vreemdelingenkaart), dit teneinde misbruik te voorkomen. De burger heeft er alle belang bij om, in geval van verlies of diefstal van zijn identiteits- of vreemdelingenkaart, dit eveneens onmiddellijk te melden aan DOCSTOP via het gratis oproepnummer (of indien dit nummer niet toegankelijk zou zijn naar het nummer ). b) Dit bewijs heeft een beperkte geldigheidsduur (zie voorzijde). Het dient aan het gemeentebestuur teruggegeven te worden als de verloren of gestolen kaart teruggevonden wordt of als aan de houder een nieuwe kaart uitgereikt is. c) Mocht de verloren of gestolen elektronische kaart teruggevonden worden binnen de zeven kalenderdagen vanaf de schorsing van de elektronische functies (de certificaten) van de identiteitskaart of vanaf de intrekking ervan voor de vreemdelingenkaart, dan moet de declarant de bevoegde dienst van de gemeente van zijn/haar hoofdverblijfplaats daarvan onmiddellijk op de hoogte brengen; de elektronische functies (de certificaten) zullen opnieuw geactiveerd worden. Hij/zij licht ook de politie en DOCSTOP in. d) Indien de verloren of gestolen kaart niet wordt teruggevonden na de onder punt c) bedoelde termijn (of indien de declarant nalaat te melden dat hij/zij de kaart heeft teruggevonden), wordt door de gemeente onmiddellijk tot de (effectieve en onomkeerbare) annulering van de kaart overgegaan, waardoor de kaart waardeloos wordt. e) Indien de kaart onderzocht wordt, zal de burger door de gemeente uitgenodigd worden om de nodige schikkingen te komen treffen wanneer het onderzoek van de kaart beëindigd is. f) In het geval vermeld onder punt d), net als in geval van vernietiging van de kaart en soms als gevolg van het onderzoek van de kaart, moet de declarant zich met een foto aanbieden op het gemeentebestuur van zijn verblijfplaats om, samen met de gemeentelijke ambtenaar, het basisdocument in te vullen, nodig voor de aanmaak van een nieuwe kaart. Dit document zal rechtstreeks bij de gemeente worden afgedrukt. Indien de declarant zich niet spontaan bij de gemeente aanbiedt, zal hij uitgenodigd worden door middel van een oproeping, waaraan hij gevolg moet geven. g) Wanneer de hernieuwingsprocedure ingesteld is, wordt de verloren of gestolen kaart geannuleerd en dus van elke geldigheid ontdaan. Indien de declarant de kaart terugvindt na verloop van de termijn van zeven kalenderdagen bedoeld onder punt c), moet hij/zij ze evenwel teruggeven aan het gemeentebestuur, dat overgaat tot de vernietiging ervan. Hij/zij licht ook de politie in. h) Wanneer dit bewijs van aangifte wordt afgeleverd bij verlies, diefstal of vernietiging van een vreemdelingenkaart of enig ander verblijfsdocument, is dit document geenszins een identiteitsbewijs, noch een nationaliteitsbewijs. Voor een Belg geldt dit bewijs wel als tijdelijk identiteitsbewijs, dit enkel in België. OPGELET: Dit document kan niet als reisdocument of identiteitsdocument in het buitenland worden aangewend. In dat geval moet de burger beschikken over een paspoort of een identiteitskaart. 2. Voor de overheid die het attest afgeleverd heeft: De overheid die dit bewijs aflevert, is ertoe gehouden onverwijld een exemplaar ervan te sturen naar de bevoegde dienst en de politie van de gemeente waar de declarant ingeschreven is. Als de politie dit bewijs opmaakt, stuurt zij hiervan per fax een kopie naar de helpdesk ADIB van het Rijksregister (fax : 02/ ), uitgezonderd voor kartonnen verblijfsdocumenten van vreemdelingen. In het geval het een vreemdeling betreft, dient de politie eveneens een kopie van dit attest over te maken aan de Dienst Vreemdelingenzaken, Dienst verblijfstitels, WTC II, Antwerpsesteenweg 59b te 1000 Brussel (tel.: 02/ of 02/ ; fax: 02/ ).

16 FORMULIER OM DE GEMEENTE VAN INSCHRIJVING VAN EEN BURGER ERVAN TE VERWITTIGEN DAT DE KAART TERUGGEBRACHT WERD IN EEN ANDERE GEMEENTE Stad/Gemeente. Tel... Openingsdagen en -uren :. Ter attentie van de bevolkingsdienst van de Stad/Gemeente..... Geachte Mevrouw, Geachte Heer, Hierbij deel ik u mede dat de elektronische kaart Nr.... van mevr./dhr.... (naam en eerste voornaam), geboren op. en woonachtig te vandaag neergelegd werd bij onze diensten. Kunt u, overeenkomstig de algemene onderrichtingen betreffende de elektronische kaarten, een schrijven richten aan de betrokkene om hem/haar te melden welke de mogelijkheden zijn om eventueel zijn/haar kaart, die momenteel in ons bezit is, terug te krijgen. Met dank bij voorbaat. Hoogachtend, Opgemaakt te, op 20. (Stempel van de overheid) (Handtekening van de overheid)

17 PROCEDURE VOOR DE VERNIETIGING VAN DE ELEKTRONISCHE KAART 1Vernietiging van de chip door deze middendoor te knippen 2. De foto, het alfagram en het CLI middendoor knippen.

18 3.Eindresultaat

19 LIJST VAN ANNULATIECODES Waarde Betekenis 00 Annulatie kaart IDOC: deze code dient niet meer gebruikt te worden 01 Fout: te gebruiken wanneer het basisdocument een fout bevat in de gegevens dossier van de natuurlijke personen (DNP) van de persoon 02 Overlijden: te gebruiken voor de annulering van een kaart of een basisdocument van een overleden persoon 04 Ambtshalve geschrapt: Te gebruiken voor de annulering van een kaart of een basisdocument voor een persoon welke van ambtswege geschrapt werd. 05 Verandering van nationaliteit: te gebruiken om een kaart of een basisdocument te annuleren van een persoon die de Belgische nationaliteit verloren is 06 Verandering van naam: te gebruiken om een kaart of een basisdocument te annuleren van een persoon die van naam verandert 11 Verlies: te gebruiken in geval van verlies van de kaart 12 Diefstal: te gebruiken in geval van diefstal van de kaart 13 Nieuwe foto: te gebruiken om een kaart of een basisdocument te annuleren ten gevolge van een verandering van de foto 14 Fusie gemeente: niet meer te gebruiken code 15 Niet nader bepaald: strikt te gebruiken voor een andere reden dan deze die in de andere codes vermeld worden 16 Titularis niet komen opdagen: het is mogelijk dat een persoon niet komt opdagen om zijn kaart te activeren. Deze kaart wordt dan geannuleerd door deze specifieke code te gebruiken. In bepaalde uitzonderlijke gevallen waar men het basisdocument in het Rijksregister afdrukt, dient deze code eveneens gebruikt te worden voor de burger die niet binnen de drie maanden is komen opdagen. 17 NN geannuleerd: te gebruiken om de kaart te annuleren van een persoon waarvan het nationaal nummer gewijzigd werd 18 Defecte kaart: Deze code wordt gebruikt indien, hoewel de kaart geen afwijkingen vertoont en volledig normaal lijkt, het niet meer mogelijk is om ze te gebruiken, omdat de chip bijvoorbeeld niet meer werkt. Het is de code die gebruikt wordt wanneer de kaart geanalyseerd werd door de Helpdesk en deze opgemerkt heeft dat de chip niet werkt (onmogelijkheid om de kaart te activeren of een adreswijziging uit te voeren). In dat geval vraagt de Helpdesk dat de gemeente de kaart annuleert en er een nieuwe aanvraagt. 19 Annulering door kaartproducent: deze code dient niet meer gebruikt te worden 20 Starten eid: deze code dient gebruik te worden voor de vervanging van een IDOCkaart en om een eerste eid-kaart te verkrijgen (eveneens vrijwillige aanvraag door de burger) 21 Vervanging eid: deze code dient gebruikt te worden voor de vervanging van een eid door een nieuwe eid 22 Vernieuwing Kids-ID: deze code dient gebruikt te worden voor de vervanging van een Kids-ID door een nieuw Kids-ID 33 Onbruikbare of beschadigde kaart: deze code dient gebruikt te worden wanneer de kaart beschadigd is of een duidelijk gebrek vertoont (bijvoorbeeld in twee gebroken kaart of losgekomen chip).

20 LIJST VAN ALGEMENE FOUTCODES Code Foutbeschrijving 000 Technische fout 001 Transmissiefout 010 De sleutel is niet numeriek. Computer-computer verbinding met niet door de computer erkende LID. 011 De sleutel bestaat niet. De LID komt met geen enkel centrum overeen. 012 Het variabele gedeelte van de sleutel is foutief. 013 De sleutel is geannuleerd na verscheidene pogingen met een foutief variabel gedeelte. 030 Transactiecode foutief 031 De verbinding is verbroken naar aanleiding van een transmissiefout of een structuurfout 050 De transactiecode is niet voorafgegaan of gevolgd door een «spatie». 060 De lengte van het inputbericht is groter dan 512 posities. 070 Het controlecijfer van het identificatienummer bij het Rijksregister is foutief. 081 Er wordt een teken niet herkend. 090 Geen tweede pagina 091 Onderbreking van het programma 098 Onderbreking van het programma 099 Ondervraging zonder betekenis (Vb. Een ondervraging met transactiecode 42 van een dossier zonder IT141). 100 De taalcode ontbreekt of de lengte van het bericht is foutief. 105 Structuurfout (voor de transactiecodes verschillend van 66, 67, 75 en 76). 110 Structuurfout (voor de transactiecodes 66, 67, 75 of 76). 140 Niet gevonden dossier of fout in een informatietype 150 De toegang tot het dossier wordt geweigerd. 300 Foutieve operatiecode 301 Foutief informatietype 302 De gebruiker is geen gemeente van beheer van het dossier; de toegang wordt geweigerd. 310 Foutief identificatienummer van het Rijksregister 320 Numerische fout. 321 De code toevoeging of annulatie bij «fusie van 2 gemeenten» is foutief. (operatiecode 19). 322 De datum is hoger dan de datum van de dag of is onverenigbaar met informatiedata in het dossier of met een andere datum (bijvoorbeeld geboortedatum, vervaldatum). 323 De structuur of de lengte van de bijwerking is foutief. 325 De dienstcode is foutief of niet toegelaten. 326 Een van de codes in de informatie is foutief. 332 Het nummer van het Rijksregister in de informatie of een van deze nationale nummers (IT 110) is foutief. 334 De landencode is foutief. 335 De taalcode is foutief. 337 Het bijkomende register is foutief. 338 De NIS-code in de informatie is foutief. 346 Een informatiegegeven van dit type is reeds aanwezig in het dossier. 347 Er bevindt zich geen informatie van dit type of van deze datum in het dossier. 351 Onverenigbaar met de nationaliteit. 352 De informatie die men wil annuleren, is verwijderd. 353 Geen gemeente van beheer (IT001) in het dossier. 354 Geen adresgegevens (IT020) in het dossier. 355 Het huisnummer moet verschillend zijn van het huisnummer in het dossier. (operatiecode 23) 356 Foutieve nationaliteit. 359 Foutieve datum t.o.v. de fusie.

21 . 360 Dossier niet gevonden of onbestaand. 365 Te lang dossier. 366 De bijwerking is niet toegelaten of meervoudige bijwerkingen zijn niet toegelaten. 400 Het informatiegegeven 001 (gemeente van verblijf) is foutief. 401 Het informatiegegeven 010 (naam/voornamen) is foutief. 402 Het informatiegegeven 100 (geboorteplaats) is foutief of ontbreekt. 403 Het informatiegegeven 020 (adres) is foutief of ontbreekt. 404 Onverenigbaarheid tussen de ischrijvingsdatum in de gemeente (001) en de datum van het adres (020). 405 Het informatiegegeven 012 (adeltitel) is foutief. 406 De NIS-code in de bijwerking stemt niet overeen met de voormalige NIS-code in het dossier. 410 Het kaartnummer komt niet voor in het bstand 411 De vermelde kaart is niet geannuleerd. 412 De vermelde kaart is niet de laatst toegekende kaart. 413 Er bestaat reeds een identiteitskaart. 414 De vermelde kaart is foutief. 415 Er werd reeds een identiteitskaart aangevraagd. 416 Er moet eerst een basisdocument geleverd worden. 417 De NIS-code van de informatie is niet die van de kaart 418 Er werd geen kaartaanvraag ingediend. 420 De persoon is jonger dan 12 jaar oud. 421 De leeftijd van de persoon bevindt zich niet binnen de huidige toekenningslimieten. 430 Fout in de situatiecode. A00 Het bericht bevat minder dan 7 tekens A10 Onderbreking van het programma B10 Onderbreking van het programma B11 De transactiecode is buiten gebruik B12 De transactiecode bestaat niet B13 De transactiecode is niet toegestaan voor deze terminal B20 De terminal wordt niet herkend door het programma B50 Fout in het programma

22 CONTACTGEGEVENS U vindt hieronder de contactgegevens van de verschillende regionale afvaardigingen van het Rijksregister, alsmede van de eid-coördinatoren en hun adjuncten die aangewezen werden als directe verantwoordelijken voor de opvolging van de algemene invoering van de elektronische identiteitskaart in de gemeenten van het Koninkrijk. Regionale Afvaardiging van BRUSSEL De heer R. WAUTERS Rijksregister Registre national Park Atrium Koloniënstraat 11 Parc Atrium Rue des Colonies BRUSSEL - BRUXELLES Tel. : Fax : eid-coördinator Brussel-Hoofdstad: de heer R. WAUTERS Tel. : GSM : Fax : * * * * * * Regionale Afvaardiging van ANTWERPEN De heer L. CREMELIE Italiëlei 4 bus Antwerpen Tel. : GSM : Fax : * * * * * * Regionale Afvaardiging van LIMBURG Mevrouw M. PEETERS R.A.C. Verwilghen Blok A 6 e verdiep Voorstraat HASSELT Tel. : Fax : Adjunct-eID-coördinator : de heer P. VRANKEN Tel. : GSM : Fax : * * * * * * Regionale Afvaardiging van VLAAMS-BRABANT Mevrouw B. VERMEYEN Park Atrium Koloniënstraat 11 Parc Atrium Rue des Colonies BRUSSEL - BRUXELLES Tel. : Fax : Adjunct-eID-coördinator : de heer J. NULLENS Tel. : GSM : Fax : * * * * * *

23 Regionale Afvaardiging van OOST-VLAANDEREN Mevrouw K. DE SMEDT Kouterpoort Savaanstraat 11/ GENT Tel. : Fax : Adjunct- eid-coördinatoren: Mevrouw S. CREMERS Tel. : GSM: Fax : de heer L. MERTENS Tel. : GSM : Fax : * * * * * * Regionale Afvaardiging van WEST-VLAANDEREN- De heer G. NOLLET Koning Albert I-laan 1/5 bus BRUGGE (Sint-Michiels) Tel. : Fax : eid-coördinator : de heer A. HAEGEMAN Tel. : GSM : Fax : Adjunct- eid-coördinator :de heer Y. MEERT Tel. : GSM : Fax : Mevrouw M. BORIES Tel. : GSM : Fax : * * * * * * Regionale afvaardiging van Waals-Brabant Mevrouw Muriel MAHO Registre national Parc Atrium Rue des Colonies BRUXELLES - BRUSSEL Tél. : Fax : eid-coördinator Waals-Brabant: de heer B. DEMEYER Tel. : GSM : Fax : * * * * * *

24 Regionale Afvaardiging van HENEGOUWEN De heer B. CAPRON Rue Verte, MONS Tel. : Fax : eid-coördinator : de heer B. DEMEYER Tel. : GSM : Fax : * * * * * * Regionale Afvaardiging van LUIK De heer J.-M. LIVIS Rue Plumier LIEGE Tel. : Fax : Adjunct-eID-coördinatoren: Mevrouw D. DANS Tel. : GSM : Fax : de heer P. DREZE Tel : GSM : Fax : * * * * * * Regionale Afvaardiging van LUXEMBURG De heer J.- L. PICARD Centre administratif Place des Fusillés 6700 ARLON Tel. : Fax : Adjunct-eID-coördinator: Mevrouw K. BONINSEGNA Tel.: GSM: Fax: * * * * * * Regionale Afvaardiging van NAMEN Mevrouw F. VAUSE Rue Pépin, 31 1 er étage 5000 NAMUR Tel. : Fax : Adjunct-eID-coördinator : Mevrouw K. BONINSEGNA Tel.: GSM: Fax: * * * * * *

25 Voor alle operationele vragen betreffende de elektronische identiteitskaarten kan u contact opnemen met de ADIB-HELP DESK, die 24 uur op 24 beschikbaar is op de telefoonnummer Fax : De helpdesk zal desnoods contact opnemen met de firma's ZETES CARDS en STERIA. Deze laatste zijn echter niet bevoegd om de vragen van de gemeenten en de burgers te beantwoorden. * * * * * Voor elk verlies, diefstal of vernietiging van de Kids-ID, kan de burger onmiddellijk contact opnemen met de helpdesk DOC STOP op (gratis toegankelijk vanuit België), 24u/24u, 7d/7, om het verlies of de diefstal van het Kids-ID van zijn kind te melden. Als de burger zich in het buitenland bevindt, vormt hij hetzelfde nummer, maar vervangt hij het kerngetal 00 door het internationale kerngetal dat gebruikt wordt in het land van waaruit hij belt. Als het nummer niet bereikbaar is, moet men bellen naar (betalende oproep maar nummer dat overal beschikbaar is). De informatie over de toegankelijkheid per land is beschikbaar op Desgevallend zal de helpdesk contact opnemen met de vennootschappen ZETES CARDS en STERIA. Deze laatste zijn niet bevoegd om de vragen van de gemeenten en burgers te beantwoorden. * * * * * * Voor alle vragen betreffende de administratieve reglementering kan u contact opnemen met de Dienst Bevolking en Identiteitskaarten: Rijksregister - Registre national Park Atrium Koloniënstraat 11 - Parc Atrium Rue des Colonies BRUSSEL - BRUXELLES Fax : Call center RN Tel. : Fax : Etienne VAN VERDEGEM (NL) Diensthoofd Christiane VERBEIREN (NL) - Attaché Tom BOLS (NL) - Adviseur Christophe VERSCHOORE (FR) - Attaché Véronique DE GRANGES DE SURGERES (FR) - Attaché Géraldine GEENINCKX (FR) - Attaché ********************

26 AANVAARDING NIET-CONFORM BASISDOCUMENT (Gelieve deze bijlage (niet geniet) samen met het basisdocument van de desbetreffende burger vooraan in een sealbag met groene sticker te versturen samen met de andere basisdocumenten. Attest of medisch getuigschrift niet meesturen.) Datum, / / Basisdocument niet conform, IK nr : Ik ondertekende, Dhr/Mevr (*) Gemeentebestuur :..... vraag aan Zetes CardS de identiteitskaart te produceren van : Dhr/Mevr (*). Nr. identiteitskaart:... Voor volgende reden(en) : (Gelieve reden aan te duiden) Voor medische reden(en). Burger heeft een medisch attest voorgelegd. Donkere bril wegens een visuele handicap. Foto met hoofddeksel voor medische reden. Persoon is bedlegerig ingevolge ziekte of een ongeval Persoon heeft een lichamelijke of geestelijke handicap Voor godsdienstige reden(en). Burger heeft een ernstige rechtvaardiging voorgelegd. Foto met hoofddeksel. Het gezicht is volledig vrij, d.w.z. het voorhoofd, de wangen, de ogen, de neus en de kin zijn volledig onbedekt (Het is wenselijk maar niet vereist dat de haren en oren eveneens onbedekt zijn). De persoon is duidelijk identificeerbaar. Het gezicht is niet gedeeltelijk verborgen. De essentiële elementen van het gezicht zijn zichtbaar. Stempel + handtekening gemeenteambtenaar: (*) Schrappen wat niet past

27 Naam van de gemeente ELEKTRONISCHE IDENTITEITSKAART SPOEDPROCEDURE NIS code van de gemeente Dringende / Zeer dringende aanvraag Kaartnummer van de gevraagde kaart Rijksregisternummer van de burger Gevraagde optie (duid aan optie 1, 2, 3 of 4) Sealbag nummer Gelieve deze aanvraag enkel te faxen op het nummer 02/ indien het basisdocument volledig werd ingevuld. Alle velden op dit formulier dienen correct ingevuld te worden. Optie Omschrijving 1 Zeer dringende aanvraag met transport via ZS Express. Fax doorsturen vóór 15 uur. 2 Dringende aanvraag met transport via ZS Express. Fax doorsturen vóór 15 uur. 3 Zeer dringende aanvraag. Transport van het basisdocument door de gemeente. Transport eid en codes via ZS Express. Fax doorsturen vóór 15 uur. Levering bij Zetes vóór 16 uur. 4 Zeer dringende aanvraag met transport door de gemeente. Fax doorsturen vóór 15 uur. Levering bij Zetes vóór 16 uur. Datum Naam van de ambtenaar Telefoonnummer Handtekening

28 Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken Algemene Directie Instellingen en Bevolking Bevolking en Identiteitskaarten NAAM STRAAT POSTCODE VOORNAAM NR. GEMEENTE Afgifte van een nieuwe elektronische identiteitskaart Basisdocument invullen Eerste herinnering Geachte mevrouw, Geachte heer, Op.hebt u een oproepingsbrief van de gemeente ontvangen die u uitnodigt het basisdocument in te vullen voor het bekomen van een nieuwe identiteitskaart. Naar mijn weten hebt u hieraan geen gevolg gegeven. Aangezien uw identiteitskaart vervalt en geannuleerd zal worden op en de aanmaak een zekere tijd in beslag neemt, dient u zich bij de bevolkingsdienst aan te bieden vóór:. Zonder geldige identiteitskaart loopt u het risico veel moeilijkheden te ondervinden bij uw contacten met administratieve en financiële instellingen en bij het reizen in binnen- en buitenland. Bovendien kan een boete, ten bedrage van 26 tot 500 euro, opgelegd worden aan eenieder die niet beschikt over een geldige identiteitskaart. Ik wens verder uw aandacht te vestigen op de talrijke mogelijkheden geboden door de nieuwe elektronische identiteitskaart: zij is niet alleen een gemakkelijk middel om de identiteit te bewijzen en een reisdocument, maar zij heeft tevens steeds meer praktische toepassingen. Bovendien is deze nieuwe identiteitskaart, dankzij het integreren van nieuwe technologieën, zeer sterk beveiligd, zeer moeilijk vervalsbaar en vormt zij een modern communicatiemiddel dat een optimale beveiliging garandeert bij het verrichten van transacties. Ik kan hierbij ook verwijzen naar de website van de federale overheid : rubriek identiteitskaarten.. De openingsuren van deze dienst zijn de volgende:.. Hoogachtend, Naam en handtekening van de vertegenwoordiger van de gemeentelijke overheid.

29 Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken Algemene Directie Instellingen en Bevolking Bevolking en Identiteitskaarten NAAM STRAAT POSTCODE VOORNAAM NR. GEMEENTE Afgifte van een nieuwe elektronische identiteitskaart Basisdocument invullen Tweede herinnering Geachte mevrouw, Geachte heer, Op.ontving u een oproepingsbrief van de gemeente om het basisdocument in te vullen voor het bekomen van een elektronische identiteitskaart. Er werd u een eerste herinneringsbrief gestuurd op. Naar mijn weten hebt u hieraan geen gevolg gegeven. Aangezien uw identiteitskaart vervalt en geannuleerd zal worden op en de aanmaak een zekere tijd in beslag neemt, dient u zich bij de bevolkingsdienst aan te bieden vóór:. Zonder geldige identiteitskaart loopt u het risico veel moeilijkheden te ondervinden bij uw contacten met administratieve en financiële instellingen en bij het reizen in binnen- en buitenland. Bovendien kan een boete, ten bedrage van 26 tot 500 euro, opgelegd worden aan eenieder die niet beschikt over een geldige identiteitskaart. Ik wens verder uw aandacht te vestigen op de talrijke mogelijkheden geboden door de nieuwe elektronische identiteitskaart: zij is niet alleen een gemakkelijk middel om de identiteit te bewijzen en een reisdocument, maar zij heeft tevens steeds meer praktische toepassingen. Bovendien is deze nieuwe identiteitskaart, dankzij het integreren van nieuwe technologieën, zeer sterk beveiligd, zeer moeilijk vervalsbaar en vormt zij een modern communicatiemiddel dat een optimale beveiliging garandeert bij het verrichten van transacties. Ik kan hierbij ook verwijzen naar de website van de federale overheid : rubriek identiteitskaarten. Als U geen gevolg geeft aan deze herinnering zal de kaart die u momenteel in uw bezit heeft, haar geldigheid verliezen en zal uw dossier doorgestuurd kunnen worden naar het Parket aangezien u niet meer in het bezit zal zijn van een geldig identiteitsbewijs. De openingsuren van deze dienst zijn de volgende:.. Hoogachtend, Naam en handtekening van de vertegenwoordiger van de gemeentelijke overheid.

30 Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken Algemene Directie Instellingen en Bevolking Bevolking en Identiteitskaarten NAAM STRAAT POSTCODE VOORNAAM NR. GEMEENTE Afgifte van een nieuwe elektronische identiteitskaart Kaart activeren en meenemen Eerste herinnering Geachte mevrouw, Geachte heer, Sedert.ligt een nieuwe identiteitskaart te uwer beschikking bij de bevolkingsdienst van onze stad/gemeente. Alhoewel u het verschuldigd bedrag van euro reeds betaald hebt, bent u deze kaart niet komen afhalen. Mag ik U verzoeken dit alsnog te doen. Uw oude kaart is vervallen / vervalt op. Na deze eerste herinneringsbrief en bij het ontbreken van uw reactie, wordt de kaart bovendien vernietigd door het gemeentebestuur op :.. Zonder geldige identiteitskaart loopt u het risico veel moeilijkheden te ondervinden bij uw contacten met administratieve en financiële instellingen en bij het reizen in binnen- en buitenland. Bovendien kan een boete, ten bedrage van 26 tot 500 euro, opgelegd worden aan eenieder die niet beschikt over een geldige identiteitskaart. Ik wens verder uw aandacht te vestigen op de talrijke mogelijkheden geboden door de nieuwe elektronische identiteitskaart: zij is niet alleen een gemakkelijk middel om de identiteit te bewijzen en een reisdocument, maar zij heeft tevens steeds meer praktische toepassingen. Bovendien is deze nieuwe identiteitskaart, dankzij het integreren van nieuwe technologieën, zeer sterk beveiligd, zeer moeilijk vervalsbaar en vormt zij een modern communicatiemiddel dat een optimale beveiliging garandeert bij het verrichten van transacties. Ik kan hierbij ook verwijzen naar de website van de federale overheid : rubriek identiteitskaarten. Derhalve vraag ik U zich onmiddellijk bij de bevolkingsdienst van onze gemeente/stad aan te melden. Bij het uitblijven van uw reactie, kan uw dossier overgemaakt worden aan het Parket omdat u niet meer in het bezit bent van een geldige identiteitskaart. De openingsuren van de bevolkingsdienst zijn de volgende:. Hoogachtend, Naam en handtekening van de vertegenwoordiger van de gemeentelijke overheid.

31 ELEKTRONISCHE IDENTITEITSKAART - HET IS VERPLICHT DEZE BIJ ZICH TE HEBBEN Mevrouw, Juffrouw, Mijnheer, Uw gemeentebestuur heeft u zonet een elektronische identiteitskaart overhandigd. De Belgische identiteitskaart geldt als bewijs van inschrijving in het bevolkingsregister van de gemeente waar u uw hoofdverblijfplaats heeft. Ze staat eveneens aan Belgen toe om hun nationaliteit en hun identiteit in het buitenland te bewijzen. De identiteitskaart wordt automatisch afgeleverd door de gemeente van de hoofdverblijfplaats van alle Belgen die minstens twaalf jaar oud zijn en ingeschreven zijn in het bevolkingsregister. Krachtens artikel 1 van het koninklijk besluit van 25 maart 2003 betreffende de identiteitskaarten, moet elke Belg vanaf vijftien jaar in het bezit zijn van een identiteitskaart. De inbreuken wegens het niet bij zich hebben van de identiteitskaart worden strafrechterlijk bestraft door de wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters, de identiteitskaarten, de vreemdelingenkaarten en de verblijfsdocumenten. In artikel 7 wordt bepaald dat het niet tonen van de identiteitskaart inderdaad bestraft wordt met een geldboete van 26 tot 500 euro. De bepalingen van het eerste boek van het Strafwetboek zijn eveneens van toepassing. Indien hij geen geldige identiteitskaart heeft, loopt de burger inderdaad het risico om veel moeilijkheden te hebben, inzonderheid bij de administratieve en financiële instellingen of tijdens zijn verplaatsingen in België of in het buitenland. De Belgische identiteitskaart, die geldt als bewijs van inschrijving in het bevolkingsregister van de gemeente, is eveneens vaak een wezenlijk bestanddeel in verschillende reglementeringen en dient in fiscale, sociale en administratieve aangelegenheden. De elektronische identiteitskaart biedt u zoals vroeger de mogelijkheid om uw identiteit te bewijzen aan personen die u hierom vragen en is eveneens een geldig reisdocument in de 28 lidstaten van de Europese Unie. Uw identiteitskaart bevat van nu af aan een elektronische chip. Daarom is deze ook gebonden aan een geheime code, zoals een bankkaart. Deze chip en deze code bieden u de mogelijkheid om uw identiteit te bewijzen op internet of om een elektronische handtekening aan te brengen. De nieuwe toepassingen die de elektronische identiteitskaart biedt, worden voortdurend uitgebreid en vormen een meerwaarde voor de burger en voor de betrokken instantie. De belangstelling voor het gebruik van de elektronische identiteitskaart groeit bij de burgers, de instellingen en de bedrijven, vooral dan door de veiligheidsgarantie die bij de identificatie van personen in het kader van de elektronische communicatie geboden wordt. De elektronische identiteitskaart biedt u nu al de volgende mogelijkheden : - U kan toegang krijgen tot de u betreffende administratieve dossiers, bijvoorbeeld uw eigen bevolkingsdossier ( U kan documenten aanvragen bij verschillende besturen, waarvoor u zich voordien moest verplaatsen en soms lange wachtrijen moest trotseren; - u kan, via een beveiligd kanaal, online informatie uitwisselen met het bestuur, privé-bedrijven of organisaties; - u kan in contact treden met het gemeentebestuur, de Federale Overheid of de Gewesten via hun website en er elektronische formulieren invullen; - u kan op een beveiligde manier commerciële transacties uitvoeren via internet (online aankoop en verkoop); - u kan uw elektronische handtekening aanbrengen op documenten, met dezelfde waarde als een handgeschreven handtekening op papier. U kan elektronische berichten versturen die u geldig tekent, en zelfs contracten sluiten met andere burgers; - u kan de toegang tot bepaalde plaatsen controleren, zich identificeren in bepaalde plaatsen, zich inschrijven in bepaalde instellingen, reservaties uitvoeren, uw belastingsaangifte indienen, bepaalde toelagen aanvragen, in alle veiligheid op bepaalde sites chatten, enz. Indien u meer informatie wenst over de eid, kan u volgende websites raadplegen: of of Uw gemeente kan u ook veel informatie bezorgen. Vergeet niet dat het vanaf 15 jaar verplicht is zijn elektronische identiteitskaart bij zich te hebben!

32 Analyse Identiteitskaart Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken Naam van de gemeente + NIS-code:. Ticketnummer:. Nationaal nummer: Kaartnummer: Nummer Sealbag:... Kaart bestemd voor ZETES : Zichtbare tekortkomingen (foto, gegevens) op niet-actieve kaart Chip losgekomen Chip onleesbaar Kaart bestemd voor Helpdesk ADIB : Probleem met activatie, adreswijziging, rekeying,... ANDERE - Beschrijving: Naam + handtekening van de gemeenteambtenaar: Voor details inzake het verzenden van kaarten voor analyse, gelieve de Algemene Onderrichtingen betreffende de elektronische identiteitskaart te raadplegen via de website (rubriek Identiteitsdocumenten eid Reglementering Onderrichtingen) Hebt u verdere vragen over de procedure of wenst u meer inlichtingen, gelieve de helpdesk ADIB te contacteren op 02/ of per

33 VOLMACHT OM DE ELEKTRONISCHE IDENTITEITSKAART (EID) TE ACTIVEREN EN AF TE HALEN Ik, de volmachtgever (naam en voornamen)..., Geboren op..., Woonachtig te...straat, nr...., Geef de toestemming aan (naam en voornamen)..., Geboren op..., Woonachtig te...straat, nr...., Om mijn elektronische identiteitskaart te activeren met de verzonden pin- en pukcodes en om haar nadien af te halen bij mijn gemeentebestuur. Af te geven aan de gemachtigde, die zijn eigen identiteitskaart bij zich zal hebben: - de oude identiteitskaart of de aangifte van verlies, diefstal of vernietiging - de brief met de pin- en pukcodes Opgemaakt te...,... De volmachtgever, (handtekening) De gemachtigde, (handtekening)

34 Lijst van de downloadbare bestanden Het bestand datum-verv-n.xls : Voorbeeld : VERV-N.xls Dit bestand omvat de lijst, op datum van 16/08/2010, van de burgers van wie de eid moet vervangen worden (de kaart vervalt binnenkort). Voor de burgers in deze lijst zal het Rijksregister de afgedrukte oproepingsbrieven naar de gemeente sturen (voor zover de gemeente niet afgezien heeft van de gecentraliseerde afdruk van de oproepingsbrieven). Indien voor de burger geen basisdocument wordt aangemaakt vóór de volgende maandelijkse extractie, zullen zijn gegevens voorkomen in de lijst datum-verv-o van de volgende extracties. Het bestand datum-verv-o.xls : Voorbeeld : VERV-O.xls Dit bestand omvat de lijst, op datum van 16/08/2010, van de burgers van wie de eid moet vervangen worden en die nog geen gevolg hebben gegeven aan de oproepingsbrief voor de vervanging van hun eid. De laatste kolom Historiek van dit bestand geeft weer hoeveel keer de burger al in de lijsten voorkwam. NB : Voor de burgers opgenomen in deze lijst, verstuurt het Rijksregister geen oproepingsbrief meer naar de gemeente, zij werden reeds in de voorbije maanden geleverd. Het bestand datum-convoc12.xls : Voorbeeld : Convoc12.xls Dit bestand omvat de lijst, op datum van 16/08/2010, van de kinderen die twaalf jaar gaan worden en niet in het bezit zijn van een kidsid die geldig blijft na hun 12 de verjaardag en daarom hun eerste eid moeten ontvangen. Dit bestand bevat 2 tabbladen : 1. Tabblad «Nieuw» Voor deze kinderen zal het Rijksregister de afgedrukte oproepingsbrieven naar de gemeente sturen (voor zover de gemeente niet afgezien heeft van de gecentraliseerde afdruk van de oproepingsbrieven). Indien voor het kind geen basisdocument wordt aangemaakt vóór de volgende maandelijkse extractie, zullen zijn gegevens voorkomen in het tabblad Oud van de volgende extractielijsten datum-convoc Tabblad «Oud» : Deze kinderen moeten hun eerste eid ontvangen maar gaven nog geen gevolg aan de oproepingsbrief. De laatste kolom Historiek van dit bestand geeft weer hoeveel keer het kind al in de lijsten voorkwam. NB : Voor de kinderen opgenomen in deze lijst, verstuurt het Rijksregister geen oproepingsbrief meer naar de gemeente, zij werden reeds in de voorbije maanden geleverd. Het bestand datum-convoceid.xls : De lijst ConvocEid werd vanaf 1 april 2014 geschrapt. De status van de IDOC-kaarten is terug te vinden in de tabbladen IdocA, IdocAN en IdocN van de Opvolglijst. Het bestand datum-verw.xls : Voorbeeld : VERW.xls Dit bestand omvat de lijst, op datum van 16/08/2010, van de burgers die een oproepingsbrief moeten krijgen voor de vervanging van hun identiteitskaart maar voor wie geen oproepingsbrief zal verstuurd worden naar de gemeente ten gevolge van een anomalie in het Rijksregister. Mogelijke fouten : de datum van het IT 001 is recenter dan die van het IT 020 ; de geboorteplaats is niet vertaalbaar ;

35 De dossiers van deze burgers moeten door de gemeente nagekeken en verbeterd worden. De gemeente dient de betrokken burgers uit te nodigen. Indien voor de burger geen basisdocument wordt aangemaakt vóór de volgende maandelijkse extractie of indien het dossier niet wordt verbeterd, zullen de gegevens van de burger blijven voorkomen in deze lijst. Het bestand datum-rejects12.xls : Voorbeeld : Rejects12.xls Dit bestand omvat de lijst, op datum van 19/08/2013, van de kinderen die hun eerste eid als 12-jarige moeten ontvangen maar die niet opgenomen werden in de lijst Convoc12 tabblad Nieuw ten gevolge van een anomalie in het Rijksregister. Voor deze kinderen zal er geen oproepingsbrief naar de gemeente verstuurd worden. De gegevens van de kinderen komen slechts gedurende één maand voor op deze lijst. Het bestand datum-opvolglijst.xls : Voorbeeld : OpvolgLijst.xls Dit bestand omvat de lijst, op datum van 16/08/2010, van de burgers van wie de kaart zich in een «onregelmatige» situatie bevindt. Om één of andere reden zijn deze burgers niet in het bezit van een geldige identiteitskaart. De oorzaak is terug te vinden in het tabblad «Legende» van dit bestand. De situaties dienen onderzocht te worden door de gemeenteambtenaar en desgevallend moet een actie ondernomen worden naar de burger toe. Het bestand datum-kind-x.xls : Voorbeeld : KIND-X.xls Dit bestand omvat de lijst, op datum van 16/08/2010, van de kinderen die ten volle 12 jaar zijn en in het bezit zijn van een vervallen kidsid. Het bestand datum-tijdlafw.xls : Voorbeeld: TIJDLAFW.xls Dit bestand omvat de lijst, op datum van 16/08/2010, van de burgers die als tijdelijk afwezig gemeld staan en in welke lijst ze voorkomen, datum-verv-n.xls of datum-verv-o.xls. Aan de hand van de kolom Opmerking kan u oordelen of het al dan niet nodig is om de burger uit te nodigen. Het bestand datum-kids-vervallen.xls : Voorbeeld: xls Dit bestand omvat de lijst, op datum van 06/03/2013, van de kinderen jonger dan 12 jaar en die in het bezit zijn van een kidsid die vervallen is of vervalt binnen een termijn van 3 à 4 maanden, met uitzondering van de kinderen die voorkomen in de lijst Convoc12 of in de lijst Rejects12. U kan dit bestand gebruiken om de ouders van deze kinderen beter in te lichten.

Algemene onderrichtingen betreffende de elektronische identiteitsdocumenten voor kinderen onder de twaalf jaar Kids-ID

Algemene onderrichtingen betreffende de elektronische identiteitsdocumenten voor kinderen onder de twaalf jaar Kids-ID Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken Algemene Directie Instellingen en Bevolking Bevolking en identiteitskaarten Algemene onderrichtingen betreffende de elektronische identiteitsdocumenten voor

Nadere informatie

Algemene onderrichtingen betreffende de elektronische identiteitsdocumenten voor kinderen onder de twaalf jaar Kids-ID

Algemene onderrichtingen betreffende de elektronische identiteitsdocumenten voor kinderen onder de twaalf jaar Kids-ID Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken Algemene Directie Instellingen en Bevolking Bevolking en identiteitskaarten Algemene onderrichtingen betreffende de elektronische identiteitsdocumenten voor

Nadere informatie

De voorlopige identiteitskaart van Belg

De voorlopige identiteitskaart van Belg Hoofdstuk III. - De voorlopige identiteitskaart van Belg Afdeling I. - Toekenning en teruggave 1. In geval van verlies, diefstal of van vernietiging van een identiteitskaart tijdens de dagen onmiddellijk

Nadere informatie

Het voorlopig bewijs van identiteit voor kinderen jonger dan 12 jaar

Het voorlopig bewijs van identiteit voor kinderen jonger dan 12 jaar Hoofdstuk IV. - Het voorlopig bewijs van identiteit voor kinderen jonger dan 12 jaar Afdeling I. - Toekenning en teruggave 1. In geval van verlies, diefstal of van vernietiging van een elektronisch identiteitsdocument

Nadere informatie

Algemene Onderrichtingen betreffende de elektronische identiteitskaarten van Belg Samenvatting van de belangrijkste nieuwigheden en aanpassingen.

Algemene Onderrichtingen betreffende de elektronische identiteitskaarten van Belg Samenvatting van de belangrijkste nieuwigheden en aanpassingen. Algemene Onderrichtingen betreffende de elektronische identiteitskaarten van Belg Samenvatting van de belangrijkste nieuwigheden en aanpassingen. Inleiding Voornaamste eid-toepassingen, alsook een korte

Nadere informatie

VAKANTIE 2009 IDENTITEITSDOCUMENTEN

VAKANTIE 2009 IDENTITEITSDOCUMENTEN BERICHTEN UGA TM Division of Continuga TM nv 8501 KORTRIJK-HEULE tel. 056 36 32 00 fax 056 35 60 96 e-mail: sales@uga.be VAKANTIE 2009 IDENTITEITSDOCUMENTEN Juni 2009 De zomervakantie is in aantocht en

Nadere informatie

REGELEN VOOR ALLE VOORLOPIGE RIJBE- WIJZEN M36, M18 EN M3

REGELEN VOOR ALLE VOORLOPIGE RIJBE- WIJZEN M36, M18 EN M3 HOOFDSTUK 15 BIJZONDERE GEMEENSCHAPPELIJKE MAAT- REGELEN VOOR ALLE VOORLOPIGE RIJBE- WIJZEN M36, M18 EN M3 INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. MATERIËLE FOUTEN... 2 1. Foute geldigheidsduur... 2 2. Afgifte vóór

Nadere informatie

Afdeling I. - Het identiteitsbewijs voor kinderen onder de twaalf jaar.

Afdeling I. - Het identiteitsbewijs voor kinderen onder de twaalf jaar. Afdeling I. - Het identiteitsbewijs voor kinderen onder de twaalf jaar. 2. Voorafgaande opmerking : De bepalingen van deze Afdeling zijn enkel nog van toepassing op vreemde kinderen onder de twaalf jaar.

Nadere informatie

Verblijfskaarten en Registers

Verblijfskaarten en Registers Verblijfskaarten en Registers Basisvorming Vreemdelingenrecht 1 december 2008 Modernisering noodzakelijk! Mobiliteit Bestrijding van fraude/criminaliteit Nieuwe maatschappelijke noden Administratieve vereenvoudiging

Nadere informatie

HOOFDSTUK 22 HERNIEUWING, NIETIGHEID-TERUGGAVE

HOOFDSTUK 22 HERNIEUWING, NIETIGHEID-TERUGGAVE HOOFDSTUK 22 HERNIEUWING, NIETIGHEID-TERUGGAVE INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. SOORTEN HERNIEUWING... 2 1. Hernieuwing ingevolge verlies, diefstal, beschadiging, een niet-gelijkende foto of intrekking door

Nadere informatie

HOOFDSTUK 23 HET INTERNATIONALE RIJBEWIJS

HOOFDSTUK 23 HET INTERNATIONALE RIJBEWIJS HOOFDSTUK 23 HET INTERNATIONALE RIJBEWIJS INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. ALGEMEEN... 3 1. Toelichting... 3 2. Gebruiksvoorwaarden... 3 3. Wie heeft het internationale rijbewijs nodig... 3 II. MODEL VAN

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor het gebruik van de dienst

Algemene voorwaarden voor het gebruik van de dienst Algemene voorwaarden voor het gebruik van de dienst De Federale Overheidsdienst Informatie en Communicatietechnologie (Fedict) heeft samen met de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken een project

Nadere informatie

PERSONEN DIE NIET MEER

PERSONEN DIE NIET MEER HOOFDSTUK 25 PERSONEN DIE NIET MEER IN BELGIË VERBLIJVEN INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. PERSONEN DIE IN EEN ANDERE LIDSTAAT VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE VERBLIJVEN... 2 1. Wie?... 2 2. Welk document?...

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 2 Website «CHECKDOC»: onlinecontrole van de Belgische identiteitsdocumenten...5

Inhoudsopgave. 2 Website «CHECKDOC»: onlinecontrole van de Belgische identiteitsdocumenten...5 Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken Algemene Directie Instellingen en Bevolking Dienst Bevolking en Identiteitskaarten Administratieve Onderrichtingen betreffende de website CHECKDOC en de toepassing

Nadere informatie

OMZENDBRIEF AAN DE GEMEENTEBESTUREN HOOFDSTUK 28 HET INTERNATIONALE RIJBEWIJS

OMZENDBRIEF AAN DE GEMEENTEBESTUREN HOOFDSTUK 28 HET INTERNATIONALE RIJBEWIJS HOOFDSTUK 28 HET INTERNATIONALE RIJBEWIJS Hoofdstuk 28-1 8/02/2010 INHOUDSOPGAVE ALGEMEENHEDEN - Toelichting - Gebruiksvoorwaarden - Wie heeft een IRB nodig? MODEL VAN HET INTERNATIONALE RIJBEWIJS OVERHEID

Nadere informatie

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer 1/6 Advies nr. 01/2016 van 13 januari 2016 Betreft Advies over het ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 december 1996 betreffende de verschillende identiteitsdocumenten

Nadere informatie

Hartelijk dank voor uw aanvraag van een Colruyt-kaart op naam van uw organisatie.

Hartelijk dank voor uw aanvraag van een Colruyt-kaart op naam van uw organisatie. Beste klant, Hartelijk dank voor uw aanvraag van een Colruyt-kaart op naam van uw organisatie. Om uw Colruyt-kaart zo snel mogelijk te kunnen bezorgen heb ik nog enkele gegevens nodig. Gelieve daarvoor

Nadere informatie

1. Het adres van inschrijving in de bevolkingsregisters van een niet-ontvoogde minderjarige:

1. Het adres van inschrijving in de bevolkingsregisters van een niet-ontvoogde minderjarige: Algemene Onderrichtingen van 7 oktober 1992 betreffende het houden van de bevolkingsregisters (gecoördineerde versie van 27 april 2007), deel I, nr. 68: 68. De inschrijving van niet-ontvoogde minderjarigen:

Nadere informatie

Art. 1. Parkeerkaart voor mensen met een handicap M.B. 07.05.99. Artikel 1

Art. 1. Parkeerkaart voor mensen met een handicap M.B. 07.05.99. Artikel 1 Art. 1 2012-0105 er (*) Artikel 1 [1 De kaart bedoeld in artikel 27.4.3. van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer, kan uitgereikt worden

Nadere informatie

VERKIEZINGEN VAN HET EUROPESE PARLEMENT, VAN DE KAMER EN VAN HET VLAAMS PARLEMENT VAN 25 MEI 2014 VOLMACHT OM TE STEMMEN (*)

VERKIEZINGEN VAN HET EUROPESE PARLEMENT, VAN DE KAMER EN VAN HET VLAAMS PARLEMENT VAN 25 MEI 2014 VOLMACHT OM TE STEMMEN (*) 1/5 FORMULIER ACD/12 VOLMACHT OM TE STEMMEN (*) Bijlage: - een attest. Ik, ondergetekende......(naam en voornamen), geboren op...., wonende te.. straat, nr.. busnummer..., als kiezer ingeschreven in de

Nadere informatie

GEMEENTERAAD ZITTING VAN 16 DECEMBER 2013 ONDERWERP : REGLEMENT - BELASTING OP DE AFGIFTE VAN ADMINISTRATIEVE STUKKEN HERNIEUWING EN WIJZIGINGEN

GEMEENTERAAD ZITTING VAN 16 DECEMBER 2013 ONDERWERP : REGLEMENT - BELASTING OP DE AFGIFTE VAN ADMINISTRATIEVE STUKKEN HERNIEUWING EN WIJZIGINGEN BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST GEMEENTE ETTERBEEK UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE ZITTINGEN VAN DE GEMEENTERAAD GEMEENTERAAD ZITTING VAN 16 DECEMBER 2013 ONDERWERP : REGLEMENT - BELASTING OP DE AFGIFTE

Nadere informatie

Verklarende nota BELANGRIJK :

Verklarende nota BELANGRIJK : WIJZIGINGSFORMULIEREN (AFSLUITING, DECUMUL, VERBETERING VAN DE GEGEVENS, SCHRAPPING) VOOR EEN REEDS AAN HET CENTRAAL AANSPREEKPUNT (CAP) MEDEGEDEELDE REKENING Verklarende nota Deze verklarende nota geeft

Nadere informatie

DE GEMEENTERAAD, BESLUIT:

DE GEMEENTERAAD, BESLUIT: DE GEMEENTERAAD, Gelet op de financiële toestand van de gemeente; Gelet op de geldende budgetonderrichtingen terzake; Overwegende dat het afleveren van allerlei administratieve stukken voor de gemeente

Nadere informatie

Uw brief van Uw kenmerk: Ons kenmerk: Bijlage: III.21/721.40.067/358/06 model-document Contactpersoon : E-mail: Tel.: Fax: Frank VERDUYN Call Center

Uw brief van Uw kenmerk: Ons kenmerk: Bijlage: III.21/721.40.067/358/06 model-document Contactpersoon : E-mail: Tel.: Fax: Frank VERDUYN Call Center vda Brussel Burgemeesters Provinciegouverneurs Instellingen en Bevolking Bevolking Arrondissementscommissarissen Uw brief van Uw kenmerk: Ons kenmerk: Bijlage: III.21/721.40.067/358/06 model-document Contactpersoon

Nadere informatie

A001. Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap

A001. Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap A001 Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap Provinciale afdeling VF Vak bestemd voor de administratie Toegekend dossiernummer AANVRAAG OM INSCHRIJVING EN BIJSTAND PERSOON VOOR

Nadere informatie

A001. Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH)

A001. Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) A001 Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) Provinciale afdeling Vak bestemd voor de administratie Toegekend dossiernummer AANVRAAG OM INSCHRIJVING EN BIJSTAND PERSOON VOOR WIE DE AANVRAAG

Nadere informatie

Dat dit reglement op de bepalingen van de ordonnantie van 3 april 2014 door een beslissing van het College op 26 juni 2014 aangepast is;

Dat dit reglement op de bepalingen van de ordonnantie van 3 april 2014 door een beslissing van het College op 26 juni 2014 aangepast is; Belasting op de afgifte van administratieve stukken. Wijzigingen. DE GEMEENTERAAD, Herzien zijn beraadslaging van 19 december 2013 betreffende de wijziging van het reglement betreffende de belasting op

Nadere informatie

HOOFDSTUK 16 PRAKTISCH EXAMEN

HOOFDSTUK 16 PRAKTISCH EXAMEN HOOFDSTUK 16 PRAKTISCH EXAMEN INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA 1. Voor welke categorie?... 2 2. Wie kan deelnemen?... 3 3. Voor te leggen documenten... 3 3.1. Documenten van de begeleider... 4 3.2. Documenten

Nadere informatie

Site survey ter voorbereiding van de algemene rollout van de elektronische kids-id en de elektronische vreemdelingenkaart.

Site survey ter voorbereiding van de algemene rollout van de elektronische kids-id en de elektronische vreemdelingenkaart. Brussel, 14 juni 2007 Aan het College van Burgemeester en Schepenen Alg. Dir. Instellingen en Bevolking Dienst Vreemdelingenzaken Uw kenmerk: Ons kenmerk : III21/724.68/3835/07 Contactpersoon : Ghislain

Nadere informatie

De gemeenteraad, in openbare vergadering van 24/12/2014 heeft het ondervermeld reglement goedgekeurd.

De gemeenteraad, in openbare vergadering van 24/12/2014 heeft het ondervermeld reglement goedgekeurd. Taksreglement op het afgeven van bestuurlijke documenten De gemeenteraad, in openbare vergadering van 24/12/2014 heeft het ondervermeld reglement goedgekeurd. Dit reglement werd bekendgemaakt door middel

Nadere informatie

De toegang tot de genoemde opties wordt geregeld overeenkomstig de bepalingen van de hiernavolgende punten 4, 5 en 6.

De toegang tot de genoemde opties wordt geregeld overeenkomstig de bepalingen van de hiernavolgende punten 4, 5 en 6. BIJLAGE 1 aan de ministeriële omzendbrief van 23 juni 2008 betreffende de toepassing van het koninklijk besluit van 19 maart 2008 tot regeling van de procedure voor het mededelen van de verschillen die

Nadere informatie

PASPOORT? OPGELET: Bij ontbrekende bewijsstukken is uw dossier onvolledig en kunnen wij uw aanvraag niet behandelen!

PASPOORT? OPGELET: Bij ontbrekende bewijsstukken is uw dossier onvolledig en kunnen wij uw aanvraag niet behandelen! WELKE DOCUMENTEN VOOR TE LEGGEN VOOR DE AANVRAAG VAN EEN PASPOORT? Het aanvraagformulier Aanvraag voor een minderjarige: te ondertekenen door beide ouders (behalve uitzonderlijke gevallen) of door de voogd

Nadere informatie

Welke gegevens hebben wij nodig om een persoon bij te kunnen inschrijven?

Welke gegevens hebben wij nodig om een persoon bij te kunnen inschrijven? Welke gegevens hebben wij nodig om een persoon bij te kunnen inschrijven? Wanneer er iemand bij u wil komen wonen, dient deze persoon aan alle inschrijvingsvoorwaarden voor de sociale woningbouw te voldoen.

Nadere informatie

Stratenplan Openingsuren Nieuwsbrief Meldingskaart AZ-gids FAQ. Verklein het lettertype Vergroot het lettertype Print Print naar pdf

Stratenplan Openingsuren Nieuwsbrief Meldingskaart AZ-gids FAQ. Verklein het lettertype Vergroot het lettertype Print Print naar pdf Stratenplan Openingsuren Nieuwsbrief Meldingskaart AZ-gids FAQ Verklein het lettertype Vergroot het lettertype Print Print naar pdf Typ hier uw zoekterm Typ hier uw zoekterm zoeken Wonen en leven Energieschaarste

Nadere informatie

Uitkeringsaanvraag voor pleegzorgen

Uitkeringsaanvraag voor pleegzorgen Uitkeringsaanvraag voor pleegzorgen Uw wenst afwezig te blijven van het werk om pleegzorgen te verstrekken aan de perso(o)n(en) die door de rechtbank, door een door de bevoegde Gemeenschap erkende plaatsingsdienst,

Nadere informatie

Deze richtlijn dient nog omgezet te worden in Belgisch recht. De termijn voor omzetting verstrijkt op 30 april 2006.

Deze richtlijn dient nog omgezet te worden in Belgisch recht. De termijn voor omzetting verstrijkt op 30 april 2006. Datum: 10-05-2006 B.S.: 26-05-2006 Omzendbrief betreffende overschrijden van omzettingstermijn richtlijn 2004/38 betreffende het verblijf van EU-onderdanen en hun familieleden Verlenging overgangsperiode

Nadere informatie

1210 BRUSSEL, Galileilaan 5 (loe verdieptng) Tel.: 02/210.19.J1 Fax: 02/217.33.2S 2 1 -n?- 1997

1210 BRUSSEL, Galileilaan 5 (loe verdieptng) Tel.: 02/210.19.J1 Fax: 02/217.33.2S 2 1 -n?- 1997 KABINET VAN DE STAATSSECRETARIS 1210 BRUSSEL, Galileilaan 5 (loe verdieptng) Tel.: 02/210.19.J1 Fax: 02/217.33.2S 2 1 -n?- 1997 DE STAATSSECRETARIS VOOR VEILIGHEID, MAATSCHAPPELUKE INTEGRATIE EN LEEFMELIEU

Nadere informatie

4 de vermelding van de wil van beide partijen om wettelijk samen te wonen;

4 de vermelding van de wil van beide partijen om wettelijk samen te wonen; Datum : 01/12/1999 BS : 07/12/1999 Omzendbrief. - Wettelijke samenwoning, ingevoerd door de wet van 23 november 1998 Aan de gebruikers van het Rijksregister, Aan het College van Burgemeester en Schepenen,

Nadere informatie

Aangifte van verschillen: Gebruikershandleiding voor Declarant

Aangifte van verschillen: Gebruikershandleiding voor Declarant Aangifte van verschillen: Gebruikershandleiding voor Declarant 1. Voorafgaande vereisten - Houder zijn van een elektronische identiteitskaart uitgereikt door de Belgische Staat; - Over een PC beschikken

Nadere informatie

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank ontvangen op 12 mei 2005; A. CONTEXT VAN DE AANVRAAG EN ONDERWERP ERVAN

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank ontvangen op 12 mei 2005; A. CONTEXT VAN DE AANVRAAG EN ONDERWERP ERVAN SCSZ/05/69 1 BERAADSLAGING NR. 05/026 VAN 7 JUNI 2005 M.B.T. DE RAADPLEGING VAN HET WACHTREGISTER DOOR DE DIENST VOOR ADMINISTRATIEVE CONTROLE VAN HET RIJKSINSTITUUT VOOR ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING

Nadere informatie

1996 betreffende de verschillende identiteitsdocumenten voor kinderen onder de twaalf jaar

1996 betreffende de verschillende identiteitsdocumenten voor kinderen onder de twaalf jaar 1/6 Advies nr 08/2013 van 13 maart 2013 Betreft: ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 december 1996 betreffende de verschillende identiteitsdocumenten voor kinderen

Nadere informatie

H.T. Aanvraagformulier (uitgave 2008) Huurtoelage

H.T. Aanvraagformulier (uitgave 2008) Huurtoelage Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest DIRECTIE HUISVESTING CCN - Noordstation - Vooruitgangstraat 80 bus 1 H.T 1035 Brussel Aanvraagformulier (uitgave 2008) Opdat de aanvraag op geldige wijze

Nadere informatie

IDENTITEITSBEWIJZEN VOOR KINDEREN ONDER 12 JAAR

IDENTITEITSBEWIJZEN VOOR KINDEREN ONDER 12 JAAR BERICHTEN UGA TM Division of Continuga TM nv 8501 KORTRIJK-HEULE tel. 056 36 32 00 fax 056 35 60 96 e-mail: sales@uga.be December 2008 IDENTITEITSBEWIJZEN VOOR KINDEREN ONDER 12 JAAR De wintervakantie

Nadere informatie

Gebruikershandleiding User Management Scenario 2

Gebruikershandleiding User Management Scenario 2 Gebruikershandleiding User Management Scenario 2 Inhoud Stap 1 Aanvraag van de hoedanigheid Beheerder aanvullende pensioenen... 3 Stap 2 Activeren van een hoedanigheid Beheerder aanvullende pensioenen

Nadere informatie

Info Parkeerkaart voor personen met een beperking

Info Parkeerkaart voor personen met een beperking Info Parkeerkaart voor personen met een beperking Hoe kan ik een parkeerkaart voor personen met een beperking aanvragen? U kunt de parkeerkaart aanvragen: - bij voorkeur door gebruik te maken van het contactformulier

Nadere informatie

SERVICE LEVEL AGREEMENT

SERVICE LEVEL AGREEMENT SERVICE LEVEL AGREEMENT Actieplan met het oog op verkorten termijnen voor de invoering van bijwerkingen in het Rijksregister door de gemeenten Comité van de gebruikers van het Rijksregister 15 september

Nadere informatie

Sodexo Card. Praktische gids van de Sodexo Card. Gebruiksaanwijzing en aanbevelingen voor een veilig gebruik

Sodexo Card. Praktische gids van de Sodexo Card. Gebruiksaanwijzing en aanbevelingen voor een veilig gebruik Sodexo Card Praktische gids van de Sodexo Card Gebruiksaanwijzing en aanbevelingen voor een veilig gebruik Inhoud Welkom, De Sodexo Card is gewoon eenvoudig 1. De Sodexo Card in het kort 4 2. Ontvangst

Nadere informatie

WIJZIGING IN DE KRUISPUNTBANK VAN ONDERNEMINGEN HANDELSONDERNEMING

WIJZIGING IN DE KRUISPUNTBANK VAN ONDERNEMINGEN HANDELSONDERNEMING WIJZIGING IN DE KRUISPUNTBANK VAN ONDERNEMINGEN HANDELSONDERNEMING 1. ALGEMENE INFORMATIE ONDERNEMINGSTYPE: NATUURLIJK PERSOON RECHTSPERSOON 2. GEGEVENS VAN DE KLANT ONDERNEMINGSNUMMER:... NATUURLIJK PERSOON

Nadere informatie

paarkeerkaart voor personen met een handicap

paarkeerkaart voor personen met een handicap Directie generaal Personen met een handicap Ten dienste van de burger paarkeerkaart voor personen met een handicap Table des matières PARKEERKAART VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP 1. Wat?... 3 2. Waarvoor

Nadere informatie

Aanpassingspremies van woningen van ouderen en personen met een handicap TOE TE VOEGEN DOCUMENTEN

Aanpassingspremies van woningen van ouderen en personen met een handicap TOE TE VOEGEN DOCUMENTEN Aanpassinspremies van woningen Aanpassingspremies van woningen van ouderen en personen met een handicap TOE TE VOEGEN DOCUMENTEN Het hierbijgevoegde formulier model B1, in te vullen door de Ontvanger der

Nadere informatie

Praktische gids van de Sodexo Card

Praktische gids van de Sodexo Card Praktische gids van de Sodexo Card Gebruiksaanwijzing en aanbevelingen voor een veilig gebruik Praktische gids van de Sodexo Card Praktische gids van de Sodexo Card INHOUD 1. De Sodexo Card in het kort

Nadere informatie

Vaak gestelde vragen

Vaak gestelde vragen Vaak gestelde vragen 1. Wat is een voorafgaande wilsverklaring inzake euthanasie? Het is een schriftelijke wilsverklaring van een persoon die, ingeval hij wilsonbekwaam zou zijn, wenst dat een arts euthanasie

Nadere informatie

GELIJKTIJDIGE VERKIEZINGEN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE GEMEENSCHAPS- EN GEWESTPARLEMENTEN

GELIJKTIJDIGE VERKIEZINGEN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE GEMEENSCHAPS- EN GEWESTPARLEMENTEN BERICHTEN UGA TM Division of Continuga TM nv 8501 KORTRIJK-HEULE tel. 056 36 32 00 fax 056 35 60 96 e-mail: sales@uga.be Februari 2009 GELIJKTIJDIGE VERKIEZINGEN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE GEMEENSCHAPS-

Nadere informatie

HOOFDSTUK 21 AANMAAK VAN EEN RIJBEWIJS

HOOFDSTUK 21 AANMAAK VAN EEN RIJBEWIJS HOOFDSTUK 21 AANMAAK VAN EEN RIJBEWIJS INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. AAN TE VULLEN RUBRIEKEN - VOORZIJDE... 2 1. Naam, Voornamen, geboortedatum en plaats... 2 2. Plaats van afgifte en nummer van het rijbewijs...

Nadere informatie

DG Personen met een handicap. PARKEERKAART voor personen met een handicap

DG Personen met een handicap. PARKEERKAART voor personen met een handicap DG Personen met een handicap PARKEERKAART voor personen met een handicap Carte de stationnement pour personnes handicapées 2 1 Wat? Dit is een persoonlijke kaart die u bepaalde voordelen geeft bij het

Nadere informatie

Aanvraag Beroepsgebonden Certificaten RA en AA v1.12

Aanvraag Beroepsgebonden Certificaten RA en AA v1.12 Aanvraag Beroepsgebonden Certificaten RA en AA v1.12 Domein Organisatie Met behulp van dit formulier kunt u een Beroepsgebonden Certificaat aanvragen bij CreAim. Belangrijk: lees eerst de bijgevoegde toelichting

Nadere informatie

Brussel, 5 JUNI 2007. Uw kenmerk: Ons kenmerk: Bijlage(n): 1 Contactpersoon: E-mail: Tel.: 02/518.22.71 02/518.22.12 Luc SMET Etienne VAN VERDEGEM

Brussel, 5 JUNI 2007. Uw kenmerk: Ons kenmerk: Bijlage(n): 1 Contactpersoon: E-mail: Tel.: 02/518.22.71 02/518.22.12 Luc SMET Etienne VAN VERDEGEM Brussel, 5 JUNI 2007 Aan de Dames en Heren Voorzitters van de Collegehoofdbureaus en de Provincie- en Kieskringhoofdbureaus Instellingen en Bevolking Rijksregister Uw kenmerk: Ons kenmerk: Bijlage(n):

Nadere informatie

CAPELO - AANVULLINGEN BIJ HET

CAPELO - AANVULLINGEN BIJ HET CAPELO - AANVULLINGEN BIJ HET LOOPBAANDOSSIER Gebruikershandleiding voor online toepassing 11/04/2011 Tour du Midi / Zuidertoren Bruxelles1060 Brussel T +32 (0)2 791 50 00 F +32 (0)2 791 50 99 www.capelo.be

Nadere informatie

Aanvraag tot Wijziging Isabel-abonnement

Aanvraag tot Wijziging Isabel-abonnement Isabel-abonnement Ref. Isa/BW003-N De cliënt, firma en rechtsvorm... maatschappelijke zetel... BTW-nummer of Uniek identificatienummer... handelsregister... geldig vertegenwoordigd door... functie... hierna

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD. Zitting van 18 december 2014

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD. Zitting van 18 december 2014 UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 18 december 2014 Openbare zitting Zijn aanwezig: A. Mervillie, Voorzitter; J. Vermeulen, Burgemeester; N. De Mey, B. Van Thuyne, R. De Reu, M.-T.

Nadere informatie

FORMULIER TOT MEDEDELING VAN REKENINGEN IN HET BUITENLAND AAN HET CENTRAAL AANSPREEKPUNT. Verklarende nota

FORMULIER TOT MEDEDELING VAN REKENINGEN IN HET BUITENLAND AAN HET CENTRAAL AANSPREEKPUNT. Verklarende nota FORMULIER TOT MEDEDELING VAN REKENINGEN IN HET BUITENLAND AAN HET CENTRAAL AANSPREEKPUNT Verklarende nota Het «Centraal aanspreekpunt» (CAP) is een geïnformatiseerde -databank die door de Nationale Bank

Nadere informatie

Beperkt Gebruikerscomité van het Rijksregister van de natuurlijke personen.

Beperkt Gebruikerscomité van het Rijksregister van de natuurlijke personen. Beperkt Gebruikerscomité van het Rijksregister van de natuurlijke personen. 9 april 2008 Verduidelijkende commentaar. Vragen en bijhorende antwoorden. Inhoud 1 Identiteitskaarten. 1.1 Stand van Zaken op

Nadere informatie

Brussel, De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer;

Brussel, De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer; KONINKRIJK BELGIE Brussel, Adres : Hallepoortlaan 5-8, B-1060 Brussel Tel. : +32(0)2/542.72.00 E-mail : commission@privacy.fgov.be Fax.: : +32(0)2/542.72.12 http://www.privacy.fgov.be/ COMMISSIE VOOR DE

Nadere informatie

Aanvraag Belgische nationaliteit

Aanvraag Belgische nationaliteit Aanvraag Belgische nationaliteit De nationaliteits verleent het recht om de Belgische nationaliteit te verkrijgen op basis van het afleggen van een. De wet over de Belgische nationaliteit is vanaf 1 januari

Nadere informatie

De bestelling... 3 De verlenging...14

De bestelling... 3 De verlenging...14 January 2010-1 - 1. De bestelling...3 A. Chronologisch verloop... 3 B. Voorbereiding van bestellingen... 4 1 Excel-bestand... 4 2 Leeg MOBIB-formulier... 6 a. Wie moet het MOBIB-formulier invullen?...

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/11/063 BERAADSLAGING NR 11/041 VAN 7 JUNI 2011 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR

Nadere informatie

Gebruikershandleiding User Management Scenario 4

Gebruikershandleiding User Management Scenario 4 Gebruikershandleiding User Management Scenario 4 Inhoud Stap 1 Registratie entiteit & aanduiding VTE, aanvraag hoedanigheid Beheerder aanvullende pensioenen, activatie hoedanigheid & aanduiding Lokale

Nadere informatie

RIJBEWIJS VOOR LANDBOUWVOERTUIGEN

RIJBEWIJS VOOR LANDBOUWVOERTUIGEN Rijbewijs categorie G Het rijbewijs categorie G RIJBEWIJS VOOR LANDBOUWVOERTUIGEN Sinds 15 september 2006 is een specifiek rijbewijs noodzakelijk voor het besturen van land- en bosbouwvoertuigen en mobiel

Nadere informatie

Dienstverlening Burgerzaken jaarverslag 2015 1

Dienstverlening Burgerzaken jaarverslag 2015 1 Dienstverlening Burgerzaken jaarverslag 2015 1 Inhoud 1 Afgeleverde documenten aan de inwoners 3 1.1 Rijbewijzen 3 1.2 Reispassen 4 1.3 Identiteitskaarten 5 1.3.1 De elektronische identiteitskaart of eid

Nadere informatie

EUROPESE EN INTERNATIONALE BUITENLANDSE NATIONALE RIJBEWIJZEN BUITENLANDSE RIJBEWIJZEN HOOFDSTUK 32

EUROPESE EN INTERNATIONALE BUITENLANDSE NATIONALE RIJBEWIJZEN BUITENLANDSE RIJBEWIJZEN HOOFDSTUK 32 HOOFDSTUK 32 EUROPESE EN BUITENLANDSE NATIONALE RIJBEWIJZEN BUITENLANDSE INTERNATIONALE RIJBEWIJZEN INHOUDSOPGAVE o EUROPEES NATIONAAL RIJBEWIJS o BUITENLANDS NATIONAAL RIJBEWIJS o BUITENLANDS INTERNATIONAAL

Nadere informatie

Projecten i.v.m. de Communicatie van de verschillen en het in overeenstemming brengen van het RR - KSZ

Projecten i.v.m. de Communicatie van de verschillen en het in overeenstemming brengen van het RR - KSZ 9 april 2008 Projecten i.v.m. de Communicatie van de verschillen en het in overeenstemming brengen van het RR - KSZ Toestand Gebruikerscomité: 9 april 2008. C.ROUMA De communicatie van de verschillen:een

Nadere informatie

FORMULIER EERSTE AANVRAAG VERGOEDING/VERLENGING VERGOEDING

FORMULIER EERSTE AANVRAAG VERGOEDING/VERLENGING VERGOEDING FORMULIER EERSTE AANVRAAG VERGOEDING/VERLENGING VERGOEDING EERSTE AANVRAAG AANVRAAG TOT VERLENGING OPGELET: 1) Enkel de werken die plaats vinden in de toekomst kunnen het onderwerp vormen van een vraag

Nadere informatie

Aanvraag tot aansluiting grensarbeider

Aanvraag tot aansluiting grensarbeider Onafhankelijk Ziekenfonds Voorbehouden aan het Onafhankelijk Ziekenfonds Securex Nummer tussenpersoon Naam Aansluitingsnummer Aanvraag tot aansluiting grensarbeider Uw persoonlijke identificatiegegevens

Nadere informatie

Directoraat-generaal Geneesmiddelen. Omzendbrief n 440. Betreft: Levering en aflevering van geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik

Directoraat-generaal Geneesmiddelen. Omzendbrief n 440. Betreft: Levering en aflevering van geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik Amazone Bischoffsheimlaan 33 B-1000 BRUSSEL Uw brief van: Uw kenmerk: Ons kenmerk: Datum: DGG/ 10 februari 2004 Omzendbrief n 440 Ter attentie van de apothekers die een voor het publiek toegankelijke officina

Nadere informatie

Persoonsgebonden Certificaten - v1.22 Domein Organisatie

Persoonsgebonden Certificaten - v1.22 Domein Organisatie Aanvraag PKIoverheid Persoonsgebonden Certificaten - v1.22 Domein Organisatie Ondergetekende vraagt, met behulp van dit formulier, namens de hieronder genoemde Abonnee, binnen het Organisatie van de PKI

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst FINANCIEN VERHUURD TE HUUR. Een huurcontract laten registreren

Federale Overheidsdienst FINANCIEN VERHUURD TE HUUR. Een huurcontract laten registreren EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN TE HUUR VERHUURD 0466 33 22 11 Een huurcontract laten registreren 1. Wie moet welk huurcontract laten registreren? Het huurcontract van een onroerend

Nadere informatie

MANDAAT. verklaart zich akkoord mandaat te verlenen aan LTD3, voor het factureren en indienen van de rekeningen "derde betalende".

MANDAAT. verklaart zich akkoord mandaat te verlenen aan LTD3, voor het factureren en indienen van de rekeningen derde betalende. MANDAAT Ondergetekende STEMPEL PLAATSEN verklaart zich akkoord mandaat te verlenen aan LTD3, voor het factureren en indienen van de rekeningen "derde betalende". Het innen van de gelden gebeurt via de

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor financiële steun

Aanvraagformulier voor financiële steun 1) Regels en algemene criteria Aanvraagformulier voor financiële steun De aanvraag kan pas ingediend worden nadat alle andere mogelijke officiële of privé-instanties gecontacteerd werden (mutualiteit,

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE ROERENDE VOORHEFFING

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE ROERENDE VOORHEFFING Bestemd voor de Administratie Datum van ontvangst van de aangifte:.. FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE ROERENDE VOORHEFFING

Nadere informatie

Bezorg deze aanvraag ten vroegste 4 maanden voor de uitgerekende bevallingsdatum aan ons kinderbijslagfonds. WANNEER het kraamgeld aanvragen?

Bezorg deze aanvraag ten vroegste 4 maanden voor de uitgerekende bevallingsdatum aan ons kinderbijslagfonds. WANNEER het kraamgeld aanvragen? Aanvraag Mevrouw, Mijnheer, Met dit formulier kunt u aanvragen als: werknemer (of ambtenaar) zelfstandige werkloze invalide gepensioneerde Bezorg deze aanvraag ten vroegste 4 maanden voor de uitgerekende

Nadere informatie

AANVRAAG TOT INSCHRIJVING OP DE LIJST VAN STAGIAIRS - BEROEPSERVARING

AANVRAAG TOT INSCHRIJVING OP DE LIJST VAN STAGIAIRS - BEROEPSERVARING BIV - STAGIAIR-beroepservaring / 2013 - Pagina 1 / 5 Luxemburgstraat 16 B - 1000 BRUSSEL - Tel. 02/505.38.50 - Fax 02/503.42.23 - www.biv.be AANVRAAG TOT INSCHRIJVING OP DE LIJST VAN STAGIAIRS - BEROEPSERVARING

Nadere informatie

HOOFDSTUK 19 AFGIFTE VAN EEN BELGISCH RIJBEWIJS

HOOFDSTUK 19 AFGIFTE VAN EEN BELGISCH RIJBEWIJS HOOFDSTUK 19 AFGIFTE VAN EEN BELGISCH RIJBEWIJS INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. AANVRAAG RIJBEWIJS NA SLAGEN IN PRAKTISCH EXAMEN... 3 1. NIEUWE CATEGORIE ZONDER VRIJSTELLING VAN HET THEORETISCH EXAMEN...

Nadere informatie

PRAKTISCHE GIDS VAN DE SODEXO CARD

PRAKTISCHE GIDS VAN DE SODEXO CARD PRAKTISCHE GIDS VAN DE SODEXO CARD GEBRUIKSAANWIJZING EN AANBEVELINGEN VOOR EEN VEILIG GEBRUIK DOWNLOAD THE APP sodexobenefits.be PRAKTISCHE GIDS VAN DE SODEXO CARD EXP.: 02 / 2014 INHOUD 1. De Sodexo

Nadere informatie

uw bericht van uw kenmerk Ons kenmerk Bijlagen DDB/2006/63 3

uw bericht van uw kenmerk Ons kenmerk Bijlagen DDB/2006/63 3 Federale Overheidsdienst FINANCIËN PATRIMONIUMDOCUMENTATIE Kabinet van de Administrateur-generaal Brussel, 3 januari 2007 Algemene administratie van de North Galaxy, toren B bus 50 Koning Albert II laan,

Nadere informatie

Elektronische indiening fiscale fiches

Elektronische indiening fiscale fiches Elektronische indiening fiscale fiches De intentie van dit document is niet alle gevolgen en mogelijkheden van de elektronische indiening van de fiscale fiches weer te geven. Het probeert enkel een praktische

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/11/037 BERAADSLAGING NR 11/028 VAN 5 APRIL 2011 MET BETREKKING TOT DE TOEGANG VAN DE KONINKLIJKE FEDERATIE

Nadere informatie

I.T. 110 AFSTAMMING IN OPGAANDE LIJN

I.T. 110 AFSTAMMING IN OPGAANDE LIJN I.T. 110 AFSTAMMING IN OPGAANDE LIJN Inhoudsopgave I.T. 110 AFSTAMMING IN OPGAANDE LIJN... 1 Algemeenheden... 2 Samenstelling... 4 Datum van de afstamming... 4 Wijzen van afstamming... 5 Wijzen van afstamming

Nadere informatie

Kinderbijslagfonds UCM. Aanvraag om een adoptiepremie Model Eter. Uw kinderen, ons engagement! Voorwaarden? Wie ontvangt de adoptiepremie?

Kinderbijslagfonds UCM. Aanvraag om een adoptiepremie Model Eter. Uw kinderen, ons engagement! Voorwaarden? Wie ontvangt de adoptiepremie? Kinderbijslagfonds UCM Aanspreekpunt: ga naar www.kbfucm.be kbf.brussel@ucm.be Aanvraag om een adoptiepremie Model Eter Het formulier op de volgende bladzijden gebruikt u om als werknemer een adoptiepremie

Nadere informatie

AANVRAAG VOOR DE OVERDRACHT EN VERDELING VAN EEN VERGUNNING VOOR HET EXPLOITEREN VAN EEN TAXIDIENST

AANVRAAG VOOR DE OVERDRACHT EN VERDELING VAN EEN VERGUNNING VOOR HET EXPLOITEREN VAN EEN TAXIDIENST AANVRAAG VOOR DE OVERDRACHT EN VERDELING VAN EEN VERGUNNING VOOR HET EXPLOITEREN VAN EEN TAXIDIENST Art. 10 bis van de ordonnantie van 27 april 1995 betreffende de taxidiensten en de diensten voor het

Nadere informatie

Betreft: Ontwerp van koninklijk besluit betreffende de mededeling van informaties in het wachtregister. (A/2009/034)

Betreft: Ontwerp van koninklijk besluit betreffende de mededeling van informaties in het wachtregister. (A/2009/034) 1/6 Advies nr 05/2010 van 3 februari 2010 Betreft: Ontwerp van koninklijk besluit betreffende de mededeling van informaties in het wachtregister. (A/2009/034) De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke

Nadere informatie

p r o v i n c i e Limburg

p r o v i n c i e Limburg p r o v i n c i e Limburg D i r e c t i e Omgeving D i e n s t Wegen en Routestructuren Belangrijk aandachtspunt om te vermijden dat offertes reeds voor de openingszitting zouden geopend worden! Indien

Nadere informatie

Hoe arbeidsovereenkomsten online ondertekenen vanaf januari 2016?

Hoe arbeidsovereenkomsten online ondertekenen vanaf januari 2016? Hoe arbeidsovereenkomsten online ondertekenen vanaf januari 2016? 1. Vooraf 2. Wat heb je nodig? A. Besturingssoftware B. Browsers C. Kaartlezer D. Java plugin E. Wat kan er foutlopen? 3. Hoe ondertekenen?

Nadere informatie

MANDAAT. verklaart zich akkoord mandaat te verlenen aan LTD3, voor het factureren en indienen van de rekeningen "derde betalende".

MANDAAT. verklaart zich akkoord mandaat te verlenen aan LTD3, voor het factureren en indienen van de rekeningen derde betalende. MANDAAT Ondergetekende STEMPEL PLAATSEN verklaart zich akkoord mandaat te verlenen aan LTD3, voor het factureren en indienen van de rekeningen "derde betalende". Het innen van de gelden gebeurt via de

Nadere informatie

De tijdelijke inschrijving onder een plaat X of W

De tijdelijke inschrijving onder een plaat X of W De tijdelijke inschrijving onder een plaat X of W Vanaf 1 mei 2016 komen er 2 soorten van transitplaat naar Europees model op de markt: Algemene informatie over deze twee nieuwe transitplaten X en W De

Nadere informatie

We hebben de vragen ingedeeld als volgt:

We hebben de vragen ingedeeld als volgt: In deze rubriek verzamelden we de meest voorkomende vragen en onze antwoorden over Pay@Finpost. Indien u desondanks in deze lijst geen antwoord op uw vragen vindt, aarzel dan niet ons te contacteren op

Nadere informatie

Toelichting en instructie Aanvraag beroepsgebonden Certificaten

Toelichting en instructie Aanvraag beroepsgebonden Certificaten Toelichting en instructie Aanvraag beroepsgebonden Certificaten Domein Organisatie Algemeen Met dit formulier kunt u Beroepsgebonden Certificaten aanvragen bij KPN. Beroepsgebonden Certificaten zijn Certificaten

Nadere informatie

DB2P. Gebruikershandleiding User Management. Scenario 3

DB2P. Gebruikershandleiding User Management. Scenario 3 DB2P Gebruikershandleiding User Management Scenario 3 Inhoud Stap 1 Activeren van de hoedanigheid Beheerder aanvullende pensioenen en aanduiden van een Lokale beheerder... 3 Wie dient deze stap uit te

Nadere informatie

VOLMACHT. Federale Overheidsdienst FINANCIEN. Sector BTW

VOLMACHT. Federale Overheidsdienst FINANCIEN. Sector BTW Federale Overheidsdienst FINANCIEN Sector BTW OM UW BTW-TERUGGAAF VAN HET CREDITSALDO VAN UW REKENING-COURANT TE ONTVANGEN DIENT DIT FORMULIER, BEHOORLIJK INGEVULD, TE WORDEN AFGEGEVEN AAN DE POST OF AAN

Nadere informatie

Groep S - KinderBijslag V.Z.W.

Groep S - KinderBijslag V.Z.W. Groep S - KinderBijslag V.Z.W. Kinderbijslagfonds voor werknemers Behandeld door : Fax: P.C.R.: 000-0094382-01 ONZE REFERENTIES:... (te vermelden in alle briefwisseling a.u.b.) Groep S - Fonsnylaan (4de

Nadere informatie

ONDERNEMINGSLOKET WIJZIGING RECHTSPERSOON

ONDERNEMINGSLOKET WIJZIGING RECHTSPERSOON ONDERNEMINGSLOKET WIJZIGING RECHTSPERSOON (IN DE KRUISPUNTBANK VAN ONDERNEMINGEN) VOORAFGAANDE INFORMATIE De aanvraag wordt ingevuld door: (het vakje aankruisen) het orgaan van de vennootschap (gedelegeerd

Nadere informatie